close

Enter

Log in using OpenID

11. SINIF COĞ KAVRAMA 2013

embedDownload
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
01
Ekosistem ve Madde Döngüsü – 1
Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer.
5.
Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur.
Aşağıdakilerden hangisi bu etkilere örnek gösterilemez?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen olayı tanımlamaktadır?
A) Sıcak su akıntılarının iklim üzerindeki etkisi
A) Fosfor döngüsü
B) Su döngüsü
B) Tuz kristallerinin nemin yoğuşması üzerindeki etkisi
C) Karbon döngüsü
D) Azot döngüsü
C) Planktonların balıkların beslenmesi üzerindeki etkisi
E) Oksijen döngüsü
D) Bitki ve hayvan türleri üzerindeki etkisi
R
İ
T
E) Azotun nitrit ve nitratlara dönüşmesi üzerindeki etkisi
2.
K
E
Son yüzyılda yaşanan iklim değişiklikleri ekosistemlerde
birçok olumsuz sonuçlara neden olmuştur.
6.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz sonuçlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönmesinde etkili değildir?
A) Canlıların solunumu
B) Ölen canlıların çürümesi
N
R
Ö
A) Buzulların erimesi
B) Sel ve heyelan olaylarının artması
C) Bitki ve hayvan türlerinin yok olması
D) Okyanuslardaki planktonların azalması
E) Ayrıştırıcı mikroorganizmaların sayısının artması
3.
C) Orman yangınları
D) Karbonatlı kayaların ayrışması
E) Suyun buharlaşması
7.
Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim
içinde bulunan canlılar ile cansız çevrenin oluşturduğu bütündür.
Bilim adamları son 30 - 40 yılda ekosistemde önemli değişiklikler olduğunu açıklamışlardır. Buna göre, Dünya’nın
akciğerleri olarak nitelenen Amazon ve Kongo ormanlarının
yok olmaya başladığı, 45 yıl sonra kutup ayılarının üçte ikisinin tükeneceği, okyanuslarda planktonların azalmasıyla
bir çok canlı türünün ortadan kalkacağı söylenmektedir.
Yukarıdaki paragrafta, aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki olayın ekosistemdeki etkisini daha iyi anlatmaktadır?
A) Ekosistem
A) İklim değişikliklerinin ekosistemdeki etkisi
B) Biyom
D) Adaptasyon
C) Habitat
E) Nitrifikasyon
B) Su buharının ekosistemdeki etkisi
C) İnsan faktörünün ekosistemdeki etkisi
D) Kıta oluşumunun ekosistemdeki etkisi
E) Yer şekillerinin ekosistemdeki etkisi
4.
Kendine özgü iklimi, bitki örtüsü ve hayvan topluluğu bulunan bölgelere ............ adı verilir.
Yukarıda geçen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ekosistem
D) Doğal çevre
B) Biyom
C) Habitat
E) Ekosfer
8.
Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzüne dağılışını
etkileyen biyolojik faktörlerdendir?
A) Sıcaklık
B) Nem
D) Toprak özellikleri
C) Yer şekilleri
E) Mikroorganizmalar
01
Ekosistem ve Madde Döngüsü – 1
9.
13.
Bitki ve hayvan çeşitliliğinde iklimin belirleyici etkisi
gözönüne alındığında aşağıdaki yerlerden hangisinde
bitki ve hayvan çeşitliliğinin en az olması beklenir?
Bir ekosistemdeki canlıların tümü beslenme bakımından
birbirine bağlıdır.
Besin zincirinde meydana gelen doğal enerji akışına ne
ad verilir?
A) Ekvatoral bölge
B) Kuzey Afrika
A) Nitrifikasyon
B) Enerji piramidi
C) Güneydoğu Asya
C) Besin Seviyesi
D) Beslenme
D) Batı Avrupa kıyıları
E) Madde döngüsü
E) Akdeniz kıyıları
10.
Biyomlar, karasal biyomlar ve su biyomları olarak ikiye ayrılır.
14.
Aşağıdakilerden hangisi, kara biyomlarının sınıflandırılmasında daha çok etkilidir?
A) Hayvanlar
B) Yükselti
R
İ
T
fazla etkilidir?
A) İnsan faaliyetleri
C) Bitki örtüsü
D) Su özellikleri
Bazı türlerin yok olmasında, bazı türlerin çevreye uyum
sağlamasında veya yaşam şartlarına uygun başka
alanlara göç etmesinde aşağıdakilerden hangisi daha
K
E
C) Toprak türleri
E) Toprak
B) Yer şekilleri
D) Kıtaların kayması
N
R
Ö
11.
Aşağıdakilerden hangisi deniz biyomu içinde yer alan
canlılardan biri değildir?
A) Yengeç
B) Balina
D) Deniz yıldızı
12.
C) Kurbağa
E) Kaplumbağa
Körfez Yayınları
E) İklim değişiklikleri
15.
Ekosistemdeki enerji akışını gösteren enerji piramidinin alt basamağında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) Mikroorganizmalar
B) Bitkiler
C) Birincil tüketiciler
D) Etçiller
E) İkincil tüketiciler
Okyanusların yüzeyinden her an dalgaların etkisiyle sayısız hava kabarcığı patlamakta ve pek çok tuzlu su damlacığı atmosfere karışmaktadır.
Aerosol adı verilen ve havada asılı halde bulunan tuz
kristalleri ile ilgili,
II. bulutların oluşumuna yardımcı olur,
III. zararlı güneş ışınlarının yer yüzeyine ulaşmasını engeller
bilgilerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 01 CA
A) Kutup biyomu
B) Tundra biyomu
C) Dağ biyomu
C) I ve II
E) I, II ve III
Benzer bitki ve hayvan topluluklarının bulunduğu bölgelere
biyom adı verilir.
Aşağıdaki biyomlardan hangisinde canlı çeşitliliği daha fazladır?
I. yağışlarla toprağa iner ve verimi arttırır,
A) Yalnız I
16.
D) Savan biyomu
E) Tropikal yağmur ormanları biyomu
Bu testin cevapları 02 numaralı testin arka sayfasındadır...
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
02
Ekosistem ve Madde Döngüsü – 2
Canlıların yeryüzündeki dağılışları incelendiğinde, her canlının kendine özgü bir sıcaklık isteği olduğu ve aynı bölgede her türden canlının yaşayamadığı görülür.
5.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sıcaklık azalması
sonucu ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?
İklim koşullarının biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi dikkate
alındığında, aşağıdakilerden hangisinde biyoçeşitliliğin daha az olduğu söylenebilir?
A) Ekvatoral bölge
B) Kutuplar
A) Vücut büyüklüğü değişir.
C) Ilıman otlaklar
B) Canlıların yağ oranı artar.
D) Çalılık alanlar
C) Renk oluşumu engellenir.
E) Yağışlı dönemde yeşeren savan alanları
R
İ
T
D) Canlılar daha fazla çoğalır.
E) Tür sayısı azalır.
2.
K
E
Kendine özgü iklim, bitki örtüsü ve hayvan toplulukları olan
bölgelere biyom denir.
6.
Aşağıdaki biyomlardan hangisi daha çok orta kuşakta
görülür?
N
R
Ö
A) Ilıman karışık orman
D) Tropikal orman
3.
B) Çöl
A) İklim değişiklikleri
B) Biyolojik faktörler
C) Savan
E) Tundra
Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzüne dağılışını
etkileyen faktörlerden biri değildir?
C) Yer şekilleri
D) Toprak özellikleri
E) Depremler
Tropikal yağmur ormanlarında ağaçların özellikle tepe kısmında daha fazla yaprak olduğu gözlenmiştir.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Canlılar tarafından alt kesimlerinin zarar görmesi
7.
B) Diğer ağaç kollarının izin vermemesi
Aşağıdakilerden hangisi, ekosistemleri oluşturan cansız fiziksel unsurlardan biri değildir?
C) Işığı daha fazla görmesi
D) Ağaçtaki suyun en fazla tepe kısmında olması
E) Yağmurun en fazla düştüğü kesim olması
4.
A) Güneş ışığı
B) Sıcaklık
C) Rüzgâr
D) Bitkiler
E) Yağış
Canlıların beslenmesine yardımcı olan bitkilerin toprağın üst katmanında bulunmasında, aşağıdakilerden
hangisi daha fazla etkilidir?
8.
A) Sıcaklık ve yağış koşullarının daha hızlı değişmesi
B) Toprağın üst katının daha gevşek yapıda olması
C) Sulamanın bu katmanda daha fazla yapılması
D) Toprağın üst katında hava ile temasın fazla olması
E) Bakteriler ve mikroorganizmalar fazla olduğu için bitkinin besinini daha kolay sağlaması
Fosil kökenli yakıtlardan olan kömür, petrol ve doğal gaz
sanayileşmiş ülkelerde yoğun olarak kullanılmaktadır.
Bu durum, aşağıda verilen madde döngülerinden hangisi üzerinde daha fazla olumsuz etki oluşturur?
A) Fosfor
B) Su
D) Azot
C) Karbon
E) Oksijen
02
Ekosistem ve Madde Döngüsü – 2
9.
13.
Biyom ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Yüksek nem ve sıcaklığa sahip bölgelerde ağaçların
uzun boylu, geniş yapraklı ve gür olması aşağıdaki
kavramlardan hangisine bir örnektir?
A) Biyomlar bazı yerlerde birbirleriyle kesişir.
A) Fotosentez
B) Kara biyomları hakim bitki örtüsüne göre sınıflandırılır.
B) Adaptasyon
D) Yoğunlaşma
C) Tüm biyomlarda bitki ve hayvan sayıları birbirine eşittir.
C) Biyom
E) Biyosfer
D) Biyomlar iklim, bitki örtüsü ve hayvan topluluklarından
oluşur.
E) Su biyomları suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerine
göre sınıflandırılır.
14.
Aşağıdaki bölümlerin iklim özellikleri gözününde bulundurulursa hangisinde bitki ve hayvan çeşitliliğinin
daha fazla olması beklenir?
A) Yukarı Fırat Bölümü
B) Adana Bölümü
A) Habitat
D) Orta Kızılırmak Bölümü
B) Adaptasyon
D) Flora
11.
C) Erzurum Kars Bölümü
C) Fotoliz
E) Fauna
E) Hakkâri Bölümü
K
E
Aşağıdakilerden hangisinde, enerji piramidi seviyeleri
doğru olarak verilmiştir?
N
R
Ö
1.
2.
Besin seviyesi
12.
R
İ
T
Belirli bir bölgede yaşayan hayvan topluluğuna ne ad
verilir?
3.
Besin seviyesi
Besin seviyesi
A) Bitkiler
Etçiller
Otçullar
B) Bitkiler
Otçullar
Etçiller
C) Etçiller
Bitkiler
Otçullar
D) Otçullar
Etçiller
Bitkiler
E) Etçiller
Otçullar
Bitkiler
15.
Körfez Yayınları
10.
X
Tilki
A) Su tutabilen bitkilerden oluşur.
B) Yüksek sıcaklığa dayanıklı bitkilere sahiptir.
C) Hayvanları açık renklidir.
D) Yüksek boylu otlar yaygındır.
E) Bitkilerde terleme ve buharlaşmayla oluşan su kaybı
azdır.
16.
Aşağıda besin zincirinin aşamaları gösterilmiştir.
Bitki
Aşağıdakilerden hangisi çöl biyomunun özelliklerinden
biri değildir?
Aşağıdaki şekilde besin piramidi gösterilmiştir.
Y
1. dereceden
Etçiller
Otçullar
Bakteriler
Bitkiler
Besin zinciri aşamalarında X ve Y ile gösterilen yerlere
aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
X
Buna göre, besin piramidinde yukarıya doğru çıkıldıkça daralma olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Y
A) Kurt
Tavşan
A) Besin yetersizliği
B) Tavşan
Aslan
B) Hayvan sayısının azalması
C) Aslan
Koyun
C) Enerji kaybının artması
D) Koyun
Bitki
D) Biyokütlenin azalması
E) Manda
Keçi
E) Canlıların vücut büyüklüğünün artması
Test 01 CA
1.B
2.E
3.A
4.B
5.E
6.E
7.A
8.E
9.B
10.C
11.C
12.C
13.B
14.E
15.B
16.E
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
Günümüzde ülkeler aşırı nüfus artışının sorun oluşturması
ve buna karşı önlem alınması gerektiğinden çeşitli nüfus
politikaları uygulamaktadır.
5.
Buna göre, gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızının azaltılması politikasıyla aşağıdakilerden hangisi
amaçlanmaktadır?
Kentlerde tarım, sanayi, ticaret, turizm, ulaşım, madencilik
ve kültür gibi bir çok etkinlik bir arada bulunur. Bir kentte
bu etkinliklerin biri ya da bir kaçı ön plana çıkabilir. Kentlerin, etkinliklerine göre sınıflandırılmasında bu durum göz
önüne alınır.
A) Üretimi artırmak
Buna göre, aşağıdaki kentlerin hangisinde ticaret, sanayi, eğitim ve kültür gibi fonksiyonların tamamı öne
çıkmıştır?
B) İş gücünü artırmak
A) Roma
R
İ
T
B) Mekke
C) Kalkınma hızını artırmak
E) Tarımda makineleşmeyi artırmak
Bazı ülkeler nüfus artış hızlarını artırmaya yönelik politikalar uygularken bazıları da nüfus artış hızlarını azaltmaya
yönelik politikalar uygulamaktadır.
Aşağıdaki yaş piramitlerinden hangisi doğum oranı
hızla azalan bir ülkeye aittir?
(Grafiklerde dikey eksen yaşı gösterir)
A)
N
R
Ö
60
Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızını arttırmaya
yönelik nüfus politikası uygulayan ülkelerden biri değildir?
B) Fransa
D) İngiltere
3.
E
I. İşsizliğin artması
K
15
8
C) Çin
E) Almanya
6 4
2
0 2 4 6
%
B)
E
6 4
2
8
6 4
0 2 4 6
%
8
60
E
K
2
0 2 4 6
%
D)
K
15
15
8
8
6 4
2
E)
0 2 4 6
%
8
60
E
K
15
Yukarıda verilenlerden hangileri, nüfus artış hızının
fazla olmasının olumsuz sonuçlarındandır?
8
6 4
2
0 2 4 6
%
8
C) Yalnız IV
E) II ve III
7.
4.
8
8
60
E
IV. Yeni endüstri kollarının ortaya çıkması
D) I ve III
K
C)
III. Demografik yatırımların artması
B) Yalnız III
60
15
II. İşçi ücretlerinin ucuzlaması
A) Yalnız II
E) Şam
K
E
6.
A) Japonya
C) Marsilya
D) New York
D) Mal ve hizmetlere talebi artırmak
2.
03
Şehirlerin Fonksiyonları Nüfus Politikaları 1
Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızını arttırmaya
çalışan ülkelerin özelliklerden birisidir?
Dünyadaki büyük şehirlerin dağılışı incelendiğinde içinde
bulunduğu şartlara göre bazı fonksiyonel özelliklere sahip
oldukları görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan birisi olamaz?
A) Ulaşımın kolay olması
A) Milli geliri fazladır.
B) İşsizlik oranı yüksektir.
C) Dış ticaret açığı fazladır.
D) İç ve dış göçler fazladır.
E) Kalkınma hızı düşüktür.
B) Tarihî bir özellik taşıması
C) Şehirlerin kurulduğu alanın geniş olması
D) Denize yakın ve iç kısımla bağlantısının kolay olması
E) Önemli maden yatakları üzerinde veya yakınında bulunması
03
Şehirlerin Fonksiyonları Nüfus Politikaları 1
8.
12.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi son yıllarda nüfus artış
hızı azalan ülkelerden birisi değildir?
A) Hindistan
B) Almanya
D) Fransa
Dünyadaki bazı şehirler geçmişte sahip olduğu önemi günümüzde de devam ettirmektedir.
Aşağıdaki şehirlerden hangisi, geçmişte önemli ticaret
yolları üzerinde bulunup günümüzde de bu önemini
devam ettirmektedir?
C) İngiltere
E) Japonya
A) Tokyo
B) İstanbul
C) Sofya
D) Moskova
9.
E) Prag
Aşağıdakilerden hangisi, bir şehrin dünya üzerinde etkili olmasında en fazla paya sahiptir?
A) Yıllık yağış miktarı
13.
B) Ortalama yükseltisi
Aşağıda bazı şehirler ve bu şehirlerin ön plana çıkan fonksiyonları verilmiştir.
R
İ
T
C) Fonksiyonel özelliği
I.
D) Yüz ölçümünün büyüklüğü
Medine - Din
II. Bağdat - Turizm
E) Bulunduğu enlem
III. Oxford - Eğitim
IV. Tokyo - Sanayi
K
E
V. Paris - Moda
–
New York
–
Mekke
Buna göre, yukarıda verilen şehir - fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
N
R
Ö
–
Vatikan
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilen kentlerin ortak özellikleri arasında gösterilebilir?
A) İdari şehirler olmaları
B) Zengin yer altı kaynaklarına sahip olmaları
C) Sanayi ve ticaret merkezi olmaları
D) Yükseltilerinin fazla olması
A) I
B) II
Körfez Yayınları
10.
