close

Enter

Log in using OpenID

1 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

embedDownload
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
1. Dönem
Kodu
Ders Adı
T U K
AKTS
BLG 105
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
2 2 3
4
SOH 113
Sosyal Hizmete Giriş
3 0 3
4
SOH 115
İktisat Bilimine Giriş
3 0 3
4
SYB 103
Siyaset Bilimine Giriş
3 0 3
4
SOH 117
Türkiye’de Sosyal Politika
3 0 3
3
SOH 109
Aile ve Yaşam Dinamiği
3 0 3
3
SOH 111
İletişim Becerileri
2 0 2
3
SEM 101
Seminer
2 0 2
2
Mesleki Alan Seçmeli I
2 0 2
3
23 2 24
30
Toplam
2. Dönem
Kodu
Ders Adı
T U K
AKTS
TUR 104
Türk Dili
4 0 4
4
SOH 102
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
3 0 3
5
SOH 104
Sosyal Antropoloji
2 0 2
3
SOH 106
Hukuka Giriş
2 0 2
4
PSI 102
Psikoloji
3 0 3
4
SOS 102
Sosyoloji
3 0 3
4
SEM 102
Seminer
2 0 2
2
Mesleki Alan Seçmeli II
3 0 3
4
22 0 22
30
Toplam
3. Dönem
Kodu
Ders Adı
T U K
AKTS
ATA 201
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
4 0 4
4
YDL 203
İngilizce I
3 0 3
3
SOH 201
Sosyal Çalışma Mevzuatı
3 0 3
5
SOH 203
İnsan Hakları
2 0 2
4
SOH 209
Kent Sosyolojisi
3 0 3
4
SBF 201
Meslek Etiği
2 0 2
3
Mesleki Alan Seçmeli III
3 0 3
4
Genel Seçmeli I
2 0 2
3
22 0 22
30
Toplam
1
4. Dönem
Kodu
Ders Adı
T U K
AKTS
YDL 206
İngilizce II
3 0 3
3
SOH 202
Sosyal Hizmet Kuramı I: Bireylerle Sosyal Hizmet
2 2 3
4
SOH 204
Kadın Hakları ve Sosyal Çalışma
3 0 3
4
SOH 206
Kamu Yönetimi
3 0 3
4
PSI 208
Sosyal Psikoloji
3 0 3
4
CGE 206
Özel Eğitime Giriş
2 0 2
3
Mesleki Alan Seçmeli IV
2 0 2
4
20 2 21
30
Toplam
5. Dönem
Kodu
Ders Adı
T U K
AKTS
SOH 301
Sosyal Hizmet Kuramı II: Aile ve Gruplarla Sosyal
Hizmet
2 2 3
4
SOH 303
Sosyal Politika
3 0 3
4
SOH 305
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I
3 0 3
4
SOH 307
İstatistik
3 0 3
4
YDL 301
Mesleki İngilizce I
2 0 2
2
SOH 309
Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri
2 0 2
4
Mesleki Alan Seçmeli V
3 0 3
4
21 2 22
30
Toplam
6. Dönem
Kodu
Ders Adı
T U K
AKTS
SOH 302
Sosyal Hizmet Kuramı III: Örgüt ve Topluluklarla Sosyal
Hizmet
2 2 3
4
SOH 304
Karşılaştırmalı Sosyal Hizmet
3 0 3
3
SOH 306
Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemleri
3 0 3
4
SBF 302
Araştırma Yöntemleri
2 0 2
3
YDL 302
Mesleki İngilizce II
2 0 2
2
SOH 308
Rapor Yazma ve Sunum Becerileri
3 0 3
4
SOH 310
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II
3 0 3
4
Mesleki Alan Seçmeli VI
2 0 2
3
23 4 23
30
Toplam
2
7. Dönem
Kodu
Ders Adı
T U K
AKTS
SOH 401
Sosyal Hizmette Alan Çalışması I
0 24 12
15
SOH 403
Uygulamalı Sosyal Çalışma Araştırmaları ve Bitirme Tezi
2 0 2
I
6
SOH 405
Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim
3 0 3
5
Mesleki Alan ve Seçmeli VII
3 0 3
4
8 24 20
30
Toplam
8. Dönem
SOH 402
Sosyal Hizmette Alan Çalışması II
0 24 12
15
SOH 404
Uygulamalı Sosyal Çalışma Araştırmaları ve Bitirme Tezi
2 0 2
II
6
Mesleki Alan Seçmeli VIII
3 0 3
3
Toplam
11 24 23
30
SEÇMELİLER
Mesleki Alan ve Seçmeli-I
T U
K
AKTS
SOH 119
Yoksulluk ve Sosyal Yardım
2
0
2
3
SOH 121
Gündelik Hayatta Engelliler
2
0
2
3
Mesleki Alan ve Seçmeli-II
T U
K
AKTS
SOH 110
Göç, Çokkültürlülük ve Uyum
3
0
3
4
SOH 112
Suç, Suçluluk ve Sosyal Hizmet
3
0
3
4
Mesleki Alan Seçmeli-III
T U
K
AKTS
SOH 211
3
0
3
4
Göçmen Sorunu ve Toplumsal Çalışma
Genel Seçmeli I
SBF 207
İş Sağlığı ve Güvenliği
2
0
2
3
SBF 211
Halkla İlişkiler
2
0
2
3
Mesleki Alan Seçmeli IV
T U
K
AKTS
SOH 208
Eleştirel Teori
2
0
2
4
SOH 210
Sosyal Hizmette Sosyal Refah Yaklaşımları
2
0
2
4
SOH 212
Sosyal Çalışma Uygulamalarında Kültürel Farklılıklar
2
0
2
4
SBF 202
Sağlıkta Yoga
2
0
2
4
Mesleki Alan ve Seçmeli V
T U
K
AKTS
SOH 311
Gençlik ve Sosyal Hizmet
3
0
3
4
SOH 313
Yaşlılarla Sosyal Hizmet
3
0
3
4
3
SOH 315
Çocuk ve Sosyal Hizmet
3
0
3
4
SOH 317
Feminist Sosyal Hizmet
3
0
3
4
Mesleki Alan Seçmeli VI
SOH 314
Adli Sosyal Hizmet
2
0
2
3
SBF 304
Madde Bağımlılığı
2
0
2
3
SOH 322
Psiko-Sosyal Boyutlarıyla Şiddet
2
0
2
3
SOH 324
Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet
2
0
2
3
Mesleki Alan Seçmeli VII
SOH 407
Sosyal Kalkınma ve İstihdam Politikaları
3
0
3
4
SOH 409
Baskı Karşıtı Uygulama
3
0
3
4
Mesleki Alan Seçmeli VIII
SOH 406
Afetlerde Sosyal Hizmet
3
0
3
4
SOH 410
Halk Sağlığı
3
0
3
4
SOH 408
Okul Sosyal Hizmeti
3
0
3
4
SOH 412
Sokak Sosyal Hizmeti
3
0
3
4
4
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
İngilizce / English
Applications of Information Technologies
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
BLG 105
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
2
(2– 2)3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında
temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama
programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint, Access) temel seviyede
kullanım becerilerini vermektir.
The aim of the program is to give usage abilities of operating system,
internet and office programmes (MS Word, Excel and Powerpoint) by
being introduced basic concepts of computer system.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Uzaktan Öğretim
Distance Learning
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
5
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Bilgisayar sistemine ait temel kavramları
tanımlar.
2) MS Ofis programlarına ait temel kavramları
tanımlar.
3) Temel veritabanı işlemlerini kavrar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Windows işletim sistemini kullanır ve
ayarlarında değişiklik yapar.
2) Yaygın İnternet servislerini kullanarak
araştırma yapar.
3) MS word uygulama programında
oluşturduğu belgenin sayfa düzenini
istediği şekilde değiştirebilir, MS word’de
kendine özgü özelleştirmeler gerçekleştirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği
1) Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve
kendini sürekli yeniler.
2) Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda
karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık
sorunların çözümü için stratejik yaklaşımlar
geliştir.
Öğrenme Yetkinliği
1) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki
bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Kendi alanının gerektirdiği düzeyde
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve
iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi
problem çözme ve / veya uygulama
becerilerini disiplinler arası çalışmalarda
kullanır.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Define definition of computer and define
hardware componets.
2) Define tasks and functions of computer hardware
components.
3) Comprehend the basic database operations.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Use Windows operating system and make audit
setting.
2) Make Internet research by using internet
services.
3) Create document by using MS Word application
programme, make formulation and set properties
of programme and documents.
Competences
Autonomy & Responsibility
1) Renew knowledge continuously by means of
following developments in science and
technology.
2) Develop new strategic approaches to solve the
unforeseen and complex problems arising in the
practical processes of the main field.
Learning to Learn
1) Evaluate the knowledge and skill with a critical
approaches.
Communication & Social
1) Use the computer software together with the
information and communication technologies.
Field-based Competence
1) Use the knowledge and the skills for problem
solving and / or application in inter-disciplinary
studies.
6
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Genel kavramlar
Introduction to Computer, History of Computer, Basic
Properties about Computer, Software and Hardware
Concepts
2
İşletim sistemi ve dosya yönetimi
Introduction to Windows 7, Folder index concept, Window
properties, Creating new file, Cut-Copy-Paste, Shutting
computer
3
Bilgi ve iletişim
My Computer, Recycle Bin, Creating shortcut
4
Google servisleri (mail, takvim, döküman,
günlük)
Desktop Properties, Task Bar, Form elements, Dialog Boxes,
Start menu, Accessories
5
Ms Powerpoint - Temel ayarlar, sunum
oluşturma, metin, görüntüler ve tablo
Basic Internet Services, Internet Browser and Settings,
Search Engine
6
Ms Powerpoint - grafik ve çizim nesneleri,
ekran gösterisi efektleri, slayt gösterisi ve
çıktı hazırlama
MS-Powerpoint, Toolbars and properties of it, Save,
Security Options, Page Layout, Writing, Font Properties
7
Ms word - kelime işlemciye ilk adımlar ve
temel işlemler
MS-Word-Paragraph Properties, Tab, Border and Shading,
Columns
8
Ms word - biçimlendirme (metin, paragraf,
belge)
MS-Word-Adding Table and Toolbar of table, Templates
9
Ms word - nesneler (tablo, resim, görüntü,
grafik) ve yazdırma
MS-Word-Private Paste, Find-Replace, Small Picture and
Adding Picture, Operating Toolbar of Picture
10
Ms Excel - giriş, hücreler ve çalışma sayfaları
MS-Excel-Introduction to Excel, Concepts of Page and Cell,
Species of Cursor, Page tab, Cut-Copy-Paste, Line and
Column Transactions
11
Ms Excel - biçimlendirme, formüller ve
işlevler
MS-Excel-Toolbars, Folders, Work Page
1
7
12
Ms Excel - grafikler, sayfa yapısı ve çıktıların
hazırlanması
13
Ms Access - Veri tabanı yönetim sistemlerine MS-Excel-Cell Formalization, Creating Drawing-objects,
giriş ve tablo işlemleri
Graphs
14
Ms Access - Tablo işlemleri
MS-Excel-Operators, Creating Formula
Ms Erişim, Toolbar Function
8
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sosyal Hizmete Giriş
İngilizce / English
Introduction to Social Work
Dersin Kodu
Course Code
SOH 113
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir SEZGİN
Bu ders, sosyal çalışmanın temel kavramları, yaklaşımları ve müdahale
yöntemlerini tanıtmayı amaçlar.
This course aims to introduce basic concepts, approaches and
methods of intervention in social work.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
9
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Sosyal hizmetin temel öğelerini ve sosyal
hizmetin kuramsal temellerinin gelişimini
tanımlar.
2) Sosyal çalışma mesleğini ve uygulama
alanlarını tanımlar.
3) Sosyal çalışma mesleğinin tarihini tanımlar.
4) Sosyal çalışma mesleğinin etik ilke ve
değerlerini sıralar.
5) Genelci sosyal hizmet uygulamasının rolünü
ve işlevlerini tanımlar.
6) Sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanının
ne yaptığını açıklar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
4) Sosyal hizmet teori ve pratiği ile ilgili
eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
5) Toplumdaki sorunları genel hatları ile
belirtir
6) Dünyadaki sosyal olayları ve doğurduğu
sonuçları yorumlar.
7) Mesleğinin değerleri ve etik standartlarına
uygun davranır.
Yetkinlikler
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Identify the development of theoretical bases and
the basic principles of social work.
2) Describe the profession of social work and its
fields of practice.
3) Define the history of the social work profession.
4) List the ethical principles and values of the social
work profession.
5) Define the roles and functions of generalist social
work practice.
6) Recognize what social workers actually do.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
4) Improve critical thinking skills about social work
theory and practice.
5) Outline problems in the society.
6) Interpret social events and their consequences in
the 10orld.
7) Behave in accordance with the values and ethical
standards of their profession.
Competences
10
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Ders içeriğinin öğrencilere tanıtılması,
sosyal çalışmayla ilgili temel kavramlar
Description of course content, basic concepts of social work
2
Sosyal hizmet mesleğinin tarihçesi
The history of the social work profession
3
Bilim ve meslek olarak Türkiye’de sosyal
hizmet
Social work as a science and profession in Turkey
4
Sosyal hizmet uygulamasının teorik
temelleri: Bilgi temeli
Theoretical bases for social work practice: Knowledge base
5
Sosyal hizmet uygulamasının teorik
temelleri: Beceri temeli
Theoretical bases for social work practice: Skills base
6
Sosyal hizmet uygulamasının teorik
temelleri: Değer temeli
Theoretical bases for social work practice: Value base
7
Sosyal hizmet uygulamasının teorik
temelleri: Uygulama ilkeleri
Theoretical bases for social work practice: Principles of
practice
8
Genelci sosyal hizmet yaklaşımı
Generalist social work practice
9
Sosyal çalışmanın uygulama alanları:
Bireyler ve aileler ile sosyal hizmet
Social work practice fields: Social work practice with
individuals and families
10
Sosyal çalışmanın uygulama alanları:
Gruplar ile sosyal hizmet
Social work practice fields: Social work practice with groups
11
Sosyal çalışmanın uygulama alanları:
Örgütlerle sosyal hizmet
Social work practice fields: Social work practice with
organizations
11
12
Sosyal çalışmanın uygulama alanları:
Toplumla sosyal hizmet
Social work practice fields: Social work in the community
13
Sosyal çalışmanın müdahale süreçleri
Process of social work intervention
14
Sosyal hizmet uygulamasında
profesyonellik/tartışma ve değerlendirme
Professionalism in social work practice/discussion and
evaluation
12
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
P.Ö.Ç.
12
P.Ö.Ç.
13
P.Ö.Ç.
14
P.Ö.Ç.
15
P.Ö.Ç.
16
P.Ö.Ç.
17
P.Ö.Ç.
18
P.Ö.Ç.
19
P.Ö.Ç.
20
P.Ö.Ç.
21
P.Ö.Ç.
22
DÖÇ-1
x
x
DÖÇ-2
x
x
x
DÖÇ-3
x
x
x
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-5
x
x
DÖÇ-6
x
x
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
DÖÇ-10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
13
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İktisat Bilimine Giriş
İngilizce / English
Introduction to Economics
Dersin Kodu
Course Code
SOH 115
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Prof.Dr. Yaşar GÜRGEN
Öğrenciye, çalışma hayatı öncesinde ekonomi ile ilgili temel bilgileri
vermek.
To give the students general information about economy before their
working life.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
14
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1. Ekonomi terimlerinin ne anlama geldiğini
açıklar, doğru yerinde kullanır.
2. Ekonomi konusunda genel kültürünü
geliştirir.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
8) Medyada ekonomiyle ilgili haberleri takip
eder ve ekonomiyle ilgili metinleri okur.
9) Ticaret sektöründeki ekonomik terimleri
kullanır.
10) Ülkenin ve dünyanın ekonomik sorunlarını
doğru kavramlarla tartışır.
11) Sosyal bilimlerin farklı alanları arasındaki
ilişkiyi inceler.
Yetkinlikler
Alana Özgü Yetkinlik
1) Kendi işindeki ekonomik kavramları açıklar.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Explain the terms of economics, use them at
appropriate occasions.
2) Develop their general knowledge about
economics.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
8) Follow the news and read the texts about
economics.
9) Follow the news and read the texts about
economics.
10) Discuss the global economy with proper terms.
11) Examine the relationships between different
branches of social sciences.
Competences
Field-based Competence
1) Explain the concepts of economics in their jobs.
15
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Ekonomi ile ilgili temel kavramlar
Basic economic concepts
2
Arz, talep kavramları ve piyasa ekonomisinin
işleyişi
The concepts of demand and supply and the process in the
market economy
3
Piyasa türleri
The types of market
4
Piyasa türleri
The types of market
5
Devletin fiyat kontrolü
State price control
6
Makro ekonomi ve milli gelir
Macroeconomics and national income
7
Ekonomik büyüme
Economic growth
8
Enflasyon
Inflation
9
Kamu bütçesi ve maliye
Public budget and fiscal policy
10
Para ve bankacılık
Money and banking
11
Uluslar arası ticaret
International trade
12
Ödemeler dengesi ve döviz piyasası
Equilibrium price and the foreign 16xchange market
13
İstihdam ve işsizlik
Employment and unemployment
İstihdam ve işsizlik
Employment and unemployment
14
16
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-2
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
17
DÖÇ-5
x
DÖÇ-6
x
DÖÇ-7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Siyaset Bilimine Giriş
İngilizce / English
Introduction to Political Science
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
SYB 103
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
3
0
(0-3)3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Esra PAKİN ALBAYRAKOĞLU
Bu dersin amacı öğrencilerin siyaset biliminin temel kavram ve
konularına hakimiyet sağlamalarıdır.
This course deals with the concept of power which is central to
Political Science discipline by looking at it different meanings, modes
and mechanisms.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
18
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Siyaset bilimiyle ilgili temel kavramları
kavrar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Ulusal ve uluslararası düzeyde alınan
politik kararları siyaset bilimi ile
ilişkilendirir.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual knowledge.)
1) Understand the basic concepts of political science.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Associate the political decisions taken both at
national and international level with concepts in
political science.
Yetkinlikler
Competences
1) Sorunlar karşısında bağımsız bir birey olarak
1) Learn to create solutions to problems as an
çözüm üretmeyi öğrenir.
independent individual.
Öğrenme Yetkinliği
Learning to Learn
1) Siyasal sistemlere yönelik karşılaştırmalı
1) Critically compare and contrast political systems.
eleştirilerde bulunur.
Alana Özgü Yetkinlik
Field-based Competence
1) Siyaset
bilimini
diğer
disiplinlerle
1) Relate political science to other disciplines.
ilişkilendirir.
2) Compare and contrast introductory level field
2) Alanla ilgili başlangıç seviyesindeki teorik
related theoretical approaches to each other.
yaklaşımları karşılaştırır.
3) Acquire the basic knowledge for other courses
3) Siyaset bilimiyle ilgili diğer dersler için temel
related to political science.
bilgi edinir.
19
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Siyaset Kavramlarına Giriş
Introduction to Political Concepts
2
Siyaset Nedir?
What is Politics?
3
Devlet
The State
4
Demokrasi
Democracy
5
Siyasi İdeolojiler
Political Ideologies
6
Siyasi İdeolojiler
Political Ideologies
7
Hükümetler, Sistemler ve Rejimler
Govenments, Systems, And Regimes
8
Milletler ve Milliyetçilik
Nations and Nationalism
9
Küresel Politikalar
Global Politics
10
Siyasi Kültür, Kültür, Meşruiyet
Political Culture, Culture, Legitimacy
11
Bürokrasi
Bureaucracies
12
Siyasal Partiler ve Parti Sistemleri
Political Parties and Party Systems
20
13
Siyasal Partiler ve Parti Sistemleri
Political Parties and Party Systems
14
Genel Değerlendirme
General Overview
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
x
x
x
DÖÇ-2
x
x
x
x
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
DÖÇ-6
x
x
x
DOÇ-7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
21
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Türkiye’de Sosyal Politika
İngilizce / English
Social Policy in Turkey
Dersin Kodu
Course Code
SOH 117
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
3
0
(0– 3)3
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir SEZGİN
Bu ders Türkiye ve dünyadaki refah sistemi, sosyal politika ve
hizmetler üzerine odaklanmayı amaçlamaktadır.
This course aims to focus on the welfare system, services and social
policy in Turkey and in the 22il e.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
22
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Sosyal planlama kavramını tanımlar.
2) Sosyal politika kavramını tanımlar.
3) Sosyal politikanın doğasını, odağını ve
sorunlarını ana hatları ile belirtir.
4) Türkiye
ve
dünyadaki
refah
sistemi/hizmetlerini ve sosyal politikanın
gelişimini karşılaştır.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
12) Sosyal politikaları bölgesel ve uluslar arası
düzeyde karşılaştırır.
13) Sosyal politikaları bölgesel ve uluslar arası
düzeyde karşılaştırır.
14) Türkiye’de ve dünyadaki sosyal politika
uygulamalarını tartışır.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Define the concept of social planning.
2) Define the concept of social policy.
3) Outline the 23il ev, focus and concerns of social
policy.
4) Compare the welfare system/services and the
development of social policies in Turkey and in the
23il e.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Competences
12) Compare social policies at regional and
international level.
13) Develop a critical view about the problems of
social policy.
14) Discuss the applications of social policies in
Turkey and in the 23il e.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Planlama, sosyal politika, sosyal refah devleti,
sosyal kalkınmanın tanımlanması
Introduction: The definition of planning, social policy, social
welfare state and social development
2
Sosyal politikanın tarihi
The history of social policy
3
Üç ana refah devleti modeli (Liberal,
korporatist-devletçi, sosyal demokrat)
Three main types of welfare states (Liberal, corporatiststatist, social democratic)
4
Karşılaştırmalı sosyal refah modellerinde
ideoloji: Refah kalkınmasına ‘kapitalist’ ve
‘sosyalist’ katılımlar
Ideology in comparative social welfare models: ‘Capitalist’
and ‘socialist’ contributions to welfare development
5
Küreselleşmenin sosyal politika ve sosyal refah
The impact of globalization on social policy and social
devletleri üzerindeki etkisi: Yönetim ve sosyal
welfare state: Changes in the governance and provision of
hizmet sağlayıcılarında değişimler-refah
social services-mixed welfare systems
karması sistemleri
6
Sosyal politika ve sosyal hizmetler: Farklı
ülkelerdeki refah harcamaları
Social policy and the social services: Welfare spending in
different countries
23
7
Sosyal hizmette planlama
Social service planning
8
Çocuk ve aile refahı politikaları ve hizmetleri
Child and family welfare policies and services
9
Sosyal politika ve sağlık
Social policy and health care
10
Engelli bireyler için sosyal politikalar
Social policies for people with disabilities
11
Sosyal politika uygulamaları: Etnisite (ve göç),
barınma ve adalet sistemi
Applications of social policy: Ethnicity (and migration),
housing, and the justice system
12
Sosyal politika ve yaşlılık
Social Policy and old age
13
İstihdam politikası ve sosyal refah
Employment policy and social welfare
Eğitim ve sosyal refah politikası; dersin genel
değerlendirmesi
Education and social welfare policy; general evaluation of
the course
14
24
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
DÖÇ-2
x
x
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
DOÇ-7
x
x
x
x
x
x
25
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Aile ve Yaşam Dinamiği
İngilizce / English
Family and Life Dynamics
Dersin Kodu
Course Code
SOH 109
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
3
0
(0– 3)3
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Davut İBRAHİMOĞLU
Bu ders çocuklar, ergenler ve ailelere yönelik uygulamalar hakkındaki
teori ve araştırmaları incelemeyi amaçlar.
This course aims to explore theory and research about direct practice
with children, adolescents and families.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
26
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Çocuk ihmali ve istismarının toplumsal
bağlamını tartışır.
2) Aile ve çocuk kavramlarını ve ailelerin,
çocukların sorunlarını analiz eder.
3) Çocuklar ve ailelerine yönelik vaka çalışması
ve vaka yönetimi hizmetlerinin nasıl
sağlanacağını tarif eder.
4) Çocuklar ve aileler ile ilgili vakaları ve
hizmetleri izah eder.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
15) Sosyal çalışma tekniklerini çocuk ve ailelere
uygular.
16) Sosyal problemlerin boyutunu analiz eder.
17) Vaka raporu hazırlar.
18) Mesleğinin değerleri ve etik standartlarına
uygun davranır.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Discuss the social context of abuse and neglect of
children.
2) Analyse concepts of family and children and their
problems.
3) Explain how to provide casework and case
management services related to children and their
families.
4) Explain casework and case management services
with children and families.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Competences
15) Apply social work methods to children and their
families.
16) Analyze the size of social problems.
17) Prepare case reports.
18) Practice in accordance with the values and ethical
standards of the profession.
27
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Dünyada ve Türkiye’de aile ve çocuk merkezli
yaklaşımlar
Family-centered approach and children-centered approach
around the 28orld and in Turkey
2
Aile kavramı ve çocuk hakları
The concept of the family and children’s rights
3
Aileyi destekleyici çalışmalarda yasal ve
kuramsal temeller
The legal and theoretical foundations of family support
work
4
Çocuk refahında aile merkezli uygulama:
Ailenin korunması, aile merkezlilik, koruyucu
aile, evlat edinme
Family centered practice in child welfare: Family
centeredness in family preservation, foster care, adoptions
5
Aileye yönelik sosyal hizmet uygulamaları:
Boşanma ve ayrılık
Family-oriented social service applications: Divorce and
separation
6
Çocuğun korunmasında yasal ve teorik
perspektifler/Çocuk merkezli yaklaşım
Legal and theoretical perspectives on social work in child
protection/Child –centered approach
7
Örnek vakalar: Sokakta yaşayan ve/veya
çalışan çocuklar
Case examples: Children living and/or working on the street
8
Örnek vakalar: İhmal ve istismar edilmiş
çocuklar
Case examples: Abused and neglected children
9
Örnek vakalar: Duygusal ve davranışsal
sorunları olan çocuklar ve aileleri
Case examples: Children with emotional and behavioural
disorders and their families
10
Örnek vakalar: Çocuk adalet sistemi
Case examples: Juvenile justice system
11
Kurumsal çocuk bakımı: Yasal temeller ve
gereklilikler
Institutional child care: The legal foundations and
requirements
28
12
Çocuklara ve ailelere yönelik kurumsal
hizmetler
Agency services to children and families
13
Çocuklara ve ailelere yönelik kurumsal
hizmetler
Agency services to children and families
Genel bakış ve değerlendirme
General view and evaluation
14
29
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
DÖÇ-5
x
DÖÇ-6
DÖÇ-7
x
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
30
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İletişim Becerileri
İngilizce / English
Communication Skills
Dersin Kodu
Course Code
SOH 111
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
(0– 2)2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Davut İBRAHİMOĞLU
Dersin amacı, iletişim sosyolojisinin temel kavramlarından yola çıkarak,
toplum ve iletişim arasındaki bağı tartışmaya açmak, iletişim sürecinin
üretim, içerik, alımlama ve etki boyutları üzerine odaklanan
araştırmaları iletişim sosyolojisi bağlamında değerlendirmek, kitle
iletişim süreçlerini sosyolojik boyutuyla incelemektir.
The aim of this course is to discuss the relation between society and
communication based on the basic concepts of sociology of
communication, to evaluate the research studies focusing on the
aspects of production, content, reception and effects of the
communication process in the context of sociology of communication
and to analyze the mass communication processes with regards to the
sociological side.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
31
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) İletişim alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal
bilgiye dayalı kavramları kavrar.
2) Medya ve iletişim alanlarında iletişimin
sosyolojik terminolojisini listeler.
3) İletişim biliminin temel kavramlarını
kullanarak iletişim sorunlarını sosyolojik
bakış açısıyla saptar.
4) Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim
özellikleri ve yaşadığı iletişim sorunlarını
açıklar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
19) Alana özgü kuramları, yaklaşımları ortaya
koyduğu ürünlerde örneklendirir.
20) Medya ve iletişim ürünlerini eleştirel ve
bilimsel bir gözle analiz eder.
21) İletişim alanındaki küresel, bölgesel ve
yerel düzeyde güncel gelişmeleri
karşılaştırır.
22) Alanıyla ilgili olay ve olgular arasındaki
ilişkileri iletişim sosyolojisi açısından
açıklar.
Yetkinlikler
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Comprehend the basic concepts of the field of
communication.
2) List the terminology of sociology in the fields of
media and communication.
3) Determine the problems of communication from
a sociological perspective by using the basic
concepts of communication science.
4) State the problems and characteristics of
communication which people, groups, masses or
institutions have.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
19) Exemplify specific theories and approaches of the
field.
20) Analyze the products of media and
communication with critical and scientific
perspectives.
21) Compare global, regional and local developments
in the field of communication.
22) Explain the relations between events and facts in
the field in terms of sociology of communication.
Competences
32
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Toplumsal yapılar ve iletişim araçları: Tarihsel
bir perspektif.
Social structures and communication tools: A historical
perspective.
2
Modern toplumun ve kitle iletişim araçlarının
doğuşu.
The emerge of modern society and mass media.
3
Modern toplumda kitle iletişim araçlarının
toplumsal ve kültürel işlevleri.
Social and cultural functions of mass media in modern
societies.
4
Toplumsal değişim ve iletişim araçlarına ilişkin
kuramlar.
Theories of social change and media.
5
Türkiye’de modernleşmenin aracı olarak
medya.
Media as a modernisation instrument in Turkey.
6
Toplumsal kurum olarak medya, medya
seçkinlerinin gücü.
Media as a social institution, the power of media elites.
Medya ve tüketim kültürü.
Media and consumer culture.
7
Kamusal alan olarak medya ve demokrasi
kültürü.
Media as a public sphere and democracy culture.
8
Medya, sınıf ve statü (sahiplik ve temsil).
Media, class and status (ownership and representation).
9
Medya, kimlikler, azınlıklar.
Media, identities, minorities.
10
Medya ve toplumsal cinsiyet çalışmaları.
Media and gender studies.
11
Yeni medya sosyolojisi: Postmodern toplumda
yeni medyanın rolü.
Sociology of new media: The role of new media in
postmodern society.
33
12
Yeni medyada sosyalleşme ve bireysellik.
Socialization through new media and individualism.
13
İletişim araçlarının yöndeşmesinin toplumsal
etkileri.
The social impacts of media convergence.
Modern toplumun ve kitle iletişim araçlarının
doğuşu.
The emerge of modern society and mass media.
14
34
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
x
x
x
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES
MATRIX
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DOÇ-6
DOÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
35
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Yoksulluk ve Sosyal Yardım
İngilizce / English
Poverty and Social Work
Dersin Kodu
Course Code
SOH 119
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
(0– 2)2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Tayfun YEŞİLŞERİT
Bu dersin amacı; öğrencilerin yoksulluk kavramını farklı boyutları ile
kavramalarını, yoksulluğun nedenlerine, sonuçlarına dair fikir sahibi
olmalarını ve yoksullukla mücadele konusunda genel bir bakış açısı
geliştirmelerini sağlamaktır.
