close

Enter

Log in using OpenID

01. COGRAFYA 09 KK

embedDownload
9.SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
01
Doğa ve İnsan Harita Bilgisi 1
Aşağıdakilerden hangisi doğanın insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkisine örnek gösterilemez?
5.
Aşağıdaki çizik ölçeklerden hangisi ile hazırlanan haritalarda hata oranı daha azdır?
A) Dağlık ve engebeli alanlarda kara ve demir yolu ulaşımının gelişmemiş olması
A)
10
0
10
20
30
40 km
B) Kutuplara yakın yerlerde nüfusun seyrek olması
B)
15
0
15
30
45
60 km
C) Yaz yağışlarının görüldüğü kıyı bölgelerinde deniz turizminin gelişmemiş olması
C)
30
0
30
60
90
120 km
D)
50
0
50
E)
100
0
100
R
İ
T
D) Sanayi bölgelerinde hava kirliliğinin fazla olması
E) Çöl bölgelerinde tarımsal faaliyetlerin yapılamaması
2.
150
200 km
200
300
400 km
K
E
I. Atmosfer → Hava küre
II. Biyosfer → Su küre
III. Litosfer → Taş küre
6.
IV. Hidrosfer → Canlı küre
N
R
Ö
Renklendirme yöntemiyle çizilen Türkiye fiziki haritasında, sırasıyla hangi bölgede kahverengi, hangi bölgede yeşil renk daha fazladır?
Yukarıda verilen doğal ortam ve tanımı karşılaştırmalarından hangileri doğrudur?
A) Karadeniz - Marmara
A) Yalnız II
B) Doğu Anadolu - Marmara
B) Yalnız III
D) II ve III
3.
100
C) I ve III
E) II ve IV
C) Ege - Doğu Anadolu
D) Güneydoğu Anadolu - Doğu Anadolu
E) Marmara - Ege
Aşağıda verilen kavramlardan hangileri arasında bağlantı kurulamaz?
A) İklim → Doğal bitki örtüsü
B) Güneş ışınlarının düşme açısı → Sıcaklık dağılışı
C) Yükselti → Sıcaklık
7.
1/200 000 ölçekli bir haritada 8 cm gösterilen bir uzunluk,
ikinci haritada 4 cm gösterilmiştir.
D) Yer altı kaynakları → Yükselti
Buna göre, ikinci haritanın ölçeği nedir?
E) Basınç → Yükselti
A) 1/40 000
B) 1/50 000
D) 1/400 000
4.
C) 1/100 000
E) 1/800 000
Aşağıdakilerden hangisinde, coğrafyanın nedensellik
ilkesi kullanılmıştır?
A) Muz ve çayın Türkkiye’de yetişme alanı en dardır.
B) Ayçiçeği en fazla Marmara Bölgesi’nde yetiştirilir.
C) Yaz yağışlarından dolayı Karadeniz kıyılarında pamuk
yetiştirilmez.
D) Kırmızı mercimek Güneydoğu Anadolu’da, yeşil mercimek İç Anadolu’da yoğun olarak yetiştirilir.
E) Asıl ekonomik fonksiyonu hayvancılık olan Doğu Anadolu’da tarım da yapılmaktadır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi, tüm haritalardan yararlanılarak elde edilecek bilgilerden biri değildir?
A) Yön bulma
B) Alan hesaplamaları
C) Uzunluk hesaplamaları
D) Coğrafi koordinatları belirleme
E) İki nokta arasında profil çıkarma
01
Doğa ve İnsan Harita Bilgisi 1
9.
13.
Boylam
5°
0°
10°
5°
15°
20°
Aşağıda tabloda, beş ülkenin enlem ve boylam dereceleri
yaklaşık olarak verilmiştir.
20°
I
ÜLKELER
15°
E
n
10° l
e
5° m
II
III
V
IV
Enlem
dereceleri
Boylam
dereceleri
I.
Mýsýr
22° - 32° K
25° - 37° D
II.
Þili
18° - 55° G
68° - 72° B
III.
Türkiye
36° - 42° K
26° - 45° D
0°
IV. G.Afrika Cumhuriyeti
22° - 35° K
15° - 33° D
5°
V.
17° - 32° K
85° - 115° B
Meksika
Eşit büyüklükteki kağıtlara kağıtların tamamı kullanılarak yukarıda gösterilen taralı alanların haritaları çizildiğinde hangi haritaların ölçekleri daha küçük olur?
Buna göre, bu ülkelerin yerel saat farkı en az olandan
en fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I ve III
A) II, I, IV, III, V
B) I ve V
C) II ve III
D) II ve IV
E) IV ve V
B) II, I, III, IV, V
R
İ
T
C) V, III, IV, I, II
D) II, V, IV, I, III
E) III, I, IV, V, II
Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir fiziki haritada,
yeşil renk ile gösterilen bir bölge için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
K
E
14.
A) Nüfusu fazladır.
B) Platoluk bir arazidir.
N
R
Ö
C) Tahıl üretimi fazladır.
D) Ormanlar geniş yer kaplar.
E) Yükseltisi 500 metreden azdır.
11.
Batý
Körfez Yayınları
10.
G
Batý
D) Yamaç
Doðu
T
Doðu
G
Batý
Doðu
A) K ve L
G
R
Doðu
B) K ve T
D) M ve T
C) L ve M
E) T ve R
C) Tepe
E) Kapalı çukur
15.
12.
L
Yukarıda Güneş’in konumları gösterilen merkezler aynı
enlem üzerinde yer aldığına göre, hangi ikisi arasındaki
boylam farkı en fazladır?
Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yoktur?
B) Vadi
M
Batý
Doðu
Batý
Deniz
A) Kıyı çizgisi
K
G
G
Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile çizilmiş fiziki haritalar yer şekillerini gerçeğe en yakın şekliyle gösterir?
M noktası 26° doğu meridyeni ile 42° kuzey paraleli, T noktası ise 45° doğu meridyeni ile 36° kuzey paraleli üzerindedir.
A) Kabartma
B) Tarama
Buna göre, M noktası T noktasına göre hangi yönde
bulunmaktadır?
C) İzohips
D) Gölgelendirme
A) Kuzeybatı
E) Reklendirme
Cevap Anahtarı
D) Güneybatı
Bu testin cevapları 2. testin arkasındadır.
B) Doğu
C) Kuzeydoğu
E) Güneydoğu
9.SINIF
GENEL
COĞRAFYA
5.
Aşağıda üç farklı haritanın gösterdiği konular verilmiştir.
X
Dağlar, ovalar ve platolar
Ülke ve il sınırları
Nüfusun dağılışı
K
00
14
50
Y
14
1.
02
Doğa ve İnsan Harita Bilgisi 2
Bu haritalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Yukarıdaki izohips haritasıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Siyasi, Fiziki, Beşerî
B) Beşerî, Siyasi, Fiziki
R
İ
T
A) Yöredeki en yüksek yer Y’dir.
C) Fiziki, İdari, Beşerî
B) Yöredeki akarsuların akış hızları farklıdır.
D) Fiziki, Beşerî, Siyasi
C) Yörede bir tane kapalı çukur bulunmaktadır.
E) Siyasi, Beşerî, Fiziki
D) X’in yükseltisi 1600 metreden fazladır.
K
E
E) Y tepesinin doğu yamacı batı yamacından daha diktir.
2.
N
R
Ö
1/50 ölçekli bir planda 48 cm2 gelen bir odanın gerçek
alanı kaç m2 dir?
A) 10
3.
B) 12
C) 24
D) 48
6.
E) 100
Aşağıda bir yörenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritası
verilmiştir.
Deniz
L
K
Küçük ve büyük ölçekli fiziki haritalar aşağıdakilerden
hangisi açısından benzerlik göstermez?
Haritadaki L noktasının yükseltisi 200 metre olduğuna
göre, K noktasının yükseltisi kaç metredir?
A) Profil çıkarma yöntemi
B) Alan hesaplama yöntemi
A) 25
C) Eğim hesaplama yöntemi
B) 50
C) 75
D) 100
E) 125
D) Uzunluk hesaplama yöntemi
E) Gerçek alanların haritadaki boyutları
7.
4.
Aşağıdaki haritada eş yükselti eğrileri 100’er metrelik aralıklarla çizilmiştir.
x
Bir akarsu yatağı boyunca eş yükselti eğrilerinin sık olduğu bölgeden seyrek olduğu bölgeye geçildiğinde,
aşağıdaki değişikliklerden hangisi gerçekleşir?
A) Akarsu havzası genişler.
B) Akarsuyun akış hızı azalır.
Deniz
C) Akarsu denge profiline ulaşır.
Buna göre, X noktası hangi yükselti aralığında bulunur?
