Οδηγός Σπουδών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ακαδημαϊκό έτος 2010-11
Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 369236, Fax: 2610 369193
E-mail: [email protected]
Webpage: www.ele.teipat.gr
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το τμήμα Ηλεκτρολογίας στεγάζεται εντός των κεντρικών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της Πάτρας. Η λειτουργία του τμήματος (ως τμήμα Τ.Ε.Ι.) ξεκίνησε με τον ιδρυτικό νόμο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/1983) και αποτελεί συνέχεια του τμήματος Ηλεκτρολογίας που ιδρύθηκε στα πλαίσια του Κ.Α.Τ.Ε. Πατρών με το Νομοθετικό Διάταγμα 652 (ΦΕΚ 180/29‐08‐1970). Με την υπουργική απόφαση 40512/Ε5/19‐04‐2006 (ΦΕΚ 537/Β/28‐04‐2006) εγκρίθηκε το εφαρμοζόμενο περιεχόμενο σπουδών του τμήματος, στο οποίο εκτός άλλων περιγράφεται η αποστολή του τμήματος και τα γνωστικά του αντικείμενα. Το τμήμα Ηλεκτρολογίας έχει σημαντικό ρόλο στην ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση. Η δραστηριοποίηση στις νέες τεχνολογίες αποτελεί βασική προϋπόθεση, αλλά και ουσιαστικό μοχλό στην κατεύθυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η διάδοση της αυτοματοποίησης, των ηλεκτρονικών, των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας πληροφοριών, αλλά και ο εκσυγχρονισμός των ενεργειακών συστημάτων που χρησιμοποιούν μη ανανεώσιμες πρώτες ύλες και η ανάπτυξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτελούν τομείς δράσης προτεραιότητας. Ο ιστότοπος του τμήματος (www.ele.teipat.gr) περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για τη δομή και την οργάνωση, την παρεχόμενη εκπαίδευση, το πρόγραμμα σπουδών, το προσωπικό και τις λοιπές δραστηριότητες του τμήματος. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος στοχεύει στην παροχή γενικότερων γνώσεων υποδομής, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτού του κύκλου δραστηριοτήτων και αποτελούν αφενός ένα σταθερό υπόβαθρο της επαγγελματικής υπόστασης των εκπαιδευομένων, αφετέρου προσφέρουν συμπληρωματικές προχωρημένες γνώσεις και ικανότητες, μετατρέψιμες και προσαρμόσιμες στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό η εκπαίδευση στο τμήμα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: •
Παροχή υψηλών και επαρκών γνώσεων υποδομής ώστε να μπορούν οι απόφοιτοι να προσεγγίσουν τη σύγχρονη και υψηλή τεχνολογία, αλλά και να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των μορφών της τεχνολογίας και των επαγγελμάτων. Δίνεται για το λόγο αυτό έμφαση στη μετατρεψιμότητα των γνώσεων. •
Παροχή σύγχρονων και ειδικευμένων γνώσεων στο ειδικό αντικείμενο σπουδών, ώστε να έχουν ευχέρεια και απόδοση στην επαγγελματική απασχόληση. •
Παράλληλα δίνεται έμφαση στον εφαρμοσμένο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, ώστε οι παρεχόμενες γνώσεις να είναι άμεσα εφαρμόσιμες και οι απόφοιτοι να διαθέτουν γνώση και εμπειρία των προβλημάτων της πράξης. Oι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε: 2
•
Εκπόνηση τεχνικών, οικονομικών μελετών και μελετών εφαρμογής για ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αυτοματισμού και επικοινωνιών. •
Τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αυτοματισμού, πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών. •
Σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού και επικοινωνιών. •
Εφαρμογή προτύπων και κανονισμών στη μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων συστημάτων και προϊόντων, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν σε τεχνικές, παραγωγή, ολοκλήρωση και εφαρμογή στους προαναφερόμενους τομείς. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς εφαρμογής: •
Σε βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους ασχολούμενοι με τη μελέτη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των βιομηχανικών μονάδων και εγκαταστάσεων στα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά συστήματα και στα συστήματα αυτοματισμού. •
Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης καθώς και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και αυτοματοποίησης καθώς και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους. •
Στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, σχετικών με το σχεδιασμό έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το γνωστικό πεδίο του τμήματος. •
Στον τομέα των κτιριακών και οικιακών εγκαταστάσεων ασχολούμενοι με τη μελέτη, την εγκατάσταση, την επίβλεψη και υποστήριξη ηλεκτρολογικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και συστημάτων κτιριακών αυτοματισμών και επικοινωνιακών δικτύων. •
Στον τομέα επικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων ασχολούμενοι με συστήματα ασύρματης και ενσύρματης επικοινωνίας, μετάδοσης και διαχείρισης πληροφορίας. •
Σε τομείς παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (Utilities) ασχολούμενοι στη μελέτη, επίβλεψη και εγκατάσταση ψηφιακών ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων καθώς και συλλογής, μετάδοσης, επεξεργασίας και ελέγχου δεδομένων και σημάτων. •
Στον τομέα ενέργειας ασχολούμενοι με τη μελέτη και τη λειτουργία συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμβατικών και εναλλακτικών μορφών και συστημάτων θερμικής ενέργειας. •
Στη μελέτη ενεργειακής συμπεριφοράς κτηρίων, καθώς και στην ενεργειακή βαθμονόμηση και πιστοποίηση κτηρίων σύμφωνα και με τις οδηγίες της Ε.Ε. •
Στον τομέα ηλεκτρολογικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων μέσων 3
μεταφοράς. •
Σε χώρους υπηρεσιών ασχολούμενοι σε μονάδες που χρησιμοποιούν ηλεκτρολογικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα (π.χ. νοσοκομεία, τηλεοπτικοί σταθμοί, εμπορικές επιχειρήσεις κλπ.). • Στην εκπαίδευση (μέση, μεταλυκειακή και ανώτατη). Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που συνοδεύεται από κατάλληλες ασκήσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μελετών καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εφαρμογής. Έμφαση δίνεται στις μελέτες περιπτώσεων, στη συμμετοχική εργασία και στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και της ικανότητας αντιμετώπισης προβλημάτων εφαρμογής, ολοκλήρωσης υπαρχουσών τεχνολογιών και σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών, την εφαρμογή προτύπων και κανονισμών, τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, τη συμμετοχή στην εφαρμοσμένη έρευνα και τη διαχείριση τεχνικών έργων. Οι σπουδές στο τμήμα περιλαμβάνουν επίσης την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα κατά το τελευταίο εξάμηνο, που διασφαλίζουν εμβάθυνση σε θέματα τεχνολογικής εφαρμογής, εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης, ολοκλήρωσης τεχνολογιών και γενικότερα σε αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών και την επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν: •
Μαθήματα Γενικής Υποδομής •
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής •
Μαθήματα Ειδικότητας •
Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών και Ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ) Το τμήμα για να προωθήσει την ευρωπαϊκή προοπτική του, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών του, έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί το σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) με προσαρμογή στο σύστημα εύκολα αναγνώσιμων τίτλων σπουδών μέσου του παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement) και κάνει προσπάθειες να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες ψηλής ποιότητας στους σπουδαστές του. Σε σχέση με την αποστολή και τους στόχους του ιδρύματος το τμήμα έχει σαφή τεχνολογικό προσανατολισμό, παράγει στελέχη ικανά να συνεισφέρουν στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της περιφέρειας και της χώρας, διατηρεί στενούς δεσμούς με παραγωγικές μονάδες και οργανωμένους κλάδους της οικονομίας, έχει αναπτύξει συνεργασίες με άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, δραστηριοποιείται στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης και παρέχει τη δυνατότητα στους απόφοιτους να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης. 4
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το τμήμα είναι διαρθρωμένο σε τρεις τομείς: •
Τομέας μαθημάτων Υποδομής, •
Τομέας Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, •
Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών. Τα όργανα διοίκησης του τμήματος διακρίνονται σε συλλογικά (γενική συνέλευση τμήματος, συμβούλιο τμήματος και γενικές συνελεύσεις τομέων) και ατομικά (προϊστάμενος τμήματος, υπεύθυνος τομέων). •
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί και το ανώτατο διοικητικό όργανο του τμήματος. Μέλη της είναι όλα τα μόνιμα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος, εκπρόσωποι των σπουδαστών και εκπρόσωπος του ειδικού τεχνικού προσωπικού. Πρόεδρος της είναι ο προϊστάμενος του τμήματος ο οποίος ορίζει κατά κανόνα την ημερήσια διάταξη και καλεί τη γενική συνέλευση σε σύγκλιση. •
Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τον προϊστάμενο, τους υπεύθυνους τομέων του τμήματος και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών. •
Ο Προϊστάμενος του τμήματος εκλέγεται με διετή θητεία. •
Η Γενικές Συνελεύσεις Τομέων αποτελείται από τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των οικείων τομέων και από εκπροσώπους των σπουδαστών. •
Ο υπεύθυνος κάθε τομέα εκλέγεται με διετή θητεία. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010‐11 τα ατομικά όργανα διοίκησης ήταν: •
Προϊστάμενος: Μπισδούνης Λάμπρος, Αναπληρωτής καθηγητής •
Υπεύθυνος τομέα Μαθημάτων Υποδομής: Σταθάτος Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής •
Υπεύθυνος τομέα Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων: Χαδέλλης Λουκάς, Καθηγητής •
Υπεύθυνος τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών: Δροσόπουλος Αναστάσιος, Επίκουρος καθηγητής Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010‐11, στο τμήμα υπηρετούν 13 μέλη τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού: τρεις (3) καθηγητές, δύο (2) αναπληρωτές καθηγητές, πέντε (5) επίκουροι καθηγητές και τρεις (3) καθηγητές εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση.
