ΦΕΚ

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2013.01.08 09:57:08
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
52007
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3486
31 Δεκεμβρίου 2012
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ4α/οικ. 123814
(1)
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ» και του Γενικού Νοσο−
κομείου−ΚΥ Ικαρίας.
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί−
ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ» και του Γενικού
Νοσοκομείου−ΚΥ Ικαρίας. ........................................................
Ενοποιημένος Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γε−
νικού Νοσοκομείου Λάρισας και του Γενικού Νο−
σοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑ−
ΦΥΛΛΕΙΟ». .............................................................................................
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί−
ου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και του Γε−
νικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής. ............................
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί−
ου Άργους και του Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλί−
ου. ................................................................................................................
Ενοποιημένος Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γε−
νικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και του Γενικού Νο−
σοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο − Πανάνειο». ...
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Κιλκίς και του Γενικού Νοσοκομείου ΓΝ−ΚΥ Γου−
μένισσας. ...............................................................................................
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί−
ου Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και του
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».......
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί−
ου Σπάρτης «Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και του Γενι−
κού Νοσοκομείου ΓΝ−ΚΥ Μολάων. ..................................
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Βέροιας και του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας.
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και του Νοσοκομεί−
ου Νοσημάτων Θώρακος ΝΔ Ελλάδας «Ο ΑΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ». ..............................................................................................
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί−
ου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» και του Γενικού Νοσο−
κομείου ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ». .............
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», του Γενικού Νο−
σοκομείου−K.Y. Kω και του Γενικού Νοσοκομείου−
Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο». ..........................................
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί−
ου Aιγίου και του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου
Υγείας Καλαβρύτων. ...................................................................
1
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμο−
διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου “Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελ−
ληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονομίας”» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/ Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31 /Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/11
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύουν.
στ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
52008
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ζ) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων»(ΦΕΚ 32/Α΄).
η) Των άρθρων 10 και 17 του Ν. 4025/11 «Ανασυγκρό−
τηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Απο−
κατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 228 Α΄).
2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄2105/9−7−2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627 απόφασης
«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου
διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/
28−7−2011), όπως ισχύει.
4. Του άρθρου 8 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του ΕΣΥ
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοιν.
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄).
5. Την υπ’ αριθ. ΔΑΑΔ 26796/22833/20−12−2012 εισήγηση
της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
6. Την υπ’ αριθ. 23/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
7. Τις υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 39501 (ΦΕΚ 1150/Β/2012) και Υ4α/
οικ. 112148(ΦΕΚ 3281/Β/2012) κοινές υπουργικές αποφά−
σεις, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
μενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκομείου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
και
β) Γενικό Νοσοκομείου −ΚΥ Ικαρίας,
που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/ 53 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, διέπεται από τις
διατάξεις του εν λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία
«Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» − Γ.Ν. –
Κ.Υ. Ικαρίας».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι το Γενικό Νοσοκομείο
Σάμου που βρίσκεται στην πόλη Σάμος.
3. Το ΝΠΔΔ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής
Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 2ης Υγειο−
νομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου –Γενικό Νο−
σοκομείο Σάμου, Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
«ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» − Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας».
Άρθρο 2
Το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» − Γ.Ν. –
Κ.Υ. Ικαρίας» έχει Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο, οι
αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται από τις διατάξεις
του Ν. 3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναι
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
Άρθρο 3
Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 160 κλίνες.
Άρθρο 4
Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των
Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθ. Υ4α/
οικ. 39501 (ΦΕΚ 1150/Β/2012) και Υ4α/οικ. 112148 (ΦΕΚ
3281/Β/2012) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις ορ−
γανικές θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
F
Aριθμ. Υ4α/οικ.123786
(2)
Ενοποιημένος Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας και του Γενικού Νοσοκομεί−
ου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμο−
διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/ Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31 /Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/11
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύουν.
στ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
ζ) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων»(ΦΕΚ 32/Α΄).
52009
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄2105/9−7−2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627 απόφασης
«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου
διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/
28−7−2011), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 16906/13−12−2012 εισήγηση της 5ης ΥΠΕ
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.