D) Akarsu üzerinde ulaşım yapılır.
A) 200 - 300
E) Akarsuyun enerji potansiyeli yükselir.
D) 500 - 600
B) 300 - 400
C) 400 - 500
E) 600 - 700
02
Doğa ve İnsan Harita Bilgisi 2
8.
10.
X
D
e
n
i
z
25
0
Y
Yukarıdaki izohips haritası renklendirme metodu ile
çizilmiş olsaydı X ve Y noktaları hangi renk ile gösterilirdi?
Aşağıda bir tepeye çıkan beş yolun ortalama eğimleri verilmiştir.
1. yol → % 46
2. yol → % 35
3. yol → %15
4. yol → % 20
5. yol → % 7
Buna göre, hangi yoldan tepeye çıkan dağcılar daha
uzun mesafe yol alır?
A) 1.
X
Y
A) Yeşil
Sarı
B) Yeşil
Koyu kahverengi
C) Turuncu
Sarı
D) Sarı
Koyu kahverengi
E) Açık kahverengi
Yeşil
11.
0°
40°
N
R
Ö
Y
100
Deniz
Körfez Yayınları
70°
Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen X - Y kesitinin
profili aşağıdakilerden hangisidir?
metre
400
A)
300
200
200
100
100
X
metre
400
Y
X
C)
300
200
200
100
100
X
Y
B) II
Türkiye’de ileri saat uygulamasının olduğu bir günde,
aşağıda verilen illerden hangisinin yerel saati ile ortak
saati arasındaki zaman farkı daha azdır?
Y
3.D
E) V
Meridyenlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, Dünya’nın şekline bağlı olarak ortaya çıkmamıştır?
A) Edirne
100
2.C
D) IV
Y
13.
X
C) III
E) İki meridyen arası mesafenin Ekvator’da en fazla olması
200
1.D
V
D) İki meridyen arasındaki zaman farkının 4 dakika olması
300
Test 01 CA
III
IV
C) Meridyenlerin birbirlerine paralel uzanmamaları
E)
metre
400
II
Yandaki şekilde başlangıç
meridyeni üzerinde yer alan
beş merkezden hangisinde
50 meridyen doğuya doğru
gidilirse daha az yol alınmış
olur?
B) İki meridyen arası mesafenin aynı olmaması
D)
X
E) 5.
A) 360 tane olması
Y
metre
400
300
12.
B)
metre
400
300
A) I
D) 4.
R
İ
T
I
K
E
25°
X
C) 3.
0°
50°
9.
B) 2.
4.C
B) İzmir
D) Sivas
5.A
6.B
7.D
8.E
9.E
10.E
11.E
C) Antalya
E) Iğdır
12.A
13.A
14.B
15.A
9.SINIF
GENEL
1.
03
Yerküre’nin Şekli ve Hareketleri
Aşağıdaki şekilde, Kuzey Yarım Küre’de yer alan bir merkezde belirli tarihlerde Güneş’in ufuk hattındaki yolu gösterilmiştir.
4.
Aşağıdaki şekillerde aydınlanma çizgisinin Güney Kutup
Noktası’ndaki konumları gösterilmiştir.
21 Aralık’ta aydınlanma çemberinin konumu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
r
Ekvato
.
kD
Oðla
B)
Ekv
ato
r
Oð
lak
D.
COĞRAFYA
G
D.
E) Güneş ışınları Ekvator üzerindeki noktalara tam öğle
vaktinde dik açıyla düşer.
D.
D) Ekvator’da gündüz süresinin gece süresinden uzun olması
E) Ortalama yükseltilerinin farklı olması
D) Aynı boylam üzerindeki merkezlerde güneşin doğuş
vakti aynıdır.
or
D) Yarım kürelerinin farklı olması
C) Dünya’nın her yerinde gece - gündüz eşitliği yaşanır.
lak
C) Güney Kutup Dairesi’nde gece süresinin 24 saat olması
C) Toprak türlerinin farklı olması
B) Aydınlanma dairesi kutup noktalarından geçer.
Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik geldiği bir
günde, yeryüzünde aşağıdakilerden hangisi gözlenir?
B) Aydınlanma dairesinin kutup noktalarından geçmesi
B) Bitki örtüsünün farklı olması
A) Güneş ışınları tüm enlemlere aynı açıyla gelir.
G
A) Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanması
A) Yer şekillerinin farklı olması
Aşağıdakilerden hangisi, ekinoks tarihlerinin özelliklerinden biri değildir?
vat
5.
Oð
N
R
Ö
İtalya ve Şili’de aynı tarım ürününün yılın farklı dönemlerinde olgunlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
G
Ek
D) Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü
E)
D)
Ekv
ato
r
Oð
lak
D.
lak
r
to
C) Yer şekillerinin engebeli olması
3.
Oð
B) Dünya yörüngesinin elips şeklinde olması
2.
G
K
E
A) Dünya’nın geoid şekli
E) Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemin çakışmaması
va
Güneş’in ufuk hattındaki yolunun yıl içinde bu şekilde
değişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
R
İ
T
Ek
C)
G
E) Güney Yarım Küre’de yaz gündönümü yaşanması
6.
Kuzey Yarım Küre’de yer alan bir merkezde, aşağıda
verilen tarihlerden hangileri arasında gündüz süresi
sürekli uzamaktadır?
A) 21 Aralık - 21 Haziran
B) 21 Haziran - 21 Aralık
C) 21 Mart - 23 Eylül
D) 23 Eylül - 21 Mart
E) 3 Ocak - 4 Temmuz
03
Yerküre’nin Şekli ve Hareketleri
11.
90°
45°
I
Kuzey
V
lge
30°
Gö
70°
90°
21
Aralýk
Yukarıdaki şekilde verilen noktaların hangisinde, Dünya’nın çizgisel hızı en fazladır?
B) II
Gö
Gö
IV
lge
0°
lge
III
lge
25°
II
A) I
Aşağıdaki şekillerde, bir cismin dört farklı tarihteki gölge
boyları ve gölge yönleri gösterilmiştir.
Gö
7.
C) III
D) IV
21
Mart
21
Haziran
23
Eylül
Buna göre, bu cisim aşağıda verilen yerlerden hangisinde yer alır?
E) V
A) Yengeç Dönencesi’nde
B) Ekvator’da
R
İ
T
C) Oğlak Dönecesi’nde
D) Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında
8.
A) Muson rüzgârlarının oluşması
C) Haritalarda bozulmaların olması
D) Dinamik basınç kuşaklarının oluşması
E) Güneş ışınlarının düşme açısının değişmesi
N
R
Ö
Körfez Yayınları
K
E
B) Gece ve gündüzün ardalanması
9.
E) Ekvator ile Oğlak Dönencesi arasında
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın yıllık ve günlük
hareketi ile şekline bağlı olarak oluşmaktadır?
12.
Orta Kuşak’ta dört mevsimin belirgin olarak yaşanabilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya yörüngesinin elips şeklinde olması
B) Dünya ekseninin ekliptik düzleme dik olmaması
C) Tüm meridyen yaylarının kutup noktalarında birleşmesi
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın yıllık hareketinin
bir sonucu değildir?
D) Dünya’nın günlük hareketinin batıdan doğuya doğru olması
A) Dünya’nın Güneş’e yaklaşıp uzaklaşması
E) Sıcaklıkların Ekvator’dan kutuplara doğru azalması
B) Güneş’in doğuş ve batış saatinin değişmesi
C) Aydınlanma dairesinin yer değiştirmesi
D) Güneş ışınlarının düşme açısının değişmesi
E) Dinamik basınç merkezlerinin oluşması
10.
13.
Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş yönü doğudan batıya doğru olsaydı, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi?
A) Güneş, Kars’ta tepe noktasına ulaştığında Edirne’de
henüz öğle vaktinin yaşanmamış olması
21 Haziran tarihinde, aşağıdaki merkezlerden hangisinde gündüz süresi en kısadır?
B) Bursa’da yerel saatin Malatya’dan ileri olması
A) Yengeç Dönencesi üzerinde
C) Kuzey Yarım Küre’deki sürekli rüzgârların esme yönlerinde sapmanın olması
B) 50° güney enleminde
C) Kuzey Kutup Dairesi üzerinde
D) 40° kuzey enleminde
D) Türkiye’de ortak saatin İngiltere’nin ortak saatinden geri olması
E) Oğlak Dönencesi üzerinde
E) İzmir’de Güneş’in Konya’dan daha erken doğması
Test 02 CA
1.C
2.B
3.E
4.B
5.C
6.D
7.C
8.D
9.A
10.E
11.E
12.D
13.E
9.SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
2.
Aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde iklimin etkisi
yoktur?
5.
Atmosferle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Ekonomik faaliyetler
A) İçinde en fazla bulunan gaz oksijendir.
B) Ulaşım faaliyetleri
B) İklim olaylarının oluşumuna neden olur.
C) Sanayi faaliyetleri
C) Gündüz cisimlerin gölgesi tam karanlık olmaz.
D) Tarımsal faaliyetler
D) Yeryüzünün aşırı soğumasını ve ısınmasını engeller.
E) Dağların uzanış doğrultusu
E) Atmosfer içinde sıcaklık ve basınç sabit değildir.
Aşağıdakilerden hangisi, Güneş’i doğrudan görmeyen
yerlerin de aydınlık olmasına neden olmaktadır?
6.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi, enlem ile sıcaklık arasındaki
ilişkiye örnek olarak gösterilemez?
K
E
A) Finlandiya’nın sıcaklık ortalamasının Türkiye’den düşük olması
A) Bitkilerin fotosentez yapması
B) Okyanusların geniş alan kaplaması
C) Atmosferde % 78 oranında azot bulunması
N
R
Ö
D) Güneş ışınlarının atmosferde dağılmaya uğraması
B) Kanada’da ormanların iğne yapraklı ağaçlardan, Endonezya’da ise geniş yapraklı ağaçlardan oluşması
C) Türkiye’de kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken güneyden esen rüzgârların sıcaklığı artırması
E) Amosferde gaz yoğunluğunun yükseklere çıkıldıkça
azalması
3.
04
İklim Bilgisi 1
D) En yüksek sıcaklıkların dönenceler çevresinde olması
E) Brezilya’da kalıcı karlar 5000 metreden başlarken, Antarktika’da deniz seviyesinden başlaması
Aşağıdakilerden hangisi, troposferin özelliklerinden
biri değildir?
A) Farklı gazlardan oluşması
7.
B) Meteorolojik olaylara neden olması
Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden
biri değildir?
A) Enlem
C) Yerden yükseldikçe yoğunluğunun azalması
B) Bitki örtüsü
D) Rüzgâr
D) Daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınması
C) Basınç
E) Sıcaklık
E) Yalnızca yatay yönlü hava hareketlerinin görülmesi
8.
4.
Yazın denizden karaya doğru esen rüzgârlar serinleticidir.
Gündüz, denizden karaya doğru esen rüzgârlar serinleticidir.
Yukarıda verilen sonuçların ortaya çıkmasında etkili
olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Kuzey Yarım Küre’de bulunan bir kişi bulunduğu yerden
kuzeye doğru 500 km gittiğinde, ulaştığı yerin sıcaklık ortalamasının, geldiği yerdekinden daha yüksek olduğunu
söylemiştir.
Bu kişinin ulaştığı yer, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Bir dağın zirvesi
B) Deniz kıyısı
A) Bakı
B) Yükselti
C) Sürekli rüzgâr kuşağı
C) Rüzgârlar
D) Enlem
D) Orman üst sınırı alçak olan bir yer
E) Karasallık-denizellik
E) Güneşlenme süresi yetersiz bir yer
04
İklim Bilgisi 1
9.
12.
Aşağıdakilerden hangisi üzerinde atmosferin bir etkisi
yoktur?
M
L
K
A) Isı, ışık ve sesin dağılmasında
N
B) Sıcaklık farkının azalmasında
P
C) Yazların sıcak, kışların soğuk olmasında
D) Dünya’ya gelen meteorların yeryüzüne tek parça olarak düşmesinin engellenmesinde
Ocak ayında yukarıdaki haritada taranmış olarak gösterilen bölgelerin hangileri arasındaki sıcaklık farkının
temel nedeni okyanus akıntılarıdır?
E) Güneş’i doğrudan görmeyen yerlerin de aydınlık olmasında
A) K ve L
B) P ve M
C) N ve P
D) K ve M
10.
Yandaki şekilde 40° enlemi üzerindeki bir dağa
tam öğle vaktindeki güneş ışınlarının düşme
açısı gösterilmiştir.
Kuzey
R
İ
T
Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının
düşme açısının küçülmesine bağlı olarak sıcaklıklar da
azalır.
K
E
Güney
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgi ile çelişir?
A) Kuzey Yarım Küre’de kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı azaltması
A) Güney Yarım Küre’de yer alır.
B) Güney Yarım Küre’de kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı arttırması
N
R
Ö
C) Sıcaklık değerleri güney yamacında daha fazladır.
D) Güney yamacında güneşlenme süresi daha fazladır.
E) Tarım ürünleri güney yamacında daha erken olgunlaşır.
Körfez Yayınları
Buna göre, bu yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
B) Kuzey yamacında karlar daha geç erir.
11.
13.
E) N ve L
D) Güney Avrupa kıyılarının Kuzey Avrupa kıyılarından
daha sıcak olması
E) Kanada’nın doğu kıyılarının aynı enlemde yer alan Batı
Avrupa kıyılarından daha soğuk olması
Aşağıdaki şekildeki K noktasından hareket eden bir kişi önce M’ye, sonra T’ye gidiyor. M noktasında sıcaklık 8 °C olarak ölçülmüştür.
M (8°C)
C) Akdeniz kıyılarının Karadeniz kıyılarından daha sıcak
olması
14.
A) Gündüz denizden karaya doğru rüzgâr esmesi
4000 metre
T
Aşağıdakilerden hangisi, Ekvatoral bölgede kalıcı kar
görülmesi ile aynı nedene bağlıdır?
B) Ovada yağmur yağarken dağda kar yağması
C) Akdeniz kıyılarında bazı tropikal bitkilerin yetişmesi
2000 metre
D) Kuzey Yarım Küre’de sıcak kuşağın daha geniş olması
K
1000 metre
E) Batı Avrupa kıyılarının Orta Avrupa’ya göre daha ılıman olması
Buna göre, K ve T noktalarında sıcaklık kaç °C’dir?
K
T
A) –7
–2
B) 15
23
C) 28
23
Aşağıda verilen okyanus akıntılarından hangisi etkili
olduğu yerlerde sıcaklığı artırır?
D) 23
18
A) Labrador
E) 21
33
Test 03 CA
1.E
15.
B) Kanarya
D) Gulf stream
2.D
3.A
4.C
5.E
6.A
7.C
8.E
9.E
10.B
C) Benguela
E) Oyaşivo
11.D
12.B
13.A
9.SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
Aşağıdakilerden hangisi, atmosfer basıncını etkileyen
faktörlerden biri değildir?
A) Enlem
05
İklim Bilgisi 2
B) Boylam
D) Yükselti
5.
KB
K
KD
C) Sıcaklık
B
E) Yoğunluk
D
GB
G
GD
Yukarıda bir merkezin rüzgâr gülü gösterilmiştir. Bu merkezde hâkim rüzgârın sıcaklığı azalttığı bilinmektedir.
2.
90°
Yandaki küre üzerinde verilen daimi basınç merkezlerinden hangisinin oluşum
nedeni farklıdır?
60°
I
II
30°
III
0°
IV
30°
V
R
İ
T
Buna göre, Bu merkez için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Orta kuşakta yer alır.
B) Deniz kıyısında yer alır.
K
E
C) Kuzey Yarım Küre’de yer alır.
60°
D) Ortalama yükseltisi fazladır.
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) III ve V
3.
E) IV ve V
N
R
Ö
2
1
E) Yer şekilleri az engebelidir.
C) II ve IV
6.
Aşağıdaki haritada yeryüzündeki bazı çöl alanları gösterilmiştir.
Ekvator
Atakama
çölü
Kalahari
çölü
4
3
B.Sahra
çölü
Viktorya
çölü
Aşağıdakilerden hangisi, bu çöllerin oluşumunun temel nedenidir?
Yukarıda verilen basınç merkezlerinin hangilerinde alçalıcı hava hareketi görülür?
A) Sıcaklık farkının fazla olması
A) 1 ve 2
B) Güneş ışınlarını büyük açı ile alması
B) 1 ve 3
D) 2 ve 3
C) 1 ve 4
E) 2 ve 4
C) Yükselici hava hareketlerinin görülmesi
D) Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması
E) Yıl boyunca alçalıcı hava hareketlerinin görülmesi
4.
Aşağıdakilerden hangisi, sürekli rüzgârlar için doğru
bir bilgi değildir?
A) İklim özelliklerini etkiler.
7.
B) Geniş alanlarda etkili olurlar.
Aşağıdakilerden hangisinde, Güneydoğu Asya’da etkili olan mevsimlik rüzgârdır?
C) Yıl içinde esiş yönleri değişmez.
A) Meltemler
B) Alizeler
D) Daimi basınç merkezleri arasında eserler.
