close

Enter

Log in using OpenID

Derginin içeriğini görmek için TIKLAYINIZ

embedDownload
ISSN: 1306 - 1224
MEDENÎ USÛL VE
İCRA İFLÂS HUKUKU
DERGİSİ
JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE,
ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW
Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.
This journal is a peer reviewed journal published three times a year.
Cilt: 10 / Sayı: 27
Volume: 10 / Issue: 27
2014/1
Medenî Usûl ve İcra – İflâs Hukuku Dergisi
Journal of Civil Procedure, Enforcement and
Insolvency Law
Bu Dergi ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Ulusal
Hukuk Veritabanı’na kabul edilmiş hakemli bir dergidir.
This Journal is a peer reviewed Journal and it was recognised as
national peer reviewed journal in the National Law Database of
ULAKBIM (Turkish Academic Network and Information Center).
Cilt: 10 / Sayı: 27
Volume: 10 / Issue: 27
2014/1
Yayın Sahibi / Publisher: Legal Yayıncılık A.Ş adına Sahibi ve Genel
Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal Yayıncılık A.S. Publisher and Executive Editor
Av./Aal. Lütfürrahman BAŞÖZ
(Sertifika No./Certificate No. 27563)
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü /
Responsible Manager: Av. / Aal. Ramazan ÇAKMAKCI
Basımcının Adı / Printed by: Kitap Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.
(Sertifika No./Certificate No.: 16053) Tel.:
(212) 482 99 10
Basıldığı Yer / Place of Publication: Davutpaşa Cad. No: 123, Kat:1
Topkapı/İstanbul
Basım Tarihi / Publication Date: Temmuz/ July 2014
Yönetim Yeri / Place of Management: Legal Yayıncılık A.Ş.
Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul
Tel.: (216) 449 04 85 – 449 04 86
Faks/Fax: (216) 449 04 87
E-posta / E-mail: [email protected]
İnternet Adresi / Web Address: www.legal.com.tr
Yayın Türü / Type of Publication: Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan yerel,
süreli ve hakemli bir hukuk
dergisidir. / This journal is a peer reviewed
national law journal published three times a
year.
ISSN: 1306 - 1224
Dergiye yapılan atıflarda “MİHDER” kısaltması kullanılmalıdır.
For citations please use the abbreviation: “MIHDER”
Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri:
All correspondence concerning articles and other submissions should
be addressed to:
E-posta / E-mail: [email protected]
[email protected]
Telefon / Phone: (216) 578 07 67
Faks / Fax: (216) 578 07 56
Posta Adresi / Postal Address:
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK
Yard. Doç. Dr. Efe DIRENİSA
Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 26 Ağustos Yerleşimi 34755 Ataşehir İstanbul
Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara
aittir.
Articles published in this journal represent only the views of the
contributors.
Copyright © 2014
Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, LEGAL YAYINCILIK
A.Ş.’nin yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik
ve sair suretlerle kısmen veya tamamen
çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz.
All rights reserved. No part of this publication may be copied,
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or
by means, without the prior expressed permission in writing of the
LEGAL YAYINCILIK A.Ş.
E d itör / E ditor
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
[email protected]
E d i t ö r Y a r d ı mc ı s ı / A s s o c i a t e E d i t o r
Yard. Doç. Dr. Efe DIRENİSA (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
[email protected]
D a n ı ş ma n l a r K u r u l u / A d v i s o r y B o a r d
Prof. Dr. Yavuz ALANGOYA (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Oğuz ATALAY (Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Nuray EKŞİ (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Baki KURU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli
Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Polat SOYER (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Süha TANRIVER (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Bilge UMAR (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Y a y ı n Ku r u l u / E d i t o r i a l B o a r d
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Murat ATALI (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Mine AKKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yard. Doç. Dr. Emel HANAĞASI (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yard. Doç. Dr. Tolga AKKAYA (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yard. Doç. Dr. Nedim MERİÇ (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yard. Doç. Dr. Efe DIRENİSA (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yard. Doç. Dr. Mustafa GÖKSU (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yard. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yard. Doç. Dr. Barış TORAMAN (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Av. Mehmet UÇUM (İstanbul Barosu Avukatlarından)
Av. Hikmet ÇİÇEK (Ankara Barosu Avukatlarından)
MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ
PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS
OF JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE,
ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW
1. Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), dört
ayda bir (yılda üç kez) yayımlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Civil Procedure, enforcement and Insolvency Law
(MIHDER) is a peer reviewed journal published three times a year.
2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, medeni usul ve icra – iflas
hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve
kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa
dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning civil
procedure law, enforcement law and insolvency law. Articles, case notes
and comments, discussions of legislative developments, book reviews
and other similar type of papers which are written in Turkish and in
other European languages are welcome.
3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published
elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.
4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc
or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher
versions). Articles should be written according to the following style
guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile
Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı
olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft
Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no
need to submit any hardcopy of the article.
6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.
The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and
contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly
included with the submission to the editor.
7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile
hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.
Each submission should contain a Turkish and an English Title, as
well as an Abstract part in Turkish and English.
8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.
9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale
sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan
kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
All references cited in the text should be numbered in the order of
mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes.
They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.
10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already
proofread by the author himself.
11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler,
anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde
düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar
durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilebilir.
Initial assessment of the articles will be done by the editorial board.
After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous
peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be
done or the article may be decided not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the
editorial board.
12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik)
dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin
bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.
13. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve
Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewer reports will be kept for five years under circumstances
ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law
Database Committee is able to examine whenever required.
14. Dergi’ye ait yeni sayı yayımlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’a kargo ile
ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file
to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two
copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.
15. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda
hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author(s)
and to the reviewer(s).
EDİTÖRDEN… / FROM THE EDITOR…
Bu sayıda medeni usul hukukuna ilişkin iki makale yayımlıyoruz.
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Üyesi Zekeriya Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun özellikle kanun yollarına ilişkin hükümlerinin zaman
itibarıyla uygulanma alanı ile ilgili konuları “6100 Sayılı Kanunun (HMK)
Geçici 3. Maddesinin Uygulamada Yol Açtığı Sorunlar ve Tereddütler
Üzerine Bazı Değerlendirmeler” başlıklı makalesinde incelemiştir.
Araş. Gör. Aslı Aras “Çekişmesiz Yargıda Tasarruf İlkesi” başlıklı
makalesinde ise çekişmesiz yargıda yargılamanın başlamasından sonlandırılmasına kadar tasarruf ilkesinin uygulanma alanı ele almıştır.
Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku ile ilgili Yargıtay içtihatları ile
bu kararlar hakkında kısa içtihat notlarının yer aldığı bölümü bu sayıda
Yard. Doç. Dr. Nedim Meriç ve Araş. Gör. Pınar Çiftçi hazırladılar.
Yard. Doç. Dr. Tolga AKKAYA ve Yard. Doç. Dr. Barış
Toraman’ın hazırladığı mevzuat bölümünde medeni usul ve icra – iflas
hukuku ile ilgili yeni mevzuata, Anayasa Mahkemesi karar özetlerine ve
seçilmiş Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına yer verilmektedir.
Dergimizin yararlı olmasını diliyor, katkı ve eleştirilerinizi bekliyoruz.
Editör / Editor
Dergimiz Hakkında / About Our Journal
Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), yılda üç
sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, medeni usul hukuku ve icra – iflas hukuku
ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği medeni usul hukuku ve icra – iflas
hukuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.
Journal of Civil Procedure, Enforcement and Insolvency Law
(MIHDER) is a peer reviewed academic law journal published regularly
three times a year, concentrating on issues of civil procedure, enforcement and insolvency law and considers for publication articles, case
notes and comments, discussions of legislative developments and book
reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains
scholarly works concerning civil procedure, enforcement and insolvency
law, authored by scholars and practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes,
comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives
on civil procedure, enforcement and insolvency law; with your contributions and support our journal will progress.
