Σύνδεσμος προς το άρθρο - Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

 Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο‐πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από πενταμελή επιτροπή η οποία συστάθηκε από την παράταξη Συσπείρωση Πανεπιστημιακών και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Η επιτροπή που εργάστηκε για την κωδικοποίηση και ερμηνεία των άρθρων του παρόντος νόμου αποτελείται από τους: 
Βελισσαρίου Σίσσυ ([email protected]) 
Δαμίγο Δημήτρη ([email protected]) 
Καλλέργη Δημήτρη ([email protected]) 
Κουσκουνά Λίνα ([email protected]) 
Φωτίου Θεανώ ([email protected]) 2 Περιεχόμενα ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ν.4009/2011 ΓΙΑ ΤΑ Α.Ε.Ι................................... 4 Συμπεράσματα από την ανάγνωση του ημερολογίου εφαρμογής του νέου Νόμου ......................... 5 ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ................................................................................................................................. 6 ΣΠΟΥΔΕΣ.................................................................................................................................................. 7 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙ (Άρθρο 7) ............................................................................................................. 8 Οργάνωση των ΑΕΙ και των Μονάδων τους (Άρθρο 8) ....................................................................... 9 Όργανα της Σχολής (Άρθρο 9) ........................................................................................................... 12 Όργανα του Τμήματος (Άρθρο 10).................................................................................................... 15 Όργανα της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών (Άρθρο 11)............................................................... 16 Όργανα της σχολής δια βίου μάθησης (Άρθρο 12)........................................................................... 18 Λοιπά όργανα και ειδικά θέματα συγκρότησης (Άρθρο 13) ............................................................ 19 Παρατηρήσεις επί των αρμοδιοτήτων των Οργάνων ....................................................................... 19 Παρατηρήσεις ................................................................................................................................... 19 Ειδικότερες παρατηρήσεις – αρμοδιότητες...................................................................................... 20 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ..................... 22 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ......... 23 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ν.4009/2011 ΓΙΑ ΤΑ Α.Ε.Ι. Ημερομηνία Γεγονός Διαπιστωτική πράξη Πρύτανη/Προέδρου ΤΕΙ για τη συγκρότηση οργάνου επιτροπής διεξαγωγής εκλογών για τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου (άρθ. 76, παρ.1 α‐ε). 21 Σεπτεμβρίου 2011 Εάν παρέλθει η ημερομηνία, ορίζονται από τον Υπουργό. έως 15 Νοεμβρίου 2011 Έχουν εκλεγεί τα 8 ή 6 εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου, από όλα τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ΤΕΙ/ΕΠ ΤΕΙ των Ιδρυμάτων (άρθ. 76, παρ. 2‐3) Έχει ορισθεί ο πρόεδρος του Συμβουλίου και τα υπόλοιπα 5 ή 3 εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου με πλειοψηφία 4/5 (άρθ. 76, παρ. 5α και 5β). έως 16 Ιανουαρίου 2012 Διορίζονται από το Υπουργείο για θητεία 4+4 ετών (άρθ. 76, παρ. 8α). έως 17 Ιανουαρίου 2012 Φεβρουάριος 2012 έως 30 Απριλίου 2012 Κατατίθεται ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος (άρθ. 76, παρ.6). Εκλογή νέου Πρύτανη/Προέδρου ΤΕΙ, προερχόμενου από τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ΤΕΙ, από λίστα τριών υποψηφίων που έχει καταρτίσει το Συμβούλιο (άρθ. 76, παρ.10) 1. Καταργούνται τα υφιστάμενα Τμήματα και μετατρέπονται σε Προγράμματα Σπουδών (άρθ. 76, παρ. 7). 2. Ίδρυση νέων Σχολών από το Υπουργείο, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη/Προέδρου ΤΕΙ, γνώμη Συγκλήτου, γνώμη ΑΔΙΠ (άρθ. 76, παρ. 7). Εκδίδεται σχετικό ΠΔ. 3. Ένα μήνα μετά το άνωθεν ΠΔ, διορίζονται οι νέοι Κοσμήτορες/Διευθυντές Σχολών ΤΕΙ. Φαίνεται πως μόνο το Συμβούλιο και η ΑΔΙΠ υποχρεούνται να τηρήσουν τη διαδικασία, καθώς στο ίδιο άρθ. γίνεται αναφορά στο άρθ.2, παρ.4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ν.2690/1999, Α’45. έως τέλος Μαΐου 2012 Το Συμβούλιο επιλέγει τον Κοσμήτορα και ο Πρύτανης/Πρόεδρος ΤΕΙ τον διορίζει (άρθ. 9, παρ. 2‐3) με πλειοψηφία 2/3 (άρθ.76, παρ. 8) Η νέα Σύγκλητος/Συνέλευση ΤΕΙ βρίσκεται σε ισχύ (άρθ. 76, παρ.8). Την αποτελούν οι Κοσμήτορες, οι νυν πρόεδροι, ο αρχαιότερος καθηγητής κάθε Σχολής, 1 προπτυχιακός‐1 μετά τις 31 Αυγούστου 2012 μεταπτυχιακός φοιτητής, 1 Υ.Δ. και 1 από κάθε κατηγορία προσωπικού (οι οποίοι έχουν εκλεγεί μέχρι 5 Νοεμβρίου 2011). 1 Σεπτεμβρίου 2012 Η νέα κατάσταση έχει ολοκληρωθεί πλην της δημιουργίας του νέου Οργανισμού και της έκδοσης του Εσωτερικού Κανονισμού. μετά την 1 Σεπτεμβρίου 2012 Εάν κάποιες από τις άνωθεν πράξεις δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε αναστέλλεται η επιπλέον της βασικής χρηματοδότησης του Ιδρύματος. έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Νέος Οργανισμός από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. 4 Συμπεράσματα από την ανάγνωση του ημερολογίου εφαρμογής του νέου Νόμου 1. Το ημερολόγιο του Ν.4009/2011 δεν αφήνει κανένα χρονικό περιθώριο στην πανεπιστημιακή κοινότητα να αντιληφθεί τις συνέπειες εφαρμογής του. Δεν μπορούμε να το τηρήσουμε Η εκλογή του Συμβουλίου είναι πράξη που ακυρώνει και αποδυναμώνει την όποια δυνατότητα προσφυγής στο ΣτΕ, παράλληλα όμως εμποδίζει την κατανόηση του σύνθετου πλέγματος του Νόμου. Από την ημέρα Συγκρότησης του Συμβουλίου εγκαθίσταται δυαδική εξουσία μέσα στο ίδρυμα για ένα χρόνο. Δηλαδή, Συμβούλιο και εκλεγμένος με τον παλαιό νόμο Πρύτανης και πρυτανικό συμβούλιο, μοιράζονται τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Το Συμβούλιο καταθέτει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος τον Ιανουάριο 2012. 2. Μέχρι τον Μάϊο του 2012 ισχύουν οι Τομείς και τα Τμήματα (άρθρο 76, παρ. 7). Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012 ισχύει η Σύγκλητος (άρθρο 76 παρ.8), δηλαδή τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα των Πανεπιστημίων. Αυτά πρέπει να λειτουργήσουν μέσα στις φοιτητικές καταλήψεις οι οποίες πρέπει να είναι ανοιχτές στην πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία να ενημερώνουν και να συσκέπτονται σε συντονισμό με τα όργανα των ΑΕΙ που πλήττονται. 3. Κομβική ημερομηνία είναι η 30ή Απριλίου 2012. Τότε μετατρέπεται όλη η σημερινή δομή των Ιδρυμάτων σε Σχολές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Καταργούνται οι τομείς και οι συνελεύσεις των τμημάτων μετατρέπονται οι σημερινοί Πρόεδροι σε διευθυντές προγραμμάτων σπουδών και απαρτίζουν με τον κοσμήτορα την Κοσμητεία. 