Επιστολή απόρριψης_Άξονας 6_ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΩΝΛ60-1ΗΦ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.10.14 12:30:22
EEST
Reason:
Location: Athens
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
(ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ)
Ταχ. ∆/νση : Λεωφ. Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β.Βασιλείου
Τηλ: 210-6969814
Fax: 210-6969470
E-mail:[email protected]
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2014
Α.Π.: 13/12-02/16001/1236
ΘΕΜΑ: Απόφαση απόρριψης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα
«Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού
Επιθεωρητή»,
στον
Άξονα
Προτεραιότητας
6
«Ενίσχυση
της
Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων
στις
2
Περιφέρειες
Σταδιακής
Εισόδου»
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.∆).
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) όπως
ισχύει.
2. Tο Π∆ 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ
Α΄221), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το άρθρο 4 του Π.∆.85/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων,
µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
4. Το Π∆ 118/2013 «Τροποποίηση του Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄141) − Ίδρυση Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και
µετονοµασία
των
Υπουργείων
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α΄152).
5. Το Π∆ 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄153).
6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού.
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 1 / 13
ΑΔΑ: ΩΝΛ60-1ΗΦ
7. Το Π.∆. 381/89 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και
Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄168), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆.
191/96 (ΦΕΚ Α΄154).
8.
Το Π.∆. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄19).
9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 2013 για
την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid).
10. Το Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
11. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/27-032008 (ΦΕΚ Β΄540), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
12. Την ΚΥΑ µε αριθµό 25253/2235/7-4-2008 (ΦΕΚ Β΄603) «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
118267/14-12-2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β΄1595), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως
ισχύει κάθε φορά».
13. Τη µε αρ. πρωτ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI
2007GR05UPO001), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. C/2012/9763/18-12-2012
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
14. Την υπ’αριθµ. ∆13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ Β΄1540) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και
οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε τίτλο «Ειδική Υπηρεσία
Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς
της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς
αυτήν υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την µε Α.Π. 7718/293/23.04.2010 (ΦΕΚ
Β΄525) όµοια απόφαση
15. Το άρθρο 1 του Ν.4128/2013 (ΦΕΚ Α΄51) «Κύρωση της από 18 ∆εκεµβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική
ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις».
16. Την υπ’ αριθµόν 23049/οικ.6.5910 Κοινής Υπουργικής Απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
«Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
∆υναµικού»
στην
«Ειδική
Υπηρεσία
Συντονισµού
και
Εφαρµογής ∆ράσεων στους Τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της
Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ)», (ΦΕΚ Β’ 1949).
17. Το Π.∆. 72/2010 (ΦΕΚ Α΄132 ) «Συγκρότηση, διοικητική − οργανωτική δοµή και
στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)».
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 2 / 13
ΑΔΑ: ΩΝΛ60-1ΗΦ
18. Το Π.∆. 100/2010 (ΦΕΚ Α΄177), «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων και
εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
19. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄237 ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν.
4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις».
20. Το
Ν.
4178/2013
(ΦΕΚ
Α΄174)
«Αντιµετώπιση
της
Αυθαίρετης
∆όµησης
–
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
21. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 192/2011 (ΦΕΚ Β΄2406) «Εκπαίδευση και Εξεταστική
διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών».
22. Την υπ’ αριθµ. 20237/14.4.2014 (ΦΕΚ 956/Β/16.4.2014) Απόφαση µε θέµα:
Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς καθώς και στους
Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων, Αυτοτελών
Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
23. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας
και
Κλιµατικής
Αλλαγής,
µε
Α.Π.
13/12-
01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση προς ∆ικαιούχους στο Πλαίσιο του
Προγράµµατος
«Ενίσχυση
∆ικαιούχων
για
την
απόκτηση
της
ιδιότητας
του
Ενεργειακού Επιθεωρητή» όπως έχει τροποποιηθεί µε την µε Α.Π. 13/12-01/9155/799/
22.05.2014 απόφαση και ισχύει.