MEDENİ USUL VE İCRA – İFLAS HUKUKU DERGİSİ
Cilt: 10 / Sayı: 27
2014/1
İÇİNDEKİLER
Makaleler
6100 Sayılı Kanunun (HMK) Geçici 3. Maddesinin Uygulamada Yol Açtığı
Sorunlar ve Tereddütler Üzerine Bazı Değerlendirmeler
Zekeriya YILMAZ........................................................................................................ 21
Çekişmesiz Yargıda Tasarruf İlkesi
Araş. Gör. Aslı ARAS .................................................................................................. 53
Yargı Kararları.............................................................................................................. 65
Derleyenler: Yard. Doç. Dr. Nedim MERİÇ / Araş. Gör. Pınar ÇİFTÇİ
Yargıtay Medeni Usul Hukuku Kararları ................................................................ 67
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı........................................... 69
Hukuk Genel Kurulu Kararı.......................................................................................... 93
Hukuk Daire Kararları ................................................................................................ 107
Yerel Mahkeme Kararı ............................................................................................... 115
Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları .............................................................. 117
Hukuk Genel Kurulu Kararları ................................................................................... 119
Hukuk Daire Kararları ................................................................................................ 136
Mevzuat ve Anayasa Mahkemesi Kararları ........................................................... 173
Hazırlayan: Yard. Doç. Dr. Barış TORAMAN
Kanun.......................................................................................................................... 175
Yönetmelikler ............................................................................................................. 175
Anayasa Mahkemesi Karar Özetleri ........................................................................... 175
Uyuşmazlık Mahkemesi Karar Özetleri...................................................................... 182
Mahkeme Kararları Arama Dizinleri ..................................................................... 189
Kavramlara Göre Arama Dizini.................................................................................. 191
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini ..................................................................... 195
JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND
INSOLVENCY LAW
Volume: 10 / Issue: 27
2014/1
CONTENTS
Articles
Some Considerations on Problems and Uncertainties that Arise from Temporary
Article 3 of Law No 6100 (Civil Procedure Code)
Zekeriya YILMAZ........................................................................................................ 21
Disposition Maxim in Non-Contentious Jurisdiction
Res. Asst. Aslı ARAS ................................................................................................... 53
Court Decisions ........................................................................................................... 65
Compiled by: Asst. Prof. Dr. Nedim MERİÇ / Res. Asst. Pınar ÇİFTÇİ
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to
Civil Procedure Law................................................................................................... 67
Decision of the General Assembly of the Court of Cassation
on the Unification of Decisions .................................................................................... 69
Decision of Joint Civil Chambers of the Court of Cassation ........................................ 93
Decisions of Civil Chambers of the Court of Cassation ............................................. 107
Decision of District Court........................................................................................... 115
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Enforcement
and Insolvency Law .................................................................................................. 117
Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Cassation..................................... 119
Decisions of Civil Chambers of the Court of Cassation ............................................. 136
Legislative Developments and Decisions of the Turkish Constitutional
Court .......................................................................................................................... 173
Prepared for publication by: Asst. Prof. Dr. Barış TORAMAN
Act .............................................................................................................................. 175
Regulations ................................................................................................................. 175
Abstracts of Decisions of the Turkish Constitutional Court ....................................... 175
Abstracts of Decisions of Court of Jurisdictional Disputes ........................................ 182
Index of Court Decisions .......................................................................................... 189
Index of Related Legal Terms..................................................................................... 191
Index of Related Statutory Provisions ........................................................................ 195
MAKALELER
ARTICLES
* 6100 Sayılı Kanunun (HMK) Geçici 3. Maddesinin Uygulamada Yol Açtığı Sorunlar
ve Tereddütler Üzerine Bazı Değerlendirmeler
Some Considerations on Problems and Uncertainties that Arise from Temporary
Article 3 of Law No 6100 (Civil Procedure Code)
Zekeriya YILMAZ
* Çekişmesiz Yargıda Tasarruf İlkesi
Disposition Maxim in Non-Contentious Jurisdiction
Araş. Gör./Res. Asst. Aslı ARAS
6100 SAYILI KANUNUN (HMK) GEÇİCİ 3. MADDESİNİN
UYGULAMADA YOL AÇTIĞI SORUNLAR VE TEREDDÜTLER
ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER
(SOME CONSIDERATIONS ON PROBLEMS AND UNCERTAINTIES THAT ARISE
FROM TEMPORARY ARTICLE 3 OF LAW NO 6100 (CIVIL PROCEDURE CODE))
Zekeriya YILMAZ∗
ÖZET
Bu makalede 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici
üçüncü maddesinin uygulamada yol açtığı hukuki sorunlar ile tereddütler
irdelenmiş; değerlendirmeler yapılıp çözüm önerileri ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Parasal sınırlar, kesin hüküm, temyiz, Yargıtay’da duruşma, karar düzeltme, geçici üçüncü madde, yargılamanın
yenilenmesi.
ABSTRACT
In this essay, some considerations on problems and uncertainties
that may arise from temporary article 3 of the new Turkish Code of Civil
Procedure (act No. 6100) are discussed and some solution proposals
regarding these problems are presented.
Keywords: Monetary limits, res judicata, cassation, hearing in
court of cassation, revision of decision, temporary Art. 3, trial de novo
(new trial).
***
∗
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Üyesi, e-posta: [email protected]
20
6100 Sayılı Kanunun (HMK) Geçici 3. Maddesinin Uygulamada Yol Açtığı
Sorunlar ve Tereddütler Üzerine Bazı Değerlendirmeler
“...1 Ekim 2011 tarihinden itibaren hukuk davalarında kesin
hüküm, temyiz, Yargıtay’da duruşma ve karar düzeltmeye ilişkin parasal
sınırların 6100 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi atfıyla 1086 sayılı
Kanuna 5236 sayılı Kanunun 19. maddesiyle eklenen ek 4. maddeye
göre artırılamayacağını, yukarıda ifade ettim; bu iddia ve ısrarımın
dayanak ve gerekçelerini de açıklamaya çalıştım. Peki şimdi ne olacak?
...
Öte yandan, uygulamada (1 Ekim 2011 tarihinden sonra yapılan
yargılamanın yenilenmesi talepleriyle ilgili olarak, 1086 sayılı Kanunun
26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki
(yargılamanın yenilenmesine dair) 445 ilâ 454. maddelerinin mi yoksa
6100 sayılı Kanunun 374 İlâ 381. maddeleri hükümlerinin mi uygulanacağı hususunda) oluşan tereddütlerin giderilmesi bakımından da,
HMK’nın geçici 3. maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenlemenin, bölge
adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz
yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086
sayılı Kanunun 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 444. maddelerinin (yani temyize ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerin) uygulanmasına devam edilmesiyle sınırlı
tutulması ve fakat “yargılamanın iadesi” konusunda yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanması ve dolayısıyla 1086 sayılı
Kanunun 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 445 ilâ 454. maddelerinin metinden çıkarılması gerekmektedir.
Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılının ilk sayısı olan
27. sayısından ulaşabilirsiniz
MİHDER - Cilt: 10, Sayı: 27, 2014/1
ÇEKİŞMESİZ YARGIDA TASARRUF İLKESİ
(DISPOSITION MAXIM IN NON-CONTENTIOUS JURISDICTION)
Araş. Gör. / Res. Asst. Aslı ARAS∗
ÖZET
Tasarruf ilkesine göre, taraflar, davanın başlatılması, dava konusunun belirlenmesi ve davanın sonlandırılmasında yetki sahibidir. Tasarruf
ilkesi çekişmesiz yargıda da uygulanmakla birlikte, çekişmesiz yargı
işlerinde davaya göre daha sınırlı bir uygulama alanına sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Medeni usul hukuku, dava, çekişmesiz yargı,
tasarruf ilkesi.
ABSTRACT
According to the disposition maxim, parties have right to bring an
action, to specify subject matter and to resume an action. This principle
is also applicable in non-contentious jurisdiction but has a limited field
of application.
Keywords: Civil procedure law, action, non-contentious jurisdiction,
disposition maxim.
***
“..Tasarruf ilkesi, çekişmeli yargıda davanın başlatılmasından sonlandırılmasına kadar geçerli olan bir ilkedir. Çekişmeli yargıda, davanın
ancak taraflarca açılabileceği, dava konusunun taraflarca belirleneceği,
feragat, sulh ve kabul gibi işlemlerle dava konusu üzerinde tasarruf edilebileceği, davanın geri alınabileceği ve kanun yolundan feragat edilebileceği, tasarruf ilkesinin somut görüntüleridir1. Re’sen harekete geçme
∗
1
İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi, e-posta: [email protected]
Alangoya, Yavuz, Medenî Usûl Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına
İlişkin İlkeler, İstanbul 1979, s.2-3; Alangoya, Yavuz/Yıldırım, M. Kamil/Deren
22
Çekişmesiz Yargıda Tasarruf İlkesi
ilkesi ise, hâkimin taraflarca bir istem olmadan harekete geçebilmesini
ve hüküm verebilmesini ifade eder2.
...
Çekişmesiz yargı işlerinde tasarruf ilkesinin uygulanma alanı, talep üzerine takip edilen çekişmesiz yargı işleriyle sınırlı kalmaktadır.
Talebe bağlı çekişmesiz yargı işlerinde, yargılamanın başlaması için
mutlaka bir talepte bulunulması gerekmektedir. Yani, talep, bir yargılama şartıdır. Bu açıdan, talebe bağlı çekişmesiz yargı işlerinde, yargılamanın başlaması açısından tasarruf ilkesinin tam anlamıyla uygulandığı söylenebilecektir. Yargılama konusunun belirlenmesinde ise, talebe
bağlı çekişmesiz yargı işlerindeki durum çekişmeli yargıya benzese de,
bir bakımdan ondan farklıdır. Çünkü, talebe bağlı çekişmesiz yargı
işinde yargılama konusu, talepte bulunan tarafından belirlense de, hâkimin geniş takdir yetkisinden dolayı bazı durumlarda hâkim talepte bulunanın talebinden başka bir şeye karar verebilir. Talep üzerine harekete
geçilen çekişmesiz yargı işlerinde yargılamaya son verilmesi açısından
ise, tasarruf ilkesinin uygulanma alanı çok daha sınırlıdır. Talebe bağlı
çekişmesiz yargı işi ancak talepten vazgeçilmesi halinde sonlandırılabilir; bunun dışında kabul, feragat, sulh gibi işlemlerle çekişmesiz yargı
işinin sonlandırılması mümkün değildir.
Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılının ilk sayısı olan
27. sayısından ulaşabilirsiniz
2
Yıldırım, Nevhis, Medenî Usûl Hukuku Esasları, İstanbul 2009, s.183; Musielak,
Hans-Joachim, Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz,
München 2012, s.11; Prütting, Hans/Gehrlein, Markus, ZPO Kommentar, Köln 2012,
s.7; Weirich, Hans-Armin, Freiwillige Gerichtsbarkeit, Stuttgart 1981, s.38; Bilge,
Necip/Önen, Ergun, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara 1978, s.296; Kuru,
Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder, Medenî Usûl Hukuku, 24. Baskı, Ankara
2013, s.335; Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet, Medenî Usûl
Hukuku, 14. Baskı, Ankara 2013, s.357.
Alangoya, s.3; Alangoya/Yıldırım/Deren Yıldırım, s.183; Baur, Fritz/Wolf, Manfred,
Grundbegriffe des Rechts der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Stuttgart 1980, s.56.
