close

Enter

Log in using OpenID

28 ocak.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Çorum, Avea’nýn bölge üssü oldu
Teknolojik Center Avea Daðýtým Merkezi yeni hizmet binasýnda
Meteorolojiden
alýnan bilgilere
göre Orta
Akdeniz
üzerinden
gelen yaðýþlý
havanýn,
Balkanlar'dan
gelen soðuk
havayla
birleþmesi
sonucu tüm
yurt “soðuk ve
kar yaðýþlý”
havanýn
etkisine
girecek.
Teknolojik
Center Avea
Daðýtým Merkezi,
Ýnönü Caddesi
Hürriyet
Meydaný numara
1/B’de hizmete
girdi. Çorum’un
yaný sýra
Amasya ve
Tokat gibi bölge
illerine de hitap
eden Avea
Daðýtým
Merkezi,
kapýlarýný
Hakimiyet’e açtý.
Teknolojik Center Avea Daðýtým Merkezi’nde alanýnda uzman bir kadro görev yapýyor.
28 OCAK 2014 SALI
Günlük Siyasi Gazete
AÐZIKARA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
Çamsan
Laminant Parke
(Ç.HAK:299)
16.90 ¨
8 mm.
Kaplama Yüzey
(Boyasýz)
Ýþçilik - Montaj
dahil.
Peli
Laminant Parke
15.90 ¨
ÞOK
FÝYATLAR
Adres: Ulukavak Mah. Varinli Caddesi No:73 ÇORUM
Tel: 0 532 795 65 85 - 0 364 224 55 77
* HABERÝ 5’DE
Fazlý Koçak’tan kaldýrým eleþtirisi
‘Kaldýrým mý, merdiven mi belli deðil?
Altý Nokta
Körler
Derneði
Sekreteri
Fazlý
Koçak,
Kulaksýz
Sokak'ta
bulunan bir
binanýn
önündeki
merdivenleri
eleþtirdi.
Yavruturna Mahallesi Kulaksýz Sokak (Muhtarlýk karþýsý) üzerinde bulunan binalarda sorun
* HABERÝ
3’DE
Fiyatý : 40 Kuruþ
Hastanenin
tabelasý
asýldý
ÝSKENDER LAHMACUN
n
Alo Paket
213 32 42
* HABERÝ 7’DE
Gazi Cad. No: 13/B
(Ç.HAK:514)
* HABERÝ 12’DE
Balkanlar’dan
kar geliyor
ÇORUM
‘Çorum’a 5 altýn yýl yaþattýk’
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
Anitta Otel’de düzenlenen 5 yýllýk
deðerlendirme toplantýsýnda,
sinevizyon sunumu ile yapýlanlarý ve
devam eden çalýþmalarýný anlattý.
Külcü, “Hesap veriyoruz” baþlýðý
altýnda sunduðu 5 yýllýk hizmetlerle,
Çorum’a 5 altýn yýl yaþattýklarýný
söyledi.
AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým ortak açýklama
Koçhisar Barajý
ihale aþamasýnda
* HABERÝ 10-11’DE
AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý
ve Murat Yýldýrým, Koçhisar Barajý Sulama Projesi'nin
ihale edilmesi için EKAP'a girildiðini açýkladý.
* HABERÝ 5’DE
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, “Hesap veriyoruz” baþlýðý altýnda sunduðu 5 yýllýk hizmetlerle, Çorum’a 5 altýn yýl yaþattýklarýný
Yaðmur Club Saðlýklý Yaþam Koçu Müþerref Yaðmur Yaldýran bilgiler verdi.
Yaðmur Club Saðlýklý Yaþam
Koçu M. Yaðmur Yaldýran:
‘Saðlýklý yaþam
için spor þart’
Yaðmur Club Saðlýklý Yaþam Koçu
Müþerref Yaðmur Yaldýran, spor
egzersizlerinin saðlýk açýsýndan
büyük önem taþýdýðýný söyledi.
“Saðlýklý yaþam için spor þart” diyen
Yaðmur Yaldýran, Çorum halkýnýn bu
konudaki duyarlýlýðýnýn son yýllarda
önemli oranda arttýðýna dikkat çekti.
* HABERÝ 12’DE
Þubat ayýnda
doðalgaza zam yok
Þubat'ta doðalgaza zam yok.
Yýldýz, þubat ayýnda fiyatlarda
herhangi bir deðiþiklik
yapýlmayacaðýný söyledi.
* HABERÝ 2’DE
MHP’den gýyabi
cenaze namazý
Ýstanbul'da
yaþanan
hain
saldýrýda
hayatýný
kaybeden
Cengiz
Yücel
Akyýldýz
için, ikindi
namazý
sonrasý
Ulu
Camii'nde
gýyabi
cenaze
namazý
kýlýndý.