24. Την µε Α.Π. 13/12/-02/4072/396/05.03.2014 Απόφαση περί Σύσταση και Συγκρότηση
Οµάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την
απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απόρριψη των αιτήσεων των συνηµµένων Πινάκων 1, 2 και 3 οι οποίοι αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Κοινής Απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση
προς ∆ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την
απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»”, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, µε κωδικό ΟΠΣ «12129», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ενίσχυση της
Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής
Εισόδου»
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
«Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
∆υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.∆).
Οι αιτήσεις των συνηµµένων Πινάκων 1,2 και 3 θεωρούνται µη ολοκληρωµένες και
απορρίπτονται για τους κατωτέρω λόγους:
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 3 / 13
ΑΔΑ: ΩΝΛ60-1ΗΦ
1. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 1 αφορά στον έλεγχο της πληρότητας των
στοιχείων της αίτησης χρηµατοδότησης και συγκεκριµένα στη µη προσκόµιση των
απαιτούµενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό εφαρµογής του
προγράµµατος, εντός της οριζόµενης από την προκήρυξη καταληκτικής ηµεροµηνίας,
όπως προέκυψε από τον έλεγχο πληρότητας των ακόλουθων δικαιολογητικών:
•
αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του οικονοµικού έτους 2013,
•
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία ο υποψήφιος
δηλώνει ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του,
•
δήλωση συµµόρφωσης µε τον κανονισµό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε
ισχύει και στοιχεία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων.
2. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 2 αφορά στην εκπρόθεσµη κατάθεση της
αίτησης στο σύστηµα. Συγκεκριµένα, η ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης είναι
µεταγενέστερη της 31ης Οκτωβρίου 2013, ηµεροµηνία η οποία σύµφωνα µε την
πρόσκληση του προγράµµατος αποτελεί την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης
αιτήσεων.
3. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 3 αφορούν στη µη απόκτηση της ιδιότητας του
Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία λήξης της αίτησης στο Πρόγραµµα,
δηλαδή µέσα στο χρονικό διάστηµα των οκτώ (8) µηνών από την υποβολή της, όπως
αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 5.1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε Α.Π.
13/12-01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση προς ∆ικαιούχους στο Πλαίσιο
του Προγράµµατος «Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του
Ενεργειακού
Επιθεωρητή»,
όπως
αντικαταστάθηκε
µε
την
Α.Π.
13/12-
01/9155/799/22.5.2014 όµοια ΚΥΑ.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ∆ιαύγεια, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr) και στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr).
Ο Γενικός Γραµµατέας
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 4 / 13
ΑΔΑ: ΩΝΛ60-1ΗΦ
Συνηµµένα:
1. Πίνακας 1: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων
δικαιολογητικών.
2. Πίνακας 2: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω εκπρόθεσµης υποβολής στο σύστηµα.
3. Πίνακας 3: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη απόκτησης της ιδιότητας του
Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία λήξης της αίτησής.
Κοινοποίηση:
- Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.∆)
- Εθνική Αρχή Συντονισµού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
Εσωτερική διανοµή:
- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
- Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
- Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.
- Ε.Υ.Σ.Ε.∆. ΕΝ/ΚΑ, Μονάδα Β1
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 5 / 13
ΑΔΑ: ΩΝΛ60-1ΗΦ
Πίνακας 1: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών.