C) Musonlar
D) Batı rüzgârları
E) Yıllık hareket ve eksen eğikliğinin etkisiyle oluşurlar.
E) Kutup rüzgârlar
05
İklim Bilgisi 2
8.
12.
Alçalıcı hava hareketlerinin görüldüğü yerlerde, aşağıdakilerden hangisinde bir azalma olmaz?
A) Bulutluluk oranında
II
I
B) Yağış miktarında
C) Nem açığında
Yukarıdaki basınç merkezlerinin bulunduğu yerler için,
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
D) Nem oranında
E) Yoğunlaşma miktarında
A) I. merkez alçak basınç alanıdır.
B) II. merkezde hava genelde açıktır.
C) I. merkezde bağıl nem daha fazladır.
9.
Aşağıda bir yerin beş farklı zamanda basınç değerleri izobar eğrileriyle gösterilmiştir.
I
1008
1010
II
1012
1009
1010
4
101
1016
1011
866
968
970
2
101
1013
972
974
976
13.
V
1001
1004
867
868
R
İ
T
E) I. merkezde hava yağış oluşumuna yakındır.
III
IV
864
865
D) II. merkezde bitki örtüsü daha gürdür.
Aşağıdakilerden hangisi meltem rüzgârlarının genel
özelliklerinden biri değildir?
K
E
A) İklim üzerinde etkili değillerdir.
1007 010
1
1013
B) Dar alanlarda etkilidirler.
C) Esiş süreleri kısadır.
Bu merkezlerden hangisinde rüzgâr hızı daha fazladır?
10.
B) II
C) III
D) IV
E) V
Aşağıdakilerden hangisi, dönenceler çevresinde çöllerin yaygın olmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Nem açığının fazla olması
B) Çöl bitkilerinin yaygın olması
D) Gün içide yön değiştirirler.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
A) I
E) Daimi basınç merkezleri arasında oluşurlar.
14.
Yandaki şekilde yeryüzünde
daimi basınç merkezleri ile bu
merkezler arasında etkili olan
rüzgârlar gösterilmiştir.
C) Nemin az, sıcaklığın fazla olması
90°
+ + +
+
+
I.
+
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
30°
0°
30°
60°
+ + +
90°
E) Yıl boyunca alçalıcı hava hareketlerinin etkili olması
11.
+
-
-
60°
+
-
-
D) Havanın nem taşıma kapasitesinin yüksek olması
-
+
Buna göre, Alizeler hangi enlemler arasında yer alır?
A) 0° ve 30°
B) 0° ve 60°
D) 30° ve 90°
Gün içinde yön değiştiren yerel rüzgârlardır.
C) 30° ve 60°
E) 60° ve 90°
II. Ilıman okyanus ikliminin oluşmasını sağlarlar.
Yukarıda özellikleri verilen rüzgârlar, aşağıdakilerin
hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
15.
II
I
I.
Mistral
II. Sirokko
A) Alize
Batı
B) Meltem
Muson
C) Meltem
Batı
Yukarıda verilen yerel rüzgârlardan hangileri sıcaklığı
artırır?
D) Muson
Batı
A) Yalnız I
E) Alize
Muson
Test 04 CA
1.E
III. Krivetz
2.D
B) Yalnız II
D) I ve II
3.E
4.E
5.A
6.D
7.B
8.B
9.C
10.A
11.D
C) Yalnız III
E) II ve III
12.A
13.E
14.B
15.D
9.SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
06
İklim Bilgisi 3
Aşağıdakilerden hangisi nem ile ilgili yanlış bir bilgidir?
5.
Yaðýþlar (mm)
100
80
60
40
20
0
A) Sıcaklık arttıkça, havanın nem taşıma kapasitesi de artar.
B) Yükseklere doğru çıkıldıkça nem miktarı azalır.
C) Havadaki nem oranına mutlak nem denir.
Sýcaklýk (°C)
O Þ M N M H T A E E K A
D) Havadaki nem doyma noktasına ulaşırsa yağış oluşur.
30°
25°
20°
15°
10°
5°
0°
– 5°
– 10°
R
İ
T
E) Atmosferdeki nem yere ve zamana göre değişir.
Yukarıdaki yağış ve sıcaklık grafiği incelendiğinde, bu
iklimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yıllık sıcaklık farkı fazladır.
B) Kuzey Yarım Küre’de yer alır.
2.
K
E
Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi yağış oluşumuna neden olur?
A) Mutlak nemin azalması
B) Nem açığının artması
N
R
Ö
C) Buharlaşmanın artması
D) Hava sıcaklığının azalması
E) Maksimumun nemin artması
3.
C) Kışlar erken gelir ve soğuk geçer.
D) En fazla yağışlar kış aylarında görülür.
E) Doğal bitki örtüsü soğuğa dayanıklı ve iğne yapraklı
ağaçlardan oluşur.
6.
II
I
Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı da artar.
IV
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyle açıklanamaz?
III
V
A) Kutuplarda yağışın az olması
Yanda verilen yağış oluşum
şekli yukarıdaki harita üzerinde belirlenmiş alanlardan
hangisinde daha sık görülür?
B) Föhn rüzgârının havayı kurutması
C) Sıcak çöllerde bağıl nemin düşük olması
D) Gece oluşan sisin öğleye doğru kaybolması
E) Karasal iklimlerde sıcaklık farkının fazla olması
4.
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Aşağıdakilerden hangisi muson ile savan ikliminin
benzer özelliklerinden birisi değildir?
A) Don olayları görülmez.
B) Sıcaklığın arttığı dönemde yağışlar da artar.
7.
Yıl içinde erimeden kalan karın başladığı sınıra kalıcı kar
sınırı denir.
C) Yıllık sıcaklık ortalamaları 15 °C’nin üzerindedir.
Buna göre, aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde
kalıcı kar sınırı daha yüksektir?
D) Doğal bitki örtüleri iğne yapraklı ormanlardır.
A) Ekvatoral
E) Yıllık ortalama yağış miktarı 1000 mm’nin üzerindedir.
D) Tundra
B) Savan
C) Akdeniz
E) Karasal
06
İklim Bilgisi 3
8.
12.
Maksimum nem ile sıcaklık arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?
A)
B)
Maksimum nem
Maksimum nem
Sýcaklýk
Yukarıdaki haritada, aşağıdaki doğal bitki örtülerinden
hangisinin yeryüzündeki dağılış alanları gösterilmiştir?
A) Maki
B) Step
D) Orman
C)
Sýcaklýk
D)
Maksimum nem
Maksimum nem
C) Savan
E) Kaktüs
Sýcaklýk
Sýcaklýk
E)
9.
R
İ
T
Maksimum nem
Fransa ve İspanya’nın güney kıyılarına uyum sağlamış
bir bitki, Türkiye’nin aşağıdaki bölümlerinden hangisinde yetişmez?
B) Antalya
D) Yukarı Fırat
K
E
C) Orta Fırat
E) Kıyı Ege
N
R
Ö
10.
13.
Körfez Yayınları
A) Adana
Sýcaklýk
A)
Aşağıdaki iklim tiplerinden hangilerinde, yıllık yağış
miktarı en az ve en fazladır?
En az
En fazla
A)
Çöl
Muson
B)
Akdeniz
Karasal
C)
Savan
Kutup
D)
Kutup
Akdeniz
E)
Step
Tundra
C)
B)
D)
Dað
Dað
E)
14.
11.
Aşağıda verilen şekillerin hangisinde havanın nem taşıma kapasitesi artar?
I.
Batı rüzgârları
II. Doğal bitki örtüsü
Bir bölgenin sıcaklık ve yağış grafiğine bakılarak, aşağıdakilerden hangisi hakkında birşey söylenemez?
III. Sıcak okyanus akıntıları
A) Yıllık sıcaklık farkı
IV. Yükseltinin fazla olması
B) Kar yağışının olup olmadığı
C) Ortalama yükseltisi
Yukarıda verilenlerden hangileri ılıman okyanusal iklimin oluşmasının nedenleridir?
D) Hangi yarım kürede yer aldığı
A) I ve II
D) II ve IV
E) İklim ve doğal bitki örtüsü
Test 05 CA
1.B
2.B
3.B
B) I ve III
4.E
5.C
6.E
7.C
8.C
9.E
10.B
11.C
C) II ve III
E) III ve IV
12.D
13.E
14.A
15.B
9.SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
07
Yer’in Şekillenmesi 1
Magmanın yer kabuğuna doğru sokulmasına volkanizma
denir. Volkanizma yüzey ve derinlik volkanizması olarak
ikiye ayrılır.
5.
1
2
Aşağıdakilerden hangisinin yüzey volkanizması sırasında oluşan yer şekillerinden biri değildir?