The purpose of this course; students to grasp the concept of poverty
with different sizes, to the cause of poverty is to enable them to have
a general idea of the results and perspectives of development in the
fight against poverty.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
50
Final Sınavı
Final Examination
1
50
36
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Be able to understand the different definitions of
1) Farklı yoksulluk tanımlarını kavrar.
poverty .
2) Yoksulluğun neden olduğu sosyal, psikolojik
2) Poverty caused by social , psychological
çöküntülere duyarlılık kazanır.
depression will gain sensitivity .
3) Yoksullukla mücadele konusunda genel bir
3) Be able to develop an overall perspective on the
bakış açısı geliştirebilecektir.
fight against poverty .
Beceri
Skill
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler
Alana Özgü Yetkinlik
1) Yoksulluğun önlenmesinde izlenecek sosyal
politika ve stratejilerini belirler.
2) Yoksullukla mücadelede sosyal hizmet
mesleğinin rolünü yorumlayabilecektir.
Competences
Field-based Competence
1) Interpret the role of the social work profession in
the fight against poverty .
2) Discuss the social policy proposal to poverty
prevention.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Yoksulluk kavramının tanımlanması
Defining the concept of poverty
2
Yoksulluğun nedenleri
Causes poverty
3
Yoksulluğun sonuçları
Poverty results
Dünya’da ve Türkiye’de yoksulluk
Poverty in the world and Turkey
Yoksulluktan etkilenen toplumsal kesimler
The social groups affected by poverty
Yoksulluktan etkilenen toplumsal kesimler
The social groups affected by poverty
Ara Sınav
Midterm Exam
7
Yoksulluk kültürü
Culture of poverty
8
Yoksullukla ilgili mevzuat
Poverty -related legislation
4
5
6
37
9
Yoksullukla mücadele yaklaşımları
Approaches to fight poverty
10
Yoksullukla mücadele yaklaşımları
Approaches to fight poverty
Yoksullukla mücadelede sosyal hizmet
uygulamaları
Social work practices in the fight against poverty
11
Yoksullukla mücadelede ulusal boyut
National level in the fight against poverty
Yoksullukla mücadelede uluslar arası boyut
International dimension in the fight against poverty
Yoksulluk kavramının tanımlanması
Defining the concept of poverty
12
13
14
38
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
DÖÇ-2
x
x
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
39
DÖÇ-5
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Gündelik Hayatta Engelliler
İngilizce / English
Social Work with Disabled
Dersin Kodu
Course Code
SOH 121
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
(0– 2)2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Tayfun YEŞİLŞERİT
Dersin amacı, öğrencilere özürlülerle sosyal hizmet uygulamasının
teorik temelleri, işlevi ve müdahale yöntemlerinin öğretilmesidir.
The objective of the course is to teach students the theoretical bases,
functions and intervention methods of social work practices with the
disabled.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
50
Final Sınavı
Final Examination
1
50
40
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Özürlülükle ilgili temel kavramları ve
kuramları bilir
2) Dünya’da ve Türkiye’de özürlülüğü, özürlü
grupları, özürlülüğün ortaya çıkmasına yol
açan faktörleri, özürlülükle ilgili ulusal ve
uluslar
arası
yasal
düzenlemeleri,
özürlülüğün birey, aile ve toplum üzerindeki
etkilerini ve özürlülere hizmet veren
sektörleri bilir
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Özürlülere
yönelik
sosyal
hizmet
uygulamalarını
öğrenmeleri
ve
bu
konularda analiz ve sentez yoluyla sonuçlar
çıkarabilir
2) Özürlülere yönelik dışlamanın nedenlerini
ve boyutlarını kavrar.
3)
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Learn about the basic concepts and theories
related to disability
2) Learn about the disability in the world and Turkey,
the disabled groups, factors Leading to the
emergence of disability, national and international
legal regulations on disability, effects of disability
on the individual, family and society, and the
sectors providing work to the disabled.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Learn about social work practices for the disabled
and become capable of drawing conclusions in
such subjects through analysis and synthesis
2) Grasp the reasons and extents of the exclusion of
the disabled
3) Learn about several legal rights for the disabled
and strive for the implementation of such rights.
Özürlülere yönelik çeşitli yasal hakları bilir
ve bu hakların yaşama geçirilmesi için
çalışır.
Yetkinlikler
Competences
41
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Tanışma, dersin içeriği ve amacının
belirlenmesi
Meeting, determination of course content and its objective
2
Temel Kavramlar; Özürlü, sakat, engelli,
yetersizlik, rehabilitasyon, özel eğitim
Basic Concepts; The disabled, crippled, handicapped,
inability, rehabilitation, private education
3
Kuramsal yaklaşımlar: Tıbbi model, uzmanlık
modeli, sosyal model, insan hakları yaklaşımı
Theoretical approaches: Medical model, expertise model,
social model, human rights approach
4
Dünyada ve Türkiye’de engellilik:
Being disabled in the world and Turkey:
5
Engelli ortaya çıkmasına neden olan etmenler
Factors leading to the emergence of disability
6
Engelli grupları (I): görme özürlüler, işitme
özürlüler, dil ve konuşma özürlüler, ortopedik
özürlüler
The disabled groups (I): sight disabled people, hearing
disabled people, language and speech disabled people,
orthopedically disabled people
Engelli grupları (II): ruhsal ve duygusal
özürlüler, Süreğen hastalıklar, zihinsel
özürlüler
The disabled groups (II): psychologically and emotionally
disabled people, chronic diseases, mentally disabled people
7
Gereksinimler ve sorunlar Temelinde Engelli
Hakları (Ulusal ve Uluslararası Mevzuat)
The Rights of the Disabled on the Basis of Necessities and
Problems (National and International Legislations)
8
Ara Sınav
Quiz
9
Gereksinimler ve sorunlar Temelinde Engelli
Hakları Mevzuat (Ulusal ve Uluslararası
Mevzuat)
The Rights of the Disabled on the Basis of Necessities and
Problems (National and International Legislations)
10
Engellilere hizmet veren kurum ve kuruluşlar
Institutions and organizations providing work to the
disabled
11
Engellilere hizmet veren kurum ve kuruluşlar
Institutions and organizations providing work to the
disabled
42
12
Engelliliğin Birey, Aile ve Toplum Üzerindeki
Etkileri
Effects of Disability on the Individual, Family and Society
13
Engelliler ve Sosyal Hizmet Uygulamaları
The Disabled and Social Work Practices
Tanışma, dersin içeriği ve amacının
belirlenmesi
Meeting, determination of course content and its objective
14
43
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-2
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
44
DÖÇ-5
DÖÇ-6
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Türk Dili
İngilizce / English
Turkish Language
Dersin Kodu
Course Code
TUR 104
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
½
4
0
(0– 4)4
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin
belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi
amaçlanmaktadır.
The aim of the course is to teach the student the place of Turkish
language in 45ord45 languages; its history, development, and
structural features.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Uzaktan Öğretim
Distance Learning
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
45
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
5) Explain the place of Turkish language in 46ord46
5) Dünya dilleri ile Türk dilinin dünya dilleri
languages.
arasındaki yerini açıklar.
6) Identify the historical development of Turkish
6) Türk dilinin tarihi gelişimini tanır.
language.
7) Türk dilinin ses ve yapı özelliklerini ayırt
7) Identify the structural and phonetical features of
eder.
Turkish language.
Beceri
Skill
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
tanımlanmıştır.)
4) Dünya dilleri içerisinde Türk dilinin yerini
6) Analyze the place of Turkish language in 46ord46
ve tarihi gelişimini inceler.
languages and its historical development.
5) Karşılaştığı kelimeleri yapı bakımından
7) Analyze structures of the words.
inceler.
Yetkinlikler
Competences
1) Türk dilini yazılı ve sözlü olarak doğru
1) Use written and spoken Turkish language
biçimde kullanır.
correctly.
Öğrenme Yetkinliği
Learning to Learn
1) Türk dilinin tarihi gelişimini yorumlar.
1) Interpret the historical development of Turkish
language.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Communication & Social
1) Ana diliyle en doğru şekilde yazılı ve sözlü
1) Obtain the ability to 46ord4646s himself in oral
olarak ifade etme yetkinliği kazanır.
and written language in the correct way.
Alana Özgü Yetkinlik
Field-Base Competence
1) Türkçe cümleleri yapısal açıdan çözümler.
1) Analyze sentences structurally.
46
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Noktalama işaretleri ve yazım kuralları
Punctuation and spelling
2
Dilin doğuşu ve dilin önemi
The birth and importance of languages
3
Dünyadaki diller: Dil aileleri, yapı ve köken
bakımından dünya dilleri
World languages: Language families, 47ord47 languages
interms of structure and origin
4
Türk Dilinin tarihi dönemleri: Eski Türkçe ve
Orta Türkçe dönemleri
Historical periods of Turkish language: Old and Middle
Turkic
5
Türk Dilinin tarihi dönemleri: Yeni Türkçe;
Kuzey Kıpça Türkçesi, Doğu Türkçesi ve Batı
Türkçesi dönemleri
Historical periods of Turkish language: New Turkic, Kipchak,
Western Turkic, Eastern Turkic
6
Çağdaş Türk Lehçeleri
Contemporary Turkish dialects
Dil Bilgisi ve bölümleri: Türkçenin sesleri ve
sınıflandırılması
Turkish Grammar: Phonemes, theis classification
7
Ses değişmeleri, ses olayları
Phonetic changes, phonetic variations
8
Türkçeye sözcük kazandırma yolları ve
tarihçesi: yapısı bakımından kelimeler, kökler
ve ekler
The methods of 47ord acquisition and its history: structure
of words, stems and morphemes
9
Yapım ekleri: Fiilden fiil, fiilden isim, isimden
isim, isimden fiil
Derivational morphemes
10
Çekim ekleri: Hal ekleri
Inflectional morphemes
47
11
Anlam bakımınmdan kelimeler
Words according to their meaning
12
Kelime Türleri: isim, sıfat, zarf, zamir
Word types: nouns, adjectives, adverbs, pronouns
13
Kelime Türleri: fiil ve ünlemler
Word types: verbs, interjections
Dilin doğuşu ve dilin önemi
The birth and importance of languages
14
48
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
x
DÖÇ-2
x
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES
MATRIX
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DOÇ-6
DOÇ-7
DOÇ-8
DÖÇ-9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
49
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
İngilizce / English
Social Structure of Turkey
Dersin Kodu
Course Code
SOH 102
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
½
3
0
(0– 3)3
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir SEZGİN
Bu dersin amacı, toplumsal yapıyı kavram ve kuramlar çerçevesinde
açıklamak ve Türkiye’de toplumsal yapıyı oluşturan unsurları
incelemektir.
The aim of this course is to explain social structure and its theoretical
basis and provide information about basic components of the social
structure in Turkey.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
50
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Türkiye´nin sosyal-kültürel ve ekonomik
yapısını tanımlar.
2) Sosyal hizmet uygulamalarında toplumsal
yapıyı açıklar.
3) Türk toplumunun değişim sürecinde
geçirdiği evreleri sıralar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
8) Türk toplum yapısını analiz eder.
9) Toplumsal yapı ve toplumsal değişme
kuramları ile Türkiye’deki sosyal gelişmeleri
analiz eder.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Define Turkey´s socio-cultural and economic
structure.
2) Explain the social structure of social services
applications.
3) List the stages during the process of change of
Turkish society.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Competences
10) Analyse the structure of Turkish society.
11) Analyse social developments in Turkey by
applying theories of social structure and social
change.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Sosyal yapı: Sosyal yapı kavramı, kuramlar
Social structure: Concept of social structure and theories
2
Türkiye’de kültür ve kültürel değişim
Culture and cultural change in Turkey
3
Ekonomik ve politik açılardan Osmanlı
İmparatorluğu’nun toplumsal yapısı
Social structure of Ottoman Empire: Economy, politics and
culture
4
Atatürk devrimleri: Siyasal, hukuksal, kültürel
devrimler
Ataturk’s revolutions: Political, judicial and cultural
revolutions
5
Türkiye’de siyasal kurumlar ve
demokratikleşme
Democratisation and political institutions in Turkey
6
Türkiye’de din, sekülerleşme ve toplumsal
dönüşüm
Religion, secularism and societal transformation in Turkey
7
Türkiye ekonomisinin kurumsal yapısı ve
dönüşümü; Türkiye’de çalışma yaşamı ve
sorunları
Institutional structure and its transformation in Turkey
Working life in Turkey and its problems
51
8
Türkiye’de nüfus dinamiklerinin değişimi
Change of population 52ynamics in Turkey
9
Kentleşme ve göç
Urbanisation and migration
10
Türkiye’de aile yapıları ve değişim
Family structures and the change in Turkey
11
Türkiye’de eğitim
Education in Turkey
12
Türkiye’nin küreselleşmeyle ilgili sosyal
problemleri, savaş ve terör dinamikleri
Problems with globalisation, war and terrorism in Turkey
13
Türkiye’de kültürel tartışmalar: Popüler kültür, Cultural discussions in Turkey: popular culture and
doğu-batı sentezinin tartışılması, günümüzün arguments on the sythesis of the East and West, today’s
tüketim kültürü
consumption culture
14
Türkiye’de yoksulluk ve sosyal etkileri
Poverty and its social influences in Turkey
52
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
x
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
DOÇ-5
x
DOÇ-6
DOÇ-8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
53
DOÇ-7
x
x
DÖÇ-9
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sosyal Antropoloji
İngilizce / English
Social Anthropology
Dersin Kodu
Course Code
SOH 104
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
2
0
(0– 2)2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Tayfun YEŞİLŞERİT
Bu dersin amacı, öğrencilerin, antropolojinin kapsam ve içeriğini ve
insanı inceleyen diğer insan bilimlerinden nasıl farklılaşabileceğini
anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu süreç içinde öğrenciler,
antropolojinin karşılaştırmalı ve bütüncül yaklaşımını tanıyacaklar ve
dünyaya bakış biçimi geliştiren bir disiplin olduğunu öğreneceklerdir.
Bu derste özellikle, Kültürel Antropoloji’nin başlıca kuram ve
yöntemleri güncel konular bağlamında Türkiye’den ve dünyanın farklı
yerlerinden örneklerle incelenecektir.
The aim of this course is to help students understand the scope and
content of anthropology and how anthropology can be distinguished
from other human sciences which claim to study people in one way or
another. In this process, the students will become acquainted with the
comparative and holistic approach of anthropology. They will also
learn that anthropology is a discipline which develops a 54orld-view.
This course aims at introducing Anthropology to the learners. In this
course, the focus will be mainly on theories and methodologies of
Cultural Anthropology with examples from topical themes in Turkey
and different parts of the 54orld.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Method
Method
Adedi
Quantity
54
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Antropolojinin ortaya çıkışına sebep olan
farklı etmenleri açıklar.
2) Sosyal antropolojinin ana kavramlarını
açıklar.
3) İnsanlığın gelişim sürecini tanımlayan
kavramlar arasındaki ilişkiyi tanımlar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
12) Kültür ile değişim arasında ilişki kurar.
13) İçinde yaşadığı toplumun yapısını öğrendiği
antropolojik kavramlar ve yaklaşımlarla
analiz eder.
14) Enerji, doğal çevre ve insan ilişkisi arasında
analizler yapar.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Explain the different factors which cause the
emergence of social anthropology.
2) Explain the basic concepts of social anthropology.
3) Describe the relationship between the concepts
which define the development process of
humankind.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Alana Özgü Yetkinlik
1) Antropoloji ile sosyal hizmet ilişkisini
açıklar.
Competences
Field-based Competence
1) Explain the relationship between anthropology
and social work.
15) Establish a relationship between culture and
change.
16) Analyse the structure of society by using the
anthropological terms and methods.
17) Make analysis between energy, natural
environment and human relations.
55
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Antropolojinin niteliği, antropolojinin gelişimi
The essence of anthropology, the development of
anthropology
2
Kültürün özellikleri
Characteristics of culture
3
İnsan olmak: türümüzün farklılıkları ve kökeni
Being human: the origin and diversity of our species
4
Dil ve iletişim
Language and communication
5
Toplumsal kimlik, kişilik ve cinsiyet
Social identity, personality and gender
6
Geçim yöntemleri
Patterns of subsistence
7
Ekonomik sistemler
Economic systems
8
Cinsellik ve evlilik; aile ve ev halkı
Sex and marriage; family and household
9
Akrabalık ve soy
Kinship and descent
10
Cinsiyet, yaş, ortak çıkarlar ve sınıfa göre
gruplandırma
Grouping by gender, age, common interest, and social class
11
Politika, güç ve şiddet
Politics, power, and violence
12
Maneviyat, din ve doğaüstü
Spirituality, religion, and the supernatural
13
Değişim süreçleri
Processes of change
Küresel sorunlar, yerel tepkiler ve
antropolojinin rolü
Global challenges, local responses, and the role of
anthropology
14
56
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
DÖÇ-2
x
x
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
x
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
57
x
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Hukuka Giriş
İngilizce / English
Introduction to Law
Dersin Kodu
Course Code
SOH 106
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
½
2
0
(0– 2)2
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğr.Gör. Ayşegül İKİZLER
Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavramları ile temel
hukuk bilgisi edindirmektir.
The aim of the course is to provide students with information on basic
law and basic concepts of law.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
58
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Hukuk alanı ile ilgili temel kavramları
tanımlar.
2) Hukukun sosyal hayat ve iş hayatı
içerisindeki kullanım alanlarını, yerini ve
önemini tanır.
3) Hukukun kaynakları, başlıca yaptırım türleri,
hukuk kurallarının konulması süreci ve
hukuk kurallarının yorumu, hakimin takdir
yetkisini temel düzeyde tanımlar.
4) Yargılama sistemi ve yargı yerleri ile ilgili
temel bilgileri açıklar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
18) Hukuki sorunlarla karşılaşması durumunda
fikir yürütebilme ve analiz etme becerisi
kazanır.
19) Bir hukuki problemi yorumlar.
Yetkinlikler
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Define the basic concepts of law.
2) Describe the importance and place of law and its
fields of use in social and work life.
3) Define the sources of law, the main types of
sanctions, the process of legislation and the rules
of law interpretation, judge at a basic level.
4) Explain the basic information about justice system
and the law courts.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
20) Obtain the analysing and reasoning abilities in
legal practices.
21) Interpret a legal problem.
Competences
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Temel bilgiler, toplum ve hukuk
Fundamental knowledge, society and law
2
Hukukun kollara ayrılması, hukukun kaynakları Separation into branches of law, sources of law
3
Yasalaştırma, hukuk kurallarının türleri,
yasaların yer ve zaman bakımından
uygulanması
Legislation of law, types of provisions of law, application of
laws with respect to place and time
4
Hukuk devleti ve hukuk güvenliği, temel
kavramlara giriş
Constitutional state and legal security, introduction to basic
concepts
5
Hak kavramı, kamu – özel hak ayrımı
Concept of rights, separation between private and public
rights
6
Hakların kazanılması – kaybedilmesi ve iyi niyet
Acquisition and loss of rights, principle of good faith
kuralı
7
Hakların kullanılması ve dürüstlük kuralı,
hakların korunması yolları
Exercise of legal rights and the rule of honesty, ways of
protection of rights
59
8
Özel hukukun ve kamu hukukunun temel
kavramları
Fundamental concepts of private and public law
9
Kişilik (gerçek – tüzel kişiler) kavramı
Personality; individual and legal persons
10
Aile kavramı, nişanlılık, evlenme, boşanma
Concept of family, engagement, marriage and divorce
11
Miras ve eşya hukukunun temel kavramları,
sözleşmeler, hukuksal işlemlerde sakatlıklar
Basic concepts of law of property and succession, contracts,
penalties in Legal Transactions
12
Kamu hukukundaki işlemler
Public law transactions
13
Türk hukukunda yargı sistemi
Judicial system in Turkish law
Yargı yerleri, dava türleri
Places of jurisdiction, kinds of lawsuits
14
60
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
DÖÇ-2
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-3
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
x
x
x
61
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Psikoloji
İngilizce / English
Psychology
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
PSI 102
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
½
3
0
(0– 3)3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Davut İBRAHİMOĞLU
Psikoloji ve alt alanlarını tanımaktır.
To recognize psychology and its subfields.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
62
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Psikoloji bilimini güncel ve bilimsel düzeyde
tanır.
2) Psikolojinin bir bilim olduğunu kabul eder.
3) İnsan psikolojisi ile biyolojisinin ayrılmaz bir
bütün olduğunu kabul eder.
4) İnsan gelişiminin evrelerini temel düzeyde
tanır.
5) Öğrenme psikolojisinin temel kavramlarını
tanır.
6) Öğrenmede pekiştirmenin rolünü kabul
eder.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
22) Karşılaştığı problemlerin çözümünü
psikoloji ile arar.
23) Mesleki sorumluluk sınırlarını tanır.
24) İnsanın psikolojik yapısı ile ilgili temel
kavramların psikolojik yansımalarını takip
eder.
25) Gelişimin insan davranışları üzerindeki
etkisini tanır.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Identify psychological science on a current and
scientific level.
2) Accept psychology as a science.
3) Consider human psychology and biology as an
inseparable whole.
4) Identify the stages of human deveploment on a
basic level.
5) Explain the basic concepts in psychology of
learning.
6) Acknowledge the role of reinforcement in
learning.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği
1) Psikolojinin ilgisi dâhilinde olan konuları
psikolojini kavram ve terimleriyle açıklar.
2) İnsan davranışlarına biyolojik perspektiften
bakar.
3) Edindiği bilgileri belirli bir yeterliliğe
ulaşmadan kullanmaz.
4) Gelişimin önemini vurgular.
5) Öğrenmenin temellerini açıklar.
6) İnsan davranışları altında yatan temel
motivasyonu açıklar.
Competences
Autonomy & Responsibility
26) Use psychology in search of solutions.
27) Identify the limits of 63ssentials63l liability.
28) Define the basic concepts of the psychological
structures of human beings.
29) Identify the effects of development on human
behaviours.
1) Define themes by concepts and terms in
psychology.
2) Define themes by concepts and terms in
psychology.
3) Use their knowledge after reaching a reasonable
level of competence in psychology.
4) Emphasise the importance of human
development.
5) Explain the 63ssentials of learning.
6) Explain the basic motivation for human
behaviours.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Communication & Social
1) İnsanlar ile etkili iletişim kurar.
1) Communicate effectively with people.
Alana Özgü Yetkinlik
Field-based Competence
1) Hastaların fizyolojik durumlarının psikolojik
1) Explain that physiological states of patients
süreçleri etkilediğini açıklar.
affects their psychological phases.
63
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Psikolojinin tanımı
The definition of psychology
2
Psikolojide yaklaşım biçimleri
Different approaches to psychology
3
Bilimsel psikoloji
Scientific psychology
4
Bilimsel araştırma yöntemleri
Scientific methodology
5
Davranışın biyolojik temelleri
The Biological basis of human behaviour
6
Sinir hücreleri ve beyin
Neuron and brain
7
İç salgı bezleri ve hormonlar
Endocrine and hormones
8
Duyum ve algı
Sensation and perception
9
Öğrenme teorileri
Learning theories
10
Klasik koşullanma
Classical conditioning
11
Edimsel koşullanma
Operant conditioning
12
Sosyal öğrenme kuramı
Social learning theory
13
Pekiştirme-ceza
Reinforcement and punishment
Genel tekrar
Revision
14
64
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND
PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖ DÖ DÖ DÖ
DÖ DÖ DÖ DÖ DÖ
Ç-6 Ç-7 Ç-8 Ç-9
Ç-1 Ç-2 Ç-3 Ç-4 Ç-5
P.Ö
.Ç.
1
P.Ö
.Ç.
2
P.Ö
.Ç.
3
P.Ö
.Ç.
4
P.Ö
.Ç.
5
P.Ö
.Ç.
6
P.Ö
.Ç.
7
P.Ö
.Ç.
8
P.Ö
.Ç.
9
P.Ö
.Ç.
10
P.Ö
.Ç.
11
P.Ö
.Ç.
12
P.Ö
.Ç.
13
P.Ö
.Ç.
14
P.Ö
.Ç.
15
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖ
Ç11
x
DÖ
Ç12
DÖ
Ç13
x
DÖ
Ç14
x
DÖ
Ç15
x
DÖ
Ç16
x
DÖ
Ç17
x
DÖ
Ç18
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖ
Ç10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
65
x
x
P.Ö
.Ç.
16
P.Ö
.Ç.
17
P.Ö
.Ç.
18
P.Ö
.Ç.
19
P.Ö
.Ç.
20
P.Ö
.Ç.
21
P.Ö
.Ç.
22
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
66
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sosyoloji
İngilizce / English
Sociology
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
SOS 102
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
3
0
(0– 3)3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir SEZGİN
Dersin amacı, bir bilim olarak sosyolojiye giriş yapılmasını sağlamaktır.
Bu ders, sosyal tanımların nasıl geliştiğini ve uygulandığını daha iyi
anlamamıza, buna ek olarak bu tanımların ve uygulamaların gündelik
hayatımızın içinde ne anlama geldiğini öğrenmemize yardımcı olmak
için tasarlanmıştır.
The purpose of the course is to provide an introduction to sociology as
a social science. This course is intended to help students understand
how social definitions are developed and applied, as well as learn
what these definitions and applications mean for our everyday lives.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
67
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Başlıca sosyolojik perspektiflerin tarihsel
gelişimini tanımlar.
2) Sosyoloji ile ilgili temel kavramları tanımlar.
3) Temel sosyolojik perspektifleri açıklar.
4) Toplumsal olguları tanımlar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
30) Sosyolojik yaklaşımlarla gündelik hayat
arasında bağ kurar.
31) Sosyal olguları eleştirel olarak yorumlar.
32) Toplumsal değişimin neden ve sonuçlarını
yorumlar.
33) Etnisite, toplumsal cinsiyet, sınıf ve kültüre
dayalı eşitsizlikleri açıklar.
34) Toplumsal değişim ile sosyal gruplar
arasındaki bağlantıları kurar.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Describe the historical development of the 68aily
sociological perspectives.
2) Define basic concepts of sociology.
3) Explain fundamental sociological perspectives.
4) Define the social facts.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
35) Correlate between sociological approaches and
everyday life.
36) Interpret the 68aily life with the sociological
approaches.
37) Interpret the causes and consequences of the
social change.
38) Explain the inequalities based on ethnicity, social
gender, class and culture.
39) Establish connections between social change and
social groups.
Yetkinlikler
Competences
Öğrenme Yetkinliği
Learning to Learn
1) Toplumsal yapının ve eylemlerin bireysel
1) Analyze the effects of social structure and actions
yaşama etkilerini analiz eder.
on individual life.
Alana Özgü Yetkinlik
Field-based Competence
1) Sistematik
düşünme
yetenek
ve
1) Develop the ability and capacity to think
kapasitesini geliştirir.
systematically.
2) Disiplinler arası bakış açısı geliştirir ve
2) Develop an interdisciplinary perspective and the
değerlendirmeler yapar.
ability to make assessments.
68
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Giriş: Sosyoloji nedir?
Introduction: What is sociology?
2
Sosyolojik hayal gücü ve sosyolojik soru sorma
Sociological imagination and sociological questioning
3
Toplumsal etkileşim ve gündelik yaşam
Social interaction and 69aily life
4
Sosyalizasyon, yaşam döngüsü ve yaşlanma
Socialization, life cycle and ageing
5
Aileler ve mahrem ilişkiler
Families and intimate relationships
6
Cinsellik ve toplumsal cinsiyet
Sexuality and social gender
7
Toplumsal tabakalaşma ve sınıf
Social stratification and class
8
Sağlık, hastalık ve engellilik
Health, illness and disability
9
Çalışma ve ekonomik yaşam
Work and economic life
10
Şehirler ve kentsel alanlar
Cities and urban areas
11
Suç ve toplumsal sapma
Crime and social deviance
12
Küreselleşme ve değişen dünya
Globalization and the changing world
13
Küresel eşitsizlik
Global inequality
Irk, etnisite ve göç
Race, ethnicity and migration
14
69
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç.
1
P.Ö.Ç.
2
P.Ö.Ç.
3
P.Ö.Ç.
4
P.Ö.Ç.
5
P.Ö.Ç.
6
P.Ö.Ç.
7
P.Ö.Ç.
8
P.Ö.Ç.
9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
P.Ö.Ç.
12
P.Ö.Ç.
13
P.Ö.Ç.
14
P.Ö.Ç.
15
P.Ö.Ç.
16
P.Ö.Ç.
17
P.Ö.Ç.
18
P.Ö.Ç.
19
P.Ö.Ç.
20
P.Ö.Ç.
21
P.Ö.Ç.
22
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
DÖÇ4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ9
x
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
70
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Göç, Çokkültürlülük ve Uyum
İngilizce / English
Migrate, Multiculturalism and Adaptation
Dersin Kodu
Course Code
SOH 110
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Tayfun YEŞİLŞERİT
Bu dersin amacı, öğrencilerin göç olgusunu kuramsal olarak
kavramalarını, göçün ulusal ve küresel etkilerini yorumlamalarını
sağlamak ve sosyal hizmet uzmanları olarak bu uygulama alanına
hazırlamaktır.
The aim of this course is to contribute to the intepratiton of national
and global effects of migration and to prepare students as a social
workers to this area.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
71
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Evaluates
the
phenomenon
migration
1) Göç olgusunu kuramsal olarak değerlendirir
theoretically.
2) İç göç olgusunun Türkiye’nin toplumsal
2) Interpret the impact of immigration on the social
yapısına etkisini yorumlar
structure of Turkey.
3) Çağdaş göç olgusu kuramlarını ve yeni
3) Compare contemporary migrtion theories and
yaklaşımları karşılaştırır.
traditional theories.
Beceri
Skill
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
tanımlanmıştır.)
1) Küreselleşme ve göç hareketleri arasındaki
1) Explains the globalization and migration
ilişkiyi açıklar
movements.
2) Türkiye’de dış göç hareketinin sebep ve
2) Evaluates the causes and consequences of
sonuçlarını değerlendirir
emigration in Turkey.
3) Göçten olumsuz etkilenen toplumsal
3) Develop perspectives on the social problems of
katmanların, grupların sorunlarına dair
groups who are negatively affected from
bakış açısı geliştirebilir.
migration.