14.
C) III
D) IV
E) V
Dünya’daki nüfus dağılışı incelendiğinde nüfusun belirli yerlerde yoğunlaştığı görülür.
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya üzerinde nüfusun yoğun olduğu yerlerden biri değildir?
E) Küresel etkilerinin fazla olması
11.
A) Deniz kıyıları
B) Orta kuşak karaları
C) Ticaret yolları üzeri
D) İklim çeşitliliği fazla olan yerler
E) Ekvatoral Bölge’de alçak alanlar
Aşağıda verilen nüfus piramitlerinden hangisinde nüfus artış hızı daha yüksektir?
A)
C) 60
B) 60
60
E
K
15
E
E
K
15
6 4 2 02 4 6
D)
15.
8 6 4 20 2 4 6 8
6 4 20 2 4 6
K
E
60
K
15
6 4
1.D
202
4
2.A
Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri akarsu vadilerinde tarımın
gelişmesiyle birlikte oluşmaya başlamıştır.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde ilk şehir
yerleşmelerine rastlanmaz?
E)
60
E
15
Test 02 CA
K
15
A) Mısır
8 6 4 202 4 6 8
6
3.C
4.E
5.B
6.E
B) Hindistan
D) Kanada
7.D
8.C
9.C
10.E
11.B
12.B
C) Irak
E) Çin
13.B
14.B
15.D
16.C
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
İstanbul’un küresel etkisinin fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A) Ticaret
04
Şehirlerin Fonksiyonları Nüfus Politikaları 2
B) Ulaşım
D) Turizm
5.
C) Sanayi
Yirminci yüzyıla kadar nüfusun fazla olması ülkeler için
önemli bir siyasi güç olarak kullanıldı. Ancak günümüzde
siyasi güç için nüfusun sayısal fazlalığı değil nüfusun yapısal özellikleri daha önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yapısal özelliklerinden biri değildir?
E) Tarım
A) Nüfusun niteliği
B) Sanayide çalışan nüfus oranı
R
İ
T
C) Aktif nüfus oranı
2.
A) Sanayinin gelişmesiyle
C) Tarımsal faaliyetlerle
6.
D) Ulaşım ağının gelişmesiyle
E) Eğitim için insanların göç etmesiyle
N
R
Ö
–
Çöl bölgesinde kurulmuştur.
–
İslamiyetle önem kazanmıştır.
–
Müslümanlar için kutsal bir şehirdir.
Yukarıdaki özellikleri belirtilen şehir aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mısır
B) Şam
D) Riyad
E) Nüfus yoğunluğu
K
E
B) Dinlerin yayılmasıyla
3.
D) Şehirli nüfus oranı
Yeryüzündeki ilk şehir yerleşmeleri aşağıdakilerden
hangisi ile ortaya çıkmıştır?
Günümüzde bazı ülkelerde nüfus artışının düşük olması
ülke geleceği için sorun oluşturmaktadır. Bundan dolayı nüfusu arttırmaya yönelik politikalar izlemektedir.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi böyle bir nüfus politikası
uygulamaz?
A) Fransa
B) İtalya
D) Hindistan
7.
C) Fas
C) Yunanistan
E) Avustralya
Dünyada ilk şehir yerleşmeleri nerelerde kurulmuştur?
A) Deniz kenarlarında
E) Mekke
B) Ticaret yolları üzerinde
C) Turizme uygun yerlerde
D) Dini açıdan kutsal sayılan yerlerde
E) Akarsu vadilerindeki tarım alanlarında
4.
–
Uzun yıllar başkentlik yapmaktadır.
–
Dünyanın moda merkezi sayılmaktadır.
–
Turizm gelirleri yüksektir.
8.
Yukarıda özellikleri verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Yer altı kaynakları yetersiz olmasına rağmen yüksek
teknoloji sayesinde gelişmeyi başaran ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul
A) ABD
B) Moskova
D) Tokyo
C) Bakü
E) Paris
B) İngiltere
D) Japonya
C) Çin
E) Fransa
04
Şehirlerin Fonksiyonları Nüfus Politikaları 2
9.
13.
Ülkelerin nüfus politikalarının farklı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
I. Üretimin artması
II. Kişi başına düşen ulusal gelirin azalması
A) Ekonomik yapısına
B) Tarım ürünü çeşidine
III. Tasarrufun azalması
C) Yüz ölçümlerine
D) İklim özelliklerine
IV. Mal ve hizmetlere talebin artması
E) Tarım alanlarına
Yukarıda verilenlerden hangileri nüfus artış hızının artmasının olumsuz sonuçlarındandır?
A) Yalnız I
10.
Geri kalmış ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür.
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve IV
E) I, III ve IV
Aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisi geri kalmış bir
ülkeye aittir?
B)
E
C)
60
60
K
E
14.
60
E
K
15
15
15
8 6 4 202 4 6 8
8 6 4 20 2 4 6 8
D)
6 4 20 2 4 6
IV. Avustralya’nın iç kısımları
Yukarıda verilen yerlerden hangisinde dünyadaki ilk
şehir yerleşmeleri görülmez?
K
E
60
K
E
15
K
15
6 4
202
4
A) I ve II
6
6 4 2 02 4 6
Aşağıdakilerden hangisi, Mekke ve Roma gibi etki alanı
geniş olan şehirlerin ortak özelliklerinden biridir?
A) Tarihî ve dini niteliklerinin etkili olması
B) Doğal güzelliklerinin fazla olması
C) Tarım alanlarının verimli olması
D) Sanayi faaliyetlerinin merkezi olması
15.
C) I ve III
E) III ve IV
Aşağıda bazı şehirler ve bu şehirlerin ön plana çıkan fonksiyonları eşleştirilmiştir.
I.
Roma - İdari
II. Atina - Madencilik
III. Mekke - Dini
E) Deniz kıyılarında olup hinterlandıyla bağlantısının gelişmiş olması
12.
B) Yalnız II
D) II ve III
N
R
Ö
11.
R
İ
T
III. Amazon Havzası
E)
60
E
I. Nil Havzası
II. İndus Nehri kenarları
K
Körfez Yayınları
A)
IV. Paris - Turizm
V. Tokyo - Sanayi
Buna göre, yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
I. Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olarak uygulanan
nüfus politikası
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
II. Nüfus artış hızını artırmaya yönelik nüfus politikası
III. Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek için uygulanan
nüfus politikası
Yukarıda verilen nüfus politikaları, sırasıyla aşağıdaki
ülkelerden hangilerinde uygulanır?
II
I
16.
III
Aşağıda verilenlerden hangisi gelişmiş ülkelere ait ortak bir özellik değildir?
A)
Çin
Hollanda
Türkiye
A) Okuma yazma oranı yüksektir.
B)
Bangladeş
Çin
Hindistan
B) Ortalama yaşam süresi uzundur.
C) Japonya
Fransa
ABD
C) Genç nüfus oranı fazladır.
D) Kanada
Rusya
İngiltere
D) Kişi başına düşen ulusal gelir fazladır.
E)
Hollanda
İran
E) Eğitimli nüfus oranı yüksektir.
İtalya
Test 03 CA
1.C
2.C
3.D
4.A
5.D
6.D
7.C
8.A
9.C
10.E
11.E
12.B
13.B
14.E
15.D
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
Ekonomik faaliyetlerin temel amacı insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bundan dolayı üretim, tüketim ve
dağıtım sektörü ortaya çıkmıştır.
5.
Konserve fabrikaları
–
Şeker fabrikaları
A) Bu bölgelerde üretimin az olması
A) Buğdaydan un elde edilmesi
B) Tüketici nüfusun yoğun olması
B) Ayçiçeğinden yağ elde edilmesi
R
İ
T
C) Ulaşım imkânlarının gelişmesi
C) Bakır madeninden kablo yapılması
D) İklim şartlarının elverişli olması
D) Pamuğun tekstil fabrikasına getirilmesi
E) Ham maddenin çabuk bozulması
E) Ahır hayvancılığının yaygınlaşması
K
E
Ekonomik faaliyet türleri içerisindeki üretim sektörünün temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak
N
R
Ö
B) Ülkenin sanayisini geliştirmek
C) Tarım ürünleri çeşitliliğini artırmak
D) Nüfus yoğunluğunu azaltmak
E) Gelir düzeyini yükseltmek
3.
–
Yukarıdaki fabrikaların Türkiye’nin belirli bölgelerinde
yoğunlaşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi üretim sektörüne örnek gösterilemez?
2.
05
Ekonomik Faaliyet Türleri 1
Üretilen mal ve hizmet unsurlarının dağıtılması da ekonomik faaliyetler içerisindedir.
6.
Bazı sanayi tesislerinin çevre koşullarına uygun olarak yapılması için gerekli araştırmalar yapılır ve yatırımcılar bu
konuda bilgilendirilir.
Bu çalışmalar aşağıdaki alanlardan hangisi tarafından
yapılır?
A) Klimotoloji
B) Teknocoğrafya
D) Teknoloji
7.
C) Biyocoğrafya
E) Sosyoloji
İklim, bazı sanayi kollarının üretim miktarını etkiler.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi belirtilen ekonomik faaliyet
içerisinde yer almaz?
A) Demir - çelik
B) Seramik
A) Tarlada üretilen patatesin pazara ulaştırılması
C) Bisküvi
B) Tekstil fabrikasında üretilen gömleğin mağazaya ulaştırılması
D) Cam
E) Lastik
C) İlaç fabrikasında üretilen ilaçların eczaneye ulaştırılması
D) İmalathanedeki mobilyanın mağazaya ulaştırılması
E) Demir madeninin çıkarılması
8.
İklim koşulları aşağıdaki faaliyetlerin hangisinde etkili
değildir?
A) Tütün üretiminde
4.
Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyetleri üzerinde etkili olan beşeri faktörlerden biri değildir?
B) Turizm sektöründe
A) İş gücü
D) Çalışanların veriminde
B) Moda
D) Sanayi
C) Tarım
E) Sermaye
C) Ulaşım sektöründe
E) Petrol üretiminde
05
Ekonomik Faaliyet Türleri 1
9.
–
Ham maddeye yakınlık
–
İklim koşulları
–
Yer şekilleri
13.
Bazı enerji kaynaklarının bir ülkede fazla olması o ülkede
bazı sanayi dallarının gelişmesini sağlamıştır.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin gelişmesinde kömür madeni etkili olmamıştır?
Yukarıda verilen faktörler aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisini daha çok etkiler?
A) İngiltere
B) Çin
C) İtalya
D) ABD
A) Ulaşım
B) Ticaret
D) Sanayi
10.
E) Hayvancılık
14.
Ülkelerin gelişmişliği ile doğal kaynakların kullanımı arasında bir paralellik vardır.
Ulaşım yolları
–
İletişim teknolojileri
–
Modern pazarlama teknikleri
C)Taş kömürü
15.
E) Petrol
–
Sermaye
–
İş gücü
–
Teknolojik gelişmeler
Yukarıdaki faaliyetler aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde daha etkilidir?
Yukarıda verilen faktörler aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisini daha çok etkiler?
A) Bankacılık
A) Pazarlama
B) Hayvancılık
D) Dağıtım
12.
B) Doğal gaz
D) Rüzgâr
E) Avustralya
Körfez Yayınları
–
A) Linyit
C) ABD
N
R
Ö
11.
R
İ
T
K
E
B) İngiltere
D) Nijerya
Doğal kaynaklar, tükenebilen doğal kaynaklar ve tükenmeyen doğal kaynaklar olarak sınıflandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi tükenebilen doğal kaynaklardan biri değildir?
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi doğal kaynaklarını etkin biçimde kullanamaz?
A) Rusya
E) Fransa
C) Turizm
C) Tarım
B) Üretim
D) Tüketim
E) Madencilik
16.
Türkiye’de bölgeler arasında farklı üretim, dağıtım ve
tüketim faaliyetlerinin olması sonucunda aşağıdakilerden hangisi gelişir?
C) Dağıtım
E) Kamu hizmetleri
I. Modern pazarlama teknikleri
II. İklim koşulları
III. Sanayi
A) Bölgeler arası ticari ilişkiler gelişir.
IV. Su kaynaklarına yakınlık
B) Bölgelerin nüfus yoğunluğu azalır.
Yukarıdakilerden hangileri üretim, dağıtım ve tüketim
faaliyetlerini etkileyen beşerî faktörlerdendir?
C) Bölgelerin yüz ölçümü genişler.
D) Bölgelerin maden çeşitliliği artar.
A) Yalnız I
E) Bölgelerin bitki çeşitliliği artar.
Test 04 CA
1.E
2.C
3.E
4.E
B) Yalnız II
D) II ve IV
5.E
6.D
7.E
8.D
9.A
10.A
11.A
12.A
C) I ve III
E) III ve IV
13.D
14.E
15.B
16.C
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
06
Ekonomik Faaliyet Türleri 2
Aşağıdakilerden hangisi yer şekillerinin üretim üzerindeki olumsuz etkisine bir örnektir?
4.
I.
Kara yolu
II. Deniz yolu
A) Doğu Anadolu Bölgesi’nin kayak turizmine elverişli olması
III. Boru hattı
B) Doğu Karadeniz kıyılarında pamuk ve buğday yetiştirilememesi
Petrol ve doğal gaz yukarıda verilen dağıtım yollarından hangileriyle daha fazla taşınır?
IV. Hava yolu
C) Taşeli Platosu’nda tarımsal faaliyetlerin sınırlı olması
A) I ve II
D) Marmara Bölgesi’nde sanayi faaliyetlerinin gelişmesi
K
E
Aşağıda bazı doğal kaynaklar ve kullanım alanları eşleştirilmiştir.
N
R
Ö
Doğal kaynak
3.
Kullanım alanı
A) Taş kömürü
Demir-çelik sanayi
B) Toprak
Enerji üretimi
C) Çayır ve otlaklar
Hayvancılık
D) Rüzgâr
Enerji üretimi
E) Petrol
Ulaşım araçları
D) II ve IV
E) III ve IV
5.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
R
İ
T
C) II ve III
E) İç Anadolu Bölgesi’ndeki tarımsal faaliyetlerde sulama
sorunu yaşanması
2.
B) I ve III
Aşağıdakilerden hangisi tüketimi etkileyen beşerî faktörlerden biri değildir?
A) Temel ihtiyaçlar
B) Reklam ve tanıtım
C) Gelir düzeyi
D) Sermaye birikimi
E) Teknolojik gelişmeler
6.
Aşağıdaki sanayi ürünlerinden hangisinin dağıtımı diğerlerinden farklıdır?
A) Petrol ve doğal gaz
B) Tekstil ürünleri
C) Tarım ürünleri
D) Peynir ve yumurta
Aşağıdakilerden hangisi tüketimin üretim üzerindeki
etkisine bir örnektir?
E) Bakır cevheri
A) Kuş gribi hastalığı nedeniyle bazı tavuk çiftliklerinin kapanması
B) Heyelan nedeniyle ulaşım yollarının kapanması
C) Soğuk kış günlerinin ardından sebze fiyatlarının artması
D) Sermaye birikiminin yetersiz olduğu yerlerde yabancı
yatırımcının teşvik edilmesi
E) Balıkçı gemilerinin yakaladığı balığı gemide işleyerek
doğrudan pazarlara sunması
7.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi geri kalmış ve doğal kaynak yönünden fakir ülkelerden biridir?
A) Rusya
B) Nijerya
C) Kanada
D) Çin
E) Moğolistan
06
Ekonomik Faaliyet Türleri 2
8.
12.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetlerin bütününü daha fazla etkilediği söylenebilir?
Aşağıda verilen ekonomik faaliyetler ve onları etkileyen beşeri faktör eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Moda
B) Gelir düzeyi
C) Temel ihtiyaçlar
D) Sermaye birikimi
E) Teknolojik gelişmeler
9.
Doğal kaynaklar tükenmeyen, tükenebilen ve belirli şartlar
altında kendini yenileyebilen doğal kaynaklar olarak üçe
ayrılır.
13.
Aşağıdakilerden hangisi tükenebilen doğal kaynaklardan biri değildir?
A) Petrol
B) Doğal gaz
C) Toprak
D) Kömür
Üretim
Dağıtım
Tüketim
A) Moda
Ulaşım
Temel ihtiyaçlar
B) Reklam
İletişim
Gelir düzeyi
C) İş gücü
Ulaşım
Moda
D) Gelir düzeyi
İş gücü
Tanıtım ve reklam
E) Tarım
Pazarlama
Gelir düzeyi
R
İ
T
Sanayi faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte ilk ve en çok
gelişen sanayi kolunun gıda sanayisi olması, ekonomik faaliyetleri etkileyen faktörlerden hangisinin diğerine etkisini gösterir?
K
E
A) Üretimin dağıtıma
B) Dağıtımın tüketime
E) Madenler
C) Tüketimin üretime
N
R
Ö
10.
Doğal kaynakların öneminin artmasında,
I.
nüfus artışı,
II. insan ömrünün kısalması,
III. sanayideki teknik gelişmeler,
IV. doğal çevrenin tahrip edilmesi
Körfez Yayınları
D) Üretimin tüketime
E) Dağıtımın üretime
14.