Το εκπαιδευτικό προσωπικού του τμήματος συμπληρώνουν έκτακτοι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες, στους οποίους ανατίθεται διδακτικό έργο σε εξαμηνιαία βάση. Το έργο του τμήματος υποστηρίζεται από έναν τεχνικό εργαστηρίων και ένα μέλος ειδικού τεχνικού προσωπικού. Η διοίκηση και η εκπαίδευση του τμήματος υποστηρίζεται από τη γραμματεία του τμήματος, η οποία είναι στελεχωμένη με δύο άτομα, το ένα εκ των οποίων έχει αναλάβει τη διαχείριση του σπουδαστικού τμήματος της γραμματείας. Η χρήση εφαρμογών διαδικτύου 5
και υπηρεσιών ηλεκτρονικής γραμματείας, έχει βελτιώσει την εξυπηρέτηση των σπουδαστών καθώς λειτουργεί ηλεκτρονική καταχώρηση βαθμολογιών και η εγγραφή των σπουδαστών επίσης γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Ακολουθεί κατάλογος του προσωπικού του τμήματα, στον οποίο περιλαμβάνονται και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο E‐mail Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού Βλαχόπουλος Πέτρος Καθηγητής 2610 369246 [email protected] Υφαντής Απόστολος Καθηγητής 2610 369254 [email protected] Χαδέλλης Λουκάς Καθηγητής 2610 369258 [email protected] Σταθάτος Ηλίας Αναπληρωτής καθηγητής 2610 369242 [email protected] Μπισδούνης Λάμπρος Αναπληρωτής καθηγητής 2610 369238 [email protected] Δροσόπουλος Αναστάσιος Επίκουρος καθηγητής 2610 369229 [email protected] Καψάλης Βασίλειος Επίκουρος καθηγητής 2610 369230 [email protected] Χαραλαμπάκος Βασίλειος Επίκουρος καθηγητής 2610 369292 [email protected]
Καρέλης Δημήτριος Επίκουρος καθηγητής 2610 369247 [email protected] Αναστασόπουλος Σωτήριος Επίκουρος καθηγητής 2610 369293 [email protected] Αντωνόπουλος Γεώργιος Καθηγητής εφαρμογών 2610 369294 [email protected] Παπαφωτίου Νικόλαος Καθηγητής εφαρμογών 2610 369295 [email protected] Κονταρίνης Γεράσιμος Καθηγητής εφαρμογών 2610 369235 [email protected] Μέλη Τεχνικού Προσωπικού Κατσαΐτης Ανδρέας Τεχνικός εργαστηρίων 2610 369349 [email protected] Ράπτης Παναγιώτης Ειδικό τεχν. προσωπικό 2610 369245 [email protected] Μέλη Διοικητικού Προσωπικού Αγγελοπούλου Μαρία Προϊστ. γραμματείας 2610 369236 Μαλοπούλου Μαρία Διοικητική υπάλληλος 2610 369237 [email protected] 6
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Στο τμήμα λειτουργούν οι παρακάτω εργαστηριακοί χώροι: •
Εργαστήριο Επικοινωνιών Μέσω Γραμμών Τάσης •
Εργαστήριο Ηλεκτρικής Κίνησης •
Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων •
Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών •
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών και Τεχνολογίας Μετρήσεων •
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Ισχύος •
Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών •
Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων •
Εργαστήριο Παραγωγής, Μεταφοράς & Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας •
Εργαστήριο Πληροφορικής •
Εργαστήριο Προγραμματιζόμενου Ελέγχου και PLC •
Εργαστήριο Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, Αυτόματης Συλλογής Δεδομένων και Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων •
Εργαστήριο Σχεδίου (διατμηματικό) •
Εργαστήριο Φυσικής (διατμηματικό) •
Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εφαρμογών •
Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων •
Υπολογιστικό Κέντρο (Σ.Τ.Ε.) 7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που συνοδεύεται από κατάλληλες ασκήσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εφαρμογής. Κατά το τελευταίο εξάμηνο οι σπουδαστές υποχρεούνται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία και να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση. Η τελευταία αναμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών διεξήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001‐02, κατά το οποίο και εφαρμόστηκε. Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος έχει εγκριθεί με την υπουργική απόφαση 40512/Ε5/19.4.2006 (ΦΕΚ 537/ Β/28.4.2006), στην οποία περιγράφονται η αποστολή του τμήματος, τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει, καθώς και ενδεικτικοί τίτλοι μαθημάτων. Με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σπουδών εκτιμάται ότι οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις εξειδικευμένες γνώσεις καθώς και τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για να σταδιοδρομήσουν στον ευρύτερο τομέα της ηλεκτρολογίας. Η πεποίθηση αυτή στηρίζεται στα παρακάτω δύο δεδομένα: Η ύπαρξη μαθημάτων που καλύπτουν νέους τομείς της επιστήμης του ηλεκτρολόγου μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης εφοδιάζει τους αποφοίτους του τμήματος με την τεχνογνωσία εκείνη που είναι απαραίτητη αυτή τη στιγμή στην παραγωγική διαδικασία. Τονίζεται, ότι το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να αναμορφώνεται τακτικά προκειμένου να παρακολουθεί, όσο αυτό είναι δυνατό, τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Γι’ αυτό, στο προσεχές ακαδημαϊκό έτος προβλέπεται διεξαγωγή διαδικασίας αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών. Η εφαρμογή εκπαιδευτικών διαδικασιών δίνοντας βάρος τόσο στη θεωρία όσο στην εργαστηριακή πράξη, συνδράμει επικουρικά την προσπάθεια απόκτησης των γνώσεων και δεξιοτήτων με αποδοτικότερο τρόπο. Η ύπαρξη κατά μέσο όρο 25 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας του τυπικού εξαμήνου, εκτιμάται ότι συμβάλλει αποφασιστικά στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα ορίζει τη εκπαιδευτική διαδικασία (διαλέξεις, φροντιστήρια και εργαστηριακές ασκήσεις που προσφέρουν την απαιτούμενη γνώση), τη διαδικασία εξέτασης (εκτίμηση της επιτυχίας των φοιτητών να έχουν την απαιτούμενη απόδοση) και τη διαδικασία εξάσκησης (εξάσκηση δεξιοτήτων και ανάπτυξη ικανοτήτων). Ο τομέας μαθημάτων υποδομής έχει την ευθύνη για τα μαθήματα: Μαθηματικά Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, Φυσική, Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, Τεχνολογία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Υλικών, Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ, Προγραμματισμός Η/Υ, Εξομοίωση Κυκλωμάτων με Η/Υ, Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών και Ανθρωπιστικών σπουδών – Δ.Ο.Ν.Α. (Έλεγχος Ρύπανσης και Προστασία Περιβάλλοντος, Τεχνική Νομοθεσία, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων ‐ Εργονομία, Διαχείριση και Διοίκηση Έργων). Ο τομέας Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων έχει την ευθύνη για τα μαθήματα: Ηλεκτρονικά Ι και ΙΙ, Ψηφιακά Συστήματα, Ψηφιακή Σχεδίαση, Μικροϋπολογιστές Ι και ΙΙ, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ) Ι και ΙΙ, Ανάλυση Σημάτων, Γενικές Αρχές 8
Επικοινωνιών, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Τεχνολογία Μετρήσεων, Δίκτυα Ελέγχου, Αρχιτεκτονική και Λειτουργία Η/Υ, Δίκτυα Η/Υ και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών, Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Μετρήσεων. Ο τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών έχει την ευθύνη για τα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία Ι και ΙΙ, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Ηλεκτρικές Μηχανές Ι και ΙΙ, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ) και Αυτοματισμοί, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχύος, Ηλεκτρονικά Ισχύος και Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα, Αισθητήρια και Τεχνολογία, Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές, Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων, Φωτοτεχνία, Σχεδίαση και Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Εγκαταστάσεων με Η/Υ, Επικοινωνίες μέσω Γραμμών Υψηλής Τάσης, Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές, Προγραμματιζόμενος Έλεγχος και PLCs. Τα μαθήματα που προσφέρονται από το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος είναι 49, στα οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα, από δύο ομάδες επιλογής μαθημάτων, η πρώτη εκ των οποίων αντιστοιχεί στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτροτεχνικών εφαρμογών και η δεύτερη στον τομέα αυτοματισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων του τμήματος. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που εφαρμόζεται σήμερα έχει δημιουργηθεί μετά από εκτενή μελέτη αντιστοίχων προγραμμάτων σπουδών τμημάτων της χώρας μας και του εξωτερικού και ευρεία ανταλλαγή απόψεων του εκπαιδευτικού προσωπικού. Για την οργάνωσή του εφαρμόστηκαν οι οδηγίες του Ι.Τ.Ε. Επίσης αξιοποιήθηκε η εμπειρογνωμοσύνη τόσο διακεκριμένων εκπαιδευτικών άλλων ιδρυμάτων όσο και αρμοδίων φορέων από την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων τα οποία ανάλογα με το περιεχόμενό τους σε σχέση με το επιστημονικό πεδίο του τμήματος διακρίνονται σε: • Γενικής Υποδομής (Μ.Γ.Υ.), όπως Μαθηματικά Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, Φυσική, Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών, Εισαγωγή στη Χρήση Η/Υ και Προγραμματισμός Η/Υ. • Ειδικής Υποδομής (Μ.Ε.Υ.), όπως Ηλεκτροτεχνία Ι και ΙΙ, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Ηλεκτρονικά Ι και ΙΙ, Ηλεκτρικές Μηχανές Ι και ΙΙ, Ψηφιακά Συστήματα, Ανάλυση Σημάτων, Εξομοίωση Κυκλωμάτων με Η/Υ, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μικροϋπολογιστές Ι, Συστήματα αυτομάτου ελέγχου (Σ.Α.Ε.) Ι και Γενικές Αρχές Επικοινωνιών. • Ειδικότητας (Μ.Ε.), όπως Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ε.Η.Ε.) & Αυτοματισμοί, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχύος, Ηλεκτρονικά Ισχύος και Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα, Αισθητήρια και Τεχνολογία, Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές, Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων, Φωτοτεχνία, Σχεδίαση και Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Εγκαταστάσεων με Η/Υ, Επικοινωνίες μέσω Γραμμών Υψηλής Τάσης, Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές, Προγραμματιζόμενος Έλεγχος και PLCs, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ψηφιακή Σχεδίαση, Μικροϋπολογιστές ΙΙ, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ) ΙΙ, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Τεχνολογία Μετρήσεων, Δίκτυα Ελέγχου, Αρχιτεκτονική και Λειτουργία Η/Υ, Δίκτυα Η/Υ και 9
Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών, Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Μετρήσεων. • Διοίκησης Οικονομίας, Νομικών και Ανθρωπιστικών σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α), όπως Έλεγχος Ρύπανσης και Προστασία Περιβάλλοντος, Τεχνική Νομοθεσία, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων – Εργονομία και Διαχείριση και Διοίκηση Έργων. Τα μαθήματα διακρίνονται επίσης σε: • Υποχρεωτικά (Υ). • Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (Ε.Υ.), τα οποία διακρίνονται σε δύο ομάδες μαθημάτων. Οι ομάδες μαθημάτων αντιστοιχούν στους δύο τομείς του τμήματος: Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών (Ομάδα Επιλογής Μαθημάτων – Ο.Ε.Μ.1) και Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Ομάδα Επιλογής Μαθημάτων – Ο.Ε.Μ.2). Κάθε σπουδαστής επιλέγει την ομάδα μαθημάτων που τον ενδιαφέρει και διαμορφώνει έτσι το επιστημονικό του προφίλ. Τα 49 μαθήματα του προγράμματος σπουδών προσφέρονται σε 7 διδακτικά εξάμηνα. Από αυτά, για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 39 μαθήματα και η επιτυχής ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας. Εκτός από την πτυχιακή εργασία, το 8ο εξάμηνο περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση των σπουδαστών. Από το σύνολο των προσφερομένων μαθημάτων, 8 μαθήματα είναι Γενικής Υποδομής (Μ.Γ.Υ.), 14 είναι μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Μ.Ε.Υ.), 23 είναι μαθήματα Ειδικότητας (Μ.Ε.) και 4 είναι μαθήματα Διοίκησης Οικονομίας, Νομικών και Ανθρωπιστικών σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α). Τα μαθήματα Μ.Γ.Υ., Μ.Ε.Υ. και Δ.Ο.Ν.Α. (26 μαθήματα) είναι υποχρεωτικά για τους σπουδαστές. Από τα 23 μαθήματα Ειδικότητας, υποχρεωτικά είναι τα 6. Τα υπόλοιπα 7 μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου θα πρέπει να επιλεγούν από μία εκ των δύο ομάδων υποχρεωτικών κατ’ επιλογή μαθημάτων. Μ.Γ.Υ. Μ.Ε.Υ. Μ.Ε. Δ.Ο.Ν.Α. Μαθήματα 16.3% 28.6% 46.9% 8.2% Μαθήματα Υποχρεωτικά 65.3% Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή 34.7% Στο εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σπουδών, η κατανομή του χρόνου διδασκαλίας μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας (που περιλαμβάνει και ασκήσεις) και εργαστηρίων είναι 65% και 35%, Στα πλαίσια της θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης διενεργείται και εκπόνηση μελετών καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εφαρμογής. Σε όλα τα μαθήματα προσφέρονται διδακτικά βοηθήματα, κυρίως βιβλία και σημειώσεις. Η διδασκαλία για τα περισσότερα από τα προσφερόμενα μαθήματα, υποστηρίζεται την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε‐εκπαίδευσης (e‐class). Στην πλατφόρμα αναρτάται η περιγραφή κάθε μαθήματος, εκπαιδευτικό υλικό (θεωρία, ασκήσεις), βιβλιογραφία, χρήσιμοι σύνδεσμοι, θέματα εξετάσεων, ανακοινώσεις, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό που αφορά κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών. 10
Το τμήμα έχει συντάξει σε συνεργασία με όλους τους διδάσκοντες κατάλογο συγγραμμάτων που περιλαμβάνει δύο βασικά συγγράμματα ανά μάθημα. Κάθε σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί ένα από τα προτεινόμενα συγγράμματα ανά μάθημα, το οποίο και δηλώνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Τα βοηθήματα που διανέμονται καλύπτουν συνήθως το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Η οποιαδήποτε πρόσθετη βιβλιογραφική υποστήριξη παρέχεται μέσω σημειώσεων από τον διδάσκοντα ενώ παράλληλα, μέσω της πολλαπλής βιβλιογραφίας από τη βιβλιοθήκη του ιδρύματος, οι σπουδαστές ολοκληρώνουν τις γνώσεις που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μετά το 7ο εξάμηνο σπουδών, εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία την πλειονότητα των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που μπορούν να συμμετάσχουν στο θεσμό της πρακτικής άσκησης, είναι φορείς όπως: ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και συνεταιρισμοί και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που συμμετέχουν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν τους σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος. Κάθε σπουδαστής με την πρακτική άσκηση έχει την δυνατότητα να εξοικειωθεί με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας και να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε με την αποφοίτησή του να είναι σωστά προετοιμασμένος για επαγγελματική σταδιοδρομία. Σε πολλές περιπτώσεις, η πρακτική άσκηση οδηγεί και σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση καθότι ο εργοδότης έχει πλήρη εικόνα των ικανοτήτων του σπουδαστή και είναι σε θέση να κρίνει αποτελεσματικά εάν μπορεί να συνεισφέρει θετικά από τη θέση του εργαζόμενου. Επίσης η πρακτική άσκηση φέρνει πιο κοντά το τμήμα με τους παραγωγικούς φορείς, ώστε το τμήμα να είναι σε θέση να αξιολογήσει την επιτελούμενη εκπαίδευση σε σχέση με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το τμήμα έχει αναπτύξει δραστηριότητες στα πλαίσια των προγραμμάτων Erasmus και Leonardo μέσω διαπανεπιστημιακών συνεργασιών με Ευρωπαϊκά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διακινούνται έτσι αμοιβαία σπουδαστές και εκπαιδευτικό προσωπικό για παρακολούθηση μαθημάτων, πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης και οργάνωση σεμιναριακών μαθημάτων σε αντικείμενα τεχνολογιών αιχμής. 11
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α/Α 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4α 5.4β 5.5α 5.5β 5.6 ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Μαθηματικά Ι Φυσική Ηλεκτροτεχνία Ι Ηλεκτρολογικό Σχέδιο Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών & Ηλεκτρονικών Υλικών Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ Σύνολο εξαμήνου ΕΞΑΜΗΝΟ Β Μαθηματικά ΙΙ Ηλεκτροτεχνία ΙΙ Ηλεκτρικές Μετρήσεις Προγραμματισμός Η/Υ Ηλεκτρονικά Ι Έλεγχος Ρύπανσης & Προστασία Περιβάλλοντος Σύνολο εξαμήνου ΕΞΑΜΗΝΟ Γ Μαθηματικά ΙΙΙ Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ηλεκτρονικά ΙΙ Ψηφιακά Συστήματα Ανάλυση Σημάτων Εξομοίωση Κυκλωμάτων με Η/Υ Σύνολο εξαμήνου ΕΞΑΜΗΝΟ Δ Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Μικροϋπολογιστές Ι ΣΑΕ Ι Γενικές Αρχές Επικοινωνιών Σύνολο εξαμήνου ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΕΗΕ & Αυτοματισμοί Ηλεκτρονικά Ισχύος & Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά ΣΑΕ ΙΙ Επιλογή ενός μαθήματος από ΟΕΜ‐1 ή Ψηφιακή Σχεδίαση Αισθητήρια και Τεχνολογία ή Μικροϋπολογιστές ΙΙ Τεχνική Νομοθεσία Σύνολο εξαμήνου 12
ΩΡΕΣ ΘΕΩ. ΩΡΕΣ
ΕΡΓ. ΣΥΝ. ΩΡΕΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘ. ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
6 3 4 0 2 2 17 0 2 2 2 0 2 8 6 5 6 2 2 4 25 ΜΓΥ ΜΓΥ ΜΕΥ ΜΓΥ ΜΓΥ ΜΓΥ ‐ 8.0 5.5 7.0 1.5 3.5 4.5 30.0 6 4 2 2 3 2 19 0 1 2 2 2 0 7 6 5 4 4 5 2 26 ΜΓΥ ΜΕΥ ΜΕΥ ΜΓΥ ΜΕΥ ΔΟΝΑ ‐ 8.0 5.5 4.5 3.5 5.0 3.5 30.0 5 4 3 3 3 1 19 0 2 2 2 0 2 8 5 6 5 5 3 3 27 ΜΓΥ ΜΕΥ ΜΕΥ ΜΕΥ ΜΕΥ ΜΕΥ ‐ 6.5 6.0 5.5 5.5 4.5 2.0 30.0 4 4 2 3 2 15 1 2 2 2 1 8 5 6 4 5 3 23 ΜΕΥ ΜΕΥ ΜΕΥ ΜΕΥ ΜΕΥ ‐ 5.5 6.0 5.0 5.5 4.5 26.5 3 3 3 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 0 10 5 5 5 4 4 4 4 2 25 ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΔΟΝΑ ‐ 5.5 5.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 3.5 30.0 Α/Α 6.1 6.2 6.3α 6.3β 6.4α 6.4β 6.5 7.1 7.2α 7.2β 7.3α 7.3β 7.4α 7.4β 7.5 8.1 8.2 ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχύος Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές ή Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Επικοινωνίες μέσω γραμμών υψηλής τάσης ή Τεχνολογία Μετρήσεων Ασφάλεια & Υγιεινή Εργαζομένων‐Εργονομία Σύνολο εξαμήνου ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων ή Δίκτυα Ελέγχου Φωτοτεχνία ή Επιλογή ενός μαθήματος από ΟΕΜ‐2 Σχεδίαση Ηλεκ. Κυκλωμάτων & Εγκαταστάσεων με Η/Υ ή Επιλογή ενός μαθήματος από ΟΕΜ‐2 Διαχείριση & Διοίκηση Έργων Σύνολο εξαμήνου ΕΞΑΜΗΝΟ Η Πτυχιακή Εργασία Πρακτική Άσκηση Σύνολο εξαμήνου Σύνολο προγράμματος ΩΡΕΣ ΘΕΩ. ΩΡΕΣ
ΕΡΓ. ΣΥΝ. ΩΡΕΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘ. ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
3 3 3 3 3 3 4 16 2 2 2 2 2 2 0 8 5 5 5 5 5 5 4 24 ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΔΟΝΑ ‐ 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 30.0 3 2 2 3 3 3 3 4 15 2 2 2 2 2 2 2 0 8 5 4 4 5 5 5 5 4 23 ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΔΟΝΑ ‐ 6.0 5.0 5.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 30.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.0 5.0 30.0 116 57 173 236.5 Ομάδα Επιλογής Μαθημάτων 1 (Ο.Ε.Μ.1) Ομάδα Επιλογής Μαθημάτων 2 (Ο.Ε.Μ.2) Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές Δίκτυα Η/Υ και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Προγραμματιζόμενος Έλεγχος και PLCs Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Μετρήσεων Αρχιτεκτονική και Λειτουργία Η/Υ Εκτός των παραπάνω μαθημάτων, το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών περιελάμβανε τα παρακάτω μαθήματα, τα οποία δεν έχουν προσφερθεί μέχρι σήμερα κυρίως λόγω περιορισμένου αριθμού εγγεγραμμένων σπουδαστών. Τα μαθήματα αυτά είναι: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος, Βιομηχανικά δίκτυα, Τεχνική μηχανική ‐ αντοχή υλικών, Κινητήρια συστήματα, ηλεκτρικοί συρμοί και ηλεκτρικά οχήματα, Πληροφοριακά συστήματα οργάνωσης παραγωγής, Σχεδιασμός ανάπτυξη & υλοποίηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, Σεμινάριο τελειοφοίτων. Επιπροσθέτως, με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει αναστείλει η προσφορά των εξής τριών μαθημάτων: Ευφυής έλεγχος συστημάτων, Τεχνολογία συστημάτων τηλεοπτικού σταθμού, Τεχνική ορολογία ξένης γλώσσας. 13
