εδώ

Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
2011-2014
Α’ ΜΕΡΟΣ:
Π1: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Π2: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Π3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
ΣΜΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
1
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
I. Αντικείμενο και Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος
II. Οι ενότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
III. Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
IV. Πλαίσιο Σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος
V. Συγκρότηση της Ομάδας Έργου
VI. Προγραμματισμός του Έργου
VII. Ενημέρωση των Υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου
VIII. Διαδικασίες διαβούλευσης – Μέτρα Δημοσιότητας
3
3
6
11
12
12
13
14
14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
16
16
1.1.1 Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Ο.Τ.Α.
1.1.1.1 Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη & Διοικητική Οργάνωση21
26
1.1.1.2 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
54
1.1.1.3 Κοινωνική Πολιτική. Παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός.
1.1.1.4 Τοπική οικονομία και Απασχόληση
71
90
1.1.1.5 Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της περιοχής.
1.1.2 Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας και των Νομικών Προσώπων.
91
91
1.1.2.1 Διοικητική Διάρθρωση Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
94
1.1.2.2 Περιγραφή και Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου.
150
1.1.2.3 Οικονομικά στοιχεία Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.
163
1.1.2.4 Ανθρώπινο Δυναμικό
1.1.2.5 Περιγραφή και Αξιολόγηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου. 165
166
Α. Νομικό Πρόσωπο ∆ημοσίου ∆ικαίου του ∆ήμου
173
Β. Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου του ∆ήμου
1.1.2.6 Αξιολόγηση της περιοχής του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του
Δήμου.
184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2.: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
200
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
1.2.1. Στρατηγική του ∆ήμου – Πολιτικό Πλαίσιο
200
1.2.2. Στρατηγική του ∆ήμου - Αναπτυξιακό Πλαίσιο
204
1.2.3. Το Όραμα & οι αρχές του ∆ήμου
207
1.2.4. Οι Άξονες & Τα Μέτρα του Στρατηγικού Σχεδιασμού
210
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
2
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
I. Αντικείμενο και Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει συνεχώς, μέσα από μελέτες και πρακτικές
εφαρμογές, ότι η έννοια αλλά και η πρακτική της «ανάπτυξης» στηρίζεται
πλέον στο σχεδιασμό, την έρευνα, την αναζήτηση καινοτομικών στοιχείων
και τον προσδιορισμό του είδους της ανάπτυξης που επιδιώκει να πετύχει η
κάθε πόλη ή περιοχή.
Ο σχεδιασμός προσδιορίζεται με βάση τρεις αλληλένδετες παραμέτρους:
οργανωμένη προσπάθεια, διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων και επίτευξη
συγκεκριμένων
στόχων.
Αποτελεί
μια
διαδικασία
καθορισμού
μακροπρόθεσμων στόχων και επιλογής στρατηγικών και πολιτικών
υλοποίησης, η οποία βασίζεται στην επιστημονική ανάλυση, τη διεθνή
εμπειρία, τις συμμετοχικές διαδικασίες και τις ειδικές συνθήκες που
επικρατούν στην οικονομία, την κοινωνία και τις υποδομές κάθε περιοχής.
Τα περισσότερα σχέδια ανάπτυξης χρησιμοποιούν την ανάλυση SWOT 1 που
αφορά σε μεθοδολογία διάγνωσης του αντικειμένου εξέτασης, τόσο στο
εσωτερικό (internal situation audit) όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον
(external situation audit).
Η βασική αποστολή του προτεινόμενου έργου είναι να αποτελέσει ένα
επιχειρησιακό
εργαλείο
σχεδιασμού,
ανάλυσης,
αξιολόγησης
και
υλοποίησης δράσεων και πολιτικών που να συμβάλλουν στη βιώσιμη και
μακροχρόνια ανάπτυξη του ∆ήμου. Ταυτόχρονα, ένα τέτοιο Σχέδιο
καθίσταται αναγκαίο για τη χρηματοδότηση όλων των προτεινόμενων σε
Κοινοτικά Προγράμματα παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της περιοχής.
Τα τρία στρατηγικά ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις
είναι τα ακόλουθα:
•
Πρώτον: Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και του επιπέδου
ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ο Δήμος κατά τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο.
•
Δεύτερον: Προσδιορισμός του στόχου, δηλαδή σε ποιο τύπο ή
επίπεδο ανάπτυξης επιδιώκει να φτάσει.
•
Τρίτον: Προσδιορισμός του τρόπου, δηλαδή ποια μέσα θα
χρησιμοποιήσει ο Δήμος για να φτάσει στο επίπεδο ανάπτυξης που
επιδιώκει.
1
Ανάλυση SWOT: Συντομογραφία των αγγλικών λέξεων, Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats ή στα ελληνικά, ανάλυση Α∆ΕΑ: Αδυναμίες, ∆υνατότητες, Ευκαιρίες, Απειλές. Αφορά την
ανάλυση που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό περιβάλλον του αντικειμένου που εξετάζεται με τη
διάγνωση των δυνατοτήτων και αδυναμιών, ενώ στο άμεσο εξωτερικό περιβάλλον εντοπίζονται οι
ευκαιρίες και οι απειλές-κίνδυνοι. Είναι ανάλυση σε μικροοικονομικό επίπεδο.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
3
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Ο βασικός στόχος του προτεινόμενου έργου είναι να δώσει απαντήσεις στα
τρία αυτά ερωτήματα, προκειμένου να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι
κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες δράσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στο
επιθυμητό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.
Οι επιμέρους στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου – Προγράμματος αφορούν
στα εξής:
•
Προσανατολισμός στο τρίπτυχο «οικονομία – κοινωνία – περιβάλλον»,
στο οποίο στηρίζεται η κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.
•
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας
του ∆ήμου.
•
Προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού ρόλου του ∆ήμου.
•
Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των
πόρων.
•
Προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων.
•
Περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.
•
Ενίσχυση της συνεργασίας όλων των δημιουργικών δυνάμεων του
εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήμου (επιχειρήσεις – δημόσιοι τοπικοί
φορείς – πολίτες) σε διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής δράσεων
ανάπτυξης στο πλαίσιο της κατεύθυνσης της αστικής ανασυγκρότησης
και ανάπτυξης.
Για να ικανοποιηθούν οι ανωτέρω στόχοι, θα εφαρμοστεί μια σύγχρονη
μεθοδολογική προσέγγιση η οποία προσδιορίζεται από τα ακόλουθα βασικά
σημεία:
•
Σαφής καταγραφή και τεκμηρίωση της πραγματικής εικόνας και/ή
κατάστασης του ∆ήμου με έμφαση στα μείζονα θέματα ανάπτυξης
αλλά και στα προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη.
•
Αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών για την ανάπτυξη του ∆ήμου,
λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι τώρα δράσεις και προτείνοντας νέες
με καινοτομικό χαρακτήρα.
•
Αξιοποίηση της διεθνούς και Ελληνικής εμπειρίας.
•
Καταγραφή στοιχείων και συλλογή δευτερογενούς υλικού από
πολεοδομικές, χωροταξικές και αναπτυξιακές μελέτες για την
περιοχή.
•
Αξιοποίηση των υφιστάμενων ψηφιοποιημένων υποβάθρων (εάν
υπάρχουν).
•
Συλλογή στοιχείων για τη δημογραφική, κοινωνική, παραγωγική και
οικονομική διάρθρωση του ∆ήμου και του Νομού από δημόσιες
υπηρεσίες και φορείς του ∆ήμου και του Νομού.
•
Συναντήσεις εργασίας με φορείς της περιοχής, με σκοπό την
καταγραφή στάσεων και προτάσεων για την ανάπτυξη της περιοχής
μελέτης.
•
∆ημιουργία πρωτογενούς χαρτογραφικού υλικού.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
4
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
•
Χρησιμοποίηση μεθόδων συλλογικής ανάλυσης, τεκμηρίωσης και
επιλογής προτάσεων (team work, brainstorming), ακολουθώντας
σύγχρονες πρακτικές και μεθόδους ανάλυσης.
Εκτιμάται ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων προσδίδει στο
Επιχειρησιακό Σχέδιο την απαραίτητη τεκμηρίωση και αποδοχή, έτσι ώστε
να καταστεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής του
∆ήμου.
Προκειμένου όμως, το Σχέδιο να στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα της
περιοχής και στις πραγματικές της ανάγκες, καθώς και να λαμβάνει υπόψη
του τις ιδέες, προτάσεις και τα ενδιαφέροντα των πολιτών της περιοχής η
εκπόνηση του Σχεδίου, μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται μέσω συζητήσεων με
κατοίκους και φορείς της περιοχής. Είναι προφανές ότι μόνο στο πλαίσιο
του ∆ημοκρατικού Προγραμματισμού και του Σχεδιασμού εκ των κάτω
προς τα άνω, είναι εφικτό να προκύψει ένα Σχέδιο που θα χαρακτηρίζεται
από πληρότητα, ρεαλισμό, κοινωνική συναίνεση και αποδοχή.
Σύμφωνα, μάλιστα και με το Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/
2006, ΦΕΚ 114Α’ – 8/6/2006), στα άρθρα 203 – 207, διατυπώνεται η
υποχρέωση των Ο.Τ.Α. για εκπόνηση ενός τέτοιου Επιχειρησιακού
Προγράμματος, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της
οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και
με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού,
υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των
∆ήμων.
Παράλληλα, σύμφωνα και με τον Καλλικράτη (παρ.1 άρθρο 266
Ν.3852/2010, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.10κα του άρθρου 18 του
N. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/09.08.2010 τεύχος Α), για το μεσοπρόθεσμο
Προγραμματισμό των ∆ήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα ∆ράσης
και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το
Ετήσιο Πρόγραμμα ∆ράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και
επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.
Ειδικά μάλιστα για τη δημοτική περίοδο 2011-2014:
α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια.
β. Η προθεσμία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν μπορεί
να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2011. (άρθρο 267 παρ.6
Ν.3852/2010)
γ. Για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα ∆ράσης αποτελεί ο οικονομικός
προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα.
δ. Το Ετήσιο Πρόγραμμα ∆ράσης για το 2012 συντάσσεται μαζί με το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
ε. Κατά τη μεταβατική περίοδο δεν συντάσσεται ενδιάμεση έκθεση
αξιολόγησης.
(άρθρο
11
απόφασης
18183/02.04.2007
(ΦΕΚ
534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣ∆∆Α, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 45038/08.08.2007 (ΦΕΚ 1613/17.08.2007 τεύχος Β’) και
71841/21.12.2007 (ΦΕΚ 19/14.01.2008 τεύχος Β’) αποφάσεις του
ΥΠΕΣ∆∆Α και την υπ’ αριθμ. 16422/17.04.2008 (ΦΕΚ 699/21.04.2008
τεύχος Β’) απόφαση του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, και αναδιατυπώθηκε
από το άρθρο 9 της υπ. αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφασης του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆.)
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
5
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Με βάση, λοιπόν την ανάλυση που προηγήθηκε, τη δέσμευση που θέτει η
νομοθεσία, αλλά και τις λειτουργικές ανάγκες του ∆ήμου, κρίνεται
απαραίτητη η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ώστε ο ∆ήμος
να βρεθεί προετοιμασμένος για τις εξελίξεις που προγραμματίζονται σε
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
II. Οι ενότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών
προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού καθορίζονται με την υπουργική
απόφαση ΥΑ 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 5694/03.02.2011 απόφασης του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. και πρέπει να περιλαμβάνει εν γένει τις εξής ενότητες και
υπό-ενότητες:
α. Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός.
Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες.
β. Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός
Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις.
Κεφάλαιο 2.2: «Τριετής» προγραμματισμός των δράσεων.
γ.
Ενότητα
3:
Οικονομικός
προγραμματισμός
και
δείκτες
παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός.
Κεφάλαιο 3.2: ∆είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος.
Εν προκειμένω για καλύτερη αποτύπωση των δεδομένων, το παρόν Σχέδιο,
τηρώντας τις βασικές οδηγίες, προχωρά σε μεγαλύτερη ανάλυση και
περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:
α. Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός.
Κεφάλαιο 1.1:
κατάστασης.
Περιγραφή
και
αξιολόγηση
της
υφιστάμενης
Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της περιοχής του ∆ήμου Μάνδρας Ειδυλλίας τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ∆ήμου και των Νομικών
Προσώπων του, ως οργανισμών, και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση.
1.1.1 Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφέρεται στα εξής δεδομένα
και χαρακτηριστικά:
1. Βασικά πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του ∆ήμου Μάνδρας Ειδυλλίας.
2. Βασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής του ∆ήμου Μάνδρας Ειδυλλίας.
3. Βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής του ∆ήμου Μάνδρας Ειδυλλίας.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
6
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
4. Βασικά χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής του
∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.
5. Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του ∆ήμου Μάνδρας Ειδυλλίας.
Επίσης, αντικείμενο ανάλυσης συνιστά και ο ∆ήμος ως αυτοτελής
οικονομικός οργανισμός. Συνεπώς, η ενότητα «υφιστάμενη κατάσταση»
αναφέρεται και σε βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του
Ο.Τ.Α., όπως:
1. ∆ιοικητική διάρθρωση του Ο.Τ.Α.
2. Ανθρώπινο δυναμικό
3. Καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Τ.Α.
4. Έσοδα και δαπάνες του Ο.Τ.Α.
1.1.2 Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
Η απλή περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης δεν αρκεί από μόνη της να
συμβάλει σε έναν ασφαλή προσδιορισμό των στόχων και προτεραιοτήτων
της αναπτυξιακής στρατηγικής. Για το λόγο αυτό απαιτείται η ενδελεχής
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ώστε να προσδιορισθούν με
σαφήνεια:
A. Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιμο να
αντιμετωπιστούν από τον Ο.Τ.Α. κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο,
ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας.
B. Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Ο.Τ.Α. ως
προς τα κρίσιμα ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών και την εκτιμώμενη
ζήτηση για την παροχή δημοτικών ή κοινοτικών υπηρεσιών.
Γ. Οι δυνατότητες και οι υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Ο.Τ.Α.
και των Νομικών Προσώπων του, σε σχέση με τις λειτουργίες που
επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή τους, την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και σε σχέση με την
οικονομική τους κατάσταση.
∆. Οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό
πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).
Κεφάλαιο
1.2:
προτεραιότητες.
Στρατηγική
του
Ο.Τ.Α.
και
αναπτυξιακές
1.2.1 Διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος
Η περιοχή αναφοράς οφείλει να προσδιορίσει το αναπτυξιακό της όραμα,
προκειμένου αυτό να αποτελέσει οδοδείκτη της μελλοντικής δράσης τόσο
της δημοτικής αρχής όσο και της τοπικής κοινωνίας. Και ενώ, η ανάλυση
της υφιστάμενης κατάστασης απαντά στο ερώτημα «που βρίσκεται η
περιοχή και ο ∆ήμος σήμερα», η διατύπωση του οράματος απαντά στο
ερώτημα «ποιά οφείλει να είναι η εικόνα και η κατάσταση της περιοχής
αύριο».
Συνεπώς, το όραμα αποτελεί συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής
επιθυμητής κατάστασης της περιοχής του Ο.Τ.Α. και του ίδιου του Ο.Τ.Α.,
ως οργανισμού, για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, την οποία θα
επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την
ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση.
1.2.2 Προσδιορισμός της στρατηγικής
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
7
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Ο προσδιορισμός της στρατηγικής του Ο.Τ.Α. αναφέρεται πρωτίστως στη
διατύπωση των γενικών στρατηγικών στόχων προκειμένου να πετύχει το
όραμα του. Σύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές, ενδεικτικά, οι
στρατηγικοί στόχοι αφορούν:
i. Στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης
της περιοχής.
ii. Στην ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του.
iii. Στην αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του (με τη βελτίωση της
λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων του, την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του).
iv. Στη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης.
1.2.3 Προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων
Ο προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις
οποίες θα διαρθρωθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα, λαμβάνει υπόψη τις
εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες. Οι αναπτυξιακές
προτεραιότητες εκφράζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τη μορφή
αξόνων. Ενδεικτικά, οι άξονες αυτοί μπορεί να είναι:
i. «Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές».
ii. «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός».
iii. «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση».
iv. «Ο Ο.Τ.Α. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την
πολιτεία και τους τοπικούς φορείς». Ο άξονας αυτός ενδεικτικά αφορά:
α. Στη γενική οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Α., καθώς και σε ζητήματα
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής τοπικής διοίκησης.
β. Στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών
Προσώπων του.
γ. Στις ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών
για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων
τους, καθώς και για τη γενικότερη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του
Ο.Τ.Α.
β. Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός
Η δεύτερη ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος στοχεύει στη
συγκεκριμένη πλέον διατύπωση στόχων, δράσεων και έργων για την
επόμενη τετραετία. Ειδικότερα, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές, η
ενότητα αυτή περιλαμβάνει:
Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις.
2.1.1 Γενικοί και ειδικοί στόχοι
Στο πρώτο κεφάλαιο του επιχειρησιακού προγραμματισμού εξειδικεύονται
οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι σε ειδικότερους στόχους.
2.1.2 Άξονες, μέτρα, προγράμματα δράσης και έργα
Ακολούθως, κάθε άξονας εξειδικεύεται σε μέτρα, που αντιστοιχούν σε
έναν ή περισσότερους ειδικότερους στόχους, που πρέπει να επιτευχθούν
κατά προτεραιότητα από τον Ο.Τ.Α. την επόμενη τετραετία. Ενδεικτικά, τα
μέτρα μπορεί να αφορούν: Ύδρευση και Αποχέτευση, ∆ιαχείριση
Απορριμμάτων,
Κοινωνική
Φροντίδα,
Πολιτισμό
και
Αθλητισμό,
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
8
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Απασχόληση, Τουριστική Ανάπτυξη, Οικονομικά του Ο.Τ.Α., καθώς και
Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναμικού του Ο.Τ.Α. και των Νομικών
Προσώπων του.
Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάζεται ένα
ολοκληρωμένο υποπρόγραμμα δράσεων. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι
κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα (όπου ως έργα νοούνται δράσεις που
εκτελούνται εφάπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας
υλοποίησης) ή να είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των
υπηρεσιών και οργάνων διοίκησης.
Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν τεχνικά έργα,
μελέτες, έρευνες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες δημοσιότητας,
κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να
περιλαμβάνουν:
α. Κύριες λειτουργίες, δηλ. δραστηριότητες μέσω των οποίων ασκούνται οι
αρμοδιότητες και εκπληρώνεται ο σκοπός του Ο.Τ.Α. (όπως δραστηριότητες
κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας περιβάλλοντος).
β. Υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται
στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα
διοίκησης του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του (όπως διαχείριση
θεμάτων προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική
υποστήριξη, νομική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραμματισμού,
τεκμηρίωση πληροφοριών).
Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων μπορεί να είναι υπηρεσίες του Ο.Τ.Α.
και των Νομικών Προσώπων του. Μπορεί, επίσης, να είναι και σύνδεσμοι
Ο.Τ.Α. στους οποίους συμμετέχει ο Ο.Τ.Α. ή οι δομές που ορίζονται ως
φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις συνεργασίας του Ο.Τ.Α. με άλλους
φορείς.
Σε ειδική παράγραφο
προσδιορίζονται:
του
κεφαλαίου
αυτού
είναι
δυνατό
να
α. ∆ράσεις διαδημοτικής σημασίας, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία με
τους γειτονικούς Ο.Τ.Α.
β. ∆ράσεις υπερτοπικής σημασίας, ως προτάσεις προς τα υπερκείμενα
επίπεδα προγραμματισμού.
Κεφάλαιο 2.2: Τριετής προγραμματισμός των δράσεων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του επιχειρησιακού προγραμματισμού ιεραρχούνται
οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου και
προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας. Τουλάχιστον για τις
δράσεις
αυτές
συμπληρώνεται
τυποποιημένο
έντυπο
προγραμματισμού, στο οποίο κατ’ ελάχιστον προσδιορίζονται:
α. Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος, όπου
εντάσσεται η δράση.
β. Οι στόχοι του μέτρου στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλλουν τα
αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης.
γ. Οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση της δράσης.
δ. Οι φάσεις υλοποίησης της δράσης.
ε. Η υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του που είναι
υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης.
στ. Η χωροθέτηση της δράσης.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
9
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
ζ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ανά έτος.
η. Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι και άλλες προϋποθέσεις για
την υλοποίηση της δράσης.
θ. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης.
Για τη διευκόλυνση της κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του
Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
των δράσεων, το χρονοδιάγραμμα απόκτησης των απαιτούμενων πόρων και
ο προϋπολογισμός δαπανών συντάσσονται για κάθε έτος της επόμενης
τριετίας.
Η διάρθρωση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του Ο.Τ.Α. και των
Νομικών Προσώπων του αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών
τους.
Το περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης προκύπτει από την
κατ’ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος. Στο ετήσιο
πρόγραμμα δράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών
δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος, που θα υλοποιηθούν από τις
υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών του Προσώπων.
Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον:
α. Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος όπου
εντάσσεται η δράση.
β. Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά το
επόμενο έτος.
γ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης, ανά τρίμηνο.
δ. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης.
ε. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης.
Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου
συντάσσεται μαζί με τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό και αποτελεί μαζί
με το τεχνικό πρόγραμμα του ιδίου έτους, προσωρινό πρόγραμμα, που
οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του επιχειρησιακού
προγράμματος.
Τα διετή προγράμματα δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου
259 του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) υποκαθιστούν τα
αντίστοιχα ετήσια προγράμματα δράσης τους.
Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός
υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα. Το ετήσιο πρόγραμμα μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει νέες
δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα,
εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες
του ∆ήμου.
γ. Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός
παρακολούθησης και αξιολόγησης.
και
δείκτες
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα εξής:
Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός.
Στο κεφάλαιο
ακόλουθα:
«Οικονομικός
προγραμματισμός»
περιλαμβάνονται
τα
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
10
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
α. Εκτιμώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ανά
πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας.
β. Υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των
δράσεων του προγράμματος.
γ. Καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά άξονα
και μέτρο.
Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες
προγράμματος.
παρακολούθησης
και αξιολόγησης
του
1. Στο κεφάλαιο «∆είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης
προγράμματος»,
καταρτίζονται
δείκτες
αποτελεσμάτων
για
παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων
δείκτες υλοποίησης ή εκροών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση
βαθμού υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος.
του
την
και
του
2. Οι προηγούμενοι δείκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των
στόχων, προκειμένου αυτοί να καταστούν μετρήσιμοι.
III. Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο εκπονήθηκε με βάση τη σχετική νομοθεσία
(κεφάλαιο Ζ’, άρθρα 203 έως 206 του Ν.3463/2006 - άρθρο 266, του
Ν.3852/2010 – άρθρο 18 του Ν.3870/2010).
Συμπληρωματικά για τη σύνταξη του λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα.
•
Νόμος 3463/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
•
Προεδρικό διάταγμα 185, ΦΕΚ 221, της 12 Σεπτεμβρίου 2007,
τεύχος πρώτο «όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης
και
αξιολόγησης
των
επιχειρησιακών
προγραμμάτων
των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».
•
Η εγκύκλιος 45, της 25 Οκτωβρίου 2006 του Υφυπουργού
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΕΠ) Ο.Τ.Α.».
•
Η 18183/2 Απριλίου 2007 Υπουργική Απόφαση «Περιεχόμενο, δομή
και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 45038/08.08.2007 (ΦΕΚ
1613/17.08.2007 τεύχος Β’) και 71841/21.12.2007 (ΦΕΚ
19/14.01.2008 τεύχος Β’) αποφάσεις του ΥΠΕΣΔΔΑ και την υπ’
αριθμ. 16422/17.04.2008 (ΦΕΚ 699/21.04.2008 τεύχος Β’)
απόφαση του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, και αναδιατυπώθηκε από
το άρθρο 9 της υπ. αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφασης του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.
•
Ο οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α. της
ΕΕΤΑΑ.
Για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ∆ήμου καταβλήθηκε προσπάθεια,
ώστε να κωδικοποιηθεί κατά το δυνατόν σε όλα τα σημεία του. Επιλέχθηκε
η παρουσίαση όλων των πληροφοριών με τη μορφή μικρών κειμένων και
πινάκων και αποφεύχθηκαν οι μακροσκελείς αναφορές σε όλα τα κεφάλαιά
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
11
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
του. Ακόμη έγινε επιλογή και παράθεση μόνο των αναγκαίων πληροφοριών
που τεκμηριώνουν τις δράσεις που προτείνονται. Με τον τρόπο αυτό,
εκτιμήθηκε ότι είναι δυνατή η άμεση άντληση των αναγκαίων
πληροφοριών, αλλά και η συνοπτική και τεκμηριωμένη περιγραφή των
προτεινόμενων δράσεων και ενεργειών.
IV. Πλαίσιο Σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ακολούθησε
ένα συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο και πιο συγκεκριμένα:
¾ Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, με έμφαση στο τρόπο που αυτό επηρεάζει τον τρόπο
λειτουργίας του ∆ήμου, προκειμένου να καταγραφούν τα
προβλήματα και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
¾ Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήμου με σκοπό να
εντοπιστούν οι αδυναμίες αλλά και τα πλεονεκτήματα που
παρουσιάζονται στην οργάνωση και λειτουργία του
¾ ∆ιατύπωση
του
Προγραμματισμού
Οράματος,
της
Στρατηγικής
και
του
¾ Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε δράσεις, άξονες,
μέτρα, προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα.
Σημειώνεται ότι η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και τον υφιστάμενο
προγραμματισμό της ∆ιεπιστημονικής Ομάδας Έργου με τα κάτωθι
βήματα/στάδια υλοποίησης:
¾ Βήμα 1:Προετοιμασία και Οργάνωση
¾ Βήμα 2:Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της
περιοχής του ∆ήμου
¾ Βήμα 3:Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του ∆ήμου και των
νομικών προσώπων του ως οργανισμών
¾ Βήμα 4:Καθορισμός
προτεραιοτήτων
¾ Βήμα 5:Έγκριση
διαβούλευσης
της
του
στρατηγικής
Στρατηγικού
και
των
Σχεδίου
αναπτυξιακών
και
διαδικασίες
¾ Βήμα 6:Κατάρτιση Σχεδίων ∆ράσης
¾ Βήμα 7:Τριετής προγραμματισμός των δράσεων
¾ Βήμα 8:Οικονομικός προγραμματισμός
¾ Βήμα 9:Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες
V. Συγκρότηση της Ομάδας Έργου
Με απόφαση του ∆ημάρχου Μάνδρας - Ειδυλλίας συγκροτήθηκε
∆ιεπιστημονική Ομάδα Έργου, η οποία είχε ως στόχο την σύνταξη του
Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
12
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
κατά τη ∆ημοτική Περίοδο 2011-2014, σε συνεργασία με τα όργανα
διοίκησης και τις υπηρεσίες του ∆ήμου και των Νομικών Προσώπων του,
το οποίο και εγκρίνεται από το ∆ημοτικό Συμβούλιο.
Μέλη της ορίστηκαν:
1. Κρίκα Βασιλική (Γενική ∆/ντρια)
2. Κανάκης Παναγιώτης (Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)
3. Φουτούλη Αναστασία (∆ημοτική Υπάλληλος)
4. Κολοβέντζος Παναγιώτης (Αντιδήμαρχος)
5. Θεοδώρου Πέπυ, (Τεχνικός Σύμβουλος)
Οι συνεδριάσεις των μελών της ∆ιεπιστημονικής Ομάδας Έργου για την
εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ∆ήμου και ο συντονισμός
εργασιών της, γίνεται από τον υπεύθυνο συντονιστή και Πρόεδρο της ∆ΟΕ
καθώς και με τη συμβολή όλων των εταίρων.
Εποπτεύων της ∆ιεπιστημονικής Ομάδας Έργου είναι ο ∆ήμαρχος Μάνδρας
- Ειδυλλίας που συγκαλεί σε συνεδρίαση, όποτε κρίνει σκόπιμο την
∆ιεπιστημονική Ομάδα Έργου.
VI. Προγραμματισμός του Έργου
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων ΟΤΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Σεπτέμβριος 2007), την ισχύουσα
νομοθεσία και τις εκτιμήσεις της ομάδας έργου, το χρονοδιάγραμμα
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
είναι το ακόλουθο.
ΦΑΣΕΙΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
Προετοιμασία
28/7/2011
5/8/2011
Στρατηγικός Σχεδιασμός
6/8/2011
14/9/2011
∆ιαδικασίες ∆ιαβούλευσης
15/9/2011
25/9/2011
Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός
και Ολοκλήρωση και Έγκριση του Προγράμματος
25/9/2011
30/9/2011
Σε περίπτωση που δοθεί και επιπλέον παράταση από το ΥΠ.ΕΣ για την
ολοκλήρωση και υποβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ η
παράταση αυτή θα ισχύει ανάλογα με τις διαδικασίες κατάρτισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, εφόσον ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
13
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Όπως φαίνεται και από το προαναφερόμενο προγραμματισμό του έργου,
εντοπίζονται τρεις διακριτές ενότητες στην όλη διαδικασία. Η πρώτη αφορά
την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του ∆ήμου
και των Νομικών Προσώπων, κατά την οποία η συλλογή των στοιχείων που
απαιτούνται γίνεται μέσω πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας.
Καθοριστικό
ρόλο
στην
ενότητα
αυτή
έχει
η
συμπλήρωση
ερωτηματολογίων από τους προϊσταμένους, προκειμένου να αποτυπωθεί
και απολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση της εσωτερικής λειτουργίας των
υπηρεσιών. Ακολουθεί η διατύπωση του οράματος, της στρατηγικής και
των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που θα αποτελέσουν τους κύριους
άξονες πολιτικής για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.
Η διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ολοκληρώνεται
με την εξειδίκευση της προηγούμενης ενότητας μέσω της κατάρτισης
σχεδίων δράσης εγκεκριμένων από τις υπηρεσίες του ∆ήμου και των
Νομικών Προσώπων και του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού
των επιμέρους δράσεων. Στη συνέχεια ακολουθεί η έγκριση από την ΓΓ
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης της διαδικασίας κατάρτισής του και η
εξειδίκευση του σε ετήσια επιχειρησιακά προγράμματα προκειμένου να
δρομολογηθεί η υλοποίησή του.
VII. Ενημέρωση των Υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου
Αρχική ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Νομικών
Προσώπων του ∆ήμου πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των
∆ιευθυντών και προϊστάμενων των υπηρεσιών του ∆ήμου και τους
Προέδρους των Νομικών Προσώπων του ∆ήμου. Στη συνάντηση αυτή
ζητήθηκε από τους παριστάμενους να συνεργαστούν με τα μέλη της ∆ΟΕ
στη διαδικασία καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγησης
των υπηρεσιών του ∆ήμου μέσα από την εφαρμογή της μεθόδου
συμπλήρωσης δομημένου ερωτηματολόγιου με εστιασμένη συνέντευξη.
VIII. Διαδικασίες διαβούλευσης – Μέτρα Δημοσιότητας
Την κατάθεση του Στρατηγικού Σχεδιασμού στο ∆ημοτικό Συμβούλιο, θα
ακολουθήσουν η συζήτησή του στα Τοπικά Συμβούλια κάθε ∆ημοτικής
Ενότητας, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των τοπικών αρχών,
διάλογος και να ενσωματωθούν στο τελικό σχέδιο του Επιχειρησιακού οι
προτάσεις τους.
Για το λόγο αυτό θα διεξαχθεί σε κάθε ∆ημοτική Ενότητα ανοιχτή
διαβούλευση με τοπικούς φορείς και δημότες, παρούσης της Ομάδας
Έργου, προκειμένου να δοθούν διευκρινήσεις και να γίνει καταγραφή
αναγκών και προτεραιοτήτων.
Παράλληλα το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού θα παραμείνει
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ∆ήμου προκειμένου να είναι προσβάσιμο
σε κάθε πολίτη ο οποίος επιθυμεί να το διαβάσει, να ενημερωθεί και να
υποβάλλει ηλεκτρονικά ερωτήματα, παρατηρήσεις ή προτάσεις προς
επεξεργασία και ενσωμάτωση.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
14
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Η διαδικασία διαβούλευσης ολοκληρώνεται με τη συνεδρίαση της
∆ημοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης η οποία θα γνωμοδοτήσει επί του
τελικού Σχεδίου.
Στη συνέχεια, μετά τον κοινωνικό διάλογο και τη διαβούλευση, το τελικό
Σχέδιο, στο οποίο θα έχουν ενσωματωθεί οι προτάσεις και οι θέσεις των
φορέων και της τοπικής κοινωνίας, με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής
∆ιαβούλευσης και την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και με ευθύνη
της ∆ημοτικής Αρχής, θα έρθει προς ψήφιση στο ∆ημοτικό Συμβούλιο.
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο είναι το τελικό όργανο, που θα εγκρίνει εν τέλει
και στο σύνολό του το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ∆ήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας για τη δημοτική Περίοδο 2011- 2014.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
15
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Κεφάλαιο 1.1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.1.1 Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Ο.Τ.Α.
Η
μελετώμενη περιοχή καλύπτει την έκταση του ∆ήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας, ο οποίος δημιουργήθηκε μετά τη ∆ιοικητική Μεταρρύθμιση, που
έφερε το όνομα «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Πιο συγκεκριμένα προέκυψε
από τη συνένωση των ∆ήμων Μάνδρας, Βιλίων και Ερυθρών και της
Κοινότητας Οινόης και έχει έδρα τη Μάνδρα.
Η μελετώμενη περιοχή του ∆ήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας έχει διαμορφώσει
μια χωρική φυσιογνωμία βάσει της ευρύτερης χωρικής ενότητας στην
οποία ανήκει. Ο ρόλος του ∆ήμου στον ευρύτερο εθνικό χώρο, αλλά και
τα χωρικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά κυρίως της χωρικής ενότητας
εκείνης του ∆ήμου, που παρουσιάζει εγγύτητα στον άξονα της Αττικής
Οδού και της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, έχει επηρεαστεί από τον
μητροπολιτικό
χαρακτήρα
της
ευρύτερης
μητροπολιτικής
περιοχής
πρωτεύουσας.
Ο ∆ήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας εντάσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα
∆υτικής Αττικής και στην Περιφέρειας Αττικής και κατά συνέπεια του
προσδίδονται χαρακτηριστικά μητροπολιτικής εμβέλειας.
Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της χώρας και
ειδικότερα καταλαμβάνει το νοτιοανατολικό τμήμα της γεωγραφικής
2
περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Έχει έκταση 3.808 χλμ και καλύπτει το
2,9% της συνολικής έκτασης της χώρας. Έχει έδρα την Αθήνα η οποία
αποτελεί και την Πρωτεύουσα της Ελλάδας καθώς και την μοναδική
μητροπολιτικού χαρακτήρα περιοχή της.
Η μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής συνιστά άλλωστε τη βασική πύλη
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση
στον ελληνικό χώρο λόγω καταρχήν της πύλης εισόδου πληθυσμών από
τον υπόλοιπο κόσμο μέσω του λιμανιού του Πειραιά αλλά και του ∆ιεθνούς
Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». Η στρατηγική της θέση φανερώνεται
κι από την κεντροβαρική της θέση στον εθνικό χώρο και τον άξονα Βορρά
- Νότου και τον άξονα της Εθνικής Οδού ΠΑΘΕ, αλλά και από την συνεχή
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
16
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
πληθυσμιακή εισροή από την ελληνική επικράτεια, λόγω της εύκολης
πρόσβασης και της ευνοϊκής θέσης.
Η κεντροβαρική θέση λοιπόν της Αττικής έχει παίξει τον σημαντικότερο
ρόλο για την μέχρι σήμερα μητροπολιτική της ανάπτυξη και συνεχίζει να
συμβάλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και την προσέλκυση της
πλειοψηφίας των παραγωγικών δραστηριοτήτων της χώρας.
Η Περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβάνει το ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα
της Αθήνας, ενώ η μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας περιλαμβάνει
έναν αριθμό Τοπικών Αυτοδιοικήσεων που ενδεχομένως υπερβαίνει και τα
διοικητικά όρια της Περιφέρειας.
Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής
εξέλιξης, το 50% του εθνικού δικτύου τεχνικής υποδομής, τον μεγαλύτερο
όγκο δραστηριοτήτων και το μεγαλύτερο ποσοστό παραγόμενου ΑΕΠ της
χώρας.
Στην περιφέρεια εντοπίζονται στο αστικό συνεχές δύο μεγάλοι πόλοι
εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, η Αθήνα κι ο Πειραιάς, όπου η πρώτη
είναι σαφώς περισσότερο ανεπτυγμένη, ενώ εντός του πολεοδομικού
συγκροτήματος
απαντώνται
διάφορα
μικρότερης
σημασίας
κέντρα
εμπορικών και διοικητικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και περιοχές
που συγκεντρώνουν δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα, με ένταση
στην ∆υτική Αττική, περιοχές με ένταση στις μεταφορές όπως τα Μεσόγεια
κ.α.
Ο μητροπολιτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας έχει ενισχυθεί και από την
ολοκλήρωση μεγάλων μεταφορικών υποδομών όπως ο
προαστιακός
σιδ/μος και ο άξονας της Αττικής Οδού που συνέβαλλαν στην διευκόλυνση
των μετακινήσεων και την σύνδεση των μακρινών προαστίων με την
περιοχή
της
πρωτεύουσας.
Οι επέκταση
των αστικών
μεταφορικών
υποδομών, όπως το δίκτυο του Μετρό συμβάλλουν εξίσου στην παραπάνω
κατεύθυνση.
Η οικονομική φυσιογνωμία της Περιφέρειας εξακολουθεί σήμερα να
βασίζεται στον τριτογενή τομέα και εν μέρει στον δευτερογενή
τομέα. Τα σημαντικότερα προβλήματα που παρατηρούνται, αφορούν
κυρίως στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και στους κλάδους της
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
17
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
γεωργίας της κτηνοτροφίας που είναι ιδιαίτερα συρρικνωμένοι
κυρίως λόγω της αστικοποίησης των τελευταίων ετών.
Παράλληλα είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι η εντονότερη βιομηχανική
δραστηριότητα της χώρας είναι σήμερα χωροθετημένη εντός των ορίων της
περιοχής της πρωτεύουσας, όπου τείνει να συγκεντρώνει σε κοντινές
αποστάσεις δραστηριότητες διαμετακόμισης και αποθήκευσης προϊόντων με
τελικό προορισμό εντός ή εκτός χώρας. Η οικονομίες συγκέντρωσης που
έχουν λειτουργήσει στην περιοχή της ∆υτικής Αττικής καθώς στα όρια των
Νομών Αττικής και Βοιωτίας επί της ΠΑΘΕ, αλλά και στα Μεσόγεια,
δημιουργούν όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας, προσελκύοντας ακόμα
μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού.
Ο ανεπτυγμένος κι αναπτυσσόμενος τριτογενής τομέας οφείλει την ανοδική
του πορεία στην εμπορική δραστηριότητα και τον κλάδο των διαφόρων
υπηρεσιών, με κυριότερες απ’ αυτές τις υπηρεσίες που χωροθετούνται στην
Αθήνα, κι αφορούν την κεντρική διοίκηση της χώρας εκείνες που
σχετίζονται με τις μεταφορές, αλλά κι όσες απορρέουν από τη λειτουργία
των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το εμπόριο συγκεντρώνεται
στο κέντρο της Αθήνας και κατά τόπους σε κάθε ∆ήμο. Στην περιφέρεια
του Λεκανοπεδίου υφίστανται μικρότερα κέντρα εμπορίου κι υπηρεσιών
που δεν βρίσκονται εντός του αστικού συνεχούς της Αθήνας ένα εκ των
οποίων είναι και η Μάνδρα.
Ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στην Περιφέρεια Αττικής, κυρίως
ο αστικός τουρισμός που αφορά στην Αθήνα, ο οποίος και πλαισιώνεται με
δραστηριότητες
πολιτισμού
κυρίως
(αρχαιολογικοί
χώροι,
μουσεία,
δραστηριότητες κ.α.) και παρουσιάζει περιθώρια περεταίρω ανάπτυξης σε
αυτήν την κατεύθυνση. Παράλληλα είναι ανεπτυγμένος ο παραθερισμός
κατά μήκος των ακτών Ανατολικής και Νότιας Αττικής, στην ζώνη από
Λαγονήσι έως Λαύριο κι από εκεί έως Ραφήνα συνεχόμενα έως την περιοχή
∆ήλεσι και τα όρια του Νομού Βοιωτίας.
Στη ∆υτική Αττική παρουσιάζονται επίσης έντονα φαινόμενα αστικοποίησης
λόγω ζήτησης για παραθερισμό, όχι όμως της ίδιας έντασης με τα
παραπάνω. Η περιοχή που παρουσιάζει β΄ κατοικία στην ∆υτική Αττική,
είναι η παράκτια ζώνη Αλεποχωρίου, Ψάθας, Πόρτο Γερμενό που ανήκει
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
18
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
στο ∆ήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας και η παράκτια ζώνη από Λουτρόπυργο έως
Αγίους Θεοδώρους στα όρια του Νομού Κορινθίας.
Οι εθνικής εμβέλειας μεταφορικές υποδομές που χωροθετούνται και
διασχίζουν την Περιφέρεια κι αποτελούν πύλες εισόδου τουριστών στην
χώρα παίζουν σημαντικό ρόλο στην έως σήμερα ανάπτυξη της περιοχής
αλλά και τις περεταίρω προοπτικές ανάπτυξης της. (Λιμένας Πειραιά,
Ραφήνας,
Λαυρίου,
αερολιμένας
«Ελ.
Βενιζέλος»)
Στην
τουριστική
δραστηριότητα της Περιφέρειας εντάσσεται και η έντονη δραστηριότητα
στα πλαίσια του μοντέλου ήλιος- θάλασσα που αφορά στα νησιά της
Αττικής (Πόρος, Αίγινα, Ύδρα, Σπέτσες).
Οι δυνατότητες του Νομού ∆υτικής Αττικής σχετικά με την τουριστική
ανάπτυξη είναι αυξημένες, αφενός λόγω της μικρής πυκνότητας δόμησης
κι αφετέρου λόγω του ενδιαφέροντος φυσικού περιβάλλοντος και του
πλούσιου ορεινού χώρου, αλλά και λόγω της ύπαρξης πληθώρας μνημείων
και στοιχείων πολιτισμού.
Το φυσικό περιβάλλον της Αττικής αποτελεί μία μη χωρική ενότητα καθώς
αποτελείται από ένα σύνολο οικοσυστημάτων εξαρτημένων μεταξύ τους
που δημιουργούν τις ιδιαίτερες συνθήκες για την χλωρίδα και την πανίδα
της περιοχής. Ο ∆ήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας εντάσσεται στο ευρύτερο
φυσικό
περιβάλλον
της
Αττικής.
Το
τελευταίο
παρουσιάζει
μεγάλη
βιοποικιλότητα, περιέχει πολλά απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας
καθώς και περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως οικότοποι προτεραιότητας
από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνδυασμό με τα γενικότερα τοπικά
χαρακτηριστικά, κι αποκαλείται «Αττικό Τοπίο».
Στο σύνολο της Αττικής έχουν εντοπιστεί αξιόλογοι τόποι οικολογικού
ενδιαφέροντος και πολλοί από αυτούς περιλαμβάνονται στους καταλόγους
της
Ε.Ε.
ως
Τοπία
Ιδιαιτέρου
Φυσικού
Κάλλους,
Βιότοποι
του
προγράμματος CORINE, Βιότοποι του προγράμματος NATURA 2000 ,
μεταξύ των οποίων οι δύο Εθνικοί ∆ρυμοί Πάρνηθας και Σουνίου. Το
φυσικό τοπίο της Αττικής μέχρι την τελευταία δεκαετία συμπεριλάμβανε και
μεγάλα τμήματα αγροτικής γης, τα οποία όμως έχουν συρρικνωθεί
σημαντικά
αφού
αποτελούν
αντικείμενο
ανάπτυξης
άλλων
δραστηριοτήτων, πλην των αγροτικών. Η χωροθέτηση του εθνικού
αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος στην περιοχή και η ανάπτυξη του οδικού άξονα
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
19
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
της Αττικής Οδού έχουν κατά πολύ επηρεάσει τον μετασχηματισμό των
∆ήμων που συνορεύουν ιδιαίτερα δε τον συγκεκριμένο οδικό άξονα. Στην
Περιφέρεια βρίσκονται οικοσυστήματα εθνικής αξίας, ειδικότερα δε ζώνες
«NATURA 2000», αισθητικά δάση, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους αλλά
και λιγοστά καταφύγια θηραμάτων. Παράλληλα στις λίστες της Συνθήκες
Ramsar εντοπίζονται περιοχές προστασίας.
Η ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Αττικής έχει τρεις βασικές εκτενείς ζώνες
προστασίας της φύσης και του τοπίου όπως φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα.
Η διαμόρφωση του τοπίου στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου Πεδίου
οφείλεται στη ανθρώπινη δραστηριότητα τόσο στο χερσαίο όσο και στο
ημιορεινό και ορεινό χώρο. Μέχρι προσφάτως στην περιοχή κυριαρχούσε η
αγροτική δραστηριότητα. Τα τελευταία 30 χρόνια το τοπίο της ∆υτικής
Αττικής και κυριότερα του Θριασίου Πεδίου καθώς και της νοτιοδυτικής
περιοχής της Μάνδρας έχει υποβαθμιστεί και επιβαρυνθεί
από την
αστικοποίηση και τις οικονομίες συγκέντρωσης των επιχειρήσεων που
δημιουργεί αφενός η Αττική Οδός και αφετέρου ο ορεινός χώρος που έχει
υποβαθμιστεί από τις φυσικές καταστροφές.
Η
Περιφέρεια
Αττικής
γεωγραφικά
χωρίζεται
στην
Περιφέρεια
Πρωτευούσης και το υπόλοιπο Αττικής. Η Περιφέρεια Πρωτευούσης
περιλαμβάνει το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και οροθετείται από
τα βουνά της Πάρνηθας, του Υμηττού και της Πεντέλης (Λεκανοπέδιο της
Αθήνας).
Η Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής έχει έκταση περίπου 1.003.400
στρέμματα, περιλαμβάνει τους ∆ήμους Φυλής, Μεγάρων, Ελευσίνας,
Ασπροπύργου και Μάνδρας- Ειδυλλίας. Ο πληθυσμός της ∆υτικής Αττικής
(2001) ήταν 151.038 κάτοικοι, έχοντας αυξηθεί από το 1991 κατά 21%.
Παρά την μεγάλη ανάπτυξη, μόνο το 7% της επιφάνειάς του Νομού είναι
κατοικημένες περιοχές. Οι κάτοικοί του απασχολούνται στη βιομηχανία
(37%), σε οικοδομικές δραστηριότητες (18%), στη γεωργία (9,5%) και
στο εμπόριο (9,5%).
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
20
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1.1.1.1 Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και Διοικητική Οργάνωση
1.1.1.1. Βασικά χαρακτηριστικά,
Διοικητική Οργάνωση
χωροταξική
ένταξη
και
Ο ∆ήμος Μάνδρας- Εδυλλίας έχει έκταση 426.26 τ.χλμ και ο πληθυσμός
του 20.098 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001.
Βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής και πιο συγκεκριμένα στην
Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής. Κατέχει μεγάλο μέρος της
ενδοχώρας ∆υτικής Αττικής και κατέχει παράκτια ζώνη μόνο στον
Κορινθιακό στο ∆ημοτικό ∆ιαμέριμα Βιλίων, αλλά όχι στον Σαρωνικό
παρότι πλησιάζει την ακτή.
Ο ∆ήμος χωρίζεται σε 4 ∆ημοτικές Ενότητες, οι οποίες ταυτίζονται με τα
όρια των ∆ήμων και της Κοινότητας που συνενώθηκαν για τη δημιουργία
του.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
21
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Πίνακας 1: Πληθυσμός και Έκταση Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου
Μάνδρας - Ειδυλλίας
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ
2001
ΕΚΤΑΣΗ
ΑΝΑ Τ.ΧΛΜ.
ΜΑΝΔΡΑΣ
12.792
205,77
62,17
ΕΡΥΘΡΩΝ
3.326
61,15
54,40
ΒΙΛΙΩΝ
3.215
144,85
22,20
ΟΙΝΟΗΣ
765
14,43
53,01
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΥ
20.098
426,26
Δημοτική Ενότητα Μάνδρας
Η Μάνδρα με πληθυσμό 12.756 κατοίκους κατά την απογραφή του 2001,
αποτελεί σήμερα μία σύγχρονη, δυναμικά αναπτυσσόμενη πόλη. Σχετικά
με τις παραγωγικές δραστηριότητες στην περιοχή του ∆ήμου
χωροθετούνται πλήθος επιχειρήσεων αποθήκευσης προϊόντων και
διαμετακόμισης, κυρίως στις περιοχές περιμετρικά της εθνικής οδού
Αθηνών-Κορίνθου και της Αττικής Οδού, βιοτεχνίες και μονάδες
μεταποίησης. Παράλληλα σε μεγάλο τμήμα της ενδοχώρας του ∆ήμου και
κυρίως
στις
απομακρυσμένες
ημιορεινές
εκτάσεις
απαντώνται
δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, δεντροκαλλιέργειες, μικρές
κτηνοτροφικές μονάδες μη σταβλισμένες και ετήσιες καλλιέργειες στο
βορειοανατολικό τμήμα του ∆ήμου. Ο ορεινός χώρος είναι στην μεγάλη
πλειοψηφία του δασικός και δεν φιλοξενεί παραγωγικές δραστηριότητες.
Η εξόρυξη αποτελεί σημαντική δραστηριότητα στον ∆ήμο, καθώς μία
μεγάλη μονάδα είναι χωροθετημένη βορειοανατολικά του οικισμού
Μάνδρας. Στον βορειοδυτικό και δυτικό τμήμα του ∆ήμου χωροθετείται
διάσπαρτη εντός οικιστικών συγκεντρώσεων αλλά κι εκτός αυτών, β’
κατοικία.
Ιστορικά στα όρια της περιοχής της πόλης αναφέρεται από τον περιηγητή
Παυσανία η αρχαία πόλη Ελευθεραί, ερείπια της οποίας διασώζονται μέχρι
σήμερα. Το 1815 ο Γάλλος ποιητής Πούκεβιλ γράφει για τη «Μάνδρα, το
χωριό του Κιθαιρώνα», στο έργο του «Ταξίδι στην Ελλάδα». Κοιτίδα των
κατοίκων της Μάνδρας υπήρξαν τα Κούνδουρα, τα οποία διαδραμάτισαν
σημαντικό ρόλο στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες, κάηκαν τρεις
φορές από τους Τούρκους και ανέδειξαν ήρωες όπως ο οπλαρχηγός του ’21
Ζερβονικόλας και ο Ευάγγελος Κοροπούλης που πολέμησε επί σειρά ετών
στο πλευρό του Παύλου Μελά.
Η ∆ημοτική Ενότητα Μάνδρας φαίνεται να διακρίνεται σε τρεις επιμέρους
διαφορετικές χωρικές ενότητες :
¾ Αστικό Κέντρο Μάνδρας: Το αστικό κέντρο της Μάνδρας αποτελεί
μία ξεχωριστή ενότητα, καθώς αποτελεί μία δυναμική οικιστική
συγκέντρωση που συνεχώς παρουσιάζει πληθυσμιακή αύξηση. Στην
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
22
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
ενότητα αυτή περιλαμβάνεται και η οικιστική συγκέντρωση της Νέας
Ζωής που είναι συνεχόμενη με τον οικισμό Μάνδρας. Η καλή
ποιότητα ζωής και η εγγύτητα από το κέντρο της Αθήνας ευνοούν
την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για κατοικία στην περιοχή της
Μάνδρας. Η πόλη της Μάνδρας είναι αυτόνομη κι εξυπηρετεί όλο τον
∆ήμο ως έδρα του αλλά και εμπορικό και διοικητικό του κέντρο. Η
γειτνίαση με το ακόμη πιο δυναμικό κέντρο της πόλης της Ελευσίνας
ευνοεί την λειτουργία της πόλης της Μάνδρας περισσότερο σαν
περιοχή κατοικίας.
