Διαγωνισμα

1
1 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ : Φυσική Γενικής Παιδείας Α ΛΥΚ ΕΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ : ΜΕΤΑΤΟΠ ΙΣΗ - ΔΙΑΣΤΗΜ Α
Όνομα μαθητή : …………………………………………………… ..………..
Όνομα Κ αθηγητή: …… ΣΠΥΡΟ ΠΟΥΛΟ Σ ΧΡΗΣΤΟΣ .….....…………..
Βαθμός: ……… Παρατηρ ήσεις: ....…………………………………………
ΘΕΜΑ 1Ο
1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
α. Η τροχιά ενός σώματος που κινείται είναι το σύνολο των διαδοχικών θέσεων από τις
οποίες διέρχεται το σώμα.
β. Σωμάτιο ή σημειακό αντικείμενο είναι η αναπαράσταση (μοντέλο) ενός αντικειμένου
μ’ ένα σημείο.
γ. Ένα σώμα θα λέμε ότι κινείται, όταν παραμένει συνεχώς στην ίδια θέση ως προς ένα
παρατηρητή που θεωρούμε ακίνητο.
δ. Όταν λέμε ότι η κίνηση είναι έννοια σχετική, εννοούμε ότι η περιγραφή της πρέπει να
γίνεται πάντοτε σε σχέση με ένα κινούμενο σύστημα αναφοράς.
(10 Μονάδες)
2. Ένα μικρό σώμα κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και μετακινείται από αρχική θέση
Α(x1=-2 m) σε τελική θέση B(x2=+6 m). Η απόσταση μεταξύ των θέσεων Α και Β
ισούται με:
α. 2 m
β. 4 m
γ. 6 m
δ. 8 m.
(10 Μονάδες)
3. Σωμάτιο που μπορεί να κινείται σε ευθεία γραμμή πάνω στον οριζόντιο άξονα βρίσκεται
αρχικά στη θέση Α(x1=+6 m). Για να φτάσει το σωμάτιο στην αρχή Ο του άξονα πρέπει
σε σχέση με τη θέση Α να μετακινηθεί:
α. Προς τ’ αριστερά κατά 6 m.
β. Προς τα δεξιά κατά 6 m.
γ. Προς τα’ αριστερά κατά 12 m.
δ. Προς τα δεξιά κατά 2 m.
(10 Μονάδες)
4. Μικρό αυτοκίνητο διέρχεται από τη θέση x1 τη χρονική στιγμή t1=5 sec και από τη θέση x2 τη
χρονική στιγμή t2=95 sec. Η χρονική διάρκεια της κίνησης του αυτοκινήτου (σε min) μεταξύ
των θέσεων x1 και x2 ισούται με:
α. 2 min
β. 90 min
γ. 1 min
δ. 1,5 min
(10 Μονάδες)
5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):
α. Η μετατόπιση είναι μέγεθος διανυσματικό.
β. Το διάστημα είναι μονόμετρο μέγεθος.
γ. Το μέτρο της μετατόπισης και το διάστημα ταυτίζονται σε κάθε περίπτωση.
δ. Η μονάδα μέτρησης της μετατόπισης στο σύστημα μονάδων SI είναι το 1 cm.
(10 Μονάδες)
2
ΘΕΜΑ 2Ο
1. Η μετατόπιση ενός σημειακού αντικειμένου που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο ισούται
με Δx=+4 m και η τελική του θέση είναι η x2=+2 m. Η αρχική θέση του σώματος είναι:
α. x1=+6 m
β. x1=-6 m
γ. x1=-4 m
δ. x1=-2 m
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(20 Μονάδες)
2. Ένα μικρό σώμα που κινείται ευθύγραμμα μετατοπίζεται από την αρχική του θέση κατά
Δx=+4 m φτάνοντας ση θέση Β. Να υπολογίσετε:
α. η μετατόπιση που πρέπει να υποστεί το σώμα από τη θέση Β για να ξαναγυρίσει στην
αρχική του θέση.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(15 Μονάδες)
β. Το διάστημα το οποίο διένυσε το σώμα από τη στιγμή που έφυγε από την αρχική του
θέση μέχρι τη στιγμή που ξαναγύρισε σε αυτή.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(15 Μονάδες)