close

Enter

Log in using OpenID

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarihli oturumunda

embedDownload
08.07.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan, Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-120 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
3948 ada 5 parselde Adana 1.İdare M ahkem esinin 2013/1361 Esas - 2014/480 Karar sayılı iptal
kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Bayındırlık - K anunlar kom isyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - K anunlar kom isyonlarım ıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
3948 ada 5 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1361 E sas-2014/480 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve 13509581 310.01.02-4086 sayılı yazısını görüşmek üzere kom isyonlarım ız 18.06.2014 tarihinde toplandı.
A nılan yazıda aynen;
N
Belediyem iz aleyhine Maliye Hâzinesi tarafından Adana 1. İdare M ahkemesinde açılan ve
Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3948 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik davada; Adana 1. İdare M ahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1361 E.-2014/480 K. sayılı kararı
ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... uyuşm azlık konusu hazine taşınm azının bir kısmından yol
geçirilmesine ilişkin planlam ada şehircilik ilkeleri, planlama tekniklerine aykırılık bulunmadığı, ancak
plan kapsamı içerisinde herhangi bir işlev verilmeyerek tanım sız alan bırakılam ayacağından taşınm azın
kalan kısm ına yönelik planlam anın planlam a tekniklerine aykırı olduğu sonucuna ulaşılm ıştır....”
denmektedir.
Çukurova İlçesi K aralarbucağı M ahallesi 3948 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararm a yönelik Adana 1. İdare M ahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1361 E.-2014/480 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınm ak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Ç ukurova İlçesi, Karalarbucağı
M ahallesi, 3948 ada 5 parselde Adana 1. İdare M ahkemesinin 2013/1361 Esas-2014/480 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk
m üşavirliğinin görüşleri doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik
planlara işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye M eclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi, 3948 ada
5 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1361 Esas-2014/480 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk m üşavirliğinin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik planlara işlenmesine ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanm asına, gerekli işlemlerin yürütüm ü
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilm esine oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
M eclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Ertan S'
Meclis
Adana İli, Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3948 ada 5 parselde Adana 1.
İdare M ahkemesinin 2013/1361 E .-2014/480 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine
yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve Belediye Hukuk M üşavirliği’nin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’lik planlara
işlenmesine ait tek lif Adana Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarih ve 200 sayılı
kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TÜ RK EL
Şehir. Plancısı
J M 3k
Devrim KESKİN
/ f ^ e h i r Plancısı
•ADANA
i
^KARALARBUCAĞI MAHALLESİ
;
'
/
/
n a z im
İm a r
plan i
1/ 5.000
PLANLAMA SINIRLARI
'
9cmo
/
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNEUYULMASI ŞARTTIR.
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI SINIRI
08.07.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan, Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-121 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
3947 ada 11 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1325 Esas-2014/543 Karar sayılı iptal
kararının yerine getirilm esine yönelik İm ar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - K anunlar kom isyonlarım ıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
3947 ada 11 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1325 Esas-2014/543 Karar sayılı iptal
kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-4157 sayılı yazısını görüşmek üzere kom isyonlarım ız 18.06.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine M aliye Hâzinesi tarafından Adana 1. İdare M ahkem esinde açılan ve
Çukurova İlçesi K aralarbucağı M ahallesi 3947 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararm a
yönelik davada; A dana 1. İdare M ahkem esi 24/03/2014 tarih ve 2013/1325 E.-2014/543 K. sayılı kararı
ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... uyuşm azlık konusu hazine taşınm azının bir kısm ından yol
geçirilmesine ilişkin planlam ada şehircilik ilkeleri, planlama tekniklerine aykırılık bulunm adığı, ancak
plan kapsamı içerisinde herhangi bir işlev verilmeyerek tanım sız alan bırakılam ayacağından taşınm azın
kalan kısm ına yönelik planlam anın planlam a tekniklerine aykırı olduğu sonucuna u laşılm ıştır....”
denmektedir.
Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3947 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare M ahkem esi 24/03/2014 tarih ve 2013/1325 E.-2014/543 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı
M ahallesi, 3947 ada 11 parselde Adana 1. İdare M ahkemesinin 2013/1325 Esas-2014/543 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk
m üşavirliğinin görüşleri doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik
planlara işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye M eclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi, 3947 ada
11 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1325 Esas-2014/543 K arar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk müşavirliğinin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik planlara işlenmesine ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanm asına, gerekli işlem lerin yürütüm ü
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilm esine oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
Meclis Başkanı
Adana İli, Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3947 ada 11 parselde Adana 1.
İdare M ahkemesinin 2013/1325 E .-2014/543 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine
yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve Belediye Hukuk M üşavirliği’nin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel D önüşüm Alanı olarak 1/5000’lik planlara
işlenmesine ait tek lif Adana Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarih ve 201 sayılı
kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TÜ RK EL
Şehir Plancısı
Devrim KESKİN
/ ^ Ş e h i r Plancısı
ADANA
vKARALARBUCAĞI MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI
1/ 5.000
PLANLAMA SINIRLARI
•o#o
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI SINIRI
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNEUYULMASI ŞARTTIR.
K A R A R
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan, Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-122 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
3967 ada 5 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1324 Esas-2014/475 K arar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar kom isyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - K anunlar kom isyonlarım ıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
3967 ada 5 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1324 Esas-2014/475 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve 13509581 310.01.02-4219 sayılı yazısını görüşmek üzere kom isyonlarım ız 18.06.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine M aliye Hâzinesi tarafından Adana 1. İdare M ahkem esinde açılan ve
Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3967 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma
yönelik davada; Adana 1. İdare M ahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1324 E.-2014/475 K. sayılı kararı
ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... uyuşm azlık konusu hazine taşınm azının bir kısm ından yol
geçirilmesine ilişkin planlam ada şehircilik ilkeleri, planlam a tekniklerine aykırılık bulunmadığı, ancak
plan kapsamı içerisinde herhangi bir işlev verilm eyerek tanım sız alan bırakılam ayacağından taşınm azın
kalan kısm ına yönelik planlam anın planlam a tekniklerine aykırı olduğu sonucuna u laşılm ıştır....”
denmektedir.
Çukurova ilçesi Karalarbucağı M ahallesi 3967 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare M ahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1324 E.-2014/475 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı
M ahallesi, 3967 ada 5 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1324 Esas-2014/475 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk
müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik
planlara işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye M eclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi, 3967 ada
5 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1324 Esas-2014/475 K arar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik, teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk müşavirliğinin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik planlara işlenmesine ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanm asına, gerekli işlemlerin yürütümü
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
Meclis jBaşkpnı
Ertan SÜ
M eclis F
Adana İli, Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3967 ada 5 parselde Adana 1.
İdare M ahkemesinin 2013/1324 E .-2014/475 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine
yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve Belediye Hukuk M üşavirliği’nin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın. Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’lik planlara
işlenmesine ait tek lif Adana Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarih ve 202 sayılı
kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TURKEL
ADANA
KARALARBUCAĞI MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI
1/ 5.000
PLANLAMA SINIRLARI
•o#o
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI SINIRI
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNEUYULMASI ŞARTTIR.
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan, Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-123 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
3967 ada 4 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1395 Esas-2014/477 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilm esine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar kom isyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - K anunlar kom isyonlarım ıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
3967 ada 4 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1395 Esas-2014/477 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve 13509581 310.01.02-3996 sayılı yazısını görüşmek üzere kom isyonlarım ız 19.06.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine Maliye Hâzinesi tarafından Adana 1. İdare M ahkemesinde açılan ve
Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3967 ada 4 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma
yönelik davada; A dana 1. İdare M ahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1395 E.-2014/477 K. sayılı kararı
ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... uyuşm azlık konusu hazine taşınm azının bir kısmından yol
geçirilmesine ilişkin planlam ada şehircilik ilkeleri, planlam a tekniklerine aykırılık bulunmadığı, ancak
plan kapsamı içerisinde herhangi bir işlev verilmeyerek tanım sız alan bırakılam ayacağından taşınm azın
kalan kısm ına yönelik planlam anın planlama tekniklerine aykırı olduğu sonucuna u laşılm ıştır....”
denmektedir.
Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3967 ada 4 parselin 1/5000 ölçekli nazım im ar planı
kararına yönelik A dana 1. İdare M ahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1395 E .-2 0 14/477 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Ç ukurova İlçesi, Karalarbucağı
M ahallesi, 3967 ada 4 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1395 Esas-2014/477 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk
müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik
planlara işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye M eclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi, 3967 ada
4 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1395 Esas-2014/477 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk m üşavirliğinin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik planlara işlenmesine ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanm asına, gerekli işlemlerin yürütüm ü
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
M eclis Başkanı
k
Ahmet
Adana İli, Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3967 ada 4 parselde Adana 1.
İdare M ahkemesinin 2013/1395 E.-2014/477 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine
yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve Belediye Hukuk M üşaviri iği’nin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel D önüşüm Alanı olarak 1/5000’lik planlara
işlenm esine ait tek lif Adana B üyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarih ve 203 sayılı
kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TURKEL
Devrim KESKİN
ADANA
/
(kARALARBUCAĞI MAHALLESİ
/
NAZIM İMAR PLANI
1/ 5.000
/
/
PLANLAMA SINIRLARI
' # o # o
^
/
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI SINIRI
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNEUYULMASI ŞARTTIR.
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan, Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-124 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
3948 ada 7 parselde A dana 1. İdare M ahkemesinin 2013/1323 Esas-2014/516 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar kom isyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - K anunlar kom isyonlarım ıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
3948 ada 7 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1323 Esas-2014/516 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve 13509581 310.01.02-3997 sayılı yazısını görüşmek üzere kom isyonlarım ız 19.06.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine M aliye Hâzinesi tarafından Adana 1. İdare M ahkemesinde açılan ve
Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3948 ada 7 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma
yönelik davada; Adana 1. İdare M ahkemesi 20/03/2014 tarih ve 2013/1323 E.-2014/516 K. sayılı kararı
ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... uyuşmazlık konusu hazine taşınm azının bir kısm ından yol
geçirilmesine ilişkin planlam ada şehircilik ilkeleri, planlama tekniklerine aykırılık bulunmadığı, ancak
plan kapsamı içerisinde herhangi bir işlev verilmeyerek tanım sız alan bırakılam ayacağından taşınmazın
kalan kısm ına yönelik planlam anın planlam a tekniklerine aykırı olduğu sonucuna ulaşılm ıştır....”
denmektedir.
Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3948 ada 7 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararma yönelik Adana 1. İdare M ahkemesi 20/03/2014 tarih ve 2013/1323 E.-2014/516 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi,
Karalarbucağı
M ahallesi, 3948 ada 7 parselde Adana 1. İdare M ahkemesinin 2013/1323 Esas-2014/516 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk
m üşavirliğinin görüşleri doğrultusunda tanım sız alanın. Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik
planlara işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye M eclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi, 3948 ada
7 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1323 Esas-2014/516 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk müşavirliğinin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik planlara işlenmesine ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanm asına, gerekli işlemlerin yürütüm ü
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
Meclis Başkanı
Ertan
Mecli
Adana İli, Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3948 ada 7 parselde Adana 1
İdare M ahkemesinin 2013/1323 E .-2014/516 K Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine
yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve Belediye Hukuk M üşavirliği’nin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’lik planlara
işlenmesine ait tek lif Adana Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarih ve 204 sayılı
kararı ile onaylanmıştır.
O naylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TÜRKEL
Devtmı KESKİN
/ Y Şehir Plancısı
ADANA
/
(KARALARBUCAĞI MAHALLESİ
;
NAZIM İMAR PLANI
1/ 5.000
/
/
PLANLAMA SINIRLARI
J
/
KENTSELDÖNÜŞÜMVEGELİŞİMALANI
SINIRI
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE UYULMASI ŞARTTIR.
08.07.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan, Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-125 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
3974 ada 5 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1512 Esas-2014/486 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - K anunlar kom isyonlarım ıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
3974 ada 5 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1512 Esas-2014/486 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve 13509581 310.01.02-3912 sayılı yazısını görüşm ek üzere kom isyonlarım ız 20.06.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine M aliye Hâzinesi tarafından Adana 1. İdare M ahkemesinde açılan ve
Çukurova İlçesi K aralarbucağı M ahallesi 3974 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararm a
yönelik davada; Adana 1. İdare M ahkem esi 20/03/2014 tarih ve 2013/1512 E.-2014/486 K. sayılı kararı
ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... uyuşmazlık konusu hazine taşınm azının bir kısmından yol
geçirilmesine ilişkin planlam ada şehircilik ilkeleri, planlama tekniklerine aykırılık bulunmadığı, ancak
plan kapsamı içerisinde herhangi bir işlev verilmeyerek tanım sız alan bırakılam ayacağından taşınm azın
kalan kısm ına yönelik planlam anın planlam a tekniklerine aykırı olduğu sonucuna u laşılm ıştır....”
denmektedir.
Çukurova İlçesi K aralarbucağı M ahallesi 3974 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik A dana 1. İdare M ahkem esi 20/03/2014 tarih ve 2013/1512 E.-2014/486 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınm ak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi,
Karalarbucağı
M ahallesi, 3974 ada 5 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1512 Esas-2014/486 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk
müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik
planlara işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınm ası için evrakın Büyükşehir
Belediye M eclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi, 3974 ada
5 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1512 Esas-2014/486 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin m ahkem e kararının gerekçeleri ve belediye hukuk müşavirliğinin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik planlara işlenmesine ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanm asına, gerekli işlemlerin yürütümü
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Adana İli, Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3974 ada 5 parselde Adana 1.
İdare M ahkemesinin 2013/1512 E.-2014/486 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine
yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve Belediye Hukuk M üşavirliği’nin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’lik planlara
işlenmesine ait tek lif Adana Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarih ve 205 sayılı
kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TÜRKEL
Şefor plancısı
w
d —
[¿m KESKİN
Y. Şehir Plancısı
\
•ADANA
KA RA LA RBUCAĞ I MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI
1/ 5.000
PLANLAMA SINIRLARI
wo*o
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI SINIRI
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNEUYULMAS!ŞARTTIR.
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan. Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-126 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
3966 ada 2 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1328 Esas-2014/545 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - K anunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - K anunlar kom isyonlarım ıza havale edilen. Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
3966 ada 2 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1328 Esas-2014/545 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve 13509581 310.01.02-3982 sayılı yazısını görüşm ek üzere kom isyonlarım ız 20.06.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine M aliye Hâzinesi tarafından Adana 1. İdare M ahkem esinde açılan ve
Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3966 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma
yönelik davada; A dana 1. İdare M ahkemesi 24/03/2014 tarih ve 2013/1328 E.-2014/545 K. sayılı kararı
ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... uyuşmazlık konusu hazine taşınm azının bir kısm ından yol
geçirilmesine ilişkin planlam ada şehircilik ilkeleri, planlam a tekniklerine aykırılık bulunmadığı, ancak
plan kapsamı içerisinde herhangi bir işlev verilm eyerek tanım sız alan bırakılam ayacağından taşınm azın
kalan kısm ına yönelik planlam anın planlama tekniklerine aykırı olduğu sonucuna u laşılm ıştır....”
denmektedir.
Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3966 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare M ahkem esi 24/03/2014 tarih ve 2013/1328 E.-2014/545 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı
M ahallesi, 3966 ada 2 parselde Adana 1. İdare M ahkemesinin 2013/1328 Esas-2014/545 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk
müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik
planlara işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye M eclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi, 3966 ada
2 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1328 Esas-2014/545 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk müşavirliğinin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik planlara işlenmesine ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanm asına, gerekli işlemlerin yürütüm ü
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilm esine oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
M eclis Başkanı
Ahmet TANR1VERDİ
Ertan
M eclis
Adana İli, Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3966 ada 2 parselde Adana 1.