* HABERÝ
3’DE
Çorum eðitim camiasýyla vedalaþan Aytekin Girgin, Çorumlu siyasi ve idarecilerden oluþan bir heyeti de makamýnda kabul
Uslu: ‘Çorum’u eðitim üssü haline getirmeliyiz’
Eðitime 203 milyon TL
* HABERÝ 9’DA
Seyit Ali Büyük
mesai baþý yaptý
Gýyabi cenaze namazý Karakeçili Camii Emekli Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak tarafýndan kýldýrýldý.
Çorum Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük
dün görevine resmen baþladý. Konya Milli
Eðitim Müdür Yardýmcýlýðý’ndan Çorum’a
atanan Seyit Ali Büyük, Aytekin Girgin’in
ayrýlmasýyla birlikte Milli Eðitim Müdürlüðü
* HABERÝ 12’DE
görevini devraldý.
Seyit Ali Büyük
2
SALI 28 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Külcü'nün dedikleri var bir de demedikleri
D
ün Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü'nün '2009-2014
Hizmet Dolu 5 Altýn
Yýl- 2014 Faaliyetleri
Deðerlendirme’
toplantýsý vardý.
Anitta Otel'de
düzenlenen toplantý
salonu ayný salondu.
Külcü, seçildikten 2 yýl
sonra icraatlarýný
anlattýðý bir toplantýyý
ayný salonda yapmýþtý.
Toplantýnýn formatý
geçmiþte yapýlanlara
benzese de, bu kez bazý
farklýlýklar göze
çarpýyordu.
gibi
Üniversitede ders
Toplantýnýn
baþýndan sonuna kadar
salonun tek hakimi
Külcü'ydü. Teþbihte
hata olmasýn ama,
zaman zaman
üniversitede ders veren
hoca algýsý uyandýrdý.
Sahneye bu kez
yardýmcýlarý ile deðil,
tek baþýna çýkmýþtý.
Kürsü hakimiyeti,
hitabeti, akýcý üslubu,
beden dili birbirini
tamamlýyordu. Salonun
duvarlarýna hazýrlanan
görseller bildik
slogonlardý, ama sade,
vurucu ve kolay
anlaþýlabiliyordu.
Ýçerikte ne vardý?
Külcü, girizgâh
konuþmasýnda milletin
aklý ve vicdanýna
güvendiklerini söyledi.
Belediye Baþkan
Adaylarýnýn afakî
vaadlerde
bulunduklarýný iddia
ederken, kendisi ve ekip
arkadaþlarýnýn
ayaklarýný yere saðlam
bastýklarýný söyledi. 231
bin Çorumlu'nun
emanetine halel
getirmediðini
savunmasýnýn
gerekçesini anketlerdeki
yüzde 75 memnuniyet
oranýna baðlayýverdi.
Aldanan da aldatan da
olmayacaklarýný
vurguladý.
Eksikleri, hatalarý
ve kusurlarýnýn da
olduðunu kabul etti,
esas olanýn bunlarý
görüp tekrarlamamaktan
geçtiðini kaydetti.
Basýn için deðil,
katýlýmcýlar için yeni
Daha sonra 5 yýlý
özetleyen slayta geçildi.
Görsellerle desteklenen
slaytýn içinde en
azýndan bizim
bilmediðimiz, þahit
Belediye baþkaný Muzaffer Külcü, dün '2009-2014 Hizmet Dolu 5 Altýn Yýl- 2014 Faaliyetleri Deðerlendirme’ baþlýklý bir toplantý düzenledi.
olmadýðýmýz bir konu
yoktu. Ancak
katýlýmcýlara olup
bitenlerin geçmiþinin de
gösterilerek anlatýlmasý,
iþleri somutlaþtýrdý,
hafýzalarý tekrardan
canlandýrdý. Sosyal
projelere daha fazla
zaman ayýrdý. Genel
olarak organizasyon
baþarýlýydý, herhangi bir
aksaklýk yaþanmadý.
Davetlilerin toplantýnýn
uzamasýndan dolayý
sýkýlabileceðini göz
önünde tutan Külcü,
yaklaþýk 2 saat süren
sunumda slaytlarý çok
hýzlý bir þekilde geçti.
Buna raðmen arka
taraflardan salon kýsmen
de olsa toplantýnýn
sonlarýna doðru
boþalmaya baþladý.
Sunumun sonunda
herkes gibi kendisinin
de fani ve geçici
olduðunu, 'Eþek ölür
semeri kalýr, insan ölür
eseri kalýr' sözleri ile
hatýrlattý. Ýnsanlarý
mutlu eden eserler
ortaya koyabilmeyi arzu
ettiðini sözlerine ekledi.
