ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.02.20 15:25:13
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας
& Στερεάς Ελλάδας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Της 4ης /09-02-2015 Τακτικής Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
Στη Λάρισα σήμερα 09 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 μ.μ., στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μετά την αριθμ. πρωτ. 5511/05-02-2015 πρόσκληση του
Διοικητή & Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει της αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.115789/13/5-2-2014
απόφασης του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 54/6-02-2014 τ. Υπαλλήλων Ειδικών
Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, διορθώθηκε με
το ΦΕΚ 105/28-02-2014 τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου
και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.62422/31-07-2014
απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 478/7-08-2014 τ. Υπαλλήλων Ειδικών
Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για να
συζητήσει επί θεμάτων της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1.
Μητσιός Αθανάσιος
2.
Τζαβέλλα – Αδαμάκη Ευδοκία
3.
4.
5.
6.
Τζιαστούδης Ματθαίος
Κουτσιανάς Θεόδωρος
Σωτηράκου Σοφία
Μπαρμπής Δημήτριος
Διοικητής
Π.Γ.Ν.Λ.–Γ.Ν.Λ.
«Κουτλιμπάνειο
&
Τριανταφύλλειο» - Πρόεδρος Δ.Σ.
Αναπληρώτρια
Διοικήτρια
Π.Γ.Ν.Λ.
–
Γ.Ν.Λ.
«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Τακτικό μέλος
Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν.Λ. - Τακτικό μέλος
Αιρετή εκπρόσωπος των ιατρών - Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Απουσίαζε το Τακτικό μέλος Κατσιαούνης Κωνσταντίνος λόγω κωλύματος. Απουσίαζε το
Τακτικό μέλος Χαρίση Ευαγγελία η οποία δήλωσε ότι κωλύεται να παραστεί καθώς και το
αναπληρωματικό της μέλος Νάκος Χρήστος που δήλωσε ότι κωλύεται να παραστεί λόγω
συμμετοχής του στο Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ ως αντιπρόσωπος του Π.Γ.Ν.Λ. από 09/02/2015 έως
και 12/02/2015. Απουσίαζε το Τακτικό μέλος Τρυποσκιάδης Φίλιππος ο οποίος δήλωσε ότι
κωλύεται να παραστεί. Δεν ενημερώθηκε το Αναπληρωματικό μέλος Φεζουλίδης Ιωάννης διότι
έχει γίνει εκλογή νέου Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και αναμένεται η έκδοση νέου ΦΕΚ για τον ορισμό
Αναπληρωματικού μέλους Δ.Σ..
Στη συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Συμβουλίου η Σερέτη Ανδρομάχη.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και
θέτει προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΘΕΜΑ 33ο: «Κατάθεση του πρακτικού (αρ. πρωτ. 3634/27.01.2015) της επιτροπής
αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών που αφορά στο διαγωνισμό για την προμήθεια
και εγκατάσταση εξοπλισμού των χειρουργείων του Π.Γ.Ν.Λ. (αρ. Διακ. 28/2013).
Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5038/04-02-2015 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
Σχετ.:
1. Το
ΠΔ
118/2007
«Κανονισμός
προμηθειών
Δημοσίου»
150/Α΄/10.07.2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
(ΦΕΚ
2. το νόμο 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα
και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995
(ΦΕΚ 145/Α΄/13.07.1995) « Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις»
3. το νόμο 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα
4. το ΠΔ 146/2003 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της
εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας»
(ΦΕΚ 122/Α΄/21.05.2003), όπως αυτό ισχύει
5. το Προεδρικό Διάταγμα 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16.03.207) Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
6. Οι διατάξεις του νόμου 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
νόμου 3527/2007 (κεφάλαιο Β΄, τρίτο άρθρο). Σtο Νόμο 3329/2005 άρθρο 7
παρ. 8 και ειδικότερα στα εδ. 1, 8, 17, 18 και 19 ρητά αναφέρονται τα εξής:
«παρ. 8: ο Διοικητής του Νοσοκομείου έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1. Έχει την
ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού, ελέγχου και εύρυθμης λειτουργίας όλων
των υπηρεσιών του Νοσοκομείου 8. Επεξεργάζεται και αξιολογεί όλες τις
προτάσεις και αιτήματα των Υπηρεσιών και του Προσωπικού και τα υποβάλλει
στα αρμόδια όργανα 17. Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο
χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίησης μελετών, προμήθεια παντός
τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλωσίμου υλικού και ανάθεση
υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού μέχρι 15.000,00 ευρώ ετησίως. 18.
Εισηγείται στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου τη σκοπιμότητα και τον τρόπο
χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός
τύπου αναλωσίμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού
μέχρι 45.000,00 ευρώ ετησίως» 19. Παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση
την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εν γένει οικονομική λειτουργία
του φορέα του».
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 11157/07-03-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού με
θέμα «Εισηγητές θεμάτων αρμοδιότητας Δ.Σ.»
8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά 6 και 7 το παρόν δεν
αποτελεί εισήγηση αλλά έγγραφο ενημέρωσης προς τον Διοικητή.
9. την με αρ. πρωτ. 1716/15-04-2013 εισήγηση του στελέχους Αξιολόγησης
Προτάσεων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας
για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου
2007-2013»,
10. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 11330/18.01.2010 απόφαση της ενδιάμεσης
διαχειριστικής αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία επιβεβαιώνεται η
διαχειριστική επάρκεια τύπου Β’ του Π.Γ.Ν.Λ.
11. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 7627/20.02.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας με θέμα την ένταξη της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού των Χειρουργείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Λάρισας» με κωδικό MIS 427329 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία –
Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος»
12. τα υπ. αρ. πρωτ. 49321/20.12.2010, 18692/15.04.201136876/09.08.2013
έγγραφα των επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
13. τη με αριθμό 213/3/03-04-2013 απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΑΥ469060-ΑΕΤ) του ΔΣ του
σχετικά με τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων και συγκεκριμένα σχετικά με
τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών
14. τα με αριθμ. πρωτ. 36876/09.08.2013 & 44990/27.09.2013 έγγραφα της
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με διευκρινίσεις
15. το με αριθμ. πρωτ. 38299/26.08.2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας
16. τη με αριθμό 64/12/01.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ4469060-ΗΝΘ) Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ σχετικά με την έγκριση
διενέργειας, του σχεδίου της υπ αρ. 28/2013 διακήρυξης για την προμήθεια
πέντε χειρουργικών τραπεζών & πέντε προβολέων και τον ορισμό επιτροπής
αξιολόγησης όλων των σταδίων του εν λόγω διαγωνισμού
17. το με αριθμό πρωτοκόλλου 50216/30.10.2013 έγγραφο της ενδιάμεσης
διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο διατυπώνεται
σύμφωνη γνώμη της Αρχής για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη
διαδικασία προκήρυξης του Υποέργου [1] «Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού των Χειρουργείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Λάρισας» με κωδ. ΟΠΣ 427329
18. η με αριθμ. 13REQ001672552 2013-10-18 καταχώρηση του αιτήματος στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και η με αριθμό
13REQ001672615 2013-10-18 έγκρισή του.
19. τη με αριθμό Α347/05.11.2013 απόφαση του κου Διοικητή με θέμα τον
επιμερισμό της δαπάνης στα οικονομικά έτη 2013 & 2014
20. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2976/06.11.2013
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
(ΑΔΑ:
ΒΛ14469060-ΑΝΣ)
21. Η με αριθμό 28/2013 διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΔΗ ΠΕΝΤΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»,
προϋπολογισμού τετρακοσίων ογδόντα εφτά χιλιάδων ευρώ € 487.000,00.
22. Το με αριθμό 56/8ης/23.05.2014 (ΑΔΑ : ΒΙΥΚ469060-ΣΨΣ) απόσπασμα
πρακτικού του ΔΣ του Νοσοκομείου που αφορά την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής του εν λόγω διαγωνισμού.
23. Την υπ’ αριθμ. 28/15.09.2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας
που αφορούσε στην αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων της εταιρίας «Ν.
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.Π.Ε.».
24. Την υπ’ αριθμ. 29/15.09.2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας
που αφορούσε στην αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων της εταιρίας «Draeger
Hellas AΕ».
25. Το αρ. πρωτ. 3634/27.01.2015 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας καταθέτουμε το
αρ. πρωτ.