A) Krater
B) Batolit
C) Kaldera
D) Maar
3
4
5
E) Tüf konisi
R
İ
T
Yukarıdaki haritada numaralandırılan hevhalardan hangisinin yeri yanlış verilmiştir?
A) 1- Avrasya Levhası
C) 3- Nazka Levhası
2.
Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olduğu
yerlerde mekanik çözülme de fazladır.
40°
30°
N
R
Ö
20°
10°
0°
1
2
3
4
5
E) 5- Avustralya Levhası
6.
3.
B) 2
C) 3
D) 4
B) S dalgaları L dalgalarından daha hızlıdır.
C) L dalgalarının yıkıcı etkisi daha fazladır.
D) S dalgaları yüzeyi aşağı-yukarı ve sağa-sola doğru sallar.
E) 5
Kaynağını yerin derinliklerinden alan iç kuvvetler bazı yer
şekillerini meydana getirmektedir.
E) L dalgaları P dalgalarından daha hızlıdır.
7.
Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi, iç kuvvet ve olaylar sonucunda oluşmamıştır?
A) Gediz Grabeni
B) Erciyes Dağı
C) İnsuyu Mağarası
D) Marmara Depremi
Aşağıdakilerden hangisi, deprem dalgalarının genel
özelliklerinden biri değildir?
A) P dalgaları yüzeye ilk ulaşan dalgalardır.
Buna göre ,yukarıdaki grafikte verilen beş merkezden
hangisinde mekanik çözülme daha etkilidir?
A) 1
D) 4- Afrika Levhası
K
E
Gündüz
Gece
°C
B) 2- Arap Levhası
Tehlikeli olmasına rağmen, volkanik alanlarda görülen
nüfus ve yerleşmelerin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim koşullarının elverişli olması
B) Su kaynaklarının fazla olması
C) Bitki çeşidinin fazla olması
E) Toros Dağları
D) Toprakların tarımsal açıdan verimli olması
E) Zengin petrol yataklarının olması
4.
Kurak ve yarıkurak bölgelerde en etkili dış kuvvet rüzgârlardır.
Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde rüzgârlar
daha etkilidir?
A) Çöllerde
B) Kıyılarda
D) Kutuplarda
C) Ovalarda
E) Dağlarda
8.
Aşağıdakilerden hangisi, kıyı tiplerinin oluşmasında etkili değildir?
A) Gelgit
B) Akarsular
D) Boylam farkı
C) Dağların uzanışı
E) Buzullar
07
Yer’in Şekillenmesi 1
9.
13.
Üzerinde yıl boyunca ulaşım yapılabilen bir akarsu için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Akış hızı azdır.
Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi, oluşumuna neden
olan dış kuvvet yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Delta
B) Yatak eğimi azdır.
B) Devkazanı
D) Menderes
C) Falez
E) Birikinti konisi
C) Rejimi düzenlidir.
D) Denge profiline ulaşmıştır.
E) Enerji potansiyeli fazladır.
14.
Aşağıdakilerden hangisi depremin şiddetini etkileyen
faktörlerden biri değildir?
R
İ
T
A) Zeminin yapısı
Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda
akarsu aşındırması ve biriktirmesi beraber etkili olmuştur?
A) Menderes
B) Çentik vadi
C) Peribacası
D) Plato
K
E
E) İklim özellikleri
N
R
Ö
Denge profiline ulaşmış bir akarsu için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Akış hızı yavaştır.
B) Aşındırma gücü azdır.
C) Menderesler oluşturur.
12.
C) Dış merkezin yakınlığı
D) Binaların dayanıklılığı
E) Kırgıbayır
11.
B) Depremin süresi
Körfez Yayınları
10.
15.
Aşağıdakilerden hangisinin dağılışı ile levha sınırları
arasında parelellik yoktur?
A) Tarım alanları
B
Fay (kırık) hatları
C) Deprem alanları
D) Enerji potansiyeli azdır.
D) Sıcak su kaynakları
E) Yıl boyunca taşımacılıkta ve ulaşımda kullanılır.
E) Volkanik alanlar
16.
Rüzgârlar yer şekillerinin oluşumunda direkt etkili olabildiği
gibi, bazen dolaylı, bazen de ikincil etkiye sahiptirler.
Bir araştırmacı kıyı şeridindeki plajlar haricinde daha yüksek kesimlerde de kıyı kumsallarına rastlamıştır.
Rüzgârlar, aşağıdaki yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda sırasıyla dolaylı ve ikincil etkendir?
Araştırma yapılan bu bölgeyle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Lapya - moren
A) Akarsu aşındırması fazladır.
B) Kumul - lös
B) Volkanik olaylar yaygındır.
C) Falez - peribacaları
C) Dalga aşındırması fazladır.
D) Dev kazanı - kırgıbayır
D) Dağlar denize paralel uzanırlar.
E) Mantar kaya - hörgüç kaya
E) Deniz seviyesinde değişmeler olmuştur.
Test 06 CA
1.C
2.D
3.E
4.D
5.D
6.E
7.A
8.A
9.D
10.A
11.C
12.D
13.D
14.B
9.SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
Aşağıdaki şekiller peribacalarının oluşum aşamalarını göstermektedir.
I
08
Yer’in Şekillenmesi 2
II
5.
III
Jeolojik yapıları göz önüne alındığında, aşağıdaki ülkelerin hangisinde şiddetli deprem ve volkanik olaylar
görülmez?
A) Filipinler
B) Endonezya
D) İzlanda
C) Hindistan
E) Hollanda
Tüf
R
İ
T
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi peribacalarının
oluşumunda etkili değildir?
A) Erozyonun şiddetli olması
6.
B) Karstik arazinin yaygın olması
C) Arazinin kolay aşınabilir olması
İç kuvvetlerden biri olan epirojenez (kıta oluşumu) sonucunda denizin karaya doğru ilerlemesine ................., gerilemesine ise .................... adı verilir.
K
E
D) Volkanik olayların yaşanmış olması
Yukarıda verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
E) Arazinin bitki örtüsünden yoksun olması
A) transgresyon - regresyon
2.
N
R
Ö
B) horst - graben
C) antiklinal - senklinal
Yer kabuğu farklı büyüklüklerdeki parçalardan oluşmuştur.
Bu parçalara levha adı verilir. Levhalar mantodaki konveksiyonel hareketlere bağlı olarak hareket ederler.
D) jeoantiklinal - jeosenklinal
E) krater - maar
Aşağıdakilerden hangisi, levhaların birbirine temas ettiği bölgelerin bir özelliği değildir?
A) Volkanik faaliyetlerin oluşması
B) Aktif deprem bölgeleri olması
C) Genç kuşak sıradağlar olması
7.
1
D) Kıta sahanlığının geniş olduğu bölgeler olması
4
2
3
E) Sıcak su kaynakları bakımından zengin yerler olması
3.
5
Aşağıdaki yer şekillerinin hangisinin oluşumunda buzullar etkili olmuştur?
Yukarıdaki haritada verilen alanların hangisinde erozyon daha fazladır?
A) Şahit kaya
A) 1
B) Barkan
D) Lapya
4.
0°
C) Tafoni
C) 3
D) 4
E) 5
E) Hörgüç kaya
Aşağıdakilerden hangisi, heyelan oluşumuna neden
olan faktörlerden biri değildir?
A) Eğim
B) 2
B) Yerçekimi
D) Toprağın cinsi
C) Ormanlar
E) Yağış miktarı
8.
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’da deprem riskinin az
olduğu yerlerden biri değildir?
A) Kanada
B) Kuzey Avrupa
D) Arabistan
C) Sibirya
E) Güney Avrupa
08
Yer’in Şekillenmesi 2
9.
13.
Karaları meydana getiren ve aynı zamanda okyanusların
altında devam eden yer kabuğu levha adı verilen parçalar
bütünüdür.
A) İlk insan ortaya çıkmıştır.
Türkiye’nin büyük bir bölümü aşağıdaki levhalardan
hangisi üzerinde bulunmaktadır?
A) Nazka
B) Arabistan
D) Afrika
Aşağıdakilerden hangisi, III. zamanda (Senozoik) oluşmamıştır?
B) Alp kıvrımları oluşmuştur.
C) Ege Denizi meydana gelmiştir.
C) Pasifik
D) Dinozorlar ortaya çıkmıştır.
E) Avrasya
E) İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur.
10.
Aşağıdakilerden hangisi, heyelanı etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Eğim koşulları
14.
B) Yağış miktarı veyağış rejimi
R
İ
T
Aşağıda bazı dış kuvvetler ve en çok etkili oldukları yerler
verilmiştir.
