περιληψη διακηρυξης μεταλλικα στηθαια ασφαλειας

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΑΔΑ: ΩΛΑ17Λ1-ΓΩΕ
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.12.16 13:04:49
EET
Reason:
Location: Athens
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗ
16-12-2014
Αρ.Πρωτ.:
5401
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει Ανοικτό Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με τίτλο: «Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων σε επικίνδυνα σημεία οδών της
Περιφέρειας».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ #73.500,00€#,
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%, και χρηματοδοτείται από Ε.Φ 071 Κ.Α.Ε 9771.0003
Ο διαγωνισμός (άνοιγμα προσφορών) θα διενεργηθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας (Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη, στις 24
του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική προθεσμία υποβολής π ροσφορών είναι μέχρι την
Τρίτη 23-12-2014 και ώρα λήξης την 15:00.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός επαναληφθεί, οι προσφορές θα ανοίξουν την Πέμπτη 08 -01-2014, ώρα 10:00 με καταληκτική
προθεσμία υποβολής προσφορών την Τετάρτη 07-01-2014, ώρα 15:00.
Η παραλαβή των συμβατικών τευχών θα γίνεται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων κατά τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι και την Τρίτη 23-122014 και ώρα 15:00, αντί ποσού 10,00 €. Πληροφορίες κ. Κουτσουρόπουλος Φώτιος, τηλέφωνο 2710-238562/ 238559 .
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