close

Enter

Log in using OpenID

CACHEID=98d9ea02-4e52-4f61-9e90-5be8660172b2;Para Politikası Kurulu Toplantı Özetine İlişkin Basın Duyurusu

embedDownload
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU-İMAR VE
BAYINDIRLIK KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
83
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1332-1769
KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane Çağlayan Meydanı Zeminaltı Otopark Alanı 27.10.2013 onanlı
NİP-UİP değişikliğine itiraz hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 22 /08 /2014 gün ve
2014 – 7852
sayılı yazısında;
Planlama Müdürlüğünün 10/11/2014 gün ve 9082 – 11034 sayılı yazısında;
" İlgi: a) Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başk.nın 02.01.2014 gün, 422 sayılı yazısı ve eki Rapor.
b) 25.03.2014 gün, 53 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 gün, 909 sayılı kararı.
d) Emlak Müdürlüğünün 10.07.2014 gün, 83502474-6058 sayılı yazısı ve ekleri.
İTİRAZ:
İlgi (a) yazı ve eki Raporda; Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 26.03.2012 tarih,
3121-117398/8987 sayılı olurları ile Kağıthane İlçesi, 8485 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın hazine hissesine
isabet eden 5131 m2.lik kısmın ticari amaçla kullanılmaması, 3. kişilere ticari ya da gayri ticari amaçla
kullandırılmaması/devredilmemesi kaydıyla 2 yıl ön tahsisinin uygun görüldüğü ve tahsisli alanın
25.04.2012 tarihinde Başkanlığımıza teslim edildiği, ancak askıya çıkarılan (27.10.2013 onaylı) 1/50001/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği ile zemin üstünde 500 m2.yi geçmeyen ticaret
alanı, zemin altında inşaat alanının %8’ini geçmeyen ticaret ve sosyal alan bulunabilmesine olanak verildiği
anlaşıldığından, plan değişikliğinin idarelerince değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı
belirtilmekte ve sözkonusu taşınmaz malın tahsis amacı dışında kullanılması ve 2 yıl ön tahsis süresi
içerisinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde yapılan ön tahsisin kendiliğinden kalkmış sayılacağı
gibi, ön tahsisin tahsise dönüştürülmeyeceği bildirilmektedir.
Plan askı süresi içinde tarafımıza iletilen ilgi (a) yazı ve eki rapor, plan itirazı kapsamında ilgi (b)
yazımız ile Başkanlık Makamına iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile “Emlak
Yönetimi Daire Başkanlığı görüşü alındıktan sonra yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi”
şeklinde karara bağlanmıştır.
MÜLKİYET:
İtiraza konu plan alanı; 8485 ada, 1 parsel ile kısmen 2087 ada, 29 parseli ve bir kısım tescil dışı
alanı kapsamaktadır. (Yaklaşık 11.800 m2)
8485 ada, 1 parselin (5762 m2) 5131/5762 hissesi Maliye Hazinesine ve 631/5762 hissesi (trampa
ile) İBB’ye aittir. 2087 ada, 29 parselin tamamı (21.831 m2) Maliye Hazinesine aittir.
PLANLARDAKİ DURUM:
İtiraza konu plan alanı; Çağlayan Meydanı ve Çevresi Yol, Kavşak Uygulama Projesi”ne ait
07.11.2010 onanlı 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği kapsamında; Yol-Meydan ve kısmen Yeşil
Alan ve “Zeminaltı Katlı Otopark Alanı” olarak belirlenmiş iken, daha sonra Gürsel Mahallesi 8485-8486
adalara ait 18.04.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 8485 ada, 1 parselin yeşil alanda kalan
bölümü T2 sembollü Ticaret Alanına alınmıştır. (Ancak Sözkonusu NİP doğrultusunda onaylanmış
Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.)
İtiraza konu 27.10.2013 onanlı NİP-UİP değişikliği ile de; zeminaltı otopark alanı ve meydan alanı
8485 ada, 1 parselin tamamını (yol hariç, yeşil alanda kalan kısmını) kapsayacak şekilde büyütülerek,
Meydan Alanına; zeminüstü üzerinde 500 m2, zeminaltında ise toplam inşaat alanının %8’ini aşmayacak
şekilde ticaret fonksiyonu eklenmiştir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
İtiraza konu 27.10.2013 onanlı NİP-UİP değişikliği, Müdürlüğümüzce 05.12.2013-03.01.2014
tarihleri arasında askıya asılmıştır.
Askı süresi içinde Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca tarafımıza iletilen ilgi (a)
yazıda; 27.10.2013 onaylı 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin idarelerince
1
değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı belirtilmekte ve sözkonusu taşınmaz malın tahsis
amacı dışında kullanılması ve 2 yıl ön tahsis süresi içerisinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde
yapılan ön tahsisin kendiliğinden kalkmış sayılacağı gibi, ön tahsisin de tahsise dönüştürülmeyeceği
bildirilmektedir.
Konuya ilişkin, “Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı görüşü alındıktan sonra yeniden
değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi” şeklindeki ilgi (c) meclis kararı doğrultusunda, 07.07.2014 gün,
7056 sayılı yazımız ile Emlak Yönetimi Daire Başkanlığından görüş sorulmuş olup, ilgi (d) cevabi yazıda;
“Yapılan incelemede, sözkonusu plan değişikliği kapsamında olan İBB ve Maliye Hazinesi birlikte hisseli
mülkiyetinde olan 8485 ada 1 parsel ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan 2087 ada 29 parselin,
29.11.2013 tarihli 1191368-206213 sayılı yazımız ile İBB’ye devri talep edilen taşınmazlar arasında
bulunduğu ve devir sürecinin devam ettiği tespit edilmiştir. Devir sürecinin tamamlanması halinde itiraza
konu olan 27.10.2013 tt’li 1/5000 ölçekli Çağlayan Meydanı Zeminaltı Otopark Alanı NİP ve 1/1000 Ölçekli
UİP değişikliğinin tamamını kapsadığı 8485 ada 1 parsel ve bir kısmını kapsadığı 2087 ada 29 parsel İBB
mülkiyetine geçeceğinden sözkonusu planlarda değişiklik yapılması tarafımızca uygun görülmemiştir”
denilmektedir. " denilerek
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.10.2013 gün, 2065 sayılı kararı ile uygun görülen
Kâğıthane Çağlayan Meydanı Zeminaltı Otopark Alanına ticari fonksiyon eklenmesine dair 27.10.2013
onanlı 1/5000-1/1000 ölçekli NİP-UİP değişikliği hakkındaki ilgi (a) itiraz yazısı, ilgi (c) meclis kararı, ilgi
(d) Emlak Müdürlüğü görüşü ekte olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği görüşülerek karar
alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane Çağlayan Meydanı Zeminaltı Otopark Alanı 27.10.2013 onanlı NİPUİP değişikliğine itiraz.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 10/ 11 /2014 gün ve 9082 – 11034 sayılı
yazısında;
"İlgi: a)Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 02.01.2014 gün, 422 sayılı yazısı ve eki
Rapor.
b)25.03.2014 gün, 53 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
c)Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih, 909 sayılı kararı.
d)Emlak Müdürlüğünün 10.07.2014 gün, 83502474-6058 sayılı yazısı ve ekleri.
e)22.08.2014 tarih, 2014-7852-6353 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.
f)Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 11.08.2014 tarih, 764909-7446 sayılı yazısı ve ekleri.
g)Emlak Müdürlüğü’nün 09.10.2014 tarih, 83502474-7990 sayılı yazısı.
İTİRAZ:
İlgi (a) yazı ve eki Raporda; Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 26.03.2012 tarih,
3121-117398/8987 sayılı olurları ile Kağıthane İlçesi, 8485 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın hazine hissesine
isabet eden 5131 m2.lik kısmın ticari amaçla kullanılmaması, 3. kişilere ticari ya da gayri ticari amaçla
kullandırılmaması/devredilmemesi kaydıyla 2 yıl ön tahsisinin uygun görüldüğü ve tahsisli alanın
25.04.2012 tarihinde Başkanlığımıza teslim edildiği, ancak askıya çıkarılan (27.10.2013 onaylı) 1/50001/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği ile zemin üstünde 500 m2.yi geçmeyen ticaret
alanı, zemin altında inşaat alanının %8’ini geçmeyen ticaret ve sosyal alan bulunabilmesine olanak verildiği
anlaşıldığından, plan değişikliğinin idarelerince değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı
belirtilmekte ve sözkonusu taşınmaz malın tahsis amacı dışında kullanılması ve 2 yıl ön tahsis süresi
içerisinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde yapılan ön tahsisin kendiliğinden kalkmış sayılacağı
gibi, ön tahsisin tahsise dönüştürülmeyeceği bildirilmektedir.
Plan askı süresi içinde tarafımıza iletilen ilgi (a) yazı ve eki rapor, plan itirazı kapsamında ilgi (b)
yazımız ile Başkanlık Makamına iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile “Emlak
Yönetimi Daire Başkanlığı görüşü alındıktan sonra yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi”
şeklinde karara bağlanmıştır. Söz konusu meclis kararı doğrultusunda; 07.07.2014 gün, 7056 sayılı yazımız
ile Emlak Yönetimi Daire Başkanlığından görüş sorulmuş, ilgi (d) cevabi yazıda; “Yapılan incelemede, söz
konusu plan değişikliği kapsamında olan İBB ve Maliye Hazinesi birlikte hisseli mülkiyetinde olan 8485 ada
1 parsel ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan 2087 ada 29 parselin, 29.11.2013 tarihli 1191368-206213
sayılı yazımız ile İBB’ye devri talep edilen taşınmazlar arasında bulunduğu ve devir sürecinin devam ettiği
tespit edilmiştir. Devir sürecinin tamamlanması halinde itiraza konu olan 27.10.2013 tt’li 1/5000 ölçekli
Çağlayan Meydanı Zeminaltı Otopark Alanı NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP değişikliğinin tamamını kapsadığı
8485 ada 1 parsel ve bir kısmını kapsadığı 2087 ada 29 parsel İBB mülkiyetine geçeceğinden sözkonusu
2
planlarda değişiklik yapılması tarafımızca uygun görülmemiştir” denildiği görülmüş olup konu yeniden ilgi
(e) Başkanlık Makamı yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuştur.
Bu süreçte Kamulaştırma Müdürlüğü’nün ilgi (f), Emlak Müdürlüğü’nün ise ilgi (g) görüş yazıları
tarafımıza iletilmiş olup ilgi (e) Başkanlık Makamı yazımızla birleştirilmek üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine sunulmaktadır.
MÜLKİYET:
İtiraza konu plan alanı; 8485 ada, 1 parsel ile kısmen 2087 ada, 29 parseli ve bir kısım tescil dışı
alanı kapsamaktadır. (Yaklaşık 11.800 m2)
8485 ada, 1 parselin (5762 m2) 5131/5762 hissesi Maliye Hazinesine ve 631/5762 hissesi (trampa
ile) İBB’ye aittir. 2087 ada, 29 parselin tamamı (21.831 m2) Maliye Hazinesine aittir.
PLANLARDAKİ DURUM:
İtiraza konu plan alanı; Çağlayan Meydanı ve Çevresi Yol, Kavşak Uygulama Projesi”ne ait
07.11.2010 onanlı 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği kapsamında; Yol-Meydan ve kısmen Yeşil
Alan ve “Zeminaltı Katlı Otopark Alanı” olarak belirlenmiş iken, daha sonra Gürsel Mahallesi 8485-8486
adalara ait 18.04.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 8485 ada, 1 parselin yeşil alanda kalan
bölümü T2 sembollü Ticaret Alanına alınmıştır. (Ancak Sözkonusu NİP doğrultusunda onaylanmış
Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.)
İtiraza konu 27.10.2013 onanlı NİP-UİP değişikliği ile de; zeminaltı otopark alanı ve meydan alanı
8485 ada, 1 parselin tamamını (yol hariç, yeşil alanda kalan kısmını) kapsayacak şekilde büyütülerek,
Meydan Alanına; zeminüstü üzerinde 500 m2, zeminaltında ise toplam inşaat alanının %8’ini aşmayacak
şekilde ticaret fonksiyonu eklenmiştir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
İtiraza konu 27.10.2013 onanlı NİP-UİP değişikliği, Müdürlüğümüzce 05.12.2013-03.01.2014
tarihleri arasında askıya asılmıştır.
Askı süresi içinde Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca tarafımıza iletilen ilgi (a)
yazıda; 27.10.2013 onaylı 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin idarelerince
değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı belirtilmekte ve sözkonusu taşınmaz malın tahsis
amacı dışında kullanılması ve 2 yıl ön tahsis süresi içerisinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde
yapılan ön tahsisin kendiliğinden kalkmış sayılacağı gibi, ön tahsisin de tahsise dönüştürülmeyeceği
bildirilmektedir.
Plan askı süresi içinde tarafımıza iletilen ilgi (a) yazı ve eki rapor, plan itirazı kapsamında ilgi (b)
yazımız ile Başkanlık Makamına iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile “Emlak
Yönetimi Daire Başkanlığı görüşü alındıktan sonra yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi”
şeklinde karara bağlanmıştır. Söz konusu meclis kararı doğrultusunda; 07.07.2014 gün, 7056 sayılı yazımız
ile Emlak Yönetimi Daire Başkanlığından görüş sorulmuş, ilgi (d) cevabi yazıda; “Yapılan incelemede, söz
konusu plan değişikliği kapsamında olan İBB ve Maliye Hazinesi birlikte hisseli mülkiyetinde olan 8485 ada
1 parsel ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan 2087 ada 29 parselin, 29.11.2013 tarihli 1191368-206213
sayılı yazımız ile İBB’ye devri talep edilen taşınmazlar arasında bulunduğu ve devir sürecinin devam ettiği
tespit edilmiştir. Devir sürecinin tamamlanması halinde itiraza konu olan 27.10.2013 tt’li 1/5000 ölçekli
Çağlayan Meydanı Zeminaltı Otopark Alanı NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP değişikliğinin tamamını kapsadığı
8485 ada 1 parsel ve bir kısmını kapsadığı 2087 ada 29 parsel İBB mülkiyetine geçeceğinden sözkonusu
planlarda değişiklik yapılması tarafımızca uygun görülmemiştir” denildiği görülmüş olup konu yeniden ilgi
(e) Başkanlık Makamı yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuştur.
Bu süreçte tarafımıza iletilen Kamulaştırma Müdürlüğü’nün ilgi (f) yazısında; “…mülkiyeti Maliye
Hazinesine ait olan taşınmazın bila bedel ile Başkanlığımıza devrinin gerçekleşmesi hususu Yapı İşleri
Müdürlüğü’nün 05.10.2010 tarih, 5351 sayılı yazısı ile teklif edilmiş olup bu talep doğrultusunda taşınmazda
5131/5762 hisse maliki Maliye Hazinesine, taşınmazın imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak
üzere 5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47. Maddesine göre bedelsiz olarak
Belediyemize tahsisi hususu 25.11.2010 tarih, TN:3581349-11659-163051 sayılı yazımız ile talep
edilmiştir.Ayrıca Taşınmazda 631/5762 hisse maliki Kağıthane Belediye başkanlığı, bahse konu taşınmazın
5393 sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesine göre 25(yirmibeş) yıllığına kurumumuza bedelsiz olarak
tahsis edildiği 28.04.2010 tarih, 1063 sayılı yazısı ile bildirilmiştir…” denildiği,
Emlak Müdürlüğü’nün ilgi (g) yazısında ise “…Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel
Müdürlüğü’nün 26.03.2012 tarih, 3121-117398/8987 sayılı olurları ile İBB’ye tahsis edilen 8485 ada, 1
parsel sayılı taşınmazın tahsis amacı dışında kullanımını öngördüğü gerekçesiyle 27.10.2013 t.t.’li 1/5000
ölçekli Çağlayan Meydanı Zeminaltı Otopark Alanı NİP ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan ilgi (a)
3
itiraza karşın, İstanbul Valiliği Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısıyla belirttiği
olumlu görüş doğrultusunda, 8485 ada, 1 parsel ve 2087 ada, 29 parsel İBB mülkiyetine geçeceğinden,
27.10.2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli Çağlayan Meydanı Zeminaltı Otopark Alanı NİP ve 1/1000 ölçekli UİP
değişikliği, devir sürecinin tamamlanması halinde tarafımızca uygun değerlendirilmiştir…” denildiği tespit
edilmiştir. " denilerek
Kamulaştırma Müdürlüğü’nün ilgi (f), Emlak Müdürlüğü’nün ilgi (g) yazılarının, ilgi (e) Başkanlık
Makamı yazımız ile birleştirilip 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği görüşülerek karar alınmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kağıthane Çağlayan Meydanı Zeminaltı Otopark Alanı 27.10.2013
onanlı NİP-UİP değişikliğine itiraz teklifi incelenmiş olup, Emlak Müdürlüğü’nün 09.10.2014 tarih
83502474-7990 sayılı yazısında belirttiği görüşler yerine getirildikten sonra yeniden değerlendirilmek üzere
Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Mustafa Cevat ARZIK
Ulaşım ve Trafik
Komisyonu Başkanı
Yüksel AKYOL
Üye
Bayram ÖZATA
Üye
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Hüseyin KARAKAYA
Başkan Vekili
Hicran ÇELİKYAY
Üye
Önder POLATOĞLU
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
4
Abdülnaser ŞİMŞEK
Raportör
Yunus CAN
Üye
Şafak KIR
Üye
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU-İMAR VE
BAYINDIRLIK KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
84
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1969
KONUNUN ÖZÜ: Dudullu-Bostancı Raylı Sistem Hattı Projesine ilişkin 1/5000-1000 ölçekli plan değ.
KOMİSYON İNCELEMESİ:Planlama Müdürlüğünün
08/ 12
/2014 gün ve
2014- 10450
sayılı yazısında;
"İlgi: a)18.09.2014 tarih ve 21362969-310.01/950306- Bno:2785 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı
ve ekleri 1/5000-1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.
b)20.8.2004 tarih ve S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelgesi ve 20.8.2004 tarih, S/90
sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP
Dudullu-Ataşehir-Bostancı Metro Hattı Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca17.02.2014 onanmış olup “Dudullu-Ataşehir-Bostancı Metro Hattı
Projesi” güzergahında yerinde yapılan zemin etüdü çalışmaları doğrultusunda kamulaştırma maliyetlerinin
azaltılması amacıyla proje güzergahında revizyonlar yapıldığı bahisle “Dudullu-Ataşehir-Bostancı Metro
Hattı Projesi”ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve bu doğrultuda hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 5216 sayılı yasanın 7-c maddesi uyarınca gereğinin
yapılması talebiyle Ulaşım Planlama Müdürlüğünce ilgi (a) yazı ile Başkanlığımıza iletilmiştir
MEVCUT DURUM
2011 yılı uydu fotoğrafından söz konusu plan değişikliğine konu güzergahın büyük çoğunluğunun
üzerinde yapılaşma olduğu, küçük bir kısmının da yolda kaldığı görülmektedir.