Finale özel kare
Külcü, slaytýn final
görselini Baþbakan
Recep Tayyip
Erdoðan'ýn þahsýný
tekrar belediye baþkan
adayý olarak gösterdiði
fotoðraf karesini beyaz
perdeye yansýtýp
dondurarak tamamladý.
Eklemeler
BAÞSAÐLIÐI
konusu bazý mevzularda
varsa bilinmesi
gerekenler, ayrýntýlar es
geçildi, daha çok
görsellik üzerine
yoðunlaþýldý.
* Örneðin bir
bulvar cadde
(Dumlupýnar Caddesi)
düzenlemesi yaparak
trafik kazalarýný
önlediklerini örnek
verdi. Oysa Çorum
merkezde bir çok
kavþakta benzer kazalar
ve þikâyetler devam
alamadýk.
* Bazý
toplantýlarýn,
görüþmelerin, icraatlarýn
Belediye Basýn Birimi
aracýlýðýyla servis
edilmesini daha uygun
buldu. Bu uygulamayla
çerçeveyi kendisinin
çizdiðini düþündü, kýsa
dönemde istediðini elde
etti.
* Tek pencereden
bir bakýþ açýsýný uygun
buldu, emanetin teslim
edildiði þehir
yöneticisinin Çorumlu
adýna sorgulanma
hakkýný bir nevi es geçti.
* Ýcraatlarýna
yönelik eksik, gediklere,
eleþtirilere, açýklýk
getirilmesi gereken
sorulara þimdiye kadar
pek kulak asmadý. Bu
tavýr kamuoyunda her
þeyi kendisinin bildiði,
hem de doðru bildiðine
inandýðý algýsýný
oluþturdu.
Bunlar da benim
þahsi görüþlerim.
Adaylar belli oldu,
30 Mart için geri sayým
baþladý. Çorumlu 30
Mart'ta Külcü'yü tekrar
tercih ederse umarýz
açýklýk, þeffaflýk, hesap
verilebilirlik ortamý
geride býrakacaðý
dönem gibi olmaz.
Külcü'nün solo
konser benzeri
toplantýlarýn yaný sýra
basýn toplantýsý
düzenlediði günleri de
görürüz inþallah.
Þubat’ta doðalgaza zam yok
Þ
Deðerli arkadaþým ve dünürümüz
Gazi Ceylan
’ýn
vefatýndan dolayý üzüntüm sonsuzdur. Merhuma Cenab-ý Allah’tan
rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz.
(Ç.HAK:303)
Özetle toplantý bu
þekilde oldu bitti.
Benim eklemelerim de
þöyle;
* Külcü þehrin
ufkunu açacak,
geleceðini belirleyecek,
vizyon kazandýracak
imar konularýnda
yapýlanlara,
yapýlmayanlara park ve
bahçeler birimi kadar
deðinmedi.
* Çorum'u
ilgilendiren ve tartýþma
ediyor.
* Bir diðer örnek
Binevler'de yaþanan
imar krizi. Külcü,
problemi çözdüklerini
hatýrlattý. E doðru da
söyledi. Ancak çözüme
yönelik çabalarda geç
kaldýklarýný, þehir
imarýnda bu türden
sorunlarýn sýkça
yaþandýðýný da
söyleyebilirdi.
* Çok iddialý
sözler sarfettiði Arasta
meselesi ne görsellerde
ne de sunumda yer aldý.
Bunun nedenini tüm
Çorumlu merak
edecektir mutlaka.
* Külcü, 5 yýllýk
döneminde toplantý
formatýný hiç
deðiþtirmedi. Ýcraatlarýn
özetlendiði geniþ
katýlýmlý bu tür
toplantýlar katýlýmcýlarýn
sorularýna açýk olmadý.
* Partisine mensup
milletvekilleri, belediye
baþkanlarý, teþkilat
baþkanlarý ile STK
temsilcileri ve belediye
birimlerinden katýlýmýn
saðlandýðý toplantýlarýn
yaný sýra, zaman zaman
dar çerçeveli basýn
toplantýsý yaptýðýný
maalesef þimdiye kadar
istisnalar dýþýnda pek
þahit olamadýk.
* Her þeyin
sorulacaðý, verilen
cevabýn da aynen
kamuoyuna
yansýtýlacaðý röportaj
teklifimize bugüne
kadar olumlu karþýlýk
Fazlý Ýlci
ubat'ta doðalgaza zam yok. Yýldýz, þubat ayýnda fiyatlarda
herhangi bir deðiþiklik yapýlmayacaðýný söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, "Doðal
gaz ödemeleri için bazen 500-700 milyon dolar piyasadan
döviz alýyoruz BOTAÞ'ýn havaleleri için. Bunun da olumsuz
yönde küçük kýpýrdanmalar yaptýðýný gördük. Bu nedenle daha küçük dilimlerle dövizi alma ve piyasada olumsuz bir tesir uyandýrmama talimatý verdim" dedi.