İdare M ahkemesinin 2013/1328 E .-2014/545 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine
yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve Belediye Hukuk M üşavirliği’nin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’lik planlara
işlenmesine ait tek lif Adana Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarih ve 206 sayılı
kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TÜRKEL
Devrim KESKİN
/ Y ^ e h i r Plaıjcısı
Î jM
k rm
r)
•ADANA
f<ARALARBUCAĞI MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI
1/ 5.000
PLANLAMA SINIRLARI
9090 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI SINIRI
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE UYULMASI ŞARTTIR
08.07.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan. Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-127 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
7896 ada 3 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1322 Esas-2014/478 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar kom isyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - K anunlar kom isyonlarım ıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
7896 ada 3 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1322 Esas-2014/478 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve 13509581 310.01.02-4059 sayılı yazısını görüşm ek üzere kom isyonlarım ız 23.06.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine M aliye Hâzinesi tarafından Adana 1. İdare M ahkem esinde açılan ve
Çukurova İlçesi K aralarbucağı M ahallesi 7896 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik davada; A dana 1. İdare M ahkem esi 19/03/2014 tarih ve 2013/1322 E.-2014/478 K. sayılı kararı
ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... uyuşm azlık konusu hazine taşınm azının bir kısmından yol
geçirilmesine ilişkin planlam ada şehircilik ilkeleri, planlama tekniklerine aykırılık bulunmadığı, ancak
plan kapsamı içerisinde herhangi bir işlev verilmeyerek tanım sız alan bırakılam ayacağından taşınmazın
kalan kısm ına yönelik planlam anın planlam a tekniklerine aykırı olduğu sonucuna u laşılm ıştır....”
denmektedir.
Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 7896 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik A dana 1. İdare M ahkem esi 19/03/2014 tarih ve 2013/1322 E.-2014/478 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı
Mahallesi, 7896 ada 3 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1322 Esas-2014/478 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk
müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel D önüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik
planlara işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye M eclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi, 7896 ada
3 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1322 Esas-2014/478 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk müşavirliğinin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik planlara işlenmesine ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanm asına, gerekli işlemlerin yürütümii
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Ertan
Mecli
Adana İli, Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 7896 ada 3 parselde Adana 1.
İdare M ahkemesinin 2013/1322 E.-2014/478 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine
yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve Belediye Hukuk M üşavirliği’nin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’lik planlara
işlenm esine ait tek lif Adana Büyükşehir Belediye M eclisinin 08 07.2014 tarih ve 207 sayılı
kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım im ar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
ADANA
(KARALARBUCAĞI MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI
1/ 5.000
Z
PLANLAMA SINIRLARI
/ •omo
/
/
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI SINIRI
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNEUYULMASI ŞARTTIR.
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan. Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-128 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
3966 ada 6 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1327 Esas-2014/544 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar kom isyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - K anunlar kom isyonlarım ıza havale edilen, Ç ukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi,
3966 ada 6 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1327 Esas-2014/544 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve 13509581 310.01.02-4074 sayılı yazısını görüşmek üzere kom isyonlarım ız 23.06.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine Adana Valiliği (D efterdarlık M illi Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare M ahkem esinde açılan ve Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3966 ada 6 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararm a yönelik davada; Adana 1. İdare M ahkemesi 24/03/2014 tarih
ve 2013/1327 E.-2014/544 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... uyuşm azlık konusu hazine taşınm azının bir kısmından yol
geçirilmesine ilişkin planlam ada şehircilik ilkeleri, planlam a tekniklerine aykırılık bulunmadığı ancak
plan kapsamı içerisinde herhangi bir işlev verilmeyerek tanım sız alan bırakılam ayacağından taşınm azın
kalan kısmına yönelik planlam anın planlam a tekniklerine aykırı olduğu sonucuna u laşılm ıştır....”
denmektedir.
Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3966 ada 6 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik A dana 1. İdare M ahkemesi 24/03/2014 tarih ve 2013/1327 E.-2014/544 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Ç ukurova İlçesi, Karalarbucağı
M ahallesi, 3966 ada 6 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1327 Esas-2014/544 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk
müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik
planlara işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye M eclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı M ahallesi, 3966 ada
6 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1327 Esas-2014/544 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve belediye hukuk müşavirliğinin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın, Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’ lik planlara işlenmesine ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanm asına, gerekli işlemlerin yürütüm ü
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
laşke
Ahmet TANRIVERDİ
Adana İli, Çukurova İlçesi Karalarbucağı M ahallesi 3974 ada 5 parselde Adana 1.
İdare M ahkemesinin 2013/1512 E.-2014/486 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine
yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri ve Belediye Hukuk M üşaviri iği’nin görüşleri
doğrultusunda tanım sız alanın. Kentsel Dönüşüm Alanı olarak 1/5000’lik planlara
işlenm esine ait tek lif Adana Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarih ve 208 sayılı
kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İm ar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TÜ RK EL
Şehir Plancısı
Devrim KESKİN
/Y ~ Ş e h ir Plancısı
\
' ADANA
(kARALARBUCAĞI MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI
1/5.000
PLANLAMA SINIRLARI
•090 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI SINIRI
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNEUYULMASI ŞARTTIR.
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan. Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-129 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10616 ada 9 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1522 E sas-2014/546 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık kom isyonlarım ıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10616 ada 9 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1522 E sas-2014/546 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-4083 sayılı yazısını görüşmek üzere kom isyonlarım ız 20.06.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine Maliye Hâzinesi tarafından Adana 1. İdare M ahkemesinde açılan ve
Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10616 ada 9 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararma yönelik davada; Adana 1. İdare M ahkem esi 24/03/2014 tarih ve 2013/1522 E.-2014/546 K.
sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... dava konusu taşınm azın imar planında Pazar yeri olarak ayrılması
gerekirken yeşil alan olarak ayrılm asının planlam a teknikleri ile şehircilik ilkeleri ve hukuka aykırı
olduğu sonucuna u laşılm ıştır...” denmektedir.
Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 10616 ada 9 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı kararına yönelik Adana 1. İdare M ahkemesi 24/03/2014 tarih ve 2013/1522 E.-2014/546 K. sayılı
iptal kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Y üreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10616 ada 9 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1522 Esas-2014/546 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak
parselin 1/5000 planda pazar alanı olarak gösterilmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın
alınması için evrakın Büyükşehir Belediye M eclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay M ahallesi, 10616 ada
9 parselde A dana 1. İdare M ahkemesinin 2013/1522 Esas-2014/546 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak parselin 1/5000 planda
pazar alanı olarak gösterilm esine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlem lerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oyçokluğu ile karar verildi.
Adana İli, Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10616 ada 9 parselde Adana 1.
İdare M ahkemesinin 2013/1522 E.-2014/546 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine
yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak parselin 1/5000 planda
Pazar Alanı olarak gösterilm esine ait teklif Adana Büyükşehir Belediye M eclisinin
08.07.2014 tarih ve 209 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TÜ RK EL
Şehir Plancısı
Deyıim KESKİN
t
/
Z \ __
/Y. Şehir Plancısı _
ADANA
ŞEHİT ERKUT AKBAY MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
PAZAR ALANI
PLAN NOTU
|1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANLARI HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
[t Cr*ut
1/5000
08.07.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan, Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-130 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10621 ada 2 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1610 Esas-2014/465 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık kom isyonlarım ıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10621 ada 2 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1610 Esas-2014/465 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-3902 sayılı yazısını görüşmek üzere kom isyonlarım ız 23.06.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine Adana Valiliği (Defterdarlık M illi Emlak Dairesi Başkanlığına) tarafından
Adana 1. İdare M ahkem esinde açılan ve Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10621 ada 2
parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik davada; Adana 1. İdare M ahkemesi
19/03/2014 tarih ve 2013/1610 E.-2014/465 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... gerekli planlam a ve uygulama araçları geliştirm eksizin üzerinde
yerleşik doku bulunan alanın yeşil alan olarak belirlenm esine ilişkin planın teknikleri ve ilkeleriyle
bağdaşmadığı sonucuna ulaşılm ış olup, dava konusu planda kam u yararına da uygunluk
bulunm am aktadır
” denm ektedir.
Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10621 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı kararına yönelik A dana 1. İdare M ahkem esi 19/03/2014 tarih ve 2013/1610 E .-2014/465 K. sayılı
iptal kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10621 ada 2 parselde Adana 1. İdare M ahkemesinin 2013/1610 Esas-2014/465 K arar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak,
dava konusu parsel ve çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisi’ nin 24/11/1998 tarihli ve 339 sayılı
Islah İmar Planında yer alan yapılaşm a şartlarının korunmasına, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınm ası için evrakın Büyükşehir Belediye M eclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay M ahallesi, 10621 ada
2 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1610 Esas-2014/465 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak, dava konusu parsel ve
çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisi’ nin 24/11/1998 tarihli ve 339 sayılı Islah İmar Planında yer
alan yapılaşm a şartlarının korunm asına ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlem lerin yürütüm ü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilm esine
oyçokluğu ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
Ertan S I
M eclis F
Adana İli, Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 10621 ada 2 parselde Adana 1.
İdare M ahkemesinin 2013/1610 E .-2014/465 K. Saytlı iptal kararının yerine getirilm esine
yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak dava konusu parsel ve
çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisinin 24.11.1998 tarih ve 339 sayılı Islah İmar
Planında yer alan yapılaşm a şartlarının kabulüne ait tek lif Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08.07.2014 tarih ve 210 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
'N
m .
¡ n
I 1 1 l l r ı r
i-i.ı ı ım
r ı
ADANA - YÜREĞİR
ŞEHİT ERKUT ERBAY MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
ORTA YOĞUNLUKTA (200-400 kişi/ha ARASINDA)
(E= 1.01 - E=1.60 DEĞERLERİ ARASINDA YAPILAŞMA)
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANLARI HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
5 ^
1/5000
08.07.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan. Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-131 sayılı yazısı ekinde sunulan. Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10618 ada 2 parselde Adana 1. İdare M ahkemesinin 2013/1600 E sas-2014/630 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık kom isyonlarım ıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10618 ada 2 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1600 Esas-2014/630 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-3951 sayılı yazısını görüşmek üzere kom isyonlarım ız 27.06.2014 tarihinde
toplandı.
A nılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine M aliye Hâzinesi tarafından Adana 2. İdare M ahkem esinde açılan ve
Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10618 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik davada; Adana 2. İdare M ahkem esi 20/03/2014 tarih ve 2013/1600 E.-2014/630 K.
sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... dava konusu taşınm azın bulunduğu alanda öngörülen park alanının yer
seçiminin şehircilik ilkeleri, planlam a esasları, kamu yararı ve kentsel ihtiyaçlar açısından uygun
olmadığı sonucuna v arılm ıştır...” denmektedir.
Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10618 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı kararm a yönelik Adana 2. İdare M ahkem esi 20/03/2014 tarih ve 2013/1600 E.-2014/630 K. sayılı
iptal kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun kom isyonlarım ızca yapılan incelem esinde; Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10618 ada 2 parselde Adana 1. İdare M ahkemesinin 2013/1600 Esas-2014/630 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak,
dava konusu parsel ve çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisi’ nin 24/11/1998 tarihli ve 339 sayılı
Islah İmar Planında yer alan yapılaşm a şartlarının korunmasına. 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye M eclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülm esinde; Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay M ahallesi, 10618 ada
2 parselde Adana 1. İdare M ahkemesinin 2013/1600 Esas-2014/630 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak, dava konusu parsel ve
çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisi’ nin 24/11/1998 tarihli ve 339 sayılı Islah İmar Planında yer
alan yapılaşm a şartlarının korunm asına ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlemlerin yürütüm ü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oyçokluğu ile karar verildi.
Ertan S I
M eclis F
Adana İli, Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10618 ada 2 parselde Adana 1.
İdare M ahkemesinin 2013/1600 E .-2014/630 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine
yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak dava konusu parsel ve
çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisinin 24.11.1998 tarih ve 339 sayılı İslah İm ar
Planında yer alan yapılaşm a şartlarının kabulüne ait tek lif Adana Büyükşehir Belediye
M eclisinin 08.07.2014 tarih ve 211 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TÜRKEL
n
H
■ m
i ı i m
p
U-u
11 m ı
r ı
ADANA-YÜREĞİR
ŞEHİT ERKUT ERBAY MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
• • •
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
= = =
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
ÏTTÏ
ORTA YOĞUNLUKTA (200-400 kişi/ha ARASINDA)
(E= 1.01 -E=1.60 DEĞERLERİ ARASINDA YAPILAŞMA)
PLAN NOTU
1 - ONAYLI NAZIM İMAR PLANLARI HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1/5000
08.07.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan, Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-132 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10619 ada 9 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1649 E sas-2014/463 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık kom isyonlarım ıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10619 ada 9 parselde Adana 1. İdare M ahkemesinin 2013/1649 E sas-2014/463 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-3952 sayılı yazısını görüşmek üzere kom isyonlarım ız 27.06.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine A dana Valiliği (Defterdarlık M illi Emlak Dairesi Başkanlığına) tarafından
Adana 1. İdare M ahkem esinde açılan ve Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10619 ada 9
parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararm a yönelik davada; Adana 1. İdare M ahkemesi
19/03/2014 tarih ve 2013/1649 E .-2014/463 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... gerekli planlam a ve uygulama araçları geliştirm eksizin üzerinde
yerleşik doku bulunan alanın yeşil alan olarak belirlenm esine ilişkin planın teknikleri ve ilkeleriyle
bağdaşmadığı sonucuna ulaşılm ış olup, dava konusu planda kam u yararına da uygunluk
bulunm am aktadır
” denm ektedir.
Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10619 ada 9 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı kararm a yönelik Adana 1. İdare M ahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1649 E.-2014/463 K. sayılı
iptal kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun kom isyonlarım ızca yapılan incelem esinde; Y üreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10619 ada 9 parselde Adana 1. İdare M ahkemesinin 2013/1649 E sas-2014/463 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak,
dava konusu parsel ve çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisi’ nin 24/11/1998 tarihli ve 339 sayılı
Islah İmar Planında yer alan yapılaşm a şartlarının korunmasına, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye M eclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülm esinde; Y üreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay M ahallesi, 10619 ada
9 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1649 Esas-2014/463 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak, dava konusu parsel ve
çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisi’ nin 24/11/1998 tarihli ve 339 sayılı Islah İmar Planında yer
alan yapılaşma şartlarının korunm asına ait kom isyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlemlerin yürütüm ü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oyçokluğu ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
Meclis Başkanı
Ertan S Ü ^
Meclis Kal
Adana İli, Y üreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10619 ada 9 parselde Adana 1.
İdare M ahkemesinin 2013/1649 E.-2014/463 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine
yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak dava konusu parsel ve
çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisinin 24.11.1998 tarih ve 339 sayılı Islah İmar
Planında yer alan yapılaşm a şartlarının korunm asına ait teklif Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08.07.2014 tarih ve 212 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım im ar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TURKEL
Devrim KESKİN
ADANA - YÜREĞİR
ŞEHİT ERKUT ERBAY MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
ORTA YOĞUNLUKTA (200-400 kişi/ha ARASINDA)
(E= 1.01 - E=1.60 DEĞERLERİ ARASINDA YAPILAŞMA)
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANLARI HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1/5000
^^^=T=rfÎ fT
T.C.
