close

Enter

Log in using OpenID

1. Dönem 2. Dönem - İstanbul Esenyurt Üniversitesi

embedDownload
1. Dönem
Ders Adı
Kodu
Course
Algoritma ve
BLP101
Programlamaya
Giriş
BLG105
Bilgi İletişim
Teknolojileri
T U K
AKTS
2 2 3
6
Information Technologies
2 2 3
4
Mathematics
3 0 3
5
Introduction to Algorithm and
Programming
MAT107
Matematik
BLP103
Bilgisayar Donanımı Computer Hardware
2 0 2
3
BLP105
İşletim Sistemleri
Operating Systems
2 0 2
3
MYO101
İş Etiği
Professional Ethics
2 0 2
3
BLP107
Web Tasarımı
Web Design
2 2 3
6
15 6 18
30
Course
T U K
AKTS
Law of Information
2 0 2
3
Visual Programming-I
1 2 2
5
3 0 3
5
1 2 2
5
Toplam
2. Dönem
Kodu
Ders Adı
BLP102
Bilişim Hukuku
BLP104
Görsel
Programlama-I
MYO102
Kalite Güvencesi ve
Kalite Yönetim
Management Systems
Sistemleri
BLP106
Quality Assurance and Quality
Nesneye Dayalı
Object Oriented
Programlama I
Programming-I
TUR106
Türk Dili
Turkish Language
4 0 4
4
BLP108
Grafik ve
Graphics and Animation
1 2 2
4
1 2 2
4
13 8 17
30
Animasyon
BLP110
Veritabanı Yönetim Database Management
Sistemleri
Systems
Toplam
1
3. Dönem
Kodu
Ders Adı
Course
T U K
AKTS
3 0 3
3
4 0 4
4
3 0 3
5
Visual Programming-II
2 2 3
5
Internet Programming-I
2 2 3
4
2 2 3
5
2 2 3
4
18 8 22
30
YDL203
İngilizce I
ATA201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
Principles of Atatürk
Bilgisayar Ağ Sistemleri
Computer Network
BLP201
English Language I
and History of Reforms
Systems
BLP203
Görsel Programlama II
BLP205
İnternet Programcılığı I
BLP209
Nesneye Dayalı Programlama
II
BLP209
C Programlama
Object Oriented
Programming-II
C Programming
Toplam
4. Dönem
Kodu
YDL203
BLP202
BLP204
BLP206
BLP208
BLP210
BLP212
BLP214
Ders Adı
Course
T U K
AKTS
İngilizce II
English Language II
3 0 3
3
İnternet Programcılığı-II
Internet Programming-II 2 2 3
4
C# Programlama
C# Programming
2 2 3
4
Mesleki Proje
Occupational Project
1 4 3
5
Mikrobilgisayar Sistemleri ve
Microcomputer Systems
Assembler
and Assembler
2 2 3
4
Mobil Programlama
Mobile Programming
2 2 3
4
E-Ticaret
E-Commerce
2 0 2
3
2 0 2
3
16 12 22
30
Sistem Analizi ve Tasarımı
Toplam
System Analysis and
Design
2
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Bilgi İletişim Teknolojileri
İngilizce / English
Information Technologies
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
BLG105
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
2
3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğrencilere bilgisayar sistemininin hangi parçalardan oluştuğunu,
donanım birimlerinin sistem içinde yaptıkları görevleri anlatmak,
office programlarının ve işletim sistemlerinin temel olarak
kullanılmasını öğretmektir
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To give information about basic parts of computer system and
duties of hardware units included in system to students and teach
them basic usage of operating systems and office programs.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
3
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Bilgisayar Tarihçesi – Sayı Sistemleri
Computer History-Number Systems
2
Frekans-Zaman-Bit-Byte Kavramları
Frequency, Time, Bit, Byte Concepts
3
Bilgisayar Donanımı-Anakart/Çevre Birimleri Computer Hardware:Motherboard/Peripherals, Access Roads
Bağlantı Yolları ve Hızları
and Speeds
4
Bilgisayar
Kartları
5
Bilgisayar Donanımı-Mikroişlemciler
Computer Hardware:Microprocessors
6
Bilgisayar Donanımı-Harddisk
Computer Hardware:Hard Disk Drive
7
Bilgisayar Donanımı-CD/DVD Okuyucu ve
Computer Hardware:CD/DVD Readers and Writers
Yazıcılar
8
MS Office Word Kullanımı
Using Microsoft Office Word
9
MS Office Word Kullanımı
Using Microsoft Office Word
10
MS Office Excel Kullanımı
Using Microsoft Office Excel
11
MS Office Excel Kullanımı-Fonksiyonlar
Using Microsoft Office Excel-Excel functions
12
MS Office Excel Kullanımı-Fonksiyonlar
Using Microsoft Office Excel-Excel functions
13
MS Office Excel Kullanımı-Makrolar
Using Microsoft Office Excel-Excel macros
14
Genel Tekrar ve Ödev Kontrolü
General Review and Homework Control
Donanımı-FSB-RAM
ve
Ekran
Computer Hardware:FSB-RAM and Graphic Cards
4
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) Bilgisayarın yazılımsal işlevini kavrar
1) Comprehends software function of computer
2) Bilgisayar Mimarisi ve İşleyişini kavrar
2) Comprehends computer architecture and working
3) Bilgisayarın tanımını yapar
3) Makes definition of computer
4) Bilgisayar donanımında kullanılan birimleri, 4) Knows units, cards and device structures and their
kartları ve cihazların yapılarını, çalışma working principles.
prensiplerini bilir.
5) Bilgisayar sistemlerinin oluşturulması, montajı, 5) Has necessary information for formation, montage,
bakım-onarımı için gerekli bilgilere sahiptir
maintenance-repairing of computer systems.
6) Bilgisayar donanımı için montaj ve arıza tespiti 6) Makes montage and fault finding works for computer
işlemlerini gerçekleştirir.
hardware.
7) İşletim sistemlerini kurar ve temel seviye 7) Installs operating system and makes basic level settings.
ayarlamaları gerçekleştirir.
8) İşletim sistemlerini amacına uygun olarak 8) Uses operating system according to its purpose.
kullanır.
9) Office programlarını ileri seviyede kullanır.
9) Uses office programs in advanced level.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç.
1
P.Ö.Ç.
2
P.Ö.Ç.
3
P.Ö.Ç.
4
P.Ö.Ç.
5
P.Ö.Ç.
6
P.Ö.Ç.
7
P.Ö.Ç.
8
P.Ö.Ç.
9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
P.Ö.Ç.
12
DÖÇ1
DÖÇ2
x
x
x
x
x
x
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ-9
DÖÇ-10
DÖÇ-11
DÖÇ-12
x
5
P.Ö.Ç.
13
P.Ö.Ç.
14
P.Ö.Ç.
15
P.Ö.Ç.
16
P.Ö.Ç.
17
P.Ö.Ç.
18
P.Ö.Ç.
19
P.Ö.Ç.
20
P.Ö.Ç.
21
P.Ö.Ç.
22
P.Ö.Ç.
23
x
6
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Algoritma ve Programlamaya Giris
İngilizce / English
Introduction to Algorithms and Programming
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
BLP103
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
2
3
6
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Temel programlama dili terim ve yapılarının öğrenilmesini,
Algoritmik düşünme yetisinin kazandırılmasını, C++ Dilinin
öğretilmesini, Nesne Yönelimli Programlamaya ait temel terimlerin
öğrenilmesini, Standart Algoritma türleri ve mantıklarının
anlaşılarak kullanılmasını amaçlamaktadır.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To make students learn basic programming language terms and
structures, gain ability of algorithmic thinking, learn C++ Language
and basic object oriented terms, understand and use standard
algorithm types and logics.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
7
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Bilgisayarın Genel Yapısı ve Programlama General Structure of the computer and programming
Dilleri ve Nesilleri
languages and generations
2
Algoritmalara Giriş ve Akış Diyagramları
Introduction to Algorithms and Flow Charts
3
C++ Diline Giriş, Değişkenler ve Veri Yapıları
Introduction to C++, Variables and Data Structures
4
Atama, Aritmetiksel Atama, Mantıksal,
Assignment, Arithmetic Assignment, Logic, Arithmetic, BitAritmetiksel, Bit Düzeyinde İşlem Gören ve
Level Traded Operators. sizeof Operators
SizeOf Operatörleri
5
C++ Dilinde Akış Kontrol Komutları
C++ Dilinde Akış Kontrol Komutları
6
Döngüler ve Döngü Oluşturma
Loops and Creating Loops
7
Döngüler ve Döngü Oluşturma
Loops and Creating Loops
8
Tek Boyutlu Diziler
One-Dimensional Arrays
9
Çok Boyutlu Diziler
Multi-Dimensional Arrays
10
Fonksiyonlar
Functions
11
Sınıf Yapısı ve Nesneye Yönelik Programlama Class Structure
Temelleri
Fundamentals
12
Dosya Yönetimi
File Management
13
Matris Algoritmaları
Matrix Algorithms, Searching Algorithms
14
Arama ve Sıralama Algoritmaları
Searching and Sorting Algorithms
and
Object
Oriented
Programming
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) Problem çözümü için gerekli aşamaları
1) Knows/explains necessary phases for problem solving.
bilir/açıklar
2) Algoritmik düşünme yaklaşımını kullanarak
2) Uses developed solutions in applications as appropriate
bulduğu çözümleri uygulamalarında amacına uygun to their purposes.
şekilde kullanır.
1.1) Forms necessary flow charts for problem solving.
1.1) Problem çözümü için gerekli akış şemalarını
1.2) Writes necessary algorithms for problem solving
oluşturur.
using C++ language
1.2) Problem çözümü için gerekli algoritmaları C++
dili kullanarak yazar
8
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç.
1
P.Ö.Ç.
2
P.Ö.Ç.
3
P.Ö.Ç.
4
P.Ö.Ç.
5
P.Ö.Ç.
6
P.Ö.Ç.
7
P.Ö.Ç.
8
P.Ö.Ç.
9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
P.Ö.Ç.
12
P.Ö.Ç.
13
P.Ö.Ç.
14
P.Ö.Ç.
15
P.Ö.Ç.
16
P.Ö.Ç.
17
P.Ö.Ç.
18
P.Ö.Ç.
19
P.Ö.Ç.
20
P.Ö.Ç.
21
P.Ö.Ç.
22
P.Ö.Ç.
23
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
x
x
x
x
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ-9
DÖÇ-10
DÖÇ-11
DÖÇ-12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Ataturk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
İngilizce / English
Principles of Atatürk and History of Reforms
ATA201
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
4
0
4
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yrd.Doç.Dr. Muzaffer Ürekli
Assist. Prof. Muzaffer Ürekli
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel
nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin
değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması
evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş
sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of the course is to enable the students to comprehend
Atatürk's principles and revolutions in the light of the challenges
and struggle of the independence war. Also, it aims to teach the
political developments in the process of establishment of the new
state.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
10
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini
okutmanın amacı, İhtilal ve İnkılap
kavramları, Atatürk'ün Türk İnkılabı
hakkındaki görüşleri, Türk İnkılabının
temel özellikleri.
Ataturk's Principles and History of Revolution
objectives of teaching courses, Revolution and
Revolution concepts, ideas about Atatürk, the Turkish
Revolution, the main features of the Turkish Revolution.
2
Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını Sağlayan İç
Internal and External Causes of the Collapse of the
ve Dış Sebepler, Tanzimat ve Meşrutiyet
Ottoman Empire, Tanzimat and Constitutional Periods,
Dönemleri, Meşrutiyet Dönemi Fikir
Intellectual Movements in Constitutional Era
Hareketleri.
3
Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşları ve
Tripoli, Balkan, I. World Wars and the Armistice
Mondros Ateşkes Antlaşması.