Yýldýz, gündemdeki konulara iliþkin basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý.
17 Aralýk süreci öncesinde yaklaþýk 11 yýllýk emekle bir
yapý oluþturulduðunu ifade eden Yýldýz, bu
yapýnýn bozulmasýna kimler sebep olduysa,
ölçülebilir 120 milyar lira, ölçülemeyen daha
büyük bir rakamýn bedelinin vatandaþlara
ödetildiðini belirtti. Yýldýz, "Türkiye'de siyasi istikrarý oluþturan yapýya þimdi ne olacak
deniyor. 11 yýllýk siyasi istikrarýmýzý kusura
bakmayýn feda etmeyiz. Ekonomik istikrar,
Türkiye'de her zaman bahsettiðimiz gibi siyasi istikrarýn kýymetinden kaynaklanýyor"
diye konuþtu.
Elektrik üretim tesislerine iliþkin özelleþtirme sürecini de deðerlendiren Yýldýz,
"Yataðan, Kemerköy, Yeniköy ve Çatalaðzý termik santralleri
için 20 tane þirket dosya aldý. Yani 20 þirket 'ben buraya katýlabilirim' dedi ama þimdi, '1 dakika, ben þu havanýn bir düzelmesini bekliyorum' diyor. Biz bu rakamlarýn eski haline geleceðine inanýyoruz" dedi.
Enerjinin, bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden biri
olduðunu dile getiren Yýldýz, þunlarý kaydetti:
"Son 1,5 ayda yaptýðýmýz iþlem þu, doðal gaz fiyatlarýný
2008 Kasým
ayý ile karþýlaþtýrýn, 5,5
yýl önceki
fiyatlar seviyesindedir.
Biz direniyoruz. Þu
anda maliyetlerimizin
arttýðýný bütün cümle
alem biliyor.
Dövizle
alýp, lira ile
satan ülkeyiz. Her döviz paritesinin yükselmesi, benzin
fiyatlarýna,
mazot fiyatlarýna, LPG
ve mutfak
tüpümüze,
hayatýmýzýn
her noktasýna etki ediyor. Bu maliyetleri vatandaþlarýmýz ve
sanayicimize yansýtmamaya yönelik olarak direniyoruz. Sürdürülebilir olan bu deðildir. Sürdürülebilir olan 17 Aralýk öncesindeki her birimizin tutumudur. O yüzden biz bir tünelden
geçiyoruz ve ýþýðý hep beraber inþallah göreceðiz. Ortada bir
kriz, büyük bir kriz varmýþcasýna ve bunun sürekli devam
edeceðine olan inancý doðru bulmuyorum."
Yýldýz, doðal gaz fiyatlarýný her ay yeniden deðerlendirdiklerini belirterek, þubat ayýnda fiyatlarda herhangi bir deðiþiklik yapýlmayacaðýný söyledi.
Doðal gaz havaleleri için lirayla yapýlan tahsilatý dövize
çevirmek durumunda kaldýklarýný dile getiren Yýldýz, þöyle devam etti:
"Doðal gaz ödemeleri için bazen 500700 milyon dolar piyasadan döviz alýyoruz
BOTAÞ'ýn havaleleri için. Bunun da olumsuz yönde küçük kýpýrdanmalar yaptýðýný
gördük ve þu anda lehime bir cümle kullanmýyorum ama paylaþmak durumundayým
þeffaflýk gereði. Bu nedenle daha küçük dilimlerle dövizi alma ve piyasada olumsuz bir
tesir uyandýrmama talimatý verdim. Arkadaþlarým buna özellikle dikkat edecekler. Yani bizim lira tahsil edip, döviz olarak havale
ettiðimiz bütün rakamlarý, parçalý ve piyasayý olumsuz manada tahrik etmeden yapacaðýz."
Bakan Yýldýz, benzindeki fiyat artýþýna iliþkin sorularý
yanýtlarken, "Bunu, siyasi istikrarý bozmaya çalýþanlara mutlaka sormak lazým. 'Benzini 5 liranýn altýnda alýrken senin
yaptýklarýndan dolayý 5 lira üzerine alýyorum' demek lazým.