4. Με το διορισμό του κοσμήτορα από το Συμβούλιο από το τέλος Μαΐου αλλάζει η καθημερινή πραγματικότητα κάθε μέλους ΔΕΠ/ΕΠ ΤΕΙ και σπουδαστή. Όλα τα προβλήματα που επιλύονται στα πλαίσια του τομέα και του τμήματος σήμερα, τα αποφασίζει πλέον η κοσμητεία. Σε περίπτωση που η Σχολή αποτελείται από ένα μόνο τμήμα άρθρο 9 παρ.9 τότε Κοσμήτορας είναι ο νυν Πρόεδρος και κοσμητεία 3 εκλεγμένοι απ’ τη Γενική Συνέλευση Καθηγητές και 1 φοιτητής. Τα προγράμματα σπουδών (δηλαδή τα τμήματα), οργανώνονται ή καταργούνται μετά το μεταβατικό στάδιο με απόφαση του Πρύτανη, εισήγηση της κοσμητείας, γνώμη της Συγκλήτου και έγκριση του Συμβουλίου (άρθρο 7 παρ. 1). 5. Οι Γεν. Συνελεύσεις Σχολών ή Τμημάτων δεν μπορούν να λειτουργήσουν πριν την ίδρυση του οργανισμού που γίνεται μέχρι 31/12/2012 από το Συμβούλιο. Μέχρι τότε ο Κοσμήτορας – Κοσμητεία αναθέτει σε 5μελή επιτροπή καθηγητών να διατυπώσει πρόταση στον Πρύτανη – Σύγκλητο για τα προγράμματα σπουδών δηλαδή εάν θα έχουν ειδικά + γενικά (προγράμματα, τίτλους σπουδών κ.λπ.) τίτλους σπουδών, άρθρο 9 παρ. 10. 6. Πανίσχυροι θεσμοί στην καθημερινότητα της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας και η Κοσμητεία. 5 Ο Κοσμήτορας εκλέγεται από το Συμβούλιο με 10 ψήφους για 4+4 χρόνια και παύεται από αυτό με 11 ψήφους. Οι αρμοδιότητες που τον κάνουν πανίσχυρο είναι αυτές που απορρέουν από το άρθρο 9 παρ. 5 και κυρίως το 3) δηλαδή συγκροτεί, μετά από γνώμη της Κοσμητείας, τις επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης ή ανανέωσης και τις αξιολογήσεις των καθηγητών. Η Κοσμητεία διορίζει τις εξεταστικές επιτροπές των διδακτορικών διατριβών (άρθ. 39 παρ. 6). 7. Δημιουργούνται δυο διακριτές αρχές για τους ίδιους διδάσκοντες. Είναι ο Κοσμήτορας ‐ Κοσμητεία προπτυχιακού και ο Κοσμήτορας ‐ Κοσμητεία μεταπτυχιακού. Η πρώτη αφορά τον πρώτο κύκλο σπουδών η δεύτερη αφορά τον δεύτερο και τον τρίτο κύκλο σπουδών. 8. Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρετούντες σήμερα λέκτορες και επίκουροι θα κρίνονται μόνο από τους καθηγητές Α και αναπληρωτές και τους αντίστοιχους ερευνητές. 9. Για την αξιολόγηση κάθε κρινόμενου σε θέση ΔΕΠ/ΕΠ ΤΕΙ η επιτροπή υποχρεωτικά ζητά γραπτή αξιολόγηση από 2 καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής (που ανήκουν στα μητρώα αξιολογητών) και ο υπό κρίση υποδεικνύει και 2 καθηγητές ή ερευνητές απ’ όπου επιθυμεί άρθρα 19, 20, 21. Το άρθρο 18 κλείνει την πόρτα σε υποψηφίους που ολοκλήρωσαν όλους τους κύκλους σπουδών στο ίδιο Ίδρυμα. 10. Η διαδικασία κρίσης που μπορεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη δεν προβλέπεται να είναι ανοικτή σε κανένα συλλογικό σώμα Τμήμα ή Σχολή. 11. Η μεταπτυχιακή Σχολή ιδρύεται με τον οργανισμό του Ιδρύματος (άρθ. 7 παρ 4). Δηλαδή, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2012. 12. Τις συγχωνεύσεις των ΑΕΙ και των Σχολών τις αποφασίζουν τρία υπουργεία: Διοικητικής μεταρρύθμισης, Παιδείας και Οικονομικών με γνώμη της Α.Δ.Ι.Π. και των Συμβουλίων ΑΕΙ (άρθρο 7 παρ. 6). ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή ή ανανέωση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ ΤΕΙ είναι κλειστή σε οποιαδήποτε παρέμβαση Το ΔΕΠ/ΕΠ ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης  Μπορεί να αμείβεται από ΝΠΙΔ του ΑΕΙ (άρθ. 23, παρ. 2α)  Να διδάσκει παράλληλα σε ΙΕΚ και Κ.Ε.Κ (άρθ. 23 παρ 2ζ)  Να κατέχει δεύτερη έμμισθη θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με άδεια της Κοσμητείας (αφορά τους μερικής απασχόλησης) άρθρο 23 παρ. 6.  Τα μέλη του Συμβουλίου αμείβονται  Οι Συνταξιούχοι καθηγητές που διδάσκουν στον δεύτερο κύκλο σπουδών ή διδακτορικό κύκλο αμείβονται από ίδιους πόρους του Ιδρύματος άρθρο 16 παρ. 8.  Οι επισκέπτες καθηγητές αμείβονται. Επίσης οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης) διδάσκουν μετά από απόφαση της Κοσμητείας ύστερα από εισήγηση ενός καθηγητή (!!) της Σχολής. Οι παραπάνω αμείβονται από άλλη πηγή πλην κρατικής χρηματοδότησης (άρθ. 16 παρ. 6,7) 6  Μετακαλούνται καθηγητές, από πανεπιστήμια της ημεδαπής σε κενές θέσεις καθηγητή ά βαθμίδας. Αποφασίζει γι αυτό η κοσμητεία με πρόταση του ¼ των καθηγητών της Σχολής και εισήγηση του Κοσμήτορα άρθρο 16 παρ. 5α  Εντεταλμένοι διδασκαλίας με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για 1‐3 έτη και μέχρι 5 έτη στο ίδιο Ίδρυμα, ορίζονται από την Κοσμητεία με επιτροπή επιλογής που η ίδια φτιάχνει από Καθηγητές Σχολής (άρθ. 9 παρ. 10στ)  Ο Πρύτανης μετέχει στο Συμβούλιο χωρίς ψήφο!!! Άρθρο 8 παρ. 18 δ.  Ο πρύτανης μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο πλην του Συμβουλίου (!!) στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση του Ιδρύματος.  Τα προγράμματα Σπουδών εγκρίνονται από το Συμβούλιο και καταρτίζονται από επιτροπή καθηγητών που ορίζεται από τον Κοσμήτορα (άρθ. 32 παρ. 2). Τέλος, πιστοποιούνται από την ΑΔΙΠ (άρθ. 45).  Η χρηματοδότηση της Σχολής εξαρτάται από την πιστοποίηση της ΑΔΙΠ η οποία μπορεί να εισηγείται και τη διακοπή της.  Υπάρχει δυνατότητα ίδρυσης εδρών που χρηματοδοτούνται από οποιονδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό άρθρο 47.  Η εισαγωγή διδάκτρων μετά τον πρώτο κύκλο σπουδών με απόφαση του Συμβουλίου.  Το πτυχίο μετατρέπεται σε τίτλο σπουδών το οποίο πρέπει να πιστοποιείται από την ΑΔΙΠ.  Η ακίνητη και κινητή περιουσία των Ιδρυμάτων και τα έσοδα της έρευνας περνούν σε Οργανισμό ΝΠΙΔ (άρθ. 58) και τα διαχειρίζεται το Συμβούλιο  Το κόστος της λειτουργίας του νέου μοντέλου διοίκησης βαρύνει τους πόρους του Πανεπιστημίου (αμείβονται τα μέλη του συμβουλίου, ο πρύτανης τα εξωτερικά μέλη των εκλεκτορικών, τα μέλη των επιτροπών της ΑΔΙΠ που πιστοποιούν το πρόγραμμα σπουδών κ.λπ.). ΣΠΟΥΔΕΣ Οι σπουδές καθορίζονται από τρεις Σχολές: 1. Προπτυχιακή Σχολή που περιλαμβάνει τον πρώτο κύκλο σπουδών 
Διάρκεια 1‐5 χρόνια. 
Ο κύκλος σπουδών είναι γενικός (ά έτος κοινό) και ειδικός τα υπόλοιπα 2‐5 χρόνια ή και τα 5 χρόνια. 
Καταλήγουν οι σπουδές σε τίτλο σπουδών με βάση τις πιστωτικές μονάδες τις οποίες αποδίδει σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα η Κοσμητεία (άρθ. 32 παρ. 1β). Απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες για κάθε εξάμηνο σπουδών. 
Στη σύνταξη του προγράμματος σπουδών δεν μετέχουν οι διδάσκοντες και φυσικά δεν έχουν γνώμη οι φοιτητές. Το πρόγραμμα συντάσσεται από ειδική επιτροπή την οποία συγκροτεί ο Κοσμήτορας (άρθ. 32 παρ. 2). 
Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να πιστοποιηθεί από την ΑΔΙΠ και από αυτό εξαρτάται η χρηματοδότησή του. 
Ενεργοί φοιτητές του πρώτου κύκλου είναι όσοι δεν έχουν υπερβεί τα απαιτούμενα εξάμηνα για τη λήψη τίτλου σπουδών προσαυξημένα κατά 4 (άρθ. 2 περίπτωση γ) 7 Το πτυχίο μετατρέπεται σε τίτλο σπουδών. 2. Μεταπτυχιακή Σχολή που περιλαμβάνει τον δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών. Ενεργοί φοιτητές του δεύτερου κύκλου όσοι δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών (άρθ. 2 περίπτωση γ). Ενεργοί φοιτητές του τρίτου κύκλου οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί τα 4 πρώτα έτη ου κύκλου (άρθ. 2 περίπτωση γ). Η Κοσμητεία διορίζει τις εξεταστικές επιτροπές των διδακτορικών διατριβών (άρθ. 39 παρ. 6). Είναι δυνατή η εισαγωγή διδάκτρων μετά τον πρώτο κύκλο μετά από απόφαση του Συμβουλίου. Τα Πανεπιστήμια μπορούν να οργανώνουν προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής ή της ημεδαπής με βάση πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο καταρτίζει η κοσμητεία της Σχολής μεταπτυχιακών και αποφασίζει ο Πρύτανης (άρθ. 42). 3. Σχολή Διά Βίου Μάθησης ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙ (Άρθρο 7) Η Σχολή: 