5. Την υπ’ αριθ. 23η/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Τις υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 38856 (ΦΕΚ 1229/Β/2012) και
Υ4α/οικ. 39182 (ΦΕΚ 1249/Β/2012) κοινές υπουργικές απο−
φάσεις, όπως ισχύουν, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
μενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ:
α) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και
β) Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», που υπάγονται στις διατάξεις του
ΝΔ 2592/ 53 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης»
(ΦΕΚ 254/Α), αποτελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σύμφωνα
με το άρθρο 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο
υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή
της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στε−
ρεάς Ελλάδας, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω
νόμου και φέρει την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενι−
κό Νοσοκομείο Λάρισας – Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
“ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ”».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι το Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας που βρίσκεται στην πόλη
της Λάρισας.
3. Το ΝΠΔΔ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής
Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 5ης Υγειο−
νομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας –
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας – Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας “ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ−
ΛΕΙΟ”, Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Άρθρο 2
Το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας − Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας “ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑ−
ΦΥΛΛΕΙΟ” έχει Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο, οι
αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται από τις διατάξεις
του Ν. 3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναι
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
Άρθρο 3
Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 950 κλίνες.
Άρθρο 4
Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των
Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθ. Υ4α/
οικ. 38856 (ΦΕΚ 1229/Β/2012) και Υ4α/οικ. 39182 (ΦΕΚ
1249/Β/2012) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά, και συμπεριλαμβάνουν όλες τις ορ−
γανικές θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. Υ4α/οικ.123791
(3)
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Νί−
καιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και του Γενικού Νο−
σοκομείου Δυτικής Αττικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμο−
διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου “Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/ Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31 /Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/11
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύουν.
στ) Του άρθρου 8 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του
ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Υγείας και
Κοιν. Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄).
ζ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
η) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
52010
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄2105/9−7−2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627 απόφασης
«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου
διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/
28−7−2011), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. ΔΑΑΔ 26796/22833 εισήγηση της 2ης
ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
5. Την υπ’ αριθ. 23/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Τις υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 43073 (ΦΕΚ 1483/Β/2012) και
Υ4α/οικ.112525 (ΦΕΚ 3288/Β/2012) κοινές υπουργικές απο−
φάσεις, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
μενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ−
ΜΩΝ» και
β) Γενικό Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρ−
βάρα»,
που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/ 53 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, διέπεται από τις διατά−
ξεις του εν λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία «Γενικό
Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»−Γ.Ν.
Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι το Γενικό Νοσοκομείο
Νίκαιας Πειραιά που βρίσκεται στη Νίκαια.
3. Το ΝΠΔΔ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 3ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου –Γενικό
Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»−Γ.Ν.
Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα».
Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Άρθρο 2
Το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
«Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεή−
μων»−Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», έχει Δι−
οικητή και Διοικητικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες των
οποίων ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3329/2005,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναι
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
Άρθρο 3
Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 738 κλίνες.
Άρθρο 4
Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των
Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθ. Υ4α/
οικ. 43073 (ΦΕΚ 1483/Β/2012) και Υ4α/οικ. 112525 (ΦΕΚ
3288/Β/2012) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως αυ−
τές ισχύουν κάθε φορά, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις
οργανικές θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. Υ4α/οικ.123789
(4)
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Άργους και του Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμο−
διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου “Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/ Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31 /Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/11
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύουν.
στ) Του άρθρου 8 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του
ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Υγείας και
Κοιν. Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄).
ζ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
η) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων»(ΦΕΚ 32/Α΄).
θ) Των άρθρων 10 και 17 του Ν. 4025/11 «Ανασυγκρό−
τηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Απο−
κατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 228 Α΄).
2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄2105/9−7−2012).
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627 απόφασης
«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου
διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/
28−7−2011), όπως ισχύει.
4. Την από 13−12−12 εισήγηση της 6ης ΥΠΕ Πελοπον−
νήσου, Ιονιών Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
5. Την υπ’ αριθ. 23/12/12 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Τις υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 32502 (ΦΕΚ 1158/Β/2012) και
Υ4α/οικ. 112160 (ΦΕΚ 3284/Β/2012) κοινές υπουργικές
αποφάσεις, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
μενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκομείου Άργους και
β) Γενικό Νοσοκομείου Ναυπλίου,
που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/ 53 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονιών Νήσων, Ηπείρου και
Δυτικής Ελλάδας, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω
νόμου και φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αρ−
γολίδας».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι το Γενικό Νοσοκομείο
Άργους που βρίσκεται στην πόλη του Άργους.