Siyasi engeller kalktýktan sonra bu fiyatlarýn eski haline çekileceðine inanýyoruz" dedi.(Yaygýn basýn)
SALI 28 OCAK 2014
‘Üzüntümüz büyük
acýmýz tarifsiz’
www.corumhakimiyet.net
Enise Aðbal
M
HP Esenyurt Ýlçe
Seçim bürosuna
düzenlenen saldýrýda yaþamýný yitiren Cengiz
Akyýldýz ile ilgili basýn
açýklamasý yapan MHP
Ýl Baþkaný Ýsmail Lek,
“Üzüntümüz çok büyük, acýmýz tarifsiz ve
kelimelere sýðmamaktadýr.” dedi.
Önceki
gün
MHP’nin Esenyurt’taki
seçim irtibat ofisinin
açýlýþýnda, MHP Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Rasim
Acar'ýn ziyareti sýrasýnda ateþ açýldý. Bir grubun taþlý, silahlý ve so-
palý saldýrýsýnda partinin
basýn danýþmaný Cengiz
Akyýldýz ile 5 kiþi yaralandý. Hastaneye kaldýrýlan Cengiz Akyýldýz
tüm müdahalelere karþýn kurtarýlamayarak yaþamýný yitirdi.
“Hükümetin ‘terör
bitti, analar aðlamayacak, barýþ geldi’ propagandasýný fýrsat bilerek
daðdan þehirlere inen,
caddeleri ve sokaklarý
mesken tutan teröristler
toplumsal dokuya ve
toplumsal huzura daha
fazla zarar vermeden etkisizleþtirilmelidir.” diyen Lek, açýklamasýna
þöyle devam etti; “Þu
Ýsmail Lek
günlerde kendi derdine
düþen Baþbakan, dirliðimize ve birliðimize yönelik tertip ve suikastlarýn da yegâne hazýrlayýcýsý ve hýzlandýrýcýsý olarak milli vicdanlarda
mahkûm olmuþtur.
Milliyetçi Hareket
Partisi Türkiye’nin düþürülmeye çalýþýldýðý
uçurumun farkýnda ve
þuurundadýr. Efendilerinden ihale ve emir
alan terör maþalarýnýn
niyetlerini de çok iyi
görmekte ve anlamaktadýr. Teessürümüz ne kadar fazla olsa da, kayýplarýmýz ne denli ciðerimizi daðlasa da, tahriklere aldanmayacak, kýþkýrtmalara kapýlmayacaðýz. Yer altý örgütlerinin,
iktidar takviyeli suç ve
cinayet çetelerinin önümüze taþ koymasýna
izin vermeyecek, gerekirse her mihnet ve külfeti göðüsleyerek millet
davamýzý can pahasýna
savunacaðýz.
Bu duygu ve düþüncelerle, aziz dava arkadaþým
Yusufiyeli
Cengiz’imize Cenab-ý
Allah’tan rahmet niyaz
ediyorum. Saldýrýdan
yaralý kurtulan deðerli
dava arkadaþlarýmýza da
acil þifalar diliyorum.
Merhum þehidimizin en
baþta ailesi olmak üzere,
hepimizin baþý sað olsun. Ruhu þad, mekâný
cennet olsun.”
‘Kaldýrým mý, merdiven mi belli deðil?
Fazlý Koçak
Altý Nokta Körler Derneði Sekreteri Fazlý Koçak,
engelliler için engel oluþturan fiziki yapýlara dikkat çekti.
Yavruturna Mahallesi Kulaksýz Sokak (Muhtarlýk karþýsý)
üzerinde bulunan binalarda sorun yaþanýyor.
Fazlý Koçak, görevlilerin çözüm üretmesini beklediklerini açýkladý.
A
Ýstanbul'da yaþanan hain saldýrýda hayatýný kaybeden Cengiz Yücel Akyýldýz için gýyabi cenaze namazý kýlýndý.
MHP’den gýyabi
cenaze namazý
Ý
Erol Taþkan
stanbul'da yaþanan
hain saldýrýda
hayatýný kaybeden
Cengiz Yücel Akyýldýz
için, ikindi namazý
sonrasý Ulu Camii'nde
gýyabi cenaze namazý
kýlýndý.
MHP Esenyurt
Seçim Bürosu'na
yapýlan saldýrý sonucu
hayatýný kaybeden
Cengiz Yücel Akyýldýz
için kýlýnan gýyabi
cenaze namazýna,
MHP Ýl Baþkaný
Ýsmail Lek, MHP
Belediye Baþkan
Adayý Ercan Daþdan,
BBP Merkez Ýlçe
Baþkaný Aziz Döngel,
parti yöneticileri ve
Gýyabi cenaze namazý Karakeçili Camii
Emekli Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak tarafýndan kýldýrýldý.
vatandaþlar katýldý.
Karakeçili Camii
Emekli Ýmam Hatibi
Fikrettin Çýplak
tarafýndan kýldýrýlan
gýyabi cenaze
namazýnda, oldukça
üzüntülü olduðu
gözlenen partililer,
Akyýldýz adýna yapýlan
baþsaðlýðý dileklerini
de kabul etti.