4
İşgaller Karşısında Memleketin Durumu, The condition of the country against the occupation
Yararlı ve Zararlı Cemiyetler, M. Kemal'in Useful and Harmful Societies, The arrival of Mustafa
Samsun'a Çıkışı.
Kemal to Samsun.
5
M. Kemal'in Kararı- Milli Mücadele,
M. Kemal's decision-National Struggle, Amasya
Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas
Circular, Erzurum and Sivas Congresses.
Kongreleri.
6
Amasya Görüşmeleri, Sivas Komutanlar
Toplantısı, Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Amasya and Sivas Meeting, the Board of Representation
Gelmesi, Misak-ı Milli'nin Kabulü ve to arrive in Ankara, The acceptance of National Pact.
İstanbul'un İşgali.
7
İlk BMM'nin Açılması ve Çalışmaları,
The opening of National Assembly , internal revolts,
Meclisin Yapısı, İç İsyanlar, Nedenleri ve
their causes and consequences.
Sonuçları.
8
Türk- Sovyet İlişkileri, Doğu Cephesi, Turkish-Soviet relations, the Eastern Front, the Treaties
Moskova ve Kars Antlaşmaları
of Moscow and Kars
9
Ermeni Meselesi,Türk- Ermeni Savaşı ve The Armenian Question, the Turkish-Armenian War
Gümrü Antlaşması.
and the Treaty of Gümrü.
10
ARA SINAV
11
Güney Cephesi- Ankara İtilafnamesi, Batı South Side-Ankara Agreement, the Western Front-I.
Cephesi- I. İnönü, Londra Konferansı, II. İnönü, the London Conference, II. İnönü, Eskişehirİnönü, Eskişehir- Kütahya Savaşları.
Kütahya Wars.
12
Sakarya Muharebesi,
Mudanya Mütarekesi.
13
Lozan Antlaşması, Lozan Görüşmeleri
Öncesinde Yaşanan Sorunlar, Lozan The Treaty of Lausanne
Görüşmelerinin Uzun Sürme Sebepleri.
MIDTERM
Büyük
Taarruz,
Battle of Sakarya, Mudanya Armistice.
Lozan Antlaşması Kararları ve Bu
Resolutions and Decisions of the Lausanne Treaty and
14 Kararların Misak-ı Milli Açısından
evoluation of its decisions according to National Pact
Değerlendirilmesi.
11
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Atatürk İlkeleri ve inkılap tarihine ilişkin
temel kavramları açıklar.
2) Islahat/İnkılap/İhtilal kavramlarını açıklar.
3) Kuvvayi Milliye kavramını betimler.
4) Cumhuriyet/Demokrasi kavramlarını açıklar.
5) İdeoloji kavramlarını tanır.
6) Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk
Devleti'nin kuruluş sürecindeki önemli noktaları
açıklayabilecektir.
7) Türk İnkılabı öncesi Osmanlı Devletindeki
gelişmeleri açıklar.
8) I.Dünya Savaşı ve sonuçlarını betimler.
At the end of this course, the students;
1) Explain Principles of Atatürk and main concepts
related to Revolution history.
2) Explain the concepts of Reform/Revolution.
3) Describe the concept of National Forces.
4) Explain the concepts of Republic/Democracy.
5) Recognize the concept of Ideology.
6) Explain the main points of the period related to
Turkish War of Independence and foundation of the
Turkish State.
7) Explain the developments at Ottoman Empire
before Turkish Revolution.
8) Describe the World War I and its results.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İngilizce 1
İngilizce / English
English Language 1
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
YDL203
2/3
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3
0
3
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin
Amacı
(Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed
in
terms
of
learning
outcomes
and competence)
Öğr.Gör. Hatice Çelikkanat
Lecturer Hatice Çelikkanat
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma
dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi
yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2
düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri
yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve
gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme
parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini
sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
The purpose of this course is to enable the students to recognize basic grammatical structures,
to use the structures they have already recognized, to gain basic vocabulary needed for A2
level, to define the structures they have already learned through reading materials and to
express themselves orally and in writing, to recognize the listening materials at A2 level, and
participate in oral practices and express themselves correctly at A2 level.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
13
Ders Öğrenme Çıktıları
1) temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler.
2) temel okuma ve dinleme becerilerini
geliştirirler.
3) akademik olmayan paragraf ve mektup
metinleri yazabilirler.
4) temel düzeyde iletişim sağlayabilecek
sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenirler
1) temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler.
1) learn basic grammatical structures
2) build up basic reading and listening skills
3) write informal paragraphs and letters
4) learn vocabulary to such an extent as to
communicate at a basic level
1) learn basic grammatical structures
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Unit 1: "I/my/you/ your (pronouns)
Unit 1: "I/my/you/ your (pronouns)
2
Unit 1: "Where are you from?I'm from .....
Unit 1: "Where are you from?I'm from .....
3
Unit 1: Countries, Nationalities, Numbers
Unit 1: Countries, Nationalities, Numbers
4
Unit 2: "he's/she's/ his/her/a/ an
Unit 2: "he's/she's/ his/her/a/ an
5
Unit 2 to be / I/ you all forms, the alphabet
Unit 2 to be / I/ you all forms, the alphabet
6
Unit 3 Plural nouns / to be/ we/you/they (all
Unit 3 Plural nouns / to be/ we/you/they (all forms)
forms)
7
Unit 3 Subject pronouns / possessive
Unit 3 Subject pronouns / possessive adjectives
adjectives
8
ARASINAV
9
Unit 4 there is / there are (affirmative and
Unit 4 there is / there are (affirmative and negative)
negative)
10
Unit 4 there is/there are (questions)
11
Unit 5 Present Simple I/you/we / they (all
Unit 5 Present Simple I/you/we / they (all forms)
forms)
12
Unit 5 Likes, dislikes, music, sport, food
Unit 5 Likes, dislikes, music, sport, food vocabulary
vocabulary
13
Unit 6 Adverbs of frequency
14
Unit 6 Present Simple "he, she, it" all forms Unit 6 Present Simple "he, she, it" all forms
MIDTERM
Unit 4 there is/there are (questions)
Unit 6 Adverbs of frequency
14
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
15
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Türk Dili
İngilizce / English
Turkish
TUR106
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
1/2
4
0
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
AKTS
ECTS
4
Öğr. Gör. Bahar Yazgan
Lecturer Bahar Yazgan
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin
belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi
amaçlanmaktadır.
The aim of the course is to teach the student the place of Turkish
language in world languages; its history, development, and
structural features
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
16
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAF
TA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
TUR101 dersinin programının dağıtılması ve Distribution and introduction of the Turkish 101 course
tanıtımı
program
2
Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Türkçenin Turkish among the world languages. Historical periods,
tarihi devreleri, gelişimi, bugünkü durumu. development and current situation of Turkish language.
Türkçenin ses özellikleri
Sound properties of Turkish Language.
3
Dili etkin kullanmanın önemi (sözcük seçimi ve The importance of effective use of language (word choice
kullanımında özen ve doğruluk) Yazılı ve sözlü and care and accuracy of usage), written and oral
anlatım (ortak yönleri, farkları)
expression (commonalities, differences).
4
İletişim nedir? İletişim aracı olarak metin nedir? What is communication? What is the text as a
Metnin yapısı
communication tool? The structure of the text.
5
Metin olma ölçütleri nelerdir? Bağdaşıklık ögeleri
(dilsel, dilbilgisel bağlar): Bağlaçlar, adıllar,
eksiltmeler, sözcüksel bağlar Tutarlılık (anlamsalmantıksal bağlar): Sözbilimsel yapıları kuran
açıklama, neden-sonuç, koşul, amaç, karşıtlık vb.
What are the criteria to be a text? Cohesion elements
(linguistic, grammatical bonds): conjunctions, pronouns,
reductions, lexical ties. Consistency (semantic-logical
links): the description establishing rhetorical structures,
cause and effect, condition, purpose, contrast, and etc.
6
Kompozisyon yazma kuralları. Kompozisyonla
ilgili temel kavramlar (plan, paragraf, temel ve yan
ileti) Metin üretim evreleri (amacı belirleme,
söylemi tasarlama, düşünceleri oluşturma, kavram
ağını kurma)
Essay writing rules. Basic concepts about essay (plan,
paragraph, main and side posts) Text production phases
(goal setting, discourse design, creation of ideas, building
concepts network)
7
Cümle ve paragraf bilgisi, paragraf çeşitleri Sentence and paragraph information, paragraph types.
Paragraf çalışması
Paragraph workshop.
8
Hafta ARA SINAV
9
Metin üretim evreleri ve uygulama. Paragraf Text production phases and implementation. Paragraph
çalışması
workshop.
10
Metin türleri. Anlatım biçimleri. Özet çıkarma
11
Paragraf yazma uygulamaları (temel düşünce). Paragraph writing applications (basic idea). Text types and
Metin türleri ve anlatım biçimleri (örnekler forms of expression (informative texts examples). Essay
üzerinden bilgilendirici metinler). Kompozisyon study
çalışması
12
Metin türleri (örnekler üzerinden
metinler). Kompozisyon çalışması
13
Okuma, etkin okuma yöntemleri. Metin Reading, effective reading methods. Text analysis
çözümleme (konu, temel ve yan iletiler, tema, plan, (subject, basic and secondary messages, themes, planning,
bakış açısı). Düşünce geliştirme yolları
perspective). Thought developement methods.
14
MIDTERM
yazınsal
Text types. Expression Forms. Summary extraction
Text types (literary texts through samples). Essay exercise.
Metin çözümleme (konu tekrarı, sınava hazırlık). Text analysis (subject repetition, exam preparation. Essay
Kompozisyon yazma
writing
17
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Dilin tanımını, dil, duygu, düşünce
bağlantısını, dilin toplumsal değerini
öğrenir, Türkçenin dünya dilleri arasındaki
yerini, tarihi gelişimini ve ses özelliklerini
öğrenir.
2) Yazılı ve sözlü anlatımın özelliklerini ve
dili etkili kullanmayı öğrenir.
3) "İletişim" kavramını ve bu kavramın
aracı olan metin oluşturmayı öğrenir.
4) Metni, metin yapan ölçütlerin neler
olduğunu öğrenir ve bu ölçütleri metin
oluştururken kullanma becerisini kazanır.
5) Kompozisyon yazma kurallarını öğrenir,
kompozisyon planı, paragraf ve temel ileti
gibi unsurlarını uygular.
6) Cümle çevirilerini ve yapılarını ve
paragraf çeşitlerini öğrenir, paragraf
uygulaması yapar.
7) Yazım, noktalama işaretlerini öğrenir,
bunları kullanma becerisi edinir, metnin
oluşum evrelerini kavrar, paragraflarda
uygular.
8) Anlatım türlerini ve biçimlerini öğrenir,
özet
çıkartma
becerisi
kazanır,
bilgilendirici
metinlerin
özelliklerini
öğrenir.
9) Düşünceyi geliştirme yollarını öğrenir,
etkin okuma ve metin çözümleme
yöntemlerini uygular, eksiklerini giderir.
At the end of this course, the students;
1) Learn the language link in the feeling of thinking the
social value of linguistic description of the language. They
learn Türkish's place among the world's languages and the
historical development of Turkish about the properties of
sound.
2) Learn to use language effectively in written and oral
expressions properties
3) Learn term of communication and create a the text of
this concept as communication tool.
4) Learn text, how to create a text and won the ability of
criteria text.
5) Learn the rules of essay writing, the elements of the
composition plan paragraphs and learn the basic message.
6) Learn about the range of sentence and paragraph
structure and its translations. They use application of
paragraph.
7) Learn writting rules and punctuation . They gain the
ability to use them. They graspe the phases of the formation
of the text and they implemente them in paragraphs
8) Learn about the types and forms of expression. They
won summarizing skills. They learned about the properties
of informative texts.
