close

Enter

Log in using OpenID

13 Ağustos 2014 ilan metni

embedDownload
KAVAKLIDERE MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE İLANI
Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen Hazineye ait 9 adet taşınmaz malın, 13/08/2014 tarihinde (Çarşamba günü) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif
usulü ile satış ihaleleri ve 2 adet Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında bulunan taşınmaz malın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3 yıllığına
(Büfe ve Halı Saha olarak kullanılmak üzere) kiralama ihalesi yapılacaktır. İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak olan satış komisyonu
huzurunda yapılacaktır.
Katılımcılardan istenecek belgeler ve ihaleye ilişkin diğer hususlar;
1) İhaleye katılmak isteyenlerin: nüfus cüzdanı veya tasdikli bir örneği, ikametgah belgesi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, Tüzel kişilerin Vergi kimlik numarası, geçici teminat
makbuzu veya banka geçici teminat mektubu ( süresiz, limit içi) özel hukuk tüzel kişilerinin ayrıca idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve Sanayi Odasından , benzeri meslek kuruşlardan 2014 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletnameyi ihale saatine kadar komisyona teslim etmeleri gerekmektedir.
2) 4706 Sayılı Kanun gereğince Hazinece yapılan taşınmaz satış işlemleri sırasısında düzenlenen belgelerden K.D.V, vergi resim ve harç alınmayacaktır. Satış tarihinden itibaren
taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır. Satış bedeli; en az dörtte biri (1/4) peşin, kalanı 2 yılda eşit taksitler halinde kanuni faiziyle birlikte ödenebilir.
3) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 Sayılı Yasanın 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki
gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
4) Telefaksla ve elektronik posta ile yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir.
5) Satış ihalelerinde KDV, diğer vergiler, resim, ve harç alınmayacaktır.
6) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinden temin edilebilir.
7) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
8)Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri “www.milliemlak.gov.tr” adresinden, Muğla ili genelindeki ihale bilgileri www.mugla-def.gov.tr internet adreslerinden takip edilebilir.
İrtibat Bilgileri: Tel : 0 25 2592 77 78 İlgili Personeller: V.H.K.İ. İsmail ŞAHİN - V.H.K.İ. Hasan EROĞLU
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜNE GÖRE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra
Yüzölçümü Tahmini Bedel
Geçici
İli/İlçesi
Mahalle/Mevkii
Ada
Parsel
Cinsi
İhale Tarihi Saati
No
(m2)
(TL)
Teminat (TL)
1 Muğla / Kavaklıdere Nebiler Mahallesi (Köyü) / Sarınç
244
4
Ham Toprak
13.222,85
42.164,16 TL
4.250,00 TL
13.08.2014 09:00
2 Muğla / Kavaklıdere Nebiler Mahallesi (Köyü) / Başalan
210
3
Ham Toprak
1.976,97
3.953,94 TL
400,00 TL
13.08.2014 09:20
3 Muğla / Kavaklıdere Kurucuova Mahallesi (Köyü) / Samantaşı
198
9
Çalılık Arazi
11.131,43
17.213,97 TL
1.800,00 TL
13.08.2014 09:40
4 Muğla / Kavaklıdere Kurucuova Mahallesi (Köyü) / Samantaşı
198
10
Çalılık Arazi
5.896,48
9.352,25 TL
1.000,00 TL
13.08.2014 10:00
5 Muğla / Kavaklıdere Kurucuova Mahallesi (Köyü) / Samantaşı
198
11
Çalılık Arazi
1.356,66
2.034,99 TL
250,00 TL
13.08.2014 10:20
6 Muğla / Kavaklıdere Kurucuova Mahallesi (Köyü) / Mersinlisu
202
8
Ham Toprak
5.776,74
8.665,11 TL
900,00 TL
13.08.2014 10:40
7 Muğla / Kavaklıdere Kurucuova Mahallesi (Köyü)/Mersinlisu
202
15
Ham Toprak
1.460,11
2.604,67 TL
300,00 TL
13.08.2014 11:00
8 Muğla / Kavaklıdere Kurucuova Mahallesi (Köyü) / Elemin
252
5
Ham Toprak
3.072,89
4.969,34 TL
500,00 TL
13.08.2014 11:20
9 Muğla / Kavaklıdere Kurucuova Mahallesi (Köyü) / Karahayıt
178
3
Ham Toprak
1.449,99
2.174,99 TL
250,00 TL
13.08.2014 11:40
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜNE GÖRE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
İlk Yıl Tahmini
Sıra
Yüzölçümü
Geçici
Belde/Köyü
Mahalle/Mevkii
Ada
Parsel
Cinsi
Kira Bedeli
İhale Tarihi Saati
No
(m2)
Teminat (TL)
(TL)
1 Muğla / Kavaklıdere
Yeni Mahalle/Uludere
Arsa (Halı Saha)
874,00
3.559,00 TL
400,00 TL
13.08.2014 13:30
2 Muğla / Kavaklıdere
Yeni Mahalle/Uludere
Arsa (Büfe)
30,00
2.060,00 TL
250,00 TL
13.08.2014 13:50
İLAN OLUNUR . 07/07/2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content