3634/27.01.2015 πρακτικό που αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του
δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Π. Γ. Ν. Λάρισας », το οποίο έχει ως εξής:
Πρακτικό της από 5 Δεκεμβρίου 2014 συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης των
τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση μέσω ΕΣΠΑ εξοπλισμού των
Χειρουργείων του Π.Γ.Ν.Λ., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 487.000,00 € με το
Φ.Π.Α.
Στη Λάρισα σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:00 τα μέλη της επιτροπής
αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση μέσω ΕΣΠΑ
εξοπλισμού των Χειρουργείων του Π.Γ.Ν.Λ., που οριστήκαμε με τη με αριθμό 64/12/01-10-2013
απόφαση του κ. Διοικητή του Π.Γ.Ν.Λ., βρεθήκαμε προκειμένου να αποφασίσουμε σχετικά με
τις τεχνικές προδιαγραφές που μας διαβιβάστηκαν.
Αρχικά διαπιστώσαμε ότι για το άνοιγμα των προδιαγραφών μετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών προκρίθηκαν οι εξής εταιρείες και για τα κάτωθι υλικά:
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
1.
Ν. Παπαποστόλου Ε.Π.Ε. για πέντε χειρουργικές τράπεζες και πέντε προβολείς
χειρουργείου.
2.
Draeger Hellas A.E. για πέντε προβολείς χειρουργείου.
3.
Santair A.E. για πέντε χειρουργικές τράπεζες και πέντε προβολείς χειρουργείου.
Κατά των έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών της εταιρείας με α/α 1, Ν.
Παπαποστόλου Ε.Π.Ε., έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:
 Σε ότι αφορά τις Τράπεζες Γενικής Χειρουργικής, η εταιρεία καλύπτει όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο διαγωνισμό προς το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών.
 Σε ότι αφορά τα Παρελκόμενα Χειρουργικών Τραπεζών, η εταιρεία καλύπτει όλες τις
τεχνικές προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο διαγωνισμό προς το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών.
 Σε ότι αφορά την Τράπεζα Χειρουργική Ορθοπεδική, μεταφερόμενης επιφάνειας, η
εταιρεία καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο
διαγωνισμό προς το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
 Σε ότι αφορά την Τράπεζα Χειρουργική Βαρέως Τύπου με παρελκόμενα, η εταιρεία
καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο διαγωνισμό προς
το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
 Σε ότι αφορά την Σκιαλυτική Λυχνία τύπου LED με δύο δορυφόρους, η εταιρεία καλύπτει
όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο διαγωνισμό προς το
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
 Σε ότι αφορά την Σκιαλυτική Λυχνία τύπου LED με ένα δορυφόρο, η εταιρεία καλύπτει
όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο διαγωνισμό προς το
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
 Σε ότι αφορά την Σκιαλυτική Λυχνία τύπου LED, η εταιρεία καλύπτει όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο διαγωνισμό προς το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών.
Κατά των έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών της εταιρείας με α/α 2, Draeger Hellas
A.E., έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:
 Σε ότι αφορά την Σκιαλυτική Λυχνία τύπου LED με δύο δορυφόρους, η εταιρεία καλύπτει
όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο διαγωνισμό προς το
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
 Σε ότι αφορά την Σκιαλυτική Λυχνία τύπου LED με ένα δορυφόρο, η εταιρεία καλύπτει
όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο διαγωνισμό προς το
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Σε ότι αφορά την Σκιαλυτική Λυχνία τύπου LED, η εταιρεία καλύπτει όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο διαγωνισμό προς το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών.
Κατά των έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών της εταιρείας με α/α 3, Santair A.Ε.,
έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:
 Σε ότι αφορά τις Τράπεζες Γενικής Χειρουργικής, η εταιρεία καλύπτει όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο διαγωνισμό προς το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών.
 Σε ότι αφορά τα Παρελκόμενα Χειρουργικών Τραπεζών, η εταιρεία καλύπτει όλες τις
τεχνικές προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο διαγωνισμό προς το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών.