MİHDER - Cilt: 10, Sayı: 27, 2014/1
Y A R GI KA R A R L A R I
COURT DECISIONS
* Yargıtay Medeni Usul Hukuku Kararları
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to
Civil Procedure Law
* Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to
Enforcement and Insolvency Law
Derleyenler:/Compiled by:
Yard. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. Nedim MERİÇ
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra
İflas Hukuku Anabilim Dalı
Dicle University Faculty of Law, Dept. of Civil Procedure and
Insolvency Law
Araş. Gör. / Res. Asst. Pınar ÇİFTÇİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
Dokuz Eylül University Faculty of Law, Dept. of Civil
Procedure and Insolvency Law
YARGITAY MEDENİ
U S U L HU KU KU
KA R A R L A R I
DECISIONS OF THE COURT OF
CASSATION ON MATTERS RELATING
TO CIVIL PROCEDURE LAW
* Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı
Decision of the General Assembly of the Court of Cassation
on the Unification of Decisions
* Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Cassation
* Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Decisions of Civil Chambers of the Court of Cassation
* Yerel Mahkeme Kararı
Decision of District Court
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL
KURULU KARARI
DECISION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE COURT OF CASSATION
ON THE UNIFICATION OF DECISIONS
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME
BÜYÜK GENEL KURULU
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2013/1
İlgili Kanun/Madde
2014/1
6100 s. HMK/391, 394
21.02.2014
• İHTİYATİ TEDBİR
• KANUN YOLU
İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi
veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara
karşı temyiz yolunun kapalıdır.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 2014 yılının ilk
sayısı olan 27. sayısından ulaşabilirsiniz
HUKUK GENEL KURULU KARARI
DECISION OF JOINT CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF CASSATION
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2012/6-1849
2013/1006
03.07.2013
• ZİYNET EŞYASI
• İSPAT YÜKÜ
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/190
ÖZETİ: Dava, ziynet eşyalarının aynen iadesi, bu mümkün değilse bedelinin
tahsili istemine ilişkindir. Evlilik sırasında kadına takılan ziynetler
kim tarafından takılmış olursa olsun, kadına bağışlanmış sayılır ve
onun kişisel malı sayılır. Bu ziynet eşyalarının bozdurularak davalının kredi borçlarının, düğün ve balayı masraflarının ödenmiştir.
Uyuşmazlık bozdurulan bu ziynet eşyalarının geri verilmemek üzere
verilip verilmediği noktasındadır. Davalı koca tarafından bozdurulan
ziynet eşyalarının davacı kadın tarafından iade edilmemek üzere
verildiğine ilişkin ispat yükü davalı eştedir.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/12-99
2013/1468
09.10.2013
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/211, 266
• İMZAYA İTİRAZ
• SAHTELİK İNCELEMESİNİN SIRASI
ÖZETİ: Dava, davacı-borçlu hakkında başlatılan icra takibine dayanak çekteki imzanın davacı-borçlu şirket yetkilisine ait olmadığı itirazına
ilişkindir. İmza incelemesinin hakim tarafından bizzat yapılması
halinde, önce istiktab yoluna, sonra uygulamaya elverişli imza ile
imza karşılaştırması yoluna başvurulur. İmza incelemesinin bilirkişi
tarafından yaptırılmasına karar verilmesi halinde, ise, önce uygulamaya elverişli imza ile inkar edilen imza karşılaştırılır, sonra istiktab
(yazı yazdırma) yoluna başvurulur.
İspat külfetinin çeki elinde bulunduran ve imzanın borçlu şirket
yetkilisine ait olduğunu iddia eden alacaklıya ait olduğu gözetilmek
suretiyle, davalı-alacaklı vekiline emsal imzaların bulunduğu yerlerin bildirilmesi için süre verilip, tüm emsal imzalar toplanarak, çekteki keşideci imzasının karşılaştırılmak suretiyle bilirkişi incelemesi
yaptırılmalı ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Civil Procedure Law
29
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2012/21-746
2013/215
06.02.2013
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/111, 167
506 s. SSK/6, 79
5510 s. SSGSSK/86
• HİZMET TESPİTİ DAVASI
• İŞÇİ ALACAĞI VE TAZMİNAT DAVASI
• DAVALARIN AYRILMASI
ÖZETİ: Dava, hizmet tespiti ve İş Kanunu’ndan kaynaklanan tazminat ve
alacaklara ilişkindir. Hizmet tespiti davası Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan (şimdi Sosyal Güvenlik Kanunu’ndan) kaynaklanan bir
davadır. Bu davada davalı tarafta işveren ile Sosyal Güvenlik Kurumu gösterilmek zorunda olup, hakim yargılamada kendiliğinden
araştırma yetkisine sahiptir. Bu davaların ayrıca görülmesi amacıyla
HSYK.'nın 2783 sayılı kararı ile (20.11.2012) Türkiye Genelinde 15
ilde Sosyal Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur.
İşçi alacaklarından kaynaklanan davalar ise, İş Kanunu'ndan kaynaklanmakta olup, bu davalarda davalı olarak sadece işveren yer
almaktadır. Tarafların tasarruf edebilecekleri bu davaların bu özellikleri dolayısıyla hizmet davaları ile birlikte görülmesi mümkün
olmayıp, davadaki her iki talep birbirinden ayrılmalı ve sonra esasa
1
girilerek dava sonuçlandırılmalıdır.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 2014 yılının ilk
sayısı olan 27. sayısından ulaşabilirsiniz
1
Karşı oyda belirtildiği gibi bu karar ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 15.10.2003
gün ve E. 2003/21-571, K.2003/575 ile verdiği içtihattan dönülmektedir. Kararda
bahsedilen ve kurulduğu belirtilen Sosyal Güvenlik Mahkemeleri ise iş mahkemelerinin iş dağılımı kapsamında değerlendirilmelidir. Kanaatimizce davaya konu hizmet
tespiti ile işçi alacağı ve tazminatı taleplerinin terditli olarak birlikte görülebilmesi
HMK m. 111 f.2’de yer alan asıl talebin reddine bağlı terditli dava açılabilmesi düzenlemesi nedeniyle mümkün görülmemektedir.
MIHDER - Volume: 10, Issue: 27, 2014/1
HUKUK DAİRE KARARLARI
DECISIONS OF CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF CASSATION
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/16048
2013/29319
11.12.2013
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/140, 187, 243
• TANIK LİSTESİ
• DELİL SUNULMASI
ÖZETİ:
Görülen davada davalı süresi geçtikten sonra cevap dilekçesi vermiş
ve delil listesi sunmuştur. Süresinde cevap vermemekle davalı taraf
davacınn dava dilekçesinde iddia ettiği vakıaları inkar ettiğinden
davalının evvelden bildirdiği tanıklarının inkar doğrultusunda dinlenmeleri gerekir.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2012/16603
2013/9982
06.06.2013
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/187, 188
• MAHKEME İÇİ İKRAR
• İSPAT
ÖZETİ:
Dava, ziynet eşyalarının aynen iadesi, bu olmadığı taktirde bedelinin
tahsili istemine dayanmaktadır. Tarafların önceden görülen boşanma davasında davalı tarafın '... takı gibi kullanılmayacak bazı
para ve çeyrek altın gibi altınların düğün sonrasında evlilikte beraber kullanılmakta olan eşyaların masraflarına karşılık harcandığı...'
şeklinde beyanda bulunulduğu görülmüştür. Bu beyan, mahkeme içi
ikrar niteliğinde olup, tarafları bağladığı gözetilerek davanın sonlandırılması gerekir.
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Civil Procedure Law
31
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2012/19128
2013/20655
15.11.2013
•
•
•
•
•
ÖZETİ:
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/107, 109, 114
İHTARNAME
KISMİ DAVA
HUKUKİ YARAR
BELİRSİZ ALACAK DAVASI
DAVA KONUSUNUN BELİRLİ OLMASI
Dava, davalı bankaya teslim edilen çeklerin sahte çıktığını, davalı
banka uhdesinde bulunan çeklerin sahte olduğunun mevzuat hükümlerine aykırı olarak müvekkiline bildirilmememesi nedeniyle
davalı bankanın yol açtığı zararların tazminine ilişkindir. Davacı
talep konusu uyuşmazlığın miktarını kendisi tarafından keşide edilen ihtarname ile açıkça belirlemiştir. Bu nedenle davacının fazlaya
ilişkin hakları saklı tutarak kısmi dava açılmasında hukuki yararı
mevcut olmadığı gibi, dava konusunun açık talebi karşısında ortada
belirsiz alacak davasının koşullarının da bulunmadığı gerekçesiyle
1
açılan davanın reddedilmesi hukuka uygundur.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2012/28596
2013/28298
18.11.2013
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/150
• UYAP ÜZERİNDEN MAZERET DİLEKÇESİ
• DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI
1
Bu karar ile önceden uyuşmazlık konusu miktarın davacı tarafından ihtar edilerek
karşı tarafa bildirildiği durumlarda açılacak dava bakımından sadece ihtar edilen
miktarın istenebileceği, kısmi alacak davası veya belirsiz alacak davasının açılamayacağı belirtilmektedir. TBK m. 117’de düzenlenen olağan vadede borçlunun temerrüde düşmesi için çekilecek her ihtar durumda ve TBK m. 117’ye göre borçlu temerrüdü için zorunlu olunmasa bile alacaklının borçluya çektiği ödeme ihtarlarının varlığı durumunda belirsiz alacak olgusuna dayanan davalar açılamayacaktır. (N.M.)
MIHDER - Volume: 10, Issue: 27, 2014/1
Yargıtay Medeni Usul Hukuku Kararları
32
ÖZETİ:
Davacı vekili mazeret dilekçesini uyap-avukat portalından mahkemeye göndermiş, aynı tarihte yeni duruşma gününün tebliği için
posta pulu ve uyap mazeret giderini mahkeme adı ve dosya numarasını hatasız yazarak aynı yolla online olarak ödemiş, sözkonusu dilekçe yerine sehven, bir başka Mahkemeye ait mazeret dilekçesini
göndermiştir.