A) Dış satımı
etmenlerinden hangilerinin daha etkili olduğu söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
B) Kalitesini
C) Üretim miktarını
D) Kullanım alanını
E) Doğal çevreyi
E) III ve IV
11.
Bir ürüne olan talebin artması, öncelikle aşağıdakilerden hangisini etkiler?
15.
Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?
Aşağıdaki ülkelerden hangisi doğal kaynak yönünden
fakir olduğu halde, ekonomik yönden gelişmiş ülkelere
örnek gösterilemez?
A) Yer şekilleri
B) Teknolojik gelişmeler
C) İklim koşulları
A) Japonya
B) Hollanda
C) Danimarka
D) Kanada
E) Belçika
D) Su kaynakları
E) Toprak özellikleri
Test 05 CA
1.D
2.A
3.E
4.B
5.E
6.B
7.C
8.E
9.D
10.D
11.D
12.A
13.C
14.D
15.B
16.C
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
Aşağıdaki grafiklerde Türkiye’de ulusal gelirin 1950 ve
2005 yıllarındaki sektörel dağılımı gösterilmiştir.
Sanayi
1950
%45,9
4.
2005
%40,9
B) Akdeniz ve Ege kıyılarında kıyı turizminin gelişme göstermesinde
%28,9
Hizmet
Tarým
%11,4
Türkiye’de görülen iklim özelliklerinin, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A) Doğu Karadeniz’de çay tarımının yaygın olmasında
Sanayi
%13,2
%59,7
C) Batı Toroslar’da demir yolu ulaşımının yetersiz olmasında
Hizmet
R
İ
T
D) Pamuk, zeytin, incir ve üzüm gibi tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesinde
Tarým
E) Tuz Gölü ve çevresinde nüfus yoğunluğunun seyrek
olmasında
Bu verilenlere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) 2005 yılında tarım dışındaki sektörlerin payları artmıştır.
K
E
B) 2005 yılında ulusal gelirde en yüksek pay hizmetler
sektörünündür.
5.
C) Sanayinin payı 1950’ den 2005’ e kadar iki kattan fazla
artmıştır.
N
R
Ö
B) Doğal kaynakları en iyi şekilde kullanmak
C) İstihdamı artırıp işsizliği azaltmak
E) 2005 yılında tarım ve sanayi sektörünün toplamı hizmetler sektöründen daha düşüktür.
Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı yerde bulunur.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarının amaçlarından biri değildir?
A) Gelir dağılımındaki dengesizliği azaltmak
D) Tarım sektörünün payı azalmasına karşılık üretim miktarı artış göstermiştir.
2.
07
Medeniyetler Merkezi Türkiye
D) Yabancı mallarda vergiyi düşürerek ithalatı arttırmak
E) İstikrarlı bir kalkınma ve büyüme gerçekleştirmek
6.
Ova ve platolar üzerinde yapılan ekonomik faliyetler Türkiye ekonomisinin temelini oluşturur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı avantajlardan biri değildir?
Aşağıdaki ova ve platolardan hangisinin Türkiye ekonomisinin gelişimine katkısı daha fazladır?
A) Hem Asya hem de Avrupa ülkesidir.
A) Konya Ovası
B) Çukurova
B) Orta doğu ülkelerine yakındır.
C) Çatalca Platosu
D) Taşeli Platosu
E) Bursa Ovası
C) Ticaret yolları üzerindedir.
D) Avrupa ülkelerine yakındır.
E) Yer şekilleri çok engebelidir.
7.
Türkiye’de çok çeşitli ekonomik faaliyetlerin yapılabilmesinde;
I. Kuzey Yarım Küre’de yer alması,
3.
Türkiye’nin yüksek ve dağlık bir ülke olması aşağıdaki
turizm faaliyetlerinden hangisini olumlu yönde etkilememiştir?
A) Kış turizmini
B) Yayla turizmini
C) Dağcılık turizmini
D) Kıyı turizmini
E) Akarsu turizmini
II. orta kuşakta yer alan bir yarımada ülkesi olması,
III. yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
gibi özelliklerden hangilerinin etkilerinden söz edilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
07
Medeniyetler Merkezi Türkiye
8.
12.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin coğrafi konumundan kaynaklanan olumsuzluklardan biri değildir?
Türkiye’de yükselti batıdan doğuya doğru artar.
A) Deprem riski yüksektir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı
olarak ortaya çıkan bir sonuç değildir?
B) Ulaşım zordur.
A) İzmir’in Van’dan sıcak olması
C) Kaplıca bakımından zengindir.
B) Doğu Anadolu’da karlı gün sayısının fazla olması
D) Açık deniz balıkçılığı yapılmaz.
C) Aynı anda ekilen buğdayın önce Doğu Anadolu’da
sonra Ege’de olgunlaşması
E) Akarsular ulaşım ve taşımacılıkta kullanılmaz.
D) Batı Anadolu’daki akarsuların enerji potansiyellerinin
daha az olması
E) Doğuya doğru tarım ürünü çeşitliliğinin azalması
9.
Anadolu’nun, aşağıda verilen coğrafi özelliklerinden
hangisi, farklı özelliklere sahip medeniyetlerin kurulmasında ve gelişmesinde etkili olmamıştır?
R
İ
T
A) Zengin su kaynaklarına sahip olması
13.
B) Ticaret yolları üzerinde yer alması
C) Dağların doğu - batı yönünde uzanması
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı dikkate alındığında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin
son yıllarda milli gelire olan katkısı en fazla artmıştır?
K
E
D) İklim koşullarının elverişli olması
A) Tarım
E) Verimli tarım alanlarına sahip olması
B) Endüstri
N
R
Ö
10.
Aşağıda Türkiye ekonomisini oluşturan bazı sektörler verilmiştir.
I. Tarım
II. Sanayi
III. Madencilik
Körfez Yayınları
D) Madencilik
14.
B) I, III, II
D) II, III, I
11.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin coğrafi konumunun ortaya çıkardığı avantajlardan biri değildir?
A) Tarımsal ürün çeşidi fazladır.
Yukarıda verilen sektörlerin ekonomiye katkısına göre
fazladan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II, III
B) Zengin yer altı kaynaklarına sahiptir.
C) Hidroelektrik potonsiyeli yüksektir.
D) Erozyon ve heyelan olasılığı yüksektir.
C) II, I, III
E) Zengin tarihî mirasa ve doğal güzelliklere sahiptir.
E) III, II, I
Türkiye’de yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması
aşağıdakilerden hangisi üzerinde olumsuz bir etkide
bulunmaz?
15.
Hayvancılık sektörünün Türkiye ekonomisine katkısının en fazla olduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarımsal faaliyetlerde
A) Erzurum - Kars
B) Sanayinin gelişmesinde
B) Çatalca - Kocaeli
C) Ulaşımın gelişmesinde
C) Doğu Karadeniz
D) Yer altı kaynaklarının çıkarılmasında
D) Kıyı Ege
E) Hidroelektrik potansiyelinde
E) Yukarı Fırat
Test 06 CA
1.C
C) Ormancılık
E) Hayvancılık
2.B
3.A
4.C
5.D
6.A
7.E
8.E
9.C
10.B
11.B
12.C
13.C
14.C
15.D
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
08
Türkiye’de Tarım
Aşağıdakilerden hangisi, zirai mücadele sonucunda ortaya çıkan olumsuz bir sonuçtur?
4.
II
A) Toprak ve su kirlenmelerinin artması
III
B) Tarımsal üretimin artması
I
C) Ürünlerin daha erken olgunlaşması
D) Ürünlerin pazar fiyatlarının yükselmesi
E) Üretim kaybına neden olması
R
İ
T
Yukarıdaki haritada, taralı alanlarda yoğun olarak tarımı yapılan ürünler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
I
II
A) Pirinç
K
E
B) Ayçiçeği
2.
C) Nohut
Pamuk daha çok Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişen bir üründür. Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde ise
yetişmemektedir.
N
R
Ö
D) Mercimek
E) Buğday
Pamuğun Karadeniz kıyı ovalarında yetiştirilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaz yağışlarının görülmesi
B) Kış mevsiminin karlı olması
C) Kışın föhn rüzgârlarının görülmesi
D) Halkın başka ürünlere yönelmesi
E) Balıkçılığın tercih edilmesi
3.
5.
III
Fındık
Yerfıstığı
İncir
Zeytin
Tütün
Üzüm
Çay
Gül
Tütün
Mercimek
Farklı iklim bölgelerinde yetiştirilebilen tarım ürünleri olduğu
gibi, yalnızca belirli bir iklim bölgesinde yetiştirilen tarım
ürünleri de vardır.
Buna göre, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Türkiye’de farklı iklim bölgelerinde yetiştirilebilir?
A) Çay
B) Zeytin
D) Muz
C) Tütün
E) İncir
Aşağıda Türkiye’de yetiştirilen bazı tarım ürünlerinin özellikleri verilmiştir.
I. Türkiye üretimde dünyada ilk sırada yer alır.
6.
II. Nem ihtiyacı az olan tarım ürünlerindendir.
III. Yerleşim merkezleri çevresinde tarımı yapılmaz.
Aşağıdaki illerden hangisinde aynı anda ekilen tarım
ürününün daha geç olgunlaşması beklenir?
A) Çanakkale
D) Erzurum
Yukarıda verilen özellikler sırasıyla hangi tarım ürünlerine ait olabilir?
II
III
A) Fındık
Mercimek
Pirinç
B) Ayçiçeği
Buğday
Tütün
C) Çay
Mercimek
Zeytin
D) Kahve
Mercimek
Zeytin
E) İncir
Tütün
Susam
I
B) Samsun
7.
C) Mersin
E) Aydın
Aşağıdaki illerin hangisinde yaşanan yaz kuraklığının
tarımsal üretimdeki olumsuz etkisi daha fazla olur?
A) Rize
B) Balıkesir
D) Antalya
C) Muğla
E) Mersin
08
Türkiye’de Tarım
8.
10.
Sulama, gübreleme, tohum ıslahı gibi verimi artırıcı yöntemlerin etkin olarak kullanıldığı tarım metoduna “intansif tarım” denir.
Aşağıdakilerden hangisi intansif tarımla ilgili olarak verilmiş doğru bir bilgi değildir?
A) Üretimde yıllara göre dalgalanmalar azdır.
I
B) Topraktan yılda 2 – 3 kez ürün alınabilir.
C) Hektar başına düşen verim yüksektir.
D) Nadas yaygın olarak uygulanır.
E) Üretim miktarı iklim koşullarına fazla bağlı değildir.
R
İ
T
II
11.
Aşağıdakilerden hangisi, Antalya Bölümü’nde seracılığın gelişmesinin en önemli nedenidir?
K
E
A) Kış yağışlarının fazla olması
B) Kış sıcaklığının yüksek olması
C) Verimli tarım alanlarının bulunması
N
R
Ö
Yukarıdaki haritalarda, yetiştiği alanlar gösterilen tarım
ürünleri, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
I
9.
II
III
A) Buğday
Çay
Şeker pancarı
B) Çay
Mısır
Arpa
C) Haşhaş
Üzüm
Buğday
D) Ayçiçeği
Tütün
Şeker pancarı
E) İncir
Çay
Arpa
D) Teknik işgücünün bulunması
Körfez Yayınları
III
E) Endüstrinin gelişmemiş olması
12.
Zeytin yazların sıcak ve kurak kışların ılık ve yağışlı geçtiği
yerlerde yetişir.
Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde zeytin yetiştirilemez?
A) Muğla
B) Konya
C) Aydın
D) Balıkesir
E) Gaziantep
Şeker pancarı Türkiye’nin hemen hemen bütün bölgelerinde doğal olarak yetiştirilebilen, ancak kıyı kesimlerinde
ekonomik açıdan daha fazla değere sahip bazı tarım ürünlerine yer verildiği için yetiştirilmeyen bir tarım ürünüdür.
Buna göre, şeker pancarı için aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlış olur?
13.
A) Farklı doğal koşullara uyumludur.
Türkiye’de 500 m’nin altında yüksekliğe sahip alanlarda yetişebilen bir tarım ürünü aşağıdaki ovaların hangisinde yetiştirilemez?
B) Daha çok iç bölgelerimizde üretilir.
A) Adapazarı
B) Aydın
C) Kıyılarımızda fazla üretilmez.
C) Konya
D) Balıkesir
D) Yarı kurak bölgelerde de üretimi yapılabilir.
E) Bafra
E) Kuraklığa en dayanıklı tarım ürünüdür.
Test 07 CA
1.D
2.E
3.D
4.C
5.D
6.C
7.E
8.C
9.C
10.C
11.E
12.C
13.B
14.D
15.A
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
09
Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık 2
Aşağıdaki bölgelerin hangisinde nadasa bırakılan tarım alanlarının kapladığı alan diğerlerine göre daha fazladır?
4.
£££
D
D
D
A) Ege Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi
OO O
C) İç Anadolu Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi
E) Akdeniz Bölgesi
R
İ
T
Yukarıdaki haritada , Δ, Ο işaretleriyle gösterilen yerlerde yoğun olarak yetiştirilen tarım ürünleri, aşağıdakilerden hangisidir?
Δ
K
E
A) Zeytin
2.
B) Fındık
Aşağıdakilerden hangisi, tarımda birim alandan alınan
verimliliği artırmak için uygulanan yöntemlerden biri
değildir?
N
R
Ö
A) Tarımsal nüfusun artırılması
B) Yüksek verimlilikteki tohumların kullanılması
C) Makine kullanımının teşvik edilmesi
D) Sulamanın yaygınlaştırılması
C) Turunçgiller
D) Çay
E) Fındık
Ο
Fındık
Turunçgiller
Zeytin
Mısır
Zeytin
Fındık
Fındık
Zeytin
Turunçgiller
Zeytin
E) Zirai mücadelenin bilinçli ve yaygın bir şekilde yapılması
3.
5.
Aşağıdaki haritada bazı küçükbaş hayvanlar ile sığırın beslenme alanları gösterilmiştir.
A) Çayır ve meraların kalitesinin
B) Çiftçinin eğitim seviyesinin
Tiftik Keçisi
Koyun
Koyun
KýIkeçisi
C) Büyükbaş hayvancılık yapılmasının
Sýðýr
Tiftik
Keçisi
Koyun
Koyun
Son bir yıl içinde Erzurum’da kesilen hayvan sayısı,
Konya’da kesilen hayvan sayısından daha az olduğu
halde, Erzurum’da üretilen et miktarının Konya’dan
daha fazla olması, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
D) Bitki örtüsü farklılığının
KýIkeçisi
E) Erzurum’un daha yüksek olmasının
Koyun
Bu dağılışın ortaya çıkmasında,
I.
doğal bitki örtüsünün dağılışı,
II. yer şekilleri,
III. nüfus yoğunluğu,
6.
IV. tarım alanlarının genişliği
gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?
A) I ve II
B) I ve IV
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
Türkiye’de küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir yörede aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisini yetiştirmek daha kolaydır?
A) Arpa
B) İncir
D) Muz
C) Zeytin
E) Turunçgiller
09
Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık 2
7.
10.
İklim seçiciliği az olan tarım ürünleri her türlü iklim ve toprak koşullarında yetişebilmektedir.
IV
V
1821
VI
1823
1818
1163
Arıcılık
Mera hayvancılığı
İpek böcekçiliği
Yukarıdaki hayvancılık türlerinin dağılış alanlarını etkileyen ortak faktör aşağıdakilerden hangisidir?
III
2871
2906
VII
A) Volkanik arazi
II
5.091
B) Toprak yapısı
I
C) Bitki örtüsü
Yukarıdaki grafikte Türkiye’deki bir tarım ürününün bölgelere göre üretim miktarları (bin ton) verilmiştir.
D) Denize göre konum
E) Karstik arazi
Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Zeytin
B) Buğday
C) Turunçgiller
D) Haşhaş
K
E
11.
Aşağıda bazı bölümlerde yaygın olarak yapılan hayvancılık faaliyetleri verilmiştir.
I.
Marmara Bölgesi’nde kümes hayvancılığı
N
R
Ö
II. Konya Bölümü’nde küçükbaş hayvancılık
III. Hakkâri Bölümü’nde arıcılık
IV. Doğu Karadeniz Bölümü’nde balıkçılık
Bu bölümlerin hangilerinde yapılan hayvancılık faaliyeti üzerinde iklimin etkisi en fazladır?
A) Yalnız I
B) I ve IV
D) II ve IV
9.
Bölgeler Tahýllar
%
25
I
II
9
III
41
IV
65
V
49
Sebze ve
Endüstri
meyveler % bitkileri %
41
32
Diðer
ürünler %
2
43
39
9
35
18
6
23
10
2
21
18
12
Bir bölgede yaygın olarak yetiştirilen tarım ürünleri ile o bölgede gelişen sanayi kolları benzerlik gösterebilir.
C) II ve III
E) III ve IV
Aşağıdaki tabloda beş ayrı bölgenin tarım alanlarında yetiştirilen ürünlere göre dağılış oranları verilmiştir.
Körfez Yayınları
8.
