ΑΠ2 - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.04.07 15:12:58
EEST
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: ΩΠ21465ΦΘΘ-ΖΟΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ
ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"
Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 11855
Πληροφορίες : ΣΟΦΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
Τηλέφωνο : 210 3278001 2103278113
Fax : 2103278073
Email : [email protected]
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 07/04/2015
Α.Π. : 5616
Προς:
Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ
Ανδρέα Παπανδρέου 37
T.K : 151 80
ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση της Πράξης "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2" με κωδικό MIS 485624 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ειδικός Γραμματέας
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-04-2005),
2. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2007/5634-16/11/2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση", όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011, C(2012)9777/18-12-2012 και C(2013)9090/12-12-2013
Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1828/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
5. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ Ε.Υ.Σ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/τ.Β’/27-03-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013, και τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (ΦΕΚ 1957/τ.Β’/09-09-2009),
28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088/τ.Β’/19-07-2010) και 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (ΦΕΚ 292/τ.Β’/13-02-2013)
Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής,
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδ. Πράξης: 485624
Σελίδα 1 από 5
ΑΔΑ: ΩΠ21465ΦΘΘ-ΖΟΦ
6. Τη με αρ. πρωτ. ΚΑ/3345/14-12-2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Ν.3614/2007, με την οποία
συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ
265/τ.Α’/23-12-2014), όπως ισχύει,
8. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α’/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
9. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α’/27-01-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
10. Τη µε αρ. πρωτ. 34681/27-03-2013 (ΦΕΚ 178/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./27-03-2015) Απόφαση που αφορά στο «Διορισμό μετακλητού
Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού»,
11. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που αφορούν την έγκριση
των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως αυτά ισχύουν,
12. Τη με αρ. πρωτ. 16190/14-08-2014 Πρόσκληση με Κωδ. 182 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει,
13. Το με αρ. πρωτ. 1522/16-03-15 αίτημα τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ
ΕΔ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) της πράξης με MIS 485624 στον Α.Π. 2 του Ε.Π.
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
14. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της
πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης,
15. Τη με αρ. Υ.Σ. 659/07-04-2015 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της παρούσας πράξης
στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Αποφασίζει
την 3η Τροποποίηση της Πράξης "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2" , στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" του Ε.Π. "Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
485624
Ε2458
2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2014ΣΕ24580060
Πράξης:
ΣΑ:
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδ. Πράξης: 485624
Σελίδα 2 από 5
ΑΔΑ: ΩΠ21465ΦΘΘ-ΖΟΦ
Ε4452
2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2014ΣΕ44520008
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:
Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
4. Κωδικός Δικαιούχου:
1090214
5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
Το Νέο Σχολείο ή Σχολείο του 21ου αιώνα, ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές
ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών
με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών των μαθητών καθώς και της
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αποτελεί ένα σχολείο ανοικτό στην
κοινωνία, στις ιδέες, στη γνώση και στο μέλλον, ψηφιακό, καινοτόμο, για μαθητές που
είναι η επένδυση του μέλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό επαναπροσδιορίζεται το εκπαιδευτικό μοντέλο με στόχο το ενιαίο
αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τα νέα προγράμματα σπουδών να
επεκταθεί σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία.
Προκειμένου λοιπόν να ενισχυθεί ο θεσμός των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητο η Πράξη να
υλοποιηθεί με τις παρακάτω δράσεις:
• Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού των Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο
αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικούς ειδίκευσης στη Θεατρική
Αγωγή, στη Μουσική, στα Εικαστικά, στην Πληροφορική, στα Αγγλικά και στη
Φυσική Αγωγή.
• Υποστήριξη και Ενημέρωση των Εκπαιδευτικών και των Στελεχών Διοίκησης της
Εκπαίδευσης (π.χ Σχολικοί Σύμβουλοι των αντίστοιχων Ειδικοτήτων) για τις
δυνατότητες αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού.
• Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας του Θεσμού των Δημοτικών
Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην κοινή γνώμη και
στην εκπαιδευτική κοινότητα, σχετικές ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και
δημοσιότητας της Πράξης.
• Αξιολόγηση της Πράξης, που περιλαμβάνει την αξιολόγηση του Θεσμού των
Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
(ερωτηματολόγια, focus groups κλπ) με σκοπό να εφαρμοστεί σταδιακά και να
γενικευτεί.
6. Παραδοτέα πράξης:
• Διοικητική και Τεχνική Στήριξη της Πράξης που περιλαμβάνει την υποστήριξη της
υλοποίησης της Πράξης, καθώς και την παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου της.
Ενδεικτικά, τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης είναι:
Π1.1 Διοικητικά έγγραφα και αποφάσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της
Πράξης (Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης
Οικονομικού Αντικειμένου, Αποφάσεις σχετικές με τους Διαγωνισμούς που θα
διενεργηθούν, Συμβάσεις, κλπ)
Π1.2 Μισθοδοτικές καταστάσεις εκπαιδευτικών (μηνιαίες αποδοχές, οδοιπορικά
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδ. Πράξης: 485624
Σελίδα 3 από 5
ΑΔΑ: ΩΠ21465ΦΘΘ-ΖΟΦ
έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου , επιδόματα κλπ)
Π1.3 Φάκελος με υλικό των επιμορφωτικών σεμιναρίων (Παρουσιολόγια
Συμμετεχόντων, Εκθέσεις Πεπραγμένων Περιφερειακών Σεμιναρίων)
Π1.4. Υλικό ενημέρωσης και δημοσιότητας
Π1.4 Έκθεση Αξιολόγησης Πράξεων.
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός
Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)
Μονάδα Μέτρησης
Τιμή Στόχος
Αριθμός
762.00
Αριθμός
96,895.00
Αριθμός
92,330.00
6173
Σχολικές Μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες
επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
6182
Επωφελούμενοι άνδρες μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
6183
Επωφελούμενες γυναίκες μαθήτριες πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 16.13 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015
10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.
Έμμεσες Δαπάνες βάσει παραστατικών
Βάσει
Παραστατικων
41,268.29
9,491.71
50,760.00
i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
42,231.00
42,231.00
Άμεσες Δαπάνες
20,294,359.30
17,854,342.00
4,864.50
Σύνολο (2)
20,299,223.80
17,854,342.00
ΣΥΝΟΛΑ
20,349,983.80
17,896,573.00
11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 17,896,573.00 Ευρώ
Βάσει
Παραστατικων
i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδ. Πράξης: 485624
Σελίδα 4 από 5
ΑΔΑ: ΩΠ21465ΦΘΘ-ΖΟΦ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 20,349,983.80 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 17,896,573.00 ευρώ και Π/Υ(2)
2,453,410.80 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :
Π/Υ (1)
ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):
Ε2458
Φορέας ΣΑ:
1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
2014ΣΕ24580060
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)
Π/Υ (2)
ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(2):
Ε4452
Φορέας ΣΑ:
1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
2014ΣΕ44520008
1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 17,896,573.00 (ποσό
σε ευρώ).
Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2015 στο Π.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 10,296,572.98 (ποσό σε ευρώ)
2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2): 2,453,410.80 (ποσό
σε ευρώ).
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,
παραμένουν σε ισχύ.
Ειδικός Γραμματέας
Ιωαννίδης Γεώργιος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδ. Πράξης: 485624
Σελίδα 5 από 5