PLANLARDAKİ DURUMU
Bahse konu “Dudullu-Ataşehir-Bostancı Metro Hattı Projesi” ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliği 17.02.2014 onanlı 1/5000 ölçekli Dudullu-Ataşehir-Bostancı-Metro Hattı Nazım İmar Planı
değişikliği kapsamında kalmakta olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ise;
* Ümraniye İlçesi sınırlarında;
-20.11.2009 onanlı 1/1000 ölçekli Ümraniye Çakmak Ihlamrkuyu, Y.Dudullu, ve Y.Çamlıca Mah.
Elmalı Havzası İçinde kalan kısmına ait UİP,
-16.05.2014 onanlı 1/1000 ölçekli Y.Dudullu Mah S.S. Anadolu Yakasımarangozlar ve Mobilyacılar
(Modoko) Kooperatifi UİP Tadilatı,
-17.02.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Dudullu Organize Sanayi Bölgesi RUİP,
-16.01.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Ümraniye Çakmak Ihlamrkuyu, Y.Dudullu, ve Y.Çamlıca Mah.
Elmalı Havzası Dışında kalan kısmına ait UİP kapsamında,
* Ataşehir İlçesi sınırlarında;
-13.07.1978 onanlı 1/2000 ölçekli Şerifali Çiftliği GOB UİP,
-22.02.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Kayışdağı ve İnönü Mah. RUİP,
-01.08.2006 onanlı Anatepe 1870 ada 2 parsel ve Kadastral Yol UİP,
-13.07.1992 onanlı İçerenköy Mah.Revizyon İmar Planı,
-18.01.1994 onanlı Küçükbakkalköy Mah RUIP.
-22.11.2000 onanlı İçerenköy Carefour Plan Tadilatı,
-25.03.2011 onanlı İçerenkoy 1046 ada 13-21-23-166-168-171-176 parseller ile 3269 ada 22-23-84
parseller TT-İTA Yol UIP kapsamında,
*Kadıköy İlçesi sınırlarında;
-11.05.2006 onanlı Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyol Ara Bölgesi UİP kapsamında kalmaktadır.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
İlgi (a) yazı eki, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğine ilişkin teklif plan dosyasında, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün, İSKİ Genel
Müdürlüğü’nün, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün, kurum görüş yazılarının bulunduğu
görülmüştür.
İlgi (a) yazı eki İSKİ Genel Müdürlüğü’nün, 28.03.2014 tarih, 24272852-310.01-04-159235 sayılı
yazısında;
5
“Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 02.01.2014 tarih ve 213626-310.01/1278-8 sayılı yazısı ile;
"Dudullu-Bostancı Metro Hattı Projesi'ne ait UTK kararı alındığı belirtilerek, söz konusu plan tadilatına
ilişkin İdaremize görüşü sorulmaktadır.
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 02.01.2014 tarih ve 213626-310.01/1278-8 sayılı yazısı eki paftada
sınırları işaretli proje alanı içerisinde, İdaremize ait mülkiyetleri gösterir liste yazımız ekinde
gönderilmektedir (Ek-1) .
Yapılan incelemede; bahse konu güzergah, kısmen Elmalı Baraj Havzası'nın uzun mesafeli koruma
alanında, kısmen yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında, kısmen 16.03.2005 tarih ve 589
sayılı İBB Meclis Kararı ve 18.11.2009 tarih ve 2384 sayılı İBB Meclis Kararı ile kabul edilen plan
sahalarında, kısmen İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölç. Kavlayan Uygulama İmar Planı
sahasında, kısmen de plansız sahada kalmaktadır.
23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve 24.01 2013 tarihinde değişiklik yapılan İSKİ
İçme Suyu Havzaları Yönetmeliğinin 6.1 maddesi "İstanbul'a su temin edilen ve edilecek olan içmesuyu
havzaları ve dereler EK-1 'de gösterilmiştir. Bu alanlarda, Çevre Düzeni Planı dahil, her ölçekteki imar
planları hazırlanırken veya mevcut planlar revize edilirken İSKİ görüşü alınır," hükmünde olup, söz konusu
hüküm gereği İdaremize bağlı içme suyu havzalarında yeni hazırlanacak veya revize edilecek planlara
İdaremiz görüşünün alınması gerekmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan planlar ise yine
aynı yönetmeliğin 6.3 maddesinde yer alan "İstanbul İl sınırları içinde mevcut Çevre Düzeni Planları, İSKİ
görüşlü imar planları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planları, İdare uygulamalarında
esas alınır." hükmü gereği İdaremiz uygulamalarında esas alınmaktadır.
Konu ile ilgili olarak, 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve 24.01 2013 tarihinde
değişiklik yapılan İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliğinde İdaremize bağlı içmesuyu havzalarında raylı
ulaşım sistemlerinin yapılmasını engelleyici herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, 05.05.2011 tarih ve
2011/245 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen İçme suyu Havzaları Yönergesinin 12.3 maddesi;
"Su, kanalizasyon, elektrik, doğal gaz, telefon vb her türlü teknik altyapı hizmetleri için yapılacak şebeke ve
şebeke için zaruri olan trafo, enerji nakil hattı ve direkleri vb ünitelerin inşasına izin verilebilir. Bunlarla
ilgili şantiye yapıları, işletme binaları, bakım onarım yapıları, idari binalar vb geçici yapılar, yapılaşmanın
yasak olduğu koruma alanlarında yapılamaz." hükmündedir. Ayrıca 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak
yürürlüğe giren ve 24.01 2013 tarihinde değişiklik yapılan İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliğin 6.9.c
maddesinde yer alan “Kamu hizmeti için ayrılan sosyal ve teknik donatı yapıları hariç, konut dışı
yapılaşmalarda KAKS: 0.25 değeri aşılamaz," Hükmünden de görüleceği üzere kamu hizmeti için olan
tesislerin yapılaşma değerine İdaremizce sınırlama getirilmemiştir.
Söz konusu plan sahası ile ilgili, vakıfsu, mevcut içmesuyu, mevcut ve planlanan atıksu tesisleri, dere
işletme bantlarım gösterir bilgiler yazı ekindeki CD'de ve paftalarda gönderilmekte olup, aşağıdaki hususlara
dikkat edilmelidir;
1-Bahse konu proje alanında; İdaremizce vakıf suyu akıtılan Kayışdağı suyu îsale hattı ve Kayışdağı
suyuna ait İdaremiz mülkiyetindeki Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, 208 pafta, 1251 ada, 1
parseldeki Çatakbaşı Deposu bulunmaktadır. Söz konusu Vakıf Kayışdağı Suyu'na ait isale hattına ve
depoya çalışmalar esnasında zarar verilmemelidir. Ayrıca; Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, 208
pafta, 1251 ada, 1 parselde (Ek-3) planlama yapılmaması ve "İSKİ Hizmet Alanı" olarak korunması
gerekmektedir.
2-Dudullu-Bostancı raylı sistem hattının Bostancı İDO istasyonunun bulunduğu alan Çamaşırcı
Deresinin Taşkın Önlemli Yapılaşma alanında kalmaktadır. Bölgeye ait Taşkın Su Kotu 4,45 m.
olduğundan istasyon girişinin bu kotun üzerinde yapılması, sel ve taşkın riskine yönelik her türlü
sızdırmazlık önleminin ve alan güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.
3-Dere işletme bantlarında İdaremizce herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmayacak olup, imar plan
uygulamalarında bu alanlar yol ve yeşil alan olarak kullanılacağından, 3194 sayılı İmar Kanunu
uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında değerlendirilmelidir.
4-Dere işletme bandı haricinde, taşkın riski taşıyan dere işletme bandına komşu/yakın alanlarda,
yapılarda subasman kotu altında kalan kısımlarda, taşkın riski taşıyan alanlarda yapı izni verilmesi
durumunda (dere işletme bandı haricinde); bu bölgelerde dere ıslah çalışmalarının tamamlanması
teknik altyapı kapsamında Öncelikli ele alınmalıdır. Plan konusu bölgenin altyapı çalışmaları
tamamlanmadan (dere ıslahı, atıksu, yağmursuyu vb.) inşaat ve kullanma izinlerinin verilmesi, dere
işletme bandı ve imar ve taşkın koruma önlemlerinin ihlal edildiği, her türlü faaliyet sebebiyle
olabilecek menfi durumlar karşısında sorumluluk konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına ait olacaktır.
5-Dudullu-Kozyatağı Ø1600 Çelik ve Ø1000 Çelik ana isale hatlarımız ile Kozyatağı, Bakkalköy,
İçerenköy ve Türkiş Blokları metro istasyonlarında çakışıma meydana gelmektedir. Söz konusu ana
isale hatlarımız Anadolu yakasının büyük bir bölümünün içmesuyu ihtiyacının karşılandığı hatlar olup
6
isale hatlarının sürekli çalışabilir halde olması gerekmektedir. İstasyonların yapım-sürecinde ise yapım
yöntemine göre sıkıntılar yaşanması muhtemel gözükmektedir. Bundan dolayı söz konusu
istasyonların yerlerinin değiştirilmesi gerekmektedir.
6-Çalışma alanı ve çevresinde; Ø2200 Çelik, Ø1850 ÖGBB, Ø1600 Çelik, Ø1000 Çelik, Ø800 Çelik,
Ø700 Çelik, Ø600 Çelik, Ø600 DF, Ø500 DF ve Ø400 DF isale hatlarımız ve çeşitli çaplarda şebeke
hatlarımız bulunmakta olup, dikkat edilmeli, çalışmalarda zarar verilmemelidir. Bu hatlarımızın bir
kısmı, İdaremiz ve DSİ mülkiyetindeki parsellerden geçmekte olup bu parsellerin "İSKİ Hizmet
Alanı" olarak korunması gerekmektedir. İdaremiz ve DSİ mülkiyeti dışındaki güzergahlar imar yolu
olarak korunmalıdır.
7-Çalışma alanı ve çevresinde bulunan Kozyatağı Su Deposu, Dudullu Su Depoları ve Terfi Merkezi
ile hizmet binaları "İSKİ Hizmet Alanı" olarak korunmalıdır.
8-Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu
projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından yapılmış
altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.
9-Mevcut içmesuyu, atıksu - yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği, güzergahlar, imar plan
çalışmalarında, imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır.
10-Ana isale hatlarımız ve kolektör hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen altyapı tesislerimiz
bulunması halinde: bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair
proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama
projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
11-İmar planlarında mevcut ve planlanan içmesuyu borularımızın geçtiği yol güzergahlarının Ø600
mm- Ø1000 mm arası çaplar için minimum 10,00 m., Ø1200 mm- Ø1600 mm arası çaplar için
minimum 15,00 m., Ø1800 mm ve üstü çaplar için minimum 20,00 m. olacak şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir.
12-Mevcut ve planlanan atıksu - yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergâhlar, İmar Plan
çalışmalarında, imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. Mevcut ve planlanan hatlarımızın
geçtiği imar yollan ve yeşil alanlar, Ø300 mm - Ø600mm arası çaplar en az 5 m., Ø700 mm - Ø1200
mm çaplar için en az 10m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte planlanmalıdır.
13-İSKİ kurum görüşleri alınmadan hazırlanan imar planları ile herhangi bir imar yönetmeliği ya da
yerel plan uygulaması yapılmamalıdır.” denilmektedir.
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 08.01.2014 tarih ve 63 sayılı yazısında;
“Proje alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli
Yerleşime Uygunluk Haritalarında; “kısmen UA (Yerleşime Uygun Alanlar), kısmen ÖA-1b (Sıvılaşma
tehlikesinin görüldüğü, Orta-Hafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar), kısmen ÖA-3a (Tsunami
Etkisiyle oluşan Su Baskını-Sellenme tehlikesinin görüldüğü, Ağır Mühendislik Önlemleri Gerektiren
Alanlar), kısmen ÖA-3b (Tsunami Etkisiyle Oluşan Su Baskını-Sellenme tehlikesinin görüldüğü, Orta-Hafif
Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar), kısmen ÖA-4a (Yapay Dolgu ile temsil edilen ve Alüvyon,
Kuşdili Formasyonu birimleri ile temsil edilen, Ağır Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar), kısmen
ÖA-4b (Yapay Dolgu ile temsil edilen ve Alüvyon, Kuşdili Formasyonu birimleri ile temsil edilen, OrtaHafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar), kısmen ÖA-5a (Karstlaşma nedeniyle Tasman tehlikesinin
görüldüğü, Sık Kırıklı-Çatlaklı veya İleri Derecede Ayrışmış Kaya vb nedeni ile Ağır Mühendislik
Önlemleri Gerektiren Alanlar), kısmen ÖA-5b (Sık Kırıklı-Çatlaklı veya İleri Derecede Ayrışmış Kaya,
Karstlaşma ve Yumuşak Zeminler vb nedeni nedeniyle Tasman tehlikesinin görüldüğü, Orta-Hafif
Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar), kısmen ÖA-6a ((Sıvılaşma Tehlikesi(ÖA-1a) ve Tsunami
Etkisiyle oluşan Su Baskını-Sellenme Tehlikesinin(ÖA-3b) birlikte görüldüğü), (Sıvılaşma Tehlikesi(ÖA-1a)
ve Yumuşak Zemin-Karstlaşmanın(ÖA-5b) birlikte görüldüğü), (Yapay Dolgu(ÖA-4a) ile Yumuşak
Zeminin(ÖA-5b) birlikte görüldüğü), Ağır Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar)), kısmen de ÖA-6b
(Sıvılaşma Tehlikesi(ÖA-1b) ve Tsunami Etkisiyle oluşan Su Baskını-Sellenme Tehlikesinin(ÖA-1b) birlikte
görüldüğü, Orta-Hafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar)” lejantlı sınırlar içerisinde kalmakta olup,
tüm alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki açıklama raporunda yer almaktadır…ilgi yazı talebiniz yukarıda
belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, proje çalışmalarınızda yukarıda ve rapor örneğinde
açıklanmış olan hususların göz önüne alınması, ayrıca ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt yapılarak; dolgu, derin
kazılar, viyadük, tünel, aç/kapa vb. özel önlem gerektiren mühendislik yapıların bu etütlerde elde edilen
bulgular doğrultusunda projelendirilmesi gerekmekte olup, buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz
konusu plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.
Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 05.02.2014 tarih ve 190 sayılı yazısı eki Komisyon
Raporunda;
7
“Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği
gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
DEĞERLENDİRME-SONUÇ:
İlgi (a) yazı eki plan değişiklik teklifi eki raporunda; Dudullu-Bostancı Metro Hattının, İstanbul'un
Anadolu Yakası, toplu taşıma ağının önemli bir parçası olup, İstanbul Metropoliten Alanı doğu bölümünde
kuzey-güney doğrultulu hızlı toplu taşıma koridoru olarak öngörüldüğü, Kadıköy ilçesi Bostancı İDO Vapur
İskelesi'nden başlayan hattın, Ümraniye ilçesi Şile yolunun güneyinde Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nin
depo-atölye alanında sonlandırıldığı, Güney-kuzey ana doğrultusunda planlanan Dudullu- Bostancı Metro
Hattının doğu-batı doğrultusundaki Marmaray, işletmede olan Kadıköy-Kartal Metrosu (M4) ve inşaat
aşamasında olan Üsküdar-Çekmeköy Metrosu, avan proje aşamasında olan Kadıköy-Sultanbeyli Metro
Hatları ile entegre olduğu, metro hattının uzunluğunun yaklaşık 14,2 km olduğu belirtilerek, “DudulluAtaşehir-Bostancı Metro Hattı Projesi”ne ilişkin 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ilgi (a) yazı ve ekleri tarafımıza gönderilmiştir.
İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Dudullu –Bostancı Raylı Sistem Hattı’na
ilişkin 17.02.2014 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği paftaları üzerine hazırlandığı, teklife
konu raylı sistem hattının tasdik sınırı içerisine alınarak hattın güzergahında iptaller yapılarak yeni
güzergahın düzenlendiği ve 17.02.2014 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde yer alan
“1-1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz.
2-Güzergah ve istasyon yerleri şematik olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında
kesinlik kazanacaktır.
3-1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında ilgili kurum görüşleri alınacak ve bunlara
uyulacaktır.
4-İstasyon alanları kamulaştırılacak alanlardır.
5-Raylı sistem güzergahı ve istasyon alanlarının yapı yaklaşma sınırı, 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı aşamasında kesinleştirilecektir.
6-Yer altında kalan metro güzergahı üzerinde meri plan şartları geçerlidir. Bu tür alanların uygulama
aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Müdürlüğü’nün görüşü alınacaktır.
7-Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.”
şeklindeki plan notlarının iptal edilerek,
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin;
“1-1/1000 Ölçekli İmar Planı Onaylanmadan Uygulama Yapılamaz.
2-Güzergah ve İstasyon Yerleri Şematik Olup, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Aşamasında
Kesinleşecektir.
3-1/1000 Ölçekli İmar Planı, Kesin Proje ve İnşaat Aşamalarında İlgili Kurumlardan Alınan
Görüşlere Uyulacaktır.
4-Raylı Sistem Hattı ve İstasyonların Koruma Alanı Sınırları 1/1000 Ölçekli İmar Planlarında
belirlenecektir.
5-Yer Altı Raylı Sistem-Hattı Üstündeki Alanlarda Onaylı İmar Planı Kararları Geçerlidir. Bu
Alanlarda Yapılacak Uygulamalardan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı
Sistem Müdürlüğü'nün Görüşü Alınacaktır.
6-Raylı Sistem Hattı'na Ait İmar ve İnşaat Uygulamaları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Tarafından Onaylanan Kesin Projeye Göre Yapılacaktır.
7-Proje ve Uygulanmalarda, Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporlarına Uyulacaktır.”
şeklindeki plan notları düzenlenmiştir.
İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin ise, Kadıköy, Ataşehir ve
Ümraniye İlçesi sınırları içinde meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları üzerine hazırlandığı,
teklife konu raylı sistem hattının tasdik sınırı içerisine alındığı ve
“1-Raylı Sistem Hattı ve İstasyonların İmar ve İnşaat Uygulamaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Tarafından Onaylanan Kesin Projeye Göre Yapılacaktır.
2-Kesin Proje, İnşaat ve İşletme Aşamalarında İlgili Kurumlardan Alınan Görüşlere Uyulacaktır,
3-"Raylı Sistem Yer Altı Hattı" ile "Hat ve İstasyon Koruma Alan Sınırı" İçinde Yürürlükte Olan
İmar Planlarının, Bu Planla Değiştirilmeyen Kararları Geçerlidir. Bu Alanlarda Yapılacak İmar Planı
Değişikliği, İmar Uygulaması, Altyapı ve Her Tür İnşaat Uygulamalarından Önce, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nün izni Alınacaktır.
4-Raylı Sistem İstasyon Alanı
-İstasyon Yeraltı Yapılarının Yerüstündeki izdüşüm Sınırlarını,
-Merdiven, Yürüyen Merdiven, Asansör, Havalandırma, Acil Çıkış Tesisleri vd. Teknik ve Altyapı
Tesisleri vd. Yerüstü Yapılarını,
8
-Yaya Dolaşımı Açık Alan Ve Çevre Düzenlemesi Yapılacak Alanları Kapsamaktadır.
-Raylı Sistem İstasyon Alanında, Yürürlükte Olan İmar Planlarının Bu Planla Değiştirilmeyen
Kararları Geçerlidir.