Yetkinlikler
Competences
72
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Göç olgusu, göç kavramının tanımlanması
Defining the concept of migration, immigration
2
Göç olgusunun dinamikleri
Dynamics of migration
3
Göç çeşitleri
Types of migration
4
Göç kuramları
Migration theories
5
Göç kuramları
Migration theories
6
Göç ve kentleşme
Migration and Urbanization
Ara Sınav
Migration and Labour market
7
Göç ve işgücü piyasası
Midterm Exam
8
Göç ve aile yapısı
Migration and Family Structure
9
Göç ve gençlik
Migration and youth
10
Göç ve din
Migration and religion
11
Göç ve eğitim
Migration and education
12
Göç ve yoksulluk
Migration and poverty
13
Genel değerlendirme
General evaluation
Göç olgusu, göç kavramının tanımlanması
Defining the concept of migration, immigration
14
73
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
x
DÖÇ-2
x
x
x
DÖÇ-3
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
74
DÖÇ-5
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Suç, Suçluluk ve Sosyal Hizmet
İngilizce / English
Crime, Criminality and Social Work
Dersin Kodu
Course Code
SOH 112
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Toplumun düzen ve refahını sağlamak için, toplumu oluşturan bireyleri
suça yönelten sebepleri ortaya koymak ve mümkün mertebe suçun
önlenmesi için gereken tedbirleri almak ve uygulamak; suçlu kitlenin
toplumla kaynaşmasını sağlamak için sosyal hizmet alanında rehabilite
edici unsurları kullanmak amaçlanmaktadır.
The aim of this lesson is: to ensure the orderliness and prosperity of
society, take precations to prevent to crime and apply them , To put
forward what the problems are that force the people to commit, to
use rehabilitative elements to join together of guilty people with
society
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
75
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
5) Suç ve suçluluğu ayırt eder
6) Suç ve suçluluğun anlamlarını analiz eder
7) Bireyleri suça iten sebepleri açıklar
8) Suçun işlenmesini azaltabilme yollarını
tasarlar
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
4) Sosyal Hizmet mesleğinin suçlu bireyleri
rehabilite edici yollarını açıklar
5) Suçlu bireylerin topluma uyumunu analiz
eder
6) Suça itilmiş bireylerin haklarını açıklar
7) Suç ve cezanın adalet sistemindeki
dengesini analiz eder
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
Yetkinlikler
Competences
5)
6)
7)
8)
Distinguishes crime and delinquency
Analyzes the meaning of crime and delinquency
Explains the reasons for individuals to crime
Designes the ways of to reduce crime
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Explains the ways of to rehabilitate the individual
offender´s Profession of Social Services
9) Analyzes the social integration of individuals
guilty
10) Explains the rights of individuals who are pushed
into crime
11) Analyzes the balance of crime and criminal in the
justice system
8)
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Genel giriş ve tanıtım
Definition and concepts
2
Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
Convention on the Rights of Children
3
Sapma, suç ve kriminoloji kavramları
Declaration of Human Rights
4
Suçlu davranışın ölçülmesi
Rights and needs of juvenile delinquents,young offenders
adult criminals
5
Suçlu davranışın açıklanması
Causes of criminality with relation to micro level social
systems.
6
Suç ve suçluluk kuramları
Causes of criminality with relation to mezzo level social
systems.
Suç türleri
Causes of criminality with relation to macro level social
systems.
7
Suç türlerinin Dünya´da ve Türkiye´deki
dağılımı
Within generalist social work approach, intervention to
juvenile delinquency, and young criminality.
8
Suçu etkileyen faktörler
Midterm exam
9
ARASINAV
Within generalist social work approach, intervention to
woman and adult criminality.
76
10
Suçluluk ve sosyal hizmet ilişkisi
Characteristics of juvenile justice and criminal justice
systems
11
Suça ve suçluluğa yönelik sosyal hizmet
müdahalesi
Juvenile justice and criminal justice systems and their
relations to other systems such as welfare, education,
health and social security systems.
12
Suçu önlemede sosyal hizmetin rolü
Models of preventive and correctional social work with
children and youth criminals.
13
Suça bulaşmış kişilere yönelik sosyal hizmet
faaliyetleri
Models of preventive and correctional social work with
woman and adult criminals.
14
Kadın ve yetişkin suçlularla önleyici ve
rehabilite edici sosyal hizmet modelleri
Convention on the Rights of Children
77
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
DÖÇ-6
x
x
DÖÇ-7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
78
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
İngilizce / English
Principles of Ataturk and History of Reforms
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
ATA 201
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/1
4
0
(0– 4)4
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel
nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin
değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması
evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin
öğretilmesi amaçlanmaktadır.
The aim of the course is to enable the students to comprehend
Atatürk's principles and revolutions in the light of the challenges and
struggle of the independence war. Also, it aims to teach the political
developments in the process of establishment of the new state.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Uzaktan Öğretim
Distance Learning
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
79
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
5) Define the sources related to Atatürk principles
5) Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları tanır ve
and define the related concepts.Define basic
kavramları tanımlar.
concepts of sociology.
6) Milli Mücadelenin zorluklarını tanır.
6) Recognize the challenges of the National Struggle.
7) Atatürk'ün Cumhuriyet ve barış anlayışını
7) Recognize Atatürk's concept of peace and
kavrar.
Republic.
Beceri
Skill
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
tanımlanmıştır.)
12) Atatürk İlke ve İnkilaplarının amaçlarını
1) Analyze the purposes of Ataturk principles and
ülkenin sosyal tarihi açısından inceler.
reforms in terms of the history of the country.
Yetkinlikler
2) Kurtuluş Savaşı ile ilgili tarihi bir
araştırmayı bağımsız olarak yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
3) Türkiye ve dünya siyasi tarihini kavrar.
Competences
2) Carry out a historical research on Indepencence
War individually
Learning to Learn
3) Recognize the political history of Turkey and the
world.
Alana Özgü Yetkinlik
Field-Based Competence
1) Geçmişle gelecek arasında köprü kurma
1) Develop ability to build a bridge between the past
yeteneğini geliştirir.
and the future.
2) Bilimsel araştırma yöntemlerini etkili bir
2) Use scientific research methods in an efficient
şekilde ve etik kurallara uygun olarak
manner in accordance with the ethics principles.
kullanır.
80
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinin içeriği ve
amacı
Contents of Ataturk's principles and history of Turkish
revolution
2
Osmanlı Devleti'nin yapısı ve çözülme
sebepleri
Structure and causes of dissolution of the Ottoman Empire
3
Osmanlı devletinde meşruti gelişmeler ve
entellektüel hareketler
Constitutional development and intellectual movements in
the Ottoman Empire
4
İttihat ve Terakki Partisi´nin yönetimi ve
devletin son aşaması
Governance of committee of union and Progress Party
5
Mondros mütarekesi ve ona bağlı işgaller
Mudros treaty and related occupations
6
Mustafa Kemal Paşa'nın fikirleri ve Anadolu'ya
geçişi
Mustafa Kemal Pasha's ideas and his trip to Anatolia
İstanbul'un işgali, Türk halkının tepkisi
Occupation of Istanbul, the Turkish People's response.
7
Meclisin ilk faaliyetleri ve ilk kanunlar
The first activities of the assembly and first laws
8
Milli mücadelede cepheler
National defence fronts
9
Milli mücadelede cepheler
National defence fronts
10
Milli mücadelede cepheler
National defence fronts
11
Sevr anlaşması ve Türk milleti üzerindeki etkisi Treaty of Sèvres and its effect on the Turkish nation
81
12
Milli mücadelenin siyasi tarafı, Mudanya
Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması
Political party of national struggle, Mudanya Armistice and
the Lausanne Peace
13
Atatürk ilkeleri
Ataturk's principles
Osmanlı Devleti'nin yapısı ve çözülme
sebepleri
Structure and causes of dissolution of the Ottoman Empire
14
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
x
x
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
82
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sosyal Çalışma Mevzuatı
İngilizce / English
Social Work Legislation
Dersin Kodu
Course Code
SOH 201
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/1
3
0
(0– 3)3
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir SEZGİN
Sosyal hizmet kurumlarının kanun, yönetmelik, genelge gibi mevzuat
bilgisini tanıtmayı, hukuk ve sosyal hizmetin kesiştiği yoksulluk, sağlık
ve ruh sağlığı, aile hukuku, çocuk adaleti, çocuk refahı, göç, istihdam
gibi sosyal çalışmacılar/sosyal hizmet uzmanları için önem arz eden
konuları tanımlamayı ve bu konular üzerine eleştirel düşünmeyi
amaçlamaktadır.
The purpose of the course is to introduce information about social
work legislation like acts, codes, circulars etc.; to describe and critically
analyse the intersection of social work and law issues such as poverty,
health and mental health, family law, juvenile justice, child welfare,
immigration, employment etc. Which have significance to social
workers.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
83
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Temel hukuki terimleri tanır.
2) Sosyal hizmet düzenlemelerine etkide
bulunan kanun ve etik ilkeleri tanımlar.
3) Mevzuatın tarihi gelişimini ve önemini
açıklar.
4) Yasal kurumlar, yargı süreci, hukuki
muhakeme ve yasal araştırma konularında
bilinç kazanır.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
13) Sosyal çalışma alan derslerinde edindiği
bilgi ile saha deneyimini birleştirir.
14) Eleştirel düşünme yeteneğini sosyal
çalışma alanında uygular.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Recognize basic legal terms.
2) Define the impact of law and ethics on the direct
regulation of social work practice.
3) Explain the historical development and
importance of legislation.
4) Gain enhanced awareness of legal institutions,
judicial process, legal reasoning and legal
research.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Competences
Demonstrate ability to integrate the knowledge
from social work courses with the knowledge
specific to field experience.
16) Apply critical thinking skills to the context of
84rofessional social work practice.
15)
84
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Giriş ve dersin tanıtımı: Mevzuatın tanımı ve
önemi
2
Hukukun kaynakları, temel yasal süreçler ve bu The sources of law, the basic procedures used in a legal
süreçlerde sosyal çalışmacıların/sosyal hizmet process and the roles social workers may play in that
uzmanlarının rolü
process
3
Çocuk koruma hakkındaki kanunlar ve yasal
sorunlar
Laws and legal issues regarding child protection
4
Çocuk adaletine ilişkin yasal sorunlar
Legal issues regarding juvenile justice
5
Kadınlara yönelik sunulan hizmetlere ilişkin
yasa ve işlemler
The law and procedures that govern the provision of
services to individuals with women
6
Aileye yönelik sunulan hizmetlere ilişkin yasa
ve işlemler
The law and procedures that govern the provision of
services to individuals with families
7
Zihinsel ve gelişimsel engeli olan bireylere
yönelik sunulan hizmetlere ilişkin yasa ve
işlemler
The law and procedures that govern the provision of
services to individuals with mental and developmental
disabilities
8
Yaşlılara yönelik sunulan hizmetlere ilişkin yasa The law and procedures that govern the provision of
ve işlemler
services to individuals with elderly people
9
Yerel yönetimler ve sosyal hizmet mevzuatı
Local administration and social work legislation
10
Adli sosyal hizmet uygulamasının hukuki
çerçevesi
Legal framework for forensic social work practice
11
Tıbbi sosyal hizmet uygulaması ve
yönetmelikler
Medical social work practice and regulation
Introduction and overview of the course
85
12
Sığınmacı ve göçmenlere yönelik sunulan
hizmetlere ilişkin yasa ve işlemler
The law and procedures that govern the provision of
services to individuals with refugees, immigrants
13
Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylere
ilişkin yasal sorunlar
Legal issues regarding lesbian, gay, bisexual and trans
people
İstihdam ve sosyal güvenlik yasası
Employment and social security law
14
86
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
x
x
DÖÇ-2
x
x
x
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
DÖÇ-5
x
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
87
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İnsan Hakları
İngilizce / English
Human Rights
Dersin Kodu
Course Code
SOH 203
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/1
2
0
(0– 2)2
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğr.Gör. Ayşegül İKİZLER
Bu dersin amacı insan hakları kavramının, nitelikleri, tarihi gelişimi ve
sınıflandırılması ile analiz edilmesidir.
The aim of this course is to analyse the issue of human rights through
its principles, historical evolution and categories.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
88
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) İnsan haklarına ilişkin temel kavramları
tanımlar.
2) İnsan haklarının korunmasına yönelik
sözleşmeleri tanımlar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
17) Sosyal hizmet kuramları ve uygulamalarını
insan hakları alanı ile ilişkilendirir.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği
1) Alanıyla ilgili sorunların çözümünde
inisiyatif alır.
2) Liderlik vasıf ve potansiyelini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
1) Alanla ilgili yeni teorik yaklaşımları takip
eder.
2) Alanla ilgili yeni kaynaklara erişir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Bilimsel ve sosyal etik değerleri uygular.
Competences
Autonomy & Responsibility
1) Describe basic concepts related to human rights.
2) Identify the major treaties that shaped human
rights.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
18)
Relate the theories and practices in social work to
the studies in human rights.
1) Take initiatives in solving problems related to the
field.
2) Apply leadership skills and potential.
Learning to Learn
1) Follow new theoretical approaches in the field.
2) Access new sources of information in the field.
Communication & Social
1) Apply social and scientific ethical values in
research and analysis.
Alana Özgü Yetkinlik
Field-based Competence
1) Bilimsel araştırma yöntemlerini etkili bir
1) Apply research methods in social sciences
şekilde ve etik kurallara uygun olarak
effectively and ethically.
kullanır.
89
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Giriş
Introduction
2
İnsan hakları kavramı I
Concept of human rights I
3
İnsan hakları kavramı II
Concept of human rights II
4
İnsan hakları hukukunun genel ilkeleri I
Principles of universal human rights I
5
İnsan hakları hukukunun genel ilkeleri II
Principles of universal human rights II
6
Sözleşmelerin izlenmesinde kullanılan usuller,
sözleşme dışı mekanizma ve usuller
International agreements, mechanisms and regulations
7
Olağanüstü yönetim usulleri, BM sistemi
Marshall law, UN system
8
UNESCO, İLO, İnsan haklarının bölgesel
düzeyde korunması, Avrupa insan hakları
sistemi
UNESCO, ILO, regional human rights
9
AGİT, Amerikalılararası sistem, Afrika insan
hakları sistemi
OSCE, Inter American system and Africa human rights
system
10
Ulusal hukuk ve insan hakları
National law and human rights
11
Eşitlik, ayrımcılık yasağı, yaşama hakkı
Equality, prohibition of discrimination, right to live
90
12
İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele
veya cezaya uğramama hakkı, kişi hürriyeti ve
güvenliği, özel hayatın gizliliği hakkı
Persecution, inhuman and degrading treatment or right to
exemption from punishment, personal liberty and safety
13
Yerleşme ve seyahat hakkı, düşünce, din ve
vicdan hürriyeti
Right of abode and travel, freedom of thought, religion and
conscience
Değerlendirme
Assessment
14
91
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
P.Ö.Ç.
12
P.Ö.Ç.
13
P.Ö.Ç.
14
P.Ö.Ç.
15
P.Ö.Ç.
16
P.Ö.Ç.
17
P.Ö.Ç.
18
P.Ö.Ç.
19
P.Ö.Ç.
20
P.Ö.Ç.
21
P.Ö.Ç.
22
DÖÇ-1
x
x
x
DÖÇ-2
x
x
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
x
x
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
92
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Kent Sosyolojisi
İngilizce / English
Urban Sociology
Dersin Kodu
Course Code
SOH 209
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/1
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir SEZGİN
Bu dersin temel amacı şehirlerin tarihsel oluşumunu, gelişimini ve
kentsel yapı, kurum, aktör ve süreçlerin toplumsal temelini analiz
etmektir.
The purpose of this course is to analyse the historical formation of the
cities, their development and the social foundation of the urban
structure, institution, actors and processes.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
93
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
8) Acquire knowledge about the institutions, actors
8) Şehirlerin kurum, aktör ve süreçlerine ilişkin
and processes of the cities.
bilgi edinir.
9) Comprehend the broad framework of
9) Kentleşmenin genel çerçevesini kavrar.
urbanisation.
10) Şehirlerin tarihsel oluşumu ve gelişimiyle
10) Acquire knowledge about the historical
ilgili bilgi sahibi olur.
constitution and development of cities.
Beceri
Skill
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
tanımlanmıştır.)
19) Kentleşme teorilerinin metot ve anlayış
21) Comprehend the method and conceptual system
sistemini genel hatlarıyla görür. Kendileri
of theories of urbanisation in general terms.
ve çevrelerindeki kişileri tanıtırlar.
22) Gain the ability of analysing socially about the
Toplumsal değişimin neden ve sonuçlarını
subjects on the institutions, actors, and processes
yorumlar.
of the cities.
20) Şehirlerin kurum, aktör ve süreçlerine
ilişkin konularda toplumsal analiz
yapabilme yetisi kazanır.
Yetkinlikler
Competences
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
Autonomy & Responsibility
Yetkinliği
3) Bağımsız çalışabilmeyi, insiyatif ve
3) Study independently, take initiative and
sorumluluk almayı öğrenir.
responsibility.
4) Sorunlar karşısında bağımsız bir birey
4) Create solutions against the problems as an
olarak çözüm üretmeyi öğrenir.
independent individual.
Öğrenme Yetkinliği
Learning to Learn
1) Okuduğunu anlama ve bunun üzerine
1) Develop the ability to understand what s/he reads
düşünme yeteneğini geliştirir.
and to think on it.
2) Birden çok kaynak ve materyalden
2) Develop the ability to make use of more than one
yararlanma becerisi geliştirir.
source and material.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Communication and Social
1) Başka
bilim
dallarından
insanlarla
1) Act in solidarity with the people from other
dayanışma içinde olmayı, paylaşmayı,
scientific disciplines.
dayanışmayı öğrenir.
Alana Özgü Yetkinlik
Field-Based Competence
1) Kavramlar üzerine düşünmeyi öğrenir.
1) Reflect on concepts.
2) Sosyolojik düşünme ve analiz etmeye
2) Think and analyse sociologically.
aşinalık kazanır.
94
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Kentlerin kökeni
Origins of cities
2
Sanayi öncesi kentler
Pre-industrial cities
3
Kentler ve Avrupa uygarlığı
Cities and European civilisation
4
Sanayi kenti: 19 Yüzyıl başkenti Paris
Industrial city: Paris, the 19th Century capital
5
“Kent” olgusunun araştırma konusu olması:
Modern kentleri açıklayan yaklaşımlar: a)
Chicago Okulu: Sosyal Ekolojik Yaklaşım Robert Erza Park -Redorick D. Mckenzie -Ernest
Burgess -Louiss Wirth
The Fact of “City” being a subject of research: Approaches
explaining modern cities: a) Chicago School: Social Ecologic
Approach -Robert Erza Park -Redorick D. Mckenzie -Ernest
Burgess -Louiss Wirth
6
Politik-ekonomi yaklaşımı: -Henry Lefebre Manuel Castells -David Harvey
Political economy approach: -Henry Lefebre -Manuel
Castells -David Harvey
Tartışma ve tekrar
Discussion and overview
7
Dünya Kenti: Metropoliten kent olgusu
World City: The fact of metropolitan city
8
Metropol ve zihinsel yaşam
Metropolis and the intellectual life
9
Kriz, yeniden yapılanma sürecinde dünya
kentleri ve uluslararası kentler
Crisis, world cities and international cities within the
process of restructuring
10
Kent, sınıf, iktidar
City, class, power
11
Bir yaşam biçimi olarak kentlileşme
Urbanisation as life style
12
“Varoşların” zaptiyesi ya da kent yoksullarının
neoliberal denetimi
Policing of the “suburbs” or the neoliberal control of urban
poor
13
Genel değerlendirme
General evaluation
Sanayi öncesi kentler
Pre-industrial cities
14
95
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç.
1
P.Ö.Ç.
2
P.Ö.Ç.
3
P.Ö.Ç.
4
P.Ö.Ç.
5
P.Ö.Ç.
6
P.Ö.Ç.
7
P.Ö.Ç.
8
P.Ö.Ç.
9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
P.Ö.Ç.
12
P.Ö.Ç.
13
P.Ö.Ç.
14
P.Ö.Ç.
15
P.Ö.Ç.
16
P.Ö.Ç.
17
P.Ö.Ç.
18
P.Ö.Ç.
19
P.Ö.Ç.
20
P.Ö.Ç.
21
P.Ö.Ç.
22
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ10
DÖÇ11
DOÇ12
x
x
x
DÖÇ-9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
96
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Meslek Etiği
İngilizce / English
Professional Ethics
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
SBF 201
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/1
2
0
(0– 2)2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Prof.Dr. Turgut GÖKSOY
Bu derste meslek etiği yeterlikleri ile mesleki sorumluluk ve etik
ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleğin ikilemlerinin
irdelenmesi, sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin
kazandırılması amaçlanır.
The aim of this course is to provide students with the standards of
professional ethics, professional responsibility, the principles of ethics,
and the ability to question and assess paradoxsum of the profession.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
97
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Mesleki sorumluluğun iş hayatı içerisindeki
yerini ve önemini tanır.
2) Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum
için önemini tanımlar.
3) İş hayatında yahut sosyal hayatında üzerine
sorumluluk almada ve bu sorumluluğun yerine
getirilmesinde etiğin yerini tanır.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
23) Mesleğin etik boyutlu sorunlarını anlayıp
yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı
aktarır.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Identify the place and importance of professional
responsibility in work life.
2) Define the importance of ethical principles and
(institutions) for the person and society.
3) Take responsibility in business or social life and
recognize the place of ethics in performing this
responsibility.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği
1) Katılımcı ders metodolojisi ile sorumluluk
ve bağımsız çalışır.
2) Sorumluluk alma ve karar alma becerisi
geliştirir.
Competences
Autonomy & Responsibility
24)
Express ideas verbally and orally , understanding
and interpreting ethical based problems of the
profession.
1) Have the ability to work indepedently with the
participatory course methodology.
2) Develop the skills of taking responsibility and
decision - making.
Öğrenme Yetkinliği
Learning to Learn
1) Mesleki etiğin iş hayatı içerisindeki yerini ve
1) Have information about effective realization of
önemini görerek mesleki etiğin etkin bir
professional ethics, noticing the place of
biçimde işleyişini öğrenir.
professional ethics in work life.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Communication & Social
1) Sorumluluk alma ve karar alma becerisi
1) Improve the ability to take responsibility and
geliştirir.
make decisions.
Alana Özgü Yetkinlik
Field-based Competence
1) Alanı içerisinde karşılaşabileceği etik
1) Act in accordance with the rules of professional
sorunları anlar ve çözüm önerisi geliştirir .
ethics and develop solution proposals for the
possible ethical problems in the field.
98
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Ahlak gelişimi ve ahlaki gelişim kuramları
Theories of moral development and moral development
2
Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi
Examination of the concepts of ethics and morality
3
Etiğin tarihsel gelişimi
The historical development of ethics
4
Etiğin unsurları ve etiğin hukukla ilişkisi
Elements of the relationship of ethics and ethics law
5
Mesleki etik kavramı ve tarihsel gelişimi
Historical development of the concept of professional
ethics
6
Yönetsel etik alanında yapılan çalışmalar
Studies in managerial ethics
7
Etik dışı davranışlar ve nedenleri
Causes of unethical behavior
8
Etik dışı davranışların çözümü, etik kurallar ve
uygulamalar
Solution of unethical behavior, code of ethics and practices
9
Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı Examine the results of occupational corruption and
davranışların sonuçlarını incelemek
unethical behavior in professional life
10
Etiğe uygun karar verme
Ethical decision-making
11
Kurumsal sosyal sorumluluğun tanımı ve
tarihsel gelişimi
Definition and historical development of corporate social
responsibility
12
Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik
Corporate social responsibility and ethics
13
Mesleki uygulamalar, örnekler, vaka
incelemeleri
Vocational applications, examples, case studies
Mesleki uygulamalar, örnekler, vaka
incelemeleri
Vocational applications, examples, case studies
14
99
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
P.Ö.Ç.
12
P.Ö.Ç.
13
P.Ö.Ç.
14
P.Ö.Ç.
15
P.Ö.Ç.
16
P.Ö.Ç.
17
P.Ö.Ç.
18
P.Ö.Ç.
19
P.Ö.Ç.
20
P.Ö.Ç.
21
P.Ö.Ç.
22
DÖÇ-1
x
x
DÖÇ-2
x
x
DÖÇ-3
x
x
DÖÇ-4
x
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Göçmen Sorunu ve Toplumsal Çalışma
İngilizce / English
Immigrants and Social Work
Dersin Kodu
Course Code
SOH 211
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/1
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Tayfun YEŞİLŞERİT
Bu ders, göçmenleri ve mültecileri etkileyecek sosyal politikalar ve
programları; farklı göç deneyimlerine ilişkin sosyal hizmet
uygulamalarını, uluslararası mültecilerin durumlarını, kültürlenme ve
aile dinamikleri süreçlerini; uluslararası göçmenleri; etnik gruplar
içindeki ve etnik gruplar arasındaki gerilimleri; sosyal hizmet
müdahalelerindeki yeterliliği ve mülteciler ile göçmenlerin karşılaştığı
baskı ve sosyal adalete ilişkin özel sorunları inceler.
Examine social policies and programs that affect immigrants and
refugees; social work practices that encompass the diversity of
immigration experiences, international refugee situations,
acculturation and family dynamics processes; transnational
immigrants; inter- and intra-ethnic tensions; cultural competence in
social work interventions; specific issues of social justice and the
oppression that refugees and immigrants face.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
101
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
4) Göçmenler ve mültecilerin deneyimleri ve
yaşam koşullarını etkileyen ulusal ve
uluslararası sosyal, ekonomik ve politik
faktörlerle ilgili bilgi, kavrayış ve becerileri
açıklar.
5) Farklı göçmen gruplarına hedeflenen sosyal
hizmet
uygulama
müdahalelerinin
sağlanmasında önerilen değişim ve eleştirel
olarak değerlendirme becerisini gösterir.
6) Dışlanmış, haklarından mahrum edilmiş, ve
/veya dezavantajlı göçmen nüfusuna karşı
uygulanan sosyal adaletsizlik ve baskılarla
baş etmede sosyal hizmet değerlerini kritik
etme ve kullanma yeteneğine sahiptir.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
28) Dünya ve Türkiye´deki risk gruplarını tanır.
29) Hizmetten yararlanan yurtdışı
doğumlularla yaptıkları uygulamalarda
onların kültür ve dillerine uygun teknikler
kullanır.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
25) Explain knowledge, understanding, and skills
related to national and international social,
economic and political factors that affect the life
circumstances and experiences of immigrants and
refugees.
26) Demonstrate the ability to critically evaluate and
recommend specific changes in the delivery of
social work practice interventions targeted to
diverse immigrant groups.
27) Demonstrate the ability to criticise and use the
social service values for challenging social injustice
and
oppression
against
marginalized,
disenfranchised, and/or disadvantaged immigrant
populations.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Competences
30)
31)
102
Recognize risk groups in Turkey and in the world.
Apply culturally and linguistically appropriate
techniques in their applications with foreign-born
clients.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Göç ve sığınma sorunlarına bakış
Overview of immigration and refugee issues
2
Türkiye'de göç politikasının tarihçesi
History of immigration policy in Turkey
3
Farklı göç türleri, sosyal ve ekonomik öneriler
ve sosyal hizmet uygulamaları
Different types of immigration status, social and economic
implications and social service practice
4
Farklı göç türleri, sosyal ve ekonomik öneriler
ve sosyal hizmet uygulamaları
Different types of immigration status, social and economic
implications and social work practice
5
Göçmen/mülteci toplulukları: Uluslar arası
bağlam, kültürel etkileşim ve kuşaklararası
sorunlar
Different types of immigration status, social and economic
implications and social work practice
6
Göçmen/mülteci toplulukları: Uluslar arası
bağlam, kültürel etkileşim ve kuşaklararası
sorunlar
Immigrant/refugee communities: Transnational context,
acculturation and intergenerational issues
7
Okul başarısı ve ilgili sorunlar
School performance and related issues
8
Sağlık ve mental sağlık, sağlık hizmetlerine
erişim
Health and mental health, access to health care services
9
Yaşlı göçmenler/mülteciler ve engelli
göçmenler/mülteciler
Elderly immigrants/refugees and immigrants/refugees with
disabilities
10
Kadın göçmenler/mülteciler
Women immigrants/refugees
11
İnsan ticareti kurbanları
Victims of human trafficking
12
İşkence mağdurları
Survivors of torture
13
Kültürler arası çatışma ve çözüm
Cross-cultural conflict and resolution.
Sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanının
rolleri
Social workers' roles
14
103
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
x
DÖÇ-2
x
x
x
DÖÇ-3
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
104
DÖÇ-5
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İş Sağlığı ve Güvenliği
İngilizce / English
Occupational Health and Safety
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
SBF 207
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/1
2
0
(0– 2)2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Ali KÜÇÜKOSMANOĞLU
Bu dersin amacı; öğrencilere çevrenin ve insan yaşamının korunması
çerçevesinde çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel
bilgileri sağlamaktır.
The aim of this course is to provide the students with the basic
knowledge on environmental protection, occupational health and
safety within the scope of protection of human life and environment.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
105
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
temel kavramları tanımlar.
2) Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
temel hukuki bilgileri kullanır.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
32) İş yerinde çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği
ile ilgili ortaya çıkan temel düzeydeki
sorunları irdeleyerek çözüm önerileri
geliştirir
33) İş yerinde, iş güvenliğinin bir bütünlük
içerisinde sağlanmasında sahip olduğu
temel düzeydeki bilgiyi kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği
1) İş yerinde olası tehlikeleri görür ve bu
tehlikelerin önlenmesi için gerekli
tedbirlerin alınması konusunda harekete
geçer.
Öğrenme Yetkinliği
1) Çevre koruma, işçi sağlığı ve iş güvenliği
konusunda kendisinin ve sorumluluğu
altındaki kişilerin gereksinimlerini belirler.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Define basic concepts on environmental protection,
occupational health and safety.
2) Utilize basic legislation for environmental protection,
occupational health and safety.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Improve solution proposals by analyzing the basic
problems related to environment, worker health
and occupational safety encountered in the
workplace.
35) Use the basic knowledge to provide occupational
safety as a whole in the workplace.
34)
Competences
Autonomy & Responsibility
1) Predict possible dangers in the workplace and act
to take measures to prevent these dangers.
Learning to Learn
1) Identify the needs of his / her own and
subordinates for environmental protection,
worker health and occupational safety.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Communication & Social
1) Çevre koruma, işçi sağlığı ve iş güvenliği
1) Inform the relevant institutions and organizations
konularında ilgili kişi ve kurumları
for environmental protection, worker health and
bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara
occupational safety, express own thoughts and
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü
suggestions by verbally and in written.
olarak aktarır.
Alana Özgü Yetkinlik
Field-based Competence
1) Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği
1) Have enough awareness of the environmental
konularında yeterli bilince sahiptir.
protection, occupational health and safety
adequately.
