Απόφαση Ένταξης

ΑΔΑ: Β49ΜΘ-83Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ
Ταχ.Κώδικας : 10677
Πληροφορίες : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ
Τηλέφωνο : 2131500833
Fax : 2131500751
Email : [email protected]
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΘΗΝΑ, 25/05/2012
Α.Π. : 1824
Προς:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ 22
T.K : 11636
ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχικές
διαταραχές που διαβιούν στην κοινότητα Νομού Φωκίδας" με κωδικό MIS 376612 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3840/31.3.2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010),
2. Την με αρ. C/2007/5534/12.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού», (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) όπως αυτή ισχύει.
3. Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις της υπ΄αριθ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.6.2010 όμοιας Απόφασης και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 23125/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1502/8.12.2000) περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας
με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία – Πρόνοια» 2000 - 2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την υπ’ 4088/18.6.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007, με σκοπό την αναδιάρθρωσή της
σε «Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 278/τεύχος υπαλ. Ειδικών Θέσεων & Οργάνων
Διοίκησης Φορέων του Δημ. & Ευρ. Δημ. Τομέα/30.6.2008),
5. το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009).
6. το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
243 Α΄/11.11.2011).
7. Το Π.Δ. 96/2010 περί «Σύστασης Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ170/Α/28.9.2010)
8. την Απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/2009).
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.42346/23-04-2012 (ΦΕΚ 202/ΥΟΔΔ/23-04-2012) κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του
υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισμού του κ. Αθ. Κωτσόπουλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 1 από 5
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΑΔΑ: Β49ΜΘ-83Ι
10. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών
και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’και άλλες διατάξεις»
11. Την υπ’αριθμ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π.οικ139649 (ΦΕΚ 1765/10-11-10) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
του δικαιώματος της υπογραφής εγγράφων ‘Με εντολή Υπουργού’ στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55741/4965/28.7.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για
πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» στην «Ειδική Υπηρεσία
Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013»,
13. Την από 4.4.2008 1η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
14. Την με αρ.πρωτ. 2149/27-07-2011 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007- 2013 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας 15 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»
15. Την με αρ. πρωτ. 3152/16-12-2011 πρόταση της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας για την υλοποίηση
της πράξης «Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημέρας για το follow up ενηλίκων ψυχικά ασθενών που διαβιούν στην κοινότητα».
16. Την με αρ. πρωτ. Υ5β/ΓΠ/οικ.144856/29-12-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα
: «Έγκριση Άδειας Σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημέρας Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων στο Νομό
Φωκίδας, της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας».
17. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της ως άνω πρότασης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής
αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο
αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ.
Αποφασίζει
την Ένταξη της Πράξης "Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχικές
διαταραχές που διαβιούν στην κοινότητα Νομού Φωκίδας" στον Αξονα Προτεραιότητας "15 - Εδραίωση της
μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας , Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας
Υγείας του πληθυσμού στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου" του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
376612
Ε0918
2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2012ΣΕ09180126
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 2 από 5
ΑΔΑ: Β49ΜΘ-83Ι
4. Κωδικός Δικαιούχου:
6212971
5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
Στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 15, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ , προτείνεται
από την Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. προτείνεται η λειτουργία ΚΗ στο νομό Φωκίδας για παιδιά,
εφήβους και ενήλικες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Βασικός στόχος είναι η
πρόληψη, η παραμονή στην κοινότητα του ατόμου που ωφελείται των υπηρεσιών του,
η αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης και περιθωριοποίησης του, η βελτίωση
εκείνων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική ενσωμάτωση και
η αύξηση της διαπραγματευτικής/διεκδικητικής του ικανότητας ώστε να ασκεί τα
δικαιώματα του ως πολίτης. Η επίτευξη του επιστημονικού έργου θα γίνεται σε ατομικό, ομαδικό και συλλογικόκοινωνικό επίπεδο με την συνεργασία και δικτύωση με τους άλλους (υπάρχοντες)
φορείς υγείας του τόπου, για την συνέχεια της φροντίδας και της βελτίωσης της
ποιότητας της ζωής του ασθενή.
6. Παραδοτέα πράξης:
- 24 μήνες λειτουργίας του Κ.Η. - Έντυπα, άρθρα και φυλλάδα για ευαισθητοποίηση της κοινότητας
- Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
- Πεπραγμένα για την ενημέρωση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του έργου
- Έκθεση αξιολόγησης
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός
Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)
Μονάδα Μέτρησης
5085
Πλήθος θέσεων εργασίας που συγχρη-ματοδοτούνται
Αριθμός
5573
Λειτουργία νέων δομών ψυχ. υγείας στην κοινότητα
Αριθμός
9007
Δυναμικότητα Δομών Κοινωνικής Φροντίδας
Αριθμός
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 25.42 (μήνες)
Τιμή Στόχος
8.00
1.00
15.00
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015
10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.
Άμεσες Δαπάνες
Βάση
Παραστατικων
191,030.00
8,970.00
200,000.00
200,000.00
i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ
11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 200,000.00 Ευρώ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 3 από 5
200,000.00
200,000.00
200,000.00
ΑΔΑ: Β49ΜΘ-83Ι
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 200,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 200,000.00 ευρώ και Π/Υ(2)
0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :
Π/Υ (1)
ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):
Ε0918
Φορέας ΣΑ:
1010500
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
(νέο έργο Π.Δ.Ε.)
2012ΣΕ09180126
1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 200,000.00 (ποσό
σε ευρώ).
Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 100,000.00 (ποσό σε ευρώ)
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των
Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Κωτσόπουλος Αθανάσιος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
4. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Δ/νση Οικονομικού/Τμήμα Π.Δ.Ε.
- Δ/νση Ψυχικής Υγείας
Αριστοτέλους 17 - 19, 10187 Αθήνα
5. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
- Διαχειριστική Αρχή Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
- ΕΥΣΕΚΤ
Κοραή 4, ΤΚ 105 64, Αθήνα
6. Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
- Εθνική Αρχή Συντονισμού
- Δ/νση Δημόσιων Επενδύσεων
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 4 από 5
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
- Αρχή Πιστοποίησης
Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57 Αθήνα
ΑΔΑ: Β49ΜΘ-83Ι
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
• Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• ΕΥτΥΚΑ/ Προϊστάμενοι Μονάδων Β, Α2
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 5 από 5