αποτελεί τη βασική διοικητική και ακαδημαϊκή μονάδα καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών και αναθέτει την υλοποίησή τους σε τμήματα. Τα προγράμματα σπουδών οργανώνονται ή καταργούνται με απόφαση του πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας και γνώμη της Συγκλήτου, εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Το Τμήμα: 



αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική μονάδα του ιδρύματος προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο ενός προγράμματος σπουδών αποτελείται από σύνολο των καθηγητών της σχολής που διδάσκουν σε ένα πρόγραμμα σπουδών (τι συμβαίνει αν κάποιος διδάσκει σε παραπάνω από ένα προγράμματα σπουδών;). Υπάρχουν ακόμη: 
Η σχολή μεταπτυχιακών σπουδών που αποτελεί τη βασική διοικητική μονάδα που εξασφαλίζει τη διεπιστημονική συνεργασία και επικοινωνία, συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του ιδρύματος και αναθέτει την υλοποίησή τους σε τμήματα ή ομάδες διδασκόντων. Η σχολή αυτή ιδρύεται με τον Οργανισμό του ιδρύματος. 8 
Η σχολή δια βίου μάθησης αποτελεί τη βασική διοικητική μονάδα που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Η σχολή αυτή ιδρύεται με τον Οργανισμό του ιδρύματος. Στο ίδιο άρθρο προβλέπονται καταργήσεις, συγχωνεύσεις ΑΕΙ και Σχολών ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και της ΑΔΙΠ. Οργάνωση των ΑΕΙ και των Μονάδων τους (Άρθρο 8) Τα όργανα του ιδρύματος είναι: α) το Συμβούλιο, β) ο Πρύτανης και γ) η Σύγκλητος. Συμβούλιο 




Το Συμβούλιο είναι 15μελές ή 11μελές (8 καθηγητές, 1 φοιτητές, 6 εξωτερικοί). Τα μέλη λαμβάνουν κατ’ αποκοπή αποζημίωση. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν, ως εσωτερικά μέλη, καθηγητές πρώτης βαθμίδας και αναπληρωτές, οι οποίοι εκλέγονται μόνο από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ΤΕΙ/ΕΠ ΤΕΙ. Ο πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται χωριστά το καθένα από τα εσωτερικά μέλη, με φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των εσωτερικών μελών – από τη διατύπωση βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι εξωτερικό μέλος. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του ιδρύματος μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού – επομένως δεν συμμετέχουν πάντα εκπρόσωποι. Αρμοδιότητες Συμβουλίου – περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες (άρθ. 8, παρ. 10):  τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος  τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύματος  την έγκριση της πρότασης για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού  την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων  την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος,  την έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος,  την εκλογή των κοσμητόρων των σχολών και την παύση από τα καθήκοντά τους  την εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου του και την παύση τους από 9 
τα καθήκοντά τους ‐ Το Συμβούλιο του ιδρύματος αποτελεί τη γενική συνέλευση του Ν.Π.Ι.Δ. και παρίσταται στις συνεδριάσεις της. τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών Πρύτανης 





εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας εκλέγεται από τους καθηγητές του ιδρύματος, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης του πρύτανη έχει τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας το Συμβούλιο, με απόφασή που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, επιλέγει τρεις υποψηφίους εφόσον είναι δεκαπενταμελές και δύο εφόσον είναι ενδεκαμελές ο πρύτανης ορίζει αναπληρωτές πρύτανη, καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύματος, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφασή που εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Ο αριθμός των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται στον Οργανισμό. Αρμοδιότητες Πρύτανη (Άρθρο 8, παρ. 18):  Προΐσταται του ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών.  Εκπροσωπεί το ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως.  Συγκαλεί τη Σύγκλητο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συγκλήτου, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί εισηγητής. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.  Μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του ιδρύματος. Μπορεί, επίσης, να μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων του ιδρύματος.  Καταρτίζει σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, τους οποίους εισηγείται προς έγκριση στο Συμβούλιο του ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.  Καταρτίζει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τελικό οικονομικό απολογισμό, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο.  Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο.  Προκηρύσσει τις θέσεις καθηγητών, εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού, χορηγεί τις άδειες απουσίας του προσωπικού.  Μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο, πλην του Συμβουλίου του ιδρύματος, στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση του ιδρύματος.  Συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, πλην του Συμβουλίου του ιδρύματος, όταν αυτό παραλείπει παρανόμως να λάβει αποφάσεις, και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου. 10 






Λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του ιδρύματος, πλην του Συμβουλίου, αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις. Είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύματος. Τοποθετεί τους γενικούς διευθυντές του ιδρύματος. Κατανέμει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού. Οργανώνει και καταργεί τα προγράμματα σπουδών με απόφασή του, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του ιδρύματος. Επίσης, με απόφαση του πρύτανη, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας και εγκρίνεται από το Συμβούλιο με τη γνώμη της Συγκλήτου του ιδρύματος, η ίδρυση και λειτουργία σε σχολή επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. Σύγκλητος (Άρθρο 8, παρ. 19) 