Ünal Sekirden
NEDEN ÝÞGÜSA ?
Erol Taþkan
ltý Nokta Körler Derneði Sekreteri
Fazlý Koçak, Kulaksýz Sokak'ta bulunan bir binanýn önündeki merdivenleri
eleþtirdi. "Kaldýrým var mý, yok mu belli
deðil." sözleriyle tepkisini dile getiren
Koçak, görevlilerin çözüm üretmesini
beklediklerini açýkladý.
Yavruturna Mahallesi Kulaksýz Sokak (Muhtarlýk karþýsý) üzerinde bulunan
binalarýn önünden geçebilmek için çaba
sarfeden Fazlý Koçak, kaldýrým kabul edilen kýsýmdaki merdivenlerden geçmekte
zorlanýrken, park eden araçlar yüzünden
de yoldan yürümek zorunda kaldý.
"Özellikle görme engelliler baþta olmak üzere bedensel engelliler, yaþlýlar ve
çocuk arabasý kullanan anneler için
önemli bir tehlike oluþturan bu alanýn,
yetkililer tarafýndan çözüme ulaþtýrýlmasýný bekliyoruz. Burasý hem mimari bakýmdan. Hem de ruhsat bakýmýndan
problemlidir." diyen Fazlý Koçak, vatandaþlýk hakkýnýn yanýsýra, ayný zamanda
Eriþilebilirlik Komisyonu üyesi olarak ta
konuyu takip ettiðini söyledi.
Kiþi ya da kurumlara özel bir garezlerinin olmadýðýnýn altýný çizen Fazlý Koçak, sadece hatanýn düzeltilmesi ve riskin
ortadan kaldýrýlmasýný arzu ettiklerini ifade etti.
Öte yandan mahalle sakinlerinden
Ünal Sekirden de yaþlý ablasýnýn olduðunu, gerek mimari engellerden gerekse
park eden araçlardan dolayý geçmekte
çok zorlandýklarýný anlatarak, "Sadece sorunun çözümü istiyoruz, sorunumuz çözülürse, çok memnun kalacaðýz." diye
konuþtu.
* Yasal anlamda yükümlülüklerinizin büyük bir kýsmý ÝÞGÜSA Ortak Saðlýk
ve Güvenlik Birimi (OSGB) tarafýndan yerine getirilir.
* Ýþyeri Hekimi, Ýþ Güvenliði Uzmaný, Saðlýk Personeli istihdamýndan
kaynaklanan kýdem ve ihbar tazminatý yükümlülüðünüz olmaz.
* Ýþyeri Saðlýk ve Güvenlik Birimi (ÝSGB) kurmanýz durumunda olmasý
gereken 12 m²'den az olmamak kaydýyla bir muayene ve ilkyardým odasý
ile 8 m²'den az olmamak kaydýyla bir iþ güvenliði uzmaný odasý
bulundurma zorunluluðunuz olmaz.
* Olasý bir hastalýk veya özel sebepten dolayý, iþyeri hekimi ve iþ güvenliði
uzmanýnýn iþe gelememesi durumunda, ayný niteliklere sahip bir personel
zaman kaybý söz konusu olmadan görevi yürütür.
* ÝÞGÜSA OSGB tarafýndan görevlendirilen iþyeri hekimi, iþ güvenliði
uzmaný, saðlýk personeli düzenli olarak koordinatörümüz tarafýndan
þirketinizdeki eksikliklerin giderilmesi için uzmanlarýmýz tarafýndan
öneriler getirilecek.
* Bakanlýkla ilgili yasal süreç ÝÞGÜSA OSGB tarafýndan takip edilerek
iþverene rapor halinde sunulur.
* Yapýlan denetimlerle çalýþandan kaynaklanabilecek hatalar ortadan
kaldýrýlýr.
* Ýþletme körlüðü ortadan kaldýrýlarak, deneyimli bir kadro tarafýndan
eksikler ve gereklilikler rapor halinde sunulur.
ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS
*Yeni Lastik Satýþý
*Akü Satýþý
*Lastik Oteli
*Rot Ön Düzen Ayarý
*Balance Lastik Ayarý
*Jant Düzeltme
*Far Ayarý
* Nitrojen Gazý
ÝÞGÜSA ORTAK SAÐLIK
VE GÜVENLÝK BÝRÝMÝ
Tel & Fax : 0364
(Ç.HAK:301)
(Ç.HAK:3545)
Adres: Ulukavak Mah. Osmancýk Cad.