Bu dış kuvvetlerden hangisi, verildiği bölgede en çok
etkili değildir?
C) Kar erimeleri
D) Dağların uzanış doğrultusu
A) Buzullar - Kutup bölgelerinde
E) Yol ve tünel çalışmaları
K
E
B) Rüzgârlar - Çöllerde
C) Akarsular - Nemli ve yarı nemli iklim bölgelerinde
D) Fiziksel çözülme - Ekvatoral bölgede
Aşağıda bir akarsuyun yatağı boyunca oluşturduğu bazı
yer şekilleri kaynağından ağzına doğru sırasıyla gösterilmiştir.
N
R
Ö
Deniz
Delta ovasý
E) Dalga ve akıntılar - Deniz ve okyanus kıyılarında
Körfez Yayınları
11.
15.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu akarsu için
kesin olarak söylenemez?
A) Düzenli rejime sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin kıyılarında gelgit
olayının güçlü olduğunun en önemli kanıtıdır?
A) Delta ovalarının bulunması
B) Denizlerin sığ olması
B) Açık havza özelliğindedir.
C) Kumsalların dar olması
C) Denge profiline ulaşmamıştır.
D) Haliçlerin bulunması
D) Önce aşındırma, sonra biriktirme yapmıştır.
E) Fiyort tipi kıyıların bulunması
E) Eğim kaynağa yakın yerlerde fazla, ağza yakın kesimlerde azdır.
16.
12.
Aşağıdakilerden hangisi, akarsuların fiziksel aşındırmasını etkileyen faktörlerden biri değildir?
Tombolo, aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin taşıdığı malzemeyi biriktirmesiyle oluşmuş bir yeryüzü
şeklidir?
A) Su miktarı
A) Rüzgârlar
B) Su sıcaklığı
B) Gelgit
C) Yatağındaki kayaların cinsi
C) Dalga ve akıntılar
D) Akarsuyun taşıdığı yük miktarı
D) Yer altı suları
E) Akarsu havzasının engebeliliği
E) Akarsular
Test 07 CA
1.B
2.B
3.C
4.A
5.C
6.E
7.D
8.D
9.E
10.A
11.E
12.C
13.C
14.E
15.A
16.E
9.SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
09
Beşerî Yapı
Köyden küçük olan, idari ve ekonomik olarak köye bağlı
daha küçük yerleşmelere köyaltı yerleşmeleri denir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de köyaltı yerleşmelerinin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi, beşerî faaliyetlerden biri değildir?
A) Selim Dayı’nın tarlasını sürmesi
B) Tarık Bey’in hastayı ameliyat etmesi
A) Arazinin engebeli olması
C) Esra Teyze’nin ineklerini sağması
B) Yağış dağılışının farklılık göstermesi
D) Yiğit Amca’nın evinin depremde yıkılması
C) Hayvanlar için otlak ve barınak temini
E) Osman Bey’in İzmir’e göç etmesi
R
İ
T
D) Tarım alanlarının birbirinden uzak olması
E) Ormanların, arazisi olmayan insanlar tarafından kullanılması
K
E
6.
2.
İlk yerleşim yerleri su kenarları ve verimli tarım alanlarının
çevreleri olmuştur.
I
N
R
Ö
II
III
IV V
Yeryüzünün değişik coğrafi alanlanlarında farklı konutların yapılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dini inanışlar
B) Gelenek ve görenekler
C) Toprak ve taşların değişmesi
Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen noktalardan
hangisi ilk yerleşim yerlerinin kurulduğu alanlardan
biri değildir?
A) I
3.
B) II
C) III
D) IV
İnsanlar yerleşik hayata geçtikten sonra yaşadıkları yerlere
göre farklı barınaklar yapmışlardır. Ormanlık alanlarda ahşap yapılar, kurak ve yarı kurak alanlarda kerpiç ve toprak
evler yapmışlardır.
D) Çevre koşullarının değişmesi
E) Ekonomik özelliklerin bölgelere göre değişmesi
E) V
Yerleşim alanlarının gruplandırılmasında, aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) Nüfus sayısı
B) İdari yapı
7.
Şehirler farklı faaliyet ve hizmetleriyle gelişmelerini sağlarken önemli bir cazibe merkezi olarak çevrelerindeki nüfusu
kendilerine doğru çekmektedir.
Aşağıdaki şehirlerden hangisi, yukarıdaki açıklamaya
en az uyar?
C) Alansal büyüklük
D) İş bölümünün belirginliği
A) İngiltere’nin Manchester kentinin sanayi merkezi olması
E) Ekonomik faaliyet türleri
B) Güney Afrika’nın Johanesburg şehrinin maden işleme
ve ticaret merkezi olması
4.
Aşağıda verilen köyaltı yerleşmelerinden hangisi, geçici köyaltı yerleşmesi değildir?
A) Mahalle
B) Yayla
D) Bağevi
C) Oba
E) Dalyan
C) ABD’nin New York şehrinin ticaret ve finans merkezi
olması
D) Fransa’nın Paris şehrinin ticaret yolu üzerinde olması
E) Giresun ve Ordu şehirlerinin fındık üretim merkezi olması
09
Beşerî Yapı
8.
12.
Konutların şekli ve konut yapımında kullanılan malzemeler
farklılık gösterir.
I
IV
Bu farklılıkta aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
II
Ekvator
A) Kültürel özellikler
B) Yer şekillerinin uzanışı
III
0°
V
C) Arazinin jeolojik yapısı
D) İklim koşulları
Yukarıdaki haritada gösterilen taralı alanların hangisinde yerleşme alt sınırı en yüksektir?
E) Gelir seviyesi
A) I
9.
13.
Dünya’da insanların ilk yerleşim yerlerinin genelde orta
kuşaktaki akarsu kenarlarında olması, aşağıdakilerden
hangisi ile daha çok ilgilidir?
D) IV
E) V
R
İ
T
Yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden biri de bitki örtüsüdür.
A) Orta Asya
K
E
B) Sulanabilen verimli tarım alanlarıyla
B) Amazon Havzası
C) Yer şekillerinin elverişli olmasıyla
C) Güneydoğu Asya
D) Deprem riskinin az olmasıyla
D) Kuzeybatı Avrupa
N
R
Ö
14.
Aşağıda verilen yerlerden hangisi, insanların ilk yerleşim alanlarından biri değildir?
A) Akdeniz çevresi
E) ABD’nin doğu kıyıları
Körfez Yayınları
E) Balık avcılığınını kolay olmasıyla
İlk yerleşim yerlerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisinin etkisi dikkate alınmamıştır?
A) İklim
B) İndus ve Ganj havzaları
B) Bitki örtüsü
C) Nil Nehri’nin aşağı kesimi
C) Toprak özellikleri
D) Fırat ve Dicle havzaları
D) Su kaynakları
E) Obi ve Volga havzaları
E) Ekvator’a yakınlık
15.
11.
C) III
Bitki örtüsü, aşağıdaki bölgelerden hangisinde yerleşmeyi daha fazla sınırlandırmıştır?
A) Savunmanın kolay olmasıyla
10.
B) II
Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi sınırlandıran bir
faktör değildir?
İnsanların yerleşim alanı olarak tropikal kuşakta yüksek alanları, orta kuşakta ise alçak alanları seçmesi
aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?
A) Bataklıklar
A) Yağış çeşidinin yerleşim alanına etkisi
B) Çöller
B) Sıcaklığın yerleşime etkisi
C) Deprem bölgeleri
C) Yer şekillerinin yerleşim alanına etkisi
D) Sık ormanlar
D) Yükseltinin yerleşim alanına etkisi
E) Deniz ve okyanuslar
E) Yer yüzeyinde her yerin yerleşmeye uygun olduğunu
Test 08 CA
1.B
2.D
3.E
4.C
5.E
6.A
7.C
8.E
9.E
10.D
11.A
12.B
13.D
14.D
15.D
16.C
9.SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
4.
Türkiye’nin Coðrafi Özellikleri
AFET Yüzey
TÜRÜ þekilleri
Ýklim
Bitki
örtüsü
Deprem Genç
araziler
Çýð
10
Bölgeler ve Ülkeler İnsan ve Çevre
Kar
Daðlýk
yaðýþýnýn
ve enge- yoðun
beli arazi olduðu
yerler.
Jeolojik
yapý
Arazi
kullanýmý
X
Þehirleþmenin
fazla
olduðu
yerler.
A) İşsizlik
B) Çevre sorunlarının artması
C) Doğal kaynakların tükenmesi
Titreþim
yapan
faaliyetler
Y
Aşağıdakilerden hangisi, teknolojinin insana verdiği
zararlardan biri değildir?