¾ Η επιχειρηματική ζώνη κι οι περιοχές που συγκεντρώνεται η
βιομηχανία κι οι αποθήκες. Η περιοχή αυτή είναι κυρίως γραμμική
και περιλαμβάνει τις περιοχές εκατέρωθεν του εθνικού οδικού
δικτύου (ΠΕΟΑΚ, ΝΕΟΑΚ, Αττική οδός)
και τις θεσμοθετημένες
βιομηχανικές περιοχές ή επιχειρηματικά πάρκα που χωροθετούνται
νότια της ΝΕΟΑΚ και βόρεια της ΠΕΟΑΚ και εκατέρωθεν της Αττικής
Οδού. Στις περιοχές αυτές είναι εγκατεστημένες επιχειρήσεις του
δευτερογενούς
και
τριτογενούς
τομέα
της
οικονομίας,
διαμετακομιστικά κέντρα, logistics, μεταποιητικές μονάδες και άλλες
επιχειρήσεις.
¾ Η ενδοχώρα: Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται η ενδοχώρα του
∆ήμου και κυρίως η εξωαστική περιοχή και όλο το υπόλοιπο τμήμα
του που δεν περιλαμβάνεται σε καμία από τις παραπάνω δύο
ενότητες. Σε αυτή την ενότητα ανήκει το σύνολο των ορεινών
όγκων του ∆ήμου, των οικιστικών συγκεντρώσεων α’ και β’
κατοικίας, ο οριοθετημένος οικισμός Παρόραμα, και η αγροτική και
δασική γη. Ο χαρακτήρας της ενότητα αυτής είναι κυρίως αγροτικός
καθώς η πυκνότητα δόμησης είναι ιδιαίτερα μικρή και υπερισχύει το
στοιχείο της φύσης.
Δημοτική Ενότητα Βιλίων
Τα Βίλια (παλαιότερα Ειδύλια) είναι κωμόπολη της ∆υτικής Αττικής,
οικοδομημένη στην πλαγιά του Κιθαιρώνος, σε υψόμετρο 600 μέτρων. Η
∆ημοτική Ενότητα εκτείνεται
από το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και
το Αλεποχώρι στα δυτικά, στις ακτές της Αλκυονίδος. Εμφανίζει πληθυσμό
3.215 κατοίκων, με μια πυκνότητα δόμησης 22 κατοίκων/χμ2. Η περιοχή
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
23
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
στηρίζεται στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία, την αλιεία και
τη ρητινοκαλλιέργεια, ενώ διαθέτει γραφικά τουριστικά θέρετρα.
Νοτιοδυτικά συνορεύει με τα Μέγαρα, βορειοανατολικά με τις Ερυθρές,
ανατολικά με την Οινόη και νοτιοανατολικά με τη Μάνδρα. Προς βορρά
συνορεύει με τις Πλαταιές και λοιπά χωριά της Βοιωτίας. Καθίσταται
προσβάσιμη μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών.
Σύμφωνα με την τοπική λαϊκή παράδοση, οι πρώτοι κάτοικοι ζούσαν στο
Παλαιοχώρι και απήχθησαν από πειρατές που τους μετέφεραν στην Ιταλία
για να τους πουλήσουν ως δούλους. Από το Παλαιοχώρι διασώζονται
σήμερα ερείπια, καθώς και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Οι κάτοικοι
που διέφυγαν της αρπαγής οργάνωσαν το 13ο αιώνα μ.Χ. έναν οικισμό
παραδίπλα.
Κατά την τουρκοκρατία, η περιοχή αποτελούσε έκταση του ∆ερβενίου στη
Μεγαρίδα, το οποίο διαφέντευε ο Πασάς. Οι Βιλιώτες έδωσαν το παρών
στην επενάσταση του 1821, προσφέροντας τη βοήθειά τους κατά την
πολιορκία της Κορίνθου, της Θήβας, της Χαλκίδος, της Λιβαδειάς, αλλά και
στην Ακρόπολη των Αθηνών.
Στην κωμόπολη ο επισκέπτης συναντά πολλά κειμήλια της βυζαντινής και
χριστιανικής περιόδου. Ορισμένα από αυτά είναι ο Ιερός Ναός της
Μεταμορφώσεως, ο οποίος χρονολογείται στο 1893, κατασκευής του
αρχιτέκτονος Ερνέστο Τσίλερ, ο Ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
του 1637, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η Παναγιά της Γκούρας
στο Λεστόρι, ο Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου του 14ου αιώνα μ.Χ και
πολλοί άλλοι.
Στον οικισμό του Πόρτο Γερμενό διασώζονται τα τείχη των
αρχαίων Αιγοσθενών, σημαντικό λιμάνι και οχυρό προς τον Κορινθιακό
Κόλπο, όπου λατρευόταν ο μάντης και θεραπευτής Μελάμπους.
Η έδρα των Βιλίων βρίσκεται μόλις μερικά χιλιόμετρα από το επίνειό της, το
Πόρτο Γερμενό, σε ένα γραφικό κολπίσκο κάτω από τις πλαγιές του
Κιθαιρώνος.
Δημοτική Ενότητα Ερυθρών
Οι Ερυθρές (παλαιότερα Κριεκούκι) βρίσκονται στα βορειοδυτικά του
νομού, χτισμένες σε υψόμετρο 390 μέτρων στις ανατολικές πλαγιές
του Κιθαιρώνα και έχουν συνολικό πληθυσμό 3.326 κατοίκων.
Οι Ερυθρές οφείλουν το όνομά τους στην αρχαία βοιωτική πόλη των
Ερυθρών που βρισκόταν στην ίδια περιοχή. Το σημερινό χωριό
δημιουργήθηκε τον 15ο αιώνα από Αρβανίτες που εγκαταστάθηκαν στην
περιοχή και σε αυτούς οφείλει την ονομασία του, Κριεκούκι (σημαίνει
κόκκινο κεφάλι). Το χωριό μετονομάστηκε από Κριεκούκι σε Ερυθρές
τη δεκαετία του 1950.
Οι Ερυθρές αναφέρονται για πρώτη φορά από τον Όμηρο στον κατάλογο
των Νεών ως μία από τις Βοιωτικές πόλεις που συμμετείχαν στον Τρωικό
πόλεμο. Ο Στράβων αναφέρει πως άποικοι από τις Ερυθρές ίδρυσαν την
Ιωνική αποικία Ερυθρές στα παράλια της Μικράς Ασίας, απέναντι από
την Χίο. Οι Ερυθρές βρίσκονταν κοντά στα σύνορα της αρχαίας Βοιωτίας με
την αρχαία Αθήνα. Μετά τους Περσικούς πολέμους για μία μεγάλη χρονική
περίοδο άνηκαν στους Αθηναίους. Οι Ερυθρές φαίνεται να παρήκμασαν
κατά την Ρωμαϊκή εποχή. Ο περιηγητής Παυσανίας αναφέρει πως
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
24
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
περνώντας από τις Ερυθρές συνάντησε μόνο ερείπια της αρχαίας πόλης. Οι
κάτοικοι των Ερυθρών συμμετείχαν στον απελευθερωτικό αγώνα της
Ελλάδας.
Δημοτική Ενότητα Οινόης
Η
Οινόη
Αττικής
στην
αρχαιότητα
αποτελούσε
τόπο
δράσης
των Φρυκτωρών για τη μετάδοση σημάτων καπνού. Σήμερα είναι ορεινή
κοινότητα στις ράχες του Κιθαιρώνα, στο βορειοδυτικό άκρο της Αττικής.
Απέχει 45 χιλιόμετρα από την Αθήνα, στην παλαιά διαδρομή προς τη Θήβα.
Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 είχε 764 κατοίκους, ενώ τα
καλοκαίρια ο πληθυσμός αυξάνεται. Οι μόνιμοι κάτοικοι ασχολούνται
κυρίως με τη γεωργία, όπως και στα γειτονικά χωριά της Βοιωτίας. Ο
οικισμός ονομαζόταν Μάζι μέχρι το 1919 οπότε μετονομάστηκε σε Οινόη.
Η ονομασία «Οινόη» προέρχεται από τη λέξη «οίνος» που σημαίνει
«κρασί», καθώς η περιοχή έχει παράδοση στην παρασκευή εκλεκτού
κρασιού στις εύφορες κοιλάδες του Κιθαιρώνα.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
25
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1.1.1.2 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Χρήσεις
Γης
και
τα
βασικά
χωροταξικάχαρακτηριστικά της περιοχής του Ο.Τ.Α.
πολεοδομικά
Στο ∆ήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας το ποσοστό της έκτασης των μη αστικών
χρήσεων γης είναι ιδιαίτερα υψηλό με κυρίαρχες χρήσεις τις δασικές
εκτάσεις και τη γεωργική γη. Στο σύνολο της έκτασης εντός των
διοικητικών ορίων του ∆ήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας εντοπίζονται πέραν του
συνεκτικού οικιστικού τμήματος της πόλης της Μάνδρας, οι γενικευμένες
χρήσεις γης, όπως η γεωργική γη, τα δάση, οι χορτολιβαδικές εκτάσεις,
ιδιαίτερες χρήσεις και οικιστική χρήση.
Παράλληλα παρακάτω αντιπαραβάλλονται οι αντίστοιχες γενικευμένες
χρήσεις με ερμηνεία δορυφορικών εικόνων :
•
γεωργική γη
•
δάση
•
χορτολιβαδικές εκτάσεις/βοσκότοποι,
•
οικιστική χρήση
•
άλλες χρήσεις
Ως επικρατούσα χρήση παρουσιάζονται οι δασικές εκτάσεις (ποσοστό της
τάξης του 79,53% στη ∆ημοτική Ενότητα Μάνδρας), ενώ οι οικιστικές
χρήσεις καλύπτουν το 3,04% της έκτασης του ∆ημοτικής Ενότητας
Μάνδρας, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό η ανοικοδόμηση των
τελευταίων 6 ετών και η παρόδια δόμηση, καθώς και η δόμηση κατοικιών
β’ κατοικίας στις ορεινές, ημιορεινές και λοφώδεις περιοχές.
Ο ορεινός χώρος της περιοχής μελέτης, αποτελεί το βασικό πυρήνα του
∆ήμου και εκτείνεται σε πολύ μεγάλο μέρος της έκτασης του. Η Παλαιά
Εθνική Οδός Ελευσίνας Θηβών, διέρχεται από τον ημιορεινό και ορεινό
χώρο, διασχίζοντας τον ∆ήμο κι έχει παίξει και συνεχίζει να διαδραματίζει
ένα ιδιαίτερα σημαντικό όσο και διττό ρόλο στην ∆υτική Αττική ενώ
λειτουργεί σαν απειλή στην διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος του
ορεινού χώρου.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
26
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Βασικά χαρακτηριστικά της ζώνης αυτής είναι η παρουσία μεγάλων
δασικών
εκτάσεων
στα
οποία
παρεμβάλλονται
αρχαιολογικοί
χώροι,
οικιστικές περιοχές, περιοχές β’ κατοικίας και τμήματα που διατηρούνται
ακόμα σχετικά άθικτα από την ανθρώπινη παρέμβαση και εκτείνονται κατά
μήκος της παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών προς Βίλλια και Πόρτο Γερμενό,
όπου απαντώνται και περιοχές με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον.
Η μακροχρόνια επίδραση του ανθρώπου στα οικοσυστήματα της περιοχής
έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφόρων κατηγοριών κάλυψης γης
από φυσικές και ανθρωπογενείς δραστηριότητες, οι οποίες ομαδοποιούνται
ως ακολούθως για το ∆ήμο
Μάνδρας και βάσει της ανάλυσης του
συστήματος Corine 8:
ƒ
Περιοχές
με
συνεχή
και
διακεκομμένη
αστική
οικοδόμηση,
βιομηχανίες/εμπόριο, χώρους εξόρυξης ορυκτών,
ƒ
Αγροτικές περιοχές που διακρίνονται σε αρώσιμη γη (μη –
αρδεύσιμη ή μόνιμα αρδευόμενη), μόνιμες καλλιέργειες (ελαιώνες,
αμπελώνες, οπωροκηπευτικά) και ετερογενείς αγροτικές περιοχές
(σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, γεωργική γη με εκτάσεις
φυσικής βλάστησης).
ƒ
∆άση
και
μεταβατικές
δασώδεις
-
θαμνώδεις
εκτάσεις
με
σκληρόφυλλη βλάστηση.
ƒ
Κυρίαρχη χρήση στο εξωοικιστικό χώρο φαίνεται να είναι οι
δασικές εκτάσεις (μεικτά δάση, πλατύφυλλα δάση, χέρσα γη κλπ).
Ειδικότερα η νότια και δυτική περιοχή του ∆ήμου είναι επίπεδη με
λοφώδεις σχηματισμούς και περιβάλλεται από τους ορεινούς
όγκους του Πατέρα και του Κιθαιρώνα και της Πάστρας βόρεια.
ƒ
Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά στην έκταση που
καταλαμβάνουν περίπου 30 ανεμογεννήτριες στο βορειότερο άκρο
8
CORINE Land Cover αποτελεί Χαρτογράφηση χρήσεων – καλύψεων γης στα κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
27
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
του ∆ήμου (στα σύνορα με το Νομό Βοιωτίας), τις οποίες
εκμεταλλεύεται για την παραγωγή ενέργειας ιδιωτική εταιρεία.
ƒ
Εκτός από τις απογεγραμμένες χρήσεις γης στα όρια του ∆ήμου,
συναντώνται
σημειακές
χρήσης
γης
μεταποίησης,
βιοτεχνίας
εξόρυξης, εμπορίου κι αναψυχής κ.α. Η βιοτεχνία και η βιομηχανία
χωροθετείται κυρίως νότια του οικιστικού πυρήνα καθώς και στο
μέρος του ∆ήμου που συνορεύει με την Αττική και την Εθνική
Οδό.
Η
∆ημοτική
Ενότητα
Μάνδρας
αναπτύσσεται
σε
12
οικισμούς
οριοθετημένους και μη. Από το σύνολο των οικισμών του ∆ήμου, η πόλη
της Μάνδρας έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό ήτοι 10.947 κατοίκους. Τμήμα
του οικιστικού ιστού της πόλης αποτελεί οικισμό προυφιστάμενο του 1923.
Αμέσως μετά τη Μάνδρα, που αποτελεί και τον μεγαλύτερο οικισμό με τον
περισσότερο αστικό χαρακτήρα συγκεντρώνοντας μέρος διοικητικών και
εμπορικών δραστηριοτήτων, βρίσκεται η Αγία Σωτήρα (ή κατά ΕΣΥΕ Άγ.
Σωτήρ) με μεγάλη διαφορά και πληθυσμό περίπου 496 κατοίκων καθώς και
η Νέα Ζωή με 443 κατοίκους, που ουσιαστικά εφάπτεται με τη Μάνδρα και
αποτελεί Πολεοδομική Ενότητα του υφιστάμενου ΓΠΣ (ΠΕ 5).
Στο σύνολο του ∆ήμου υπάρχουν 3 οικισμοί, (συμπεριλαμβανομένης και
της Μάνδρας), οι οποίοι διαθέτουν πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων χωρίς
ωστόσο
να
θεωρούνται
ιδιαίτερα
δυναμικοί.
Κάποιοι
από
τους
προαναφερθέντες οικισμούς είτε αποτελούν οικισμούς - δορυφόρους της
πόλης
της
Μάνδρας
(π.χ.
Νέα
Ζωή),
είτε
έχουν
καθαρά
εξωστικό/εξωοικιστικό χαρακτήρα.
Από τους 12 οικισμούς που απέγραψε η ΕΣΥΕ το 2001, δεν υπάρχει
κανένας οριοθετημένος οικισμός εκτός από την πόλη της Μάνδρας που
διαθέτει Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο ως υφιστάμενος προ του 1923
οικισμός.
Επίσης, εκτός επίσημων καταλόγων των οικισμών κατά ΕΣΥΕ, υφίσταται ο
οικισμός
Πανόραμα-Τιτάν
με
Εγκεκριμένο
Ρυμοτομικό
Σχέδιο
(ΦΕΚ
57/∆/17-3-1969) ενώ τέλος στην περιοχή Τρίκερι, υπάρχει εγκεκριμένο
όριο και Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο (ΦΕΚ 9/∆17-1-1969) αλλά δεν
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
28
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
υπάρχει κατοίκιση. Οι υπόλοιποι 10, κατά ΕΣΥΕ, οικισμοί είναι μη
οριοθετημένοι.
Η υφιστάμενη θεσμοθετημένη οικιστική ανάπτυξη στον ∆ήμο Μάνδρας
περιλαμβάνει 7 οικισμούς με εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο (Μάνδρα,
Παπακώστα,
Εργατικών
Πολυκατοικιών,
Περιοχής
Εργατικών
Πολυκατοικιών, Αγ. Αικατερίνη, Εξοχικός Συνεταιρισμός «Τιτάν», περιοχή
«Τρίκερι».
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποιες οικιστικές συγκεντρώσεις οι
οποίες δεν αποτελούν οριοθετημένους οικισμούς, αλλά μέχρι πρότινος
εκτός σχεδίου περιοχές οι οποίες σταδιακά αποτέλεσαν περιοχές επέκτασης
του σχεδίου πόλης και σήμερα εντοπίζονται κυρίως στην περιαστική
περιοχή
της
πόλης
της
Μάνδρας
ως
περιοχές
μόνιμης
κατοικίας
προαστιακού χαρακτήρα (πχ «Ν. Ζωή – Πύλιζα»).
Εκτός σχεδίου δόμηση με χρήση κατοικία εντοπίζεται σε θέσεις του
περιαστικού χώρου της πόλης της Μάνδρας είτε με τη μορφή μεμονωμένων
αγροικιών είτε με τη μορφή μικρών οικιστικών πυρήνων. Επιπλέον εκτός
σχεδίου βρίσκονται και κάποιες μεμονωμένες παραγωγικές δραστηριότητες
των τομέων της μεταποίησης και της βιομηχανίας-βιοτεχνίας.
Σε
γενικές
γραμμές,
η
οικιστική
ανάπτυξη
του
∆ήμου
εμφανίζεται
συμπαγής όσον αφορά τον πυρήνα του και εκτατική στο κομμάτι των
επεκτάσεων
Σημαντικότεροι φυσικοί πόροι της περιοχής του Ο.Τ.Α.
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η εκτίμηση της
κατάστασης
του
φυσικού
περιβάλλοντος
και
τα
υφιστάμενης
αποτελέσματα
της
επίδρασης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
i. Μορφολογία
Τη μεγαλύτερη έκταση στην ενότητα ∆ήμων Θριάσιου Πεδίου, ∆υτικής
Αττικής καταλαμβάνει με ποσοστό 61% ο ∆ήμος Μάνδρας- Eιδυλλίας και
πιο συγκεκριμένα η ∆ημοτική Ενότητα Μάνδρας. Το ανάγλυφο της
περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται ορεινό στο δυτικό και βόρειο τμήμα της
(600m έως 800m), ημιορεινό έως λοφώδες στη ζώνη των 100m έως 600m
και πεδινό προς τη παραλιακή ζώνη –νοτιοανατολικά- καθώς και στις
κοιλάδες των ποταμών (0m έως 100m).
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
29
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από ήπιες
μορφολογικές κλίσεις της τάξης των 2% έως 17%. Μορφολογικές κλίσεις
μεγαλύτερες του 17% παρατηρούνται σε ένα σημαντικό τμήμα της
περιοχής μελέτης, στις πλαγιές των ορεινών όγκων. Οι κλίσεις γενικά δεν
ξεπερνούν το 60%, εκτός από ορισμένες θέσεις τοπικής σημασίας (πχ:
μισγάγγειες,
πρανή
δρόμων,
εκσκαφές
λατομείων-μεταλλείων).
Το
υδρογραφικό δίκτυο των υδρολογικών λεκανών της περιοχής μελέτης
καταλήγουν στον Σαρωνικό Κόλπο, είναι σχετικά πυκνά κυρίως στο νότιο
τμήμα (οι ανθρακικοί σχηματισμοί στο βόρειο τμήμα έχουν μεγαλύτερη
κατείσδυση) και έχουν σύνθετη μορφή. Ο τύπος των υδρογραφικών
δικτύων είναι γενικά επιμήκης δενδριτικός αλλά δεν απουσιάζει σε κάποιες
περιπτώσεις και ο ορθογώνιος, εξαιτίας του ρηξιγενούς και πτυχογόνου
τεκτονισμού. Επίσης παρατηρείται ασυμμετρία στις λεκάνες απορροής, η
οποία οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη νεοτεκτονική δομή της περιοχής.
Συγκεκριμένα στη περιοχή του ∆ήμου της Μάνδρας αποτελείται από δύο
υπολεκάνες της συνολικής υδρολογικής λεκάνης του Θριάσιου Πεδίου. Την
υπολεκάνη του Σαρανταπόταμου, η οποία και είναι η μεγαλύτερη και την
υπολεκάνη του ρέματος Σούρες.
Περιμετρικά του ∆ήμου δεσπόζουν οι ορεινοί όγκοι:
¾ Ύψωμα «Τρικέρατον» (υψόμετρο 524m)
¾ Όρος «Πατέρας» (υψόμετρο 1.132m)
¾ Όρος «Πάστρα» (υψόμετρο 1.025m)
ii. Γεωλογική δομή – Σεισμική επικινδυνότητα
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης συναντώνται τόσο οι προαλπικοί, αλπικοί
σχηματισμοί όπως επίσης και οι μεταλπικοί σχηματισμοί που καλύπτουν
κυρίως τις πεδινές εκτάσεις καθώς και τις κοίτες των ρεμάτων. Συνοπτικά
οι σχηματισμοί που δομούν την περιοχή της μελέτης είναι:
Μεταλπικοί Σχηματισμοί
Προσχώσεις πεδινών περιοχών, Αλλουβιακές αποθέσεις, Κορηματικοί
σχηματισμοί, Πλειστοκαινικοί σχηματισμοί.
Αλπικοί Σχηματισμοί – Υποπελαγονική Ζώνη
Ασβεστόλιθοι
Προααλπικοί Σχηματισμοί Νεοπαλαιοζωϊκού
Αργιλικοί σχιστόλιθοι και ψαμμίτες
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
30
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Σύμφωνα με το χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας που περιέχεται
στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, η περιοχή του ∆ήμου, όπως
ολοκληρη η ∆υτική Αττική ανήκει στη ζώνη ΙΙ.
Ο συντελεστής σεισμικής επιτάχυνσης για τη ζώνη ΙΙ είναι α=0,24.
iii. Κλίμα – Μετεωρολογικά δεδομένα
¾ Θερμοκρασία αέρα
Μέση ετήσια θερμοκρασία:
18οC
Μέση ετήσια θερινή θερμοκρασία:
24,1οC
Μέση ετήσια χειμερινή θερμοκρασία:
12,5οC
Η μέγιστη μέση τιμή θερμοκρασίας εμφανίζεται τον Ιούλιο μήνα (28,6οC),
ενώ αντίθετα η αντίστοιχη ελάχιστη τον Ιανουάριο (9,2oC).
Διάγραμμα 1: Μέση, μέση μέγιστη και μέση ελάχιστη μηνιαία
θερμοκρασία (έτη: 1958-1999)
¾ Σχετική υγρασία
Μέση ετήσια σχετική υγρασία: 59,75%.
Μέση θερινή σχετική υγρασία: 50,18%.
Μέση χειμερινή σχετική υγρασία: 69,31%.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
31
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Διάγραμμα 2: Μέσες μηνιαίες τιμές σχετικής υγρασίας περιόδου
1958-1999 (μετεωρολογικός σταθμός Ελευσίνας)
Η μέγιστη τιμή υγρασίας παρατηρείται το ∆εκέμβριο (73,30%) και η
ελάχιστη τον Ιούλιο (42,80%).
¾ Άνεμοι
Οι άνεμοι που κυριαρχούν στην περιοχή είναι βόρειοι και μάλιστα σ’ όλη τη
διάρκεια
του
έτους.
Σύμφωνα
με
την
κλιματική
ταξινόμηση
κατά
Thornwaite η περιοχή κατατάσσεται στον τύπο D,d,B3,b4 που σημαίνει
ημίξηρο κλίμα και γενικά μεγάλη θερμική δραστηριότητα (Β3) και ως εκ
τούτου με μεγάλο ποσοστό δυνητικής εξατμισιδιαπνοής.
Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 18,3°C, η μέση μηνιαία μέγιστη (Ιούλιος)
29,1°C και η μέση μηνιαία ελάχιστη (Ιανουάριος) 9.3°C.
Διάγραμμα 3: Κατανομή συχνότητας διεύθυνσης ανέμων (έτη:
1958-1999)
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
32
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Διάγραμμα 4: Κατανομή συχνότητας έντασης ανέμου ανά
διεύθυνση (έτη: 1958-1999)
¾ Βροχοπτώσεις
Η μέση ετήσια βροχόπτωση για τα έτη 1971 – 1997 είναι 354,2mm.
Διάγραμμα 5: Βροχομετρικός χάρτης Ελλάδας (ΔΕΗ)
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
33
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Διάγραμμα 6: Μηνιαίο ύψος κατακρημνισμάτων (έτη: 1958-1999)
Η μέση μηνιαία πορεία των βροχοπτώσεων κατά την διάρκεια του έτους,
παρουσιάζει ακρότατα τους μήνες ∆εκέμβρη (60,2mm) και Ιούλη (3,6mm).
Διάγραμμα 7: Ομβροθερμικό διάγραμμα Θριάσιου Πεδίου (έτη:
1958-1999)
Η επεξεργασία των μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε συνδυασμό με τη
βλάστηση της περιοχής μας δίνει τα παρακάτω συμπεράσματα, όσον αφορά
το βιοκλίμα της περιοχής:
¾ Η περιοχή μελέτης ανήκει στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο και
ειδικότερα στον υποόροφο με ήπιο χειμώνα, όπου 3oC < m < 7oC
(m= η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα σε oC =
5.4 oC).
¾ Το βιοκλίμα, τέλος, της περιοχής ανήκει στην κατηγορία του
έντονου θερμομεσογειακού βιοκλίματος με 125 <x<150, όπου
x=129 ο αριθμός των βιολογικά ξηρών ημερών κατά τη θερμή και
ξηρά περίοδο.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
34
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Σύμφωνα με τις ανώτερες φυτοκοινωνίες του συστήματος του BROWNBLANQUET και με διάρθρωση της βλαστήσεως εκείνη της Ανατολικής
Ευρώπης του HORVAT, η υπόψη περιοχή ανήκει στην ευμεσογειακή ζώνη
βλάστησης και ειδικότερα στον αυξητικό χώρο oleo ceratonietum της
υποζώνης oleo ceratonion.
Πίνακας 2: Μέσα ετήσια μετεωρολογικά στοιχεία του Σταθμού
Ελευσίνας, υδρολογικά έτη 1971/1972 – 1996/1997
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Μέση
ΜΗΝΕΣ
Θερμοκρασία
(οC)
Μέσο Ύψος
Διεύθυνση
Βροχής (mm)
Επικρ. Ανέμου
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
9,3
43,4
Ν
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
9,9
42,1
Ν
ΜΑΡΤΙΟΣ
11,4
41,5
Ν
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
15,7
37,6
Ν
ΜΑΪΟΣ
20,7
14,3
ΝΕ
ΙΟΥΝΙΟΣ
26,2
8,2
ΝΕ
ΙΟΥΛΙΟΣ
29,1
3,6
ΝΕ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
28,3
6,9
ΝΕ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
24,2
7,1
Ν
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
18.7
45,4
Ν
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
14,6
43,9
Ν
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
11,0
60,2
Ν
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
18,3
ΣΥΝΟΛΟ
354,2
Ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών βροχής ανέρχεται σε 83,5 ημέρες χωρίς
τις ημέρες χιονοπτώσεων που είναι 3 έως 4 ημέρες.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
35
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Πίνακας 3: Μέσα μηνιαία βροχομετρικά στοιχεία του Σταθμού
ΕΛ.ΠΕ. για τα έτη 1993-2005
ΣΤΑΘΜΟΣ Ε.Λ.Π.Ε. - ΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ (mm)
2001
2002
2003
2004
2005
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
44
52,4
78,4
142,3
72,7
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
20,1
21,4
48,7
26,5
78,1
ΜΑΡΤΙΟΣ
3,2
35,8
19,4
4,8
15,1
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
53,5
30
39,5
13,7
21,2
ΜΑΙΟΣ
13,1
3,2
21,2
17,3
56,1
ΙΟΥΝΙΟΣ
0,5
0
0,6
0
0
ΙΟΥΛΙΟΣ
23,5
32
12,9
0
0
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1,5
0,8
10,5
1,9
0
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
0,7
65,6
28,8
4,6
39,8
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
0,1
0
50,2
44
2,4
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
126,9
207,6
57,6
60,4
174,6
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
83,2
51,1
119,5
84,3
18,6
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
30,9
41,7
40,6
33,3
39,9
ΣΥΝΟΛΟ
370,3
499,9
487,3
399,8
478,6
iv. Υδρολογία και Υδρογεωλογικά Στοιχεία
Όλες οι απορροές από την έκταση του ∆ήμου Μάνδρας, απολήγουν Νότια,
στον Σαρωνικό Κόλπο. Το υδρογραφικό δίκτυο στη σημερινή του μορφή
αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια ρέματα: Σαρανταπόταμος, ρέμα
Σούρες, ρέμα Κατσιμίδι, ρέμα Μικρό Κατερίνι, ρέμα Μεγάλο Κατερίνι. Η
έκταση του ∆ήμου από την υδρολογική άποψη, χωρίζεται σε δύο βασικά
τμήματα.
¾ Η υδρολογική υπολεκάνη του Σαρανταπόταμου περιλαμβάνει τα
ρέματα που κατά τόπους ονομάζονται: Μεγάλο Κατερίνι, Αγ.
Βλασίου, Ξηρόρεμα, Μπογάζι, Ντασμάδι, Τζάλας.
¾ Η υπολεκάνη του ρέματος Σούρες περιλαμβάνει τα ρέματα με τις
κατά τόπους ονομασίες: Κατσιμίδι, Σκυλόρεμα, Ζωιρέζας.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
36
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Πίνακας 4: Ονοματολογία, εμβαδά των υδρολογικών λεκανών εντός
του Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας
Εμβαδόν υδρολογικών λεκανών εντός του
Υδρογραφικά δίκτυα
Δήμου Μάνδρας (km2)
Ντασμάδι-Τζάλας-
147
Σαρανταπόταμος ρ.
Μπογάζι-Αγ.Γεωργίου,
64
Αγ.Βλασίου ρ.
Σκυλόρεμα ρ.
21
Κατσιμίδι – Σούρες ρ.
30
Μικρό Κατερίνι ρ.
12
Μεγάλο Κατερίνι ρ.
9,5
Ξηρόρεμα ρ.
16
Ρέμα1
5
Ρέμα2
10,5
(Πηγή: Υδρογεωλογική Μελέτη ∆υτικής Αττικής 2001)
Κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου διέρχονται σε ορισμένες περιπτώσεις
μέσα από οικισμούς. Τα ρέματα αυτά λόγω απορροών, μπορούν να
προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία οδηγούν στην απαίτηση,
τόσο της οριοθέτησης τους, όσο και της διευθέτησης τους σε ορισμένα
τμήματα και φυσικά προστασίας τους.
Υδατικό ισοζύγιο
Όγκος βροχοπτώσεων (V): 36,30.106 μ3
Εξατμισιδιαπνοή (Ε): 17,30.106 μ3
Απορροή (Α): 1,85.106 μ3
Διήθηση (Ι): 36,3 – 17,3 – 1,85 =
17,15.106
μ3
ή
47,25%
των
βροχοπτώσεων
Απολήψεις-Αντλήσεις (G):1,0.106 μ3
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
37
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
v. Οικοσυστήματα
Όλες οι δασωμένες εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Αττικής,
δηλαδή οι ορεινές περιοχές του Πατέρα, του Κιθαιρώνα και της Πάρνηθας,
περιλαμβάνουν αξιόλογα οικοσυστήματα και ενδιαφέρουσα χλωρίδα και
πανίδα. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κορυφές των Γερανιών, δυτικά
των Μεγάρων, όπου απαντώνται ενδημικά είδη φυτών και έχουν προταθεί
ως βιότοπος του δικτύου CORINE.
Ο Εθνικός ∆ρυμός Πάρνηθας αποτελεί οικοσύστημα μεγάλης αξίας και
περιλαμβάνει πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Το Όρος Πάρνηθα και ο Εθνικός
∆ρυμός Πάρνηθας έχουν ενταχθεί το δίκτυο Natura 2000 με κωδικούς
GR3000001 και GR3000009 αντίστοιχα. Στην Πάρνηθα απαντώνται σχεδόν
1000 είδη φυτών, δηλαδή περίπου το 1/6 των ειδών της ελληνικής
χλωρίδας. Από αυτά, τουλάχιστον 20 είδη απειλούνται με εξαφάνιση. Η
πανίδα
της
Πάρνηθας
ήταν
πολύ
πλουσιότερη
στο
παρελθόν,
και
περιελάμβανε αρκούδες, λύκους, λύγκες, αγριόγατους, αγριογούρουνα,
ζαρκάδια κλπ. Ακόμη και σήμερα, υπάρχουν 29 είδη θηλαστικών (ανάμεσα
στα οποία ο σημαντικότερος στην Ελλάδα πληθυσμός ελαφιού Cervus
Elaphus, που αποτελεί απειλούμενο και αυστηρά προστατευόμενο είδος),
περίπου
120
είδη
πτηνών
(από
τα
οποία
τα
περισσότερα
είναι
προστατευτέα είδη), τουλάχιστον 14 είδη ερπετών κλπ.
Η εφαρμογή των προστατευτικών διατάξεων στην έκταση του Εθνικού
∆ρυμού της Πάρνηθας είναι αυστηρή και αρκετά αποτελεσματική. Ωστόσο,
η πίεση που ασκείται από τις παντοειδείς ανθρώπινες δραστηριότητες γύρω
από την Πάρνηθα, καθώς και η συρροή επισκεπτών καθ' όλες τις εποχές
του
έτους,
υπονομεύουν
τη
διατήρηση
και
αναβάθμιση
του
οικοσυστήματος. Σύμφωνα με στοιχεία του ∆ασαρχείου Αιγάλεω η δυτική
πλευρά της ευρύτερης περιοχής επέμβασης είναι κηρυγμένη αναδασωτέα
ενώ και στην ανατολική πλευρά υπάρχουν κάποιοι θύλακες που έχουν
κηρυχθεί αναδασωτέοι. Στην άμεση περιοχή επέμβασης όπου και θα
δημιουργηθούν οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των καταλοίπων δεν υπάρχει
κηρυγμένη δασική ή αναδασωτέα έκταση.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
38
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
v.i. Χλωρίδα
Στην ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Αττικής, διακρίνονται 3 ζώνες
βλάστησης, οι οποίες ξεκινούν από τη θάλασσα και φθάνουν ως τις
κορυφές των βουνών της Πάρνηθας και του Πατέρα:
Οι
θερμομεσογειακές
διαπλάσεις
της
Ανατολικής
Μεσογείου,
(Olea
Ceratonion) ξεκινούν από τη θάλασσα και καλύπτουν τις πεδινές και
ξηροθερμικές περιοχές. Χαρακτηριστικά φυτά είναι ο σχίνος, το πουρνάρι,
η αφάνα και εν μέρει η άρκευθος και η χαλέπιος πεύκη. Η ζώνη αυτή,
καταλαμβάνει κυρίως τις περιοχές με το μικρότερο υψόμετρο.
Η
Μεσομεσογειακή
υψομετρικά
διάπλαση
πάνω
από
την
της
Αριάς
προηγούμενη
(Quercion
ζώνη,
Ilicis)
και
βρίσκεται
καταλαμβάνει
υγρότερες περιοχές. Στη ζώνη αυτή έχουμε απρόσκοπτη εξάπλωση της
χαλεπίου πεύκης, (με πολύ σημαντικά δάση χαλεπίου πεύκης) ενώ άλλα
χαρακτηριστικά είδη είναι η κουτσουπιά, το χρυσόξυλο, η κουμαριά.
Η
οροφομεσογειακή
διάπλαση
της
κεφαλληνιακής
ελάτης
(Abietum
Cephallonicae) καταλαμβάνει τις κορυφές των δύο βουνών, ενώ στην
Πάρνηθα συγκροτεί ένα αρκετά αξιόλογο δάσος. Στη ζώνη αυτή, που
έχουμε μικρή ξηροθερμική περίοδο και μεγαλύτερο ύψος βροχοπτώσεων,
κύριο είδος και εκπρόσωπος της ζώνης είναι η ελάτη.
Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις είναι η κύρια μορφή κάλυψης του εδάφους
στην ευρύτερη περιοχή (καταλαμβάνουν πάνω από το μισό της συνολικής
έκτασης). Η μορφή των δασών, όπου δεν έχει διαταραχθεί πρόσφατα από
πυρκαγιές είναι αρκετά καλή.
Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή είναι λιγότερες.
Χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι, γεγονός που συμβαίνει και με τις
περισσότερες δασικές εκτάσεις και τα δάση της Ελλάδας. Στην περιοχή
αυτή
της
Αττικής,
η
βοσκή
είναι
κυριολεκτικά
ανεξέλεγκτη,
αφού
παρατηρείται ακόμη και σε πρόσφατα καμένες περιοχές.
Στην άμεση περιοχή του έργου, σύμφωνα με στοιχεία του χάρτη κάλυψης
γης (CORINE - Land Cover) αλλά και από επιτόπιες παρατηρήσεις,
παρατηρείται θαμνώδης βλάστηση και δάσος πεύκης. Από όλα τα είδη της
βλάστησης, κανένα δεν θεωρείται σπάνιο ή με ιδιαίτερη οικολογική ή άλλη
αξία. Στα νότια του προτεινόμενου χώρου, η βλάστηση γίνεται περισσότερο
δενδροειδής.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
39
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Ειδικότερα, με βάση τους κωδικούς του CORINE, η άμεση περιοχή του
έργου κατατάσσεται στην κατηγορία 323 «Σκληροφυλλικη βλάστηση», ενώ
υπάρχει και ένα μικρό τμήμα του χώρου στην κατηγορία 324 «Μεταβατικές
δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις».
v.ii. Πανίδα
Η πανίδα της περιοχής μελέτης δεν χαρακτηρίζεται από σημαντική ποικιλία
ή αξία και περιορίζεται σε είδη, οι μηχανισμοί βιολογικής προσαρμογής των
οποίων δείχνουν ανοχή στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Ως κυριότερα
αναφέρονται η χελώνα (Testudo hermanni), η αλεπού (Vulpes vulpes) και,
πιθανότατα, κάποια είδη ποντικών. Τα είδη της ορνιθοπανίδας που δύναται
να παρατηρηθούν στην περιοχή αναφέρονται στον πίνακα.
Πίνακας 5 : Είδη ορνιθοπανίδας που δύναται να παρατηρηθούν
στην περιοχή μελέτης
Λατινική ονομασία
Ελληνική ονομασία
Pica pica
Καρακάξα
Streptopelia decaocto
∆εκαοχτούρα
Galerida cristata
Κατσουλιέρης
Hirundo rustica
Χελιδόνι
Hirundo daurica
∆ενδροχελίδονο
Delichon urbica
Σπιτοχελίδονο
Motacilla flava
Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla cinerea
Σταχτοσουσουράδα
Motacilla alba
Λευκοσουσουράδα
Sturnus vulgaris
Ψαρόνι
Corvus corone
Κουρούνα
Sylvia atricapilla
Μαυροσκούφης
Muscicapa striata
Μυγοχάφτης
Erithacus rubecula
Κοκκινολαίμης
Turdus merula
Κότσυφας
Parus major
Καλόγερος
Passer domesticus
Σπιτοσπουργίτης
Fringila coelebs
Σπίνος
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
40
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Serinus serinus
Σκαρθάκι
Carduelis chloris
Φλώρος
Carduelis spinus
Λούγαρο
Carduelis carduelis
Καρδερίνα
Carduelis cannabina
Φανέτο
v.iii. Προστατευόμενες περιοχές
Οι περιοχές της Νομαρχίας ∆υτικής Αττικής που έχουν ενταχθεί στο
πρόγραμμα
NATURA
2000
(Κοινοτική
Οδηγία
92/43/ΕΟΚ,
Φ.Ε.Κ.
1289/Β/98) είναι οι εξής:
¾ Όρος Πάρνηθα (Κωδικός GR3000001)
¾ Εθνικός ∆ρυμός Πάρνηθας (Κωδικός GR3000009)
¾ Όρη Γεράνεια (Κωδικός GR2530005).
Τα όρια των περιοχών αυτών σημειώνονται εκτός των διοικητικών ορίων
του ∆ήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας.
Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί βιότοποι.
Το κύριο κριτήριο για την ανακήρυξη μιας περιοχής σε σημαντικό βιότοπο
είναι η ύπαρξη σ' αυτήν κάποιων σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας. Ο
Νομός Αττικής περιλαμβάνει αρκετούς σημαντικούς βιότοπους σύμφωνα με
τον κατάλογο που συνέταξε η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, το
έτος 1992. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται όλοι οι σημαντικοί
βιότοποι (συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών χαρακτηρισμένων ως
NATURA 2000) του νομού και οι κωδικοί αυτών.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι βιότοποι της ∆υτικής Αττικής, περικλείουν
περισσότερους του ενός βιότοπους και για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζονται
ως σύνθετες περιοχές (site complex). Οι «Σύνθετες περιοχές» της
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής είναι οι ακόλουθες:
¾ Όρος Πάρνηθας
¾ Ορεινό συγκρότημα Γερανιών
Στην περιοχή του ∆ήμου, σημειώνονται δύο βιότοποι. ∆υτικά του ∆ήμου,
ξεκινά η περιοχή του βιότοπου «Πατέρα», η οποία έχει κηρυχθεί και ως
καταφύγιο άγριας ζωής, ενώ στο δυτικό άκρο του δήμου σημειώνεται η
αρχή μιας περιοχής Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους.
Περιγραφή Βιότοπου Natura - Κορυφές Όρους Πατέρας (AG0060053):
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
41
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
¾ Συνολική χερσαία έκταση (ha): 5500
¾ Μέγιστο Υψόμετρο (m): 1132
¾ Ελάχιστο Υψόμετρο (m): 600
Αξιόλογα Φυτά:
Abies cephalonica Acantholimon echinus lycaonicum Asperula baenitzii
Asperula
pulvinaris
Athamanta
macedonica
Centaurea
subsericans
Cerastium candidissimum Convolvulus boissieri parnassicus Dianthus
serratifolius serratifolius Euphorbia deflexa Gagea bohemica Nepeta
argolica argolica Onosma kaheirei Scutellaria rupestris parnassica Senecio
macedonicus Sideritis raeseri attica Stachys spruneri Thymus parnassicus
Αξιόλογα Πτηνά:
Sylvia cantillans
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά:
Testudo marginata
Προβλήματα ρύπανσης της περιοχής του Ο.Τ.Α.
Σε αυτή την ενότητα γίνεται προσπάθεια εκτίμησης της υφιστάμενης
κατάστασης ρύπανσης στην περιοχή μελέτης. Παρόλα αυτά πρέπει να
σημειωθεί ότι υπάρχει έλλειψη ποσοτικών στοιχείων ρύπανσης, που
σχετίζεται με την έλλειψη συνεχούς καταγραφής των επιπτώσεων των
διάφορων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον (monitoring) από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες. Συνεπώς εξαιτίας της φύσης των ρυπαντών (υγρά-στερεάαέρια, σημειακά, γραμμικά, διάχυτα), τόσο εντός του ίδιου του ∆ήμου, όσο
και των γειτονικών του Ανατολικών ∆ήμων, είναι δυνατή μόνον η εκτίμηση
της γενικότερης υφιστάμενης κατάστασης της ρύπανσης και είναι δύσκολη
η χωρική κατανομή της.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νομικού πλαισίου για την προστασία του
περιβάλλοντος επιβάλλεται, εκτός από την προέγκριση χωροθέτησης, η
εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλες τις σχετικές
δραστηριότητες και η παρακολούθηση (monitoring) των περιβαλλοντικών
συνθηκών
κατά
τη
διάρκεια
της
λειτουργίας
των
διάφορων
εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επιπτώσεις που προκαλούν
κάποιες δραστηριότητες στον πίνακα που ακολουθεί:
i. Επιπτώσεις στο Περιβάλλον από Δραστηριότητες
Η κύρια πηγή ρύπων στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου είναι βιομηχανικής
προέλευσης, παρότι στη περιοχή της ∆ημοτικής Ενότητας Μάνδρας δεν
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
42
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
καταλαμβάνει μεγάλο χωρικό ποσοστό. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες και
οι ρύποι που παράγουν αναλύονται λεπτομερώς στους παρακάτω πίνακες:
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
43
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Όπου:
ΤΝÆ
Total Nitrogen
TPÆ
Total Phosphorous
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
44
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
SSÆ
Suspended soils
VOCÆ Volatile Organic Compounds
Άλλες δραστηριότητες ρυπογόνες, οι οποίες διαφοροποιούνται από τις
βιομηχανικές, αλλά συμβάλλουν στην περιβαλλοντική επιβάρυνση της
περιοχής είναι:
Καλλιέργειες
Οι γεωργικές δραστηριότητες, που συχνά συνοδεύονται από αλλαγή στη
χρήση της γης, μεταβάλλουν τις φυσικοχημικές ιδιότητες των εδαφών και
διαταράσσουν τους γεωχημικούς κύκλους των στοιχείων. Η αυξημένη
διάβρωση των εδαφών, η εντατική χρήση λιπασμάτων, παρασιτοκτόνων
και μυκητοκτόνων που περιέχουν τοξικά ιχνοστοιχεία (atrazine, propazine,
prometrine, cyanazine, irganol, οργανοφωσφορικά, οργανοχλωριωμένες
ενώσεις -όπως DDT, καρβαμιδικές ενώσεις κλπ), αλλά και η χρησιμοποίηση
στη γεωργία σταθεροποιημένης ιλύος από τις μονάδες επεξεργασίας
λυμάτων οδηγούν στην απελευθέρωση μετάλλων όπως τα Cd, Fe, Mn, Zn,
Cu, Ni, Hg, Co (Connell and Miller, 1984). Χαρακτηριστικά ο ορυκτός
φώσφορος (P) και τα αντίστοιχα λιπάσματα έχουν πολύ υψηλά επίπεδα
βαρέων μετάλλων και ειδικότερα Cd.
Κτηνο-πτηνοτροφεία
Υψηλό οργανικό φορτίο, μικροβιακά φορτία, νιτρικά, φωσφορικά και
χλώριο
(υψηλό
BOD, COD)
Η
προσβολή
και
ποιοτική
υποβάθμιση
επιφανειακών και υπογείων νερών οφείλεται, κυρίως, στα απόβλητα, που
περιέχουν άλατα (NO2-, NO3-, PO4-3 και Cl-), οργανικές ουσίες και
βακτηρίδια. Σε κάποιο βαθμό, τα στερεά απόβλητα αυτά, με κατάλληλη
επεξεργασία, χρησιμοποιούνται ως φυσικά λιπάσματα, με ταυτόχρονη
μείωση του ρυπαντικού φορτίου στο επιφανειακό περιβάλλον και σχετική
προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδατικών συστημάτων της
περιοχής.
Νεκροταφεία
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
45
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Η
αποσύνθεση
είναι,
κυρίως,
αναερόβια
και
ακολουθείται
από
ρευστοποίηση με αυτοκαταλυτική ενζυματική και μικροβιακή δράση του
εδάφους. Ακολουθεί αμμωνιοποίηση και αζωτοποίηση και, τελικώς, τα
ρευστά που παράγονται είναι πλούσια σε COD, CI-, SO4-2, HCO3-, κ.λ.π.
Ο όγκος των ρευστών που προκύπτει είναι συνάρτηση των κλιματικών και
εδαφικών συνθηκών και. πάντως, σύμφωνα με μετρήσεις για το κλίμα και
τα εδάφη της Ολλανδίας, είναι της τάξης των 0,4 m3/έτος/τάφο, για τα
τρία πρώτα χρόνια της ταφής.
Οικιστικοί Ιστοί
Α) Αστικές περιοχές
Η
συνάθροιση
πληθυσμού
στα
αστικά
κέντρα
και
οι
κάθε
είδους
δραστηριότητες για την ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών (διαμονή,
διατροφή,
βιολογικές
λειτουργίες,
υπηρεσίες,
ψυχαγωγία)
έχει
σαν
αποτέλεσμα την παραγωγή αποβλήτων, τα οποία περιέχουν σημαντικές
ποσότητες μετάλλων. Οι αστικές απορροές επιβαρύνουν το περιβάλλον
μέσω δύο κύριων οδών, των οικιακών και εμπορικών λυμάτων και της
επιφανειακής απορροής, που οφείλεται στην έκπλυση των επιφανειών της
πόλης (δρόμων και κτιρίων) από τα νερά της βροχής. Η συμμετοχή των
δύο αυτών φορέων στη διαμόρφωση των ποσοτήτων των ρύπων που
καταλήγουν τελικά στο περιβάλλον είναι αποτέλεσμα του σχεδιασμού του
αποχετευτικού δικτύου (παντορροϊκού ή χωριστικού) και του βαθμού
επεξεργασίας που δέχονται τα υγρά αστικά απόβλητα πριν την τελική
διάθεση τους.
Β) Υπόνομοι
Η ενδεχόμενη ρύπανση προέρχεται από διαρροές, που με τη σειρά τους
οφείλονται σε ατέλειες κατασκευής, σε θραύσεις από μεγάλα φορτία
κυκλοφορίας η ανωδομών ή από σεισμούς, σε φθορές υλικών, στη δράση
του ριζικού συστήματος κ.λ.π.
Γ) Βόθροι
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
46
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Η μόλυνση του υδατικού περιβάλλοντος προέρχεται από τους διηθητικούς
βόθρους και, σε κάποιο βαθμό, από τους στεγανούς λόγω διαρροών υγρής
φάσης ή διαφυγών αερίων. Ρύποι που παράγονται: ΝΟ3-, ΝΗ4+ SO42-και
ΡΟ43- και υψηλές τιμές BOD COD και μικροβιακό φορτίο
Δ) Οικιακά και εμπορικά λύματα
Οι
εμπορικές
επιχειρήσεις
και
τα
νοικοκυριά
παράγουν
σημαντικές
ποσότητες λυμάτων. Ως αστικά λύματα θεωρούνται τα υγρά απόβλητα που
δημιουργούνται
κατά
τις
διαδικασίες
καθαριότητας
(χώροι
υγιεινής,
μαγειρεία, πλυντήρια κλπ.) σε μια κατοικημένη περιοχή (Μαρκαντωνάτος
1990). Κύριο συστατικό τους είναι το νερό, με διάφορες προσμίξεις όπως
οργανική ύλη, βακτήρια, αιωρούμενα στερεά, αλλά και βλαβερά ρυπαντικά
συστατικά όπως χρώματα, λιπαντικά, διαλύτες, απορρυπαντικά από τα
οικιακά πλυντήρια, συνθετικές οργανικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα
(Shear et αl. 1996).
Το
σημαντικότερο
φυσικό
χαρακτηριστικό
των
λυμάτων
είναι
το
περιεχόμενο σε αιωρούμενα στερεά (Tchobanoglous, 1979), που είναι το
κύριο
αίτιο
της
(Μαρκαντωνάτος,
θολότητας
1990).
και
αντιαισθητικής
Μέσα
στα
εμφάνισης
αιωρούμενα
τους
στερεά
συμπεριλαμβάνονται τα οργανικά και ανόργανα κολλοειδή (WPCF, 1994).
Ο ρόλος των τελευταίων είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη μεταφορά των
μέταλλων, ιδιαίτερα στην περίπτωση της απευθείας διάθεσης των λυμάτων
στη θάλασσα. Η δημιουργία βαθμίδων των φυσικοχημικών συνθηκών όπως
το pΗ ή η αλατότητα, στις περιοχές ανάμειξης των λυμάτων με το
θαλασσινό νερό οδηγεί σε κροκκίδωση και συσσωμάτωση των κολλοειδών
(Angelidis
and
Gibbs,
1990)
με
αποτέλεσμα
την
καταβύθιση
και
συσσώρευση μετάλλων στα παράκτια ιζήματα.