ADANA BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-213
Özü: M ahkem e kararı
08.07.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan, Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-133 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir ilçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10621 ada 1 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1657 Esas-2014/464 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Bayındırlık - Eğitim Kültür Gençlik ve Spor
komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - Eğitim K ültür Gençlik ve Spor kom isyonlarım ıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Şehit
Erkut Akbay M ahallesi, 10621 ada 1 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1657 Esas-2014/464
Karar sayılı iptal kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının
05.06.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-3995 sayılı yazısını görüşm ek üzere kom isyonlarım ız
23.06.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine M aliye Hâzinesi tarafından Adana 1. İdare M ahkemesinde açılan ve
Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10621 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik davada; A dana 1. İdare M ahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1657 E .-2014/464 K.
sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... gerekli planlam a ve uygulam a araçları geliştim ıeksizin üzerinde
yerleşik doku bulunan alanın yeşil alan olarak belirlenm esine ilişkin planın teknikleri ve ilkeleriyle
bağdaşmadığı sonucuna ulaşılm ış olup, dava konusu planda kam u yararına da uygunluk
bulunm am aktadır
” denm ektedir.
Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10621 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı kararına yönelik A dana 1. İdare M ahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1657 E.-2014/464 K. sayılı
iptal kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun kom isyonlarım ızca yapılan incelem esinde; Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10621 ada 1 parselde Adana 1. İdare M ahkemesinin 2013/1657 Esas-2014/464 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak,
dava konusu parsel ve çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisi’ nin 24/11/1998 tarihli ve 339 sayılı
Islah İmar Planında yer alan yapılaşm a şartlarının korunmasına, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye M eclisine arzına oyçokluğuyia karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülm esinde; Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay M ahallesi, 10621 ada
1 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1657 Esas-2014/464 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak, dava konusu parsel ve
çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisi’ nin 24/11/1998 tarihli ve 339 sayılı Islah İmar Planında yer
alan yapılaşm a şartlarının korunm asına ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlem lerin yürütümıi için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oyçokluğu ile karar verildi.
Y
Salih GÖKÇE
Meclis
Ahmet
Adana İli, Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10621 ada 1 parselde Adana 1.
İdare M ahkemesinin 2013/1657 E.-2014/464 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine
yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak dava konusu parsel ve
çevresinde Y üreğir İlçe Belediye M eclisinin 24.11.1998 tarih ve 339 sayılı Islah İm ar
Planında yer alan yapılaşm a şartlarının korunm asına ait teklif Adana Büyükşehir Belediye
M eclisinin 08.07.2014 tarih ve 213 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TURKEL
ADANA - YÜREĞİR
ŞEHİT ERKUT ERBAY MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
• • •
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
ORTA YOĞUNLUKTA (200-400 kişi/ha ARASINDA)
(E= 1.01 - E=1.60 DEĞERLERİ ARASINDA YAPILAŞMA)
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANLARI HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1/5000
T.C.
A D A N 4 BÜVÜKŞEH İR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-214
Özü: M ahkeme kararı
08.07.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan. Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-134 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10619 ada 10 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1629 Esas-2014/549 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Bayındırlık - Eğitim Kültür Gençlik ve Spor
komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - Eğitim K ültür G ençlik ve Spor kom isyonlarım ıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Şehit
Erkut Akbay M ahallesi, 10619 ada 10 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1629 Esas-2014/549
Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının
05.06.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-4141 sayılı yazısını görüşmek üzere kom isyonlarım ız
25.06.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine M aliye Hâzinesi tarafından Adana 1. İdare M ahkemesinde açılan ve
Yüreğir İlçesi Şehit Erkut A kbay M ahallesi 10619 ada 10 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararma yönelik davada; Adana 1. İdare M ahkemesi 24/03/2014 tarih ve 2013/1629 E.-2014/549 K.
sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... gerekli planlama ve uygulam a araçları geliştirm eksizin üzerinde
yerleşik doku bulunan alanın yeşil alan olarak belirlenm esine ilişkin planın teknikleri ve ilkeleriyle
bağdaşmadığı sonucuna ulaşılm ış olup, dava konusu planda kam u yararına da uygunluk
bulunm am aktadır
” denm ektedir.
Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10619 ada 10 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı kararma yönelik Adana 1. İdare M ahkemesi 24/03/2014 tarih ve 2013/1629 E.-2014/549 K. sayılı
iptal kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun kom isyonlarım ızca yapılan incelem esinde; Y üreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10619 ada 10 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1629 E sas-2014/549 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak,
dava konusu parsel ve çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisi’ nin 24/11/1998 tarihli ve 339 sayılı
Islah İmar Planında yer alan yapılaşm a şartlarının korunmasına, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye M eclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülm esinde; Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay M ahallesi, 10619 ada
10 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1629 E sas-2014/549 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak, dava konusu parsel ve
çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisi’ nin 24/11/1998 tarihli ve 339 sayılı Islah İmar Planında yer
alan yapılaşma şartlarının korunm asına ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlem lerin yürütüm ü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oyçokluğu ile karar verildi.
E
Salih GÖKÇE
M eclis Başl(anı
< 3 ^ :
Ahm et TANRIVERDİ
Y P Y
Adana İli, Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10619 ada 10 parselde Adana 1.
İdare M ahkemesinin 2013/1629 E.-2014/549 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine
yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak dava konusu parsel ve
çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisinin 24.11.1998 tarih ve 339 sayılı İslah İmar
Planında yer alan yapılaşm a şartlarının korunm asına ait teklif Adana Büyükşehir Belediye
M eclisinin 08.07.2014 tarih ve 214 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TÜRKEL
a mı iiu h u l u u o t
'il
!
\t
LLLEDI
!
!
ADANA - YÜREĞİR
11
ŞEHİT ERKUT ERBAY MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
• • •
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
ÎTÏÏÏTTT
ORTA YOĞUNLUKTA (200-400 kişi/ha ARASINDA)
(E= 1.01 - E=1.60 DEĞERLERİ ARASINDA YAPILAŞMA)
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANLARI HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1/5000
TC.
ADANA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-215
Özü: M ahkem e kararı
08.07.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan, Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-135 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10618 ada 1 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1637 Esas-2014/466 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Bayındırlık - Eğitim Kültür Gençlik ve Spor
komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - Eğitim Kültür Gençlik ve Spor kom isyonlarım ıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Şehit
Erkut Akbay M ahallesi, 10618 ada 1 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1637 Esas-2014/466
Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının
05.06.2014 tarihli ve 13509581—310.01.02^4143 sayılı yazısını görüşm ek üzere kom isyonlarım ız
27.06.2014 tarihinde toplandı.
A nılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine Maliye Hâzinesi tarafından Adana 1. İdare M ahkemesinde açılan ve
Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10618 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik davada; Adana 1. İdare M ahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1637 E.-2014/466 K.
sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... gerekli planlama ve uygulam a araçları geliştirm eksizin üzerinde
yerleşik doku bulunan alanın yeşil alan olarak belirlenm esine ilişkin planın teknikleri ve ilkeleriyle
bağdaşmadığı sonucuna ulaşılm ış olup, dava konusu planda kam u yararına da uygunluk
bulunm am aktadır
” denm ektedir.
Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10618 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı kararma yönelik Adana 1. İdare M ahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1637 E.-2014/466 K. sayılı
iptal kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun kom isyonlarım ızca yapılan incelem esinde; Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay
M ahallesi, 10618 ada 1 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2013/1637 Esas-2014/466 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak,
dava konusu parsel ve çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisi’ nin 24/11/1998 tarihli ve 339 sayılı
Islah İmar Planında yer alan yapılaşm a şartlarının korunmasına, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye M eclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülm esinde; Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay M ahallesi, 10618 ada 1
parselde Adana 1. İdare M ahkemesinin 2013/1637 Esas-2014/466 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak, dava konusu parsel ve
çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisi’ nin 24/11/1998 tarihli ve 339 sayılı Islah İmar Planında yer
alan yapılaşma şartlarının korunm asına ait kom isyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlem lerin yürütüm ü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oyçokluğu ile karar verildi.