D) Sosyal ve psikolojik sorunlar
E) Mal ve hizmetlerin üretiminin artması
R
İ
T
Yukarıdaki tabloya göre X ve Y ile gösterilen boşluklara gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Y
X
A) Fay hatları boyunca
Orman ve bitki örtüsünden
yoksun yerler
B) Deniz kıyıları boyunca
Orman ve bitki örtüsünden
zengin yerler
C) III. Zaman arazisi
Otsu bitkilerin olduğu yerler
D) I. Zaman arazisi
Geniş yapraklı ağaçların
olduğu yerler
2.
Dağ çayırları
A) Yeni iş sahaları oluşturması
B) Doğal kaynakların tüketimini hızlandırması
C) Daha yüksek bir hayat standardı sağlanması
D) Mal ve hizmetlerin üretimini artırması
E) Mal ve hizmet üretiminin hızlanması
6.
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçları
arasında gösterilemez?
A) Erozyonu artırır.
B) Deniz seviyelerinin yükselmesi
B) Orman yangınlarına yol açar.
C) Bazı canlı türlerinin tükenmesi
C) Toprak verimliliğini artırır.
D) Atmosferdeki gaz dengesinin değişmesi
D) Doğal dengeyi bozar.
E) İklimlerde değişmelerin meydana gelmesi
Aşağıdakilerden hangisi insanoğlunun geleceğini tehdit eden küresel çevre sorunlarından biri değildir?
Tarlalarda hasat sonrası kalan bitki kalıntılarının yakılmasına anız yakılması denir.
Aşağıdakilerden hangisi anız yakılmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Deprem sıklığının artması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, teknolojinin sağladığı yararlar arasında gösterilmez?
K
E
N
R
Ö
E) Antiklinal sahalarında
5.
E) Topraktaki organik maddeler yok olur.
7.
Aşağıdakilerden hangisi, çevre sorunlarını artıran etkenlerden biri değildir?
A) Atmosfere salınan zararlı gazların giderek artması
A) Sanayileşme
B) Erozyon nedeniyle toprakların verimsizleşmesi
B) Hızlı nüfus artışı
C) Katı veya sıvı atıkların toprağı ve suyu kirletmesi
C) Bitki örtüsünün tahribi
D) Akarsu ağızlarında geniş delta ovaları oluşması
D) Eğitim ve öğretimin gelişmesi
E) Orman alanlarının ve doğal bitki örtüsünün azalması
E) Doğal kaynak kullanımının artması
10
Bölgeler ve Ülkeler İnsan ve Çevre
8.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin sanayi bölgeleri
içinde yer almaz?
A) İzmit
B) Zonguldak
D) İzmir
C) Muğla
Madenlerin çıkarılması ve işlenmesi sırasında bazı çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan birisi olamaz?
A) Toplu göçlerin olması
E) Kayseri
B) Toprakta zehirli madde birikimi
C) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
D) Yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesi
9.
Coğrafi şartların yetersiz olduğu yerlerde yaşam zorlaşmaktadır. Bazı ülkeler bu zorlukların getirdiği sıkıntıları
farklı yollarla olumlu olarak kullanabilmişlerdir.
E) Toprağın verimli üst kısmının tahrip edilmesi
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olamaz?
A) Kışların sert geçtiği ve dağlık yapıda olan İsviçre’de büyükbaş hayvancılığın gelişmesi
13.
B) Deniz seviyesinin altında kalan Hollanda’nın kıyı koruma sistemlerini geliştirmesi
R
İ
T
Aşağıdaki coğrafi bölgelerimizin hangisinde yerleşme
üst sınırı daha yüksektir?
A) Marmara
C) Su sıkıntısı yaşayan Libya’nın yapay nehir projesi ile
yer altı sularını kullanmaya başlaması
B) Ege
C) İç Anadolu
D) Akdeniz
K
E
D) Fransa ve İngiltere’nin Manş Tüneli ile denizin altından
bağlanması
N
R
Ö
10.
Bir yörenin, yer şekilleri engebeli, ulaşımı zor ve sanayisi
gelişmemiştir.
Körfez Yayınları
E) Ovalık alanlarda sanayi faaliyetlerine bağlı olarak çevre
kirliliğinin fazla olması
14.
Zonguldak
Ýç Anadolu
Buna göre, bu yöre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tarım alanı azdır.
B) Tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır.
Samsun
Karadeniz
Çorum
Amasya
Tokat
Rize
Trabzon
Doðu Anadolu
Yukarıdaki Karadeniz Bölgesi haritasında Orta Karadeniz’in İç Anadolu’ya doğru girinti yapması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Enlemin etkisiyle
C) Aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır.
B) Hâkim rüzgâr yönüyle
D) Akarsular denge profiline ulaşmamıştır.
C) Bölümün yükseltisinin az olmasıyla
E) Akarsuların enerji potansiyeli fazladır.
11.
E) Karadeniz
D) Dağların denize paralel olmamasıyla
E) Bölgenin doğu-batı yönünde çok geniş olmasıyla
K bölgesinden M bölgesine giden bir kişi doğal bitki örtüsünün değişmediğini görmüştür.
Bu durum, K ve M bölgelerinin aşağıdakilerden hangisi
bakımından aynı olmasına bağlanabilir?
15.
Aşağıdaki bölümlerden hangisinin aritmetik nüfus yoğunluğu en fazladır?
A) Toprak türü
A) Doğu Karadeniz
B) İklim tipi
B) Çatalca - Kocaeli
C) Yapılan hayvancılık türü
C) Kıyı Ege
D) Uygulanan tarım yöntemi
D) Yukarı Sakarya
E) Düzlük alanların oranı
E) Adana
Test 09 CA
1.B
2.A
3.C
4.A
5.D
6.D
7.E
8.B
9.B
10.E
11.C
12.C
13.B
14.E
15.B
9.SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
11
GENEL TEKRAR 1
Aşağıdakilerden hangisi, sıcaklık değerlerinin artması
sonucunda görülen özelliklerden biri değildir?
5.
A) Şiddetli tropikal fırtınaların görülmesi
Akarsuların bütün kollarının oluşturduğu şekle “akarsu ağı”
veya “akarsu drenajı” denir. Aşağıdaki şekilllerde iki farklı
akarsuyun drenaj ağı gösterilmiştir.
B) Orman yangınlarının artması
C) Tsunami olayının artış göstermesi
D) Kuraklık şiddetinin artması
E) Deniz ve kara buzullarının azalması
R
İ
T
DANDRÝTÝK
KAFESLÝ
Buna göre, bu iki akarsuyun drenaj ağının birbirinden
farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
2.
K
E
B) Buharlaşma miktarları
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
C) Yeryüzü şekilleri
A) İlkbaharda oluşan kar erimeleri
D) Ortalama yükseltileri
B) İlkbaharda yağış miktarının artması
N
R
Ö
C) İlkbaharda bitki örtüsünün canlanması
D) İlkbaharda konveksiyonel yağışların görülmesi
E) İlkbaharda buharlaşmanın artması
3.
A) Yağış rejimleri
Karasal iklim görülen dağlık bir bölgede, akarsuların akımlarında ilkbahar aylarında bir artış gözlenir.
Yukarıda bir yer şeklinin oluşum süreci gösterilmiştir.
E) Bulundukları iklim kuşakları
6.
Buna göre, bu gölün gerçek alanı kaç km2 dir?
A) 3200
B) Karstik
D) Ovalık
B) 3400
C) 3800
D) 4000
7.
Bu yer şekli hangi tür arazilerde oluşur?
A) Volkanik
1/2 000 000 ölçekli bir haritada Manyas Gölü 8 cm2 olarak
gösterilmiştir.
C) Kumlu
E) 4330 .
Kuzeyden güneye doğru gidildikçe gece ve gündüz süreleri arasındaki farkın arttığı bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kuzey Yarım Küre’de yer alır.
E) Dağlık
B) Ortalama yükseltisi fazladır.
C) Güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürür.
D) Başlangıç paraleli üzerinde yer alır.
4.
E) Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde yer alır.
Aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesinde harita ölçeği kullanılmaz?
A) İki şehir arası uzaklık
B) Bir gölün yüz ölçümü
8.
C) Bir kara yolunun uzunluğu
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı daha fazladır?
D) Bir dağın yüksekliği
A) Yunanistan
E) Bir ülkenin yüz ölçümü
D) İtalya
B) İspanya
E) Rusya .
C) Mısır
11
GENEL TEKRAR 1
9.
13.
Aşağıdakilerden hangisi enlemin sıcaklık dağılışı üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?
