Κατεβάστε το Πρακτικό Συνδεδριάσεως της Επιτροπής του Δ.Ω.Κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ
Σήµερα, 28/03/2013 και ώρα 10.00 στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικού Ωδείου Καβάλας (∆.Ω.Κ.)
συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, που συστάθηκε
µε την υπ’ αριθµό 2417/18.02.2013 απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Α.Μ.Θ., µε το εξής θέµα:
1. Κατάρτιση πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού
προσωπικού για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου Καβάλας για την κάλυψη αναγκών της
τρέχουσας χρονιάς.
Η Επιτροπή, αφού µελέτησε λεπτοµερώς τις αιτήσεις και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά,
κατέταξε τους υποψηφίους ως εξής:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 5
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
42
2
ΒΑΡΒΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
24
3
4
ΜΩΥΣΙ∆ΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20
14
5
11
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2
ΤΖΕΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.
ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Ελλιπή προσόντα. ∆εν διαθέτει πενταετή διδακτική
προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα.
∆εν διαθέτει πενταετή διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα.
∆εν διαθέτει πενταετή διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα.
Ελλιπή προσόντα. ∆εν προσκοµίστηκε βεβαίωση
του ∆.Ω. ∆ράµας. ∆εν διαθέτει πενταετή
προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα.
∆εν διαθέτει πενταετή διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα.
ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΚΟΡΕΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
22
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1
∆ΑΣΚΑΛΟΥ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
3
ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4
ΓΚΟΤΣΕΒΑ ΣΥΛΒΙΑ
5.
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ελλιπή προσόντα. ∆εν διαθέτει πενταετή
διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα
µουσικά ιδρύµατα.
∆εν διαθέτει πενταετή διδακτική προϋπηρεσία
σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα.
Ελλιπή προσόντα. ∆εν προσκοµίστηκε
βεβαίωση του ∆.Ω. ∆ράµας. ∆εν διαθέτει
πενταετή προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα
µουσικά ιδρύµατα.
Ελλιπή προσόντα. ∆εν διαθέτει πενταετή
διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα
µουσικά ιδρύµατα.
∆εν διαθέτει πενταετή διδακτική προϋπηρεσία
σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα.
ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1
Α/Α
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΡΓΕΝΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΝΟΛΟ
29
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1
∆ΑΣΚΑΛΟΥ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2
ΤΖΕΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Ελλιπή προσόντα. ∆εν διαθέτει πενταετή
διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα
µουσικά ιδρύµατα.
Ελλιπή προσόντα. ∆εν διαθέτει πενταετή
διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα
µουσικά ιδρύµατα.
∆εν διαθέτει πενταετή διδακτική προϋπηρεσία
σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα.
2
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ & ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 5
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30
2
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30
3
ΣΑΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
30
4
ΚΟΥΤΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26
5
ΤΖΙΜΑΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
23
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ & ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1
ΠΡΟΦΕΡ ΕΥΘΑΛΙΑ
Εκπρόθεσµη υποβολή. Ο φάκελος των
δικαιολογητικών παρελήφθη ταχυδροµικώς στις
21.03, δύο (2) ηµέρες µετά τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής (19.03).
2
∆ΑΣΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ελλιπή προσόντα. ∆εν διαθέτει τους απαραίτητους
τίτλους σπουδών ούτε επταετή διδακτική
προϋπηρεσία.
3
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆εν διαθέτει επταετή διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα.
4
ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
∆εν διαθέτει επταετή διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα.
5
ΓΚΟΤΣΕΒΑ ΣΥΛΒΙΑ
Ελλιπή προσόντα. ∆εν διαθέτει επταετή διδακτική
προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα.
6
ΑΪΒΑΖΙ∆ΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
∆εν διαθέτει επταετή διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα.
7
ΚΖΟΥΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ελλιπής φάκελος. ∆εν προσκόµισε βεβαιώσεις που
να στοιχειοθετούν δεκαετή διδακτική προϋπηρεσία
στα Ανώτερα Θεωρητικά. [Βεβαίωση ∆ηµοτικού
Ωδείου Θεσ/νίκης: 1990-1992 - Φούγκα / Βεβαίωση
Σύγχρονου Ωδείου Θεσ/νίκης: 1986-1991 - Αρµονία /
Βεβαίωση Μουσικού Κολλεγίου Θεσ/νίκης &
∆ηµοτικού Ωδείου Καλαµαριάς: 2000-2001 Φούγκα].
8
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΡΜΑ
∆εν διαθέτει επταετή διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα.
9
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆εν διαθέτει επταετή διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα.
3
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΥΚΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 5
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΚΟΥΤΣΟΘΟ∆ΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
53
2
45
4
VAN LIER BIRGIT MARIA
(ΦΑΝ ΛΙΕΡ ΜΠΙΡΓΚΙΤ ΜΑΡΙΑ)
ΚΥΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΙΣΣΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
5
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18
3
29
26
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΓΧΟΡ∆ΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 4
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΖΛΑΤΕΒΑ ΖΛΑΤΚΑ
39
2
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
34
3
ΙΑΚΩΒΙ∆ΟΥ-ΜΑΥΡΟ∆ΟΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
32
4
12
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΓΧΟΡ∆ΩΝ
Α/Α
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΖΗΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
288/19.03.2013
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Με ενυπόγραφη δήλωση της ιδίας, τα περισσότερα δικαιολογητικά
υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα στις 21.03 – δηλαδή δύο (2) ηµέρες
µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής (19.03). Ελλιπής φάκελος.
ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
40
4
ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1
Α/Α
1
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΡΙΣΤΟΦ ΜΠΑΚΑ
(KRZYSZTOF BAKA)
47
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΦΟΡΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 5
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
45
2
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
41
3
ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
37
4
ΚΟΥΠΠΑ ΑΝΝΑ
34
5
ΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
34
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΦΟΡΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
27
2
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
11
3
ΣΕΦΕΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
10
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΦΟΡΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΠΡΟΦΕΡ ΕΥΘΑΛΙΑ
2
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ο φάκελος µε την αίτηση και τα δικαιολογητικά
παρελήφθη ταχυδροµικώς στις 21.03, δηλ. δύο (2)
ηµέρες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής (19.03).
∆εν διαθέτει διετή διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα.
5
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΩ∆ΙΑΣ & ΜΕΛΟ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 2
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
35
2
ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
28
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΩ∆ΙΑΣ & ΜΕΛΟ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1
ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
295 / 21.03.2013
Ελλιπής φάκελος (η αίτηση υπεβλήθη µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (email). ∆εν διαθέτει δεκαετή διδακτική
προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 3
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΜΠΕΛΟΜΑΖΟΒ ΒΕΣΕΛΙΝ
41
2
ΜΠΑΧΑΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
20
3
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ
Α/Α
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
278 / 19-03-2013
∆εν διαθέτει δεκαετή διδακτική προϋπηρεσία σε
αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα. Ελλιπής φάκελος
(δεν υπάρχουν βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από το
∆ηµοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης).
Το πρακτικό αυτό, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως από τα µέλη της επιτροπής:
1. ΚΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Η Γραµµατέας της Επιτροπής
2. ΑΛΑΚΙΟΖΙ∆ΟΥ ΕΡΑΤΩ
ΜΙΧΑΛΑΚΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
3. ΠΑΡΜΕΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6