Salih
Ahmet TANRIVERDİ
Ertan SÜj
Meclis
Adana İli, Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay M ahallesi 10618 ada 1 parselde Adana 1.
İdare M ahkemesinin 2013/1637 E .-2014/466 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak dava konusu parsel ve
çevresinde Yüreğir İlçe Belediye M eclisinin 24.11.1998 tarih ve 339 sayılı İslah İmar
Planında yer alan yapılaşm a şartlarının korunm asına ait teklif Adana Büyükşehir Belediye
M eclisinin 08.07.2014 tarih ve 215 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TÜRKEL
Şehir Plancısı
Devrim KESKİN
i Y .Ş e h ir Plancısı
ADANA - YÜREĞİR
ŞEHİT ERKUT ERBAY MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
• • •
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
ORTA YOĞUNLUKTA (200-400 kişi/ha ARASINDA)
(E= 1.01 - E=1.60 DEĞERLERİ ARASINDA YAPILAŞMA)
PLAN NOTU
- ONAYLI NAZIM İMAR PLANLARI HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
I illi L-kXI
RZLLLS7',
ı.
-
1/5000
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEH İR BELED İYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-216
Özü: N azım imar planı
08.07.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan. Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-143 sayılı yazısı ekinde sunulan, Ç ukurova İlçesi, Salbaş M ahallesi, 572 573 - 800 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık - Ulaşım
komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - Ulaşım kom isyonlarım ıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Salbaş M ahallesi, 572 - 573
800 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının
05.06.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-3872 sayılı yazısını görüşmek üzere kom isyonlarım ız
20.06.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Çukurova İlçesi Salbaş M ahallesi 572, 573 ve 800 parsel nolu taşınm azlarda 1/5000 ölçekli
nazım imar planı talep edilmektedir.
T eklif edilen nazım imar planında taşınm azlar Tarım İşletmesi (Keçi Sütü Üretim Tesisi) olarak
planlanmıştır. İl G ıda Tarım ve Hayvancılık M üdürlüğünün de uygun görüşü ile zem inde toplam 2471
m2 yi geçm eyecek şekilde tarımsal amaçlı yapı yapılabilmesi ve geri kalan alanların ise bitkisel
üretimde kullanılabileceği belirtilmiştir.
İlimiz Çukurova İlçesi Salbaş Mahallesi 572, 573 ve 800 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere
Belediye M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun kom isyonlarım ızca yapılan incelem esinde; İlimiz, Çukurova İlçesi,
M ahallesi, 572-573 ve 800 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin
tesisinin teknolojisinin gerektirdiği yükseklikte ve Toprak K urulu’nun kararı doğrultusunda 573
2471 m 2 Tik yapı alanını aşm am ak üzere teklif planın kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye M eclisine arzına oyçokluğuyla karar
Denilmektedir.
Salbaş
üretim
parsele
gerekli
verildi.
Konunun yapılan görüşülm esinde; İlimiz, Çukurova İlçesi, Salbaş M ahallesi, 572-573 ve 800
parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin üretim tesisinin teknolojisinin
gerektirdiği yükseklikte ve Toprak K urulu'nun kararı doğrultusunda 573 parsele 2471 m2 Tik yapı
alanını aşm am ak üzere tek lif planın kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden onanm asına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
M eclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Adana İli, Çukurova İlçesi Salbaş M ahallesi 573-573 ve 800 parsellerde hazırlanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin üretim tesisinin teknolojisinin gerektirdiği
yükseklikte ve Toprak K urulu’nun kararı doğrultusunda 573 parsele 2471 m2 lik yapı alanını
aşmamak üzere tek lif planın kabulü Adana Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarih
ve 216 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TÜRKEL
Devrim KESKİN
Şehir Plahcısı
\ İ H
^ \
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-217
08.07.2014
Özü: Mahkeme kararı
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan, Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-136 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi, Çınarlı M ahallesi, 369 ada
31 parselde A dana 2. İdare M ahkem esinin 2013/1574 Esas - 2014/643 K arar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İm ar ve Bayındırlık - Eğitim Kültür Gençlik ve Spor kom isyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - Eğitim K ültür G ençlik ve Spor kom isyonlarım ıza havale edilen, Sarıçam İlçesi, Çınarlı
M ahallesi, 369 ada 31 parselde Adana 2. İdare M ahkemesinin 2013/1574 Esas - 2014/643 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve
13509581 -310.01.02-4087 sayılı yazısını görüşmek üzere kom isyonlarım ız 17.06.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine M aliye Hâzinesi tarafından Adana 2. İdare M ahkemesinde açılan ve
Sarıçam İlçesi Çınarlı M ahallesi 369 ada 31 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararm a yönelik
davada; Adana 2. İdare M ahkem esi 21/03/2014 tarih ve 2013/1574 E. - 2014/643 K. sayılı kararı ile
iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... dava konusu taşınmazın bir kısm ının orm an alanı olarak planlanmasının
hukuka uygun olduğu, ancak dava konusu taşınm azın bir kısm ının konut alanı olarak belirlenm esinin
ise, 1/25.000 ölçekli nazım im ar planı ile dava konusu olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasında
ölçekler arası tutarlılığın bulunm am ası nedeniyle plan kadem elenmesi açısından hukuka aykırı olduğu
sonunca varılm ıştır...” denm ektedir.
Sarıçam İlçesi Çınarlı M ahallesi 369 ada 31 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma
yönelik Adana 2. İdare M ahkem esi 21/03/2014 tarih ve 2013/1574 E. - 2014/643 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınm ak üzere Belediye M eclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun kom isyonlarım ızca yapılan incelem esinde; Sarıçam İlçesi, Çınarlı M ahallesi, 369
ada 31 parselde Adana 2. İdare M ahkem esinin 2013/1574 Esas - 2014/643 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik teklifin, mahkeme kararı gerekçeleri göz önüne alınarak 1/5000’lik planda
işlenen orman tahdit sınırlarının 1/25000’lik planlara aynen işlenmesine, orman tahdidi dışında kalan
parselin ise seyrek yoğunluklu konut alanı olarak planlanmasına, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye M eclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülm esinde; Sarıçam İlçesi, Çınarlı M ahallesi, 369 ada 31 parselde
Adana 2. İdare M ahkem esinin 2013/1574 Esas - 2014/643 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin, mahkeme kararı gerekçeleri göz önüne alınarak 1/5000’lik planda işlenen
om ıan tahdit sınırlarının 1/25000’lik planlara aynen işlenmesine, orman tahdidi dışında kalan parselin
ise seyrek yoğunluklu konut alanı olarak planlanm asına ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı
yasaya istinaden onanm asına, gerekli işlemlerin yürütüm ü için evrakın Büyükşehir Belediye
Başkanlığına verilm esine oybirliği ile karar verildi.
Adana İli, Sarıçam İlçesi Çınarlı M ahallesi 369 ada 31 parselde Adana 2. İdare
M ahkemesinin 2013/1574 E.-2014/643 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine yönelik
teklifin mahkeme kararının gerekçeleri göz önüne alınarak 1/5000’lik planda işlenen orman
tahdit sınırlarının 1/25000’lik planlara aynen işlenmesine, orman tahdidi dışında kalan
parselin ise seyrek yoğunluklu konut alanı olarak planlanmasına ait tek lif Adana Büyükşehir
Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarih ve 217 sayılı karan ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkanlm ıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
1/25000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM
SINIRLAR
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
KENTSEL KONUT ALANI
GELİŞME ALANLARI
SEYREK YOĞUNLUKTA ( 200 Kişi/ha ve Daha Azı )
1/25.000
08.07.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan, Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-137 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi, Çınarlı M ahallesi, 367 ada
3 parselde Adana 2. İdare M ahkem esinin 2013/1561 Esas - 2014/582 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - Eğitim Kültür Gençlik ve Spor kom isyonlarım ıza havale edilen. Sarıçam İlçesi, Çınarlı
Mahallesi, 367 ada 3 parselde Adana 2. İdare M ahkem esinin 2013/1561 Esas - 2014/582 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-3990 sayılı yazısını görüşm ek üzere kom isyonlarım ız 18.06.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine M aliye Hâzinesi tarafından Adana 2. İdare M ahkemesinde açılan ve
Sarıçam İlçesi Çınarlı M ahallesi 367 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 2. İdare M ahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1561 E.-2014/582 K. sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... dava konusu taşınm azın bir kısm ının orm an alanı olarak planlanm asının
hukuka uygun olduğu, ancak dava konusu taşınm azın bir kısm ının içerisinde yer aldığı yeşil alanın yer
seçiminin konum unun fonksiyonunun şehircilik ilkeleri planlam a esasları kamu yararı ve kentsel
ihtiyaçlar açısından uygun olm adığı bu sebeple de anılan plan kararının hukuka aykırı olduğu sonunca
v arılm ıştır...” denm ektedir.