 Σε ότι αφορά την Τράπεζα Χειρουργική Ορθοπεδική, μεταφερόμενης επιφάνειας, η
εταιρεία καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο
διαγωνισμό προς το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
 Σε ότι αφορά την Τράπεζα Χειρουργική Βαρέως Τύπου με παρελκόμενα, η εταιρεία
καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο διαγωνισμό προς
το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
 Σε ότι αφορά την Σκιαλυτική Λυχνία τύπου LED με δύο δορυφόρους, η εταιρεία καλύπτει
όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο διαγωνισμό προς το
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
 Σε ότι αφορά την Σκιαλυτική Λυχνία τύπου LED με ένα δορυφόρο, η εταιρεία καλύπτει
όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο διαγωνισμό προς το
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
 Σε ότι αφορά την Σκιαλυτική Λυχνία τύπου LED, η εταιρεία καλύπτει όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές και προτείνετε να συνεχίσει στο διαγωνισμό προς το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών.
Ακολουθούν πίνακες αξιολόγησης ανά εταιρεία και ανά μηχάνημα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είδος
Διαγωνιζόμενος
: ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
: Ν. Παπαποστόλου Ε.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
i=1
i=2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
40 %
100
30 %
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
70 %
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
i=3
i=4
i =5
i=6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
3%
100
4%
100
15 %
100
8%
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
30 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είδος
Διαγωνιζόμενος
: ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
: Ν. Παπαποστόλου Ε.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
i=1
i=2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
40 %
100
30 %
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
70 %
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
i=3
i=4
i =5
i=6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
3%
100
4%
100
15 %
100
8%
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είδος
: ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
30 %
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
Διαγωνιζόμενος
: Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
i=1
i=2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
40 %
100
30 %
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
70 %
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
i=3
i=4
i =5
i=6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
3%
100
4%
100
15 %
100
8%
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
30 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είδος
Διαγωνιζόμενος
: ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
: Ν. Παπαποστόλου Ε.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
i=1
i=2
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
100
40 %
100
30 %
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
70 %
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
i=3
i=4
i =5
i=6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
3%
100
4%
100
15 %
100
8%
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
30 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είδος
Διαγωνιζόμενος
: ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΥΠΟΥ LED ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ
: Ν. Παπαποστόλου Ε.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
i=1
i=2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
40 %
100
30 %
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
70 %
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
i=3
i=4
i =5
i=6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
3%
100
4%
100
15 %
100
8%
Χρόνος παράδοσης
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
30 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είδος
Διαγωνιζόμενος
: ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΥΠΟΥ LED ΜΕ ΕΝΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟ
: Ν. Παπαποστόλου Ε.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
i=1
i=2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
40 %
100
30 %
70 %
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
i=3
i=4
i =5
i=6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
3%
100
4%
100
15 %
100
8%
Χρόνος παράδοσης
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
30 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είδος
Διαγωνιζόμενος
: ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΥΠΟΥ LED
: Ν. Παπαποστόλου Ε.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
i=1
i=2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
40 %
100
30 %
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
70 %
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
i=3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
3%
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
i=4
i =5
i=6
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
100
4%
100
15 %
100
8%
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
30 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είδος
Διαγωνιζόμενος
: ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΥΠΟΥ LED ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ
: DRAEGER HELLAS AE
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
i=1
i=2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
40 %
100
30 %
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
70 %
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
i=3
Χρόνος παράδοσης
100
3%
i=4
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
100
4%
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
i =5
i=6
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
100
15 %
100
8%
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
30 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είδος
Διαγωνιζόμενος
: ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΥΠΟΥ LED ΜΕ ΕΝΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟ
: DRAEGER HELLAS AE
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
i=1
i=2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
40 %
100
30 %
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
70 %
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
i=3
i=4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
3%
100
4%
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
i =5
i=6
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
100
15 %
100
8%
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
30 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είδος
Διαγωνιζόμενος
: ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΥΠΟΥ LED
: DRAEGER HELLAS AE
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
i=1
i=2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
40 %
100
30 %
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
70 %
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
i=3
i=4
i =5
i=6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
3%
100
4%
100
15 %
100
8%
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
30 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είδος
Διαγωνιζόμενος
: ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
: SANTAIR AE
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
i=1
i=2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
40 %
100
30 %
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
70 %
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
i=3
i=4
i =5
i=6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
3%
100
4%
100
15 %
100
8%
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
30 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είδος
Διαγωνιζόμενος
: ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
: SANTAIR AE
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
i=1
i=2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
40 %
100
30 %
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
70 %
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
i=3
i=4
i =5
i=6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
3%
100
4%
100
15 %
100
8%
30 %
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
Είδος
Διαγωνιζόμενος
: ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
: SANTAIR A.E.