-Bu Alanlar Üstünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nün
Olumlu Görüşü Alınmak Koşulu ile Yol, Kavşak, Meydan, Açık Alan ve Çevre Düzenleme ve
Altyapı Projeleri Uygulanabilir.
-"Raylı Sistem İstasyon Alanında" İnşaat ve İşletme Aşamalarında Kullanılmak Üzere Projenin
Gerektirdiği Kamulaştırma İrtifak Hakkı Tesisi vb. işlemler İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Tarafından Yapılacaktır.
5-Proje ve İnşaat Uygulamalarında Kesin Proje Kapsamında Yapılan Zemin Etüt Raporuna ve
Deprem Etüt Raporuna Uyulacaktır.
şeklindeki plan notlarının düzenlendiği görülmektedir.
İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik
teklifinde kullanılan gösterim teknikleri, 14.06.2014 tarihli Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun
olmamakla birlikte teklifin; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce, “…ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt
yapılarak; dolgu, derin kazılar, viyadük, tünel, aç/kapa vb. özel önlem gerektiren mühendislik yapıların bu
etütlerde elde edilen bulgular doğrultusunda projelendirilmesi gerekmekte olup, buna göre uygulamaya
gidilmesi koşuluyla” uygun bulunduğu, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünce “kamu yararı
gözetildiği gerekçesi ile” uygun bulunduğu, İSKİ Genel Müdürlüğünce 13 maddelik altyapı görüşüne
uyulması şartıyla uygun bulunduğu görülmekte olup, Dudullu-Ataşehir-Bostancı Metro Hattı Projesi İstanbul
Anadolu Yakası toplu taşıma ağının önemli bir parçası olup, bahse konu projeye ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile, Marmaray, KadıköyKartal Metro Hattı ve Üsküdar-Çekmeköy Metro Hatları güneyden kuzeye bağlanmakta ve bahse konu
hatlar ile entegrasyon sağlanmaktadır. " denilerek
İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve
yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7.c maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Dudullu-Bostancı Raylı Sistem Hattı Projesine ilişkin 1/5000-1000 ölçekli
plan değ. teklifi incelenmiş olup, kamu yararı taşıdığından dolayı komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Mustafa Cevat ARZIK
Ulaşım ve Trafik
Komisyonu Başkanı
Yüksel AKYOL
Üye
Bayram ÖZATA
Üye
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Hüseyin KARAKAYA
Başkan Vekili
Hicran ÇELİKYAY
Üye
Önder POLATOĞLU
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
9
Abdülnaser ŞİMŞEK
Raportör
Yunus CAN
Üye
Şafak KIR
Üye
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU-İMAR VE
BAYINDIRLIK KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
85
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1970
KONUNUN ÖZÜ: Üsküdar, Libadiye Caddesi, Havaray Hattı Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli plan
değişikliği
KOMİSYON İNCELEMESİ:Planlama Müdürlüğünün 08/12 /2014 gün ve 2014-12623 sayılı yazısında;
"İlgi: a)07.02.2014 tarih, 137122-Birim No:432 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.
b)10.02.2014 tarih, 2014-1588 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.
c)13.02.2014 tarih, 346 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.
d)01.03.2014 tarih, 110133 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı ve ekleri.
e)09.06.2014 tarih, 2014/2201-2660-2996 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.
f)12.06.2014 tarih, 868 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.
g) 22.08.2014 tarih, 2014-6913-6335 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.
h)11.09.2014 tarih, 1327 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.
ı) 01.10.2014 tarih, 2014-10397-7124 sayılı yazımız.
i) 14.11.2014 tarih, 1135971-3378 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.
TALEP:
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısı ile; İstanbul geneli raylı sistem hatları çalışması
kapsamında hazırlanan “Libadiye Caddesi Havaray Hattı Projesi”ne ait hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişiklik teklifi paftaları ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre Büyükşehir Belediye
Meclisi’ne iletilmesi istenmiştir.
İlgi (a) yazıya konu plan değişikliği teklifi ilgi (b) Başkanlık Makamı yazımız ile değerlendirilmek ve
karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (c) meclis kararı ile uygun
görülmüştür. Ancak; ilgi (a) yazı eki “Libadiye Caddesi Havaray Hattı Projesi”ne ait 1/5000 ölçekli plan
değişikliği teklif paftalarında tespit edilen teknik hatalar sebebiyle; yeniden değerlendirilmesi için ilgi (e)
yazı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve ilgi (f) meclis kararı ile uygun görülmüştür. İlgi (b) ve
ilgi (e) Başkanlık Makamı yazılarımızda belirtildiği üzere; teklif plan değişiklik paftalarında
Müdürlüğümüzce tespit edilen teknik hatalar sebebiyle; plan değişiklik teklifi yeniden değerlendirilmesi için
ilgi (g) Başkanlık Makamına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir. İlgi (h) Büyükşehir
Belediye Meclis Kararı ile; konuya ilişkin olarak; “Üsküdar, Libadiye Caddesi, Havaray Hattı Projesi teklifi
incelenmiş olup teklife ilişkin teknik hataların düzeltilmesi için yeniden değerlendirilmek üzere
Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmıştır. İlgi (h) Büyükşehir
Belediye Meclis kararı doğrultusunda ilgi (ı) yazımız ile konu Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne iletilmiş olup,
ilgi (i) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısı ekinde teklif plan değişikliğine ilişkin paftalar gerekli
düzeltmeler yapılarak tarafımıza iletilmiştir. Konu yeniden değerlendirilerek hakkında karar alınmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmektedir.
MEVCUT DURUM:
İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen hava fotoğrafından tadilata konu havaray hattının altında kalan
alanın yol olduğu görülmektedir.
PLANLARDAKİ DURUM:
İlgi (a) yazı ile talep edilen “Libadiye Caddesi Havaray Hattı Projesi” Üsküdar İlçesi sınırları
içerisinde;
-11.08.1998 tt.’li 1/5000-1/1000 ölçekli Kısıklı Bulgurlu Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı,
-11.07.2005 tt’li 1/5000 ölçekli Büyük Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı
Nazım İmar Planı ile 04.10.2007 tt.’li 1/1000 ölçekli Büyük Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit
Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı,
-21.07.2007 tt.’li Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı ile
13.02.2008 tt.’li Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı
kapsamında,
10
Kadıköy İlçe sınırları içerisinde 09.03.2005 tt.’li 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez ile E-5 Otoyolu Ara
Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında kalmaktadır.
Ayrıca söz konusu hat kısmen 23.02.2011 tt.’li 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İstanbul Boğazı Karayolu
Tüp Geçişi Nazım ve Uygulama İmar Planları kapsamında kalmaktadır.
KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
İlgi (a) yazı eki plan değişiklik teklifine ilişkin alınan kurum görüşlerine bakıldığında;
10.02.2014 tarih ve 251 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında;
“İlgi yazı ile Müdürlüğünüzce “Libadiye Caddesi Havaray Projesi”ne ait plan tadilatına esas
Müdürlüğümüz görüşü istenmektedir.
Planlama alanı, Anadolu Yakası Mikrobölgeleme Projesi kapsamında üretilmiş olan İmar Planlarına
Esas 1/2.000 ölçekli "Yerleşime Uygunluk Haritalarımda; kısmen UA (Yerleşime Uygun Alanlar), kısmen
ÖA-4a (Yapay Dolgu, Alüvyon ve Kuşdili birimlerden dolayı zor ve ağır mühendislik önlemleri gerektiren
alanlar), kısmen ÖA-4b (Yapay Dolgu, Alüvyon ve Kuşdili birimlerden dolayı basit ve hafif mühendislik
önlemleri gerektiren alanlar), kısmen ÖA-6a (ÖA-a tanımlı birden fazla karmaşık zemin probleminden
dolayı zor ve ağır mühendislik önlemleri gerektiren alanlar) ve kısmen de ÖA-6b (ÖA-a tanımlı birden fazla
karmaşık zemin probleminden dolayı basit ve hafif mühendislik önlemleri gerektiren alanlar) lejantlı sınırlar
içerisinde kalmakta olup; söz konusu harita lejantları ile ilgili ayrıntılı açıklama ekte gönderilmektedir.
Sonuç olarak, ayrıntılı rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması,
uygulama öncesinde yapılacak olan zemin araştırmalarında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre
uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu plan tadilatı, jeoojik bakımdan uygun görülmektedir.”
denilmektedir.
19.02.2014 tarih ve 300 sayılı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı eki 18.02.2014 tarihli
komisyon raporunda;
“Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği
gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi (c) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı’na müteakip Başkanlığımıza iletilen 01.03.2014 tarih ve
110133 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında;
“… Bahse konu proje alanında; Vakıf Atikvalide Suyu’na ait memba alanı ile isale hattı, Hanımnine
Suyu’na ait memba ve galeri alanı ile çeşmesi bulunmaktadır.
Vakıf Atikvalide Suyu’na ait İdaremiz mülkiyetindeki Üsküdar, Bulgurlu Mah.78 pafta, 82 ada, 23
parsel ile 43 ada, 16 parsel bulunmaktadır. Söz konusu parseller İstanbul 6 numaralı KTVKK kararınca
(Ek3) kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.
Ayrıca; Hanımnine Suyu’nun memba, galeri ve çeşmesine ait Üsküdar, Bulgurlu Mah. 78 pafta, 82
ada, 21,24,27,30,33 parseller bulunmaktadır.
Bahse konu parsellerin İdaremize ait mülkiyet bilgileri yazımız ekinde olup, İSKİ Hizmet Alanı olarak
ayrılması gerekmektedir.
İdaremiz mülkiyetindeki Vakıf Atikvalide suyu ve Hanımnine suyu memba, galeri ve çeşme
parsellerinde planlama yapılmamalı, söz konusu vakıf sularına ait isale hatlarına ve çeşmeye zarar
verilmemelidir.
Çalışma alanına ait mevcut içmesuyu ve atıksu tesislerimizi gösterir bilgiler yazımız ekindeki CD’de
gönderilmekte olup; aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.” denilerek 16 madde halinde görüş bildirilmiş
olup 2 nolu maddede “Çalışma alanı çevresinde bulunan Küçük Çamlıca Su Depoları ve Terfi Merkezi ile
Bulgurlu Su Depoları ve Terfi Merkezi İSKİ Hizmet Alanı olarak korunmalıdır.” ifadesi yer almaktadır.
DEĞERLENDİRME:
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısı ile; İstanbul geneli raylı sistem hatları çalışması
kapsamında hazırlanan “Libadiye Caddesi Havaray Hattı Projesi”ne ait hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişiklik teklifi paftaları ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre Büyükşehir Belediye
Meclisi’ne iletilmesi istenmiştir.
İlgi (a) yazıya konu plan değişikliği teklifi ilgi (b) Başkanlık Makamı yazımız ile değerlendirilmek
ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (c) meclis kararı ile uygun
görülmüştür. Ancak; ilgi (a) yazı eki “Libadiye Caddesi Havaray Hattı Projesi”ne ait 1/5000 ölçekli plan
değişikliği teklifi, ilgi (b) ve ilgi (e) Başkanlık Makamı yazılarımızda belirtildiği üzere; teklif plan değişiklik
paftalarında Müdürlüğümüzce tespit edilen teknik hatalar sebebiyle; yeniden değerlendirilmesi için
Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir. İlgi (h) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile; konuya ilişkin
olarak; “Üsküdar, Libadiye Caddesi, Havaray Hattı Projesi teklifi incelenmiş olup teklife ilişkin teknik
hataların düzeltilmesi için yeniden değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun
görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmıştır. İlgi (h) Büyükşehir Belediye Meclis kararı doğrultusunda ilgi (ı)
11
yazımız ile konu Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne iletilmiş olup, ilgi (i) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün
yazısı ekinde teklif plan değişikliğine ilişkin paftalar gerekli düzeltmeler yapılarak tarafımıza iletilmiştir.
İlgi (i) yazı eki plan değişiklik teklif paftaları incelendiğinde;
- 09.03.2005 tt.’li 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez ile E-5 Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planı’na
ait G22A02A rumuzlu plan paftası üzerine hazırlandığı, pafta üzerinde havaray hattının çizilerek plan
değişikliği onama sınırına alındığı,
- 21.07.2007 tt’li 1/5000 ölçekli Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon Nazım İmar
Planı’na ait G22A02A - F22D22D rumuzlu plan paftaları üzerine hazırlandığı, pafta üzerinde havaray
hattının çizilerek plan değişikliği onama sınırına alındığı,
- 11.07.2005 tt’li 1/5000 ölçekli Büyük Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı
Nazım İmar Planı’na ait F22D22D - F22D22C rumuzlu plan paftaları üzerine hazırlandığı, pafta üzerinde
havaray hattının çizilerek plan değişikliği onama sınırına alındığı
- 11.08.1998 tt.’li 1/5000 ölçekli Kısıklı Bulgurlu Nazım İmar Planı’na ait 243 EA-244 EA rumuzlu
plan paftaları üzerine hazırlandığı, pafta üzerinde havaray hattının çizilerek plan değişikliği onama sınırına
alındığı tespit edilmiştir.
1/5000 ölçekli plan değişikliği teklif paftalarında; ‘Libadiye Caddesi Havaray Hattı Nazım İmar Planı
Tadilatı’ şeklinde plan adı getirildiği ve ‘Havaray Hattı’ lejantının oluşturulduğu ve
“1-Uygulama Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanacak projeye göre yapılacaktır.
2-Havaray güzergahı ve havaray istasyon alanları koruma sınırı içinde kalan alanlarda yapılacak tüm
uygulamalarda ve zemin etüd çalışmalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanlığı’nın görüşü alınacaktır.
3-Plan onama sınırı içinde kalan alandaki güzergah şematik olup, kesin güzergah uygulama projeleri ile
belirlenecektir.
4-Plan onama sınırı içinde kalmak kaydı ile plan değişikliğine gerek kalmaksızın uygulama projeleri
doğrultusunda güzergah değişiklikleri yapılabilir.
5-Uygulama projeleri aşamasında istenmesi halinde gerekli kurum görüşleri alınacaktır.
6-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygun görüşü olmadan uygulama yapılamaz.
7-Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
8-Açıklanmayan hususlarda meri imar planı ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”
şeklinde plan notlarının getirildiği tespit edilmiştir.
Plan değişiklik teklifine ilişkin; 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklif plan notları
incelendiğinde; 1-3-4 ve 5 nolu plan notları ile sadece ‘Uygulama Projesi’ne atıfta bulunulduğu, “1/1000
ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.” plan notu bulunmadığından “Uygulama
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanacak projeye göre yapılacaktır.” plan notu ile uygulamanın avan
projeye göre yapılacağı, 14.06.2014 tarih 29030 sayılı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 7“d)Mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ile nazım imar planları üzerinden ölçü alınarak uygulama
yapılamaz.” şeklinde hükmün yer aldığı görülmektedir.
İlgi (i) yazı eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifinin 3 nolu plan notunda da belirtildiği üzere
teklifin şematik olması ve havaray istasyon yerlerinin belirlenmemesi nedenleri ile ada-parsel ölçeğinde
değerlendirme yapılamamaktadır.
Libadiye Caddesi Havaray Hattı Projesi’ne ait ilgi (i) yazı eki plan değişiklik teklifinde yer alan; “Plan
onama sınırı içinde kalmak kaydı ile plan değişikliğine gerek kalmaksızın uygulama projeleri doğrultusunda
güzergah değişiklikleri yapılabilir.” şeklindeki 4 nolu plan notu ile uygulama aşamasında karşı karşıya
kalınması muhtemel bazı teknik sorunların plan değişikliğine gerek kalmaksızın onama sınırı içinde kalmak
kaydı ile güzergah değişikliği yapılabilmesinin, böylelikle de uygulamanın daha hızlı yürütülmesinin
amaçlandığı görülmektedir.
Teklife ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşü, Yeşil Alan ve
Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün olumlu görüşü bulunmaktadır.
İlgi (a) teklife ilişkin olarak İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgi (d) yazısı ile; 78 pafta, 82 ada,
21,23,24,27,30,33 parseller ile 43 ada 16 parselin kendi mülkiyetinde bulunduğu ve 82 ada 23 parsel ile 43
ada 16 parselin tescilli olduğu belirtilerek, “Bahse konu parsellerin İdaremize ait mülkiyet bilgileri yazımız
ekinde olup, İSKİ Hizmet Alanı olarak ayrılması gerekmektedir.”; “… İdaremiz mülkiyetindeki Vakıf
Atikvalide suyu ve Hanımnine suyu memba, galeri ve çeşme parsellerinde planlama yapılmamalı, söz
konusu vakıf sularına ait isale hatlarına ve çeşmeye zarar verilmemelidir.” denilmekte olup, ilgi (d) İSKİ
Genel Müdürlüğü görüşünün de dikkate alınması gerekmektedir.
Ayrıca; dosyasında yapılan incelemede; İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü’ne ilgililerince yapılan başvuru neticesinde; 19.02.2014 tarih ve 000233 sayılı İstanbul III
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısında; “… İlgi başvuruda bahsedilen
12
teleferik yapımına ilişkin ilgili kurumlardan Müdürlüğümüze herhangi bir başvuru yapılmamış olup,
başvurunun yapılması halinde konu değerlendirilebilecektir.” denilmektedir.
Bununla birlikte havaray hattına ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü görüşlerinin de alınması gerektiği düşünülmektedir.
İlgi (i) yazı eki Libadiye Caddesi Havaray Hattı Projesi’ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliği teklifinin 11.07.2005 tt’li 1/5000 ölçekli Büyük Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı sınırlarında kalan kısmının, söz konusu alanın Doğal Sit Alanı olması
nedeniyle imar planını onaylama yetkisi 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi ve ‘Korunan Alanlarda
Yapılacak Plana Dair Yönetmelik’ gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olduğundan 644 sayılı KHK
kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaya gönderilmesi gerekmektedir.
Netice itibariyle, ilgi (h) Meclis Kararı ile “Üsküdar, Libadiye Caddesi, Havaray Hattı Projesi teklifi
incelenmiş olup teklife ilişkin teknik hataların düzeltilmesi için yeniden değerlendirilmek üzere
Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür." şeklinde karara bağlanan ilgi (a) yazı eki 1/5000
ölçekli teklif plan değişikliğinde teknik düzenlemeler yapılarak ilgi (i) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün
yazısı ekinde tarafımıza iletilmiş olup, bu kapsamda yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda teklif plan
değişikliğine ilişkin konunun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. " denilerek
İlgi (i) yazı eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği paftaları yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin
yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre yeniden değerlendirilmek ve
hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar, Libadiye Caddesi, Havaray Hattı Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli
plan değişikliği teklifi incelenmiş olup, kamu yararı taşıdığından dolayı komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Mustafa Cevat ARZIK
Ulaşım ve Trafik
Komisyonu Başkanı
Yüksel AKYOL
Üye
Bayram ÖZATA
Üye
Karara Katılmıyorum
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Maliki Ejder BATUR
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Karara Katılmıyorum
Abdülnaser ŞİMŞEK
Raportör
Hüseyin KARAKAYA
Başkan Vekili
Hicran ÇELİKYAY
Üye
Yunus CAN
Üye
Karara Katılıyorum
Önder POLATOĞLU
Üye
Karara Katılmıyorum
Şafak KIR
Üye
Karara Katılmıyorum
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Serhan KURAL
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
Karara Katılmıyorum
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Karara Katılıyorum
Dila Damla ÖNER
Üye
Karara Katılmıyorum
Muhalefet Şerhi: 12.06.2014 Tarih 868 sayılı Karara Katılmadığımızdan
13
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU-İMAR VE
BAYINDIRLIK KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
86
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1974
KONUNUN ÖZÜ: Eyüp, Alibeyköy Atatürk Cad.nin 24.00 m. olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan
değişikliği teklifi hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 08/ 12 /2014 gün ve 2014-12172 sayılı
yazısında;
“İlgi : a) 05.11.2014 gün, TN:1101832-Bno:3268 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ve eki
teklif plan paftası.
b) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004
gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı.
