ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αθήνα,16/01/2013
Τμήμα Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ»
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε΄
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ανακοινώνεται ότι η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις
εξής θεματικές ενότητες του βιβλίου «Παπαδασκαλοπουλος Α., 2000,
Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Παπαζήσης, Αθήνα»:
Στατιστικά Δεδομένα: Ταξινόμηση, Παρουσίαση, Κεντρική Τάση
o
o
o
o
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΕΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ, ΛΟΓΟΙ, ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Περιφερειακές Ανισότητες
o
o
-
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ
Μέτρα Διασποράς των Άκρων Τιμών
Μέτρα Συνολικής Διασποράς
Εκτίμηση των Περιφερειακών Ανισοτήτων
Μέτρα Συγκέντρωσης
Περιφερειακή Ειδίκευση
o
o
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ
Χωρική Αλληλεξάρτηση - Συντελεστής Χωρικής Αλληλεξάρτησης
Περιγραφή και Οριοθέτηση των Οικονομικών Περιφερειών
o
o
o
o
ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ
Περιγραφή της Ομοιογένειας
Οριοθέτηση των Ομοιογενών Περιφερειών
ΠΟΛΩΣΗ
Οριοθέτηση Πολικών Περιφερειών
Αξιοποίηση των Υποδειγμάτων Βαρύτητας
Αξιοποίηση Διαπεριφερειακών Διακλαδικών Πινάκων Εισροών - Εκροών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΕΝΝΟΙΑ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
Διαρθρωτική Περιφερειακή Ανάλυση-Ανάλυση Απόκλισης - Συμμετοχής
Η εξέταση θα είναι: γραπτή
προφορική
Λ. Συγγρού 136
17671 Αθήνα
Τηλ. 9220100
Fax. 9223690

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Λ. Συγγρού 136
17671 Αθήνα
Τηλ. 9220100
Fax. 9223690