Duruşma davetiye masrafının mahkemeye zamanında ulaşmasına,
hatalı da olsa mazeret beyanı içeren bir dilekçe var iken UYAP ortamında hazırlanan yeni duruşma gününü bildirir tebligatın davacı
vekiline tebliğe gönderilmemesi neticesinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 2014 yılının ilk
sayısı olan 27. sayısından ulaşabilirsiniz
MİHDER - Cilt: 10, Sayı: 27, 2014/1
YEREL MAHKEME KARARI
DECISION OF DISTRICT COURT
T.C.
İSTANBUL
ANADOLU 7. İŞ MAHKEMESİ
Sayı No.
2013/241
Celse Tarihi 10.05.2013
ÖZETİ:
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/30
• İŞ MAHKEMESİ KARARLARI
• KANUN YOLUNA BAŞVURU SÜRESİNİN İŞLEMEYE
BAŞLADIĞI TARİH
Davacının işe iadesine, kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden
itibaren 10 iş günü içerisinde işe başlamak üzere işverene
başvurması, işverenin de başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde
işe başlatmaması halinde kıdem durumuna göre takdiren dört aylık
brüt ücretinin tazminat olarak belirlenmesine, işçinin 10 işgünü
içinde işe başlamak üzere işverene başvurmsı koşulu ile fesihten
kararın kesinleşmesine kadar geçecek süre ile orantılı olmak üzere
en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının
davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 2014 yılının ilk
sayısı olan 27. sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY
İCRA VE İFLAS HUKUKU
KA R A R L A R I
DECISIONS OF THE COURT OF
CASSATION ON MATTERS RELATING
TO ENFORCEMENT AND
INSOLVENCY LAW
* Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Cassation
* Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Decisions of Civil Chambers of the Court of Cassation
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI
DECISIONS OF JOINT CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF CASSATION
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/19-469
2014/45
29.01.2014
•
•
•
•
ÖZETİ:
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/67
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
İMZA İNKARI
KÖTÜNİYET TAZMİNATI
BANKANIN BASİRETLİ BİR TACİR OLARAK DAVRANMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Dava, genel kredi sözleşmesine dayalı alacak için başlatılan icra
takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; davacı
bankanın, davalılar aleyhine icra takibi başlatmakta kötü niyetli
olup olmadığı, buradan varılacak sonuca göre davacı aleyhine
kötüniyet tazminatı hükmedilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. İtirazın iptali davasının davalı borçlu lehine
sonuçlanması üzerine böyle bir alacağa dayalı takibin, haksız ve
kötüniyetli olması halinde, istem varsa, davalı borçlu lehine
kötüniyet tazminatına hükmedilmesi gereklidir. İspat yükü; takibin
kötüniyetli olduğunu iddia eden davalıdadır. Davacı/alacaklı taraf
bir banka olup tacirdir. Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir işadamı gibi hareket etmesi gereklidir. Kredi sözleşmesinin düzenlenmesi aşamasında bu sözleşmeye müşterek borçlu
ve müteselsil kefil sıfatı ile imza atan kişilerin kimliklerini bilmek (ve
denetlemek) sözleşmenin hakim tarafı olan davacı bankanın yükümlülüğünde olup, sözleşmede yer alan imzaların kime ait olduğunu bilebilecek durumdadır. Bu nedenle de alacaklı bankanın,
sözleşmedeki sahte imzaya dayalı olarak davalılar aleyhinde icra
takibine başlaması ve imza itirazına rağmen itirazın iptali davasını
açması onun takipte haksız ve kötü niyetli olduğunu gösterir. Davacı
bankanın icra takibi başlatmakta kötüniyetli olduğu kabul edilerek
davacı aleyhine kötüniyet tazminatına hükmetmek gerekir.
Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları
38
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2013/17-488
2014/48
29.01.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/67
• HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA İLİŞKİN
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
• TARAFLAR ARASINDA DÜZENLENEN İBRANAME
• İCRA İNKAR TAZMİNATI
Dava trafik kazasından kaynaklanan icra takibine yapılan itirazın
iptali istemine ilişkindir. H.G.K. önüne gelen uyuşmazlık; haksız
fiilden kaynaklanıp takip konusu yapılan ve borçlunun itiraz ettiği
alacağın, taraflar arasında imzalanan ibraname tarihinde likit hale
gelip gelmediği ve alacak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesinin gerekip gerekmediği noktasındadır. Taraflar akrüerya uzmanından alınan raporda belirlenen tutarın davacılara ödenmesi hususunda anlaşmışlar ve 04.05.2010 tarihli ibraname ve mutabakatnameyi tanzim etmişlerdir. Bu belgeyle aynı gün ödeme tarihi olarak
da belirlenmiştir. İşbu dava ise 25.05.2010 tarihinde ikame
edilmiştir. Davalı tarafça ibranamede belirlenen miktar 16.06.2010
tarihinde davacılara ödenmiştir. Davalı taraf hiçbir aşamada, davacı
yanca talep edilen alacağın belirli olmadığı iddiasında bulunmamış,
tüm aşamalarda paranın havuz hesabında bulunması dolayısıyla
davacı tarafa ödemenin yapılamadığı iddiasında bulunmuştur. Buna
göre, davalı tarafça davadan sonra ödenen alacağın, taraflar arasında ibranamenin imzalandığı tarihinde likit hale geldiğinin kabulü
gerekir.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/12-501
2014/6
15.01.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/58
• TARAF SIFATI
• REKTÖRLÜK ALEYHİNE AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ
DAVASI
• KISMİ ÖDEME
• HASTANE DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ALEYHİNE BAŞLATILAN TAKİP
MİHDER - Cilt: 10, Sayı: 27, 2014/1
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Enforcement and
Insolvency Law
ÖZETİ:
39
Şikâyet, taraf sıfatının bulunmadığı iddiasıyla icra takibinin iptali
istemine ilişkindir. Alacaklı tarafından borçlu olarak gösterilen Üniversitenin Fakülte Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün asıl alacağı ödemesi talep edilmiştir. Tebliğ edilen ödeme
emrine borçlu vekili tarafından süresinde ‘kısmi’ itirazda bulunulmuştur. İtiraz edilmeyen bölüm kabul edilmiş ve icra dosyasına
ödenmiştir. Kısmi olarak yapılan bu itiraz üzerine alacaklı vekili
tarafından itirazın iptali davası, İşletme Müdürlüğü’ne izafeten
Rektörlüğü hasım gösterilerek açılmış olup, yargılama sonucunda
alacak miktarı mahkemece tespit edilmiştir. Ödeme emrine itiraz
edip, davayı takip eden tarafın Rektörlük olması, Rektörlüğün borcun bir kısmını ödemiş olması, borcun itiraz edilen kısmı için açılan
itirazın iptali davasının da Rektörlük tarafından takip edilip sonuçlandırılmış olması ve icra dosyasının geçirdiği safahat nazara alınarak, artık takip borçlusunun Rektörlük olduğunun kabul edilmesi
yerindedir. Bu aşamalardan sonra yapılan şikayetin reddine karar
verilmesi gerekir.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/12-476
2014/5
15.01.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/50, 261
• İCRA DAİRESİNİN YETKİSİ
• YETKİ İTİRAZI
• İHTİYATİ HACİZ KARARINI VEREN MAHKEMENİN
BULUNDUĞU YER İCRA DAİRESİNİN YETKİSİ
ÖZETİ:
Uyuşmazlık, ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu
yer icra dairesinin icra takibi yönünden yetkili olup olmadığına ilişkindir. HUMK’nın 12. maddesinde, ihtiyati hacizden sonra haciz
kararının dayanağı olan alacak davasının, haciz kararını veren
mahkemede açılabileceği belirtilmiştir. İhtiyati haciz kararını veren
yerde bulunan icra dairesinde İİK’nun 50. maddesi yollaması ile icra
takipleri başlatılabilmekteydi. Ancak 1086 sayılı HUMK’nın 12.
maddesinin karşılığı 6100 Sayılı HMK da bulunmadığından, ihtiyati
haciz kararının uygulanmasından sonra bu kararı veren mahkemenin bulunduğu yer icra dairesi, sırf o yer mahkemesinde ihtiyati
haciz kararı verilmesi nedeniyle yetkili hale gelmeyecektir. İcra dairesinin yetkisinin HMK’nın genel yetki kuralları uyarınca belirlenmesi gerekir. Borçluların ikamet adresi yerine icra takibinin başlatıldığı ve ihtiyati haciz kararı alınan yer İcra Müdürlüğü işbu takip
yönünden yetkisizdir. İcra takibi yetkisiz icra dairesinde başlatıldığından yetki itirazının kabulü hukuku uygundur.
MIHDER - Volume: 10, Issue: 27, 2014/1
Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları
40
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2013/13-372
2013/1606
27.11.2013
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/67
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
• BORÇLUNUN AKDİ İLİŞKİYİ İNKAR ETMESİ
• YETKİLİ İCRA DAİRESİNİN BELİRLENMESİ
Dava, satım akdinden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan
icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; icra
takibine vaki itirazın iptaline ilişkin davada, yetkili mahkemenin ve
yetkili icra dairesinin belirlenmesi noktasında toplanmaktadır. Davalı borçlu vekili, taraflar arasında hiçbir akdi ilişki olmadığını savunarak alacaklıya para borcunun bulunmadığını ileri sürmüştür.
