Γενικό ενημερωτικό φυλλάδιο

Τοπογραφικά προγράµµατα GGTOP & GGCAD
«Ενηµερωτικό φυλλάδιο»
Το πακέτο GGTOP αφορά αυτόνοµα υπολογιστικά προγράµµατα ενώ το GGCAD αφορά αυτά που λειτουργούν σε περιβάλλον
AutoCAD.
Νίκος Γεωργιόπουλος
Τηλ / Fax 210.53.13.783
Email: [email protected]
6932.79.41.12
www.ggtop.gr
1. Βασικό Πακέτο (BAS)
1.1 Ο∆ΕΥΣΕΙΣ
Επίλυση οποιασδήποτε µορφής όδευσης µε αυτόµατη διαχείριση µετρήσεων, είτε από καταγραφικό είτε χειροκίνητα.
Στοιχειώδης υπολογιστής, για περίπτωση πληκτρολόγησης των δεδοµένων.
∆ιορθώσεις δεδοµένων υπαίθρου.
Αυτόµατη εξαγωγή Μ.Ο γωνιών και πλευρών.
Εντοπισµός πιθανών σφαλµάτων και επέµβαση από το χρήστη ή αυτόµατα.
Τα σφάλµατα ελέγχονται σύµφωνα µε τις Ελληνικές προδιαγραφές.
Εκτυπώσεις αποτελεσµάτων και σκαριφηµάτων.
Εκτύπωση µε απόλυτη αλφαβητική ταξινόµηση των στάσεων.
Επανεπίλυση παλαιότερης όδευσης.
Αναγωγές στο Ε.Γ.Σ.Α.
1.2 ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ
Γεωµετρική χωροστάθµηση και τριγωνοµετρική υψοµετρία µε δυνατότητα λήψης
δεδοµένων από µετρήσεις
πολυγωνοµετρίας.
Εξαγωγή Μ.Ο. µετρήσεων µετάβασης - επιστροφής.
Ενηµέρωση στάσεων πολυγωνοµετρίας µε τα νέα υψόµετρα.
Εκτύπωση υψοµετρικής όδευσης και καταλόγου υψοµέτρων στάσεων και repers (µε απόλυτη αλφαβητική ταξινόµηση).
1.3 ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΑ
Εισαγωγή µετρήσεων είτε από οιοδήποτε καταγραφικό είτε χειροκίνητα.
Στη δεύτερη περίπτωση, η εισαγωγή γίνεται µε τη σειρά που επιθυµεί ο χρήστης.
Υποστήριξη όλων των γνωστών τύπων οργάνων.
∆ιορθώσεις πολλαπλών επιπέδων (µεµονωµένων σηµείων, στάσεων κλπ)
∆υνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων ταχυµετρίας και επανεπίλυση από την πολυγωνοµετρία.
∆υνατότητα διαγραφών µεµονωµένων σηµείων και στάσεων.
1.4 ΑΛΛΗΛΟΤΟΜΙΕΣ
Επίλυση όλων των ειδών των τοµών µε βοηθητικά σχήµατα. Εισαγωγή δεδοµένων (γωνιών, πλευρών και
συντεταγµένων) από τη βάση δεδοµένων της πολυγωνοµετρίας.
Ενηµέρωση του αρχείου των στάσεων µε τις νέες συντεταγµένες
1.5 ΕΜΒΑ∆ΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Εισαγωγή των κορυφών του οικοπέδου είτε από την ταχυµετρία είτε από την πολυγωνοµετρία είτε από το πληκτρολόγιο.
∆υνατότητα διόρθωσης συντεταγµένων.
Εποπτεία σε γραφική οθόνη. Εξαγωγή εµβαδού, περιµέτρου και πλευρών του οικοπέδου.
Πλήρεις εκτυπώσεις όλων των στοιχείων.
Αρχειοθέτηση απεριόριστου αριθµού εµβαδοµετρήσεων για συνεργασία µε τις ∆ΙΑΝΟΜΕΣ.