Το οργανικό φορτίο είναι το σημαντικότερο χημικό χαρακτηριστικό των
λυμάτων (Tchobanoglous 1979). Εκτός από τα προβλήματα ευτροφισμού
που μπορεί να εμφανιστούν στον αποδέκτη (WHO/UNEP, 1984), τα
διάφορα οργανικά χημικά μόρια επιδρούν έμμεσα στη χημική κατανομή
των
μετάλλων
μέσω
μηχανισμών
προσρόφησης,
κροκίδωσης
ή
συμπλοκοποίησης. Με τον τρόπο αυτό επιδρούν στην τοξικότητα των
μετάλλων, αφού η βιοδιαθεσιμότητα τους εξαρτάται όχι τόσο από την ολική
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
47
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
συγκέντρωση όσο από τη χημική μορφή στην οποία βρίσκονται (Campbell
et al 1988)
Οι συγκεντρώσεις ορισμένων μετάλλων (Cu, Pb, Zn, Cd και Ag) στα
λύματα αστικών κέντρων μπορούν να φθάσουν σε πολύ μεγάλες τιμές,
ακόμη και 200 φορές υψηλότερες από το μέσο όρο των συγκεντρώσεων
του στερεού φλοιού της Γης (Forstner and Wittman 1983). Μια πολύ
σημαντική αιτία της παρουσίας υψηλών συγκεντρώσεων Cu, Pb και Zn στα
οικιακά λύματα είναι η διάβρωση του δικτύου υδροδότησης (Neff et al.
1987, Isaac et al 1997). Επίσης, μια μεγάλη σειρά από απλές καθημερινές
διαδικασίες, διοχετεύουν στα λύματα σημαντικές ποσότητες μετάλλων.
Έτσι
για
παράδειγμα
οι
ανθρώπινες
στερεές
απεκκρίσεις
έχουν
αξιοσημείωτες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων (Zn: 250 μg/g, Cu: 68
μg/g, Pb: 11 μg/g, Cd: 2μg/g) (Stephenson 1987). Επιπλέον ένας μεγάλος
αριθμός
αποσμητικών,
καλλυντικών,
φαρμάκων,
βερνικιών
και
καθαριστικών για ατομική ή οικιακή εφαρμογή περιέχουν διάφορες χημικές
ενώσεις μετάλλων. Στον Πίνακα 9.3 συνοψίζονται διάφορα προϊόντα που
συνιστούν πηγές μετάλλων στα αστικά λύματα (Stephenson 1987).
Μελέτες έχουν δείξει ότι η σχετική συνεισφορά των οικιακών λυμάτων ως
πηγή ρύπανσης μετάλλων είναι σημαντική. Συγκρίσιμες ή και μεγαλύτερες
τιμές έχουν καταγραφεί για μέταλλα, κυρίως Cu και Ζn και δευτερευόντως
Cr,
Ni
και
Cd,
ακόμα
και
από
βιομηχανικές
διεργασίες
όπως
οι
επιμεταλλώσεις (Klein et αl. 1974, Davis and Jacknow 1975). Αντίθετα σε
περιοχές με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα τα οικιακά λύματα έχουν
μάλλον περιορισμένη σημασία.
Επίσης, διάφορες μηχανικές ή μηχανολογικές λειτουργίες που εμφανίζονται
στα αστικά κέντρα απελευθερώνουν σημαντικές ποσότητες μετάλλων στο
αποχετευτικό
σύστημα.
Τέτοιες
λειτουργίες
είναι
τα
βαφεία
και
καθαριστήρια, που παράγουν απόβλητα επιβαρημένα σε Cu και Cr, τα
αρτοποιεία, με απόβλητα που περιέχουν μεγάλες συγκεντρώσεις Ni ή τα
πλυντήρια αυτοκινήτων, που παράγουν απόβλητα εμπλουτισμένα σε Zn
(Klein et al. 1974, Stephenson 1987).
Ε) Επιφανειακή απορροή
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
48
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Στις αστικές περιοχές εκτός από τα λύματα σημαντικό ρόλο παίζουν οι
απορροές, δηλαδή τα όμβρια ύδατα από τους υπονόμους. Το νερό που
προέρχεται
από
τις
επιφάνειες
των
δρόμων
κανονικής
ή
ταχείας
κυκλοφορίας αποτελεί κύρια πηγή ρύπανσης (Stephenson 1987). Η
προέλευση των μετάλλων στα νερά επιφανειακής απορροής των δρόμων
αποδίδεται σε αιτίες, όπως η απώλεια λιπαντικών από τα οχήματα (Pb,
Laxen and Harrison 1977), η αποσύνθεση των ελαστικών (Zn, Crosby
1982), οι εκπομπές των εξατμίσεων (Pb, Crosby 1982), η διάβρωση της
επιφάνειας των δρόμων, ο καθαρισμός των δρόμων και οι ατμοσφαιρικές
κατακρημνίσεις (Pope et al. 1978).
Μέταλλα, επίσης, προέρχονται από την έκπλυση και άλλων επιφανειών
ενός αστικού συγκροτήματος. Πηγές τους είναι η καύση πετρελαίου και
ορυκτών καυσίμων, η διάβρωση κραμάτων που χρησιμοποιούνται σε
ποικίλες εφαρμογές, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τα αυτοκίνητα,
τα χρώματα βαφής των εξωτερικών των σπιτιών (Cole et αl 1984). Οι
συγκεντρώσεις τους όμως είναι χαμηλότερες απ' ότι στις απορροές που
προέρχονται από τους δρόμους, και ιδιαίτερα από τους δρόμους συχνής
διέλευσης, όπως ο Εθνικός δρόμος Αθηνών-Κορίνθου και η Αττική Οδός.
Ακουστική Ρύπανση
Σημαντικές πηγές ακουστικής ρύπανσης υφίστανται στην περιοχή μελέτης.
Η ύπαρξη του νέου και παλαιού Εθνικού Οδικού ∆ικτύου ΑθηνώνΚορίνθου, καθώς και η Αττική Οδός διέρχεται από την περιοχή του ∆ήμου,
σε
συνδυασμό
με
την
απόσταση
από
οικισμούς
προκαλεί
ηχητική
επιβάρυνση.
Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του ∆ήμου οι φόρτοι είναι μικροί και δεν
προκαλούν ιδιαίτερη όχληση.
Αισθητική Ρύπανση
Η μόνη δραστηριότητα στην περιοχή του ∆ήμου που μπορεί να προκαλεί
αισθητική ρύπανση είναι οι εικόνες των ανενεργών λατομείων και
μεταλλείων
Ρύπανση – Αντλήσεις νερών υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
49
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Η ποιότητα των υδροφοριών στην περιοχή του ∆ήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας,
παρουσιάζουν
σήμερα
φαινόμενα
υφαλμύρινσης,
γεγονός
το
οποίο
οφείλεται τόσο στη φύση των σχηματισμών (καρστικοποίση σε βάθος
χαμηλότερο από το υψόμετρο της θάλασσας) όσο και στον ανθρώπινο
παράγοντα (υπεραντλήσεις).
Όλοι οι ρύποι έχουν τελικό αποδέκτη το νερό και ιδιαίτερα το υπόγειο
νερό. Έτσι οι ρύποι των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων εν μέρει
καταλήγουν στο υπόγειο νερό, μέσω του νερού της βροχής, με συνέπεια
φαινόμενα ρύπανσης από νιτρικά ιόντα, στην νότια περιοχή του ∆ήμου
Μάνδρας, καθιστώντας το νερό ακατάλληλο για άρδευση. Βορειότερα το
νερό γίνεται καταλληλότερο, δηλαδή λιγότερο επιβαρυμένο.
Άλλες πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον
Επιβάρυνση τόσο στην αέρια, στερεά και κατόπιν υγρής μορφής αποτελούν
τα διάφορα κοιτάσματα βωξίτη στη περιοχή, τα οποία τροφοδοτούν τη
περιοχή με ιχνοστοιχεία. Η μέση χημική σύσταση των δειγμάτων βωξίτη
μπορεί να είναι: 54,81% Al2O3, 19,94% Fe2O3, 7,34 SiO2, 0,98% CaO ,
ενώ η μέση σύσταση των δειγμάτων σε ιχνοστοιχεία είναι: 450 ppm Ni,
54,29 ppm Zn και 37,14 ppm Sr.
Επίσης, αλλαγές των χρήσεων γης από εκτάσεις καλλιεργούμενες σε
βιομηχανικές, οι εκχερσώσεις και η επέκταση της γεωργικής γης ακόμα και
η υπερβόσκηση, αποτελούσαν τις σημαντικότερες πιέσεις στο χερσαίο
φυσικό περιβάλλον πριν από πολλές δεκαετίες. Η υπερβόσκηση ήταν
ιδιαίτερα έντονη στην περιοχή ενδιαφέροντος και εξακολουθεί να ασκεί
πιέσεις
στο
φυσικό
περιβάλλον
ακόμα
και
σήμερα.
Οι
πυρκαγιές
εξακολουθούν να θεωρούνται ένας δυνητικός κίνδυνος για το φυσικό
περιβάλλον. Η ανέλεγκτη οικιστική δραστηριότητα επίσης ασκεί πιέσεις
στο φυσικό περιβάλλον.
Η ανάπτυξη αυτοκινητοδρόμων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά σε όλες τις
μορφές ρύπανσης και ιδιαίτερα, στην επιβάρυνση των εδαφών και
υπόγειων νερών με τοξικές ουσίες. Ακόμα και η δασική οδοποιία δημιουργεί
προβλήματα
στα
φυσικά
οικοσυστήματα
όταν
δεν
γίνεται
με
περιβαλλοντικές προδιαγραφές.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
50
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Επίσης, τα νεκροταφεία μπορεί να επηρεάσουν τη χημεία ενός υδροφόρου
ορίζοντα. Περιοχές στις οποίες αναπτύσσονται αβαθείς σχετικά υδροφόροι
ορίζοντες, είναι πιο επιδεκτικές στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που
οφείλονται στην ύπαρξη κάποιου νεκροταφείου. Οι ρυπαντές που μπορεί
να προέρχονται από τα νεκροταφεία περιλαμβάνουν υψηλά μικροβιακά
φορτία, αμμωνία, νιτρικά και υψηλές τιμές COD και BOD.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
51
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Βασικές Υποδομές – Δίκτυα της περιοχής του Ο.Τ.Α.
Τα βασικά δίκτυα υποδομών δηλαδή μεταφορικό
αποχέτευσης παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα.
και
ύδρευσης
Μεταφορικό Δίκτυο
Κατά μήκος της εντός της ∆ημοτικής Ενότητας Μάνδρας πορείας της
παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών
διέρχεται ή προσεγγίζει τους οικισμούς
αυτού:
¾ Μάνδρα
¾ Αγ. Χαράλαμπος
¾ Αγ. Σωτήρα
¾ Παλαιοκούνδουρα
¾ Κούνδουρα
¾ Αγ. Παντελεήμων
¾ Τιτάνας
¾ Φίχθι
¾ Παλαιοχώρι
¾ Θέα
¾ Αγ. Παρασκευή
¾ Πουρνάρι
Σχετικά με το τοπικής εμβέλειας ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο
καταγράφονται οι εξής άξονες:
¾ Τον
δρόμο
διερχόμενος
που
από
Οινόη
τον
-
οικισμό
∆ερβενοχώρια
ΛΕΥΚΑ
–
(Πύλη)
ΜΑΖΙ
της
∆ημοτικής Ενότητας Μάνδρας.
¾ Τον δρόμο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΚΑΤΩ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ που διήκει κατά μήκος της νότιας παρειάς του
Μακρού όρους και μετά την έξοδο από τα όρια του ∆ήμου
οδηγεί στα Βίλια και τον Αγ. Γερμανό.
¾ Τον δρόμο προς το λατομείο του ΧΑΛΥΒΑ που απολήγει
στον άξονα Ελευσίνα – ∆ερβενοχώρια (Στεφάνη).
¾ Τον δρόμο
ΜΑΝ∆ΡΑ – ΛΑΚΑ ΚΟΡΑΚΑ που οδηγεί στην
Νέα Πέραμο.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
52
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Το δίκτυο αυτό εξυπηρετεί τις μετακινήσεις από το διοικητικό κέντρο του
∆ήμου προς του διάσπαρτους οικισμούς του ∆ημοτικής Ενότητας Μάνδρας
καθώς και με τις τρεις ∆ημοτικές Ενότητες.
Ύδρευση – Αποχέτευση
Σχετικά με το δίκτυο ύδρευσης σημειώνεται πως επιχειρείται από το ∆ήμο
Μάνδρας- Ειδυλλίας η υδροδότηση των οικιστικών τμημάτων του σε
ολόκληρή την έκταση του.
Όσον αφορά σε δίκτυα αποχέτευσης
ακαθάρτων και ομβρίων επισημαίνεται η έλλειψη αντίστοιχων υποδομών
στον εξωαστικό χώρο, κάθως και στις ∆ημοτικές Ενότητες Βιλίων και
Ερυθρών.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
53
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1.1.1.3 Κοινωνική Πολιτική. Παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός.
Υποδομές Υγείας- Πρόνοιας της περιοχής του Ο.Τ.Α.
Στον τομέα της υγείας ο ∆ήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας καλύπτεται από
το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας καθώς και από το Γενικό Νοσοκομείο
Ελευσίνας «Θριάσιο» το οποίο βρίσκεται στον ∆ημοτική Ενότητα
Μαγούλας του όμορου ∆ήμου Ελευσίνας και είναι περιφερειακής –
μητροπολιτικής
λειτουργούν
σε
περιορισμένο αριθμό, ιδιωτικά ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων.
Τα
ζητήματα
εμβέλειας.
πρωτοβάθμιας
Στην
φροντίδας
περιοχή
υγείας
σε
τοπικό
επίπεδο,
καλύπτονται από το παράρτημα του Ι.Κ.Α. Επισημαίνεται ότι υπάρχει
προγραμματισμός να δημιουργηθεί Περιφερειακό Ιατρείο ΙΚΑ στο ΟΤ
93α του οποίου και η έκταση έχει αγοραστεί από το Υπουργείο
Υγείας.
Οι Υπηρεσίες Πρόνοιας αφορούν στην κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών
συγκεκριμένων ομάδων όπως οι μητέρες, το παιδί, τα άτομα τρίτης
ηλικίας ή/και με ειδικές ανάγκες.
Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Στη ∆ημοτική Ενότητα Μάνδρας λειτουργεί στο Ο.Τ. 68 σε οικόπεδο
έκτασης 1.065,36τμ δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός σε κτίριο
812,29τμ. Ο εν λόγω σταθμός ανήκει στη ∆ημοτική Επιχείρηση
(ΝΠΙ∆). Επισημαίνεται ότι έχει αγοραστεί στο Ο.Τ. 105 έκταση 900τμ
από το ∆ήμο για τη δημιουργία Παιδικού Σταθμού.
Επιπλέον στο Ο.Τ. 98β σε οικόπεδο έκτασης 436τμ υπάρχει το κτίριο
του ΠΙΚΠΑ έκτασης 219,13. το οποίο αντικαταστάθηκε από το
Π.∆.Σ.Μ. (Παιδικός ∆ημοτικός Σταθμός Μάνδρας).
Παιδικός Σταθμός λειτουργεί επίσης στη ∆ημοτική Ενότητα Ερυθρών.
Ο παιδικός σταθμός υποδέχεται παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 6 ετών
που είναι κάτοικοι Ερυθρών και η μητέρα τους εργάζεται. Η εγγραφή
γίνεται
με
την
υποβολή
αίτησης
και
όλα
τα
απαραίτητα
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
54
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
δικαιολογητικά, κατά τον μήνα Ιούλιο κάθε έτους. Ο παιδικός
σταθμός λειτουργεί όλο το έτος καθημερινά από 07:00–15:45 εκτός
Αυγούστου, Χριστουγέννων και Πάσχα.
Για την Τρίτη Ηλικία
Οι Υπηρεσίες προς την Τρίτη Ηλικία που παρέχονται από το ∆ήμο
Μάνδρας -Ειδυλλίας είναι οι εξής:
Κ.ΑΠ.Η. (Μάνδρα, Ερυθρές, Οινόη)
Σκοπός του Κ.Α.Π.Η είναι η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και
κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν
αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του Κοινωνικού Συνόλου. Η
συνεργασία του ευρύτερου κοινού και ειδικών φορέων σχετικά με τα
προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων , καθώς και η έρευνα
θεμάτων
σχετικά
με
τα
προβλήματα
που
αντιμετωπίζει
η
Τρίτη Ηλικία.
Ο ∆ήμος καταβάλλει διαρκώς προσπάθεια για την αναβάθμιση του
θεσμού και την βελτίωση των προγραμμάτων που εφαρμόζει το
Κ.Α.Π.Η. ώστε ο ηλικιωμένος να περιβάλλεται από αγάπη, σεβασμό
και κατανόηση.
Στην Κοινωνική Υπηρεσία προΐσταται ο Κοινωνικός Λειτουργός ο
οποίος φροντίζει, επιβλέπει, συντονίζει την καλή λειτουργία όλου
του Κ.Α.Π.Η. Εφαρμόζει όλες τις μεθόδους Κοινωνικής Εργασίας,
όπως:
¾ Κοινωνική Εργασία με άτομα: Παρέχει συναισθηματική και
ψυχολογική υποστήριξη στα άτομα μέλη του Κ.Α.Π.Η. για την
αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσκολιών και προβλημάτων όπως
π.χ
χηρεία,
κατάθλιψη,
μοναχικά
άγχος
άτομα,
θανάτου
,
άτομα
που
φοβίες,
πάσχουν
από
ανασφάλειες
κ.α
προσφέρει συμβουλευτική τόσο για τους ίδιους όσο και για τις
οικογένειες τους.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
55
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
¾ Κοινωνική Εργασία με ομάδες: Οργανώνει και εμψυχώνει,
συντονίζει και βοηθά τις ομάδες αυτενέργειας η τις επιτροπές
των μελών που λειτουργούν στο Κ.Α.Π.Η. Σκοπός αυτών των
ομάδων
είναι
η
καλλιέργεια
και
η
ανάδειξη
ειδικών
ενδιαφερόντων όπου μέσα από την δημιουργική απασχόληση
ενισχύεται η αυτοπεποίθηση, το αίσθημα της ικανοποίησης και
προσφοράς,
αναπτύσσονται οι
διαπροσωπικές
σχέσεις
η
συντροφικότητα και η συνεργασία.
¾ Κοινωνική Εργασία με την Κοινότητα: Η Κοινωνική Υπηρεσία
συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του ∆ήμου προς εξυπηρέτηση
των μελών του Κέντρου. Συνεργάζεται με ιδιωτικούς η
Κρατικούς
φορείς
όπως
πολιτιστικούς
συλλόγους
για
προγράμματα λαϊκής παράδοσης.
Με την Κοινωνική Πρόνοια για προγράμματα κατασκηνώσεων,
λουτροθεραπείας,
προγράμματα
επιδομάτων
πυρασφάλειας,
κ.α.
τον
Με
την
Ερυθρό
πυροσβεστική
Σταυρό
για
για
πρώτες
βοήθειες, την Αστυνομία για κυκλοφοριακή αγωγή, με τα Σχολεία
για προγράμματα σύνδεσης ηλικιών κ.α.
Κοινωνική Έρευνα. Είναι η έρευνα σχετικά με κατ’ οίκον επισκέψεις
η οποία έγκειται στις ανάγκες των μελών και αφορούν οικονομική
ενίσχυση, οικογενειακή βοήθεια, επιδοματική πολιτική.
Ο
Κοινωνικός
Λειτουργός
ασκεί
καθήκοντα
εποπτείας
σε
εκπαιδευόμενους Κοινωνικούς Λειτουργούς. Επίσης ασχολείται και
φροντίζει για την ψυχαγωγία των μελών με ένα ευρύ φάσμα
εκδηλώσεων που αφορούν:
¾ τον πολιτισμό
¾ τις γνώσεις
¾ ταξίδια-εκδρομές
¾ θαλάσσια μπάνια
¾ κατασκηνώσεις
¾ λουτροθεραπεία
¾ μουσικοχορευτικές βραδιές
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
56
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
¾ υγεία
¾ ομάδες αυτενέργειας
ΦΥΣΙKΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Το Φυσικοθεραπευτήριο του Κ.Α.Π.Η. έχει σκοπό την εφαρμογή
προγραμμάτων αποκατάστασης χρόνιων ή οξείων παθήσεων που
χρήζουν φυσικοθεραπευτικής αγωγής. Επειδή συμπεριλαμβάνεται
στην Ανοιχτή Προστασία των Ηλικιωμένων παίζει και συμβουλευτικό
ρόλο σε όποιον το χρειαστεί. Οι Φυσιοθεραπευτικές συνεδρίες
εκτελούνται κατόπιν παραπεμπτικού (εντολή θεράποντα ιατρού).
ΙΑΤΡΕΙΟ
Το Ιατρείο του Κ.Α.Π.Η. σκοπό έχει την διατήρηση της σωματικής και
ψυχικής υγείας του ηλικιωμένου. Στελεχώνεται με γιατρό Παθολόγο
και μία νοσηλεύτρια. ∆ύο φορές την εβδομάδα ο γιατρός εξετάζει
τους ασθενείς δίνει τις ανάλογες εξετάσεις και καθορίζει την
φαρμακευτική τους αγωγή. Απαραίτητη είναι η συνεργασία του
γιατρού με την νοσηλεύτρια, η οποία παρέχει νοσηλεία στον χώρο
του Κέντρου ή κατ’ οίκον αν χρειαστεί.
Στο Ιατρείο βοηθά στην
συνταγογραφία, κάνει μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, ζακχάρου,
χοληστερίνης, ενεσοθεραπεία.
Είναι υπεύθυνη για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού που είναι
απαραίτητο για τις πρώτες βοήθειες στα μέλη , είτε στο χώρο του
Κ.Α.Π.Η. ,είτε έξω από αυτόν σε εκδρομές και εκδηλώσεις.
Στο
Ιατρείο εφαρμόζονται προγράμματα συντηρητικής και προληπτικής
ιατρικής.
ΚΥΛΙΚΕΙΟ
Στο χώρο του Κ.Α.Π.Η λειτουργεί κυλικείο όπου τα προϊόντα του
παρέχονται σε τιμές κόστους στα μέλη εντός του Κέντρου.
Υποδομές Εκπαίδευσης της περιοχής Ο.Τ.Α.
Το ζήτημα της παιδείας έχει δύο σημαντικές πλευρές:
¾ Η πρώτη αφορά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
∆ηλαδή,
το
περιεχόμενο
των
γνώσεων,
την
οργάνωση
των
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
57
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την επάρκεια – αριθμητική και
επιστημονική – του εκπαιδευτικού προσωπικού.
¾ Η δεύτερη αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή επάρκεια
αιθουσών, καταλληλότητα κτιρίων, σύγχρονος εξοπλισμός, υποδομή
συμπληρωματικών
της
κύριας
εκπαιδευτικής
διαδικασίας,
λειτουργιών.
Πιο
αναλυτικά
η
κατάσταση
στην
πρωτοβάθμια
και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση παρουσιάζεται στη συνέχεια:
Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση:
στην
περιοχή
του
∆ήμου
Μάνδρας
λειτουργούν το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Νηπιαγωγείο. Η κατάσταση των
κτιρίων είναι καλή. Τα 5 Νηπιαγωγεία είναι πρωινά ενώ το 6ο λειτουργεί ως
ολοήμερο με 65 παιδιά (30,66%) επί του συνόλου. Επίσης στο ∆ήμο
λειτουργούν πέντε (5) ∆ημοτικά Σχολεία, δημόσια.
Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση:
στην
περιοχή
του
∆ήμου
Μάνδρας
λειτουργούν: ένα Γυμνάσιο - Λύκειο πρωινής βάρδιας και ένα Εσπερινό
Γυμνάσιο – Λύκειο με 197 μαθητές το οποίο συστεγάζεται με το 3ο
∆ημοτικό Σχολείο. Αναφορικά με την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση,
υπάρχουν οι σχολές του ΟΑΕ∆ όπου συστεγάζονται: ΙΕΚ, ΤΕΕ και ΚΕΚ.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
58
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Πίνακας Α.2.26: Εκπαίδευτήρια στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας
Σχολείο
1ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Χωρικός
Εντοπισμός
Αριθμός
Εμβαδόν
Τμήματα Αίθουσες
μαθητών
κτιρίου
Βάρδια
Παρατηρήσεις
Πρωινή
-
Πρωινή
-
Μάνδρα
39
2
2
177
19
2
2
3ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Συνοικία
Εργατικές
Πολυκατοικίες
40
2
2
Πρωινή
-
4ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
40
Συνοικία
Παπακώστα
24
1
3
Πρωινή
-
154
25
1
1
Πρωινή
-
137α
65
1
2
Ολοήμερο
-
61α
127
7
7
594τ.μ.
Πρωινή
-
270
12
12
2.357τ.μ.
Πρωινή
-
175
10
10
Πρωινή
-
88
5
7
Πρωινή
-
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1
Εργατικές
Πολυκατοικίες
40
Συνοικία
Παπακώστα
154
184
9
9
Πρωινή
-
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τέρμα Βας,
340
11
13
Πρωινή
-
5ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
6ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ο
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
262τ.μ.
125τ.μ.
102τ.μ.
120τ.μ.
1.626τ.μ.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Μοίρα
ΛΥΚΕΙΟ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΊΟΛΥΚΕΙΟ
ΟΑΕΔ: ΙΕΚ,
ΤΕΕ, ΚΕΚ
166
215
9
11
Εργατικές
Κατοικίες
197
8
8
Πρωινή
Βραδινή
18.3024.00
Συστέγαση με
το 3ο ∆ημοτικό
Σχολείο
Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία ∆ήμου Μάνδρας
Στη ∆ημοτική Ενότητα Ερυθρών λειτουργούν Ενιαίο Λύκειο, Γυμνάσιο, ∆ημοτικό και Νηπιαγωγείο, ενώ στη ∆ημοτική Ενότητα
Βιλίων λειτουργεί Γυμνάσιο και ∆ημοτικό και Νηπιαγωγείο.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Πολιτιστική Υποδομή και δραστηριότητες της περιοχής του Ο.Τ.Α.
Η πολιτιστική δραστηριότητα του ∆ήμου μέσω των επιμέρους συλλόγων με
ενεργή παρουσία στην πόλη, υποστηρίζεται σε επίπεδο υλικο-τεχνικής
υποδομής από:
¾ πολιτιστικά – πνευματικά κέντρα,
¾ εξωραϊστικούς συλλόγους και
¾ δημοτική βιβλιοθήκη
Ειδικότερα:
Δημοτικό Θέατρο: στο Ο.Τ. 21 σε έκταση 1.092,40μ. εντοπίζεται το
∆ημοτικό Θέατρο του ∆ήμου Μάνδρας το οποίο στεγάζεται σε κτίριο εμβαδού
592,72τμ.
Δημοτικός Κινηματογράφος – «ΑΣΤΡΟΝ»: Στο Ο.Τ. 70 σε έκταση
756,83τμ. ο εν λόγω θερινός κινηματογράφος εντάσσεται στους 47 θερινούς
κινηματογράφους που βρίσκονται εντός του Λεκανοπεδίου Αθηνών και των
οποίων η χρήση είναι διατηρητέα (ΦΕΚ 648/∆/25-07-1997).
Π.Ο.ΔΗ.Μ.
Α.
Τμήμα
Διδασκαλίας
της
Μουσικής
στο
οποίο οι
μαθητές
διδάσκονται τα εξής όργανα:
α) Πλήκτρα: πιάνο, αρμόνιο
β) Έγχορδα: κιθάρα, μπουζούκι, βιολί
γ) Πνευστά: κλαρίνο, σαξόφωνο,
φλάουτο, τρομπέτα, όμποε, φαγκότο,
τούμπα, βαρύτονο, κόρνο
δ) Κρουστά
Β. Δημοτική Φιλαρμονική
¾ Συμμετέχει σε εκδηλώσεις και τελετές του δήμου καθώς και σε
φεστιβάλ (π.χ. Φιλαδέλφειας, Σκιάθου, Κέρκυρας, Κύπρου (υπό την
αιγίδα του Υπ. Εξωτερικών) και έχει αποσπάσει το 1ο βραβείο στο
διαγωνισμό ορχηστρών Χ.Ο.Ν. (1999) καθώς και το βραβείο UNESCO
σε συναυλία εκτός συναγωνισμού της Χ.Ο.Ν.(2002)).
¾ ∆ιοργανώνει συναυλίες και άλλες μουσικές εκδηλώσεις με συμμετοχή
και άλλων καλλιτεχνών.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
61
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
¾ Συμμετέχει σε πολιτιστικές ανταλλαγές μουσικού περιεχομένου με
άλλους δήμους και φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής.
Η ∆ημοτική Φιλαρμονική εντοπίζεται στη θέση Ράχη. Στεγάζεται σε κτίτριο
εμβαδού 512,88τμ.
Γ. Τμήμα Χορού (μπαλέτου, παραδοσιακών χορών, ευρωπαϊκών
χορών και latin)
Δ. Τμήμα Θεάτρου
¾ Θεατρικό παιχνίδι για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων.
¾ ∆ημιουργία θεατρικού εργαστηρίου
¾ ∆ιεύρυνση της θεατρικής παιδείας μέσα από διαλέξεις, μαθήματα
υποκριτικής και θεατρολογίας.
¾ Οργάνωση θεατρικών παραστάσεων για παιδιά και ενηλίκους.
Ε. Τμήμα Εικαστικών
∆ιοργανώνονται επισκέψεις σε παραστάσεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο
Μέγαρο Μουσικής, στο Ηρώδειο, σε παιδικά θέατρα, παρακολουθήσεις
εκπαιδευτικών
συμμετοχές
σε
προγραμμάτων
παρουσιάσεις
στο
Ίδρυμα
παιδικών
βιβλίων
Μείζονος
με
Ελληνισμού,
δραματοποιημένα
αποσπάσματα.
Μέσα στους άμεσους στόχους του Π.Ο.∆Η.Μ. είναι η διεύρυνση των
δραστηριοτήτων του με τη δημιουργία των εξής τμημάτων:
¾ Πινακοθήκης- μουσείο λαϊκής τέχνης
¾ Επιστήμης –λογοτεχνίας-διαλέξεων
¾ Συμβουλευτικής
¾ Κινηματογράφου
Αξιολογώντας τον Π.Ο.∆Η.Μ. αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό αυτό
κρίνεται ικανοποιητικό, ο εξοπλισμός βρίσκεται σε καλή κατάσταση, το
κτίριο στέγασης του είναι ανεπαρκές τόσο όσον αφορά τις πεπαλαιωμένες
εγκαταστάσεις θέρμανσης όσο και αναφορικά με την ανυπαρξία αιθουσών οι
οποίες να μπορούν να καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες.
Δημοτική Βιβλιοθήκη (Ερυθρές, Μάνδρα)
Η ∆ημοτική Βιβλιοθήκη φιλοδοξεί να συμβάλλει στην πολιτιστική παραγωγή
του ∆ήμου μέσα από οργανωμένες δράσεις που αφορούν τόσο στην
προώθηση του βιβλίου και της ανάγνωσης, στην διάδοση και χρησιμοποίηση
της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινότητα των πολιτών, όσο και
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
62
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
στην γενικότερη υλοποίηση πολυποίκιλων δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας
θέματα πολιτισμού, κοινωνικού προβληματισμού, εκπαίδευσης και αγωγής.
Ειδικότερα, οι κυριότερες, υπηρεσίες που παρέχει η ∆ημοτική Βιβλιοθήκη
είναι οι εξής:
¾ ∆ανεισμός Βιβλίων, σε καθημερινή βάση και με αριθμό χρηστών
(παιδιά και ενήλικες) περίπου 30 ατόμων
¾ ∆ωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο -σε αίθουσα Η/Υ- σε καθημερινή
βάση, με αριθμό χρηστών (παιδία και ενήλικες) περίπου 50 ατόμων
¾ ∆ιεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης ενηλίκων (νέα
υπηρεσία), 4 φορές την εβδομάδα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης Ενηλίκων ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης, με ομάδα στόχο τους
ενήλικες.
¾ ∆ημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης (νέα υπηρεσία), με καθημερινή
συχνότητα κυρίως σε ενήλικες και ΑμΕΑ.
¾ Εκτύπωση εργασιών φοιτητών, μαθητών, σε καθημερινή βάση, και με
αριθμό χρηστών περίπου 50 ατόμων.
¾ Παιδικές δραστηριότητες- προβολές- κατασκευές με ομάδα στόχο τα
παιδιά. (περίπου 30 χρήστες). Η συχνότητα πραγματοποίησης των
ενεργειών αυτών είναι 2 φορές το μήνα και εκτελείται σε συνεργασία
με εκπαιδευτικούς, συγγραφείς και εικονογράφους.
¾ ∆ιεξαγωγή στους χώρους της Βιβλιοθήκης εκπαιδευτικών εκδρομών
από νηπιαγωγεία, σχολεία της πόλης αλλά και της ευρύτερης
περιοχής.
Τα τμήματα που λειτουργούν στις ∆ημοτικές Βιβλιοθήκες είναι χωρισμένα
ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν και έχουν ως εξής:
1. Αναγνωστήριο και Βιβλιοστάσια
Στα βιβλιοστάσια βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής των τίτλων
βιβλίων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Οι τίτλοι βιβλίων είναι ταξινομημένοι σε
κατηγορίες σύμφωνα με τους βασικούς βιβλιοθηκονομικούς κανόνες.
Το
αναγνωστήριο
είναι
ένας
ειδικά
διαμορφωμένος
χώρος
όπου
εξασφαλίζεται η άνετη ανάγνωση και συλλογή πληροφοριών.
2. Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
63
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Στην αίθουσα Η/Υ λειτουργούν υπολογιστές, με σύγχρονα λογισμικά, καθώς
και περιφερειακές συσκευές, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των
χρηστών-μελών της βιβλιοθήκης. Η ∆ημοτική Βιβλιοθήκη παρέχει ∆ΩΡΕΑΝ
πρόσβαση στο INTERNET σε όλα τα μέλη της, εξασφαλίζοντας την άνετη
συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο και την άμεση πρόσβαση σε
παγκόσμιες βάσεις δεδομένων.
3. Παιδική Βιβλιοθήκη & Παιδικό Αναγνωστήριο
Το παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης είναι διαμορφωμένο ώστε να φιλοξενεί
τους μικρούς-φίλους αναγνώστες. Πρόκειται για έναν χώρο ευχάριστο, όπου
το παιδί μπορεί να δραστηριοποιηθεί όχι μόνο διαβάζοντας, αλλά και
συμμετέχοντας και σε άλλες δράσεις (ζωγραφική, χειροτεχνία κ.λ.π.)
4.Αίθουσα Εκδηλώσεων & Οπτικοακουστικών μέσων
Η
αίθουσα
των
Πολυμέσων
χρησιμοποιείται
για
τις
πολιτιστικές
και
κοινωνικές εκδηλώσεις της βιβλιοθήκης όπως εορτασμούς, συζητήσεις,
διαλέξεις καθώς και προβολών ταινιών ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού
χαρακτήρα. ∆ιαθέτει σύστημα οπτικο-ακουστικών προβολών (projector),
καθώς
και
Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή
με
δυνατότητα
προβολών,
παρουσιάσεων και χρήσεων ηλεκτρονικών προγραμμάτων.
5. Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης
Το ∆ημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος
στον οποίο λειτουργούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές καθώς και περιφερειακές
συσκευές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών. Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και
το οποίο δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε τεράστιες βάσεις δεδομένων και
πληροφορίες σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής παραγωγής.
Εργαστήριο κατασκευής αυθεντικών λαϊκών φορεσιών
Η λειτουργία του εργαστηρίου κατασκευής αυθεντικών λαϊκών φορεσιών
ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια με την πρόσληψη εννέα γυναικών που
αποφοίτησαν από τη σχολή, ως άριστες. Αρχικά, έφτιαξαν 40 φορεσιές (από
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
64
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
όλη την Ελλάδα) με τις οποίες δημιούργησαν τη μόνιμη έκθεση που
λειτουργεί επίσης στο κτίριο της δημοτικής επιχείρησης. Αυτές είναι τόσο
αυθεντικές και τόσο όμορφες, ώστε έχουν γίνει περιζήτητες και στολίζουν
πολλές εκθέσεις που οργανώνουν διάφοροι δήμοι της χώρας. Οι γυναίκες
του εργαστηρίου ανατρέχουν στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, όπου με
ιδιαίτερη λεπτομέρεια περιγράφεται η κάθε φορεσιά. Έτσι, ψάχνουν στην
αγορά και βρίσκουν το πλησιέστερο στο αυθεντικό ύφασμα, τις κλωστές και
όλα τα υλικά. Και λέμε «πλησιέστερο», γιατί από εκείνα τα παλιά δεν
βρίσκεται πια τίποτα. Κάθε φορεσιά δουλεύεται συγχρόνως από τρία άτομα.
Ο χρόνος που απαιτείται για να ετοιμαστεί είναι συνάρτηση της δυσκολίας
της, με άλλα λόγια πόσο πολύπλοκο θα είναι το κέντημα. Μία φορεσιά
λοιπόν για να ετοιμαστεί, μπορεί να χρειαστεί μόνο πέντε, ίσως όμως και 50
ημέρες. Η δημοτική επιχείρηση έχει κάνει γνωστό το εργαστήρι σε πολλούς
δήμους της χώρας. Από τον Οκτώβριο του 1999, που άρχισαν οι πωλήσεις,
έχουν αγοραστεί από διάφορους φορείς αρκετές φορεσιές και υπάρχουν
παραγγελίες για πολλές άλλες. Το εργαστήρι ακόμα φτιάχνει στολές για
φιλαρμονικές. Επίσης, έχει έλθει σε επαφή με πολλούς συλλόγους Ελλήνων
της διασποράς και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε εκ μέρους τους για αγορά
λαϊκών φορεσιών είναι σημαντικό.
Επισημαίνεται ότι στο Ο.Τ. 81α, υπάρχει χαρακτηρισμένη δημοτική έκταση
εμβαδού 443,65 ως «χώρου πνευματικού – πολιτιστικού κέντρου».
Εκδηλώσεις
Στον τομέα των εκδηλώσεων κάθε Σεπτέμβρη πραγματοποιούνται στη
Μάνδρα σειρά πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων με τίτλο
«Ζερβονικόλεια», προς τιμήν του ήρωα οπλαρχηγού Νικολάου Ρόκα. Ο Ν.
Ρόκας γεννήθηκε στα Κούντουρα το 1780 και επειδή ήταν αριστερόχειρας οι
Κρητικοί συμπολεμιστές του τον ονόμαζαν Ζερβονικόλα, όνομα με το οποίο
έγινε γνωστός και αναφέρεται στην ιστορία της επανάστασης του 1821.
Το Πρόγραμμα των Ζερβονικολείων 2011 διαμορφώθηκε ως εξής:
Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου
Θεατρική παράσταση "Το μεγάλο μας τσίρκο" Θεατρική Ομάδα ∆ήμου Κορυδαλλού
Κινηματογράφος ΑΣΤΡΟΝ
∆ε.12 - Τρ.13 Σεπτεμβρίου
Αγώνες επιδεξιότητας Play Station
Θέατρο Μελίνα Μερκούρη
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου
Έκθεση Αγιογραφίας 14/9 έως 21/9
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
65
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Αίθουσα ∆ημ. Συμβουλίου
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου
Συναυλία Φιλαρμονικής
Κινηματογράφος ΑΣΤΡΟΝ
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου
1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών
Προαύλιος Χώρος Αγ. Αικατερίνης
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου
1ο Φεστιβάλ Χορωδιών ΚΑΠΗ
Κινηματογράφος ΑΣΤΡΟΝ
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου
*3ο Ράλλυ Αντίκα
Κεντρική Πλατεία Μάνδρας
*Θεατρική Παράσταση Φιάκας - Θέατρο 4 Εποχές
Κινηματογράφος ΑΣΤΡΟΝ
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου
Παραδοσιακή & Λαϊκή Βραδιά με τον Γ. Στάμου
Συν. Παπακώστα
Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου
Ποιητική Βραδιά Σεφέρης - Ελύτης
2ο ∆ημ. Σχολείο
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου
Λαϊκή Βραδιά
Εργατικές Κατοικίες
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου
Συναυλία με την Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα
υπό την αιγίδα της ΕΡΤ
Κινηματογράφος ΑΣΤΡΟΝ
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου
Αποκαλυπτήρια του αγάλματος "ΡΗΤΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ"
Κεντρική είσοδος Μάνδρας
Στις
Ερυθρές
πραγματοποιούνται
οι
πολιτιστικές
εκδηλώσεις
«Κιθαιρώνεια». Τον Αύγουστο του 2011 το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
είχε ως εξής:
14 Αυγούστου
Μουσικοχορευτική εκδήλωση με τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο
17 Αυγούστου
Θεατρική παράσταση Καραγκιόζη με τον Μιχάλη Ταυλάτο (πλατεία Αγ.
Κωνσταντίνου)
19 Αυγούστου
Παραδοσιακά τραγούδια και χοροί με τα χορευτικα τμήματα Ερυθρών ,
Βιλίων , Οινόης
20 Αυγούστου
Ρεμπέτικη Βραδιά
21 Αυγούστου
Αγώνες Επιδεξιότητας PLAYSTATION (στο ∆ημοτικό κατάστημα Ερυθρών)
24 Αυγούστου
Έκθεση έργων λαϊκής τέχνης του Μελετίου Μαργέτη στο ∆ημοτικό
κατάστημα Ερυθρών
26 Αυγούστου
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
66
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Φeστιβάλ ροκ μουσικής. Συμμετέχουν τα συγκροτήματα Άλικα Ρόδα και High
Flyers (στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)
27 Αυγούστου
Θεατρική Παράσταση «Το μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλη με
τη Θεατρική ομάδα του ∆ήμου Κορυδαλλού (στον προάυλιο χώρο του
γυμνασίου)
28 Αυγούστου
Συναυλία με τη Φιλαρμονική του ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας (στην πλατεία
της εκκλησίας)
Στα Βίλια κάθε καλοκαίρι πραγματοποιούνται τα «Λαμπέτεια» προς τιμήν
της μεγάλης Ελληνίδας ηθοποιού Έλλης Λαμπέτη. Το Πρόγραμμα των
εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2011 είχε ως εξής:
5 Αυγούστου
Μουσικοχορευτική εκδήλωση με τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο. Κλαρίνο ο
Γιάννης Στάμου
7 Αυγούστου
Παράσταση Θεάτρου Σκιών «ο Καραγκιόζης μάγειρας» με τον
καραγκιοζοπαίκτη Νίκο Μπαρμπούτη
10 Αυγούστου
Θεατρική παράσταση - 39 Σκαλοπάτια - με το θεατρικό τμήμα πολιτιστικού
οργανισμού του ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
11 Αυγούστου
Αγώνες επιδεξιότητας PLAYSTATION στο ∆ημοτικό Κατάστημα Βιλίων
12 Αυγούστου
Παραδοσιακοί χοροί με το χορευτικό τμήμα παραδοσιακών χορών Βιλίων
13 Αυγούστου
Όταν η παράδοση συνάντησε τη Μικρά Ασία - με τη Χορωδία Ενηλίκων
Βιλίων
17 Αυγούστου
Έκθεση ζωγραφικής της Ελίνας Κώνστα - Στο ∆ημοτικό Κατάστημα Βιλίων
18 Αυγούστου
Φεστιβάλ Ροκ Μουσικής - Συμμετέχουν τα συγκροτηματα Άλικα Ρόδα και οι
High Flyers
στο Πόρτο Γερμενό
20 Αυγούστου
Παράσταση Καραγκιόζη με τον καραγκιοζοπαίκτη Μιχάλη Ταυλάτο (πλατεία
Βιλίων)
20 Αυγούστου
Γιορτή της Σαρδέλας 2011 στο λιμάνι στο Πόρτο Γερμενό-Σύλλογος
Ερασιτεχνών Αλιέων Πόρτο Γερμενό
21 Αυγούστου
Ολοφέγγαρο - μουσική παράσταση με την Κερασία Σαμαρά στον
Αρχαιολογικό χώρο του κάστρου των Αιγοσθένων
24 Αυγούστου
Ανεπανάληπτη Λαμπέτη - προβολή ντοκυμαντέρ για τη ζωή και το έργο της
Έλλης Λαμπέτης. Ομιλία του Κώστα Γεωργουσόπουλου
25 Αυγούστου
Συναυλία με τη Φιλαρμονική του ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας συμμετέχει η
χορωδία του ΚΑΠΗ Μάνδρας
26 Αυγούστου
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
67
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Θεατρική Παράσταση «Το μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλη με
τη Θεατρική ομάδα του ∆ήμου Κορυδαλλού
Στην Οινόη εορτάζεται ανήμερα του Αγίου Πνεύματος τον Ιούνιο το
πανηγύρι της Αγίας Τριάδος, ενώ τον Αύγουστο η γιορτή του Κρασιού. Το
δεκαπενταύγουστο στήνεται λαϊκός εορτασμός από τον Εξωραϊστικό
Σύλλογο Παναγίτσας Μαρίζας στο ξωκλήσι της Παναγίας, ενώ στις 26
Οκτωβρίου τιμά τον Άγιο ∆ημήτριο στην παλαιά εκκλησία του προστάτη του
χωριού.
Μνημεία
Στη ∆ημοτική Ενότητα Μάνδρας ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
Μονές Γοργοεπηκόου και Οσίου Μελετίου, η εκκλησία των Αγίων
Ταξιαρχών που χρονολογείται γύρω στα 1860 μ.Χ., το ηρώο των πενήντα
εκτελεσθέντων πατριωτών της κατοχής στην Αγία Σωτήρα και το
εξωκλήσι του Αγίου Βλασίου, προστάτη των βοσκών στη θέση Καμάρι.
Βόρεια της Οινόης, στη νοτιοανατολική πλευρά της Πάστρας και σε
υψόμετρο 520 μέτρων βρίσκεται το γυναικείο μοναστήρι του Οσίου Μελέτιου
που πιθανότατα ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα στη θέση παλαιότερου
μοναστηριού. Ο Όσιος Μελέτιος αποτελούσε για τους κατοίκους της περιοχής
προστάτη και θαυματουργό. Το μοναστήρι διαλύθηκε το 1833,
ανασυγκροτήθηκε το 1948 και από το 1949 λειτουργεί ξανά ως γυναικεία
μονή. Το ονομαστό καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο του σύνθετου
σταυροειδούς ναού με τέσσερις κίονες.
Στη ∆ημοτική Ενότητα Βιλίων επίσης συναντάμε σημαντικούς ναούς και
μονές: Ο βυζαντινού ρυθμού ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,
χτισμένος το 1893 από τον Ερνέστο Τσίλερ, ο ναός των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών (1637) στην πλατεία των Βιλίων, η εκκλησία του Αγ. Γεωργίου
στη θέση που ήταν το Παλιοχώρι, η Παναγία της Γκούρας στην ανατολική
πλευρά του βουνού Λεστόρι καθώς και η Παναγίτσα (14ος αι.), ο
βυζαντινού ρυθμού ναός του Αγίου Αθανασίου (12ος αι.) στο κέντρο των
Βιλίων, η εκκλησία (παλαιοημερολογητών) του Αγίου Μηνά στην ανατολική
άκρη των Βιλίων, το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, η παλιά βυζαντινή
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στην θέση Φιλίπι στους πρόποδες του
Κιθαιρώνα.
Ο ιερός ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος ή Αγία Σωτήρα όπως
αποκαλείται
και
κτίστηκε
το
1893.
Τα
γυαλιστερά
κεραμίδια
του
μεταφέρθηκαν με κάρα από τη Θεσσαλία. Είναι Βυζαντινού ρυθμού με 20
περίπου μέτρα ύψος.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
68
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Το
φρούριο
χρονολογείται
των
στον
Αιγοσθένων
4ο-3ο
αιώνα
(στο
π.Χ.
σημερινό
και
Πόρτο
θεωρείται
το
Γερμενό)
καλύτερα
διατηρούμενο αρχαίο κάστρο. Λόγω της παραμεθόριας θέσης του, ανήκε
κατά καιρούς στους Μεγαρείς και τους Αθηναίους, ενώ υπήρξε μέλος της
Αχαϊκής Συμπολιτείας και για σύντομο χρονικό διάστημα του Κοινού των
Βοιωτών.
Κοντά στην Πύλη του βόρειου σκέλους σώζονται τα θεμέλια πεντάκλιτης
βασιλικής με ψηφιδωτό δάπεδο, του 5ου αιώνα μ.Χ. Στην Ακρόπολη
σώζεται, εν μέρει, σειρά κελιών μοναστηριού των μεσαιωνικών χρόνων
καθώς και εκκλησάκι της ίδιας εποχής, που λειτουργεί μέχρι σήμερα,
αφιερωμένο στον Αγιο Γεώργιο.
Η πλέον συστηματική ανασκαφή είναι της πεντάκλιτης βασιλικής. Μικρή
σωστική ανασκαφή έγινε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων στην Πύλη (του
βόρειου σκέλους) για λόγους προστασίας και ανάδειξής της. Στο ίδιο πλαίσιο
γίνονται καθαρισμοί σε όλη την πορεία των τειχών και των πύργων. Έχουν
συνταχθεί προμελέτες αναστήλωσης κυρίως του ΒΑ γωνιακού πύργου, ο
οποίος έχει υποστεί τη μεγαλύτερη φθορά και απόκλιση των δόμων του από
σεισμούς.
Εργασίες
προκαταρκτικές
για
αναστήλωση
(αρίθμηση
-
τακτοποίηση ογκόλιθων) έχουν γίνει στο ανατολικό τείχος και τους
αντίστοιχους πύργους του.
Στη ∆ημοτική Ενότητα Οινόης συναντάμε τη Γαργαφία Κρήνη όπου όπως
λέγεται έπαιρνε το μπάνιο της η Θεά Αφροδίτη. καθώς και οι εννέα
παραδοσιακές εκκλησίες της περιοχής από τις οποίες ξεχωρίζουν ο Άγιος
Κωνσταντίνος, η Αγία Τριάδα και η Αγία Παρασκευή με τις πολύ παλιές
εικονογραφίες τοίχου που διαθέτουν.
Αθλητικές Υποδομές και δραστηριότητες της περιοχής του Ο.Τ.Α.
Σωματειακός Αθλητισμός
¾ Ομάδα Ποδοσφαίρου Μανδραϊκός Α.Ο.
¾ Ομάδα Μπάσκετ
¾ Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
69
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
¾ Ομάδα Ποδοσφαίρου ∆άφνη Ερθρών
¾ Ομάδα Ποδοσφαίρου Ερυθρές 2000
¾ Ομάδα Ποδοσφαίρου Βιλίων
Αθλητική υποδομή
Δημοτική Ενότητα Μάνδρας
¾ Γήπεδο Μανδραϊκού, στο Ο.Τ. 122 σε οικόπεδο έκτασης 12.960τμ
εντοπίζεται το γήπεδο του Μανδραϊκού εμβαδού 490τμ.
¾ 1ο Κλειστό Γυμναστήριο
¾ ∆ημοτικό Γυμναστήριο ΠΕΟΑΘ εμβαδού 1.350τμ στο Ο.Τ. 140
¾ Κλειστό Γυμναστήριο (δίπλα στο Λύκειο)
¾ Γήπεδο 5Χ5
Δημοτική Ενότητα Βιλίων
¾ Γήπεδο ποδοσφαίρου
¾ Γήπεδο 5χ5
¾ Γήπεδο Μπάσκετ Βίλια
¾ Γήπεδο Μπάσκετ Άγιος Νεκτάριος
Δημοτική Ενότητα Ερυθρών
¾ ∆ημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου
¾ Γήπεδο 5χ5
Στο επίπεδο των αθλητικών εκδηλώσεων, τέτοιες πραγματοποιούνται κάθε
χρόνο στο πλαίσιο των Ζερβονικολείων.
Τον Απρίλιο του 2011
διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του ∆ήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας για πρώτη
φορά οι αγώνες δρόμου «∆ερβένεια», προς τιμήν του μεγάλου Βιλώτη
αθλητή ∆ημήτρη ∆ερβένη. Οι αγώνες 2.000 μέτρων και 11.500 μέτρων
έγιναν σε διαδρομές των Βιλλίων και της Οινοής και σημείωσαν μεγάλη
επιτυχία, σε ότι αφορούσε τη συμμετοχή αθλητών και θεατών.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
70
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1.1.1.4 Τοπική οικονομία και Απασχόληση
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός - Ανεργία
Η εξέταση των χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού της περιοχής
μελέτης, σύμφωνα με τα στοιχεία των Απογραφών Πληθυσμού της ΕΣΥΕ
(2001) αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα της αγοράς εργασίας.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού, της απασχόλησης και
της ανεργίας, όπως εμφανίζονται στους Πίνακες 21 -22 είναι τα εξής:
¾ Στην περιοχή του ∆ήμου Μάνδρας το ποσοστό, κατά το 2001, του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ανέρχεται στο 40,86% του συνολικού
πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό κινείται στο ίδιο επίπεδο σε σύγκριση με
το μέσο όρο της Νομαρχίας ∆υτικής Αττικής. Ως προς τη συμμετοχή
του ενεργού πληθυσμού και σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο, η
Μάνδρα υπολείπεται κατά 1,23% αφού αυτή ανέρχεται στο 42,09%
στο σύνολο της χώρας.