R
İ
T
E) Pamuk
Ege Bölgesi’nde yetiştirilen tarım ürünlerinin sanayiye
katkısının en fazla olduğu bilindiğine göre, yukarıdaki
tabloda verilen bölgelerden hangisi Ege Bölgesi’dir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Mera hayvancılığı Türkiye’de çayırlarla kaplı yüksek dağlık
ve platoluk alanlarda yapılır. Mera hayvancılığının yapıldığı
yerlerde et ve süt üretimi ile yöreye düşen yağış miktarı
arasında bir parelellik oluşur.
12.
Buna göre, aşağıdaki bölümlerin hangisinde et ve süt
üretimi ile yörenin iklim özellikleri arasında bir parelellik kurulamaz?
I. Ege
II. Karadeniz
III. Marmara
A) Doğu Karadeniz
IV. Akdeniz
B) Güney Marmara
Yukarıdaki bölgelerden hangilerinde balıkçılık daha
çok gelişmiştir?
C) Orta Karadeniz
D) Erzurum - Kars
A) I ve II
E) Yukarı Murat - Van
Test 08 CA
1.A
B) I ve IV
D) II ve IV
2.A
3.A
4.D
5.C
6.D
7.A
8.D
9.E
C) II ve III
E) III ve IV
10.D
11.B
12.B
13.C
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
Türkiye’deki bazı madenler ve çıkarıldıkları yerler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
4.
A) Demir - Divriği
B) Bakır - Maden
–
Balıkesir, Kütahya, Bursa ve Eskişehir’de çıkarılır.
–
Dünya rezevlerinin yarısından fazlası Türkiye’de bulunur.
–
Kullanım alanı geniştir.
Yukarıdaki özellikleri verilen maden aşağıdakilerden
hangisidir?
C) Krom - Guleman
D) Bor - Susurluk
A) Krom
B) Bakır
D) Bor
I.
II. Diyarbakır - Ergani
N
R
Ö
Yukarıda verilen yerlerden çıkarılan madenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
II
III
A) Bor
Bakır
Krom
B) Bakır
Demir
Boksit
C) Demir
Bakır
Krom
D) Krom
Demir
Bakır
E) Alüminyum
Krom
Demir
I
3.
Türkiye’nin hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olmasında,
I. yükselti farkının fazla olması,
Çatalağzı
–
Soma
–
Sarayköy
Yukarıdaki termik santrallerde kullanılan enerji kaynakları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Taş kömürü, linyit, jeotermal
B) Linyit, petrol, jeotermal
C) Doğal gaz, taş kömürü, hidroelektrik
D) Taş kömürü, doğal gaz, linyit
E) Linyit, petrol, taş kömürü
6.
I. Rüzgâr
II. Petrol
IV. Uranyum
III. akarsu rejimlerinin düzensiz olması,
Yukarıdaki enerji kaynaklarından hangisiyle çalışan
santraller, kullandığı enerji kaynağından uzak bir yere
kurulamaz?
IV. akarsu boylarının kısa olması
özelliklerinden hangileri etkili olmamıştır?
B) I ve III
D) II ve IV
–
III. Jeotermal
II. dağların geniş yer kaplaması,
A) I ve II
E) Civa
K
E
5.
Malatya - Hekimhan
III. Muğla - Dalaman
C) Demir
R
İ
T
E) Alüminyum - Murgul
2.
10
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
C) II ve III
E) III ve IV
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
10
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
7.
10.
Özellikle sanayi devriminden sonra atmosferdeki kirlenme
katlanarak artmıştır. Bunun sonucunda ise küresel ısınma
oluşmuştur. Günümüzde küresel ısınmanın bir çok çevre
sorununa yol açtığı görülmektedir. Bu sorunları en aza indirmek için çevreci enerji kaynaklarının kullanımı gündeme
gelmiştir.
I.
I. Krom
II. Fosfat
III. Bor
IV. Taş kömürü
Yukarıda verilen madenlerden hangilerinde Türkiye
dünya genelinde ön sıralarda yer alır?
Doğal gaz
II. Güneş enerjisi
A) I ve II
III. Petrol
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
IV. Rüzgâr
V. Kömür
VI. Nükleer enerji
Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangileri çevreci enerji kaynaklarındandır?
A) I, II ve III
B) I, II ve IV
D) II, IV ve VI
11.
I.
R
İ
T
Doğal gaz
II. Linyit
C) I, III ve V
III. Akarsu
E) IV, V ve VI
IV. Petrol
Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde, yukarıda verilen
enerji kaynaklarından hangilerinin maliyeti daha yüksektir?
K
E
A) I ve II
N
R
Ö
Son yıllarda Türkiye’de enerji üretiminde ve ısınmada doğal
gazın payı artış göstermiştir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğal gazın taşınmasının kolay olması
B) Doğal gaz kaynaklarımızın bol olması
D) I ve IV
Körfez Yayınları
8.
12.
C) Doğal gazın ucuz olması ve çevreyi daha az kirletmesi
D) Doğal gazın yenilenebilen bir enerji olması
B) I ve III
C) II ve III
E) III ve IV
Fosil yakıtların kullanıldığı termik santrallerde çevre kirliliği
fazla olur.
Buna göre, aşağıdaki termik santrallerden hangisinin
daha az çevre kirliliğine neden olduğu söylenebilir?
E) Doğal gazın diğer enerji kaynaklarına göre daha fazla
enerji üretmesi
A) Soma (Manisa)
B) Oymapınar (Antalya)
C) Yatağan (Muğla)
D) Afşin-Elbistan (Kahramanmaraş)
D) Çatalağzı (Zonguldak)
9.
Bursa Eskiþehir Kütahya
Bölgesi
Elazýð Guleman
Bölgesi
13.
Muðla Fethiye Köyceðiz
Bölgesi
Bir madenin ekonomik olarak işletilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?
A) Maden rezervinin yüksek olması
B) Tenör oranın yüksek olması
Yukarıdaki haritada aşağıdaki madenlerden hangisinin
çıkarıldığı bölgeler gösterilmiştir?
A) Krom
B) Demir
1.C
D) İş gücünün yeterli olması
C) Bakır
D) Kurşun
Test 09 CA
C) Ulaşım koşullarının elverişli olması
E) Rezervin yüzeye yakın olması
E) Gümüş
2.A
3.A
4.B
5.C
6.A
7.B
8.C
9.B
10.C
11.A
12.C
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
Aşağıdaki madenlerden hangisi enerji üretiminde kullanılmaz?
A) Uranyum
B) Bakır
5.
O OD
OD
C) Petrol
D) Taş kömürü
O
£
D
E) Linyit
£
O
£
O
O
£
OD
2.
R
İ
T
Δ
B) Güllük
D) Erdek
3.
C) Çandarlı
E) İzmit
Oran (%)
X
98.68
49.74
Y
39.57
16.77
Kömür
57.77
29.09
Diðer
10.14
0.62
Fuel oil
7.46
3.78
Ο
Kâğıt
Çimento
K
E
N
R
Ö
Miktar (milyar kwh)
A) Cam
Aşağıdaki tabloda 2008 yılı verilerine göre Türkiye’de üretilen elektriğin kaynaklara göre dağılışı gösterilmiştir.
Kaynak
O
Yukarıdaki haritada Δ , , Ο işaretleriyle gösterilmiş
olan sanayi kuruluşları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdaki körfezlerin hangisinde, sanayi tesislerinden
kaynaklanan çevre kirliliği nedeniyle deniz turizmi daha az gelişmiştir?
A) Gemlik
11
Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
6.
B) Kâğıt
Petrol rafinerisi
İlaç
C) Otomotiv
Çimento
Tekstil
D) Demir-çelik
İlaç
Gübre
E) Çimento
Petrol rafinerisi
Otomotiv
Kâğıt: İzmir, Zonguldak, Giresun, Kastamonu, Muğla, Mersin, Balıkesir
Kereste : Bartın, Sinop, Düzce, Ordu, Rize, İnegöl
Yukarıdaki tabloda X ve Y ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Yukarıda kağıt ve kereste üretiminin yapıldığı başlıca merkezler verilmiştir.
Y
Kâğıt ve kereste üretiminin genel olarak kıyılarda yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
X
A) Doğal gaz
Güneş
B) Hidrolik
Rüzgâr
C) Rüzgâr
Doğal gaz
D) Doğal gaz
Hidrolik
E) Hidrolik
Doğal gaz
A) Üretilen ürünlerin deniz yoluyla taşınmasının daha
ucuz olması
B) Tüketici nüfusun kıyılarda daha fazla olması
C) Kıyılardaki iklimin orman yetişmesine daha uygun olması
D) Kıyılarda ekonomik kaynakların sınırlı olması
E) Mobilya sektörünün kıyılarda gelişmiş olması
4.
Ülke ekonomisi için son derece önemli olan sanayinin geliştirilmesi bazı çalışmaları gerektirir.
Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri olamaz?
A) Tüketimi teşvik etmek
B) Nitelikli iş gücü yetiştirmek
C) Ucuz ve bol enerji sağlamak
D) Üretimde verimi artıracak işletmeciler yetiştirmek
E) Üretim kapasitesini pazar ihtiyacına göre belirlemek
7.
Güneş enerjisinden sıcak su elde etmek amacıyla evlerin çatılarına konulan panellerden aşağıdaki bölgelerden hangisi daha fazla yararlanmaktadır?
A) Akdeniz
D) İç Anadolu
B) Marmara
E) Karadeniz
C) Ege
11
Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
8.
12.
Aşağıda bazı şehirler ve bu şehirlerde yer alan maden endüstri tesisleri eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde ham maddeye yakınlık etkili olmamıştır?
A) İskenderun – Demir–çelik
A) Bursa - İpekli dokuma sanayi
B) Seydişehir – Alüminyum
B) Batman - Petro kimya sanayi
C) Bandırma – Bor ve boraks
C) İzmit - Gübre sanayi
D) Samsun
– Kükürt
D) Kars - Süt sanayi
E) Antalya
– Ferro–krom
E) Zonguldak - Kâğıt sanayi
13.
9.
I. İzmir
R
İ
T
Aşağıda Akdeniz Bölgesi’nde yer alan bazı şehirler ve bu
şehirlerdeki sanayi kolları eşleştirilmiştir.
I.
İskenderun – Demir - Çelik
II. Muğla
II. Muğla – Pamuklu dokuma
III. İskenderun
III. Batman – Petro - Kimya
IV. Kırklareli
K
E
IV. Denizli – Tekstil
Yukarıda verilen illerden hangilerinin gelişmesinin temelinde sanayi yer alır?
A) I ve II
B) I ve III
V. Konya – Şeker
Buna göre, yukarıdaki şehir ve sanayi kolu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
C) II ve III
10.
E) III ve IV
B) Şeker
D) Pamuklu dokuma
A) I
14.
Aşağıdaki sanayi ürünlerinden hangisinin ham maddesinin üretimi iklimden etkilenmez?
A) Porselen
11.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
D) II ve IV
B) II
C) III
D) IV
E) V
Aşağıdakilerden hangisinin, Türkiye’de sanayi faaliyetlerini olumlu yönde etkilediği savunulamaz?
A) Maden çeşitliliğinin fazla olması
C) Makarna
B) Ortalama yükseltinin fazla olması
E) Konserve
C) Tarım alanlarının verimli olması
D) İş gücünün fazla ve ucuz olması
E) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin endüstri alanında
sürekli gelişmesinin göstergelerinden biri değildir?
15.
A) Endüstri kuruluşlarının sayısının sürekli artması
B) Sanayi sektöründe çalışan nüfusun sürekli artması
C) Endüstri kuruluşlarında tüketilen enerjinin sürekli artması
Aşağıda verilen doğal kaynaklardan hangisinin dış alımının azalması, Türkiye’nin dış ticaret açığının da azalmasına neden olur?
D) Bölgelere göre endüstri tesislerinin sayısının farklı olması
A) Taş kömürü
E) Ticaret gelirlerinde endüstriyel ürünlerden elde edilen
payın sürekli artması
Test 10 CA
1.E
2.C
3.E
4.D
5.A
Bazı doğal kaynaklar yönünden Türkiye’nin fakir olması ve
bu kaynakların yoğun olarak kullanılması dış ticareti olumsuz yönde etkilemektedir.
B) Linyit
D) Petrol
6.B
7.D
8.A
9.A
10.B
C) Demir
E) Bakır
11.D
12.B
13.E
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
2.
12
Türkiye’de Doğal Afetler 1
Doğal olayların afete dönüşmesinde beşerî faktörlerin de
etkisi vardır.
4.
Türkiye’de depremlerden sonra en büyük ekonomik kayıplara neden olan doğal afetlerden biri de sel ve taşkınlardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal felaketlere
neden olabilecek beşeri faktörler arasında yer almaz?
Türkiye’de sel ve taşkın olaylarının sıkça etkili olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Plansız kentleşme
A) Arazinin yanlış kullanılmasının
B) Tarım alanlarına sanayi tesislerinin kurulması
B) Sel - taşkın riski olan yerlerin yerleşmeye açılmasının
C) Ekolojik dengenin bozulması
C) Akarsu boylarının kısa olmasının
D) Yer şekillerinin engebeli olması
D) Akarsu yataklarına çöp ve moloz dökülmesinin
E) Akarsu vadilerine yerleşme
E) Akarsu yataklarının daraltılmasının
R
İ
T
K
E
Aşağıdaki grafikte Türkiye’de görülen doğal afetlerin oranları gösterilmiştir.
5%
5.
4%1%
N
R
Ö
Çýð
Orman yangýnlarý
14%
Kaya düþmesi
Sel
61%
15%
Heyelan
Deprem
Türkiye’de heyelan olayları (Kütle hareketleri) özellikle Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelmektedir.
Karadeniz Bölgesi’nde heyelan olaylarının fazla olmasında,
I. arazi eğiminin fazla olması,
II. bitki örtüsünün orman olması,
III. yağışın fazla olması
Türkiye’de görülen doğal afetlerin büyük çoğunluğunun depremlere ait olmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
A) Arazinin kimyasal tortul kayaçlardan oluşması
B) Yüz ölçümünün küçük olması
C) Alp–Himalaya deprem kuşağında bulunması
D) Bitki örtüsünün seyrek ve cılız olması
E) Plansız kentleşmenin fazla olması
6.
Türkiye topraklarının büyük bölümü birinci dereceden deprem bölgesinde yer alır.
I
3.
V
Türkiye’de Kuzey Anadolu Fayı, Batı Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı olmak üzere üç büyük fay hattı vardır. Bu
alanlarda deprem riski yüksektir.
Buna göre, aşağıdaki yörelerden hangisi Türkiye’deki
birinci derece deprem kuşakları üzerinde yer almaz?
A) Kocaeli Yarımadası
B) Gelibolu Yarımadası
C) Taşeli Yöresi
D) Karaburun Yarımadası
E) Antakya Yöresi
IV
II
III
Buna göre, yukarıdaki verilen merkezlerden hangisinde deprem tehlikesi daha fazladır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
12
Türkiye’de Doğal Afetler 1
7.
11.
Türkiye’de orman yangınları daha çok Akdeniz ikliminin
etkili olduğu alanlarda meydana gelmektedir.
Aşağıdaki şekilde, dağlık bir yörede kurulmuş olan köy ile
yörenin jeolojik yapısı gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde orman yangınları daha az görülür?
A) Taşeli Platosu
B) Rize çevresi
C) Menteşe Yöresi
D) Teke Platosu
E) Karaburun Yarımadası
Şekilde verilen köyün karşı karşıya olduğu doğal felaket düşünüldüğünde bu köyün aşağıdaki şehirlerden
hangisinde bulunma ihtimali daha yüksektir?
R
İ
T
A) Trabzon
B) Kırşehir
C) Mardin
D) Manisa
8.
Aşağıdaki bölümlerin iklim ve doğal koşulları dikkate
alındığında, hangisinde kuraklığa bağlı doğal felaket görülme riski daha yüksektir?
K
E
12.
A) Güney Marmara
B) Orta Fırat
C) Orta Karadeniz
D) Yukarı Sakarya
E) Kıyı Ege
Aşağıda verilen illerin yer şekilleri ve iklim özellikleri
göz önüne alındığında, hangisinde çığ oluşma ihtimali
daha fazla olduğu söylenebilir?
A) Balıkesir
N
R
Ö
Yamaçlarda yapılan kazılar, bitki örtüsünün tahrip edilmesi
yer altı ve yer üstü sularının etkileri toprak ve kayaların kütle
hâlinde yer değiştirmesine neden olmaktadır.
II
III
I
C) Şanlıurfa
Körfez Yayınları
9.
13.
B) II
C) III
D) IV
D) Bingöl
E) Edirne
Türkiye’de heyelan olaylarının %65’i ilkbaharda yaşanır.
I. ilkbahar yağışlarının fazla olması,
II. kar erimelerinin başlaması,
III. gündüz sürelerinin uzaması,
etmenlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen
merkezlerden hangisinde kütle hareketlerine daha az
rastlanır?
A) I
B) Konya
Bu durumun ortaya çıkmasında,
V
IV
E) Niğde
B) Yalnız II
D) I ve II
E) V
14.