Ο συνολικός αριθμός των μελών της Συγκλήτου που έχουν δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι ένα ή τα τριάντα ένα ο αριθμός των σχολών του ιδρύματος υπερβαίνει τις οκτώ Αποτελείται από:  τον πρύτανη,  τους κοσμήτορες,  εκπροσώπους των καθηγητών με διετή θητεία μη ανανεούμενη, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος προς τον αριθμό των σχολών του ιδρύματος και οι οποίοι εκλέγονται από τη γενική συνέλευση της σχολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο Οργανισμό  έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής,  έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού (διοικητικοί, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ) με διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, που εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο και συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού. Αρμοδιότητες Συγκλήτου (Άρθρο 8, παρ. 20):  Η χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος.  Η χάραξη πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.  Η έγκριση για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, αν η διαχείριση των σχετικών κονδυλίων έχει ανατεθεί στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου δε μετέχουν οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών.  Η έγκριση για την εκτέλεση έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης. 11 











Η έγκριση των ειδικών μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών. Η έγκριση των κανονισμών σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου. Η έγκριση των κανονισμών σπουδών προγραμμάτων σύντομου κύκλου και δια βίου μάθησης. Η έγκριση του περιεχομένου όλων των προγραμμάτων σπουδών του ιδρύματος. Η λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η λήψη απόφασης για την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων. Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη του ιδρύματος για τον Οργανισμό. Η διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για τον Εσωτερικό Κανονισμό. Η διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας σχολών. Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για την οργάνωση ή την κατάργηση προγραμμάτων σπουδών. Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για τον προγραμματικό σχεδιασμό. Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύματος κατά την αντίστοιχη συμφωνία προγραμματικού σχεδιασμού. Όργανα της Σχολής (Άρθρο 9) Όργανα της σχολής είναι: α) ο κοσμήτορας, β) η κοσμητεία και γ) η γενική συνέλευση. Κοσμήτορας 


αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές πρώτης βαθμίδας της σχολής με διοικητική εμπειρία εκλέγεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος και διορίζεται από τον πρύτανη, με φανερή ψηφοφορία, με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των μελών του Συμβουλίου για θητεία τεσσάρων ετών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μέσα σε μία εβδομάδα. Αν στη δεύτερη εκλογή δεν επιτευχθεί πλειοψηφία των δύο τρίτων επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί πλειοψηφία των δύο τρίτων τότε η διαδικασία κηρύσσεται άγονη και η όλη διαδικασία εκλογής κοσμήτορα επαναλαμβάνεται με την έκδοση νέας πρόσκλησης ο πρύτανης ορίζει τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος, εκ των οποίων οι δύο ανήκουν στην οικεία σχολή. Η επιτροπή αυτή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες, προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα της σχολής και εκθέτει στο Συμβούλιο τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. 12 



η γενική συνέλευση της σχολής μπορεί να αποκλείσει αιτιολογημένα υποψηφιότητα για την εκλογή συγκεκριμένου κοσμήτορα, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών της, πριν την υποβολή της έκθεσης της τριμελούς επιτροπής προς το Συμβούλιο δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχή θητεία. Αρμοδιότητες Κοσμήτορα (Άρθρο 9, παρ. 5):  συγκαλεί την κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της κοσμητείας, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της κοσμητείας,  επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,  μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της κοσμητείας,  προΐσταται των υπηρεσιών της κοσμητείας,  συγκροτεί, μετά από γνώμη της κοσμητείας, τις επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης, καθώς και αξιολόγησης των καθηγητών,  συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.  συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη γενική συνέλευση της σχολής αναπληρώνεται από το διευθυντή τμήματος, του οποίου προηγείται χρονικά η εκλογή. Κοσμητεία Η κοσμητεία αποτελείται από: α) τον κοσμήτορα της σχολής, β) τους διευθυντές των τμημάτων και γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 


Αν η σχολή οργανώνει ένα μόνο πρόγραμμα σπουδών, η κοσμητεία αποτελείται από τον κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη διευθυντή τμήματος από τρεις εκλεγμένους από τη γενική συνέλευση της σχολής καθηγητές (πρώτης βαθμίδας μόνο ή και αναπληρωτές και επίκουροι; Υπάρχει σύγχυση εδώ και σε άλλα σημεία λόγω του ορισμού στο Άρθρο 2 και της παρένθεσης στο Άρθρο 16) και από έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή, η γενική συνέλευση της σχολής ασκεί και τις αρμοδιότητες της συνέλευσης τμήματος. Αρμοδιότητες Κοσμητείας (Άρθρο 9, παρ. 10):  γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραμμάτων σπουδών.  χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου του.  προγραμματισμός και εισήγηση προς τον πρύτανη για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων.  κατάρτιση και τη δημοσίευση των μητρώων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19. 13 














διατύπωση γνώμης προς τον Κοσμήτορα για τη σύνθεση των επταμελών επιτροπών εκλογής ή εξέλιξης των καθηγητών της σχολής. πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής. διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη και τη Σύγκλητο για την έγκριση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, περιλαμβανομένων των γενικών και ειδικών, όπου υπάρχουν, ύστερα από πρόταση που διατυπώνεται από ειδική επιτροπή. Η ειδική επιτροπή συγκροτείται από τον κοσμήτορα και αποτελείται τουλάχιστον από πέντε καθηγητές της σχολής και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, τον διευθυντή του τμήματος. Η ίδια επιτροπή καταρτίζει το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της συνέλευσης του οικείου τμήματος εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών. κατάταξη των φοιτητών στα ειδικά προγράμματα σπουδών, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του γενικού προγράμματος σπουδών, εφόσον προβλέπεται. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, και οι προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισμού. έγκριση αλλαγής προγράμματος σπουδών από φοιτητές της σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών. Για την αλλαγή αυτή λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, οι προτιμήσεις των φοιτητών και η διατήρηση του συνολικού αριθμού φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών. απονομή τίτλων σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει η σχολή. απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή. λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. διατύπωση γνώμης για τον προγραμματικό σχεδιασμό του ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά τη σχολή, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62. ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της κοσμητείας. τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων των καθηγητών της σχολής. διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στα προγράμματα σπουδών όλων των φοιτητών, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το φύλλο, την αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά. Η Κοσμητεία ύστερα από πρόταση του ¼ τουλάχιστον των καθηγητών της σχολής και εισήγηση του κοσμήτορα μπορεί να μετακαλέσει καθηγητές σε κενές θέσεις καθηγητή πρώτης βαθμίδας (χωρίς εκλογή), αρκεί να υπάρχει σχετική πίστωση (μπορεί να είναι και μεταφορά της πίστωσης από το ΑΕΙ προέλευσης) (Άρθρο 16, παρ. 5). Η Κοσμητεία ύστερα από εισήγηση καθηγητή της σχολής, μπορεί να καλεί, ως επισκέπτες καθηγητές, καταξιωμένους Έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. Οι προϋποθέσεις καθορίζονται με τον Οργανισμό του ιδρύματος. Το ύψος και οι προϋποθέσεις αμοιβής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Άρθρο 16, παρ. 6). Η Κοσμητεία ύστερα από εισήγηση καθηγητή της σχολής, μπορεί να καλεί, ως επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της σχολής. Οι προϋποθέσεις καθορίζονται με τον Οργανισμό του ιδρύματος. Δεν μπορούν να αμείβονται από κρατικούς πόρους (Άρθρο 16, παρ. 7). 14 
Η Κοσμητεία με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα, αποκλείει Καθηγητές των οποίων η αξιολόγηση είναι εξαιρετικά αρνητική: α) από τη συμμετοχή σε επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, β) από τη διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα και γ) από την επίβλεψη και την εξέταση διδακτορικών διατριβών (Άρθρο 21, παρ. 4). Γενική Συνέλευση Σχολής 