TALEP:
Eyüp İlçesi, Alibeyköy Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesinin 24.00 m’ ye çıkartılmasına ilişkin
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, ilgi a) yazı ekinde tarafımıza iletilerek, 5216
sayılı yasanın 7-c maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenmiştir.
MERİ PLANLARDAKİ DURUM:
Plan Değişikliği talep edilen Atatürk Caddesi ;
18.04.2011 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp İlçesi, Alibeyköy Atatürk Caddesi Yol Düzenlemesi Nazım
İmar Planı değişikliği ile 18.00 m.lik yol alanında kalmakta olup, yol üzerinden 27.10.2013 t.t.li 1/5000
ölçekli Kabataş Mahmutbey Metro Hattı Nazım İmar Plan tadilatı ile yüzeysel (viyadük) metro hattı ve
metro istasyon alanı düzenlenmiştir.
19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı’nda; 24.00 m.lik Yol alanında
kalmakta olup, yol üzerinden 27.10.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli Kabataş Mahmutbey Metro Hattı Nazım İmar
Plan tadilatı ile yüzeysel (viyadük ) metro hattı ve metro istasyon alanı düzenlenmiştir.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
Dosyasında yapılan incelemede, ilgi a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin herhangi bir
kurum görüşü ile UTK kararı bulunmamaktadır.
DEĞERLENDİRME:
İlgi a) yazı ekinde Müdürlüğümüze iletilen 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinde; 18.04.2011
t.t.li 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile 18.00 m’ye indirilen Atatürk Caddesi’ nin tasdik sınırı
içerisinde kalan kısmı 24.00 m. olarak düzenlenerek, ” İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Atatürk Caddesi
Yol Düzenlemesi Nazım İmar Planı Değişikliği ” adı ile hazırlanan teklife Tasdik Sınırı ile 24.00 m.lik Yol ,
lejandı verilerek plan notlarına ; “
·
Tasdik sınırı içerisindeki alan 24.00 m.lik yol alanıdır.
·
18.04.2011 t.t.li plan tadilatı ile 18.00 m.’ye indirilen Atatürk Caddesi hazırlanan plan
tadilatı
ile 29.08.2003 t.t.li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda olduğu
şekline geri
döndürülmüş ve 24.00 m. olarak düzenlenmiştir.” şeklinde düzenleme getirilmiştir.
Teklife ilişkin herhangi bir kurum görüşü bulunmamaktadır.
Dosyasında yapılan incelemede ; 29.08.2003 t.t.li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar
Planında 24.00 m. olarak planlanan Atatürk Caddesi’nin 15.00 mt.ye indirilmesine ilişkin önerge meclis
kararı gereği Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli teklif plan değişikliği ile
Atatürk Caddesinin ve devamı Çoban Çeşme sokağın 18.00 m. ve 24.00 m. olarak teklif edildiği ve yolun
daraltılmasıyla açığa çıkan parsel alanlarının bulunduğu parsellerin meri plan fonksiyonuna dahil edilmesi
yapı yoğunluğunu arttırsa da ulaşımı uygulanabilir hale dönüştüreceğinden ulaşım sistemini çözümleyici
nitelikte olduğu belirtilerek 14.03.2011 gün ve 19115 sayılı yazımız ile Başkanlık Katına yazımız ile
Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği, 13.04.2011 gün ve 693 sayılı meclis kararı ile aynen uygun görülen
1/5000 ölçekli teklif plan paftalarının 18.04.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanarak
plan dağıtımının yapıldığı görülmüştür.
Bu kerre ilgi a) yazıda Alibeyköy Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesinin araç ve yaya
sirkülasyonunun - trafiğinin yoğun olduğu, fiili olarak merkez niteliğinde olan ve farklı fonksiyonları
içerisinde barındıran ve diğer mahallelere dağılımı sağlayan önemli bir ulaşım aksı niteliğine sahip olduğu
14
belirtilerek, söz konusu yolun tekrar 24.00 m.ye çıkarılması talep edilmekte olup, 1/1000 ölçekli planlarda
24.00 m. olan yolun 1/5000 plan teklifi ile 24.00 m.ye çıkarılmasının bölge planlarını uyumlu hale getireceği
ve yoğun trafik sirkülasyonunu çözümleyici nitelikte olduğundan kamu yararı niteliği taşıdığı
düşünülmektedir. ” Denilerek.
Eyüp İlçesi, Alibeyköy Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesinin 24.00 m. olmasına ilişkin ilgi a) yazı
eki 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin İlgi (b) Başkanlık Onayı
ve Genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre
değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Eyüp, Alibeyköy Atatürk Cad.nin 24.00 m. olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan
değişikliği teklifi incelenmiş olup, kamu yararı taşıdığından dolayı komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Mustafa Cevat ARZIK
Ulaşım ve Trafik
Komisyonu Başkanı
Yüksel AKYOL
Üye
Bayram ÖZATA
Üye
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Hüseyin KARAKAYA
Başkan Vekili
Hicran ÇELİKYAY
Üye
Önder POLATOĞLU
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
15
Abdülnaser ŞİMŞEK
Raportör
Yunus CAN
Üye
Şafak KIR
Üye
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU-İMAR VE
BAYINDIRLIK KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
87
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1975
KONUNUN ÖZÜ: “Kirazlı-Halkalı Metro Hattı Projesi”
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 08/ 12 /2014 gün ve 2014-10651 sayılı
yazısında;
“İlgi: a)07.02.2014 gün ve 2014-137110-435 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama
Müdürlüğü'nün yazısı ve eki.
b)10.02.2014 gün ve 2014-1566 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.
c)Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2014 gün ve 349 sayılı Kararı.
d)30.06.2014 gün 2014-S-4946-128193 sayılı İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne
yazımız.
e)10.09.2014 gün ve 14601 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel
Müdürlüğü yazısı.
f)20.10.2014 gün ve 910-737622 sayılı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın yazısı.
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısı ile, “Kirazlı-Halkalı Metro hattı Projesi”ne ilişkin
hazırlanan 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifinin 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi’ne iletilmesi talep edilmiştir.
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısı ve ekleri ilgi (b) Başkanlık Makamı yazımız ile
Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin “Kirazlı Halkalı Metro
Hattı Projesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup söz konusu teklif
kamu yararı niteliği taşıdığından müdürlüğünden geldiği şekliyle uygun görülmüştür.” şeklindeki ilgi (c)
kararı ile aynen uygun görülerek; Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 17.02.2014 tarihinde onanmıştır.
İlgi (d) yazımız ile de Kirazlı-Halkalı Metro Hattı Projesi kapsamında kalan F21C21A,
F21C22A rumuzlu plan tadilatı teklif paftalarının; 08.09.2012 gün ve 2012/3573 karar sayısı ile Resmi
Gazetede ilan edilen“İstanbul’da bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın,
olası afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsız, iskansız ve afet riski altındaki yapılar tasfiye edilerek, yeni
yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.maddesi ç) bendi kapsamında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı yetkilendirilmiştir.” şeklindeki Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen alan içinde kaldığı
görüldüğünden gereği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmiştir.
Ancak, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün ilgi (e) yazısı ile; “ ‘Halkalı - Kirazlı Metro Hattı
Projesi’ kapsamında F21C21A ve F21C22A plan paftalarına isabet eden ve “Nazım İmar Planı Değişiklik
Sınırı” ile gösterilmek suretiyle Bakanlığımızca değerlendirilmesi talep edilen alanların gerek sayısal
ortamda yapılan çakıştırmalar, gerekse de yerinde gerçekleştirilen arazi çalışmaları neticesinde 08.09.2012
gün ve 2012 / 3573 karar sayısı ile Resmi Gazetede ilan edilen ve Bakanlığımızın yetkilendirildiği İstanbul
İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı sınırları dışında
kaldığı..” tespit edildiği belirtilerek konunun
Başkanlığımızca değerlendirilmesi gerektiği hususu tarafımıza bildirilmiştir. Dolayısıyla ilgi (b) yazımız ile
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayında olduğunu düşünerek Büyükşehir Belediye Meclisi’ne yolladığımız
F21C21A VE F21C22A plan paftalarının Büyükşehir Belediye Meclisi’nce yeniden değerlendirilmesi
gerektiği anlaşılmaktadır.
Ayrıca Küçükmece Belediyesi’nin ilgi (f) yazısında 17.02.2014 tarihinde onanarak 19.06.2014 gün ve
2014-2239-4675-121724 sayılı yazımız ile dağıtımı yapılan 1/5000 ölçekli “Halkalı - Kirazlı Metro Hattı
Projesi” nde F21C21A, F21C22A, F21C21B ve F21C21D rumuzlu imar paftalarının, taraflarına iletilmediği
belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir. Bu talep edilen paftalardan F21C21A ve F21C22A
rumuzlu paftaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaylanmak üzere yollanılan paftalar olduğu,
18.08.2004 onanlı 1/5000 ölçekli Sefaköy Revizyon Nazım İmar Planı ve 22.07.2011 onanlı 1/5000 ölçekli
Halkalı Caddesi Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı’nın da kalan F21C21B ve F21C21D rumuzlu paftaların
ise sehven Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmediği ve karara bağlanmadığı görülmüştür. ” Denilerek.
İlgi (e) ve ilgi (f) yazılar doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Rezerv Yapı Alanı
sınırı dışında kaldığını belirttiği F21C21A, F21C22A rumuzlu paftalar ile Küçükçekmece Belediye
Başkanlığı’na iletilmeyen F21C21D ve F21C21B rumuzlu 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi paftaları
16
yazımız ekinde iletilmekte olup; konunun yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ve 5216 sayılı yasanın
7/c maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale
olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kirazlı-Halkalı Metro Hattı Projesi incelenmiş olup, kamu yararı taşıdığından
dolayı komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Mustafa Cevat ARZIK
Ulaşım ve Trafik
Komisyonu Başkanı
Yüksel AKYOL
Üye
Bayram ÖZATA
Üye
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Hüseyin KARAKAYA
Başkan Vekili
Hicran ÇELİKYAY
Üye
Önder POLATOĞLU
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
17
Abdülnaser ŞİMŞEK
Raportör
Yunus CAN
Üye
Şafak KIR
Üye
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU-İMAR VE
BAYINDIRLIK KOMİSYONU MÜŞTEREK
KONUNUN ÖZÜ: Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattına
değişikliği teklifi hk.
88
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1976
ilişkin plan 1/5000 ölçekli plan
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 08/ 12 /2014 gün ve
yazısında;
“İlgi:
Rapor No:
2014-2222 sayılı
a) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 07.02.2014 tarih, 21362969-310.01/137141-421 sayılı
yazısı ve 1/5000 ölçekli teklif plan paftaları ile ekleri.
b) 10.02.2014 tarih, ve 2014-1575-1293 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
c) 13.02.2014 tarih, ve 350 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı.
İlgi (a) yazı ile; Ulaşım Planlama Müdürlüğünün, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattına ilişkin
1/5000 ölçekli teklif plan değişikliği paftalarının 5216 sayılı yasanın 7(c) maddesi doğrultusunda Büyükşehir
Belediye Meclisine iletilmesi talebi ilgi (b) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup ilgi (c)
Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile “Ataşehir – Ümraniye Metro Hattı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup söz konusu teklif “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uygun
görüş alınmadan uygulama yapılamaz.” plan notunun ilave edilmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun
görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmıştır.
Bahse konu Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattına ilişkin 1/5000 ölçekli teklif Nazım İmar Planı
değişikliğine ilişkin plan paftaları dağıtım aşamasında Müdürlüğümüzde işlemde iken ilgi (c) Büyükşehir
Belediye Meclisi Kararının değerlendirme bölümünde,
“İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile planlanan alan, tasdik sınırı içine alınmış
olup söz konusu 1/5000 ölçekli plan teklifi incelendiğinde toplam 13 pafta üzerine hazırlandığı;
-1/5000 ölçekli 13.02.1998 tt.li nazım imar planı sınırları içinde kalan kısımları 244-EB, 244-EA,
243 EB, 22.01.2010 tt.li nazım imar plan tadilatı sınırları içinde kalan kısımları 244-EB, 11.09.2010 tt.’li
nazım imar plan tadilatı sınırları içinde kalan kısımları 245-EB rumuzlu plan paftaları üzerine,
-1/5000 ölçekli 08.05.1998 tt.li nazım imar planı sınırları içinde kalan kısımları 243-EB rumuzlu
plan paftası üzerine,
-1/5000 ölçekli 19.06.2012 tt.li nazım imar planı sınırları içinde kalan kısımları F22D23D ve
G22A03A rumuzlu plan paftası üzerine,” şeklinde ifade edilmesi gerekirken sehven,
“İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile planlanan alan, tasdik sınırı içine alınmış
olup söz konusu 1/5000 ölçekli plan teklifi incelendiğinde toplam 10 pafta üzerine hazırlandığı;
-1/5000 ölçekli 13.02.1998 tt.li nazım imar planı sınırları içinde kalan kısımları F22D23A,
F22D22B, F22D22C ve F22D23D rumuzlu plan paftaları üzerine,
-1/5000 ölçekli 08.05.1998 tt.li nazım imar planı sınırları içinde kalan kısımları F22D23D rumuzlu
plan paftası üzerine,
-1/5000 ölçekli 16.06.2012 tt.li nazım imar planı sınırları içinde kalan kısımları F22D23D ve
G22A03A rumuzlu plan paftası üzerine,” şeklinde ifade edildiği tespit edilmiştir. ” Denilerek.
18
İlgi (b) Başkanlık Makamına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen teklife ilişkin alınan
ilgi (c) Meclis Kararının yukarıda açıklanan hususlar kapsamında; yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile
5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattına ilişkin plan 1/5000 ölçekli plan
değişikliği teklifi incelenmiş olup kamu yararı taşıdığından dolayı komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Mustafa Cevat ARZIK
Ulaşım ve Trafik
Komisyonu Başkanı
Yüksel AKYOL
Üye
Bayram ÖZATA
Üye
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Hüseyin KARAKAYA
Başkan Vekili
Hicran ÇELİKYAY
Üye
Önder POLATOĞLU
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
19
Abdülnaser ŞİMŞEK
Raportör
Yunus CAN
Üye
Şafak KIR
Üye
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU-İMAR VE
BAYINDIRLIK KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
89
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1996
KONUNUN ÖZÜ: Cendere Yolu – TEM Bağlantısı ve Cendere Vadisi Yol Kavşak Uygulama Projesi
Revize Projesi 1/1000 ölç.U.İ.Plan Değişikliği Teklifi.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün
08/12 /2014 gün ve 2014-12876 sayılı
yazısında;
İLGİ:
a) 22.09.2014 gün, TN:960933-2817 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ve ekleri.
b) 16.10.2014 gün, 2014-10577-7300 sayılı yazımız ve ekleri.
c) 20.11.2014 gün, /TN:1158266-3467 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ve ekleri.
d) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90
sayılı Başkanlık Oluru.
TEKLİF:
İlgi a) yazı ile, “Seyrantepe, Cendere Yolu – TEM Otoyolu Bağlantısı Yol, Kavşak Uygulama
Projesi”nin bölgede yapılan Cendere Vadisi İmar Planlarından kaynaklanan ihtiyaç doğrultusunda
02.11.2012 gün, UTK2012/42-15 sayılı ve 04.12.2013 gün, UTK2013/45-46 sayılı UTK kararları alındığı ve
UTK Kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatına ilişkin kurum
görüşleri temin edildiği belirtilerek söz konusu projeye ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
değişikliği ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre gereğinin yapılması istenmiştir.
“Seyrantepe, Cendere Yolu – TEM Otoyolu Bağlantısı Yol, Kavşak Uygulama Projesi”ne ilişkin
1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifine ilişkin eksiklikler tespit edilmiş olup söz konusu plan
değişikliği teklifi ve eklerinin bu kapsamda yeniden değerlendirilmek üzere İlgi b) yazımız ile Ulaşım
Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir.
Ulaşım Planlama Müdürlüğünün İlgi c) yazısı ile de, “Seyrantepe, Cendere Yolu – TEM Bağlantısı
ve Cendere Vadisi Yol, Kavşak Uygulama Projesi Revize Projesi”ne ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar
plan tadilat teklifinin İlgi b) yazımız doğrultusunda yeniden hazırlandığı belirtilerek konunun 5216 sayılı
yasanın 7/c maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenmektedir.
MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU:
“Seyrantepe, Cendere Yolu – TEM Bağlantısı ve Cendere Vadisi Yol, Kavşak Uygulama Projesi
Revize Projesi”ne ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifine konu edilen alanlar;
Meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı olarak;
- 25.03.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı,
- 19.03.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Cendere Yolu – TEM Otoyolu Bağlantısı Yol, Kavşak Uygulama
Revize Projesine ait 1Nazım İmar Planı,
- 16.09.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Kağıthane ve Şişli İlçeleri, Gecekondu Önleme Bölgesi,
Seyrantepe Cendere Yolu-TEM Otoyolu Bağlantısı Yol ve Kavşak Uygulamalarına ilişkin Nazım İmar
Planını etkilemektedir.
Meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olarak;
- 20.03.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Cendere Vadisi Doğu (C) Alt Bölgesi Uygulama İmar Plan,
- 30.09.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Cendere Vadisi Doğu (B) Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı,
- 19.03.2012 onanlı Cendere Yolu – TEM Otoyolu Bağlantısı Yol, Kavşak Uygulama Revize
Projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,
- 16.09.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kağıthane ve Şişli İlçeleri, Gecekondu Önleme Bölgesi,
Seyrantepe Cendere Yolu-TEM Otoyolu Bağlantısı Yol ve Kavşak Uygulamalarına ilişkin Uygulama İmar
Planını etkilemektedir.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:
İlgi a) yazı ekindeki;
- Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 08.07.2014 gün, 1106 sayılı yazısında;
“…Planlama alanın bir bölümü, Şişli Belediyesince hazırlanan, Ayazağa bölgesine ait 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planına Esas jeolojik ve yerleşime uygunluk haritalarında kısmen "UA" (Uygun
20
Alanlar),kısmen "ÖA-2" (Önlemli Alanlar-2), ve kısmen de "UO" (Uygun Olmayan Alanlar) lejantlı sınır
içerisinde ve kısmen de orman alanında kaldığından çalışma alanı dışında kalmaktadır. Ayrıca, bu alanlar ile
ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır(Ek 1-2).