C) Yalnız III
E) I ve III
Türkiye’de meydana gelen sel ve taşkın afetlerinin sıklık ve
şiddetinde, arazinin hatalı kullanımının rolü büyüktür.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sel ve taşkına neden olan hatalı arazi kullanımına örnek gösterilemez?
A) Sel ve taşkın riski olan yerlerin yerleşime açılması
10.
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin Türkiye’de görülme ihtimali daha azdır?
B) Kuru dere yataklarının doldurularak yol hâline getirilmesi
A) Deprem
B) Volkanizma
C) Tarım alanlarının nadasa bırakılması
C) Sel - taşkın
D) Kütle Hareketleri
D) Akarsu yataklarına çöp ve moloz dökülmesi
E) Akarsu havzaları içine sanayi tesisleri kurulması
E) Çığ
Test 11 CA
1.B
2.E
3.D
4.A
5.C
6.C
7.A
8.D
9.B
10.A
11.D
12.A
13.B
14.B
15.D
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
13
Türkiye’de Doğal Afetler 2
Türkiye’de çığ ve heyelan gibi doğal afetlerin yoğun
olarak görüldüğü bölgelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Aşağıdaki haritada Türkiye’de orman yangınlarının en yoğun olarak yaşandığı yerler gösterilmiştir.
A) Modern tarım yöntemlerinin gelişmiş olması
B) Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması
C) Ulaşım imkânlarının gelişmiş olması
D) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
R
İ
T
E) İklim çeşitliliğinin fazla olması
Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen
yerlerde orman yangınlarının fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Toprakların tarıma elverişli olması
2.
K
E
Aşağıda verilen doğal afet ve oluşum nedeni eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
B) Yıllık sıcaklık farkının az olması
C) Arazinin karstik yapıda olması
Doğal afet
A) Deprem
D) Yaz kuraklığının belirgin olması
Jeolojik yapı
N
R
Ö
B) Orman yangını
3.
Oluşum nedeni
İklim özellikleri
C) Sel ve taşkın
Yağış miktarı
D) Heyelan
Ekvator’a göre konum
E) Çığ
Yer şekilleri
E) Kış sıcaklıklarının yüksek olması
5.
Türkiye’nin jeolojik yapısı gözönüne alındığında, aşağıdaki yerlerin hangisinde tektonik deprem olma olasılığı daha fazladır?
Aşağıdaki haritada Türkiye’de etkili olan bir doğal afetin en
fazla etkili olduğu yerler gösterilmiştir.
Kuvvetli
etkili
olduðu
yerler
Tektonik depremler yer kabuğundaki kırık hatları boyunca
oluşan titreşim hareketleri sonucunda meydana gelir.
A) Ergene Ovası
B) Konya Ovası
C) Taşeli Platosu
D) Obruk Platosu
E) Büyük Menderes Ovası
Orta derecede
etkili olduðu yerler
6.
Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’de çığ afetinin en fazla yaşandığı bölgedir.
Bu durumun ortaya çıkmasında,
I.
Deprem
I.
II. Kuraklık
engebe ve yükseltinin fazla olması,
II. yüz ölçümünün geniş olması,
III. Heyelan
IV. Erozyon
III. karasal iklim koşullarının yaşanması,
Haritada gösterilen bölgelerde etkili olan doğal afetler,
yukarıda verilenlerden hangileri olabilir?
IV. ulaşım imkânlarının gelişmemiş olması
A) I ve II
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
etmenlerinden hangileri etkili olmamıştır?
B) I ve III
D) II ve IV
C) I ve IV
E) III ve IV
13
Türkiye’de Doğal Afetler 2
7.
10.
Aşağıdaki resimlerde bazı doğal afetler verilmiştir.
Aşağıdaki şehirlerin yüzey şekilleri dikkate alındığında
hangisinde çığ oluşma ihtimali daha düşüktür?
A) Malatya
B) Erzurum
E) Konya
I. volkanizma
C) Bitlis
D) Sivas
II. hortum
11.
Türkiye’de zaman zaman deprem yaşanmasının temel
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
R
İ
T
A) Kuzey Yarım Küre’de yer alması
B) İklim çeşitliliğinin fazla olması
C) Levha sınırlarına yakın bir bölgede yer alması
III. sel
IV. deprem
D) Ortalama yükseltinin fazla olması
Yukarıdaki doğal afetlerin oluşum koşulları ve Türkiye’nin doğal şartları dikkate alındığında hangilerinin
Türkiye’de görülme olasılığı daha yüksektir?
B) I ve III
D) II ve IV
8.
K
E
C) I ve IV
E) III ve IV
N
R
Ö
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de orman yangınlarına neden olan faktörlerden biri değildir?
A) Yıldırım düşmesi
B) İhmâl ve dikkatsizlik
Körfez Yayınları
A) I ve II
E) Dağların doğu - batı doğrultulu olması
12.
I
C) Deprem ve heyelan
D) Kasıt ve art niyet
E) Yaz sıcaklığı
9.
II
III
Aşağıda verilen doğal afet ve yaygın olarak görüldüğü
il eşleştirilmelerinden hangisi yanlıştır?
IV
13.
I
II
A) Deprem
Erzincan
B) Sel ve taşkın
Edirne
C) Orman yangını
Muğla
D) Heyelan
Konya
E) Çığ
Bingöl
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de etkili olan erozyonu oluşturan beşerî etmenlerden biri değildir?
V
A) Anız örtüsünün yakılması
B) Toprağın eğim yönünde sürülmesi
Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanlardan hangisinde deprem olasılığı diğerlerine oranla daha düşüktür?
A) I
Test 12 CA
B) II
1.D
C) III
2.C
3.C
D) IV
4.C
C) Toprağın nadasa bırakılması
D) Meralarda aşırı otlatma yapılması
E) V
5.E
6.D
E) Yükselti ve engebenin fazla olması
7.B
8.B
9.A
10.B
11.A
12.D
13.B
14.C
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
14
Kültür Küresel Ticaret
Aşağıdakilerden hangisi, kültürü oluşturan manevi unsurlardan biri değildir?
5.
Türkler çok gelişmiş devlet sistemine ve düzenine sahiptirler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkler’in Orta Asya’da yaptığı bir faaliyet değildir?
A) Ahlak kuralları
B) Örf ve adetler
C) Hukuk kuralları
A) İlk kumaşı kullanmaları
D) Dünya görüşü
B) Atı evcilleştirmeleri
E) Simgeler
C) Demiri kullanmaları
R
İ
T
D) Tarım aletlerini kullanmaları
E) Kâğıt parayı kullanmaları
2.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülke halkının hayat tarzını
ve yaşam biçimini belirleyen etkenlerden biri değildir?
K
E
A) Ekvator’a göre konumu
B) Ortalama yükseltisi
C) Denize göre konumu
N
R
Ö
D) Greenwich’e göre konumu
E) İklim özellikleri
3.
6.
Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün bir özelliği
değildir?
A) Karasal bir kültür olması
B) İnsan sevgisini ve dünya barışını esas alması
C) Tarım ve hayvancılığın gelişmesi
D) Hem göçebe hem de yerleşik hayat tarzı bulunması
E) Deniz ticaretinin çok gelişmesi
Ülkelerin gelenekleri, yeme-içme, giyim-kuşam, müzik,
mimari, din ve dil gibi özelliklerinin incelenmesi aşağıdakilerden hangisinin konusudur?
A) Matematik coğrafya
B) Fiziki coğrafya
7.
Türk kültürünün aşağıdaki bölgelerden hangisini etkilediği savunulamaz?
C) Ekonomik coğrafya
4.
D) Kültürel coğrafya
A) Orta Asya
B) Orta Doğu
E) Siyasi coğrafya
C) Balkanlar
D) Kuzey Afrika
E) Güney Amerika
Kültür; ülkelerin yaşam tarzı haline gelen değerlerinin bütünüdür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan
unsurlar arasında gösterilemez?
8.
Aşağıdakilerden hangisi, kültürü oluşturan maddi unsurlardan biri değildir?
A) Yüz ölçüm
A) Coğrafi Konum
B) İklim özellikleri
B) Su özellikleri
C) Din ve inançlar
C) Komşu kültürler
D) Toprak özellikleri
D) Toprak özellikleri
E) Hukuk kuralları
E) İklim özellikleri
14
Kültür Küresel Ticaret
9.
13.
Aşağıdaki ekonomik kaynak ve ülke eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
Ulaşım sistemlerindeki teknolojik ve yapısal gelişmeler, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmesinde daha çok etkili olmuştur?
A) Pamuk - Özbekistan
A) Ticaret
B) Doğal gaz - Rusya
B) Hayvancılık
D) Turizm
C) Orman ürünleri - Kongo
C) Tarım
E) Madencilik
D) Taş kömürü - Çin
E) Pirinç - Suudi Arabistan
14.
10.
Dünya üzerinde ticaretin gelişmesini sağlayan ham madde,
üretim ve pazar alanları vardır.
R
İ
T
Dünyadaki ülkeler birbirleri ile değişik malların alış - verişini yaparak ticareti geliştirirler.
Ülkeler arasında ticaret yapılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
V
A) Ülkeler arası ilişkileri geliştirmek
C) Ülkedeki fazla malların tüketilmesini sağlamak
Yukarıdaki haritada gösterilen alanlardan hangisinde
sanayi önemli bir ekonomik faaliyet değildir?
N
R
Ö
E) Ülke kaynaklarını kullanmayarak diğer ülke kaynaklarından faydalanmak
Körfez Yayınları
D) Kendi ülkesinde üretilmeyen malları almak, ürettiği bazı
malları satmak
11.
A) I
15.
Dünyada belli bölgelerde üretim, ham madde ve pazar
alanları vardır.
Buna göre, aşağıdaki alanlardan hangisinde sanayi
üretimi en fazladır?
A) Güney Asya
B) Orta Avustralya
D) Orta Doğu
B) II
B) Kuzey Amerika
C) Orta Doğu
D) Balkanlar
E) Afrika
Aşağıda bazı üretim malları ve bunların dünya üzerinde yoğun olarak üretildiği ülkeler verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
A) Büyük pazarların bulunması
A) Petrol – ABD
B) Ticaret yollarının yaygın olması
B) Yün – Kongo
C) Deniz oranının az olması
C) Balık – Japonya
D) Sanayi alanlarının yaygın olması
D) Pirinç – Çin
E) Tüketici nüfusun yoğun olması
E) Altın – Güney Afrika
2.D
E) V
A) Latin Amerika
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedeni değildir?
1.B
D) IV
E) Orta Asya
Dünyada ticaretin yoğunlaştığı bölgeler genellikle Kuzey
Yarım Küre’de yer almaktadır.
Test 13 CA
C) III
Aşağıdaki yerlerden hangisi dünya petrol üretiminde
söz sahibi değildir?
C) Batı Avrupa
16.
12.
I
K
E
B) Ülke tanıtımına katkıda bulunmak
IV
II
III
3.D
4.D
5.E
6.D
7.E
8.C
9.E
10.D
11.C
12.D
13.E
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
15
Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi: Turizm
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Yedi Harikası olarak bilinen tarihi eserler içinde günümüze kadar varlığını sürdürmüştür?
5.
I. İspanya
II. Fransa
III. Türkiye
A) Artemis Tapınağı
B) Keops Piramitleri
C) İskenderiye Feneri
D) Rodos Heykeli
Yukarıda verilen ülkelerin gelen turist sayısı en fazla
olandan en az olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?
E) Babil’in Asma Bahçeleri
A) I, II ve III
B) I, III ve II
R
İ
T
D) II, III ve I
2.
Dünya’nın Yedi Harikası olanak bilinen sanat eserlerinin Akdeniz çevresindeki ülkelerde toplanmasının
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
K
E
A) İklim koşullarının bu alanlarda elverişli olması
6.
B) İlk uygarlıkların ve medeniyetlerin bu bölgede kurulması
C) Yer şekillerinin savunmaya elverişli olması
N
R
Ö
D) Tarımsal faaliyetlerin bu alanlarda yoğunlaşması
E) Yer altı kaynakları bakımından zengin olmaları
3.
B) Roma
D) Kudüs
4.
C) Haberleşme
E) Ulaşım
Aşağıdakilerden hangisi turizmin ekonomiye katkısına
örnek gösterilemez?
A) Ulusal gelire katkıda bulunur.
Aşağıdaki şehirlerden hangisinde turizm faaliyetleri
doğal güzelliklere bağlı olarak gelişmiştir?
A) Kahire
B) Tarım
D) İnşaat
Bir yerde turizm faaliyetleri doğal ya da beşerî nedenlere
bağlı olarak gelişebilir.
E) III, II ve I
Turizmin geliştiği bir bölgede aşağıdakilerden hangisinde bir gelişme görülmez?
A) Ticaret
7.
C) II, I ve III
B) İstihdamı artırır.
C) Alt yapının gelişmesinde rol oynar.
C) Mekke
D) Ulaşım koşullarının gelişmesini sağlar.
E) Antalya
E) İthalatı artırır.
Her bölgenin kendine özgü turizm faaliyetleri vardır.
Buna göre, Denizli’nin Pamukkale yöresinde turizmin
gelişmesinde,
I. tarihî değerler,
II. doğal oluşumlar,
B) Doğal bitki örtülerinin farklı olması
gibi faaliyetlerden hangileri etkili olmamıştır?
B) Yalnız II
D) I ve II
Fransa ve Arjantin’de turizm faaliyetlerinin yılın farklı
dönemlerinde artış göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelişmişlik seviyelerinin farklı olması
III. deniz turizmi
A) Yalnız I
8.
C) Yalnız III
E) II ve III
C) Ortalama yükseltilerinin farklı olması
D) Bulundukları kıtaların farklı olması
E) Bulundukları yarım kürelerin farklı olması
15
Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi: Turizm
9.
13.
İnsanları turizm faaliyetlerine yönelten çeşitli faktörler vardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi turizm faaliyetlerine neden olan faktörlerden biri değildir?
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin turizmden kazandığı
gelir daha yüksektir?
A) ABD
B) Fransa
C) İspanya
D) Norveç
E) İtalya
A) Sportif aktiviteler
B) Sağlık ve dinlenme ihtiyaçları
C) Farklı iklim özelliklerinde yaşama isteği
D) Tarihî ve kültürel değerleri tanıma
14.
E) Doğal güzellikleri görme
Bir ülkede;
I. doğal güzelliklerin fazla olması,
II. sportif faaliyetlerin yaygın olması,
III. kongre ve toplantıların yapılması
10.
R
İ
T
aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisini daha fazla
geliştirir?
Turizm ekonomik ve sosyal gelişmişlik sağlar.
I. İstihdam oluşturması
A) Turizm
II. Alt ve üst yapı hizmetlerinin gelişmesi
B) Sanayi
D) Tarım
III. Maden kullanımını arttırması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’deki turizm faaliyetlerinin ekonomiye katkı sağladığının göstergesidir?
C) I ve II
N
R
Ö
11.
E) III ve IV
15.
Körfez Yayınları
B) Yalnız II
D) II ve III
E) Hayvancılık
K
E
IV. Tarımsal nüfus yoğunluğunu azaltması
A) Yalnız I
C) Ticaret
Afrika’daki ulusal parklar oldukça büyük ve doğal güzellik
bakımından zengindir.
Bu parkların son yıllarda tehdit altında olmasının temel
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim değişiklikleri
Uluslararası ilişkilerin gelişmesinde turizmin rolü fazladır.
B) Nüfus artış hızının fazla olması
Buna göre, uluslararası ilişkilerin gelişmesinde turizmin en önemli etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
C) İnsanların bu bölgedeki hayvanları avlaması
D) Sanayi artıklarının çevreyi kirletmesi
A) Semavi dinlerin yayılmasını sağlar.
E) Yağış rejiminin değişmesi
B) Ülkelerin ticareti gelişir.
C) İnsanların hayat standartları yükselir.
D) İnsanlar birbirlerini tanır, barışa katkı sağlar.
E) Ülkelerin nüfus yoğunluğu azalır.
12.
16.
Turizmin,
–
ekonomik,
–
politik,
İstanbul’da Ayasofya
–
ekolojik,
–
İzmir’de Meryem Ana Kilisesi
–
sosyal ve kültürel
–
Antakya’da St. Pierre Kilisesi
etkilerinin aşağıdakilerden hangisinde örneği yoktur?
–
Türkiye’de yukarıdaki tarihî ve kültürel yerlerin bulunması aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisininin
gelişmesini sağlamıştır?
A) Turizm iç ve dış ödemeler dengesini sağlar
A) Ticaret
D) Farklı kültürlerin birbirini tanımasını sağlar
B) Sanayi
1.E
2.D
C) Okuma-yazma oranının artmasını sağlar
C) Ulaşım
D) Turizm
Test 14 CA
B) Doğal çevrenin korunmasını sağlar
E) Tarım
3.D
4.A
5.C
E) Uluslararası barışı ve dostluğu sağlar
6.E
7.E
8.C
9.E
10.D
11.C
12.C
13.A
14.E
15.D
16.B
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
5.
–
Appalaş ve Kayalık dağları önemli yükseltilerdir.
–
Modern tarımın temsilcisidir.
II. Petrol
–
Yellowstone Ulusal Parkı bu ülkede bulunur.