1.6 ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ
Αµεση επικοινωνία µε τις ΕΜΒΑ∆ΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. ∆ιανοµές από σταθερή κορυφή ή κατά µήκος πλευράς ή ως προς
οποιαδήποτε διεύθυνση (παράλληλα, κάθετα, µε δεδοµένη γωνία κλπ). Εποπτεία διανοµής σε γραφική οθόνη.
Ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων ταχυµετρίας µε τα νέα σηµεία.
1.7 ΡΑΠΟΡΤΑΡΙΣΜΑ
∆υνατότητα ραπορταρίσµατος είτε στάσεων είτε ταχυµετρικών σηµείων (όλης της εργασίας ή οµάδας).
Επιλογή οιασδήποτε κλίµακας και τρόπου σχεδίασης. Σχεδίαση σηµείων σε οποιοδήποτε εκτυπωτή (συµβατό µε IBM ή
EPSON), σε σελίδα Α4 ή Α3 ή σε λωρίδες απεριόριστου µήκους, µε κάναβο, συντεταγµένες κανάβου, κλειδί
πινακίδας και τίτλο. Εµφάνιση των σηµείων, πριν τη σχεδίαση, σε γραφική οθόνη για εποπτεία της εργασίας µε
δυνατότητες zoom.
1.8 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ
Γεωδαιτικά προβλήµατα, Γεωµετρικές κατασκευές, Εξισώσεις ευθειών, Συνεργασία µε αρχεία ταχυµετρίας και
πολυγωνοµετρίας, Στοιχειώδης υπολογιστής.
2. Γεωµετρικές κατασκευές (METRO)
Υπολογισµός συντεταγµένων των κορυφών του οικοπέδου µε γεωµετρικές κατασκευές, χειροκίνητα και αυτόµατα (από
την ταχυµετρία).
Ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων ταχυµετρίας.
∆υνατότητα άµεσης πληκτρολόγησης σηµείων στην ταχυµετρία.
3. Χαρτογραφικές µετατροπές (XART)
Αλλαγές Κ.Φ.Χ. µε συντελεστές ή µε µετάθεση και στροφή.
Μετατροπές από φ,λ σε χ,ψ, από φ,λ σε Ε,Ν, από Ε,Ν σε φ,λ ή χ,ψ, από χ,ψ σε Ε.Γ.Σ.Α. και αντίστροφα.
∆υνατότητα οµαδικών µετατροπών µέσω σειριακών αρχείων.
4. Μετατροπές HATT << >> Ε.Γ.Σ.Α. µε συντελεστές Γ.Υ.Σ. (SEGSA)
Μετατροπή αρχείων GGTOP ή σειριακών αρχείων, από HATT σε Ε.Γ.Σ.Α. και αντίστροφα µε επιλογή µόνο του φύλλου
χάρτη.
5. Συνορθώσεις δικτύων (DIKT)
Συνόρθωση οριζοντιογραφικών και υψοµετρικών δικτύων µε τη Μ.Ε.Τ.
Αµφίδροµη επικοινωνία µε τη βάση δεδοµένων της πολυγωνοµετρίας.
∆ιορθώσεις και επανεπιλύσεις.
∆ηµιουργία σειριακών αρχείων για δυνατότητα παρεµβάσεων από τον χρήστη.
Εκτύπωση τεύχους δεδοµένων και επιλύσεων.
Αναγωγές στο Ε.Γ.Σ.Α.
6. Κτηµατολογικοί πίνακες (KTHMA)
Εύχρηστη εισαγωγή στοιχείων µε βιβλιοθήκες δεδοµένων.
∆ιορθώσεις µε ταξινοµηµένη αναζήτηση - ∆ιαγραφές.
Εµφανίσεις-αναζητήσεις µε ταξινόµηση κατά κτηµατολογικό αριθµό ή όνοµα.
Εκτύπωση πινάκων τύπου Α και Β. (∆υνατότητα εκτύπωσης οιασδήποτε µορφής πίνακα!).
Επίσης εκτύπωση κενής σελίδας τύπου Α και Β, καθώς και υποµνήµατος.
Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων (αριθµός ιδιοκτησιών, ποσοστό αγνώστων ιδιοκτητών, εµβαδά ανά Ο.Τ.).
Αυτόµατη ενηµέρωση εµβαδών από το σχεδιαστικό πρόγραµµα GGCAD.
∆ηµήτρης. Χάρµπας
Πυθαγόρα 24, 155 62 Χολαργός
Τηλ. 210.65.38.215
Fax 210.65.36.879
Email: [email protected] www.ggcad.gr
Τι καλύπτουν οι εφαρµογές GGCAD
• Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων γηπέδων ή ευρύτερων περιοχών
• Υπολογισµό µοντέλου εδάφους και ισοϋψών
• Σχεδίαση διατοµών και υπολογισµούς χωµατισµών µε την µέθοδο των µέσων επιφανειών.
• Σύνταξη Κτηµατογραφικών διαγραµµάτων
• Πράξεις εφαρµογής (Σχεδίαση και εµβαδοµετρήσεις)
• Σύνταξη υψοµετρικών µελετών του Β κεφαλαίου Πράξης Εφαρµογής ή άλλου είδους
µηκοτοµών.
Απαιτήσεις σε Software
• Λειτουργικό σύστηµα «Windows XP, 7, 8, 8.1»
• AutoCAD 2004 έως 2015
Απαιτούµενες γνώσεις
• Βασικές γνώσεις υπολογιστών και Windows
• Βασικές γνώσεις AutoCAD
Βασικό Σχεδιαστικό Πακέτο (BSP)
Περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες για την σύνταξη Τοπογραφικού σχεδίου όσον αφορά τις δύο
διαστάσεις X,Y.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Εισαγωγή σηµείων στο σχέδιο απ’ ευθείας από το πρόγραµµα GGTOP ή από σειριακά αρχεία ή
µε πληκτρολόγηση σε κελιά µέσω ειδικού προγράµµατος για τον σκοπό αυτό.
Τα σηµεία εισάγονται ως ενιαίες οντότητες (σηµείο, κωδικός, υψόµετρο σε χωριστά layers) µε
την µορφή Block ή ως απλά Points (χωρίς αριθµούς και υψόµετρα) όταν χρειάζονται µόνο για
το µοντέλο εδάφους και όχι για απόδοση.
Εµφάνιση της περιγραφής των σηµείων (δρόµος, κτίσµα…) στην επιφάνεια του σχεδίου, αν
περιέχεται στο αρχείο ως πέµπτο πεδίο (Κωδικός Χ Υ Ζ Περιγραφή)
Αυτόµατη σύνδεση συνεχόµενων ταχυµετρικών, µε γραµµές που είναι δηλωµένες στην
περιγραφή των σηµείων (π.χ. OR για όριο, SR για συρµατόπλεγµα, DR για δρόµο κλπ). Η
διαδικασία λειτουργεί προαιρετικά.
Απόδοση σχεδίων µε απλές ή µε σύνθετες ιδιότητες γραµµών
Απ ευθείας κατασκευή σύνθετων σχηµάτων (κτίριο 2 ή τριών σηµείων, εσοχές κλπ)
Εµπλουτιζόµενες βιβλιοθήκες τοπογραφικών συµβόλων
Εµπλουτιζόµενες βιβλιοθήκες συχνά χρησιµοποιούµενων φράσεων κειµένου
∆ιαστασιολόγηση ευθυγράµµων τµηµάτων ή τεθλασµένης πλευράς, µε κλικ στα σηµεία ή µε
επιλογή των γραµµών, µε την µορφή απλού αριθµού ή µε αναγραφή και των σηµείων που
πατάνε οι κορυφές.
