Δημιουργία και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-ΞΒΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ
Ταχ.Κώδικας : 10677
Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ
Τηλέφωνο : 2131500797
Fax : 2131500751
Email : [email protected]
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΘΗΝΑ, 08/03/2013
Α.Π. : 1183
Προς:
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9
T.K : 15124
ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ" με κωδικό MIS
431034 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3840/31.3.2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010),
2. Την με αρ. C/2007/5534/12.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού», (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) όπως αυτή ισχύει.
3. Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις της υπ΄αριθ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.6.2010 όμοιας Απόφασης και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 23125/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1502/8.12.2000) περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας
με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία – Πρόνοια» 2000 - 2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την υπ’ 4088/18/6/2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007, με σκοπό την αναδιάρθρωσή της
σε «Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 278/τεύχος υπαλ. Ειδικών Θέσεων & Οργάνων
Διοίκησης Φορέων του Δημ. & Ευρ. Δημ. Τομέα\30.6.2008),
5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009).
6. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
7. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141) όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (Α’ 143).
8. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.75030/30-07-2012 (ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/02-08-2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υγείας περί διορισμού του κ. Π. Καλλίρη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Υγείας.
9. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’και άλλες διατάξεις»
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 1 από 5
10. Την υπ’αριθμ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π.οικ 77909 (ΦΕΚ 2354/23-08-12) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
ΑΔΑ:
ΒΕΔΘΘ-ΞΒΥ
του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων ‘Με εντολή Υπουργού’ στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου
Υγείας».
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55741/4965/28.7.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για
πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» στην «Ειδική Υπηρεσία
Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013»,
12. Την από 4.4.2008 1η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
13. Την με αρ. πρωτ. 136/14.01.2013 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 για την υποβολή προτάσεων στην
κατηγορία παρεμβάσεων «Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του πληθυσμού» στον Άξονα Προτεραιότητας 14
«Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέας της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»,
14. Την με αρ. πρωτ. 1/16.01.2013 πρόταση\αίτηση του φορέα «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας» για
την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) για την ανάπτυξη
προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας»
15. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της ως άνω πρότασης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής
αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο
αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ.
Αποφασίζει
την Ένταξη της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ" στον Αξονα Προτεραιότητας "14 Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας , Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
431034
Ε0918
2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2013ΣΕ09180018
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΩΝ
4. Κωδικός Δικαιούχου:
6312664
5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 2 από 5
ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-ΞΒΥ
6. Παραδοτέα πράξης:
Η παρέμβαση στοχεύει στην ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με υπηρεσίες
συντονισμού παρεμβάσεων πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου (ΠΦΥ), που
λειτουργούν σε δίκτυο. Σύμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα δημιουργηθεί
δίκτυο δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας "ΚΕΠ Υγείας", που θα συντονίζει:
1.οργάνωση προληπτικών εξετάσεων στους δημότες
2.αποτελεσματικές υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης
3.ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής και προαγωγής της υγείας και
4.ενημέρωση και προσανατολισμός των πολιτών σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες
υγείας
Με το παρόν έργο προβλέπεται η ανάπτυξη των πρώτων 14 «ΚΕΠ Υγείας» (Κέντρα
Πρόληψης για την Υγεία) αρχικά σε δήμους Αττικής (Αμαρουσίου, Γαλατσίου,
Γλυφάδας, Αγίας Παρασκευής, Αλίμου, Π. Φαλήρου, Λαυρίου, Ηρακλείου, Αγίων
Αναργύρων-Καματερού, Περιστερίου, Μαραθώνα, Κορίνθου-Κιάτου) και
Θεσσαλονίκης (Πυλαίας-Χορτιάτη και Σικυώνων) , που θα έχουν ως στόχο την
πρόληψη νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας. Επιπλέον θα μπορούν να
παρέχονται σε πολύ μικρό βαθμό, βασικές θεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα που
δεν καλύπτονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ανασφάλιστοι).
Τα Δημοτικά ΚΕΠ Υγείας πρόκειται να προσφέρουν στους δημότες μεταξύ άλλων τις
εξής υπηρεσίες:
i.Ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την Πρόληψη των Νοσημάτων και
την Προαγωγή της Υγείας, βάσει τεκμηριωμένων οδηγιών (πρωτοκόλλων), που θα
βασίζονται σε επίσημα πρωτόκολλα του ΕΣΥ
ii.Προσανατολισμός και ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας
iii.Aνάπτυξη, οργάνωση και ενημέρωση συστήματος παρόχων προσυμπτωτικών και
προληπτικών ελέγχων χαμηλού τιμολογίου.
iv.Αντιμετώπιση του μη οξέος μικρού κινδύνου, σε ώρες μη λειτουργίας των
πρωτοβάθμιων υπηρεσιών περίθαλψης.