III. Fosfat
–
İklim çeşitliliği fazladır.
IV. Taş kömürü
A) Nijerya
B) ABD
I.
R
İ
T
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) İspanya
6.
III. Nijerya
N
R
Ö
IV. İtalya
E) III ve IV
K
E
Fransa
II. ABD
Aşağıdakilerden hangisi, Nijerya'nın genel özelliklerinden biri değildir?
A) Geçim tipi tarımsal faaliyetler yapılması
B) Tropikal kuşakta bulunması
Yukarıdaki verilen ülkelerden hangilerinde iklim çeşitliliği daha fazladır?
C) Sanayinin gelişmemiş olması
A) I ve II
E) Ham madde ithalatının fazla olması
B) I ve III
E) III ve IV
Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Akdeniz iklimi görülmez?
A) ABD
B) Fransa
D) Türkiye
D) Nüfus artış hızının yüksek olması
C) II ve III
D) II ve IV
3.
Niyombit
A) I ve II
C) Fransa
D) İtalya
I.
Yukarıdaki verilen madenlerden hangilerinde Nijerya
rezerv bakımından zengin bir ülkedir?
Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
2.
16
Ülkeleri Tanıyalım (İtalya, Fransa, Nijerya ve ABD)
7.
C) İtalya
Fransa’da yer alan bazı akarsuların ulaşım ve taşımacılıkta kullanılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Denge profillerine ulaşmış olmasıyla
E) Nijerya
B) Nüfus yoğunluğunun fazla olmasıyla
C) Okyanus kıyısında yer almasıyla
D) Sanayinin gelişmiş olmasıyla
E) Ulaşımın gelişmiş olmasıyla
4.
–
Apenin Yarımadası’nda yer alır.
–
En büyük adaları Sicilya ve Sardinya’dır.
–
En önemli tarım alanı Po Ovası’dır.
–
Akdeniz kıyısında yer alır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fransa
D) Yunanistan
B) İspanya
E) Hırvatistan
C) İtalya
8.
İtalya’yı Sicilya Adası’ndan ayıran boğaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dover
B) Cebelitarık
D) Hürmüz
C) Messina
E) Malakka
16
Ülkeleri Tanıyalım (İtalya, Fransa, Nijerya ve ABD)
9.
13.
Aşağıdakilerden hangisi, tarımın modern yöntemlerle
yapıldığı ülkelerden biri değildir?
A) İtalya
B) Fransa
ABD’nin doğusunda yer alan Appalaş Dağları ile, batısında yer alan Kayalık Dağları’nın kuzey-güney yönünde uzanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
C) Hollanda
D) ABD
A) Yükseltinin fazla olması
E) Nijerya
B) Levhaların doğu-batı yönünde sıkıştırması
C) Kuzey Yarım küre’de yer alması
D) Deprem kuşağı üzerinde yer alması
E) İklim çeşitliliğinin fazla olması
10.
İtalya’da gelgit genliğinin az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
R
İ
T
A) Yarımada ülkesi olması
B) Sanayinin gelişmiş olması
14.
C) İç denize kıyısı olması
Aşağıdaki ülkelerden hangisi iklim özellikleri yönüyle
Türkiye’ye daha çok benzer?
D) Akdeniz iklim özellikleri görülmesi
A) İngiltere
E) İnanç turizminin gelişmiş olması
B) İtalya
K
E
N
R
Ö
11.
Nijerya'nın güneyinde yıl boyunca sıcaklık ve yağış ortalamalarının yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ekvatoral iklim görülmesi
B) Toprak çeşitliliğinin fazla olması
C) Orman bakımından zengin olması
Körfez Yayınları
D) Nijerya
15.
C) Fransa
E) Hollanda
Aşağıdakilerden hangisi, ABD’de yapılan tarımsal faaliyetlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Tarımsal faaliyetler büyük çiftliklerde yapılır.
B) Modern tarım yöntemleri kullanılır.
C) Tarımda çalışan nüfus oranı yüksektir.
D) Tarım ürünleri dış satımı fazladır.
D) Tarım ürün çeşitliliğinin fazla olması
E) Tarımsal ürün çeşidi fazladır.
E) Platoluk ve ovalık alanların geniş yer kaplaması
12.
I.
16.
Etna ve Venüz önemli aktif yanardağlarıdır.
II. Otomotiv sanayisi gelişmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Fransa ve İtalya’nın ortak
özelliklerinden biri değildir?
III. Atlas Okyanusu’na kıyısı vardır.
A) Sanayinin gelişmiş olması
IV. Dünya'da en çok turist çeken ülkedir.
B) Okyanusa kıyısı olması
Yukarıda verilenlerden hangileri İtalya'nın özelliklerinden biri değildir?
C) Akdeniz iklim özellikleri görülmesi
A) I ve II
E) Yer altı kaynakları bakımından fakir olması
B) I ve IV
D) II ve IV
Test 15 CA
1.B
D) Turizminin gelişmiş olması
C) II ve III
E) III ve IV
2.B
3.E
4.C
5.C
6.B
7.E
8.E
9.C
10.C
11.D
12.D
13.A
14.A
15.B
16.C
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
17
Küresel ve Bölgesel Örgütler
Aşağıdaki örgütlerden hangisinin üye sayısı daha azdır?
A) NAFTA
B) AB
5.
ABD
II. Kanada
III. Meksika
C) OECD
D) KEİB
I.
E) İKÖ
IV. Brezilya
Yukarıda verilen ülkelerden hangileri NAFTA'ya üye
değildir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
R
İ
T
D) I ve II
2.
Birleşmiş Milletler’in uluslararası sorunlarla ilgilenmek ve
Genel Kurul’a yardımcı olmak için bir çok yardımcı alt kuruluşu vardır.
B) UNICEF
D) WHO
3.
6.
C) IMF
E) OECD
N
R
Ö
Aşağıdaki küresel örgütlerden hangisinin kurulmasında ekonomik amaçlar ön planda yer almamıştır?
A) Dünya Bankası
B) Birleşmiş Milletler
C) Uluslararası Para Fonu
D) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
E) Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 10 geçici üye ile konseyin daimi üyeleri olan ülkelerden oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nin daimi üyeleri arasında yer almaz?
A) ABD
B) Rusya
D) İngiltere
4.
E) II ve IV
K
E
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’in yardımcı
alt kurumlarından biri değildir?
A) UNESCO
C) Yalnız IV
7.
A) Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü
C) Çin
B) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
E) İtalya
Karadeniz Ekonomik İş Birliği, 1990 yılında Türkiye'nin öncülüğünde başlayan çalışmalar, 25 Haziran 1992 tarihinde
İstanbul'da düzenlenen bir zirve toplantısında KEİ Deklarasyonu’nun imzalanması ile sonuçlanmış ve örgüt bu tarihte resmen işlerlik kazanmıştır.
OPEC’in açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Avrupa Ekonomik Topluluğu
D) İslam Ülkeleri Ekonomik İş Birliği Örgütü
E) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
8.
Türkiye’nin NATO’ya alınması için katılmak zorunda
kaldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vietnam Savaşı
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Karadeniz Ekonomik İş
Birliği’ne üye değildir?
B) I. Dünya Savaşı
C) II. Dünya Savaşı
A) Arnavutluk
B) Romanya
D) Rusya
C) Ermenistan
E) Polonya
D) Kıbrıs Savaşı
E) Kore Savaşı
17
Küresel ve Bölgesel Örgütler
9.
13.
Aşağıdakilerden hangisi, dünya çapında faaliyet gösteren çevre örgütlerinden biridir?
I.
Almanya
II. İspanya
A) NATO
B) BM
C) OPEC
D) Greenpeace
III. Norveç
E) KEİ
IV. İsviçre
Yukarıda verilen ülkelerden hangileri Avrupa Kıtası’nda yer aldıkları hâlde, Avrupa Birliği’ne üye değildir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
10.
Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerden biri değildir?
A) İtalya
B) Fransa
D) Vatikan
R
İ
T
C) ABD
E) İsrail
14.
E) III ve IV
Aşağıda verilen küresel ve bölgesel örgütlerden hangisinin kuruluş amacı dünya barışını korumaktır?
K
E
A) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
B) Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü
C) Uluslararası Para Fonu
I.
NATO
II. OPEC
III. İKÖ
IV. NAFTA
D) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
Körfez Yayınları
N
R
Ö
11.
E) Birleşmiş Milletler
Türkiye, yukarıda verilen küresel ve bölgesel örgütlerden hangilerine üye değildir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
12.
E) III ve IV
15.
–
Küresel ısınmanın önüne geçilmesi
–
Fosil yakıt kullanımının azaltılması
–
Doğal çevrenin korunması
Yukarıda verilen sorunlarla ilgili çalışma yapan örgütler arasında,
I.
Türkiye, Kore, Somali ve Bosna-Hersek’e aşağıdaki kuruluşlardan hangisine üye olduğu için asker göndermiştir?
NATO,
II. OECD,
III. BM,
A) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
IV. Greenpeace
B) Uluslararası Para Fonu
gibi kuruluşlardan hangileri yer alır?
C) Birleşmiş Milletler
D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
A) I ve II
E) Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü
Test 16 CA
1.B
2.A
3.E
4.C
5.A
B) I ve III
D) II ve IV
6.E
7.A
8.C
9.E
10.C
11.A
12.E
C) II ve III
E) III ve IV
13.B
14.C
15.C
16.B
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
I.
18
Doğal Kaynaklar ve Çevre 1
5.
Güneş
II. Petrol
Neolitik Çağ’da ormanlar farklı amaçlar için kullanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlardan biri değildir?
III. Nükleer
IV. Rüzgâr
A) Isınma
V. Kömür
B) Yemek pişirme
Yukarıdaki enerji kaynaklarından hangileri yenilenebilir niteliktedir?
C) Kil fırınlar için enerji üretme
A) I ve III
E) Turizm
B) I ve IV
C) II ve V
D) III ve IV
2.
B) Doğal gaz
D) Petrol
3.
R
İ
T
E) IV ve V
K
E
Aşağıdakilerden hangisi sanayi çağında önemi artan
doğal kaynaklara örnek olarak gösterilemez?
A) Demir
D) Ulaşım
6.
Özellikle taşkın ovalarındaki yerleşmelerin sık sık sellere maruz kalmasında etkili olan beşerî faktör aşağıdakilerden hangisidir?
C) Kömür
E) Ormanlar
N
R
Ö
A) Barajların inşa edilmesi
B) İklimde meydana gelen bozulmalar
C) Yerleşim alanlarında akarsu yataklarının daralması
D) Akarsu rejimindeki düzensizlik
Aşağıdakilerden hangisi barajların faydalarında birisi
değildir?
A) Yenilenebilir enerji üretimine imkân vermesi
E) Bitki örtüsünün cılız olması
B) Çevre kirliliğine neden olmayan enerji üretimine imkân
sağlaması
C) Sadece bakım masrafı istediği için ucuz bir enerji kaynağı olması
7.
D) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere imkân vermesi
E) Deprem görülme ihtimalini azaltması
4.
Ülkelerin içinde bulundukları coğrafi koşullar bazı doğal
kaynakların önemini artırmıştır.
Doğal kaynaklar içinde suyun önemi aşağıdaki ülkelerden hangisinde en fazladır?
A) Rusya
B) Hindistan
D) İsrail
C) Kanada
E) Norveç
Nil Nehri üzerinde kurulan ve mühendislik harikası olarak
nitelenen Aswan Barajı bir çok çevre problemine de neden
olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu problemlerden biri değildir?
A) Sel baskınları ve taşkınlar artmıştır.
B) Salgın hastalıklarda artış olmuştur.
C) Taşkın ovalarının gelişimi durmuştur.
D) Akdeniz’de balık tür ve popülasyonunda değişme olmuştur.
E) Tarım topraklarında tuz birikimi artmış, çoraklaşma olmuştur.
8.
Doğal kaynakların sınırlı olduğu ülkelerde teknoloji ve bilimin gelişmesiyle eldeki kaynaklardan en üst seviyede yararlanma yoluna gidilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, doğal kaynakların sınırlı olduğu ülkelerden biri değildir?
A) Hollanda
B) Belçika
D) Kanada
C) Japonya
E) İsrail
18
Doğal Kaynaklar ve Çevre 1
9.
13.
Paleolitik (Kaba Taş Çağı) Çağ’da insanoğlu hayvanları avlamak ve tehlikelerden korunmak için kesici aletlere ihtiyaç
duymuştur.
Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki taşlardan hangileri bu kesici aletlerin yapımında kullanılmıştır?
A) Kömür - Granit
B) Bazalt - Gnays
C) Yakut - Elmas
D) Mermer - Gabro
Keşif ve icatlar ile
yaşanan gelişmeler
E) Obsidyen - Çakmaktaşı
10.
14.
B) Tarımsal üretimi arttırmak
B) Buhar makinesinin icadı
Kömür
C) Gezip, görme isteği
Plajlar, dağlar
D) Gemi yapımının yaygınlaşması
Güneş enerjisi
E) Dinamonun icadı
Akarsular
R
İ
T
M.Ö. 1700’de Çin’de ısıtma aracı olarak, 1815’te Çekoslavakya Prag’da cadde aydınlatmasında kullanılan doğal kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Petrol
D) Nadas alanlarını azaltmak
N
R
Ö
Ormanlar farklı alanlarda kullanılan önemli bir doğal kaynaktır.
Körfez Yayınları
D) Kömür
E) İklimi ılımanlaştırmak
15.
B) Odun
C) Elektrik
E) Doğal gaz
Doğal kaynakların kullanımı sonucunda bazı çevre sorunları ortaya çıkmaktadır.
Son yüz yılda aşağıdakilerin hangisinde ağaç kullanımı
en fazla azalmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi açık işletmelerden kömür çıkarımı sonucu meydana gelen sorunlardan biri değildir?
A) Gemi yapımında
B) Kâğıt üretiminde
A) Drenajın değiştirilmesi
C) Mobilya yapımında
D) Yemek pişirmede
B) Ormanların tahrip edilmesi
C) Hayvanların zarar görmesi
E) Isınmada
12.
Tarım toprağı
K
E
C) Taşkınları kontrol etmek
Önemi artan
doğal kaynaklar
A) Bitkilerin kültür altına alınması
Aşağıdakilerden hangisi barajların yapılış amaçlarından biri değildir?
A) Elektrik üretmek
11.
Keşifler, icatlar ve meydana gelen gelişmeler bazı doğal
kaynakların önemini arttırmıştır.
D) Deniz seviyesinin değişmesi
E) Yer altı suyunun kirlenmesi
Özellikle sanayi devriminin sonucunda meydana gelen gelişmeler bir enerji kaynağı olan kömürün önemini artırmıştır.
16.
Aşağıdakilerden hangisinde enerji kaynağı olarak kömür kullanılmamıştır?
Afganistan, Irak ve Pakistan gibi ülkeler doğal kaynaklarını
yeterince kullanamamaktadır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Enerji üretiminde
A) Gelecekte kullanma düşüncesi
B) Gemilerde
B) Ekonomik gelişmelerinin yetersiz olması
C) Otomobillerde
C) İhtiyaçları olan madenleri dışarıdan almaları
D) Trenlerde
D) Tarım ve hayvancılığa daha fazla önem vermeleri
E) Demir - çelik endüstrisinde
E) Çevre kirliliğine önem vermeleri
Test 17 CA
1.A
2.E
3.E
4.E
5.C
6.B
7.B
8.E
9.D
10.D
11.D
12.D
13.E
14.E
15.E
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
19
Doğal Kaynaklar ve Çevre 2
Daha önce geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bir
yerde taş kömürünün bulunmasıyla bazı değişimler yaşanmıştır.
4.
Nükleer santrallerde ortaya çıkan radyoaktif atıklar
hangi yolla etkisiz hâle getirilir?
A) Yerin 1000 metre altına yer altı su kaynaklarından uzak
yerlere gömülür.
Aşağıdakilerden hangisi yaşanan bu değişimlerden biri
değildir?
B) Çevredeki en yakın su kaynağına bırakılır.
A) Maden ocağı ve demir-çelik fabrikası kurulmuştur.
C) Rüzgârlı günlerde atmosfere salınır.
B) Konut ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
D) Sıcaklığı –18 °C’ nin altında olan odalarda saklanır.
C) Tarım alanları ve meralar genişlemiştir.
E) Yağmurlu günlerde toprağa bırakılır.
R
İ
T
D) Yeni yollar ve otogar yapılmıştır.
E) Çevredeki bitki örtüsü tahrip edilmiştir.
K
E
5.
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi yeni doğal
kaynakların keşfinde ve mevcut kaynakların tüketiminde önemli bir rol oynar?
A) Ticaret
2.
N
R
Ö
Güneş enerjisinden faydalanma o bölgenin bulutluluk oranına ve güneşli gün sayısına bağlıdır.
D) Turizm
Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde güneş enerjisinden faydalanma imkânı daha fazladır?
A) ABD
B) Norveç
D) Brezilya
3.
Petrol
C) Endüstri
E) Madencilik
C) İzlanda
E) Endonezya
6.
I. Hidroelektrik
II. Rüzgâr
III. Jeotermal
IV. Nükleer
Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangileri yer altı
ve yer üstü su kaynaklarının önemini daha çok artırmıştır?