∆ιαγραµµίσεις κλειστών ή ανοικτών κτιρίων µε παραµετροποιηµένες διαστάσεις
Βασικές Εµβαδοµετρήσεις
Τοποθέτηση πίνακα συντεταγµένων στο σχέδιο οποιασδήποτε εµβαδοµέτρησης του GGCAD ή
οποιουδήποτε σχεδιασµένου Polyline
Ελεγχος απόκλισης µεταξύ µετρηθέντος εµβαδού και του Εθνικού Κτηµατολογίου
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
∆ηµιουργία σκαριφήµατος γεωµετρικών µεταβολών για εγγραφή στο εθνικό κτηµατολόγιο.
∆ιανοµές οικοπέδων
Εργαλεία επεξεργασίας και αποσφαλµάτωσης (εξάλειψης ατελειών) σχεδίων
Μετατροπή ή Εξαγωγή σχεδίων µε διαφορετική κωδικοποίηση των Layers για χρήση από άλλα
προγράµµατα.
Επεξεργαστής σειριακών αρχείων συντεταγµένων
Μεταγλωτισµός σειριακών αρχείων
Εξαγωγή σε σειριακά αρχεία ή Excel, συντεταγµένων σηµείων ή στοιχείων εµβαδοµετρήσεων
Εκτύπωση τευχών σηµείων και εµβαδοµετρήσεων
Μετατροπές Χ,Υ συντεταγµένων σχεδίων µε κοινά σηµεία
Μετατροπές Χ,Υ συντεταγµένων σχεδίων απ’ ευθείας από HATT στο ΕΓΣΑ µε συντελεστές
(σε συνεργασία το αντίστοιχο πρόγραµµα του υπολογιστικού µέρους GGTOP)
Εκτύπωση εξασφαλίσεων
∆ιαµόρφωση πινακίδων, όνυχα, κανάβου, τίτλων
Σχεδίαση υποµνήµατος σηµειακών συµβόλων, συµβολισµών γραµµών και λεκτικών.
Στοίχιση κορυφών εµβαδοµετρήσεων στην διχοτόµο, έξω από το σχήµα ή µέσα.
Μετατροπή των ταχυµετρικών σε παρόµοια σηµεία µε ταυτόχρονη µεταφορά τους σε
διαφορετικά layers.
Μοντέλο εδάφους – Ισοϋψείς – Χωµατισµοί (MIX)
Με το πρόγραµµα αυτό εκτελούνται οι λειτουργίες που αφορούν την τρίτη διάσταση Ζ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Εισαγωγή σηµείων από το GGTOP ή από αρχεία ASCII
Υπολογισµός - σχεδίαση του µοντέλου εδάφους µε 3DFACES, Επεξεργασία των 3DFACES µε
ταυτόχρονη προεπισκόπηση των ισοϋψών
Υπολογισµός - σχεδίαση ισοϋψών
Εξαγωγή αρχείων Π.Ψ.Υ.Μ.Ο.
Εξαγωγή αρχείων µηκοτοµών GGCAD
Εξαγωγή αρχείων (*.GRD)
Υπολογισµοί χωµατισµών µε µέσες επιφάνειες και σχεδίαση διατοµών.
Μετατροπές τρισδιάστατων οντοτήτων σε δισδιάστατες
Μετατροπές δισδιάστατων οντοτήτων σε τρισδιάστατες βάσει της ταχυµετρίας ή βάσει του
µοντέλου εδάφους µε παρεµβολή
Αλλαγή υψοµετρικής αφετηρίας του σχεδίου
Σχεδίαση συµβόλων κατά µήκος ενός polyline που δείχνουν την ροή των οµβρίων όπως
προκύπτει από τα τρίγωνα του µοντέλου.
Μηκοτοµή + Β κεφάλαιο πράξης εφαρµογής (MBK)
Το πρόγραµµα της µηκοτοµής περιλαµβάνει ολόκληρο το 2ο κεφάλαιο της πράξης εφαρµογής
καθώς και όλες τις λειτουργίες των «τοµών εδάφους – χωµατισµοί», που παρέχονται µε το
πρόγραµµα του µοντέλου εδάφους.