Sonuç olarak, söz konusu teklif plan; uygulama aşaması öncesinde; ekteki açıklama raporunda ifade edilen
hususlar doğrultusunda hareket edilmesi, ayrıca ayrıntılı jeolojik- jeoteknik etüt yapılarak; dolgu, derin
kazılar, viyadük, tünel, aç/kapa v.b.özel önlem gerektiren mühendislik yapıları yapılacak ise, bu etütlerde
elde edilen bulgular doğrultusunda projelendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla,
"UA" (Uygun Alanlar) ve"ÖA-2" (Önlemli Alanlar-2) lejantlı alanlar için jeolojik bakımdan uygun
görülmektedir. Ancak "UO" (Uygun Olmayan Alanlar) lejantlı alanda herhangi bir yapılaşma planlanıyor ise
ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanarak, raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal
Planlama Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir.”denilmektedir.
- İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 29.08.2014 gün, -428686 sayılı
yazısında;
Söz konusu plan tadilatına ilişkin 17 madde halinde teknik altyapı görüşü bulunmakta olup ilgili
maddelerin bir kısmında;
“…3- MELEN HATTI ile ilgili olarak proje ve inşaat faaliyetleri DSİ Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. Proje ve inşaat faaliyetleri DSt Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği için nihaî
görüşün ilgili Kurumdan alınması gerekmektedir.
9- Söz konusu yol güzergahı boyunca devam eden mevcut dere ıslah kesiti kesinlikle daraltılmamak, dere
ıslah yapısı içerisinde herhangi bir yapı inşa edilmemeli, yol kotu yarmalar ile dereye ait planlanan duvar üst
kotunun altına düşürülmemelidir.
10- Dere yatakları ve yapı yaklaşma sınırlarında yapılacak çalışmalarda; kazı, hafriyat dolgu, döküm,
malzeme depolama vb. faaliyetlere kesinlikle izin verilmemesi, dere ya da koruma alanı kesitinin
daraltılmaması, dere yatağının doğal halinin korunması, arazinin eş yükselti eğrilerinin değiştirilmemesi,
dere yatakları ve yapı yaklaşma sınırları dahilinde, şedde, topuk, duvar vb. yüzeysel suların akışının
engelleyecek yapıların kesinlikle yapılmaması gerekmektedir.
11- Ek'te A3 pafta da Ayazağa Deresi' nin işaretli olan kısmında açık kesit derenin yol geçişi gözükmekte
olup; 2006/27 ve 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgeleri, 17.03.2010 tarih, 1987 sayı Başbakanlık Afet ve
Acil Durum Yönetim Başkanlığı yazıları gereği; taşkın kontrolü amacıyla derelerin üzeri kesinlikle
kapatılmamalıdır. Akarsu ve derelerin yatakları yol olarak kullanılmamalıdır. Daha önce inşa edilmiş taşkın
kontrol tesislerinin üzerlerinin kapatılarak açık mecralar kapalı mecralara dönüştürülmemelidir. Açık dere
mecraların kapalı mecraya dönüştürülmesi neticesinde; her yıl periyodik olarak yapılması gereken bakımonarım hizmetleri imkansız hale gelmekte, mecra kesitlerinin dolması ile yetersiz kalan mecralar su
taşkınlarına neden olmaktadır….”denilmektedir.
DEĞERLENDİRME-SONUÇ:
İlgi c) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin;
30.09.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Cendere Vadisi Doğu (B) Alt Bölgesi Uygulama İmar Planında
F21c15c3a, F21c15c4b, F21c15c4c rumuzlu plan paftalarında imar planı değişikliği onama sınırı içerisine
alınan alanda yol istikamet düzenlemesi yapılarak Park ve Rekreasyon Alanı ile Yol Alanında değişikliklerin
yapıldığı, ayrıca meri plandaki Meydan Alanının bir kısmının iptal edilerek Yol Alanına alındığı,
20.03.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Cendere Vadisi Doğu (C) Alt Bölgesi Uygulama İmar Planında
F21c15c3a rumuzlu plan paftasında imar planı değişikliği onama sınırı içerisine alınan alanda yol istikamet
düzenlemesi yapılarak Park ve Rekreasyon Alanı ile Yol Alanında değişikliklerin yapıldığı,
19.03.2012 onanlı Cendere Yolu – TEM Otoyolu Bağlantısı Yol, Kavşak Uygulama Revize
Projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında F21c15c3d rumuzlu plan paftasında imar planı
değişikliği onama sınırı içerisine alınan alanda yol alanının iptal edildiği ve iptal edilen alanın bir kısmının
“Park ve Rekreasyon Alanı”na alındığı, bir kısmının tanımsız alanda kaldığı,
16.09.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kağıthane ve Şişli İlçeleri, Gecekondu Önleme Bölgesi,
Seyrantepe Cendere Yolu-TEM Otoyolu Bağlantısı Yol ve Kavşak Uygulamalarına ilişkin Uygulama İmar
Planında F21c15c3d rumuzlu plan paftasında imar planı değişikliği onama sınırı içerisine alınan alanda
istikamet düzenlemesinin yapıldığı ve meri plan paftaları üzerine,
“1-Uygulama Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak olan uygulama projesine göre
yapılacaktır.
2-Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3-Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak olan uygulama projesi aşamasında yol
güzergahlarına ilişkin ilgili kamu kurum görüşleri alınacaktır.
4-Açıklanmayan hususlarda meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümleri
geçerlidir.”şeklinde plan hükümleri getirildiği görülmektedir.
21
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilişkin alınan görüşlerden Deprem ve Zemin
İnceleme Müdürlüğünün ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün şartlı görüşü
bulunmaktadır.
1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının bir kısmının 16.09.2013 onanlı 1/1000 ölçekli
Kağıthane ve Şişli İlçeleri, Gecekondu Önleme Bölgesi, Seyrantepe Cendere Yolu-TEM Otoyolu Bağlantısı
Yol ve Kavşak Uygulamalarına ilişkin Uygulama İmar Planı üzerinde hazırlandığı, söz konusu plan üzerinde
yol istikamet tadili şeklinde yapılan düzenlemenin 16.09.2013 onanlı planda yer alan Gecekondu Önleme
Bölgesi Sınırı dışında yapıldığı ve ilgili sınırı etkilemediği görülmektedir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca onanan 16.09.2013 onanlı 1/1000 ölçekli plan üzerinde yapılan değişikliğe ilişkin ilgili
Bakanlıktan alınan herhangi bir kurum görüşü bulunmamaktadır.
19.03.2012 onanlı Cendere Yolu – TEM Otoyolu Bağlantısı Yol, Kavşak Uygulama Revize
Projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılan düzenleme ile kısmen yol alanının iptal edildiği
ve iptal edilen alanın bir kısmının “Park ve Rekreasyon Alanı”na alındığı, bir kısmının ise fonksiyon önerisi
getirilmeden tanımsız alan olarak bırakıldığı görülmektedir. Tanımsız alan olarak bırakılan bölgede 1/5000
ölçekli Ayazağa Cendere 4 pafta 3 ada 9-10-11 parsele ait Nazım İmar Planı bulunmakta olup meri 1/1000
ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. " denilerek
İlgi c) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklif paftası ve ekleri yazımız ekinde olup,
yazımız ve eklerinin İlgi d) Başkanlık Genelgesi ve Oluru, ilgili yasa ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın
7-c maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale
olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Cendere Yolu – TEM Bağlantısı ve Cendere Vadisi Yol Kavşak Uygulama
Projesi Revize Projesi 1/1000 ölç.U.İ.Plan Değişikliği teklifi incelenmiş olup, yeniden değerlendirilmek
üzere
Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Mustafa Cevat ARZIK
Ulaşım ve Trafik
Komisyonu Başkanı
Yüksel AKYOL
Üye
Bayram ÖZATA
Üye
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Hüseyin KARAKAYA
Başkan Vekili
Hicran ÇELİKYAY
Üye
Önder POLATOĞLU
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
22
Abdülnaser ŞİMŞEK
Raportör
Yunus CAN
Üye
Şafak KIR
Üye
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU-İMAR VE
BAYINDIRLIK KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
90
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1998
KONUNUN ÖZÜ: Şişli Çiftecevizler Dereyolu Projesi 1/5000-1/1000 ölç. NİP-UIP değ.teklifi
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 08/ 12/2014 gün ve 2014 - 9118 sayılı
yazısında;
“İlgi a) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 19.02.2014 gün, TN.179348-569 sayılı yazısı ve ekleri.
b) 04.04.2014 gün, 2150 sayılı yazımız.
c) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün 11.08.2014 gün, BN.5081 sayılı yazısı ve eki teklif
plan paftaları.
TEKLİF: İlgi (a) yazı ile Şişli İlçesi (Akar Sokak- Huzur Sokak-Duçi Sokak kesişimi) “Çiftecevizler
Dere Yolu Düzenleme Revize Projesi”ne ait 17.09.2013 tarih, UTK2013/36-11 sayılı UTK kararı alındığı
belirtilerek, söz konusu projeye ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifinin İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi'ne iletilmesi istenmiş olup, ilgi (b) yazımız ile teklifin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği yerine, 5216
sayılı yasanın 7-c maddesi kapsamında, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli NİP-UİP teklifi olarak hazırlanması ve
Başkanlığımız Emlak Müdürlüğü görüşünün alınması gerektiği bildirilmiştir.
Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün ilgi (c) yazısında; Emlak Müdürlüğünce sözkonusu projeye ait
1/5000-1/1000 ölçekli teklif plan paftalarının uygun görüldüğü belirtilerek, plan değişikliği hakkında
gereğinin yapılması istenmektedir.
MÜLKİYET: Çiftecevizler Dere Yolu Düzenleme Revize Projesi”nin 1096 ada, 1 parsel ve 1158
ada, 1 parseli kapsadığı ve kısmen 2405 ada, 5 parseli etkilediği görülmekte olup;
§ 1096 ada, 1 parsel (1170 m2) İstanbul Belediyesi mülkiyetinde (Edinim tarihi:01.02.1962)
§ 1158 ada, 1 parsel (680 m2) Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. adına (Edinim tarihi:12.10.2010)
§ 2405 ada, 5 parsel (2145,20 m2) kat mülkiyetli olarak şahıslar adına kayıtlıdır.
MER-İ PLAN DURUMU: Teklife konu alan 1/5000 ölçekli 16.04.2005 onanlı Dolapdere ve
Piyalepaşa Bulvarları ve çevresi Nazım İmar planında; kısmen MİA, kısmen Yeşil Alan ve yol olarak
tanımlanmış olup,
1/1000 ölçekli 08.02.2007 onanlı Dolapdere ve Piyalepaşa Bulvarları ve çevresi UİP’te Park, Yeşil
Alan ve Yolda kalmakta iken, Bölge planına yapılan itirazlar sonucu bir kısım alan 20.06.2010 onanlı UIP
değişikliği ile Dini Tesis Alanına alınmıştır.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: -Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonunun 17.09.2013
tarih, UTK2013/36-11 sayılı kararında; Şişli İlçesi Çifte Cevizler Dere Yolu, Duçi Sokak ve Huzur Sokak
kesişimindeki kontrolsüz kavşakta, Bomonti-Dolmabahçe ve Bomonti-Kâğıthane tünellerinin de etkisiyle
trafik sıkışıklığı meydana geldiği tespit edildiğinden, kavşaktaki trafiğin düzenli hale getirilmesi adına
hazırlanan "Şişli İlçesi Çifte Cevizler Dere Yolu, Duçi Sokak ve Huzur Sokak Kesişimi Döner Kavşak
Projesi"nin ulaşım ve trafik açısından uygun görüldüğü belirtilmektedir.
-Emlak Müdürlüğünün bila gün, 83502474 sayılı yazısında; 1/5000 ve 1/1000 ölçekli teklif plan
paftalarının uygun görüldüğü bildirilmektedir.
-Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 22.11.2013 gün, 2460 sayılı yazısında; Teklife konu
alanın 1/1000 ölçekli Yerleşime Uygunluk haritalarında UA simgeli Uygun Alanda kaldığı belirtilerek,
sözkonusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temelyapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, belirtilen hususların
planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu
bilgilerin değerlendirilerek uygulamaya gidilmesi koşuluyla 1/5000 ölçekli NİP değişikliği teklifinin jeolojik
bakımdan uygun görüldüğü bildirilmektedir.
-Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 04.12.2013 gün, 1967 sayılı yazısı ve eki
Komisyon Raporunda; teklifin kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile uygun bulunduğu bildirilmektedir.
-İSKİ Genel Müdürlüğünün 03.02.2014 gün, 60827 sayılı yazısı ile 9 madde halinde altyapı görüşü
verilmektedir.
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: İlgi (a) (c) yazılar eki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği
teklifinin meri planlar üzerine hazırlandığı, “plan tadilat sınırı”, “taşıt yolu”, “yeşil alan” lejantlarının
oluşturulduğu ve plan notları olarak;
1/5000 ölçekli teklifte;
23
1.
2.
3.
4.
1/1000 uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz.
Uygulama Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak uygulama projesine göre yapılacaktır.
Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak olan uygulama projesi aşamasında yol güzergahlarına
ilişkin kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır.
1/1000 ölçekli teklifte;
1. Uygulama Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak uygulama projesine göre yapılacaktır.
2. Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak olan uygulama projesi aşamasında yol güzergahlarına
ilişkin kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır.
hükümlerinin önerildiği görülmektedir.
İlgi (a) (c) yazılar eki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile Dini Tesis Alanının YolKavşak Alanına alınması öngörülmektedir.
İşlem dosyasında yapılan incelemede de; söz konusu alanın imar planı doğrultusunda kullanılmak
üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildiği, ancak daha sonra 17.09.2013 tarih, UTK2013/36-11 sayılı
Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararı doğrultusunda Şişli “Çiftecevizler Dere Yolu Düzenleme
Revize Projesi” kapsamına alındığı ve 04.12.2013 gün, 2888-2502 sayılı Encümen Kararı ile sözkonusu
Diyanet İşleri Başkanlığına ait tahsisin iptal edildiği görülmektedir. (Aynı bölgede Maliye Hazinesi
mülkiyetindeki Şişli 1548 ada, 9 ve 10 sayılı parsellerin “Cami ve Müftülük Hizmet Binası” olarak
kullanılmak üzere, Şişli Müftülüğüne tahsis edildiği tesbit edilmiştir.)
Teklife ilişkin kurum görüşlerinin uygun olduğu ve teklifin Çiftecevizler Caddesi yol bağlantılarını
düzenlemeye yönelik olarak kamu yararı içerdiği görülmektedir. ” Denilerek.
Şişli İlçesi, (Akar Sokak- Huzur Sokak-Duçi Sokak kesişimi) “Çiftecevizler Dere Yolu Düzenleme
Revize Projesi”ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik
teklifi ekte iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın
7-c maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şişli Çiftecevizler Dereyolu Projesi 1/5000-1/1000 ölç. NİP-UIP
değ.teklifi değişikliği teklifi incelenmiş olup kamu yararı taşıdığından dolayı komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Mustafa Cevat ARZIK
Ulaşım ve Trafik
Komisyonu Başkanı
Yüksel AKYOL
Üye
Bayram ÖZATA
Üye
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Hüseyin KARAKAYA
Başkan Vekili
Hicran ÇELİKYAY
Üye
Önder POLATOĞLU
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
24
Abdülnaser ŞİMŞEK
Raportör
Yunus CAN
Üye
Şafak KIR
Üye
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
91
KOMİSYON RAPORLARI
12.12.2014
TARİFE KOMİSYONU
2014/1717
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: 2015 Yılı Ücret Tarife Teklifleri Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/11/2014 tarihli birleşiminde
2014/1717 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü’nün
07/11/2014 tarih ve 15516 sayılı yazısında;
BAŞBANLIK MAKAMINA
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesinin “Belediyeler bu Kanunda harç veya
katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için
belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.“ hükmüne istinaden
müdürlüklerce hazırlanan 2015 yılı ücret tarife teklifleri liste halinde düzenlenmiş olup ekte sunulmuştur.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, bu konuda karar alınmak üzere, yazımız ve eklerinin
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler
Müdürlüğü’nün 2015 Yılı Ücret Tarife Teklifleri Dosyası Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda,
komisyon görüşü sütununda yapılan değişikliklerle tadilen uygun görülmüştür
Meclisimizin onayına arz olunur.
Seçkin TURAN
Tarife Komisyon Başkanı
Salih AKVERDİ
Başkan Vekili
Semra YAŞAR
Raportör
Recep EROL
Üye
Murat TÜRKYILMAZ
Üye
Sait COŞKUNOĞLU
Üye
Seyit Ali AYDOĞMUŞ
Üye
Namık Kemal CEYLAN
Üye
Adnan TÜRKOĞLU
Üye
25
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
92
KOMİSYON RAPORLARI
12.12.2014
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
2014/1665
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ:Ödenek Aktarma Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/11/2014 tarihli
birleşiminde 2014/1665 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Bakırköy Belediyesi Yazı
İşleri Müdürlüğü’nün 08/09/2014 tarih ve 5939 sayılı yazısında;
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
Bakırköy Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014 Senesi Eylül Ayı Olağan Meclis
Toplantısının 3 Eylül 2014 tarihinde alınan 69 ve 70 Nolu Meclis Kararları, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununun 14. maddesi gereğince ekte sunulmuştur.
Bilgi ve gereğini arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: BAKIRKÖY Belediyesi’nin, 2014 mali yılı bütçesinde ekli
listeye(1sayfa) göre toplam 4.638.261,82TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
İsmail YILDIZ
Plan Bütçe Komisyon Başkanı
Derya BACACI
Üye
Fatih ÜSTÜNBAŞ
Üye
Mehmet Selim BİLMEN
Başkan Vekili
Mehmet ÖZGÜR
Üye
Alper KUŞ
Üye
Erdal YILMAZ
Raportör
Hasan TAPAN
Üye
Muzaffer ŞAHİN
Üye
26
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
93,
KOMİSYON RAPORLARI
12.12.2014
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
2014/1688
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ:Ödenek Aktarma Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/11/2014 tarihli
birleşiminde 2014/1688 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Bakırköy Belediyesi Yazı
İşleri Müdürlüğü’nün 16/10/2014 tarih ve 6870 sayılı yazısında;
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
Bakırköy Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014 Senesi Ekim Ayı Olağan Meclis
Toplantısının 10 Ekim 2014 tarihinde alınan 93-94-95-96 Nolu Meclis Kararları, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanununun 14. maddesi gereğince ekte sunulmuştur.
Bilgi ve gereğini arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: BAKIRKÖY Belediyesi’nin, 2014 mali yılı bütçesinde ekli
listeye(1sayfa) göre toplam 2.029.850,00TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393
sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre komisyonumuzca
Uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
İsmail YILDIZ
Plan Bütçe Komisyon Başkanı
Derya BACACI
Üye
Fatih ÜSTÜNBAŞ
Üye
Mehmet Selim BİLMEN
Başkan Vekili
Mehmet ÖZGÜR
Üye
Alper KUŞ
Üye
Erdal YILMAZ
Raportör
Hasan TAPAN
Üye
Muzaffer ŞAHİN
Üye
27
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
94
KOMİSYON RAPORLARI
12.12.2014
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
2014/1689
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ:Ödenek Aktarma Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/11/2014 tarihli
birleşiminde 2014/1689 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Bakırköy Belediyesi Yazı
İşleri Müdürlüğü’nün 16/10/2014 tarih ve 6870 sayılı yazısında;
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
Bakırköy Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014 Senesi Ekim Ayı Olağan Meclis
Toplantısının 10 Ekim 2014 tarihinde alınan 93-94-95-96 Nolu Meclis Kararları, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanununun 14. maddesi gereğince ekte sunulmuştur.