Aşağıdaki tabloda yenilenemeyen bazı enerji kaynaklarının tükenebileceği süre verilmiştir.
Fosil yakýt
B) Tarım
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
Rezerv ömrü
C) II ve III
E) III ve IV
50 yýl
Doðal gaz
70 yýl
Kömür
250 yýl
Buna göre, yandaki tablo incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
7.
Aşağıdakilerden hangisi kentlerde ortaya çıkan hava
kirliliğinin nedenlerinden biri değildir?
A) En kısa sürede tükenen yakıt petrol olacaktır.
B) Rezerv ömrü en yüksek olan yakıt kömürdür.
C) Doğal gazın rezerv ömrü petrolden daha fazladır.
D) Fosil yakıtlar içinde linyitin payı taş kömüründen daha
fazladır.
E) Kömürün rezerv ömrü petrolden beş kat daha fazladır.
A) Trafiğe çıkan araç sayısının artması
B) Sanayi tesislerinin kent içinde kalması
C) Konut sayısının hızla artması
D) İş yerlerinde ve konutlarda kalitesiz yakıt kullanılması
E) Binaların çok katlı ve dayanıksız olması
19
Doğal Kaynaklar ve Çevre 2
8.
12.
Aşağıdakilerden hangisi petrolün neden olduğu çevre
sorunlarından biri değildir?
A) Karalarda doğal ortama zarar verir.
Organik maddelerden enerji kaynağı olarak yararlanılmasına biyokütle enerjisi denir. Genelde tarım ürünleri ve çeşitli bitkilerden biyokütle enerjisi elde edilir.
Buna göre, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi biyokütle enerjisi üretiminde kullanılmaz?
B) Deniz ve okyanuslarda balık türleri azalır.
C) Toprağın kirlenmesine neden olur.
A) Kolza
D) Küresel ısınmaya yol açan kirleticilerin yayılmasına neden olur.
B) Patates
C) Kenevir
D) Turunçgiller
E) Mısır
E) Ekonomik ve siyasi amaçlar için kriz çıkarmada kullanılır.
9.
Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenebilen
enerji kaynaklarındandır?
A) Petrol
B) Linyit
13.
C) Doğal gaz
D) Taş kömürü
E) Rüzgâr
R
İ
T
Jeotermal kaynakların oluştuğu yerlerin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ilıman kuşakta yer almaları
B) Fay hatları üzerinde yer almaları
K
E
C) Ortalama yükseltilerinin fazla olması
D) Sanayisi gelişmiş ülkeler olmaları
N
R
Ö
10.
Aşağıdaki grafikte 2006 yılında dünya genelinde enerjinin
karşılandığı kaynaklar gösterilmiştir.
V
%6
I
%37
%27
II
%24
%6
Körfez Yayınları
E) Nüfus yoğunluklarının fazla olması
14.
III
IV
A) ABD
Buna göre, I numara ile gösterilen enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Petrol
B) Kömür
D) Doğal gaz
11.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payı en fazladır?
B) Japonya
D) Fransa
C) Slovakya
E) Almanya
C) Nükleer
E) Hidroelektrik
15.
Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynaklarının kullanımı
ile ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi deniz ekosistemlerinin zarar
görmesine neden olan etmenlerden biri değildir?
A) Su kaynaklarının kirlenmesi
A) Deniz kıyılarının doldurulması
B) Tarihî ve kültürel mirasın yok olması
B) Petrol tankeri kazaları yaşanması
C) Çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın artması
C) Orman alanlarının tahrip edilmesi
D) Atmosferin ve çevrenin kirlenmesi
D) Sanayi atıklarının denize bırakılması
E) Bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olması
E) Deniz altında nükleer deneme yapılması
Test 18 CA
1.B
2.E
3.E
4.A
5.E
6.C
7.D
8.D
9.E
10.E
11.D
12.C
13.D
14.A
15.D
16.B
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
–
Su kirlenmesi
–
Toprak kirlenmesi
–
Gürültü kirliliği
20
Doğal Kaynakların Küresel Etkileri
4.
Yukarıda verilen çevre sorunlarının ortaya çıkmasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki çevre kirliliklerinden hangisinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi daha fazladır?
A) Gürültü kirliliği
B) Görüntü kirliliği
C) Radyoaktif kirlilik
D) Toprak kirliliği
E) Su kirliliği
A) Yeşil alanların azalması
R
İ
T
B) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
C) Tarımda verimin azalması
D) Nem oranının azalması
5.
E) Yer şekillerinin çeşitli olması
2000’li yıllarda dünyadaki kanser vakalarında artış görülmüş ve bir çok insan kanserden dolayı hayatını kaybetmiştir.
K
E
Dünyadaki kanser riskinin son yıllarda artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha büyük olmuştur?
A) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
2.
N
R
Ö
B) Besin kirlenmesinin fazla olması
C) Bitki örtüsünün zayıf olması
Çevre sorunları ülkelerin ekonomilerini olumsuz yönde etkileyebilir.
D) Yağış rejiminin düzensiz olması
E) Tarım alanlarının az olması
Buna göre, toprak kirlenmesinden aşağıdakilerden
hangisi en fazla etkilenir?
A) Tarımla uğraşanlar
B) Ticaretle uğraşanlar
C) Turizmle uğraşanlar
–
Ekonomik gelişmişlik
D) Hayvancılıkla uğraşanlar
6.
–
Sanayi tesisleri
E) Endüstri ile uğraşanlar
–
Araç sayısı
Yukarıda verilen etmenler bir bölgede ortaya çıkan çevre
kirliliği üzerinde doğrudan etkilidir.
Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde yukarıda
verilen etmenlere bağlı çevre kirliliği daha fazladır?
A) Yozgat
3.
B) Malatya
D) Afyon
C) İzmit
E) Sinop
Günümüzde teknoloji, hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da sağlığımızı tehdit etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin ortaya çıkardığı
zararlara örnek verilemez?
A) Araç sayısının artması
B) Kaynak tüketiminin fazla olması
7.
Aşağıdaki katı atıklardan hangisinin doğal çevreye zararı daha fazladır?
C) Orman alanlarının azalması
A) Fiziksel atıkların
B) Tarımsal atıkların
D) Su kaynaklarının azalması
C) Kurumsal atıkların
D) Evsel atıkların
E) Yağış rejiminin düzensiz olması
E) Sanayi atıklarının
20
Doğal Kaynakların Küresel Etkileri
8.
12.
Aşağıdaki tabloda bazı çöp türleri ve ne kadar zamanda
ayrışabileceği verilmiştir.
Çöp
Ayrýþma Zamaný
Piller
Buna göre, aşağıdaki merkezlerin hangisinde karbonmonoksit seviyesi diğerlerinden daha fazladır?
100 yýl
Plastik þiþeler
1 000 yýl
Cam þiþe
4 000 yýl
Doğal kaynaklardan gelen karbon dioksit bütün atmosfere
dağılır ve seyrelir. Fosil kökenli kaynaklardan gelen karbonmonoksit çok dar bölgede oluşur ve fazla seyrelmez.
A) Bayburt
Alüminyum kutular
B) Çorum
D) Karabük
C) Kuşadası
E) Fethiye
10 - 100 yýl
Buna göre, aşağıdaki ülkelerin gelişmişlikleri ve kullandıkları atıklar göz önüne alınırsa hangisinin doğal
çevreye verdiği zarar daha azdır?
A) İngiltere
B) Fransa
D) Japonya
C) ABD
13.
E) Mısır
R
İ
T
Küresel ısınma aşağıdakilerden hangisine etki etmez?
A) Buzulların erimesine
B) Kuraklığa
9.
C) Yağışlara
K
E
Aşağıdakilerden hangisi, atıkların çevresel etkilerinden
biri değildir?
D) Bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına
E) Maden çeşitliliğinin artmasına
A) Küresel ısınma
B) Yer altı su kirliliği
D) Bitkilerin kuruması
E) İstenmeyen kokular
10.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
C) Ses ve gürültü kirliliği
14.
Doğal çevreye zarar verilmesi bazı zararlı bitki ve hayvanların çoğalmasına neden olur.
Aşağıdakilerden hangisi zararlı bitki ve hayvanların çoğalması sonucunda ortaya çıkar?
Aşağıdakilerden hangisi atıkların geri dönüşümünün
yararlarından biri değildir?
A) Yerli türler yok olur ve ekosistem zarar görür.
A) Çevre kirliliği azalır.
B) Havanın temizlenmesi azalır.
B) Ekonomik katkı sağlar.
C) Su kirliliği artar.
C) Doğal kaynaklar korunur.
D) Biyolojik çeşitlilik artar.
D) Atık miktarı azalır.
E) Kültürel çevre kirliliği artar.
E) Tarım ürünü çeşidi artar.
11.
Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünün bozulmasında etkili değildir?
15.
İnsanların ormanlara verdiği zarar sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Plansız şehirleşme
A) Oksijen üretimi azalır.
B) Endüstrideki gelişmeler
B) Erozyon artar.
C) İleri teknoloji
C) Çölleşme artar.
D) Hızlı nüfus artışı
D) Besin kirliliği artar.
E) Yer altı kaynakları
E) Su dolaşımı zayıflar.
Test 19 CA
1.C
2.A
3.D
4.A
5.C
6.B
7.E
8.E
9.E
10.A
11.C
12.D
13.B
14.D
15.C
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
–
Kuraklığın artması,
–
yer altı sularının azalması,
–
akarsu debilerinin azalması
5.
A) Fosil yakıtlar
B) Egzoz gazları
A) Tarım
D) Kükürt dioksit
B) Madencilik
C) Termik santraller
C) Ormancılık
K
E
Aşağıdakilerden hangisinin enerji üretiminde jeotermal
enerji kullanma ihtimali daha düşüktür?
6.
Aşağıda verilen sanayi kollarından hangisinin Türkiye’deki yayılış alanı diğerlerinden daha dardır?
A) ABD
B) Japonya
A) Şeker endüstrisi
C) İtalya
D) İzlanda
B) Pamuklu dokuma
N
R
Ö
C) Tütün endüstrisi
D) Çay endüstrisi
E) Çimento
Aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde bitki ve hayvan çeşidi (biyoçeşitlilik) daha fazladır?
A) Orta Fırat Bölümü
7.
B) Doğu Karadeniz Bölümü
C) Konya Bölümü
4.
R
İ
T
E) Su molekülleri
E) Turizm
E) Hollanda
3.
Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarına neden olan
faktörlerden biri değildir?
gibi olumsuzluklar aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden
hangisini daha fazla etkiler?
D) Sanayi
2.
21
Genel Tekrar Testi 1
Aşağıdaki biyom, bitki örtüsü hayvan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Biyom
Bitki örtüsü
Hayvan
D) Yukarı Sakarya Bölümü
A) Tundra
Kaktüs
Zürafa
E) Ergene Bölümü
B) Çöl
Kaktüs
Deve
C) Dağ
Çayır
Yaban keçisi
D) Çalılık
Maki
Tavşan
E) Savan
Savan
Arslan
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hayvancılığın geliştirilmesi için yapılacak çalışmalardan biri değildir?
A) Hayvan soylarının ıslah edilmesi
8.
B) Süt kuzu ve süt dana kesimlerinin önlenmesi
Aşağıdaki doğal felaketlerden hangisinin oluşumunda
iklimin etkisi yoktur?
C) Yerli üretimin artırılması
A) Çığ
B) Erozyon
D) Ahır hayvancılığının azaltılması
C) Heyelan
D) Sel baskını
E) Çiftçiye gerekli desteğin verilmesi
E) Tsunami
21
Genel Tekrar Testi 1
9.
13.
Aşağıda verilen kuruluşlardan hangisi tarımı desteklemek amacıyla kurulmamıştır?
Ağağıdakilerden hangisi kirlilik türlerinden biri değildir?
A) Çukobirlik
B) Ziraat Bankası
A) Toprak kirliliği
B) Gürültü kirliliği
C) Devlet Üretme Çiftliği
D) Etibank
C) Su kirliliği
D) Ozon seyrelmesi
E) Tariş
10.
E) Hava kirliliği
14.
Akarsu ekosistemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Depremden korunmak için bellibaşlı tedbirlerin alınması
gerekir.
R
İ
T
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi deprem öncesinde
alınması gereken tedbirlerden biridir?
A) Çağlayan oluşturan akarsularda biyoçeşitlilik azdır.
B) Akarsu hızının canlıların tür ve sayısına etkisi yoktur.
A) Yangın olasılığına karşı elektrik ve gaz vanalarının kapatılması
C) Bulanık akan akarsularda canlı sayısı daha azdır.
D) Akarsuyun yukarı çığırında genellikle böcek türleri ve
alabalıklar yaşar.
B) Yerleşmelerin zeminin gevşek olduğu ova, bataklık gibi
yerlere kurulmaması
K
E
E) Akarsuyun aşağı çığırı biyoceşitlilik bakımından en
zengin bölgedir.
C) Artçı depremlere karşı hazırlıklı olunması
D) Paniğe kapılınmaması
N
R
Ö
11.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfus politikası diğerlerinden farklıdır?
A) Fransa
B) Çin
D) İtalya
12.
Körfez Yayınları
E) Binanın kolon ve direk altlarında beklenmesi
15.
C) Belçika
E) Hollanda
Türkiye’de çığ vakalarının en fazla görüldüğü iller Doğu
Anadolu Bölgesi’nde Tunceli, Bingöl ve Bitlis illeridir. Bu illerde yılda 20’den fazla çığ vakası yaşanmaktadır.
Türkiye’de çığ vakalarının en çok Doğu Anadolu’da görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Yükselti
B) Eğim
C) Kar yağışları
D) Yüz ölçümü
E) Sıcaklık
Türkiye ortalama yükseltisi fazla, dağlık ve engebeli bir ülkedir.
Aşağıdakilerin hangisinde yer şekillerinin etkili olduğu söylenemez?
A) Doğu Karadeniz Bölümü’nde heyelanların çok olmasında
16.
B) Ege Bölgesi’nde denizin ılımanlaştırıcı etkisinin iç kesimlere kadar sokulabilmesinde
A) Avlanma mevsimi dışında hayvanların avlanması
C) Akdeniz Bölgesi’nde deniz turizmine elverişli sürenin
Karadeniz Bölgesi’nden uzun olmasında
B) Heyelan bölgelerinin ağaçlandırılması
C) Eğimli tarım arazilerinde toprağın enine sürülmesi
D) Doğu Karadeniz Bölümü’nde kıyıyla iç kesimler arasında ulaşımın geçitlerden sağlanmasında
D) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması
E) İç Anadolu Bölgesi’nde tarımsal nüfus yoğunluğunun
düşük olmasında
Test 20 CA
1.B
2.A
3.E
4.C
5.B
6.C
Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların bilinçsiz
kullanımına örnektir?
E) Tarımda nöbetleşe tarım yönteminin uygulanması
7.E
8.E
9.C
10.E
11.E
12.D
13.E
14.A
15.D
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
22
Genel Tekrar Testi 2
Heyelan; toprağın, kayaların ya da her ikisinin birden yerçekimi etkisiyle yamaçtan aşağıya doğru kayarak yer değiştirmesi olayıdır.
IV
5.
Tropikal kuşakta ormanlar uzun boylu, geniş yapraklı ve
sık ağaçlardan meydana gelir ve tür bakımından da zengindir.
Bu kuşağın bitki örtüsü bakımından zengin olmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
III
I
A) Yıl boyunca sıcaklığın yüksek olması
V
II
B) Yağışın yıl boyunca etkili olması
R
İ
T
C) Tropikal bölge topraklarının verimli olması
D) Yıl içinde güneş ışınlarını dik ve dike yakın açıyla alması
E) Yıllık sıcaklık farkının az olması
Yukarıdaki haritada taranarak gösterilen bölgelerin
hangisinde heyelan olayı daha yaygın görülür?
A) I
B) II
C) III
D) IV
K
E
E) V
6.
I.
Ekvatoral Bölge
II. Akdeniz Çevresi
2.
N
R
Ö
A) Urartu
B) Lidya
D) Helen
3.
III. Kutuplar
Anadolu’da aşağıdaki medeniyetlerden hangisine ait
izler bulunmamaktadır?
IV. Güneydoğu Asya
Yukarıdaki bölgelerin, bitki çeşitliliği en fazla olandan
en az olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Hitit
E) Maya
A) I, II, III, IV
B) I, IV, III, II
D) IV, I, II, III
C) I, IV, II, III
E) IV, I, III, II
Aşağıdakilerden hangisi oksijen tüketimine örnek olamaz?
7.
B) Solunum faaliyeti
Aşağıda verilen bölgeleri, hidroelektrik potansiyeli en
fazla ve en az olan bölgeler aşağıdakilerden hangisinde
sırasıyla bir arada verilmiştir?
C) Termik enerji üretimi
A) İç Anadolu - Karadeniz
D) Ölen canlıların parçalanması
B) Doğu Anadolu - Akdeniz
E) Kömürün yanması
C) Marmara - Ege
A) Vücuttaki besinlerin yakılması
D) Doğu Anadolu - Marmara
E) Ege - İç Anadolu
4.
