Κατανομή ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-Ψ0Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σακκά
ΤΗΛ: 213 – 2161217, 210 – 5247421
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΘΗΝΑ
13 / 2 / 2013
Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.οικ.16985
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: « Κατανομή ωρών υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών
εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Υγείας, και Κέντρων
Ψυχ. Υγείας »
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/11 ( ΦΕΚ 226/27-10-11/Α΄)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012 – 2015», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του
Ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14/2-2-12/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 16 και την παρ. 2 του
άρθρου 32 του Ν. 4058/12 (ΦΕΚ 63/22-3-12/Α΄) και τις παρ. 1 και 13 του άρθρου
45 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11-4-12/Α΄)Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.
4052/12 (ΦΕΚ 41/01-03-12/Α΄)
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4052/12 (ΦΕΚ 41/01-03-12/Α΄)
3.
Τις αποφάσεις ενοποίησης οργανισμών Νοσοκομείων (ΦΕΚ 3486/Β΄/31-1212, 3499/Β΄/31-12-12, 3510/Β΄/31-12-12, 3515/Β΄/31-12-12 και 3521/Β΄/31-1212)
4. Την αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ.123580/28-12-2012 (ΦΕΚ 3562/Β/31-12-12) Απόφαση
«Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Κέντρων Υγείας και των Κέντρων
Ψυχικής Υγείας», η οποία αναρτήθηκε με Α.Δ.Α.: ΒΕΥΗΘ-ΓΝ0
1
ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-Ψ0Ε
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κατανέμουμε, για το έτος 2013, τον αριθμό ωρών υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων
ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων-Κέντρων ΥγείαςΚέντρων Ψυχικής Υγείας - εκτός Χημικών, Βιολόγων, Ψυχολόγων, Φαρμακοποιών,
Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών-Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη
ως εξής:
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
1η ΥΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.
πρώην Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» πρώην Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» – ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ –
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
135.000
75.000
πρώην Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
345.000
πρώην Ε.Κ.Α.
πρώην Γ. Ν. Α.
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
«ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»
πρώην ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΑΣ «ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
πρώην Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
4.000
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
πρώην Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΟΦΙΑ»
ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ» - ΠΑΙΔΩΝ
πρώην Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»
Γ.Ν.Α. «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γ. Ν. Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
– ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΩΡΕΣ
πρώην Γ.Ν.Α
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
πρώην ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΑΣ
πρώην Γ.Ν.Α.
«ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Γ.Α.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»
Π. Ν. Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»
Γ. Ο. Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΣΥΝΟΛΟ
2η ΥΠΕ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ
πρώην Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
- Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
πρώην Γ.Ν. - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
ΔΑΠΑΝΗ
210.000
349.000
740.000€
235.000€
1.262.000€
975.000€
1.367.000€
105.000€
384.000
553.000
169.000
144.000
75.000
362.000
334.000
224.000
602.000
26.000
65.000
334.000
366.000
429.000
466.000
12.000
1.860.000€
485.000€
218000
300.000
259.000
1.375.000€
576.000
98.000
665.000€
1.555.000€
890.000€
1.500.000€
1.315.000€
316.000€
1.631.000€
850.000€
1.798.000€
325.000€
215.000€
1.020.000€
1.050.000€
1.280.000€
1.720.000€
2.179.000€
55.000€
404.000€
150.000
550.000€
41.000
135.000€
20.000
108.000
5.049.000
75.000€
480.000€
18.845.000€
ΩΡΕΣ
246.000
403.000
10.000
189.000
76.000
265.000
ΔΑΠΑΝΗ
1.031.500€
795.300€
46.200€
540.500€
216.000€
756.500€
2
ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-Ψ0Ε
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
πρώην Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
πρώην Γ.Ν.Δ.Α «ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑ»
Γ.Ν ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
πρώην Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. – Κ.Υ.
πρώην Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΩ
ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν.
– Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ
πρώην Γ.Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ
ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»
ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
πρώην Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓ.
ΣΑΜΟΥ «ΑΓ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν. –
πρώην Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ»
ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ
ΠΡΩΙΟ» - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
πρώην Γ.Ν. -Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. ΧΙΟΥ«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ«ΜΕΤΑΞΑ»
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ -Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν. Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
Ψ.Ν.Α.
ΣΥΝΟΛΟ
3η ΥΠΕ
πρώην Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΜΑΘΙΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ
Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
πρώην Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΕΛΛΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
πρώην Γ.Ν «Γ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» – «Ο ΑΓΙΟΣ
πρώην Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
«ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
πρώην Γ.Ν. «Γ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.
πρώην ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ Γ.Ν.