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
i=1
i=2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
40 %
100
30 %
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
70 %
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
i=3
i=4
i =5
i=6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
3%
100
4%
100
15 %
100
8%
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
30 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είδος
Διαγωνιζόμενος
: ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
: SANTAIR A.E.
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
i=1
i=2
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
40 %
100
30 %
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
70 %
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
i=3
i=4
i =5
i=6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
3%
100
4%
100
15 %
100
8%
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
30 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είδος
Διαγωνιζόμενος
: ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΥΠΟΥ LED ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ
: SANTAIR A.E.
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
i=1
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
40 %
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
i=2
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
100
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
30 %
70 %
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
i=3
i=4
i =5
i=6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
3%
100
4%
100
15 %
100
8%
Χρόνος παράδοσης
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
30 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είδος
Διαγωνιζόμενος
: ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΥΠΟΥ LED ΜΕ ΕΝΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟ
: SANTAIR A.E.
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
i=1
i=2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
40 %
100
30 %
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
70 %
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
i=3
i=4
i =5
i=6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
3%
100
4%
100
15 %
100
8%
Χρόνος παράδοσης
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
30 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είδος
Διαγωνιζόμενος
: ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΥΠΟΥ LED
: SANTAIR A.E.
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Α/Α
i=1
i=2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
100
40 %
100
30 %
Τεκμηριωμένη κάλυψη απαιτήσεων Δ\ξης και
συμφωνία της προσφοράς με τα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά της Δ\ξης, για το σύνολο των
μερών που απαρτίζουν τα προσφερόμενα είδη
Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα,
ενδεχόμενη ομοιογένεια και αποδοτικότητα
προσφερομένων υλικών, με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της Δ\ξης και την εξυπηρέτηση του
προορισμού του είδους.
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο
70 %
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
i=3
i=4
i =5
i=6
Χρόνος παράδοσης
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες
(ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους
τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης,
προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις
σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια
Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time),
προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της
περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης
τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης.
100
3%
100
4%
100
15 %
100
8%
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο
30 %
Κατόπιν των ανωτέρω, η συνολική βαθμολογία ανά εταιρεία και ανά είδος εξοπλισμού που θα
ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της συμφερότερης προσφοράς και σύμφωνα με τον Τύπο 2
της Διακήρυξης, αναλύεται στον κάτωθι πίνακα:
Τράπεζες Γενικής
Χειρουργικής
Παρελκόμενα
Χειρουργικών Τραπεζών
Τράπεζα Χειρουργική
Ορθοπεδική,
μεταφερόμενης
επιφάνειας
Τράπεζα Χειρουργική
Βαρέως Τύπου με
παρελκόμενα
Σκιαλυτική Λυχνία τύπου
LED με δύο δορυφόρους
Σκιαλυτική Λυχνία τύπου
LED με ένα δορυφόρο
Σκιαλυτική Λυχνία τύπου
LED
Ν. Παπαποστόλου Ε.Π.Ε.
Draeger Hellas A.E.
Santair A.E.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Με βάση όλα τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά :
1. με το αρ. πρωτ. 3634/27.01.2015 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης
2. τη συνέχιση του ανωτέρω διαγωνισμού με την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
ΑΔΑ: ΩΟΙΖ469060-4Β6
Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας
υγείας, μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζουν ομόφωνα
1. την έγκριση του αρ. πρωτ. 3634/27.01.2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης
τεχνικών προσφορών και
2. τη συνέχιση του ανωτέρω διαγωνισμού με την αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών.
Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΜΗΤΣΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τζαβέλλα-Αδαμάκη Ευδοκία
Τζιαστούδης Ματθαίος
Κουτσιανάς Θεόδωρος
Σωτηράκου Σοφία
Μπαρμπής Δημήτριος
Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού
της 4ης /09-02-2015
Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.
Λάρισα, 16/02/2015
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Σερέτη Ανδρομάχη