Η γενική συνέλευση της σχολής απαρτίζεται από καθηγητές της σχολής. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται ο αριθμός των μελών της συνέλευσης, η δυνατότητα εκ περιτροπής συμμετοχής των καθηγητών της σχολής στη γενική συνέλευση, καθώς και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της. Η γενική συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόμο, καθώς και όσες γνωμοδοτικές αρμοδιότητες ορίζονται για κάθε σχολή με τον Οργανισμό του ιδρύματος.  Μπορεί να αποκλείσει αιτιολογημένα υποψηφιότητα για την εκλογή συγκεκριμένου κοσμήτορα (για τις μεταβατικές στη ΓΣ της Σχολής συμμετέχουν οι διευθυντές των Τμημάτων)  Εκλέγει αντιπροσώπους στη Σύγκλητο  Εγκρίνει την ετήσια απολογιστική έκθεση του Κοσμήτορα  Εκλέγει 3 καθηγητές για την κοσμητεία όταν υπάρχει μόνο ένα πρόγραμμα σπουδών. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί και ως ΓΣ Τμήματος Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ορίζονται στον Οργανισμό και κάθε σχετικό θέμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος. Όργανα του Τμήματος (Άρθρο 10) 1. Όργανα του τμήματος είναι: α) ο διευθυντής και β) η συνέλευση. Διευθυντής 

Ο διευθυντής εκλέγεται μεταξύ των καθηγητών πρώτης βαθμίδας και των αναπληρωτών καθηγητών για δύο έτη από τη συνέλευση του τμήματος, με απλή πλειοψηφία των παρόντων και εφόσον υπάρχει απαρτία. Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος. Αρμοδιότητες Διευθυντή Τμήματος (Άρθρο 10, παρ. 2):  συγκαλεί τη συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της συνέλευσης,  μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του Εσωτερικού Κανονισμού,  συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του τμήματος, 15 

διαβιβάζει στην κοσμητεία τις απόψεις της συνέλευσης συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του τμήματος και τη διαβιβάζει στην κοσμητεία. Συνέλευση Τμήματος 


Αποτελείται από καθηγητές που διδάσκουν στο οικείο πρόγραμμα σπουδών – Τι συμβαίνει αν κάποιος διδάσκει σε παραπάνω από ένα προγράμματα στην ίδια Σχολή; Σε ποιο Τμήμα ανήκει; Ο όρος «καθηγητές» αναφέρεται στις 3 νέες βαθμίδες, συμπεριλαμβάνει και τους Λέκτορες ή είναι μόνο της πρώτης βαθμίδας, με βάση το άρθρο 16 του νόμου; Ο αριθμός των μελών, ο τρόπος συγκρότησης της συνέλευσης και η δυνατότητα εκ περιτροπής συμμετοχής καθηγητών σε αυτήν καθορίζονται στον Οργανισμό. Αρμοδιότητες Συνέλευσης Τμήματος ‐ όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού (Άρθρο 10, παρ. 6):  εκλογή του διευθυντή του τμήματος,  εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και συνεχής βελτίωση της μάθησης σε αυτό,  ορισμός των διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών,  επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών,  διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία για τρόπους βελτίωσης του προγράμματος σπουδών,  συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών,  εισήγηση προς την κοσμητεία για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών  εισήγηση προς την κοσμητεία της σχολής για την ίδρυση προγραμμάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου  Επίσης, διατυπώνει (σύμφωνη όπως αναφέρεται) γνώμη στην ειδική επιτροπή της Κοσμητείας που καταρτίζει το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών. Όργανα της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών (Άρθρο 11) Όργανα της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών είναι: α) ο κοσμήτορας, β) η κοσμητεία, γ) ο διευθυντής μεταπτυχιακού και ο διευθυντής διδακτορικού προγράμματος σπουδών και δ) η ομάδα διδασκόντων μεταπτυχιακού και η ομάδα διδασκόντων διδακτορικού προγράμματος σπουδών, οι οποίες αποτελούνται από καθηγητές των σχολών προπτυχιακών σπουδών. 

Κάθε θέμα σχετικό με την ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση μίας ή περισσότερων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σχολών μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και για τα ακαδημαϊκά και λοιπά κριτήρια και τις διαδικασίες για την έγκριση προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος. Ιδιαίτερο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος αποτελεί ο κανονισμός μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στον οποίο προβλέπονται, ιδίως, η δομή και οι κανόνες λειτουργίας των μεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, τα 16 κριτήρια γλωσσομάθειας, καθώς και οι διαδικασίες αναστολής φοίτησης, οι απαραίτητες πιστωτικές μονάδες, οι μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών, οι εξεταστικές περίοδοι, τα αναλυτικά προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και οι προϋποθέσεις για τη λήψη του σχετικού τίτλου σπουδών. Κοσμήτορας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών: 


είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος εκλέγεται και παύεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί εκλογής και παύσης των κοσμητόρων (δηλαδή διορίζεται από το Συμβούλιο), για τετραετή θητεία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης από τον πρύτανη. Στην περίπτωση αυτή η αρμοδιότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 (απόρριψη υποψηφιότητας) ασκείται από την κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών. Αρμοδιότητες (Άρθρο 11, παρ. 3):  έχει τις αρμοδιότητες του κοσμήτορα σχολής προπτυχιακών σπουδών, πλην της αρμοδιότητας που προβλέπεται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 9 (αναφέρεται στη συγκρότηση εκλεκτορικών), και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού. Κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών: 


Αποτελείται από:  τον κοσμήτορα της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών,  τους διευθυντές των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και  δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών, εκ των οποίων ο ένας είναι υποψήφιος διδάκτορας εφόσον στο ίδρυμα υφίστανται σπουδές τρίτου κύκλου. Ο συνολικός αριθμός των μελών της δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκατρείς. Όταν τα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών υπερβαίνουν τα δέκα, οι διευθυντές προγραμμάτων που μετέχουν στην κοσμητεία ορίζονται εκ περιτροπής από όλες τις σχολές προπτυχιακών σπουδών με διαδικασία που ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος. Αρμοδιότητες ‐ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού (Άρθρο 11, παρ. 7):  εισήγηση προς τον πρύτανη για τη διαμόρφωση της πολιτικής του ιδρύματος για την ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών και τη σύνταξη του τακτικού απολογισμού των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου του,  γενική εποπτεία της λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών,  διατύπωση γνώμης για την έγκριση από τον πρύτανη των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών, ύστερα από εισήγηση που διατυπώνεται από τις κοσμητείες των σχολών προπτυχιακών σπουδών ή από ειδικές επιτροπές που ορίζονται για το σκοπό αυτόν,  ανάθεση της υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών σε ομάδες διδασκόντων,  συνεργασία με τις κοσμητείες των σχολών προπτυχιακών σπουδών του ιδρύματος για την υποστήριξη της υλοποίησης των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,  απονομή τίτλων μεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών, 17 




διατύπωση γνώμης προς τη Σύγκλητο για τον τετραετή ακαδημαϊκό – αναπτυξιακό προγραμματισμό του ιδρύματος σχετικά με τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, οργάνωση των υπηρεσιών της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών, συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, που οργανώνει η σχολή, ορισμός επιβλέποντος ή επιβλεπόντων καθηγητών και εξεταστικών επιτροπών των υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν σπουδές τρίτου κύκλου διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για τον ορισμό ή μη διδάκτρων, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και για το ύψος και την κατανομή τους. Διευθυντής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος: 

