INTEΡΤΙΤΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.

INTEΡΤΙΤΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 849901000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 22888/01/Β/90/562)
ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α, 111 43 ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013
(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧA)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις Oικονομικές Kαταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΙΝΤΕΡΤΙΤΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες Oικονομικές Kαταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού
ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :
Διεύθυνση διαδικτύου:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :
Ελεγκτική εταιρία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
Νομαρχία Αθηνών
www.intertitan.gr
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Νικόλαος Βλασσόπουλος
Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Δικαίος
Μέλη: Ιωάννης Κρυσταλίδης, Κωνσταντίνος Γκίκας, Λουκάς Πετκίδης, Παύλος
Πασχόπουλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
31/12/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2013 και
1/1/2012 αντίστοιχα)
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης
28 Μαρτίου 2014
Χρήστος Πελεντρίδης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17831)
Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)
3.777.384
31/12/2012
3.784.215
8.149
-6.831
3.785.533
3.777.384
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες και προπληρωμές
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
31/12/2013
59.863
295.966
185.373
1.280.523
2.265.623
4.087.348
31/12/2012
63.748
288.352
511.803
1.599.859
2.104.960
4.568.722
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (125.402 μετοχές των € 24,00)
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
3.009.648
775.885
3.785.533
3.009.648
767.736
3.777.384
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α + β)
31.488
270.327
301.815
4.087.348
35.953
755.385
791.338
4.568.722
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων
Κέρδη χρήσεως προ φόρων
Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:
Αποσβέσεις ενσωμάτων ακινητοποιήσεων
Πρόβλεψη συνταξιοδοτικών παροχών
(Έσοδα) / έξοδα απο τόκους και συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδος εκμεταλεύσεως πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς
(Μείωση) / αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση
Πληρωμές φόρων
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Σύνολο ταμιακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β)
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εκροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 - 31/12/2013
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
1/1-31/12/2013
1/1-31/12/2012
6.218.737
-5.758.015
460.722
36.338
-423.333
-31.196
7.068.218
-6.682.675
385.543
51.178
-409.517
-26.215
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων
Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων και χρηματοδοτικών
αποτελεσμάτων
Έξοδα και έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους
42.531
989
-19.710
-29.409
22.821
-28.420
466
23.287
-15.138
8.149
35.713
7.293
-14.124
-6.831
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ με έδρα την Αθήνα
η οποία συμμετέχει 99,99% στο κεφάλαιο της Εταιρίας.
2. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας
χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:
* Αγορές Αγαθών:
€ 4.947.978
* Αγορές Υπηρεσιών:
€ 3.013
3. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: 6 άτομα
4. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας
6. Ανέλεγκτες χρήσεις 2007-2010.
Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η Εταιρία ελέγθηκε φορολογικά από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεκτές Λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 82 παραγρ.5Ν.2238/1994. Για τη χρήση 2013 ο
έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013. Αν μέχρι την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Βλασσόπουλος
Α.Δ.Τ. AI 573166/2010
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου
Γρηγόρης Δικαίος
Α.Δ.Τ. AΒ 291692/2006
Φωτεινή Κωτσιοπούλου
Α.Δ.Τ. ΑΖ 105492/2007
ΑΡ.Μ.ΑΔΕΙΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ: 0089856
23.287
7.293
19.710
-4.465
-466
38.066
326.430
322.843
-471.937
215.402
-31.766
183.636
29.409
9.763
-35.713
10.752
-332.051
1.321.801
478.859
1.479.361
1.479.361
-15.825
-7.614
472
-22.967
160.669
-14.600
35.715
21.115
1.500.476
-6
-6
160.663
2.104.960
2.265.623
-2
-2
1.500.474
604.486
2.104.960
-