Alacaklının ikamet ettiği yer olan İcra Dairesi’nin yetkili olup olmadığının belirlenebilmesi için, öncelikle borçlunun bu itirazı incelenerek, taraflar arasında akdi ilişki olup olmadığının ve icra takibinin
gerçekte bir para alacağına dayalı olup olmadığının belirlenmesi
gerekir.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 2014 yılının ilk
sayısı olan 27. sayısından ulaşabilirsiniz
MİHDER - Cilt: 10, Sayı: 27, 2014/1
HUKUK DAİRE KARARLARI
DECISIONS OF CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF CASSATION
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
1
2012/17636
2013/1088
07.02.2013
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/257
6100 s. HMK/315
• İHTİYATİ HACİZDE GÖREVLİ MAHKEME
• İHTİYATİ HACZİN BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ
OLMASI
• İHTİYATİ HACİZDE SULH MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ
OLMASI
Basit Yargılama usulü 6100 sayılı HMK’nın 316-322 maddeleri arasında düzenlenmiş 316/1-A maddesinde Sulh Hukuk Mahkemesinin
görev alanına giren tüm dava ve işlerin basit yargılama usulüne göre
görüleceği, yine 316/1-C maddesi de ihtiyati haciz taleplerinin basit
yargılama usulüne göre görüleceği ifade edilmiştir.
HMK sistematiğine göre; genel görevli mahkeme Asliye Hukuk
Mahkemesi olup, Asliye Hukuk Mahkemelerinde kural olarak; yazılı
yargılama usulü uygulanır. Bunun dışında basit yargılama usulünün uygulandığı dava ve işlerin Asliye Hukuk Mahkemesinde görülebilmesi için buna ilişkin açık bir düzenlemenin bulunması gerekir.
İhtiyati Haciz talepleri ise; dava niteliğinde değil, iş niteliğindeki
taleplerdir. İhtiyati haciz İİK’nun 257. ve devamı mad. düzenlenmiş,
görevli mahkemenin genel hükümlere göre belirleneceği İİK’nun
258. maddede düzenlenmiştir. Bu atıf sebebiyle HMK’nın 316/1-C
maddesinde basit yargılama usulüne tabi bir iş olarak düzenlenen ve
HMK’daki bu açık hüküm sebebiyle HMK’nın 4/Ç bendi kapsamında nitelendirilmesi gereken bu iş yönünden, Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğuna dair açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Böyle bir açık düzenleme bulunmaması sebebiyle basit yargılama usulüne tabi olan dava ve işlerde genel görevli mahkeme olan
Sulh Hukuk Mahkemesinin ihtiyati haciz talebine ilişkin işlerde
1
görevli olması gerekir.
Karar Notu (Yrd. Doç. Dr. Evrim Erişir, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medenî Usûl ve İcra-İflâs ABD): İhtiyatî haciz taleplerinde hangi mahkemenin görevli olduğu konusunda İcra ve İflâs Kanunu m. 258’de açık bir düzenlenme bulunmasa da, bugüne değin istikrarlı bir uygulama hâkimdi. Bu konuda son dönemde iki
ayrıksı içtihat dikkat çekmektedir: Birincisi, ihtiyatî tedbirin reddi ile ihtiyatî tedbire
itirazın reddi veya kabulüne ilişkin kararlara karşı kanun yolunu kapatan 21.2.2014
tarihli 2013/1 E. 2014/1 K. sayılı (RG 17.4.2014 S. 28975) içtihadı birleştirme kararında geçen ihtiyatî hacizde icra mahkemelerinin görevli olduğu değerlendirmesidir.
42
Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları
“Ancak yukarıda belirtildiği gibi aslında bir ara kararı mahiyetinde olan icra mahkemeleri tarafından verilen ihtiyati haciz kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine verilen kararlar hakkında İİK'nun 265. maddesinde yapılan değişiklikle temyiz hakkı
sınırlı ve istisnai olarak getirilmiştir.”
İcra mahkemeleri münhasıran konkordato mühletinin kaldırılması hâlinde (İİK m.
290/3, 4, 301) ihtiyatî haciz kararı verebileceğinden (Özekes, Muhammet: İcra İflas
Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara 1999, s. 179), bu görüşe katılamıyoruz. Yargıtay
Kanunu m. 45/5 gereğince içtihadı birleştirme kararları benzer hukukî konularda
Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlamakla beraber,
içtihadı birleştirme kararının konusunu esas itibariyle ihtiyatî hacizde görevli mahkeme oluşturmadığından, ihtiyatî haciz taleplerinde bundan böyle icra mahkemelerinin görevli olduğu sonucuna ulaşılamaz.
İkincisi, 4. Hukuk Dairesi tarafından matbu olarak onanan yukarıdaki mahkeme kararıdır. Yerel mahkemenin, basit yargılama usûlünün uygulandığı davalar ile geçici
hukukî koruma ve çekişmesiz yargı işlerinde genel görevli mahkemenin sulh hukuk
mahkemesi olduğu, basit yargılama usûlünün uygulandığı davalar ile geçici hukukî
koruma ve çekişmesiz yargı işlerinin asliye hukuk mahkemesinde görülebilmesi için
açık bir düzenlemenin bulunması gerektiği, ihtiyatî haczin Hukuk Muhakemeleri
Kanunu m. 4/1ç kapsamında nitelendirilmesi gereken bir iş olduğuna ilişkin değerlendirmesine,
- İhtiyatî haczin bir çekişmesiz yargı işi değil, geçici hukukî koruma olduğu (HMK
m. 406/2),
- sulh hukuk mahkemelerinde basit yargılama usûlünün uygulanacağına ilişkin açık
bir kanun hükmü bulunmakla beraber (HMK m. 316/1a), basit yargılama usûlüne tâbi
davalar ile geçici hukukî koruma ve çekişmesiz yargı işlerinin -kanunda aksine
düzenleme bulunmadığı sürece- sulh hukuk mahkemesinin görevine gireceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı,
- ihtiyatî hacizde Kanun’un yargılama usûlünden ötürü sulh hukuk mahkemesini
genel görevli mahkeme olarak kabul etmediği, Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 2
açıkça belirtildiği üzere genel görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğu,
- çekişmesiz yargı işlerinde olduğu gibi aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece
sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğuna ilişkin (HMK m. 383) sulh hukuk mahkemesini görevlendiren bir düzenleme olmadığı sürece basit yargılama usûlüne tâbi
davalarda da asliye hukuk mahkemesinin genel görevli mahkeme olduğu,
gerekçeleri ile katılamıyoruz.
Ayrıca 4. Hukuk Dairesi, yakın bir tarihte verilmiş 17. Hukuk Dairesi’nin merci tayinine ilişkin şu içtihadını da dikkate almamıştır:
“Taraflar arasındaki ihtiyati haciz istemine ilişkin davada Söğüt Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin
belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
(…) Somut olayda, davanın, borçlunun borcu ödemekten kaçınmaya çalışmasından
dolayı, alacaklarının tahsilinin tehlike altında olduğunu, alacağın tahsili için
borçlunun borca yetecek kadar taşınır ve taşınmaz malları ile 3. kişideki hak ve alacaklarına İİK'nun 257. maddesi uyarınca ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini
istemine ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda, İhtiyati haciz kararı vermede
MİHDER - Cilt: 10, Sayı: 27, 2014/1
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Enforcement and
Insolvency Law
43
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/12873
2014/62
13.01.2014
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/30
• İTİRAZIN İPTALİNE İLİŞKİN İLAMA DAYANARAK YENİ
TAKİP YAPILMASI
• ALACAK KALEMLERİNİN HERBİRİ İÇİN AYRI TAKİP
YAPILMASI
• USUL EKONOMİSİ İLKESİ
ÖZETİ:
2
Alacaklının itirazın iptali ilamını ibraz etmek sureti ile ilk takip dosyası olan ilamsız takip dosyası üzerinden icra emri göndererek veya
muhtıra tebliğ ettirerek ilamdan kaynaklanan tüm alacaklarına kavuşma imkanı bulunmaktadır. Buna rağmen yeni bir takip açılması
yukarıda yer verilen yasal düzenlemeye bağlanmış usul ekonomisi
ilkesine ters düştüğü gibi davetin ve hesaplamanın tek dosya üzerinden yapılabilme imkanı bulunduğu halde yeni dosyalara açılması ve
her dosyanın değişik şikayetlere konu edilebilmesi nedeniyle iş yoğunluğuna da neden olmaktadır. Bu nedenledir ki, itirazın iptali
ilamından kaynaklanan alacak kalemlerinin ayrı bir takibe konu
edilebileceği yönündeki içtihadımızdan dönülme gereği hasıl ol2
muştur.
yetkili ve görevli mahkeme İcra ve İflas Kanunu'nun 50. maddesi ile Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun (HMK) yetkiye ve göreve dair hükümleri kıyas yolu ile
tatbik olunduğu kuşkusuz olup, 6100 sayılı HMK.'nunun 316/1-c ve 2/1. maddeleri
gereğince, uyuşmazlığın Söğüt Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp,
sonuçlandırılması gerekmektedir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK.'nun 21 ve 22.) maddeleri gereğince ....Asliye Hukuk Mahkemesinin
YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE (…)” 17. HD, 14.12.2012,
3931/14099 (E-Uyar Online Hukuk Yayıncılığı).
Dava veya takipten önce yahut takip devam ederken istenen ihtiyatî hacizde görevli
mahkemenin tayininde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun göreve ilişkin kuralları
(HMK m. 1-4) ile Türk Ticaret Kanunu m. 4 gibi özel kanunlardaki düzenlemeler
dikkate alınmalıdır. İhtiyatî hacze çekten doğan alacak esas teşkil ettiğine göre, incelenen kararda asliye ticaret mahkemesi ihtiyatî haciz talebinde görevli mahkeme
olmalıdır. (Yrd. Doç. Dr. Evrim Erişir)
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, söz konusu bu içtihadıyla birlikte itirazın iptali davasından elde edilecek ilâmla alacak kalemlerinin herbiri için ayrı bir takip başlatma imkânını usûl (takip) ekonomisine aykırı düştüğünü belirterek kapatmıştır. Bu içtihada
göre itirazın iptali ilâmına dayanarak alacaklı, borçlu aleyhine ilk takip dosyası üzerinden icra emri tebliğ ettirecektir. Bu yönüyle söz konusu karar Yargıtay’ın yerleşik
içtihadından döndüğünü gösteren bir karardır. (P. Ç.)