εκλέγεται από την ομάδα διδασκόντων του προγράμματος με απλή πλειοψηφία του συνόλου των διδασκόντων για τετραετή θητεία. Αρμοδιότητες ‐ οι ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού (Άρθρο 11, παρ. 8):  συγκαλεί την ομάδα διδασκόντων του προγράμματος σπουδών και προεδρεύει των εργασιών της,  εισηγείται στην ομάδα διδασκόντων για τα θέματα των αρμοδιοτήτων της,  μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του Εσωτερικού Κανονισμού,  συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων,  διαβιβάζει στην κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών τις απόψεις της ομάδας διδασκόντων  συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του προγράμματος και τη διαβιβάζει στην κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών. Ομάδα διδασκόντων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος σπουδών: 

Αποτελείται από τους διδάσκοντες στο πρόγραμμα Αρμοδιότητες – οι ακόλουθες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:  την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό και  τη διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία της μεταπτυχιακής σχολής για τρόπους βελτίωσης του προγράμματος σπουδών. Όργανα της σχολής δια βίου μάθησης (Άρθρο 12) Η σχολή δια βίου μάθησης οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί κατ’ αναλογία προς τη σχολή μεταπτυχιακών σπουδών, όπως ορίζεται στον Οργανισμό και τον κανονισμό σπουδών δια βίου μάθησης, ο οποίος αποτελεί τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος. 18 Λοιπά όργανα και ειδικά θέματα συγκρότησης (Άρθρο 13) 

Για το συντονισμό της διδασκαλίας και της έρευνας μέρους του γνωστικού αντικειμένου προγράμματος ή προγραμμάτων σπουδών που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης, ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να προβλέπει τη σύσταση των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν οργάνων, τις αρμοδιότητες και τη διαδικασία ορισμού τους (εδώ μάλλον υπάρχει «παράθυρο» για Τομείς). Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται ότι ορισμένα μέλη συλλογικών οργάνων εκλέγονται ή υποδεικνύονται από μέλη του προσωπικού των Α.Ε.Ι. πλην των καθηγητών, από φοιτητές ή από τρίτους και τα μέλη αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί, η συγκρότηση των οργάνων αυτών είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. Παρατηρήσεις επί των αρμοδιοτήτων των Οργάνων Οργανόγραμμα Όργανα Ιδρύματος Συμβούλιο Πρύτανης Σύγκλητος
Σχολές ΠΠΣ Σχολή ΜΠΣ
Σχολή ΔΒΜ
Τμήματα Προγράμματα Μεταπτυχιακών και διδακτορικών
Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Τομείς (μέσω Οργανισμού) Μονάδες Ιδρύματος Επιπλέον των παραπάνω, υπάρχουν ως «μονάδες» με σημαντικό ρόλο η ΜΟΔΙΠ και το ΝΠΙΔ, στο οποίο ενσωματώνεται το «Γραφείο Καινοτομίας και Διασύνδεσης. Επίσης, υφίστανται το «Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας» και «το Γραφείο Υποστήριξης Σπουδών» με το τελευταίο να αφορά κυρίως στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. Παρατηρήσεις Κάποια γενικά σχόλια: 19 


Όπως επιβεβαιώνεται μέσα από τις διατάξεις του νόμου, το νέο μοντέλο διοίκησης είναι ολιγαρχικό και συγκεντρωτικό, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απουσία θεσμικών αντίβαρων στα βασικά όργανα διοίκησης (Συμβούλιο, Πρύτανης, Κοσμήτορας). Τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ΤΕΙ των χαμηλότερων βαθμίδων (Λεκτόρων ‐ για όσο καιρό υπάρχουν ακόμη – και Επίκουρων Καθηγητών) δεν έχουν καμία συμμετοχή στα βασικά όργανα διοίκησης, ούτε καν εκπρόσωπο όπως προβλέπεται για τους φοιτητές. Τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ΤΕΙ όλων των βαθμίδων παύουν να έχουν λόγο ακόμη και σε βασικά ακαδημαϊκά ζητήματα, όπως το πρόγραμμα σπουδών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόγραμμα σπουδών προετοιμάζεται από ειδική επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο Κοσμήτορας και από τον κοσμήτορα και αποτελείται τουλάχιστον από πέντε καθηγητές της σχολής και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, τον διευθυντή του τμήματος. Η πρόταση αυτή λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη της ΓΣ του Τμήματος και μετά από τη σύμφωνη γνώμη και της Κοσμητείας (στην οποία συμμετέχουν ο Κοσμήτορας, οι διευθυντές τμημάτων κι ένας φοιτητής χωρίς ψήφο) διαβιβάζεται προς έγκριση στον Πρύτανη και τη Σύγκλητο). Το μόνο δικαίωμα που έχουν μέσω της Συνέλευσης του Τμήματος είναι ο ορισμός των διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και η επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών. Ειδικότερες παρατηρήσεις – αρμοδιότητες: 

Τμήμα:  Διευθυντής: καμία ουσιαστική αρμοδιότητα. Πρόκειται για έναν διεκπεραιωτή. Ουσιαστικές αρμοδιότητες μπορούν να προκύψουν από τη συμμετοχή του στην Κοσμητεία και στην ειδική επιτροπή του προγράμματος σπουδών.  Συνέλευση: βασικά εκλέγει διευθυντή, ορίζει διδάσκοντες και συγγράμματα και εκφράζει σύμφωνη γνώμη στο πρόγραμμα σπουδών. Κατά τα άλλα απλά εισηγείται για ανάγκες θέσεων και ίδρυση μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων. Ως προς τη Συνέλευση υπάρχουν και κάποια βασικά ερωτήματα: Τι συμβαίνει αν κάποιος διδάσκει σε παραπάνω από ένα προγράμματα στην ίδια Σχολή; Σε ποιο Τμήμα ανήκει; Ο όρος «καθηγητές» αναφέρεται μόνο στους καθηγητές πρώτης βαθμίδας, με βάση το άρθρο 16 του νόμου, στις 3 νέες βαθμίδες ή συμπεριλαμβάνει και τους Λέκτορες που υπηρετούν και είναι υπό διορισμό; Σχολή ΠΠΣ:  Γενική Συνέλευση: απαρτίζεται από καθηγητές της σχολής (κι εδώ ισχύει το προηγούμενο ερώτημα για τους «καθηγητές»). Καμία ουσιαστική αρμοδιότητα. Απλά εκλέγει εκπροσώπους στη Σύγκλητο, εκλέγει τρεις καθηγητές για την κοσμητεία όταν υπάρχει μόνο ένα πρόγραμμα σπουδών και μπορεί να αποκλείσει αιτιολογημένα υποψηφιότητα για την εκλογή συγκεκριμένου κοσμήτορα.  Κοσμητεία: Είναι ολιγομελές σώμα 3‐4 καθηγητών (κοσμήτορας συν διευθυντές τμημάτων) κι ενός φοιτητή χωρίς ψήφο. Πέρα από εποπτικό ρόλο έχει τις εξής ουσιαστικές αρμοδιότητες:  να εγκρίνει την αλλαγή προγράμματος σπουδών φοιτητών με μεταφορά πιστωτικών μονάδων  να απονέμει τίτλους Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή  να οργανώνει προγράμματα σπουδών με άλλα Ιδρύματα 20 