3. Το ΝΠΔΔ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής
Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 6ης Υγει−
ονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονιών Νήσων,
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας –Γενικό Νοσοκομείο Αρ−
γολίδας, Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Άρθρο 2
Το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
«Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας» έχει Διοικητή και Δι−
οικητικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες των οποίων ορί−
ζονται από τις διατάξεις του Ν. 3329/2005, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναι
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
Άρθρο 3
Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 250 κλίνες.
Άρθρο 4
Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των
Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθ. Υ4α/
οικ. 32502 (ΦΕΚ 1158/Β/2012) και Υ4α/οικ. 112160 (ΦΕΚ
3284/Β/2012) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως αυ−
τές ισχύουν κάθε φορά, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις
οργανικές θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
52011
Αριθμ. Υ4α/οικ.123778
(5)
Ενοποιημένος Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενι−
κού Νοσοκομείου Ηρακλείου και του Γενικού Νοσο−
κομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο − Πανάνειο».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμο−
διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/ Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31 /Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/11
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύουν.
στ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
ζ) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
η) Του άρθρου 8 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του
ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Υγείας και
Κοιν. Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄).
2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄2105/9−7−2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627 απόφασης
«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου
διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/
28−7−2011), όπως ισχύει.
4. Το από 18/12/2012 ηλεκτρονικό μήνυμα της 7ης ΥΠΕ
Κρήτης, προς την Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.
5. Την υπ’ αριθ. 23/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Τις υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 39173 (ΦΕΚ 1251/Β/2012) και Υ4α/
οικ.38867 (ΦΕΚ 1235/Β/2012) κοινές υπουργικές αποφά−
σεις, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
μενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ:
52012
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και
β) Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο−Πανάνειο»,
που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/ 53 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α΄), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του Διοικητή της 7ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Κρήτης, διέπεται από τις διατάξεις του εν
λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία «Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου− Γ.Ν. «Βενιζέλειο».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι το Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου που βρίσκεται στην πόλη
του Ηρακλείου.
3. Το ΝΠΔΔ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής
Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 7ης Υγειο−
νομικής Περιφέρειας Κρήτης – Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ηρακλείου− Γ.Ν. «Βενιζέλειο», Εξωτ. κύκλος:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Άρθρο 2
Το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
«Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου− Γ.Ν.
«Βενιζέλειο», έχει Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο, οι
αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται από τις διατάξεις
του Ν. 3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναι
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
Άρθρο 3
Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προσώ−
που Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 1200 κλίνες.
Άρθρο 4
Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των
Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθ. Υ4α/
οικ. 39173 (ΦΕΚ 1251/Β/2012) και Υ4α/οικ. 38867 (ΦΕΚ
1235/Β/2012) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως αυ−
τές ισχύουν κάθε φορά, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις
οργανικές θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμο−
διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου “Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/ Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31 /Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/11
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύουν.
στ) Του άρθρου 8 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του
ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Υγείας και
Κοιν. Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄).
ζ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
η) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων»(ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄2105/9−7−2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627 απόφασης
«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου
διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β
28−7−2011), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 19612/18−12−12 εισήγηση της 4ης ΥΠΕ
Μακεδονίας και Θράκης.
5. Την υπ’ αριθ. 23/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Τις υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 39183 (ΦΕΚ 1247/Β/2012) και
Υ4α/οικ. 39499 (ΦΕΚ 1153/Β/2012) κοινές υπουργικές απο−
φάσεις, όπως ισχύουν, αποφασίζουμε:
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
Άρθρο 1
F
Αριθμ. Υ4α/οικ.123803
(6)
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Κιλκίς και του Γενικού Νοσοκομείου ΓΝ−ΚΥ Γουμέ−
νισσας.