MIHDER - Volume: 10, Issue: 27, 2014/1
Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları
44
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2014/5062
2013/7084
12.03.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/134/8
• İHALENİN FESHİ
• MENKULÜN KIYMETİNİN DÜŞÜK OLMASI
• İHALEDE ZARAR UNSURU
ÖZETİ:
Dava, ihalenin feshi istemine ilişkindir. Her ne kadar borçlu yapılan
satış ilanı ve kıymet takdir tebliğ işleminin usulsüzlüğünü ileri sürmüşse de şikayet dilekçesinde menkulün kıymetinin düşük olduğunu
ileri sürmemiştir. Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre satış bedelinin muhammen bedelin yüzde yüzünün üstünde olması halinde zarar unsuru oluşmayacağından, ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir. O halde mahkemece, şikayetin reddi gerekirken istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2014/5216
2014/6628
10.03.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/59, 150/d, e
• İHALENİN FESHİ TALEBİ
• SATIŞ İSTEME SÜRESİ
• SATIŞIN DÜŞMESİ
Dava, ihalenin feshi talebine ilişkindir. Satış isteme süresi, alacaklının satış talebi ile durduktan sonra ihalenin feshedilmesi veya satışın
düşmesi halinde süre kaldığı yerden işlemeye devam edecektir. Somut olayda ise satış isteme süresi ilk satış talebinden sonra satışın
düşmesi sebebiyle kaldığı yerden işlemeye devam etmiş ve şikayet
başvurusu üzerine mahkemenin tedbir kararıyla yeniden durmuş
olup, tedbir kararının kalkmasından sonra yeniden satış talebinde
bulunuluncaya kadar işlemeye devam etmiştir. O halde, mahkemece
İİK’nun 150/e maddesi uyarınca icra emrinin tebliğinden itibaren 2
yıllık sürenin durduğu ve yeniden işlemeye başladığı zaman dilimleri
esas alınmak suretiyle 2 yıllık sürenin dolup dolmadığı araştırılarak
oluşacak sonuca göre olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekir.
MİHDER - Cilt: 10, Sayı: 27, 2014/1
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Enforcement and
Insolvency Law
45
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2014/2113
2014/5939
04.03.2014
İlgili Kanun/Madde
5230 s. PamukbankDevriK/11
492 s. HarçlarK/2, 23, 28, 29
• BANKALARCA YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE
AÇILMIŞ VEYA AÇILACAK DAVA TAKİPLER
• BANKALARIN MAHKEME İLAMINI ALMASI VE TEBLİĞE
ÇIKARMASI İŞLEMLERİ
• MUAFİYET
5230 Sayılı Yasa’nın 11. maddesinde; “4603 Sayılı Kanuna tabi
bankalarca yeniden yapılandırma sürecinde açılmış veya açılacak
dava takipler sonuçlandırılıncaya kadar 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 2, 23 ve 29. maddeleriyle 2548 Sayılı Cezaevleri ile Mahkeme Binaları İnşaası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’un 1.
maddesi hükmü uygulanmaz. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. Bankaların mahkeme ilamını alması ve
tebliğe çıkarması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş olan harcın
ödenmiş olması şartı aranmaz” hükmü yer almaktadır. Görüldüğü
üzere, sözü geçen yasa maddesinde öngörülen muafiyet, 492 Sayılı
Harçlar Kanunu’nun tahsil harcına ilişkin 28. maddesini kapsamaz
ise de; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet suret harcından muafiyeti içerdiği açıktır. O halde, mahkemece şikayetçi banka muaf olduğundan 24,30 TL miktarındaki başvurma harcına yönelik şikayetin
kabulü gerekir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2014/605
2014/4824
20.02.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/59, 150/e
• İHALENİN FESHİ
• İPOTEKLİ TAŞINMAZIN SATIŞINI İSTEME SÜRESİ
• SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN DURMASI
MIHDER - Volume: 10, Issue: 27, 2014/1
Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları
46
ÖZETİ:
Dava, ihalenin feshi istemine ilişkindir. İİK’nun 59. maddesine göre
alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını avans olarak
peşinen öder. İncelenen icra dosyasında ise alacaklının, borçluya
icra emri tebliğinden itibaren İİK’nun 150/e maddesinde öngörülen
iki yıllık süre dolmadan ipotekli taşınmazın satışı için talepte bulunduğu ve satış için gereken avansı da yatırdığı görülmektedir. Burada
alacaklı, üzerine düşen yasal yükümlülüğü yerine getirmiş olup icra
müdürünün, kıymet takdirinin kesinleşmesinin ardından satış işlemlerine başlanacağına dair kararının İİK’nun 150/d-e ve 59. maddeleri gereği, işleyen sürenin durmasına etkisi yoktur. Satış isteme
süresi, alacaklının satış talebi ile durduktan sonra ihalenin feshedilmesi halinde süre kaldığı yerden işlemeye devam edecektir. Somut
olayda ise satış isteme süresi, satış talebi ve buna ilişkin avansın
yatırılması ile aynı gün durmuş olup, ihale aşaması da bu sürecin
ardından tamamlandığından yeniden işlemeye başlamamıştır. O
halde, süresinde satışın istenmiş olduğu ve ihalede başkaca bir usulsüzlük bulunmadığı da tespit edildiğine göre, mahkemenin şikayetin
reddine dair kararının onanması gerekirken Dairemizce bozulduğu
anlaşıldığından alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2014/1794
2014/4486
19.02.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/355, 356
• ŞİKAYET
• MAAŞ HACZİ
• MAAŞ VE ÜCRETTEN KESİNTİ USULÜ
Dava, maaş haczi işlemine yönelik şikayete ilişkindir. Somut olayda
takip dosyasında bulunan SGK’ya ait cevaba göre şikayetçi işveren
konumunda olmakla borçlu hakkında şikayetçi işverene borçlunun
almakta olduğu maaşının veya ücretinin haczine dair haciz müzekkeresinin tebliği İİK.nun 356. maddesinde yazılı hüküm ve sonuçları doğurur. O halde mahkemece şikayetçi işveren tarafından
SGK’ya bildirilen ücret bordroları celp edilerek maaş haczi nedeniyle borçlunun maaşından kesinti yapılmayan miktar belirlenip
şikayetçinin bu miktarla sorumlu olduğuna karar verilmesi gerekirken, bu hususlar araştırılmaksızın eksik inceleme ile borçlunun şikayetçi 3. kişi nezdinde ücret alacağının bulunmadığı kabul edilip
şikayetçinin bankadaki hesabı üzerine konulan haciz işleminin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
MİHDER - Cilt: 10, Sayı: 27, 2014/1
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Enforcement and
Insolvency Law
47
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2013/36432
2014/3088
10.02.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/89
• ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDE BULUNAN HAK VE ALACAKLARIN
HACZİ
• İYİNİYETLİ ZİLYET
• ŞİKAYET
Üçüncü kişilerde bulunan hak ve alacakların haczi, aynı zamanda
İİK.nun 89 maddesi uyarınca üçüncü kişilere bildirilirse de, bu bildirim haciz işleminin bir geçerlilik koşulu olmayıp, tedbir niteliğini
taşır. İİK’nun 89. maddesine dayanan ihbar, üçüncü kişilere bildirilmemiş olsa bile haciz, icra memurunun bahis konusu mal ve hakları
temsil eden belgeleri belirterek haciz kararı vermesiyle tamamlanır.
İİK’nun 89. maddesine dayanan ihbarın yapılmamış olması sadece,
bunları borçluya ya da havale ettiği bir kimseye teslim eden iyiniyetli
zilyet üçüncü kişileri sorumluluktan kurtarır. Somut olayda, haciz
ihbarnamelerinin tedbir kararından önce düzenlendiği, dolayısıyla
haciz tarihinin de tedbir tarihinden önce olduğu anlaşıldığından,
şikayetin reddi gerekirken bilirkişi raporu doğrultusunda yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/35767
2014/2239
29.01.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/179b, 289
• TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ
• HACİZLERİN DURDURULMASI TALEBİ
• İFLASIN ERTELENMESİ KARARINDA VERİLEN TEDBİR
KARARI
• İHTİYATİ HACİZ
MIHDER - Volume: 10, Issue: 27, 2014/1
Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları
48
ÖZETİ:
Dava, alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yoluyla takibe karşı
borçlunun iflas erteleme davasında tedbir kararı verildiğini belirterek takibin durdurulması ve hacizlerin kaldırılması istemine ilişkindir. İİK’nun 179/b madde hükmü gereğince açılan iflasın ertelenmesi davası nedeniyle verilen bu tedbir kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere
evvelce başlamış veya başlatılacak takipler durur. İhtiyati tedbir
kararında Özellikle tedbirin ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediği sürece, icra takiplerinin durdurulması yönünde verilen
tedbir kararı, ihtiyati haczin infazını engellemez. Öte yandan, ihtiyati
haciz kararı bir kez infaz edilmekle son bulmayıp, ihtiyati haciz kararının verildiği alacak miktarını karşılayıncaya kadar infaz işlemine devam edilir. Bir diğer ifade ile ihtiyati hacizler konulur. Somut olayda da, ihtiyati tedbir kararında, tedbirin açıkça ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediğine göre, geçerliliğini sürdüren
ihtiyati haciz kararına dayalı olarak hacizler uygulanmasında yasaya aykırılık yoktur. O halde, mahkemece, borçlunun takibin durdurulmasına yönelik şikayetinin kabulü doğru ise de, hacizlerin
kaldırılması isteminin reddi yerine kabulü isabetsizdir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2013/35204
2014/1343
21.01.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/18
• ŞİKAYET
• DURUŞMA AÇILMASI ZORUNLULUĞU
Alacaklının şikayeti, ödeme emri tebliğ işlemine yönelik olup, bu
iddia mahkemede her türlü delille ispat edilebileceğinden, öncelikle
duruşma açılarak şikayetçiye ve karşı tarafa (borçluya) anılan konudaki delillerini mahkemeye ibraz etmeleri için imkan tanınmadan
dosya üzerinden karar verilmesi usule aykırıdır. İcra müdürlüğüne
yasada tanınan taktir hakkı sınırlı olduğundan Tebligat Kanunun
35. maddesine göre borçluya tebligat çıkarılması talebini icra müdürünün reddetme yetkisi bulunmamaktadır. O halde mahkemece,
şikayetin niteliği gereği duruşma açılıp, taraf teşkili sağlandıktan ve
tarafların gösterecekleri deliller toplandıktan sonra oluşacak sonuca
göre bir karar verilmesi gerekirken evrak üzerinden yazılı şekilde
hüküm tesisi isabetsizdir.