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (Υποχρεωτικό) Περί αριθμών. Φυσικοί, Ακέραιοι, Ρητοί, Άρρητοι, Πραγματικοί Μιγαδικοί αριθμοί και μορφές αυτών. Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας. Πίνακες‐ορισμοί και βασικές πράξεις. Γραμμικά συστήματα. Ορίζουσες. Ορισμοί και ιδιότητες‐ Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα. Εφαρμογές. Περί συναρτήσεων. Ορισμοί, όρια συνέχεια συνάρτησης. Ορισμός παραγώγου, ιδιότητες και κανόνες παραγώγισης. Διαφορικό συνάρτησης. Εφαρμογές. Ολοκλήρωση. Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα. Ιδιότητες, κανόνες και τεχνικές ολοκλήρωσης. Σειρές συναρτήσεων, δυναμοσειρές. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Ορισμοί, Ιδιότητες και κανόνες παραγώγων διαφορικού και ολοκληρώματος συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Εφαρμογές. ΦΥΣΙΚΗ (Υποχρεωτικό) 1. Αρχές και μέθοδοι Φυσικής ‐ Συστήματα μονάδων ‐ Διαστάσεις ? Μεγέθη 2. Κινηματική υλικού σημείου. Περιγραφή κινήσεως ταχύτητα. Επιτάχυνση. Είδη κινήσεων 3. Αρχές δυναμικής ‐Δυνάμεις‐Αξιώματα του Νεύτωνα, Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής Κεντρομόλος δύναμη, νόμος του Νεύτωνα σε παγκόσμια έλξη, Βάρος σωμάτων, Τριβή, Ορμή, Ώθηση δυνάμεως, Στροφορμή, Πυρηνικές δυνάμεις‐Ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις, Μοριακές, Δύναμη Ελατηρίου 4.Έργο‐Ενέργεια, Ισχύς, Έργο που παράγεται από σταθερές, μεταβλητές δυνάμεις. Θεώρημα διατηρήσεως της ενέργειας, Δυναμική και κινητική ενέργεια, Θεώρημα έργο ενέργειας. 5.Κινηματικη και δυναμική του στερεού σώματος. Είδη κινήσεων στερεού σώματος. Κινητική ενέργεια σώματος που κάνει μεταφορική κίνηση, στροφική κίνηση. Ροπή αδράνειας, κινητική ενέργεια σώματος που κάνει σύνθετη κίνηση. Θεμελιώδη νόμος της στροφικής κινήσεως. 6.Συστήματα σωμάτων. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις. Κέντρο μάζας συστήματος σωμάτων. 7. Πεδία δυνάμεων‐Πεδίο βαρύτητας‐Ηλεκτροστατικό‐Μαγνητικό πεδίο 8. Ταλαντώσεις. Απλή αρμονική κίνηση‐
Συνθήκη παραγωγής‐Ελεύθερης αρμονικής ταλάντωσης. Ενέργεια στην απλή αρμονική ταλάντωση. 9.Θερμότητα‐θερμοκρασία διαστολή σωμάτων. Μεταβολές καταστάσεως αερίων. Έργο που παράγεται ή καταναλίσκεται κατά τη μεταβολή του όγκου των αερίων. Είδη μεταβολών. Θεμελιώδης νόμος θερμιδομετρίας. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι (Υποχρεωτικό) 1. Ηλεκτροτεχνία συνεχών ρευμάτων. Περιλαμβάνει: Θεμελιώδεις έννοιες για τον ηλεκτρισμό, το ηλεκτρικό φορτίο, ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρική τάση, Νόμο του Οhm, Ηλεκτρικά κυκλώματα, Θεωρημάτων Ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 2. Ηλεκτρομαγνητισμός, μαγνητισμός. Περιλαμβάνει: Στατικό μαγνητικό πεδίο, Υπολογισμός της μαγνητικής επαγωγής, μαγνητικά κυκλώματα, ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Ηλεκτροστατικό πεδίο, Πυκνωτές και διηλεκτρικά. 14
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Υποχρεωτικό) 1. Αρχιτεκτονικό σχέδιο: κάτοψη κτιρίων 2. Μηχανολογικό σχέδιο: Όψεις μηχανολογικών εξαρτημάτων ‐τομή ‐ ημιτομή ‐ μερική τομή ‐διαστάσεις 3. Ηλεκτρολογικό σχέδιο: Συνδεσμολογίες ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων και συσκευών, εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων (ισχυρά ‐ασθενή ρεύματα), κυκλώματα αυτοματισμού, συνδεσμολογίες γεννητριών κ.λ.π. 4. Ηλεκτρονικό σχέδιο: σχεδίαση διατάξεων ηλεκτρονικών συσκευών. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Υποχρεωτικό) Εισαγωγή στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας των υλικών από την πλευρά της ηλεκτρονικής συμπεριφοράς των υλικών. Ο όρος ηλεκτρονική συμπεριφορά περιλαμβάνει την ηλεκτρική αγωγιμότητα των αγωγών, ημιαγωγών, υπεραγωγών και ορισμένων πολυμερών καθώς και τις διηλεκτρικές, οπτικές και μαγνητικές ιδιότητες των υλικών. Για κάθε μια από τις παραπάνω ιδιότητες γίνεται ανάλυση σε σχέση με την ηλεκτρονική και την κρυσταλλική δομή των υλικών. Επίσης αναφέρονται τα υλικά που παρουσιάζουν την αντίστοιχη ιδιότητα κα χρησιμοποιούνται σε τεχνολογικές εφαρμογές. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ (Υποχρεωτικό) Δομή οργάνωση και λειτουργία Η /Υ, Βασικές μονάδες Η/Υ, Αριθμητική Λογική Μονάδα, Κεντρική Μνήμη, Μονάδες εισόδου‐εξόδου, Μονάδα ελέγχου, Περιφερειακές μονάδες, Συσκευές εισόδου‐εξόδου, Περιφερειακή Μνήμη, Μαγνητικά μέσα αποθήκευσης, Οπτικά μέσα αποθήκευσης, Συσκευές επικοινωνίας και δικτύων, Κατηγορίες Υπολογιστικών Συστημάτων, Παράσταση πληροφοριών, Αριθμητικά συστήματα, Κώδικες, Ψηφιακή παράσταση αναλογικών σημάτων, Κώδικες ανίχνευσης σφαλμάτων, Συμπίεση δεδομένων, Ο προσωπικός Υπολογιστής, Ιστορική αναδρομή, Αρχιτεκτονική, Μητρική κάρτα, Κάρτες επέκτασης, Μνήμη, Προγράμματα, Γλώσσες, Λειτουργικά Συστήματα, Πακέτα εφαρμογών Διαχείριση μνήμης, Διαχείριση μέσων αποθήκευσης, Σύστημα αρχειοθέτησης, Αρχές προγραμματισμού, Αλγόριθμοι, Λογικά διαγράμματα, Δομή προγραμμάτων, Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχιτεκτονική και πρωτοκολλά 15
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Υποχρεωτικό) Διαφορικές εξισώσεις. Εισαγωγή ορισμοί, τάξη, βαθμός Δ.Ε., οικογένειες καμπυλών, γενική λύση Δ.Ε., μερικές λύσεις Δ.Ε., αρχικές συνθήκες. Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξεως, χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς Δ.Ε. Λύση Δ.Ε. με αντικατάσταση, γραμμικές Δ.Ε. πρώτης τάξεως Δ.Ε. Bernoulli. Διαφορικές εξισώσεις ανωτέρας τάξεως. Γραμμικές Δ.Ε. ανωτέρας τάξεως με σταθερούς συντελεστές. Εφαρμογές. Εισαγωγή στις Δ.Ε. με μερικές παραγώγους. Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων. Στοιχεία πιθανοτήτων και εφαρμοσμένης στατιστικής. Ορισμός πιθανότητας, Δειγματικός χώρος, Ενδεχόμενα, Αξιώματα, Θεώρημα Ολικής πιθανότητας, Πολλαπλασιαστικό θεώρημα δεσμευμένης πιθανότητας, Θεώρημα Boyes. Τυχαίες μεταβλητές, συνάρτηση κατανομής, μέση τιμή, διακύμανση, τυπική απόκλιση. Διωνυμική κατανομή, κανονική κατανομή, κατανομή Poisson. Στοιχεία δειγματοληψίας. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (Υποχρεωτικό) 1. Εισαγωγή στο Ε.Ρ.(περιληπτικά) 2. Μέθοδοι απολογισμού ανά επίλυση Ηλ. Κυκλωμάτων Ε.Ρ.(διαφορική, μιγαδική, διανυσματική) 3. Μιγαδική μέθοδος, εισαγωγή μιγαδικής αντίστασης, επίλυση ηλ.κυκλωμάτων 4. Μελέτη κυκλωμάτων ‐Διάφοροι νόμοι (μιγαδικά) 5. Συντονισμός 6. Ισχύς στο Ε.Ρ. και μιγαδική ισχύ. 7. Γεωμετρικοί τόποι 8. Τριφασικά ρεύματα και πολυφασικά συμμετρικά συστήματα. Ισχύς στο τριφασικό ρεύμα, συμμετρικά τριφασικά κυκλώματα, ασύμμετρα κυκλώματα, τριφασικοί καταναλωτές σε αστέρα και τρίγωνο, μιγαδική ισχύς στο 3‐φασικό ρεύμα 9. Γεωμετρικοί τόποι 10. Μεταβατικά φαινόμενα Ασκήσεις εφαρμογής στα παραπάνω. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Υποχρεωτικό) Θεωρία: Μονάδες μετρήσεων ISO , Σφάλματα μετρήσεων, Υπολογισμοί: μέσης τιμής, ενεργού τιμής, συντελεστή μορφής, συντελεστή κορυφής. Εισαγωγή στις μετρήσεις μη ημιτονοειδών μεγεθών. Μετρήσεις τάσης, έντασης, αντίστασης, ισχύος. Γέφυρες Weahstone, Kelvin, Επέκταση κλίμακας οργάνων. Χρήση αισθητήρων Ηall σε όργανα μέτρησης. Μετρήσεις εναλλασσόμενων μεγεθών. Μετρήσεις ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συστήματα. Εργαστήριο: Εισαγωγή στα όργανα μετρήσεις ‐ σύμβολα κατά VDE. Κατηγορίες οργάνων ‐ βολτόμετρο ‐ αμπερόμετρο ‐ γέφυρες μετρήσεων Α.C. Mέτρηση R,L,C ‐μέτρηση πραγματικής και αέργου ισχύος ‐ μέτρηση cosφ ‐ μέτρηση Ηλ/κής Ενέργειας. Σύγχρονα συστήματα μέτρησης με αναλυτές μετρήσεων με χρήση Η/Υ ‐ Γέφυρα Epstein. Βρόχος υστερήσεως ‐ Μ/Σ Μετρήσεων ‐ Ακολουθία των φάσεων, Μέτρηση τριφασικού ισχύος. Μέτρηση συχνότητας ‐ μέτρηση αντίστασης γειώσεων‐ Παλμογράφοι γενικά. 16
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ (Υποχρεωτικό) Αρχές προγραμματισμού, Αλγόριθμοι, Διαγράμματα ροής, Γλώσσα PASCAL γενικά, Μεταβλητές, σταθερές, συναρτήσεις, αριθμητικές πράξεις. Εντολές της PASCAL, Μορφή προγράμματος, Βασικές εντολές, εντολές με συνθήκη, εντολές επανάληψης. Τύποι μεταβλητών, Συναρτήσεις, Διαδικασίες, Αρχεία, Δομές δεδομένων, Παραδείγματα ‐ Εφαρμογές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (Υποχρεωτικό) 1. Βασική θεωρία ημιαγωγών: αγωγοί, ημιαγωγοί, μονωτές, ενεργειακές ζώνες, φορείς αγωγιμότητας, ημιαγώγιμα στοιχεία, επίδραση θερμοκρασίας στη συγκέντρωση φορέων, μηχανισμοί ηλεκτρικής αγωγής, ρεύματα διάχυσης ημιαγωγών, φορείς ημιαγωγών, κατασκευή ημιαγωγικών αντιστατών και πυκνωτών. 2. Επαφή pn: Σχηματισμός και ποιοτική μελέτη, ηλεκτρικό πεδίο και δυναμικό επαφής pn, ορθή και ανάστροφη πόλωση, χαρακτηριστική I‐V, κατάρρευση, χωρητικότητες, επίδραση θερμοκρασίας, κατασκευή. 3. Ημιαγωγός δίοδος: περιγραφή και λειτουργία σε κύκλωμα, γραμμική χαρακτηριστική, ιδανική δίοδος, ηλεκτρικό ισοδύναμο στο συνεχές και στο εναλλασσόμενο, χρόνος ανάκτησης ανάστροφης πόλωσης, δίοδος Schottky, ανάλυση κυκλωμάτων με διόδους, δίοδοι εκπομπής φωτός, φωτοδίοδοι, φωτοβολταϊκά κύτταρα, οπτοζεύκτες, φωτοαντιστάσεις. 4. Εφαρμογές διόδων: κυκλώματα ψαλιδιστών, σταθεροποίηση τάσης με δίοδο Zener, ημιανόρθωση και ανόρθωση πλήρους κύματος, τροφοδοτικές διατάξεις, διακοπτικές βαθμίδες ελέγχου, θυρίστορ. 5. Τρανζίστορ διπολικής επαφής: δομή και φυσική λειτουργία, ανάλυση ρευμάτων, λειτουργία στο συνεχές, τρόποι σύνδεσης, χαρακτηριστικές καμπύλες, φαινόμενο Early, χαρακτηριστική μεταφοράς, μοντέλο ασθενών σημάτων, επίδραση θερμοκρασίας, κατασκευή, βασικά κυκλώματα πόλωσης και εισαγωγή στη μελέτη απλού ενισχυτή σε σύνδεση κοινού εκπομπού, φωτοτρανζίστορ. 6. Τρανζίστορ MOSFET: δομή και φυσική λειτουργία, τρανζίστορ προσαύξησης και εκκένωσης, συμπληρωματικά τρανζίστορ, λειτουργία στο συνεχές και το εναλλασσόμενο, εισαγωγή στη μελέτη ενισχυτών με MOSFET. EΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Υποχρεωτικό) Μόλυνση υδάτων, μόλυνση αέρα , μόλυνση ραδιενέργειας, ηλεκτρομαγνητική μόλυνση, φαινόμενο θερμοκηπίου, τοξικά και άλλα βλαβερά υλικά, Θόρυβος, δυσμενείς επιδράσεις μικροκυματικής ακτινοβολίας, βιολογικός καθαρισμός. Συστήματα μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων και ελέγχου των προαναφερθέντων. Γεωηλεκτρικές και άλλες μετρήσεις για ανίχνευση μόλυνσης. Στοιχεία εναλλακτικών πηγών ενέργειας (Αιολική, Γεωθερμία). Σε όλες τις προαναφερθείσες πηγές ρύπανσης ο προσανατολισμός του μαθήματος αφορά στα εξής: α. Ορισμός ανάλυση και περιγραφή της ρύπανσης. β. Προσδιορισμός των πηγών που δημιουργούν τη ρύπανση. γ. Αναφορά των συνεπειών των ρυπάνσεων στον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα. δ. Ανάλυση των μέτρων και προφυλάξεων για τον περιορισμό και την εξαφάνιση της ρύπανσης 17