¾ Η ένταση της ανεργίας (ποσοστό ανεργίας) στην περιοχή του ∆ήμου
Μάνδρας κατά το 2001 (10,73%) διαμορφώνεται σε χαμηλότερα
επίπεδα επίπεδα τόσο σε σύγκριση με την Νομαρχία ∆υτικής Αττικής
(12,55%) όσο και με το σύνολο της χώρας (11,10%).
Πίνακας 22: Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός
Οικονομικώς ενεργοί
Χωρική Ενότητα
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Οικονομικώς
ενεργός
πληθυσμός
Απασχολούμενοι
Οικονομικώς μη
ενεργός
πληθυσμός
Άνεργοι
Αριθμ.
%
Αριθμ.
%
5.227
4.666
89,26
561
10,73
6.136
61.956
54.178
87,44
7.778
12,55
69.442
1.746.101
1.579.189
90,44
166.912
9,56
1.788.261
Πηγή: στοιχεία απογραφών 2001, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
71
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Πίνακας 23 : Ενεργός πληθυσμός κατά θέση στο επάγγελμα
Εργοδότες
Σύνολο
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Εργαζόμενοι
για δικό τους
λογαριασμό
Μισθωτοί
Συμβοηθούντα
& μη
αμειβόμενα
μέλη
Νέοι
Αρίθ.
%
Αρίθ.
%
Αρίθ.
%
Αρίθ.
%
Αρίθ.
%
5.218
402
7,70
517
9,91
3.841
73,6
1
97
1,86
361
6,92
61.956
5.638
9,10
7.429
11,99
43.031
69,4
5
1.541
2,49
4.317
6,97
1.746.101
182.59
6
10,46
172.82
2
9,90
1.293.96
9
74,1
1
21.985
1,26
74.729
4,28
Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2001, επεξεργασία μελετητή
Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός σε σχέση με το επάγγελμα κατατάσσεται
κυρίως σε μισθωτούς αποτελώντας το 73,61%. Η επόμενη κατηγορία με το
μεγαλύτερο μερίδιο είναι εκείνη των εργαζομένων για δικό τους λογαριασμό
οι οποίοι αποτελούν το 7,70% των απασχολουμένων. Οι εργοδότες
αποτελούν το 7,70% στο ∆ήμο Μάνδρας και τα συμβοηθούντα και μη
αμειβόμενα μέλη συνιστούν μόλις το 1,86% των απασχολουμένων στην
περιοχή. Τέλος, η κατηγορία των νέων απασχολουμένων αντιπροσωπεύει το
6,92% του συνόλου των απασχολουμένων της.
Τα
αντίστοιχα
ποσοστά
δεν
διαφοροποιούνται
σημαντικά
σε
επίπεδο
Περιφέρειας και Νομαρχίας όπου και εδώ οι μισθωτοί αποτελούν το 74,11%
και το 69,45% του ΟΕΠ αντίστοιχα ενώ οι εργαζόμενοι για δικό τους
λογαριασμό κυμαίνονται στο 9,90% και 11,99% αντίστοιχα.
Διάγραμμα 14: Ποσοστιαία μεταβολή ΟΕΠ κατά θέση στο επάγγελμα (19912001)
100
84,02
80
60
41,81
40
19,28
20
3,72
0
-20
Εργοδότες
-14,78
Εργαζόμενοι για
δικό τους
λογαριασμό
Μισθωτοί
Συμβοηθούντα και
μη αμειβόμενα
μέλη νοικοκυριού
"Νέοι"
Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2001, επεξεργασία μελετητή
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
72
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Εντός
της
δεκαετίας,
η
κατηγορία
των
εργοδοτών
παρουσιάζει
τη
μεγαλύτερη αύξηση που φτάνει σε ποσοστό 84,02%. Ακολουθούν με
αυξητική πορεία η απασχόληση με τη μορφή της μισθωτής εργασίας με
μεταβολή της τάξης των 41,81 ποσοστιαίων μονάδων, τα συμβοηθούντα και
μη αμειβόμενα μέλη (19,28%) και τέλος, οι νέοι στο επάγγελμα (3,72%). Η
κατηγορία των εργαζόμενων για δικό τους λογαριασμό παρουσίασε αρνητική
μεταβολή κατά 14,78 ποσοστιαίες μονάδες, (βλ. ∆ιάγραμμα 14).
Πίνακας 24: Σύνολο απασχολουμένων ανά τομέα
ΟΜΑΔΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
Μέλη των βουλευόμενων σωμάτων, ανώτερα
διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα
Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά καλλιτεχνικά
και συναφή επαγγέλματα
Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές
5,19%
6,78%
4,87%
10,60%
9,06%
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι δασοκόμοι και
αλιείς
1,65%
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
τεχνικά επαγγέλματα
17,31%
Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών
εγκαταστάσεων και συναρμολογητές
19,80%
Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και
μικροεπαγγελματίες
14,28%
∆ήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελμά τους
1,78%
Νέοι
6,92%
∆ε δήλωσαν επάγγελμα
1,76%
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 2001, επεξεργασία μελετητή
Ο ενεργός πληθυσμός συγκεντρώνεται κυρίως στον κλάδο των χειριστών
μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητών
σε ποσοστό 19,80%. Ακολουθεί ο κλάδος των ειδικευμένων τεχνιτών και
ασκούντων συναφή τεχνικά επαγγέλματα σε ποσοστό 17,31%. Τέλος
σημαντικό ποσοστό κατέχουν και οι ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και
μικροεπαγγελματίες (14,28%) και οι υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα (10,60%).
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
73
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Οικονομικές Δραστηριότητες Κατά Κλάδο Δραστηριότητας
Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του ∆ήμου Μάνδρας παρουσιάζει κλαδική
εξειδίκευση στους εξής σημαντικότερους κλάδους:
¾ Μεταποιητικές βιομηχανίες (σε ποσοστό 29,22%)
¾ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων και μοτοσικλετών,
είδη προσωπικής και οικιακής χρήσης (14,18% ως ποσοστό του
συνόλου του ΟΠΕ το 2001)
¾ Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες (σε ποσοστό 11,01%)
¾ Κατασκευές (σε ποσοστό 8,56%)
¾ Νέοι, μη δυνάμενοι να καταταγούν κατά κλάδο (σε ποσοστό 6,91%)
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσοστιαία σύνθεση του ΟΕΠ
το 2001 ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στο ∆ήμο Μάνδρας.
Πίνακας Α.2.25: Ποσοστιαία σύνθεση ΟΕΠ ανά οικονομική δραστηριότητα
Οικονομική δραστηριότητα
2001
ΟΕΠ
Γεωργία κτηνοτροφία θήρα και δασοκομία
75
1,43%
Αλιεία
10
0,19%
Ορυχεία και λατομεία
13
0,24%
Μεταποιητικές βιομηχανίες
1.525
29,22%
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος φυσικού αερίου και νερού
29
0,55%
Κατασκευές
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων μοτοσικλετών και
ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
447
8,56%
740
14,18%
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
155
2,97%
Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες
575
11,01%
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, διαχείριση ακίνητης περιουσίας
303
5,8%
∆ημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
327
6,26%
Εκπαίδευση
171
3,27%
Υγεία και κοινωνική μέριμνα
104
1,99%
∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα
79
1,51%
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό
39
0,74%
Νέοι
∆ήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
361
265
6,91%
5,07%
Πηγή: Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆ήμου Μάνδρας, REDEPLAN Α.Ε.
Συμπερασματικά, η εξειδίκευση του ΟΕΠ στο ∆ήμο Μάνδρας θα μπορούσε να
υποστηριχθεί ότι εστιάζεται κυρίως στις μεταποιητικές βιομηχανίες, στο
λιανικό και χονδρικό εμπόριο καθώς και στις μεταφορές.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
74
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Άλλωστε ο ∆ήμος Μάνδρας ως περιοχή συγκέντρωσης σημαντικού μέρους
της
βιομηχανίας
εξακολουθεί
να
εμφανίζει
υψηλότερο
ποσοστό
απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα από τον μέσο όρο της Περιφέρειας
(37,08%). Εξάλλου είναι εμφανές ότι πέρα από τη συγκέντρωση μεγάλων
βιομηχανικών μονάδων στην περιοχή, η επί σειρά ετών παρουσία μικρών
βιοτεχνικών μονάδων συνεχίζει να προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε ένα
ποσοστό των κατοίκων της.
Τάσεις και Προβλήματα - Συμπεράσματα
Το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού στο ∆ήμο Μάνδρας βρίσκεται ελαφρώς
χαμηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά του συνόλου της Αττικής και ελαφρώς
υψηλότερα από τα αντίστοιχα του ηπειρωτικού τμήματος της Νομαρχίας ∆υτικής
Αττικής.
Το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή μελέτης βρίσκεται στα ίδια υψηλά επίπεδα σε
σχέση με τον περιφερειακό και νομαρχιακό μέσο όρο, γεγονός που οφείλεται στη
σοβαρή μείωση του δευτερογενή και στην κυριαρχία του τριτογενή τομέα, ο οποίος
δεν έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει το σύνολο του εργατικού δυναμικού.
Μετά τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στον ∆ήμο
Μάνδρας, σύμφωνα με την απογραφή του 2001 αποτελεί το 40,86% του πληθυσμού
του. Όσον αφορά τον ενεργό πληθυσμό κατά θέση στο επάγγελμα στον ∆ήμο
Μάνδρας, διαπιστώνεται ότι έχουν αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό οι εργοδότες και οι
μισθωτοί, ενώ πολύ μεγάλη μείωση παρατηρείται στους εργαζόμενους για δικό τους
λογαριασμό.
Σχετικά με τα ποσοστά απασχόλησης στο ∆ήμο, όπως αναφέρθηκε, ο πρωτογενής
τομέας ανέρχεται σε 1,61%, ο δευτερογενής σε 37,08% και ο τριτογενής τομέας σε
46,22% του ΟΕΠ του ∆ήμου.
Η απασχόληση στην περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από τον έντονο κλαδικό
προσανατολισμό προς τον δευτερογενή με έμφαση στις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και
τα επαγγελματικά εργαστήρια και τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα χονδρεμπόριο,
αποθήκευση («logistics»).
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
75
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Παραγωγικοί τομείς και η συμβολή τους στην τοπική οικονομία.
Απασχόληση ανά Τομέα Παραγωγής
Στην ενότητα αυτή αναλύεται η κατανομή της απασχόλησης του ∆ήμου
Μάνδρας, ανά τομέα παραγωγικής δραστηριότητας. Με αυτόν τον τρόπο,
εξειδικεύεται και αποσαφηνίζεται η οικονομική φυσιογνωμία της περιοχής
που μελετάται, μέσα από το πρίσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Ο ενεργός πληθυσμός του μελετώμενου ∆ήμου κατηγοριοποιείται σε τρεις
τομείς: πρωτογενή (γεωργία – κτηνοτροφία – δασοκομία – αλιεία - θήρα),
δευτερογενή (βιοτεχνία – βιομηχανία) και τριτογενή τομέα απασχόλησης
(υπηρεσίες – εξυπηρετήσεις).
Από τον παρακάτω Πίνακα 12 παρατηρούμε για το έτος 1991 ότι το 2,37%
του πληθυσμού του ∆ήμου απασχολείται στον πρωτογενή τομέα παραγωγής,
το 43,4% απασχολείται στον δευτερογενή τομέα παραγωγής και το 54,22%
στον τριτογενή τομέα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη Νομαρχία ∆υτικής
Αττικής, διαφέρουν αρκετά με την απασχόληση στον πρωτογενή τομέα να
έχει μεγαλύτερο ποσοστό (7,5%) και στον δευτερογενή σαφώς μικρότερο
(34,31%).
Για το έτος 2001, τα ποσοστά απασχόλησης στο ∆ήμο μεταβλήθηκαν με την
απασχόληση στον πρωτογενή τομέα να μειώνεται (1,61%), ομοίως και στον
δευτερογενή και τριτογενή τομέα που πλέον ανέρχεται η απασχόληση στο
37,08% και στο 46,22% του ΟΕΠ του ∆ήμου αντίστοιχα. Σε επίπεδο
Νομαρχίας ∆υτικής Αττικής, απώλειες καταγράφονται για τον πρωτογενή και
δευτερογενή τομέα που παρουσιάζουν σταδιακή υποχώρηση (5,38% και
30,04% αντίστοιχα).
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
76
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Πίνακας12: Οικονομική φυσιογνωμία της περιοχής μελέτης ανά παραγωγικό τομέα απασχόλησης, 2001
Χωρική Ενότητα
Πρωτογενής Τομέας
Δευτερογενής Τομέας
Τριτογενής Τομέας
Αριθμός
%
Αριθμός
%
Αριθμός
%
Δήμος Μάνδρας
84
1,61%
1.938
37,08%
2.416
46,22%
Νομός Δυτικής Αττικής
3.335
5,38%
18.614
30,04%
28.447
45,91%
Πηγή: Στοιχεία απογραφής 2001, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή
∆ιαγράμματα 11-12: Κατανομή απασχόλησης ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (1991, 2001)
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.2.11: 1991
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.2.12: 2001
1,61%
2,37%
37,08%
43,40%
46,22%
54,23%
Πρωτογενής Τομέας
Πρωτογενής Τομέας
∆ευτερογενής Τομέας
∆ευτερογενής Τομέας
Τριτογενής Τομέας
Τριτογενής Τομέας
Πηγή: Στοιχεία απογραφής 1991, 2001, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή
Πηγή: Στοιχεία απογραφής 1991, 2001, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Πρωτογενης Τομεας
Σύμφωνα με τη Γεωργική Στατιστική της ΕΣΥΕ του 2006, τα συνοπτικά
στοιχεία των καλλιεργειών και των εκτροφών στο ∆ήμο Μάνδρας είναι τα
ακόλουθα:
Καλλιεργούμενες Εκτάσεις
Τα καλλιεργούμενα στρέμματα ανάγονται σε 10.648 περίπου. Η ακριβής
αποτύπωση αυτών έχει ως εξής:
Πίνακας Α.2.13: Καλλιεργούμενες Εκτάσεις
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΚΤΑΣΗ (σε στρ.)
∆ενδρώδεις
4.245
Άμπελοι
235
Κηπευτικά
128
Αροτραίες
6.040
Σύνολο
10.648
Πηγή: Στοιχεία Γεωργικής Στατιστικής 2006, Ε.Σ.Υ.Ε.
Οι δενδρώδεις καλλιέργειες καταλαμβάνουν το 39,86% της καλλιεργούμενης
έκτασης του ∆ήμου. Αναλυτικότερα, κυριαρχεί η ελαιοκαλλιέργεια με
39,06% (βρώσιμες ελιές 0,56%, ελαιοποιήσιμες 38,50%). Οι άμπελοι
καλύπτουν το 2,20%. Και τα κηπευτικά το 1,20%. Τέλος, οι αροτραίες
καλλιέργειες καλύπτουν το 56,72% της καλλιεργούμενης έκτασης του ∆ήμου
Μάνδρας.
Διαγράμματα 13: Κατανομή καλλιεργούμενων εκτάσεων
40%
57%
2%
1%
∆ενδρώδεις
Άμπελοι
Κηπευτικά
Αροτραίες
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
78
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Ζωική Παραγωγή
Ο αριθμός των εκτρεφόμενων ζώων ανάγεται ως εξής, ανά είδος εκτροφής:
Πίνακας 14: Ζωική Εκτροφή
Είδος εκτροφής
Αριθμός ζώων
Αίγες εκτατικής εκτροφής
7.800
Αίγες οικόσιτες
70
Βοοειδή
13
Ιπποειδή
4
Κουνέλια
150
Μέλισσες (κυψέλες)
1.500
Όρνιθες (εντατικής εκτροφής- πτηνοτροφείων)
2.000
Όρνιθες χωρικής εκτροφής
1.000
Πρόβατα εκτατικής εκτροφής
3.800
Πρόβατα οικόσιτα
300
Χοίροι κρεοπαραγωγής
300
Πηγή: Στοιχεία Γεωργικής Στατιστικής 2006, Ε.Σ.Υ.Ε.
Ως προς τα προϊόντα:
Πίνακας Α.2.15: Ζωικά Προϊόντα
Είδος προϊόντος
Βάρος
Γάλα
Αγελάδες εγχώριες βελτιωμένες
25.000
Αγελάδες ξενικές
320.000
Αίγες εκτατικής εκτροφής
780.000
Αίγες οικόσιτες
8.400
Πρόβατα εκτατικής εκτροφής
300.000
Πρόβατα οικόσιτα
36.000
Κρέας
Αίγες και Βιτούλια
62.000
Κουνέλια
23.700
Μοσχάρια
32.300
Πουλερικά
62.000
Πρόβατα και Ζυγούρια
14.800
Χοιρίδια
14.000
Χοίροι
69.000
Λοιπά προϊόντα
∆έρματα νωπά (βοοειδών)
1.350
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
79
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Μαλλιά προβάτων
2.000
Μέλι
12.000
Τρίχες αιγών
1.100
Αυγά
660.000 (σε τεμάχια)
Μεταποιημένα προϊόντα
Τυρί μαλακό
28.000
Μυζήθρα
6.000
Λίπος χοιρινό
3.000
Πηγή: Στοιχεία Γεωργικής Στατιστικής 2006, Ε.Σ.Υ.Ε.
Στην
περιοχή
του
∆ήμου
Μάνδρας
εξακολουθούν
να
υφίστανται
σε
εντονότερο βαθμό τα διαρθρωτικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν την
ελληνικό αγροτικό τομέα. Τα προβλήματα του μικρού μεγέθους των
εκμεταλλεύσεων και του πολυτεμαχισμού του κλήρου παραμένουν έντονα
και διαχρονικά. Έτσι, θέτονται ανώτατα όρια στην αξιοποίηση της γης, η
οποία
αποτελεί
το
υπόβαθρο
ανάπτυξης
όλων
των
οικονομικών
δραστηριοτήτων, κυρίως δε του πρωτογενούς τομέα, του οποίου αποτελεί
βασικό παραγωγικό πόρο.
Αναφορικά
με
τον
αγροτικό
τομέα,
κρίνεται
σκόπιμη
η
διαδικασία
εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσής του, με παράλληλη συμπλήρωση και
κυρίως
παραγωγική
αξιοποίηση
υποδομών
που
σχετίζονται
με
τους
απαραίτητους υδάτινους πόρους. Η νέα ΚΑΠ, σε συνδυασμό με την νέα
ανταγωνιστική αγορά που διαμορφώνεται (Γύρος Ντόχα), επιβάλλουν την
προσπάθεια αναδιοργάνωσης του τομέα, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης
αναπτυξιακής προσπάθειας.
Από
την
ανάλυση
της
υφιστάμενης
κατάστασης
συνάγονται
βασικά
συμπεράσματα. Η περιοχή του ∆ήμου Μάνδρας παρουσιάζει σημαντική
παραγωγή σε μεταποιημένα ζωικά προϊόντα και γάλα, γεγονός που θα
μπορούσε να αποτελέσει εν δυνάμει αναπτυξιακή
μάλιστα
εκσυγχρονισμού
και
εφαρμογής
κατεύθυνση στα πλαίσια
μεθόδων
φιλικών
προς
το
περιβάλλον (ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, αειφόρος
γεωργία).
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
80
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Δευτερογενης Τομεας
Ο
∆ήμος
Μάνδρας
συγκεντρώνει
το
18%
της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας του Θριασίου Πεδίου.
Οι δραστηριότητες του μεταποιητικού τομέα, στο σύνολο της περιοχής
μελέτης,
είναι
θεμελιωδώς
σημαντικές.
Στην
μελετώμενη
περιοχή
λειτουργούν 290 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 31,15% του συνόλου
των
επιχειρήσεων
στο
∆ήμο
Μάνδρας
για
το
2003.
Οι
βασικές
δραστηριότητες του μεταποιητικού τομέα που εμφανίζονται στην περιοχή
μελέτης αφορούν κατ' αρχάς τις κατασκευές (42,41%), την κατασκευή
μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
(13,45%), την κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. (7,93%) και
τέλος την κατεργασία και δέψη δέρματος κατασκευή ειδών ταξιδίου
(αποσκευών),
τσαντών,
ειδών
σελλοποιίας,
ειδών
σαγματοποιίας
και
υποδημάτων (1,03%).
Σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων του μεταποιητικού κλάδου, καταλαμβάνει
η κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες και
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (συνολικό ποσοστό 6,55%).
Άλλωστε, στην περιοχή μελέτης υφίσταται μερικές από τις μεγαλύτερες
χημικές βιομηχανίες της χώρας όπως η ΒΙΒΕΧΡΩΜ, η ΕCOLAB A.E.
Η
βιομηχανική
δραστηριότητα
που
σχετίζεται
με
την
οικοδομική
δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη στα όρια του ∆ήμου Μάνδρας. Η
βιομηχανία και η εμπορία ξύλου επίσης έχει μεγάλες μεταποιητικές μονάδες
στην περιοχή μελέτης, ενδεικτικά αναφέρονται οι ELTOP ΑΒΕΕ και η ∆ΑΡΜΑΚ
ΑΕ.
Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών που συγκεντρώνει 15 επιχειρήσεις στην
περιοχή αποτελείται και από μικρές μεταποιητικές μονάδες και μεγαλύτερες
που δραστηριοποιούνται κυρίως στην τυποποίηση προϊόντων της ευρύτερης
περιοχής λ.χ οινοποιία.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
81
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Πίνακας 16: Μεταποιητικές επιχειρήσεις
(% ως προς το σύνολο των επιχειρήσεων στο τομέα της μεταποίησης)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Κατασκευές
123
42,41%
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα
είδη εξοπλισμού
39
13,45%
Κατασκευή επίπλων· λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.
23
7,93%
Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατασκευή ειδών ταξιδίου
(αποσκευών), τσαντών, ειδών σελλοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και
υποδημάτων
3
1,03%
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
15
5,17%
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.
14
4,83%
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής
2
0,69%
Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ.
2
0,69%
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
10
3,45%
Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
13
4,48%
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
2
0,69%
Κατασκευή ειδών ένδυσης· κατεργασία και βαφή γουναρικών
3
1,03%
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός
από τα έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
9
3,10%
Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
1
0,34%
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
9
3,10%
Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων· κατασκευή ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
4
1,38%
Παραγωγή βασικών μετάλλων
5
1,72%
Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού
3
1,03%
Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί
4
1,38%
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και ζεστού νερού
0
0%
Ανακύκλωση
2
0,69%
Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών
οργάνων, κατασκευή ρολογιών κάθε είδους
1
0,34%
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
3
1,03%
∆ιαπιστώνεται ότι ο κλάδος των κατασκευών στην περιοχή, είναι ιδιαίτερα
ανεπτυγμένος, αφού υπάρχουν 123 επιχειρήσεις και ο κλάδος αποτελεί τον
πρώτο
κλάδο
δραστηριοποίησης
των
μεταποιητικών
επιχειρήσεων
της
περιοχής και τον τρίτο μετά το λιανικό εμπόριο και τις χερσαίες μεταφορές-
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
82
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
μεταφορές μέσω αγωγών, κλάδο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο
σύνολό τους για την περιοχή.
Επισημαίνεται ότι μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του δευτερογενούς
τομέα του ∆ήμου, οργανώνεται στην ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ. Κύριος λόγος της
μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων στο Θριάσιο Πεδίο, τόσο την περίοδο ’85
– ’95 όσο και την περίοδο ’99 – ’01 είναι αφενός ο κορεσμός των περιοχών,
όπου δραστηριοποιούνταν ως τότε (Ρέντης, Ταύρος, Πέραμα κλπ) και
αφετέρου η φθηνή διαθέσιμη γη, που συχνά ήταν αγροτική, καθώς και η
υποτυπώδης τότε βιομηχανική συγκέντρωση που εξασφάλιζε δυνατότητες
ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
Τριτογενης Τομεας
Στην περιοχή μελέτης, αναπτύσσονται σημαντικές δραστηριότητες του
τριτογενή
τομέα,
οι
οποίες
αφορούν
πληθώρα
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.
Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο
Ο τομέας του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου, χωρίς μεταποίηση, κάθε
τύπου αγαθών, που περιλαμβάνει και την παροχή υπηρεσιών συναφών με
την πώληση εμπορευμάτων, είναι ο σημαντικότερος στην περιοχή μελέτης,
αφού αριθμεί 328 επιχειρήσεις που αποτελούν το 51,57% του συνόλου των
επιχειρήσεων που ανήκουν στον τριτογενή τομέα. Στον πίνακα
που
ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες επιχειρήσεων που συνιστούν τον
Κλάδο του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου του ∆ήμου Μάνδρας. Το
σημαντικότερο μερίδιο κατέχει ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου ενώ
ακολουθεί το λιανικό εμπόριο. Αναλυτικότερα:
Πίνακας 17: Επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το
εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών
101
15,88%
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και
μοτοσικλετών· επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
180
28,30%
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
83
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και
μοτοσικλετών
47
7,39%
Το σημαντικότερο μερίδιο κατέχει ο κλάδος του λιανικού εμπορίου ενώ
ακολουθεί το χονδρικό εμπόριο. Σε κάθε περίπτωση και οι τρεις αυτοί κλάδοι
ανήκουν στους κλάδους με το μεγαλύτερο τζίρο στην περιοχή και ενώ για το
λιανικό
εμπόριο
καίριο
ρόλο
διαδραματίζει
ο
μεγάλος
αριθμός
των
επιχειρήσεων, άρα η μέση τιμή τζίρου θα είναι μικρή δεν ισχύει το ίδιο για το
κλάδο του χονδρικού εμπορίου στο οποίο συγκεντρώνονται μόνο 101
επιχειρήσεις αναδεικνύοντας τη δυναμική του συγκεκριμένου κλάδου στην
περιοχή του ∆ήμου Μάνδρας.
Αναλυτικότερα:
Χονδρικό εμπόριο
Ο συγκεκριμένος τομέας αποτελείται από 101 επιχειρήσεις, γεγονός που
αναδεικνύει το συγκεκριμένο τομέα ως τον δεύτερο μεγαλύτερο του
τριτογενή, αφού οι επιχειρήσεις του αποτελούν το 15,88% επί του συνόλου
του τριτογενή τομέα.
Λιανικό εμπόριο
Στον τομέα του λοιπού λιανικού εμπορίου, δραστηριοποιούνται στην περιοχή
μελέτης 780 επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας το συγκεκριμένο τομέα ως τον πιο
μεγάλο του τριτογενή (28,30% του τριτογενή τομέα) στην περιοχή της
Μάνδρας.
Εμπόριο Αυτοκινήτων και καυσίμων
Οι 47 επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας
αποτελούν το 7,93% του συνολικού τομέα παραγωγής. Από το ποσοστό αυτό
εξάγεται το συμπέρασμα, πως στο ∆ήμο Μάνδρας υπάρχει ένας μεγάλος
αριθμός εκθέσεων και συνεργείων αυτοκινήτων, συγκριτικά με το μέγεθος
του ∆ήμου, ο οποίος και απορροφά ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων με
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περιοχή
μελέτης υφίστανται μεγάλες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων.
Ξενοδοχεία και Εστιατόρια
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
84
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Ο κλάδος των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων στην περιοχή μελέτης αριθμεί 55
επιχειρήσεις, εκ των οποίων το σύνολο είναι συναφές με τον τομέα της
εστίασης και όχι των καταλυμάτων. Ο συγκεκριμένος κλάδος αποτελεί το
8,65% του τριτογενή τομέα.
Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες
Στον
τομέα
των
Μεταφορών,
Αποθήκευσης
και
Επικοινωνιών
δραστηριοποιούνται 149 επιχειρήσεις (το 23,43% του τριτογενή τομέα), οι
οποίες κατανέμονται ως εξής:
Πίνακας 18: Επιχειρήσεις μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χερσαίες μεταφορές. Μεταφορές μέσω αγωγών
132
20,75%
Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές
δραστηριότητες: δραστηριότητες ταξιδιωτικών
πρακτορείων
17
2,67%
Αναλυτικότερα:
¾ Στον τομέα των χερσαίων μεταφορών
υπάρχουν 132 επιχειρήσεις
(20,75% του τριτογενή τομέα) που αφορούν κυρίως την οδική
μεταφορά εμπορευμάτων. Αυτό περιλαμβάνει από τη μεταφορά
προϊόντων,
έως
τη
μεμονωμένη
συλλογή
απορριμμάτων
και
μετακόμιση οικοσκευών, λόγω χωροθέτησης του ∆ήμου σε κομβικά
σημεία μεταφορών.
¾ Στον
τομέα
των
βοηθητικών
και
συναφών
μεταφορικών
δραστηριοτήτων, καταγράφονται 17 επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν
το 2,67% του τριτογενή τομέα παραγωγής.
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας - Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
Στον τομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των εκμισθώσεων και των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υπάρχουν 77 επιχειρήσεις (το 12,11% του
τριτογενή τομέα), οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
¾ Στις
λοιπές
επιχειρηματικές
δραστηριότητες
καταγράφονται
70
επιχειρήσεις που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων.
Συγκεκριμένα:
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
85
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
o
∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς
δραστηριότητες
παροχής
τεχνικών
συμβουλών
(όπως
αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, επιβλέψεις, Έργα μηχανικού,
κλπ)
o
Επιχειρήσεις με νομικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα με
δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου,
παροχής φορολογικών συμβουλών, έρευνας αγοράς και
δημοσκοπήσεων
της
κοινής
γνώμης
και
παροχής
επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών.
o
Επιχειρήσεις με δραστηριότητες σχετικά με τη φωτογραφία,
τη γραμματεία και μετάφραση και άλλες επιχειρηματικές
δραστηριότητες (γραφιστική, είσπραξη λογαριασμών κλπ).
o
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων,
μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων.
o
Επιχειρήσεις εξεύρεσης και προμήθειας προσωπικού.
o
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαφήμισης.
o
Επιχειρήσεις
τεχνικών
δοκιμών
και
αναλύσεων
(π.χ.
μετρήσεις
καθαρότητας νερού, υγιεινής τροφίμων κ.ο.κ.).
¾ Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες (0,47%)
¾ ∆ραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία (0,31%)
¾ Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή· εκμίσθωση
ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης (0,16%)
¾ Έρευνα και ανάπτυξη (0,16%)
Ψυχαγωγικές και Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών
Ο συγκεκριμένος τομέας στον ∆ήμο Μάνδρας, αριθμεί 19 επιχειρήσεις (το
2,99% του τριτογενή τομέα), οι οποίες δραστηριοποιούνται στους εξής
τομείς:
¾ Ο τομέας των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών στο ∆ήμο
αριθμεί
13
υπηρεσίες
επιχειρήσεις
όπως:
(2,04%)
κουρεία,
και
κομμωτήρια
σε
αυτόν
και
κατατάσσονται
γενικά
ινστιτούτα
αισθητικής, καθαριστήρια, γραφεία τελετών και επιχειρήσεις άλλων
γενικών δραστηριοτήτων.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
86
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
¾ Ο
τομέας
των
ψυχαγωγικών,
πολιτιστικών
και
αθλητικών
δραστηριοτήτων δεν είναι καθόλου αναπτυγμένος, δεδομένου ότι
δραστηριοποιούνται
μόλις
4
επιχειρήσεις
(0,63%)
οι
οποίες
απασχολούνται με κινηματογραφικές και βιντεοσκοπικές, μετάδοση
ραδιοφωνικών
προγραμμάτων,
καλλιτεχνική
και
λογοτεχνική
δημιουργία και ερμηνεία (π.χ. θεατρικές παραστάσεις) και άλλες
υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και με τα τυχερά παιχνίδια και τα
στοιχήματα (π.χ. πρακτορεία ΟΠΑΠ).
¾ Σε σχέση με τη διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων, υπάρχει μια
επιχείρηση
στο
∆ήμο
Μάνδρας
και
στον
τομέα
οργανώσεων
δραστηριοποιείται μία πολιτική οργάνωση στην περιοχή μελέτης.
Πίνακας 19: Ψυχαγωγικές και άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών
επιχειρήσεις
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
13
2,04%
∆ιάθεση λυμάτων και απορριμμάτων· υγιεινή και παρόμοιες
δραστηριότητες
1
0,16%
∆ραστηριότητες οργανώσεων με μέλη μ.α.κ.
1
0,16%
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες
4
0,63%
Συγκεντρωτικά,
η
διάρθρωση
ανά
κλάδο
παραγωγής
παρουσιάζεται
αναλυτικά στον συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 20: Διάρθρωση ανά κλάδο παραγωγής
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
%
101
15,88%
180
28,30%
Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες
70
11,01%
Χερσαίες μεταφορές. Μεταφορές μέσω αγωγών
Κατασκευές
132
123
20,75
42,41
ΚΛΑΔΟΣ
Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και
μοτοσυκλετών
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών· επισκευή
ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών·
47
7,39
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
39
13,45
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
55
8,65
Κατασκευή επίπλων· λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.
23
7,93
Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατασκευή ειδών ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών, ειδών
σελλοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων
3
1,03
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
87
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
15
5,17
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.
14
4,83
2
0,69
2
0,69
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
13
2,04
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
10
3,45
Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
13
4,48
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες
4
0,63
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας
και μέσων πληροφορικής
Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ.
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
2
0,69
Κατασκευή ειδών ένδυσης· κατεργασία και βαφή γουναρικών
3
1,03
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα·
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
9
3,10
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
9
3,10
Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες· δραστηριότητες ταξιδιωτικών
πρακτορείων
17
2,67
Παραγωγή βασικών μετάλλων
5
1,72
Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες
Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί
3
4
0,47
1,38
∆ραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία
2
0,31
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και ζεστού νερού
0
0
Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή· εκμίσθωση ειδών ατομικής και
οικιακής χρήσης
1
0,16
Ανακύκλωση
2
0,69
Εκπαίδευση
Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων, κατασκευή ρολογιών
κάθε είδους
1
0,16
1
0,34
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
3
1,03
Έρευνα και ανάπτυξη
1
0,16
Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
1
0,34
Ασφαλίσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
∆ημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
1
5
0,16
0,79
Συμπερασματικά, παρατηρείται έντονη τριτογενοποίηση της παραγωγικής
δραστηριότητας στην περιοχή που οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη του
χονδρεμπορίου και των χερσαίων μεταφορών και το συγκριτικό πλεονέκτημα
της περιοχής ως διαμετακομιστικού κέντρου (γειτνίαση με βασικούς οδικούς
άξονες της χώρας, δημιουργία του εμπορευματικού κέντρου κτλ).
∆εδομένου της ύπαρξης στο ∆ήμου περιοχής ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ καθώς και ζώνης
χονδρεμπορίου, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν σε αυτό το σημείο τα
στοιχεία της απογραφής που πραγματοποίησε η ομάδα μελέτης προκειμένου
να παρουσιαστεί η ποσοστιαία κατανομή σε επίπεδο αναλυτικών χρήσεων
βιομηχανίας-βιοτεχνίας-χονδρεμπορίου όπως αυτές απογράφηκαν.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
88
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Πίνακας 21: Ποσοστιαία Κατανομή Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών
Εγκαταστάσεων ανά όροφο στη Βιομηχανική Περιοχή
Α/Α
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
ΙΣΟΓΕΙΑ
ΟΡΟΦΟΙ
1
ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ
3,87%
1,51%
2
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ
1,94%
-
3
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
0,72%
0,20%
4
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΩΝ
12,20%
2,22%
5
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ
0,16%
0,07%
6
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
1,75%
0,42%
7
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
0,42%
0,17%
8
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1,77%
0,41%
9
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΠ)
1,05%
0,13%
10
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
41,65%
0,66%
11
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2,06%
0,79%
12
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
5,52%
1,19%
13
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ
2,67%
0,10%
14
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
14,24%
3,46%
15
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝ∆ΥΣΗΣ
0,71%
0,29%
16
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
0,57%
0,23%
17
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
3,45%
-
18
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ (ΧΗΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ)
0,36%
0,15%
19
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
0,31%
0,13%
20
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
0,34%
0,14%
21
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
0,18%
-
22
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙ∆ΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ
0,12%
-
23
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
0,12%
-
24
ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
0,24%
-
25
∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
0,34%
-
26
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
1,09%
0,29%
27
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ
0,19%
0,08%
28
ΑΛΛΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1,97%
0,58%
Σύμφωνα
με
τη
μέτρηση
χρήσεων,
η
πρώτη
ταξινόμηση
που
πραγματοποιείται, δείχνει ότι επικρατέστερη χρήση ισογείου εντός στη
βιομηχανικής περιοχής της Μάνδρας αναδεικνύεται εκείνη της βιομηχανίας
καυσίμων με ποσοστό 41,65%, γεγονός το οποίο ερμηνεύεται δεδομένης της
εκτεταμένης χρήσης της βιομηχανίας Linde Gas. Έπονται οι βιομηχανίες
επεξεργασίας μετάλλων με ποσοστό 14,24% και οι βιομηχανίες χημικών –
χρωμάτων με ποσοστό 12,20%.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
89
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1.1.1.5 Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της περιοχής.
Από την παραπάνω ανάλυση δύνανται να συνοψισθούν τα βασικά
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας,
όπως:
Α. Η πολύ-δραστηριότητα και η χωρική διαφοροποίηση του τοπικού
παραγωγικού συστήματος.
Τα στοιχεία για τους οικονομικούς τομείς της περιοχής αλλά και τα στοιχεία
της απασχόλησης δείχνουν ότι τα εισοδήματα των κατοίκων της περιοχής
προέρχονται από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες.
Β. Η ένταξη της περιοχής στον κεντρικό ενεργειακό πόλο της περιοχής.
Η περιοχή του ∆ήμου γειτνιάζει με τον αναπτυξιακό ενεργειακό πόλο που
έχει ως βάση την Ελευσίνα. Η ανάπτυξη των αγωγών πετρελαίου και
φυσικού αερίου αφορά άμεσα και την περιοχή του ∆ήμου Μάνδρας Ειδυλλίας. Στο πλαίσιο αυτό, το δίπολο Μάνδρα – Ελευσίνα κατέχει ισχύουσα
θέση ως πόλος ανάπτυξης.
Γ. Τα σημαντικά αναπτυξιακά ενεργητικά του ∆ήμου
Η
περιοχή
διαθέτει
σημαντικούς
συντελεστές
ανάπτυξης
όπως
καλλιεργήσιμες εκτάσεις με σημαντικά έργα υποδομής, αξιοσημείωτο ζωικό
κεφάλαιο, έμπειρο και ολοένα πιο καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό,
μεγάλες παραγωγικές υποδομές υπερτοπικής εμβέλειας καθώς μεγάλο
απόθεμα μεταποιητικών μονάδων. Επίσης, ο ∆ήμος διαθέτει ζωτικό χώρο για
τη χωροθέτηση των λειτουργιών του Π.Σ., σημαντικές ορεινές εκτάσεις
καθώς και μοναδικούς τουριστικούς πόρους. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν
το αναπτυξιακό ενεργητικό της περιοχής, το οποίο με τις κατάλληλες
πολιτικές θα συμβάλλει στην μελλοντική οικονομική πρόοδό του.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
90
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1.1.2 Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας και των Νομικών
Προσώπων.
Ένας από τους βασικούς σκοπούς του παρόντος Επιχειρησιακού
Προγράμματος είναι η αναβάθμιση της υποδομής του ίδιου του ∆ήμου ως
οργανισμού διοίκησης, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών που
προσφέρει προς τους πολίτες. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν
ερωτηματολόγια και έγιναν συνεντεύξεις εις βάθος με τους Αντιδημάρχους,
∆ιευθυντές καθώς και με τους προϊσταμένους του ∆ήμου. Στη συνέχεια
παραθέτουμε την ανάλυση του ∆ήμου ανά ∆ιεύθυνση και γραφείο.
Η διοικητική διάρθρωση ακολουθεί τον ΟΕΥ του ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας,
όπως αυτός έχει ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί, καθώς μέχρι την εφαρμογή
του ουσιαστικά στο ∆ήμο υπάρχει μόνο η μία ∆ιεύθυνση (Γενική ∆ιεύθυνση):
1.1.2.1 Διοικητική Διάρθρωση Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του ∆ήμου, τη
∆ημοτική Ενότητα Μάνδρας, και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές
μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου :
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ
•
Γενικός Γραμματέας
•
Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ημάρχου
•
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ημοσίων Σχέσεων
•
Νομική Υπηρεσία
•
Αυτοτελές Γραφείο ∆ιαφάνειας
•
Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας
•
Αυτοτελές Τμήμα ∆ημοτικής Αστυνομίας
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•
Αυτοτελές
Τμήμα
Πληροφορικής που
γραφεία :
Προγραμματισμού,
Οργάνωσης
και
περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω
α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
•
Αυτοτελές
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία :
που
α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
β) Γραφείο Αλιείας
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
91
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
γ)
Γραφείο
Αδειοδοτήσεων
∆ραστηριοτήτων
και
Ρύθμισης
Εμπορικών
δ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
•
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που περιλαμβάνει
ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
α) Τμήμα Πολεοδομίας
β) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
γ) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
δ) Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
•
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ∆ημόσιας Υγείας
γ) Γραφείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
•
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα
τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α)Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήμου
β) Τμήμα ∆ημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
γ) Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
δ) Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού
ε) Τμήμα ∆ιοικητικής Μέριμνας
στ) Τμήμα ΚΕΠ
•
∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα
τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
γ) Τμήμα Ταμείου
•
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις
παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
92
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης
γ) Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
δ) Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων
Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του ∆ήμου είναι εγκατεστημένες στην
έδρα των δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές
κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται
διοικητικά σε αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών
του ∆ήμου.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗ ∆.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ
α) Τμήμα ΚΕΠ
β) Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
γ) Γραφείο ∆ιοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
δ) Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗ ∆.Ε.ΒΙΛΙΩΝ
α) Τμήμα ΚΕΠ
β) Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
γ) Γραφείο ∆ιοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
δ) Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗ ∆.Ε.ΟΙΝΟΗΣ
α) Τμήμα ΚΕΠ
β) Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
γ) Γραφείο ∆ιοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
δ) Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
Ο ∆ήμος αναπτύσσει εξάλλου πλήθος άλλων δραστηριοτήτων και παρέχει
ποικίλες υπηρεσίες μέσω των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεων
που δημιούργησε και εποπτεύει και που έχουν ως εξής:
•
Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
•
∆ημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισμού
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
93
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1.1.2.2 Περιγραφή και Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου.
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το ∆ήμαρχο στα διοικητικά του
καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο ∆ήμαρχος με
απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των
δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η
αποτελεσματικότητα
στην
επίτευξη
των
περιοδικών
στόχων
και
προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του ∆ήμου.
Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας :
1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις
υπηρεσίες του ∆ήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε
συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους.
2. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων
που είναι προς συζήτηση ενώπιον του ∆ημοτικού Συμβουλίου, της
Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της
Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν
ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των
ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο
τους.
3. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του
∆ημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του ∆ήμου, σε συνεργασία με τον Γενικό ∆ιευθυντή.
4. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου
και των Ετησίων Προγραμμάτων ∆ράσης του ∆ήμου και παρακολουθεί
την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των
αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά
όργανα του ∆ήμου.
5. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών
δράσης του ∆ήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις
συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική
Επιτροπή.
6. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο ∆ήμο και
μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των
υπηρεσιών του ∆ήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του
στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του ∆ήμου
7. ∆ύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά
Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή
μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών
του ∆ήμου.
8. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του ∆ήμου
και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η
εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους προς
τους στόχους του ∆ήμου.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
94
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
9. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και
μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των
υπαλλήλων του ∆ήμου.
10. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί
ο ∆ήμαρχος.
Αρμοδιότητες Γραφείου Δημάρχου
Το Γραφείο ∆ημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή
υποστήριξη προς τον ∆ήμαρχο και ιδίως:
1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του
∆ημάρχου.
2. ∆ιεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του
∆ημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
3. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του ∆ήμου προς χρήση του
∆ημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις του ∆ημάρχου.
4. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς
τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή
Επιστημονικών Συνεργατών.
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων
Σχέσεων
1. Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση
2.
3.
4.
5.
6.
της αποστολής και των στόχων του ∆ήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και
εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων των
ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της
επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του ∆ήμου (συνέδρια,
συνελεύσεις, εορτές κλπ, καθώς και προγράμματα προβολής του
έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο ∆ήμος.
Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των
πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του ∆ήμου με
γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των
τοπικών συμφερόντων.
Παρακολουθεί
συστηματικά
τα
δημοσιεύματα
(έντυπα
και
ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του ∆ήμου και
ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ∆ήμου.
Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων
του ∆ήμου.
∆ιαχειρίζεται τις σχέσεις του ∆ήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο
τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των
δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του ∆ήμου.
Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του ∆ήμου στα
ΜΜΕ.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
95
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας
Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του
∆ήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/
στόχων/ συμφερόντων του ∆ήμου. Ειδικότερα η Υπηρεσία:
1. Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά
όργανα διοίκησης του ∆ήμου (∆ημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές,
∆ήμαρχος κλπ) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του ∆ήμου.
2. Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους
υπηρεσίες του ∆ήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά
πρόσωπα του ∆ήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των
δράσεων τους.
3. Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που
αφορούν το ∆ήμο.
4. Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο
∆ήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του ∆ήμου για την
ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
5. Εκπροσωπεί τον ∆ήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των
∆ικαστηρίων και των ∆ιοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των
συμφερόντων του ∆ήμου.
6. Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και
επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που
ενδιαφέρουν το ∆ήμο.
7. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες
της Νομικής Υπηρεσίας.
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας
Το Αυτοτελές Γραφείο ∆ιαφάνειας που είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και
την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση
της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του ∆ήμου προς τρίτους. Ειδικότερα
το Γραφείο ∆ιαφάνειας:
1. Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την
εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν
την διαφάνεια στις σχέσεις του δήμου προς τρίτους. Προς τούτο
χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) , σε συνεργασία με
το Γραφείο ΤΠΕ του ∆ήμου.
2. Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις
προκηρύξεις του ∆ήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια
υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
3. Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε
τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση
και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους
κανονισμούς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το
∆ήμο υπηρεσιών στους δημότες.
4. Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης από
το ∆ήμο της εκτέλεσης έργων και της προμήθειας υλικών και
υπηρεσιών.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
96
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
5. Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους
προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο ∆ήμος και απευθύνονται
στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης
πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.
6. Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους
ενημερώνει για τα δικαιώματα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται
για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για τον
εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.
7. Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με απολογιστικά
στοιχεία
που
αφορούν
εκπλήρωση
στόχων,
ολοκλήρωση
προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο ∆ήμος.
8. Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την
εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ∆ήμου και μεριμνά για
την πραγματοποίησή τους.
9. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:
(α) Χάρτας ∆ικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων,
(β) Οδηγού του ∆ημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ∆ήμου,
(γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού
∆ιαβούλευσης.
10.
Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο
∆ήμος προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες.
11.
Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για
αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το ∆ήμο.
12.
Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών με το
∆ήμο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών
πληροφοριών προς τους πολίτες.
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας
Το Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικής
βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις
δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ειδικότερα
το Γραφείο :
1. Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες για την
εξυπηρέτηση των δημοτών που έχουν αντικειμενική αδυναμία
προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ και χρειάζονται να
έλθουν σε επαφή με τις επιμέρους υπηρεσίες για συγκεκριμένες
ανάγκες τους.
2. Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία
δικτύων εθελοντών που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των
ανωτέρω δημοτών για την εκτέλεση των δοσοληψιών τους με τις
δημοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για λογαριασμό τους.
3. ∆έχεται αιτήματα των ανωτέρω δημοτών με βάση τις σχετικές
διαδικασίες και μεριμνά για την ικανοποίησή τους, με την αξιοποίηση
τόσον των υπαλλήλων του Γραφείου όσο και των δικτύων εθελοντών.
4. Συνεργάζεται με τα αρμόδια ΚΕΠ για την διεκπεραίωση υποθέσεων
των ανωτέρω δημοτών σε ζητήματα αρμοδιότητας των ΚΕΠ.
5. Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των δημοτών με αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης
στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
97
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας
Το Αυτοτελές Τμήμα ∆ημοτικής Αστυνομίας είναι αρμόδιο για την
αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν
θεσπισθεί με το άρθρο 1 του Νόμου 3731 / 2008, όπως αυτό ισχύει.
Σύμφωνα με το άρθρο αυτό η ∆ημοτική Αστυνομία 2:
1. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την
άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην
εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που
εκδίδουν οι δημοτικές αρχές και στις αποφάσεις των διοικητικών
συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.
2. Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη
νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι
δημοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των
πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
3. Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη
νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι
δημοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών αγορών,
των
εμποροπανηγύρεων,
των
ζωοπανηγύρεων,
των
χριστουγεννιάτικων
αγορών
και
γενικά
των
υπαίθριων
δραστηριοτήτων.
4. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο
εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
5. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια
διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων
προδιαγραφών
κατασκευής
και
προϋποθέσεων
τοποθέτησης
διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις, από τις δημοτικές αρχές.
6. Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους
χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου και γενικότερα
την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι
δημοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και
των οικισμών.
7. Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη
πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.
8. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία
των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των
διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει,
για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή
των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων
στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που
δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από
αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά
περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό
Σώμα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαμβάνονται η ∆ημοτική
2
Οι αρμοδιότητες με αρ. 9,12,13,14,17,18,20 και 23 είναι δυνατόν να μην ασκούνται από τη Διεύθυνση, εάν ο
αριθμός του προσωπικού της Διεύθυνσης είναι κάτω από 50 άτομα.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
98
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα,
ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό
Σώμα, κατά περίπτωση.
9. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθμιση της
κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων στο δημοτικό
οδικό δίκτυο και στα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που
διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές. Η αρμοδιότητα αυτή
εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την
Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την
άσκηση της επιλαμβάνονται η ∆ημοτική Αστυνομία και η Ελληνική
Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η
Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα κατά περίπτωση.
10. Ελέγχει
την
τήρηση
των
διατάξεων,
που
αφορούν
τα
εγκαταλελειμμένα οχήματα.
11. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των
εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που
εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό
οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής
σε εργασίες που εκτελούνται.
12. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία
παιδότοπων.
13. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία
καταστημάτων,
επιχειρήσεων,
θεάτρων,
κινηματογράφων,
ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, για τις οποίες αρμόδιος για
τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης,
λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο οικείος ∆ήμος, εκτός από τις
περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες
για το σχετικό έλεγχο.
14. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορύπανση, την κοινή
ησυχία και τη λειτουργία μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια
κέντρα.
15. Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία
καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές αρχές.
16. Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωμένους από
τους ∆ήμους χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων
πληθυσμιακών ομάδων.
17. Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται από τις
δημοτικές αρχές για δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν
κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα
από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και την εφαρμογή των
κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για την προστασία της
υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες δραστηριότητες που
αναφέρονται σε αυτές.
18. Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που αφορούν στο Γενικό
Οικοδομικό Κανονισμό.
19. Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές
στο Ι.Κ.Α.
20. Ελέγχει την τήρηση των μέτρων για την προστασία των μουσείων,
μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της
περιοχής του ∆ήμου και των εγκαταστάσεων αυτών, που λαμβάνονται
από τις οικείες δημοτικές αρχές.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
99
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
21. Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.
22. Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την
εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων,
εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση τιμοκαταλόγων των
δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις
περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά όπου δεν
εδρεύουν υπηρεσίες του EOT.
23. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των
κέντρων διασκέδασης και των συναφών καταστημάτων, καθώς και
των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων.
24. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
25. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους
κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και
την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που
προβλέπονται από αυτές.
26. Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία.
27. ∆ιενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που
απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του
∆ήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την
έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση
βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
28. Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου ∆ήμου ή άλλων
∆ημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου ∆ήμου.
