ΜΕΤΑΛΛΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13928/04/Β/86/885 Γ.Ε.ΜΗ. 83121702000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Μείον οι αποσβέσεις
ΧΡΗΣΗ 2013
10000,00
5000,00
5000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσωμ.Ακινητοποιήσεις
Μείον οι αποσβέσεις
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
484385,31
453967,89
30417,42
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ.απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
8977,70
39395,12
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
ΙΙ.Απαιτήσεις
IV.Διαθέσιμα
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΧΡΗΣΗ 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
10000,00 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0,00
10000,00 Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο
(23505 μετοχές x €3,00 εκάστη)
483194,54 IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
453967,89 V.Αποτελέσματα σε νέο
29226,65
ΣΥΝ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
8977,70 (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+AVI)
38204,35
123867,91
186634,34
6084,16
316586,41
309,72
309,72
122294,42
214471,15
5421,79
342187,36
309,72
309,72
361291,25
390701,43 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
4594,00
42088,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/13-31/12/13)
ΧΡΗΣΗ 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Πωλήσεις Προιόντων
Μείον :Κόστος υλικών παραγ.πωληθ.
Μικτά Αποτελ. Εκμεταλ.Προιόντων
Πλέον :Μικτά Αποτελ.Εκμεταλ.Εμπο
Πλέον : Μικτά Αποτελ.Παροχ.Υπηρ.
Ολικά Μικτά Αποτελ(ΚΕΡΔΗ)Εκμετάλ.
Αφαιρούνται :Εξοδα διάθεσης & διοίκησης
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλευσης
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι
Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι
Ολικά Αποτελέσμ. Εκμετάλλευσης
Πλέον: Εκτακτα & ανοργανα έσοδα
473140,91
380530,70
92610,21
------------------92610,21
101016,83
-8406,62
1917,19
12,27
-10311,54
0,00
-10311,54
14914,59
-25226,13
Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως
5000,00
5000,00
-------25226,13
ΧΡΗΣΗ 2012
70515,00
40670,27
-108303,61
70515,00
40670,27
-83077,48
2881,66
28107,79
0,00
358409,59
358409,59
0,00
362593,64
362593,64
361291,25
390701,43
4594,00
42088,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/13-31/12/13)
ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως
Μέιον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον οι απο αυτές ενσωματωμένες στο
λειτουργικό κόστος
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΗ 2013
ΧΡΗΣΗ 2013
25226,13
ΧΡΗΣΗ 2012
20085,19
500560,80
404611,96 Πλέον: Υπόλοιπ.ζημιών παρελθ.χρησ νέο
83077,48
62992,29
95948,84
108303,61
83077,48
------------------- Υπόλοιπο ζημιών σε νέο
108303,61
83077,48
95948,84
98492,42
-2543,58
5446,83
20,21
-7970,20
ΑΧΑΡΝΑΙ 30/4/2014
0,00
-7970,20
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
0,00
ΣΟΥΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
-7970,20
ΑΔΤ ΑΕ636739
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΤΣΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ
ΣΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Αρ.Αδείας 85986 Α Τάξης
ΑΔΤ ΑΗ002094
-7970,20