Yazýçarþý Meydaný No: 94/A ÇORUM
Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM
Tel: 0364 213 47 29 * [email protected]tmail.com
Fatih Batit (0 532 560 09 43) Mehmet Yaðlý (0 533 733 45 86)
3
227 57 57
488 58 50
GSM : 0505
www.isgusa.net - [email protected]
4
SALI 28 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Gümrük iþlemlerimiz hýzlý’
Emre Kut
yar sistemleri üzerinden yapýlmasý, risk analizlerinin
ümrük Müdürü Erdodaha etkin ve hýzlý kullanýðan Erarslan, 26 Ocak
mýný getirmektedir. MüdürDünya Gümrük Günü nelüðümüzde BÝLGE (Bilgideniyle Vali Sabri Baþsayarlý Gümrük Etkinlikleköy'ü ziyaret etti.
ri), GÜVAS (Gümrük Veri
Ziyarette Gümrük ÞeAmbarý). NCTS (Ortak
fi Niyazi Þengül, Muayene
Transit) ve yazýþmalarda
Memuru Murat Torun v e
(DYS) Doküman Yönetim
Gümrük Memuru Emine
Sistemi kullanýlmaktadýr.
Þahin hazýr bulundu.
Müdürlüðümüzde itHer yýl farklý bir tema
halat, ihracat ve ayrýca geile kutlanan Dünya Gümrü
nelde gurbetçi yolcularýn
Günü'nde bu yýl 'Ýletiþim:
taþýt süre uzatýmý vb. iþlemDaha iyi iþbirliði için bilgi
ler yapýlmakta, genellikle
paylaþýmý' temasýnýn belirGümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, 26 Ocak Dünya
ihracat yoðunluklu çalýþýllendiðini belirten Erarslan,
Gümrük Günü nedeniyle Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti.
Dünya Gümrük Örgümaktadýr. Ýhracat Türkiye
tü'nün (DGÖ) temelini
Ölçeði ile paralel her yýl artoluþturan Gümrük Ýþbirliði
maktadýr, 2013 yýlýnda MüKonseyi'nin ilk toplantýsýdürlüðümüzden yapýlan ihnýn yapýldýðý 26 Ocak
racat 2012 yýlýna göre ayný
(1953) "Dünya Gümrük
kalmakla birlikte diðer
Günü" olarak belirlendiðigümrüklerden yapýlanla
ni söyledi.
birlikte toplam ihracatta
Erarslan, Türkiye'nin
önemli miktarda artýþ oldutüm ithalat ve ihracat iþðu görülmektedir."
lemlerinin 140 Gümrük
Vali Sabri Baþköy ise,
Müdürlüðü'nde gerçekleþtirildiðini belirterek þöyle
ziyaretten duyduðu memdedi; "Uluslararasý ve Avnuniyeti dile getirerek, yarupa Birliði'ndeki uygulapýlan kutlamalarýn kurummalarý takip eden kurululara faydasýnýn kendilerini
þumuz, iþlemleri en kolay
kamuoyuna anlatabilmeleri
ve en güvenilir ticaret için
Ziyarette Gümrük Þefi Niyazi Þengül, Muayene Memuru
olduðunu söyledi. Baþköy,
risk esaslý kontrollere
Murat Torun v e Gümrük Memuru Emine Þahin hazýr bulundu.
kurumlarýn problemlerinin
önem vermekte olup, yeni
teknolojiyi
kullanma olafikirler ve daha kullanýþlý
naklarý ile paralel olduðunu belirterek, "Çorum'un gümrük iþlerinin
sistemler kullanarak, yasal ticaretin basitleþtirilmesi ve yasa dýþý ticahýzlý bir þekilde ilerlemesi sevindirici. Tabiki gerçek ihracat ve ithalatretin önlenmesi çerçevesinde, yasal yollarla gümrükte iþ yapan gerçek
larýmýz tam olarak bilemiyoruz. Çünkü büyük iþletmelerin merkezleve tüzel kiþilerin iþlemleri kontrol mekanizmalarýyla uluslararasý eþya
yolcu ve taþýt hareketindeki gümrük iþlemlerinin kolaylaþtýrýlmasý ve
ri genelde Ýstanbul' da olduðu için bilemiyoruz. Ama bakanlýðýmýzýn
basitleþtirilmesi saðlanmaktadýr.
bu konuda bir çalýþmasý var. Ýlerleyen zamanlarda Çorum'un ve diðer
illerinde gerçek ihracat ve ithalatlarýmýzý öðrenme þansýmýz olacakÇorum Gümrük Müdürlüðü Organize Sanayi Bölgesinde 14 personel ile hizmet vermekte, Gümrük iþlemleri ve yazýþmalarýn bilgisatýr." Diye konuþtu.
G
Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði yönetiminden oluþan heyet,
Vali Sabri Baþköy’e nezaket ziyaretinde bulundu.