9) Learn about ways to promote thinking. They apply
active reading and text analysis methods. They overcome
the deficiencies.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES
MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Görsel Programlama I
İngilizce / English
Visual Programming I
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
BLP104
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
1
2
2
5
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Bu Ders Görsel Programlamada nesne ve olay mantığının
kavranmasını, görsel nesneleri kullanabilmeyi, Dynamic Link
Library (DLL) oluşturup kullanabilmeyi, görsel çizim
fonksiyonları kullanarak çizimler yapabilmeyi, disk ve dosya
yönetimini ve text dosyalama yapabilmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The purpose of this course is to comprehend the logic of object and
event in visual programming, to use visual objects, to form and use
Dynamic Link Library (DLL), to make drawings using visual
drawing functions, to do disk and file management and text filing.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
19
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Visual Studio Hakkında Genel Bilgiler
2
Akış Diyagramları, Değişkenler ve Veri
Flow Diagrams, Variables and Data Types
Tipleri
3
Mantık İşlemleri, Operatörler ve Karar
Logic Operations, Operators and Decision Structures
Yapıları
4
Program Akış Kontrolleri ve Döngüler
Program Flow Control and Loops
5
Matematiksel
Oluşturma
Mathematical Operation and Creating a function
6
Sınıf Oluşturma
7
Görsel Programlamaya Giriş ve Görsel Introduction to Visual Programming.
Nesnelere Ait Ortak Özellikler ve Olaylar
Properties and Events of Visual Objects.
8
Windows Forms Kontrolleri
Windows Forms Controls
9
Windows Forms Kontrolleri
Windows Forms Controls
10
Dialog Pencereleri ve Menüler
Dialog windows and menus
11
Menüler ve Araç Çubukları
Menus and Toolbars
12
Çizim ve Çizim Methotlarını Kullanılması
Drawing and using methods of drawing
13
Disk ve Dosya Yönetim Sınıfları
Disk and File Management Classes
14
Text Dosyalama
Text Filing
İşlemler
Bu dersin sonunda öğrenciler;
ve
General Information About Visual Studio
Fonksiyon
Creating a class
Common
Ders Öğrenme Çıktıları
At the end of this course, the students;
1) C# programlama dilinin, Görsel
Programlama yapabilmek için gerekli
temel kavramlarına sahiptir.
2) Görsel Programlama ile ilgili temel
kavramları ve süreçleri tanımlar/açıklar.
3) Olay tabanlı programlama mantığını
tanımlar/açıklar.
4) Uygulamalarında karşılaştığı hataları
tanımlar/açıklar.
1) Has basic concepts of C# programming language in
order to do visual programming.
5) Görsel programlama yapabilmek için gerekli
platformları kurar/kullanır.
6) Masaüstü uygulamaları geliştirebilmek için
gerekli çözümleri görsel programlama dili ile
uygular.2.1)
Geliştirdiği
uygulamalarda
formları ve form kontrollerini amacına uygun
olarak seçer/kullanır.
2.2) Geliştirdiği uygulamalarda diyalog
pencerelerini ve menü elemanlarını amacına
uygun olarak seçer/kullanır.
5) Installs/uses necessary platforms to make visual
programming.
6) Applies necessary solutions to do desktop applications with
visual programming language.
2.1) Chooses and uses forms and form controls in developed
applications.
2.2) Chooses/uses dialogue windows and menu elements in
developed applications as appropriate to their purpose.
2.3) Uses drawing methods in developed applications as
appropriate to their purpose.
2) Defines/explains basic concepts and processes related
with visual programming.
3) Defines/explains event based programming logic.
4) Defines/explain errors in applications.
20
2.3)
Geliştirdiği
uygulamalarda
çizim
metotlarını amacına uygun olarak kullanır.
2.4) Geliştirdiği uygulamalarda disk ve dosya
yönetim sınıflarını amacına uygun olarak
seçer/kullanır.
2.5) Geliştirdiği uygulamalarda text dosyalama
işlemlerini amacına uygun olarak kullanır.
2.4) Chooses/uses disk and file management classes in
developed applications as appropriate to their purpose.
2.5) Chooses/uses text filing works in developed applications as
appropriate to their purpose.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ1
DÖÇ2
x
x
x
x
x
x
DÖÇ3
DÖÇ4
x
x
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ9
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
21
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Nesneye Dayali Programlama I
İngilizce / English
Object-Oriented Programming
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
BLP106
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
1/2
1
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
2
5
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu ders Nesneye Dayalı Programlamanın ilkelerini, Java
platformunu ve programlama dilini tanımaya ve ayrıntılı
kullanmaya yöneliktir.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
This course is for learning and detailed usage of object-oriented
programming principles and programming language.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
22
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Java ile Programlamaya Giriş ve Ecilpse
2
Java Programlama Dilinin Temelleri - Veri
Basics of Java programming language – Data types
Tipleri
3
Java Programlama Dili
Dönüşümleri - Operatörler
4
Java Programlama Dili - Koşul Komutları Java Programming Language – Condition Commands
(If-Else-Switch-Case...)
(If-Else-Switch-Case...)
5
Java Programlama Dili - Döngü Komutları Java Programming Language – Cycle Commands (For(For-While-Do While...)
While-Do While...)
6
Nesneye Dayalı Programlamaya Giriş-Sınıf Introduction to object oriented programming-Class and
ve Nesne Kavramı
object concept
7
Metotlar
Methods
8
Yapılandırıcı Metotlar
Constructor methods
9
Paketler-Erişim Belirleyiciler
Packages – Access Modifiers
10
Kapsülleme
Encapsulation
11
Kalıtım
Inheritance
12
Çokbiçimlilik
Polymorphism
13
Arayüzler ve Dahili Sınıflar
Interfaces and Inner Classes
14
Ayrıcalıklı(İstisnai) Durumlar
Exceptional conditions
Veri
Introduction to programming with Java and Eclipse
Tipi Java
Programming
Language
Transformations – Operators
Data
Type
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) Nesneye Dayalı Programlama kavramını
tanımlar/açıklar.
2) Nesneye Dayalı Programlamanın temel
prensiplerini tanımlar/açıklar.
3) Soyutlama kavramını tanımlar/açıklar.
4) Sınıf,metot,yapıcı kavramlarını
tanımlar/açıklar.
5) Kapsülleme(Sarmalama) kavramlarını
tanımlar/açıklar
6) Kalıtım(Miras alma) kavramlarını
tanımlar/açıklar.
7) Çok Biçimlilik kavramlarını tanımlar/açıklar.
8) Arayüz ve dahili sınıf kavramlarını
tanımlar/açıklar.
1) Defines/explains object-oriented programming
concept.
2) Defines/explains basic principles of object-oriented
programming.
3) Defines/explains abstraction concept.
4) Defines/explains class, method, builder concepts.
5) Defines/explains encapsulation concepts.
6) Defines/explains inheritance concepts.
7) Defines/explains polymorphism concepts.
8) Defines/explains interface and internal class concepts.
23
9) Nesneye Dayalı Programlamanın temel
prensiplerini gerçekleştirebilecek JAVA
Programlama dili bilgisine sahiptir.
10) Nesneye Dayalı Programlama dili için gerekli
platformları kurar ve amacına uygun olarak
kullanır.
11) Geliştirdiği çözümlerde JAVA programlama
dilini amacına uygun olarak kullanır.
12) Nesneye Dayalı Programlama'nın ilkelerini
kullanarak problemlere çözüm üretir.
9) Has basic JAVA programming language information
which can realize basic principles of object-oriented
programs.
10) Installs and uses necessary platforms for objectoriented programming language as appropriate to their
purpose.
11) Uses JAVA programming language in developed
solutions.
12) Finds solutions to problems by using object-oriented
programming principles.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ1
DÖÇ2
x
x
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ9
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
24
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Veritabani Yönetim Sistemleri
İngilizce / English
Database Management Systems
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
BLP110
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
1/2
1
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
2
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Veritabanının gelişimi ve temel kavramları, veritabanı tasarım
mantığı verilerek, Veritabanı Yönetim Sistemi Uygulama
programı (SQL Server) SQL (Yapısal Sorgulama Dili) kullanarak
veritabanı oluşturma, veri işleme ve sorgulama yeteneğine sahip
olmak.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To give the development and basic concepts of database, and
database design logic, to have the ability to create database using
database management system application program (SQL Server)
SQL (Structural Query Language), to process and query ability.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
25
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Veritabanı Sistemlerine Giriş
2
Normalizasyon,
Varlık-İlişki
Veri
Normalization, Entity-Relationship Data Modeling, ER
Modellemesi, ER Diyagramları ve Örnek
Diagrams and Sample Application.
Uygulama
3
SQL Server kurulumu, SQL
Management Studio Kullanımı
4
MS Sql veri tipleri, tablo oluşturma, alan
MS SQL Server data types, table creation, field
özellikleri, var olan tabloya alan ekleme, alan
properties, add a field to an existing table, the delete. The
silme, birincil anahtar ve ikincil anahtar
primary key and secondary key generation
oluşturma
5
Yapısal sorgulama dili ile alanlar arasında
Make the calculation of the areas of SQL. Select, update,
hesaplama yapma, seçme, güncelleme, silme,
delete, insert, cross-queries.
ekleme, çapraz sorgular,
6
Yapısal sorgulama dili ile alanlar arasında
Make the calculation of the areas of SQL. Select, update,
hesaplama yapma, seçme, güncelleme, silme,
delete, insert, cross-queries.
ekleme, çapraz sorgular,
7
Transact SQL ile Programlama
8
Transact SQL ile Programlama ve SQL Programming with Transact-SQL and SQL Server
sunucu güvenlik mekanizması
security mechanism.
9
View Nesnesi ve Uygulamaları
View Object and Its Applications.
10
Stored Procedure Nesnesi ve Uygulamaları
Stored Procedure Object and Its Applications.
11
Fonksiyonlar
Functions.
12
Trigger Nesnesi ve uygulamaları
Trigger Object and applications.
13
Yedek alma ve SQL sunucu raporlama
Make a backup. SQL server reporting services.
hizmetleri
14
Veritabanı uygulamaları
Introduction to Database Systems.
Server SQL Server installation, SQL Server Management
Studio to use.
Programming with Transact-SQL.
Database applications.
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) Veritabanı ile ilgili temel kavramları
tanımlar/açıklar.
2) Veritabanı tasarım süreçlerini (tablolama,
normalizasyon,
ilişkilendirme
v.b.)
tanımlar/açıklar.
3) Veritabanı yönetim (yedekleme, güvenlik v.b.)
süreçlerini tanımlar/açıklar.
1) Defines/explains basic concepts about database.
2) Defines/explains database design processes (spread
sheet, normalization, association etc).
3) Defines/explains database management (back up,
safety etc.) processes.
26
4) Veritabanı üzerinde sorgulama işlemleri
gerçekleştirmek için gerekli kavramları bilir.
5) SQL Transaction kavramlarını tanımlar/açıklar.
6) SQL Server Nesnelerini (View, Stored
Procedure,
Fonksiyon,
Trigger
v.b.)
tanımlar/açıklar.
7) Veritabanı Yönetimi için gerekli platformları
kurar ve amacına uygun olarak kullanır.
8) Yapısal sorgulama dili(SQL) ile veritabanı
üzerinde gerekli sorgulama işlemlerini amacına
uygun olarak gerçekleştirir.
2.1) SQL Transaction ile gelişmiş sorgulama
işlemlerini amacına uygun olarak gerçekleştirir.
9) SQL Server (view, fonksiyon, stored procedure,
trigger v.b) nesnelerini amacına uygun olarak
seçer ve kullanır.
10) SQL Server yönetim işlemlerini (güvenlik,
yedek alma, raporlama v.b.) amacına uygun olarak
gerçekleştirir.
