Δείτε το άρθρο εδώ - περιφερεια πελοποννησου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη, 2-4-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από Τμήμα
Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., με το υπ’
αριθμ. πρωτ. 3006/108/2.03.2015 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, με τα
παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
•
Είδος Φακέλου:
Αιολικό Πάρκο ισχύος 18 MW και Φ/Β πάρκο ισχύος 1,91224 MW, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2
της 10ης Ομάδας με α/α 1 & 2, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση
Λογγαράκια της Τ.Κ. Ηλιοκάστρου
της
Δ.Ε. Ερμιόνης του Δ. Ερμιονίδας της ΠΕ Αργολίδας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου
•
Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται ή ανανεώνεται: 444/28-3-2005
•
Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.
•
Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού
Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: Στ. Κολλάς (τηλ. 2710 221020)
•
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, τηλ. 2713601138
•
Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
•
Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr
Ο Περιφερειάρχης
Πέτρος Τατούλης
1