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
μενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς και
β) Γενικό Νοσοκομείο– Κέντρο Υγείας Γουμένισσας,
που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/ 53 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, διέπεται από τις
διατάξεις του εν λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία
«Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι το Γενικό Νοσοκομείο
Κιλκίς που βρίσκεται στην πόλη του Κιλκίς.
3. Το ΝΠΔΔ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής
Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 4ης Υγειονο−
μικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης –Γενικό Νο−
σοκομείο Κιλκίς, Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Άρθρο 2
Το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
«Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς», έχει Διοικητή και Διοικητικό
Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται από
τις διατάξεις του Ν. 3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναι
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
Άρθρο 3
Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 255 κλίνες.
Άρθρο 4
Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των
Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθ. Υ4α/
οικ. 39183 (ΦΕΚ 1247/Β/2012) και Υ4α/οικ. 39499 (ΦΕΚ
1153/Β/2012) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις ορ−
γανικές θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
52013
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31 /Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/2011
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150/Α΄), όπως ισχύουν.
στ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄/98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
ζ) Του Π.Δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Την αριθ. Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/
Β΄/2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627/25−07−2011
Απόφασης «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός
του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους»
(ΦΕΚ 1681/Β΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 23339/13−12−2012 εισήγηση του Διοικητή
της 1ης ΥΠΕ Αττικής.
5. Την υπ’ αριθ. 23/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.112143/23−11−2012 απόφαση «Γε−
νικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου “ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕ−
ΛΟΥ”» (ΦΕΚ 3285/Β΄/2012).
7. Την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.132761/23−11−2012 απόφαση «Ορ−
γανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “ΑΛΕΞΑΝ−
ΔΡΑ”» (ΦΕΚ 3287/Β΄/2012), αποφασίζουμε:
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
Άρθρο 1
F
Αριθμ. Υ4α/οικ.123799
(7)
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και του Γενι−
κού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
μενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙ−
ΖΕΛΟΥ και
β) Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,
που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/1953 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α΄), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Αττικής, διέπεται από τις διατάξεις του εν
λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο
“ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ− ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι το Γενικό Νοσοκομείο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ που βρίσκεται στην πόλη της Αθήνας.
3. Το ΝΠΔΔ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 1ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής– Γενικό Νοσοκομείο
“ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ− ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”, Εξωτ. κύκλος: ΕΛ−
ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρ−
μοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου “Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
52014
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
ΥΓΕΙΑΣ
δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31 /Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/11
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύουν.
στ) Του άρθρου 8 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του
ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Υγείας και
Κοιν. Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄).
ζ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
η) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄2105/9−7−2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627 απόφασης
«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου
διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/
28−7−2011), όπως ισχύει.
4. Την από 13/12/2012 εισήγηση της 6ης ΥΠΕ Πελοπον−
νήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
5. Την υπ’ αριθ. 23/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Τις υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 43106 (ΦΕΚ 1486/Β/2012) και
Υ4α/οικ.39513 (ΦΕΚ 1151/Β/2012) κοινές υπουργικές απο−
φάσεις, όπως ισχύουν, αποφασίζουμε:
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
Άρθρο 1
F
Αριθμ. Υ4α/οικ.123794
(8)
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Σπάρτης «Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και του Γενικού Νο−
σοκομείου ΓΝ−ΚΥ Μολάων.
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
μενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης «Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
και
β) Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Μολάων,
που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/ 53 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και
Δυτικής Ελλάδας, διέπεται από τις διατάξεις του εν
λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο
Λακωνίας».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι το Γενικό Νοσοκομείο
Σπάρτης που βρίσκεται στην πόλη της Σπάρτης.
3. Το ΝΠΔΔ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής
Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 6ης Υγει−
ονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας –Γενικό Νοσοκομείο Λα−
κωνίας, Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
Γενικό Νοσοκομείο “ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ− ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”,
έχει Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο, οι αρμοδι−
ότητες των οποίων ορίζονται από τις διατάξεις του
Ν. 3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναι
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
Άρθρο 3
Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 897 κλίνες.
Άρθρο 4
Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των
Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθ.