Aşağıdakilerden hangisi karbon tüketimine örnek olamaz?
A) Kara ve deniz bitkilerinin fotosentezde kullanması
8.
B) Deniz hayvanlarının kabuk oluşumunda kullanılması
Nüfus piramitleri aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez?
C) Deniz canlılarının ölümü ile dibe çökerek karbonatlı kayaçlar halinde depolanması
A) Nüfusun yaş özelliği
D) Solunum yolu ile alınarak vücudun yapılandırılmasında
kullanılması
B) Nüfusun cinsiyet dağılımı
E) Ölen canlıların bünyesindeki karbonun, zamanla basıncın etkisiyle petrol ve kömür gibi yakıtlara dönüşmesi
D) Ülkelerin nüfus yoğunluğu
C) Ülkelerin gelişmişlik düzeyi
E) Ülkelerin uyguladığı nüfus politikaları
22
Genel Tekrar Testi 2
9.
13.
Durum: Coğrafi koşulların değişmesi durumunda canlı türleri yeni ortama uyum sağlar ya da uygun yaşam koşullarının olduğu yerlere göç eder. Göç edemeyen canlı türleri
önce azalır, sonra yok olur.
Türkiye’nin coğrafi konumu incelendiğinde, büyük avantajlara sahip olduğu görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu avantajlar arasında gösterilemez?
Olay : Doğal yaşam alanı Kuzey Amerika olan “Hipporion”
isimli bir at türünün fosil kalıntıları Güney Asya’da bulunmuştur.
A) Orta kuşakta yer alması
Bu olay aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
C) Dağlarının doğu - batı doğrultusunda uzanması
A) Kara ve deniz dağılımının farklı olduğunu
D) Doğal ve tarihî zenginliklere sahip olması
B) İklim değişikliklerinin yaşandığını
E) Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan ulaşım ağı üzerinde yer alması
B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
C) Bazı canlı türlerinin yok olduğunu
D) Kıtaların kaydığını
R
İ
T
E) Kıtaların yükseldiğini
14.
10.
Aşağıdakilerden hangisi karbonun doğaya dönmesine
bir örnek olamaz?
K
E
A) Canlıların solunum yapması
Aşağıdaki yerlerden hangisi bu etkenlere bağlı olarak
dünyanın sık nüfuslanmış yerlerinden biridir?
A) Orta Asya
B) Orman yangınları
C) Ölen canlıların çürümesi
C) Batı Avrupa
E) Karbonun ışıma yaparak azota dönüşmesi
Körfez Yayınları
N
R
Ö
D) Suyun hava ile teması sonucu karbon alış-verişi
11.
15.
D) Avustralya
12.
D) Amazon Havzası
Aşağıdakilerden hangisi barajların ortaya çıkardığı sorunlardan biri değildir?
A) Yerleşim alanlarının sular altında kalması
Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu duruma örnektir?
B) Türkiye
B) Kuzey Afrika
E) Kuzey Kanada
Doğal kaynaklar yönünden fakir, ancak sermaye, iş gücü
ve teknoloji açısından zengin olan ülkeler; dışarıdan ham
madde alıp işleyerek açıklarını kapatmaktadır.
A) Rusya
Nüfusun yeryüzüne dağılışında; iklim, yer şekilleri, sanayi
ve ticaret gibi özellikler etkili olmuştur.
B) İnsanların göç etmek zorunda kalması
C) Kazakistan
C) Göçebe balıkların göç yollarının kesintiye uğraması
E) Japonya
D) Bazı bitki türlerinin ortadan kalkması
E) Baraj çevresinde iklimin ılımanlaşması
Bitki türlerinin yeryüzünde dağılışı üzerinde sıcaklık ve yağışın etkisi vardır.
Türkiye’de aşağıdaki yerlerin hangisinde bitki çeşitliliği daha fazladır?
16.
A) Konya Bölümü
A) Otomotiv sanayileri gelişmiştir.
B) Batı Karadeniz Bölümü
B) Ilıman iklim kuşağında yer alırlar.
C) Hakkâri Bölümü
C) Akdeniz iklim özellikleri görülür.
D) Ergene Bölümü
D) Gelgit enerji potansiyelleri yüksektir.
E) Yukarı Kızılırmak Bölümü
Test 21 CA
1.A
Aşağıdakilerden hangisi Fransa ve İtalya’nın ortak özelliklerinden biri değildir?
2.E
3.B
E) Doğal kaynaklar bakımından fakirdirler.
4.D
5.E
6.D
7.A
8.E
9.D
10.B
11.B
12.C
13.D
14.B
15.D
16.A
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
Tarım, sanayi, turizm ve hayvancılık gibi ekonomik faaliyetlerden bir ya da birkaçı, kentlerde ön plana çıkarak halkın en önemli geçim kaynağını oluşturur.
5.
Aşağıdaki şekilde çöl ekosisteminin bazı unsurları gösterilmiştir.
Yüksek
sýcaklýk
Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde tarım en
önemli geçim kaynağı değildir?
A) Rize
23
Genel Tekrar Testi 3
B) İzmit
Y
ÇÖL ÝKLÝMÝ
C) Isparta
D) Ordu
X
E) Konya
Sýcaklýk
farký
Kum
R
İ
T
Kuraklýk
Buna göre, X ve Y’nin olduğu yerlere aşağıdakilerden
hangisinin gelmesi uygundur?
2.
Y
X
III
II
K
E
IV
I
V
N
R
Ö
A) Tundra
Yılan
B) Step
Saguara kaktüsü
C) Tayga
Karınca
D) Kaktüs
Deve
E) Savan
Çöl kertenkelesi
Yukarıdaki haritada işaretlenmiş alanlardan hangisinde deprem olasılığı en azdır?
A) I
3.
B) II
C) III
D) IV
E) V
6.
Akdeniz ülkelerinde orman yangınlarının fazla görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazların sıcak ve kurak geçmesi
Bir kentin gelişmesinde ulaşım kolaylığı endüstri ve maden
çıkarımı önemli etkide bulunur.
B) Nem oranının fazla olması
C) Orman içi yerleşmelerinin fazla olması
Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un Antalya’ya göre
ekonomik yönden daha çok gelişmesinin nedeni olamaz?
D) Orman alt sınırının yüksekten başlaması
E) Orman alanlarının çok geniş olması
A) Ulaşım ağının daha sık olması
B) Sanayi merkezi olması
C) Enerji kaynaklarına yakın olması
7.
D) İki kıtayı birbirine bağlaması
E) Ticaret hacminin yüksek olması
Dağlık ve engebeli bir bölgede bir akarsuyun akım miktarı
ile akım düzeni incelenmiş ve baraj yapımına elverişli olduğuna karar verilmiştir. Baraj yapılırken akarsu havzası
ağaçlandırılmış ve bazı yamaçlarında da taraçalama yapılmıştır.
Bu bölgede baraj yapıldıktan sonra, aşağıdakilerden
hangisinde bir değişiklik olması beklenmez?
4.
Türkiye bazı tarım ürünlerinin üretiminde dünyada önemli
bir yere sahiptir.
A) Erozyonun şiddetinde
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi buna örnek olarak gösterilemez?
B) Kış sıcaklıklarında
A) Zeytin
D) Yağış düzeninde
B) Pirinç
D) Kayısı
C) İncir
E) Fındık
C) Elektrik üretiminde
E) Donlu gün sayısında
23
Genel Tekrar Testi 3
8.
I.
12.
Çatalağzı Termik Santralı - Petrol
II. Yatağan Termik Santralı
- Linyit
Türkiye’de sulamanın yaygınlaştırılmasıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
III. Hamitabat Termik Santralı - Doğal gaz
IV. Sarayköy Termik Santralı - Jeotermal
V. Tavşanlı Termik Santralı
Türkiye tarım topraklarının en önemli sorunu sulamanın
yaygın olarak yapılamamasıdır.
A) Ürün çeşitliliği artar.
- Linyit
Yukarıda verilen termik santraller ve kullanılan enerji
kaynaklarından hangisi yanlıştır?
B) Tarım alanlarında verimlilik artar.
A) I
D) Tarımın ekonomik geliri artar.
B) II
C) III
D) IV
C) Kırdan kente olan göç azalır.
E) V
E) Sebze ve meyve tarımı azalır, tahıl tarımı artar.
9.
I. Bebek ölüm oranının düşük olması
13.
0 - 33
III. Doğum oranının yüksek olması
65+
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri gelişmiş, hangileri geri kalmış ülkelerin özelliğidir?
III ve IV
B)
I ve IV
II ve III
C)
II ve III
I ve IV
D)
II ve IV
I ve III
E)
III ve IV
I ve II
A) Ülke genç nüfusludur.
N
R
Ö
10.
11.
4,2
Bir ülke nüfusunun yaş gruplarına dağılımı yukarıdaki
gibiyse, bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
B) Doğum oranı yüksektir.
Körfez Yayınları
I ve II
31,6
K
E
Az gelişmiş ülkeler
A)
Toplam nüfus
oraný (%)
64,2
34 - 64
IV. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması
Gelişmiş ülkeler
R
İ
T
Yaþ grubu
II. Ortalama yaşam süresinin uzun olması
C) Ortalama yaşam süresi düşüktür.
D) Ülke sanayi yönünden gelişmiştir.
E) Nüfus artış hızı fazladır.
14.
Bir yerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, biyoçeşitlilik üzerinde etkili değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’a ait bir özellik değildir?
A) İklim özellikleri
A) Nüfusunun çoğunluğu tarım sektöründe çalışmaktadır.
B) Jeolojik yapısı
B) Dini inançlarından dolayı et ve süt tüketimi azdır.
C) Yer şekilleri özellikleri
C) İklimi her mevsim yağışlı ve sıcaklık farkı azdır.
D) Denize göre konumu
D) Asya Kıtası’nın güneyinde bir yarımada ülkesidir.
E) Bitki örtüsü
E) En önemli akarsuyu Ganj’dır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi Ekvatoral Bölge’deki yağmur
ormanlarının tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
I. Linyit
II. Jeotermal
III. Petrol
A) Kuraklığın artması
IV. Akarsu
B) Tarımda verimin azalması
Yukarıdaki enerji kaynaklarından hangisiyle çalışan
santrallerde daha az çevre kirliliği oluşur?
C) Toprak erozyonunun artması
D) Kereste ve kâğıt ihtiyacının artması
A) I ve II
E) Bazı canlı türlerinin yaşam alanlarının daralması
Test 22 CA
1.C
2.E
3.D
4.D
5.C
6.C
B) I ve III
D) II ve IV
7.D
8.D
9.B
10.E
11.E
12.B
C) II ve III
E) III ve IV
13.C
14.C
15.E
16.D
11. SINIF
EASÖZEL
COĞRAFYA
1.
24
Genel Tekrar Testi 4
Türkiye’de coğrafi bölgelerin iklim özellikleri dikkate
alındığında, aşağıdakilerden hangisi Rize’de turunçgil
yetiştirilmesine benzer bir durumdur?
4.
Hızla büyüyen şehirlerde gecekondu semtlerinin artması,
ulaşımın güçleşmesi ve çevri kirliliği gibi sorunlar ortaya
çıkmaktadır.
Aşağıdaki bölümlerden hangisindeki şehirlerde bu tür
sorunlara en az rastlanır?
A) Iğdır Ovası’nda pamuk yetiştirilmesi
B) Ordu’da fındık yetiştirilmesi
C) Gemlik’te zeytin yetiştirilmesi
A) Güney Marmara
B) Kıyı Ege
D) Aydın’da incir yetiştirilmesi
C) Doğu Karadeniz
D) Çatalca - Kocaeli
R
İ
T
E) Adana
E) Finike’de turunçgil yetiştirilmesi
2.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de sanayinin gelişmekte olduğunun göstergelerinden biridir?
A) Tarımda çalışan nüfus oranının artması
%1,4
B) Turizm gelirlerinin artması
%10
N
R
Ö
Madencilik
Tarým, ormancýlýk
%88,6
5.
K
E
Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin 2008 yılındaki ihraç ürünlerinin sektörel dağılım oranları gösterilmiştir.
Sanayi mallarý
C) Genç nüfus oranının fazla olması
D) Çalışan nüfus içinde, niteliksiz işçi payının azalması
E) Toplam nüfus içinde işsizlik oranının fazla olması
Grafikteki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
3.
6.
B) Tarım, ormancılık ve madenciliğin toplamı sanayi mallarını geçemez.
Türkiye’de yaz süresinin uzun olması ve sıcaklık değerlerinin yüksek olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde en fazla etkili olur?
C) Sanayi mallarının oranı % 80’den fazladır.
A) Ulaşım koşulları
D) Sanayi mallarının oranı sürekli artmaktadır.
B) Turizm faaliyetleri
E) Tarım ve ormancılığın payı % 10’dur.
C) Madencilik faaliyetleri
A) İhracatta en az pay madenciliğindir.
D) Endüstri faaliyetleri
E) Yerleşim tipi
Aşağıdaki tanımlardan hangisinin açıklaması yanlıştır?
A) Biyom : Kendine özgü iklimi, bitki örtüsü ve hayvan toplulukları bulunan bölgelere denir.
B) Ekosistem : Canlılar ile cansız çevrenin oluşturduğu
bütündür.
C) Habitat : Bir canlının ekosistem içinde hayatını devam
ettirdiği bölgeye denir.
D) İklim : Geniş alanlarda, uzun yıllar içindeki hava olaylarının ortalamasına denir.
E) Adaptasyon : Canlıların bir takım faktörlere bağlı olarak
bir yerden başka bir yere göç etmesine denir.
7.
Bir ülkenin iç ticaretinin gelişmesinde aşağıdakilerden
hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Fuarların düzenlenmesi
B) İşçi ücretlerinin eşitlenmesi
C) Bölge pazarlarının kurulması
D) Bazı bölgelerinde sanayinin gelişmesi
E) Bölgelere göre yetiştirilen ürünlerin değişmesi
24
Genel Tekrar Testi 4
8.
13.
Aşağıda bazı doğal kaynaklar ile bu doğal kaynakları kullanarak gelişen keşif ve icatlar verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinde, bu keşif ve icatların kullanıldığı ve önemini artırdığı doğal kaynak yanlış verilmiştir?
Sanayi tesislerinin kuruluş yerleri belirlenirken ulaşım, hammadde ve enerji gibi bazı şartların elverişli olması dikkate
alınmaktadır.
Buna göre, aşağıda verilen sanayi tesislerinden hangisinin kurulduğu yer belirlenirken daha çok enerji kaynağına yakınlık dikkate alınmıştır?
A) Buhar makinesi - kömür
A) Zonguldak - Çaycuma kağıt fabrikası
B) Dinamo - akarsu
B) Karabük - Demir - çelik fabrikası
C) Dizel motor - petrol
C) İzmit - Petrol rafinerisi
D) Elektrik enerjisi - krom
D) Edremit - Yağ fabrikası
E) Traktör - tarım
E) Seydişehir - Alüminyum fabrikası
9.
Aşağıdaki ülkelerin hangisinde, yıl içinde turizme bağlı
olarak nüfus miktarındaki değişimin diğerlerinden daha az olması beklenir?
A) İspanya
B) Afganistan
D) Fransa
14.
K
E
C) Mısır
E) İtalya
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Kahve - Brezilya
B) Mısır - ABD
Aşağıdaki ülkelerden hangisi kutuplara yakın olduğu
hâlde kış turizmi gelişmemiştir?
A) Norveç
B) Rusya
D) Hollanda
11.
C) Fındık - Türkiye
Körfez Yayınları
N
R
Ö
10.
R
İ
T
Aşağıda bazı tarım ürünlerinin en fazla üretildiği ülkeler verilmiştir.
D) Pirinç - Çin
E) Zeytin - İngiltere
C) Finlandiya
E) Kanada
15.
Aşağıdaki doğal felaketlerden hangisinin oluşumunda
yer şekillerinin etkisinden bahsedilebilir?
A) Heyelan
A) Rüzgâr
B) Güneş
C) Biyogaz
B) Erozyon
C) Kuraklık
Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi ile çalışan
santrallerin elektrik üretimi iklim koşullarından daha az
etkilenir?
D) Doğal gaz
E) Hidroelektrik
D) Deprem
E) Volkanizma
16.
12.
Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların kullanımında en az etkilidir?
Aşağıdakilerden hangisi arazi kullanımı öncesi yapılması gerekli olan planlamada göz önünde bulundurulacak kriterlerden biri değildir?
A) Denize göre konum
A) İklim özellikleri
B) Toprak kabiliyeti
C) Kullanılan yöntem
C) Sulama durumu
D) Boylam derecesi
D) İnsanların ihtiyaçları
B) Doğal kaynağın potansiyeli
E) Kullanılan teknoloji
E) Jeomorfolojik yapı
Test 23 CA
1.B
2.E
Test 24 CA
1.A
2.D
3.C
3.E
4.B
4.C
5.D
5.D
6.A
6.B
7.D
7.B
8.A
8.D
9.A
9.B
10.D
10.B
11.A
11.D
12.D
12.E
13.B
13.D
14.E
14.C
15.D
15.D
16.A
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 658 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content