πανελ για πορτες αλουμινιου - Koufomata-alouminiou-pvc

Traditional
ET820712
Σχέδιο χωρίς τζάµια – διπλής όψης
No glass – two sided design
∆ιαστάσεις / Dimensions
ET820714
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο –
σχέδιο µαργαρίτα
Rail rice glass – daisy design
ET820738
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο –
σχέδιο µαργαρίτα
Rail rice glass – daisy design
ET820736
Σχέδιο χωρίς τζάµια – διπλής όψης
No glass – two sided design
ET820713
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο –
σχέδιο ρόµβοι
Rail rice glass – rhombus design
Panels
ET820737
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο –
σχέδιο ρόµβοι
Rail rice glass – rhombus design
Χρωµατολόγιο ξύλου /
Wood effect colours
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων της
ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε το
χρωµατολόγιο.
Available in all types of ETEM
colours. Consult colour chart.
48 49