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως οι εξής:
Αρμοδιότητες επιχειρησιακού σχεδιασμού
1. Σχεδιάζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό, την τακτική και μεθοδολογία δράσης και την
αποτελεσματικότητα του έργου της δημοτικής αστυνομίας (μέθοδοι
αστυνόμευσης, κανόνες και μέτρα αστυνομικής τακτικής και
πρακτικής, μέθοδοι αξιοποίησης προσωπικού, στολές προσωπικού
κλπ).
2. Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισμούς για τη λειτουργία και τον τρόπο
δράσης της δημοτικής αστυνομίας.
3. Τηρεί αρχείο αναφορών / δελτίων συμβάντων και επεξεργάζεται
στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα αποτελέσματα από την
αξιοποίηση της δημοτικής αστυνομίας.
4. Υποδέχεται τις αναφορές / δελτία συμβάντων, τις αξιολογεί και
μεριμνά για την ενημέρωση των δημοτικών υπηρεσιών ή και άλλων
δημόσιων υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για τις περαιτέρω ενέργειες.
5. Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με
το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας, τηρεί σχετικά αρχεία και
συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και αποφάσεων
λαμβάνονται.
6. Μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού για το αντικείμενο και το έργο
της δημοτικής αστυνομίας.
7. Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της δημοτικής
αστυνομίας.
8. Μεριμνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τεχνικών μέσων,
καθώς και του ιματισμού και των λοιπών εφοδίων του προσωπικού της
δημοτικής αστυνομίας.
Αρμοδιότητες αστυνόμευσης
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
100
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1. Συγκροτεί τις περιπόλους και διενεργεί όλες τις αστυνομικής φύσεως
ενέργειες (περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κλπ) σύμφωνα με το
αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας και τους σχετικούς
κανονισμούς.
2. Συμπληρώνει αναφορές και δελτία συμβάντων για τα αποτελέσματα
της αστυνομικής δράσης.
3. Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με
το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας και συμμετέχει στην
διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται.
4. Μεριμνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των
τεχνικών μέσων και εφοδίων που χρησιμοποιεί η δημοτική αστυνομία.
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης
και Πληροφορικής
Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του
∆ήμου είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των
υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του ∆ήμου κατά τις διαδικασίες
σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων
∆ράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των
υπηρεσιών του ∆ήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον
σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών
οργανωτικών συστημάτων του ∆ήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του
επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών.
Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας
των φύλων στις τοπικές πολιτικές. Επιπρόσθετα το Τμήμα είναι αρμόδιο για
την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων
ΤΠΕ του ∆ήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του
ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του ∆ήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο
19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ ΑΊ66).
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους γραφείων του Τμήματος Προγραμματισμού
Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι οι εξής:
Α.
Αρμοδιότητες Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και
Οργάνωσης
Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας
1. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα
γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία
που αφορούν στην ανάπτυξη του ∆ήμου, σε συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του ∆ήμου.
2. Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και
πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των
προγραμμάτων ανάπτυξης του ∆ήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές
μελέτες, μελέτες και θέματα της Αυτοδιοίκησης, νομοθεσία που αφορά
την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του ∆ήμου κλπ).
3. Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δημοτών και
συγκεντρώνει και τεκμηριώνει προτάσεις για επεμβάσεις (έργα,
ενέργειες, προγράμματα) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των
δημοτών.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
101
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
4. Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των
αναγκών ανάπτυξης του ∆ήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας
αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων,
δράσεων και μέτρων.
Αρμοδιότητες σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων
5. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων
οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του ∆ήμου, με την αξιοποίηση
των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη
δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας.
6. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και
δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη
θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του ∆ήμου στα
εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
7. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο
∆ήμος για την εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης
της περιοχής του ∆ήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της
Περιφέρειας.
8. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που
αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και
διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών (δομημένο
περιβάλλον) στην περιοχή του ∆ήμου, με στόχο την εξασφάλιση
ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.
9. ∆ιερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του ∆ήμου για
τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων
του ∆ήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την EE,
προγράμματα της EE, εθνικά προγράμματα, έργα Σ∆ΙΤ, έργα
αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ).
10.
Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ∆ήμου
και των Νομικών Προσώπων του και την ομάδα έργου που είναι
δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού
Προγράμματος του ∆ήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος
και των Ετησίων Προγραμμάτων ∆ράσης, στα οποία εξειδικεύεται το
επιχειρησιακό πρόγραμμα.
11.
Μεριμνά
για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων
και δράσεων του ∆ήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για
την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση
των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
∆ήμου.
12.
Υποστηρίζει το ∆ήμαρχο για την παρακολούθηση και
αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις
υπηρεσίες του ∆ήμου και των Νομικών Προσώπων του και συντάσσει
την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες
υποβάλλει στο ∆ήμαρχο. Εισηγείται την ενδεχόμενη
13.
αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
μετά την ενδιάμεση αξιολόγησή του.
14.
Με
σκοπό
την
αντικειμενικότερη
αξιολόγηση
του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, διαμορφώνει τους κατάλληλους
δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
102
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων,
καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το
κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.
15.
Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος ∆ράσης του
∆ήμου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και
το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
16.
Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση
και τον απολογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων ∆ράσης του ∆ήμου.
Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου
προγράμματος
δράσης
του
∆ήμου,
συντάσσει
εκθέσεις
παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά
διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του ∆ημάρχου και (β) πριν από
τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στη Εκτελεστική
Επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου
έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
17.
Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των
προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του ∆ήμου και άλλων
φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων.
Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις
σχέσεις του ∆ήμου με άλλους δημόσιους φορείς.
Αρμοδιότητες αποτελεσματικότητας και απόδοσης
18.
Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του ∆ήμου
και των Νομικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κλπ). Σχεδιάζει
και εισηγείται τον Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης
των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
19.
∆ιαμορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για την
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των
υπηρεσιών του ∆ήμου και των Νομικών του Προσώπων.
20.
Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην
επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την
εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές
αναφορές.
21.
∆ιατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.
22.
Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και
αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρμογή τους και σε άλλες
υπηρεσίες. Παρακολουθεί την εφαρμογή των καλών πρακτικών και
αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.
23.
Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί μέτρα για τη διαρκή
βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των
υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών.
24.
Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστημάτων
διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
25.
Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων
έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του ∆ήμου με
στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς
του.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
103
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
26.
Συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες για τη διαμόρφωση
των καταλλήλων συστημάτων προϋπολογισμού και απολογιστικού
ελέγχου των οικονομικών μεγεθών του ∆ήμου και των Νομικών του
Προσώπων,
καθώς
και
των
καταλλήλων
συστημάτων
παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανικών μονάδων
του ∆ήμου και του κόστους των παραγομένων και παρεχομένων
υπηρεσιών του ∆ήμου προς τους πολίτες.
27.
Παρακολουθεί
και ενημερώνει με συγκεκριμένες αναφορές
τα όργανα του ∆ήμου σχετικά με την εξέλιξη των οικονομικών
μεγεθών του ∆ήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και την
εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανικών μονάδων και του
κόστους των παραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών προς τους
πολίτες.
Αρμοδιότητες ποιότητας και οργάνωσης
28.
Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας των επί μέρους λειτουργιών του ∆ήμου.
29.
Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος
διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήμου στον σχεδιασμό
και παραγωγή έργων.
30.
Μεριμνά για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων
έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του ∆ήμου και
των Νομικών του Προσώπων. Ειδικότερα μεριμνά για τον σχεδιασμό /
ανασχεδιασμό και την εφαρμογή βελτιωμένων οργανωτικών δομών,
κατανομής αρμοδιοτήτων , κατανομής στελεχιακού δυναμικού,
οργανωτικών συστημάτων, εσωτερικών διαδικασιών και εντύπων.
31.
Μεριμνά
για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών
Κανονισμών του ∆ήμου και των Νομικών του Προσώπων (Εσωτερικός
Κανονισμός
Υπηρεσιών,
Εσωτερικοί
Κανονισμοί
Λειτουργίας,
Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους ∆ημότες κλπ) σε συνεργασία
με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
32.
Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν
επικαιροποιήσεις της οργανωτικής δομής και γενικότερα των
διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήμου.
33.
Μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας
και τον προσδιορισμό του αριθμού του προσωπικού ανά θέση
εργασίας και οργανωτική μονάδα του ∆ήμου, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται με τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών για τον προγραμματισμό της κάλυψης των θέσεων (με νέα
στελέχη ή ανακατανομή των υφισταμένων στελεχών).
34.
Παρακολουθεί την καλή εφαρμογή των εγκεκριμένων από τα
αρμόδια όργανα εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών
και κανονισμών και ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του ∆ήμου στην
περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.
35.
Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιμότητα σύστασης,
τροποποίησης του αντικειμένου ή κατάργησης των Νομικών
Προσώπων του ∆ήμου.
Β.
Αρμοδιότητες Γραφείου Τεχνολογιών
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ
Πληροφορικής
και
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
104
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1. ∆ιαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του ∆ήμου σε ότι αφορά
την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
2. Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και
εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των
συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο ∆ήμος για την υποστήριξη
των λειτουργιών του.
3. Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των
αναγκαίων συστημάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση μηχανισμών
επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών των
εφαρμογών.
4. Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων
ΤΠΕ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων.
5. Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων
ΤΠΕ, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα
συστήματα.
Αρμοδιότητες διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ
6. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης
δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες
του ∆ήμου.
7. Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων που τηρούνται στα
συστήματα ΤΠΕ του ∆ήμου.
8. ∆ιαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που
σχεδιάζει και εγκαθιστά ο ∆ήμος για τις ανάγκες του.
9. ∆ιαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης
δεδομένων για τα συστήματα ΤΠΕ που λειτουργούν στο ∆ήμο.
10.
Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία
δεδομένων σύμφωνα με σχετικές ανάγκες του ∆ήμου.
11.
Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠΕ του ∆ήμου και
μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες
ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν
αποτελεσματικά τα συστήματα.
12.
Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών
επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που
τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του ∆ήμου.
13.
Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης
στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του
∆ήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους.
14.
Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και την βελτίωση της
χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του
∆ήμου.
Αρμοδιότητες διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ
15.
Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε
εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις
απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα
αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του
αναγκαίου εξοπλισμού.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
105
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
16.
Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και
εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του
αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.
17.
Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την
εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ.
18.
Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών
και περιφερειακών συστημάτων.
19.
Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του
δικτύου και των συστημάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την
τήρηση των κανόνων αυτών.
20.
Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση
βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του ∆ήμου.
Γενικές Αρμοδιότητες ΤΠΕ
Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο
Επαφής) του ∆ήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 /
2010 (ΦΕΚ ΑΊ66).
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την
προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και
της αλιείας στην περιοχή του ∆ήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου
για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία
των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του ∆ήμου, την προστασία
του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή
ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του
Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις Νόμων, ∆ιαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους γραφείων του Τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης είναι οι εξής:
Α. Αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής
Αρμοδιότητες στον τομέα της φυτικής παραγωγής
1) Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς
και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.
2) Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση
της φυτικής παραγωγής.
3) Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για
τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε
συνεργασία με την υπηρεσία Τουρισμού.
4) Εκτιμά
και
παρακολουθεί
τη
γεωργική
παραγωγή,
τις
απολαμβανόμενες από τους παραγωγούς τιμές γεωργικών προϊόντων
και την πορεία των αγορών των γεωργικών προϊόντων και μεριμνά για
τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών προϊόντων.
5) Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση
έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη
γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία,
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
106
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και
τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
6) Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
(Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών ∆ιοικουσών Επιτροπών (Π.∆.Ε.) και των
Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
7) Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής,
ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους
παραγωγής
και
οργάνωσης
των
εκμεταλλεύσεων
για
την
αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων,
στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή
βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.
8) Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.
9) Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση
αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών
φαρμακευτικών προϊόντων.
10)
Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία του
Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του ∆ήμου. Παρακολουθεί τη
λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα
για τη δράση τους. Ειδικότερα το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης :
(α) Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές
οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήμανση των
τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων.
(β) Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων
μεθόδων εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των
παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής
τους.
(γ) Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
και την εν γένει αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας , στα πλαίσια των εκάστοτε
εφαρμοζομένων προγραμμάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής
ανάπτυξης.
(δ) ∆ιενεργεί επιτόπιους ελέγχους, ύστερα από εντολή του
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με σκοπό την
υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων (οικονομικές ενισχύσεις
στη φυτική και ζωική παραγωγή) και μεριμνά για την χορήγηση
βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες, λαϊκές
αγορές, εκτίμηση ζημιών κ.λ.π.).
(ε) Ενημερώνει το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για
τα ζητήματα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσμο και
λαμβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την αντιμετώπισή τους.
Αρμοδιότητες ζωικής παραγωγής
11)
Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την
κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του
πληθυσμού στις εστίες του.
ανάπτυξη της
κτηνοτροφικού
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
107
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
12)
Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και
παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
13)
Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την
εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν
τη κτηνοτροφία όπως π.χ τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.
14)
Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
15)
Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής
παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες
μεθόδους
παραγωγής
και
οργάνωσης
των
κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και
διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη
διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων κτηνοτροφικής
παραγωγής.
16)
Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος
αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του ∆ήμου
(ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).
17)
Μεριμνά
για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία
και λειτουργία καταφυγίων κλπ).
18)
Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων
και εγκαταστάσεων που σχετίζονται με το εμπόριο ή την αξιοποίηση
ζώων ( καταστήματα διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων,
καταστήματα πώλησης σκύλων ή γατών, κτηνοπτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι).
19)
Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή
μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης
κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.
20)
Εφαρμόζει,
οργανώνει
και
εποπτεύει
την
τεχνητή
σπερματέγχυση και τον συγχρονισμό του οίστρου των ζώων.
21)
Γνωματεύει για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων,
όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
22)
Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία
κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την
αποθήκευση φαρμακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων και αδειών
λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών τα
οποία και εποπτεύει.
23)
Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και
παρασιτικών νοσημάτων ζώων, σε συνεργασία με την υπηρεσία ∆ημ.
Υγείας για τα νοσήματα που μεταδίδονται και στον άνθρωπο.
24)
Επιβάλλει ή αίρει υγειονομικά μέτρα, λόγω εμφάνισης βαριάς
επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων.
Β. Αρμοδιότητες Γραφείου Αλιείας
∆ιενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση
εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή
δικαιοδοσίας του ∆ήμου.
2) Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της αλιείας, καθώς και
τη διατήρηση του αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες του.
1)
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
108
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
3)
Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση
έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν την
αλιεία.
4) Μεριμνά για την κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων,
υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που
εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
5) Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων
εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων
υδατοκαλλιέργειας
εντατικής
ή
ημιεντατικής
μορφής
των
ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας τους.
6) Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της
αλιείας στα εσωτερικά ύδατα καθώς και στοιχεία των πάσης φύσεως
αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.
7) Καταρτίζει μελέτες και συντάσσει εκλαϊκευμένα έντυπα που αφορούν
δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας
των υδάτινων οικοσυστημάτων και διοργανώνει ενημερωτικές
συναντήσεις με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε
επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.
8) Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθμιση
ζητημάτων του τομέα της αλιείας στην περιοχή του ∆ήμου, σύμφωνα
με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
9) Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τομέα της αλιείας στην περιοχή
του ∆ήμου, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήμο με τις
ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
(α) τα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας,
(β) τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας,
(γ) τη χρήση καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής
ερευνών,
(δ) τις επαγγελματικές άδειες αλιείας.
(ε) τη μεταβίβαση κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας
σκάφους.
(στ) την αντικατάσταση μηχανής αλιευτικού σκάφους,
(ζ) την άδεια αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων
οργανισμών,
10) Αντιμετωπίζει θέματα και εισηγείται μέτρα που αφορούν τη διακίνηση,
μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών
προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
Γ. Αρμοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων
Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
1) Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας
που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την
ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που
δίδονται στο ∆ήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά
αφορούν ιδίως :
(α) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και
εμποροπανηγύρεις).
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
109
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
(β) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή
διαμονή μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων.
(γ) Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της
υπαίθριας διαφήμισης,
(δ) Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων
για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων,
στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της
πόλης.
(ε) Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας
μουσικής σε καταστήματα.
(στ) Τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας
των ναυτεργατών και των αρτεργατών.
(ζ) Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων
και επιχειρήσεων,
(η) Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου
Πλανόδιου Εμπορίου,
(θ) Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.
(ι) Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών,
παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.
2)
3)
4)
5)
6)
(ια) Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση
αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
(ιβ) Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών
ανοίγματος,
μεσημβρινής
διακοπής
και
κλεισίματος
των
φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για
κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και
διανυκτερεύουν.
Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των
σχετικών με τα προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και
εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς
και την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις
επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες
προβλέψεις του νόμου.
Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή
Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και
λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσής του (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης
Καταναλωτή).
Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για
την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε
καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων
της οικείας επιτροπής καθώς και μητρώο καταναλωτών.
Αρμοδιότητες
χορήγησης
αδειών εμπορικών και
γενικών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και
γενικών
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων,
σύμφωνα
με
τις
δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι
άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
110
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
•
7)
8)
Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και
επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων
καθορίζονται από τη νομοθεσία και τους αντίστοιχους
υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις
• Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του Κ∆Κ).
• Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και
των
παρεμφερών
επιχειρήσεων
και
τη
διενέργεια
προβλεπομένων επιθεωρήσεων.
• Την ίδρυση και λειτουργίας παιδοτόπων, και διαφόρων
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες
αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων), που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
• Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών
διαδικτύου.
• Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.
• Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων
και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών.
• Τα ζωήλατα οχήματα.
• Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση
δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.
• Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας
διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού
επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά
πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή
δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν
κοινωφελείς σκοπούς,
• Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων,
• Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου
• Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου,
• Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
• Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη
περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση
σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου,
σε συνεργασία με την υπηρεσία ∆ημ. Υγείας,
• Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
• Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των ∆ιεθνών), τη ρύθμιση
θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών.
• Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή
προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.
Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις
οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση
άδειας, επιβολή προστίμων.
Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των
προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει
στην αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και
επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων
προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
111
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
9)
Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς το Τμήμα Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης και τα Γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου,
διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού
κλπ).
Δ. Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού
Αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης
1) Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά
προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε
ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση
της απασχόλησης στην περιοχή του ∆ήμου.
2) Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία
Κέντρων
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
και
Κέντρων
Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία και με το Γραφείο
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και με τη ∆ιεύθυνση ∆ια Βίου
Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης Περιφέρειας και
λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα
επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος δια βίου
μάθησης.
3) Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής
του ∆ήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους
ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά
εργασίας. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών
ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην
περιοχή.
Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού
4) Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση
του τουρισμού στην περιοχή του ∆ήμου (τουριστικά αξιοθέατα,
τουριστικές
επιχειρήσεις,
τουριστικές
υποδομές,
στοιχεία
απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κλπ).
5) Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του
∆ήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την
αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία
με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. Μεριμνά
για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
6) Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων
τουριστικής προβολής της περιοχής του ∆ήμου (π.χ. παραγωγή
τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους
ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων
επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της
χώρας κλπ).
7) Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης / πληροφόρησης
των επισκεπτών της περιοχής.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
112
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας είναι αρμόδια για την
προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της
μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των
ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των
κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου.
Η ∆ιεύθυνση είναι αρμόδια για την ενεργειακή διαχείριση, τη λειτουργία των
Κοιμητηρίων και των ∆ημοτικών Σφαγείων καθώς και για την Πολιτική
Προστασία στο επίπεδο του ∆ήμου.
Παράλληλα η ∆ιεύθυνση είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού
σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και
τον έλεγχο των κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της
∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις Νόμων, ∆ιαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας είναι οι εξής:
Α. Αρμοδιότητες Τμήματος Πολεοδομίας
Ο Προϊστάμενος τμήματος συντονίζει – καθοδηγεί όλες τις εργασίες του
τμήματος και έχει την ευθύνη της υλοποίησης των πράξεων του τμήματος.
Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των άλλων τμημάτων της ∆ιεύθυνσης ,
εισηγείται όλα τα θέματα του Τμήματος προς το ∆ιευθυντή.
Αρμοδιότητες Γραφείου έκδοσης οικοδομικών αδειών
1) Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων
2)
3)
4)
5)
για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες
μελέτες
(αρχιτεκτονική,
στατική,
ηλεκτρομηχανολογικές,
θερμομόνωση,
παθητική
πυροπροστασία,
μελέτη
ενεργειακής
απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο
των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.
Ελέγχει
τις
αρχιτεκτονικές,
στατικές,
υδραυλικές
και
ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη
παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για
την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών
κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.
Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες
μικρής κλίμακας και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά
στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών.
Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε
διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των
περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
113
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
αποπερατώνονται μέσα σ' έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής
άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
6) Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής
προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο
24 α' του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α'), όπως ισχύει, και την επιβολή
κυρώσεων στους παραβάτες.
7) Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και τα Τμήματά της (τήρηση
πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας,
θέματα προσωπικού κλπ).
Αρμοδιότητες Γραφείου πολεοδομικών εφαρμογών
1. Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των
πολεοδομικών μελετών για την επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων
πόλεων στην περιοχή του ∆ήμου.
2. Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης
των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του ∆ήμου.
3. Μελετά και εισηγείται
ορισμένης περιοχής
την
προκαταρκτική
πρόταση
ανάπλασης
4. Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων,
σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο ∆ήμο με τις ισχύουσες
διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
(α) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο
έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
(β) Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων
διαμορφωμένης κατάστασης.
(γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται
για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή
πράξεων εφαρμογής.
(δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών
Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
(ε) Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
(στ) Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών
εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
(ζ) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος,
κατ' άρθροί 15 Κ.Β.Π.Ν.
(η) Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά
την πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
5. Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής
κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή
υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις
αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και
αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων
σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία με
τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας).
6. Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης,
διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και
αναλογισμού
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
114
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Αρμοδιότητες Γραφείου ελέγχου κατασκευών
1)
2)
3)
4)
5)
Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η
εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών
αδειών.
Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον
χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία
Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους
παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων
κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό
οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες,
σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση
ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία με τη δημοτική
αστυνομία.
Β. Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
1) Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την
εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για
την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή
του ∆ήμου.
2) Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του ∆ήμου.
3) Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις
προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του
∆ήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
4) Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και
συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων.
Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για :
(α) την διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που
καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε
επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας,
ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας
σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και
αξιοποίησης,
(β) την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑ∆Α), σε
συνεργασία με τον τομέα εγγειοβελτιωτικών έργων της τεχνικής
υπηρεσίας.
(γ) Την κατασκευή και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και
βιολογικού καθαρισμού, σε συνεργασία με την ∆ημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ).
5) Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής
προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο
∆ήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν
ιδίως :
(α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
115
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
(β) Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και
την παροχή
γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
(γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.
(δ) Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και
Επιχειρησιακών
Περιοχών
(Β.Ε.Π.Ε.)
και
για
τη
μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ' άρθρο 5 ν.2545/1997 (ΦΕΚ
254, Α'), σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολεοδομίας.
(ε)
Την
παρακολούθηση
προγραμμάτων
του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (π.χ. του
προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες).
(στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την
προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς.
Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από
τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των
οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων
και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα
όριά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υποχρέων,
προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων
αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη
του ∆ήμου.
6) Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών
αποβλήτων στην περιοχή του ∆ήμου ( συστήματα και
προγράμματα ανακύκλωσης).
7) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση
της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
Αρμοδιότητες Γραφείου διαχείρισης Κοιμητηρίων
8) Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους
κανονισμούς λειτουργίας του ∆ήμου.
9) Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων
αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής
και αποτέφρωσης νεκρών.
10)
Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων
καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που
σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
11)
Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις
οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία
των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες
του ∆ήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
12)
Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση
των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση /
κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και
πρασίνου των κοιμητηρίων.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
116
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Αρμοδιότητες Γραφείου διαχείρισης δημοτικών σφαγείων
13)
Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών
σφαγείων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του
ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του ∆ήμου.
14)
Μεριμνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών
υγιεινής στα δημοτικά σφαγεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
15)
Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων
καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που
σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων.
16)
Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις
οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία
των σφαγείων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες
του ∆ήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
17)
Μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων των σφαγείων
καθώς και για τη συντήρηση των κάθε είδους υποδομών και
τεχνικών εγκαταστάσεων των σφαγείων.
Αρμοδιότητες Γραφείου Πολιτικής προστασίας
18)
Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής
Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση
εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την
πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών
στην περιοχή του ∆ήμου. Ειδικότερα το Γραφείο:
(α) ∆ιατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής
προστασίας της περιοχής του ∆ήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου
εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των
σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του
εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
(β) Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της
πολιτικής
προστασίας
για
την
πρόληψη,
ετοιμότητα,
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που
συμβαίνουν στην περιοχή του ∆ήμου.
(γ) Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του
απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόσληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών
στην περιοχή του ∆ήμου
(δ) Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του
∆ήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των
δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των
δασών.
Αρμοδιότητες Γραφείου εξοικονόμησης ενέργειας
19)
Το Γραφείο έχει ως αντικείμενο την προώθηση της
εξοικονόμησης
ενέργειας
στις
κινητές
και
ακίνητες
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
117
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
εγκαταστάσεις του ∆ήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την
προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος
ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της
Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
(β) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των
ελάχιστων
απαιτήσεων
ενεργειακής
απόδοσης
για
τις
προμήθειες του ∆ήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της
Πολιτείας.
(γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της
ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του ∆ήμου, καθώς και
των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων
χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.
(δ) Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας
και την χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων
από το ∆ήμο.
Γ. Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτείας
1)
Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του
συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την
έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και
μεταφοράς.
2)
Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση
των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη
διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των
απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς
και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του
∆ήμου.
3)
Μελετά
και
εισηγείται
για
τις
τεχνικές
προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε
είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για
την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των
παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα , κάδοι
κλπ).
4)
Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία
από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και
διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες
αποδοτικότητας.
5)
∆ιαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη
διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή
απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός,
ειδικά συνεργεία κλπ).
6)
Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη
συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
118
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
και εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου
δυναμικού.
7)
Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την
τοποθέτηση
κάδων
απορριμμάτων
και
κάδων
ανακύκλωσης.
8)
Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των
προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει
την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών
εργασιών.
9)
Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών
μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών
και συνεργάζεται με το Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων
για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που
διαθέτει ο ∆ήμος.
10)
Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή
προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του
Τμήματος.
Αρμοδιότητες Γραφείου αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων
υλικών
11)
∆ιαμορφώνει
τα
αναλυτικά
περιοδικά
προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την
αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των
ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους
ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
12)
∆ιενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά
μέσα
το
έργο
της
αποκομιδής
των
αστικών
απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την
μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια
επεξεργασίας τους.
13)
Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση
σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων
που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του
Τμήματος.
14)
Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία
για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των
απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
15)
Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε
καλή
κατάσταση
των
κάδων
και
των
απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων
και των ανακυκλούμενων υλικών.
16)
∆ιενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά
μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών
κοινοχρήστων χώρων του ∆ήμου και της συγκέντρωσης
των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
17)
Συγκροτεί
ειδικά
συνεργεία
και
διενεργεί
παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών
αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και
διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών
κλπ.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
119
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Αρμοδιότητες Γραφείου διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων
18)
∆ιαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του ∆ήμου
(απορριμματοφόρα,
διάφορα
αυτοκινούμενα
μηχανήματα,
φορτηγά
και
επιβατηγά
οχήματα)
μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους
και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση
έγγραφα.
19)
Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των
οχημάτων του ∆ήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την
ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
20)
∆ιερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και
μεριμνά
για
την
αποκατάσταση
βλαβών
και
αποτελεσμάτων ατυχημάτων.
21)
Σχεδιάζει
και
εφαρμόζει
τα
προγράμματα
προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και
κινητών μηχανημάτων του ∆ήμου.
22)
Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους
βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών
μηχανημάτων του ∆ήμου.
23)
Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και
λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και
την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών
μηχανημάτων του ∆ήμου.
24)
Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία
από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και
αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του ∆ήμου και
διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες
αποδοτικότητας.
Δ. Αρμοδιότητες Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου
1) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση
των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα
για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης
των χώρων πρασίνου του ∆ήμου.
2) Μελετά
και
εισηγείται
για
τις
τεχνικές
προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των
κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που
απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική
εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των
χώρων πρασίνου του ∆ήμου (τεχνικά μέσα ,
εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κλπ).
3) ∆ιαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη
διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων
πρασίνου ( φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα
κλπ).
4) ∆ιαμορφώνει
τα
αναλυτικά
περιοδικά
προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
120
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και
κηποτεχνίας.
5) ∆ιενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά
μέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και
κηποτεχνίας.
6)
Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή
κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του
Τμήματος.
7) Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση
των προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος.
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας & Πολιτισμού
Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι
αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των
πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή
της δημόσιας υγείας στην περιοχή του ∆ήμου, με τη λήψη των καταλλήλων
μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως το Τμήμα
είναι αρμόδιο για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της ∆ια Βίου Μάθησης,
καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος
στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις
Νόμων, ∆ιαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους γραφείων του Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι οι εξής:
Α. Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών
Ισότητας των φύλων.
Αρμοδιότητες Σχεδιασμού / Συντονισμού / Παρακολούθησης Κοινωνικών
Πολιτικών
1) ∆ιεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει,
εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή
κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε
δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη
και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και
παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με
την
ίδρυση
και
λειτουργία
νομικών
προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
(παιδικοί
και
βρεφονηπιακοί
σταθμοί,
βρεφοκομεία,
ορφανοτροφεία,
κέντρα
ανοικτής
περίθαλψης
και
ημερήσιας
φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής
ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ).
2) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την
εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε
προγράμματα και δράσεις για την ένταξη
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών,
μεταναστών,
και
προσφύγων
στην
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
121
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
■
■
■
■
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή
της τοπικής κοινωνίας.
3) ∆ιεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει,
εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή
κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την
κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του
παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων,
των ατόμων με αναπηρία καθώς και
ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
4) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την
εφαρμογή
κοινωνικών
πολιτικών
ή
συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην
υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των
δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία
εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών
υγείας και την προαγωγή της ψυχικής
υγείας (με τη δημιουργία δημοτικών και
κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής
υγείας,
κέντρων
υποστήριξης
και
ατόμων
με
αναπηρία,
αποκατάστασης
κέντρων
ψυχικής
υγείας,
κέντρων
συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της
ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά
συνοικούντων προσώπων και κέντρων
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
5) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την
εφαρμογή
προγραμμάτων
και
πρωτοβουλιών
που
στοχεύουν
στην
πρόληψη
της
παραβατικότητας
στην
περιοχή του ∆ήμου, με τη δημιουργία
Τοπικών
Συμβουλίων
Πρόληψης
Παραβατικότητας.
6) Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη
του εθελοντισμού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών
δικτύων
κοινωνικής
αλληλεγγύης,
εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων
εθελοντών.
7) Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την
άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό
επίπεδο (πχ μέσω της εκπόνησης και
περιοδικής αναπροσαρμογής ενός «Τοπικού
Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»)
8) Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη
δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας, όπως:
οι κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήμου
οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του ∆ήμου
οι Μ.Κ.Ο
οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της
Περιφέρειας και του Κράτους
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
122
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
■ τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων-χρηστών
Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου
1. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών
παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
2. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας
ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη
λειτουργία των παιδικών εξοχών.
3. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας
σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν
φιλανθρωπικούς σκοπούς.
4. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων,
εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις
επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με
κοινωφελείς σκοπούς.
5. Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και
εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και
αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας,
Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και
ΚΕΠΕΠ).
6. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική
αναπηρία.
7. Μεριμνά για τον ορισμό μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου των
Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των
Ταμείων είναι στο ∆ήμο.
Αρμοδιότητες εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών
Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με
τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από
τα Νομικά πρόσωπα του ∆ήμου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά :
(α) ∆ιενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων
πρόνοιας, σε συνεργασία με το Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων
Κοινωνικής Πρόνοιας.
(β) Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές
ομάδες.
(γ) Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής
υποστήριξης,
(δ) Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε
κοινωνικά θέματα (AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία με τους
συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.
(ε) Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών
και
οικονομικών
προβλημάτων
(προσφύγων,
μεταναστών,
παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λ.π.)
(στ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής
περίθαλψης
(ζ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
123
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
1) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που
στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο
∆ήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των
αυτοστεγαζομένων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση
διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή
κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας,
(β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.
(γ) Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς,
κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και
ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς
εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς),
απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία
και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα
παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της
σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών
ρυθμίσεων.
(δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων
ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
(ε)
Προβαίνει
στην
αναγνώριση
δικαιούχων
στεγαστικής
συνδρομής,
(στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής
προστασίας,
(ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων
αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
(η)Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωμάτευση της
Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας
2) Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ
δημότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.
3) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς το Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τα Γραφεία του (τήρηση
πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας,
θέματα προσωπικού κλπ).
Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των φύλων
Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και
μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους
τομείς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για :
(α) τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας
κατά των γυναικών και των παιδιών
(β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών
στερεότυπων με βάση το φύλο
(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες
γυναικών
(δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των
γυναικών στην
απασχόληση
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
124
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
(ε) τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και
οικογενειακών υποχρεώσεων
(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή
των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων
Β. Αρμοδιότητες Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας
Υγείας
1) Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για
την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με
τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών
νερού.
(β) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και
επιχειρήσεων,
(γ) Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας
και της εκπομπής
ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από
τροχοφόρα,
(δ) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
(ε) Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους
ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ.
και σύμφωνα με τις οδηγίες τους. (Συνεργασία με τον τομέα ζωικής
παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής, όταν απαιτείται).
(στ) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια
και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.
2) Σχεδιάζει,
προγραμματίζει
μια
μεριμνά
για
την
εφαρμογή
προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο
πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήμο
με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.
(β) Μεριμνά για την υλοποίηση…
ι) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα
Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον
προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου
ιι) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία
εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση
ιιι) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται
από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(γ) Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε
θέματα δημόσιας υγιεινής.
(δ) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα
δημόσιας υγείας,
(ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες
περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία
και προαγωγή της ∆ημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας
του ∆ήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
125
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
3) Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια
υγεία στην περιοχή του ∆ήμου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις
δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και
εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη
χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι
πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και
φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.
(γ) Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της
περιοχής του ∆ήμου.
Γ. Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού
Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης
1) Μεριμνά
για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών
υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και
σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήμο με τις ισχύουσες
διατάξεις:
(α) Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα
και την φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού
συστήματος της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, με επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Σχολικών
Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη
στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (Άρθρο 243 του ∆ΚΚ).
(β) Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας,
επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση
διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου
κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
(γ) Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία, για την
απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης,
καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων,
(δ) Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων
σχολικών μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε
περίπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική χρήση
ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα,
καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες
λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας
(Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία για τη μίσθωση
ακινήτων).
(ε) Συνεργάζεται με την ∆ημοτική Επιτροπή Παιδείας, την
ενημερώνει για θέματα της αρμοδιότητάς της και της παρέχει
κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της.
2) Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και
δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
126
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των
κατοίκων. Περιλαμβάνονται αρμοδιότητες όπως :
(α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών
(β) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών
(γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής
3) Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου
μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού
προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο
αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήμο με τις
ισχύουσες διατάξεις:
(α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού
προγράμματος του, το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με
βάση το Εθνικό Πρόγραμμα ∆ια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο
περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος 3879 /
2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης
περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους
δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις
εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό
επίπεδο,
(β) Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια
βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και
των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων
στην περιφέρεια του ∆ήμου.
(γ) Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία
Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης ( Κ.∆.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το
τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και τα οποία οργανώνονται
είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού
προσώπου του ∆ήμου.
(δ) Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και
την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας ∆ια Βίου
Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που
συνάπτει ο ∆ήμος με τη Γενική Γραμματεία ∆ια Βίου Μάθησης.
(ε) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
(Κ.Π.Ε.)
του
Υπουργείου
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο ∆ήμος με το
Υπουργείο.
(στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων που μεταφέρονται από τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση μαζί με την αντίστοιχη επιχειρησιακή μονάδα ή
αποκεντρωμένη δομή υπηρεσιακής μονάδας, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 23 του Ν. 3879 / 2010.
4) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας
της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με
τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής
ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού
ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
127
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
(β) Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής
στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των
μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς
και σίτισης μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων
(Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία).
(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και
κηδεμόνων.
(δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή
τηλεφωνικών συνδέσεων
(κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα
σχολεία.
(ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για
τους μαθητές, κατόπιν
έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
(στ) Μεριμνά για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών
των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν
τοπική σημασία.
(ζ) Εγκρίνει οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου
δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς
κάλυψη σχολικών αναγκών.
(η) Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των
σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.
(θ) Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές
για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
(ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες
διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα
παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή
τους.
(ια) Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων
συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων
του οικείου δήμου.
Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
5) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών,
προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την
προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών
αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό
επίπεδο. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:
(α) ∆ημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων,
μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων,
φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ.
(β) ∆ιοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων
(θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές
εκδηλώσεις).
(γ) Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και
αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
(δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και
ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται
στο ∆ήμο από τρίτους,
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
128
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
(ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο,
(στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.
6) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο
∆ήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του ∆ήμου στην
οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
(β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙ∆ τα οποία αναπτύσσουν
στη
χωρική
πολιτιστικού
χαρακτήρα
δραστηριότητες
αρμοδιότητα του ∆ήμου,
(γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών,
χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων
μουσικής δωματίου).
7) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών,
προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού
αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.
Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:
(α)
Κατασκευή,
συντήρηση
και
διαχείριση
αθλητικών
εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και
δημοτικοί χώροι άθλησης).
(β) Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του
μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
(γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων,
που καθορίζονται με διυπουργική απόφαση.
8) Τηρεί το μητρώο νέων και συνεργάζεται με το ∆ημοτικό Συμβούλιο
Νέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την
πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
9) Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που
απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα
προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
10)
Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και
νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους
τομείς του πολιτισμού του αθλητισμού και της Νέας Γενιάς.
11)
Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του
Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με
τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά
Πρόσωπα του ∆ήμου.
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των
διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
129
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του ∆ήμου και για τον
σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και
διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού του ∆ήμου. Παράλληλα η ∆ιεύθυνση είναι αρμόδια
για την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του ∆ήμου, τη
λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών
διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες
αρμοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται
από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, ∆ιαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων. Στη ∆ιεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα ∆ιοικητικής
Μέριμνας, υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία ∆ιοικητικών
Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της ∆ιεύθυνσης
∆ιοικητικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:
Α. Αρμοδιότητες Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του
Δήμου
Το Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων παρέχει κάθε είδους
διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του
∆ήμου. Ειδικότερα το Τμήμα:
1) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα
συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του ∆ήμου, δηλαδή το ∆ημοτικό
Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
και την Εκτελεστική Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση
πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή , διεκπεραίωση, διαχείριση και
αρχειοθέτηση
εγγράφων,
ρύθμιση
συναντήσεων,
τήρηση
πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων
κλπ).
2) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα
ατομικά διοικητικά αιρετά όργανα του ∆ήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο
του ∆ημοτικού Συμβουλίου, τον ∆ήμαρχο, τους Αντιδημάρχους,
καθώς και το Γενικό Γραμματέα (οργάνωση και ρύθμιση
συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση
εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων
ατομικών οργάνων κλπ).
3) Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τη ∆ημοτική Επιτροπή
∆ιαβούλευσης, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, τις Επιτροπές του
∆ημοτικού Συμβουλίου, καθώς και προς το Συμπαραστάτη του ∆ημότη
και της Επιχείρησης.
4) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις ∆ημοτικές Παρατάξεις.
5) Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των
υπηρεσιών του ∆ήμου για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα
του ∆ήμου.
6) Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του ∆ήμου σε διαφόρους φορείς και
όργανα και μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους
και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν
στο ∆ήμο.
Β. Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
130
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Αρμοδιότητες σε θέματα δημοτικής κατάστασης
1) Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα
αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και
τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για
τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού ∆ημοτολογίου.
2) Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την
πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν
χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
3) Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του
εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική
ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική
ιθαγένεια.
4) Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των
γάμων αυτών.
5) Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές
προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
6) Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής
κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και
πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
7) Συνεργάζεται με άλλους ∆ήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις
περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα
αρχεία που τηρούνται εκεί.
8) Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του ∆ήμου που
προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
Αρμοδιότητες σε θέματα Ληξιαρχείου
9) Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία
καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην
περιφέρεια του ∆ήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε
μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια),
σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
10)
Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
11)
Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα
θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.
12)
Ενημερώνει τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων ∆ήμων για τα
ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων /
αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
13)
Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων ∆ήμων σε περιπτώσεις
μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται
καταχωρημένες εκεί.
Γ. Αρμοδιότητες Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Το Τμήμα τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα
νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό
και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήμο με τις ισχύουσες
διατάξεις:
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
131
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
(α) Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.
(β) Παραλαμβάνει αιτήσεις, ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα
προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την
χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής αλλοδαπών στην
Ελλάδα.
(γ) Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και τις προωθεί στην
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
(δ) Επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.
Δ. Αρμοδιότητες Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
Αρμοδιότητες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
1) Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του ∆ήμου με το
προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της
Πολιτείας.
Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η
Πολιτεία για τον δημόσιο τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των
αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του ∆ήμου σε
συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης του
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και την
κατάρτιση / επικαιροποίηση των περιγραφών αρμοδιοτήτων των
επιμέρους θέσεων.
Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις
διοικητικές ενότητες του ∆ήμου με στόχο τόσο την αξιοποίηση των
προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη
των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις
κατάλληλες
εσωτερικές
μετακινήσεις
στελεχών
για
την
αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα
προσόντα των στελεχών.
Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένων στελεχών και
διαμορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταμένους των προς
κάλυψη θέσεων.
Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των
εργαζομένων στο ∆ήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης
στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του ∆ήμου ( πχ. οργάνωση
μετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του ∆ήμου, παιδικοί
σταθμοί κλπ).
Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του ∆ήμου με τον
προσδιορισμό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων
των εργαζομένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της
υλοποίησης των συμφωνουμένων μέτρων βελτίωσης.
Σχεδιάζει,, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης
κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του ∆ήμου.
Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά για την
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
132
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων
αυτών στην πράξη.
10) Μεριμνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο ∆ήμο
με τον σχεδιασμό, την εισήγηση και την οργάνωση σχετικών
προγραμμάτων ( πχ. εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ).
Αρμοδιότητες σε θέματα μητρώων και διαδικασιών προσωπικού
11) Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων
που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις του ∆ήμου με το
ανθρώπινο δυναμικό του (πχ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών,
ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ).
12) Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών
πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων
θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
13) Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα
στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους
μεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές
θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα
προσόντα του.
14) Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή
όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των
εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου,
έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
15) Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των
στοιχείων των εργαζομένων που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και
ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες , ώστε να
προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών.
16) Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών
ενοτήτων του ∆ήμου και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει
να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (διαχείριση παρουσιών,
υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κλπ).
17) Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που
άπτονται της απασχόλησής τους στο ∆ήμο.
18) Μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων, σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρέχει κάθε
διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς
εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο ∆ήμο
σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες αυτές:
(α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του
∆ήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις
και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την
ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών
ατυχημάτων.
(β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του
∆ήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις
και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει
να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
133
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των
εργαζομένων.
(γ) Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις
γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του
∆ήμου λαμβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.
Ε. Αρμοδιότητες Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
1) Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε
2)
3)
4)
5)
6)
7)
είδους εγκαταστάσεων του ∆ήμου.
Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ∆ήμου.
Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του ∆ήμου.
Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ∆ήμου και
διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των
επιμέρους υπηρεσιών.
Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του ∆ήμου.
Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου,
διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού
κλπ).
Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των
αποκεντρωμένων Γραφείων ∆ιοικητικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες
του ∆ήμου.
ΣΤ. Αρμοδιότητες Τμήματος Κ.Ε.Π.
Το Τμήμα Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είναι αρμόδιο για την
παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των
πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης,
σε συνεργασία με τις καθ'ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον
κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου. Εσωτερικών. Ειδικότερα το Τμήμα:
1) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με
τις δημόσιες υπηρεσίες.
2) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών
τους από τις υπηρεσίες του ∆ημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και
σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται
δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά
και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις
αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
3) ∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην
αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο.
4) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που
έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους
στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό
σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
134
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
υπογραφής,
χορήγηση
παράβολων,
χορήγηση
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).
αποδεικτικών
6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του
ΚΕΠ.
7) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος ekep για την εξυπηρέτηση
οικισμούς του ∆ήμου.
των
πολιτών
σε
απομακρυσμένους
8) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των
οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ∆ήμου. Προωθεί τα αιτήματα
αυτά στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και
παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των
νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα
από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής
των αιτήσεων.
9)
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των
πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Η ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική
τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του ∆ήμου, τη σωστή
απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και
δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής
περιουσίας. Συγχρόνως, η ∆ιεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική
διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την
προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του ∆ήμου.
Στη ∆ιεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ταμείου, και
τα αποκεντρωμένα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές
ενότητες.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της ∆ιεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:
Α. Αρμοδιότητες
Προμηθειών
Τμήματος
Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου
και
Αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης
1. Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των
Προϋπολογισμών του ∆ήμου.
2. Συνεργάζεται με τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή
οικονομικών στοιχείων , κατευθύνσεων και προτύπων που θα
επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισμών
τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματά τους.
3. Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και
διαμορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του
∆ήμου προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
135
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
4. Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισμών, επισημαίνει τις
αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών ,
μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες
διορθωτικές ενέργειες.
5. Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ∆ήμου για την τήρηση
των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών
πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση
των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας .
6. Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα τα
περιοδικά οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα
οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο ∆ήμος.
7. Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών
προγραμμάτων του ∆ήμου. ∆ιερευνά τις ταμειακές ανάγκες και
εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των
ταμειακών αναγκών του ∆ήμου (π.χ. δανεισμός) . Μεριμνά για την
εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των
ταμειακών αναγκών του ∆ήμου.
8. Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των
διαθεσίμων του ∆ήμου.
Αρμοδιότητες σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών
1. Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων
του ∆ήμου (Γενική και αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις σχετικών
λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και
στοιχεία που προβλέπονται από την νομοθεσία.
2. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για
την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των
οικονομικών πράξεων του ∆ήμου.
3. Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του ∆ήμου.
4. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών
λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους
συναλλασσομένους με τον ∆ήμο , καθώς και των δοσοληπτικών
λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα του ∆ήμου.
5. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με
το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (πχ. ισολογισμοί και αποτελέσματα
χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του ∆ήμου με
βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
6. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του
∆ήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των
λογιστικών μεγεθών του ∆ήμου.
7. Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από
∆ημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που
ισχύουν εκάστοτε.
8. Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης
Προγραμμάτων και Έργων στα οποία συμμετέχει ο ∆ήμος και που
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων ή/και
από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
9. Τηρεί αρχείο Παραστατικών ∆ιαχείρισης των προηγουμένων
προγραμμάτων και έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους
ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική
χρηματοδότηση.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
136
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
10.Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών
που σχετίζονται με την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και
έργων.
11.Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που
αναθέτει ο ∆ήμος. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης
παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των
οφειλών του ∆ήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την
ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του ∆ήμου
με βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συμβάσεων.
12.Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του
προϋπολογισμού του ∆ήμου και ελέγχει την επάρκειας των
αντίστοιχων πιστώσεων.
13.Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του ∆ήμου και τα
αποστέλλει στο Ταμείο για πληρωμή.
14.Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των
κάθε είδους υλικών παγίων(μηχανήματα-εξοπλισμός) ή αναλωσίμων
που απαιτεί η λειτουργία του ∆ήμου.
15.Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των
αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία )με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα
είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που
τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του ∆ήμου.
16.Παρακολουθεί τα αποθεμάτα των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις
για την ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται σχετικά με τις
δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
17.Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του
∆ήμου (μηχανήματα , οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κλπ.) και
παρακολουθεί την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του
∆ήμου.
18.Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισμού υλικών ως αχρήστων ή ως
υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής,
απομάκρυνσης ή εκποίησής τους .
19.Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών
των κάθε είδους υλικών και εξοπλισμού του ∆ήμου.
20.Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των αντιστοίχων
καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το
προσωπικό του ∆ήμου, που έχουν επίδραση στην διαμόρφωση των
αμοιβών του και μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών
καταστάσεων και την πληρωμή των αμοιβών
21.Μεριμνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το
προσωπικό του ∆ήμου και για τον υπολογισμό και την απόδοση προς
τα ασφαλιστικά ταμεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.
Αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών / εξοπλισμού / υπηρεσιών
1. Σχεδιάζει και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση
του προγράμματος απαιτουμένων προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός
του πεδίου του Ν. 3316 / 2005) του ∆ήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις
των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιμότητα αυτών και
διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους
υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα
αρμόδια όργανα του ∆ήμου ( υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων,
ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα,
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
137
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
2.
3.
4.
5.
μηχανήματα,
εργαλεία,
έπιπλα,
είδη
γραφείου,
μισθώσεις
μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κλπ).
∆ιενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των
ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το ∆ήμο και τη λήψη
στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
∆ιενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση
προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του
∆ήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων και
όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των
επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης
των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο του ∆ήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους
και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση
κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της,
σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις.
Μεριμνά
για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών /
εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις
διαδικασίες καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών
αυτών.
Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προμηθευομένων ειδών, αρχείο
προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών).
Β. Αρμοδιότητες Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας
1. Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του
ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον ∆ήμο των φυσικών
και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που
περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο ∆ήμο με βάση τις ισχύουσες
εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.
2. Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το
ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών,
δικαιωμάτων κλπ.
3. ∆ημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των
επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του ∆ήμου.
4. Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των
οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο.
Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων
οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.
5. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των
προηγουμένων οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των
διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν
αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών .
6. Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση
των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των
αντιστοίχων εισπράξεων.
7. Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που
σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή
εισφορών.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
138
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
8. Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών
δοσοληψιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών
του ∆ήμου μέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών,
της ύδρευσης κλπ.
9. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την
αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον ∆ήμο,
σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.
10.
Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε
ηλεκτρονική και φυσική μορφή ( φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και
ιδιοκτησιακά έγγραφα)
11.
Μεριμνά για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της
δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις
προς τα αρμόδια όργανα του ∆ήμου.
12.
Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής
ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ∆ήμου
και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης
περιουσίας (πχ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης
μισθωμάτων κλπ.)
13.
Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για
βιομηχανικούς
ή
βιοτεχνικούς
σκοπούς,
κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους
τομείς αλιείας.
14.
Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή τη
καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της
πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Γ. Αρμοδιότητες Τμήματος Ταμείου
1. ∆ιενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα
Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο
νόμος.
2. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες
διαδικασίες και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων
υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.
3. Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των
αντιστοίχων οφειλομένων στο ∆ήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου.
Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς
τους οφειλέτες.
4. ∆ιενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον ∆ήμο και ενημερώνει
το λογιστικό σύστημα του ∆ήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
5. Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών
προς τον ∆ήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις
καθυστερούμενες οφειλές.
6. Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του
∆ήμου που ασχολούνται με εισπράξεις, (αποκεντρωμένες υπηρεσίες,
κοιμητήρια, σφαγεία, δημοτικές αγορές κλπ)
7. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση
των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και
πληρωμών μέσω επιταγών.
8. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του ∆ήμου.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
139
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
9. Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων
δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του
λογιστικού συστήματος του ∆ήμου με τις ταμειακές εγγραφές.
10.
Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις
πληρωμές σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
11.
Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των
αποκεντρωμένων Γραφείων Οικονομικών Θεμάτων σε δημοτικές
ενότητες του ∆ήμου.
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και
συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του ∆ήμου, με στόχο την
έγκαιρη,
οικονομική
και
άριστη
από
επιστημονικής
απόψεως
πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η ∆ιεύθυνση είναι αρμόδια για την
εξασφάλιση
βελτιωμένων
συνθηκών
ασφαλούς
μετακίνησης
και
κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον
έλεγχο
εγκαταστάσεων,
την
έκδοση
αδειών
εγκαταστάσεων
και
εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες
αρμοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται
από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, ∆ιαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων.
Στη ∆ιεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης, τα αποκεντρωμένα
Γραφεία Συντήρησης Υποδομών σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:
Α. Αρμοδιότητες Τμήματος Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων
1. Συνεργάζεται με τη ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του
∆ήμου που αφορούν την υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων
(κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού
δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κλπ) και
κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και
εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και
διαμόρφωσης,
διαρρύθμισης
και
εξωραϊσμού
των
έργων
κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του ∆ήμου (πεζόδρομοι, πλατείες,
παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι,
αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κλπ), σύμφωνα με το
εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων. Επίσης το Τμήμα διενεργεί
δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα
των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα των
προϊόντων τσιμέντου.
2. Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την
υλοποίηση των έργων του Τμήματος (εκπόνηση με προσωπικό του
Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση
των μελετών.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
140
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
3. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε
έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ
και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου ( με
αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).
4. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με
αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία
του ∆ήμου.
5. Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των
διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε
τρίτους.
6. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε
τρίτους. ∆ιενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις
εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
7. Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται
από τρίτους.
8. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων
και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα.
9. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε
περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.
10.
Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που
εκτελεί (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού,
απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και
αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει
περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων
του Τμήματος.
11.
Ενημερώνει την ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του
Τμήματος.
12.
Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση
και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ)
Β. Αρμοδιότητες Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και
Σηματοδότησης
Το Τμήμα έχει αντικείμενο την μελέτη και εκτέλεση έργων που αφορούν:
1. Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του
∆ήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών
κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
2. Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής
σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του
∆ήμου.
3. Στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών
πινακίδων στην περιοχή του ∆ήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και
πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και
διερχομένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κλπ).
4. Στην εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών
πινακίδων.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
141
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
5. Στην εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών, καθώς και
τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την
ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
6. Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των ∆ήμου.
Για τα ανωτέρω έργα οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ανάλογες με
εκείνες του Τμήματος Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων. Επίσης το
Τμήμα μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των
αποκεντρωμένων Γραφείων Συντήρησης Υποδομών σε δημοτικές ενότητες
του ∆ήμου.
Γ. Αρμοδιότητες Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Το Τμήμα έχει αντικείμενο την μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων
τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, τη
κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική
οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων
και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του
περιβάλλοντος κλπ. Στα τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος
περιλαμβάνεται η αποκατάσταση τυχόν λειτουργούντος εντός των
διοικητικών ορίων του ∆ήμου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων
(ΧΑ∆Α). Το Τμήμα συνεργάζεται με τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής,
Αλιείας και Περιβάλλοντος.
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ανάλογες με εκείνες του Τμήματος
Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων.
Δ. Αρμοδιότητες Τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων
Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
1. Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών
συγκοινωνιών στο ∆ήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων . Στο
πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου,
συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των
κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από
υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι
δυνατόν να γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση
μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών.
(β) Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση
κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία,
ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι εργαζόμενοι στο ∆ήμο και τα νομικά του
πρόσωπα, ή είναι μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που
λειτουργεί το σχολείο.
(γ) Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την
αφετηρία, τη διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων
γραμμών.
(δ) Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων
παροχής συγκοινωνιακού έργου.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
142
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
(ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων
αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
(στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού
λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου
ημερολογιακού έτους.
2. Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της
κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο
αυτό:
(α) Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό
πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.
(β) Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων,
(γ) Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά
για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με
δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
(δ) Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους
κοινοχρήστους χώρους,
(ε) Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση
πινακίδων, αρίθμηση κτισμάτων κλπ.
(στ) Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών,
(ζ)
Απαγορεύει
τη
δημιουργία
θέσεων
στάθμευσης
σε
συγκεκριμένους χώρους,
(η) Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων,
μοτοσυκλετών
και
μοτοποδηλάτων,
όπου
δεν
υπάρχουν
υποκαταστήματα του Ο∆∆Υ.
(θ) Καθορίζει το εξωτερικό χρώμα των ΤΑΞΙ.
3. Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της
περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν
κινδύνους, σε συνεργασία και με τη ∆ημοτική Αστυνομία. Στο πλαίσιο
αυτό:
(α) Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,
(β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν
έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς,
(γ) Λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία
από επικίνδυνες οικοδομές, και από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και
υγιεινής, και ελέγχει τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας σε εργασίες
που εκτελούνται.
Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών
4. Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και
στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των
σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις
της σχετικής νομοθεσίας.
5. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας
φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων
ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.
6. Χορηγεί
τις
άδειες
εγκατάστασης
και
λειτουργίας
στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων
και ταπητοκαθαριστηρίων.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
143
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
7. Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον
τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό :
(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής
και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
(β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα
επιβατών και εμπορευμάτων.
(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες
εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών
υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών,
(δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής
και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις
και ηλεκτρολογικούς ελέγχους,
(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και
επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων
(ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου
Καυσαερίων.
(στ) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και
επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού
ταχυτήτων.
(ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των
ενοικιαζόμενων οχημάτων.
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα σε κάθε Δημοτική Ενότητα
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους
εγκατεστημένες στο/στη είναι οι εξής:
οργανικών
μονάδων
που
είναι
Α. Τμήμα ΚΕΠ.
1) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με
τις δημόσιες υπηρεσίες.
2) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών
τους από τις υπηρεσίες του ∆ημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και
σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται
δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά
και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις
αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
3) ∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην
αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο.
4) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που
έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους
στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό
σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου
υπογραφής,
χορήγηση
παράβολων,
χορήγηση
αποδεικτικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
144
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του
ΚΕΠ.
7) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-
kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς
του ∆ήμου.
8) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των
οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ∆ήμου. Προωθεί τα αιτήματα
αυτά στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και
παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των
νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα
από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής
των αιτήσεων.
9) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των
πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
Β. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
1) Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε
είδους εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
2) Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών
του ∆ήμου (π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις
αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ∆ήμου.
3) Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών
και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής
ενότητας.
Γ. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
1) Παρέχει
2)
3)
4)
5)
6)
7)
γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον
Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και
προς τα τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και
αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά
όργανα της δημοτικής ενότητας.
Παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται
με την απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής
ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου,
έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των
στοιχείων των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας
που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες
οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των
εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής
ενότητας.
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με
τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών
τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
145
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην
αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
8) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά
έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την
παράδοσή τους στους πολίτες.
9) Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το ∆ήμο που
προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών
και μετανάστευσης.
10)
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των
πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του ∆ήμου.
Δ. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων
1) ∆ιενεργεί πληρωμές προς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ειδικότερες
οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών, με βάση τα Εντάλματα
Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο
νόμος.
2) Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες
διαδικασίες και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
3) ∆ιενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον ∆ήμο και ενημερώνει το
λογιστικό σύστημα του ∆ήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές,
σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών.
4) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση
των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και
πληρωμών μέσω επιταγών. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα
γραφεία της δημοτικής ενότητας.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
146
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Αξιολόγηση προϋπάρχουσας Δομής του Δήμου
Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η αξιολόγηση της κατάστασης των αποδεκτών
των υπηρεσιών της Γενικής ∆/νσης του ∆ήμου
Αποδέκτες
Προβλήματα / Ανάγκες
Δυνατότητες
Υπάλληλοι του Υπάρχουν προβλήματα στους χρόνους Λειτουργική και
∆ήμου
διευθέτησης
θεμάτων
προσωπικού Ποιοτική
Αναβάθμιση μέσω
κυρίως λόγω της έλλειψης στελέχωσης
του νέου ΟΕΥ
∆εν υπάρχει εξειδικευμένο λογισμικό
διαχείρισης ανθρώπινων πόρων με
αποτέλεσμα η λειτουργία της Γενικής
∆/νσης να γίνεται με έντυπα και
διαδικασίες που δημιουργούνται από τον
ένα και μοναδικό υπάλληλο που το
λειτουργεί
∆εν
υπήρχε
λειτουργικά
αρμοδιοτήτων.
∆ημοτικοί
Σύμβουλοι
σαφής
διακριτή
και
επαρκής
κατανομή
Έλλειψη προσωπικού με αποτέλεσμα
κάποιες φορές λόγου όγκου εργασίας να
παρουσιάζονται δυσλειτουργίες στην
λειτουργία του Γραφείου.
Λειτουργική και
Ποιοτική
Αναβάθμιση μέσω
του νέου ΟΕΥ
Αίτημα για αναβάθμιση προγράμματος
λειτουργίας.
Έλλειψη
υλικοτεχνικής
Υποδομής
(γραφεία, υπολογιστές, ερμάρια).
Μη σωστή διατήρηση του υπάρχοντος
αρχειακού υλικού.
Μη παράδοση των αρχείων των Τοπικών
Συμβουλίων.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
147
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Κάτοικοι
και Ανεπαρκείς χώροι για την κάλυψη των
τοπικές
αναγκών του αρχείου.
επιχειρήσεις
Ύπαρξη ενός μόνο πρωτοκόλλου για το
σύνολο των θεμάτων του ∆ήμου με
αποτέλεσμα την δυσκολία κατανομής
στα αρμόδια Τμήματα.
Λειτουργική και
Ποιοτική
Αναβάθμιση μέσω
του νέου ΟΕΥ
Έλλειψη Προσωπικού
Προβληματικός ο μηχανισμός ελέγχου
για το εάν ο πολίτης παίρνει απάντηση
στα αιτήματα του.
Ουσιαστικά δεν λειτουργούσε Τμήμα
Πληροφόρησης Κοινού αναγκάζοντας το
κοινό να ζητάει πληροφορίες από τον
οποιοδήποτε υπάλληλο του ∆ήμου
Στον επόμενο πίνακα φαίνονται τα αδύνατα σημεία της υφιστάμενης
κατάστασης λειτουργίας του ∆ήμου και της Γενικής του ∆/νσης.
Αδύνατα σημεία
Η διαδικασία που ακολουθείται δημιουργεί και μεγαλύτερη
γραφειοκρατία και αδυναμία παρακολούθησης των
εγγράφων.
∆ραστηριότητες
& ∆ιαδικασίες
∆εν λειτουργεί
Πολιτών.
επαρκώς
η
διαδικασία
Εξυπηρέτησης
∆εν υπάρχουν βασικές πρόνοιες για τις ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού.
Έλλειμμα επικοινωνίας και συντονισμού με τις υπηρεσίες
στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες.
Οργάνωση
Συνεργασίες
Ανθρώπινο
δυναμικό
Υλικοτεχνική
υποδομή
και Έλλειψη γνώσεων : Οι περιορισμένες γνώσεις και εμπειρία
των στελεχών ειδικά σε θέματα Νέων Τεχνολογιών και
Νομοθετικών Εξελίξεων).
Έλλειψη προσωπικού στο σύνολο των υπηρεσιών του
∆ήμου.
& Το γραφείο Προσωπικού δεν διαθέτει εξειδικευμένο
λογισμικό διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
Πραγματοποιείται
προσωπικού.
περιορισμένη
εκπαίδευση
του
∆εν υπάρχουν επαρκείς χώροι για τα Γραφεία και ειδικά για
το αρχείο.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
148
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Στον επόμενο πίνακα φαίνονται τα ισχυρά σημεία της υφιστάμενης
κατάστασης λειτουργίας του ∆ήμου και της Γενικής του ∆/νσης.
Ισχυρά σημεία
∆ραστηριότητες
& ∆ιαδικασίες
Οργάνωση
Συνεργασίες
Ανθρώπινο
δυναμικό
Υλικοτεχνική
υποδομή
Ικανοποιητική αποτελεσματικότητα λόγω απόδοσης των
υπαλλήλων
και
Το προσωπικό των υπηρεσιών δεν επαρκεί
& σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας του ∆ήμου
για
τις
Ειδικότερες Παρατηρήσεις για τη Λειτουργία του ∆ήμου
Υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε θέματα υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού,
για όλες τις Υπηρεσίες και παρατηρούνται δυσλειτουργίες κατά τη διάρκεια
των ημερήσιων συναλλαγών με τον Πολίτη.
Ταυτόχρονα ο τεχνικός εξοπλισμός είναι ξεπερασμένος και καλύπτει μερικώς
τις ανάγκες του ∆ήμου.
Επίσης υπάρχει υπέρ-συγκέντρωση αρμοδιοτήτων, καθώς σε διάφορους
υπαλλήλους, εκτός των εκ του οργανογράμματος αρμοδιοτήτων παρατύπως
και εθιμοτυπικά έχουν προστεθεί αρμοδιότητες.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
149
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1.1.2.3 Οικονομικά στοιχεία Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.
Με το Ν. 3842/2010, έγινε συνολική αναδιάρθρωση των Οργανισμών Τοπική
Αυτοδιοίκησης, 1ου και 2ου βαθμού. Το μεγάλο έργο αυτής αναδιάρθρωσης
έλαβε την ονομασία «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ περιορίστηκε σχεδόν στο 1/3 ο αριθμός των ∆ήμων της
χώρας και ο συνολικός πληθυσμός τους διαμορφώθηκε σε 325. Οι ∆ήμοι
αποτελούν την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση της χώρας. Πριν τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
υπήρχαν και ορισμένες μικρές οντότητες πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, που
για ειδικούς λόγους είχαν παραμείνει και αναφέρονταν σαν «Κοινότητες». Με
την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αποτελείται
αποκλειστικά από ∆ήμους.
Οι νέοι ∆ήμοι που προέκυψαν από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ είτε αποτελούν προϊόν
συνένωσης προηγούμενων δήμων ή όχι. Οι ∆ήμοι που προέρχονται από
συνένωση άλλων δήμων, αφορούν το μεγαλύτερο μέρος και ανέρχονται σε
238. Οι συνενώσεις ποικίλουν σε αριθμό δήμων που συνενώνονται από 2 στο
ελάχιστο μέχρι 15 στο μέγιστο.
Οι ∆ήμοι του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ που προκύπτουν από συνένωση δεν αφορούν
«απορρόφηση» αλλά «συγχώνευση». ∆ηλαδή δημιουργείται ένα νέο νομικό
πρόσωπο το οποίο ενσωματώνει τους δήμους ή και τις υπηρεσίες της
Νομαρχίας, που συνενώνονται. Η συνένωση γίνεται με ημερομηνία 1.1.2011
και μετά από αυτήν την ημερομηνία τα προηγούμενα νομικά πρόσωπα
παύουν να υφίστανται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διενεργηθεί «απογραφή»
του νέου ∆ήμου με ημερομηνία 1.1.2011 και να συνταχθεί ο «Ισολογισμός
Έναρξης».
Σε ότι αφορά τη λογιστική πρακτική που ακολουθούνταν στους ∆ήμους και
τις Κοινότητες του ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ, αυτή δεν ήταν ενιαία. Με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
όλοι οι νέοι δήμοι είναι υποχρεωμένοι στην εφαρμογή του διπλογραφικού
συστήματος του Π∆ 315/99.
Με την απόφαση 74445/29.12.2010, ο Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προσδιόρισε το βασικό πλαίσιο διενέργειας
των απογραφών έναρξης όλων των κατηγοριών των δήμων του
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ορίζοντας επιπλέον τη σύνθεση της Επιτροπής Απογραφής.
Ο ∆ήμος δημιουργήθηκε με βάση το Ν. 3842/10 και προήλθε από συνένωση
4 προηγούμενων δήμων /κοινοτήτων.
Συγκεκριμένα οι οντότητες που ενοποιήθηκαν εμφανίζονται στον πίνακα που
ακολουθεί.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
150
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Αριθ.
1
2
3
4
Οντότητες που συνενώνονται στο Δήμο
Δήμος / Κοινότητα Καποδίστρια που συνενώνεται
ΜΑΝ∆ΡΑ
ΕΡΥΘΡΕΣ
ΒΙΛΛΙΑ
ΟΙΝΟΗ
Λογ ιστικό Σύστημα
∆ιπλογραφικό
Απλογραφικό
Απλογραφικό
Απλογραφικό
Το τελικό παραδοτέο της Επιτροπής Απογραφής με βάση την απόφαση
74445/10 είναι ο «Ισολογισμός Έναρξης» του νέου ∆ήμου, που
τεκμηριώνεται με αντίστοιχη καταχώριση στο Βιβλίο Απογραφών και
Ισολογισμών του. Αυτό σημαίνει ότι τα μεγέθη της απογραφής πρέπει να
αποτιμηθούν και να εμφανιστούν σε λογαριασμούς γενικής λογιστικής.
Για τους ∆ήμους ισχύει ειδικό Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο (Π∆ 315/99), το
οποίο εφαρμόζονταν πρακτικά από τους «μεγάλους» δήμους. Η λογιστική
αποτύπωση κατά συνέπεια της απογραφής έναρξης πρέπει να γίνει με βάση
αυτό το λογιστικό σχέδιο.
Στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
περιλαμβάνονται και οι κανόνες
ενεργητικού και του παθητικού.
εξετάζονται καταρχήν με βάση τις
εκτός από τη δομή των λογαριασμών,
αποτίμησης των επιμέρους στοιχείων του
Κατά συνέπεια οι αποτιμήσεις που έγιναν
σχετικές ρυθμίσεις του Π∆ 315/99.
Ορισμένοι από τους ∆ήμους / Κοινότητες του Καποδίστρια που
συνενώνονται, δεν εφάρμοζαν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, αλλά το
«∆ημόσιο Λογιστικό» (απλογραφική μέθοδος). Σε αυτές τις περιπτώσεις η
απογραφή και η αποτίμηση, λόγω έλλειψης δεδομένων, διαφοροποιείται από
τους δήμους που τηρούσαν το διπλογραφικό σύστημα. Όταν για πρώτη φορά
έγινε η εφαρμογή του Π∆ 315/99 από το Υπουργείο Εσωτερικών είχαν
εκδοθεί σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες για τον τρόπο διενέργειας της
απογραφής και της αποτίμησης, ανάλογα με το είδος των στοιχείων που
απογράφονταν. Αυτές οι εγκύκλιοι λήφθηκαν καταρχήν σαν «κριτήρια» για
τα ζητήματα αποτίμησης των δήμων που δεν εφάρμοζαν το διπλογραφικό
σύστημα.
Οι ∆ήμοι διέπονται από ένα σύνθετο νομικό πλαίσιο (Κώδικας ∆ήμων και
Κοινοτήτων ), το οποίο ρυθμίζει ένα πλήθος ζητημάτων της λειτουργίας
τους. Είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωμένοι στην εφαρμογή του ∆ημόσιου
Λογιστικού για τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τους, επειδή είναι
ΝΠ∆∆. Υπάρχει τέλος ένα πλήθος διοικητικών αποφάσεων ή άλλων νομικών
ρυθμίσεων, που μπορεί να επιδρά σε ζητήματα λογιστικής φύσης.
Το αντικείμενο του ελέγχου συνοπτικά είναι «ο έλεγχος της απογραφής
έναρξης του ∆ήμου». Μία τέτοια πρόταση όμως δεν μπορεί να προσδιορίσει,
με τρόπο που να είναι κατανοητός στο χρήστη, σε τι ακριβώς συνίσταται
αυτός ο έλεγχος.
Η αναλυτική επομένως περιγραφή του αντικειμένου είναι απαραίτητη
προϋπόθεση και για λόγους τύπου (πρότυπο 3000), αλλά και για λόγους
ουσίας. Στη συνέχεια προσδιορίζουμε ακριβέστερα τι εξετάσαμε και με βάση
ποια κριτήρια.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
151
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Η πληρότητα των πρωτοκόλλων απογραφής
Σχεδιάστηκε ανάλογα με τη φύση των στοιχείων που περιλαμβάνει το κάθε
πρωτόκολλο με στόχο τη διαπίστωση αν απογράφηκαν όλα τα στοιχεία που
έπρεπε να απογραφούν. Στα πλαίσια αυτά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία,
εξετάζεται η διαδικασία απογραφής για κάθε περίπτωση, η πληρότητα της
καταγραφής των δεδομένων με τρόπο που να είναι εφικτό να γίνουν στη
συνέχεια οι κατάλληλες λογιστικές επεξεργασίες και οι τυχόν κίνδυνοι για μη
καταγραφή κάποιων στοιχείων.
Ο τρόπος αποτίμησης
Η αποτίμηση εξετάστηκε σε σχέση με τα προβλεπόμενα από το Π∆ 315/99
και τις ιδιαίτερες συνθήκες για κάθε κατηγορία στοιχείου. Στην έκθεση
αναφέρονται οι τρόποι αποτίμησης και στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε
απόκλιση από τα προβλεπόμενα στο Π∆ 315/99, η εκτίμηση της επίδρασης
αυτής της απόκλισης στην απογραφή έναρξης.
Η λογιστική παρουσίαση
Η λογιστική παρουσίαση εξετάστηκε σε σχέση με τα προβλεπόμενα από το
Π∆ 315/99 και τις ιδιαιτερότητες που προέκυψαν. Επειδή οι λογαριασμοί της
Γενικής Λογιστικής δεν καλύπτουν πλήρη ανάλυση ορισμένων λογαριασμών
όπως π.χ. οι απαιτήσεις από βεβαιωτικούς καταλόγους, τα πάγια κ.λ.π., αλλά
χρησιμοποιούνται «αναλυτικές λογιστικές εφαρμογές» για αυτές τις
περιπτώσεις, εξετάσαμε και αυτά τα ζητήματα.
Περιορισμοί
Σε κάθε έλεγχο αυτής της φύσης, μπορεί να υπάρχουν κενά και ελλείψεις,
γιατί υφίστανται εκ των προτέρων περιορισμοί. Ο χρήστης πρέπει να
κατανοήσει αυτούς τους περιορισμούς ώστε να αξιολογήσει καλύτερα το
περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου. Η απόφαση 74445/10, λαμβάνοντας
υπόψη αυτούς τους περιορισμούς, πολύ ορθά, προβλέπει ότι ζητήματα που
αφορούν διορθώσεις της απογραφής έναρξης και θα εντοπιστούν αργότερα,
θα διορθώνονται στα βιβλία μέχρι 31.12.2011, με ειδικές αποφάσεις του
∆ημοτικού Συμβουλίου.
Λογιστικό επίπεδο συνενωμένων δήμων
Πολλά από τα στοιχεία που απογράφηκαν προέκυψαν από τα λογιστικά
υπόλοιπα των δήμων/κοινοτήτων που συνενώθηκαν. Αυτή η εργασία δεν
ταυτίζεται με τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών των δήμων που
συνενώθηκαν, της χρήσης που λήγει στις 31.12.2010. Από τις σχετικές
παρατηρήσεις των εκθέσεων ελέγχου, αλλά και από ότι διαπιστώσαμε κατά
τη διενέργεια της εργασίας μας, η λογιστική παρακολούθηση γενικότερα
παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται ότι δεν
έχουν απογραφεί όλα τα ενεργητικά και τα παθητικά στοιχεία των δήμων
που συνενώνονται, ότι ορισμένες αποτιμήσεις δεν έχουν γίνει ή ότι πρέπει να
διενεργηθούν προβλέψεις που δεν έχουν διενεργηθεί. Οι λογιστικές
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
152
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
αδυναμίες σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα βεβαιωμένα έσοδα και τις
αντίστοιχες απαιτήσεις, τις προβλέψεις για απώλειες, την αναλυτική
παρακολούθηση σε λογιστικό επίπεδο της κίνησης των διαθεσίμων, το
χειρισμό των κρατήσεων που περιλαμβάνονται στα εντάλματα πληρωμής,
την οριοθέτηση των χρήσεων κ.λ.π.
Τομείς υψηλού κινδύνου
9 Απαιτήσεις : Οι κίνδυνοι σχετίζονται με την καθυστέρηση στην
έκδοση των βεβαιωτικών καταλόγων, την ορθότητα στη σύνταξή τους
από την άποψη της «σύλληψης» όλων των σχετικών εσόδων, την
ταχύτητα είσπραξής τους και τον κίνδυνο απωλειών.
9 Αναληφθείσες υποχρεώσεις : Οι κίνδυνοι σχετίζονται τη λογιστική
παρακολούθηση των δεσμεύσεων του προϋπολογισμού, τη διαδικασία
ανάληψης αυτών των υποχρεώσεων, την κάλυψή τους από τις
χρηματοοικονομικές δυνατότητες του δήμου σε εύλογο χρόνο.
9 Δικαστικές αντιδικίες: Οι κίνδυνοι σχετίζονται με το επίπεδο
πληροφόρησης για τις εκκρεμείς αντιδικίες, τη λογιστική τους
αποτύπωση και τη διενέργεια προβλέψεων όπου απαιτούνται.
9 Διαθέσιμα: Οι κίνδυνοι σχετίζονται με την ύπαρξη και συμφωνία των
διαθεσίμων, σε συνδυασμό με ακυρώσεις
Ενταλμάτων που δεν
εξοφλήθηκαν μέχρι 31.12.2010 και υποχρεώσεις για φόρους,
ασφαλιστικές εισφορές και άλλες κρατήσεις που αφορούν εκδοθέντα
εντάλματα. Επίσης οι κίνδυνοι σχετίζονται με την μη ύπαρξη επαρκών
διαθεσίμων που προήλθαν από επιχορηγήσεις, για την κάλυψη
συγκεκριμένων υποχρεώσεων (έκτακτα ειδικευμένα έσοδα).
Εξέταση τυπικής πληρότητας της απογραφής
Όπως προαναφέρθηκε ένα από τα βασικά κριτήρια του συγκεκριμένου
ελέγχου είναι η ορθή εφαρμογή της απόφασης 74445/10. Η απόφαση ορίζει
συγκεκριμένη σύνθεση για την Επιτροπή Απογραφής, συγκεκριμένα
πρωτόκολλα που πρέπει να συνταχθούν και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα
ολοκλήρωσης για τα πρωτόκολλα αλλά και τις τελικές διαδικασίες.
Το τελικό παραδοτέο της Επιτροπής Απογραφής είναι η Απογραφή Έναρξης
του νέου ∆ήμου. Στα πλαίσια της εξέτασης της τυπικής πληρότητας
εξετάστηκε κατ’ αρχήν και η τυπική πληρότητα της αποτίμησης, παρότι στη
συνέχεια διενεργήθηκαν αναλυτικότερες διαδικασίες για αυτό το ζήτημα.
Ημερομηνίες σύνταξης των πρωτοκόλλων
Όπως προαναφέρθηκε η απόφαση 74445/10 αναφέρει συγκεκριμένα
πρωτόκολλα που πρέπει να συνταχθούν κατά τη διαδικασία της απογραφής
έναρξης του ∆ήμου, καθώς και οι ημερομηνίες σύνταξής τους. Τα
πρωτόκολλα που συντάχθηκαν κατά απορροφούμενο δήμο και ημερομηνία
που φέρουν, εμφανίζονται στη συνέχεια.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
153
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Τρόπος διενέργειας της απογραφής
Η έννοια «απογραφή» στη συνείδηση των περισσότερων είναι ταυτισμένη με
την έννοια της φυσικής καταμέτρησης. Στην πραγματικότητα όμως μόνο ένα
τμήμα των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων που απογράφονται
αφορούν φυσική καταμέτρηση. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα
απογραφόμενα στοιχεία προκύπτουν από έγγραφα ή υπόλοιπα λογαριασμών.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
154
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Για να υπάρχουν όμως λογιστικά υπόλοιπα σε λογαριασμούς όπως τα πάγια,
οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις κ.λ.π., πρέπει να τηρείται διπλογραφική
λογιστική. Κατά συνέπεια η απογραφή έναρξης του δήμου σε ότι αφορά τον
τρόπο που έγινε, ήταν και συνάρτηση του τρόπου λογιστικής
παρακολούθησης
των
συναλλαγών
των
δήμων/κοινοτήτων
που
συνενώθηκαν. Ο νέος δήμος συνένωσε και οντότητες που προηγούμενα δεν
εφάρμοζαν το διπλογραφικό σύστημα αλλά το δημόσιο λογιστικό. Στη
συνέχεια εμφανίζεται ο τρόπος που έγινε η απογραφή κατά πρωτόκολλο που
συντάχθηκε.
Τρόπος αποτίμησης των στοιχείων της απογραφής
Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα γίνει η απογραφή, για να εμφανιστούν
λογιστικά τα σχετικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, αυτά
πρέπει να αποτιμηθούν. Το λογιστικό πλαίσιο (Π∆ 315/99) προβλέπει
συγκεκριμένους τρόπους αποτίμησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα μεγέθη
σε έναν Ισολογισμό είναι «προσεγγίσεις» της αξίας των σχετικών στοιχείων
και όχι η αξία τους καθεαυτή, η οποία μπορεί διαρκώς να μεταβάλλεται.
Παρότι προβλέπονται ειδικές μέθοδοι αποτίμησης για κάθε λογαριασμό, είναι
φυσικό και αποδεκτό όταν γίνεται αρχική εφαρμογή του διπλογραφικού
συστήματος, να υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις. Οι μέθοδοι που δυνητικά
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
155
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
μπορεί να γίνει η αποτίμηση των επιμέρους λογαριασμών, εμφανίζονται
συνοπτικά στη συνέχεια. Πρέπει να σημειωθεί ότι σκοπός αυτής της
παραγράφου είναι να δοθεί η βασική πληροφόρηση αναφορικά με τις
αποτιμήσεις και όχι να γίνει θεωρητική ανάλυση σε αυτό το ζήτημα.
Περιγ ραφή Αποτίμησης
Το υπόλοιπο των ενημερωμένων και συμφωνημένων λογιστικών βιβλίων
Η αξία κτήσης
Η αξία κτήσης μείον τις προβλέψεις
Αντικειμενική Αξία
Αξία κτήσης μείον τις αποσβέσεις
Τρέχουσα Αξία
Τελευταία Τιμή Αγοράς
Εκτίμηση Αξίας
Υπολογισμός Αξίας
∆εν υπήρχε
Συντομογ ραφί
α
Βιβλίων
Αξ-Κτ
Αξ-Κτ-Πρ
Αντ-Αξ
Αξ-Κτ-Απ
Τρ-Αξ
Τελ-Τιμ
Εκτ-Αξ
Υπ-Αξ
∆εν-Υπ
Η συνένωση περιλάμβανε και οντότητες που τηρούσαν το απλογραφικό
σύστημα. Στη συνέχεια εμφανίζεται ο τρόπος που έγινε η αποτίμηση (με
συντομογραφία) κατά δευτεροβάθμιο λογαριασμό και συνενωμένη οντότητα,
διακεκριμένα για όσες τηρούσαν το διπλογραφικό και το απλογραφικό
σύστημα.
Λογαριασμοί Απογραφής Έναρξης
•
Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της απογραφής
Η απογραφή έναρξης του δήμου προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων
του ενεργητικού και του παθητικού των οντοτήτων που συνενώθηκαν
(απαιτήσεις, υποχρεώσεις,διαθέσιμα).
Τα στοιχεία αυτά εκφράζονται σε «λογαριασμούς» αρκετών επιπέδων, με
βάση το κλαδικό λογιστικό σχέδιο του Π∆ 315/99. Ο «πρώτος βαθμός» των
λογαριασμών, δίνει μία συνοπτική εικόνα για τη χρηματοοικονομική θέση του
νέου δήμου, αλλά και των δήμων/κοινοτίτων από τους οποίους αυτός
δημιουργήθηκε.
Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα μεγέθη της απογραφής, κατά
συνενωμένο δήμο/κοινότητα και τα συνολικά ποσά που προκύπτουν.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
156
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Εξέταση περιοχών ειδικού κινδύνου
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο έλεγχός μας περιορίζεται μόνο στον έλεγχο της
απογραφής. Στις περιπτώσεις που εντοπίζονται προβλήματα στις περιοχές
που έχουμε προσδιορίσει σαν περιοχές υψηλού κινδύνου ή σε άλλες
περιοχές, ο έλεγχός μας δεν είναι αρμόδιος να επιλύσει αυτά τα προβλήματα
και να προσδιορίσει τις τυχόν διαφορές επακριβώς, κάτι το οποίο σε πολλές
περιπτώσεις απαιτεί αρκετό χρόνο και επίπονη εργασία. Υποχρέωσή μας είναι
να εντοπίσουμε τυχόν προβλήματα και να τα θέσουμε υπόψη του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ώστε αυτό να ενεργήσει για την αντιμετώπισή τους.
Απαιτήσεις
Οι ∆ήμοι, για λόγους που σχετίζονται με την ελλιπή τους οργανωτική
υποδομή από την άποψη πληροφοριακών συστημάτων και εκπαιδευμένου
ανθρώπινου δυναμικού, εμφανίζουν μεγάλα προβλήματα στην έγκαιρη
βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων τους που προέρχονται από βεβαιωτικούς
καταλόγους.
Το
πρόβλημα
επιτάθηκε
από
μία
κακώς
εννοούμενη
«κοινωνική» προσέγγιση του θέματος, που στην ουσία επιβραβεύει τον
ασυνεπή δημότη, τιμωρεί το συνεπή και στοχεύει στην εξυπηρέτηση ενός
πελατειακού
συστήματος
λειτουργίας
των
δημοτικών
αρχών.
Με
τον
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ οι ευθύνες των αιρετών και των δημοτικών υπαλλήλων
αυξάνονται σημαντικά σε ότι αφορά τους χειρισμούς της είσπραξης των
εσόδων. Η πλημμελής παρακολούθηση των εσόδων από βεβαιωτικούς
καταλόγους, μεταξύ των άλλων ήταν αιτία και για πλήθος παράνομων
ενεργειών και καταχρήσεων σε βάρος του δημοσίου.
Στις νέες συνθήκες, με το δραστικό περιορισμό των κρατικών ενισχύσεων
στους δήμους, το ζήτημα της είσπραξης των εσόδων τους από βεβαιωτικούς
καταλόγους, αποκτά ζωτική σημασία.
Από την έρευνα μας για τις απαιτήσεις από βεβαιωτικούς καταλόγους,
διαπιστώσαμε και τα εξής:
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
157
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
¾ Οι απαιτήσεις από βεβαιωτικούς καταλόγους συνιστούν ένα εξαιρετικά
σημαντικό ποσό για το δήμο και η ταχεία ρευστοποίησή τους, θα ήταν
παράγοντας
αντιμετώπισης
των
προβλημάτων
ρευστότητας
που
αντιμετωπίζει.
¾ Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην είσπραξη των απαιτήσεων
από βεβαιωτικούς καταλόγους. Παρότι διενεργήθηκαν προβλέψεις
υποτίμησής τους, θεωρούμε πιθανό αν συνεχιστούν οι προηγούμενες
πρακτικές σε ότι αφορά την είσπραξη, οι απώλειες να διευρυνθούν.
¾ Υπάρχουν
σημαντικές
εκκρεμότητες
στην
έκδοση
βεβαιωτικών
καταλόγων. Έγινε εκτίμηση του πιθανού ποσού απαιτήσεων, αλλά η
οριστικοποίηση θα γίνει με την έκδοση των καταλόγων. Το γεγονός
αυτό υποδηλώνει, μαζί με τις καθυστερήσεις στις εισπράξεις, το
χαμηλό επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας σε αυτόν τον τομέα.
¾ Όπως διαπιστώθηκε εκκρεμούν σημαντικά προβλήματα αναφορικά με
τις απαιτήσεις από βεβαιωτικούς καταλόγους. Τα προβλήματα αυτά
μπορεί να επιδράσουν σημαντικά στην χρηματοοικονομική κατάσταση
του δήμου, αλλά ο έλεγχος μας δεν μπορεί να προσδιορίσει
ικανοποιητικά τις συνέπειες.
¾ Ο έλεγχός μας δεν εξέτασε αν τα ποσά που έχουν λογιστεί στο
παρελθόν
από
βεβαιωτικούς
καταλόγους
που
εκδόθηκαν
μέχρι
31.12.2010, έχουν υπολογιστεί σωστά και αν έχουν γίνει όλες οι
νόμιμες διαδικασίες για τη βεβαίωση, γιατί κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τα
όρια της συγκεκριμένης εργασίας. Αν υπάρχουν προβλήματα σε αυτόν
τον τομέα, μπορεί να επιδράσουν σημαντικά στη χρηματοοικονομική
θέση του δήμου. Η διοίκηση του δήμου θα πρέπει, στα πλαίσια της
γενικότερης
αναδιοργάνωσης,
να
εξετάσει
το
ζήτημα,
για
να
διασφαλιστεί ότι δεν έχουν παραληφθεί οφειλέτες ή δεν έχουν
χρεωθεί οφειλέτες με μικρότερα ποσά από αυτά που τους αναλογούν.
Ειδικότερα ανά συνενούμενο δήμο/κοινότητα τα ευρήματα στο τομέα των
απαιτήσεων έχουν ως ακολούθως:
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
158
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Θέματα που ανέκυψαν σχετικά με τις Απαιτήσεις (Έσοδα)
ΕΡΥΘΡΕΣ
∆εν έχει καταλογιστεί ούτε εισπραχθεί τουλάχιστον από το 1999 το Τακτικό Έσοδο 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων
ΟΙΝΟΗ
Για μέρος των απαιτήσεων που παραδόθηκαν στο ∆ήμο από τη ∆ΟΥ στις 31.6.2004 δεν δόθηκαν αναλύσεις κατά υπόχρεο με αποτέλεσμα
να μην είναι δυνατή η είσπραξή τους. Τα ποσά αυτών των απαιτήσεων αφορούν : α) € 18.265,09 φόρο 2% εσόδων από κέντρα
διασκέδασης, β) € 64.466,61 αγνώστου προέλευσης, γ) € 61.093,87 τέλη ύδρευσης παλαιών ετών μέχρι 31.12.2003. Για τα παραπάνω
ποσά σχηματίστηκε ισόποση πρόβλεψη σε βάρος του Κεφαλαίου του ∆ήμου.
∆εν έχουν ουδέποτε καταλογιστεί - εισπραχθεί δικαιώματα ταφής - οστεοφυλακίων νεκροταφίου.
ΒΙΛ ΛΙΑ
Οι υπηρεσίες του ∆ήμου δεν συνέταξαν ούτε βεβαίωσαν χρηματικό (βεβαιωτικό ) κατάλογο τελών ύδρευσης του έτους 2010. Τα εν λόγω
τέλη περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις της απογραφής με το ποσό € 207.698,43 και υπολογίστηκαν κατ εκτίμηση με βάση την
κατανάλωση του προηγούμενου έτους.
∆εν βεβαιώθηκε χρηματικός κατάλογος ποσού € 2.228.010 ο οποίος συντάχθηκε την άνοιξη του 2010 και αφορά εισφορά σε χρήμα του
άρθρου 9 του Ν 1337/83 <<Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων,οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις >>(ΦΕΚ 33/4,). Το
παραπάνω ποσό θα καταβληθεί στο ∆ήμο απο τους ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία περιλαμβάνονται σε περιοχές ένταξης η επέκτασης του
πολεοδομικού σχεδίου πόλης .Η εισφορά αυτή διατίθεται απο τον ∆ήμο αποκλειστικά για την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών και την
εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων στη περιοχή ένταξης η επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου. Για τους παραπάνω
λόγους ποσό των € 2.228.010 εμφανίζεται στις απατήσεις και τις υποχρεώσεις της απογραφής.
∆εν προσκομίστηκε ο λογαριασμός της ∆ΕΗ μηνός Νοεμβρίου 2010 που αφορά ανταποδοτικά τέλη. Τα τέλη αυτά δεν είχαν εισπραχθεί
από την ∆ΕΗ μέχρι την 31η/12/2010. Το ύψος των τελών αυτών, € 50.282, υπολογίστηκε με βάση τα αντίστοιχα τέλη του λογαριασμού
της ∆ΕΗ μηνός ∆εκεμβρίου 2010 και περιλήφθηκε στις απαιτήσεις της απογραφής.
∆εν βεβαιώθηκε χρηματικός κατάλογος ποσού € 11.604 ο οποίος συντάχθηκε το 2010 και αφορά τέλη κοινόχρηστων χώρων.
Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται καθυστερημένες απαιτήσεις από βεβαιωθέντα έσοδα προηγούμενων χρήσεων (ηλικίας μεγαλύτερης της
πενταετίας) συνολικού ποσού € 32.576,85 για τις οποίες συντρέχει περίπτωση παραγραφής τους. Για τα παραπάνω ποσά σχηματίστηκε
ισόποση πρόβλεψη σε βάρος του Κεφαλαίου του ∆ήμου.
ΜΑΝΔΡΑ
Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται καθυστερημένες απαιτήσεις από βεβαιωθέντα έσοδα προηγούμενων χρήσεων (ηλικίας μεγαλύτερης της
πενταετίας) συνολικού ποσού € 417.351,24 για τις οποίες συντρέχει περίπτωση παραγραφής τους. Για τα παραπάνω ποσά σχηματίστηκε
ισόποση πρόβλεψη σε βάρος του Κεφαλαίου του ∆ήμου.
Υποχρεώσεις
Ο τρόπος της ταμειακής διαχείρισης των δήμων και η χρήση «του
προϋπολογισμού» περισσότερο σαν εργαλείου πολιτικής, παρά εργαλείου
διαχείρισης, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους δήμους, τα οποία
επιτείνονται στις περιόδους που γίνονται εκλογές.
Ενώ ο ταμειακός προϋπολογισμός σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν
σωστά παρακολουθείται σε μηνιαία βάση και επιδιώκει μία ισορροπία
ανάμεσα
στις
εισροές
και
τις
εκροές
διαθεσίμων,
στους
δήμους
αναλαμβάνονταν συμβατικές δεσμεύσεις χωρίς να είναι εξασφαλισμένοι οι
πόροι για την εξόφλησή τους.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
159
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Από την έρευνα αναφορικά με τις
υποχρεώσεις σε προμηθευτές/πιστωτές,
σημειώνουμε τα εξής:
¾ Σε ότι αφορά τις μη λογισμένες δεσμεύσεις, παρότι το κλαδικό
λογιστικό σχέδιο προβλέπει ειδική διαδικασία για τον άμεσο λογισμό
τους (σε λογαριασμούς τάξεως) και τη διαρκή παρακολούθησή τους
μέχρι την εξόφληση, η διαδικασία αυτή δεν φαίνεται να τηρείται
επακριβώς.
∆εν
πληροφοριακό
δεσμεύσεων.
υπάρχει
σύστημα
Οι
επίσης
για
την
δεσμεύσεις
που
κάποιο
άλλο
παρακολούθηση
απογράφηκαν
ανεξάρτητο
αυτών
βασίστηκαν
των
σε
πρακτικά και συμβάσεις, διενεργήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος από
την πλευρά μας, αλλά είναι πιθανό να μην καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις. Εκτιμούμε όμως ότι πιθανές αποκλίσεις είναι δυνατόν να
επιδράσουν σημαντικά στην οικονομική θέση του δήμου, πέρα από το
γεγονός ότι η μη απογραφή κάποιων δεσμεύσεων αυτής της φύσης,
συνεπάγεται
ότι
δεν
έχουν
αναληφθεί
από
το
δήμο
που
δημιουργήθηκε με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.
¾ Ο έλεγχός μας,
παρότι έκανε δειγματοληπτική έρευνα, δεν εξέτασε
στο σύνολό τους, τις μη τιμολογημένες δεσμεύσεις που έχουν
απογραφεί, από την άποψη της νομιμότητάς τους. Είναι επομένως
πιθανό κάποιες από αυτές τις δεσμεύσεις να μην κριθούν σαν νόμιμες
και να μην εγκριθεί η πληρωμή τους από το ελεγκτικό συνέδριο.
Εκτιμούμε ότι μία τέτοια πιθανότητα είναι δυνατόν
να ασκήσει
ουσιώδη επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση του δήμου.
Ειδικότερα ανά συνενούμενο δήμο/κοινότητα τα ευρήματα στο τομέα των
υποχρεώσεων/προβλέψεων
για
κινδύνους
–
επισφάλειες
έχουν
ως
ακολούθως:
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
160
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Θέματα που ανέκυψαν σχετικά με τις Υποχρεώσεις
ΜΑΝΔΡΑ
Στις υποχρεώσεις περιλαμβάνονται καθυστερημένες υποχρεώσεις προς την ΕΥ∆ΑΠ συνολικού ποσού € 652.524 οι οποίες ήταν
εξοφλητέες από τον Ιούνιο του 2010.
Στις υποχρεώσεις της απογραφής περιλαμβάνεται ποσό € 1.200.000 το οποίο αντιπροσωπεύει εκτίμηση νομικού συμβούλου του ∆ήμου
της ζημιάς που εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τον ∆ήμο από δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων.
ΟΙΝΟΗ
Έχουν καταλογιστεί από την ∆ΟΥ. σε βάρος του ∆ήμου οφειλές προς ΕΥ∆ΑΠ και τελών κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων προηγούμενων
χρήσεων συνολικού ποσού € 30.182,32. Επί του ποσού αυτού έχουν καταλογιστεί προσαυξήσεις ποσού € 45.461,72.
Στο έτος 2010 γνωστοποιήθηκαν στο ∆ήμο από την ΕΥ∆ΑΠ οφειλές παλαιών ετών (έως 10 έτη) συνολικού ποσού € 666.070. Στο ποσό
αυτό δεν περιλαμβάνονται οι αναλογούσες προσαυξήσεις (δεν γνωστοποιήθηκαν από την ΕΥ∆ΑΠ)
ΒΙΛΛΙΑ
Στις υποχρεώσεις περιλαμβάνονται μη αποδοθέντες φόροι προηγούμενων περιόδων € 83.380,73. Κατά την απόδοσή τους θα
καταλογιστούν οι προβλεόμενες προσαυξήσεις και πρόστιμα. Στις υποχρεώσεις περιλαμβάνονται μη αποδοθείσες εισφορές σε
ασφαλιστικά ταμεία από τον Ιούνιο του 2009 συνολικού ποσού € 344.147,55. Κατά την απόδοσή τους θα καταλογιστούν οι
προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
Στις υποχρεώσεις περιλαμβάνονται οφειλόμενοι λογαριασμοί ΕΥ∆ΑΠ συνολικού ποσού € 109.535. Μέρος των λογαριασμών αυτών ύψους
€ 95.264,12 αφορά καθυστερημένους ανεξόφλητους λογαριασμούς. Κατά την απόδοσή τους θα καταλογιστούν οι προβλεπόμενες
προσαυξήσεις.Κατά την παράδοση των προαναφερθέντων λογαριασμών τηρήθηκε επιφύλαξη από τον παραδίδοντα υπάλληλο κατά πόσο
οι λογαριασμοί αυτοί αντιπροσώπευαν το σύνολο των ανεξόφλητων λογαριασμών.
Κατά την απογραφή παραδόθηκαν τιμολόγια προμηθευτών συνολικής αξίας € 132.175,64 για τα οποία κρίθηκεαρχικά ότι δεν τηρούσαν
τις απαραίτητες προυποθέσεις νομιμότητας. Τα τιμολόγια αυτά δεν περιλήφθηκαν στις υποχρεώσεις της απογραφής. Συνιστάται να
διενεργηθεί ειδικός έλεγχος επί αυτών των τιμολογίων από επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό από το πόρισμα της οποίας θα
αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες της νέας διοίκησης του ∆ήμου.
Στις υπηρεσίες του νέου ∆ήμου τέθηκε υπόψη απόφαση δικαστηρίου με την οποία δικαιώνεται η χρηματική αξίωση εργολάβου έργου
χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου συνολικού ποσού € 240.000. Εκτιμάται ότι ο ∆ήμος τελικά θα υποχρεωθεί στην καταβολή του
παραπάνω ποσού. Το παραπάνω ποσό περιλήφθηκε στις υποχρεώσεις της απογραφής.
Δικαστικές εμπλοκές
Η παρακολούθηση των δικαστικών διαφορών για αστικές υποθέσεις, έχει
γενικά μεγάλη σημασία επειδή από αυτές μπορεί να προκύψουν πολύ μεγάλα
ποσά υποχρεώσεων. Συνήθως αυτές οι υποθέσεις σχετίζονται με τα τεχνικά
έργα ή τις διαφορές με το προσωπικό του δήμου. Η ανυπαρξία, κατά κανόνα,
ενός
ολοκληρωμένου
πληροφοριακού
συστήματος
διαρκούς
παρακολούθησης αυτών των εκκρεμοτήτων, δυσκολεύει τη σωστή διαχείρισή
τους.
Από την έρευνα αναφορικά με τις δικαστικές διενέξεις προέκυψαν και τα
εξής:
¾ Με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από τα σχετικά πρωτόκολλα
καταγραφής και τις εκτιμήσεις των δικηγόρων, υπάρχουν εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις, που μπορεί όταν τελεσιδικήσουν να ασκήσουν
σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση του δήμου. Θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτοί οι κίνδυνοι στους σχεδιασμούς της
διοίκησης του δήμου για το μέλλον και να ασκηθεί με τη μεγαλύτερη
δυνατή επιμέλεια η νομική διαχείριση των υποθέσεων για τον
περιορισμό των κινδύνων.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
161
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Ειδικότερα ανά συνενούμενο δήμο/κοινότητα τα ευρήματα στο τομέα
των δικαστικών εμπλοκών έχουν ως ακολούθως:
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥΣ
Κατηγ ορία Αντιδικίας
Αγωγή κατά ∆ήμου
∆ικαστική απόφαση
∆ικαστική Απόφαση
Αγωγή κατά ∆ήμου
∆ικαστική Απόφαση
∆ικαστική Απόφαση
Αγωγή κατά ∆ήμου
Αγωγή κατά ∆ήμου
∆ικαστική Απόφαση
∆ικαστική Απόφαση
Αντίδικος
Ημ. Κατάθεσης
Ποσό που αφορά
∆ημητριος Σταματιάδης κλπ441/07
∆ημητριος Σταματιάδης κλπ603/2010
Κ/Ξ Βαρναλης Ιωάννης
28306/2010
Στελιος Καραγιλανης
15580/2010
Πετρος Ρεκκας
2232/2010
ΙπαλαιοχωρινοςΦωτιστικα Α2565/2010
Πολυξένη Βάσση κ.λπ επτά4023/2009
Ευαγγελος Γκιόκας κλπ
2712/2006
∆ημητριος Σταματιάδης κλπ738/2010
95.326,46
138.725,94
590.301,89
24.750,00
105.004,56
20.210,45
122.496,00
20.457,00
96.331,10
Που βρίσκεται?
∆ιοικητικό Εφετείο
∆ιοικητικό Εφετείο
Μονομελές Πρωτοδικείο
Μονομελές Πρωτοδικείο
∆ιοικητικό Εφετείο
Μονομελές Πρωτοδικείο
Μονομελές Πρωτοδικείο
Μονομελές Πρωτοδικείο
∆ιοικητικό Εφετείο
Τι αφορά
∆ιαφορά σε
∆ιαφορά σε
∆ιαφορά σε
∆ιαφορά σε
∆ιαφορά σε
∆ιαφορά σε
∆ιαφορά σε
∆ιαφορά σε
∆ιαφορά σε
αμοιβές
αμοιβές
αμοιβές
αμοιβές
αμοιβές
αμοιβές
αμοιβές
αμοιβές
αμοιβές
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ
240.000,00
∆ιαφορά σε αμοιβές
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
Ταμειακά Διαθέσιμα
Η διαρκής παρακολούθηση και συμφωνία των διαθεσίμων, αποτελεί
πρωταρχικό μέλημα για κάθε δήμο και η μη τήρηση αυτής της πρακτικής έχει
πολλές φορές σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών για τη διάπραξη
καταχρήσεων.