να μετακαλεί καθηγητές σε κενές θέσεις καθηγητή πρώτης βαθμίδας (χωρίς εκλογή), ύστερα από πρόταση του ¼ τουλάχιστον των καθηγητών της σχολής και εισήγηση του κοσμήτορα  να καλεί ως επισκέπτες καθηγητές Έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες, ύστερα από εισήγηση ενός καθηγητή  να καλεί μεταδιδάκτορες ερευνητές, ύστερα από εισήγηση ενός καθηγητή  να «τιμωρεί» όσους καθηγητές λαμβάνουν αρνητική αξιολόγηση.  Κοσμήτορας: Είναι διορισμένος από το Συμβούλιο. Πέρα από εποπτικό ρόλο έχει ως ουσιαστική αρμοδιότητα τη συγκρότηση, μετά από γνώμη της κοσμητείας, των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης, καθώς και αξιολόγησης των καθηγητών. Σχολή ΠΠΣ:  Ομάδα διδασκόντων: απαρτίζεται από τους διδάσκοντες στο πρόγραμμα. Πρακτικά καμία ουσιαστική αρμοδιότητα.  Διευθυντής: εκλέγεται από την ομάδα διδασκόντων του προγράμματος. Πρακτικά καμία αρμοδιότητα.  Κοσμητεία: Συμμετέχει ο κοσμήτορας, οι διευθυντές των προγραμμάτων και δύο φοιτητές. Δεν μπορεί να έχει παραπάνω από 13 μέλη. Πέρα από εποπτικό ρόλο έχει τις εξής ουσιαστικές αρμοδιότητες:  διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση από τον πρύτανη των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών, ύστερα από εισήγηση που διατυπώνεται από τις κοσμητείες των σχολών προπτυχιακών σπουδών ή από ειδικές επιτροπές που ορίζονται για το σκοπό αυτόν  ανάθεση της υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών σε ομάδες διδασκόντων  ορισμός επιβλέποντος ή επιβλεπόντων καθηγητών και εξεταστικών επιτροπών των υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν σπουδές τρίτου κύκλου  διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για τον ορισμό ή μη διδάκτρων, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και για το ύψος και την κατανομή τους.  Κοσμήτορας: Είναι διορισμένος από το Συμβούλιο. Έχει τις αρμοδιότητες του Κοσμήτορα της Σχολής ΠΠΣ, εκτός της συγκρότησης επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης, και αξιολόγησης των καθηγητών. Δηλαδή, πρακτικά τίποτε πέρα από εποπτικό ρόλο. Σχολή ΔΒΜ: Η σχολή δια βίου μάθησης οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί κατ’ αναλογία προς τη σχολή μεταπτυχιακών σπουδών, όπως ορίζεται στον Οργανισμό και τον κανονισμό σπουδών δια βίου μάθησης, ο οποίος αποτελεί τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος. 
Σύγκλητος:  Αποτελείται από 21 ή 31 μέλη: τον Πρύτανη, τους Κοσμήτορες, εκλεγμένους αντιπροσώπους καθηγητών, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων και έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού (διοικητικοί, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ). Η Σύγκλητος εγκρίνει τα έργα που 21 

αναλαμβάνει το ΝΠΙΔ (χωρίς εκπροσώπους φοιτητών), τους κανονισμούς σπουδών, το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών και άλλα εκπαιδευτικά κατά βάση ζητήματα. Κατά τα άλλα, διατυπώνει απλά γνώμη προς το Συμβούλιο (εκτός από τον Εσωτερικό Κανονισμό που διατυπώνει σύμφωνη γνώμη). Πρύτανης:  Εκλέγεται από τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ΤΕΙ από short list που καταρτίζει το Συμβούλιο. Στις ουσιαστικές αρμοδιότητες συγκαταλέγονται η πρόσκληση της Συγκλήτου, η προκήρυξη θέσεων καθηγητών, έγκριση αδειών, κ.λπ., η δυνατότητα να ζητά από κάθε Όργανο, πλην του Συμβουλίου, στοιχεία για διάφορες υποθέσεις, η δυνατότητα να συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, πλην του Συμβουλίου, η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων και για την προστασία και ασφάλεια ιδρύματος, η τοποθέτηση γενικών διευθυντών, η επιλογή αναπληρωτών Πρύτανη. Κατά τα άλλα, οι αρμοδιότητες που έχει πρέπει να λάβουν έγκριση από το Συμβούλιο (Οργανισμοί, Κανονισμοί, προϋπολογισμοί, οργάνωση προγραμμάτων σπουδών, κ.λπ.). Συμβούλιο:  Δεκαπενταμελές (8 καθηγητές ή αναπληρωτές, 6 εξωτερικοί, 1 φοιτητής). Επίσης, συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού. Έχει τον τελικό λόγο σχεδόν στα πάντα: την έγκριση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος, την εκλογή των κοσμητόρων των σχολών και την παύση από τα καθήκοντά τους, την εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου του και την παύση τους από τα καθήκοντά τους, τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, την έγκριση ίδρυσης επώνυμης έδρας, την πρόταση προς το ΥΠΔΒΘ (μαζί με την ΑΔΙΠ) και με εισήγηση της Συγκλήτου για την ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας σχολών, κ.λπ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Αρμοδιότητες Συμβουλίου – περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες:  χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος  γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύματος  ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ή 22 










μορφωτικά ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθορισμός των κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του ιδρύματος, επί τη βάσει των οποίων ο πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, την έγκριση των σχεδίων αυτών και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των συμφωνιών σε ετήσια βάση έγκριση της πρότασης για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος, έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος, εκλογή των κοσμητόρων των σχολών και την παύση από τα καθήκοντά τους εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου του και την παύση τους από τα καθήκοντά τους ‐ Το Συμβούλιο του ιδρύματος αποτελεί τη γενική συνέλευση του Ν.Π.Ι.Δ. και παρίσταται στις συνεδριάσεις της συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του ορισμός ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ιδρύματος, ύστερα από διατύπωση γνώμης της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας επώνυμης έδρας (μετά από εισήγηση Κοσμητείας και σύμφωνη γνώμη Συγκλήτου) πρόταση προς το ΥΠΔΒΘ (μαζί με την ΑΔΙΠ) και με εισήγηση της Συγκλήτου για την ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας σχολών – ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, το Συμβούλιο διατυπώνει γνώμη μετά από εισήγηση του πρύτανη και γνώμη της Συγκλήτου, καθώς και ύστερα από γνώμη της ΑΔΙΠ, προς το ΥΠΔΒΜΘ για την κατάργηση των σημερινών Σχολών στο Ίδρυμα και τη δημιουργία νέων, έως 30.4.2012 (στο ίδιο ΠΔ θα καταργούνται Τομείς και θα μετατρέπονται τα υφιστάμενα Τμήματα σε προγράμματα σπουδών). ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α. Πρύτανης 
Αρμοδιότητες Πρύτανη που δεν απαιτείται έμμεση ή άμεση έγκριση του Συμβουλίου:  Συγκαλεί τη Σύγκλητο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συγκλήτου, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί εισηγητής. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.  Προκηρύσσει τις θέσεις καθηγητών, εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού, χορηγεί τις άδειες απουσίας του προσωπικού. 23 





Μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο, πλην του Συμβουλίου του ιδρύματος, στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση του ιδρύματος. Συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, πλην του Συμβουλίου του ιδρύματος, όταν αυτό παραλείπει παρανόμως να λάβει αποφάσεις, και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου. Λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του ιδρύματος, πλην του Συμβουλίου, αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις. Είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύματος. Τοποθετεί τους γενικούς διευθυντές του ιδρύματος. Ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του ιδρύματος. Β. Σύγκλητος 
Αρμοδιότητες Συγκλήτου (Άρθρο 8, παρ. 20):  Η χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος ‐ η χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος ανήκει στο Συμβούλιο.  Η χάραξη πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.  Η έγκριση για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, αν η διαχείριση των σχετικών κονδυλίων έχει ανατεθεί στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου δε μετέχουν οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών.  Η έγκριση για την εκτέλεση έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης.  Η έγκριση των ειδικών μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών.  Η έγκριση των κανονισμών σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.  Η έγκριση των κανονισμών σπουδών προγραμμάτων σύντομου κύκλου και δια βίου μάθησης.  Η έγκριση του περιεχομένου όλων των προγραμμάτων σπουδών του ιδρύματος.  Η λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  Η λήψη απόφασης για την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων.  Η διατύπωση σύμφωνης γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για τον Εσωτερικό Κανονισμό. Γ. Σχολές Προπτυχιακών Σπουδών Γ.1. Κοσμήτορας 
Αρμοδιότητες Κοσμήτορα (Άρθρο 9, παρ. 5): 24 