106
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Çevre ve çevrenin korunması ile ilgili temel
tanımlar, ilkeler
Basic definitions and principles on environment and
environmental protection
2
Çevre kirliliği: (Hava kirliliğine neden olan
kirletici kaynakları, hava kirliliğinin etkileri,
hava kirleticilerin kontrolü, su kirliliği
kaynakları, kirlenme türleri, su kirliliğinin
etkileri, arıtma sistemleri, su kirleticilerinin
giderimi)
Environmental pollution:(Pollutants resulted in air
pollution, effects of air pollution, controlling of air
pollutants. Sources of water pollution, pollution types,
effects of water pollution, purification systems, preventing
water pollutants)
3
Çevre kirliliği: (Katı atıkların sınıflandırılması,
katı atıkların toplanması ve taşınması, katı atık
bertaraf yöntemi, gürültü kirliliği, radyoaktif
kirlenme ve toprak kirliliği)
Environmental pollution: (Classification of solid waste,
collection and transportation of solid waste, elimination of
solid waste, noise pollution, radioactive pollution and soil
pollution)
4
Çevre korunmasına İlişkin önlemler ve yasaklar Measures and prohibitions for environmental protection
5
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramının dünya ve
ülkemizdeki gelişimi
Development of the concepts of worker health and
occupational safety in Turkey and in the World
6
Meslek hastalıkları, nedenleri ve
sınıflandırılması
Occupational diseases, their causes and classification
7
İş kazaları, nedenleri ve sınıflandırılması
Occupational accidents,their causes and classification
8
İş güvenliği kavramı
The concept of occupational safety
9
İş güvenliği ile ilgili hukuki düzenlemeler
The legal regulations for occupational safety
10
Tehlikelerin saptanması, çözümlenmesi,
güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi ve
uygulanması
Determining of the dangers, analyzing, developing
measures and implementation
11
İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık Health and security units of workplace, and mutual health
ve güvenlik birimleri ve görevleri
and security units and their tasks
12
İş yeri hekimliği ve iş yeri mühendisliğinin
önemi, görev ve yetkileri
The importance, duties and authorities of workplace medic
and engineer
13
İş güvenliği ve sorumluluk (Devletin
sorumluluğu)
Occupational safety and liability (Government liability)
107
14
İş güvenliği ve sorumluluk (İş yeri sahibinin
sorumluluğu)
Occupational safety and liability (Owner of the business
liability)
108
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-6
x
x
x
x
109
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Halkla İlişkiler
İngilizce / English
Public Relations
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
SBF 211
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/1
2
0
(0– 2)2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğr.Gör. Türkan AYDOĞAN
Bu ders öğrencilerin halkla ilişkiler süreç ve uygulamalarını anlamaları
ve halkla ilişkileri tarihi, kuramları ve ilkeleri ile ilişkilendirmelerini
sağlamaya yöneliktir. Konular; halkla ilişkilerin temel kavram ve
tanımlamalarını, işletme ve pazarlama içindeki halkla ilişkilerin rolünü,
dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini, kurum
kimliği ve kurum kültürünü içerecek şekilde oluşturulmuştur.
The aim of the course is to provide students with the perspectives of
the public relations process and practices and acquaintance with
public relations history, theories and principles. Topics are listed as
basic concepts and definitions of public relations, the role of public
relations in organizations and marketing, the history and evolution of
public relations in the world and in Turkey, corporate culture and
corporate identity.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
110
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Halkla ilişkiler alanı ile ilgili temel kavramları
tanımlar.
2) Halkla ilişkiler ile işletme ve yönetim arasındaki
ilişkiyi kavrar.
3) Halkla ilişkilerin temel süreç ve modellerini
betimler.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
36) Bir etkinlik organizasyonunda halkla
ilişkiler sürecine özgü bilgiyi kullanır.
37) Halkla ilişkilere özgü taktik ve araçları
halkla ilişkiler kampanyalarında uygular.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Define basic concepts of the area of PR.
2) Comprehend relations between public relations and
business and administration.
3) Describe basic processes and models of public
relations practices.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Use the knowledge on the public relations
process while organizing events.
39) Apply the specific tactics and tools of public
relations in PR campaigns.
38)
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Tanımlar/kavramlar: Halkla ilişkiler, reklam,
tanıtım vd.
The basic concepts and definitions: Public relations,
promoting etc.
2
Halkla ilişkilerin (Dünya'da ve Türkiye'de)
tarihsel gelişimi.
The history and evolution of public relations in the world
and in Turkey.
3
Pazarlama iletişimi.
Marketing communications.
4
Pazarlama iletişiminde halkla ilişkilerin yeri.
The role of the public relations in the marketing
communications.
5
Halkla ilişkiler süreci.
The process of public relations.
6
Halkla ilişkilerde temel modeller.
The basic models of public relations.
Halkla ilişkilerde temel modeller (devam).
The basic models of public relations (continued).
7
Halkla ilişkiler uygulamalarında hedef kitle.
The target group of public relations practices.
8
Halkla ilişkilerde kullanılan yöntem ve araçlar.
The methods and the tools in the public relations.
9
Halkla ilişkilerde kullanılan yöntem ve araçlar
(devam).
The methods and the tools in the public relations
(continued).
111
10
Halkla ilişkiler aracının seçimi - medya ile
ilişkiler.
The choce of public relations tools - media relations.
11
Kurumsal iletişim – kurum kimliği ve kurum
kültürü.
Corporate communication - corporate identity and
corporate culture.
12
Kurumsal iletişim – kurumsal imaj.
Corporate communication – corporate image.
13
Halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk.
Public relations and social responsibility.
Halkla ilişkilerin (Dünya'da ve Türkiye'de)
tarihsel gelişimi.
The history and evolution of public relations in the world
and in Turkey.
14
112
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
113
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İngilizce II
İngilizce / English
English II
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
YDL 206
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/2
3
0
(0– 3)3
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi,
temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları
sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve
kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2
düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi
derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma
parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de
yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun
dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü
çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat
ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
The purpose of this course is to enable the students to recognize basic
grammatical structures, use the structures they have already
recognized, gain basic vocabulary needed for A2 level,define the
structures they have already reconized through the reading materials
and express themselves orally and in writing, explain listening
materials at A2 level, and participate in oral practices and express
themselves correctly at A2 level.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Uzaktan Öğretim
Distance Learning
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Method
Method
Adedi
Quantity
114
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
3. İçinde bulunduğu zamanla ilgili olaylar
hakkında kendini yazılı ve sözlü anlatırlar.
4. Somut gereksinimlerini karşılayabilmek
adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel
deyimleri tanırlar.
5. Çeşitli konularda karşılaştırma yapabilecek
ve bunları yazılı ve sözlü olarak ifade
edebilecek
düzeyde
dil
becerisine
sahiptirler.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
40) Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişleri
ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve
anlık gereksinimleri aktarırlar. Ticaret
sektöründeki ekonomik terimleri kullanır.
41) İnsanların kişilikleri, dış görünüşleri ve
ilişkiler gibi konularda kendilerini yazılı ve
sözlü ifade edebilir, ilgili metinleri normal
bir hızda okunduklarında veya okuduğunda
anlarlar.
Yetkinlikler
Alana Özgü Yetkinlik
2) Kendileri ya da başkalarını tanıtabilir, bu
bağlamda, nerede oturduğu, kimleri
tanıdıkları, sahip oldukları ve benzeri temel
sorular yoluyla iletişim kurabilirler.
3) Bildikleri, alışılmış konularda doğrudan bilgi
alışverişinde bulunarak basit düzeyde
iletişim kurabilirler.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
3) Describe themselves orally and in writing about
the events in the present time. Develop their
general knowledge about economics.
4) Recognize common, daily expressions and very
basic idioms to meet their concrete needs.
5) Have linguistic skills required to make
comparisons in various topics and to express them
orally and in writing.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Express their personal background and their
immediate surroundings and meet their needs
using simple language.
43) Express themselves orally and in writing about
people's characters, their physical appearances
and topics like relationships, read and
understand the related texts at a normal speed.
42)
Competences
Field-based Competence
2) Introduce themselves or others and
communicate through basic questions such as
where they live, who they know and what they
have.
3) Communicate at a basic level by exchanging
information on usual, common subjects.
4) Communicate at a basic level when people speak
slowly and clearly and help.
115
4) Karşıdaki kişi yavaş ve net konuştuğu ve
yardımcı olduğu takdirde basit bir şekilde
iletişime geçebilirler.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFT
A
Week
KONULAR
1
'have got' olumlu düz cümle- aile, dış görünüş,
kişilik ile ilgili kelimeler
Have got - vocabulary ,family personality, appearance
2
have got soru- olumsuz cümle, soru kelimeleri
ile sorular
Have got - question form, negative sentences, question
words
3
Sıfatlar, comparative form ulaşım ile ilgili
kelimeler
Comparative Adj. vocabulary using transport
4
Sıfatlar, superlative form bilgi alma yapı ve ilgili Superlative adj.getting information prepositions of
kelimeler, hareket edatları
movement Buying a ticket
5
Şimdiki zamanın gelecek zaman anlamında
kullanımı
present progressive for future arrangements
6
Şimdiki zamanın gelecek zaman anlamında
kullanımı ile ilgili olarak düz cümle, soru
cümleleri, tavsiye bildiren yapılar ve kelimeler
present progressive for future arrangements- affirmative
sentences, questions, negative sentences-Suggestions
a, an, the, bir olay anlatımıyla ilgili zarflar,
kelimeler, yapılar
Articles-storytelling expressions
7
If cümle cümleleri, tavsiye verme yapıları ve
kelimeleri
Giving advice with if
8
If cümleleri ile tavsiye verme ve If type I
Giving advice with if- if type 1
9
Present perfect fiiller, olumlu cümle 'never,
ever' cümleleri
Present perfect verbs- present perfect never-ever
10
Present perfect ' always, never'' been to'
Present perfect ' always, never'' been to'
11
Be going to- gelecek zaman olumlu ve soru
cümleleri
Be going to, affirmative sentences, questions
TOPICS
116
12
be hoping to , would like yo,
Be hoping to , would like yo,
13
too much , enough, plan yapma ve ifade etme
ile ilgili yapı ve kelimeler
Too much, enough, not enough Life changes Planning
have got soru- olumsuz cümle, soru kelimeleri
ile sorular
Have got - question form, negative sentences, question
words
14
117
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
x
118
DÖÇ-5
DOÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sosyal Hizmet Kuramı-I: Bireylerle Sosyal Hizmet
İngilizce / English
Social Work Theory I: Social Work with Individuals
Dersin Kodu
Course Code
SOH 202
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/2
2
2
(2– 2)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Tayfun YEŞİLŞERİT
Sosyal hizmet çalışmalarında uygulanan kuram ve yaklaşımları
tanımak, öğrenmek ve uygulamaya yönelik örnek çalışmaları kavramak
amaçlanmaktadır.
It is aimed that the theories and approaches applied in Social Work
are recognized, studied and application oriented case study is
recognized.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
119
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Sosyal hizmet uygulamalarını tanımlar.
2) Sosyal hizmet uygulamalarında etik
sorunları tartışır.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Define applications of social services.
2) Discuss ethical issues in social work practice.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Sosyal hizmet teori ve pratiği ile ilgili
eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
2) Mesleğinin alanları ve rollerini açık bir
biçimde ifade eder.
1) Improve critical thinking skills about social
work theory and practice.
2) Articulate the domains and roles of the
profession.
3) Describe the stages of the general problem
solving model.
4) Apply family systems theories and processes to
case materials.
5) Identify the 120rofessi of at-risk families affected
by social problems such as family violence,
mental illness, and addictions, poverty, and
homelessness.
3) Genel problem çözme modelinin adımlarını
tarif eder.
4) Aile sistemleri teorilerini ve süreçlerini
vaka materyallerine uygular.
5) Aile şiddeti, mental hastalıklar ve
bağımlılık, yoksulluk ve evsizlik gibi sosyal
sorunlar tarafından etkilenen risk altındaki
ailelerin dinamiklerini tanımlar.
Yetkinlikler
Alana Özgü Yetkinlik
1) Müracaatçılarla bir vaka planı geliştirir.
2) Günlük vakalara ilişkin çözüm önerilerini
tasarlar.
Competences
Field-based Competence
1) Develop a case plan with clients.
2) Design the solutions related to 120rofe cases.
120
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Yardım süreçlerine genel bakış- tanışmadan
süreç sonuna kadar sosyal hizmet rollerine
genel bakış
Overview of the helping process-from intake to termination
and overview of social work roles
2
Sosyal hizmet etik ve değerleri
Values and ethics in social work
3
Bireylerle Genelci Uygulama: Doğrudan sosyal
hizmet uygulama teorileri
Generalist Practice with Individuals: Theories directed social
work practice
4
Bireylerle Genelci Uygulama: Doğrudan sosyal
hizmet uygulama teorileri
Generalist Practice with Individuals: Theories directed social
work practice
5
Uygulamanın kültürel bağlamı
The cultural context of practice
6
Tanışma ve bağlantı kurma. Değerlendirme
süreci ve profesyonel yazma
Intake and engagement. The assessment process, and
121rofessional writing
7
Problem tanımlama, planlama ve sözleşme
Problem identification, planning and contract
8
Tedavi ve müdahale
Treatment and intervention
9
Fesih ve değerlendirme
Termination and evaluation
10
Ailelerle Genelci Uygulama: Aile nedir? Aile
sistem teorisi. Yapısal aile teorisi
Generalist Practice with Families: What is family? Family
systems theory. Structural family theory
11
Aile sosyal hizmeti. Güçlü yönler, esneklik ve
risk; aile gelişimi ve yaşam döngüsü, aile
temelli değerlendirme araçları
Family social work. Strengths, resilience, and risk; family
development and life cycle, family-based assessment tools
12
Genogram kullanarak değerlendirme; açıklama
Assessment using the genogram; clarification and
ve yansıma. Ecomap ve zaman çizelgesi
reflection. Assessment using the ecomap and timeline; nonkullanarak değerlendirme; yargılamayan
judgmental questioning
sorgulama
121
13
14
Bağlanma teorisi; çocuk istismarı ve ihmali;
Attachment theory; child abuse and neglect; family
ailenin korunması. Vaka planlama uygulamaları preservation. Case planning practices
Profesyonel yazı ve vaka kaydı; aileler ve
bağımlılık. Aileler ve ruhsal hastalıklar; aile ve
psiko eğitim
Professional writing and the case record; families and
addiction. Families and mental illness; family psych
education
122
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
P.Ö.Ç.
12
P.Ö.Ç.
13
P.Ö.Ç.
14
P.Ö.Ç.
15
P.Ö.Ç.
16
P.Ö.Ç.
17
P.Ö.Ç.
18
P.Ö.Ç.
19
P.Ö.Ç.
20
P.Ö.Ç.
21
P.Ö.Ç.
22
DÖÇ-1
x
x
x
DÖÇ-2
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
123
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Kadın Hakları ve Sosyal Çalışma
İngilizce / English
Woman Rights and Social Work
Dersin Kodu
Course Code
SOH 204
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/2
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir SEZGİN
Dersin amacı toplumsal cinsiyetle ilişkili kavramlar ve kuramlara ilişkin
temel bilgilerin kazandırılması ve bu bilgilerin sosyal hizmet teori ve
pratiği çerçevesinde kullanımına ilişkin bir bakış açısının
geliştirilmesidir.
The aim of this course is to provide basic knowledge on concepts and
theories related to gender issues, and a perspective to use this
knowledge in line with the theories and practices of social work.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
124
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Toplumsal cinsiyet kavramlarını tanımlar.
2) Kadın ve erkek cinsiyetlerinin sosyal
özelliklerini tanımlar.
3) Sosyal hizmet açısından kadınların sorun
alanlarını tanımlar.
4) İstihdam alanlarında kadına yapılan
olumsuzlukları açıklar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
6) Toplumsal cinsiyetlerin toplumsal yapıdaki
yerini değerlendirir.
7) Kadın erkek eşitsizliğinin tarihi köklerini ve
sonuçlarını analiz eder.
Yetkinlikler
Alana Özgü Yetkinlik
1) Toplumsal cinsiyeti göz önünde
bulundurarak sosyal hizmet çalışmaları
geliştirir.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Describe the concept of gender.
2) Define the social characteristics of women´s and
men´s gender.
3) Identify women´s problem areas in terms of social
services.
4) Explain the negativities towards women in
employment areas.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
8) Evaluate gender in social structure.
9) Analyse the historical reasons and results of
inequality of men and women.
Competences
Field-based Competence
1) Develop social work practices concerning gender
issues.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Giriş; Kadınların eğitimi-feminist
perspektif;Toplumsal cinsiyetin sosyal yapısı
Introduction; Studying women—feminist perspectives; The
social construction of gender
2
Toplumsal cinsiyet, kültür&medya; Cinsellik ve Gender, culture,&the media; Sexuality and intimate
yakın ilişkiler
relationships
3
Toplumsal cinsiyet, çalışma&ekonomi;
Toplumsal cinsiyet&aileler; Kadın, sağlık &
üreme
Gender, work,&the economy; Gender & families
4
Kadın & din; Kadın, suç&sapma
Women&religion; Women, crime,&deviance
5
Toplumsal cinsiyet, eğitim&bilim; Kadın,
güç&politika
Gender, education,&science; Women, power,&politics
6
Kadın&sosyal reform; Çağdaş çerçeveler
Women&social reform; Contemporary frameworks
7
Erkekliği anlamaya yönelik modeller
Models for understanding masculinity
125
8
Erkekler ve toplumsal cinsiyette biyolojik
temelli teorik perspektifler; Erkekler ve
toplumsal cinsiyette sosyal temelli teorik
perspektifler
Biologically-based theoretical perspectives on males and
gender; Socially-based theoretical perspectives on males
and gender
9
Erkeklik: Etnik kimlikler ve erkeklerin var olma
biçimleri
Masculinities: Ethnic identities and men’s ways of being
10
İçsel gerçeklik: Erkeğin gelişiminde
fenomenolojik perspektifler
The inner reality: phenomenological perspectives on male
development
11
Erkekler ve fiziksel sağlık; Erkekler ve mental
sağlık
Men and physical health; Men and mental health
12
İş hayatında erkekler: İş, kariyer ve erkeklik;
Erkek cinselliği
Men at work: jobs, careers, and masculinity; Male sexuality
13
Erkekler ve şiddet; Erkeklerin diğerleriyle
ilişkileri
Men and violence; Men in relationships with others
Güç ve değişim: Erkekler ve erkeklik hakkında
güncel konular
Strengths and changes: contemporary topics on men and
masculinity
14
126
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
x
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
127
x
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Kamu Yönetimi
İngilizce / English
Public Administration
Dersin Kodu
Course Code
SOH 206
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/2
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Ayşegül SAMSUNLU
Bu dersin amacı, kamu yönetiminin gelişimi ve farklı yaklaşımları
hakkında öğrenenleri bilgilendirmek ve Türkiye’deki kamu yönetimi
sistemi içinde sosyal hizmetin yerinin anlaşılmasını sağlamaktır.
This course aims to inform the learners about the development and
different approaches of public administration, and the importance of
social services in the public administration system.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
128
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Kamu yönetiminin tarihi ve gelişimini tarif
eder.
2) Türkiye’nin kamu yönetimi politikasını
tanımlar.
3) Sosyal hizmetin kamu yönetimi içindeki
yerini tanımlar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Karar alma ve karar verme becerisi geliştirir.
2) İlgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki
etik kurallarına uygun davranır.
Yetkinlikler
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Describe the history and development of public
administration.
2) Define the public administration policies of
Turkey.
3) Define the importance of social work in public
administration.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Improve decision-making and decision-making
skills.
2) Act in accordance with the rules of 129rofessional
ethics, relevant laws, regulations, legislation.
Competences
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Kamu yönetiminin tanıtılması ve tartışılması
Definition of public administration and its elements
2
Kamu yönetimi düşüncesinin gelişimi
Development of public administration idea
3
Kamu yönetimine başlıca yaklaşımlar
Basic approaches to public administration
4
Kamu yönetiminin diğer bilimler ile ilişkisi
Relationship between public administration and other
disciplines
5
Kamu yönetiminin örgütlenmesi
Organization of public administration
6
Kamu yönetiminin yapısı: Merkezi yönetim,
taşra yönetimi
Structure of public administration: Central administration,
rural administration
7
Kamu yönetiminin yapısı: Yerel yönetimler,
merkezi yönetim yerel yönetim ilişkileri
Structure of public administration: Local administration,
central administration and local administration relations
8
Bürokrasi
Bureaucracy
129
9
Kamu personel yönetimi
Public personnel management
10
Kamu yönetiminde karar verme
Decision in public administration
11
Kamu yönetiminde planlama
Planning in public administration
12
Kamu yönetiminde iletişim, liderlik
Communication and leadership in public administration
13
Kamu yönetiminde eşgüdüm, yetki ve
sorumluluk
Coordination in public administration, authority and
responsibility
Genel bakış ve değerlendirme
Review and evaluation
14
130
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
DÖÇ-2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-3
x
x
x
x
x
x
131
DÖÇ-4
DÖÇ-5
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Özel Eğitime Giriş
İngilizce / English
Introduction to Special Education
CGE206
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
2/4
2
0
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
3
Yrd.Doç.Dr.Didem Yücel
Özel eğitimin temel ilkelerinin öğretilmesi, öğrencilerin özel
gereksinimli bireyler hakkında bilgi kazanmalarını sağlamak, özel
gereksinimliliğine neden olan etmenler hakkında bilgilendirmek,
farklı tanı grupları hakkında tanıtıcı bilgiler vermek, özel eğitim
alanında uygulanması gereken gelişim destek programları hakkında
bilgilendirmektir.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of this course is, to teach the basic principles of special
education, to advance the students knowledge about individuals with
special needs, to inform students about the factors causing disability,
to inform students about the different diagnostic groups, to inform
students about the developmental support programs which should be
applied in the field of special education.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin
Başarı Ara Sınavlar
Değerlendirme Yöntemi Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Assessment Criteria
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
132
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Özel eğitimde temel kavramlar
2
Özel eğitime tarihsel bakış Günümüzde Özel Fundamentals of Special Education . Historical Perspective :
eğitimin dünyada ve Türkiye'de durumu
Turkey and the world
3
Özel eğitimin amaç ve ilkeleri
4
Özel gereksinimli çocuklar için gelişim destek Development Support Programs for Children with Special
programlarının tanıtımı
Needs
5
Gelişimi risk altında olan çocuklar
Development of Children Who are at Risk
6
Özel gereksinimli çocukların aileleri
Families of Children with Special Needs
7
Zihinsel yetersizliği olan çocuklar
Children with Mental Retardation
8
Yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklar
Children with Pervasive Developmental Disorders
9
Yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklar
Children with Pervasive Developmental Disorders
10
İletişim bozukluğu olan çocuklar
Children with Communication Disorders
11
İşitme engelli çocuklar
Hearing Impaired Children
12
Görme engelli çocuklar
Children with visual impairments
13
Öğrenme güçlüğü olan çocuklar
Children with Learning Disabilities
14
Üstün yetenekli çocuklar
Basic Terms about special education
Goals and Principles of Special Education
Gifted Children
Final Sınavı
Final Examination
1
60
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
Özel eğitim ile ilgili temel kavramları ve özel eğitimin
önemini ifade eder.
Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için bireyselleştirilmiş
eğitim programının özelliklerini ifade eder.
Özel eğitim gereksinimi olan çocukların özelliklerini, tanı ve
değerlendirme süreçlerini, yaygınlık oranları ve öğrenme
özelliklerini ifade eder.
133
1
2
3
Students can define the importance and basic concepts of
special education
Students can define the characteristics of individualized
teaching program
Students gain the knowledge of characteristics, evaluation
processes and prevalence rates of children with special
educational needs
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sosyal Psikoloji
İngilizce / English
Social Psychology
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
PSI 208
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/2
3
0
(0– 3)3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Davut İBRAHİMOĞLU
Bu dersin amacı öğrencilere sosyal psikolojinin temel kavramları ve
temel bilgilerini kazandırmaktır.
The aim of this course is to help the students comprehend the basic
knowledge and basic concepts of social psychology.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüz yüze
Face to Face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Method
Method
Adedi
Quantity
134
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Sosyal psikolojinin ileri düzey kuram ve
kavramlarını tanımlar.
2) Sosyal psikoloji ile diğer bilim dalları
3)
4)
5)
6)
arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri tanımlar.
Benlik kavramının bireylerin davranışları
üzerindeki etkilerini tarif eder.
Sosyal etkinin (uyma, kabul etme, itaat)
birey ve grup dinamikleri üzerindeki
etkilerini tanımlar.
Tutum davranış ilişkilerini tarif eder.
Yakın ilişkilerin dinamiklerini tanımlar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Sosyal Psikoloji alanında sahip olduğu ileri
düzeydeki
bilgiyi
farklı
psikolojik
süreçleri/durumları açıklamak için kullanır.
2) Sosyal psikoloji alanındaki farklı kuramsal
perspektifleri açıklar.
3) Sosyal bilişin sosyal davranış üzerindeki
etkilerini açıklar.
4) Kişiler arası ilişki dinamiklerine ilişkin
bilgileri ilişkileri anlamak için kullanır.
5) Uyma, kabul etme ve itaate ilişkin bilgileyle
bireysel ve toplumsal olayları yorumlar.
Yetkinlikler
Öğrenme Yetkinliği
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Define advanced level theories and concepts of
social psychology.
2) Define the relationship and interaction among
social psychology and other disciplines.
3) Describe the effects of the concept of self on
individuals' behaviors.
4) Define the effects of social influence (conformity,
acceptance and obediance) on the individuals and
group dynamics.
5) Describe the relationship between attitude and
behavior.
6) Define the dynamics of close relationships.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Use his/her advanced knowledge in the field of
2)
3)
4)
5)
social psychology in order to explain different
psychological processes/situations.
Explain different theoretical perspectives in the
field of social psychology.
Explain the effects of social cognition on social
behaviour.
Use his/her knowledge about interpersonal
relationships in order to understand the human
relationships.
Evaluate personal and public states with the
information of conformity and adoption.
Competences
Learning to Learn
135
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve
1) Evaluate the advanced knowledge and skills s/he
becerileri
eleştirel
bir
yaklaşımla
has acquired in his/her field with a critical
değerlendirir.
approach.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Communication and Social
1) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm
1) Inform people and institutions on issues related to
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak
his/her field by expressing his/her ideas and
alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları
solution proposals to problems in written and
bilgilendirir.
verbally.
Alana Özgü Yetkinlik
Field-Based Competence
1) Mesleki ve kişisel ilişkilerinde etkili iletişim
1) Choose effective communication and empathy in
ve empatiyi seçer.
his/her professional and personal relationships.
2) Alanı ile ilgili verilerin toplanması,
2) Act in accordance with social, scientific, cultural
yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının
and ethical values at the stages of gathering,
duyurulması aşamalarında toplumsal,
interpreting, implementing, and declaring data in
bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun
his/her field.
hareket eder.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Sosyal psikoloji nedir? Kısa tarihçe, bu
konudaki farklı bakış açıları
What is social psychology?Brief history, divergent
perspectives in social psychology
2
Benlik: benlik kavramı, şemalar, benlik saygısı
Self: self concept, self schemas, self esteem
3
Benlik: kendini sunma, kültürün etkileri
Self: self presentation, effects of culture
4
Sosyal algı: izlenim oluşturma ve bu konuda
kullanılan bilgiler
Social perception: impression management
5
Sosyal algı: yükleme kuramları- Heider, Kelley,
Weiner ve arkadaşları, yükleme yanlılıkları
Social perception: attribution theories, Heider, Kelley,
Weiner and colleques
6
Sosyal etki: uyma davranışı ve bu konuda
yapılmış deneyler, azınlık etkisi
Social influence: conformity, experiments, minority effect
Sosyal etki: kabul etme, itaat ve bu konuda
yapılmış olan deneyler
Social influence: acceptance, obedince and experiments
7
Tutumlar: tutumu oluşturan faktörler, tutum
davranış ilişkisi
Attitudes: The factors that compose attitudes, attitudes and
behavior
8
Tutumlar: tutumların ölçülmesi, tutumların
özellikleri, tutumların öğrenilmesi
Attitudes: measurement of attitudes, properties of
attitudes, learning attitudes
9
Tutum değişimi: Yale yaklaşımı, kaynak, hedef
ve mesajın özelliklerinin bu konudaki etkileri
Attitude change: Yale approach, source, message and target
136
10
Kişilerarası sevgi ve çekiciliğin belirleyicileri
11
Yakın ilişkilere ilişkin kuramsal yaklaşımlar:
Theories of close relationships: social exchange, equity, and
sosyal mübadele, hakçalık, bağlanma kuramları attachment theory
12
Toplumsal cinsiyetin kişiler arası ilişkiler
üzerindeki etkileri
The effects of gender on interpersonal relationships
13
Kültürel boyutlar ve etkileri (bireyciliktoplulukçuluk, güç aralığı, maskülenlik,
feminenlik, dikey, yatay)
Cultural dimensions and their effects (individualismcollectivism, power distance, masculinity-femininity,
horizantal-vertical)
Benlik: benlik kavramı, şemalar, benlik saygısı
Self: self concept, self schemas, self esteem
14
Determinants of interpersonal attraction
137
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ- DÖÇ- DÖÇ- DÖÇ- DÖÇ- DOÇ- DÖÇ- DOÇ- DOÇ- DOÇ- DOÇ- DOÇ- DOÇ- DOÇ- DÖÇ1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
P.Ö.Ç.
1
P.Ö.Ç.
2
P.Ö.Ç.
3
P.Ö.Ç.
4
P.Ö.Ç.
5
P.Ö.Ç.
6
P.Ö.Ç.
7
P.Ö.Ç.
8
P.Ö.Ç.
9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
P.Ö.Ç.
12
P.Ö.Ç.
13
P.Ö.Ç.
14
P.Ö.Ç.
15
P.Ö.Ç.
16
P.Ö.Ç.
17
P.Ö.Ç.
18
P.Ö.Ç.
19
P.Ö.Ç.
20
P.Ö.Ç.
21
P.Ö.Ç.
22
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
138
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Eleşirel Teori
İngilizce / English
Critical Theory
Dersin Kodu
Course Code
SOH 208
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/2
2
0
(0– 2)2
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Eleştirel düşünme ve yorumlama yaklaşımlarını sunmak ve bu
yaklaşımları, yaratıcılık ile yenilikçiliği, girişimciliği güçlendirmek
amacıyla uygulamaktır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of this program is to provide the students with the
approaches for critical thinking and commenting, and skills to apply
these approaches to enforce creativeness and innovation in order to
foster entrepreneurship.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
139
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik hakkındaki
temel kavramları özümser.
2) Yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki etkileşimleri
analiz eder.
3) Yenilikçiliği, girişimcilik ile ilişkilendirir.
4) Eleştirel düşünmenin genel teorik çerçevesini
çizer.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
2) Girişimcilik faktörlerine eleştirel düşünme
uygular.
3) Yaratıcılık ve yenilikçilik gerektiren
problemleri çözmek için inisiyatif alır.
4) Unsurları eleştirmek için tümevarım ve
tümdengelim kullanır.
5) Girişimcilik için rasyonel, bilimsel, yenilikçi
ve koşulsal düşünmeden faydalanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği
1) Kendi dalındaki yeni gelişmeleri izleyerek
kendi bilgisine katkı sağlar.
2) Yaratıcılık ve yenilikçiliği hedeflemek için
kendi bilgisi ve düşünme stiline dayanır.
