ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΩΑΜΣ7ΛΒ-57Ρ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.12.17 12:41:40
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλεξανδρούπολη 17 – 12 - 2014
Αρ. Πρωτ.: Η - 9793
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια- μεταφορά άμμου για πλήρωση γαιοσάκκων για την
αντιμετώπιση πλημμυρών στο Ν. Έβρου έτους 2014
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σε συνέχεια της με αριθμ 927 / 2014 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό γ ι α τ η ν π ρ ο μ ή θ ε ι α μεταφορά άμμου για πλήρωση γαιοσάκκων για την αντιμετώπιση
π λ η μ μ υ ρ ώ ν σ τ ο Ν . Έ β ρ ο υ έ τ ο υ ς 2 0 1 4 ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.999,75€ μαζί
με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή.
Η άμμος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας των ΕΤΕΠ των υδραυλικών έργων
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, θα προέρχεται από λατομείο ή ποταμό και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και
ανθεκτικούς απαλλαγμένη από σβώλους και οργανικές ουσίες.
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στις 09 – 01 – 2015 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.μ. στα
γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ Ίωνος Δραγούμη 1 68100 Αλεξ/πολη.
Η σχετική διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από τη ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ και σε ηλεκτρονική μορφή
από τον ιστότοπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης www.pamth.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλλουν τις προσφορές τους στη ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, μέχρι τις 08 – 01 –
2015 , ημέρα Πέμπτη , και ώρα 14.30, σε σφραγισμένο φάκελο.
Επίσης μπορούν να παραλάβουν προς συμπλήρωση το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από τη
ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, μέχρι τις 07 – 01 – 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30.
Πληροφορίες καθημερινά 8.30 - 14.30: ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, κ. Στογιαννίδης Σταύρος τηλ. 2551355802, fax.
2551355840 ,email: [email protected]
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