Ειδικότερα ανά συνενούμενο δήμο/κοινότητα τα ευρήματα στο τομέα των
διαθεσίμων έχουν ως ακολούθως:
Θέματα που ανέκυψαν σχετικά με τα Διαθέσιμα
ΒΙΛΛΙΑ
Μέσα στο έτος 2010 αναλήφθηκαν περίπου € 800.000 τον τραπεζικό λογαριαμό των Έκτακτων Ειδικευμένων (ΣΑΤΑ) για την εξόφληση
υποχρεώσεων του έργου ύδρευσης " ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΑΦΑΣ"
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
162
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1.1.2.4 Ανθρώπινο Δυναμικό
Η παρακάτω κατανομή των οργανικών θέσεων αφορά στη στελέχωση των
Υπηρεσιών του ∆ήμου, όπως είναι σήμερα και όχι σύμφωνα με το
οργανόγραμμα και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθώς μέχρι
σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή ή πλήρης στελέχωση.
Πίνακας 1.48 Προσωπικό ∆ήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
ΠΕ 1 ∆ιοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ ∆ιεκπ. Πολιτών
ΠΕ 3 Πολ. Μηχ/κων
ΠΕ 5 Μηχανολόγων
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
3
3
2
1
1
ΤΕ 5 Τεχνολόγων τοπ. μηχ/κων
ΤΕ 17 ∆ιοικ. Λογιστών
ΤΕ
∆ιεκπ. Πολιτών
1
1
1
∆Ε1
∆Ε 15
∆Ε 24
∆Ε 28
∆Ε 29
∆Ε 30
∆Ε 38
∆Ε 30
∆Ε
∆Ε
∆ιοικητικών
Εισπρακτόρων
Ηλεκτρολόγων
Χειρ. Μηχ. Έργου
Οδηγών
Τεχν. Γενικά
Χειριστών Η/Υ
∆ιεκπ. Πολιτών
∆ιοικ. Γραμματέων
Σχολικών φυλάκων
23
2
5
4
9
19
2
1
1
1
ΥΕ 1
ΥΕ16
ΥΕ
ΥΕ
Κλητήρων- θυρωρών
Εργατών γενικά
Εργατών καθ/τας
Εργατών ύδρευσης
1
19
6
2
108
Σύνολο
Πηγή: Υπηρεσίες ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
163
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ειδικότητες
∆Ε 1 ∆ιοικητικών γραμματέων
∆Ε 30 Τεχνίτης οικοδόμος
∆Ε 30 Τεχνίτης ύδρευσης
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
3
1
1
∆Ε 30 Τεχνίτης Υφαντικής
1
∆Ε 30 Τεχνίτης αυτοκινήτων
1
∆Ε 24 Ηλεκτρολόγων
1
∆Ε Σχολικών φυλάκων
7
∆Ε 29 Οδηγών
1
ΥΕ Εργατών καθ/τας
ΥΕ Καθαριστριών σχολείων
Σύνολο προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ
16
8
40
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
164
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1.1.2.5 Περιγραφή και Αξιολόγηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010:
«1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:
α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς
αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα
για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί
προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος
διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000)
κατοίκων, μπορεί να λειτουργούν έως δύο (2) νομικά πρόσωπα για
καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούμενο
εδάφιο.
β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση
ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»
Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι
τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν
συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται
αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του.
Επιπλέον στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010
ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο
δήμο σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.3852/2010, συγχωνεύονται
υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς
αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παρ.1. του
άρθρου 103 του Ν.3852/2010.
Με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται
μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών
ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του
νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού
προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006,
όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών
συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.»
Προκειμένου ο αριθμός και οι κατηγορίες των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που διαθέτει κάθε νέος δήμος να
ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπονται υποχρεωτικές
συγχωνεύσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις
επιχειρήσεις, αντίστοιχα, που περιέρχονται σε κάθε δήμο, σύμφωνα με τις
ειδικές ρυθμίσεις του ν. 3852/2010, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
165
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Οι υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
και των επιχειρήσεων αφορούν όλους τους δήμους που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του νόμου αυτού, δηλαδή τόσο αυτούς που προέρχονται από
συνένωση δήμων ή και κοινοτήτων που καταργούνται όσο και εκείνους
στους οποίους δεν επέρχεται καμία αλλαγή ως προς τα διοικητικά τους
όρια.
Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις
κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των
επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες και
τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείμει τις
δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νομικό πρόσωπο ή
επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό
των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των
δημοτών και των κατοίκων.
Ο ∆ήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με
στόχο την αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες,
λειτουργεί ∆ημοτική Επιχείρηση (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου) και
Οργανισμό (Νομικό Πρόσωπο ∆ημοσίου ∆ικαίου). Στις παρακάτω ενότητες
παρουσιάζονται τα Νομικά αυτά πρόσωπα καθώς και η οργάνωση, η
λειτουργία τους, τα οικονομικά τους χαρακτηριστικά και τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν.
Α. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου
Ο ∆ήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας προέκυψε από τη συνένωση των ∆ήμων
Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και της κοινότητας Οινόης.
Στους ανωτέρω ∆ήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν τα εξής
Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου:
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Μάνδρας ο οποίος συστάθηκε ως
ακολούθως:
Σύσταση
ΦΕΚ
Απ. ΓΓΠ
982/16-7-2003
6184/2003 αποφ. ΓΓΠΑτ.
Τροποποίηση
ΦΕΚ
Απ. ΓΓΠ
66/2007 αποφ. ∆ημ. Συμβουλίου
810/Β/23-5-2007
343719-4-2007
Δημοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας η οποία συστάθηκε ως ακολούθως:
Σύσταση
ΦΕΚ
Απ.
74/1979 Αποφ.. ∆ημ. Συμβουλίου
47/Α/26-2-1980
Π∆ 169/30-1-1980
Τροποποίηση
ΦΕΚ
Απ. ΓΓΠ
62/2003 Αποφ.. ∆ημ. Συμβουλίου
1176/β/21-8-2003 7085/6-8-2003 Απ. ΓΓΠΑτ.
67/2007 αποφ. ∆ημ. Συμβουλίου
1098/Β/4-7-2007
3438/7-5-2007 Απ. ΓΓΠΑτ.
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μάνδρας ο οποίος συστάθηκε ως ακολούθως:
Σύσταση
ΦΕΚ
Απ.
54/2001 Αποφ. ∆ημ. Συμβουλίου
898/12-7-2001
3545/21-5-2001 Απ.
ΓΓΠΑτ
Τροποποίηση
ΦΕΚ
Απ.
63/2007 Αποφ. ∆ημ. Συμβουλίου
780/17-5-2007
3423/12-4-2007 Απ.
ΓΓΠΑτ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
166
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου
συστάθηκε ως ακολούθως:
Σύσταση
ΦΕΚ
113/83 & 150/1983 Αποφ. ∆ημ.
694/Β/2-12-1983
Συμβουλίου
Τροποποίηση
ΦΕΚ
45/1984 Αποφ. ∆ημ. Συμβουλίου
315/Β/21-5-1984
21/1998 Αποφ. ∆ημ. Συμβουλίου
730/Β/16-7-1998
63/2003 Αποφ. ∆ημ. Συμβουλίου
62/2007/ Αποφ. ∆ημ. Συμβουλίου
1176/Β/2003
1050/Β/27-6-2007
Μάνδρας το οποίο
Απ.
∆ΕΣ 23598/9-11-83
Απ.
6130/27-4-1984 Αποφ.
Νομ. ∆. Ατ.
4213/16-6-1998 Απ.
ΓΓΠΑτ
7086/6-8-2003 Απ. ΓΓΠΑτ.
3464/7-5-2007 Απ. ΓΓΠΑτ
2ο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Μάνδρας το οποίο
συστάθηκε ως ακολούθως:
Σύσταση
ΦΕΚ
Απ.
179/2008 Αποφ. ∆ημ. Συμβουλίου
168/Β/4-2-2009
11276/08/21-1-09 Απ.
ΓΓΠΑτ
Τροποποίηση
ΦΕΚ
Απ.
34/2009 Αποφ. ∆ημ. Συμβουλίου
1623/Β/6-8-2009
5701/21-7-2009 Απ.
ΓΓΠΑτ
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων κοινότητας Οινόης, το οποίο
συστάθηκε ως ακολούθως:
Σύσταση
ΦΕΚ
Απ.
33/2000 Αποφ. Κοιν. Συμβουλίου
1640/Β/29-128869/1-12-2007 Απ.
2000
ΓΓΠΑτ
Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Μάνδρας ο οποίος συστάθηκε
ως ακολούθως:
Σύσταση
ΦΕΚ
Απ.
53/2001 Αποφ. ∆ημ. Συμβουλίου
898/12-7-2001
3546/21-5-2001 Απ.
ΓΓΠΑτ
Τροποποίηση
ΦΕΚ
Απ.
64/2007 Αποφ. ∆ημ. Συμβουλίου
810/23-5-2007
3465/19-4-2007 Απ.
ΓΓΠΑτ
Δημοτικός Χώρος Άθλησης Δήμου Ερυθρών ο
ακολούθως:
Σύσταση
ΦΕΚ
Π∆ 427/3-7-75
137/Α/14-7-1975
Τροποποίηση
ΦΕΚ
Οικ. 3218/10-4-2001Αποφ. ΓΓΠΑτ.
418/11-4-2001
«προσαρμογή Συστατικής Πράξης
ΝΠ Εθνικού Σταδίου Ερυθρών»
οποίος
συστάθηκε
ως
Απ.
Π∆ 427/3-7-75
Απ.
Οικ. 3218/10-42001Αποφ. ΓΓΠΑτ.
«προσαρμογή Συστατικής
Πράξης ΝΠ Εθνικού
Σταδίου Ερυθρών»
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ερυθρών το οποίο
συστάθηκε ως ακολούθως:
Σύσταση
ΦΕΚ
Απ.
133/84 &172/84 Αποφ. ∆ημ.
23/Β/17-1-1985
∆ΕΣ 28960/5-12-1984 Απ.
Συμβουλίου
Νομ. ∆.Ατ.
Τροποποίηση
ΦΕΚ
Απ.
146/07 Αποφ. ∆ημ. Συμβουλίου
100/Β/28-19480/30-11-2007 Απ.
2008
ΓΓΠΑτ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
167
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερυθρών το οποίο συστάθηκε ως ακολούθως:
Σύσταση
ΦΕΚ
Απ.
151/1989 Αποφ. ∆ημ. Συμβουλίου
908/Β/20-1221941/29-11-89 Απ. Νομ.
1989
∆.Ατ.
Τροποποίηση
ΦΕΚ
Απ.
145/2007 Αποφ. ∆ημ. Συμβουλίου
100/Β/28-19479/30-11-2007 Απ. ΓΓΠΑτ
2008
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Ερυθρών ο οποίος συστάθηκε ως
ακολούθως:
Σύσταση
ΦΕΚ
Απ.
Π∆ 432/15-9-1984 &
154/Β/10-10Π∆ 432/15-9-1984
1984
Τροποποίηση
ΦΕΚ
Απ.
3015/5-4-2001 Αποφ. ΓΓΠΑτ.
417/11-43015/5-4-2001 Αποφ. ΓΓΠΑτ.
Προσαρμογή συστατικής πράξης
2001
Προσαρμογή συστατικής
πράξης
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βιλίων το οποίο συστάθηκε ως ακολούθως:
Σύσταση
ΦΕΚ
Απ.
92/9-9-1987 απόφαση ∆Σ Βιλίων
20156/3-10-87
Τροποποίηση
ΦΕΚ
Απ.
126/1992 απόφαση ∆Σ Βιλίων
759/31-12-92
24798/7-12-1992
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆, όσον αφορά τον
επιμερισμό των δράσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στους
τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. Ια του ν.
3852/2010, σημειώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούσαν στο δήμο και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το
επιβάλλουν, είναι δυνατό να γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των
τομέων.
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας – Ειδυλλίας λαμβάνοντας υπόψη τα
ανωτέρω, με την 39/2011 απόφασή του, αποφάσισε τη συγχώνευση κατά
τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των ανωτέρω Νομικών
Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου
∆ημοσίου ∆ικαίου στο ∆ήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας με την επωνυμία
«Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού
Μάνδρας –Ειδυλλίας ».
Στην περιγραφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που ακολουθεί,
γίνεται αναφορά και στους καταστατικούς σκοπούς του όπως αυτοί
προκύπτουν από τη συστατική του πράξη. Με τον τρόπο αυτό γίνονται
κατανοητές οι υπάρχουσες δυνατότητες παρέμβασης του ∆ήμου μέσω του
συγκεκριμένου Ν.Π.∆.∆. σε διάφορους τομείς.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
168
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Δημοτικός
Αλληλεγγύης
Ειδυλλίας
ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
2011
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Νομικό Πρόσωπο ∆ημοσίου ∆ικαίου
ΟΡΓΑΝΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆ιοικητικό συμβούλιο κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 203 του Π∆ 410/1995, όπως αυτές ισχύουν
κάθε φορά
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ
ΣΚΟΠΟΙ
Οργανισμός
και Πολιτισμού
Κοινωνικής
Μάνδρας –
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η
λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:
Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
¾
Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής παιδικής ηλικίας - τρίτης ηλικίας.
¾
Η δημιουργία και λειτουργία:
- κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
- δημοτικού ιατρείου,
- προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που
έχουν παραβατική συμπεριφορά,
¾
Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή
συμμετοχή
την
σε
ένταξη
προγράμματα
αθίγγανων,
και
και
δράσεις
για
παλιννοστούντων
ομογενών,
μεταναστών
προσφύγων
στην
κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ζωή της
τοπικής κοινωνίας.
¾
Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία
τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης,
εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών
που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των
στόχων και την υποβοήθηση του έργου της
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του
∆ήμου και της Κοινότητας.
¾
Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα
δημόσιας υγείας.
¾
Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
169
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
προγράμματα και δράσεις:
−
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
−
βρεφοκομείων,
−
ορφανοτροφείων,
−
κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας
φροντίδας,
−
ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
−
γηροκομείων
−
Βοήθεια στο Σπίτι
−
Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
−
Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
−
Κέντρων για ΑΜΕΑ
−
ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
−
αναψυχής ατόμων με αναπηρία
−
Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
¾ Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά
αδύνατων
δημοτών,
με
την
παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή
με
την
παροχή
χρηματικών
βοηθημάτων,
ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
Τομέας Πολιτισμού
- η λειτουργία βιβλιοθήκης,
- η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου,
- η λειτουργία μουσείου,
- η λειτουργία πινακοθήκης,
- η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
- η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και
άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
- Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και
αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων
της περιοχής και
των εγκαταστάσεων αυτών.
- Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
- Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
170
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
- η Λειτουργία χειμερινού και θερινού δημοτικού κιν/φου
- η λειτουργία ραφείου παραδοσιακών στολών
- η λειτουργία ωδείου,
- η λειτουργία φιλαρμονικής
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
171
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
2) Αξιολόγηση του Οργανισμού.
Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η αξιολόγηση
αποδεκτών των υπηρεσιών του Οργανισμού.
Αποδέκτες
υπηρεσιών
κατά ομάδα
Προβλήματα / ανάγκες
της
κατάστασης
των
Δυνατότητες
πολίτες
Λειτουργικές και σχετικά σε
(γυναίκες
και καλή κατάσταση
άνδρες)
όλων εγκαταστάσεις
των ηλικιών.
Οι αποδέκτες μπορούν
να
ασκήσουν
έντονη
πίεση, ώστε να βελτιωθεί
η κατάσταση
Υπάρχει
ανάγκη
για
αναβάθμιση του λογισμικού
και των υποδομών
Αδύνατα σημεία
∆ραστηριότητες
& διαδικασίες
Ανεπαρκής διοικητική υποστήριξη
Οργάνωση
συνεργασίες
& Οι υποδομές αν και βρίσκονται σε καλό επίπεδο δεν
κρίνονται επαρκείς για την εξυπηρέτηση των σκοπών
τους και χρειάζονται αναβάθμιση.
Ανθρώπινο
δυναμικό
υλικοτεχνική
υποδομή
Περιορισμένες
& υποδομών
πιστώσεις
για
την
συντήρηση
των
Οικονομικά
Ισχυρά σημεία
∆ραστηριότητες
& διαδικασίες
Οργάνωση
συνεργασίες
Ανθρώπινο
δυναμικό
υλικοτεχνική
υποδομή
& Συνεργασία με όλους τους συλλόγους και τα σωματεία
για την διευκόλυνση του έργου τους.
Επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό.
&
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
172
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Β. Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου του Δήμου
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
2011
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
ΟΡΓΑΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Διοικητικό συμβούλιο κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 203 του ΠΔ 410/1995, όπως αυτές ισχύουν
κάθε φορά
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ
ΣΚΟΠΟΙ ΑΝΑ
ΤΟΜΕΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(α) Περιβάλλοντος:
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία
και
αναβάθμιση
του
φυσικού,
αρχιτεκτονικού
και
πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των εθνικών και
ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων
μέτρησης ρύπανσης.
3. Η εκπόνηση προγραμμάτων διατήρησης, προστασίας
και
αξιοποίησης
φυσικών
πόρων
∆ήμου
Μάνδρας
-
Ειδυλλίας.
4. Η εκπόνηση προγραμμάτων προώθησης Οικο- και
Αγροτουρισμού στο ∆ήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας.
5. Η εκπόνηση προγραμμάτων προώθησης της χρήσης και
της αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας στο ∆ήμο
Μάνδρας – Ειδυλλίας.
6.
Η
εκπόνηση
και
προγραμμάτων
Ενημέρωσης
&
Ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης του ∆ήμου Μάνδρας
– Ειδυλλίας για θέματα Περιβάλλοντος.
7. Η διεξαγωγή Ανθοκομικών Εκθέσεων και εκδηλώσεων.
8. Κάθε αρμοδιότητα που αναφέρεται στο συγκεκριμένο
τομέα όπως προκύπτει από το Άρθρο 75 του Ν.3463/2006
και
συμπληρώθηκε
με
τα
Άρθρα
94
και
95
του
Ν.3852/2010.
(β) Παιδείας:
1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
173
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
2.
Η
ίδρυση
και
λειτουργία
κέντρων
δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής
αγωγής.
4. Η εφαρμογή πολιτικών, συμπληρωματικά με το ΝΠ∆∆
του ∆ήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και όπου απαιτείται
ανάληψη δράσης από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου,
για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η
προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων
πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο με
τη
δημιουργία
πνευματικών
και
διαφύλαξη
κέντρων,
πολιτιστικών
μουσείων,
και
πινακοθηκών,
κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών
διδασκαλίας
μουσικής,
σχολών
χορού,
ζωγραφικής,
γλυπτικής κ.λ.π., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή
πολιτιστικών προγραμμάτων.
5. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και
άλλων εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
6.
Η
προώθηση
πολιτιστικών
και
εκπαιδευτικών
ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Η διεξαγωγή δράσεων, ημερίδων και ενημερωτικών
εκστρατειών με στόχο την προώθηση του εθελοντισμού
στο ∆ήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας.
8. Η εκπόνηση προγραμμάτων ενίσχυσης της νεανικής
επιχειρηματικότητας στο ∆ήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας.
9. Η εκπόνηση προγραμμάτων Προώθησης και ∆ιάδοσης
Καλλιτεχνικής
Παιδείας
και
υποστήριξης
μαθητικών
σχημάτων ∆ήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας.
10.
Η
εκπόνηση
προγραμμάτων
ευαισθητοποίησης,
κινητοποίησης και συμμετοχής των νέων στα κοινωνικά,
πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα του ∆ήμου ΜάνδραςΕιδυλλίας.
11.
Η
εκπόνηση
προγραμμάτων
Ενημέρωσης
&
Ευαισθητοποίησης της Μαθητικής Νεολαίας του ∆ήμου
Μάνδρας-
Ειδυλλίας
προβληματισμού
για
(εξαρτήσεις,
θέματα
σύγχρονου
ναρκωτικά,
παχυσαρκία
κ.α.).
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
174
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
12.
Η
διοργάνωση
προγραμμάτων
για
επιμορφωτικών
μαθητές
του
εξωσχολικών
∆ήμου
Μάνδρας
–
Ειδυλλίας.
13. Η προβολή Ταινιών Κοινωνικού και Εκπαιδευτικού
Περιεχομένου σε Γυμνάσια και Λύκεια του ∆ήμου Μάνδρας
– Ειδυλλίας.
14. Η εκπόνηση προγραμμάτων εξοικείωσης των μαθητών
του ∆ήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας με τις νέες τεχνολογίες.
15. Κάθε αρμοδιότητα που αναφέρεται στο συγκεκριμένο
τομέα όπως προκύπτει από το Άρθρο 75 του Ν.3463/2006
και
συμπληρώθηκε
με
τα
Άρθρα
94
και
95
του
Ν.3852/2010.
(γ) Αθλητισμού:
1. Η διαχείριση, συντήρηση και βελτίωση αθλητικών
εγκαταστάσεων,
αθλητικών
όπως
κέντρων
(διοργάνωση
δημοτικών
και
δημοτικών
προγραμμάτων
γυμναστηρίων,
χώρων
αθλητισμού,
άθλησης
υποστήριξη
διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων κλπ.)
2. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης
μαζικού αθλητισμού.
3.
Η
εκπόνηση
προγραμμάτων
υποστήριξης
του
εκδηλώσεων
και
ερασιτεχνικού αθλητισμού.
4.
Η
διοργάνωση
αθλητικών
Αθλοπαιδιών.
5. Η λειτουργία δημοτικών γυμναστηρίων και η προώθηση
και προβολή υγειών προτύπων ζωής στους ∆ημότες
Μάνδρας – Ειδυλλίας.
6.
Η
διοργάνωση
αθλοδιακοπών
για
τους
∆ημότες
Μάνδρας – Ειδυλλίας.
7. Η ίδρυση και λειτουργία Σκοπευτικού Ομίλου
8. Κάθε αρμοδιότητα που αναφέρεται στο συγκεκριμένο
τομέα όπως προκύπτει από το Άρθρο 75 του Ν.3463/2006
και
συμπληρώθηκε
με
τα
Άρθρα
94
και
95
του
Ν.3852/2010.
(δ) Απασχόλησης, συμπληρωματικά με το ΝΠΔΔ του
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και όπου απαιτείται
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
175
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
ανάληψη δράσης από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου:
1. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά
σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την
εφαρμογή
και
ανάπτυξη
πολιτικών
προώθησης
της
απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων
κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και
ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και
υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης με την ίδρυση
Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων
Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές
ανάγκες και ιδιαιτερότητες.
3. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού
με
την
ανάπτυξη
συμβουλευτικών
δράσεων
που
παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την
υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση
απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία
Γραφείων
Ενημέρωσης
για
την
Απασχόληση
σε
συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις
επιχειρήσεις της περιοχής.
4. Κάθε αρμοδιότητα που αναφέρεται στο συγκεκριμένο
τομέα όπως προκύπτει από το Άρθρο 75 του Ν.3463/2006
και
συμπληρώθηκε
με
τα
Άρθρα
94
και
95
του
Ν.3852/2010.
(ε)
Κοινωνικής
Προστασίας
και
Αλληλεγγύης,
συμπληρωματικά με το ΝΠΔΔ του Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας και όπου απαιτείται ανάληψη δράσης από
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,:
1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που
αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της
βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας με
την ίδρυση και λειτουργία ∆ομών όπως παιδικών και
βρεφονηπιακών
ορφανοτροφείων,
ημερήσιας
σταθμών,
κέντρων
φροντίδας,
ανοικτής
ψυχαγωγίας
βρεφοκομείων,
περίθαλψης
και
και
αναψυχής
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
176
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λ.π. και τη μελέτη και
εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και
προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη
και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή
υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας,
όπως
δημιουργία
ιατρείων,
κέντρων
αγωγής
υγείας,
υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία,
κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των
θυμάτων
ενδοοικογενειακής
βίας
και
βίας
κατά
συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά
εξαρτησιογόνων ουσιών.
3.
Ο
σχεδιασμός
και
εφαρμογή
προγραμμάτων
ή
συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και
προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική
ζωή της τοπικής κοινωνίας.
4. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της
κοινωνικής
δικτύων
αλληλεγγύης
κοινωνικής
οργανώσεων
και
με
τη
δημιουργία
αλληλεγγύης,
ομάδων
τοπικών
εθελοντικών
εθελοντών
που
θα
δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την
υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και
αλληλεγγύης του ∆ήμου.
5. Κάθε αρμοδιότητα που αναφέρεται στο συγκεκριμένο
τομέα όπως προκύπτει από το Άρθρο 75 του Ν.3463/2006
και
συμπληρώθηκε
με
τα
Άρθρα
94
και
95
του
Ν.3852/2010.
(στ)
Εκπόνηση
και
εφαρμογή
προγραμμάτων
έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη του
Δήμου.
1.
Κάθε
Ανάπτυξης
αρμοδιότητα
όπως
που
προκύπτει
αναφέρεται
από
το
στον
Άρθρο
τομέα
75
του
Ν.3463/2006 και συμπληρώθηκε με τα Άρθρα 94 και 95
του Ν.3852/2010.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
177
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Συνοπτική περιγραφή του Νομικού Προσώπου
Με την υπ’ αριθμ. 174/2011 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του
∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας τροποποιήθηκε η συστατική πράξη της
κοινωφελούς ∆ημοτικής Επιχείρησης ∆ήμου Μάνδρας, η οποία
ακολουθώντας τις επιταγές του Ν.3852/2010, μετονομάστηκε σε ∆ημοτική
Επιχείρηση ∆ήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.
∆ράσεις:
Για την ανάπτυξη του ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, ο σκοπός της
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι η οργάνωση
λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται
μεταξύ των ακόλουθων τομέων:
(α) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως:
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση
του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο
των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων μέτρησης ρύπανσης.
3. Η εκπόνηση προγραμμάτων διατήρησης, προστασίας και αξιοποίησης
φυσικών πόρων ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.
4. Η εκπόνηση προγραμμάτων προώθησης Οικο- και Αγροτουρισμού στο
∆ήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας.
5. Η εκπόνηση προγραμμάτων προώθησης της χρήσης και της αξιοποίησης
εναλλακτικών πηγών ενέργειας στο ∆ήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας.
6. Η εκπόνηση και προγραμμάτων Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης της
κοινής γνώμης του ∆ήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας για θέματα Περιβάλλοντος.
7. Η διεξαγωγή Ανθοκομικών Εκθέσεων και εκδηλώσεων.
8. Κάθε αρμοδιότητα που αναφέρεται στο συγκεκριμένο τομέα όπως
προκύπτει από το Άρθρο 75 του Ν.3463/2006 και συμπληρώθηκε με τα
Άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010.
(β) Παιδείας, στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως:
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
178
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
4. Η εφαρμογή πολιτικών, συμπληρωματικά με το ΝΠ∆∆ του ∆ήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας και όπου απαιτείται ανάληψη δράσης από Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού
πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων
πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία
και
διαφύλαξη
πολιτιστικών
και
πνευματικών
κέντρων,
μουσείων,
πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών
διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λ.π.,
καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
5.
Η
συναυλιών,
διοργάνωση
θεατρικών
παραστάσεων
και
άλλων
εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
6. Η προώθηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Η διεξαγωγή δράσεων, ημερίδων και ενημερωτικών εκστρατειών με
στόχο την προώθηση του εθελοντισμού στο ∆ήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας.
8. Η εκπόνηση προγραμμάτων ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας
στο ∆ήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας.
9. Η εκπόνηση προγραμμάτων Προώθησης και ∆ιάδοσης Καλλιτεχνικής
Παιδείας
και
υποστήριξης
μαθητικών
σχημάτων
∆ήμου
Μάνδρας-
Ειδυλλίας.
10. Η εκπόνηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και
συμμετοχής των νέων στα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα
του ∆ήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας.
11. Η εκπόνηση προγραμμάτων
Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης της
Μαθητικής Νεολαίας του ∆ήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας για θέματα σύγχρονου
προβληματισμού (εξαρτήσεις, ναρκωτικά, παχυσαρκία κ.α.).
12.
Η
διοργάνωση
επιμορφωτικών
εξωσχολικών
προγραμμάτων
για
μαθητές του ∆ήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.
13. Η προβολή Ταινιών Κοινωνικού και Εκπαιδευτικού Περιεχομένου σε
Γυμνάσια και Λύκεια του ∆ήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.
14. Η εκπόνηση προγραμμάτων εξοικείωσης των μαθητών του ∆ήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας με τις νέες τεχνολογίες.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
179
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
15. Κάθε αρμοδιότητα που αναφέρεται στο συγκεκριμένο τομέα όπως
προκύπτει από το Άρθρο 75 του Ν.3463/2006 και συμπληρώθηκε με τα
Άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010.
(γ) Αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως:
1. Η διαχείριση, συντήρηση και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως
δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων
άθλησης
(διοργάνωση
προγραμμάτων
αθλητισμού,
υποστήριξη
διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων κλπ.)
2.
Η
προώθηση
και
εφαρμογή
προγραμμάτων
ενίσχυσης
μαζικού
αθλητισμού.
3. Η εκπόνηση προγραμμάτων υποστήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού.
4. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και Αθλοπαιδιών.
5. Η προώθηση και προβολή υγειών προτύπων ζωής στους ∆ημότες
Μάνδρας – Ειδυλλίας.
6. Η διοργάνωση αθλοδιακοπών για τους ∆ημότες Μάνδρας – Ειδυλλίας.
7. Η ίδρυση και λειτουργία Σκοπευτικού Ομίλου
8. Κάθε αρμοδιότητα που αναφέρεται στο συγκεκριμένο τομέα όπως
προκύπτει από το Άρθρο 75 του Ν.3463/2006 και συμπληρώθηκε με τα
Άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010.
(δ)
Απασχόλησης,
συμπληρωματικά
με
το
ΝΠΔΔ
του
Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας και όπου απαιτείται ανάληψη δράσης από
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνεται
ιδίως:
1. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και
προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη
πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης
διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών
πολιτικών.
2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών
επαγγελματικής κατάρτισης με την ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
και
Κέντρων
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
180
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
3. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού με την ανάπτυξη
συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με
στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση
απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην
αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης για την
Απασχόληση σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις
επιχειρήσεις της περιοχής.
4. Κάθε αρμοδιότητα που αναφέρεται στο συγκεκριμένο τομέα όπως
προκύπτει από το Άρθρο 75 του Ν.3463/2006 και συμπληρώθηκε με τα
Άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010.
(ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, συμπληρωματικά με
το ΝΠΔΔ του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και όπου απαιτείται
ανάληψη δράσης από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, στον
οποίο περιλαμβάνεται ιδίως:
1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και
της τρίτης ηλικίας με την ίδρυση και λειτουργία ∆ομών όπως παιδικών και
βρεφονηπιακών
σταθμών,
βρεφοκομείων,
ορφανοτροφείων,
κέντρων
ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής
ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λ.π. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών
κοινωνικών προγραμμάτων.
2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που
στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών
ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής
υγείας, όπως δημιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης
και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας,
συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας
κατά
συνοικούντων
προσώπων
και
κέντρων
πρόληψης
κατά
εξαρτησιογόνων ουσιών.
3.
Ο
σχεδιασμός
και
εφαρμογή
προγραμμάτων
ή
συμμετοχή
σε
προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων
ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
181
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
4. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης,
εθελοντικών
οργανώσεων
και
ομάδων
εθελοντών
που
θα
δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήμου.
5. Κάθε αρμοδιότητα που αναφέρεται στο συγκεκριμένο τομέα όπως
προκύπτει από το Άρθρο 75 του Ν.3463/2006 και συμπληρώθηκε με τα
Άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010.
(στ)
Εκπόνηση
και
εφαρμογή
προγραμμάτων
έρευνας
και
τεχνολογίας για την ανάπτυξη του Δήμου.
1. Κάθε αρμοδιότητα που αναφέρεται στον τομέα Ανάπτυξης όπως
προκύπτει από το Άρθρο 75 του Ν.3463/2006 και συμπληρώθηκε με τα
Άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
182
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
2) Αξιολόγηση της Κ.Ε.∆Η.Μ.Ε.
Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η αξιολόγηση
αποδεκτών των υπηρεσιών της Κ.Ε.∆Η.Μ.Ε.
Αποδέκτες
υπηρεσιών
κατά ομάδα
Προβλήματα / ανάγκες
της
κατάστασης
των
Δυνατότητες
πολίτες
Λειτουργικές και σχετικά σε
(γυναίκες
και καλή κατάσταση
άνδρες)
όλων εγκαταστάσεις
των ηλικιών.
Οι αποδέκτες μπορούν
να
ασκήσουν
έντονη
πίεση, ώστε να βελτιωθεί
η κατάσταση
Υπάρχει ανάγκη για
αναβάθμιση του λογισμικού
και των υποδομών
Αδύνατα σημεία
∆ραστηριότητες
& διαδικασίες
Ανεπαρκής διοικητική υποστήριξη
Οργάνωση
συνεργασίες
& Οι υποδομές αν και βρίσκονται σε καλό επίπεδο δεν
κρίνονται επαρκείς για την εξυπηρέτηση των σκοπών
τους και χρειάζονται αναβάθμιση.
Ανθρώπινο
δυναμικό
υλικοτεχνική
υποδομή
Περιορισμένες
& υποδομών
πιστώσεις
για
την
συντήρηση
των
Οικονομικά
Ισχυρά σημεία
∆ραστηριότητες
& διαδικασίες
Πληθώρα δραστηριοτήτων που κινεί το ενδιαφέρον του
κοινού και μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις
Οργάνωση
συνεργασίες
& Συνεργασία με όλους τους συλλόγους και τα σωματεία
για την διευκόλυνση του έργου τους.
Ανθρώπινο
δυναμικό
υλικοτεχνική
υποδομή
Η επιχείρηση δείχνει
& αυτοσυντήρησης.
να
έχει
τη
δυνατότητα
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
183
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1.1.2.6 Αξιολόγηση της περιοχής του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του
Δήμου.
Η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο με το οποίο
προσδιορίζονται και στη συνέχεια καταγράφονται τα βασικά συμπεράσματα
που προκύπτουν από την αξιολόγηση του Εσωτερικού και του Εξωτερικού
περιβάλλοντος. Με τη βοήθεια της ανάλυσης SWOT μπορούν να
προσδιορισθούν και να αξιοποιηθούν τα δυνατά σημεία και οι μελλοντικές
ευκαιρίες, ενώ παράλληλα με κατάλληλα διαρθρωτικά μέτρα και
παρεμβάσεις να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα και να διαχειρισθούν
αποτελεσματικότερα οι απειλές.
Η ονομασία SWOT προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων:
Strengths (πλεονεκτήματα)
Weakness (αδυναμίες)
Opportunities (ευκαιρίες)
Threats (απειλές)
Κατά την ανάλυση SWOT μελετάμε τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα
(Weaknesses) σημεία μίας μονάδας / περιοχής / οργανισμού, καθώς και τις
ευκαιρίες (Opportunities) και απειλές (Threats) που υπάρχουν. Τα δυνατά
και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της μονάδας /
περιοχής / οργανισμού καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους
που αυτή κατέχει (π.χ. ικανότητες προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και
χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τεχνογνωσία, χρηματοοικονομική υγεία
και ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις, κ.λπ.). Αντιθέτως οι
ευκαιρίες και απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού
περιβάλλοντος της μονάδας / περιοχής / οργανισμού και τις οποίες θα
πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί ή και να προσαρμόσει όπου κάτι
τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθμίσεις στο νομικό
περιβάλλον, δημιουργία / εμφάνιση νέων αγορών, κ.λπ.).
Η μήτρα SWOT περιέχει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία.
Εσωτερικό
Περιβάλλον
Εξωτερικό
Περιβάλλον
∆υνατά Σημεία
Ευκαιρίες
∆υνατό Σημείο
Ευκαιρία για
ανάπτυξη
...
...
Αδύνατα Σημεία
Απειλές
Αδύνατο Σημείο
Κίνδυνος - Απειλή
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
184
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Εφαρμόζοντας τα παραπάνω και χρησιμοποιώντας ως βάση την καταγραφή
της υφιστάμενης κατάστασης του ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, παρακάτω
αναλύονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές
που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.
Στη συνέχεια παραθέτουμε με πίνακες την ανάλυσης SWOT για το ∆ήμο
Μάνδρας - Ειδυλλίας ανά θεματικό Τομέα χρησιμοποιούμε ωστόσο για την
ανάλυση μας τις φόρμες όπως αυτές δόθηκαν από το ΥΠΕΣ∆∆Α και τον
Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΕΕΤΑΑ.
Θεματικός τομέας : Περιβάλλον
Θέμα 1: Δίκτυα ύδρευσης και τεχνικές υποδομές
Προβλήματα & Περιορισμοί
Δυνατότητες & Ευκαιρίες
Προβλήματα
∆υνατότητες
-∆εν υπάρχει σύνδεση των ακινήτων σε
όλους τους οικισμούς με το κεντρικό
δίκτυο ύδρευσης.
-Έχει ολοκληρωθεί μελέτη για σύνδεση
των ακινήτων στη δημοτική ενότητα
Μάνδρας με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης
ή οποία δημοπρατείται.
Κίνδυνοι ή Περιορισμοί
Ευκαιρίες
-Οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι
δυσχεραίνουν
την
υλοποίηση
των
απαιτούμενων – υψηλού κόστους –
έργων υποδομής
- Χρηματοδοτικά Προγράμματα.
Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης
1) Η αυξανόμενη ρύπανση υπόγειων υδάτων και εδάφους της ευρύτερης
βιομηχανικής περιοχής, αλλά και η όχληση και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
185
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Θεματικός τομέας : Περιβάλλον
Θέμα 2: Δίκτυα αποχέτευσης και τεχνικές υποδομές
Προβλήματα & Περιορισμοί
Δυνατότητες & Ευκαιρίες
Προβλήματα
∆υνατότητες
-Ελλιπές δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων
(Ανυπαρξία
∆ικτύου
σε
Ψάθα,
Αλεποχώρι, Πόρτο Γερμενό)
-Για οικισμό ΤΙΤΑΝ, Βίλια και Ερυθρές το
έργο αποχέτευσης ομβρίων έχει ήδη
ένταχθεί στο ΕΣΠΑ και αναμένεται η
χρηματοδότησή του.
-Ελλιπές δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
Για
Αλεποχώρι
και
Ψάθα
έχει
διασφαλιστεί ήδη ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ για
χρηματοδότηση κατασκευής υποδομών
βιολογικού καθαρισμού
Κίνδυνοι ή Περιορισμοί
Ευκαιρίες
-Το σημαντικότερο πρόβλημα αποτελούν
οι αυξανόμενες ανάγκες που καθιστούν
τη συντήρηση του ∆ικτύου αρκετά
δύσκολη για τα όμβρια
- Οι πολιτικές και το θεσμικό πλαίσιο (ΕΕ,
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΕΣ∆∆Α,), όπως εκφράζονται
μέσω των σχετικών Νόμων, οδηγιών και
χρηματοδοτήσεων
αλλά
και
των
προτεραιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο
(ΠΕΠ), προωθούν την κατασκευή δικτύων
αποχέτευσης.
-Οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι (για
έργα μεγάλων υποδομών) δυσχεραίνουν
την υλοποίηση των απαιτούμενων –
υψηλού κόστους – έργων υποδομής
- Η απειλή προστίμων από το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο αποτελεί ένα αποτελεσματικό
μέσο πίεσης του ∆ήμου προς την κεντρική
διοίκηση για την εφαρμογή του θεσμικού
πλαισίου.
- Για την Ενότητα Μάνδρας έχει
προγραμματιστεί
παρέμβαση
ύψους
500.000 για δίκτυο ακαθάρτων.
- Σε Βίλια και Ερυθρές λειτουργούν
Βιολογικοί Καθαρισμοί για τους οποίους
απαιτείται δαπάνη ύψους 100.000 ευρώ
ετησίως για τη συντήρησή τους και
προωθείται
η
ένταξή
τους
στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ.
Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης
1) Η αυξανόμενη ρύπανση υπόγειων υδάτων και εδάφους της ευρύτερης
βιομηχανικής περιοχής, αλλά και η όχληση και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.
2) Το ελλιπές δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων και ο κατακλυσμός περιοχών του
∆ήμου από τα νερά της βροχής
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
186
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Θεματικός τομέας : Περιβάλλον
Θέμα 3: Οικιστική ανάπτυξη – αστικοποίηση
Προβλήματα & Περιορισμοί
Δυνατότητες & Ευκαιρίες
Προβλήματα
∆υνατότητες
- Η άναρχη οικιστική ανάπτυξη και η
έντονη τάση αστικοποίησης, κυρίως
στους οικισμούς της δημοτικής ενότητας
Μάνδρας, συρρικνώνουν τη γεωργική
γη, το πράσινο και το ζωτικό ελεύθερο
χώρο γύρω από τους τόπους ανάπτυξης,
ο οποίος είναι απαραίτητος για τη
διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ∆ήμου, το
οποίο θα αποσκοπεί στην προστασία της
περιαστικής γης από την απρογραμμάτιστη
και ανεξέλεγκτη αστικοποίηση και την
άναρχη
δόμηση,
καθώς
και
στη
διοχέτευση
των
πιέσεων
και
των
περιαστικών
δραστηριοτήτων
σε
κατάλληλα επιλεγμένους υποδοχείς.
Η
απουσία
επικαιροποιημένου
Ρυμοτομικού Σχεδίου για τον οικισμό
των Βιλίων (ισχύει διάταγμα του 1935)
και τα κωλύματα που παρουσιάζονται
στην έκδοση νέων οικοδομικών αδειών
- επίσπευση των διαδικασιών για τη
μελέτη και κύρωση της αναθεώρησης του
Ρ.Σ. Βιλίων
Κίνδυνοι ή Περιορισμοί
Ευκαιρίες
Η
ευρύτερη
περιοχή
αντιμετωπίζει
έντονες πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης.
Η μεγάλη ευαισθητοποίηση της ∆ημοτικής
Αρχής πάνω σε τέτοια θέματα
∆εν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης νέων
οικοδομικών αδειών στον οικισμό των
Βιλίων
Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης
Η ταχύτατη οικιστική ανάπτυξη και η έντονη τάση αστικοποίησης συρρικνώνουν τη
γεωργική γη και τον ελεύθερο χώρο.
Άμεση επίλυση του ζητήματος του Ρ.Σ. Βιλίων
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
187
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Θεματικός τομέας : Περιβάλλον
Θέμα 4: Ρύπανση υδάτων και εδάφους
Προβλήματα & Περιορισμοί
Δυνατότητες & Ευκαιρίες
Προβλήματα
∆υνατότητες
-Ρύπανση υπόγειων νερών με νιτρικά,
κυρίως
εξαιτίας
της
ακατάλληλης
διάθεσης των αστικών λυμάτων και
δευτερευόντως,
εξαιτίας
αγροτικής
δραστηριότητας.
-Υπάρχουν δυνατότητες επίλυσης του
θέματος
της
αποχέτευσης
και
επεξεργασίας των λυμάτων (βλ. θέμα 2).
-Ρύπανση
του
εδάφους
φυτοφάρμακα,
λιπάσματα
αγροτικών δραστηριοτήτων
με
λόγω
-Στεγανοποίηση του εδάφους εξαιτίας
της οικιστικής ανάπτυξης και της
αστικοποίησης.
-Η αγροτική δραστηριότητα στην περιοχή
φθίνει ή μετασχηματίζεται (π.χ. βιολογικές
καλλιέργειες)
με
αποτέλεσμα
να
αμβλύνονται οι σχετικές πιέσεις στα
υπόγεια νερά και το έδαφος και να
μειώνονται οι χημικές εισροές.
- Η ύπαρξη ρυπαίνουσας βιομηχανικής –
βιοτεχνικής δραστηριότητας στο ∆ήμο.
- Παρατηρείται έλλειψη ποσοτικών
στοιχείων ρύπανσης που σχετίζεται με
την έλλειψη συνεχούς καταγραφής των
επιπτώσεων
των
διαφόρων
δραστηριοτήτων
στο
περιβάλλον
(monitoring) από τις αρμόδιες υπηρεσίες
Κίνδυνοι ή Περιορισμοί
Ευκαιρίες
Η κλιματική αλλαγή θα επιτείνει τα
φαινόμενα ξηρασίας στη χώρα μας και
θα αυξήσει τη ζήτηση νερού.
- Οι πολιτικές και το θεσμικό πλαίσιο
επιβάλλουν τη λύση του προβλήματος της
αποχέτευσης (βλ. θέμα 2), που αποτελεί
το βασικό αίτιο ρύπανσης των υπόγειων
νερών.
Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης
1) Η ρύπανση των υπόγειων νερών με νιτρικά, κυρίως λόγω διαρροής λυμάτων από
τις βιομηχανίες.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
188
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Θεματικός τομέας : Περιβάλλον
Θέμα 5 : Διαχείριση στερεών αποβλήτων και καθαριότητα
Προβλήματα & Περιορισμοί
Δυνατότητες & Ευκαιρίες
Προβλήματα
∆υνατότητες
Μεγάλη
αποβλήτων.
κατ’
άτομο
παραγωγή
Μειωμένη
ευαισθητοποίηση
των
κατοίκων
σε
ορισμένα
θέματα
διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. μπάζα).
- Μικρή εμπειρία
ανακύκλωσης.
στα
προγράμματα
- ∆εν υπάρχει πρόβλεψη
βιομηχανικά τοξικά απόβλητα
για
τα
- Εύρεση χώρου για την ανάπτυξη
κέντρου
ανακύκλωσης,
όπου
θα
συλλέγονται και αξιοποιούνται ειδικά
ρεύματα αποβλήτων (μπάζα, πράσινα,
ογκώδη),
- Οι πολίτες και οι φορείς του ∆ήμου
μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη
διατήρηση
της
καθαριότητας
με
κατάλληλη ευαισθητοποίηση.
Κίνδυνοι ή Περιορισμοί
Ευκαιρίες
Ολόκληρη η περιοχή αντιμετωπίζει
προβλήματα εύρεσης επαρκών χώρων
διάθεσης
αποβλήτων,
το
κόστος
διαχείρισης αυξάνει ως αποτέλεσμα του
αυστηρότερου ευρωπαϊκού και εθνικού
πλαισίου.
-Οι πολιτικές του ΥΠΕΧΩ∆Ε, του ΥΠΕΣ∆∆Α
και της ΕΕ, προώθησης της εναλλακτικής
διαχείρισης
και
αξιοποίησης
πολλών
ρευμάτων αποβλήτων.
-Το θεσμικό πλαίσιο απαιτεί το πρόσθετο
κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης να
καλυφθεί από τις υπόχρεες εταιρείες που
κατασκευάζουν και διακινούν αυτά τα
προϊόντα.
Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης
1) Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής εξαιτίας της
ανεξέλεγκτης διάθεσης μικρών ποσοτήτων μπαζών μέσα στο ∆ήμο,
2) Η προώθηση της ανακύκλωσης
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
189
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Θεματικός Τομέας: Κοινωνικά Χαρακτηριστικά
Θέμα:Κοινωνική Συνοχή
Προβλήματα
∆υνατότητες
Ανάγκη νέων υποδομών σε όλες τις
δημοτικές ενότητες, τις οποίες χρειάζεται
ο ∆ήμος για την ισότιμη εξυπηρέτηση
όλων των κατοίκων σε πολλά και
διαφορετικά πεδία.
Η νέα εποχή σε επίπεδο ∆ήμου,
δημιουργεί νέες απαιτήσεις σε εθνικό
αλλά και τοπικό επίπεδο αλλά και νέες
δυνατότητες αξιοποίησης ανθρώπινου
δυναμικού. Ο Ο.Τ.Α. ως εγγύτερη στο
πολίτη
κρατική
δομή
μπορεί
να
εξασφαλίσει την εφαρμογή των εθνικών
στρατηγικών για την αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού σε μια τοπική
αναπτυξιακή πορεία και να δημιουργήσει
τις
απαραίτητες
δομές
κοινωνικής
φροντίδας για την ισότιμη κάλυψη των
αναγκών
όλων
των
δημοτών.
Το
ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης του
πληθυσμού
του ∆ήμου καθώς και η
διατήρηση
της
παραδοσιακής
οικογενειακής δομής αποτελούν στοιχεία
που διασφαλίζουν κοινωνική συνοχή
αλληλέγγυα και ευημερούσα κοινωνία.
Η ύπαρξη σημαντικού ποσοστού του
εργατικού δυναμικού με απαξιωμένες
γνώσεις
και
δεξιότητες
(αλλαγή
οικονομικής δραστηριότητας στη περιοχή,
εισαγωγή των ΤΠΕ στη παραγωγική
διαδικασία κ.λπ.).
Κίνδυνοι ή περιορισμοί
Ευκαιρίες
Ο μη εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης
και η αναντιστοιχία των επαγγελματικών
δεξιοτήτων με τις ζητούμενες από την
αγορά αυξάνει τον κίνδυνο μη ένταξης
στο εργατικό δυναμικό των γυναικών ή
άλλων ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων
ή αυξάνει την ανεργία.
Καθώς
ως
μέγιστη
πολιτική
προτεραιότητα και κατεύθυνση του ΕΣΠΑ
τίθεται η καταπολέμηση της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού σε όλο τον
αναπτυξιακό
σχεδιασμό,
η
τοπική
αυτοδιοίκηση πρέπει να αξιοποιήσει όλες
τις δράσεις που θα ενισχύσουν τις
υπάρχουσες δομές κοινωνικής στήριξης
ευάλωτων
κοινωνικών
ομάδων,
προγράμματα
και
δομές
φροντίδας
παιδιών και ηλικιωμένων κ.λπ..
Στην περίοδο αυτή πρέπει να λυθεί σε
επίπεδο
∆ήμου
το
ζήτημα
της
οργανωμένης επιστημονικής παρέμβασης
σε κοινωνικά θέματα. Αυτό μπορεί να
εξασφαλιστεί από
την Κοινωνική
Υπηρεσία στον Ο.Τ.Α. σε ένα ελάχιστο
εγγυημένο επίπεδο παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών.
Κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης
- Στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που βιώνουν τα αποτελέσματα της
οικονομικής κρίσης
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
190
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
- Στήριξη ατόμων που βρίκονται σε κίνδυνο «κοινωνικού αποκλεισμού» ή
φτώχειας.
- Βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου και των επαγγελματικών προσόντων του
εργατικού δυναμικού.
- Βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των
γυναικών.
- Αντιμετώπιση μεμονωμένων διαρροών από τη στοιχειώδη εκπαίδευση.
- Εξασφάλιση ενός ελαχίστου εγγυημένου
υπηρεσιών. Κοινωνική υπηρεσία ∆ήμου.
επιπέδου
παροχής
κοινωνικών
- Συνέχιση χρηματοδότησης των υπαρχόντων δομών, συμπλήρωση δομών.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
191
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Θεματικός Τομέας: Κοινωνικά Χαρακτηριστικά
Θέμα:Προσπελασιμότητα, προσβάσιμη πόλη για όλους τους πολίτες
Προβλήματα
∆υνατότητες
Η παρεμπόδιση των ατόμων με αναπηρία
ή ειδικά προβλήματα, (ηλικιωμένοι,
έγγυες, παιδιά κ.λπ.) σε όλα τα
κοινωνικά αγαθά και δικαιώματα ή στην
αυτόνομη διαβίωση, εξ αιτίας της
ανυπαρξίας ή της κακοτεχνίας των
υποδομών των κτηρίων και της πόλης
αποτελεί σήμερα βασικό πρόβλημα στις
πόλεις που επιθυμούν να έχουν υψηλά
standards διαβίωσης και να αποτελούν
τουριστικά επισκέψιμο προορισμό.
Οι δυνατότητες που διαμορφώνονται με τις
νέες μελέτες σε επίπεδο ∆ήμου, τις
βελτιώσεις
του
οδικού
δικτύου
τις
ανακαινήσεις και επιδιωρθώσεις κτιρίων
καθώς και δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ
μπορούν να συμβάλλουν θεαματικά στην
προσβάσιμη πόλη από όλους τους πολίτες με
την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ένα
επιστημονικά τεκμηριωμένο και οργανωμένο
σχέδιο παρέμβασης και ευαισθητοποίησης
που
θα
παίρνει
υπόψη
του
τους
εμποδιζόμενους πολίτες.