3) Bir işletmeyi gönüllü olarak geliştirmek için
girişimcilik faaliyetlerine katkı sağlar.
4) Gerektiğinde bir girişimci olarak hareket
eder.
Öğrenme Yetkinliği
1) Girişimciliğin
problemleri
ve
olası
çözümlerini daha uyumlu hale getirmek için
yeni yollar bulur.
2) Çevre ile girişimcinin davranışları arasındaki
uyuma odaklanır.
3) Yaratıcı ve yenilikçi düşünmeyi kullanarak
bir girişimci olarak hareket etmek için daha
iyi yollar geliştirir.
4) İnsanları girişimcilik faaliyetleri için yenilikçi
yollarla koordine eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Girişimcilik hakkında fikirleri değiş - tokuş
etmek için sosyal ilişkilerden faydalanır.
2) Girişimcilikte
karşılaşılan
problemleri
çözmede bir takımın üyesi olarak hareket
eder.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Realize the fundamental concepts about creativeness,
innovation and entrepreneurship.
2) Analyze the interactions between creativeness and
innovation.
3) Relate innovation to entrepreneurship.
4) Draw general theoretical frames of critical thinking
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
6) Apply critical thinking to entrepreneurial factors.
7) Take initiative to solve problems that need
creativeness and innovation
8) Use induction and deduction to criticize aspects.
9) Benefit from rational, scientific, innovative and
conditional thinking for entrepreneurship.
Competences
Autonomy & Responsibility
1) Improve his / her knowledge by following new
achievements in the field.
2) Depend on his / her knowledge and thinking style
in order to address creativeness and innovation.
3) Contribute to the entrepreneurial activities to
develop a business willingly.
4) Act as an entrepreneur when needed.
Learning to Learn
1) Find new ways to better match the problems and
possible solutions of entrepreneurship.
2) Focus on the harmony between the environment
and the behaviors of entrepreneur.
3) Develop better ways to act as an entrepreneur by
using creative and innovative thinking.
4) Coordinate the people for entrepreneurship
activities with innovative ways.
Communication & Social
1) Benefit from social relationships to exchange
ideas about entrepreneurship.
2) Act as a member of a team to solve problems
faced in entrepreneurship.
140
3) Kendi davranışları ile farklı girişimcilik
3) Develop matches between his/her behaviors and
konuları için ihtiyaç duyulan davranışlar
the behaviors needed for different
arasında uygunluklar geliştirir.
entrepreneurship issues.
4) Girişimcilik faaliyetlerinin sonuçlarından
4) Draw conclusions from the results of
yorumlar çıkarır.
entrepreneurial activities.
5) Girişimcilik
konuları
için
insanları
5) Use telecommunication to arrange people for
ayarlamada telekomünikasyon kullanır.
entrepreneurship issues.
Alana Özgü Yetkinlik
Field-based Competence
1) Girişimciliğin problemleri için benzersiz ve
1) Form unique and innovative solutions for
yenilikçi çözümler oluşturur.
problems of entrepreneurship.
2) Belli girişimcilik faaliyetleri için ihtiyaç
2) Have creative and innovative thinking style
duyulan yaratıcı ve yenilikçi düşünme stilini
needed for specific entrepreneurship activities.
tahmin eder.
3) Consider the issues about entrepreneurship by
3) Girişimcilik hakkındaki konuları, etiği de göz
also taking ethics into account.
önünde bulundurarak, dikkate alır.
4) Consider the psycho - social aspects of
4) Girişimciliğin psiko - sosyal boyutlarını
entrepreneurship.
dikkate alır.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Giriş: yaratıcılık, yenilikçilik, bunların
problemleri çözmek için kullanılması ve bu
ikisini düşünme sürecinde kullanmak,
girişimcilik hakkında temel kavramlar
Introduction: creativeness, innovation, their use to solve
problems and facilitating these two in thinking process.
Basic concepts about entrepreneurship
2
Zihin haritalama ve yaratıcılık için kullanımı
Mind mapping and its use for creativeness
3
Yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler
The relationships between creativeness and innovation
4
Yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler
(devam)
The relationships between creativeness and innovation
(Continued)
5
Yaratıcılık ve yenilikçiliği etkileyen çevresel
değişkenler
The environmental variables that affect creativeness and
innovation
6
Yaratıcılık ve yenilikçiliğin insani yüzü: kültür ve The human side of creativeness and innovation: culture and
etkileri
its effects
7
Yaratıcılık ve yenilikçiliğin insani yüzü: karar
vericinin psikolojisi ve bunun etkileri
The human side of creativeness and innovation: psychology
of the decision-maker and its effects
141
8
Gruplarda yaratıcılık ve yenilikçilik
Creativeness and innovation in groups
9
Quiz 1
Quiz 1
10
Örgütlerde yaratıcılık ve yenilikçilik
Creativeness and innovation in organizations
11
Yenilikçi girişimcilik ve özellikleri
Innovative entrepreneurship and its characteristics
12
Yenilikçi girişimcilik ve özellikleri (devam)
Innovative entrepreneurship and its characteristics
(Continued)
13
Yaratıcılık ve yenilikçilikte etik ve girişimcilikle
olan ilişkisi
Ethics in creativeness and innovation, and its relationship
with entrepreneurship.
Quiz 2
Quiz 2
14
142
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
D
Ö
Ç1
P.
Ö.
Ç.
1
P.
Ö.
Ç.
2
P.
Ö.
Ç.
3
P.
Ö.
Ç.
4
P.
Ö.
Ç.
5
P.
Ö.
Ç.
6
P.
Ö.
Ç.
7
P.
Ö.
Ç.
8
P.
Ö.
Ç.
9
P.
Ö.
Ç.
1
0
P.
Ö.
Ç.
D
Ö
Ç2
D
Ö
Ç3
D
Ö
Ç4
D
Ö
Ç5
D
Ö
Ç6
D
Ö
Ç7
D
Ö
Ç8
D
Ö
Ç9
D
Ö
Ç1
0
D
Ö
Ç1
1
D
Ö
Ç1
2
D
Ö
Ç1
3
D
Ö
Ç1
4
D
Ö
Ç1
5
x
x
x
x
x
x
x
143
D
Ö
Ç1
6
D
Ö
Ç1
7
D
Ö
Ç1
8
x
x
x
x
x
x
x
x
D
Ö
Ç1
9
D
Ö
Ç2
0
D
Ö
Ç2
1
D
Ö
Ç2
2
D
Ö
Ç2
3
D
Ö
Ç2
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
D
Ö
Ç2
5
1
1
P.
Ö.
Ç.
1
2
P.
Ö.
Ç.
1
3
P.
Ö.
Ç.
1
4
P.
Ö.
Ç.
1
5
P.
Ö.
Ç.
1
6
P.
Ö.
Ç.
1
7
P.
Ö.
Ç.
1
8
P.
Ö.
Ç.
1
9
P.
Ö.
Ç.
2
0
P.
Ö.
Ç.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
144
2
1
P.
Ö.
Ç.
2
2
x
145
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sosyal Hizmette Sosyal Refah Yaklaşımları
İngilizce / English
Social Welfare and Social Work
Dersin Kodu
Course Code
SOH 210
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/2
2
0
(0– 2)2
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yrd.Doç.Dr. Tayfun YEŞİLŞERİT
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Sosyal refahın hizmet kalitesi ve insan başarısıyla olan ilişkisi, başarı
için insanın sosyal olmasının, risk gruplarına karşı ön yargının ortadan
kaldırılmasının önemi amaçlanmaktadır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of this program is to provide the students with the
approaches for critical thinking and commenting, and skills to apply
these approaches to enforce creativeness and innovation in order to
foster entrepreneurship.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
146
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Refah, sosyal ve sosyal refah kavramlarını analiz
eder
2) Refah ve sosyal olmak arasında ilişki kurar
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Analyzes welfare, social and social welfare concepts
2) Establishes relationship between Welfare and Social
Services
3) Distinguishes welfare state and social state with the
samples of the world
3) Refah devleti ile sosyal devleti dünyadaki
örnekleriyle ayırt eder
4) Devletin sosyal ve refah olabilmesinin yollarını
4) Analyzes the ways of State being social and welfare
analiz eder
Beceri
Skill
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
tanımlanmıştır.)
1) Sosyal devlet içerisindeki risk gruplarını
1) Defines risk groups within the social state
tanımlar
2) Analyzes the ways of being Social and welfare
2) Sosyal ve refah toplumu olmanın yollarını
society
analiz eder
3) Explains the relationship between change and
3) Değişim ve sosyal refah ilişkisini açıklar
social welfare
4) Sosyal refah devletinin karşılaştığı sorunları
4) Designs the problems which Social welfare state
tasarlar
faced to
5) Değişim,gelişim ve rehabilitasyonun sosyal
5) Sets up the relations change, development and
refah devletiyle ilişkisini kurar
rehabilitation with the social welfare state
147
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Refah ve sosyal refah kavrmları
Welfare and social welfare concepts
2
Refah kavramının analizi
The analysis of welfare concept
3
Refah kavramıyla ilişkili diğer alanlar
Other fields related to welfare concept
4
İnsan ve insan hizmetleri
Human&human services
5
İnsana hizmet eden toplumsal örgütler
Social organizations serving people
6
insani hizmetler bağlamında dünyada ve
Türkiye´de sosyal hizmetlerin tarihçesi
The history of social work in Turkey and in the World in
terms of human services
Türkiye´de sosyal Hizmetlere ilişkin mevcut
sistemin rol, yapı ve işlevsel yönü.
The way of current social work system in terms of role,
structure and function
7
Sosyal olmakla refah ilişkisi
The relation between having social skills and welfare
8
VİZE SINAVI
MIDTERM
9
Risk grupları ve sosyal refah
Risk groups and social welfare
10
Risk gruplarının refahı
Welfare of risk groups
11
Toplum olarak refaha kavuşmanın önemi
The importance of becoming a welfare state
148
12
Sosyal refah için yapısal değişikliğin önemi
The importance of changes to be made for social welfare
13
Değişim, refah ilişkisi
The relation between change and welfare
Refah kavramının analizi
The analysis of welfare concept
14
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
149
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sosyal Çalışma Uygulamalarında Kültürel Farklar
İngilizce / English
Cutlural Differences in Social Work
Dersin Kodu
Course Code
SOH 212
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/2
2
0
(0– 2)2
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu ders, sosyal araştırmanın ilke ve uygulamalarını tanıtmayı
amaçlamaktadır. Araştırma tasarımının mantığı ve uygulamaları; teori
ile araştırma arasındaki ilişki, çeşitli veri toplama ve analiz teknikleri ve
bulguların sunumu incelenmektedir.
This course aims to introduce the principles and practices of
sociological research. It examines the logic and practice of research
design, the relationship between theory and research, several forms
of data collection, analysis of data, and the presentation of findings.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
150
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Araştırma terminolojisini ve kavramlarını
tanımlar.
2) Bilimsel bilgi elde etmede kullanılan
yöntemleri açıklar.
3) Araştırma ve sosyal çalışma arasındaki
ilişkiyi açıklar.
4) Niteliksel araştırma tasarımının temel yapı
taşlarını tarif eder.
5) Güncel sosyal çalışma literatürünü takip
eder.
6) Sosyal hizmet mesleğinin gelişiminde sosyal
bilimsel araştırmanın rolünü tespit eder.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
6) Sosyal bilimlerde kullanılan nicel ve nitel
teknikleri ayırt eder.
7) Araştırma sonuçlarını raporlar.
8) Niteliksel sosyal araştırma yöntemlerini
uygular.
9) İyi araştırma soruları hazırlar.
10) Uygun araştırmayı tasarlar.
Yetkinlikler
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Define the terminology and concepts of social
science research.
2) Explain the methods used in obtaining scientific
knowledge.
3) Explain the relationship between research and
social work practice.
4) Describe the basic building blocks of qualitative
research design.
5) Follow current social work literature.
6) Identify the role of social scientific research in the
development of social work.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
11) Differentiate quantitative and qualitative
techniques used in the social sciences.
12) Report the results of research studies.
13) Apply qualitative social work research methods.
14) Prepare good research questions.
15) Design appropriate research.
Competences
151
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Sosyal hizmet alanında araştırmaya giriş
An introduction to scientific inquiry in social work
2
Bilim ve araştırma: Neden toplumsal araştırma
Science and research: Why conduct social research?
yapılır?
3
Araştırmanın boyutları
Dimensions of research
4
Kuram ve araştırma: Kuram nedir? Kuramın
farklı yönleri
Theory and Research: What is theory? Aspects of theory
5
Metodolojinin anlamları: Pozitivist,
yorumlayıcı, eleştirel sosyal bilim, feminist ve
post modern araştırma
The meanings of methodology: Positivist, interpretative,
critical social science, feminist and postmodern research
6
Sosyal hizmet araştırmasının etik, politik ve
kültürel bağlamı
The ethical, political and culturel context of social work
research
7
Planlama ve hazırlık: Nitel ölçüm, nitel
örnekleme
Planning and preparation: Qualitative measurement,
qualitative sampling
8
Saha araştırması: Saha araştırmasının mantığı,
saha araştırmasının kısa tarihi
Field research: The logic of field research, the short history
of field research
9
Saha araştırması: Gözlemleme ve veri toplama, Field research: Observing and collecting data, the field
saha araştırması görüşmesi
research interview
10
Diğer nitel araştırma yöntemleri: Etnografik
çalışmalar, feminist yöntem, odak grup
görüşmeleri
Additional methods in qualitative inquiry: Ethnographic
studies, feminist methods, focus groups
11
Tarihsel-karşılaştırmalı araştırma
Historical-comparative research
152
12
Nitel veri analizi
Analysis of qualitative data
13
Araştırma raporunun yazılması ve toplumsal
araştırmanın politikası
Writing the research report and the politics of social
research
Sonuç ve değerlendirme
Conclusion and evaluation
14
153
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç.
1
P.Ö.Ç.
2
P.Ö.Ç.
3
P.Ö.Ç.
4
P.Ö.Ç.
5
P.Ö.Ç.
6
P.Ö.Ç.
7
P.Ö.Ç.
8
P.Ö.Ç.
9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
P.Ö.Ç.
12
P.Ö.Ç.
13
P.Ö.Ç.
14
P.Ö.Ç.
15
P.Ö.Ç.
16
P.Ö.Ç.
17
P.Ö.Ç.
18
P.Ö.Ç.
19
P.Ö.Ç.
20
P.Ö.Ç.
21
P.Ö.Ç.
22
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ11
x
x
x
x
DÖÇ10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
154
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sosyal Hizmet Kuramı II: Aile ve Gruplarla Sosyal Hizmet
İngilizce / English
Social Work Theory II Social Work with Families and
Groups
Dersin Kodu
Course Code
SOH 301
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/1
2
2
(2– 2)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Sosyal hizmet çalışmalarında uygulanan kuram ve yaklaşımları
tanımak, öğrenmek ve uygulamaya yönelik örnek çalışmaları kavramak
amaçlanmaktadır.
Recognizing the theories and approaches applied in social work , and
providing student with information on practical case study.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
3
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
155
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Meslek rollerini ve etki alanlarını açıkça
söyler.
2) Genel Problem Çözme Modeli aşamalarını
betimler.
3) Aile şiddeti, ruhsal hastalıklar, bağımlılık,
yoksulluk ve evsizlik gibi sosyal problemler
tarafından etkilenen risk altındaki ailelerin
dinamiklerini tanımlar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Sosyal hizmet teori ve pratiği ile ilgili
eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
2) Sosyal hizmet uygulamasında etik konuları
tartışır.
3) Vaka materyalini aile sistemleri teorisi ve
süreçlerine uygular.
Yetkinlikler
Alana Özgü Yetkinlik
1) Hizmetten yararlananlarla bir vaka planı
geliştirir.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Tell the domains and roles of the profession.
2) Describe the stages of the General Problem
Solving Model.
3) Identify the dynamics of at-risk families affected
by social problems such as family violence, mental
illness, and addiction, poverty, and homelessness.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Improve critical thinking skills about social work
theory and practice.
2) Discuss ethical issues in social work practice.
3) Apply the case materials to family systems
theories and the processes.
Competences
Field-based Competence
1) Develop a case plan with clients.
156
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Gruplarla Genelci Uygulama: Derse giriş, grup Generalist Practice with Groups: introduction to the course,
uygulamalarına giriş; grupların türleri ve
introduction to group practice; purpose and types of
amaçları. Grup gelişim aşamaları ve dinamikleri groups. Stages of group development and dynamics
2
Grup süreçleri: Planlama, içerik, kompozisyon.
Grup süreçleri: Etik, çeşitlilik ve liderlik
Group process: Planning, content and composition. Group
process: Ethics, diversity, and leadership
3
Grup süreçleri: Başlangıç aşaması ve fazı. Grup
süreçleri: Orta aşama ve fazı. Grup süreçleri:
Kapanış. Normal yaşama dönüş ve tedavi
sonrasını planlama
Group process: The beginning stage and phase. Group
process: The middle stage and phase. Group process:
Evaluation and termination; Closing: Return to normal life
and planning for aftercare
4
Özel gruplarla grup çalışması. Gruplarda
danışma teorileri; Problem durumlarıyla grup
çalışması; Grup laboratuar hazırlığı
Group work with specific populations. Counselling theories
in Groups; Group work with problem situations; Group
laboratory preparation
5
Grup kolaylaştırma, grup deneyimleri süreçleri Group facilitation, process of group experiences, and wrap
ve son verme
up
6
Toplumla Genelci Uygulama: Sosyal hizmette
makro uygulamanın rolüne giriş
Generalist Practice with Society: Introduction to the role of
macro practice in social work
7
Toplum değişimi için modeller ve altyapılar,
model ve amaç/hedefler arasındaki
uygunluğun önemi
Frameworks and models for community change, the
importance of convenience between model and
goals/purpose
8
Understanding “Empowerment”, the definition of
'Güçlendirme', 'Toplum' ve 'Örgütsel gelişim' in
“Community” and “Organizational development”, and the
tanımı ve bu üçünün birbiriyle ilişkisini anlama
relationship of all three
9
Sosyal problemleri anlama. Toplulukların
ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
Understanding the social problem. Assessing the needs of
communities
10
Toplulukların ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
Assessing the needs of communities
157
11
Sosyal hareketlilik, toplumların farklı/çeşitli
türleri içinde etkili değişim için stratejiler
Social mobility, strategies for affecting change within
diverse/different types of communities. More strategies for
change, specific tools and tactics, social change theories
12
Değişim için sivil katılım çalışmaları ve
koalisyon oluşturmayı anlama
Understanding the creation of coalition, and civil
engagement work for change
13
Global organizasyon, toplumların gelişmesine
yardımcı küçük girişimci projelerin ve mikro
kredilerin rolü, toplumsal ekonomik kalkınma
ve sosyal üretim yaklaşımı
Global organizing, the role of micro credit and small
entrepreneurial projects to assist in development of
communities, the approach of socio-economic
development and social production
Geniş toplumsal hareketlerle ilgili çalışmalar.
Örgütsel sistemlerin değerlendirilmesi
Studies about broad social movement. Assessment of
organizational systems
14
158
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-6
DÖÇ-7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
159
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sosyal Politika
İngilizce / English
Social Policy
Dersin Kodu
Course Code
SOH 303
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/1
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu ders Türkiye ve dünyadaki refah sistemi, sosyal politika ve
hizmetler üzerine odaklanmayı amaçlamaktadır.
This course aims to focus on the welfare system, services and social
policy in Turkey and in the world.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
160
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
9) Sosyal planlama kavramını tanımlar.
10) Sosyal politika kavramını tanımlar.
11) Sosyal politikanın doğasını, odağını ve
sorunlarını ana hatları ile belirtir.
12) Türkiye
ve
dünyadaki
refah
sistemi/hizmetlerini ve sosyal politikanın
gelişimini karşılaştır.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
4) Sosyal politikaları bölgesel ve uluslar arası
düzeyde karşılaştırır.
5) Sosyal politikaları bölgesel ve uluslar arası
düzeyde karşılaştırır.
6) Türkiye'de ve dünyadaki sosyal politika
uygulamalarını tartışır.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
9) Define the concept of social planning.
10) Define the concept of social policy.
11) Outline the nature, focus and concerns of social
policy.
12) Compare the welfare system/services and the
development of social policies in Turkey and in the
world.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Competences
7) Compare social policies at regional and
international level.
8) Develop a critical view about the problems of
social policy.
9) Discuss the applications of social policies in
Turkey and in the world.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Planlama, sosyal politika, sosyal refah devleti,
sosyal kalkınmanın tanımlanması
Introduction: The definition of planning, social policy, social
welfare state and social development
2
Sosyal politikanın tarihi
The history of social policy
3
Üç ana refah devleti modeli (Liberal,
korporatist-devletçi, sosyal demokrat)
Three main types of welfare states (Liberal, corporatiststatist, social democratic)
4
Karşılaştırmalı sosyal refah modellerinde
ideoloji: Refah kalkınmasına 'kapitalist' ve
'sosyalist' katılımlar
Ideology in comparative social welfare models: 'Capitalist'
and 'socialist' contributions to welfare development
5
Küreselleşmenin sosyal politika ve sosyal refah
The impact of globalization on social policy and social
devletleri üzerindeki etkisi: Yönetim ve sosyal
welfare state: Changes in the governance and provision of
hizmet sağlayıcılarında değişimler-refah
social services-mixed welfare systems
karması sistemleri
6
Sosyal politika ve sosyal hizmetler: Farklı
ülkelerdeki refah harcamaları
Social policy and the social services: Welfare spending in
different countries
161
7
Sosyal hizmette planlama
Social service planning
8
Çocuk ve aile refahı politikaları ve hizmetleri
Child and family welfare policies and services
9
Sosyal politika ve sağlık
Social policy and health care
10
Engelli bireyler için sosyal politikalar
Social policies for people with disabilities
11
Sosyal politika uygulamaları: Etnisite (ve göç),
barınma ve adalet sistemi
Applications of social policy: Ethnicity (and migration),
housing, and the justice system
12
Sosyal politika ve yaşlılık
Social Policy and old age
13
İstihdam politikası ve sosyal refah
Employment policy and social welfare
Eğitim ve sosyal refah politikası; dersin genel
değerlendirmesi
Education and social welfare policy; general evaluation of
the course
14
162
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
DÖÇ-7
x
x
x
x
x
x
x
163
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I
İngilizce / English
Human Behaviour and Social Environment I
Dersin Kodu
Course Code
SOH 305
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/1
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu derste, öğrencilerin bireyin içinde bulunduğu toplum, topluluklar,
kurumlar, örgütler, gruplar, aileler vb. sosyal sistemlerle etkileşimi
çerçevesinde bunların gelişimlerini anlamaları ve sosyal hizmet
kuramları çerçevesinde irdeleme becerisi kazanmaları
amaçlanmaktadır.
This course introduces the theories of human development, and
interaction between human development and social systems such as
groups, families, institutions, organizations and the society. The
course aims to examine human development in line with the theories
of social work.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
164
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
5) İnsan davranışı ve sosyal çevre arasındaki
etkileşimi tanımlar.
6) İnsan davranışı ve gelişimine ilişkin teorik
perspektif
bağlantılarının
temel
kavramlarını açıklar.
7) Türk toplumunda önde gelen kültürel biopsikososyal manevi kültürel etkileri
betimler.
8) İnsan davranışı ve sosyal çevrede sosyal
sınıf, ırk, etnik köken, toplumsal cinsiyet,
yaş, engellilik, din/maneviyat ve cinsel
eğilimin etkilerini tanımlar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
23) Sosyal hizmet teori ve pratiği ile ilgili
eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
24) Mesleğinin değerleri ve etik standartlarına
uygun davranır.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
Yetkinlikler
Competences
5) Define interaction between human behaviour and
social environment.
6) Articulate basic concepts of leading theoretical
perspectives related to human behaviour and
development.
7) Describe prominent bio-psychosocial, cultural and
spiritual influences in Turkish society.
8) Describe the influence of social class, race,
ethnicity,
gender,
age,
disabilities,
religion/spirituality, and sexual orientation on
human behaviour and development.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
23) Improve critical thinking skills about social work
theory and practice.Analyze the size of social
problems.
24) Behave accordingly with the values and ethical
standards of their profession.
165
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
İnsan davranışı ve sosyal çevreye giriş. İnsan
Introduction to human behaviour and the social
davranışı ve sosyal çevreye teorik bir yaklaşım: environment. A theoretical approach to human behavior
Ekosistem teorisi
and the social environment: Ecosystems theory
2
İnsanların çoklu sistemlerle sosyal çevreye
katılımı
3
Bebeklik ve çocuklukta biyolojik gelişim. 4 ay
Biological development in infancy and childhood. Profiles of
ile 11 yaşları arasındaki dönemde çocuklar için normal development for children between the ages of 4
normal gelişim profilleri
months and 11
4
Çocukluk ve bebeklikte psikolojik gelişim.
Psikolojik gelişim teorileri: Psikodinamik teori
Psychological development in infancy and childhood.
Theories of psychological development: Psychodynamic
theory
5
Yeni Freudcu psikoanalitik gelişimciler
Neo-Freudian psychoanalytic development experts
6
Davranışsal teoriler
Behavioural theories
Fenomenolojik teoriler: Carl Rogers
Phenomenological theories: Carl Rogers
7
Feminist teoriler
Feminist theories
8
Bilişsel gelişim: Piaget
Cognitive development: Piaget
9
Sosyokültürel bilişsel gelişim: Vygotsky
Sociocultural cognitive development: Vygotsky
10
Bebeklik ve çocuklukta sosyal gelişim:
Sosyalizasyon. Aile çevresi. Aile yaşam
dönemleri
Social development in infancy and childhood: Socialization.
The family environment. The family life cycle
11
Öğrenme teorisi
Learning theory
12
Etnik merkezcilik ve ırkçılık
Ethnocentrism and racism
13
Biyolojik gelişim ve ergenlik
Biological development in adolescence
İnsanların çoklu sistemlerle sosyal çevreye
katılımı
People's involvement with multiple systems in the social
environment
14
People's involvement with multiple systems in the social
environment
166
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
x
x
x
DÖÇ-2
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-3
x
x
DÖÇ-4
x
x
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
167
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İstatistik
İngilizce / English
Statistics
Dersin Kodu
Course Code
SOH 307
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/1
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu dersin amacı, paket programlar kullanarak öğrencilere istatistiksel
analiz yapma bilgisini vermek ve temel istatistik prensipleri hakkında
öğrencileri bilgilendirmektir.
The aim of this course is to inform students about principles of basic
statistics and give information about doing statistical analyses by using
statistical package programs.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
168
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Temel istatistik kavramlarını açıklar.
2) Denemenin nasıl dizayn edileceğinin ve
hipotez kontrollerinin nasıl yapılacağının
çerçevesini belirler.
3) İki
veya
daha
fazla
grubun
karşılaştırmasında kullanılacak metodu
açıklar.
4) Korelasyon ve regresyon hesaplamalarını
tanımlar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Tablo ve grafik hazırlar.
2) İstatistik amaçlı bilgisayar programlarını
kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği
1) Makaleleri okuma ve inceleme yetkinliğini
kazanır.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Kendi başına çalışma planlar.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Explain basic concepts of statistics.
2) Determine how to design a research and test a
hypothesis.
3) Explain the method that will be used in comparing
two or more groups.
4) Define correlation and regression analyses.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
3) Prepare tables and graphs.
4) Use computer programs for statistics.
Competences
Autonomy & Responsibility
1) Obtain the ability to read and review the articles.
Field-based Competence
1) Plan a study on her / his own.
169
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
İstatistiğe giriş
Introduction to statistics
2
Tanımlayıcı istatistik
Descriptive statistics
3
Sıklık tabloları
Frequency tables
4
Çapraz tablo, tek ve iki değişkenli grafikler
Cross tables, graphics with single and double variables
5
Örnekleme yöntemleri ve örnekleme
büyüklüğü
Sampling methods and sample size
6
Örneklem dağılışları - kestirim
Sampling distribution
7
İki oran arasındaki farkın önem kontrolü
Significancy control of difference between two ratios
8
İki ortalama arasındaki farkın önem kontrolü
Significancy control of difference between two means
9
Uygulama
Exercise
10
Khi kare analizi
Chi square test
11
İkiden fazla grubun karşılaştırılması (Tek yönlü
varyans analizi)
Comparing more than two groups (Single factor variance
analyses)
12
Korelasyon analizi
Correlation analysis
13
Regresyon analizi
Regression analysis
Uygulama
Exercise
14
170
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
DÖÇ-6
x
x
x
x
DÖÇ-7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
171
DÖÇ-8
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Mesleki İngilizce I
İngilizce / English
Professional English
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
YDL 301
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/1
2
0
(0-2)2
2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu dersin amacı, öğrencileri mesleki hayatlarında ihtiyaçları olacak
geniş çapta bir İngilizce bilgisine sahip kılmaktır.
The aim of this course is to enable the students to have a wide range
of English knowledge which they will need for their careers.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
172
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Mesleki İngilizcenin kullanıldığı ortamlarda
sahip oldukları kelime ve yapı bilgisini doğru
şekilde kullanır.
2) Mesleki İngilizce ile ilgili okuma ve dinleme
parçalarının üstesinden gelir.
3) İş hayatı için gerekli mesleki İngilizce
bilgisini geliştirir.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Mesleki İngilizcenin kullanıldığı ortamlarda
karşılaşacakları rapor, iş mektubu, e-posta,
mesaj, dergi ve gazete metinlerindeki ana
noktaları okur ve anlar.
2) Mesleki İngilizcedeki farklı yazma
örneklerini üretir.
3) İngilizce konuşulan iş ortamlarında başarılı
olmak için gereken becerilere sahip olur.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual knowledge.)
1) Use vocabulary and structure correctly in
professional English-related environments.
2) Deal confidently with a wide variety of
professional English-related reading and listening
texts.
3) Improve their use of professional English for
business and work.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Read and understand the main points from
different types of texts such as newspapers,
magazines, messages, emails, letters, reports,
reviews which students may encounter in
professional English-related environments.
2) Produce different pieces of writing, such as
letters, reports, reviews in professional English
3) Have skills they need to succeed in an Englishspeaking working environment and in
international business.
Yetkinlikler
Competences
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
Autonomy & Responsibility
Yetkinliği
1) Günlük diyaloglar, sunumlar ve haber
1) Follow and understand a range of spoken
programları gibi konuşma İngilizcesini takip
materials, such as news programmes,
eder ve anlar.
presentations and everyday conversations.
2) Yüz yüze durumlarda etkili iletişim
2) Have the ability to communicate effectively in
becerisine sahip olur.
face-to-face situations.