MİHDER - Cilt: 10, Sayı: 27, 2014/1
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Enforcement and
Insolvency Law
49
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2013/34641
2014/889
16.01.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/82
• EV EŞYALARININ HACZİ
• HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ
Dava, haczedilmezlik şikayetine ilişkindir. Kural olarak ev eşyasının
haczedilemeyeceği, ancak aynı amaca hizmet eden birden fazla eşya
var ise birisinin haczedilebileceği kabul edilmelidir. Böyle bir durumda pek tabidir ki muhafazası satışı zahmetsiz olan, taliplisi fazla
olan mal haczedilmelidir. Ancak lüzumlu olmayan ev eşyaları için de
haczedilmezlik kuralı uygulanmamalıdır. O halde mahkemece, dosya
içeriği ve bilirkişi raporuna göre değerinin daha düşük olduğu anlaşılan televizyonun borçluya bırakılarak diğer televizyonun haczedilmezliğine dair şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken aksi
yönde hüküm tesisi isabetsizdir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2013/34805
2014/637
15.01.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/134/2
• İHALENİN FESHİ TALEBİ
• PARA CEZASI
• KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK
• ALEYHE BOZMA İLKESİNİN İSTİSNALARI
İİK.nun 134/2. maddesi uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine
karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Yasanın bu
hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’sen uygulanmalıdır. Kamu düzenine aykırılıkta
aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacaktır.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/34167
2014/4
13.01.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/68
• İTİRAZIN KALDIRILMASI
• ACİZ VESİKASINDA BORÇLUNUN AÇIK KİMLİĞİNİN
BELİRTİLMEMESİ
MIHDER - Volume: 10, Issue: 27, 2014/1
Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları
50
ÖZETİ:
Dava, itirazın kaldırılmasına ilişkindir. İcra takibinin dayanağı borç
ödemeden aciz vesikası olup, aciz vesikasında borçlunun adı ve soyadı dışında açık kimliğinin belirtilmediği, borçlunun borca itirazında, davaya cevap dilekçesinde ve temyiz dilekçesinde de aciz vesikasının düzenlendiği takip dosyası borçlusunun kendisi olmadığını
ileri sürdüğü görülmektedir. Borç ödemeden aciz vesikasının düzenlediği takip dosyasının getirtilip, hakkında borç ödemeden aciz vesikası düzenlenen borçlu ile itiraz eden borçlunun aynı kişi olup olmadığı belirlenerek karar verilmesi gerekir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/34160
2014/10
13.01.2014
İlgili Kanun/Madde
3065 s. KDVK/1, 40
• İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE YAPILAN
TAKİP
• KDV MUAFİYETİNE DAYALI ŞİKAYET
• YARGI YOLUNUN BELİRLENMESİ
• İCRA MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI
ÖZETİ:
İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte ipotekli taşınmazı
satın alan ihale alıcısının, takip alacaklısının banka olması ve takibin konut kredisinin tahsili amacıyla yapılması nedeniyle satışın
KDV’den muaf olduğunu belirterek söz konusu verginin alınmamasına dair taleplerinin reddine ilişkin müdürlük işleminin iptalini
istediği, mahkemece yargı yolu nedeniyle şikayetin reddine karar
verildiği anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün 11.03.2013 tarih ve 2012/182 Esas 2013/321 Karar sayılı
ilamında özetle; KDV’ye ilişkin şikayetin, icra müdürlüğünün tesis
ettiği bir işlemden kaynaklandığı, mahkemece incelemenin, icra
dosyasından yapılarak anılan işlemin kanuna uygun olup olmadığı
hususunda karar verileceği belirtilmek suretiyle uyuşmazlığın adli
yargılanmanın bir parçasını oluşturduğundan adli yargı yerince
çözümlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Dairenin değişen içtihadına
göre KDV’ye ilişkin şikayetin İcra Mahkemelerinde incelenmesi
gerektiğinden mahkemece şikayetin esasının incelenerek oluşacak
sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken şikayeti inceleme istemin
yargı yolu nedeniyle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
MİHDER - Cilt: 10, Sayı: 27, 2014/1
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Enforcement and
Insolvency Law
51
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/32782
2013/39098
09.12.2013
•
•
•
•
ÖZETİ:
3
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/82, 85
EVDEKİ BİLGİSAYARLARIN HACZİ
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ
HACZİN AMACI
İCRA HUKUKUNDA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN
KORUNMASI
Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası
gibi kıymetli şeyler hariç borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile
bireyleri için lüzumlu olan eşya haczedilemez. Mütevazi bir hayat
standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan sosyal statünün
asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya lüzumlu eşya
olarak kabul edilmelidir. Ancak aynı amaçla kullanılan birden fazla
eşya olması halinde bunlardan birisinin haczi mümkündür. Haczin
amacı, borcun tahsilinin sağlanması olup borçluyu taciz etmek ya da
baskı kurarak ödemeye zorlama maksadıyla haciz yapılmamalıdır.
Aksine davranış temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine de
ters düşer. Haczedilmezlik şikayetine konu edilen bilgisayar günümüz koşullarında lüzumlu ev eşyası olup; bir adet olduğu ve değeri
3
de pek fahiş olmadığına göre haczedilemeyeceğinin kabülü gerekir.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi söz konusu içtihadı ile icra hukukunda ve özellikle haciz
aşamasında borçlunun özgürlüklerinin mutlak olarak korunması gerektiğini, haczin
borçluyu taciz amacıyla gerçekleştirilmesinin anayasal temel hak ve özgürlüklere
aykırı olduğunu çok açık bir şekilde ifade ederek emsal nitelikle bir karar vermiştir
(Haciz aşamasında borçlunun temel hak ve özgürlüklerinin mutlak olarak korunması
gerektiği yönündeki ayrıntılı açıklamalar için bkz. Özekes, M.; İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, Adalet Yayınevi, s. 41 vd.; Çiftçi, P.; İcra Hukukunda Menfaat
Dengesi, Adalet Yaynevi, s. 49 vd., 269 vd.). Ayrıca aşağıda yer alan Yargıtay 12.
Hukuk Dairesi’nin 2013/31888, 2013/25514, 2013/32652 Esas No’lu kararları da
aynı esasları benimseyerek emsal nitelikle içtihatlar oluşturmuştur. Bu kararlarla
birlikte artık Yargıtay tarafından haczin borçluyu taciz amacıyla gerçekleştirilemeyeceği, haciz aşamasında da mutlak olarak borçlunun temel hak ve özgürlüklerinin
anayasal koruma altında olduğu yerleşik içtihat olarak benimsenmiştir. (P.Ç.)
MIHDER - Volume: 10, Issue: 27, 2014/1
Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları
52
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/32652
2013/39141
09.12.2013
•
•
•
•
•
ÖZETİ:
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/82, 85
LÜKS EV EŞYALARININ HACZİ
LÜZUMLU EV EŞYASI
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ
HACZİ İSTENEN EŞYADAN BİRDEN FAZLA OLMASI
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASI
Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası
gibi kıymetli şeyler hariç borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile
bireyleri için lüzumlu olan eşya haczedilemez. Mütevazi bir hayat
standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan sosyal statünün
asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya lüzumlu eşya
olarak kabul edilmelidir. Ancak aynı amaçla kullanılan birden fazla
eşya olması halinde bunlardan birisinin haczi mümkündür. Haczin
amacı, borcun tahsilinin sağlanması olup borçluyu taciz etmek ya da
baskı kurarak ödemeye zorlama maksadıyla haciz yapılmamalıdır.
Aksine davranış temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine de
ters düşer. Haczi istenen aynı eşyalardan birden fazla bulunması
durumunda bunlardan değerinin düşük olanının borçluya bırakılması, diğerinin ise haczedilmesi gerekir. Şikayete konu haciz işlemi
yönüyle inceleme yapılarak, istemin birden fazla bulunan eşyalar ve
lüzumlu eşya dışında kalan lüks eşya yönüyle reddine karar verilmesi gerekir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/31888
2013/39176
09.12.2013
•
•
•
•
•
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/82, 85
TELEVİZYON VE DİKİŞ MAKİNESİNİN HACZİ
LÜZUMLU EV EŞYASI
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ
HACZİN AMACI
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASI
MİHDER - Cilt: 10, Sayı: 27, 2014/1
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Enforcement and
Insolvency Law
ÖZETİ:
53
Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası
gibi kıymetli şeyler hariç borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile
bireyleri için lüzumlu olan eşya haczedilemez. Mütevazi bir hayat
standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan sosyal statünün
asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya lüzumlu eşya
olarak kabul edilmelidir. Ancak aynı amaçla kullanılan birden fazla
eşya olması halinde bunlardan birisinin haczi mümkündür. Haczin
amacı, borcun tahsilinin sağlanması olup borçluyu taciz etmek ya da
baskı kurarak ödemeye zorlama maksadıyla haciz yapılmamalıdır.
