ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 4- 2

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΑΔΑ:45ΠΑ7ΛΗ-72Π
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Λαμία 30 - 09 - 2011
Αρ. πρωτ.: 82151/9651
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Αριθμός Διακήρυξης : 8
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣ - ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»,
με προϋπολογισμό 300.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) κατηγορία
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 243.242,91 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και
απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, οδός Υψηλάντου 4, Λαμία, μέχρι και την 27-10-2011, ημέρα Πέμπτη .
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22313 54232,22313 54200 FAX επικοινωνίας : 2231
022646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία : κ. Σκούρας Παναγιώτης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10,00 (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε
Φθιώτιδας (Yψηλάντου 4, Λαμία, τηλ. 22313 54200)
και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του
Ν.3669/08.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε
κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του
έργου, ήτοι : τάξεις Α2, ή 1η ή 2η ανεξαρτήτως έδρας.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία,
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά ) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 4.865,00 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Φθιώτιδας, με ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Τ.Ε.Ο. Α.Ε. (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΑΔΑ:45ΠΑ7ΛΗ-72Π
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες στα γραφεία της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φθιώτιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
α. Γραφείο Τύπου
β. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης
γ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΦΘ/ΔΑΣ
(Τμ. Σ.Ε. – Τμ. Δ.Π. )
ΕΝΤΑΥΘΑ
2. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Νίκης 4, 102 48 ΑΘΗΝΑ
3. Τ.Ε.Ε./Τμ. Ανατ. Στερεάς, ΕΝΤΑΥΘΑ
4. Σύνδεσμο Εργοληπτών Δ.Ε. , ΕΝΤΑΥΘΑ
5. Εθνικό Τυπογραφείο
(για τη δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως)
Καποδιστρίου 34 - 104 32 ΑΘΗΝΑ
6. Εφημερίδες
α)
β)
γ)
δ)
7.
ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ
ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
- ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ – ΛΑΜΙΑ
ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ - ΛΑΜΙΑ
(για τη δημοσίευση μία φορά μέχρι 07/10/2011)
Γραφείο Γραμματείας Δ.Τ.Ε. : Για την ανάρτηση
της περίληψης στην πινακίδα δημοσιεύσεων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΕ
ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΣΙΒΕΛΕΚΗ