ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
Χωροπανίτης Ιωάννης
Διπλ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
Πολυτεχνείου Κρήτης
ΧΑΝΙΑ 07/05/2011
Αντικείμενο Απασχόλησης
z Ευρωπαϊκά
και Εθνικά Ερευνητικά
Προγράμματα
z Ιδιωτικά
συμφωνητικά με Εταιρίες,
∆ήμους, Νομαρχίες / Περιφέρειες
ΧΑΝΙΑ 07/05/2011
Αντικείμενο Απασχόλησης
z
Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα
ƒ Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ)
ƒ Ηλεκτροπαραγωγή από Γεωθερμικά ρευστά
ƒ Άμεση χρήση των γεωθερμικών ρευστών (τηλεθέρμανση,
θερμοκήπια, βιομηχανία αγροτικών προϊόντων,
αφαλάτωση κλτ)
ƒ ∆ιάδοση της συγκεκριμένης τεχνολογίας
ƒ Σεμινάρια για θέματα γεωθερμικών εφαρμογών
z
z
z
z
z
z
Ιδέα
Αναζήτηση συνεργατών
Τεκμηρίωση της ιδέας
Τεκμηρίωση του προϋπολογισμού
Αξιολόγηση της πρότασης
Έναρξη του έργου
ΧΑΝΙΑ 07/05/2011
Αντικείμενο Απασχόλησης
z Ιδιωτικά συμφωνητικά με Εταιρίες, ∆ήμους,
Νομαρχίες / Περιφέρειες
z Κυρίως Μελέτες Σκοπιμότητας και Μελέτες για την
αδειοδότηση των γεωθερμικών συστημάτων αβαθούς
γεωθερμίας για θέρμανση – ψύξη και Zεστό Nερό Xρήσης
(ΖΝΧ) σε κτίρια, κολυμβητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις,
θερμοκήπια κτλ.
ΧΑΝΙΑ 07/05/2011
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΑΘ
Μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με άλλα
συστήματα ψύξης – θέρμανσης αντλιών θερμότητας
Υπέδαφος
Αμετάβλητη η θερμοκρασία κατά την διάρκεια του έτους
ΧΑΝΙΑ 07/05/2011
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΑΘ
z
Γήινος Εναλλάκτης Θερμότητας
(ΓΕΘ) - Ε∆ΑΦΟΣ
z
Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας
(ΓΑΘ) - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
z
Σύστημα θέρμανσης εντός του
κτιρίου.
ΧΑΝΙΑ 07/05/2011
ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΓΕΘ)
Κλειστό σύστημα
Ανοιχτό σύστημα
ΧΑΝΙΑ 07/05/2011
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΘ
z
z
Ανάγκες του
κτιρίου σε
θέρμανση-ψύξη
και ΖΝΧ
∆ιαστασιολόγηση
και σχεδιασμό
του συστήματος
Απόδοση του
Γήινου
Εναλλάκτη
Θερμότητας
ΧΑΝΙΑ 07/05/2011
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΑΘ
™Γεωλογική μελέτη
ƒ Περιγραφή γεωλογικών σχηματισμών
ƒ Τομές Γεωτρήσεων
ƒ Μέτρηση θερμικής αγωγιμότητας και θερμικής
αντίστασης
™Μηχανολογική Μελέτη
ƒ Σχεδιασμός Μηχανοστασίου
ƒ Σχεδιασμός Συστήματος Θέρμανσης-Ψύξης
εντός του κτιρίου
ΧΑΝΙΑ 07/05/2011
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
™
Γεωλογική Μελέτη
™
Κατασκευή του
πρώτου ΓΕΘ
∆ιαστασιολόγηση ΓΕΘ
ƒ
ƒ
™
Μέτρηση Θερμικής
Αγωγιμότητας και
Θερμικής
Αντίστασης του
ΓΕΘ (TRT)
ƒ
ƒ
ƒ
ΧΑΝΙΑ 07/05/2011
Μήκος ΓΕΘ (αριθμός, βάθος
γεωτρ.)
∆ιάμετρος γεωτρήσεων
Υλικό ενεμάτωσης
Μονό ή διπλό U
∆ιάμετρος σωληνώσεων Φ32
ή Φ40
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΧΑΝΙΑ 07/05/2011
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΘ
ΧΑΝΙΑ 07/05/2011
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
ΧΑΝΙΑ 07/05/2011
ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ (TRT)
™ Ασφαλή μέθοδος για την ορθή διαστασιολόγηση του ΓΕΘ
™ ∆ιαφοροποίηση από την θεωρητική τιμή
ΧΑΝΙΑ 07/05/2011
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ
Ο ΜΗΧΟΠ
™ Υπογραφή ως προς την αδειοδότηση συστημάτων ΓΑΘ
ƒ
ΦΕΚ 1595Β/2004 (Γεωλόγος ή Μηχανικός Μεταλλείων)
ƒ
ΦΕΚ 1249Β/2009 («∆ιπλωματούχος ή Πτυχιούχος ή Τεχνικός επιστήμονας που ο
νόμος του παραχωρεί δικαίωμα υπογραφής»).
ƒ
Σχέδιο Νόμου 100714 («∆ιπλωματούχος ή Πτυχιούχος ή Τεχνικός επιστήμονας που ο
νόμος του παραχωρεί δικαίωμα υπογραφής»).
™ Κατασκευή Γεωτρήσεων ή Σκάμματος
∆εν μας δίνεται το δικαίωμα από μόνοι μας να αναλάβουμε την διάνοιξη των
γεωτρήσεων ή του σκάμματος
«∆εν γίνεται δεκτή η υπεύθυνη δήλωση όπου βεβαιώνεται η ανάθεση και
ανάληψη της επίβλεψης της κατασκευής»
ΧΑΝΙΑ 07/05/2011
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
ΧΑΝΙΑ 07/05/2011