Sarıçam İlçesi Çınarlı M ahallesi 367 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2. İdare M ahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1561 E.-2014/582 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınm ak üzere Belediye M eclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun kom isyonlarım ızca yapılan incelem esinde; Sarıçam İlçesi, Çınarlı M ahallesi, 367
ada 3 parselde Adana 2. İdare M ahkem esinin 2013/1561 Esas - 2014/582 Karar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik teklifin, mahkeme kararı gerekçeleri göz önüne alınarak 1/5000’lik planda
yeşil alan olarak planlanan parselin 1/5000’lik planda ağaçlandırılacak alan olarak planlanmasına, 5216
sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye M eclisine arzına
oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülm esinde; Sarıçam İlçesi, Çınarlı M ahallesi, 367 ada 3 parselde
Adana 2. İdare M ahkem esinin 2013/1561 Esas - 2014/582 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin, mahkeme kararı gerekçeleri göz önüne alınarak 1/5000’lik planda yeşil
alan olarak planlanan parselin 1/5000’lik planda ağaçlandırılacak alan olarak planlanm asına ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanm asına, gerekli işlemlerin yürütüm ü
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilm esine oybirliği ile karar verildi.
Adana İli, Sarıçam İlçesi Çınarlı Mahallesi 367 ada 3 parselde Adana 2. İdare
M ahkem esinin 2013/1561 E .-2014/582 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine yönelik
teklifin mahkeme kararı gerekçeleri göz önüne alınarak 1/5000’lik planda yeşil alan olarak
planlanan parselin 1/5000’lik planda ağaçlandırılacak alan olarak planlanmasına ait teklif
Adana Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarih ve 218 sayılı kararı ile
onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TÜRKEL
Devrim KESKİN
ADANA - SARIÇAM
ÇINARLI MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
• • •
k
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
P j H H AĞAÇLANDIRILACAK ALAN
PLAN NOTU
1-
1/5000
ONAYLI NAZIM İMAR PLANLARI HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
T.C.
A DANA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-219
Özü: M ahkeme kararı
08.07.2014
K A R A R
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan, Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-138 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi M utlu M ahallesi 9681 ada
11 parselde Adana 2. İdare M ahkem esinin 2013/1554 Esas - 2014/634 K arar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İm ar ve Bayındırlık - Eğitim Kültür Gençlik ve Spor kom isyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - Eğitim K ültür G ençlik ve Spor kom isyonlarım ıza havale edilen, Sarıçam İlçesi M utlu
M ahallesi 9681 ada 11 parselde Adana 2. İdare M ahkemesinin 2013/1554 Esas - 2014/634 Karar sayılı
iptal kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve
13509581 - 310.01.02 - 3989 sayılı yazısını görüşmek üzere kom isyonlarım ız 20.06.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine M aliye Hâzinesi tarafından Adana 2. İdare M ahkem esinde açılan ve
Sarıçam İlçesi M utlu M ahallesi 9681 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 2. İdare M ahkemesi 20/03/2014 tarih ve 2013/1554 E.-2014/634 K. sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... dava konusu taşınm azın bir kısm ının 10 metre enkesitli imar yolu
olarak planlanm asının plan kadem elenm esi açısından herhangi bir sorun olm adığı ancak dava konusu
taşınmazın bir kısm ının içerisinde yer aldığı az yoğunlukta meskun konut alanının 1/25.000 ölçekli
nazım imar planında orta yoğunlukta meskun konut alanı olarak planlandığı yani söz konusu plan kararı
açısından ölçekler arası tutarlılığın sağlanm adığı bu sebeple de anılan plan kararının hukuka aykırı
olduğu sonunca v arılm ıştır...” denmektedir.
Sarıçam İlçesi M utlu M ahallesi 9681 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararm a
yönelik Adana 2. İdare M ahkemesi 20/03/2014 tarih ve 2013/1554 E.-2014/634 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınm ak üzere Belediye M eclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun kom isyonlarım ızca yapılan incelemesinde; Sarıçam İlçesi, M utlu M ahallesi, 9681
ada 11 parselde Adana 2. İdare M ahkem esinin 2013/1554 Esas - 2014/634 K arar sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme gerekçelerine uyarak 1/25000 ölçekli planın 5000 ölçekli
plana uygun ve az yoğunluklu olarak düzenlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın
alınması için evrakın Büyükşehir Belediye M eclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülm esinde; Sarıçam İlçesi, M utlu M ahallesi, 9681 ada 11 parselde
Adana 2. İdare M ahkem esinin 2013/1554 Esas — 2014/634 Karar sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme gerekçelerine uyarak 1/25000 ölçekli planın 5000 ölçekli plana
uygun ve az yoğunluklu olarak düzenlenmesine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden onanm asına, gerekli işlemlerin yürütüm ü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Adana İli, Sarıçam İlçesi M utlu Mahallesi 9681 ada 11 parselde Adana 2. İdare
M ahkemesinin 2013/1554 E.-2014/634 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilm esine yönelik
teklifin mahkeme kararının gerekçelerine uyarak 1/25000 ölçekli planın 1/5000 ölçekli plana
uygun ve az yoğunluklu olarak düzenlenm esine ait teklif Adana Büyükşehir Belediye
M eclisinin 08 07.2014 tarih ve 219 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b m addesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TÜRKEL
Devrim KESKİN
ADANA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ
1/25000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
3 GÖSTERİM
SINIRLAR
KENTSEL KONUT ALANI
GELİŞME ALANLARI
SEYREK YOĞUNLUKTA ( 200 Kişi/ha ve Daha Azı )
1/25.000
Kınlyi/r
Sakıeh'
T.C.
ADANA BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-221
08.07.2014
Özü: Nazım imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan, Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-144 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Kireçocağı M ahallesi,
7809 ada 4 parselde 1/5000 ölçekli nazım im ar planı değişikliğine ait İm ar ve Bayındırlık - Ulaşım
komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - U laşım kom isyonlarım ıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Kireçocağı M ahallesi, 7809 ada
4 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının
05.06.2014 tarihli ve 13509581—310.01.02-3492 sayılı yazısını görüşm ek üzere kom isyonlarım ız
16.06.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Gençlik Hizm etleri ve Spor İl M üdürlüğü tarafından Çukurova İlçesi Kireçocağı M ahallesi 7809
ada 4 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir.
T eklif edilen nazım imar planı değişikliği M er’i nazım imar planında park alanı olarak
planlanmış olan taşınm azın spor alanı olarak değiştirilm esine yöneliktir. Plan Yapım ına Ait Esaslara
Dair Yönetm eliğin “M adde 27 (2) - İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının
kaldırılması, küçültülm esi veya yerinin değiştirilm esine dair plan değişiklikleri zorunluluk olm adıkça
yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:
1- İmar planındaki durum u değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi
gerçekleştirecek ilgili yatırım cı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.
2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilm esi ancak bu tesisin hizm et
götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.” İbaresi yer almaktadır.
Söz konusu plan değişikliğinde herhangi bir eşdeğer alan ayrılmadığı görülmektedir.
