ΥΠ.ΟΙΚ. 2/23633/0026/7-4-15

ΑΔΑ: ΩΚ06Η-ΗΥΜ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.04.07 15:50:41
EEST
Reason:
Location: Athens
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αναρτητέο στο διαδίκτυο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΔΑ :
Αθήνα
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
TMHMA : Γ΄
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
:
:
:
:
:
Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
115 26 ΑΘΗΝΑ
Θεόδωρος Δημητρίου
210 6987733
210 6987730
7 - 4 - 2015
Αριθ. Πρωτ: 2/23633 /0026
ΠΡΟΣ: Επιμελητήριο Δράμας
Λαμπριανίδη 40
661 00, ΔΡΑΜΑ
ΚΟΙΝ: Όλα τα Επιμελητήρια
ΘΕΜΑ : Παρέχονται απόψεις
ΣΧΕΤ : Το από 13-3-2015 ηλεκτρονικό μήνυμά σας
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό με το οποίο ζητάτε τις απόψεις της Διεύθυνσής
μας, αναφορικά με τις διατάξεις που διέπουν το λογιστικό των Επιμελητηρίων, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α. 1. Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4314/2014 (Α. 265), τα Επιμελητήρια υποχρεούνται
να εφαρμόζουν τις διατάξεις που αφορούν το λογιστικό των Ν.Π.Δ.Δ. Τα Επιμελητήρια που
έχουν συστήσει ή συμμετάσχει σε εταιρείες κατά το άρθρο 2 του παρόντος νόμου οφείλουν
να συντάσσουν ενιαίες καταστάσεις οικονομικών στοιχείων, οι οποίες απεικονίζονται στον
ενιαίο ισολογισμό τους. Η έναρξη εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από την 1η
Ιανουαρίου 2015.
2. Ως γνωστό το λογιστικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου διέπεται από τις
διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Α.204), καθώς και των εκτελεστικών αυτού π.δ/των και
λοιπών κανονιστικών πράξεων. Κατά συνέπεια, από 1.1.2015 για το λογιστικό των
Επιμελητηρίων εφαρμόζονται οι προαναφερόμενες διατάξεις.
Β. 1.α.Σύμφωνα με το άρθρο 1Β του ν. 2362/1995 (Α.247), όπως αυτό προστέθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α.141), όλα τα ν.π.δ.δ. υπάγονταν στη Γενική Κυβέρνηση.
β. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 (άρθρο 23 του ν.
3871/2010) παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση για έκδοση π. δ/τος με το οποίο καθορίζονται οι
διαδικασίες
ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης (σ.σ.
όπως είχε οριοθετηθεί κατά την ισχύ των εν λόγω εξουσιοδοτικών
διατάξεων).
εξουσιοδότηση
Κατ΄
των
ανωτέρω
διατάξεων
εκδόθηκε
το
π.δ.
113/2010(Α.194), με τις διατάξεις του οποίου καταργήθηκαν ρητά οι προϊσχύουσες
κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούσαν τις αναλήψεις υποχρεώσεων από τους διατάκτες,
μεταξύ των οποίων ρητά περιλαμβάνεται και το π.δ. 465/1975 (Α.147).
1
ΑΔΑ: ΩΚ06Η-ΗΥΜ
Γ. Κατόπιν αυτών και με δεδομένη
τη σαφή
πρόθεση του νομοθέτη (βλ. Αιτιολογική
Έκθεση) για επαναφορά των Επιμελητηρίων στο καθεστώς που ρυθμίζει το λογιστικό των
ν.π.δ.δ. θεωρούμε ότι, μετά τη θέσπιση των ανωτέρω διατάξεων(ν. 4314/2014) και τη ρητή
κατάργηση του π.δ. 465/1975, για τη διενέργεια των δεσμεύσεων του προϋπολογισμού των
Επιμελητηρίων και την εν γένει διαδικασία ελέγχου των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά την
εκτέλεση αυτού, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του π.δ. 113/2010, όπως
εκάστοτε ισχύουν.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Με εντολή Αναπ. Υπουργού
1) Γραφ. κ. Αναπ. Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ.α.α.
2) Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα Δημ. Πολιτικής
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ
3) Γραφ. κ. Γεν. Δ/ντη Θησαυροφυλακίου και
Δημόσιου Λογιστικού
4) Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής
Δημοσιολογιστικών Διατάξεων
Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ.α.α.
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ
2
ΑΔΑ: ΩΚ06Η-ΗΥΜ
Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου
Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.
3
ΑΔΑ: ΩΚ06Η-ΗΥΜ
4