ξενοδοχειακες & τουριστικες επιχειρησεις εμμανουελα

2013
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
31η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.12749/092/Β/86/134 Γ.Ε.ΜΗ. 122611933000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως
Β.
Αποσβέσεις
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη
Ποσά
Ποσά
αξία
κλειόμενης
προηγούμενης
Χρήσεως 2013
Χρήσεως 2012
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Γ.
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Α.
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.
(11.000 μετοχές των 30,00 ευρώ
εκάστη)
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Καταβεβλημένο
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
59.927,48
0,00
59.927,48
59.927,48
0,00
59.927,48
1.736.543,76
574.846,15
1.161.697,61
1.709.860,69
506.090,03
1.203.770,66
5.Μεταφορικά Μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
330.000,00
59.231,32
59.231,32
20.361,88
13.179,80
651.000,00
651.000,00
671.361,88
664.179,80
7.511,23
21.051,81
1.068.104,43
1.074.462,93
747.468,42
842.893,58
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής -
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
330.000,00
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
594.782,89
339.353,76
255.429,13
594.782,89
282.210,23
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή
αξίας
312.572,66
16.294,25
814,72
15.479,53
0,00
0,00
0,00
782.676,11
752.273,63
30.402,48
728.715,74
659.531,58
69.184,16
3.190.224,49
1.667.288,26
1.522.936,23
3.093.286,80
1.447.831,84
1.645.454,96
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
IV. Aποθεματικά Κεφάλαια
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΙΙ.
1. Τακτικό αποθεματικό
5. Αφορολόγητα αποθεματικά
ειδικών
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
διατάξεων νόμων
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
520,00
520,00
1.523.456,23
1.645.974,96
V. Αποτελέσματα σε νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Δ.
Ι.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
΄
Αποθέματα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV)
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα
υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
ΙΙ.
3.029,20 Γ.
2.895,00
Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
11. Χρεώστες διάφοροι
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
48.590,96
75.122,52
4.945,60
9.384,00
43.000,00
43.000,00
1. Προμηθευτές
12.789,47
16.993,07
21.305,55
2α. Επιταγές πληρωτέες
μεταχρονολογημένες
50.664,20
52.483,21
109.418,68
108.549,72
43.401,07
11α. ΦΠΑ Ελληνικό Δημόσιο
2. Δάνεια Τραπεζών
ΙΙ.
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3. Τράπεζες λογαρ.
βραχυπρόθεσμων
4.295,51
226,59
539.369,95
352.216,08
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
109.564,30
36.799,52
683.603,09
501.254,74
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
127.195,93
140.872,89
10. Μερίσματα πληρωτέα
150.000,00
30.584,46
19.756,56
1.475,23
230.484,71
226.917,81
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως
υποχρεώσεων
προκαταβολών και πιστώσεων
IV.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.
Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
250.241,27
228.393,04
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)
936.739,36
732.676,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
2.460.195,59
2.378.651,94
11.Πιστωτές διάφοροι
84.990,16
75.012,56
644.622,74
461.295,43
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
1.392.091,16
1.304.189,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Γ)
2.460.195,59
2.378.651,94
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
1.038.529,91
Μείον: Κόστος πωλήσεων
975.546,82
283.200,34
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη)
χρήσεως
715.525,28
692.346,48
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
(Κερδών)
24.000,00
31.444,41
323.004,63
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
739.525,28
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
166.649,31
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
264.264,40
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως
430.913,71
317.675,91
308.611,57
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
(+) Λοιποί φόροι μη ενσωματωμένοι
490.988,85
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Χρήσεως 2013
Χρήσεως 2012
στο λειτουργικό κόστος
232.802,04
4.664,46
Ποσά
προηγούμενης
προηγούμενων χρήσεων
723.790,89
173.312,94
Ποσά
κλειόμενης
1.965,22
76.061,66
21.051,81
48.878,30
-5.544,06
-44.808,69
0,00
0,00
προηγούμενων χρήσεων
(-) Υπεραξία προς κάλυψη ζημιών
Μείον:
προηγούμενων χρήσεων
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
42.779,40
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως
-38.114,94
51.282,30
270.496,63
-49.317,08
Σύνολο
183.484,96
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
Kέρδη σε Διάθεση
ΙΙ.
203.636,53
0,00
0,00
219.144,28
80.131,27
54.450,97
23.895,83
164.693,31
56.235,44
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα Κέρδη
716,78
1.433,88
0,00
14.048,34
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως
εξής:
716,78
15.482,22
1. Τακτικό αποθεματικό
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
2. Πρώτο μέρισμα
5.035,47
16.334,20
36.788,92
21.369,67
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
-20.652,89
3. Πρόσθετο μέρισμα
0,00
36.788,92
249.843,74
-21.306,70
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
162.178,26
219.456,42
7.182,08
4.599,17
47.760,80
30.584,46
102.239,20
0,00
7.511,23
21.051,81
164.693,31
56.235,44
338.875,44
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ
προ φόρων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 396103
173.249,21
46.207,21
252.758,84
203.636,53
86.116,60
76.061,66
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 467177
Σελίδα 1
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α' ΤΑΞΗΣ - ΑΡ. ΑΔ. 6839 - Α.Φ.Μ. 026381408