4) Knows necessary concepts to do query works on
database
5) Defines/explains SQL Transaction concepts.
6) Defines/explains SQL Server Objects (View,
StoredProcedure, Function, Trigger etc.).
7) Installs and uses necessary platforms for database
management as appropriate to their purpose.
8) Makes necessary query works on database with
structural query language (SQL) as appropriate to their
purpose.
2.1) Realizes developed query transactions with SQL
Transaction as appropriate to their purpose.
9) Chooses and uses SQL Server (view, function, stored
procedure, trigger etc.) objects as appropriate to their
purpose.
10) Realizes SQL Server management works (safety,
backing up, reporting etc.) as appropriate to their
purpose.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
D
Ö
DÖÇÇ
2
1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
x
x
x
x
DÖÇ-9
DÖÇ3
DÖÇ4
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ-10
DÖÇ-11
DÖÇ-12
DÖÇ8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
27
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Türkçe /Turkish
İngilizce II
İngilizce / English
English Language II
YDL206
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3
0
3
3
1/2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr.Gör. Hatice Çelikkanat
Lecturer Hatice Çelikkanat
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma
Dersin Amacı (Tercihen dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi
Öğrenme Edinimleri ve yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2
düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed
in
terms
of
learning
outcomes
and competence)
yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve
gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme
parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini
sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
The purpose of this course is to enable the students to recognize basic grammatical
structures, use the structures they have already recognized, gain basic vocabulary needed for
A2 level,define the structures they have already reconized through the reading materials and
express themselves orally and in writing, explain listening materials at A2 level, and
participate in oral practices and express themselves correctly at A2 level.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Yok
Homework(s) & Project None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
28
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Unit 7 "can/can't /have to/ has to"
2
Unit 7 adjectives
listening, vocabulary
3
Unit 8 Present Continuous (affirmative) Unit 8 Present Continuous (affirmative) (negatives and
(negatives and questions)
questions)
4
Unit 8 verbs for free time activities, reading, Unit 8 verbs for free time activities, reading, listening
listening
5
Unit 9 to be: was/were (all forms)
6
Unit 9 seasons,
equipment
7
Unit 9 reading, listening, vocabulary
Unit 9 reading, listening, vocabulary
8
ARASINAV
ARASINAV
9
Unit 10 Past simple (affirmative, regular Unit 10 Past simple (affirmative, regular verbs)
verbs)
10
Unit 10 reading, listening, vocabulary, Unit 10 reading, listening, vocabulary, writing
writing
11
Unit 11 Past simple (negative and short Unit 11 Past simple (negative and short answers)
answers) (regular, irregular)
(regular, irregular)
12
Unit 11 reading, vocabulary, listening, Unit 11 reading, vocabulary, listening, writing
writing
13
Unit 12 Questions "where, why, how much Unit 12 Questions "where, why, how much who, what
who, what when"
when"
14
Unit 12 this, that, these, those, reading, Unit 12 this, that, these, those, reading, writing, listening
writing, listening
/adverbs,
colours,
Unit 7 "can/can't /have to/ has to"
reading, Unit 7 adjectives
vocabulary
/adverbs,
reading,
listening,
Unit 9 to be: was/were (all forms)
electronic Unit 9 seasons, colours, electronic equipment
29
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler.
2) temel okuma ve dinleme becerilerini
geliştirirler.
3) akademik olmayan paragraf ve mektup
metinleri yazabilirler.
4) temel düzeyde iletişim sağlayabilecek
sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenirler.
At the end of this course, the students;
1) learn basic grammatical structures
2) build up basic reading and listening skills
3) write informal paragraphs and letters
4) learn vocabulary to such an extent as to
communicate at a basic level
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
30
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Bilgisayar Ağ Sistemleri
İngilizce / English
Computer Network Systems
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
BLP201
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/3
3
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
3
5
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğrencilerin temel iletişim protokolleri ve çalışma yöntemleri
hakkında bilgi edinmeleri; konuyla ilgili literatür ve terminolojinin
verilmesi, ağ tasarımında önem arz eden prensip ve kavramların
kavrama.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Learning basic communication protocols and working methods,
literature and terminology about the subject, principle and
concepts which are important in network design.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
31
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Ağ Kavramları
Network Concepts
2
Ağ Donanımları
Network Accessories
3
Ağ Çeşitleri
Types of Network
4
OSI Başvuru Modeli
OSI Application Model
5
Fiziksel Katman
Physical Layer
6
Veribağı Katmanı
Data Link Layer
7
Ağ Katmanı
Network Layer
8
TCP/IP Modeli ve Ağ Katmanı
TCP/IP Model and Network Layer
9
IP Adresleme ve Alt Ağlar
IP Addressing and Subnets
10
IP Adresleme ve Alt Ağlar
IP Addressing and Subnets
11
Yönlendiricler ve Yönlendirme Protokolleri Routers and Routing Protocols
12
TCP ve UDP Protokolleri
TCP and UDP Protocols
13
Geniş Alan Ağları
Wide Area Networks
14
Mobil ve Kablosuz Ağlar
Mobile and Wireless Networks
32
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) Bilgisayar ağları ile ilgili temel kavramları
1) Defines/explains basic concepts and technologies about
ve teknolojileri tanımlar/açıklar.
computer networks.
2) Bilgisayar ağlarının çeşitlerini
2) Defines/explains types of computer networks.
tanımlar/açıklar.
3) Bilgisayar ağlarında kullanılan topolojileri
3) Defines topologies and protocols used in computer networks.
ve protokolleri tanımlar.
4) Bilgisayar ağlarında kullanılan cihazları
4) Learns equipments in computer networks and explains
tanır ve çalışma prensiplerini açıklar.
working principles.
5) Bilgisayar ağlarında kullanılan topolojilerin 5) Explains working principles of topologies and protocols used
ve protokollerin çalışma prensiplerini açıklar.
in computer networks.
6) Bilgisayar ağları için referans modelleri, bu 6) Explains tasks and working principles of reference models for
modellerin katmanlarının görevlerini ve
computer networks, and layers of these models.
çalışma prensiplerini açıklar.
7) Bilgisayar ağlarının kurulumu ile ilgili
7) Realizes basic level works on operation system related with
temel seviye işlemleri işletim sistemi üzerinde installation of computer networks.
amacına uygun olarak gerçekleştirir.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ9
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12
x
x
x
x
x
33
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Görsel Programlama II
İngilizce / English
Visual Programming II
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
BLP203
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/3
2
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
3
5
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Bu ders öğrencilerin; İleri seviye görsel nesnelerin
kullanabilmesini, programla yöntem ve tekniklerine hakim
olmasını sağlamayı, veritabanı uygulamaları üzerinde
programlama
yöntem
ve
teknikleri
ile
uygulama
geliştirebilmelerini amaçlamaktadır.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
This course aims to give students the ability to use advanced level
visual objects, to master programming method and techniques, to
develop application on database applications with programming
method and techniques.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
34
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Formlar ile çalışmak, Formlar arası veri
Working with forms, Data transfer between forms
taşıma
2
ToolBox Component Nesneleri
ToolBox Component Objects
3
ToolBox Component Nesneleri
ToolBox Component Objects
4
Yazdırma İşlemleri
Printing Works
5
Resource Dosyaları, Settings File Kullanımı, Resource Files, Settings
Kurulum Projeleri Oluşturma
Installation Projects
File
Usage,
Creating
6
Resource Dosyaları, Settings File Kullanımı, Resource Files, Settings
Kurulum Projeleri Oluşturma
Installation Projects
File
Usage,
Creating
7
Windows API'lerini kullanma ve Registry
Using Windows API's and access to Registry values
değerlerine erişim
8
User Control Hazırlama
Preparing User Control
9
User Control Hazırlama
Preparing User Control
10
Threadler ile çalışmak
Working with Threads
11
XML Erişimi
XML Access
12
ADO.NET
ADO.NET
13
ADO.NET
ADO.NET
14
Raporlama
Reporting
35
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) Görsel programlamada gelişmiş uygulamalar
1) Obtains advanced level concepts of C# language
geliştirebilmek için C# dilinin ileri seviye
in order to develop improved applications in visual
kavramlarına sahiptir.
programming.
2)İleri
seviye
masaüstü
uygulamaları 2) Applies necessary solutions for advanced level
gerçekleştirebilmek için gerekli çözümleri görsel desktop applications with visual programming
programlama dili ile uygular.
language.
1.1)Geliştirdiği uygulamalarda kullanılmak üzere 1.1) Can create new components to use in developed
yeni bileşenler oluşturabilir.
applications.
1.2)Geliştirdiği
uygulamalarda
Veritabanı 1.2) Realizes database works in developed
işlemlerini amacına uygun bir şekilde applications as appropriate to its purpose.
gerçekleştirir.
1.3) Uses reporting work in developed applications
1.3)Geliştirdiği
uygulamalarda
raporlama as appropriate to its purpose.
işlemini amacına uygun olarak kullanır.
1.4) Makes exceptional condition management when
1.4) İstisnai durum yönetimini gerektiğinde necessary as appropriate to its purpose.
amacına uygun olarak gerçekleştirir.
3)Yazılım geliştirme süreci aşamalarına (analiz, 3) Can develop appropriate projects in software
tasarım v.b) uygun projeler geliştirebilir.
development process phases (analysis, design etc).
4)Geliştirdiği bir projeyi kurulum dosyası halinde 4) Presents developed project as an application in
uygulama olarak sunar.
installation file form.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
D
Ö
DÖÇÇ
2
1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
DÖÇ-9
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ-10
DÖÇ-11
DÖÇ-12
DÖÇ8
x
x
x
36
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
37
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İnternet Programcılığı I
İngilizce / English
Internet Programming I
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
BLP205
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/3
2
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu dersin amacı ASP.NET ile sunucu tabanlı çalışan uygulamalar
geliştirmektir.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The purpose of this course is to develop applications working with
server base with ASP.NET.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
38
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Asp.Net Temelleri ve Çalışma Sistemi
Asp.Net Basics and Working Systems
2
Visual Studio Programı ve Framework
Visual Studio Program and Framework
3
Asp.Net Sayfa Detayları
Asp.Net Page Details
4
Durum Yönetimi Mekanizması
State Management Mechanism
5
Web Form Elemanları
Web Form Elements
6
Web Form Elemanları
Web Form Elements
7
Master Sayfalar
Master Pages
8
Görsel Temalar ve CSS Kullanımı
Visual Themes and CSS Usage
9
Geçerlilik (Validation) Kontrolleri
Validation Controls
10
Site Gezinim (Navigation) Kontrolleri
Site Navigation Controls
11
ADO.NET,
Kavramlar
12
Veri Erişim Kontrolleri - Veri Gösterim
Data Access Controls – Data Display Controls
Kontrolleri
13
Veri Gösterim Kontrolleri
Data Display Controls
14
Gelişmiş Veri Gösterim Uygulamaları
Developed Data Display Applications
DataSet,
XML
ve
Diğer
ADO.NET, DataSet, XML and Other Concepts
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) İnternet programcılığı ile ilgili temel
kavramları tanımlar/açıklar.
2) ASP.NET web formlarının sayfa detaylarını
tanımlar/açıklar.
3) ASP.NET web form elemanlarının
görevlerini tanımlar/açıklar.
4) ASP.NET ile sunucu tabanlı uygulamalar
geliştirebilmek için gerekli platformları
kurar/kullanır.
5) ASP.NET üzerinde web formlarının tasarım
işlemlerini gerçekleştirir.
5.1) ASP.NET web form elemanlarını amacına
uygun olarak seçer/kullanır.
5.2) ASP.NET master sayfaları ayrıntılı olarak
amacına uygun şekilde kullanır.
5.3) ASP.NET görsel temalarını ve CSS sitil
dosyalarını tasarımlarında amacına uygun
olarak kullanır.