•
•
•
•
•
Εργασίες στην οριζοντιογραφία
Σχεδίαση αξόνων παράλληλα σε Ρ.Γ. ή µέσες ευθείες
Κατάστρωση - αρίθµηση οδών
Αρίθµηση αξονοδιασταυρώσεων
Καθορισµός των σηµείων που προβάλλονται τα κατώφλια στους άξονες
Εξαγωγή της χιλιοµέτρησης των καταστρωµένων οδών σε αρχεία µηκοτοµής του
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
προγράµµατος.
Ενηµέρωση των κορυφών στην οριζοντιογραφία µε τα υψόµετρα της ερυθράς που προέκυψαν
από την επίλυση των µηκοτοµών.
Σχεδίαση συµβόλων που δείχνουν την ροή των οµβρίων όπως προκύπτει από τις κλίσεις της
ερυθράς.
Εργασίες µηκοτοµής
Εύχρηστος πίνακας εισαγωγής - διόρθωσης των στοιχείων εδάφους
Εισαγωγή στοιχείων από αρχείο *.GRD
∆υνατότητα προσαρµογής της µηκοτοµής στο είδος της µελέτης µε έτοιµα σενάρια όπως
Κλασική αστική µε Ρ.Γ. ή µε µία γραµµή εδάφους
∆υνατότητα δηµιουργίας νέων σεναρίων ή αλλαγής της εµφάνισης των έτοιµων όπως αλλαγή
της σειράς αναγραφής των στοιχείων, αλλαγή του τίτλου, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
γραµµών στοιχείων ή εµφάνιση κεκλιµένων µηκών
Πύκνωση µε ενδιάµεσες διατοµές
Υπολογισµός ενδιάµεσων υψοµέτρων διατοµών µε παρεµβολή βάσει των µηκών
∆υνατότητα υπολογισµού των υψοµέτρων της 2ης ή της 3ης γραµµής, µε εφαρµογή ∆Η από τα
υψόµετρα άλλης
Έλεγχος επάρκειας και καταλληλότητας στοιχείων
Οποιοσδήποτε συνδυασµός κλιµάκων µηκών και υψών
Σχεδίαση κατωφλίων δεξιά ή αριστερά
Ενηµέρωση της προς επίλυση µηκοτοµής µε στοιχεία της ερυθράς των τεµνόµενων οδών που
έχουν ήδη επιλυθεί
Σχεδίαση τµηµάτων της ερυθράς µε διάφορους τρόπους όπως µε σηµείο και κλίση, σηµείο και
∆Η κλπ.
Προεπισκόπηση των λύσεων που επιχειρούνται για την εφαρµογή των κατακόρυφων
καµπυλών, πριν από την οριστικοποίησή τους
Υπολογισµός και αναγραφή των κλίσεων της ερυθράς ή κάποιας γραµµής εδάφους.
Κατασκευή καταρρακτών για διάφορα πλάτη χαρτιών
Σχεδίαση σκαριφήµατος οριζοντιογραφίας
Υπολογισµοί χωµατισµών µε µέσες επιφάνειες και σχεδίαση διατοµών όταν έχουµε τρεις
γραµµές εδάφους
Κτηµατογραφήσεις (KTA)
•
•
•
•
•
•
•
Σχεδίαση γραµµών διοικητικών και κτηµατολογικών διαιρέσεων
Επεξεργασία ορίων ιδιοκτησιών
Σχεδίαση απλών κύκλων ορίων ή µε αρίθµηση ανά κτηµατολογική ενότητα
Εµβαδοµέτρηση ιδιοκτησιών – εκτύπωση τευχών
Αρίθµηση – εµβαδοµέτρηση κτιρίων
Εξαγωγή αρχείων εγκυκλίου 13 / 96
Εισαγωγή – εξαγωγή σειριακών αρχείων δοµής ARC/INFO
Σχεδιαστικό Πράξης Εφαρµογής (SPE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Σχεδίαση γραµµών πολεοδοµικού
∆ιαγράµµιση περιοχών
Εµβαδοµέτρηση Ο.Τ. – Αρίθµηση κορυφών
Υπολογισµός εµβαδών τµηµάτων ιδιοκτησιών µετά τη ρυµοτόµηση
Εξαγωγή αρχείου εµβαδοµετρήσεων ( *.pro ) για αυτόµατη ενηµέρωση άλλων προγραµµάτων
υπολογισµού εισφορών
Σχεδίαση των ορίων των τελικών ιδιοκτησιών
Αρίθµηση ιδιοκτησιών - Αρίθµηση κορυφών
∆ηµιουργία σχέσης αρχικών προς τελικές
Εµβαδοµέτρηση τελικών ιδιοκτησιών
Υπολογισµός εµβαδών τµηµάτων µετά την τακτοποίηση για συµπλήρωση των στηλών
διάθεσης εισφορών
Εξαγωγή πίνακα σχέσης αρχικών προς τελικές
Εξαγωγή πίνακα αδιάθετων οικοπέδων
Εµφάνιση – Εκτύπωση πινάκων εµβαδοµετρήσεων
∆ιαµόρφωση πινακίδων - τίτλων.