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
πρώην Γ.Ν.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» –
πρώην Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
ΣΥΝΟΛΟ
4η ΥΠΕ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
πρώην Ν. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
πρώην Γ.Ν. -Κ.Υ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
777.000
834.000
57.000
416.000
44.000
133.000
1.029.000€
475.000€
523.000
37.000
91.000
1.820.200€
167.000€
100.000
70.000
1.653.200€
195.200€
844.200€
174.000€
135.000
161.000
405.000€
123.300€
392.000€
528.300€
457.000€
28.000
97.000
256.000
252.000
374.000
150.000
183.000
3.989.000
65.000€
ΩΡΕΣ
110.000
169.000
59.000
40.000
107.000
190.000
83.000
ΔΑΠΑΝΗ
439.800€
672.800€
233.000€
158.400€
427.600€
759.300€
331.700€
126.000
502.200€
70.000
317.000
131.000
107.000
50.000
106.000
61.000
196.000
448.000
157.000
167.000
61.000
74.000
1.502.000
318.000€
798.000€
719.500€
1.116.500€
740.800€
1.354.000€
12.355.000 €
276.500€
1.268.000€
523.700€
425.000€
196.200€
420.800€
242.600€
6.000
1.791.700€
621.200€
663.400€
240.900€
293.600€
5.980.000 €
ΩΡΕΣ
10.000
152.000
473.000
778.700€
ΔΑΠΑΝΗ
417.800€
533.700€
1.599.200€
479.000
16.800€
1.616.000€
37.000
121.000
148.000
27.000
812.600€
392.300€
473.000€
80.700€
11.000
112.000
310.000
144.000
461.500€
556.900€
935.000€
455.200€
3
Π.Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»
πρώην Π.Γ.Ν
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
πρώην Γ.Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ»
Ν.ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
5η ΥΠΕ
Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
πρώην Γ.Ν. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ
πρώην Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. – Κ.Υ.
ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. – Κ.Υ.
ΚΥΜΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ –
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ
& ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
πρώην Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
πρώην Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
«ΔΙΟΚΛΕΙΟ»
πρώην Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
πρώην Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
287.000
351.000
64.000
216.000
27.000
2.299.000
ΩΡΕΣ
54.000
183.000
139.000
28.000
156.000
71.000
107.000
36.000
152.000
139.000
15.000
177.000
ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-Ψ0Ε
1.148.600€
951.000€
1.314.600€
363.600€
817.200€
72.900€
9.615.000 €
ΔΑΠΑΝΗ
197.500€
676.500€
514.000€
100.500€
577.000€
261.000€
393.500€
132.500€
559.000€
511.000€
644.500€
52.000€
23.000
81.500€
285.000
1.054.500€
517.000
πρώην Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΣΥΝΟΛΟ
6η ΥΠΕ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
και ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
πρώην Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
«ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
πρώην Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
πρώην Γ.Ν. - Κ.Υ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
πρώην Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
πρώην Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
πρώην Γ.Ν. - Κ.Υ.
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
πρώην Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
«ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»
Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»
πρώην Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
πρώην Ν.Ν.Θ. Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»
Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
πρώην Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΛΕΙΑΣ
302.000
πρώην Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
πρώην Γ.Ν. – Κ.Υ.
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
232.000
1.912.500€
858.000€
1.513.000
5.575.000 €
ΩΡΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ
162.000
933.600€
88.000
57.000
79.000
33.000
145.000
112.000
479.500€
297.100€
255.000€
77.300€
776.600€
332.300€
102.000
164.000
62.000
121.000
82.000
200.000
97.000
110.000
150.000
40.000
278.200€
463.400€
185.200€
373.000€
247.200€
699.600€
280.300€
725.600€
921.200€
195.600€
153.000
81.000
103.000
22.000
776.500€
290.300€
334.300€
44.000€
179.000
73.000
41.000
254.000
25.000
279.000
575.800€
262.300€
152.100€
882.500€
81.000€
963.500€
96.000
157.000
50.000
222.000
362.800€
459.600€
247.500€
748.600€
15.000
41.500€
4
πρώην Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ «Ι. &
ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
πρώην Γ.Ν. – Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-Ψ0Ε
88.000
126.000
38.000
439.000
546.000
3.490.000
536.100€
105.600€
1.275.600€
1.410.200€
12.425.000 €
ΩΡΕΣ
7η ΥΠΕ
πρώην Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
πρώην Γ.Ν.-Κ.Υ.
Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Γ.Ν.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ.
ΣΗΤΕΙΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ.
πρώην Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
πρώην Γ.Ν.-Κ.Υ.
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
430.500€
116.000
64.000
5.000
353.500€
202.000
17.000
184.000€
56.000€
201.000
πρώην Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
ΣΥΝΟΛΟ
304.000
631.000€
37.500€
174.000
321.000
πρώην Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗ
461.500€
929.000€
505.000
1.398.000€
865.500€
1.202.000
19.044.000
2.263.500€
4.285.000 €
69.080.000 €
Ο αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω εργασίες και οι ώρες κατά εργαζόμενο κατά
Νοσοκομείο καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.9 του Ν.3329/05.
Η ωριαία αποζημίωση του ανωτέρω προσωπικού ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
20 του Νόμου 4024/11 ( ΦΕΚ 226/27-10-11/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αν/τή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού
4. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων
5. Γραφείο Προϊστάμένου Γενικής Διεύθυνσης Υγείας
6. Γραφείο
Προϊστάμενου
Γενικής
Διεύθυνσης
Οικονομικών
7. Διέυθυνση Οικονομικών
8. Δ/νση Προσωπικού Ν.Π
Τμ. Β’ (4)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Όλες τις Υ.ΠΕ. της χώρας
-Όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
5