ΑΠ 4 - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.04.09 10:54:50
EEST
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 730Α465ΦΘΘ-Χ44
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ
ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"
Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 11855
Πληροφορίες : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΛΑΜΑΖΟΓΛΟΥ
Τηλέφωνο : 210 3278001 2103278105
Fax : 2103278073
Email : [email protected]
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 07/04/2015
Α.Π. : 5611
Προς:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΙΟ
T.K : 26500
ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ" με κωδικό MIS 299909
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ειδικός Γραμματέας
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-04-2005),
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2007/5634-16/11/2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση", όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011, C(2012)9777/18-12-2012 και C(2013)9090/12-12-2013
Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
4. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ Ε.Υ.Σ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/τ.Β’/27-03-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013, και τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (ΦΕΚ 1957/τ.Β’/09-09-2009),
28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088/τ.Β’/19-07-2010) και 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (ΦΕΚ 292/τ.Β’/13-02-2013)
Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής,
5. Τη με αρ. πρωτ. ΚΑ/3345/14-12-2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Ν.3614/2007, με την οποία
συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδ. Πράξης: 299909
Σελίδα 1 από 5
ΑΔΑ: 730Α465ΦΘΘ-Χ44
265/τ.Α’/23-12-2014), όπως ισχύει,
7. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α’/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
8. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α’/27-01-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
9. Τη µε αρ. πρωτ. 34681/27-03-2015 (ΦΕΚ 178/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./27-03-2015) Απόφαση που αφορά στο «Διορισμό μετακλητού
Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού»,
10. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που αφορούν την έγκριση
των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως αυτά ισχύουν.
11. Τη με αρ. πρωτ. 2785/03-03-2009 Ανοιχτή Πρόσκληση με Κωδ. 27 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Τα με αρ. πρωτ. 16612/16-10-2012 και 8536/8-6-2012 έγγραφα με θέμα «Εφαρμογή της κατ΄ αποκοπή δήλωσης έμμεσων
δαπανών» της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ,
13. Το με αρ. 282/8-2-2013 ΥΣ του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με θέμα “Χρονική επέκταση και αύξηση προϋπολογισμού
για
τις
Κατηγορίες
Πράξεων
«ΔΑΣΤΑ»,
«ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ»,
«ΜΟΝΑΔΕΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και «ΜΟΔΙΠ»",
14. Tην απόφαση με ΑΠ 3687/14-02-2013 του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων με θέμα “Χρονική επέκταση και αύξηση
προϋπολογισμού για τις Κατηγορίες Πράξεων «ΔΑΣΤΑ», «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ», «ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και «ΜΟΔΙΠ»",
15. Το με αρ. πρωτ. 16611-01/09/2014 αίτημα τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ" προς
"ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"" και το με αρ. 2334/14-11-2014 ΥΣ θετικής
εισήγησης από τη Μον. Β3 για την αιτούμενη από το δικαιούχο τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης,
16. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της
πρότασης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
17. Τη με αρ. πρωτ. 654/7-4-2015, εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της πράξης στο Ε.Π.
"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".
Αποφασίζει
την 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ" , στον Αξονα Προτεραιότητας
"04 - Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
299909
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδ. Πράξης: 299909
Σελίδα 2 από 5
ΑΔΑ: 730Α465ΦΘΘ-Χ44
Ε8458
2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2010ΣΕ84580527
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
4. Κωδικός Δικαιούχου:
501109
5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
Οι στόχοι του Φυσικού Αντικειμένου, θα επιτευχθούν ως ακολούθως:
- ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΔ ΓΙΑ ΑΜΕΑ, ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
- ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
- ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ
- ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΔ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Β΄ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το φυσικό αντικείμενο αναλύεται περαιτέρω στο επισυναπτόμενο σχετικό αρχείο.
Η ανάπτυξη, η οργάνωση, η υποστήριξη και η λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης
του Πανεπιστημίου Πατρών.
6. Παραδοτέα πράξης:
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός
Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)
Μονάδα Μέτρησης
Τιμή Στόχος
Αριθμός
1.00
Αριθμός
17,000.00
Αριθμός
3.00
6431
Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται ή
ενισχύονται
6433
Αριθμός ωφελούμενων φοιτητών / φοιτητριών από δράσεις του
Γραφείου Διασύνδεσης **
8004
Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 59 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015
10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.