Υ4α/οικ.112143/23−11−2012 (ΦΕΚ 3285/Β΄/2012) και Υ4α/
οικ.132761/23−11−2012 (ΦΕΚ 3287/Β΄/2012) κοινές υπουργι−
κές αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, συμπε−
ριλαμβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρ−
μοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου “Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/ Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Άρθρο 2
Το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
«Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας», έχει Διοικητή και Διοικη−
τικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται
από τις διατάξεις του Ν. 3329/2005, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναι
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
Άρθρο 3
Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 240 κλίνες.
Άρθρο 4
Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των
Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθ. Υ4α/
οικ. 43106 (ΦΕΚ 1486/Β/2012) και Υ4α/οικ. 39513 (ΦΕΚ
1151/Β/2012) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις ορ−
γανικές θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. Υ4α/οικ.123810
(9)
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Βέ−
ροιας και του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμο−
διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου “Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/ Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31 /Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/11
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύουν.
στ)Του άρθρου 8 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του
ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Υγείας και
Κοιν. Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α’).
52015
ζ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
η) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
θ) Των άρθρων 10 και 17 του Ν. 4025/11 «Ανασυγκρό−
τηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Απο−
κατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 228 Α΄).
2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄2105/9−7−2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627 απόφασης
«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου
διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/
28−7−2011), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 21227/14−12−2012 εισήγηση της 3ης ΥΠΕ
Μακεδονίας.
5. Την υπ’ αριθ. 23/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Τις υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 43070 (ΦΕΚ 1434/Β/2012) και
Υ4α/οικ. 112176 (ΦΕΚ 3283/Β/2012) κοινές υπουργικές απο−
φάσεις, όπως ισχύουν, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
μενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκομείου Βέροιας και
β) Γενικό Νοσοκομείου Νάουσας,
που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/ 53 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας, διέπεται από τις διατάξεις
του εν λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία «Γενικό
Νοσοκομείο Ημαθίας».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι το Γενικό Νοσοκομείο
της Βέροιας που βρίσκετε στην πόλη της Βέροιας.
3. Το ΝΠΔΔ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής
Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 3ης Υγειο−
νομικής Περιφέρειας Μακεδονίας –Γενικό Νοσοκομείο
Ημαθίας, Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Άρθρο 2
Το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
«Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας», έχει Διοικητή και Διοικη−
τικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται
από τις διατάξεις του Ν. 3329/2005, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναι
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
Άρθρο 3
Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 340 κλίνες,
εκ των οποίων οι 10 ανήκουν στο ΚΕΦΙΑΠ.
52016
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 4
Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των
Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθ. Υ4α/
οικ. 43070 (ΦΕΚ 1434/Β/2012) και Υ4α/οικ. 112176 (ΦΕΚ
3283/Β/2012) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως αυ−
τές ισχύουν κάθε φορά, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις
οργανικές θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. Υ4α/οικ.123812
(10)
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και του Νοσοκομείου
Νοσημάτων Θώρακος ΝΔ Ελλάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥ−
ΚΑΣ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄ ), όπως έχουν τροπο−
ποιηθεί και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμο−
διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου “Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/ Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31 /Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/11
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύουν.
στ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
ζ) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄2105/9−7−2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627 απόφασης
«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου
διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/
28−7−2011), όπως ισχύει.
4. Το από με ημερομηνία 13−12−2012 έγγραφο της 6ης
ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ.
Ελλάδας.
5. Την υπ’ αριθ. 23η/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 39500 απόφαση «Οργανισμός
του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’’»
(ΦΕΚ 1155/Β/2012).
7. Την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 39512 απόφαση «Οργανισμός
του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος ΝΔ Ελλάδας
“Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ”» (ΦΕΚ 1157/Β/2012), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
μενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’’ και
β) Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος ΝΔ Ελλάδας
“Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ”,
που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/ 53 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ.
Ελλάδας, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου
και φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Πατρών».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι το Γενικό Νοσοκομείο
Πατρών που βρίσκεται στην πόλη της Πάτρας.
3. Το ΝΠΔΔ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής
Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 6ης Υγει−
ονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,
Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας –Γενικό Νοσοκομείο Πατρών,
Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Άρθρο 2
Το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
«Γενικό Νοσοκομείο Πατρών» έχει Διοικητή και Διοικη−
τικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται
από τις διατάξεις του Ν. 3329/2005, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναι
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
Άρθρο 3
Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 450 κλίνες.