Bilgi ve gereğini arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: BAKIRKÖY Belediyesi’nin, 2014 mali yılı bütçesinde ekli
listeye(1sayfa) göre toplam 141.000,00TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesine ve Bakırköy Belediyesi’nin
11.12.2014 tarih ve 17040074.03/5227 numaralı yazısına istinaden komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
İsmail YILDIZ
Plan Bütçe Komisyon Başkanı
Derya BACACI
Üye
Fatih ÜSTÜNBAŞ
Üye
Mehmet Selim BİLMEN
Başkan Vekili
Mehmet ÖZGÜR
Üye
Alper KUŞ
Üye
Erdal YILMAZ
Raportör
Hasan TAPAN
Üye
Muzaffer ŞAHİN
Üye
28
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
95
KOMİSYON RAPORLARI
12.12.2014
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
2014/1728
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ:2014 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/11/2014 tarihli
birleşiminde 2014/1728 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Mali Hizmetler Daire
Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü’nün 07/11/2014 tarih ve 10069 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi:Emlak Müdürlüğü’nün 05/11/2014 tarihli ve 8692 sayılı yazısı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü arasında 07/07/2014 tarihinde imzalanan
protokolle İETT tarafından inşa edilen ve İETT mülkiyetinde olan raylı sistemlerden;
- Eminönü-Kabataş,Sirkeci-Aksaray tramvay raylı sisteminin,
- Sultançiftliği-Edirnekapı,Edirnekapı-Topkapı tramvay raylı sisteminin,
- Otogar-Bağcılar –Kirazlı-Başak Konutları-Olimpiyatköy Raylı Toplu Taşıma
Sisteminin İETT tarafından inşa edilen bölümünün,
- Kadıköy –Kartal raylı sisteminin İETT tarafından inşa edilen bölümünün
hatları,istasyonları,yolcu terminalleri,durakları ve bu iş ve işlemlerle ilgili tesisler ve
eklentiler veya bütünleyici parçalarının,İstanbul Büyükşehir Belediyesine bütün hak,alacak ve
borçları ile devrini kapsamaktadır.
Protokole istinaden Belediyemiz 2014 mali yılı
bütçesinde yer almayan İ.E.T.T. Genel
Müdürlüğü’nün tasarrufunda bulunan raylı sistem hatlarının Belediyemizin İ.E.T.T.Genel Müdürlüğü’nden
alacağına karşılık olan devir bedeli ile yeni gelir kaynaklarının aşağıda belirtilen mevzuat hükümleri
doğrultusunda yatırım ve hizmet alımlarındaki taleplerin büyük oranda artış göstermesi nedeniyle ek ödenek
olarak 2014 yılı bütçesine eklenmesi gereği hasıl olmuştur.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 19.Maddesinin son fıkrası Merkezi yönetim
kapsamındaki idareleri için ek bütçe yapılmasının şartlarını belirlemiş,Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmenliği’nin 37.Maddesinde de Mahalli İdareler için benzer bir düzenleme ile ek ödenek tabirini
kullanılmış ve ‘‘(1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmediği anlaşılan veya bütçenin
düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan,ancak yapılmasında
zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak,bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan
alınan ödenektir’’ hükmü ile birlikte,(2)Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir.Ek ödenek verilmesi
meclis kararı ile yapılır.(3)Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması
zorunludur.’’hükmü getirilmiştir.
Bu nedenle 2014 mali yılı bütçesi hazırlanırken önceden tahmin edilemeyen raylı sistemlerin devri ile
şirket ve bağlı kuruluş kurum karları tutarlarının eklenmesi suretiyle, 9.100.000.000.-TL olan 2014 yılı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelir ve gider bütçesinin 3.770.000000.-TL arttırılması ve dolayısıyla gider
bütçesinin 12.870.000.000.-TL’ye ve gelir bütçesinin 11.870.000.000.-TL’ye yükseltilmesi hususundaki ek
ödenek teklifimizin karara bağlanılması maksadıyla yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini
olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin, ekli listede (9sayfa )
Kaynağını belirttiği 3.770.000,00TL tutarındaki ek bütçe talebi 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 18. maddesinin (b)bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
İsmail YILDIZ
Mehmet Selim BİLMEN
Erdal YILMAZ
Plan Bütçe Komisyon Başkanı
Başkan Vekili
Raportör
Derya BACACI
Üye
Fatih ÜSTÜNBAŞ
Üye
Mehmet ÖZGÜR
Üye
Hasan TAPAN
Üye
Alper KUŞ
Üye
Muzaffer ŞAHİN
Üye
29
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
96
KOMİSYON RAPORLARI
12.12.2014
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
2014/1722
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ:Dış Borçlanma Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/11/2014 tarihli
birleşiminde 2014/1722 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman
Müdürlüğü’nün 10/11/2014 tarih ve 2754 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi:Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nün 03.06.2014 tarih ve 988 sayılı yazısı
Belediyemizce yürütülmekte olan ‘‘Üsküdar-Ümraniye Çekmeköy Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi
126 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi ’’İhale Komisyonu’nun 26/02/2014 tarih ve 370 sayılı
kararı ile Mitsubishi Corporation’a ihale edilmiş olup 29/05/2014 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
‘‘Üsküdar-Ümraniye Çekmeköy Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 126 Adet Metro Aracı Temini ve
İşletmeye Alma İşi ’’ 2012 Devlet Yatırım Programında Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu Metro
projesinin bir alt aktivitesi olarak yer almış ve vagon temini ihalesi buna göre gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda,Hazine Müsteşarlığı’nın 08.08.2014 tarih ve 24967 sayılı izni ile Raylı Sistem Daire
Sistem Müdürlüğü bünyesinde dış kredili olarak ihalesi yapılan ve halen inşaatı devam eden ÜsküdarÜmraniye-Çekmeköy Metro hattında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ‘‘Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy
Raylı Ulaşım Toplu Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 126 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi’’nin
gerçekleştirilebilmesi için 119.028.000 EURO+sigorta primi (insurance Premium) tutarında dış borçlanmaya
ihtiyaç duyulmaktadır.
Makamınızca da uygun görüldüğü taktirde,İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 Devlet Yatırım
Programında yer alan ‘‘Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Raylı Ulaşım Toplu Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi
126 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi’’ için 119.028.000 EURO tutarında dış borçlanma
yapabilmesi ve bu borçlanmayla ilgili ödenmesi gereken sigorta priminin (insurance premium) krediye ilave
edilerek kredilendirilmesi ve faiz,komisyon vb.diğer giderlerin ödenebilmesi hususunda karar ittihazı için
yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini tensiplerinize arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire
Başkanlığı Finansman Müdürlüğü’nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Devlet Yatırım Programı’nda yer
alan “Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 126 Adet Metro Aracı Temini ve
İşletmeye Alma İşi’’ için 119.028.000 EURO tutarında dış borçlanma yapılması ve bu borçlanmayla ilgili
ödenmesi gereken sigorta priminin ( insurance Premium) krediye ilave edilerek kredilendirilmesi ve faiz,
komisyon vb. diğer giderlerin ödenebilmesi hususu 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (d)bendi ile
68. maddesinin hükümlerine göre uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
İsmail YILDIZ
Plan Bütçe Komisyon Başkanı
Derya BACACI
Üye
Fatih ÜSTÜNBAŞ
Üye
Mehmet Selim BİLMEN
Başkan Vekili
Mehmet ÖZGÜR
Üye
Alper KUŞ
Üye
Erdal YILMAZ
Raportör
Hasan TAPAN
Üye
Muzaffer ŞAHİN
Üye
30
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
97
KOMİSYON RAPORLARI
12.12.2014
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
2014/1870
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: Ek Bütçe Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/12/2014 tarihli
birleşiminde 2014/1870 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Esenyurt Belediyesi Yazı
İşleri Müdürlüğü’nün 11/11/2014 tarih ve 129744 sayılı yazısında;
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
İlgi: 06.11.2014 tarih ve 2014/115 sayılı Meclis Kararımız.
Esenyurt Belediye Meclisinin 6.Seçim Dönemi 1.Toplantı Yılı,Kasım Ayı Toplantılarının
06.11.2014 tarihli toplantısında kesinleşen; ‘‘Ek Ödenek’’ile ilgili 2014/115 sayılı Meclis Kararı,5216 sayılı
Büyükçehir Belediyesi Kanunu’nun 14.maddesi gereğince ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:ESENYURT Belediyesi’nin, ekli listede (1sayfa ) kaynağını
belirttiği 100.000.000,00TL tutarındaki ek bütçe talebi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.
maddesinin (b)bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
İsmail YILDIZ
Plan Bütçe Komisyon Başkanı
Derya BACACI
Üye
Fatih ÜSTÜNBAŞ
Üye
Mehmet Selim BİLMEN
Başkan Vekili
Mehmet ÖZGÜR
Üye
Alper KUŞ
Üye
Erdal YILMAZ
Raportör
Hasan TAPAN
Üye
Muzaffer ŞAHİN
Üye
31
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
98
KOMİSYON RAPORLARI
12.12.2014
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
2014/1871
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: Ödenek Aktarma Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarihli
birleşiminde 2014/1871 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Güngören Belediyesi Yazı
İşleri Müdürlüğü’nün 21.11.2014 tarih ve 9457 sayılı yazısında;
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
İLGİ: 07.11.2014 tarih ve 40 sayılı Meclis Kararımız.
Güngören Belediye Meclisinin 6.seçim dönemi, 1. toplantı yılı, 2014 senesi Kasım ayı
Meclis toplantısının, 07.11.2014 tarihli 2. birleşiminde alınan 2014/40 sayılı meclis kararı, 5216 sayılı
B.şehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince ekte sunulmuştur.
Bilgilerine arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: GÜNGÖREN Belediyesi’nin, 2014 mali yılı bütçesinde ekli
listeye(1sayfa) göre toplam 218.000,00 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
İsmail YILDIZ
Plan Bütçe Komisyon Başkanı
Derya BACACI
Üye
Fatih ÜSTÜNBAŞ
Üye
Mehmet Selim BİLMEN
Başkan Vekili
Mehmet ÖZGÜR
Üye
Alper KUŞ
Üye
Erdal YILMAZ
Raportör
Hasan TAPAN
Üye
Muzaffer ŞAHİN
Üye
32
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
99
KOMİSYON RAPORLARI
12.12.2014
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
2014/1872
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: Ödenek Aktarma Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarihli
birleşiminde 2014/1872 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Sultanbeyli Belediyesi Yazı
İşleri Müdürlüğü’nün 10.11.2014 tarih ve 42530 sayılı yazısında;
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
İlgi: 05/11/ 2014 tarih ve 2014/107 sayılı Meclis Kararımız.
Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin; 5’nci Seçim Dönemi, 5’nci Toplantı Yılı, KASIM AYI
TOLANTILARININ, 05.11.2014 tarihli 3’ncü birleşiminde alınan “Ödenek Aktarma.” Konulu
Meclis Kararı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25’nci maddesi gereğince ekte
sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: SULTANBEYLİ Belediyesi’nin, 2014 mali yılı bütçesinde ekli
listeye(3sayfa) göre toplam 8.745.000TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
İsmail YILDIZ
Plan Bütçe Komisyon Başkanı
Derya BACACI
Üye
Fatih ÜSTÜNBAŞ
Üye
Mehmet Selim BİLMEN
Başkan Vekili
Mehmet ÖZGÜR
Üye
Alper KUŞ
Üye
Erdal YILMAZ
Raportör
Hasan TAPAN
Üye
Muzaffer ŞAHİN
Üye
33
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
100
KOMİSYON RAPORLARI
12.12.2014
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
2014/1875
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarihli
birleşiminde 2014/1875 sayı ile komisyonumuza intikal eden; İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire
Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün 02.12.2014 tarih ve 19107 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51 ve 52 maddesi gereğince “Zabıta ve İtfaiye hizmetleri kesintisiz
olarak yürütülür. Zabıta ve itfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini
sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta hizmetlerinde ve itfaiye teşkilatında fiilen çalışanlara, fazla
mesai ücreti yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit
edilen maktu tutar ödenir’’ denildiğinden, Başkanlığımızda zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan
personele 2015 yılı Bütçe kanunu ve ek cetvellerinde belirtilen en üst miktar üzerinden fazla mesai ücreti
verilmesi uygun görülmektedir.
Makamımızca da uygun görüldüğü takdirde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51 ve 52. maddeleri
gereğince teklifimizin görüşülüp karar verilmek üzere, Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz
ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Hizmetleri kesintisiz olarak yürütülen, çalışma süresi ve saatleri 657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen, çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın
hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenen, Büyükşehir Belediye
Başkanlığımızda zabıta hizmetlerinde ve itfaiye teşkilatında fiilen çalışan personele 2015 yılı Bütçe
Kanunu ve ek cetvellerinde belirtilen en üst miktar üzerinden fazla mesai ücreti verilmesi 5393
sayılı Belediye Kanunu'nun 51 ve 52. maddeleri gereğince Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
İsmail YILDIZ
Plan Bütçe Komisyon Başkanı
Derya BACACI
Üye
Fatih ÜSTÜNBAŞ
Üye
Mehmet Selim BİLMEN
Başkan Vekili
Mehmet ÖZGÜR
Üye
Alper KUŞ
Üye
Erdal YILMAZ
Raportör
Hasan TAPAN
Üye
Muzaffer ŞAHİN
Üye
34
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
101
KOMİSYON RAPORLARI
12.12.2014
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
2014/1878
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: Ödenek Aktarma Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarihli
birleşiminde 2014/1878 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Gaziosmanpaşa Belediyesi Yazı
İşleri Müdürlüğü’nün 08.12.2014 tarih ve 12183 sayılı yazısında;
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
Belediye Meclisimizin 1. toplantı yılı aralık ayı meclis toplantısının 04 Aralık 2014 tarihli 2.
birleşiminde alınan 108 sayılı Müdürlük Bütçelerinin Birleştirilmesi, Bütçe Tertibi Açılması ve Aktarma
Yapılması hakkındaki Meclis Kararı ekte sunulmuş olup; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25.
maddesine göre işlemin onaylanması hususunda gereğini arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: GAZİOSMANPAŞA Belediyesi’nin, 2014 mali yılı bütçesinde ekli
listeye(1sayfa) göre toplam 315.018,25 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
İsmail YILDIZ
Plan Bütçe Komisyon Başkanı
Derya BACACI
Üye
Fatih ÜSTÜNBAŞ
Üye
Mehmet Selim BİLMEN
Başkan Vekili
Mehmet ÖZGÜR
Üye
Alper KUŞ
Üye
Erdal YILMAZ
Raportör
Hasan TAPAN
Üye
Muzaffer ŞAHİN
Üye
35
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-TARIM ORMAN VE KÖY
HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
102
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1723
KONUNUN ÖZÜ: Çatalca İnceğiz Ormanı Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarihli birleşiminde
2014/1723 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün
10.11.2014 tarih ve 8882 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi : a) Belediye Meclisinin 16/01/2014 tarihli ve 207 sayılı Kararı,
b) İSPARK A.Ş.'nin 29/08/2014 tarihli ve 30.10/ 2549 sayılı yazısı.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinin (f) bendine göre: ".....karayolu,yol, cadde,
sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya
kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek....."
Belediyemizin görevleri arasında sayılmıştır. Aynı Kanunun 26. maddesinde;
"Büyükşehir Belediyesi kendine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin
Belediye veya bağlı kuruluşların %50' sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50'sinden
fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye
Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletmesini devredebilir." denilmektedir.
İlgi (a) sayılı Meclis Kararı ile; İstanbul genelinde bulunan Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki
otopark alanlarının 5 yıl süre ile ve brüt gelirden %25 + KDV pay ödenmesi şartıyla İSPARK A.Ş. tarafından
işletilmesi uygun görülmüştür.
İlgi (b) sayılı yazıda, İSPARK A.Ş. tarafından Çatalca ilçesi İnceğiz Ormanı içerisinde bulunan otopark
alanlarının işletilmesi talep edilmektedir. İnceğiz C Tipi Mesire Yerinin işletme hakkı, Çatalca Orman
İşletmeleri Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 18.07.2014 tarihinde düzenlenmiş olan sözleşme ile; yıllık
50.010,00 (elli bin on) TL + KDV bedelle, 29 yıl süreyle kiralanmıştır.
Bu itibarla; ilgi (b) sayılı Meclis Kararma binaen, Belediyemiz tarafından Çatalca Orman İşletmeleri
Müdürlüğünden kiralanmış olan Çatalca ilçesi İnceğiz Ormanı içerisinde bulunan otopark alanlarının;
Belediyemize KDV dahil elde edilecek toplam brüt gelir üzerinden Belediye Meclisinin belirleyeceği oranda
gelir payı ödenmesi koşuluyla ve yine Belediye Meclisinin belirleyeceği süreyle Belediyemiz iştiraki
İSPARK A.Ş. tarafından 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesi gereğince işletilmesi
hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim
denilmektedir.
36
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Teklif konusu Belediyemiz
tarafından Çatalca Orman İşletmeleri Müdürlüğünden kiralanmış olan Çatalca İlçesi, İnceğiz Ormanı
içerisinde bulunan otopark alanlarının 5 yıl süre ile elde edilecek toplam brüt gelirden %15 + KDV payın
Belediyemize ödenmesi şartıyla İSPARK A.Ş. tarafından işletilmesi, işletmenin bizzat İSPARK
tarafından yapılması ve 3. kişilere devredilmemesi koşuluyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun
26. maddesi uyarınca tadilen uygun bulunmuştur.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Osman KIDIK
Hukuk Komisyon Başkanı
Av. Solmaz KIRAN ÇİNKİL
Başkan Vekili
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Av.Aşkın CEYLAN
Üye
Av.Civan GÜNDOĞDU
Raportör
Av.İsmail DOĞAN SUBAŞI
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Hayrettin ALTINOK
Av.Murat ÇÖPÜRKAYA
Av.Alev DAĞLAYAN
Üye
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.
KARARA KATILMIYORUM.
Eren ÖZDEMİR
Tarım Orman ve Köy Hizmetleri
Komisyon Başkanı
Rıdvan YAVUZ BİLGE
Üye
Mümün KOÇOĞLU
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Hüseyin KAHYA
Başkan Vekili
Umut EKŞİ
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Raportör
Ufuk AKIN
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Süleyman KOLCUOĞLU
Mustafa Oktay AKSU
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.
37
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK
KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
103
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1835
KONUNUN ÖZÜ: Yakuplu Kavşağı Üzeri Viyadük Projesi Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarihli birleşiminde
2014/1835 sayı ile komisyonumuza intikal eden Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri
Müdürlüğü’nün 10.11.2014 tarih ve 4291 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi: a) 08.04.2013 tarihli MARDAŞ A.Ş. dilekçesi.
b)18.03.2014 tarihli ve UTK201/11-6 sayılı UTK Kararı.
c)04.09.2014 tarihli ve 889906 sayılı Altyapı Projeler Müdürlüğü yazısı.
d)26.09.2014 tarihli ve 990156 sayı ile Müdürlüğümüze kayıtlı MARDAŞ A.Ş. dilekçesi.