173
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Giriş ve ders içeriği hakkında tartışma
Introduction and discussion on the course content
2
Sosyal çalışma/sosyal hizmet, sosyal inceleme
raporu ve ilgili kavramların tanımlanması
Definition of social work, social investigation report and
related concepts
3
Kelime çalışması ve grup tartışması: Kurumsal
bakım
Word study&group discussion: Intuitional care
4
Kelime çalışması ve grup tartışması: Aile refahı Word study&group discussion: Family welfare
5
Kelime çalışması ve grup tartışması: Çocuk
hizmetleri
Word study&group discussion: Child care services
6
Kelime çalışması ve grup tartışması: Gençlik
hizmetleri
Word study&group discussion: Youth services
7
Kelime çalışması ve grup tartışması: Yaşlı
hizmetleri
Word study&group discussion: Elderly services
8
Kelime çalışması ve grup tartışması: Ruh sağlığı
Word study&group discussion: Mental health services
hizmetleri
9
Kelime çalışması ve grup tartışması: Engelli
hizmetleri
Word study&group discussion: Disability services
10
Kelime çalışması ve grup tartışması: Tıbbi ve
psikiyatrik sosyal hizmet
Word study&group discussion: Medical and psychiatric
social work
11
Kelime çalışması ve grup tartışması: Adli sosyal
Word study&group discussion: Forensic social work
hizmet
12
Kelime çalışması ve grup tartışması: Toplumsal
Word study&group discussion: Gender issues
cinsiyet
13
Farklı yazma örnekleri hakkında bilgilendirme
(Mektuplar, e-postalar, mesajlar, raporlar,
yorum vb.)
Information about different pieces of writing (such as
letters, emails, messages, reports, reviews)
Farklı yazma örnekleri hakkında bilgilendirme
(Mektuplar, raporlar, yorum
vb.)/Değerlendirme ve tartışma
Information about different pieces of writing (such as
letters, reports, reviews)/Evaluation and discussion
14
174
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
x
x
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
175
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Görüşme İlke ve Teknikleri
İngilizce / English
Interviewing Principles and Techniques
Dersin Kodu
Course Code
SOH 309
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/1
2
0
(0– 2)2
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Sosyal hizmet uygulamalarında gerekli görüşme ve ilke ve tekniklerini
yetkin bir şekilde değerlendirmek ve kullanmak.
Evaluating and using essential social work interview, principles and
techniques in social work practice
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
176
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
9)
10)
11)
12)
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
9) Understand content and concepts of interview.
Görüşmenin içeriğini ve kavramlarını anlar.
10) Comprehend different features of professional
Mesleki görüşmenin ayırıcı özelliklerini
interview. Gain an understanding about interview
kavrar.
principles and techniques
Görüşme ilke ve tekniklerine ilişkin bir
11) Comprehend interviewing types and process in
görüş oluşturur.
social work and find application possibilities.
Sosyal hizmette görüşme türlerini,
12) Learn how to contact and continuing this contact
süreçlerini kavrar ve uygulama olanağı
with the client in social work practice.
bulur.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
25) Sosyal hizmet uygulamalarında ilk
görüşmeden sonlanma görüşmelerine
kadar müracaatçı ile nasıl ilişki
kuracaklarını ve sürdürebileceklerini
öğrenir.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Competences
26) Get ready for implementing interview techniques
and principles in the professional interventions to
the process of practice. Learn to write report
about interviews.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
1
2
3
4
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Tanışma. Kavramsal giriş. Sosyal Hizmet
Uygulamalarında Görüşmenin Yeri ve Önemi
INTRODUCTION. Conceptual framework. The place and
importance of interview in social work practices
SOSYAL HİZMETTE MÜLAKAT 1. Bilgi Toplama
veya Sosyal İnceleme Mülakatları 2. Bilgi
Verme Mülakatları 3. Teşhis veya Karar Verme
Mülakatları 4. Tedavi Mülakatları
SOCIAL WORK INTERVIEW 1.Collection information and
social investigation interviews 2.Providing information
interviews 3.Diagnosis or making decision interviews
4.Treatment interviews
SOSYAL HİZMET UZMANI VE MÜRACAATÇI
İLİŞKİSİ 1. İlişki Türleri 2. Olumlu İlişkinin
Unsurları
RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL WORKER AND CLIENT 1.
Types of relationship 2. Elements of positive relationship
BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK MÜLAKAT 1.
İletişimin Temel Unsurları 2. İletişim Sürecinin
INTERVIEW AS A COMMUNICATION TOOL 1. Main elements
of communication 2. Phases of communication process 3.
177
5
6
7
8
9
10
11
Aşamaları 3. İletişimi Etkileyen Faktörler 4.
İletişimde Karşılaşılacak Güçlükler
Factors affecting communication 4. Difficulties encountered
in communication
MÜLAKAT TEKNİK VE İLKELERİ 1. Gözlem 2.
Dinleme 3. Konuşma 4. Soru Sorma 5.
Müracaatçıdan gelen soruları cevaplama
TECNIQUES AND PRINCIBLES OF INTERVIEW 1. Observation
2. Listening 3. Speaking 4. Asking questions 5. Answering
the questions coming from the client
MÜLAKAT TEKNİK VE İLKELERİ 1. Liderlik 2.
Anlamların açıklanması 3. Duyguların
yansıtılması 4. Pekiştirme 5. Gözlem 6.
Yorumlama
TECNIQUES AND PRINCIBLES OF INTERVIEW 1. Leadership
2. Explanations of meanings 3. Reflection of feelings 4.
Reinforcement 5. Observation 6. Evaluation
İLK MÜLAKAT 1.İlk mülakata başlama biçimi
2.Sosyal Hizmet Uzmanının Rolünü Açıklaması
FIRST INTERVIEW 1. Manner of starting to first interview 2.
Explanation of social worker role
İLK MÜLAKAT , İlk Mülakatta Toplanılacak
Bilgiler, İlk Mülakatta Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar
FIRST INTERVIEW 1. Gathering data in the first interview 2.
The important considerations in the first interview
MÜLAKAT SÜRECİNİN AŞAMALARI: 1. Hazırlık
aşaması 2. Başlangıç aşaması 3. Problemlerin
keşfi-Değerlendirme Aşaması 4. Gelişim
aşaması: Problem çözme müdahaleleri, soru
sorma ve soru sorma teknikleri 5. Sonlandırma,
kayıt ve değerlendirme aşaması
PHASES OF INTERVIEW PROCESS 1. Preparing phase 2.
Starting phase 3. Discovering problems/evaluating phase 4.
Progressing phase: Problem solving intervention, asking
questions and techniques of asking questions 5.
Termination, recording and evaluating
MÜLAKAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN DURUMLAR I:İLİŞKİ KURMADA
İLKELER 1. İlişkinin şimdi ve buradalığı 2. Tepki
düzeyleri 3. Kendini açığa vurma 4. Yüzleştirme
5. Sorumluluğun paylaşılması
CONSIDERED CONDITIONS IN INTERVIEWING PROCESS I:
PRINCIBLES COMMUNICATION 1. Here and now of
relationship 2.Response levels 3.Self-disclosure 4.
Confrontation 5. Sharing responsibilities
Ara sınav
Midterm exam
MÜLAKAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN DURUMLAR I:İLİŞKİ KURMADA
CONSIDERED CONDITIONS IN INTERVIEWING PROCESS I:
PRINCIBLES COMMUNICATION 1. Resistance 2. Caring 3.
178
İLKELER 1. Direniş 2. İlgilenme 3. Empatik
Empathic understanding 4. Transparency 5. Transference 6.
Anlayış 4. Saydamlık 5. Transferans 6. Saygınlık Reputability
12
13
14
MÜLAKAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN DURUMLAR II 1. Mülakatta
karşılaşılacak bazı sorunlar 2. Sözel olmayan
iletişim 3. Gönülsüz müracaatçılarla mülakat
CONSIDERED CONDITIONS IN INTERVIEWING PROCESS II 1.
Some problems encountered in interview 2. Non-verbal
communication 3. Interview with unwilling clients
FARKLI MÜRACAATÇI GRUPLARIYLA MÜLAKAT
1. Çocuklarla 2. Gençlerle 3. Yaşlılarla
INTERVIEW WITH DIFFERENT CLIENT GROUPS 1. Children 2.
Youth 3. Elderly
SOSYAL HİZMETTE MÜLAKAT 1. Bilgi Toplama
veya Sosyal İnceleme Mülakatları 2. Bilgi
Verme Mülakatları 3. Teşhis veya Karar Verme
Mülakatları 4. Tedavi Mülakatları
SOCIAL WORK INTERVIEW 1.Collection information and
social investigation Interviews 2.Providing information
interviews 3.Diagnosis or making decision interviews
4.Treatment interviews
179
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
DÖÇ-5
x
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
180
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Çocuk ve Sosyal Hizmet
İngilizce / English
Child and Social Work
Dersin Kodu
Course Code
SOH 315
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/1
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu ders çocuklar, ergenler ve ailelere yönelik uygulamalar hakkındaki
teori ve araştırmaları incelemeyi amaçlar.
This course aims to explore theory and research about direct practice
with children, adolescents and families.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
181
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
13) Çocuk ihmali ve istismarının toplumsal
bağlamını tartışır.
14) Aile ve çocuk kavramlarını ve ailelerin,
çocukların sorunlarını analiz eder.
15) Çocuklar ve ailelerine yönelik vaka çalışması
ve vaka yönetimi hizmetlerinin nasıl
sağlanacağını tarif eder.
16) Çocuklar ve aileler ile ilgili vakaları ve
hizmetleri izah eder.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
5) Sosyal çalışma tekniklerini çocuk ve ailelere
uygular.
6) Sosyal problemlerin boyutunu analiz eder.
7) Vaka raporu hazırlar.
8) Mesleğinin değerleri ve etik standartlarına
uygun davranır.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
13) Discuss the social context of abuse and neglect of
children.
14) Analyse concepts of family and children and their
problems.
15) Explain how to provide casework and case
management services related to children and their
families.
16) Explain casework and case management services
with children and families.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Competences
9) Apply social work methods to children and their
families.
10) Analyze the size of social problems.
11) Prepare case reports.
12) Practice in accordance with the values and ethical
standards of the profession.
182
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Dünyada ve Türkiye'de aile ve çocuk merkezli
yaklaşımlar
Family-centered approach and children-centered approach
around the world and in Turkey
2
Aile kavramı ve çocuk hakları
The concept of the family and children's rights
3
Aileyi destekleyici çalışmalarda yasal ve
kuramsal temeller
The legal and theoretical foundations of family support
work
4
Çocuk refahında aile merkezli uygulama:
Ailenin korunması, aile merkezlilik, koruyucu
aile, evlat edinme
Family centered practice in child welfare: Family
centeredness in family preservation, foster care, adoptions
5
Aileye yönelik sosyal hizmet uygulamaları:
Boşanma ve ayrılık
Family-oriented social service applications: Divorce and
separation
6
Çocuğun korunmasında yasal ve teorik
perspektifler/Çocuk merkezli yaklaşım
Legal and theoretical perspectives on social work in child
protection/Child -centered approach
7
Örnek vakalar: Sokakta yaşayan ve/veya
çalışan çocuklar
Case examples: Children living and/or working on the street
8
Örnek vakalar: İhmal ve istismar edilmiş
çocuklar
Case examples: Abused and neglected children
9
Örnek vakalar: Duygusal ve davranışsal
sorunları olan çocuklar ve aileleri
Case examples: Children with emotional and behavioural
disorders and their families
10
Örnek vakalar: Çocuk adalet sistemi
Case examples: Juvenile justice system
11
Kurumsal çocuk bakımı: Yasal temeller ve
gereklilikler
Institutional child care: The legal foundations and
requirements
183
12
Çocuklara ve ailelere yönelik kurumsal
hizmetler
Agency services to children and families
13
Çocuklara ve ailelere yönelik kurumsal
hizmetler
Agency services to children and families
Genel bakış ve değerlendirme
General view and evaluation
14
184
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
DÖÇ-5
x
DÖÇ-6
DÖÇ-7
x
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
185
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Gençlik ve Sosyal Hizmet
İngilizce / English
Youth and Social Work
Dersin Kodu
Course Code
SOH 311
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/1
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu ders gençlerin psikososyal ihtiyaç ve sorunlarının tanınmasını
amaçlar ve sosyal hizmet müdahalesinde aile ve gençlere yönelik
uygulama hakkında bilgi verir.
This course aims to introduce psychosocial needs of adolescents and
to provide knowledge about practice for families and adolescents in
social work intervention.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
3
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
186
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Gençlere yönelik farklı sosyal hizmet
yöntem ve tekniklerini bilir.
2) Gençlerle ilgili kavramları açıklar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Gençlerin ihtiyaç ve problemlerinin durumu
ve yapısını analiz eder.
2) Gençlerle çalışmada farklı müdahale
yaklaşımlarını kullanır.
3) Türkiye'nin değişen durumunda gençlik
hizmetlerindeki gelecekteki trendleri ve
günümüzdeki başlıca sorunları analiz eder.
4) Ülkemizde gençlere yönelik hizmet sunan
kaynakları etkili bir şekilde kullanır.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Describe different social work methods and
techniques for adolescents.
2) Explain the concepts about the youth.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Competences
1) Analyse the structure and situation of the youth's
needs and problems.
2) Apply different intervention approaches in
working with young people.
3) Analyse the major current issues and future
trends in youth services in the changing
conditions of Turkey.
4) Use resources that serve adolescents in Turkey
effectively.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Gençlik dönemi psikososyal özellikleri ve sosyal Psychosocial characteristics of the youth and its reflection
hizmet uygulamasına yansımaları
on social work practice
2
Dünya'da ve Türkiye'de gençlerin ihtiyaç ve
sorunları
Needs and problems of the youth in Turkey and in the
world
3
Dünya'da ve Türkiye'de gençlik politikaları
Youth policies in Turkey and in the world
4
Gençlerle çalışma ilkeleri
Principles of working with the youth
5
Gençte değişim yaratmak: Değişim
basamakları, dirençle çalışma
Creating change in the youth: Steps of change, work with
resistance
6
Aile sistemi içinde genç ile çalışma
Work with the youth in family system
7
Gençlerle grup çalışması
Group work with the youth
8
Suç ve gençlik
Delinquency and youth
187
9
Madde bağımlılığı ve gençlik
Drug addiction and youth
10
Kronik hastalıklar ve gençlik
Chronic diseases and youth
11
Kendine zarar verme davranışı ve kendine
zarar veren gençlerle çalışma yöntemleri
Self-destruction behaviour and methods of working with
self-destructive youths
12
Gençlere yönelik sosyal hizmet kurumları ve bu Social work institutions that targeted young people and
kurumlardaki sosyal hizmet uygulamaları: Aile social work practices in these institutions: Family and
ve ergen danışma üniteleri
adolescent consultation units
13
Gençlere yönelik sosyal hizmet kurumları ve bu Social work institutions that targeted young people and
kurumlardaki sosyal hizmet uygulamaları:
social work practices in these institutions:
Yetiştirme yurtları
Orphanages/children's homes
14
Gençlere yönelik sosyal hizmet kurumları ve bu
Social work institutions that targeted young people and
kurumlardaki sosyal hizmet uygulamaları:
social work practices in these institutions: Youth centers
Gençlik merkezleri
188
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
x
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
189
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Yaşlılarla Sosyal Hizmet
İngilizce / English
Social Work with Elderly
Dersin Kodu
Course Code
SOH 313
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/1
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Demografik değişim sürecinde yaşlı grupları ve yaşlanma ile birlikte
ortaya çıkabilecek sosyo-ekonomik sorunları tahlil etmek. Sosyal
politika enstrümanları ile çözüm stratejileri geliştirebilmek.
To analyse socio-economical problems coming up with old groups and
aging during the demographic change. To find strategic solutions by
means of social political instruments.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
190
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Yaşlılarla uygulama yapmak için genelci
yaklaşım kullanımını tanımlar.
2) Sosyoekonomik durum ve yaşlanma süreci
arasındaki bağlantıyı tarif eder.
3) Yaşlanma süreciyle bağlantılı olarak sosyal
ve ekonomik adalete ilişkin temel sorunları
tanımlar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Mesleğinin değerleri ve etik standartlarına
uygun davranır.
2) Çok disiplinli ekip ile çalışma becerisi edinir.
3) Yaşlı nüfus içindeki insan çeşitliliğini
değerlendirir.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
Yetkinlikler
Competences
1) Define the use of the generalist model for practice
with elderly populations.
2) Describe the linkage between socioeconomic
status and the aging process.
3) Define basic issues of social and economic justice
related to the aging process.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Behave accordingly with the values and ethical
standards of their profession.
2) Gain the ability to work with multi-disciplinary
teams.
3) Appreciate the human diversity among elderly
populations.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Yaşlıyla sosyal hizmet uygulamanın içeriği:
21.yüzyılda yaşlanma. Demografik sorunlar
The context of social work practice with elderly: Aging in
the 21st century. Demography issues
2
Biyolojik yaşlanma
Biological aging
3
Psikososyal uyum: Psikolojik değişiklikler.
Sosyal teorileri
Psychosocial adjustment: psychological changes. Social
theories
4
Psikososyal uyum: Sosyal hizmet uygulamasına
Psychosocial adjustment: activities for social work practice
yönelik etkiler
5
Biyopsikososyal değerlendirme yönetimi
Method of Bio psychosocial assessment
6
Duygusal problemler
Emotional problems
7
Müdahale stratejileri
Intervention strategies
8
Bağımlılık ve intihar
Addiction and suicide
191
9
Grup çalışması: Kültürel konular
Group work: Cultural issues
10
Grup çalışması: Özel gruplar. Etnik konular
Group work: Specialized groups Ethical issues
11
Maneviyat: Sosyal hizmet uygulamasına
katkıları
Spirituality: Contributions to social work practice
12
Yaşlı istismarı
Elder abuse
13
Destek sistemleri
Support systems
Yaşamın son aşaması: Sosyal
çalışmacının/sosyal hizmet uzmanının rolü
The last stage of life: The role of social worker
14
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-2
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-3
x
x
x
x
x
x
x
192
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-5
DÖÇ-6
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Feminist Sosyal Hizmet
İngilizce / English
Feminist Social Work
Dersin Kodu
Course Code
SOH 317
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/1
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğrencilerin toplumsal cinsiyet çerçevesinde sosyal hizmet alanlarında
analiz yapabilmelerini amaçlanmaktadır.
Aimed to gain analysis ability for students about gender in social work
practice areas .
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
193
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Toplumsal cinsiyet, cins kimlikleri ve
feminizm kavramlarını öğrenir.
2) Toplumsal cinsiyetle ilgili farkındalık
kazanma ve feminist sosyal hizmet
uygulamasının öğrenir.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Learn to notions of gender, sexual identities and
feminism.
2) Learnd to sex and gender concept, feminist
theories, hegemonic masculinity, feminist social
work practice
194
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFT
A
Week
KONULAR
TOPICS
1
Toplumsal cinsiyet literatüründe temel
kavramları tanımlamak (biyolojik ve toplumsal
cinsiyet, ataerkillik, cinsiyetçi işbölümü,
cinsiyet rejimi, LGBTT bireyler)
To determine and discuss basic concepts in gender
literature (sex, gender, patriarchy, sexist division of labour,
gender regime, LGBTTs)
Toplumsal cinsiyet literatüründe temel
kavramları tanımlamak (biyolojik ve toplumsal
cinsiyet, ataerkillik, cinsiyetçi işbölümü,
cinsiyet rejimi)
(sex, gender, patriarchy, sexist division of labour, gender
regime)
Feminist teoriler
Feminist teoriler
Feminist teoriler
Feminist theories
Avrupa Birliği?nde toplumsal cinsiyet
politikaları
Gender policies in European Union
Aile konusuna eleştirel bakış
Critical analysis about family
Ara sınav
Midterm exam
Evlilik ve toplumsal cinsiyet rolleri
Marriage and gender roles
Kadına yönelik şiddet
Violence against women
Eğitimde kadının durumu
Education and women
Cinsellik ve cinsel kimlik
Sexuality and sexual identity
2
3
4
5
6
7
8
9
10
195
11
12
13
14
Hegemonik erkeklik
Hegemonic masculinity
Feminist sosyal hizmetin teorik temeli
Theoretical base of feminist social work
Toplumsal cinsiyet literatüründe temel
kavramları tanımlamak (biyolojik ve toplumsal
cinsiyet, ataerkillik, cinsiyetçi işbölümü,
cinsiyet rejimi)
(sex, gender, patriarchy, sexist division of labour, gender
regime)
Feminist sosyal hizmetin teorik temeli
Theoretical base of feminist social work
196
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
P.Ö.Ç.
12
P.Ö.Ç.
13
P.Ö.Ç.
14
P.Ö.Ç.
15
P.Ö.Ç.
16
P.Ö.Ç.
17
P.Ö.Ç.
18
P.Ö.Ç.
19
P.Ö.Ç.
20
P.Ö.Ç.
21
P.Ö.Ç.
22
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
197
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sosyal Hizmet Kuramı III: Örgüt ve Topluluklarla Sosyal
Hizmet
İngilizce / English
Social Work Research III Social Work with Organizations
and Society
Dersin Kodu
Course Code
SOH 302
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/2
2
4
(2– 4)4
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Sosyal hizmet çalışmalarında uygulanan kuram ve yaklaşımları
tanımak, öğrenmek ve uygulamaya yönelik örnek çalışmaları kavramak
amaçlanmaktadır.
Recognizing the theories and approaches applied in social work , and
providing student with information on practical case study.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
198
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
7) Meslek rollerini ve etki alanlarını açıkça
söyler.
8) Genel Problem Çözme Modeli aşamalarını
betimler.
9) Aile şiddeti, ruhsal hastalıklar, bağımlılık,
yoksulluk ve evsizlik gibi sosyal problemler
tarafından etkilenen risk altındaki ailelerin
dinamiklerini tanımlar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Sosyal hizmet teori ve pratiği ile ilgili
eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
2) Sosyal hizmet uygulamasında etik konuları
tartışır.
3) Vaka materyalini aile sistemleri teorisi ve
süreçlerine uygular.
Yetkinlikler
2) Hizmetten yararlananlarla bir vaka planı
geliştirir.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Tell the domains and roles of the profession.
2) Describe the stages of the General Problem
Solving Model.
3) Identify the dynamics of at-risk families affected
by social problems such as family violence, mental
illness, and addiction, poverty, and homelessness.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Improve critical thinking skills about social work
theory and practice.
2) Discuss ethical issues in social work practice.
3) Apply the case materials to family systems
theories and the processes.
Competences
3) Develop a case plan with clients.
199
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Gruplarla Genelci Uygulama: Derse giriş, grup Generalist Practice with Groups: introduction to the course,
uygulamalarına giriş; grupların türleri ve
introduction to group practice; purpose and types of
amaçları. Grup gelişim aşamaları ve dinamikleri groups. Stages of group development and dynamics
2
Grup süreçleri: Planlama, içerik, kompozisyon.
Grup süreçleri: Etik, çeşitlilik ve liderlik
Group process: Planning, content and composition. Group
process: Ethics, diversity, and leadership
3
Grup süreçleri: Başlangıç aşaması ve fazı. Grup
süreçleri: Orta aşama ve fazı. Grup süreçleri:
Kapanış. Normal yaşama dönüş ve tedavi
sonrasını planlama
Group process: The beginning stage and phase. Group
process: The middle stage and phase. Group process:
Evaluation and termination; Closing: Return to normal life
and planning for aftercare
4
Özel gruplarla grup çalışması. Gruplarda
danışma teorileri; Problem durumlarıyla grup
çalışması; Grup laboratuar hazırlığı
Group work with specific populations. Counselling theories
in Groups; Group work with problem situations; Group
laboratory preparation
5
Grup kolaylaştırma, grup deneyimleri süreçleri Group facilitation, process of group experiences, and wrap
ve son verme
up
6
Toplumla Genelci Uygulama: Sosyal hizmette
makro uygulamanın rolüne giriş
Generalist Practice with Society: Introduction to the role of
macro practice in social work
7
Toplum değişimi için modeller ve altyapılar,
model ve amaç/hedefler arasındaki
uygunluğun önemi
Frameworks and models for community change, the
importance of convenience between model and
goals/purpose
8
Understanding “Empowerment”, the definition of
'Güçlendirme', 'Toplum' ve 'Örgütsel gelişim' in
“Community” and “Organizational development”, and the
tanımı ve bu üçünün birbiriyle ilişkisini anlama
relationship of all three
9
Sosyal problemleri anlama. Toplulukların
ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
Understanding the social problem. Assessing the needs of
communities
10
Toplulukların ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
Assessing the needs of communities
11
Sosyal hareketlilik, toplumların farklı/çeşitli
türleri içinde etkili değişim için stratejiler
Social mobility, strategies for affecting change within
diverse/different types of communities. More strategies for
change, specific tools and tactics, social change theories
12
Değişim için sivil katılım çalışmaları ve
koalisyon oluşturmayı anlama
Understanding the creation of coalition, and civil
engagement work for change
200
13
14
Global organizasyon, toplumların gelişmesine
yardımcı küçük girişimci projelerin ve mikro
kredilerin rolü, toplumsal ekonomik kalkınma
ve sosyal üretim yaklaşımı
Global organizing, the role of micro credit and small
entrepreneurial projects to assist in development of
communities, the approach of socio-economic
development and social production
Geniş toplumsal hareketlerle ilgili çalışmalar.
Örgütsel sistemlerin değerlendirilmesi
Studies about broad social movement. Assessment of
organizational systems
201
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Psikososyal Boyutlarıyla Şiddet
İngilizce / English
Psychosocıal Dynamıcs of Violence
SOH322
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
3/6
2
0
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
3
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Kriminal çalışmaların temelini oluşturan şiddetin psikososyal açıdan
analizinin yapılılabilmesi
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Analysis of psyhosocial aspects of violence which forms the basis of
criminal studies
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
202
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Şiddet tanımı, tarihi, çeşitleri
Definition, history and types of violence
2
Kendine yönelik şiddet: İntihar
Intrapersonal violence: Suicide
3
Kendine yönelik şiddet: Kendini yaralama davranışı
Intrapersonal violence: self mutilation
4
Kendine yönelik şiddet: Madde kullanımı
Intrapersonal violence: drug
5
Kollektif şiddet: Savaş, terör, işkence, linç
Collective violence: war, terror, torture, lynch
6
Nefret suçları
Hate Crimes
7
Bireye yönelik şiddet: Çocuk fiziksel ve duygusal
Violence against individual: child physical and emotional abuse
istismarı
8
Bireye yönelik şiddet: Çocuk cinsel istismarı
Violence against individual: child sexual abuse
9
Bireye yönelik şiddet: Cinsel saldırı
Violence against individual: sexual abuse
10
Evlilikte kadına yönelik şiddet
Violence against women within marriage
11
Namus adı altında uygulanan şiddet
Violence under the name of ‘honor’
12
İşyerinde şiddet - Mobbing
Abuse in work place - Mobbing
13
Hayvanlara yönelik şiddet
Violence against animals
14
Olgu tartışmaları
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Case study
Türkçe /Turkish
Adli Sosyal Hizmet
İngilizce / English
Forensic Social Work
SOH314
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
3/6
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
2
0
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
203
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
3
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu ders yürütme, yasal sistemler ve rehabilitasyon gibi konulara
odaklanmak suretiyle öğrencilere adli sosyal hizmetin temellerini
kazandırmayı amaçlamaktadır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
This course aims at providing students with the bases of the field
of forensic social work focusing on law enforcement, legal
systems, and corrections.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
204
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Suç ve suçluluk olguları ile suçlularla genelci Crime, criminality phenomenon and generalist practice
uygulama
with offenders
2
Çocuk ve yetişkin suçlulara ilişkin kuramlar
Theories for juvenile and adult offenders
3
Çocuk ve yetişkin suçlulara ilişkin kuramlar
Theories for juvenile and adult offenders
4
Ceza adalet sistemi
Criminal Justice System
5
Ceza adalet sistemi
Criminal Justice System
6
Suçlularla çalışma
Working with Offenders
7
Suçlularla çalışma
Working with Offenders
8
Onarım ve ceza üstüne: Hoş benzerlikler ve
talihli farklılıklar
On Restoration and Punishment: Favorable Similarities
and Fortunate Differences
9
Onarım ve ceza üstüne: Hoş benzerlikler ve
talihli farklılıklar
On Restoration and Punishment: Favorable Similarities
and Fortunate Differences
10
Türkiye'de suçluluk
Criminality in Turkey
11
Türkiye'de suçluluk
Criminality in Turkey
12
Feminist kriminoloji
Feminist Criminology
13
Kayıt tutma (SİR, PR)
Recording (SİR, PR)
14
Kayıt tutma (SİR, PR)
Recording (SİR, PR)
Ders Öğrenme Çıktıları
1. Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin
aşağıdaki hususlarda yetkin olması gerekir:
-Suçlulukla ilgili uygulamanın genel bilgi,
beceri ve değer temelini öğrenmek, -Sosyal
hizmet mesleğinin misyonu ve amacına
uygunluğunu da içermek suretiyle genelci
uygulamayı ve programı anlamak, -Hukuk
ve sosyal hizmet arasındaki etkileşimin
tarihini eleştirel bir biçimde analiz
edebilmek, -Sosyal hizmet uygulamasının
hapishaneler ve denetimli serbestlik
birimleri gibi ıslaha dönük sistemlerdeki
dinamikler
2. -Adli nüfus gruplarının ihtiyaçlarıyla
uğraşırken müdahale modellerini ve
205
1. Upon completion of the course students
should be able to: - learn common
knowledge, value and skill base of practice
related to criminality, - understand
generalist practice and programming
including how it fits within the social work
profession?s mission and purpose, critically analyze the history of the
interaction between law and social work, understand the dynamics and challenges of
social work practicein correctional systems
such as jails, prisons, and probation
departments,
2. - efficiently use the intervention models and
theories in dealing with the needs of the
kuramlarını etkili bir biçimde kullanabilmek,
-Suçun bağlamını ve suç işleyen kişinin
öznelliğini anlayabilmek için bir yorumlayıcı
bakış açısı kazanmak, -Sosyal hizmet
değerlerini ve etiğini belirlemek ve bunları
adli sosyal hizmet uygulamasına uyarlamak,
-Sosyal değişim ve sosyal adalet için
savunuculuk stratejilerinin nasıl
kullanılabileceğini eleştirel bir biçimde analiz
edebilmek,
3. -Adli sosyal hizmetin disiplinler-arası
doğasını açıklayabilmek.
forensic populations, - acquire a perspective
of interpretation in order to understand the
context of the ?crime? and subjectivity of
the person who commits crime, - identify
social work values and ethics and apply
these values and ethics in forensic social
work practice,
3. - critically analyze how advocacy strategies
can be used for social change and social
justice, and - to describe the
interdisciplinary nature of forensic social
work.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç.
1
P.Ö.Ç.
2
P.Ö.Ç.
3
P.Ö.Ç.
4
P.Ö.Ç.
5
P.Ö.Ç.
6
P.Ö.Ç.
7
P.Ö.Ç.
8
P.Ö.Ç.
9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
P.Ö.Ç.
12
P.Ö.Ç.
13
P.Ö.Ç.
14
P.Ö.Ç.