Άρθρο 4
Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των
Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθ. Υ4α/
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
οικ. 39500 (ΦΕΚ 1155/Β/2012) και Υ4α/οικ. 39512 (ΦΕΚ
1157/Β/2012) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά, και συμπεριλαμβάνοντας όλες τις
οργανικές θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. Υ4α/οικ.123844
(11)
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» και του Γενικού Νοσοκομεί−
ου ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμο−
διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου “Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/ Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
31 /Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/11
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύουν.
ζ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
η) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων»(ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
52017
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄2105/9−7−2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627 απόφασης
«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου
διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/
28−7−2011), όπως ισχύει.
4. Του άρθρου 8 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του ΕΣΥ
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοιν.
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄).
5. Την υπ’ αριθ. 21227/24−12−2012 εισήγηση της 3ης ΥΠΕ
Μακεδονίας.
6. Την υπ’ αριθ. 23/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
7. Τις υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 39175 (ΦΕΚ 1259/Β/2012) και
Υ4α/οικ.132969 (ΦΕΚ 1148/Β/2012) κοινές υπουργικές απο−
φάσεις, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
μενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» και
β) Γενικό Νοσοκομείου ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑ−
ΚΕΙΟ»,
που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/ 53 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας, διέπεται από τις διατάξεις
του εν λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία «Γενικό
Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»−«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι το Γενικό Νοσοκομείο
Κοζάνης που βρίσκεται στην πόλη της Κοζάνης.
3. Το ΝΠΔΔ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής
Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 3ης Υγειο−
νομικής Περιφέρειας Μακεδονίας –Γενικό Νοσοκομείο
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»−«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Άρθρο 2
Το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»−«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», έχει
Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες των
οποίων ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3329/2005,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναι
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
Άρθρο 3
Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 400 κλίνες.
Άρθρο 4
Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των
Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθ. Υ4α/
οικ. 39175 (ΦΕΚ 1259/Β/2012) και Υ4α/οικ. 132969 (ΦΕΚ
1148/Β/2012) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις ορ−
γανικές θέσεις προσωπικού.
52018
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. Υ4α/οικ. 123825
(12)
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», του Γενικού Νοσο−
κομείου−K.Y. Kω και του Γενικού Νοσοκομείου−Κ.Υ.
Καλύμνου «Το Βουβάλειο».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄ ), όπως έχουν τροπο−
ποιηθεί και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρ−
μοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου “Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
δ) Των άρθρων 32 και 70 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτι−
κές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 31 /Α΄).
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/2011
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150/Α΄), όπως ισχύουν.
στ) Των άρθρων 10−17 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση
Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστα−
σης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
228/Β΄/2011).
ζ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Α΄/98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
η) Του Π.Δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης
Νοσοκομείων»(ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Την αριθ. Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/
Β΄/2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627/25−07−2011
Απόφασης «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός
του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους»
(ΦΕΚ 1681/Β΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. ΔΑΑΔ 26796/22833/20−12−2012 εισήγηση
της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
5. Την υπ’ αριθ. 23/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Την υπ’ αριθ. Υ4α/83386/08/08−04−2010 απόφαση
«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου “Ανδρέας
Παπανδρέου”» (ΦΕΚ 492/Β΄/2010).
7. Την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.39515/10−04−2012 απόφαση
«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου−Κ.Υ. Κω» (ΦΕΚ
1152/Β΄/2012).
8. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.39165/10−04−2012 απόφαση
«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου− Κ.Υ. Καλύμνου
“Το Βουβάλειο” (ΦΕΚ1245/Β΄/2012), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
μενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου”
β) Γενικό Νοσοκομείο−K.Y. Kω και
γ) Γενικό Νοσοκομείο−Κ.Υ. Καλύμνου “Το Βουβάλειο”»,
που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/1953 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α΄), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, διέπεται από τις διατά−
ξεις του εν λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία «Γενικό
Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου – Γ.Ν. –Κ.Υ. Κω
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» −Γ.Ν.−Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι το Γενικό Νοσοκομείο
Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» που βρίσκεται στη Ρόδο.