5.4) ASP.NET Validation ve Navigation
kontrollerini
amacına
uygun
olarak
seçer/kullanır.
At the end of this course, the students;
1) Defines/explains basic concepts about internet
programming.
2) Defines/explains page details of ASP.NET web
forms.
3) Defines/explains tasks of ASP.NET web form
elements.
4) Installs/uses necessary platforms to develop server
based applications with ASP.NET.
5) Realizes design works of web forms on ASP.NET.
5.1) Chooses/uses ASP.NET web form elements as
appropriate to its purpose.
5.2) Uses ASP.NET master pages in detail as
appropriate to its purpose.
5.3) Uses ASP.NET visual themes and CSS style files
in designs as appropriate to its purpose.
5.4) Chooses/uses ASP.NET Validation and
Navigation controls as appropriate to its purpose.
39
6) ASP.NET ile veritabanı işlemleri yapan
internet uygulamaları geliştirir.
6.1) ADO.NET bileşenlerin uygulamalarında
amacına uygun olarak seçer/kullanır.
6.2) Veri erişim ve veri gösterim kontrollerini
amacına uygun olarak seçer/kullanır.
6) Develops internet applications with ASP.NET
database.
6.1) Chooses/uses ADO.NET components in
applications as appropriate to its purpose.
6.2) Chooses/uses data access and data display
controls as appropriate to its purpose.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ9
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12
x
x
x
x
x
x
40
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Nesneye Dayalı Programlama II
İngilizce / English
Object- Oriented Programming II
Dersin Kodu
Course Code
BLP207
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/3
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
3
5
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Bu ders Nesneye Dayalı Programlamanın ilkelerini, Java
platformunu ve programlama dilini tanımaya ve ayrıntılı
kullanmaya, masaüstü uygulamaları ve internet uygulamaları
geliştirmeye yöneliktir.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of this course is to make students learn principles of
Object Oriented Programming, Java platform and programming
language and use them in detail, develop desktop applications and
internet applications.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
41
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Java'da Giriş/Çıkış İşlemleri
Input/Output Operations in Java
2
Java'da İş Parçacıkları
Threads in Java
3
Java Applet Uygulamaları
Java Applet Applications
4
Java Applet Uygulamaları
Java Applet Applications
5
Java GUI'ler ve Masaüstü Uygulamaları
Java GUI's and Desktop Applications
6
Java GUI'ler ve Masaüstü Uygulamaları
Java GUI's and Desktop Applications
7
JDBC ile Veritabanı Uygulamaları
Database Applications with JDBC
8
JDBC ile Veritabanı Uygulamaları
Database Applications with JDBC
9
Java ile Ağ Programlama
Network Programming with Java
10
Java ile Ağ Programlama
Network Programming with Java
11
Java Web Frameworkleri
Java Web Frameworks
12
Java Web Frameworkleri
Java Web Frameworks
13
Uygulama Örnekleri
Application Samples
14
Uygulama Örnekleri
Application Samples
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) Nesneye dayalı programlama yöntemi ile
1) Knows advanced level concepts of Java language in
gelişmiş uygulamalar geliştirmek için Java dilinin
order to develop improved applications with object
ileri seviye kavramlarına sahiptir.
oriented programming method.
2) Java Applet sınıfını amacına uygun olarak
2) Uses Java Applet class as appropriate to its purpose.
kullanır.
3) Java Swing sınıfı ile GUI bileşenleri kullanarak
3)Develops desktop applications using GUI components
masaüstü uygulamaları geliştirir.
with Java Swing class.
4) JDBC ile Veritabanı Uygulamaları geliştirir.
4) Develops Database Applications with JDBC.
5) Java ile temel seviyede Ağ programlama
5) Makes Network programming applications at basic
uygulamaları gerçekleştirir.
level with Java.
6) Java Web Frameworklerini amacına uygun
6) Chooses Java Web Frameworks as appropriate to its
olarak seçer ve geliştirdiği web uygulamalarında
purpose and uses them in developed web applications.
kullanır.
42
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ2
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ9
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12
x
x
x
x
x
x
x
43
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İnternet Programcılığı II
İngilizce / English
Internet Programming II
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
BLP202
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/4
2
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin amacı, internet ortamında veritabanı ile güvenli işlemler
gerçekleştiren, üyelik işlemleri ile profil oluşturan, içerik
bakımından zenginleştirilmiş web programlarını güncel teknikler
kullanarak gerçekleştirmektir.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The purpose of the lesson is to do safe operations with database in
internet medium, to create profile with membership transactions,
to use web programs with rich content using upto date techniques.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
44
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
LINQ
LINQ
2
XML
XML
3
Web User Controls
Web User Controls
4
Profiller
Profiles
5
Üyelik Sistemi ve Üye Yönetimi
Managing Users by Using Membership
6
Web Partlar
Web Parts
7
Portal Uygulaması
Portal Application
8
Güvenlik
Security
9
Yapılandırma ve Yönetim
Configuration and Management
10
İzleme ve Hata Denetimi
Monitoring and Error Inspection
11
ASP.NET - AJAX
ASP.NET - AJAX
12
ASP.NET - JQUERY
ASP.NET - JQUERY
13
ASP.NET - MVC
ASP.NET - MVC
14
ASP.NET - MVC
ASP.NET - MVC
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) ASP.NET'in gelişmiş web form
elemanlarının görevlerini tanımlar/açıklar.
2) Dinamik sunucu tabanlı web programında
üye yönetimi sağlayabilmek için gerekli
kavramları (Profil, Authentication-Kimlik
Doğrulama, Authorization-Yetkilendirme,
Çerez-Cookie ve Oturum-Session v.b.)
tanımlar/açıklar.
3) Yapılandırma ve yönetim kavramlarını
tanımlar/açıklar.
4) İleri seviye web tabanlı uygulamalar
gerçekleştirebilmek için gerekli çözümleri
ASP.NET ile uygular.
4.1) Geliştirdiği uygulamanın yapılandırma ve
yönetim ayarlarını amacına uygun şekilde
gerçekleştirir.
4.2) Profil ve Oturum yönetimi ile Portal
Uygulaması gerçekleştirir.
At the end of this course, the students;
1) Defines/explains tasks of developed web form
elements of ASP.NET.
2) Defines/explains necessary concepts ( Profile,
Authentication, Authorization, Cookie and Session
etc.) in order to provide member management to
dynamic server based web program.
3) Defines/explains configuration and management
concepts
4) Applies necessary solutions with ASP.NET in order
to realize advanced level web based applications.
4.1) Uses necessary security mechanisms in developed
applications as appropriate to its purpose.
4.2) Makes Portal Application with Profile and Session
management.
4.3) Realizes configuration and management settings
of developed application as propriate to its purpose.
45
4.3) Veri gösterim ve veri erişim kontrolleri
ile gelişmiş web tabanlı veritabanı
uygulamaları gerçekleştirir.
4.4) Geliştirdiği uygulamada gerekli güvenlik
mekanizmalarını amacına uygun olarak
kullanır.
4.5) Hata denetimi ve izleme işlemlerini
amacına uygun şekilde gerçekleştirir.
5) ASP.NET ile birlikte Javascript tabanlı
kütüphaneleri kullanarak dinamik
uygulamalar gerçekleştirir.
5.1) ASP.NET ile AJAX yöntemini ve AJAX
kütüphanelerini amacına uygun olarak
seçer/kullanır.
5.2) ASP.NET ile JQUERY kütüphanelerini
amacına uygun olarak seçer/kullanır.
6)ASP.NET MVC Framework ile
uygulamalar geliştirir.
4.4) Uses advanced web based database applications
with data display and data access controls
4.5) Realizes error inspection and monitoring
operations as appropriate to its purpose.
5) Realizes dynamic applications with ASP.NET using
Javascript based libraries.
5.1) Chooses/uses AJAX management and AJAX
libraries with ASP.NET as appropriate to its purpose.
5.2) Chooses/uses JQUERY libraries with ASP.NET
as appropriate to its purpose.
6) Develops applications with ASP.NET MVC
Framework.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
x
x
x
x
x
DÖÇ4
x
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ9
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12
x
x
x
x
x
46
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İşletim Sistemleri
İngilizce / English
Operating Systems
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
BLP105
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
1/1
2
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrencilerin işletim sistemlerini tanıması, kullanabilmesi,
kurabilmesi ve yönetebilmesi için gerekli bilgi ve beceri
seviyesine ulaşması amaçlanır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To make students reach necessary information and ability level in
order to know, use, install and manage operating systems.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
47
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı
Structure of Computer Systems
2
İşletim Sistemlerine Bakış
Overview on Operating Systems
3
İşletim Sistemlerinin Bileşenleri
Components of Operating Systems
4
İşletim Sistemlerinin Yapısı ve Sunduğu Operating Systems’ Structures and Services Provided by
Hizmetler
Them
5
Görev Yönetimi
Task Management
6
Bellek Yönetimi
Memory Management
7
Sanal Bellek Yönetimi
Virtual Memory Management
8
İkincil Bellek yönetimi
Secondary Memory Management
9
Dosya Sistemleri
File Systems
10
Giriş/Çıkış İşlemleri
Input/Output Operations
11
Dağıtılmış İşletim Sistemleri
Distributed Operating Systems
12
Güvenlik ve Koruma
Security and Protection
13
Windows İşletim sistemlerinin İncelenmesi
Examination of Windows Operating systems
14
Açık
Kaynak
İncelenmesi
Examination of Open Source Management Systems
İşletim
sistemlerinin
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) İşletim sistemlerinin temel bileşenlerini
tanımlar/açıklar.
2) İşletim sistemlerinin çalışma sistemini
tanımlar/açıklar.
3) İşletim sistemlerini avantaj ve
dezavantajlarını açıklar.
4) İşletim sistemlerinin kurulumunu ve
yönetimini amacına uygun olarak
gerçekleştirir.
4.1) Windows kişisel işletim sistemlerinin
yönetimini gerçekleştirir.
4.2) Windows sunucu işletim sistemlerinin
yönetimini amacına uygun gerçekleştirir.
4.3) Unix tabanlı işletim sistemlerinin
kurulumunu ve yönetimini amacına uygun
gerçekleştirir.
4.4) Temel Unix komutlarını amacına uygun
olarak seçer/kullanır.
At the end of this course, the students;
1) Defines/explains basic components of operating
systems.
2) Defines/explain basic working system of operating
systems.
3) Defines advantage and disadvantages of operating
systems.
4) Realizes installation and management of operating
systems as appropriate to its purpose.
4.1) Manages of Windows individual operating
systems.
4.2) Manages Windows server operating systems as
appropriate to its purpose.
4.3) Installs and manages Unix based operating system
as appropriate to its purpose.
4.4) Chooses/uses basic Unix commands as
appropriate to its purpose.
48
5) İşletim sistemlerini güvenli hale
getirebilmek için gerekli işlemleri
seçer/uygular.
6) İşletim sistemleri üzerinde gerekli
yapılandırma ayarlarını amacına uygun olarak
gerçekleştirir.
5) Chooses/applies necessary operations in order to
make operating systems secure.
6) Does necessary configuration settings on operating
systems as appropriate to its purpose.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ4
x
x
x
x
DÖÇ5
DÖÇ6
x
x
x
DÖÇ8
DÖÇ9
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12
x
x
x
x
x
DÖÇ7
x
x
x
49
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Mesleki Proje
İngilizce / English
Occupational Project
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
BLP206
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/4
1
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4
3
5
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrencilerin dört yarıyılda aldığı bilgilerini pratiğe
aktarabilecekleri kapsamlı proje çalışması gerçekleştirmek.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Students in four years, receiving information that they can practice
their comprehensive study of the project to perform.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
50
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Bitirme projesi hakkında genel
bilgilendirme ve ders yönergesinin
açıklanması.
Graduation project about the disclosure of general
information and course instructions.