İlimiz Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7809 ada 4 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere
Belediye M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun kom isyonlarım ızca yapılan incelemesinde; İlimiz, Çukurova İlçesi, Kireçocağı
M ahallesi, 7809 ada 4 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifine ait Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl M üdürlüğü’ nün teklifinin kabulü ile yeşil alanın spor alanına dönüştürülm esine,
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye M eclisine arzına
oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülm esinde; İlimiz, Çukurova İlçesi, Kireçocağı M ahallesi, 7809 ada
4 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifine ait Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
M üdürlüğü’ nün teklifinin kabulü ile yeşil alanın spor alanına dönüştürülm esine ait komisyon raporunun
kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanm asına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye B aşkanlığına verilm esine oybirliği ile karar verildi.
Adana İli, Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7809 ada 4 parselde hazırlanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifine ait Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümün
teklifinin kabulü ile yeşil alanın spor alanına dönüştürülmesine ait teklif Adana Büyükşehir
Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarih ve 221 sayılı karan ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TÜRKEL
Devrim KESKİN
y
4'
w ı v u ı
i v / v« i \ i i u i
100.YIL (KİREÇOCAGI)
7809 ADA 4 NOLU PAR
NAZIM İMAR PLANI DE
LEJANO
SINIRLAR
O O O O O O
ONAM
MÜLKİ
KENTSEL ALAN KULL
SPOR
RESM
KENTSEL TEKNİK ALT
1. DEI
2. DEI
TAŞ II
08.07.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-222
Özü: Nazım imar planı
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.07.2014 tarihli oturum unda okunan, Başkanlığın 08.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-142 sayılı yazısı ekinde sunulan. Yüreğir İlçesi, K arşıyaka M ahallesi,
1206 ada 163 ve 205 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Çevre ve Sağlık kom isyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenm ek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık kom isyonlarım ıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Karşıyaka M ahallesi,
1206 ada 163 ve 205 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait İmar ve Şehircilik
Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-8535 sayılı yazısını görüşmek üzere
kom isyonlarım ız 18.06.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Yüreğir İlçesi K arşıyaka M ahallesi 163 ve 205 parsel nolu taşınm azlarda 1/5000 ölçekli nazım
imar planı değişikliği talep edilmektedir.
Teklif edilen plan değişikliğinde, mevcut imar planında sağlık tesis olarak görülen 163 parsel ve
merkezi iş alanı olarak görülen 205 parsel, birleştirilerek özel sağlık tesisi olarak planlanmaktadır. Özel
sağlık tesisi için TA K S:0.40 E: 2.00 yapılaşm a şartı belirlenmiştir.
îlim iz Yüreğir İlçesi K arşıyaka M ahallesi 163 ve 205 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliği teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı
alınmak üzere Belediye M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun kom isyonlarım ızca yapılan incelem esinde; îlimiz, Yüreğir İlçesi, K arşıyaka
M ahallesi, 163 ve 205 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklif
edilen TAKS: 0.40, KAKS: 2.40 yoğunluğun TAKS: 0.40, KAKS: 2.00’ a düşürülerek tadilen
kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapdan görüşülm esinde; İlimiz, Yüreğir İlçesi, K arşıyaka M ahallesi, 163 ve
205 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklif edilen TAKS: 0.40,
KAKS: 2.40 yoğunluğun TAKS: 0.40, KAKS: 2.00’ a düşürülerek tadilen kabulüne ait komisyon
raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanm asına, gerekli işlem lerin yürütüm ü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilm esine oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
Meclis Başkam
Ahm et TANRIVERDİ
Ertar
Mec
Adana İli, Yüreğir İlçesi Karşıyaka Mahallesi 163 ve 205 parsellerde hazırlanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklif edilen TAKS:0.40 KAKS:2.40
yoğunluğun TAKS:0.40 KAKS:2.00’a düşürülerek tadilen kabulüne ait teklif Adana
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarih ve 222 sayılı kararı ile onaylanmıştır
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TÜRKEL
442 142.07
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-227
10.07.2014
Özü: Mahkeme kararı
KARAR
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2014 tarihli oturum unda okunan, Başkanlığın 10.07.2014
tarihli ve 67597785-301.01-119 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi Zincirlibağlar M ahallesi
11476 ada 3 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2012/1822 E .-2014/770 K. sayılı kararı ile iptal
kararının yerine getirilm esine yönelik İmar ve Bayındırlık - K anunlar kom isyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2014 tarihli oturum unda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar kom isyonlarım ıza havale edilen, Seyhan İlçesi Zincirlibağlar M ahallesi 11476
ada 3 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2012/1822 E.-2014/770 K. sayılı kararı ile iptal kararının
yerine getirilm esine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 05.06.2014 tarihli ve 13509581 310.01.02-4424 sayılı yazısını görüşmek üzere kom isyonlarım ız 16.06.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyem iz aleyhine Halil M ehmet GÖKOĞLU tarafından Adana 1. İdare M ahkemesinde
açılan ve Seyhan İlçesi Zincirlibağlar M ahallesi 11476 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararma yönelik davada; Adana 1. İdare M ahkemesi 30/04/2014 tarih ve 2012/1822 E.-2014/770 K.
sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... bölgede davacı tarafından da emsal gösterilen E:2.40 yoğunluklu
öngörülen MİA kullanım ına ayrılmış olan alanlarda E: 1.20 yoğunluklu olacak şekilde planlanmasının
hem plan bütünlüğü açısından hem de şehircilik ilkeleri, planlam a esasları ve kamu yararı açısından
uygun olacağı sonuç ve kanaatine varılm ıştır...” denmektedir.
Seyhan İlçesi Zincirlibağlar M ahallesi 11476 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare M ahkemesi 30/04/2014 tarih ve 2012/1822 E.-2014/770 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
M eclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun kom isyonlarım ızca yapılan incelem esinde; Seyhan İlçesi Zincirlibağlar M ahallesi
11476 ada 3 parselde Adana 1. İdare M ahkem esinin 2012/1822 E.-2014/770 K. sayılı kararı ile iptal
kararının yerine getirilm esine yönelik teklifin, mahkeme kararı gerekçeleri göz önüne alınarak dava
konusu parsel hizasında yola cepheli E:2.40 yoğunluklu imar hakkının E:1.20’ye düşürülmesine, 5216
sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülm esinde; Seyhan İlçesi Zincirlibağlar Mahallesi 11476 ada
3 parselde A dana 1. İdare M ahkem esinin 2012/1822 E.-2014/770 K. sayılı kararı ile iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik teklifin, mahkeme kararı gerekçeleri göz önüne alınarak dava konusu parsel
hizasında yola cepheli E:2.40 yoğunluklu imar hakkının E:1.20’ye düşürülm esine ait komisyon raporuna
müktesep hakların korunarak ibaresi eklenerek tadilen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlem lerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
Meclis I. Başkan V.
Adana İli, Seyhan İlçesi Zincirlibağlar Mahallesi 11476 ada 3 parselde Adana 1. İdare
Mahkemesinin 2013/1822 E.-2014/770 K. Sayılı iptal kararı ile iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme karan gerekçeleri göz önüne alınarak dava konusu
parsel hizasında yola cepheli E:2.40 yoğunluklu imar hakkının E:1.20’ye düşürülmesine ait
komisyon raporuna müktesep hakların korunarak ibaresi eklenerek tadilen kabulüne ait teklif
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih ve 227 sayılı kararı ile
onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25.07.2014
Abdullah TÜRKEL
Devrim KESKİN
Plancısı
ii’.“j
ZİNCİRLİBAĞLAR MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
----------- NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
' «HA! !>
~
*
j!
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
MERKEZİ İŞ ALANLARI (MİA)
1/5000
PLAN NOTU
1- YOLA CEPHELİ MİA KULLANIMI TANIMLANMIŞ ADALARDA YAPI YOĞUNLUĞU E=1.20'DİR. > ]j
2- ONAYLI NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
e
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
5 673 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content