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Κωδικός
Αίτησης
2151
2051
7499
3585
1278
380
3767
8912
104
5788
1121
4903
3549
4589
4835
10036
518
115
8738
3507
6474
9405
8671
3474
3498
6828
5123
5568
5322
1597
565
6642
1934
3210
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
19
20
22
50
101
241
278
362
431
501
568
623
670
727
952
1002
1051
1091
1098
1172
1258
1285
1342
1421
1582
1658
1679
1702
1862
1896
1946
1984
1993
2143
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΙΟΝΤΑ
ΣΙΟΝΤΑ
ΡΑΦΑΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΡΑΖΟΥ
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΟΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ
ΓΚΙΟΥΦΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ
ΟΘΕΙΤΗΣ
ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ
ΣΕΙΜΑΝ
ΠΑΧΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΤΑΒΑΣ
ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ
ΦΟΥΝΤΑΣ
ΦΩΣΚΟΛΟΣ
ΣΚΟΥΛΟΥΚΑΣ
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΦΗΣ
ΤΟΥΤΣΗΣ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΟΥΜΠΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΑΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
130653511
107282510
67702145
55877661
102663316
31365206
47700799
110946015
112261335
70890243
25200223
54581852
47072557
50463580
34035930
128724680
67989686
23683792
107395318
56221621
53313257
107357130
46137034
59456347
43278292
110420607
46135944
40230094
25946310
38058018
19909150
25945940
101944177
130682579
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Σελίδα: 6 / 13
ΑΔΑ: ΩΝΛ60-1ΗΦ
α/α
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Κωδικός
Αίτησης
9132
4565
3763
72
2310
7950
4315
6485
9641
3797
1480
10307
2027
9608
3007
8385
8586
4918
6557
6559
6543
10930
5791
1879
9255
3694
1565
5705
6194
4829
10237
1173
4852
3540
7633
9506
10535
10159
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
2238
2246
2449
2633
2917
3122
3157
3200
3411
3500
3583
3586
3695
3858
3920
4166
4183
4209
4316
4319
4322
4368
4451
4560
4568
4888
4931
5041
5127
5146
5160
5341
5432
5639
5717
5769
5799
5869
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΠΑΛΤΑΣ
ΣΑΚΚΟΥ
ΓΟΥΡΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΤΡΙΝΟΥ
ΤΕΜΠΕΛΗΣ
ΤΣΑΛΟΥΚΑΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΚΡΙΚΕΛΛΑ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΦΙΝΗΣ
ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΩΡΟΣ
ΚΙΤΣΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΧΟΡΜΟΒΑ
ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ
∆ΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
ΘΡΑΨΙΜΗΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ
ΒΑΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΤΖΑΚΑΚΗΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΚΑΚΑΡΑΣ
ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ
46073556
70595985
124286401
105938082
76167399
107392482
48096055
45716175
102669369
70591102
65155360
46191143
130551950
48207792
44178070
41135040
34495196
122467806
50467799
44790899
50190063
128721271
46429100
54152443
116855699
79152017
122893150
101655263
15799611
46985650
66859009
46930301
67168823
75260351
129885183
74624269
44022352
126984849
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Σελίδα: 7 / 13
ΑΔΑ: ΩΝΛ60-1ΗΦ
α/α
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Κωδικός
Αίτησης
3010
8993
9600
10119
6953
5418
4121
5580
1979
6140
7175
6564
2681
3641
5484
8087
10177
10540
4628
2226
5350
9720
399
481
2567
5630
971
11551
4913
3778
2017
11272
8582
3993
2197
491
11130
5925
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
5985
6253
6408
6597
6853
7127
7158
7200
7214
7228
7235
7316
7436
7747
7802
7824
8004
8056
8213
8262
8275
8939
9426
9937
9946
9955
9971
9980
10006
10007
10035
10077
10083
10175
10291
10304
10484
10486
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΕΖΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΣΕΜΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ
∆ΟΥΝΗ
ΧΟΥΣΙΑ∆ΑΣ
ΧΡΥΣΑΓΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ
ΦΑΡΚΩΝΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΗ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΛΑΚΑΦΩΣΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΜΑΝΩΛΑΣ
ΒΑΛΤΙΝΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΑ
ΜΑΛΛΙΟΣ
ΝΤΑΤΗΣ
ΜΟΙΡΩΤΣΟΣ
ΓΙΟΡ∆ΑΜΝΗ
ΓΙΑΝΝΑ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ
ΜΑΣΣΟΝ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
ΠΙΛΑΤΕΡΗΣ
ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΣ
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
ΡΕΪΣΗΣ
ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
130602037
32977964
105086194
67705946
37519131
47337484
74688542
29554944
103440653
31012345
15534473
21594695
75850793
117687151
120505647
46783923
46607362
122491265
65337535
129374727
129870329
25833862
78743606
47534492
112289909
101713375
45109443
101655091
75688447
53038292
131002029
45067632
126156141
46300272
46550666
46733827
109195469
62927185
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Σελίδα: 8 / 13
ΑΔΑ: ΩΝΛ60-1ΗΦ
α/α
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
Κωδικός
Αίτησης
1138
4993
7556
6122
9062
6419
2192
5551
10811
569
348
395
4619
8426
10112
10600
6994
7778
11087
4559
4999
2839
3867
11620
9386
4667
5817
8232
4567
9213
7243
5354
6813
2843
11297
3508
2479
6469
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
10639
10712
10742
10904
10967
10999
11020
11066
11072
11137
11219
11250
12012
12207
12288
12500
12953
13020
13027
13259
13359
13410
13426
13463
13899
14008
14255
14362
14429
14599
14989
15159
15179
15446
15450
15825
15834
15852
ΘΩΜΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑ∆ΗΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΟΥΣΕΚΗΣ
ΣΥΜΙΑΚΟΣ
ΜΑΝΩΛΑ ΣΙΟΝΤΑ
ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ
∆ΕΓΑΙΤΑΣ
ΚΡΟΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ
ΚΟΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΑΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΚΑΚΙΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΗ
∆ΙΑΛΕΚΤΟΣ
ΖΩΙ∆ΗΣ
ΛΕΒΑΚΗΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΧΑΡΕΜΗΣ
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΠΑΡΑΜΑΝΗ
ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ
ΦΟΥΡΛΗ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΥΩΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΡΑΓΙΑΣ
ΧΕΙΜΑΡΑ
46695345
126483127
124296719
43386893
50155811
101712201
23490320
118129439
107286741
27584523
61730864
63432266
67618746
126198537
122860874
55127745
33468829
131575618
25364924
62181950
59539024
109316099
134376567
75730181
142331027
136881740
18527010
108714356
41993777
20423050
134384739
45223565
112275390
49264890
136866091
65186765
45593515
51305090
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Σελίδα: 9 / 13
ΑΔΑ: ΩΝΛ60-1ΗΦ
α/α
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
Κωδικός
Αίτησης
7168
9536
4945
3895
4573
4707
5413
5792
5798
5714
5756
6906
6988
8340
8701
9204
9202
8659
8528
7486
9562
8690
9046
9140
9447
11616
9921
10161
10627
10796
11476
11405
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
16005
16234
16373
16408
16538
16570
16767
16808
16822
16869
16880
17179
17398
17414
17468
17481
17484
17489
17525
17717
18010
18149
18314
18345
18348
18568
18622
18866
19206
19276
19461
19615
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΙΓΚΕΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΙΣΑΡΗ
ΒΡΟΥΒΑΣ
ΠΑΥΛΟΥΣ
ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΥΝΓΚΙΡΙ∆Η
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΣΜΥΡΛΑΚΗ
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΜΠΟΜΠΑΣ
ΜΑΝ∆ΑΛΟΣ
ΣΑΡΑΠΗΣ
ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΜΠΡΟΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΗΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ
ΑΝΑΓΝΟΣ
ΝΕΖΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΑΜΜΟΣ
ΜΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
105917989
133475744
70591071
43126801
30563170
117830875
135235074
52869840
65730425
50043548
49499825
106921386
105758636
122485690
149142655
105941500
70452882
28907639
134369299
300661186
69942634
49486160
131580192
134363191
42393167
61876712
117662709
105905040
67102219
145216878
45108839
109150311
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Σελίδα: 10 / 13
ΑΔΑ: ΩΝΛ60-1ΗΦ
Πίνακας 2: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω εκπρόθεσµης υποβολής στο σύστηµα.
α/α
1
Κωδικός
Αίτησης
11727
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
20048
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ
20048
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Πίνακας 3: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη απόκτησης της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία
λήξης της αίτησής.