2
Araştırma yöntem, teknik ve
modellerinin anlatılması.
Research methods, techniques and models are
described.
3
Araştırma yöntem, teknik ve
modellerinin anlatılması.
Research methods, techniques and models are
described.
4
Araştırma yöntem, teknik ve
modellerinin anlatılması.
Research methods, techniques and models are
described.
5
Proje yazım kuralları ve dikkat edilecek Project spelling rules and explanation of the point
noktaların anlatılması
to be noted
6
Proje yazım kuralları ve dikkat edilecek Project spelling rules and explanation of the point
noktaların anlatılması
to be noted
7
Terms of a theory of work done on the project
Proje konuları ile ilgili teroik çalışmalar
issues
yapılması
8
Terms of a theory of work done on the project
Proje konuları ile ilgili teroik çalışmalar
issues
yapılması
9
Terms of a theory of work done on the project
Proje konuları ile ilgili teroik çalışmalar
issues
yapılması
10
Proje konuları ile ilgili uygulamaların
yapılması
Terms of a theory of work done on the project
issues
11
Proje konuları ile ilgili uygulamaların
yapılması
Terms of a theory of work done on the project
issues
12
Proje konuları ile ilgili uygulamaların
yapılması
Terms of a theory of work done on the project
issues
13
Proje raporunun hazırlanması
Preparation of project report
14
Proje raporunun hazırlanması
Preparation of project report
51
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Araştırmaın temel kavramlarını
açıklar/sıralar.
2) Araştırma tür, yöntem ve modellerini
açıklar
3) Araştırma tür, yöntem ve modelleri
arasındaki ilişkiyi açıklar/sıralar.
4) Araştırma konusu ile ilgili gerekli
envanterleri hazırlar.
5) Araştırma projesini gerçekleştirmek üzere
kendine uygun haftalık zaman planı oluşturur.
6) Araştırma için uygun yöntemi seçer.
7) Haftalık zaman planında ortaya çıkan
aksaklıkları değerlendirerek gerekli önlemleri
alır.
8) Araştırma konusuyla ilgili elde ettiği
verileri yazılı olarak üçüncü kişilere aktarır.
At the end of this course, the students;
1) Explain the basic concepts of research / queues.
2) research types, methods and models to explain
3) research types, methods and models to explain the
relationship between / queues.
4) Prepare an inventory of research on the subject is
necessary.
5) to carry out research projects creates a self-fulfilling
weekly time schedule.
6) Select the appropriate method for the research.
7) evaluating the problems that emerge in the weekly
time schedule will take the necessary measures.
8) Research on the subject of the data obtained is
transferred to a third party in writing.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
x
x
x
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ9
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12
x
x
x
52
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Mikrobilgisayar Sistemleri ve Assembler
İngilizce / English
Microcomputer Systems and Assembler
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
BLP208
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/4
2
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrencilerin mikroişlemcilerin genel yapısı, işleyişi ve adresleme
yapısını kavrayabilmesini ve Assembler programlama dilini
kullanabilmesini sağlamak.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To make students comprehend general structure, operation and
addressing structure of microprocessors and learn Assembler
programming language.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
53
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Sayı Sistemleri-Basit Mikroişlemci
Mimarisi
Numerıcal Systems –Basıc Mıcroprocessor
Archıtecture
2
Cısc Rısc Ve Epıc Mimarisi-Assembly Dili
Cısc Rısc And Epıc Archıtecture-Assembly Language
3
X86 Komut Yapısı-Adresleme Modları
X86 Command Structure –Addressıng Modes
4
Komut Kümesi-Kaydırma Ve Yönlendirme
Komutları
Set Of Command Deck –Shıft And Dırectıng
Commands
5
Kontrol Komutları-Aritmetik İşlemler
Control Commands – Arıthmetıc Operatıons
6
Strıng İşlemleri
Strıng Works
7
Dos-Bıos İlişkisi Ve Kesmeler
Dos-Bıos Relatıonshıps And Interrupts
8
Ekran Ve Klavye İşlemleri
Monıtor And Keyboards Operatıons
9
Disk Organizasyonu
Dısc Organızatıon
10
Disk Okuma Ve Yazma İşlemleri
Dısk Readıng And Wrıtıng Operatıons
11
Disk Okuma Ve Yazma İşlemleri
Dısk Readıng And Wrıtıng Operatıons
12
Basit Giriş-Çıkış Teknikleri
Basıc Input-Output Technıques
13
Alt Programa Bağlantı Teknikleri
Sub Programmıng Connectıon Technıques
14
Alt Programa Bağlantı Teknikleri
Sub Programmıng Connectıon Technıques
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Bilgisayarın çalışma prensiplerini ve
bilgisayarda kullanılan sayı sistemlerini bilir.
2) Temel işlemci mimarilerini tanımlar ve
çalışma prensiplerini açıklar.
3) 8086 tabanlı bir mikroişlemcinin yapısını
tanımlar/açıklar.
4) 8086 tabanlı bir mikroişlemcinin temel komut
setini bilir.
5) 8086 tabanlı bir mikroişlemcinin iç yapısını
bilir.
6) 8086 tabanlı bir mikroişlemciyi makine
dilinde programlar.
6.1) Mikroişlemcinin giriş/çıkış birimlerini tanır
ve amacına uygun olarak kullanır.
6.2) Adresleme modlarını amacına uygun olarak
kullanır.
6.3) Kesme, Ekran, Klavye v.b işlemleri
amacına uygun olarak gerçekleştirir.
At the end of this course, the students;
1) Knows working principles of computer and
numerical systems used in computers.
2) Defines basic processor architectures and explains
their operating principles.
3) Defines/explains structure of a 8086 based
microprocessor.
4) Knows basic command set of a 8086 based
microprocessor.
5) Knows internal structure of a 8086 based
microprocessor.
6) Programs a 8086 based microprocessor in machine
language.
6.1) Knows input/output units of microprocessor and
uses them as appropriate to their purposes.
6.2) Uses addressing modes as appropriate to its
purpose.
6.3) Does Sector, Monitor, Keyboard erc. Operations
as appropriate to its purpose.
54
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ9
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12
55
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Mobil Programlama
İngilizce / English
Mobile Programming
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
BLP210
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/4
2
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Android işletim sistemine sahip mobil cihazlar için uygulama
geliştirme ve uygulamaları mobil markette yayınlayabilme
beceresini kazandırmak.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To make students gain the ability to develop applications for
mobile devices with Android operating system and to publish
applications in mobile market.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
56
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Mobil programlamaya giriş
Introduction to mobile programming
2
Mobil programlama platformlarinin
kurulumu
Installation of mobile programming platforms
3
Uygulama elemanlari ve aktivite yapisi
Application elements and their activity structure
4
Kullanici arayüzlerinin oluşturulmasi
Creation of user interfaces
5
Intent kavrami ve yayin algilayicilar
Intent concept and publication detectors
6
Dosya yönetimi
File management
7
Veritabani yönetimi ve içerik sağlayicilar
Database management and Content providers
8
Internet erişimi, arkaplan işlemleri
Internet access, background operations
9
Servis ve alarm kavramlari
Service and alarm concepts
10
Konum sağlayıcı ve harita yönetimi
Location provider and map management
11
Uygulama geliştirme
Developing applications
12
Uygulama geliştirme
Developing applications
13
Uygulamayi yayina hazirlama, derleme
Preparing and compiling application
14
Uygulamanin yayinlanma süreci
Publication process of application
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Mobil programlama için gerekli temel
kavramları tanımlar/açıklar.
2) Mobil sistemleri tanır çalışma prensiplerini
açıklar.
3) Mobil programlama için gerekli platform ve
uygulamaları kurar/kullanır.
3.1) Veritabanı yönetimi ve içerik sağlayıcıları
amacına uygun olarak seçer/kullanır.
3.2) Uygulama elemanlarını amacına uygun
olarak seçer/kullanır.
3.3) Mobil uygulamalarında dosya yönetim
işlemlerini amacına uygun olarak kullanır.
3.4) İnternet erişimi ve arka plan işlemlerin
amacına uygun olarak gerçekleştirir.
3.5) Konum sağlayıcı ve harita yönetim
işlemlerini uygulamalarında kullanır.
4) Geliştirdiği uygulamayı derler, yayına
hazırlar ve mobil marketlerde yayınlar.
At the end of this course, the students;
1) Defines/explains basic concepts necessary for
mobile programming.
2) Knows mobile systems and explains their working
principles.
3) Installs/uses necessary platforms and applications
for mobile programming.
3.1) Uses location provider and map management
operations in applications.
3.2) Chooses/uses database management and Content
providers as appropriate to their purposes.
3.3) Chooses/uses application elements as
appropriate to their purposes.
3.4) Uses file management operations in mobile
applications as appropriate to their purposes.
3.5) Realizes internet access and background
operations as appropriate to their purpose.
4) Compiles developed application, prepares it for
publication and publishes in mobile markets.
57
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ1
DÖÇ2
x
x
x
x
DÖÇ3
DÖÇ4
x
x
x
x
x
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ9
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12
x
x
x
x
58
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sistem Analizi ve Tasarımı
İngilizce / English
System Analysis and Design
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
BLP214
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/4
2
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Sistem Analizi ve Tasarımı yaklaşımlarına uygun olarak yazılım
projesi geliştirme, UML diyagramlarından yararlanarak Nesne
Tabanlı Modelleme gerçekleştirme.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To develop software project as appropriate to System Analysis and
Design approaches, make Object Oriented Modeling using UML
diagrams.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
59
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş
Introduction to System Analysis and Design
2
Fizibilite Analizi ve Gereksinim Belirleme
Feasibility Analysis and Necessity Determination
3
Fizibilite Analizi ve Gereksinim Belirleme
Feasibility Analysis and Necessity Determination
4
Gelişmiş Sistem Analizi Kavramı
Advanced System Analysis Concept
5
Sistem Tasarımı
System Design
6
Sistem Tasarımı
System Design
7
Girdi Tasarımı
Input Design
8
Çıktı Tasarımı
Output Design
9
Veri Tabanı Tasarımı
Database Design
10
Veri Tabanı Tasarımı
Database Design
11
Yazılımı Geliştirme ve Test Etme
Software Developing and Testing
12
Yazılımı Geliştirme ve Test Etme
Software Developing and Testing
13
Yazılımı Yaşama Geçirme
Application implementing
14
Genel Tekrar ve Ödev Kontrolü
General Revision and Homework Control
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Sistem Analizi ve Tasarımı kavramlarını
tanımlar/açıklar.
2) Fizibilite Analizi ve Gereksinim kavramlarını
tanımlar/açıklar.
3) Girdi, çıktı ve veritabanı tasarımı
kavramlarını tanımlar/açıklar
4) Yazılımı geliştirme ve hayata geçirme
süreçlerini tanımlar/açıklar.
5) Yazılım/proje geliştirme sürecini analiz ve
tasarım aşamalarına uygun olarak planlar.
5.1) Geliştirilecek yazılım/proje için planlama,
fizibilite çalışması, gereksinim belirleme v.b
süreçleri amacına uygun olarak gerçekleştirir.
5.2) Geliştirilecek yazılım/proje için teknoloji
seçimi, girdi/çıktı tasarımı, veritabanı tasarımı
v.b. süreçleri amacına uygun olarak
gerçekleştirir.
5.3) Tasarım sürecinde UML diyagramlarını
amacına uygun olarak seçer/kullanır.
At the end of this course, the students;
1) Defines/explains system analysis and design
concepts.
2) Defines/explains Feasibility Analysis and Necessity
concepts.
3) Defines/explains input, output and database design
concepts.
4) Defines/explains software developing and
implementation processes.
5) Plans software/project developing process as
appropriate to analysis and design phases.
5.1) Realizes planning, feasibility study, necessity
determination etc. processes for the project to be
developed as appropriate to their purposes.