Η παρέμβαση περιλαμβάνει: προτυποποίηση και ανάπτυξη του δικτύου,πιλοτική
εφαρμογή για 7000 πολίτες, χαρτογράφηση παρόχων, διαπραγμάτευση ειδικών
τιμολογίων,τοπικές δράσεις ευαισθητοποίησης
Παραδοτέα Υποέργου 1:
Π 1.1. Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών /εκθέσεων
α) η εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών / μελετών με σκοπό την ανάπτυξη μεθοδολογίας
για την οργάνωση και λειτουργία του ενιαίου δικτύου ΚΕΠ Υγείας και την
μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής του λειτουργίας (δίκτυο σε πλήρη λειτουργία) και
β) η εκπόνηση τριμηνιαίων εκθέσεων αναφοράς παρακολούθησης υλοποίησης του
έργου.
Π1.2. Αξιολόγηση προγράμματος
Π 1.3. Οδηγός για την ίδρυση και λειτουργία των ΚΕΠ. Εγχειρίδιο Λειτουργίας,
εφαρμογή και υλοποίηση διαδικασιών Ποιότητας.
Π 1.4 Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοκόλλων διαδικασιών και εγχειριδίων των
προγραμμάτων και υπηρεσιών ΠΦΥ. Χαρτογράφηση παρόχων .
Π 1.5. Εκπαίδευση – Επιστημονική υποστήριξη – Ενημέρωση. Η εκπαίδευση του
προσωπικού θα επικεντρωθεί στην λειτουργία των ΚΕΠ, την εξυπηρέτηση του πολίτη
και στην κλείδα της παροχής υπηρεσίας. 35 στελέχη εκπαιδευμένα. Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης (30 ώρες).
Π 1.6 Λειτουργία τηλεφωνικής Γραμμής. Εγχειρίδιο με συχνές ερωτήσεις απαντήσεις.
Π 1.7 Ανάπτυξη λογισμικού στατιστικών λειτουργίας συμβατών με τον χάρτη υγείας.
Π 1.8 On the job training από health couches στα 35 στελέχη των ΚΕΠ. Π 1.9 2 εκδηλώσεις ανά δήμο (14 Δήμοι-28 εκδηλώσεις) και μία κεντρική εκδήλωση
στον Δήμο Αμαρουσίου.
Π1.10 Εντυπο υλικό για 10.000 αποδέκτες πολίτες
Παραδοτέα Υποέργου 2:
Π2.1 Προμήθεια εξοπλισμού και ενός notebook ανά ΚΕΠ Υγείας.
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 3 από 5
ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-ΞΒΥ
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός
Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)
Μονάδα Μέτρησης
Τιμή Στόχος
Αριθμός
7,000.00
Αριθμός
Αριθμός
1.00
30.00
5049
Αριθμός ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων που ωφελούνται
από δράσεις ΕΚΤ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΣΠΑ)
5588
Δικτύωση Mονάδων ΠΦΥ (πλήθος δικτύων)
8009
Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 24.03 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015
10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.
Άμεσες Δαπάνες
Βάσει
Παραστατικων
528,932.20
0.00
528,932.20
528,932.20
i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ
11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 528,932.20 Ευρώ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 528,932.20 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 528,932.20 ευρώ και Π/Υ(2)
0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :
Π/Υ (1)
ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):
Ε0918
Φορέας ΣΑ:
1010500
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
(νέο έργο Π.Δ.Ε.)
2013ΣΕ09180018
1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 528,932.20 (ποσό
σε ευρώ).
Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 251,219.50 (ποσό σε ευρώ)
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 4 από 5
528,932.20
528,932.20
528,932.20
ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-ΞΒΥ
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των
Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καλλίρης Πελοπίδας
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Υγείας
- Δ/νση Οικονομικού/Τμήμα Π.Δ.Ε.
- Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Αριστοτέλους 17 - 19, 10187 Αθήνα
• Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
- Διαχειριστική Αρχή Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
- ΕΥΣΕΚΤ
Κοραή 4, ΤΚ 105 64, Αθήνα
• Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
- Εθνική Αρχή Συντονισμού
- Δ/νση Δημόσιων Επενδύσεων
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
- Αρχή Πιστοποίησης
Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57 Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
• Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
• ΕΥτΥΚΑ/ Προϊστάμενοι Μονάδων Β, Α2
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 5 από 5