3. Το ΝΠΔΔ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 2ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου– Γενικό
Νοσοκομείo Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου – Γ.Ν. –Κ.Υ. Κω
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» −Γ.Ν.−Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο»,
Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Άρθρο 2
Το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου –
Γ.Ν. –Κ.Υ. Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» −Γ.Ν.−Κ.Υ. Καλύμνου «Το
Βουβάλειο», έχει Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο, οι
αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται από τις διατάξεις
του Ν. 3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναι
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
Άρθρο 3
Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 495 κλίνες.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 4
Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των
Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθμ.
Υ4α/83386/08/08−04−2010 (ΦΕΚ 492/Β΄/2010), Υ4α/
οικ.39515/10−04−2012 (ΦΕΚ 1152/Β΄/2012) και Υ4α/
οικ.39165/10−04−2012 (ΦΕΚ 1245/Β΄/2012) κοινές υπουργι−
κές αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, συμπε−
ριλαμβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. Υ4α/οικ.123818
(13)
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Aι−
γίου και του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγεί−
ας Καλαβρύτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμο−
διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου “Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/ Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλλα−
γές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/
Α΄), όπως ισχύει.
ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/11
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύουν.
στ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
52019
ζ) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄2105/9−7−2012).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627 απόφασης
«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου
διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/
28−7−2011), όπως ισχύει.
4. Τo από με ημερομηνία 13−12−2012 έγγραφο της 6ης
ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ.
Ελλάδας.
5. Την υπ’ αριθ. 23η/17−12−2012 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 43092 «Οργα−
νισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου» (ΦΕΚ 1435
/Β/2012) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 39514 «Οργα−
νισμός του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Καλαβρύτων»
(ΦΕΚ 1156/Β/2012) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθ. Υ4α/107666
(ΦΕΚ 3315/Β/2012) όμοια απόφαση, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό−
μενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου και
β) Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καλαβρύτων,
που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/ 53 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), απο−
τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και
Δυτ. Ελλάδας, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω
νόμου και φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Ανα−
τολικής Αχαΐας».
2. Έδρα του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι το Γενικό Νοσοκομείο
Αιγίου που βρίσκεται στην πόλη του Αιγίου.
3. Το ΝΠΔΔ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η
οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους
κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής
Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 6ης Υγει−
ονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,
Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας –Γενικό Νοσοκομείο Ανατο−
λικής Αχαΐας Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Άρθρο 2
Το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
«Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας» έχει Διοικητή
και Διοικητικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες των οποίων
ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3329/2005, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναι
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
Άρθρο 3
Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 120 κλίνες.
52020
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 4
Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των
Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθ. Υ4α/
οικ. 43092 (ΦΕΚ 1435 /Β/2012), Υ4α/οικ. 39514 (ΦΕΚ
1156/Β/2012) και Υ4α/107666 (ΦΕΚ 3315/Β/2012) κοινές
υπουργικές αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά,
συμπεριλαμβάνουν όλες τις οργανικές θέσεις προσω−
πικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
52022
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
øîñì õ—ðì÷ì÷ úùðð—ò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê—÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Α΄
150 €
40 €
15 €
Α.Α.Π.
110 €
30 €
-
Β΄
300 €
80 €
30 €
Ε.Β.Ι.
100 €
−
-
Γ΄
50 €
−
−
Α.Ε.Δ.
5€
−
-
−
−
Δ.Δ.Σ.
200 €
−
20 €
−
Α.Ε.−Ε.Π.Ε.
−
−
100 €
Υ.Ο.Δ.Δ.
50 €
Δ΄
110 €
30 €
• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Τεύχος
Έντυπη μορφή
2.250 €
Α΄
225 €
Δ΄
160 €
Α.Ε.−Ε.Π.Ε.
Β΄
320 €
Α.Α.Π.
160 €
Δ.Δ.Σ.
225 €
Γ΄
65 €
Ε.Β.Ι.
65 €
Α.Σ.Ε.Π.
70 €
Υ.Ο.Δ.Δ.
65 €
Α.Ε.Δ.
10 €
Ο.Π.Κ.
−
• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: [email protected]
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02034863112120016*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004