5.2) Realizes technology selection, input/output
design, database design etc. processes for the
software/project to be developed as appropriate to
their purposes.
5.3) Chooses/uses UML diagrams in design process
as appropriate to their purposes.
60
6) Geliştirilen bir yazılım/proje için yaşama
geçirme ve test etme süreçlerini amacına uygun
olarak gerçekleştirir.
6) Implements and tests processes for a developed
software/project as appropriate to their purposes.
61
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
x
x
62
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İş Etiği
İngilizce / English
Professional Ethics
Dersin Kodu
Course Code
MYO101
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
1/1
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Meslek etiği ve sorunlarının öğretilmesi amaçlanır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
It is aimed to teach professional ethics and issues.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
63
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
1
Ahlak Gelişimi ve Ahlaki Gelişim Kuramlar
Theories of
Development
2
Değerler, Normlar ve Ahlak
Values, Norms and Ethics Values, Norms and Ethics
3
Etiğin Tarihsel Gelişimi
The Historical Development of Ethics
4
Etiğin Unsurları
Elements of ethics
5
Mesleki Etik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
The Concept of Professional Ethics and its Historical
Development
6
Etik ve Hukuk İlişkisi
Relationship between Ethics and Law
7
Etik dışı davranış modeli
Unethical behavior model
8
Etik dışı davranışların Çözümü, Etik Kurallar Solution of unethical behavior, Code of Ethics and
ve Uygulamalar
Practices
9
Yönetici Sorumluluğunun Etik Alanları
Ethics Areas of Director Responsibility
10
Etiğe uygun Karar verme
Ethical decision-making
11
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Tanımı ve Definition of Corporate Social Responsibility and its
Tarihsel Gelişimi
Historical Development
12
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik
13
Mesleki Uygulamalar,
İncelemeleri-1
Örnekler,
Vaka
14
Mesleki Uygulamalar,
İncelemeleri-2
Örnekler,
Vaka
TOPICS
Moral
Development
and
Moral
Corporate Social Responsibility and Ethics
Vocational Applications, Examples, Case Studies-1
Vocational Applications, Examples, Case Studies-2
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) İş yerlerinde önlisans düzeyinde sahip olduğu
birikimi mesleki sorumluluk ve etik kurallarına uygun
şekilde faaliyete geçirecek birikime sahip olur.
2) Etik alanında yer alan temel terim ve kavramları
tanımlar.
3) Etik ilke ve yöntemleri tanımlar.
4) Etiğin tarihsel gelişimini tanımlar.
5) Meslek Etiğin felsefi boyutunu tanımlar.
6) Yönetsel etik alanında yapılan çalışmaları
tanımlar.
7) Etik dışı davranışlar tanımlar.
8) Etiğe uygun karar verme sürecini tanımlar.
9) Meslek Etiği ve kurumsal sosyal sorumluluk
kapsamını tanımlar.
10) Etik ilke, yöntem, strateji ve tekniklerini
açıklar/tanımlar.
1) activates his/her knowledge at undergraduate level in
accordance with the ethical rules of professional
responsibility.
2) defines the basic terms and concepts in the area of
ethics.
3) defines the ethics principles and methods .
4) describes the historical development of ethics .
5) defines the size of philosophical ethics.
6) describes the work done in the field of administrative
ethics.
7) defines the non-ethical behavior.
8) defines the ethical decision-making process
9) defines the scope of Professional Ethics and corporates
social responsibility.
10) describes / defines ethical principles, methods,
strategies and techniques.
64
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Web Tasarımı
İngilizce / English
Web Design
Dersin Kodu
Course Code
BLP107
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
1/1
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
3
6
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Meslek etiği ve sorunlarının öğretilmesi amaçlanır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
It is aimed to teach professional ethics and issues.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
65
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
İnternetin tanımı,temel İnternet
kavramları(domain,hosting, web sitesi
yayınlma v.b.). HTML'e giriş
Definition of the Internet. Basic Internet concepts
(domain, hosting, web site publishing, etc.).
Introduction to HTML.
2
HTML Etiketlerinin kullanımı
Use of HTML tags
3
HTML Etiketlerinin kullanımı
Use of HTML tags
4
Adobe Dreamweaver'ın temel seviyede
Adobe Dreamweaver use of a basic level. Introduction
kullanımı.
CSS'e
giriş
ve
sitil
to CSS. The use of CSS stylesheet documents.
dökümanlarında CSS'in kullanımı.
5
CSS sitil özelliklerinin kullanımı ve web
Use of CSS style properties and web page design
sayfası tasarımı
6
CSS sitil özelliklerinin kullanımı ve web
Use of CSS style properties and web page design
sayfası tasarımı
7
CSS sitil özelliklerinin kullanımı, menü Use of CSS style properties and web page design and
işlemleri, web sayfası tasarımı
menu design.
8
Adobe
Dreamweaver
editörünün kullanımı.
9
Adobe Dreamweaver araçlarını kullanarak
Web page creation using tools in Adobe Dreamweaver
web sayfası oluşturma.
10
Adobe Photoshop programı ve temel grafik Introduction to Adobe Photoshop and basic graphic
tasarım işlemleri
design process.
11
Adobe Photoshop programı
araçlarının kullanımı.
12
Adobe Photoshop programı ile web sayfası
Web page design with Adobe Photoshop.
tasarım işlemleri
13
Animasyon kavramı ve Adobe Flash ile
The concept of animation and animation in Adobe Flash
temel seviyede animasyon işlemleri.
with a basic level of operations. Prepared by the use of
Hazırlanan animasyonların web sayfalarında
animations in web pages.
kullanılması.
14
Adobe Flash programı ile temel seviyede
A basic level the animation with Adobe Flash.
animasyon işlemleri. HTML5 ve CSS3
Innovations in HTML5 and CSS3, search engine
yenilikleri,
arama
motoru
optimization (SEO).
optimizasyonu(SEO).
web
tasarım
menü
ve
Adobe Dreamweaver web design editor to use
Adobe Photoshop's menu and tools to use.
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) İnternet ile ilgili temel kavramları tanımlar/açıklar.
2) Web tasarımında kullanılan tasarım yöntemlerini
tanımlar/açıklar.
3) Web sitesi oluşturma, güncelleme, yayınlama,
optimizasyonu kavramlarını tanımlar/açıklar
4) İnternet ile ilgili konsorsiyumları (W3 v.b),
kurumları (ICANN v.b) tanır ve görevlerini açıklar.
1) Defines/explains basic concepts about internet.
2) Defines/explains design method used in web design.
3) Defines/explains web site creation, updating, publishing
and optimization concepts.
4) Knows consortiums (W3 etc.) and institutions (ICANN
etc.) and explains their duties.
66
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Grafik ve Animasyon
İngilizce / English
Graphics and Animation
BLP108
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
1
2
2
1/2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
AKTS
ECTS
4
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Temel animasyon becerisini kazandırmak.
The aim of this course is to enable the students to have the ability
of basic animation.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
67
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Dersin tanıtılması ve sürece ilişkin
Information about the class and introduction.
bilgiler
2
Klasik animasyon
bilgiler ve örnekler
3
Klasik animasyon projesi için senaryo ve
Scenario and storyboard process for cartoon project.
storyboard süreci
4
Storyboard sonuçlanması
Finishing the storyboard.
5
Animasyonun oluşturulması süreci
Process of making animation.
6
Animasyonun
oluşturulması
değerlendirmeler
7
Animasyonun sonuçlanması için son
Final assesments for the finalization of the project.
değerlendirmeler
8
Animasyonun sonuçlanması için son
Final assesments for the finalization of the project.
değerlendirmeler
9
After Effects kullanımı ile ilgili temel
Using After Effects, basic information and introduction.
bilgiler ve giriş
10
Uygulamalar ile deneysel çalışmalar
11
Jenerik tasarımı başlangıç ve sinema Title sequence, opening sequence and film sequence
filmi jeneriği projesi
project.
12
Sinema film jenerik çalışması son
Cinema film sequence project finalizing.
13
Kinetik Tipografi
Kinetic typography.
14
Kinetik Tipografi son
Kinetic typography finalizing.
hakkında
temel
ve
General information about cartoon and examples.
Making animation and assesments.
Experimental works with practice.
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) Fikir-Senaryo ilişkisini belirler.
1) Identify the idea-scenario relation.
2) Storyboard - Çekim planı ilişkisinini anlatır. 2) Tell the Storyboard-Shot plan relation.
3) Klasik çizgi film yapımını anlatır.
3) Tell about the making of classical cartoon.
4) Temel animasyon tekniklerini adlandırır.
4) Name basic animation techniques.
5) İleri düzey animasyonu gösterir.
5) Demonstrate advanced animation.
6) Ses-Efekt ve kurgu ilişkisini belirler.
6) Identify sound-effect and editing relation.
7) Uygulama bilgisini ifade eder.
7) Express applied information.
68
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri
İngilizce / English
Quality Assurance and Quality Management
Systems
Dersin Kodu
Course Code
MYO102
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
1/2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
3
5
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrencilerin, genel olarak standardizayon, kalite kriterleri, toplam
kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri çerçevesinde
çalışılacak alana yönelik olarak yapabilmeleri amaçlanmıştır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Students are aimed to learn in general, standardizing, quality
criteria, total quality management and quality assurance systems
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
69
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Standardizasyon çeşitleri, ilkeleri
2
Standardizasyon tanımı, tarihsel gelişmi, The definition, the historical
önemi
importance of standardization
3
TSE ve Standardizasyon
4
Bölgesel ve Uluslarası Standardizasyon Regional and
Kuruluşları
Standardization
5
Uluslarası standartlar ve işaretleri
International standards and signs
6
Kalite kavramı, unsurları
Quality concept and its elements
7
Toplam Kalite kavramı, amacı, ilkeleri
Total Quality concept, purpose and principles
8
ARA SINAV
MIDTERM EXAM
9
Kalite çemberleri, Deming, Kaizen
Quality circles, Deming, Kaizen
10
Toplam Kalite Kontrol kavramı, ilkeleri, Total Quality Control concept, principles, statistical
istatistiksel araçları
tools
11
Meslek standartı ve Türkiye uygulamaları
12
Kalite güvence kavramı, mesleklere göre The concept of quality assurance, investigation by
standartların incelenmesi
profession standards
13
Mesleklere göre standartların incelenmesi
Examination by profession standards
14
Mesleklere göre standartların incelenmesi
Examination by profession standards
Standardization types, principles
development,
the
Organizations
for
TSE and Standardization
International
Occupation standard and Turkey applications
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) Standardizasyonun tanımını yaparak temel
1) Explains the fundamental concepts of
kavramlarını açıklar.
standardization by definition.
2) Standardizasyon ile kalitenin ilişkisini
2) Explains the relationship between standardization
açıklar.
and quality.
3) Uluslararası standardizasyon kuruluşlarını
3) Explains / lists the principles of international
ve ilkelerini açıklar/sıralar.
standardization organizations.
4) Toplam Kalite Yönetimi tanımını yaparak
4) Explains the fundamental concepts of total quality
temel kavramlarını açıklar.
management by definition.
5) Kalite Güvence Sitemlerini açıklar/sıralar.
5) Explains / lists the quality assurance systems.