15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
DÖÇ-6
DÖÇ-7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
206
DÖÇ-8
DÖÇ-9
DÖÇ10
DÖÇ11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
P.Ö.Ç.
16
P.Ö.Ç.
17
P.Ö.Ç.
18
P.Ö.Ç.
19
P.Ö.Ç.
20
P.Ö.Ç.
21
P.Ö.Ç.
22
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
x
x
x
x
x
x
x
x
Türkçe /Turkish
Karşılaştırmalı Sosyal Hizmet
İngilizce / English
Comparative Social Work
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
x
SOH 304
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/2
3
0
(0– 3)3
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Dersin amacı, sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal refah devleti, sosyal
politika, sosyal hizmetleri eleştirel olarak değerlendirebilmelerini,
çözümleyebilmelerinisağlamaktır.
The aim of the course is to enable social work students to critically
analyse the issues of welfare state, social policy and social services
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
207
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
Knowledge
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
(Described in terms of theoretical and factual
göre düzenlenmiştir.)
knowledge.)
17) Avrupa’da sosyal refah devletinin tarihsel
17) Describe historical basis of welfare state in Europe
gelişimini ve bu sürecin sosyal çalışma
including its relation with social work profession
mesleğiyle olan ilişkisini tarif eder.
18) Describe the historical development of welfare
18) Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye
state and social policy in Ottoman Empire and in
Cumhuriyeti'nde sosyal refah devleti ve
the Republican era.
sosyal politikanın tarihsel gelişimini bilir.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
27) Güncel sosyal refah politikalarını ve bu
politikaların sosyal çalışma mesleği ile olan
ilişkisini açıklayıp eleştirel bir biçimde
analiz eder.
28) Çeşitli ülkelerdeki farklı sosyal refah devleti
modellerini açıklayıp, karşılaştırıp eleştirel
biçimde analiz eder.
Yetkinlikler
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Describe and critically analyze current social
welfare policies in Turkey and their relevancy for
social work profession
2) Describe, critically analyze and compare different
welfare state models in different countries.
Competences
208
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
1
2
3
4
5
6
7
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Introducing basic concepts: social welfare, social policy,
Kavramlar: Sosyal refah, sosyal politika, sosyal social security, social service system and social work
sigorta, sosyal hizmet sistemi ve sosyal çalışma profession
Sosyal devletinin tarihsel gelişimi 1800 - 1918
Historical development of welfare state 1800 - 1918
Sosyal devletinin tarihsel gelişimi 1918 - 2000
Historical development of welfare state 1918 - 2000
Farklı sosyal refah devleti modelleri ve sosyal
adalet
Different Welfare State Models and Social Justice
Osmanlı’da sosyal refah ve sosyal politika
Social welfare and social policy in the Ottoman Empire
Türkiye Cumhuriyeti?nde sosyal refah
devletinin gelişimi
Historical development of the Turkish Welfare State: The
Republican Era
Ara sınav
Mid term
Günümüz sosyal refah sisteminin ve sosyal
çalışma mesleği ile olan ilişkisinin
değerlendirilmesi: beyin fırtınası
Brain storming: Evaluating contemporary Turkish social
welfare system and its relations with social work profession
209
8
İskandinav modeli sosyal refah devletinin
incelenmesi: dönem ödevi sunuşları
Assessing the Scandinavian welfare state model - term
paper presentations
9
Orta Avrupa sosyal refah devletinin
incelenmesi: dönem ödevi sunuşları
Assessing the Central European welfare state models - term
paper presentations
10
Anglosakson modeli sosyal refah devletinin
incelenmesi: dönem ödevi sunuşları
Assessing the Anglo-Saxon welfare state model - term
paper presentations
11
Latin modeli sosyal refah devletinin
incelenmesi: dönem ödevi sunuşları
Assessing the welfare state model Latin countries and
transition economies - term paper presentations
12
Orta Doğu ülkelerinde sosyal refah devletinin
incelenmesi: dönem ödevi sunuşları
Assessing welfare state models in the Middle East - term
paper presentations
13
Asya ülkelerinde modeli sosyal refah devletinin Assessing welfare state models in Asian countries - term
incelenmesi: dönem ödevi sunuşları
paper presentations
14
Final sınavı
Final exam
210
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
DÖÇ-5
x
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
211
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemleri
İngilizce / English
Social Security in Turkey
Dersin Kodu
Course Code
SOH 306
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/2
3
0
(0– 3)3
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Çalışma ve toplum hayatında tarihi süreç içinde ortaya çıkan sosyoekonomik sorunları ve değişimleri tahlil etmek, değişik sosyal grupların
sorunlarını tespit etmek ve sosyal politika enstrümanları ile çözüm
stratejileri geliştirebilmek bu dersin temel hedefidir.
This class aims at analyzing the history and evolution of the socioeconomic problems, identifying problems peculiar to certain social
groups and developing solution strategies to those problems.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
212
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
4) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu
yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji,
kentleşme ve çevre sorunları konularıyla
ilgili sosyal teorileri bilir.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
5) Siyaset bilimi kuramları ve uygulamalarını
kavrar.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
4) Knows social theories that were developed to
address the national and international problems
related to public administration, law, sociology,
urbanization and environment
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Alana Özgü Yetkinlik
2) Alanıyla ilgili sorunların çözümünde
inisiyatif alır.
3) Liderlik vasıf ve potansiyelini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
1) Alanla ilgili yeni teorik yaklaşımları takip
eder.
2) Alanıyla ilgili bilgisini yaşam boyu öğrenme
ile destekler
3) Alanla ilgili yeni kaynaklara erişir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Takım çalışması ve iş bölümü yapar.
2) Bilimsel ve sosyal etik değerleri uygular.
Competences
Field-based Competence
4) Take initiatives in solving problems related to the
field.
5) Apply leadership skills and potential.
Learning to Learn
1) Follow new theoretical approcahes in the field.
2) Support life long learning skills via knowledge of
the field.
3) Access new sources of information in the field.
6) Comprehend the theories and practice of
theories in political science.
Communication & Social
1) Work and study as a team player.
2) Apply social and scientific ethical values in
research and analysis.
Alana Özgü Yetkinlik
Field-Based Competence
1) Bilimsel araştırma yöntemlerini etkili bir
1) Apply research methods in social sciences
şekilde ve etik kurallara uygun olarak
effectively and ethically.
kullanır.
213
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Giriş
Introduction
2
Sosyal Politika Kavramının Dar ve Geniş
Anlamı, Tarihi Gelişimi ve Kapsamı I
History and Meaning of Social Policymaking I
3
Sosyal Politika Kavramının Dar ve Geniş
Anlamı, Tarihi Gelişimi ve Kapsamı II
History and Meaning of Social Policymaking II
4
Sosyal Politikanın Hedefleri
Aims of Social Policies
5
Çalışma Hayatına Yönelik Sosyal Politikalar
Social Policies on Work Life
6
Aile Hayatına Yönelik Sosyal Politikalar
Social Policies for Families
Kadınlara Yönelik Sosyal Politikalar
Social Policies for Women
7
Sosyal Adaleti Temin Eden Sosyal Politikalar
Social Policies for Social Justice
8
Sosyal Değişim, Dönüşüm ve İlerlemenin
Temel Yaklaşımları ve Politikaları:
Basic Approaches and Policies on Social Change, Evolution
and Development
9
Türkiye'nin Sosyal Sorunlarına Yönelik Sosyal
Politikalar I
Social Policies about the Issues of Turkey's Social Problems I
10
Türkiye'nin Sosyal Sorunlarına Yönelik Sosyal
Politikalar II
Social Policies about the Issues of Turkey's Social Problems
II
11
Türkiye'nin Sosyal Sorunlarına Yönelik Sosyal
Politikalar III
Social Policies about the Issues of Turkey's Social Problems
III
12
Türkiye'nin AB sürecinde Sosyal Devlet
Anlayışındaki Değişimler
Changes in Social Politics Throughout the EU membership
Negotiations
13
Değerlendirme
Wrap-up and Review
Sosyal Politika Kavramının Dar ve Geniş
Anlamı, Tarihi Gelişimi ve Kapsamı I
History and Meaning of Social Policymaking I
14
214
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
P.Ö.Ç.
12
P.Ö.Ç.
13
P.Ö.Ç.
14
P.Ö.Ç.
15
P.Ö.Ç.
16
P.Ö.Ç.
17
P.Ö.Ç.
18
P.Ö.Ç.
19
P.Ö.Ç.
20
P.Ö.Ç.
21
P.Ö.Ç.
22
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
DOÇ-6
DOÇ-7
DOÇ-8
DÖÇ-9
DÖÇ-10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
215
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Araştırma Yöntemleri
İngilizce / English
Research Methods
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
SBF 302
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/2
2
0
(0– 2)2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Dersin amacı, öğrencilerin bilimsel araştırmalarda kullanılan temel
kavramları tanımalarını, bilimsel bir araştırma yapmanın temel
dayanaklarını benimsemelerini, bilimsel araştırmanın süreç ve
tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
The aim of the course is to help the students learn the basic concepts
used in scientific research, adopt the basic foundations of doing
scientific research, process and techniques of scientific research.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
216
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
3
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin temel
kavramları açıklar.
2) Bir soruna ilişkin problem sorusunu ortaya koyar
3) Hipotez geliştirir.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Özgün bir araştırma planlar.
2) Örneklem
oluşturma
tekniklerinden
araştırmasına uygun olanını seçer.
3) Araştırmasını sonuca götürecek sağlıklı veri
elde etme yöntemlerini değerlendirir.
4) Araştırma raporu yazar.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Explain the basic concepts of research methods and
techniques.
2) State the research question relating to a problem.
3) Develop hypothesis.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Competences
1) Plan an original research.
2) Select one of the optimum sample techniques for
the research.
3) Evaluate effective data gathering techniques to
conclude the research.
4) Write report on the research.
217
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Temel kavramlar: Bilim, bilgi, bilimsel bilgi,
bilimsel yöntem.
Basic concepts: Science, knowledge, scientific knowledge,
scientific method
2
Araştırma süreci: Problem, varsayımlar,
sınırlılıklar.
Research process: Problem, assumptions, limitations.
3
Araştırma süreci: Problem, varsayımlar,
sınırlılıklar...(devam)
Research process: Problem, assumptions, limitations...
(continued)
4
Bilimsel araştırma yöntemi (1): Araştırma
model ve türleri.
Scientific research method (1): Research models and types.
5
Bilimsel araştırma yöntemi (2): Evren ve
örneklem seçimi.
Scientific research method (2): The universe and sample
selection.
6
Bilimsel araştırma yöntemi (3): Veri toplama
teknikleri (gözlem, görüşme, anket vd.).
Scientific research methods (3): Data collection methods
(observation, interview, questionnaire, etc.).
7
Bilimsel araştırma yöntemi (3 devam): Veri
toplama teknikleri (gözlem, görüşme, anket
vd.).
Scientific research methods (3 cont.): Data collection
methods (observation, interview, questionnaire, etc.).
8
Veri değerlendirme teknikleri.
Data evaluation techniques.
9
Araştırma raporu hazırlama ve yazma.
Research report preparation and writing.
10
Araştırma raporu hazırlama ve yazma.
Research report preparation and writing.
11
Örnek nicel ve nitel araştırma raporlarını
inceleme.
Analysis of quantitative and qualitative review of research
reports.
218
12
Örnek nicel ve nitel araştırma raporlarını
inceleme.
Analysis of quantitative and qualitative review of research
reports.
13
Öğrenci çalışmalarını tartışma.
Discussion of students' work.
Öğrenci çalışmalarını tartışma.
Discussion of students' work.
14
219
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
P.Ö.Ç. 24
P.Ö.Ç. 25
DÖÇ-1
x
x
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
220
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Mesleki İngilizce II
İngilizce / English
Professional English
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
YDL 302
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/2
2
0
(0-2)2
2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu dersin amacı, öğrencileri mesleki hayatlarında ihtiyaçları olacak
geniş çapta bir İngilizce bilgisine sahip kılmaktır.
The aim of this course is to enable the students to have a wide range
of English knowledge which they will need for their careers.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
221
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Mesleki İngilizcenin kullanıldığı ortamlarda
sahip oldukları kelime ve yapı bilgisini doğru
şekilde kullanır.
2) Mesleki İngilizce ile ilgili okuma ve dinleme
parçalarının üstesinden gelir.
3) İş hayatı için gerekli mesleki İngilizce
bilgisini geliştirir.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Mesleki İngilizcenin kullanıldığı ortamlarda
karşılaşacakları rapor, iş mektubu, e-posta,
mesaj, dergi ve gazete metinlerindeki ana
noktaları okur ve anlar.
2) Mesleki
İngilizcedeki
farklı
yazma
örneklerini üretir.
3) İngilizce konuşulan iş ortamlarında başarılı
olmak için gereken becerilere sahip olur.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual knowledge.)
1) Use vocabulary and structure correctly in
professional English-related environments.
2) Deal confidently with a wide variety of
professional English-related reading and listening
texts.
3) Improve their use of professional English for
business and work.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Read and understand the main points from
different types of texts such as newspapers,
magazines, messages, emails, letters, reports,
reviews which students may encounter in
professional English-related environments.
2) Produce different pieces of writing, such as letters,
reports, reviews in professional English
3) Have skills they need to succeed in an Englishspeaking working environment and in
international business.
Yetkinlikler
Competences
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
Autonomy & Responsibility
Yetkinliği
1) Günlük diyaloglar, sunumlar ve haber
4) Follow and understand a range of spoken
programları gibi konuşma İngilizcesini takip
materials, such as news programmes,
eder ve anlar.
presentations and everyday conversations.
3) Yüz yüze durumlarda etkili iletişim
5) Have the ability to communicate effectively in
becerisine sahip olur.
face-to-face situations.
222
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Giriş ve ders içeriği hakkında tartışma
Introduction and discussion on the course content
2
Sosyal çalışma/sosyal hizmet, sosyal inceleme
raporu ve ilgili kavramların tanımlanması
Definition of social work, social investigation report and
related concepts
3
Kelime çalışması ve grup tartışması: Kurumsal
bakım
Word study&group discussion: Intuitional care
4
Kelime çalışması ve grup tartışması: Aile refahı Word study&group discussion: Family welfare
5
Kelime çalışması ve grup tartışması: Çocuk
hizmetleri
Word study&group discussion: Child care services
6
Kelime çalışması ve grup tartışması: Gençlik
hizmetleri
Word study&group discussion: Youth services
7
Kelime çalışması ve grup tartışması: Yaşlı
hizmetleri
Word study&group discussion: Elderly services
8
Kelime çalışması ve grup tartışması: Ruh sağlığı
Word study&group discussion: Mental health services
hizmetleri
9
Kelime çalışması ve grup tartışması: Engelli
hizmetleri
Word study&group discussion: Disability services
10
Kelime çalışması ve grup tartışması: Tıbbi ve
psikiyatrik sosyal hizmet
Word study&group discussion: Medical and psychiatric
social work
11
Kelime çalışması ve grup tartışması: Adli sosyal
Word study&group discussion: Forensic social work
hizmet
12
Kelime çalışması ve grup tartışması: Toplumsal
Word study&group discussion: Gender issues
cinsiyet
13
Farklı yazma örnekleri hakkında bilgilendirme
(Mektuplar, e-postalar, mesajlar, raporlar,
yorum vb.)
Information about different pieces of writing (such as
letters, emails, messages, reports, reviews)
Farklı yazma örnekleri hakkında bilgilendirme
(Mektuplar, raporlar, yorum
vb.)/Değerlendirme ve tartışma
Information about different pieces of writing (such as
letters, reports, reviews)/Evaluation and discussion
14
223
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
x
x
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
224
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Rapor Yazma ve Sunum Becerileri
İngilizce / English
Reporting and Presentation Skills
Dersin Kodu
Course Code
SOH 308
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/2
3
0
(0– 3)3
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu ders, öğrencilere etkili rapor yazma ve sunum yapma becerilerini
kazandırmayı amaçlamaktadır.
This course aims to provide students with the necessary skills in
writing a report and presenting the information they have.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
7
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
225
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) İyi bir raporun bileşenlerini tanımlar.
2) Etkili bir sunumun bileşenlerini tanımlar.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Define the components of a good report.
2) Define the components of an effective
presentation.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
2) Bilgileri organize eder ve etkili sosyal
1) Organise information and write effective social
inceleme raporları yazar.
investigation reports.
3) Çalışma ve araştırması hakkında fikirlerini
2) Develop confidence in articulating and sharing
ifade edip paylaşmak konusunda kendine
their ideas about their work and their research.
güveni gelişir.
3) Prepare a written report for a specific purpose.
4) Belirli bir amaca yönelik rapor hazırlar.
4) Identify the components of reports.
5) Raporların bileşenlerini tanımlar.
5) Apply the rules of effective presentations.
6) Etkili sunum için kuralları uygular.
6) Prepare an effective presentation.
7) Etkili bir sunum hazırlar.
Yetkinlikler
Competences
226
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Giriş: Rapor yazmanın amacı
Introduction: Purpose of writing a report
2
Rapor türleri
Types of reports
3
Yazma süreci: Rapor yazmada temel adımlar
The writing process: Main steps in writing a report
4
Yazma süreci: Rapor yazmada temel adımlar
The writing process: Main steps in writing a report
5
Raporun biçimi
Format of a report
6
Raporun içeriği
Content of a report
7
Raporun redaksiyonu ve kontrolü
Introduction: Purpose of writing a report
8
Sunum (prezentasyon) ve sunum türleri
Types of reports
9
Temel sunum teknikleri ve etkili kullanımı
The writing process: Main steps in writing a report
10
Rapor örneklerinin incelenmesi
The writing process: Main steps in writing a report
11
Rapor örneklerinin incelenmesi
Format of a report
12
Öğrenci sunumları
Content of a report
13
Öğrenci sunumları
Introduction: Purpose of writing a report
Tartışma ve genel değerlendirme
Types of reports
14
227
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
x
x
x
x
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-5
x
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
x
228
DÖÇ-7
DÖÇ-8
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II
İngilizce / English
Human Behaviour and Social Environment II
Dersin Kodu
Course Code
SOH 310
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/2
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu derste, öğrencilerin bireyin içinde bulunduğu toplum, topluluklar,
kurumlar, örgütler, gruplar, aileler vb. sosyal sistemlerle etkileşimi
çerçevesinde bunların gelişimlerini anlamaları ve sosyal hizmet
kuramları çerçevesinde irdeleme becerisi kazanmaları
amaçlanmaktadır.
This course introduces the theories of human development, and
interaction between human development and social systems such as
groups, families, institutions, organizations and the society. The course
aims to examine human development in line with the theories of social
work.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
229
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
Knowledge
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
(Described in terms of theoretical and factual
göre düzenlenmiştir.)
knowledge.)
1) İnsan davranışı ve sosyal çevre arasındaki
1) Define interaction between human behaviour and
etkileşimi tanımlar.
social environment.
2) İnsan davranışı ve gelişimine ilişkin teorik
2) Articulate basic concepts of leading theoretical
perspektif
bağlantılarının
temel
perspectives of human behaviour and
kavramlarını açıklar.
development.
3) Türk toplumunda önde gelen kültürel biyo3) Describe prominent bio-psychosocial cultural
psikososyal manevi kültürel etkileri
spiritual influences in Turkish society.
betimler.
4) Describe the influence of social class, race,
4) İnsan davranışı ve sosyal çevrede sosyal
ethnicity, gender, age, disabilities,
sınıf, ırk, etnik köken, toplumsal cinsiyet,
religion/spirituality, and sexual orientation on
yaş, engellilik, din/maneviyat ve cinsel
human behavior and development.
eğilimin etkilerini tanımlar.
Beceri
Skill
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
tanımlanmıştır.)
1) Mesleğinin değerleri ve etik standartlarına
1) Behave accordingly with the values and ethical
uygun davranır.
standards of their profession.
2) Sosyal hizmet teori ve pratiği ile ilgili
2) Improve critical thinking skills about social work
eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
theory and practice.
Yetkinlikler
Competences
230
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFT
A
Week
KONULAR
TOPICS
1
Ergenlikte psikolojik gelişim: Erikson'un
psikososyal teorisi. Ahlaki gelişim: Kohlberg'in
ahlaki gelişim teorisi
Psychological development in adolescence: Erikson's
psychosocial theory. Moral development: Kohlberg's theory
of moral development
2
Ergenlikte sosyal gelişim. Sosyal problemler
Social development in adolescence. Social problems
3
Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet
söylemi ve cinsel ayrımcılık. Geleneksel
cinsiyet-rol kalıpları: Çocukluk, ergenlik,
yetişkinlik
Gender, gender identity, gender expression, and sexism
Traditional gender-role stereotypes: Childhood,
adolescence, adulthood
4
Gençlik ve orta yaşlılığın biyolojik yönleri
Biological aspects of young and middle adulthood
5
Gençlik ve orta yaşlılığın psikolojik yönleri.
Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi
Psychological aspects of young and middle adulthood.
Maslow's hierarchy of needs
6
Gençlik ve orta yaşlılığın sosyal yönleri
Social aspects of young and middle adulthood
Makro sosyal sistem teorileri
Macro social system theories
7
Cinsel eğilim
Sexual orientation
8
Yoksulluk: Sosyal ve ekonomik kuvvetlerin
etkileri
Poverty: Impacts of social and economic forces
9
İleri yetişkinliğin biyolojik yönleri: Yaşlı
insanların arasında ölüm sebepleri ve
hastalıklar
Biological aspects of later adulthood. Diseases and causes
of death among older people
10
Yaşam beklentisi. Sağlıklı olma: Güçler
perspektifi
Life expectancy. Wellness: The strengths perspective
11
İleri yetişkinliğin psikolojik yönleri
Psychological aspects of later adulthood
12
İleri yetişkinliğin sosyolojik yönleri
Sociological aspects of later adulthood
13
Yaşlı insanların karşılaştığı problemler
Problems faced by older people
Ergenlikte sosyal gelişim. Sosyal problemler
Social development in adolescence. Social problems
14
231
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-2
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-3
x
x
x
x
x
x
x
x
232
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-6
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Madde Bağımlılığı
İngilizce / English
Substance Abuse
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
SBF 304
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/2
2
0
(0– 2)2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Dersin temel amacı, öğrencilerin madde bağımlılığı sorununun tanım
ve kapsamını, bağımlılık yapan maddeleri, madde bağımlılığı ile ilgili
temel kavramları, madde bağımlılığının neden ve sonuçlarını
öğrenmeleridir. Öğrencilerin madde bağımlılığı ile mücadele
yöntemleri, yürütülen proje çalışmaları, sosyal hizmet mesleğinin rolü
ve sorumluluğu ile uluslar arası ve ulusal mevzuat konularında bilgi
sahibi olmalarıdır.
Students are expected to develop awareness of the description, kinds,
content and causes and outputs of the substance abuse. Student
should have the knowledge of the following: the role of social work,
the projects carried out, intervention models, and national and
international legislation.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
233
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Madde bağımlılığını ile ilgilenen birçok
uzmanlık arasında sosyal hizmetin kendine
özgü rolünü tanımlar.
2) Madde bağımlılığına karşı sosyal hizmet
müdahalesini tanımlar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Uygun müdahaleleri hayata geçirmek için
müracaatçıyı anlamlı, erişilebilir hedeflere
yönlendirir.
2) Madde
bağımlılığına
müdahalede,
bağımlılığın
tedavisinde
ve
değerlendirilmesinde farklı toplulukların
ihtiyaçlarına göre anlayış gösterir.
3) Madde bağımlılığına karşı alınan önlemleri
tartışır.
4) Madde bağımlılarının profilini çıkarır.
Yetkinlikler
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Identify the unique role of social work among the
many professions involved in addressing
substance abuse.
2) Describe the social work intervention against
substance dependence.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Engage the client in setting meaningful,
obtainable goals in order to employ appropriate
interventions.
2) Demonstrate an awareness of the needs of
diverse populations in the assessment, diagnosis
and intervention of substance abuse.
3) Discuss the measures taken against substance
dependence.
4) Remove substance users profile.
Competences
234
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Madde bağımlılığı tedavisi ve sosyal hizmet
Substance abuse treatment and social work
2
Bağımlılığın sosyo-kültürel yönleri
Socio-cultural aspects of addiction
3
Tanımlar, istatistikler ve tanılar
Definitions, statistics and diagnosis
4
Alkol ve diğer uyuşturucular
Alcohol and other drugs
5
Alkol ve diğer uyuşturucular
Alcohol and other drugs
6
Madde kullanımı modelleri ve teorileri
Theories and models of substance use
7
Madde kullanımı modelleri ve teorileri
Theories and models of substance use
8
Tedavi modelleri ve felsefeler
Treatment models and philosophies
9
Madde bağımlılığı bozukluklarını
değerlendirme
Assessing substance abuse disorders
10
Bireyler için tedavi edici müdahaleler
Treatment interventions for individuals
11
Özel grupların tedavisi: Ergenler, yaşlılar, çeşitli Treatment of special populations: Adolescents, the elderly,
etnik gruplar
various ethnic groups
12
Özel grupların tedavisi: Eşcinsel erkekler,
lezbiyenler ve biseksüeller, akıl hastaları,
kadınlar
Treatment of special populations: Gay men, lesbians, and
bisexuals, the mentally ill, women
13
Aile ve grup terapileri
Family and group therapy
Aile ve grup terapileri
Family and group therapy
14
235
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-2
DÖÇ-3
x
x
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
x
236
DÖÇ-5
DÖÇ-6
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet
İngilizce / English
Medical and Psychiatric Social Work
Dersin Kodu
Course Code
SOH 324
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/2
3
0
(0-3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu dersin amacı sosyal hizmetin tıbbi ve psikiyatrik yönleriyle ilgili
bilgiler vermektir.
The purpose of the course is to give information about the medical
and psychiatric aspects of the social work.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
237
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
Knowledge
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre
düzenlenmiştir.)
(Described in terms of theoretical and factual knowledge.)
1) Tıbbi sosyal hizmeti tanımlar.
1)
2) Psikiyatrik sosyal hizmeti tanımlar.
2)
3) Sağlık
ekibi
içerisinde
sosyal
3)
çalışmacı/sosyal hizmet uzmanının rolünü
değerlendirir.
4)
4) Sağlık
kurum/kuruluşlarında
sosyal
çalışmanın tarihini ve kapsamını tanımlar.
5)
5) Sağlık ve ruh sağlığı ile ilgili sosyal çalışma
perspektifini tanımlar.
Beceri
Skill
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Psikiyatrist ile sosyal hizmet uzmanının
ekip halinde çalışmasını tasarlar.
2) Hastaların sosyal durumunu ve haklarını
analiz eder.
3) Çok disiplinli ekip ile çalışma becerisi
edinir.
4) Mesleğinin değerleri ve etik standartlarına
uygun davranır.
5) Hastaların psiko-sosyal sorunlarını ve
ihtiyaçlarını tespit eder.
Yetkinlikler
Define medical social work.
Define psychiatric social work.
Assess the role of the social worker in health care
team.
Explain the history and scope of social work
practice in health care settings.
Identify the social work perspective of health and
mental health.
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Plan how psychiatrists and social workers work as
a team.
2) Analyse the social status and rights of patients.
3) Gain the ability to work with multi-disciplinary
teams.
4) Behave in accordance with the values and ethical
standards of their profession.
5) Identify the psycho-social problems and needs of
patients.
Competences
238
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Giriş: Temel kavramlar ve teorik çerçeve
Introduction: Basic concepts and theoretical framework
2
Sağlık alanında sosyal hizmetin teorik/tarihsel
arka planı ve gelişimi
Historical/theoretical background and development of
social work in the field of health
3
Tıbbi sosyal hizmetin Türkiye'deki gelişimi
Historical development of medical social work in Turkey
4
Tıbbi sosyal hizmetin diğer disiplinler ile ilişkisi
The relation of medical social work with other disciplines
5
Sağlık modelleri
Healthcare models
6
Hastanelerde tıbbi sosyal hizmet bölümlerinin
organizasyonu ve yönetimi
Organization and administration of medical social work
departments in hospitals
7
Sağlıkta hasta hakları
Patients' rights in healthcare
8
Psiko-sosyal problemler ve hastalar ile tıbbi
sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanının
ilişkisi
The role of the medical social worker in dealing with the
patients and their psycho-social problems
9
Sağlık sistemlerinde hastalığın etkisi
The impact of illness on healthcare systems
10
Hastalığın aile üzerindeki etkisi
The impact of illness on the family
11
Hastalar ve aileleri ile sosyal çalışma
Social work with patients and their families
12
Farklı ortamlarda tıbbi sosyal hizmet:
Hastaneler, poliklinikler, acil durum/kriz
bakımı, özel klinikler ve halk sağlığı
Medical social work practice in different settings: Hospitals,
polyclinics, emergency/crisis care, special clinics and
community health
13
Sosyal eylem ve kamu/halk sağlığı
Social action and public/community health
Değerlendirme ve tartışma
Evaluation and discussion
14
239
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-9
DÖÇ-10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
240
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim
İngilizce / English
Social Work Management
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
SBF 316
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/2
3
0
(0-3)3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu dersin amacı, sosyal hizmet öğrencilerine sosyal çalışma teori ve
pratiği genel bağlamında idarenin rolünü geniş bir anlayış ile
vermektir.
The aim of this course is to give social work students a broad
understanding of the role of administration in the overall context of
social work theory and practice.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
241
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Yetkili bir örgütün bileşenlerini tanımlar.
2) Liderliğin temel ilkelerini tanımlar.
3) Örgütsel değişimin ilkelerini açıklar.
4) Yönetim kuramlarını tanımlar.
5) Kar amacı gütmeyen insani hizmet
kuruluşlarının yönetimi için ana ilkeleri
açıklar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Organizasyonlar için stratejik plan hazırlar.
2) Yönetim/yönetme becerisini geliştirir.
3) Sosyal hizmet yönetimine eleştirel bakış
açısını uygular.
4) Sosyal hizmetin yerel yönetimlerle
etkileşimini ve kurulacak ilişki modellerini
tasarlar.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual knowledge.)
1) Describe the elements of a culturally competent
2)
3)
4)
5)
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Prepare a strategic plan for organizations.
2) Develop management ability.
3) Apply critical approach to social work
management.
4) Design the interaction of social work with local
governments and the relationship models that
will be established.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
organization.
Describe the key principles of leadership.
Explain the principles of organizational change.
Identify major theories of management.
Explain the major principles for the management
of non-profit human service organizations.