Άμεσες Δαπάνες
Βάσει
Παραστατικων
i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
Έμμεσες Δαπάνες βάσει παραστατικών
Βάσει
Παραστατικων
i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (2)
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδ. Πράξης: 299909
Σελίδα 3 από 5
380,017.74
0.00
380,017.74
380,017.74
11,036.52
0.00
11,036.52
11,036.52
380,017.74
11,036.52
ΑΔΑ: 730Α465ΦΘΘ-Χ44
Έμμεσες Δαπάνες κατ' αποκοπή
41,150.41
Κατ' αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί
των άμεσων δαπανών
41,150.41
Σύνολο (3)
41,150.41
41,150.41
ΣΥΝΟΛΑ
432,204.67
432,204.67
11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 432,204.67 Ευρώ
12. Πράξεις επιχορηγήσεων
Το μέγιστο ύψος των έμμεσων δαπανών που δηλώνονται βάσει παραστατικών ανέρχεται σε 10.00% επί των επιλέξιμων
άμεσων δαπανών της πράξης.
Το εφαρμοζόμενο ποσοστό για την κατ΄αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών ανέρχεται σε 17% επί των επιλέξιμων
άμεσων δαπανών των υποέργων της πράξης.
Τα ποσοστά για την κατ΄ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 και 3 της υπ.
αριθμ. 3653/ΕΥΘΥ/114/26.01.2012 υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και εφαρμόζονται ως εξής:
Το σταθερό ποσοστό για την κατ΄αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών της πράξης ανέρχεται συνολικά σε 17% επί
των επιλέξιμων άμεσων δαπανών.
Το ποσοστό αυτό αναλύεται σε 9%, με το οποίο αποζημιώνονται οι έμμεσες δαπάνες διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ και σε 8% με το οποίο αποζημιώνονται οι έμμεσες λειτουργικές
δαπάνες του ΑΕΙ για την υλοποίηση της πράξης/υποέργου. Το επιμέρους ποσό που υπολογίζεται βάσει του
ανωτέρω ποσοστού 8% αποτελεί έσοδο για το ΑΕΙ και εγγράφεται στο λογιστικό του σύστημα, σε διακριτό κωδικό
εσόδων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.
Για την εφαρμογή του συστήματος των κατ’ αποκοπήν έμμεσων δαπανών το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
διαχωρίζεται σε 2 φάσεις (Α΄ & Β΄), με τη δημιουργία ενός δεύτερου υποέργου.
Στο πρώτο υποέργο (Α΄ ΦΑΣΗ) αποτυπώνεται το διακριτό ολοκληρωμένο φυσικό και αντίστοιχο οικονομικό
αντικείμενο που υλοποιήθηκε έως την 31/12/2012, με εφαρμογή συστήματος υπολογισμού έμμεσων δαπανών με τη
μέθοδο του πραγματικού κόστους.
Στο δεύτερο υποέργο (Β΄ΦΑΣΗ) αποτυπώνεται το διακριτό φυσικό και αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο για το
διάστημα από την 01/01/2013 έως τη λήξη της Πράξης, με εφαρμογή του συστήματος των κατ’ αποκοπήν έμμεσων
δαπανών.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 432,204.67 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 432,204.67 ευρώ και Π/Υ(2)
0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :
Π/Υ (1)
ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):
Ε8458
Φορέας ΣΑ:
1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
2010ΣΕ84580527
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)
1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 432,204.67 (ποσό
σε ευρώ).
Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2015 στο Π.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 106,467.15 (ποσό σε ευρώ)
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδ. Πράξης: 299909
Σελίδα 4 από 5
ΑΔΑ: 730Α465ΦΘΘ-Χ44
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,
παραμένουν σε ισχύ.
Ειδικός Γραμματέας
Ιωαννίδης Γεώργιος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Μονάδα Β3, ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7,
Αθήνα
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης)
4. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδ. Πράξης: 299909
Σελίδα 5 από 5