A) Kuzey Yarım Küre'de kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı azaltması
Bir ülkenin gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki
farkın fazla olması, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Enlemine
B) Bitkilerin kutuplara doğru gidildikçe geniş yapraklılar ve
iğne yapraklılar şeklinde kuşaklara ayrılması
B) Boylamına
C) Yüzey şekillerine
C) Batı Avrupa kıyılarının aynı enlemdeki Kanada kıyılarından daha sıcak olması
D) Yüz ölçümüne
E) İklim ve bitki örtüsüne
D) Kalıcı kar sınırının orta kuşakta, soğuk kuşağa göre daha yüksekte yer alması
E) Kuzey Yarım Küre'de tarımın yükselti sınırının kuzeye
gidildikçe azalması
14.
R
İ
T
Bir bölgede kapalı havzaların yaygın olmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etrafının dağlarla çevirili olması
K
E
C) Bitki örtüsünün cılız olması
D) Ortalama yükseltinin fazla olması
A) Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanır.
E) Yağışların kar şeklinde düşmesi
B) Güney Yarım Küre’de kış başlangıcıdır.
N
R
Ö
C) Kuzey Yarım Küre’de en kısa gece yaşanır.
D) Güney Kutup Noktası’nda gece yaşanır.
E) Güney Yarım Küre’de en kısa gece yaşanır.
11.
B) Platoların yaygın olması
Aşağıdakilerden hangisi 21 Aralık tarihinde yaşanan
durumlardan biridir?
Körfez Yayınları
10.
15.
A) Yoğunluk arttıkça basınç artar.
B) Yükseklere çıkıldıkça basınç azalır.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde gece ve gündüz süresi en az değişir?
A) İngiltere
B) Hollanda
D) Endonezya
C) Alçalıcı hava hareketi basıncı artırır.
D) Mevsimlere göre basınç değişebilir.
C) Türkiye
E) Ekvator’dan kutuplara doğru basınç azalır.
E) Almanya
16.
12.
Aşağıdakilerden hangisi, atmosfer basıncıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?
Ekvatoral bölge güneş ışınlarını dik veya dike yakın açılarla aldığı halde dünyanın en sıcak bölgesi değildir.
Yağış oluşumuna neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağıl nemin azalması
Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
B) Havanın alçalması
A) Yükseltiyle
B) Yağış rejimiyle
C) Buharlaşmanın artması
C) Nem oranıyla
D) Yağış miktarıyla
D) Havanın ısınması
E) Havanın soğuması
E) Matematik konumuyla
Test 10 CA
1.A
2.A
3.D
4.E
5.B
6.C
7.D
8.C
9.E
10.C
11.B
12.A
13.D
14.C
15.B
9.SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
2
0
2
4
5.
6 km
4 cm
B) 1/200 000
D) 1/1 600 000
2.
B) Ova tabanlarında
C) Delta alanlarında
C) 1/800 000
D) Plato tabanlarında
E) 1/1 800 000 .
E) Birikinti konilerinde
6.
Bir haritada iki nokta arası "K" ile gösterilmiştir.
A) Ölçek dört katına çıkmıştır.
B) Ölçek değişmemiştir.
N
R
Ö
C) Ölçek iki kat küçülmüştür.
D) Ölçek üç kat büyümüştür.
E) Ölçek dört kat küçülmüştür.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi beşerî coğrafyanın alt dallarından biridir?
K
E
Aynı uzaklık başka bir haritada "4K" ile gösterilirse, ikinci haritanın ölçeği için ne söylenebilir?
3.
Bir izohips haritasında aşağıdaki yerlerden hangiside
izohipsler daha sık geçer?
A) Falez yamaçlarında
Yukarıdaki çizik ölçeğin kesir ölçek olarak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1/100 000
12
GENEL TEKRAR 2
A) Klimatoloji
C) Jeomorfoloji
B) Demografi
D) Hidrografya
E) Biyocoğrafya
7.
Aşağıdaki şekilde daimi basınç merkezleri arasındaki sürekli rüzgârlar gösterilmiştir.
–
–
+
–
–
+ +
90° Termik Y.B.
–
Kutup Rüzgârlarý kuþaðý
60°Dinamik A.B.
Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en fazla yağış alan
yerlerden biri değildir?
+
+
+
Batý Rüzgârlarý kuþaðý
+
+
+
A) Kongo Havzası
30° Dinamik Y.B.
Alizeler kuþaðý
B) Muson Asyası
–
–
–
–
A.B. Alçak Basýnç
C) Kuzeybatı Avrupa
0° Termik A.B.
Y.B. Yüksek Basýnç
– –
– –
–
–
Bu rüzgârların esiş yönlerinde sapmalar yaşanmasının
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
D) Amazon Havzası
E) Kuzey Afrika
A) Eksen eğikliği
B) Günlük hareket
C) Yıllık hareket
4.
D) Dünya’nın şekli
Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir fiziki haritada
Konya Ovası, Gediz Ovası ve Erzurum Ovası için farklı
renkler kullanılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
E) Kara ve deniz dağılışı
A) Bitki örtülerinin farklı olmasıyla
B) Bulundukları bölgelerin farklı olmasıyla
8.
C) Coğrafi konumlarının farklı olmasıyla
Aşağıdaki doğal bitki örtülerinden hangisinin bulunduğu yerlerde yıllık sıcaklık ortalaması daha düşüktür?
D) Yükseltilerinin farklı olmasıyla
A) Tundra
E) İklim özelliklerinin farklı olmasıyla
B) Maki
D) Step
C) Savan
E) Kaktüs
12
GENEL TEKRAR 2
9.
I.
13.
Muson
Aşağıdakilerden hangisi ılıman kuşakta görülen okyanusal iklimin özelliklerinden biri değildir?
II. Akdeniz
A) Yağış rejimi düzenlidir.
III. Savan
B) Bitki örtüsü ormandır.
IV. Ilıman okyanus
C) Sıcaklık ortalaması 20 °C’nin üzerindedir.
Yukarıdaki iklim tiplerinin hangilerinde akarsu rejimleri benzerlik gösterir?
A) I ve II
B) I ve III
D) Yıllık sıcaklık farkı düşüktür.
E) Kışlar ılık geçer.
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV
14.
Aşağıdakilerden hangisinde, rüzgâr ve dalga aşındırmasıyla oluşan yer şekilleri sırasıyla verilmiştir?
R
İ
T
A) Lapya – Delta
10.
Aşağıdakilerden hangisinde iç kuvvet ve olayların etkisi yoktur?
B) Falez – Delta
C) Kıyı oku – Vadi
A) Türkiye’de sıcak su kaynaklarının fazla olmasında
K
E
D) Delta – Peneplen
B) Akdeniz Bölgesi’ndeki mağaraların oluşmasında
D) Marmara’da şiddetli depremlerin yaşanmasında
E) İzlanda’daki volkan konilerinin oluşumunda
N
R
Ö
11.
Körfez Yayınları
E) Mantar kaya – Falez
C) Toros Dağları’nın oluşmasında
15.
İlk yerleşim yerlerinin seçiminde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
A) Su kaynaklarının
B) Yer altı kaynaklarının
Bir akarsuyun denge profiline ulaştığına aşağıdakilerden hangisi en güçlü kanıttır?
C) Toprak yapısının
D) İklim özelliklerinin
A) Boyunun uzun olması
E) Yer şekilleri özelliklerinin
B) Rejiminin düzenli olması
C) Akımının yüksek olması
D) Akarsu havzasında eğimin azalması
E) Yatağında dirençli kayaların bulunması
16.
Şehirler kuruldukları bölgeyi ve çevrelerini etkiler. Ancak
her şehrin etki alanı farklıdır. Dünya’daki bazı şehirler küresel etkiye sahipken bazılarının etkisi de bölgesel düzeydedir.
Buna göre, bir şehrin etki alanının geniş olması aşağıdakilerden hangisiyle daha fazla ilgilidir?
12.
A) Yüz ölçümüyle
Kalker, jips ve kayatuzu gibi kayaçların erimesi ve tekrar
çökelmesiyle oluşan şekillere karstik şekiller denir.
B) Şehrin fonksiyonel özelliğiyle
Aşağıdakilerden hangisi karstik şekillerden değildir?
C) Yerleşim alanının geniş olmasıyla
A) Traverten
D) Yer şekillerinin elverişli olmasıyla
B) Mağara
D) Düden
C) Plato
E) Obruk
E) İş bölümünün belirgin olmasıyla
Test 11 CA
1.C
2.A
3.B
4.D
5.C
6.A
7.C
8.E
9.E
10.E
11.D
12.C
13.C
14.A
15.E
16.E
Test 12 CA
1.B
2.A
3.E
4.D
5.A
6.B
7.B
8.A
9.B
10.B
11.D
12.C
13.C
14.E
15.B
16.B
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 074 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content