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Κωδικός
Αίτησης
9875
6217
8409
4297
7017
11233
1236
4463
3581
5013
11353
11396
6453
1136
10335
5263
4365
7939
8192
10539
8438
6966
10406
5143
3052
10971
4906
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
783
889
1257
1532
1636
1801
1878
1991
2765
2801
3434
3604
4092
4144
4233
4235
4540
5225
5336
6649
7359
7643
7832
8134
8584
9684
9957
ΕΥΓΕΝΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΑΡΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΝΟΜΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΑΛΟΚΑΣ
ΒΕΛΟΥ∆ΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΟΥΣΙΑ∆ΑΣ
ΜΕΜΕΖΑΣ
ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΤΡΑΣ
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑ
ΜΑΚΡΗΣ
ΚΥΡΙΚΟΣ
ΚΟΥΣΕΡΗ
ΡΟΖΑΝΑ
∆ΙΑΛΕΚΤΟΣ
ΛΕΩΝ
ΤΣΟΜΩΚΟΣ
ΤΣΙΑΚΟΥΜΗ
ΤΣΑΚΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΠΡΕΚΑ
ΖΕΡΒΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΟΥΚΑΣ
ΜΑΝΤΙΚΟΣ
43006551
44617243
107356735
122887327
73323451
116854200
107367393
130552797
46607558
134715871
67724703
44210977
138152760
79488860
62836515
68265817
122464460
47782309
70896745
16283432
49771075
130700983
125680438
122896662
47419570
79316759
47734914
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Σελίδα: 11 / 13
ΑΔΑ: ΩΝΛ60-1ΗΦ
α/α
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Κωδικός
Αίτησης
10382
11527
11486
9443
8491
4513
1950
11404
9048
11458
10972
7542
10053
5011
10845
11334
6067
6455
6599
6626
6981
7956
9394
7283
9441
7486
11597
10308
8345
8462
8469
9095
9302
8911
9093
9637
9565
9593
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
10970
11213
11350
11726
12642
13261
13369
13869
13945
14113
14274
15409
15453
16624
16908
16934
17003
17162
17225
17238
17260
17405
17443
17504
17549
17650
17884
17935
18016
18053
18056
18172
18179
18259
18321
18330
18524
18543
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΙΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΙΝΤΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΑΠΦΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΧΟΥΠΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΚΡΙΩΤΟΥ
ΠΗΛΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΤΣΙΦΑ
ΜΑΡΙΝΗΣ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΗ
ΝΤΑΛΙΑΝΗ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΤΣΑΛΑ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΑΥΓΕΡΗΣ
ΚΟΡΤΕΣΗΣ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΣΕΠΕΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΑΝΣΟΓΛΟΥ
ΠΡΑΓΙΑΣ
∆ΙΚΑΙΟΥΛΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΠΙΠΕΡΗ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΡΟΠΑΚΑ
ΚΟΝΤΟΒΑΣ
ΜΑΚΡΗ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ
133671509
69309367
111110260
109153153
102690423
101739747
136850984
126162381
140225296
140748901
140708208
130684087
24503200
141215319
63422236
139793180
102662608
114729012
101918079
157523206
142382598
65771456
107398230
62109000
102698943
70454421
101742402
42025451
138170187
133345949
133620706
62612255
70569494
157506037
106604264
69946958
117661215
23662004
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Σελίδα: 12 / 13
ΑΔΑ: ΩΝΛ60-1ΗΦ
α/α
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
Κωδικός
Αίτησης
9950
10049
11369
10388
10514
10492
10495
10538
10704
10873
10707
11109
11040
10914
10982
10950
11059
11173
11544
11304
11313
11306
11288
11456
11354
11400
11461
11418
11615
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
18772
18845
18914
19080
19086
19127
19130
19144
19179
19269
19274
19341
19355
19395
19399
19405
19465
19495
19531
19534
19542
19578
19579
19588
19596
19613
19617
19618
19685
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΙΑΡΑΠΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΥΦΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΣΤΑΜΟΥ
ΚΟΡΟΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΗ
ΚΟΥΤΡΗ
ΚΟΡΟΖΗΣ
ΠΑΠΑΛΑΪΟΣ
ΜΑΥΡΕΠΗΣ
ΤΣΙΚΝΗΣ
ΚΑΡΟΥΖΟΣ
ΣΤΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
∆ΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ
ΠΙΛΑΛΑΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ
ΜΠΕΚΡΗ
ΚΟΣΜΑ
ΓΚΑΝΤΟΛΟΥ∆ΗΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
136119988
130600658
129974420
136186811
145212660
145105588
157156672
158225391
129969409
117508362
61552730
79994177
102344495
122498113
145216043
146233086
129968740
300677067
134355338
117500653
128735134
147398390
110980764
126621701
42974503
122462546
107398228
114725166
43018654
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ο Γενικός Γραµµατέας, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 13 / 13