İlgi (a) dilekçede. MARDAŞ Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.'nin faaliyetlerini sürdürdüğü, İstanbul
İli, Beylikdüzü İlçesi, Ambarlı Liman tesislerinde bulunan, dolgu ve iskele alanlarının MARDAŞ A.Ş.'ye
Milli Emlak tarafından 49 yıllığına kullanma izni verildiği ve liman sahası olarak kullanıldığı, liman sahası
ile 299 ada 9 parsel ve 293 ada 15 parsel sayılı özel şahıstan MARDAŞ A.Ş. adına kiralanan konteynır
depolama sahası arasında karayolu şartnamesine uygun köprü geçişi yapılması planlandığı, bu yolla liman
sahası ile konteynır depolama sahaları arasındaki trafik kontrolünün düzenlenmesi ve mesafenin
kısaltılmasının amaçlandığı belirtilerek yapılması planlanan köprü projesinin incelenmesi ve UTK kararı
alınması talep edilmiştir.
İlgi (b) UTK Kararında, yerinde yapılan incelemede, konteynır depolama alanı olarak kullanılan 299
ada 9 parsel ve 293 ada 15 parsel sayılı taşınmazlar ile liman sahalarının Yakuplu Kavşağı Yolu üzerinden
viyadükle birleştirilmesi yoğun olan Ambarlı Liman Kompleksi trafiği ile Yakuplu Kavşağı Yolu trafiğini
olumlu etkileyeceğinden:
- Avan ve Uygulama projelerinin ilgili firma tarafından yapılarak Belediyemize bağlı Altyapı Projeler
Müdürlüğüne onaylattırılması.
- Tüm imalatların (viyadük ve yol imalatları, drenajlar, çıkabilecek altyapı tesislerinin deplaseleri vb.)
ilgili firma tarafından yapılması.
- En yüksek yol kotunun kiriş altı net yüksekliğinin (5.00) metreden az olmaması,
- Yakuplu Kavşağı Yolu üzerinden viyadük ile geçiş izninin alınması,
- Belediyemize bağlı Fen İşleri Daire Başkanlığınca Kontrol Protokolü yapılarak imalata geçilmesi,
- İmalat aşamasında trafiği aksatmayacak şekilde hazırlanan geçici trafik sirkülasyon projelerinin
hazırlanarak UTK kararı alınması.
- Yakuplu Kavşağı Yolu ve çevresinde yapılacak projelerden etkilenmesi durumunda ilgilisinin hiçbir
hak iddia edilmeksizin kaldırılacağını taahhüt etmesi şartıyla söz konusu 299 ada 9 parsel ve 293 ada 15
parsel sayılı taşınmazlar ile liman sahalarının Yakuplu Kavşağı Yolu üzerinden ek vaziyet planında
gösterildiği şekilde viyadük ile bağlanması ulaşım ve trafik açısından uygun görülmüştür.
İlgi (c) yazıda, "Beylikdüzü İlçesi, Ambarlı Liman Tesisleri, Yakuplu Kavşağı Üzeri Viyadük
Projesi" işine ait projeler Altyapı Projeler Müdürlüğü"nce incelenerek onaylandığı belirtilmiştir.
İlgi (d) dilekçede, söz konusu işin MARDAŞ A.Ş. tarafından bila bedel yapılacağı taahhüt edilmiştir.
Bu itibarla, ilgi (b) UTK karamda tespit edilen hususlar çerçevesinde, 299 ada 9 parsel ve 293 ada 15
parsel sayılı taşınmazlar ile liman sahaları arasında "Beylikdüzü İlçesi, Ambarlı Liman Tesisleri, Yakuplu
Kavşağı Üzeri Viyadük Projesi" işinin MARDAŞ A.Ş. tarafından hiçbir bedel talep etmeksizin yapılması
38
ve 30 yıl süre ile bedeli mukabilinde Yakuplu Kavşağı Yolu üzerinden viyadük ile geçiş izni verilmesi 5393
sayılı Belediye Kanunu'nun 18.e maddesi gereğince Başkanlığımızca uygun görülmektedir.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, 299 ada 9 parsel ve 293 ada 15 parsel sayılı taşınmazlar
ile liman sahaları arasında yukarıda ifade edilen gerekçeler doğrultusunda, "Beylikdüzü İlçesi, Ambarlı
Liman Tesisleri, Yakuplu Kavşağı Üzeri Viyadük Projesi" işinin MARDAŞ A.Ş. tarafından hiçbir bedel
talep etmeksizin yapılması ve 30 yıl süre ile b^eli mukabilinde Yakuplu Kavşağı Yolu üzerinden viyadük ile
geçiş izni verilmesi hakkında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.e maddesi gereğince karar alınması için
yazımız ve eklerinin. Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca incelenmiş olup; Teklif konusu 299 ada, 9
parsel ve 293 ada 15 parsel sayılı taşınmazlar ile liman sahaları arasında “Beylikdüzü İlçesi, Ambarlı Liman
Tesisleri Yakuplu Kavşağı üzeri Viyadük Projesi” işinin 18.03.2014 tarih ve UTK 2014 / 11-6 sayılı
UKOME kararı doğrultusunda MARDAŞ A.Ş. tarafından bedelsiz olarak yapılması, 30 yıl süre ile bedeli
mukabilinde Yakuplu Kavşağı yolu üzerinden viyadük ile geçiş izni verilmesi 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca uygun bulunmuştur.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Osman KIDIK
Av. Solmaz KIRAN ÇİNKİL
Hukuk Komisyon Başkanı
Başkan Vekili
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Av.Civan GÜNDOĞDU
Raportör
Av.Aşkın CEYLAN
Üye
Av.İsmail Doğan SUBAŞI
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Hayrettin ALTINOK
Av.Murat ÇÖPÜRKAYA
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.
Mustafa Cevat ARZIK
Ulaşım ve Trafik
Komisyonu Başkanı
Yüksel AKYOL
Üye
Bayram ÖZATA
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Hüseyin KARAKAYA
Başkan Vekili
Hicran ÇELİKYAY
Üye
Abdülnaser ŞİMŞEK
Raportör
Yunus CAN
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Önder POLATOĞLU
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
39
Av.Alev DAĞLAYAN
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Şafak KIR
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK
KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
104
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1981
KONUNUN ÖZÜ: Otobüs A.Ş. Hatları Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarihli birleşiminde
2014/1981 sayı ile komisyonumuza intikal eden Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü’nün 08.12.2014 tarih ve 3204 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi a)21.01.2014 tarih ve 2014/1-EK.l sayılı UKOME Kararı
b)26.11.2014 tarih ve 2014/04/218 sayılı İOAŞ yazısı.
İlgi (a) UKOME kararı ile İstanbul'da kent içi yolculuk hareketliliği ve Başkanlığımıza gelen
taleplerin değerlendirilmesi, yeni açılan ve açılacak metro hatlarının beslenmesi, engelli vatandaşların
erişimine uygun ve konforlu araçlar ile yolculuk yapılması ile hatların etkin ve verimli yapılandırılması
maksadıyla muhtelif hat ve araç ihtiyacı belirlenmiştir.
İlgi (a) UKOME kararı ile onaylanan ve ilgi (b) yazıyla talep edilen otobüs hatlarının İstanbul Otobüs
İşletmeleri Ticaret A.Ş.'ye devri konusunda meclis kararı alınabilmesi için, Makamınızca da uygun
görüldüğü takdirde, İstanbul bütününde ulaşım ihtiyacının ekli listede yer alan hat ve sayıda otobüslerle;
engelli erişimine uygun, şoförü dahil 17 adetten fazla yolcu kapasiteli otobüs taşımacılığının 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesine göre; ilgi UKOME kararında onaylanan ek listede hatların
15 yıl süre ve otobüs başına yıllık 1320 TL bedelle İstanbul Otobüs İşletmeleri Ticaret A.Ş.'ye devri için
yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş Olup; Teklif konusu Toplu Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü’nün kontrol ve denetiminde olmak üzere ekli listede yer alan hatlarda 134 araçla
Toplu Taşımacılık İşletmesinin 15 yıl süre ile Belediye Şirketi olan İstanbul Otobüs İşletmeleri Ticaret
A.Ş.’ye devredilmesine, ayrıca işletmeye dahil edilen her otobüs için 1320 TL bedelin (yıllık TÜFE
oranında artırılması kaydıyla) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ödenmesi kaydıyla 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca tadilen uygun bulunmuştur.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
40
Av. Osman KIDIK
Hukuk Komisyon Başkanı
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Av. Solmaz KIRAN ÇİNKİL
Başkan Vekili
Av.Aşkın CEYLAN
Üye
Av.Civan GÜNDOĞDU
Raportör
Av.İsmail Doğan SUBAŞI
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Hayrettin ALTINOK
Av.Murat ÇÖPÜRKAYA
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.
Mustafa Cevat ARZIK
Ulaşım ve Trafik
Komisyonu Başkanı
Yüksel AKYOL
Üye
Hüseyin KARAKAYA
Başkan Vekili
Hicran ÇELİKYAY
Üye
Abdülnaser ŞİMŞEK
Raportör
Yunus CAN
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Bayram ÖZATA
Önder POLATOĞLU
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.
41
Av.Alev DAĞLAYAN
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Şafak KIR
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-TEMEL HAKLAR KOMİSYONU
MÜŞTEREK RAPORU
Rapor No:
105
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1873
KONUNUN ÖZÜ: Geçici İşçi Vize Yenilemesi Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarihli birleşiminde
2014/1873 sayı ile komisyonumuza intikal eden İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı İnsan
Kaynakları Müdürlüğü’nün 28.11.2014 tarih ve 18947 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro ilke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin 24. maddesinde "Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları
bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı
toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre
hesaplanması sonucu adam / ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir" denilmektedir.
Bu doğrultuda Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Şehir Tiyatroları Müdürlüğü emrinde görev yapan,
ekli Geçici İşçi Vize Teklif Cetvellerinde belirtilen geçici işçilerin vizelerinin yenilenmesinin, 5393 sayılı
Belediye Kanunu' nun 18. maddesinin (1) fıkrası ile adı geçen yönetmeliğin 24. maddesine istinaden
görüşülüp karar verilmek üzere, Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş Olup; Teklif konusu Ek’te yer alan
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Şehir Tiyatroları Müdürlüğü emrinde görev yapan geçici işçilerin
vizelerinin yenilenmesi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (I) fıkrası, 49. maddesi ile
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.
maddesi uyarınca uygun bulunmuştur.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Osman KIDIK
Av. Solmaz KIRAN ÇİNKİL
Av.Civan GÜNDOĞDU
Hukuk Komisyon Başkanı
Başkan Vekili
Raportör
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Hayrettin ALTINOK
Üye
Av.Aşkın CEYLAN
Üye
Av.Murat ÇÖPÜRKAYA
Üye
Av. Adem GÖKTAŞ
Temel Haklar Komisyon Başkanı
Av.Fatma ELMASGÜL TORUN
Üye
Sencer DEMİREL
Üye
Av.İlyas ÇELİK
Başkan Vekili
Av.Helin GÖRGÜL
Üye
Av.Erhan ASLANER
Üye
42
Av.İsmail Doğan SUBAŞI
Üye
Av.Alev DAĞLAYAN
Üye
Av.Aysel ÇELİK BOZ
Raportör
Muharrem ÇATALKAYA
Üye
Av.İsa ÖZTÜRK
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-TEMEL HAKLAR KOMİSYONU
MÜŞTEREK RAPORU
Rapor No:
106
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1874
KONUNUN ÖZÜ: İsim Değişikliği Hk.
KONUNUN İNCELENMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarihli birleşiminde
2014/1874 sayı ile komisyonumuza intikal eden İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı İnsan
Kaynakları Müdürlüğü’nün 02.12.2014 tarih ve 19101 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
5018 sayılı Mali Kontrol Kanunu, 5216 sayılı yasa uyarınca Belediyemizde uygulama süreci içerisinde
yeni düzenlemeler ve değişiklikler yapılması zorunluluğu doğmuştur. Uygulamada görülen aksaklıkların
ortadan kaldırılması, bürokrasinin azaltılması, daha etkin ve daha hızlı işlem yapılabilmesi için, Etüd ve
Yatırım Planlama Şube Müdürlüğü'nün isminin "Mezarlıklar Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü"
olarak değiştirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, teklifimizin 5216 sayılı kanunun 21. maddesi uyarınca,
görüşülüp karar verilmek üzere yazımızın, Belediye Meclisi'ne havalesini olurunuza arz ederim
denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Teklif Konusu Belediyemiz
bünyesinde bulunan Etüd ve Yatırım Planlama Şube Müdürlüğü'nün isminin "Mezarlıklar Destek Hizmetleri
Şube Müdürlüğü" olarak değiştirilmesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca
uygun bulunmuştur.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Osman KIDIK
Hukuk Komisyon Başkanı
Av. Solmaz KIRAN ÇİNKİL
Başkan Vekili
Av.Civan GÜNDOĞDU
Raportör
Av.Aşkın CEYLAN
Üye
Av.İsmail Doğan SUBAŞI
Üye
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Hayrettin ALTINOK
Üye
Av.Murat ÇÖPÜRKAYA
Üye
Av. Adem GÖKTAŞ
Temel Haklar Komisyon Başkanı
Av.Fatma ELMASGÜL TORUN
Üye
Sencer DEMİREL
Üye
Av.İlyas ÇELİK
Başkan Vekili
Av.Helin GÖRGÜL
Üye
Av.Erhan ASLANER
Üye
43
Av.Alev DAĞLAYAN
Üye
Av.Aysel ÇELİK BOZ
Raportör
Muharrem ÇATALKAYA
Üye
Av.İsa ÖZTÜRK
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
107
KOMİSYON RAPORLARI
Tarih:
12.12.2014
HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE
KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU MÜŞTEREK
Dosya No:
2014/1838
KONUNUN ÖZÜ: Taşınmazların Alımı Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarihli birleşiminde
2014/1838 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün
10.11.2014 tarih ve 1112252 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediye Meclisi'nin görev ve yetkileri başlığım taşıyan 18.
maddesinin (e) bendinde; "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmaza kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı
ayni hak tesisine karar vermek" yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir.
Bu itibarla muhtelif ilçelerde bulunan, ekli listede pafta, ada, parsel numaraları belirtilen taşınmazların
Belediyemizce satın alınması, takası, tahsisi, tahsisin değiştirilmesi veya kaldırılması hususunda 5393 sayılı
Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın
Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş Olup; Teklif konusu Ek’li listede
ada, parsel, pafta numaraları yazılı bulunan taşınmazların alımı, takası, tahsisi, tahsis şeklinin değiştirilmesi
veya kaldırılması ile Müdürlüğün teklif ettiği işlem türüne göre değerlendirilmesi (ALIMI) 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca uygun bulunmuştur.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Osman KIDIK
Hukuk Komisyon Başkanı
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Hayrettin ALTINOK
Üye
Özcan KARA
Altyapı, Mesken
ve
Kentsel Yenileme
Komisyon Başkanı
Adnan YILMAZ
Üye
Soydan ALKAN
Üye
Av. Solmaz KIRAN ÇİNKİL
Başkan Vekili
Av.Civan GÜNDOĞDU
Raportör
Av.Aşkın CEYLAN
Üye
Av.İsmail Doğan SUBAŞI
Üye
Av.Murat ÇÖPÜRKAYA
Üye
Abdullah ÖZDEMİR
Başkan Vekili
Eyüp ERDAL
Üye
Av.Alev DAĞLAYAN
Üye
Tamer ŞİŞMAN
Raportör
Nezih KÜÇÜKERDEN
Üye
Servet BAYLAN
Üye
44
Ahmet MERİÇ
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
108
KOMİSYON RAPORLARI
Tarih:
12.12.2014
HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE
KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU MÜŞTEREK
Dosya No:
2014/1839
KONUNUN ÖZÜ: Taşınmazların Satışı Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarihli birleşiminde
2014/1839 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün
10.11.2014 tarih ve 1112251 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediye Meclisi'nin görev ve yetkileri başlığını taşıyan 18.
maddesinin (e) bendinde; "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmaza kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı
ayni hak tesisine karar vermek" yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir.
Bu itibarla muhtelif ilçelerde bulunan, ekli listede pafta, ada, parsel numaraları belirtilen
Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların satışı, takası, tahsisi, tahsis şeklinin değiştirilmesi veya
kaldırılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak
üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisi'ne havalesi olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Teklif Konusu Ek’li listede
ada, parsel, pafta numaraları yazılı bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların satışı, takası, tahsisi,
tahsis şeklinin değiştirilmesi veya kaldırılması ve Müdürlüğün teklif ettiği işlem türüne göre (SATIŞI) 5393
sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Osman KIDIK
Hukuk Komisyon Başkanı
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Hayrettin ALTINOK
Üye
Özcan KARA
Altyapı, Mesken
ve
Kentsel Yenileme
Komisyon Başkanı
Adnan YILMAZ
Üye
Soydan ALKAN
Üye
Av. Solmaz KIRAN ÇİNKİL
Başkan Vekili
Av.Civan GÜNDOĞDU
Raportör
Av.Aşkın CEYLAN
Üye
Av.İsmail Doğan SUBAŞI
Üye
Av.Murat ÇÖPÜRKAYA
Üye
Abdullah ÖZDEMİR
Başkan Vekili
Eyüp ERDAL
Üye
Av.Alev DAĞLAYAN
Üye
Tamer ŞİŞMAN
Raportör
Nezih KÜÇÜKERDEN
Üye
Servet BAYLAN
Üye
45
Ahmet MERİÇ
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE
KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
109
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1903
KONUNUN ÖZÜ: Taşınmazların Satışı Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarihli birleşiminde
2014/1903 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Mesken Müdürlüğü’nün
08.12.2014 tarih ve 14742 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediye Meclisi'nin görev ve yetkileri başlığını taşıyan 18.
maddesinin (e) bendinde; "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmaza kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı
ayni hak tesisine karar vermek" yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir.
Bu itibarla; muhtelif ilçelerde bulunan, ekli listede pafta, ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemiz
mülkiyetindeki taşınmazların satışı, takası, tahsisi, tahsis şeklinin değiştirilmesi veya kaldırılması hususunda
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki
dosyanın Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca incelenmiş olup; Teklif konusu Ekli listede ada,
parsel, pafta numaraları yazılı bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlardan 30. Sıradaki Beşiktaş
İlçesi, Balmumcu Mahallesi, 1493 ada, 4 parsel sayılı taşınmazla ilgili teklifin Müdürlüğüne İadesi, diğer
taşınmazların satışı, takası, tahsisi, tahsis şeklinin değiştirilmesi veya kaldırılması ile Müdürlüğün Teklif
ettiği işlem türüne göre değerlendirilmesi (SATIŞI) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e)
bendi uyarınca uygun bulunmuştur.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Osman KIDIK
Hukuk Komisyon Başkanı
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Hayrettin ALTINOK
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Av. Solmaz KIRAN ÇİNKİL
Başkan Vekili
Av.Aşkın CEYLAN
Üye
Av.İsmail Doğan SUBAŞI
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Av.Murat ÇÖPÜRKAYA
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
46
Av.Civan GÜNDOĞDU
Raportör
Av.Alev DAĞLAYAN
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Özcan KARA
Altyapı, Mesken
ve
Kentsel Yenileme
Komisyon Başkanı
Adnan YILMAZ
Üye
Abdullah ÖZDEMİR
Başkan Vekili
Eyüp ERDAL
Üye
Tamer ŞİŞMAN
Raportör
Nezih KÜÇÜKERDEN
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Soydan ALKAN
Servet BAYLAN
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.
