close

Enter

Log in using OpenID

6Α8Δ469Β4Μ-Δ5Ξ-2 - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερεύνας

embedDownload
ΑΔΑ: 6Α8Δ469Β4Μ-Δ5Ξ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.03.30 16:16:18
EEST
Reason:
Location: Athens
Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831
46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831
E-mail: [email protected] / www.rc.aueb.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 27/03/2015
Αρ. Πρωτ.920000/485-15
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΛΕΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»
Στo πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΛΕΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ», που
υλοποιείται από τον
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να
απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας (21 μηνών), με
δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι τη λήξη του έργου, μέχρι δύο (2) συνεργάτες.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, συνίσταται στην παρακολούθηση και
τον συντονισμό του Έργου με τίτλο: «Πρωτότυπες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
Καθηγητών-Λεκτόρων ΟΠΑ».
Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 21 μήνες
Προϋπολογισμός: έως 31.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ανά σύμβαση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:
Συνεργάτης Α:
1. Προπτυχιακό τίτλο σπουδών Οικονομικής / Λογιστικής ή Θετικής κατεύθυνσης ΑΕΙ
ή Προπτυχιακό τίτλο σπουδών Οικονομικής/ Λογιστικής ΤΕΙ
ΑΔΑ: 6Α8Δ469Β4Μ-Δ5Ξ
2. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων
3. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2)
Συνεργάτης Β:
1.
Προπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ
2.
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων
3.
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2)
Επιθυμητά προσόντα:
1. Μεταπτυχιακό τίτλο σε Oικονομικές Επιστήμες ή Λογιστική ή διοίκηση
επιχειρήσεων
2. Ικανότητα επικοινωνίας
3. Εμπειρία
σε
παρακολούθηση
Ευρωπαϊκών
ή
Συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων ή / και διενέργεια διαγωνισμών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης
όλων των βασικών κριτηρίων για τα παρακάτω προσόντα, τα οποία και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
Α/
Κριτήριο
Α
Αξιολόγησης
1
Μεταπτυχιακός
τίτλος
Εμπειρία
Γνώση της Αγγλικής
Γλώσσας
(Σε
επίπεδο ανώτερο
από το ζητούμενο)
Συνολική αποτίμηση
της εικόνας του
υποψηφίου
(ενδεικτικά
αναφέρονται η
ικανότητα
επικοινωνίας, η
κατανόηση των
απαιτήσεων του
έργου, η
2
3
4
Παρατηρήσεις
Βαθμολογείται η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών όπως περιγράφεται στην πρόσκληση
10 βαθμοί ανά έτος και μέχρι 4 έτη
Άριστη (Επίπεδο C2) – 10
Πολύ Καλή (Επίπεδο C1) - 5
Προσωπική συνέντευξη (είναι δυνατή η χρήση
τηλεπικοινωνιακών μέσων αν αυτό κριθεί
αναγκαίο)
Μέγιστος Βαθμός
Βαρύτητα
Κριτηρίου
Κριτηρίου
20
20%
40
40%
10
10%
30
30%
ΑΔΑ: 6Α8Δ469Β4Μ-Δ5Ξ
Α/
Κριτήριο
Α
Αξιολόγησης
Παρατηρήσεις
Μέγιστος Βαθμός
Βαρύτητα
Κριτηρίου
Κριτηρίου
δυνατότητα άμεσης
ενσωμάτωσης στο
έργο)
ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην
ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι
συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς,
στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους
ατομικούς φακέλους και στα
στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,
ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων
του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο
υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη
νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος
κλπ).
2) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η
διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι
επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά
η πρόταση του ενδιαφερόμενου την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
3) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της
πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται
4) Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να
πραγματοποιηθεί
αντικατάσταση
του/των
επιλεχθέντος/ντων
με
άλλον/ους
ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
5) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά
δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το
ΑΔΑ: 6Α8Δ469Β4Μ-Δ5Ξ
δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική
ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. O ΕΛΚΕ μπορεί με
απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση μέχρι τη λήξη του έργου, εφόσον αυτό
επιτρέπεται και υπό τους όρους του νόμου.
6) Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.
Έντυπο του παραρτήματος Α΄
2.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά ή ελληνικά.
3.
Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης)
πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που
θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του
παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και θεωρημένα αντίγραφα
τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται
στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος
όροφος, μέχρι την Παρασκευή 17/04/2015 ώρα 16:00. Επισημαίνεται ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα
παραμένει κλειστός από 08/04/2015 έως 15/04/2015. Στον φάκελο να αναγράφεται η
φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο:
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΛΕΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ » και κωδικό ΕΡ-2268-01. Σε περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203996, κ. Δημήτρη Ζευγώλη, ή 210-8203833 κ. Φραγκίσκο
Γιαλιτάκη.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
Η Προϊσταμένη Γραμματείας
Ευαγγελία Κρέπια
ΑΔΑ: 6Α8Δ469Β4Μ-Δ5Ξ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Όνομα : ……………………………………………………………….
Επώνυμο : ……………………………………………………………….
Δ/νση : ……………………………………………………………….
Τηλέφωνο : ……………………………………………………………….
Ε-mail: ………………………………………………………………
ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
Για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του
Έργου με τίτλο: «Πρωτότυπες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Καθηγητών - Λεκτόρων ΟΠΑ –
Διαχειριστική και Οικονομική Υποστήριξη »
Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. ………..…………….. πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω
πρόταση για την εκτέλεση του έργου …………………..………………………..
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά
που ορίζει η πρόσκληση.
Ημερομηνία: …./…../2015
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
183 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content