Aksine davranış temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine ters
düşer. Haczedilmezliğe ilişkin düzenlemenin genel kuralın aksine
geniş yorumlanması gerektiği kabul edilmelidir. Televizyon ve dikiş
makinesi günümüz koşullarında lüzumlu ev eşyası olup; bir adet
olduğu ve değeri de pek fahiş olmadığına göre haczedilemeyeceğinin
kabülü gerekir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2013/31207
2013/38723
05.12.2013
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/300, 375
• İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI
YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ
• KESİN HÜKÜM NİTELİĞİ TAŞIYAN KARARLAR
• TAKAS NEDENİYLE TAKİBİN İPTALİ
İcra mahkemesince verilen istihkak, ihalenin feshi isteminin reddi
kararları hariç kural olarak maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden bu kararlara karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna
başvurulamaz. Yargılamanın iadesi istenilebilecek kararlar kesin
hüküm niteliği taşıyanlardır. Yargılamanın yenilenmesi talep edilen
karar takas nedeniyle takibin iptaline ilişkin olup, bu karar hakkında, yargılamanın yenilenmesi mümkün değildir.
MIHDER - Volume: 10, Issue: 27, 2014/1
Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları
54
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2013/27562
2013/37619
27.11.2013
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/73, 81, 82, 83
• VEKİL YERİNE ÖDEME EMRİNİN ASİLE TEBLİĞİ
• İCRA DOSYASINDA VEKALETİN OLMAMASI NEDENİYLE
ASİLE TEBLİĞ
• ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ
• VEKİLLE TEMSİL
• DAVAYA VEKALET
Alacaklının genel haciz yolu ile başlattığı ilamsız icra takibine karşı,
borçlu vekilinin ödeme emrinin vekil yerine asile tebliğ edildiğini
ileri sürerek usulsüz tebligat şikayeti ile başvurduğu anlaşılmıştır.
Davaya vekaletin, hüküm kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına ve hükmün yerine getirilmesine ilişkin yetkiyi kapsayacağının düzenlendiği, vekile tebligat
yapılabilmesi için vekalelette özel yetki verilmesinin gerekmediği,
borçlu vekilinin azil ve istifası da sözkonusu olmadığına göre tebligatın borçlu vekiline yapılması gerekmektedir. Derdest boşanma
davası nedeni ile alacaklı, borçlunun bir vekil ile kendini temsil ettirdiğini öğrenmiş olup tebligatın vekile yapılması için icra dosyasında borçlu vekiline ait vekaletnamenin bulunmaması sonuca etkili
değildir. Vekaletnamenin icra dosyasına ibraz edilmemesi, tebligatın
vekile yapılması hususundaki yasal zorunluluğun artık ortadan
kalktığı şeklinde yorumlanamaz. Şikayetin kabulüne karar verilmesi
gerekir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/26694
2013/36036
14.11.2013
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/82
• ÇİFTÇİNİN TRAKTÖRÜNÜN HACZEDİLMESİ
• HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ
• BORÇLUNUN VE AİLESİNİN FAALİYETİNİ
SÜRDÜREBİLMESİ
MİHDER - Cilt: 10, Sayı: 27, 2014/1
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Enforcement and
Insolvency Law
ÖZETİ:
55
Şikayetçi müvekkilinin çiftçilikle iştigal etmesine rağmen bir adet
traktörünün haczedildiğini, haczin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece şikayetin kabulüne ve haczin kaldırılmasına karar verilmiştir. Borçlunun ve ailesinin geçimini sağlaması için yeterli arazi
miktarı ile arazi üzerinde yetiştirilebilen ürün de dikkate alınarak
borçlunun faaliyetlerini sürdürebilmesi için traktöre ihtiyacı olup
olmadığı, ihtiyacı varsa şikayete konu traktörün kıymeti ve borçlunun haline münasip traktörü alabilmesi için gerekli bedel bilirkişilere tespit ettirildikten ve traktör haline münasip ise üzerindeki haczin kaldırılmasına, traktörün kıymeti borçlunun haline münasip
traktörün bedelinden fazla ise satılmasına, satış bedelinden traktörü
alabilmesi için gerekli olan paranın borçluya bırakılmasına, kalanın
alacaklıya ödenmesine karar verilmesi gerekir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2013/25514
2013/34469
04.11.2013
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/82, 85
• LÜZUMLU EV EŞYASININ HACZİ
• HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ
• HACZİN AMACI
• TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASI
Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası
gibi kıymetli şeyler hariç borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile
bireyleri için lüzumlu olan eşya haczedilemez. Mütevazi bir hayat
standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan sosyal statünün
asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya lüzumlu eşya
olarak kabul edilmelidir. Ancak aynı amaçla kullanılan birden fazla
eşya olması halinde bunlardan birisinin haczi mümkündür. Haczin
amacı, borcun tahsilinin sağlanması olup borçluyu taciz etmek ya da
baskı kurarak ödemeye zorlama maksadıyla haciz yapılmamalıdır.
Aksine davranış temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine ters
düşer. Mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmak sureti ile
haczedilen her bir eşyanın haczinin mümkün olup olmadığı değerlendirilerek, karar verilmesi gerekir.
MIHDER - Volume: 10, Issue: 27, 2014/1
Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları
56
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2013/30208
2013/24250
16.11.2013
İlgili Kanun/Madde
5230 s. PamukbankDevriK/11
492 s. HarçlarK/28
• YENİDEN YAPILANMAYA TABİ TUTULAN BANKALAR
• BANKANIN BAŞVURU HARCI PEŞİN HARÇ VE VEKALET
SURET HARCINDAN MUAF OLMASI
4603 Sayılı Yasa ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye
Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim
Şirketi yeniden yapılanmaya tabi tutulmuştur. 5230 Sayılı Yasanın
11. maddesinde öngörülen muafiyet, Harçlar Kanunu’nun 28.
maddesini kapsamaz ise de; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet
suret harcından muafiyeti içerdiği açıktır. Şikayetçi banka muaf
olduğundan başvuru harcı, peşin harç ve vekalet suret harcına yönelik şikayetin kabulü gerekir.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 2014 yılının ilk
sayısı olan 27. sayısından ulaşabilirsiniz
MİHDER - Cilt: 10, Sayı: 27, 2014/1
MEVZUAT VE ANAYASA
MAHKEMESİ KARARLARI
LEGISLATIVE DEVELOPMENTS AND
DECISIONS OF THE TURKISH
CONSTITUTIONAL COURT
* Kanunlar
Acts
* Yönetmelikler
Regulations
* Anayasa Mahkemesi Karar Özetleri
Abstracts of Decisions of the Turkish Constitutional Court
* Uyuşmazlık Mahkemesi Karar Özetleri
Abstracts of Decisions of Court of Jurisdictional Disputes
Hazırlayan: / Prepared for publication by:
Yard. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. Tolga AKKAYA
Yard. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. Barış TORAMAN
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve
İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
Anadolu University Faculty of Law, Dept. of Civil Procedure
and Insolvency
Mevzuat ve Anayasa Mahkemesi Kararların tamamuna,
dergimizin 2014 yılının ilk sayısı olan 27. sayısından
ulaşabilirsiniz
MAHKEME KARARLARI
ARAMA DİZİNLERİ
INDEX OF COURT DECISIONS
* Kavramlara Göre Arama Dizini
Index of Related Legal Terms
* Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini
Index of Related Statutory Provisions
KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED LEGAL TERMS
A
Aciz Vesikasında Borçlunun Açık Kimliğinin Belirtilmemesi ...................... 156
Alacak Kalemlerinin Herbiri İçin Ayrı Takip Yapılması ............................... 140
Aleyhe Bozma İlkesinin İstisnaları................................................................. 155
B-Ç
Bankalarca Yeniden Yapılandırma Sürecinde Açılmış Veya Açılacak
Dava Takipler ................................................................................................. 144
Bankaların Mahkeme İlamını Alması ve Tebliğe Çıkarması İşlemleri .......... 144
Bankanın Basiretli Bir Tacir Olarak Davranma Yükümlülüğü ...................... 119
Bankanın Başvuru Harcı Peşin Harç ve Vekalet Suret Harcından
Muaf Olması................................................................................................... 171
Belirsiz Alacak Davası ................................................................................... 111
Borçlunun Akdi İlişkiyi İnkar Etmesi ............................................................ 133
Borçlunun ve Ailesinin Faaliyetini Sürdürebilmesi ....................................... 167
Çiftçinin Traktörünün Haczedilmesi .............................................................. 167
D -E
Dava Konusunun Belirli Olması..................................................................... 111
Davaların Ayrılması ....................................................................................... 101
Davaya Vekalet .............................................................................................. 166
Delil Sunulması .............................................................................................. 107
Dosyanın İşlemden Kaldırılması .................................................................... 113
Duruşma Açılması Zorunluluğu ..................................................................... 152
Ev Eşyalarının Haczi ...................................................................................... 153
Evdeki Bilgisayarların Haczi.......................................................................... 159
Mahkeme kararları arama dizinlerine dergimizin 27.
sayısından ulaşabilirsiniz
KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED STATUTORY PROVISIONS
Harçlar Kanunu (492)
Madde
Sayfa
2 ..................................................... 144
23 ................................................... 144
28 ........................................... 144, 171
29 ................................................... 144
Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu (6100)
Sayfa
Madde
30 ........................................... 115, 140
73 ................................................... 166
81 ................................................... 166
82 ................................................... 166
83 ................................................... 166
107 ................................................. 111
109 ................................................. 111
111 ................................................. 101
114 ................................................. 111
140 ................................................. 107
150 ................................................. 113
167 ................................................. 101
187 ......................................... 107, 109
188 ................................................. 109
190 ................................................... 93
211 ................................................... 97
243 ................................................. 107
266 ................................................... 97
300 ................................................. 165
315 ................................................. 136
375 ................................................. 165
391 ................................................... 69
394 ................................................... 69
Mahkeme kararları arama dizinlerine dergimizin 27.
sayısından ulaşabilirsiniz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
376 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content