Ahmet MERİÇ
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
MUHALEFET ŞERHİ: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53 sıralardaki tekliflerle ilgili kararlara katılmıyorum.
47
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE
KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
110
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1915
KONUNUN ÖZÜ: Bedelsiz Devir Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarihli birleşiminde
2014/1915 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün
08.12.2014 tarih ve 9922 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi: a) Beyoğlu Belediye Başkanlığı’nın 24.06.2014 tarih ve 19895 sayılı yazısı,
b) 18.07.2014 tarih ve 1161 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı,
c) Başkanlık Makamı’nın 16.10.204 tarih ve 8143 sayılı Oluru,
d) Beyoğlu Belediye Başkanlığı’nın 11.11.2014 tarih ve 25195 sayılı yazısı.
Beyoğlu Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) sayılı yazında, 24.09.2012 tarih 3786 sayılı “Riskli alan
ilanına dair” Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan olarak belirlenen İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Örnektepe
Mahallesi ve Sütlüce Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 2751, 3256, 3258 ,3259 ve 3260 no.lu adaları
kapsayan bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16.05.2014 tarihli ve 3363 sayılı Olur kararı ile Beyoğlu
Belediye Başkanlığının yetkilendirildiği ifade edilerek, yazıları eki listesinde gönderilen İstanbul Büyükşehir
Belediyesi adına tescilli taşınmazların 5393 sayılı kanunun 75. maddesinin (d) bendi kapsamında Beyoğlu
Belediye Başkanlığı adına bedelsiz devrinin yapılması talep edilmiştir.
İlgi (b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile, mülkiyeti Başkanlığımıza ait ekli listede
belirtilen taşınmazların 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
kapsamında kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin (d) bendine istinaden Beyoğlu Belediye
Başkanlığı adına bedelsiz devri uygun bulunmuş olup, ayrıca Meclis kararı gereği, mülkiyeti Başkanlığımıza
ait ek listede belirtilen taşınmazların 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun kapsamında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendine istinaden
Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına bedelsiz devri Başkanlık Makamının ilgi (c) sayılı Olurları ile uygun
görülerek taşınmazlar 31.10.2014 tarih ve 10237 yevmiye numarası ile Beyoğlu Belediye Başkalığı adına
devri gerçekleşmiştir.
Bu defa Beyoğlu Belediye Başkanlığı’nın ilgi (d) sayılı yazısında, 24.09.2012 tarih 3786 sayılı
“Riskli alan ilanına dair” Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan olarak belirlenen İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi,
Sütlüce Mahallesi, 3256 ada, 11 parsel sayılı 160,00 m² lik taşınmazın üzerinde bulunan işgalcileri tarafından
60,00 m² lik kısmının satın alındığı ifade edilerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına tescilli taşınmazın
5393 sayılı kanunun 75. maddesinin (d) bendi kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına bedelsiz
devrinin yapılması talep edilmektedir.
Bu bahisle; mülkiyeti Başkanlığımıza ait Beyoğlu ilçesi, Sütlüce Mahallesi, 3256 ada, 11 parsel
sayılı 160,00 m² lik taşınmazın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
kapsamında kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin (d) bendine istinaden Beyoğlu Belediye
Başkanlığı adına bedelsiz devri hususunda karar alınması için yazımız ve eki dosyanın İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim denilmektedir.
48
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Teklif Konusu mülkiyeti
Başkanlığımıza ait olan, Beyoğlu ilçesi, Sütlüce Mahallesi, 3256 ada, 11 parsel sayılı 160,00 m² lik
taşınmazın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında
kullanılmak üzere Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına bedelsiz devri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.
Maddesi (d) bendi uyarınca uygun bulunmuştur.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Osman KIDIK
Av. Solmaz KIRAN ÇİNKİL
Av.Civan GÜNDOĞDU
Hukuk Komisyon Başkanı
Başkan Vekili
Raportör
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Hayrettin ALTINOK
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Özcan KARA
Altyapı, Mesken
ve
Kentsel Yenileme
Komisyon Başkanı
Adnan YILMAZ
Üye
Av.Aşkın CEYLAN
Üye
Av.İsmail Doğan SUBAŞI
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Av.Murat ÇÖPÜRKAYA
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Abdullah ÖZDEMİR
Başkan Vekili
Eyüp ERDAL
Üye
Av.Alev DAĞLAYAN
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Tamer ŞİŞMAN
Raportör
Nezih KÜÇÜKERDEN
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Soydan ALKAN
Servet BAYLAN
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.
49
Ahmet MERİÇ
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE
KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
111
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1918
KONUNUN ÖZÜ: Protokol Yapma Yetkisi Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarihli birleşiminde
2014/1918 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün
08.12.2014 tarih ve 9921 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi
a) Tuzla Belediye Başkanlığı’nın 05.12.2012 tarih ve Ç-22605 sayılı yazısı,
b) Tuzla Belediye Başkanlığı’nın 22.02.2013 tarih ve Ç-4712 sayılı yazısı,
c) 14.06.2013 tarih ve 1347 sayılı İBB Meclis Kararı,
d) Tuzla Belediye Başkanlığı’nın 02.10.2014 tarih ve 276675 sayılı yazısı.
Tuzla Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a ve b) sayılı yazısında; İTÜ Denizcilik Fakültesi-İDO ve Gebze
Bayramoğlu – Tuzla Yat Limanı (marina) kompleksi proje bölgesi arasında kalan yer için 08.11.2012 tarih
ve 17350 sayılı yazı ile 15.01.2013 tarih ve 844 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamının
Olurlarıyla planları onaylanan, projeleri İdareleri tarafında yaptırılmakta olan dolgu alanları ve deniz
yapılarıyla alakalı olarak protokol yapılması talep edilmiş olup, ilgi (c) İBB Meclis kararı ile protokol
yapılmak üzere karar alınmış ve 06.09.2013 tarihinde Başkanlığımız ile Tuzla Belediye Başkanlığı arasında
protokol imzalanmıştır.
Bu defa; Tuzla Belediye Başkanlığı’nın ilgi (d) sayılı yazısında; 23.06.2014 tarih ve 10184 sayılı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamının Olurlarıyla planları onaylanan ilave dolgu alanı ile ilgili
olarak ek bir protokol yapılması gerektiği ifade edilmiştir.
Bu bahisle, Başkanlığımızın verdiği yetki ile Yat Limanı ile Bayramoğlu arası Dolgu Alanı
Rekreasyon Projesi kapsamında, Tuzla Yat Limanı ve Kocaeli il sınırı arası onaylı kıyı dolgu imar planına
esas düzenleme sınırı içerisinde ilave dolgu alanı, rekreasyon alanı ve yol inşaatının Tuzla Belediye
Başkanlığı tarafından yapılması amacıyla ek protokol düzenlenmesi hususunda; 5393 sayılı Belediye
Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (e) bendi ile 38. maddesi (g)
bendine istinaden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmek üzere yazımız
ve eki dosyanın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
…/12/ KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Teklif Konusu Tuzla Belediye
Başkanlığına 23.06.2014 tarih 10184 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olurlarıyla planları onaylanan
ilave dolgu alanı olan Yat Limanı ile Bayramoğlu arası Dolgu Alanı Rekreasyon Projesi Kapsamında, Tuzla
Yat Limanı ve Kocaeli İl sınırı arası onaylı kıyı dolgu imar planına esas düzenleme sınırı içerisinde ilave
dolgu alanı, rekreasyon alanı ve yol inşaatının Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından yapılması için
14.06.2013 tarih ve 1347 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen ve Ek’te yer
alan protokole ek olarak protokol düzenlenmesi ve imzalanması hususunda İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın Kadir TOPBAŞ’a yetki verilmesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 18.
maddesinin (g) bendi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesinin (g) bendi ve 75. maddesi uyarınca
uygun bulunmuştur.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
50
Av. Osman KIDIK
Hukuk Komisyon Başkanı
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Av. Solmaz KIRAN ÇİNKİL
Başkan Vekili
Av.Aşkın CEYLAN
Üye
Av.Civan GÜNDOĞDU
Raportör
Av.İsmail Doğan SUBAŞI
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Hayrettin ALTINOK
Av.Murat ÇÖPÜRKAYA
Av.Alev DAĞLAYAN
Üye
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.
KARARA KATILMIYORUM.
Özcan KARA
Altyapı, Mesken
ve
Kentsel Yenileme
Komisyon Başkanı
Adnan YILMAZ
Üye
Abdullah ÖZDEMİR
Başkan Vekili
Eyüp ERDAL
Üye
Tamer ŞİŞMAN
Raportör
Nezih KÜÇÜKERDEN
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Soydan ALKAN
Servet BAYLAN
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.
14
Md. Yrd.
: İ.ÖZÜDOĞRU
…/12/2014
Müdür
: H.SELÇUK
51
Ahmet MERİÇ
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
112
KOMİSYON RAPORLARI
Tarih:
12.12.2014
HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE
KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU MÜŞTEREK
Dosya No:
2014/1919
KONUNUN ÖZÜ: Taşınmazların Alımı Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarihli birleşiminde
2014/1919 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün
08.12.2014 tarih ve 9930 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri başlığını taşıyan 18.
maddesinin (e) bendinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmaza kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı
ayni hak tesisine karar vermek” yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir.
Bu itibarla; muhtelif ilçelerde bulunan, ekli listede pafta, ada, parsel numaraları belirtilen
taşınmazların Belediyemizce satın alınması, takası, tahsisi, tahsisin değiştirilmesi veya kaldırılması
hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere
yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Teklif Konusu Ek’li listede
ada, parsel ve pafta numaraları belirtilen taşınmazlardan 2. Sıradaki Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy
Mahallesi, 16963/2963 parsel numaralı taşınmazla ilgili teklifin Müdürlüğüne İadesi ile diğer tekliflerin
satın alınması takası, tahsisi, tahsisin değiştirilmesi veya kaldırılması ile Müdürlüğün teklif ettiği işlem
türüne göre değerlendirilmesi (ALIMI) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi uyarınca
uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Osman KIDIK
Hukuk Komisyon Başkanı
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Hayrettin ALTINOK
Üye
Özcan KARA
Altyapı, Mesken
ve
Kentsel Yenileme
Komisyon Başkanı
Adnan YILMAZ
Üye
Soydan ALKAN
Üye
Av. Solmaz KIRAN ÇİNKİL
Başkan Vekili
Av.Civan GÜNDOĞDU
Raportör
Av.Aşkın CEYLAN
Üye
Av.İsmail Doğan SUBAŞI
Üye
Av.Murat ÇÖPÜRKAYA
Üye
Abdullah ÖZDEMİR
Başkan Vekili
Eyüp ERDAL
Üye
Av.Alev DAĞLAYAN
Üye
Tamer ŞİŞMAN
Raportör
Nezih KÜÇÜKERDEN
Üye
Servet BAYLAN
Üye
52
Ahmet MERİÇ
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
113
KOMİSYON RAPORLARI
Tarih:
12.12.2014
HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE
KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU MÜŞTEREK
Dosya No:
2014/1920
KONUNUN ÖZÜ: Taşınmazların Satışı Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarihli birleşiminde
2014/1920 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün
08.12.2014 tarih ve 9931 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri başlığını taşıyan 18.
maddesinin (e) bendinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmaza kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı
ayni hak tesisine karar vermek” yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir.
Bu itibarla; muhtelif ilçelerde bulunan, ekli listede pafta, ada, parsel numaraları belirtilen
Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların satışı, takası, tahsisi, tahsis şeklinin değiştirilmesi veya
kaldırılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca karar
alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim
denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Teklif Konusu Ek’li listede
yer alan pafta, ada ve parsel numaraları belirtilen Belediyemiz Mülkiyetindeki taşınmazlardan 14. Sıradaki
Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mahallesi, 2989 parsel sayılı taşınmazla ilgili teklifin Müdürlüğüne İadesi
ile diğer taşınmazların satışı, takası, tahsisi, tahsis şeklinin değiştirilmesi veya kaldırılması ile Müdürlüğün
teklif ettiği işlem türüne göre değerlendirilmesi (SATIŞI ) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e)
bendi uyarınca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Osman KIDIK
Hukuk Komisyon Başkanı
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Hayrettin ALTINOK
Üye
Özcan KARA
Altyapı, Mesken
ve
Kentsel Yenileme
Komisyon Başkanı
Adnan YILMAZ
Üye
Soydan ALKAN
Üye
Av. Solmaz KIRAN ÇİNKİL
Başkan Vekili
Av.Civan GÜNDOĞDU
Raportör
Av.Aşkın CEYLAN
Üye
Av.İsmail Doğan SUBAŞI
Üye
Av.Murat ÇÖPÜRKAYA
Üye
Abdullah ÖZDEMİR
Başkan Vekili
Eyüp ERDAL
Üye
Av.Alev DAĞLAYAN
Üye
Tamer ŞİŞMAN
Raportör
Nezih KÜÇÜKERDEN
Üye
Servet BAYLAN
Üye
53
Ahmet MERİÇ
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE
KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
114
Tarih:
12.12.2014
Dosya No:
2014/1921
KONUNUN ÖZÜ: Avcılar 17009 parsel Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarihli birleşiminde
2014/1921 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün
08.12.2014 tarih ve 9932 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
"İlgi
: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/03/1983-57 sayılı kararı.
Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, Gümüşpala Mevkii, 17 pafta, 17009 parsel (eski 9 pafta 2980
parsel) sayılı mülkiyeti Belediyemize ait olan 5685 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 49 yıl müddetle İstanbul
Trafik Kazaları Yardım Vakfına “Trafik Hastanesi” yapılmak üzere tahsisi İstanbul Belediye Meclisi’nin
23.03.1983 tarih ve 57 sayılı kararı ile tapuda tescil sırasında yapılacak işleme esas olmak üzere 100 TL
bedelle uygun bulunmuştur.
Esasen, söz konusu taşınmazın İstanbul Trafik Kazaları Yardım Vakfına tahsisi 16.05.1980 tarihli ve
4/3-8 sayılı Avcılar Belediyesi Meclis Kararı ile yapılmış ancak çevre belediyelerin hüküm ve şahsiyetleri 12
Eylül 1980 tarihinde sona erdiğinden ve çevre belediyelerinin bütün hak ve vecibeleri ile birlikte mal
varlıklarının da İstanbul Belediyesine devredilmesinden dolayı söz konusu parselin mülkiyeti 26.08.1981
tarihli ve 3433 yevmiye numarası ile Belediyemiz adına geçmiş ve Avcılar Belediyesince yapılan bu tahsis
işlemi Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.03.1983 tarihli ve 57 sayılı kararı ile de uygun bulunmuş olup
17009 parsel sayılı taşınmaz üzerine 49 yıl süreli intifa hakkı 01.02.1984 tarihli ve 384 yevmiye ile tesis
edilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2012 tarihli ve 586 karar sayılı kararı ile söz konusu
tahsisin kaldırılmasına karar verilmiş ancak İstanbul Trafik Kazaları Yardım Vakfının, meclis kararının iptali
amacıyla İstanbul 7. İdare Mahkemesinde açılan 2012/887 E., 2013/874 K. sayılı davada mahkeme
tarafından 02.05.2013 tarihinde verilen kararda “5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d)
bendinde taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde tahsis işleminin iptal edileceği hüküm
altına alındığından davalı idarece bu yönde herhangi bir tespit ve değerlendirilme yapılmaksızın sırf önceki
tarihlerde tahsisin kaldırılması için başvurulduğu gerekçesine dayanılarak tesis edilen işlemde hukuka ve
mevzuata uyarlık sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline” karar vermiştir.
Söz konusu taşınmazın Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından 04.08.2006 tarihinde yapılan
tespitte üzerinde Özel Avcılar Vatan Hastanesinin bulunduğu ve 06.11.2014 tarihinde zabıta marifetiyle
mahallinde yapılan tetkikinde tahsis amacına uygun olarak kullanılmadığı, herhangi bir faaliyetin olmadığı,
boş durumda olduğu tespit edilmiştir.
Avcılar Tapu Müdürlüğünden alınan 14.11.2014 tarihli yazıda, taşınmazımızın mülkiyet kaydında
12.10.2012 /14888 yevmiye numarası ile “Enez AKBULUT” lehine 361.360 TL bedel karşılığında kira
şerhinin konulduğu görülmüş, ayrıca hastane binasına dair ekte sunulan gazete küpürlerinde de görüleceği
üzere, hastanenin harabe halde, çürümeye terk edildiği ve tinerci yuvası olduğu gibi haberlere de yer
verilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri başlığını taşıyan
18.maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmaza kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin
54
kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı
ayni hak tesisine karar vermek” yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir. " denilerek
Bu itibarla, zabıta tutanağında belirtildiği üzere taşınmazımızın halen boş olarak tutulması,
başkalarına kiraya verilmesi ve taşınmazla ilgili gazete küpürlerinde yer alan haberler sebebiyle, mülkün
tahsis amacına uygun olarak kullanılmaması nedeniyle tahsisin kaldırılması hususu Başkanlığımızca uygun
mütalaa edildiğinden 23.03.1983 tarih ve 57 sayılı İstanbul Belediye Meclisi kararına istinaden İstanbul
Trafik Kazaları Yardım Vakfına 49 yıl süreli kullanım hakkı verilen Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, 17
pafta, 17009 parsel sayılı taşınmaza ait tahsisin kaldırılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun
18.maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur
denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Teklif Konusu; 23.03.1983
tarih ve 57 sayılı İstanbul Belediye Meclisi kararıyla İstanbul Trafik Kazaları Yardım Vakfına 49 yıl süreli
kullanım hakkı verilen Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, 17 pafta, 17009 parsel sayılı taşınmazın tahsis
amacına aykırı kullanıldığı tespit edildiğinden yapılan tahsisin iptali ve kaldırılması 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18.maddesinin (e) bendi uyarınca uygun bulunmuştur.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Osman KIDIK
Hukuk Komisyon Başkanı
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Hayrettin ALTINOK
Üye
Özcan KARA
Altyapı, Mesken
ve
Kentsel Yenileme
Komisyon Başkanı
Adnan YILMAZ
Üye
Soydan ALKAN
Üye
Av. Solmaz KIRAN ÇİNKİL
Başkan Vekili
Av.Civan GÜNDOĞDU
Raportör
Av.Aşkın CEYLAN
Üye
Av.İsmail Doğan SUBAŞI
Üye
Av.Murat ÇÖPÜRKAYA
Üye
Abdullah ÖZDEMİR
Başkan Vekili
Eyüp ERDAL
Üye
Av.Alev DAĞLAYAN
Üye
Tamer ŞİŞMAN
Raportör
Nezih KÜÇÜKERDEN
Üye
Servet BAYLAN
Üye
55
Ahmet MERİÇ
Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
475 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content