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
242
Week
1
Giriş: Örgüt ve yönetim konularının sosyal
hizmet yönünden önemi
Introduction: Importance of organization and management
issues in terms of social work
2
Örgüt tanımları ve analiz: Örgüt türleri; insani
hizmet örgütleri
Definitions of organization and analyses: Types of
organizations; humane service organizations
3
Sosyal hizmet örgütlerinin yapısı ve yönetim
ilkeleri
The structure and management principles of social service
organizations
4
Yönetimde temel ilke, kavram ve süreçler
Basic principles, concepts and processes in management
5
Stratejik planlama: Vizyon ve misyon
Strategic planning: Vision and mission
6
Değerlendirme ve strateji geliştirme
Strategic planning: Assessment&strategy development
Örgüt yapısı ve temel bölümlendirme
Organizational structure and basic departmentalization
7
Örgütsel değişim
Organizational change
8
İnsan kaynağı yönetimi
Human resource management
9
Finansal Yönetim
Financial management
10
Liderlik, karar verme ve risk: Yönetici olarak
sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı
Leadership, decision making and risk: Social worker as a
manager
11
Konuk konuşmacı (Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığından bir yönetici)
Guest lecturer (A high level manager from Ministry of
Family and Social Policy)
12
Yeni kamu yönetimi
New public management
13
Değerler ve etik; tartışma ve genel
değerlendirme
Values and ethics; general evaluation and discussion
Örgüt tanımları ve analiz: Örgüt türleri; insani
hizmet örgütleri
Definitions of organization and analyses: Types of
organizations; humane service organizations
14
243
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
P.Ö.Ç. 1
x
x
x
x
x
x
x
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
x
x
x
P.Ö.Ç. 4
x
x
x
x
P.Ö.Ç. 5
x
x
x
x
x
P.Ö.Ç. 6
x
P.Ö.Ç. 7
x
P.Ö.Ç. 8
x
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
244
DÖÇ-8
x
x
DÖÇ-9
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sosyal Hizmette Alan Çalışması I
İngilizce / English
Field Work at Social Work I
Dersin Kodu
Course Code
SOH 401
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/1
0
24
(0-24)12
15
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu dersin amacı, lisans eğitimi dahilinde kuram ve araştırma
bilgilerinin uygulamaya dönüştürülerek uzun vadede kalıcı hale
gelmesini sağlamaktır. Bu çerçevede öğrenciler sosyal hizmet
mesleğinin uzmanlık alanlarını daha yakından tanıyacak ve mezun
olmadan önce alanda mesleklerini icra etme fırsatı yakalamış
olacaklardır.
The objective of the course is to apply the theoretical knowledge
acquired in the undergraduate program to practice. Thus, learners will
have a change to get to know social work profession fields closely and
to practice in the field before graduation.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
245
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanının
ne yaptığını kavrar.
2) Sosyal hizmet mesleğini ve uygulama
alanlarını tanımlar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Sosyal hizmet alanında hizmet veren
kuruluşlardaki yapıyı inceleyerek sistemler
arasında ilişki kurar.
2) Sosyal hizmet müdahalesi kapsamında
çalışacak müracaatçı sistemlerinin
sorun/ihtiyaçlarını belirler.
3) Sosyal hizmet mesleğinin tekniklerini
uygular.
4) Eleştirel düşünme yeteneğini sosyal hizmet
alanında uygular.
Yetkinlikler
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual knowledge.)
1) Grasp what social workers actually do.
2) Describe the profession of social work and its
fields of practice.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) By observing the structure of social service
institutions, form relationship between systems.
2) Determine problems and needs of clients in social
work intervention extent.
3) Apply the techniques of social work profession.
4) Apply critical thinking skills within the context of
professional social work practice.
Competences
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Uygulama yapılan alanı tanıma
Recognition of social work practice field
2
Uygulama yapılan alanı tanıma
Recognition of social work practice field
3
Kurumdaki müracaatçıya uygun sosyal hizmet
müdahalesi geliştirme
Developing suitable social work intervention methods to
the clients in the institution
4
Kurumdaki müracaatçıya uygun sosyal hizmet
müdahalesi geliştirme
Developing suitable social work intervention methods to
the clients in the institution
5
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
6
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
7
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
8
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
246
9
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
10
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
11
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
12
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
13
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
Değerlendirme
Evaluation
14
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-2
x
x
x
x
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
x
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
x
247
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Uygulamalı Sosyal Çalışma Araştırmaları ve Bitirme Tezi
I
İngilizce / English
Social Work Researchs and Graduation Project I
Dersin Kodu
Course Code
SOH 403
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/1
2
0
(2-0)2
6
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu dersin amacı, genelci sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde bilimsel
araştırma sürecini bütünsel olarak kavrama ve uygulamanın
öğrenilmesidir. Öğrenci bu dersle birlikte eğitim hayatı boyunca
öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bütünleştirmiş ve mezun
olmadan önce bir proje oluşturmuş olacaktır.
This course aims to help learners comprehend and practice their
knowledge on scientific research process as a whole with regard to
generalist social work approach. Learners can integrate theoretical
and practical knowledge of social work gained through the
undergraduate education by planning a project and practicing it.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
248
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
2) Sosyal hizmet mesleğinin gelişiminde sosyal
bilimsel araştırmanın rolünü bilir.
3) Güncel sosyal çalışma literatürünü bilir.
4) Bilimsel bilgi elde etmede kullanılan
yöntemleri açıklar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
2) Sosyal hizmete ilişkin bir sorun alanında
bilimsel araştırma sürecini bir bütün olarak
planlar.
3) Araştırmanın sonucu olarak bir proje üretir.
4) Bu projeyi belirlenen sosyal hizmet alanına
uygular.
Yetkinlikler
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual knowledge.)
2) Recognize the role of social scientific research in
the development of social work profession.
3) Recognize current social work literature.
4) Explain the methods used in obtaining scientific
knowledge.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
2) Plan scientific research into problem areas of a
social service.
3) Develop a project as a result of this research.
4) Apply the project to the specific field of social
service.
Competences
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Araştırmanın alanı
Field of the research
2
Araştırma için konu tespiti
Selection of the research topic
3
Araştırma için konu tespiti
Selection of the research topic
4
Araştırmada sınırlama
Limitation in the research
5
Araştırmanın amacı
Goal of the research
6
Uygulama yapılan alana yönelik literatür
taraması
Scanning of the literature related to the field of practice
7
Uygulama yapılan alana yönelik literatür
taraması
Scanning of the literature related to the field of practice
8
Araştırma metotları
Methods of research
9
Araştırmalarda evren tespiti
Setting the system of research
10
Konunun bölümleri
Aspects of the subject
249
11
Araştırmanın sürdürülmesi
Carrying on research
12
Araştırmanın sürdürülmesi
Carrying on research
13
Araştırmanın sürdürülmesi
Carrying on research
Araştırmanın sürdürülmesi
Carrying on research
14
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-2
x
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
DÖÇ-5
x
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
250
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sosyal Kalkınma ve İstihdam Politikaları
İngilizce / English
Social Progress and Employment Policy
Dersin Kodu
Course Code
SOH 407
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/1
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu ders Türkiye ve dünyadaki refah sistemi, sosyal politika ve
hizmetler üzerine odaklanmayı amaçlamaktadır.
This course aims to focus on the welfare system, services and social
policy in Turkey and in the world.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
251
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
13) Sosyal planlama kavramını tanımlar.
14) Sosyal politika kavramını tanımlar.
15) Sosyal politikanın doğasını, odağını ve
sorunlarını ana hatları ile belirtir.
16) Türkiye
ve
dünyadaki
refah
sistemi/hizmetlerini ve sosyal politikanın
gelişimini karşılaştır.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Sosyal politikaları bölgesel ve uluslar arası
düzeyde karşılaştırır.
2) Sosyal politikaları bölgesel ve uluslar arası
düzeyde karşılaştırır.
3) Türkiye'de ve dünyadaki sosyal politika
uygulamalarını tartışır.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
13) Define the concept of social planning.
14) Define the concept of social policy.
15) Outline the nature, focus and concerns of social
policy.
16) Compare the welfare system/services and the
development of social policies in Turkey and in the
world.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Competences
4) Compare social policies at regional and
international level.
5) Develop a critical view about the problems of
social policy.
6) Discuss the applications of social policies in
Turkey and in the world.
252
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Planlama, sosyal politika, sosyal refah devleti,
sosyal kalkınmanın tanımlanması
Introduction: The definition of planning, social policy, social
welfare state and social development
2
Sosyal politikanın tarihi
The history of social policy
3
Üç ana refah devleti modeli (Liberal,
korporatist-devletçi, sosyal demokrat)
Three main types of welfare states (Liberal, corporatiststatist, social democratic)
4
Karşılaştırmalı sosyal refah modellerinde
ideoloji: Refah kalkınmasına 'kapitalist' ve
'sosyalist' katılımlar
Ideology in comparative social welfare models: 'Capitalist'
and 'socialist' contributions to welfare development
5
Küreselleşmenin sosyal politika ve sosyal refah
The impact of globalization on social policy and social
devletleri üzerindeki etkisi: Yönetim ve sosyal
welfare state: Changes in the governance and provision of
hizmet sağlayıcılarında değişimler-refah
social services-mixed welfare systems
karması sistemleri
6
Sosyal politika ve sosyal hizmetler: Farklı
ülkelerdeki refah harcamaları
Social policy and the social services: Welfare spending in
different countries
7
Sosyal hizmette planlama
Social service planning
8
Çocuk ve aile refahı politikaları ve hizmetleri
Child and family welfare policies and services
9
Sosyal politika ve sağlık
Social policy and health care
10
Engelli bireyler için sosyal politikalar
Social policies for people with disabilities
11
Sosyal politika uygulamaları: Etnisite (ve göç),
barınma ve adalet sistemi
Applications of social policy: Ethnicity (and migration),
housing, and the justice system
12
Sosyal politika ve yaşlılık
Social Policy and old age
13
İstihdam politikası ve sosyal refah
Employment policy and social welfare
253
14
Eğitim ve sosyal refah politikası; dersin genel
değerlendirmesi
Education and social welfare policy; general evaluation of
the course
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
DÖÇ-2
x
x
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
DÖÇ-7
x
x
x
x
x
x
x
254
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Baskı Karşıtı Uygulama
İngilizce / English
Human Behaviour and Social Environment II
Dersin Kodu
Course Code
SOH 409
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/1
3
0
(0– 3)3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Dersin amacı, sosyal hizmet öğrencilerinin baskı, ayrımcılık ve sosyal
adaletsizlik biçimlerini anlamalarını ve eleştirel bir biçimde
çözümleyebilmelerini sağlamaktır.
The aim of the course is to enable social work students to critically
analyse the issues of oppression, discrimination and social injustice.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
255
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
19) Sosyal hizmet müdahalesinde sosyal adalet
merkezli yaklaşımları öğrenir.
20) Ezilen nüfus gruplarının tarihi ve bağlamına
dair birikim sahibi olur.
21) Irk, etnisite, kültür, din, yaş, toplumsal
cinsiyet, cinsel yönelim, sosyo-ekonomik
statü, ideoloji ve engellilik gibi konuların
birer toplumsal inşa alanı olduğuna dair
farkındalık kazanır.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
29) Toplumsal sorunlara dair çözümleme ve
çözüm üretme çabasının sınıfsal ve yapısal
referanslarını okur.
30) Sosyal hizmet müdahalesinde "kendiliğin"
kişisel ve mesleki kullanımına dair
farkındalık geliştirir.
31) Herhangi bir sosyal olguya dair eleştirel
bakışı geliştirir.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Competences
19) Learn to social justice oriented approaches to
social work intervention.
20) Gain the brief knowledge of oppressed groups in
society.
21) Raise the consciousness to conceptualize social
disparities such as race, ethnicity, disability,
culture, religion, age, gender, class, ideology.
3) Raise the consciousness to detect class and social
structural aspects in endeavors to analyze and to
solve social problems.
4) Develop the awareness of and ability of the "use
of self" in social work intervention and in life.
5) Develop the ability to do critical analysis.
256
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Genel giriş. Ders ana hattının tanıtımı
Introduction: providing general information about the
course
Baskı karşıtı uygulamanın teorik temelleri
Theoretical foundations of anti-oppressive practice
Baskı, ayrımcılık ve kimlik
Oppression, discrimination, identity
Eleştirel teori: Sosyal hizmette eleştirel
perspektifler
Critical theory: critical perspectives in social work
Baskı karşıtı sosyal hizmet müdahalesi
Anti-oppressive social work practice
Baskı karşıtı sosyal hizmet müdahalesi
Anti-oppressive social work practice
Ara sınav
Mid term
Baskı karşıtı sosyal hizmet müdahalesi
Anti-oppressive social work practice
Öğrencilerin dönem ödevlerinin tartılması
beyin fırtınası
Brain storming on term papers and students? own accounts
on the issue
İktidar ve baskı
Power and oppression
Yeni hayırseverlikler ve sosyal hizmet
New charity and philanthropy and social work
Düşünümsel tartışma: sosyal hizmet sisteminin Reflexive discussion: Analyzing roles and functions of social
toplumdaki yeri ve işlevini eleştirel analiz
system in society
257
12
Öz-düşünümsel tartışma: var olan sosyal
sistemi içinde sosyal hizmet uzmanı olarak
kişinin kendi potansiyelini değerlendirme
13
Sosyal hizmet müdahalesinde kendiliğin kişisel Discussion of `use of self? in social work intervention and in
ve mesleki kullanımına dair tartışma
life
14
Final Sınavı
Self-reflexive discussion: Analyzing one?s own potential as a
social worker within the social work system,
Final Exam
258
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
259
DÖÇ-4
x
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sosyal Hizmette Alan Çalışması II
İngilizce / English
Field Survey at Social Work II
Dersin Kodu
Course Code
SOH 402
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/2
0
24
(0– 26)12
15
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu dersin amacı, lisans eğitimi dahilinde kuram ve araştırma
bilgilerinin uygulamaya dönüştürülerek uzun vadede kalıcı hale
gelmesini sağlamaktır. Bu çerçevede öğrenciler sosyal hizmet
mesleğinin uzmanlık alanlarını daha yakından tanıyacak ve mezun
olmadan önce alanda mesleklerini icra etme fırsatı yakalamış
olacaklardır.
The objective of the course is to apply the theoretical knowledge
acquired in the undergraduate program to practice. Thus, learners will
have a change to get to know social work profession fields closely and
to practice in the field before graduation.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
260
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Sosyal
çalışmacının/sosyal
hizmet
uzmanının ne yaptığını kavrar.
2) Sosyal hizmetin temel öğelerini ve sosyal
hizmetin kuramsal temellerinin gelişimini
bilir.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Eleştirel düşünme yeteneğini sosyal hizmet
alanında uygular.
2) Sosyal hizmet alanında hizmet veren
kuruluşlardaki yapıyı inceleyerek sistemler
arasında ilişki kurar.
3) Sosyal hizmet müdahalesi kapsamında
çalışacak müracaatçı sistemlerinin
sorun/ihtiyaçlarını belirler.
4) Sosyal hizmet mesleğinin tekniklerini
uygular.
Yetkinlikler
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Grasp what social workers actually do.
2) Identify the development of theoretical bases and
the basic principles of social work.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Apply critical thinking skills within the context of
professional social work practice.
2) By observing the structure of social service
institutions, form relationship between systems.
3) Determine problems and needs of clients in social
work intervention extent.
4) Apply the techniques of social work profession.
Competences
261
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Uygulama yapılan alanı tanıma
Recognition of social work practice field
2
Uygulama yapılan alanı tanıma
Recognition of social work practice field
3
Kurumdaki müracaatçıya uygun sosyal hizmet
müdahalesi geliştirme
Developing suitable social work intervention methods to
the clients in the institution
4
Kurumdaki müracaatçıya uygun sosyal hizmet
müdahalesi geliştirme
Developing suitable social work intervention methods to
the clients in the institution
5
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
6
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
7
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
8
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
9
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
10
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
11
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
12
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
13
Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının
uygulanması
Application of the social work intervention plan
Değerlendirme
Evaluation
14
262
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-2
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
263
DÖÇ-5
x
x
DÖÇ-6
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Uygulamalı Sosyal Çalışma Araştırmaları ve Bitirme Tezi
II
İngilizce / English
Social Work Researchs and Graduation Project II
Dersin Kodu
Course Code
SOH 404
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/2
2
0
(2–0)2
6
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu dersin amacı, genelci sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde bilimsel
araştırma sürecini bütünsel olarak kavrama ve uygulamanın
öğrenilmesidir. Öğrenci bu dersle birlikte eğitim hayatı boyunca
öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bütünleştirmiş ve mezun
olmadan önce bir proje oluşturmuş olacaktır.
This course aims to help learners comprehend and practice their
knowledge on scientific research process as a whole with regard to
generalist social work approach. Learners can integrate theoretical
and practical knowledge of social work gained through the
undergraduate education by planning a project and practicing it.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Method
Method
Adedi
Quantity
264
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
50
Final Sınavı
Final Examination
1
50
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
8) Bilimsel bilgi elde etmede kullanılan
yöntemleri açıklar.
9) Güncel sosyal hizmet literatürünü bilir.
10) Araştırma ve sosyal hizmet arasındaki
ilişkiyi açıklar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
5) Sosyal hizmete ilişkin bir sorun alanında
bilimsel araştırma sürecini bir bütün olarak
planlar.
6) Araştırmanın sonucu olarak bir proje üretir.
7) Bu projeyi belirleyen sosyal hizmet alanına
uygular.
Yetkinlikler
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
8) Explain the methods used in obtaining scientific
knowledge.
9) Recognize current social work literature.
10) Explain the relationship between research and
social work practice.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
8) Plan scientific research on a social work problem
areas.
9) Develop a project as a result of research.
10) Apply this project to the specific social work field.
Competences
265
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Araştırma aşamasındaki eksiklerin gözden
geçirilmesi
Determining the flaws in the process of research
2
Araştırmanın sürdürülmesi
Carrying on research
3
Araştırmanın sürdürülmesi
Carrying on research
4
Araştırmanın sürdürülmesi
Carrying on research
5
Araştırmanın sürdürülmesi
Carrying on research
6
Araştırmanın sürdürülmesi
Carrying on research
7
Araştırmanın sürdürülmesi
Carrying on research
8
Araştırmanın sürdürülmesi
Carrying on research
9
Araştırmanın sürdürülmesi
Carrying on research
10
Araştırmanın sürdürülmesi
Carrying on research
11
Araştırmanın sürdürülmesi
Carrying on research
266
12
Sonuçlandırma
Conclusion
13
Bütünüyle değerlendirme
Evaluation as a whole
Bütünüyle değerlendirme
Evaluation as a whole
14
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-4
x
DÖÇ-5
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
267
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Afetlerde Sosyal Hizmet
İngilizce / English
Social Work in Disasters
Dersin Kodu
Course Code
SOH 406
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/2
3
0
(0-3)3
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu dersin amacı afet yönetimiyle ilgili temel kavramları öğretmek, afet
yönetimi hakkında temel bilgileri vermek ve afet yönetimi hakkında bir
giriş sunmaktır.
The aim of this course is to provide students with information about
the fundamental concepts of and basic information about disaster
management.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Method
Method
Adedi
Quantity
268
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Afet yönetim yöntemlerini inceler.
2) Afet yönetimiyle ilgili pratik bilgi oluşturur.
3) Afet yönetiminin temel kavramlarını
tanımlar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Afet yönetimiyle ilgili hukuki düzenlemeleri
yorumlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği
1) Afet yönetiminin temel sorunlarına yönelik
çözüm önerilerini değerlendirir.
Öğrenme Yetkinliği
1) Kentleşme sorunları bağlamında afet
yönetiminin rolünü değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Türkiye´de afet yönetiminin başarısızlığını
tartışır.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Afet yönetimi bağlamında yerel ve merkezi
yönetimin yetkilerini tartışır.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual knowledge.)
1) Identify the methods for disaster management.
2) Define practical information about disaster
management.
3) Define
essential
concepts
of
disaster
management.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Interpret legal regulations about disaster
management.
Competences
Autonomy & Responsibility
1) Evaluate solution proposals for basic problems of
disaster management.
Learning to Learn
1) Evaluate the role of disaster management with
regard to urbanization problems.
Communication & Social
1) Discuss failure of disaster management in Turkey.
Field-based Competence
1) Discuss the authority of central and local
government with regard to disaster management.
269
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Afetler ve Türkiye
Disasters and Turkey
2
Türkiye´deki afetler: Deprem
Disasters in Turkey: Earthquake
3
Türkiye´deki afetler: Yangın
Disasters in Turkey: Fire
4
Türkiye´deki afetler: Sel
Disasters in Turkey: Flood
5
Türkiye´deki afetler: Heyelan
Disasters in Turkey: Landslide
6
Afet yönetiminin unsurları
Elements of disaster management
7
Afet yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeler
Legal regulations about disaster management
8
Afet yönetimiyle ilgili kuruluşlar: merkezi
yönetim
Institutions about disaster management: central
government
9
Afet yönetimiyle ilgili kuruluşlar: Merkezi
yönetim
Institutions about disaster management: Central
government
10
Afet yönetimiyle ilgili kuruluşlar: yerel yönetim Institutions about disaster management: local government
270
11
Afetler öncesi alınacak önlemler
Precautions to take before disasters
12
Afetler sonrası alınacak önlemler
Precautions to take after disasters
13
Afet yönetimi ve planlama
Disaster management and planning
Genel değerlendirme
General evaluations
14
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
DÖÇ-5
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
271
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Halk Sağlığı
İngilizce / English
Public Health
Dersin Kodu
Course Code
SOH 410
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/2
3
0
(0– 3)3
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğrencilerin; epidemiyoloji ve epidemiyolojik araştırma yöntemlerini
kavramasının yanında, toplum yapısının belirlenmesi, sağlığı etkileyen
faktörler, bir toplumun sağlık düzeyini gösteren ölçütler ve sağlık
sistemlerinin yapısı konularında bilgi ve becerilerini geliştirmesini
sağlamaktır.
The purpose of the course is to provide students with the skills and
knowledge about epidemiology and epidemiological research
methods, the structure of society, factors that affect health, measures
of health status of a community and the structure of health care
systems.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
272
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Toplum sağlığı ve epidemiyolojisi ile ilgili
temel kavramları tanımlar.
2) Toplum sağlığının temel ilkelerini tanımlar.
3) Toplum sağlığını etkileyen faktörleri
adlandırır.
4) Sağlık ölçütlerini sıralar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Toplum
sağlığına
yönelik
hizmet
sunumunda sahip olduğu temel düzeydeki
bilgiyi kullanır.
2) Toplum sağlığı örgütlenmesini yorumlar.
3) Toplum sağlığı açısından sağlık eğitiminin
önemini örnekler.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği
1) Toplum sağlığını etkileyen genel durumlara
yönelik
hizmet
sunumunda
temel
düzeydeki sorunları irdeleyerek çözüm
önerileri geliştirir.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Toplum sağlığını etkileyen genel durumlara
yönelik
hizmet
sunumunda
sağlık
planlaması,
organizasyonu
ve
değerlendirmesini yapar.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
1) Define the basic concepts of public health and
epidemiology.
2) Define the basic principles of public health.
3) Tell the importance of the factors affecting public
health.
4) List health criterias.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
1) Use the basic information for public health service
delivery.
2) Interpret the public health organization.
3) Illustrate the importance of health education for
the public health.
Competences
Autonomy & Responsibility
1) Develop solutions by examining the general
conditions affecting the public health service
delivery.
Field-based Competence
1) Make health planning, organization and
evaluation of the general conditions affecting the
public health service delivery.
273
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Toplum sağlığının tarihsel gelişimi,toplum
sağlığı tanımı ve kavramları
The historical development of public health, The definition
and concepts of public health
2
Toplum sağlığının temel ilkeleri
The basic principles of public health
3
Toplum, Sağlık-Hastalık kavramları
Public, Health-Illness Concepts
4
Sağlığa etki eden faktörler (sağlık düzeyini
etkileyen sosyal faktörler, cinsiyet sağlık
etkileşimleri, demografik yapı, eğitim, meslek,
gelir düzeylerinin sağlıkla ilişkilendirilmesi)
The factors affecting the health (social factors, gender,
health interactions, demographic structure, education,
occupation, income level, that affect health level)
5
Epidemiyoloji
Epidemiology
6
Epidemiyolojik araştırma tipleri/epidemiyolojik Epidemiological research types / basic features of
araştırmaların temel özellikleri
epidemiological studies
Epidemiyolojik araştırma tipleri/epidemiyolojik Epidemiological research types / basic features of
araştırmaların temel özellikleri
epidemiological studies
7
Toplumun sağlık düzeyini gösteren ölçütler
Measures of public health status
8
Toplum sağlığı örgütlenmesi
Public health organization
9
Toplum sağlığı açısından sağlık planlaması,
organizasyonu ve değerlendirilmesi
Planning, organizing, evaluation for public health
10
Toplumda çocuk sağlığı, adolesan sağlığı,
bağışıklama
Child health, Adolescent health, Immunization
11
Toplumda yaşlı sağlığı
Health of the elderly in the society
12
Toplum sağlığı açısından sağlık eğitimi ve
önemi
The importance of health and health education for public
health
13
Çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıklar ve kontrolü
Environmental health, control of infectious diseases
Toplum sağlığının temel ilkeleri
The basic principles of public health
14
274
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
P.Ö.Ç.
12
P.Ö.Ç.
13
P.Ö.Ç.
14
P.Ö.Ç.
15
P.Ö.Ç.
16
P.Ö.Ç.
17
P.Ö.Ç.
18
P.Ö.Ç.
19
P.Ö.Ç.
20
P.Ö.Ç.
21
P.Ö.Ç.
22
DÖÇ-1
x
x
DÖÇ-2
x
x
DÖÇ-3
x
x
DÖÇ-4
x
x
DÖÇ-5
x
x
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DOÇ-9
DÖÇ-10
x
x
x
x
x
x
x
x
275
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Okul Sosyal Hizmeti
İngilizce / English
School Social Work
Dersin Kodu
Course Code
SOH 408
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/2
3
0
(0– 3)3
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Dersin temel amacı, öğrencilere okul sosyal hizmetinin tarihçesini,
kapsamını, bu alanda karşılaşabilecekleri sosyal sorunların neden ve
sonuçlarını, çözüm yolları ile birlikte öğretmektir.
Provide information about the history and content of school social
work; causes and outputs of social problems which they will be able to
meet in this field and the methods of solving the problems.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
276
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
22) Okul ve okul sosyal hizmetini tanır.
23) Aile - okul öğrenci ilişkilerini amaca yönelik
olarak kullanır.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
22) Recognize a school and school social service.
23) Use for the purpose of family - school- student
relations.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
32) Vaka raporu yazar.
33) Mesleğinin değerleri ve etik standartlarına
uygun davranır.
34) Çok disiplinli ekip ile çalışma becerisi
edinir.
35) Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu etkin iletişimi
kurar.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Competences
6) Write case reports.
7) Behave accordingly with the values and ethical
standards of their profession.
8) Gain the ability to work with multi-disciplinary
teams.
9) Provide effective communication.
277
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Eğitimde ve okul sosyal hizmet
uygulamalarında sosyal ve politik eğilimlerin
etkilenmesi
Influencing social and political trends in education and
school social work practices
2
Okul sosyal hizmetinde ekolojik perspektif ve
uygulama pratikleri
Ecological perspective- implementation practices in school
social work
3
Uygulamaya yönelik okul organizasyonları ve
toplumsal sistemler
School organization and community systems of practice
4
Görüşmeye yanıt- okul sosyal hizmet
uygulamalarıyla desteklenmiş müdahaleler ve
çok boyutlu önlemler
Response to intervention- a multi-dimensional prevention
and practices supported by the school of social work
intervention
5
Hassas öğrenci grupları, okul şiddeti, kriz
müdahaleleri
Vulnerable student populations, school violence, crisis
intervention
6
Başarı, devamlılık ve devamsızlık
Achievement, attendance and nonattendance
Engelli öğrenciler
Students with disabilities
7
Değerlendirme ve planlama
Assessment and planning
8
Ailelerle okul sosyal hizmeti
School social work with families
9
Aileleri güçlendirmeye yönelik okul sosyal
hizmeti
School social work empowering families
10
Okulda mental sağlık
School mental health
11
Öğrenciler, bireyler ve gruplarla okul sosyal
hizmeti
School social work with students, individuals and groups
12
Danışma, işbirliği ve ekip çalışması. Okulda
karar vermede mahremiyet ve etik kriterler
Consultation, collaboration and teaming. Privacy and
ethical criteria at schools
13
Değerlendirme uygulamaları
Assessment practices
Okul sosyal hizmetinde ekolojik perspektif ve
uygulama pratikleri
Ecological perspective- implementation practices in school
social work
14
278
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-2
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
279
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sokak Sosyal Hizmeti
İngilizce / English
Street Social Work
Dersin Kodu
Course Code
SOH 412
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/2
3
0
(0– 3)3
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Dersin amacı, öğrencilerin toplumsal bir çevre olarak sokak ortamını
anlamaları ve sokakta yaşayanlara götürülen hizmetleri
kavramalarıdır.
Aim of the lecture is understandability of street setting as social
environment of students and comprehending services towards people
who live in streets.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
280
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
24) Toplumsal bir çevre olarak sokak
çalışmasının tanımını ve kapsamını öğrenir.
25) Sokak çalışmasında ekip çalışmasının ve
sosyal hizmetin rolü-işlevlerini öğrenir.
26) Çocuk ve gençlik merkezlerinin tanımını
öğrenir.
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual
knowledge.)
24) Know street as a social environment definition
and context.
25) Know the street work team work in street work
and role-functions.
26) Define the social work children who to be worked
in streets.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
36) Vaka raporu yazar.
37) Atık madde toplayan yetişkinler ve
çocuklar evsizler Türkiye’de sokak sosyal
hizmeti hakkında bilgi sahibi olur.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
Yetkinlikler
Competences
10) Write case reports.
11) Know about the adults and children who collect
rubbish homeless people street social work in
Turkey.
281
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
1
2
3
4
5
6
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
Tanışma ve Derse Oryantasyon
TOPICS
Introduction
Toplumsal Bir Çevre Olarak Sokak
Street as social environment
Sokak Çalışmasının Tanımı ve Kapsamı
Definition and context of street work
Sokak Çalışmasında Ekip Çalışması ve Sosyal
Hizmetin Rolü-İşlevleri
Team work in street work and role-functions of social work
Sokakta Çalıştırılan Çocuklar
Children who to be worked in streets
Atık Madde Toplayan Yetişkinler ve Çocuklar
Adults and children who collect rubbish
Mid term
Ara sınav
Homeless people
7
Evsizler
8
Kurum Ziyareti
9
Öğrencilerin Hazırladığı Ödevlerin Sunumu
10
Öğrencilerin Hazırladığı Ödevlerin Sunumu
11
Öğrencilerin Hazırladığı Ödevlerin Sunumu
12
Corporation visit
Presentation of students about their visit
Presentation of students about their visit
Presentation of students about their visit
Sokak Çalışması ve Sosyal Hizmet Müdahalesi
Street work and social work intervention
282
13
14
Türkiye’de Sokak Sosyal Hizmeti Nasıl
Gelişebilir?
How street social work can be developed in Turkey?
Final Sınavı
Final Exam
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-1
x
DÖÇ-2
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-3
x
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
283
DÖÇ-6
284
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
5 142 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content