Κίνδυνοι ή περιορισμοί
Ευκαιρίες
Η μη προσπελασιμότητα σε όλους τους
χώρους,
κτήρια,
οδούς
κ.λπ.,
περιθωριοποιεί Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
από την ένταξή τους στο παραγωγικό
ανθρώπινο
δυναμικό
και αποτρέπει
πιθανούς επισκέπτες του ∆ήμου. Αυτά τα
φαινόμενα έχουν ως αποτέλεσμα την μη
εισροή πόρων αφ΄ενός και αφ΄ετέρου τη
δημιουργία ανισοτήτων μεταξύ του
πληθυσμού ή ομάδων πληθυσμού.
Ο Ν.3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της
ίσης μεταχείρισης» δημιουργεί τη δυνατότητα
λήψης μέτρων και πολιτικών για την
ουσιαστική εφαρμογή του νόμου.
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμματων
κοινωφελούς εργασίας κλπ
Κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης
Άρση των εμποδίων σε ΑμεΑ και άλλες ομάδες πληθυσμού, στην πλήρη προσβασιμότητα
σε δημόσιους χώρους και κατ΄επέκταση σε κοινωνικά αγαθά.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
192
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Θεματικός Τομέας: Κοινωνικά Χαρακτηριστικά
Θέμα:Υγεία, πρόνοια
Προβλήματα
∆υνατότητες
Η έλλειψη επαρκώς
εξοπλσμισμένων
υποδομών υγείας
(δημοτικά ιατρεία) κυρίως
στις δημοτικές ενότητες
Ερυθρών, Βιλίων και
Οινόης.
Η ύπαρξη του Θριασίου Νοσοκομείου στην ευρύτερη περιοχή και η
εγγύτητα μονάδων και ιδιωτικών κέντρων στην περιοχή καθώς και
εξειδικευμένων επιστημόνων (εθελοντικές δράσεις).
Βελτίωση λειτουργίας αγροτικών και δημοτικών ιατρείων
Κίνδυνοι ή περιορισμοί
Ευκαιρίες
Κίνδυνοι ενυπάρχουν
στην παραπάνω εξέλιξη
για τη ζωή και την υγεία
των κατοίκων
(περιβαλλοντικά
ατυχήματα, τροχαία
ατυχήματα, διατροφικά
πρότυπα κ.λπ.)
Οι συντονισμένες προσπάθειες του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού
και της Αυτοδιοίκησης ως εγγύτερη προς το πολίτη αρχή σε
συνδυασμό με τις υποδομές που η περιοχή διαθέτει δίνουν την
ευκαιρία για τη διασφάλιση της περίθαλψης σε όλους τους πολίτες
ανεξάρτητα από το εισόδημα και την επαγγελματική του κατάσταση.
Ο ∆ήμος αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες οφείλει να
προάγει τη δημόσια υγεία στη κατεύθυνση της σύγχρονης αντίληψης
για την υγεία που υπερβαίνει τα περιορισμένα όρια της υγιεινής και
πρόληψης και περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν σε παρεμβάσεις
ελαχιστοποίησης
των
προαναφερθέντων
κινδύνων,
μετασχηματίζοντας τον τρόπο ζωής και τον οικολογικό και κοινωνικό
περίγυρο.
Ενεργοποίηση Ασθενοφώρου σε 24ωρη επιφυλακή το οποίο θα
καλύπτει τις ανάγκες και των τεσσάρων δημοτικών ενοτήτων
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμματων
σύγχρονου συστήματος τηλειατρικής
για
εγκατάσταση
Κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης
Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την περιβαλλοντική επιβάρυνση – εφαρμογή μέτρων
προάσπισης της δημόσιας υγείας.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
193
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Θεματικός Τομέας: Κοινωνικά Χαρακτηριστικά
Θέμα: Εκπαίδευση
Προβλήματα
∆υνατότητες
Η παλαιότητα ορισμένων σχολικών
κτιρίων και η ανάγκη συντήρησης
δημιουργεί
συνεχώς
αυξανόμενες
ανάγκες.
∆ιεκδίκηση
κατασκευής
σχολείου στο Αλεποχώρι
Ελλείψεις δεξιοτήτων και εκπαιδευτικές
ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού. Οι
μηχανισμοί κατάρτισης δεν επαρκούν
και δεν μπορούν να προσαρμοστούν
έγκαιρα
Συνεργασία με
εξασφάλιση
εκσυγχρονισμό
των υπηρεσιών
δημοτικού
σχολική κοινότητα για
πόρων
για
τον
των εγκαταστάσεων και
θέρμανσης και φύλαξης
Σημαντική ανελαστικότητα
παρουσιάζουν και τα προγράμματα
κατάρτισης του ΟΑΕ∆, αλλά και των
ΚΕΚ κ.λπ.
Κίνδυνοι ή περιορισμοί
Ευκαιρίες
Έλλειψη σχολικών υποδομών
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών
Προγράμματων
Ευαισθητοποίηση αρμόδιων κρατικών
και περιφερειακών οργάνων
Κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης
Βελτίωση των σχολικών συγκροτημάτων τόσο από πλευράς κτιριακής υποδομής
όσο και εξοπλισμού για να ανταπεξέλθουν στον κρίσιμο ρόλο τους.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
194
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Θεματικός Τομέας: Τοπική Οικονομία
Θέμα:Απασχόληση
Προβλήματα
∆υνατότητες
Η ραγδαία μετατροπή της οικονομίας
που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια
στη περιοχή δημιουργεί νέα δεδομένα
για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κλαδικών
δραστηριοτήτων και προβλήματα
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
(Παραγωγικές πηγές που
εγκαταλείπονται, μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις που αναπτύσσονται
χωρίς σχεδιασμό και στρατηγική
βιωσιμης ανάπτυξης, εργαζόμενοι που
περιθωριοποιούνται εξαιτίας
αναντιστοιχίας επαγγελματικών
προσόντων).
Οι δυνατότητες που η περιοχή διαθέτει
εξακολουθούν παρά τα προβλήματα και τους
περιορισμούς να στηρίζονται στη γεωγραφική
της θέση
Κίνδυνοι ή περιορισμοί
Ευκαιρίες
Οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από τη
νέα πραγματικότητα σχετίζονται με τον
άνισο ανταγωνισμό όσο αφορά τον
τριτογενή τομέα, την εγκατάλειψη του
παραδοσιακού αγροτικού τομέα στη
περιοχή
και
την
απαξίωση
των
επαγγελματικών
προσόντων
των
εργαζομένων.
Ο έγκαιρος σχεδιαμός με στόχο τη βιώσιμη
ανάπτυξη του ∆ήμου με διατήρηση της
ιστορικής του ταυτότητας και αξιοποίηση του
ανθρώπινου
δυναμικού
του
μπορεί
να
επιτρέψει την ανάπτυξη μιας
παράλληλης
οικονομίας χωρίς άνισες συγκρούσεις.
Τα περιθώρια βιώσιμης ανάπτυξης στηρίζονται
στην αξιολόγηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των
μη αλλοιωμένων χαρακτηριστικών και πόρων
της περιοχής και στην επένδυση σε αυτούς.
Οι πολιτικές ανάπτυξης μονάδων πρωτογενούς
παραγωγής με την ένταξη στον αναπτυξιακό
νόμο, οι πολιτικές ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας, και διάχυσης των ΤΠΕ
στις επιχειρήσεις και την εκπαίδευση, η
συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική
κατάρτιση πρέπει στοχευμένα να επιλεγούν σε
κλάδους που μπορούν να εισχωρήσουν και να
αναπτυχθούν στο διαμορφωνόμενο
υπερανταγωνιστικό πλαίσιο. Οι κλάδοι αυτοί
μπορεί να είναι ο τουρισμός τα πλούσια
αγροτικά προϊόντα με τη διάσταση της
αγροτικής πολυδραστηριότητας, οι υπηρεσίες
υγείας εκπαίδευσης και αθλητισμού, real
estate, το εμπόριο και η μικροτεχνία, οι τέχνες
γύρω από τον κατασκευαστικό κλάδο, κ.α..
Κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης
∆ιατήρηση και υποστήριξη της παραδοσιακής δραστηριότητας, με τη μορφή της
πολυδραστήριας εκμετάλλευσης του αγροτικού χώρου.
Αξιοποίηση αδρανών πόρων σε συνδυασμό με κοινωνική οικονομία και θερμοκοιτίδες
εμπορίου και βιοτεχνίας.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
195
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Επιχειρματικότητα, εμπόριο- υπηρεσίες (Εκπαίδευση, στρατηγική, υποδομές)
Τουρισμός, (Εκπαίδευση, στρατηγική, υποδομές)
Αξιοποίηση ιστορικού πλούτου και μνημείων της παραδοσιακής οικονομίας και παραγωγής
της περιοχής. (∆ιαδημοτική συνεργασία ανάδειξης του ενιαίου πολιτιστικού προϊόντος)
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
196
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Θεματικός Τομέας: Τοπική Οικονομία
Θέμα:Ανεργία, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
Προβλήματα
∆υνατότητες
Η
αλλαγή
της
οικονομικής
δραστηριότητας και η αναντιστοιχία του
συστήματος της εκπαίδευσης με τη νέα
αγορά εργασίας όπως διαμορφώνεται
στην περιοχή.
Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
στην περιοχή.
Η βελτίωση των δεξιοτήτων μέσω των
προσφερόμενων προγραμμάτων και
δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών.
Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης.
Η βελτίωση των κοινωνικών υποδομών
που διευκολύνουν τις γυναίκες.
Κίνδυνοι ή περιορισμοί
Ευκαιρίες
Οι χαμηλές επαγγελματικές δεξιότητες
στο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και οι μη
πιστοποιημένες δημιουργούν δυσκολίες
και αποκλεισμούς στην εργασιακή
ένταξη ομάδων πληθυσμού.
Οι συντονισμένες προσπάθειες του
εθνικου
στρατηγικού
σχεδιασμού
συμβάλλουν
στη
προώθηση
της
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
και τη μετάβαση σε ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης των ανέργων.
Η χωρίς στρατηγική και οργανωμένο
σχέδιο
δημιουργία
μικρών
επιχειρήσεων, με σκοπό την αποφυγή
της ανεργίας, δημιουργεί προβλήματα
αυξημένου ρίσκου και μη βιωσιμες
μονάδες.
Οι δυνατότητες που παρέχονται μέσω
της εξατομικευμένης προσέγγισης των
ανέργων ή των απειλούμενων ατόμων.
Κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης
Συντονισμένη λειτουργία δομών κατάρτισης, δια βίου μάθησης και προώθησης
της απασχόλησης.
Τόνωση και σχεδιασμένη ανάπτυξη της επιχειρητικότητας-διαρκής υποστήριξη
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
197
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Θεματικός Τομέας: Δραστηριότητες και Διαδικασίες
Θέμα: Πληροφοριακά Συστήματα Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
& Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
ΤΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Προβλήματα
Έλλειψη
προγράμματος
χρηστών ΤΠΕ
∆υνατότητες
υποχρεωτικού
εκπαίδευσης
των
Ελλιπή
στελέχωση
οργανικού
προσωπικού με ειδικότητες ΠΕ ή ΤΕ
Πληροφορικής
Η αναλογία Η/Υ ανά εργαζόμενο
είναι εξαιρετικά μικρή.
-
Αξιοποίηση του Σύζευξις
∆υνατότητα εφαρμογής
προγράμματος Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης
Ελαχιστοποίηση τηλεφωνικών
δαπανών με χρήση VoIP τηλεφωνίας.
∆υνατότητες βελτίωσης του
εργασιακού κλίματος
Χαμηλός βαθμός εξωστρέφειας των
πληροφοριακών συστημάτων
Ελλιπή
αξιοποίηση
δικτυακών
προϊόντων (π.χ. εκτυπωτών)
-
Ελάχιστες online υπηρεσίες
Κίνδυνοι ή περιορισμοί
Ευκαιρίες
Η ευρυζωνικότητα εξαπλώνεται με
αργούς ρυθμούς και το κόστος της είναι
ακριβό
Παρουσία
ιδιαίτερα
δυναμικών
επιχειρήσεων του κλάδου των ΤΠΕ
στην ευρύτερη περιοχή
Μικρός βαθμός διείσδυσης του
internet στα νοικοκυριά
Ολοκλήρωση σημαντικών έργων
ΤΠΕ στον ∆ημόσιο Τομέα στο πλαίσιο
του Γ’ ΚΠΣ (Σύζευξις, ∆ημοτολόγιο,
Έργα
Νομαρχιών,
e-procurement,
Police on Line κ.λπ.)
-
Πολύπλοκες και πολυσύνθετες οι
διαδικασίες αδειοδότησης σε
συγκεκριμένες συχνότητες, για την
εξάπλωση του Wi-Fi.
Χαμηλή εξοικείωση με τις νέες
τεχνολογίες
Περιορισμένη συμβολή των ΤΠΕ
στην καθημερινή ζωή του πολίτη, με
έντονες τοπικές ανισότητες
Χαμηλός βαθμός εξοικείωσης των
πολιτών με τις νέες τεχνολογίες, κυρίως
εκτός των αστικών κέντρων.
Το Ε.Π. του ΥΠΕΣ∆∆Α
∆ιοικητική Μεταρρύθμιση
για
τη
Το
πρόγραμμα
«Ψηφιακή
Αυτοδιοίκηση» της Ειδικής Γραμματείας
ΚτΠ
Το Σύζευξις και η προσπάθεια
ένταξης του ∆ημοσίου σε ένα ενιαίο
δίκτυο επικοινωνίας.
Σημαντικός βαθμός εξοικείωσης
των πολιτών με τις τεχνολογίες
επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα)
Αύξηση
της
γενικότερης
ευαισθητοποίησης/ ενδιαφέροντος για
θέματα ΤΠΕ, κυρίως «αυθόρμητα»
(ιδιωτική χρήση), αλλά και περισσότερο
οργανωμένα στο πλαίσιο μεγαλύτερων
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
198
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
οργανισμών (τράπεζες,
∆ημόσιο / TAXIS, κ.α.).
επιχειρήσεις,
Οι σημαντικές επενδύσεις, που
έγιναν ή είναι σε εξέλιξη στην
προηγούμενη προγραμματική περίοδο,
όσον αφορά σε υποδομές ΤΠΕ στο
∆ημόσιο, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω
αύξηση της ζήτησης εφαρμογών και
περιεχομένου
Ο
συνδυασμός
μεγάλων
επενδύσεων σε τομείς αιχμής της
Ελληνικής
Οικονομίας
(Ενέργεια,
Τουρισμός,
Χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες, Αγροτοβιομηχανικός τομέας
κ.λπ.) θα οδηγήσει σε αύξηση χρήσης
ΤΠΕ
Κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης
•
Αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών και
εφαρμογών – ∆ιασφάλιση της «τεχνολογικής
μακροπρόθεσμα
πιλοτικών / καινοτόμων
ετοιμότητας» του ∆ήμου
•
Ολοκλήρωση «ενιαίας» τεχνολογικής πλατφόρμας ∆ήμου και διασφάλιση
εσωτερικής και εξωτερικής διαλειτουργικότητας
•
Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών από το ∆ήμο προς τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις (σταδιακή μετάβαση στα επίπεδα 3 και 4). Εδραίωση της τοπικής
ηλεκτρονικής ∆ημοκρατίας.
•
Ανάγκη βελτίωσης των εσωτερικών λειτουργιών του ∆ήμου. Εισαγωγή
συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων (DMS).
•
Ανάπτυξη / επικαιροποίηση ηλεκτρονικού περιεχομένου
•
∆ημιουργία και Στελέχωση Τμήματος Πληροφορικής-Μηχανοργάνωσης
•
Ανάγκη
Πληροφορικής
κάλυψης
οργανικών
θέσεων
του
Ο.Τ.Α.
με
πτυχιούχους
•
Ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης της πληροφορικής τεχνολογίας για την
βελτίωση της παραγωγικότητας των λειτουργιών γραφείου
•
Η συγκέντρωση των διάσπαρτων κτιριακών εγκαταστάσεων
δημοτικών υπηρεσιών σε ενιαίο κτίριο ευνοεί την τεχνολογική ολοκλήρωση
των
•
Ανάγκη τεχνολογικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών του
∆ήμου – ∆ιαχείριση και διάχυση της γνώσης
Ανάγκη ανάπτυξης διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των
πολιτών
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
199
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
1.2.1. Στρατηγική του Δήμου – Πολιτικό Πλαίσιο
Είναι κοινός τόπος ότι στις αρχές του 21ου αιώνα ζούμε την διαδικασία ενός
μετασχηματισμού ολόκληρου του κόσμου, την διαδικασία οικοδομήσεως
ενός νέου παγκόσμιου πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος. Μετασχηματισμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από την
ευρύτητα της μορφής του - είναι παγκόσμιος - από την ρευστότητα του
περιεχομένου του - είναι σε διαρκή εξέλιξη - και τέλος από το αβέβαιο των
αποτελεσμάτων του και των συνεπειών του στην εξέλιξη της
ανθρωπότητας.
Μια νέα πραγματικότητα στον αιώνα που τέλειωσε, στον αιώνα που ήρθε,
της οποίας η μορφή και το περιεχόμενο αποδίδονται με τον όρο
"παγκοσμιοποίηση". Μια πραγματικότητα η οποία ξεκίνησε από την
διεθνοποίηση της οικονομίας, ωρίμασε και επιταχύνθηκε με την εκρηκτική
εξέλιξη των επικοινωνιών και της τεχνολογίας και οδήγησε στην εποχή των
μεταβαλλόμενων ρόλων. Οδήγησε στην αλλαγή ουσιαστικά του χώρου και
του χρόνου μετοχής του ατόμου ή του συνόλου ατόμων, εθνών και
συλλογικών οντοτήτων στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και
πολιτιστική ζωή του πλανήτη.
Μια νέα πραγματικότητα, η παγκοσμιοποίηση, η οποία για ορισμένους
φαντάζει πανάκεια, μέσο και σκοπό, λύση και λύτρωση των προβλημάτων,
για άλλους δε άδηλο και αβέβαιο μέλλον, επιβολή και κυνισμός,
κατάρρευση της συλλογικότητας, της ταυτότητας των εθνών και των λαών.
Αμφότεροι, αισιόδοξοι και απαισιόδοξοι καταλήγουν στο ίδιο λανθασμένο
και επικίνδυνο συμπέρασμα, ότι βρισκόμαστε στο τέλος της ιστορίας, οι
πρώτοι με επιφωνήματα ανακούφισης και οι δεύτεροι με κραυγές αγωνίας.
Αντίθετα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι
ιδεολογία, δεν είναι πολιτική πρόταση διακυβέρνησης των κρατών ή της
παγκόσμιας κοινότητας και σίγουρα δεν πρόκειται για κάποια διεθνή
συνωμοσία. Η παγκοσμιοποίηση είναι απλά το περιβάλλον μέσα στο οποίο
δρούμε διαχειριζόμενοι το παρόν και οικοδομώντας το μέλλον. Και ουδείς
μπορεί να υποστηρίξει ότι σήμερα οι ευκαιρίες για πρόοδο δεν είναι
περισσότερες από ότι ήταν άλλοτε, αλλά και ουδείς μπορεί να μην
παραδεχτεί ότι οι συνθήκες για την αξιοποίησή τους δεν είναι ιδιαιτέρως
ευάλωτες από οποιαδήποτε άλλη φορά.
Η κατάρρευση των παλαιών συμμαχιών και η ανάπτυξη νέων ισορροπιών,
οι εκρήξεις εθνικισμού, ο θρησκευτικός φανατισμός, η πείνα και οι
ασθένειες του τρίτου κόσμου, οι περιβαλλοντικές μεταλλαγές, η οικονομική
κρίση που πλήττει τα δυτικά ανεπτυγμένα κράτη αναζητούν την λύση τους.
Οι ιστορικοί ανταγωνισμοί και το κενό εξουσίας που δημιουργήθηκαν από
την κατάρρευση των ιδεολογικών συνασπισμών του παρελθόντος,
τροφοδοτούνται από την οικονομική και κοινωνική δυσαρέσκεια.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
200
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Η πραγματικότητα του χθες ρευστοποιείται και η πολιτική φαντάζει
αδύνατη να ανταποκριθεί στο φρενήρη ρυθμό της οικονομίας, της
τεχνολογίας και των επικοινωνιών.
Παγκοσμιοποίηση με δυσκολίες αλλά και πλεονεκτήματα, την οποία πρέπει
να διαχειριστούμε, αξιοποιώντας το κληροδότημα του αιώνα που έφυγε,
στην βάση των διαχρονικών θεμέλιων λίθων της ελευθερίας, της ισότητας
και της κοινωνικής δικαιοσύνης, οικοδομώντας τον αιώνα που διανύουμε.
Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Οφείλουμε να την κατανοήσουμε,
να την ελέγξουμε προς όφελος του πολίτη με σκοπό την οικοδόμηση μιας
ανοικτής πλουραλιστικής παγκόσμιας κοινωνίας η οποία θα εξασφαλίζει
στην οικονομία τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη, στην κοινωνία την
δικαιοσύνη και την αξιοκρατία, στην πολιτική την συμμετοχή και την
αξιοπιστία, στα έθνη την ειρηνική συνύπαρξη.
Η παγκόσμια κοινωνία μπορεί και πρέπει να επιβιώσει διαμέσου της
παγκόσμιας οικονομίας και ενός πλανητικού συστήματος πληροφοριών σε
ένα δημοκρατικό, φιλελεύθερο και αποκεντρωμένο δίκτυο-κρατών με τον
πολίτη ορθά και καλά πληροφορημένο και συμμέτοχο.
Η πρόκληση, για όλα τα έθνη, ιδιαιτέρως όμως για την Ελλάδα, είναι να
αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα, την παγκοσμιοποίηση, γιατί
εάν δεν το κάνουμε, το κόστος για το παρόν και το μέλλον της χώρας θα
είναι αφάνταστα μεγάλο. Και πρέπει πρώτα από όλα να δημιουργήσουμε τις
ασφαλιστικές δικλίδες που θα μας βοηθήσουν αφενός να κατανοήσουμε το
νέο διεθνές περιβάλλον και αφετέρου να θέσουμε σταθερούς και
θεμελιώδεις προσανατολισμούς της πολιτικής μας. Γιατί σε έναν κόσμο
διαρκώς και ταχύτατα μεταβαλλόμενο εάν υπάρχει ένα στοιχείο
ομαλότητας, αυτό είναι η ύπαρξη σταθερών προσανατολισμών.
Μιας πολιτείας που θα διασφαλίζει το εθνικό συμφέρον και ακόμα
περισσότερο το τοπικό συμφέρον. Και τοπικό συμφέρον του ∆ήμου
Μάνδρας- Ειδυλλίας στον νέο αιώνα, στόχος και όραμα στον 21ο αιώνα δεν
μπορεί να είναι άλλος από τον σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση όλων
εκείνων των πολιτικών που προσδίδουν στο ∆ήμο ισχύ, στην κοινωνία
ευημερία και στην σχέση κοινωνίας και ∆ήμου ανταποδοτικότητα.
Σήμερα οι σημαντικοί παράγοντες είναι η ισχυρή τοπική οικονομία και η
κοινωνική ευημερία, η οικοδόμηση ενός σύγχρονου αποκεντρωμένου
δήμου και πρωτίστως η διευκόλυνση και λειτουργία της κοινωνίας πολιτών.
Γι αυτό το ζητούμενο σήμερα είναι να αναπτυχθεί καθολικά σε ολόκληρη
την κοινωνία και σε ότι μας αφορά στην κοινωνία του ∆ήμου ΜάνδραςΕιδυλλίας αυτό που υπάρχει στο μεγάλο της τμήμα της Ελληνικής
κοινωνίας, η συνείδηση κοινωνίας πολιτών.
Και είναι αυτή η αλλαγή στην πολιτική κουλτούρα και στον πολιτικό
πολιτισμό η οποία μετασχηματίζει την ελληνική κοινωνία από το πελατειακό
και λαϊκίστικο μοντέλο που εξαφάνιζε το άτομο μέσα στη μάζα, σε κοινωνία
πολιτών.
Είναι η αλλαγή στην πολιτική και εκλογική συμπεριφορά μεγάλων
τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας που οδηγεί στην υπερψήφιση του
αξιολογότερου, του υπευθυνότερου και πρωτίστως αυτού του προσώπου
και της ομάδας που πρεσβεύει ιδεολογικά και διασφαλίζει θεσμικά τις αξίες
της ελευθερίας του ατόμου, της συμμετοχής του πολίτη, της κοινωνικής
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
201
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
δικαιοσύνης και της ατομικής αξιοπρέπειας.
Είναι η προβολή της
ατομικότητας και του ιδιωτικού ανταγωνισμού ως απάντηση στην
αναποτελεσματικότητας της κρατικής γραφειοκρατίας.
Γι αυτό είναι αναγκαίος ένας πολιτικός εκσυγχρονισμός που θα οδηγήσει σε
ένα πλέγμα πολιτικών θεσμών που θα διευρύνουν τις διαδικασίες
συμμετοχής του πολίτη, την ανεξαρτησία του, την οριζόντια ανάπτυξη
πολιτικός
δικτύων,
την
εμπιστοσύνη
και
αμοιβαιότητα.
Ένας
εκσυγχρονισμός που θα εδράζεται στην οροθετημένη διάκριση, του
δημόσιου χώρου, του ιδιωτικού χώρου και του κοινωνικού χώρου. Η
σύγχρονη δημοκρατία που θα οδηγεί σε εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας
πολιτών καθορίζει τον ρόλο του κράτους, της αγοράς της κοινωνίας.
Αυτή η δημοκρατία απαντά θετικά στην κρίση διακυβέρνησης, στην
οικονομική κρίση και πρωτίστως στην οικοδόμηση ενός ισχυρού ∆ήμου.
Μιας Ελλάδας που ο σημαντικός πυλώνας δημοκρατίας και ανάπτυξης είναι
ένας θεσμός που είναι σύμφυτος με την κοινωνία πολιτών, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Σε αυτήν την κατεύθυνση ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο ρόλος των
αιρετών εκπροσώπου των τοπικών κοινωνιών είναι σημαντικός. Και αυτό
γιατί η Τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι απλώς ένας θεσμός διακυβέρνησης,
είναι ουσιαστικά αυτός ο ζωτικός πολιτικός χώρος όπου μέσω της στενής
και αέναης συνεργασίας όλων των εκπροσώπων της, προωθείται ο
συλλογικός χαρακτήρας της πολιτικής απόφασης, εξασφαλίζεται η
συμμετοχή των πολιτών, αναδεικνύονται τα πραγματικά προβλήματα και
εφαρμόζονται δίκαιες πολιτικές επίλυσής τους.
Είναι αυτός ο πολιτικός χώρος ο οποίος συμβάλλει στην αξιοπιστία των
πολιτικών και εδραιώνει σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ
αιρετών και πολιτών. Η πολιτική δύναμη, πολιτική διαφορά αλλά και το
ανάλογο μέγεθος της ευθύνης
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η
αμεσότητα της εκλογής των πολιτικών εκπροσώπων της αλλά κυρίως η
αμεσότητα με την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή των
κατοίκων των περιοχών που αναφέρεται.
Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία που διαμορφώνεται πρώτον από την
οικονομική κρίση και δεύτερον από το νέο θεσμικό περιβάλλον που
δημιούργησε η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, η Αυτοδιοίκηση γενικότερα
και ειδικότερα ο νεοσύστατος ∆ήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας καλείται να
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη ζωή των πολιτών.
Η οικονομική κρίση επιβάλει την επέκταση των κοινωνικών πολιτικών, με
σκοπό να ανακουφίσει τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο
από την οικονομική κρίση: ανέργους, ηλικιωμένους, νέα ζευγάρια, Άτομα
με ειδικές ανάγκες.
Η μεταρρύθμιση επιβάλλει την ομαλή, αλλά ουσιαστική ενοποίηση των
δημοτικών υπηρεσιών και την άσκηση δημοτικών πολιτικών που θα
απευθύνονται ισότιμα σε όλους τους πολίτες της Μάνδρας, των Βιλίων, των
Ερυθρών και της Οινόης, ώστε να οικοδομηθεί ένας ∆ήμος σύγχρονος,
οικονομικά βιώσιμος και αποτελεσματικός.
Η ισχυροποίηση της κοινωνίας διαμέσου της ενδυνάμωσης των
αποκεντρωμένων θεσμών αυτοδιοίκησης και η δυνατότητα πρωτοβουλιών
και η ελευθερία αποφάσεων σε χαμηλότερα από την εθνική κυβέρνηση
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
202
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
επίπεδα,
όπως
της
τοπικής
αυτοδιοίκησης
θα
σημάνει
την
επανατοποθέτηση του ατόμου στην πολιτική του ιδιότητα και θα αποτελέσει
την απαρχή της επίλυσης των προβλημάτων των σύγχρονων πολιτικών
κοινωνιών, όπως φιλοδοξούμε να καταστήσουμε την κοινωνία του ∆ήμου
Μάνδρας- Ειδυλλίας.
Η Αυτοδιοίκηση ευνοεί και επιδιώκει τον υψηλότερο βαθμό συναίνεσης,
διαμορφώνοντας όρους και δίνοντας μορφή, σε πραγματικές κοινωνικές
συναινετικές διαδικασίες, με στόχο την ενότητα και την κοινή δράση
αιρετών και πολιτών σε όλα τα επίπεδα, προς όφελος των τελευταίων.
Ουσιαστικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση εγγυάται τον πολιτικό και θεσμικό
διάλογο αλλά κυρίως μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία του διαλόγου και της
συνεργασίας μέσω της αυξημένης κινητοποίησης των πολιτών λόγω της
αμεσότητας με τα καθημερινά μικρά και μεγάλα τους προβλήματα
Αυτό είναι το ζητούμενο και ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης που ο ∆ήμος
Μάνδρας- Ειδυλλίας ευνοεί, στηρίζει και επιδιώκει.
Έτσι σήμερα, όλοι οι πολίτες απαιτούν και ελπίζουν, διεκδικούν και
επιλέγουν όχι απλώς μια ∆ημοτική υπηρεσία, ένα γραφειοκρατικό
οικοδόμημα αλλά μια πολιτική πρόταση και έναν αξιακό κώδικα που θα
επιλύει τα μικρά και μεγάλα προβλήματα, τα καθημερινά αλλά και τα
μεγάλα, τα μακροπρόθεσμα.
Απαιτούν και ελπίζουν, επιλέγουν και εμπιστεύονται μια τοπική
αυτοδιοίκηση που θα καταθέσει και θα υλοποιεί μια συνολική πρόταση, η
οποία θα επανατοποθετεί τον πολίτη στην πολιτική του ιδιότητα, θα
επαναδιατυπώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης της εξουσίας,
θα εγγυάται την λειτουργία της δημοκρατίας, με σκοπό την λειτουργία της
κοινωνίας πολιτών, την ανάπτυξη συνείδησης κοινωνίας πολιτών.
Ο πολίτης που ασκεί κριτικό λόγο στα δρώμενα, που συμμετέχει και
ελέγχει, που αντιστέκεται στα προνόμια, στον συγκεντρωτισμό και την
κηδεμονία, στον πολωτικό ανταγωνισμό μεταξύ στείρων λογικών.
Ο πολίτης που εξήλθε από την ανωριμότητα και την εγωιστική του
συμπεριφορά. Γιατί κοινωνία πολιτών είναι η κοινωνία που χαρακτηρίζεται
από ενεργούς και συμμέτοχους πολίτες, με ικανότητα αυτοκριτικής, με
σεβασμό στο Νόμο που αναζητούν με επίγνωση της ατομικής ευθύνης τους
για την πρόοδο των τεσσάρων δημοτικών ενοτήτων του ∆ήμου ΜάνδραςΕιδυλλίας και την προσωπική τους καταξίωση.
Κοινωνία πολιτών είναι οι πολίτες που δεν προσδοκούν παθητικά να
κερδίσουν αυτά που ο ∆ήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας μπορεί να κάνει γι
αυτούς, αλλά ελπίζουν, αποφασίζουν και συμμετέχουν, προσφέροντας
στην κοινωνία αυτά που μπορούν εκείνοι να κάνουν για την πρόοδο και
την ευημερία της.
Από τον πολίτη μέλος της κοινωνίας πολιτών, από τον πολίτη που επιδιώκει
την βελτίωση της ατομικής του θέσης σε ένα περιβάλλον οικονομικά
ανεπτυγμένο, κοινωνικά δίκαιο και πολιτικά δημοκρατικό. Από τον πολίτη
που συνθλίβεται ανάμεσα στο κράτος και την αλόγιστη στρεβλά
ανταγωνιστική αγορά έχοντας υποβαθμιστεί σε ψηφοφόρο και
καταναλωτή.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
203
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Ιδιαίτερα λοιπόν για το ∆ήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας που η εδραίωση ενός
ποιοτικού, κοινωνικού, οικονομικού και διοικητικού συστήματος που θα
εξασφαλίζει την ∆ημοκρατία, την Ανάπτυξη και την λειτουργία μιας
εύρυθμης κοινωνίας πολιτών, συνιστά το βήμα εξόδου από την σημερινή
παθογένεια.
Πρωτίστως οδηγεί στην οικοδόμηση του ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας που
πρωταγωνιστεί ο άνθρωπος, ενός ∆ήμου, του οποίου οι δημοτικές ενότητες
πρωταγωνιστούν στη ∆υτική Αττική.
Στην οικοδόμηση ενός ∆ήμου, ο οποίος θα εξελιχθεί από ενδιάμεσος χώρος
ανάμεσα στα Μέγαρα και τον άξονα Ελευσίνας- Ασπροπύργου σε Κέντρο
Βάρους της Δυτικής Αττικής. Ένας «τόπος να ζεις και να εργάζεσαι»,
όπου ο πολίτης μπορεί να εργάζεται σε οργανωμένες βιοτεχνικές περιοχές
και να ζει κοντά στο φυσικό περιβάλλον, απολαμβάνοντας υψηλής
ποιότητας δημοτικές υπηρεσίες ποιότητας ζωής από το ∆ήμο ΜάνδραςΕιδυλλίας.
1.2.2. Στρατηγική του Δήμου - Αναπτυξιακό Πλαίσιο
Στη σύγχρονη εποχή ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην διαχείριση
των βασικών ζητημάτων ανάπτυξης κρίνεται πλέον από όλους ως κομβικός
για την πορεία των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα από την εμφάνιση της
οικονομικής κρίσης. Η σύγχρονη τάση, η οποία προωθείται σημαντικά
έπειτα από τις πρώτες σοβαρές συνέπειες του παγκοσμιοποιημένου
περιβάλλοντος και την αδυναμία υιοθέτησης ομοιογενών πολιτικών από
ανομοιογενείς χωρικές ενότητες, είναι η προσπάθεια αξιοποίησης των
τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται στη
αρχή της επικουρικότητας η οποία όμως δεν εφαρμόστηκε αποτελεσματικά,
ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες χώρες όπου η συμμόρφωση του εθνικού
νομικού πλαισίου με τις ευρωπαϊκές επιταγές δεν εξασφάλιζε και την ορθή
εφαρμογή του. Άλλωστε η ορθή εφαρμογή αποτελεί και ένα από τα
ζητούμενα της μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη».
Στο πλαίσιο αυτό η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να διαχειριστεί ένα
μεγάλο αριθμό προβλημάτων και διευρυμένων προοπτικών και για αυτό
απαιτείται ο σχεδιασμός μιας ρεαλιστικής στρατηγικής ανάπτυξης που θα
άρει τους σοβαρούς ανασταλτικούς παράγοντες και θα επιτρέψει την
ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλο το φάσμα της κοινωνικοοικονομικής ζωής
της περιοχής. Με βάση τα παραπάνω ο σκοπός εκπόνησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι να αποτελέσει ένα επιχειρησιακό
εργαλείο ανάλυσης, αξιολόγησης, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων
που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του ∆ήμου.
Ιδιαίτερα σε ένα ∆ήμο που προέκυψε από διαδικασία συνένωσης, όπως ο
∆ήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τα – κάτωθι
αναφερόμενα - ζητήματά του αποτελεί κρίσιμη διαδικασία για την
οικοδόμηση ενός διοικητικά εύρυθμου, οικονομικά βιώσιμου και
αποτελεσματικού ∆ήμου.
Ο βασικός στόχος ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι να δώσει
απάντηση σε τρία βασικά ζητήματα:
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
204
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
•
•
•
Πρώτο, να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά και το επίπεδο ανάπτυξης
στο οποίο βρίσκεται ο ∆ήμος κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
∆εύτερο, να προσδιορίσει τη στρατηγική του ∆ήμου, δηλαδή σε ποιο
τύπο ή επίπεδο ανάπτυξης επιδιώκει να φτάσει.
Τρίτον, να προσδιορίσει τους τρόπους, δηλαδή ποια μέσα θα
χρησιμοποιήσει ο ∆ήμος για να φτάσει στο επίπεδο ανάπτυξης που
επιδιώκει
Στο παρόν Κεφάλαιο θα διατυπωθούν το Όραμα και οι Αρχές που
προτίθεται να ακολουθήσει ο ∆ήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας στην επόμενη
τετραετία, αναλύεται η στρατηγική που θα ακολουθηθεί και παρουσιάζονται
οι Άξονες Προτεραιότητας, τα Μέτρα και οι ∆ράσεις, στα οποία θα
βασιστούν τα Ετήσια Προγράμματα ∆ράσης του ∆ήμου και των Νομικών
Προσώπων.
Τόσο η Αποστολή του ∆ήμου και το Όραμα, όσο και η ανάπτυξη του
Στρατηγικού Σχεδιασμού και των Αξόνων και Μέτρων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος εκπορεύονται από τις ανάγκες του ∆ήμου και τις απαιτήσεις
που διαμορφώνονται για την ανάπτυξή του με μοναδικό περιορισμό το
ευρύτερο νομικό πλαίσιο (εθνικό, κοινοτικό) βάσει του οποίου
δραστηριοποιούνται ο ∆ήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα.
Βάση για την περαιτέρω ανάλυση αποτέλεσε τόσο η καταγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης του ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας όπου οδήγησε
στην διαγνωστική ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος
του ∆ήμου και των Νομικών Προσώπων του, η οποία στη συνέχεια
κατέληξε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία εκφράζονται από το
σύνολο των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών της
περιοχής καθώς επίσης και από τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να
αντιμετωπιστούν. Η εκμετάλλευση των δυνατών σημείων, η μετατροπή των
αδυναμιών σε δυνητικά πλεονεκτήματα, ο περιορισμός των απειλών και η
αξιοποίηση των ευκαιριών αποτελεί το ζητούμενο για κάθε περιοχή καθώς
και το αντικείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού σε ανώτατο επίπεδο
ενδιαφέροντος.
Απαραίτητη προϋπόθεση εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας είναι προσδιορισμός
ενός οράματος και η υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων προτεραιοτήτων. Η διαδικασία είναι πολύ σημαντική γιατί προσδιορίζει το
επιθυμητό σημείο και τους ειδικότερους στόχους για τους οποίους θα
ενεργοποιηθεί ένα σύνολο παραγωγικών πόρων σε βάθος χρόνου και
προδιαγράφει τον τρόπο μετάβασης στο σημείο στόχο.
Ταυτόχρονα, στη διαδικασία αυτή έχουν ληφθεί πέραν των άλλων σοβαρά
υπόψη όλες οι βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο
συγκεκριμένα ο κεντρικός άξονας της προγραμματικής περιόδου 20072013 που είναι ο στρατηγικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων και η
σαφέστερη διασύνδεση τους με τους στόχους της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας. Οι στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
συνοχή προσδιορίζουν τρεις βασικούς άξονες προτεραιοτήτων για τα
αστικά κέντρα οι οποίοι αποτελούν ουσιαστικά και φορείς έκφρασης της
αειφόρου ανάπτυξης.
1. Βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων μέσω της βελτίωσης της
πρόσβασης, της εξασφάλισης επαρκών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και
της διατήρησης των περιβαλλοντικών τους δυνατοτήτων.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
205
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
2. Ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής
ανάπτυξης και της γνώσης μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, με
την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.
3. Αύξηση της απασχόλησης με την προσέλκυση περισσότερων ανθρώπων
στην αγορά εργασίας ή με την ενθάρρυνση επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών, τη βελτίωση της ευελιξίας των ανθρώπινων πόρων και
των επιχειρήσεων και αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.
Η μετάφραση των ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδιασμού σε συγκεκριμένο
χωρικό επίπεδο απαιτεί την εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου
το οποίο θα έχει απόλυτα προσδιορισμένους στόχους και θα εδράζεται σε
συγκεκριμένους κεντρικούς πυλώνες:
•
Ανταγωνιστικότητα
•
Επιχειρηματικότητα,
•
Κοινωνική συνοχή,
•
Περιβαλλοντική προστασία,
•
∆ιοικητική αναβάθμιση
•
Εξωστρέφεια
Οι
παραπάνω
κατευθυντήριες
γραμμές
μεταφέρονται
και
συγκεκριμενοποιούνται σε ειδικό χωρικό επίπεδο μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας και συγκεκριμένα του
Στρατηγικού Σχεδιασμού του.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
206
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1.2.3. Το Όραμα & οι αρχές του ∆ήμου
Το Όραμα του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι η οικοδόμηση μιας
κοινωνίας ευημερούσας και ενός Δήμου Αποτελεσματικού σε μια
Ανταποδοτική Σχέση Πολίτη – Δήμου. Σε αυτό το Δήμο πρωτεύουσα
δύναμη είναι ο Άνθρωπος.
Αναλυτικότερα το Όραμα και η Επιλογή μας είναι:
‰ Ένας Δήμος αποκεντρωμένος, διοικητικά ισχυρός, που θα
ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των δημοτών του στη Μάνδρα,
στα Βίλια, στις Ερυθρές και στην Οινοή
‰ Ένας Δήμος που πρωταγωνιστεί ο Άνθρωπος, οι Ανάγκες του,
οι Προσδοκίες του, η Ατομική του Ευτυχία και Ευημερία.
‰ Ένας Δήμος που αποτελεί το κέντρο βάρους της Δυτικής
Αττικής
‰ Ένας «Τόπος να Ζεις και να Εργάζεσαι»
‰ Ένας Δήμος που πρωταγωνιστεί ο Δήμος, οι Δημοτικές
Πολιτικές, οι Δεσμεύσεις μας και η Δημοτική Περιουσία, η
Δική σας Συνεισφορά.
‰ Ένας Δήμος, μια κοινωνία ευημερούσα, φιλελεύθερη,
πολυπολιτισμική, δημοκρατική, συμμετοχική και βιώσιμη.
Σε αυτό το πλαίσιο ο σχεδιασμός, η απόφαση & η υλοποίηση του
Στρατηγικού Σχεδίου του ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι ευθύνη του
Πολίτη.
‰ Ο Σχεδιασμός, η Απόφαση & η Υλοποίηση του Στρατηγικού
Σχεδίου είναι ευθύνη του Πολίτη, του καθενός μας, Όλων μας.
‰ Απέναντι στους «αρμόδιους», τους «συναρμόδιους» & τους
«αναρμόδιους»
εμείς οι Πολίτες του Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας Προτάσσουμε τον Πολίτη.
‰ Ο Πολίτης Αποφασίζει για την Ζωή του, τη Γειτονιά του, τον
Οικισμό το Δήμο.
Σε κάθε περίπτωση το όραμα του ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι
ρεαλιστικό, δυναμικό, σύνθετο, πολυλειτουργικό και κοινωνικά αποδεκτό.
•
Ρεαλιστικό γιατί στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής
και φιλοδοξεί να άρει τις όποιες αδυναμίες του και να αξιοποιήσει
έτσι περαιτέρω τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα. Ειδικότερα, ο
αστικός του χαρακτήρας, με βάση τις τάσεις πληθυσμιακής και
οικονομικής
ανάπτυξης
του
πολεοδομικού
συγκροτήματος
αναμένεται να ενισχυθεί κυρίως μέσω της συνέχισης της
εγκατάστασης λειτουργιών στην περιοχή του ∆ήμου ελλείψει
εναλλακτικών λύσεων, καθώς και μέσω αύξησης της ζήτησης χώρων
για κύρια κατοικία των κατοίκων του ΠΣ. Η ενίσχυση όμως του
αστικού χαρακτήρα του ∆ήμου θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο
ώστε αφενός να διαφυλαχτούν τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά ως
τόπου διαβίωσης, παραγωγής και εργασίας και αφετέρου να
ενισχυθεί η αναπτυξιακή του πορεία.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
207
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
•
Το όραμα είναι δυναμικό γιατί δεν χαρακτηρίζεται από συντηρητισμό
και στατικότητα. Απεναντίας, αναγνωρίζει τις τάσεις μετεξέλιξης της
περιοχής, των πιέσεων που δέχεται από τα σύγχρονα δεδομένα, των
αλλαγών στις πολιτικές και στις αγορές, τις περιβαλλοντικές
αλλαγές, τις ποιοτικές προτιμήσεις των κατοίκων της περιοχής για
κατανάλωση και κατοικία και θέτει ως στόχο της αξιοποίηση αυτών
των τάσεων και αλλαγών προς όφελος της μελλοντικής του
ανάπτυξης.
•
Το όραμα είναι σύνθετο και πολυθεματικό, αποφεύγοντας μια
μονοδιάστατη ανάπτυξη, η οποία θα τόνιζε μια από τις πτυχές της
(π.χ. μόνο οικονομική, μόνο πολιτιστική, μόνο χωρική) ή θα εστίαζε
σ’ έναν μόνο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Αντιθέτως, είναι
εμφανές ότι το αναπτυξιακό όραμα του ∆ήμου προτάσσει την
ισόρροπη και συμμετρική ανάπτυξη τόσο της οικονομικής
δραστηριότητας, όσο και του πολιτισμού και της ποιότητας ζωής των
κατοίκων.
•
Το όραμα είναι πολυλειτουργικό σύμφωνα με το αναπτυξιακό
πρότυπο της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιδιώκει τη σύζευξη της
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με την παράλληλη προστασία
και ανάδειξη του περιβάλλοντος και δίδει έμφαση στην ποιότητα
(παραγωγής,
περιβάλλοντος
και
κατοικίας).
Συνεπώς,
η
επιδιωκόμενη αναπτυξιακή διαδικασία συμπεριλαμβάνει οικονομικές,
περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και κοινωνικές λειτουργίες, χωρίς
αποκλεισμούς και αλληλο-αναιρέσεις.
•
Το όραμα είναι κοινωνικά αποδεκτό γιατί προέκυψε μέσα από μια
διαδικασία έντονης διαβούλευσης με φορείς και
κατοίκους της
περιοχής. Η κοινωνική αποδοχή του οράματος διασφαλίζει την
εσωτερική του συνοχή καθώς και τις προοπτικές πραγμάτωσής του.
Τέλος, το όραμα της περιοχής είναι συμβατό με το αναπτυξιακό όραμα του
ΠΕΠ Αττικής, καθώς και με τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της νέας
πολιτικής συνοχής και τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς
στόχους.
Οι αρχές που διέπουν το όραμα και την στρατηγική του ∆ήμου είναι:
•
Της συμβατότητας και της άμεσης συσχέτισης με το αναπτυξιακό
όραμα. ∆ηλαδή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους εκείνους τους γενικούς
στόχους, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει την περιοχή στην
κοινωνικά επιθυμητή κατάσταση. Στην ουσία πρόκειται για τη στρατηγική
εξειδίκευση του οράματος μέσω της διατύπωσης εξειδικευμένων στόχων.
•
Της εσωτερικής συνοχής, που σημαίνει ότι οι επιμέρους στόχοι θα
πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, χωρίς επικαλύψεις ή συγκρούσεις
και αλληλοαναιρέσεις.
•
Της θεματικής εξειδίκευσης, δηλαδή του συγκεκριμένου
προσανατολισμού και διακριτού περιεχομένου κάθε στόχου και της
προώθησης ενός συγκεκριμένου τομέα της οικονομικής και κοινωνικής
ζωής.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
208
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
•
Της εφικτότητας, δηλαδή της διατύπωσης στόχων που είναι
ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι.
•
Της κοινωνικής αποδοχής, που σημαίνει ότι οι στρατηγικοί στόχοι
θα πρέπει να είναι αποδεκτοί και να τυγχάνουν της κοινωνικής συναίνεσης
από τους κατοίκους της περιοχής.
•
Της συνάφειας με τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές
αναπτυξιακές προτεραιότητες, ώστε αφενός να έχουν μεγάλη πιθανότητα
χρηματοδότησης και αφετέρου να συνεργούν με αυτές ώστε να υπάρχει
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
209
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1.2.4. Οι Άξονες – Τα Μέτρα & Οι ∆ράσεις του Στρατηγικού Σχεδιασμού
Οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι οι κάτωθι:
1ος Άξονας «Ανθρωποκεντρική Τοπική Κοινωνία» : Δημοτικές
Πολιτικές Τοπικής Διακυβέρνησης
Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης – Οργάνωσης – Προστασίας & Ασφάλειας Πολιτικού Πολιτισμού Εμπιστοσύνης – Ενεργή Ενοποίηση στο
νέο κοινωνικό-οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι του
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
2ος Άξονας «Δίκαιη Τοπική Κοινωνία» :Δημοτικές Πολιτικές
Υγείας – Πρόνοιας - Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού
«Αειφόρος και Φιλο -Περιβαλλοντική Τοπική
3ος Άξονας
Κοινωνία» : Δημοτικές Πολιτικές Περιβάλλοντος – Ποιότητας
Ζωής – Μεταφορών & Επικοινωνιών
– Πρασίνου –
Πολεοδομίας - Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Διαχείρισης
Απορριμμάτων & Καθαριότητας
Δημοτικές
4ος Άξονας «Βιώσιμη Τοπική Κοινωνία» :
Πολιτικές Οικονομικής Ανάπτυξης – Απασχόλησης –
Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητας
Κάθε Άξονας αναλύεται σε Μέτρα και ∆ράσεις όπως ενδεικτικά αναφέρονται
τα κάτωθι:
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
210
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
1ος Άξονας «Ανθρωποκεντρική Τοπική Κοινωνία» :
•
•
•
•
•
•
•
•
Μέτρο 1.1.:
Μέτρο 1.2.:
Μέτρο 1.3.:
Μέτρο 1.4.:
οργάνωσης
Μέτρο 1.5.:
Μέτρο 1.6.:
Μέτρο 1.7.:
Μέτρο 1.8.:
Αποδοτικότητα – Ποιότητα Υπηρεσιών
Επιμόρφωση - Κατάρτιση
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Επιτελική Υποστήριξη – Σύγχρονες μορφές
Οικονομική ∆ιαχείριση
Συμμετοχικές ∆ιαδικασίες
Πολιτική Προστασία
Νομικά Πρόσωπα
2ος Άξονας «Δίκαιη Τοπική Κοινωνία»:
•
•
•
•
•
Μέτρο
Μέτρο
Μέτρο
Μέτρο
Μέτρο
2.1.: Υγεία
2.2: Πρόνοια
2.3.: Πολιτισμός
2.4.: Αθλητισμός
2.5.: Παιδεία
3ος Άξονας «Αειφόρος και Φιλο -Περιβαλλοντική Τοπική
Κοινωνία» :
•
•
•
•
Μέτρο
Μέτρο
Μέτρο
Μέτρο
3.1.:
3.2.:
3.3.:
3.4.:
Περιβάλλον
Πολεοδομία και χωροταξία
Μεταφορές – Συγκοινωνίες
∆ιαχείριση απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων
4ος Άξονας «Βιώσιμη Τοπική Κοινωνία» :
•
•
•
•
Μέτρο 4.1.: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού για την
προώθηση της απασχόλησης στο ∆ήμο
Μέτρο 4.2.: Προώθηση της επιχειρηματικότητας
Μέτρο 4.3.: ∆ημοτική Επιχειρηματικότητα
Μέτρο 4.4.: Καινοτόμες δράσεις τοπικής ανάπτυξης
Οι παραπάνω άξονες και μετρά εισάγονται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο και σε
διαβουλευση με την τοπική κοινωνία, προκειμένου να αναλυθούν και να
επεκταθούν σε δράσεις.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Εξωτερικός Σύμβουλος ΣΜΡ Συμβουλευτική
211