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ (Υποχρεωτικό) Μετασχηματισμός Laplace, ορισμός, ιδιότητες του Μ.L, M.L παραγώγου, M.L. Ολοκληρώματος, Μ.L.περιοδικής συνάρτησης. Η συνάρτηση γ (γ‐function), η συνάρτηση δ (συνάρτηση Dirac), H συνάρτηση Heaviside. Ο αντίστροφος Mετασχηματισμός Laplace, Τύπος του Heaviside, Γινόμενο συνέλιξη. Εφαρμογή Μ.L.στη λύση διαφορικών εξισώσεων. Εφαρμογή M.L.στη λύση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Σειρές Fourier. Περιοδικές συναρτήσεις, αρμονικές συναρτήσεις, ορισμός της σειράς Fourier. Κριτήρια του Diriehlet, Φάσμα συχνοτήτων, άρτιες και περιττές συναρτήσεις. Περιοδική επέκταση συνάρτησης. Σειρές Fourier ημίτονων (συνημίτονων). Εκθετική μορφή σειράς Fourier Διανύσματα, Εσωτερικό, Εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων. Διανυσματικές συναρτήσεις. Κλίση (gradient), Απόκλιση (divergence), Περιστροφή (Rotation) O Μετασχηματισμός Ζ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι (Υποχρεωτικό) 1. Γενικά περί Ηλεκτρικών Μηχανών (Βασικοί νόμοι, Μαγνητικά κυκλώματα κ.λ.π.). 2. Μετασχηματιστές, μονοφασικοί, τριφασικοί, Ειδικοί Μ/Σ (Αρχή λειτουργίας, δοκιμές βραχυκύκλωσης χωρίς φορτίο, με φορτίο κ.λ.π.) Μαγνήτιση Μ/Σ (ελεύθερη, εξαναγκασμένη, και επίδραση αρμονικών). Ισοδύναμα κυκλώματα. 3. Ασύμμετρη φόρτιση 3‐φασικών Μ/Σ. 4. Βαθμός απόδοσης και επιλογή Μ/Σ σε δεδομένη λειτουργία. 5. Παράλληλη λειτουργία Μ/Σ (και Ασκήσεις εφαρμογής). 6. Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ. (Συνοπτικά ιστορία, εξέλιξη, τυλίγματα, μαγνητικά πεδία, Ηλεκτρεγερτική δύναμη, Ροπή στρέψης, Γεννήτριες Σ.Ρ.). 7.Αναλυτικά κινητήρες Σ.Ρ., χαρακτηριστικές, ευστάθεια, Ρύθμιση στροφών, Είδη κινητήρων, επιλογή κινητήρων κ.λ.π). Ασκήσεις εφαρμογής. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ (Υποχρεωτικό) 1. Απλές βαθμίδες ενισχυτών: μελέτη και ανάλυση ενισχυτών στο συνεχές (πόλωση), γραμμή φορτίου ενισχυτή στο συνεχές, μελέτη και ανάλυση ενισχυτών στο εναλλασσόμενο, απλή βαθμίδα ενισχυτή κοινού εκπομπού, κοινής βάσης, κοινού συλλέκτη, γραμμή φορτίου στο εναλλασσόμενο, εισαγωγή στην απόκριση συχνότητας ενισχυτών, μελέτη και ανάλυση απλής βαθμίδας ενισχυτή κοινής πηγής. 2. Τρανζίστορ στις υψηλές συχνότητες: π‐ισοδύναμο μοντέλο τρανζίστορ διπολικής επαφής, τροποποιημένο κατά Miller π‐ισοδύναμο μοντέλο, ενίσχυση ρεύματος στις υψηλές συχνότητες, ισοδύναμο μοντέλο MOSFET υψηλών συχνοτήτων. 3. Απόκριση συχνότητας ενισχυτών: ανάλυση και απόκριση συχνότητας βαθυπερατού και υψηπερατού κυκλώματος RC, απόκριση συχνότητας μέτρου και φάσης ενισχυτή κοινού εκπομπού και κοινής βάσης, διεύρυνση ανώτερης συχνότητας λειτουργίας, χρονική απόκριση ενισχυτών. 4. Ενισχυτές πολλών βαθμίδων: ενισχυτές διαδοχικών βαθμίδων, σύζευξη 18
βαθμίδων ενισχυτών (με πυκνωτή, απευθείας, επαγωγική), ενισχυτής κοινού συλλέκτη – κοινού συλλέκτη (ζεύγος Darlington), ενισχυτής κοινού συλλέκτη – κοινού εκπομπού, κασκωδικός ενισχυτής, διαφορικός ενισχυτής με τρανζίστορ διπολικής επαφής και MOSFET. 5. Ανατροφοδότηση στους ενισχυτές: κατηγορίες ενισχυτών (τάσης, ρεύματος, διαγωγιμότητας, διεμπέδησης), αρνητική κα θετική ανατροφοδότηση, αρνητική ανατροφοδότηση στους ενισχυτές, ανατροφοδότηση και σταθερότητα ενίσχυσης, τοπολογίες ενισχυτών αρνητικής ανατροφοδότησης (τάσης ή ρεύματος σε σειρά ή παράλληλα με την είσοδο), απόκριση ενισχυτή με ανατροφοδότηση, επίδραση ανατροφοδότησης στο εύρος ζώνης, στην παραμόρφωση και στο θόρυβο. 6. Τελεστικός ενισχυτής: δομή, λειτουργία και εφαρμογές, ιδανικός τελεστικός ενισχυτής, ακολουθητής τάσης, ενισχυτές θετικής και αρνητικής ενίσχυσης, ανάλυση κυκλωμάτων με τελεστικούς ενισχυτές (μέθοδος ανάλυσης κόμβων, αρχή επαλληλίας), ενισχυτής διαφοράς, αντιστρέφων και μη αντιστρέφων αθροιστής, ολοκληρωτής, διαφοριστής, ενισχυτής διαφορικής εισόδου και εξόδου, ενισχυτές οργανολογίας, μετατροπέας ρεύματος σε τάση, κυκλώματα ανορθωτών, συγκριτές τάσης και ανιχνευτές στάθμης, απόκριση συχνότητας τελεστικού ενισχυτή. 7. Ενισχυτές ισχύος: τάξεις λειτουργίας ενισχυτικής βαθμίδας (Α, Β, ΑΒ, C), ενισχυτές ισχύος σε τάξη Α (κοινού εκπομπού με απευθείας σύνδεση φορτίου στο συλλέκτη, κοινού συλλέκτη με απευθείας σύνδεση φορτίου στον εκπομπό, κοινού εκπομπού με χωρητική σύνδεση φορτίου, κοινού εκπομπού με σύνδεση φορτίου μέσω μετασχηματιστή), ενισχυτής push‐pull με μετασχηματιστή, ενισχυτής push‐pull με συμπληρωματικά τρανζίστορ. 8. Φίλτρα συχνοτήτων και ταλαντωτές: περιγραφή φίλτρων στο πεδίο της συχνότητας, τύποι απόκρισης συχνότητας (βαθυπερατή, υψηπερατή, ζωνοδιαβατή, απόρριψη ζώνης), μέθοδοι προσέγγισης αποκρίσεων φίλτρων, ενεργά φίλτρα, παθητικά φίλτρα LC, ταλαντωτές LC, τεχνικές ανάλυσης ταλαντωτών, ταλαντωτής γέφυρας Wien. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Υποχρεωτικό) Αριθμητικά συστήματα( δεκαδικό, δυαδικό, οκταδικό, δεκαεξαδικό). Μετατροπή βάσης αριθμού, Συμπληρώματα, Αριθμητικές πράξεις, Δυαδικοί κώδικες. Άλγεβρα Boole, Αξιωματικός Ορισμός, Βασικά Θεωρήματα και Ιδιότητες. Συναρτήσεις Boole, Κανονικές και πρότυπες μορφές. Ψηφιακές λογικές πύλες, Ολοκληρωμένα κυκλώματα. Απλοποίηση συναρτήσεων Boole, Μέθοδος χάρτη Karnaugh. Υλοποίηση με πύλες NAND και ΝΟR, Προσδιορισμός και επιλογή των Prime Implicants. Συνδυαστική λογική, Διαδικασία ανάλυσης και σχεδιασμού, Αθροιστές και Αφαιρέτες, Κωδικοποιητές ‐ Αποκωδικοποιητές, Πολυπλέκτες ‐ Αποπλέκτες, Αριθμητική και Λογική μονάδα, Υλοποίηση με ολοκληρωμένα κυκλώματα με τη χρήση MSI και PLD, Ακολουθιακά κυκλώματα, FLIP ‐FLOPS, Ανάλυση ακολουθιακών κυκλωμάτων με ρολόι, Ελαχιστοποίηση και κωδικοποίηση καταστάσεων, Μέθοδοι ανάλυσης και σχεδίασης ακολουθιακών κυκλωμάτων. Σύγχρονα και ασύγχρονα κυκλώματα, Καταχωρητές, Μετρητές, Μνήμες. 19
ANAΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ (Υποχρεωτικό) 1. Είδη σημάτων ‐ απλά σήματα: συνεχούς ‐ διακριτού χρόνου, σταθερά ‐ χρονικά μεταβαλλόμενα, αιτιατά, δυναμικά και στιγμιαία, γραμμικά ‐ μη γραμμικά, στοχαστικά, θορύβου. 2. Συνέλιξη‐ ανάλυση Fourier: συνέλιξη, ολοκλήρωμα, ιδιότητες συνέλιξης, μέθοδοι υπολογισμού, μορφές σειρών Fourier, μετασχηματισμός Fourier, ολοκλήρωμα Fourier, ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier. 3. Μετασχηματισμοί σημάτων‐δειγματοληψία: συσχέτιση σημάτων συνεχούς‐διακριτού χρόνου, DFT, Μετασχηματισμός Z., δειγματοληψία, κβάντιση, κωδικοποίηση, A/D. 4. Φίλτρα σημάτων: κάτω, άνω, ζωνοδιαβατά φίλτρα, συνθήκη Paley Wlener, φίλτρα Fir, βελτιστοποίηση φίλτρων, μη αναστρέφοντα φίλτρα, φίλτρα ανάπλασης και Butterworth. 5. Φασματική ανάλυση σημάτων: εκτίμηση συνάρτησης αυτοσυσχέτισης, περιοδόγραμμα, εκτιμητής φάσματος Blackmantukey, παραμετρική μοντελοποίηση, παραμέτροι AR, MA, Μέθοδοι AR, γραμμική πρόβλεψη διαδικασίας, εφαρμογές σε γεωηλεκτρικά σήματα κ.λ.π. ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Η/Υ (Υποχρεωτικό) 1. Ιστορική Αναδρομή. 2. Εισαγωγή στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα Orcad Suite 9.2. 3. Η Ιεραρχική Σχεδίαση. 4. Μεταεπεξεργασία (Post Processing). 5. Εξομοίωση με το Πρόγραμμα SPICE. 6.Σχεδιασμός πλακετών (PCB). 7.Μεταφορά (Image and Data Transfer) αρχείων και κατασκευή στο (LPKF) 20
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υποχρεωτικό) Σταθμοί παραγωγής (Ατμοηλεκτρικoί σταθμοί με συμβατικά καύσιμα. Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί με πυρηνικά καύσιμα. Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί με γεωθερμία. Σταθμοί παραγωγής με αιολική ενέργεια. Υδροηλεκτρικοί σταθμοί.), υποσταθμοί διανομής των σταθμών παραγωγής, Διαγράμματα κατανάλωσης και παραγωγής, Όργανα ρύθμισης των σταθμών παραγωγής, Υποσταθμοί, Γεννήτριες. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙI (Υποχρεωτικό) 1. Γενικά περί τυλιγμάτων Ε.Ρ. και τριφασικά τυλίγματα, παράγοντες περιέλιξης και η επίδρασή των (στις ανώτερες αρμονικές). 2.Σύγχρονη μηχανή: Ιστορική εξέλιξη, κατασκευαστικά στοιχεία‐Διέγερση Σ.Μ., Συμπεριφορά Σ.Μ. κατά τη λειτουργία (Μαγνητικά πεδία, λειτουργία χωρίς φορτίο, με φορτίο, ισοδύναμα κυκλώματα, αυτόνομη συμπεριφορά, συμπεριφορά Σ. Μ. στο Δίκτυο, Ρύθμιση ισχύος(Πραγματικής, Αέργου). 3. Σύγχρονη μηχανή σαν κινητήρες, χρήση, ρύθμιση στροφών(σύστημα ρύθμισης) κυκλικό διάγραμμα, ισχύ, ροπή στρέψης, ροπή συγχρονισμού, μέθοδος υπολογισμού. 4. Ασύγχρονη μηχανή, Ιστορική εξέλιξη, όρια ισχύος, κατασκευαστικά στοιχεία, αρχή λειτουργίας, Ισοδύναμα κυκλώματα, Ισχύ, Ροπή στρέψης, Γεωμετρικός τόπος ρεύματος, κυκλικά διαγράμματα, Οδήγηση Α.Μ. και Πέδιση. 5.Μονοφασική Α.Μ., Διφασικός Α.Κ., Μονοφασικός Α.Κ., Κινητήρες κλασματικής ισχύος, Βηματικοί κινητήρες. Ασκήσεις εφαρμογής σε όλα τα παραπάνω. ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ I (Υποχρεωτικό) Εισαγωγικό μάθημα στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο των Μικροϋπολογιστών και Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων. Αποτελείται από τις εξής ενότητες: 1. Εισαγωγή στο τυπικό υπολογιστικό σύστημα. 2.Ιστορική αναδρομή στους μικροϋπολογιστές και την εξέλιξή τους. 3.Δομή και αρχιτεκτονική του μικρο‐επεξεργαστή (cpu). 4.Δομή και αρχιτεκτονική του μικροϋπολογιστή (μονάδες, δίαυλοι, είσοδοι/ έξοδοι). 5.Βασικές λειτουργίες του μικροϋπολογιστή (εγγραφή, ανάγνωση μνήμης και Ι/Ο). 6. Γλώσσα Assembly του μικροϋπολογιστή (δομή, ομάδες και χρήση εντολών). 7. Διευθυνσιοδότηση (addressing & address decoding). 8. Διασυνδέσεις και λειτουργία Ι/Ο. 9. Χρονικά διαγράμματα βασικών λειτουργιών (timing diagrams). 10. Λειτουργία διακοπής (interrupts). 11. Λειτουργία Hold (DMA). 12. Αναφορά σε τυπικά περιφερειακά ολοκληρωμένα κυκλώματα. 21
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι (Υποχρεωτικό) 1. Γενικά για ΣΑΕ, Ορισμοί, Διαφορικές εξισώσεις γραμμικών ΣΑΕ. 2. Μετασχηματισμοί Laplace. 3. Συναρτήσεις μεταφοράς και Διαγράμματα βαθμίδων. 4. Γενικά περί ευστάθειας συστημάτων. 5. Κριτήρια ευστάθειας. 6. Αποκρίσεις συστημάτων σε διάφορες διεγέρσεις (κρουστική, βηματική κλπ.). 7. Τύποι και σφάλματα ΣΑΕ. 8. Χαρακτηριστικά των ΣΑΕ. 9. Μέθοδοι μελέτης της ευστάθειας. 10. Γεωμετρικός τόπος των ριζών. 11. Διαγράμματα Bode. 12. Διαγράμματα Nyquist. 13. Αντιστάθμιση. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Υποχρεωτικό) Εισαγωγικό μάθημα στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο των Επικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιών. Αποτελείται από τις εξής ενότητες: 1.Εισαγωγή στις επικοινωνίες / τηλεπικοινωνίες, τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα. 2. Ιστορική αναδρομή και εξέλιξή τους. 3. Σήματα, Fourier, πεδίο συχνοτήτων/φάσμα, πεδίο χρόνου, κυματομορφές, εύρος ζώνης, ηλεκτρομαγνητικό φάσμα επικοινωνιών, στοιχεία κυματικής. 4.Διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ, DSB‐AM, DSB‐AM‐SC, SSB, VSB, FDM). 5.Διαμόρφωση συχνότητας (PM, FM, NB‐FM, WB‐FM, Stereo‐FM). 6. Θόρυβος (ενδογενής, εξωγενής). Πραγματικοί Δέκτες με θόρυβο. 7. Γραμμές μεταφοράς ‐ καλώδια. 8.Στοιχεία ηλεκτρομαγνητισμού (κεραίες, κύμα, διάδοση). 9.Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό (δειγματοληψία, Α/D, D/A, Συμπίεση). 10.Σύστημα PCM (πολύπλεξη, TDM ‐T1, T2, T3, T4). 11. Συστήματα ΡΑΜ, ΡΡΜ, PWM, PIM, Δέλτα/ Σίγμα. 12. Στοιχεία θεωρίας Πληροφοριών και Κωδικοποίησης. 13. Θόρυβος σε ψηφιακά συστήματα & Bit Errror Rate – BER. 14. Στοιχεία μετάδοση ψηφιακής πληροφορίας με αναλογικό φορέα Mo‐Dems (PSK, FSK, QPSK, QAM, QASK, Trellis Code κ.λ.π.). 22