συγκαλεί την κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της κοσμητείας, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της κοσμητείας, επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της κοσμητείας, προΐσταται των υπηρεσιών της κοσμητείας, συγκροτεί, μετά από γνώμη της κοσμητείας, τις επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης, καθώς και αξιολόγησης των καθηγητών, συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη γενική συνέλευση της σχολής Γ.2. Κοσμητεία 
Αρμοδιότητες Κοσμητείας (Άρθρο 9, παρ. 10):  γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραμμάτων σπουδών.  προγραμματισμός και εισήγηση προς τον πρύτανη για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων.  κατάρτιση και τη δημοσίευση των μητρώων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19.  πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής.  διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη και τη Σύγκλητο για την έγκριση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, περιλαμβανομένων των γενικών και ειδικών, όπου υπάρχουν, ύστερα από πρόταση που διατυπώνεται από ειδική επιτροπή.  κατάταξη των φοιτητών στα ειδικά προγράμματα σπουδών, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του γενικού προγράμματος σπουδών, εφόσον προβλέπεται.  έγκριση αλλαγής προγράμματος σπουδών από φοιτητές της σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών.  απονομή τίτλων σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει η σχολή.  απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή.  λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα.  ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της κοσμητείας.  τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων των καθηγητών της σχολής.  διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στα προγράμματα σπουδών όλων των φοιτητών, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το φύλλο, την αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά.  Η Κοσμητεία ύστερα από πρόταση του ¼ τουλάχιστον των καθηγητών της σχολής και εισήγηση του κοσμήτορα μπορεί να μετακαλέσει καθηγητές σε κενές θέσεις καθηγητή πρώτης βαθμίδας (χωρίς εκλογή), αρκεί να υπάρχει σχετική πίστωση (μπορεί να είναι και μεταφορά της πίστωσης από το ΑΕΙ προέλευσης). 25 
Η Κοσμητεία ύστερα από εισήγηση καθηγητή της σχολής, μπορεί να καλεί, ως επισκέπτες καθηγητές, καταξιωμένους Έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. Οι προϋποθέσεις καθορίζονται με τον Οργανισμό του ιδρύματος. Το ύψος και οι προϋποθέσεις αμοιβής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Άρθρο 16, παρ. 6).  Η Κοσμητεία ύστερα από εισήγηση καθηγητή της σχολής, μπορεί να καλεί, ως επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της σχολής. Οι προϋποθέσεις καθορίζονται με τον Οργανισμό του ιδρύματος. Δεν μπορούν να αμείβονται από κρατικούς πόρους (Άρθρο 16, παρ. 7).  Η Κοσμητεία με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα, αποκλείει Καθηγητές των οποίων η αξιολόγηση είναι εξαιρετικά αρνητική: α) από τη συμμετοχή σε επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, β) από τη διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα και γ) από την επίβλεψη και την εξέταση διδακτορικών διατριβών (Άρθρο 21, παρ. 4). Γ.3. Γενική Συνέλευση Σχολής 
Αρμοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόμο:  Μπορεί να αποκλείσει αιτιολογημένα υποψηφιότητα για την εκλογή συγκεκριμένου κοσμήτορα (για τις μεταβατικές στη ΓΣ της Σχολής συμμετέχουν οι διευθυντές των Τμημάτων)  Εκλέγει αντιπροσώπους στη Σύγκλητο  Εγκρίνει την ετήσια απολογιστική έκθεση του Κοσμήτορα  Εκλέγει 3 καθηγητές για την κοσμητεία όταν υπάρχει μόνο ένα πρόγραμμα σπουδών. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί και ως ΓΣ Τμήματος Γ.4. Διευθυντής Τμήματος 
Αρμοδιότητες Διευθυντή Τμήματος (Άρθρο 10, παρ. 2):  συγκαλεί τη συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της συνέλευσης,  μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του Εσωτερικού Κανονισμού,  συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του τμήματος,  διαβιβάζει στην κοσμητεία τις απόψεις της συνέλευσης  συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του τμήματος και τη διαβιβάζει στην κοσμητεία. Γ.5. Συνέλευση Τμήματος 26 
Αρμοδιότητες Συνέλευσης Τμήματος (Άρθρο 10, παρ. 6):  εκλογή του διευθυντή του τμήματος,  εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και συνεχής βελτίωση της μάθησης σε αυτό,  ορισμός των διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών,  επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών,  συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών,  εισήγηση προς την κοσμητεία για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών  εισήγηση προς την κοσμητεία της σχολής για την ίδρυση προγραμμάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου  διατυπώνει (σύμφωνη) γνώμη στην ειδική επιτροπή της Κοσμητείας που καταρτίζει το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών. Δ. Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.1. Κοσμήτορας 
Αρμοδιότητες (Άρθρο 11, παρ. 3):  έχει τις αρμοδιότητες του κοσμήτορα σχολής προπτυχιακών σπουδών, πλην της αρμοδιότητας που προβλέπεται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 9 (αναφέρεται στη συγκρότηση εκλεκτορικών), και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού. Δ.2. Κοσμητεία 
Αρμοδιότητες (Άρθρο 11, παρ. 7):  γενική εποπτεία της λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών,  διατύπωση γνώμης για την έγκριση από τον πρύτανη των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών, ύστερα από εισήγηση που διατυπώνεται από τις κοσμητείες των σχολών προπτυχιακών σπουδών ή από ειδικές επιτροπές που ορίζονται για το σκοπό αυτόν,  ανάθεση της υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών σε ομάδες διδασκόντων,  συνεργασία με τις κοσμητείες των σχολών προπτυχιακών σπουδών του ιδρύματος για την υποστήριξη της υλοποίησης των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,  απονομή τίτλων μεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών,  οργάνωση των υπηρεσιών της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών,  συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, που οργανώνει η σχολή,  ορισμός επιβλέποντος ή επιβλεπόντων καθηγητών και εξεταστικών επιτροπών των υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν σπουδές τρίτου κύκλου 27 Δ.3. Διευθυντής μεταπτυχιακού – Διευθυντής διδακτορικού κύκλου 
Αρμοδιότητες (Άρθρο 11, παρ. 8):  συγκαλεί την ομάδα διδασκόντων του προγράμματος σπουδών και προεδρεύει των εργασιών της,  εισηγείται στην ομάδα διδασκόντων για τα θέματα των αρμοδιοτήτων της,  μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του Εσωτερικού Κανονισμού,  συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων,  διαβιβάζει στην κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών τις απόψεις της ομάδας διδασκόντων  συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του προγράμματος και τη διαβιβάζει στην κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών. Δ.4. Ομάδα διδασκόντων 
Αρμοδιότητες:  εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό και  διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία της μεταπτυχιακής σχολής για τρόπους βελτίωσης του προγράμματος σπουδών. Ε. Σχολή Δια Βίου Μάθησης Η σχολή δια βίου μάθησης οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί κατ’ αναλογία προς τη σχολή μεταπτυχιακών σπουδών, όπως ορίζεται στον Οργανισμό και τον κανονισμό σπουδών δια βίου μάθησης, ο οποίος αποτελεί τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος. 28