Τιµές εφαρµογών GGTOP και GGCAD
GGTOP
Τιµές ανά θέση εργασίας
1η
2η 3η ή επόµενη
Κωδικοί
Περιγραφή
BAS
METRO
XART
SEGSA
DIKT
KTHMA
Βασικό υπολογιστικό Πακέτο
Γεωµετρικές κατασκευές
Χαρτογραφικές µετατροπές
Μετατροπές Hatt << >> ΕΓΣΑ µε συντελεστές Γ.Υ.Σ.
Συνορθώσεις δικτύων
Κτηµατολογικοί πίνακες
900
130
200
150
350
350
600
100
160
120
280
280
450
80
100
90
210
210
GGCAD
Κωδικοί
Περιγραφή
BSP
MIX
MBK
KTA
SPE
ANA
Βασικό Σχεδιαστικό Πακέτο
Μοντέλο εδάφους - Ισοϋψείς - Χωµατισµοί µε διατοµές
Μηκοτοµή
Κτηµατογράφηση
Σχεδιαστικό Πράξης Εφαρµογής
Αναβάθµιση ενός έτους
Τιµές ανά θέση εργασίας
1η
2η 3η ή επόµενη
550
495
440
450
405
360
400
360
320
250
225
200
350
315
280
60
60
60
∆ιευκρινίσεις
o Στις παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνεται ο εκάστοτε Φ.Π.Α.
o Για προκαταβολή του 50% και εξόφληση εντός δύο µηνών, ισχύουν οι τιµές ως έχουν.
o Για προκαταβολή του 100%, ισχύει έκπτωση 20%
o
o
o
o
o
o
Οι εφαρµογές BSP, MIX και MBK διατίθενται είτε ως αυτόνοµες είτε σε συνδυασµό µε άλλες.
Η εφαρµογή KTA διατίθεται είτε ως επέκταση της BSP είτε ως πακέτο µε την SPE.
Η εφαρµογή SPE διατίθεται απαραίτητα µε την KTA.
Ως 2η , 3η ή άλλη θέση εργασίας εννοούµε την ταυτόχρονη χρήση των προγραµµάτων, σε
περισσότερους του ενός υπολογιστές, στον ίδιο χώρο, από τον νόµιµο κάτοχο και τους
υπαλλήλους του.
Η 4η θέση εργασίας και κάθε επόµενη χρεώνεται µε την τιµή της 3ης θέσης.
Στις τιµές περιλαµβάνεται το CD µε το πρόγραµµα, συσκευή προστασίας HASP, οδηγίες
εγκατάστασης, εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική µορφή και τηλεφωνική υποστήριξη.
Για τις εφαρµογές GGTOP
Νίκος Γεωργιόπουλος
Τηλ / Fax 210.53.13.783 – 6932.79.41.12
Email: [email protected]
Για τις εφαρµογές GGCAD
∆ηµήτρης. Χάρµπας
Πυθαγόρα 24 -155 62 Χολαργός
Τηλ. 210.65.38.215 Fax 210.65.36.879
Email: [email protected]