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (Υποχρεωτικό) Γενικές έννοιες στις ΕΗΕ ‐ Αγωγοί ΕΗΕ και χρήσεις τους‐ Σωλήνες ΕΗΕ. Γενικά επί των ηλεκτρικών πινάκων διανομής χαμηλής τάσης ‐Όργανα ηλεκτρικών πινάκων. Σχεδιασμός ΕΗΕ ‐Υπολογισμοί εγκαταστημένης ισχύος ‐Οργάνων – Διατομής. Ασκήσεις κυκλωμάτων φωτισμού ‐ Σχετικά επί των χρησιμοποιούμενων στις ΕΗΕ ηλεκτρικών κινητήρων ‐ Όργανα διακοπής‐Ελέγχου ΕΗΕ κίνησης‐ Προστασία ηλεκτρικών κινητήρων. Υπολογισμοί οργάνων ‐
διατομής ΕΗΕ κίνησης ‐Ασκήσεις κυκλωμάτων κίνησης. Εφαρμογές ΕΗΕ χρησιμοποιώντας Bus "Έξυπνες λύσεις"‐ Μελέτη‐σχεδίαση ΕΗΕ χαμηλής τάσης με την βοήθεια Η/Υ ‐Ορισμοί‐ Σχόλια επί των ΕΗΕ‐Σύμβολα των κυκλωμάτων φωτισμού – κίνησης. Ηλεκτρικοί πίνακες‐ Ασθενή ρεύματα ‐ Απ' ευθείας εκκίνηση κινητήρων βραχυκλωμένου δρομέα. Εκκίνηση κινητήρων κατ' Αστέρα ‐Τρίγωνο‐ Εκκίνηση κινητήρων μέσω αντιστάσεων στον στάτη. Εκκίνηση κινητήρων μέσω αυτομετασχηματισμού ‐Εκκίνηση κινητήρων δακτυλιοφόρων. Αναστροφή φοράς περιστροφής‐ Πέδηση επαγωγικών κινητήρων ‐Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής κινητήρων ‐ Εκκίνηση δύο ταχυτήτων ‐Εγκαταστάσεις ασφαλείας. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Υποχρεωτικό) 1. Bασικές αρχές. Γενική ανασκόπηση των Hλεκτρονικών Iσχύος. 2. Προδιαγραφές, Χαρακτηριστική Καμπύλη, Eναυση και αποκοπή, Aπώλειες. 3. Ψηφιακός Έλεγχος Ηλεκτρονικών Ισχύος, Triac. 4. Κυκλώματα Ελέγχου και τεχνικές μετατόπισης φάσεως. 5. Βιομηχανικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος. 6. Introduction to Powerline Access. 7. Broadband Powerline Access, Technology Development. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ (Υποχρεωτικό) 1. Υδραυλικά ‐ πνευματικά και θερμικά συστήματα. Περιγραφή, συναρτήσεις μεταφοράς, ευστάθεια κ.λ.π. ‐ προσομοίωση με τα ηλεκτρικά ανάλογα με ειδικές εφαρμογές. 2. Δειγματοληπτικός αυτόματος έλεγχος: δειγματοληψία, παλμική συνάρτηση μεταφοράς απλών και σύνθετων ανοικτών και κλειστών, ευστάθεια, εφαρμογές. 3. Μελέτη των Σ.Α.Ε. με τη χρήση των μεταβλητών. Περιγραφή τους στο διανυσματικό χώρο, εφαρμογές στα πολυμεταβλητά. 4.Βελτιστοποίηση συστημάτων: κριτήρια βελτιστοποίησης, αρχή του μέγιστου, ΜΕΡ, ΜΙΡ, ελεγξιμότητα συστημάτων. 5. Στοιχεία ψηφιακού ελέγχου: έλεγχος με τη χρήση Η/Υ, περιγραφή παρελκομένων (Α/Δ κλπ.), αλγόριθμοι ελέγχου. 6. Μη γραμμικά συστήματα: μέθοδος του επιπέδου των φάσεων, αποκρίσεις στο χρόνο και στη συχνότητα, βελτίωση μη γραμμικών Σ.Α.Ε. 7.Ανάλυση συστημάτων με στοχαστικά σήματα: Απόκριση Σ.Α.Ε. σε στοχαστικά σήματα και ανάλυση συμπεριφοράς. 23
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) Ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα. Αλγοριθμικές μηχανές καταστάσεων, διαγράμματα, χρονισμός. ALU και κυκλώματα αριθμητικών λειτουργιών. Μνήμες. A/D , D/A. Συνεργασίες Τεχνολογιών. Ανάλυση, σχεδίαση, ελαχιστοποίηση συστημάτων. Προγραμματιζόμενη Λογική PLD, FPGA, VHDL. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) 1. Εισαγωγή. 2. Τύποι αισθητήρων. 3. Αισθητήρια και μετρήσεις θερμοκρασίας. 4. Ανιχνευτές ακτινοβολίας, Οπτικές Ίνες. 5. Αισθητήρια και μετρήσεις πίεσης. 6. Αισθητήρια και μετρήσεις ροής. 7.Αισθητήρια και μετρήσεις από απόσταση. 8. Ειδικές κατηγορίες αισθητηρίων. 9. Θόρυβος & τεχνικές απομάκρυνσης. 10. Συλλογή σημάτων. 11. Μεταφορά σημάτων, Μεθοδολογία και Πρωτόκολλα. 12. Σχεδιασμός αισθητηρίων. Έρευνα αγοράς. MIKΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) Εξειδικευμένο μάθημα στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο των Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων και των Μικροελεγκτών με έμφαση στους αυτοματισμούς και στον αυτόματο έλεγχο. Αποτελείται από τις εξής ενότητες: 1. Περιφερειακά μικροϋπολογιστικών συστημάτων (Ports I/O, Interrupt PIC, DMA, USART, HDLC κλπ. 2. Διασύνδεση και διευθυνσιοδότηση περιφερειακών. 3.Χρονικά διαγράμματα λειτουργίας περιφερειακών (timing diagrams). 4. Eφαρμογές περιφερειακών. 5.Αναφορά στην εξέλιξη των μικροϋπολογιστών και στις νεότερες οικογένειες 386, 486, Pentium. 6. Eισαγωγή στους Μικροελεγκτές. 7.Δομή & αρχιτεκτονική μικροελεγκτών. 8. Διευθυνσιοδότηση και λειτουργίες Ι/Ο μικροελεγκτών. 9. Αναπτυξιακά συστήματα μικροελεγκτών και εξομοιωτές (development systems, emulator, evaluation boards). 10. Εφαρμογές με μικροελεγκτές. 11. Ειδικά θέματα μικροϋπολογιστικών συστημάτων (παράλληλη επεξεργασία, RISC). ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) 1. Επαγγελματικά δικαιώματα του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου Μηχανικού T.E . Ταξινόμηση των Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 2. Νομοθεσία για την σύνταξη μελετών των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, κτιριακών έργων. 3. Νομοθεσία για την κατασκευή των Δημοσίων Έργων. Νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Βιομηχανίας. 4. Νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρα. 5. Νομοθεσία για την κατασκευή και ηλεκτροδότηση των παροχών της ΔΕΗ. 6. Νομοθεσία για τις κατασκευές του τηλεπικοινωνιακού δικτύου οικοδομών. 7. Νομοθεσία της εγκατάστασης ύδρευσης, αποχέτευσης, κεντρικής θέρμανσης και πυρασφάλειας. 8. Νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. 24
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) Εισαγωγή στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ηλιακή ενέργεια. Μέτρηση Ηλιακής Ενέργειας. Μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε θερμική. Θερμικά συστήματα. Εφαρμογές. Μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Φωτοβολταϊκά κύτταρα. Πλεονεκτήματα. Μειονεκτήματα. Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα φωτοβολταϊκού κυττάρου. IV Χαρακτηριστικές. Βαθμός απόδοσης ηλιακών κυττάρων. Συνδεσμολογίες ηλιακού κυττάρου. Γενικά χαρακτηριστικά. Προβλήματα. Μονάδες μετατροπέα ισχύος. Πλήρες φωτοβολταϊκό σύστημα. Μελέτη, σχεδιασμός ολοκληρωμένου φωτοβολταϊκού συστήματος. Συσσωρευτές (κατασκευή, είδη, χαρακτηριστικά, εφαρμογές). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ PLCs (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) 1. Εισαγωγή στον προγραμματιζόμενο έλεγχο και τους προγραμματιζόμενους Λογικούς ελεγκτές. Βασικά στοιχεία ενός PLC. 2. Ονοματολογία ‐ καθορισμός διευθύνσεων. 3. Προγραμματισμός ‐ Γλώσσα προγραμματισμού. 4. Βασικές εντολές Προγραμματισμού, Λογικές μανδαλώσεις. 5. LAD / STL/ CSF, FBD Editor. 6. Εντολές S/R, εντολές μαζικής μεταφοράς πληροφοριών L‐T. 7. Χρονικά, λειτουργίες χρονικών, τύποι. 8. Απαριθμητές. 9. Εντολές σύγκρισης. 10. Γραμμικός και δομημένος προγραμματισμός. 11. Προγραμματιστές ‐ Εισαγωγή και έλεγχος προγράμματος. 12. Αναλογικά σήματα ‐επεξεργασία αναλογικών σημάτων. 13. Επέκταση συστήματος ‐ επικοινωνία (PPI ‐ MPI). 14. Δίκτυα 25
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Υποχρεωτικό) Επιλογή και υπολογισμός κινητήρων. Ρύθμιση στροφών και ροπής. Εφαρμογές Κινητήρια συστήματα συνεχούς ρεύματος. Κινητήρια συστήματα σε 1,2,4, τεταρτημόρια. Χρήση τελεστικών ενισχυτών συν έλεγχος P, PI, PID. Κινητήρια συστήματα εναλλασσομένου ρεύματος. Ηλεκτρονικοί μετατροπείς DC/ AC. Μετατροπείς συχνότητας. Χρήση μικροεπεξεργαστών στον έλεγχο 3φ κινητήρων. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ (Υποχρεωτικό) 1. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. 2. Μηχανικά χαρακτηριστικά εναερίων γραμμών χαμηλής τάσης, μέσης τάσης, υψηλής τάσης και υπέρ υψηλής τάσης. 3. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά εναερίων γραμμών χαμηλής τάσης, μέσης τάσης, υψηλής τάσης και υπέρ υψηλής τάσης. 4. Μηχανικά και Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά υπογείων καλωδίων χαμηλής τάσης, μέσης τάσης, υψηλής τάσης και υπέρ υψηλής τάσης. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) 1. Βασικές έννοιες και ορισμοί ‐ μονάδες ηλεκτρικών, θερμικών και ψυκτικών μεγεθών. 2. Υπολογισμοί θερμοαντιστάσεων ορθογωνικής ‐ κυκλικής διατομής. 3. Ηλεκτρική, επαγωγική, διηλεκτρική θέρμανση, βασικές αρχές, υπολογισμοί, απαιτούμενη ισχύς. 4. Ηλεκτροσυγκολλήσεις, αρχή λειτουργίας, είδη συσκευών ‐ duty cycle. 5. Θέρμανση και ψύξη χώρων (Air Conditioning), υπολογισμοί: απωλειών ισχύος σχεδίαση. 6. Ηλεκτρικοί αποκονιωτές (Ηλεκτρόφιλτρα), αρχή λειτουργίας, δυναμικότητα, απόδοση, βαθμός απόδοσης. 7. Ηλεκτρικές συσκευές με κινητήρα και χωρίς κινητήρα (εξαεριστήρες, θερμικά σώματα) στοιχεία σχεδίασης και κατασκευής, υπολογισμοί. 8. Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες, υπολογισμοί σχεδίαση. 9. Υδραυλικοί ανελκυστήρες άμεσης ‐ έμμεσης ανάρτησης, υπολογισμοί, σχεδίαση. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) Σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου. Μετασχηματισμοί σημάτων ‐ Εξισώσεις διαφοράς. Ψηφιακά φίλτρα. Ψηφιακές τεχνικές αφαίρεσης θορύβου. Τεχνικές κωδικοποίησης. Φασματική περιγραφή υψηλής τάξης. Επαναληπτικοί και μη αλγόριθμοι και απόδοσή τους. Εφαρμογές ψηφιακής επεξεργασίας με έμφαση σε σήματα πραγματικού χρόνου. Στοιχεία τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων ήχου και εφαρμογές ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων περιβαλλοντικών και άλλων παραμέτρων (π.χ. σε τομείς Γεωφυσικής, τομογραφίας, Ιατρικών σημάτων κ.λ.π.). Ασκήσεις εφαρμογής στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. 26