70
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Matematik
İngilizce / English
Mathematics
Dersin Kodu
Course Code
MAT107
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
1/1
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
3
5
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Matematikle ilgili temel kavramları öğrenmek
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Learning the basic concepts of mathematics
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
71
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Sayılar, Doğal Sayılar, Tamsayılar,
Rasyonel Sayılar, Reel sayılar
Numbers, natural numbers, integers, rational numbers,
real numbers
2
Üslü ve Köklü ifadeler
Exponential numbers
3
Cebir, Cebirsel İşlemler
Algebra, Algebraic Operations
4
Denklemler ve Eşitsizlikler
Equations and Inequalities
5
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli ve İkinci First degree and second degree equations with one
Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
unknown
6
İki Bilinmeyenli Doğrusal Denklemler
Linear Equations in Two Unknowns
7
Fonksiyonlar
Functions
8
Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
Dependent and Independent Variables
9
Fonksiyon Çeşitleri
Function Types
10
Fonksiyon Grafik Çizimi
Function Graph Drawing
11
Logaritma, Üstel Fonksiyonlar ve Grafik
Logarithm, Exponential Functions and Graphs
Çizimi
12
Üstel ve Logaritmik Denklemler
Exponential and Logarithmic Equations
13
Limit ve Süreklilik
Limits and Continuity
14
Final
Final exam
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) Sayılar hakkında temel bilgileri bilir
1) Knows basic information about Numbers
2) Fonksiyonlar hakkında temel bilgileri bilir
2) Know basic information about the functions
3) Bir bilinmeyenli denklemleri ve lineer
3) Knows the one variable equations and solutions of
cebirsel denklem sistemlerinin çözümlerini
systems of linear algebraic equations
bilir
4) Determinant, vektörler ve logaritma
4) Has a basic knowledge of determinants, vectors,
hakkındaki temel bilgilere sahiptir
and logarithms
72
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Bilgisayar Donanımı
İngilizce / English
Computer Hardware
Dersin Kodu
Course Code
BLP103
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
1/1
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrencinin bilgisayar parçalarını tanımaları ve çalışma
prensiplerini öğrenmeleri.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
For students being familiar with computer parts and working
principles.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
73
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Bilgisayarın tanımı ve tarihsel gelişimi
Definiton of computer and its historical development
2
Donanımın tanımı ve yapısı
Definition of hardware and its structure
3
İşlemci, sabit disk, bellek, anakart, ROM Processor, hard disk, memory, mainboard, ROM
bellek
memory
4
Giriş birimleri: Klavye ve fare
Input devices: Keyboard and mouse
5
Çıkış birimleri: Ekran ve yazıcı
Output devices: Screen and printer
6
Çıkış birimleri: Ekran ve yazıcı
Output devices: Screen and printer
7
Ders tekrarı ve Ara sınav
Repeating courses and midterm exam
8
Ders tekrarı ve Ara sınav
Repeating courses and midterm exam
9
Sürücüler
Drivers
10
Diğer çevre birimleri
Other peripheral devices
11
Bilgisayarın çalıştırılması
Powering the computer on
12
Ağ ve uygulama yazılımları
Network and application software
13
BIOS ve BIOS ayarları
BIOS and BIOS settings
14
BIOS ve BIOS ayarları
BIOS and BIOS settings
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) Bilgisayarı oluşturan donanım parçalarını
1) will have information about the hardware
(işlemci, bellek, disk, anakart, vb.) listeler.
components of a computer.
2) Bilgisayarı oluşturan donanım parçalarının
2) Explains the features (speed, capacity, etc.) of the
özelliklerini (hız, kapasite, vb.) açıklar.
hardware components of a computer.
3) Bilgisayarı oluşturan donanım parçalarının
3) Lists the hardware components such as processor,
aralarındaki ilişkileri ve veri aktarımını açıklar. memory, disk, main board, etc.
74
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
C Programlama
İngilizce / English
C Programming
Dersin Kodu
Course Code
BLP209
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/3
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrencinin programla ile ilgili temel yapı, gerek ve bilgileri
edinerek program yazma kabiliyetine ulaştırılması
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To make the student reach to ability of writing programme
with learning needs and knowledge
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
75
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Algoritma
Algorithm
2
Akış Diyagramı
Flowing ChartProgramlama Araçları, Değişkenler ve
Sabit
3
Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit Programming Tools, Variables and Structs
4
Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler
Input-Output Processes, Operators
5
Karar Yapıları
Decision Structs
6
Döngü Kontrolleri
Loop Controls
7
Tek Boyutlu Diziler
One dimension arrays
8
Çok Boyutlu Diziler
Many dimension arrays
9
Ders Tekrarı ve Ara Sınav
Repetition and Midterm Exam
10
Değer Döndürmeyen Alt Programlar
Sub programmes which doesn’t return a value
11
Değer Döndüren Alt Programlar
Sub programmes which returns value
12
Değer Döndüren Alt Programlar
Sub programmes which returns value
13
Sıralı Dosyalar
Ordered Files
14
Rastgele Erişimli Dosyalar
In-ordered Files
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) Basit programlar ve işlemler yapabilir
1) can do easy programs and processes
2) Şart içeren , tekrarlı programlar yapabilir.
2) can do programes which contains conditions and
repatitions
3) Alt programları programlara bağlayabilirler. 3) can connect the programmes with sub programmes
4) Bilgileri sıralı veya rasgele dosyalarda
4) can hold the data in the ordinary or inordinary files
saklayabilirler
5) Dosyalarda işlemler, düzenlemeler
5) can do processes in the files
yapabilirler.
76
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
C# Programlama
İngilizce / English
C# Programming
Dersin Kodu
Course Code
BLP204
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/4
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrencinin programla ile ilgili temel yapı, gerek ve bilgileri
edinerek program yazma kabiliyetine ulaştırılması
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To make the student reach to ability of writing programme
with learning needs and knowledge
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
77
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Algoritma
Algorithm
2
Akış Diyagramı
Flowing ChartProgramlama Araçları, Değişkenler ve
Sabit
3
Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit Programming Tools, Variables and Structs
4
Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler
Input-Output Processes, Operators
5
Karar Yapıları
Decision Structs
6
Döngü Kontrolleri
Loop Controls
7
Tek Boyutlu Diziler
One dimension arrays
8
Çok Boyutlu Diziler
Many dimension arrays
9
Ders Tekrarı ve Ara Sınav
Repetition and Midterm Exam
10
Değer Döndürmeyen Alt Programlar
Sub programmes which doesn’t return a value
11
Değer Döndüren Alt Programlar
Sub programmes which returns value
12
Değer Döndüren Alt Programlar
Sub programmes which returns value
13
Sıralı Dosyalar
Ordered Files
14
Rastgele Erişimli Dosyalar
In-ordered Files
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) Basit programlar ve işlemler yapabilir
1) Can do easy programs and processes
2) Şart içeren , tekrarlı programlar yapabilir.
2) Can do programes which contains conditions and
repatitions
3) Alt programları programlara bağlayabilirler. 3) Can connect the programmes with sub programs
4) Bilgileri sıralı veya rasgele dosyalarda
4) Can hold the data in the ordinary or inordinary
saklayabilirler
files
5) Dosyalarda işlemler, düzenlemeler
5) can do processes in the files
yapabilirler.
78
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Bilişim Hukuku
İngilizce / English
Law of Information
Dersin Kodu
Course Code
BLP102
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
1/1
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin amacı, düşünceleri açıklama özgürlüğü ile bilişim
hukukunun temel ilkeleri arasındaki ilişkiyi, devletin bu alanı
düzenlemedeki rolü ve sınırlarının ve hukukun üstünlüğü
çerçevesinde bilişim alanın temel özelliklerine dair
kavramsal tartışmaları ve temel bilgileri sağlamaktır.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of this course is to provide basic concepts and
theoretical discussions on the relationships between freedom
of expression and internet law, on the role and the limits of
State as a regulator in this field and about the specific
characteristics of informatics in the light of the rule of law.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
79
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Konuya giriş ve öğrencinin ders sistemine
ilişkin bilgilendirilmesi
Introduction: breefing the student about the course;
definition and aliting on the scope of political science,
brief history of ther development of the subject. The
relations of the political science with philosopy,
sociology, economy, public admnistratison.
2
Bilişim özgürlüğünün tanımı ve boyutları
Description of freedom of expression and internet
publications
3
Türk AY'da haberleşme
özgürlüğünün düzeni
4
AY 27. 28 ve 29 maddelerindeki temel Examining articles 25, 26,27, 28, 29 in Constitution and
ilkelerin incelenmesi
Internet Law
5
Türk Ceza Yasasında bilişim özgürlüğü ile General obligations on internet publications in Penalty
ilgili yasaklamaların genel rejimi
Law
6
İnternet araçlarında sahiplik ve bilişim Ownership in internet publications and protection of
özgürlüğü
personal data
7
Bilişim suçları ve davalarının hukuki rejimi
8
Yayın Politikaları ve ilkelerle ilgili örnek
Case law in publication policies and ethics
olaylar
9
İnternet aracılığıyla kişilik haklarının ihlali
10
Üst Kurullar, Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı, Radyo, TV Üst Kurulu,
Publication bans and limits
Haberleşme Yüksek Kurulunun yapısı ve
işleyişi
11
İnternet ve kişilik hakları; Fikri Haklar ve
Responsibilty for publication in internet
İnternet Yayıncılığı
12
Hukuki sorumluluk
Civil Liability
13
Ceza sorumluluğu
Criminal liability
14
Genel gözden geçirme ve sonuçlar
General review and Conclusions
ve
bilişim Legal regulation in Turkish Law system related to
fredoom of expression and internet technologies
Publication policies and ethics
Ruling ofInternet Broadcasting in Turkey
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) İnternet araçlarının sahiplik yapısını açıklar.
1) Explain the ownership structure of internet organs.
2) Bilişim Hukukuna ilişkin kavramları ve ilkeleri
2) Define basic concepts and principles of Internet Law.
tanımlar.
3) Uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde yönetimle
ilgili uygulamaları kavrar.
3) Recognize the implementations pertaining to
governance at international, national and local levels.
80
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
E-Ticaret
İngilizce / English
Law of Information
Dersin Kodu
Course Code
BLP212
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/4
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
E-Ticaret dersi, öğrencilere internet üzerinden güvenli ve
etkin bir şekilde ticaret yapma bilincini ve bu bilinç
çerçevesinde e-ticaretin işletme ve bireylere sağlayacağı
rekabet avantajını edinmeyi amaçlar.
The aim of the course is to provide students with information
about secure and effective commerce on the internet and the
competitive advantage that e-commerce offers to enterprises
and individuals.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
81
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
E-ticaret'in tanımı kapsamı ve Türkiye
uygulamaları
2
E-ticaret'in kategorileri (B2B, B2C, B2G, Categories of e-commerce (B2B, B2C, B2G, G2C) and
G2C) ve örnek olay uygulamaları
case study applications
3
E-ticarette güvenlik
şifreleme, digital imza)
4
E-ticaret kanun tasarısı ve örnek olay
Draft law on e-commerce and case study
incelemesi
5
İnternet bankacılığı - örnek olay incelemesi
6
E-ticaret ve finans sektörü uygulamaları E-commerce and finance sector applications - case study
örnek olay İncelemesi
7
Ara sınav
8
E-ticaret ve reel sektör uygulamaları - örnek
E-commerce and real sector applications - case study
olay incelemesi
9
E-ticaret ve kobilere olan etkisi -örnek olay
E-commerce and its effects on smes - case study
incelemesi
10
Kamuda e-ticaret uygulamaları
E-commerce applications in public
11
Reel sektörde ERP uygulamaları
ERP applications in real sector
12
E-ticarette veri yönetimi
Data management in e-commerce
13
E-lojistik kavramı ve uygulamaları- örnek
E-logistics concept and applications - case study
olay İncelemesi
14
E-lojistik- devam
(SET,SSL,
Definition and scope of e-commerce and the ecommerce applications in Turkey
açık Security in e-commerce (SET,SSL,
encryption, digital signature)
public
Internet banking - case study
Mid-term exam
E-logistics-continued
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) E-Ticarette kullanılan bilgi sistemlerinin temel
1) Describe the basic functions of information systems
fonksiyonlarını tanımlar. Bunlar arasındaki ilişkileri
ve etkileşimleri açıklar.
key
used in e-commerce and explain the relationships and
interactions between them.
82
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 972 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content