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) 1. Αισθητήρες και συστήματα μέτρησης και ελέγχου: αισθητήρες και εφαρμογές τους, χρήση αισθητήρων σε συστήματα μέτρησης και ελέγχου, συστήματα μέτρησης, συστήματα ελέγχου ανοικτού βρόχου, συστήματα ελέγχου κλειστού βρόχου, χαρακτηριστικά αισθητήρων και συστημάτων μέτρησης (ακρίβεια, σφάλματα, βαθμονόμηση, νεκρή ζώνη, ολίσθηση, υστέρηση, χρόνος, εύρος λειτουργίας, γραμμικότητα, αξιοπιστία, απόκριση, διακριτική ικανότητα, ευαισθησία). 2. Απεικόνιση και καταγραφή δεδομένων μετρήσεων: αναλογικές συσκευές απεικόνισης, μετρητής (όργανο) κινητού πηνίου, μετρητής αντίστασης, μετρητής κινητού οπλισμού, παλμογράφος, ψηφιακές συσκευές απεικόνισης με διόδους φωτοεκπομπής (LED) και υγρούς κρυστάλλους (LCD), καταγραφικές συσκευές κινητού πηνίου, σερβομηχανισμού, υπεριώδους φωτός, σχεδιογράφος (plotter), θερμικές καταγραφικές συσκευές, συστήματα συλλογής δεδομένων. 3. Ρύθμιση σημάτων και προσαρμογή με τεχνικές παθητικών κυκλωμάτων: ρύθμιση και προσαρμογή σήματος, ρύθμιση σήματος με ποτενσιόμετρο, ρύθμιση σήματος με γέφυρα Wheatstone, προσαρμογή για μέγιστη μεταφορά τάσης, προσαρμογή για μέγιστη μεταφορά ισχύος με ή χωρίς μετασχηματιστή. 4. Ρύθμιση σημάτων και προσαρμογή με τεχνικές ενεργητικών κυκλωμάτων: ενεργητικά κυκλώματα, τελεστικός ενισχυτής, ενισχυτής αντιστροφής και μη αντιστροφής, απομονωτής, ενισχυτής άθροισης και διαφοράς, ενισχυτής οργανολογίας, ολοκληρωτής, διαφοριστής, μετατροπέας ρεύματος σε τάση και τάσης σε ρεύμα, συγκριτής τάσης, μετατροπέας ψηφιακού σήματος σε αναλογικό, μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. 5. Μέτρηση θερμοκρασίας: θερμόμετρα διαστολής υγρού και μετάλλου, διμεταλλικό θερμόμετρο, διμεταλλικός θερμοστάτης, θερμόμετρο ηλεκτρικής αντίστασης (RTD), θερμίστορ, θερμοηλεκτρικό φαινόμενο και θερμοζεύγος, θερμόμετρα ακτινοβολίας, οπτικό πυρόμετρο νήματος, πυρόμετρο υπέρυθρου. 6. Μέτρηση κίνησης (μετατόπισης, προσέγγισης, ταχύτητας, επιτάχυνσης), μηχανικής τάσης και βάρους: μέτρηση γραμμικής μετατόπισης (ωρολογιακό μικρόμετρο, γραμμικό ποτενσιόμετρο, γραμμικός διαφορικός μεταβλητός μετασχηματιστής (LVDT), πυκνωτής μεταβλητού εμβαδού), μέτρηση γωνιακής μετατόπισης (περιστροφικό ποτενσιόμετρο, αυξητικός και απόλυτος οπτικός κωδικοποιητής), ταχομετρικές γεννήτριες, μέτρηση προσέγγισης (μικροδιακόπτες, αισθητήρας μεταβλητής μαγνητικής αντίστασης, ανιχνευτής φαινομένου Hall, οπτικοί αισθητήρες προσέγγισης), μέτρηση επιτάχυνσης (επιταχυνσιόμετρο σεισμικής μάζας, πιεζοηλεκτρικό επιταχυνσιόμετρο), μετρητής μηχανικής τάσης, μέτρηση βάρους (κυψελίδα φόρτισης, ζυγοί ισορροπίας, ζυγός ελατηρίου με γραμμικό ποτενσιόμετρο). 7. Μέτρηση στάθμης και πίεσης: μέτρηση στάθμης (δοχείο παρατήρησης, ράβδος βυθομέτρησης, μηχανικός και ηλεκτρικός μετρητής πλωτήρα, βελόνα χωρητικότητας και αγωγιμότητας, μετρητής υπερήχων, μετρητής φυσαλίδων), μέτρηση στάθμης με αισθητήρες πίεσης, μέτρηση πίεσης (μανόμετρα υγρού, σωλήνας Bourdon, φυσητήρας με ποτενσιόμετρο ή LVDT, χωρητικοί και πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες πίεσης, αισθητήρες πίεσης με πιεζοαντιστάσεις και μετρητές μηχανικής τάσης, βαρόμετρα). 27
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ (Υποχρεωτικό) Μέρος 1ο: Α. Χώροι εργασίας: 1. Κτίρια και διατάξεις αυτών. 2. Εξαερισμός των χώρων εργασίας. 3. Εξωτερικοί χώροι. 4. Φωτισμός. Β. Το εργατικό ατύχημα. Γ. Μέτρα ατομικής προστασίας κατά των εργατικών ατυχημάτων. Δ. Κίνδυνοι ατυχημάτων κατά κατηγορία χώρων και μηχανημάτων: 1. Χημικές ουσίες. 2. Κίνδυνοι και ατυχήματα από μηχανήματα. 2.1. Ανυψωτικά μηχανήματα. 2.2 Εργατικά ατυχήματα στις βιομηχανίες. Μέρος 2ο: Υγιεινή των χώρων και των εργαζομένων: Α. Γενικά. Β. Χώροι υγιεινής. Γ. Ασφάλιση και ασφάλεια κτιρίων. Δ. Ασφάλιση εργαζομένων: Μέρος 3ο: Α. Εργονομία. Β. Νομοθεσία. EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΣΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) 1. Βιομηχανία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 2. Ιστορική Αναδρομή Επικοινωνιών μέσω γραμμών Ισχύος. 3: Γραμμές Μεταφοράς. 4. Προγραμματισμός Υπολογιστών. 5. Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 6. Ο Τοπικός Βρόγχος Ευρείας Ζώνης. 7. Έλεγχος, Δοκιμές και Αποτελέσματα. 8. Η ένωση (association) "Home Power Plug Alliance". 9: Τεχνολογικές και Οικονομικές Προσδοκίες από την Ευρεία Εφαρμογή της Καινοτομίας PLC. 10. Συμπεράσματα και Μελλοντική Ανάπτυξη. 28
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υποχρεωτικό) 1. Μελέτη γραμμών διανομής συνεχούς ρεύματος χαμηλής τάσης. Μελέτη 3‐φ γραμμών διανομής εναλλασσομένου ρεύματος μέσης και χαμηλής τάσης. 2. Μελέτη 3‐φ γραμμών μεταφοράς εναλλασσομένου ρεύματος υψηλής και υπέρ‐υψηλής τάσης. (Γραμμές μεταφοράς μικρού ‐μέσου ‐μεγάλου μήκους). 3. Ρύθμιση τάσης στις γραμμές μεταφοράς και διανομής. 4. Συμμετρικά και ασύμμετρα βραχυκυκλώματα στις γραμμές μεταφοράς και διανομής. 5. Προστασία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) Εισαγωγή, Μορφές διηλεκτρικών καταπονήσεων. Παραγωγή υψηλών τάσεων στο εργαστήριο, κρουστικές τάσεις, Γεννήτριες υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος. Μέτρηση υψηλών τάσεων. Διηλεκτρικές καταπονήσεις. Αντοχή των μονώσεων. Σχεδίαση της μόνωσης των γραμμών μεταφοράς με βάση τις καταπονήσεις από κεραυνούς. Συσκευές προστασίας του εξοπλισμού υποσταθμών υψηλής τάσης. ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) Εξειδικευμένο μάθημα στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο των Δικτύων Ελέγχου. Αποτελείται από τις εξής ενότητες: 1. Εισαγωγή στους δικτυωμένους μικροελεγκτές. 2. Ο προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής και το δίκτυο ελέγχου. 3. Ιστορική αναδρομή. 4. Αναφορά στα βιομηχανικά δίκτυα ‐ δίκτυα πεδίου (fieldbus) και στην εξέλιξή τους. 5. Κατανεμημένα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου μέσω δικτύων ελέγχου. 6. Δομή, Τοπολογία και Αρχιτεκτονική δικτύων ελέγχου. 7. Εφαρμογές δικτύων ελέγχου στον Αυτοματισμό Κτιρίων (Building Automation). 8. Εφαρμογές δικτύων ελέγχου στον Βιομηχανικό Αυτοματισμό (Industrial Automation). 9. Εφαρμογές δικτύων ελέγχου σε άλλους Αυτοματισμούς (Utilities ‐ Transportation Autmation). 10. Διαχείριση δικτύων ελέγχου. 11. Ενοποίηση δικτύων ελέγχου με δίκτυα δεδομένων Η/Υ. 12. Εισαγωγή στη "IP device" και "IP appliance". 13. Παρατήρηση και έλεγχος διεργασιών και αυτοματισμών μέσα από το γραφικό περιβάλλον του Η/Υ μέσω Internet. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) Εισαγωγή, Στοιχεία Φωτομετρίας, Νόμοι ‐ είδη ‐ εφαρμογές ανάκλασης, απορρόφηση, διαφάνεια, θερμοκρασία, και χρώμα. Κατηγορίες φωτεινών πηγών, Λαμπτήρες. Αρχές εσωτερικού φωτισμού, Φωτιστικά σώματα εσωτερικών χώρων, είδη φωτισμού, Μελέτη φωτισμού εσωτερικών χώρων. Φωτισμός εξωτερικών χώρων, Υπολογισμός έντασης φωτισμού, φωτισμός με προβολείς. 29
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) Μέρος 1ο. Ηλεκτρικοί Πίνακες (Γενικά, Φόρμα ηλεκτρικοί Πίνακες‐ Εισαγωγή/Διόρθωση κ.λ.π.). Μέρος 2ο. Ηλεκτρικά Φορτία (Γενικά, Φορτία Ηλεκτρικού πίνακα, Σχέδιο Ηλεκτρικού Πίνακα, Προσθήκη φορτίων, Διαγραφή φορτίων Άφιξη Ηλεκτρικού Πίνακα κ.λ.π.). Μέρος 3ο. Μελέτες (Γενικά στοιχεία μελέτης, Ειδικά στοιχεία μελέτης, Στοιχεία παροχής ηλεκτρικού πίνακα, Γραμμές φωτισμού Γραμμές Ρευματοδοτών κ.λ.π.). Μέρος 4ο. Εφαρμογές ( Δημιουργία νέας μελέτης, τροποποίηση μελέτης, επαναφορά διαγραμμένης μελέτης, αντιγραφή μελέτης , αλλαγή του κωδικού μελέτης κλπ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) Πακέτα π.χ. Microsoft Project Management κ.λ.π. Μέθοδοι σχεδιασμού. Μέθοδοι προγραμματισμού. Εκτίμηση κόστους – Προβλέψεις. Βελτιστοποίηση. Ποιοτικός έλεγχος. Εργαλεία παραγωγικότητας. Διαδικασία έλεγχου. Τεκμηρίωση. ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) Εξειδικευμένο μάθημα στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο των Δικτύων Η/Υ που αποτελείται από τις εξής ενότητες: 1. Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ. 2. Ιστορική αναδρομή και εξέλιξή τους. 3. Δομή, Τοπολογία και Αρχιτεκτονική δικτύων Η/Υ. 4. Πρωτόκολλα επικοινωνίας. 5. Πρότυπο ISO ‐ OSI 7 επιπέδων. 6. Πρότυπο TCP/ IP & Ιnternet. 7. Αναφορά στις ιδιαιτερότητες και λειτουργικότητα βασικών τύπων τοπικών δικτύων LAN' s (Ethernet, FDDI κλπ.). 8. Αναφορά στις ιδιαιτερότητες και λειτουργικότητα βασικών τύπων δικτύων ευρείας ζώνης WAN's (TCP/ IP, X.25 κλπ.). 9. Διαδικτύωση και Δρομολόγηση. 10.Τεχνολογίες δικτύων ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ATM, ISDN ). 11.Εφαρμογές και Υπηρεσίες δικτύων Η/Υ. 12.Εισαγωγή στην ασφάλεια των δικτύων Η/Υ. 13.Αναφορά στη Διαχείριση δικτύων Η/Υ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) 1. Στοιχεία οπτικών τηλεπικοινωνιών. Τεχνολογία και χαρακτηριστικά οπτικών ινών σαν μέσα μεταφοράς πληροφορίας. Οπτικοί πομποί και οπτικοί δέκτες(Laser, LED, Pin,APD) και τεχνολογίες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων των οπτικών πομπών και δεκτών. Οπτικοί συζευκτές. Συστήματα οπτικών ζεύξεων για μεταφορά πληροφορίας. Οπτική διαμόρφωση. Οπτικοί ενισχυτές. Άλλων τύπων οπτικές ζεύξεις. 2. Βασικά στοιχεία ασύρματης υπέρυθρης επικοινωνίας (Infrared). 3. Στοιχεία ψηφιακών τηλεφωνικών δικτύων και δικτύων ISDN. Σύγχρονα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα και διακοπτικές λειτουργίες. Τηλεφωνικές υπηρεσίες. Πρωτόκολλα τηλεφωνικών επικοινωνιών. Σηματοδότηση. Ψηφιακές και ISDN τηλεφωνικές συσκευές και χαρακτηριστικές λειτουργίες των. Iδιωτικά και Αστικά 30
τηλεφωνικά συστήματα και υπηρεσίες. Ενοποίηση και ολοκλήρωση τεχνολογιών τηλεφωνίας με συστήματα δικτύων Η/Υ. 4. IP τηλεφωνία. Ολοκλήρωση τηλεφωνικών υπηρεσιών μέσω δικτύων δεδομένων Η/Υ με το πρωτόκολλο TCP/IP. 5. Στοιχεία ασύρματων δικτύων δεδομένων ΗΥ. Βασικά στοιχεία ασύρματης RF επικοινωνίας δεδομένων Η/Υ. Προσπέλαση και πρωτόκολλα επικοινωνίας στα ασύρματα δίκτυα. Τεχνολογίες ασύρματων επικοινωνιών δεδομένων και δικτύων. Ενοποίηση και ολοκλήρωση τεχνολογιών ασύρματων δικτύων με ενσύρματα συστήματα δικτύων Η/Υ. Ασύρματες ζεύξεις για μεταφορά δεδομένων (RF links). ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) 1. Εισαγωγή στην διαχείριση δεδομένων. 2.Μετατροπείς A/D και D/A. 3.Συστήματα μετάδοσης μετρήσεων. 4.Επεξεργασία σημάτων, θόρυβος και τεχνικές απομάκρυνση, ηλεκτρικά φίλτρα. 5.Δειγματοληψία. 6.Κυκλώματα δειγματοληψία και συγκράτησης. Χαρακτηριστικά. 7. Πολυπλεξία και πολυπλέκτες. Χαρακτηριστικά. 8. Σειριακές και παράλληλοι είσοδοι και έξοδοι. Απευθείας σύνδεση, Οπτική απομόνωση, ΙΕΕΕκ RS232. 9. Aναλογικές και ψηφιακές κάρτες εισόδου‐ εξόδου. 10. Συλλογή μετρήσεων σε Η/Υ. 11.Προγράμματα Η/Υ συλλογής μετρήσεων σε βιομηχανικό περιβάλλον επεξεργασίας και ελέγχου παραγωγής. 12.Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. 13. Ποιοτικός έλεγχος. Εισαγωγή Νομοθεσία. Υπαγωγή προϊόντων στο πρότυπο ISO9000. AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Υ (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) 1. Εισαγωγή στο τυπικό υπολογιστικό σύστημα. 2. Ο προσωπικός υπολογιστής και η εξέλιξή του. 3. Δομή και Αρχιτεκτονική του Η/Υ. 4. BIOS. 5. Οργάνωση και διαχείριση της μνήμης. 6. Διευθυνσιοδότηση (addressing) και Σελιδοποίηση (paging). 7. Διασυνδέσεις διαχείριση και λειτουργία των μονάδων εισόδου / εξόδου και των υποστηριζόμενων περιφερειακών συσκευών. 8. Λειτουργία διακοπής (interrupts ) και διαχείριση των διακοπών των περιφερειακών. 9. CPU Task Scheduling μέσω του λειτουργικού συστήματος. 10. Λειτουργία Hold (DMA). 11. Αναφορά σε τυπικά περιφερειακά ολοκληρωμένα κυκλώματα. 12. Σύγχρονες δομές προσωπικών Η/Υ. 13. Στοιχεία αρχιτεκτονικής των σταθμών εργασίας (Workstations). 14. Αναφορά στην παράλληλη επεξεργασία. 15. Αναφορά στους υπερ‐
υπολογιστές. 16. Αναφορά στους φορητούς Η/Υ (laptop). 17. Αναφορά στους μικρούς compact Η/Υ (palm‐top). Όπως προαναφέρθηκε το Εξάμηνο Η περιλαμβάνει την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση που είναι υποχρεωτικές για όλους τους σπουδαστές. 31
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος έχουν συμμετάσχει ή συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και συνεργάζονται σε αυτά με επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος υποστηρίζονται διαχειριστικά από τον Ειδικό Λογαριασμό του ιδρύματος. Βασικό στόχο του τμήματος αποτελεί η προσέλκυση σπουδαστών για να συμμετέχουν στις ερευνητικές του δραστηριότητες. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την ανάθεση πτυχιακών εργασιών άμεσα συνδεδεμένων με τις ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος και με την απασχόληση των σπουδαστών στα εργαστήρια του τμήματος στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. Τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος έχουν αναπτύξει αρκετές συνεργασίες στα πλαίσια της ερευνητικής τους δραστηριότητας, αλλά και των ερευνητικών έργων που συμμετέχουν με ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα, καθώς και με επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Επίσης, το τμήμα συνεργάζεται και είναι συνδεδεμένο μέλος του Συνδέσμου Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας (ΣΤΕΔΕ) και το Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων του τμήματος συνεργάζεται και είναι μέλος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Ημιαγωγών (ΕΝΕΒΗ) και του Συνεργατικού Σχηματισμού Συστημάτων και Εφαρμογών Νανο‐Μικροηλεκτρονικής (mi‐Cluster) που λειτουργεί στα πλαίσια της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (Corallia). Κατά την τελευταία πενταετία, μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος συμμετείχαν ή συμμετέχουν στα ακόλουθα ερευνητικά, αναπτυξιακά χρηματοδοτούμενα έργα: • Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων κατανεμημένης ευφυΐας (MEMSENSE), Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (Corallia), Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική, Ε.Π. Επιχειρηματικότητα‐Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ‐ΙΙ). • Σύστημα διαχείρισης αυτοματοποιημένης απόκρισης ζήτησης (demand response) για ορθολογική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΑΜΑΖΟ), Δράση Συνεργασία, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ‐ΙΙ). • Coordination action towards stable and low‐cost organic solar cell technologies and their application (OrgaPVnet), EU 6th Framework Programme. • Νέα υλικά για τη βελτίωση της απόδοσης ηλιακών κυψελίδων, Δίκτυο Ερευνητικής Συνεργασίας Ελλάδας‐Κύπρου. • Σύνθεση φωτοευαίσθητων νανοσωματιδίων ΤιΟ2‐χΝχ υπό τη μορφή κόνεως ή λεπτών 32
υμενίων και η εφαρμογή τους στην αποικοδόμηση καρβαμιδικών και οργανοφωσφορικών παρασιτοκτόνων στο νερό, Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας‐
ΗΠΑ. • Ευφυές σύστημα αμφίδρομης τηλεπικοινωνίας και τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων σε όλο τον κύκλο διακίνησης (ΣΗΜΑ), Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας, Ε.Π. Αττικής. • Διαχείριση της παροχής μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού (ΔΕΜΑ), Διεθνής συνεργασία στη βιομηχανική έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης σε προ‐
ανταγωνιστικό στάδιο, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ). • Ψηφιακή επεξεργασία πολυκαναλικών σημάτων με εφαρμογές σε επεξεργασία και διαχείριση εικόνας βασισμένη σε γραφήματα γεωηλεκτρικών και γεωμαγνητικών δεδομένων, Αρχιμήδης Ι: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ, Ε.Π. Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ). • Επικοινωνίες Υψηλής Ταχύτητας Μέσω Γραμμών Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αρχιμήδης Ι: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ, Ε.Π. Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ). • Design, Fabrication, and optimization of large scale third generation photovoltaic cells, Αρχιμήδης IIΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ, Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. • Innovative materials for nanocrystalline solar cells, Θαλής: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας, Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. • Μελέτη νανοδομημένων οργανικών και ανόργανων πολυμερών και της χρησιμοποίησής τους στο χαρακτηρισμό και τον καθαρισμό του ύδατος, Πυθαγόρας ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια, Ε.Π. Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ). • Μελέτη νέων φωτοενεργών υλικών με περιβαλλοντικές εφαρμογές, Ηράκλειτος ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας, Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. • Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών, Ε.Π. Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ). • Μελέτη βελτίωσης της ασφάλειας εγκατεστημένων δικτυακών συστημάτων με χρήση συστημάτων IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention Systems), Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Eπιχειρήσεις, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. • Αναβάθμιση οικιακού υδρομετρητή σε ηλεκτρονικού τύπου AMR (Automatic Meter Reading) με δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας για μετάδοση των μετρήσεων σε σύστημα συλλογής, Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Eπιχειρήσεις, Γενική 33
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. • Σύστημα προληπτικής συντήρησης αυτοματοποιημένων θυρών γκαράζ, Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 34
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Στο ίδρυμα λειτουργούν διάφορα τμήματα που σχετίζονται με θέματα σπουδαστικής μέριμνας. Σημαντική στην καθημερινή ζωή των σπουδαστών είναι η συμβολή των υπηρεσιών σπουδαστικής μέριμνας, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται θέματα όπως η εξασφάλισης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής παροχής σίτισης και στέγασης στους σπουδαστές, η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων, αναψυκτηρίων, εντευκτηρίων και λοιπών χώρων αναψυχής και άθλησης των σπουδαστών, η μέριμνα για την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και ανακοινώσεων με πληροφορίες γύρω από τις διευκολύνσεις και τον τρόπο που παρέχονται στους σπουδαστές και η παροχή πληροφοριών σχετικά με την χορήγηση σπουδαστικών δανείων, υποτροφιών και άλλων βοηθημάτων. Από την υγειονομική υπηρεσία του ιδρύματος παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης σπουδαστικού βιβλιαρίου περίθαλψης για κάλυψη νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δικαίωμα κατοχής σπουδαστικού βιβλιαρίου περίθαλψης έχουν όλοι οι ανασφάλιστοι σπουδαστές. Επίσης, εκδίδεται και η σχετική κάρτα υγείας των σπουδαστών όταν αυτοί πρόκειται να μετακινηθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προγράμματα ανταλλαγής σπουδαστών. Το γραφείο σίτισης και στέγασης χορηγεί στους σπουδαστές τις κάρτες σίτισης. Δικαίωμα για δωρεάν σίτιση έχουν οι σπουδαστές που πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας. Η δωρεάν σίτιση παρέχεται για χρονική διάρκεια ίση με τον κανονικό χρόνο σπουδών προσαυξημένου κατά 50%. Δικαίωμα στέγασης έχουν οι σπουδαστές που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η στέγαση παρέχεται στην σπουδαστική εστία ή σε δωμάτια ξενοδοχείων της πόλης. Οι σπουδαστές δικαιούνται σπουδαστικά δάνεια τα οποία αποπληρώνονται μετά τη λήψη του πτυχίου. Επίσης, στους σπουδαστές χορηγείται δελτίο ειδικού εισιτηρίου που τους παρέχει μειωμένη τιμή στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε όλους τους σπουδαστές παρέχονται δωρεάν διδακτικά βιβλία μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ, καθώς και συμπληρωματικές σημειώσεις, οι οποίες συντάσσονται από το εκπαιδευτικό προσωπικό και εκτυπώνονται με ευθύνη του ιδρύματος. Παρέχονται επίσης από το ίδρυμα υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (webmail) και υπηρεσίες ασύγχρονης τηλε‐εκπαίδευσης (e‐class). Το γραφείο διασύνδεσης προσφέρει υπηρεσίες τόσο στη σπουδαστική κοινότητα και στους απόφοιτους όλων των τμημάτων του ιδρύματος όσο και στους παραγωγικούς φορείς του τόπου μας. Το γραφείο αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ παραγωγής και εκπαίδευσης διευκολύνοντας την άμεση και δημιουργική συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας και του παραγωγικού τομέα. Το γραφείο δημοσίων σχέσεων υποστηρίζει τους σπουδαστές όσον αφορά τη μετάβασή τους για την παρακολούθηση μαθημάτων, για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ή για πρακτική άσκηση σε χώρες του εξωτερικού μέσω των προγραμμάτων ανταλλαγής σπουδαστών. Γενικότερα, το γραφείο αυτό χειρίζεται τα θέματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών των σπουδαστών και του προσωπικού. 35
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, το τμήμα έχει υιοθετήσει τον ακόλουθο κανονισμό σπουδών του ιδρύματος (ΦΕΚ 1474/04‐12‐2000). 36
37
38
39
40
41
42
43
44
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 369236, Fax: 2610 369193
E-mail: [email protected]
Webpage: www.ele.teipat.gr
45