‘Size kapýmýz her zaman açýk’
Þ
ehit Aileleri ve
Malül
Gaziler
Derneði yönetiminden
oluþan heyet, Vali
Sabri Baþköy’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Þehit ve
Gazi Ýþlemleri Þube
Müdürü Cevdet Patlak, Þehit Aileleri ve
Malül Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker,
Baþkan Yardýmcýsý
Zeki Dilmen, Mevlüt
Özçiftçi, Sadýk Demirkol ve Nurettin
Kaya hazýr bulundu.
Þehit yakýnlarý ve
gaziler için yapmýþ olduðu çalýþmalardan ve
kendilerine gösterdiði
yakýn ilgiden dolayý
Vali Baþköy’e teþekkür eden Baþkan Cafer Eker, dernek faaliyetleri ve çalýþmalarý
hakkýnda bilgi verdi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti di-
Vali Baþköy, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
le getirerek kendilerine teþekkür eden Vali
Baþköy; "Devletimiz,
yapmýþ olduðu yeni
yasa çalýþmalarý ve
maaþlara
yapýlan
%25’lik zam ile bir
kez daha sizlerin yanýnda olduðu gösterdi
ve göstermeye de devam edecektir.
Valiliðimiz bünyesinde bulunan Þehit
ve Gazi Ýþlemleri Þube Müdürlüðü’nün
kapýsýný istediðiz zaman çalabilir, yeni yasa düzenlemeleri hakkýnda bilgi alarak iþ ve
iþlemlerinizi buradan
takip edebilirsiniz. Bir
kez daha belirtmeli-
yim ki þehit ailelerine
ve gazilerimize kapýmýz her zaman açýktýr.
Þimdiye kadar olduðu
gibi bundan sonrada
devlet olarak, millet
olarak her zaman yanýnýzda olmaya devam edeceðiz" dedi.
Valilik Basýn
Girgin veda ziyaretinde
Ç
Mustafa Demirer
orum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini yürütürken, 24
Ocak Cuma günü Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü’ne atanan Aytekin Girgin,
Çorum’dan ayrýlmadan
önce Vali Sabri Baþköy’e veda ziyaretinde
bulundu.
Ýl Milli Müdürü
olarak beþ buçuk yýl
görev yaptýðý Çorum’dan ayrýlmanýn
üzüntüsünü yaþadýðýný
belirten Aytekin Girgin,
bu süre içerisinde ken-
Aytekin Girgin, Vali Baþköy’e veda ziyaretinde bulundu
disine desteklerini esirgemeyen baþta Vali
Baþköy olmak üzere
emeði geçen herkese
teþekkür etti.
Milli Eðitim alanýnda Çorum adýna
yapmýþ olduðu çalýþmalardan dolayý Milli
Eðitim Müdürü Aytekin
Girgin’e teþekkür ederek, yeni görevinin kendisi ve ailesine hayýrlý
olmasýný dileyen Vali
Baþköy, Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü’nde yapacaðý çalýþmalarýnda kendisine
baþarýlar diledi.
Stant malzemeleri Ýstanbul’da
Ç
Prof. Karaman’a ödül
Törende dünyaca ünlü fýkýh profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman da ödül aldý.
iyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nca hafta
D
sonu Haliç Kongre Merkezi'nde
Yüzyýlýn Ýslam Kültür Hizmeti Onur
ve Hizmet Ödülleri töreni düzenlendi.
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ýslam Ansiklopedisi'ne, Hadislerle Ýslam, Ýstanbul Kadý Külliyatý'na
katký veren bilim adamlarýný ödüllendirdi. Törende dünyaca ünlü fýkýh
profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman da ödül aldý. Karaman’a ödülünü Baþbakan Erdoðan’dan verdi.
Haber yaygýn basýnda geniþ bir þekilde yer aldý.
orum Valiliði ve
Çorum Belediyesi’nin birlikte katýldýðý
Emitt Fuarý, 30 Ocak
Perþembe günü baþlayacak.
Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da
fuarda Çorum'u en iyi
þekilde tanýtmak için
tüm çalýþmalarýný tamamlayan Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi, fuarda kullanacaðý
tanýtým materyallerini
Ýstanbul'a ulaþtýrdý.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Gül,
Emitt Fuarý'nda Çorum'un en iyi þekilde tanýtýlmasý için hazýrlýklarýný tamamladýklarýný
söyledi. Gül, fuara katýlacak ekibin stant malzemeleri ve tanýtým materyallerini ile birlikte
Ýstanbul'a ulaþtýðýný ve
hazýrlýklara baþladýklarýný ifade eden Gül, "30
Ocak 02 Þubat 2014 tarihleri arasýnda TÜYAP
Ýstanbul Uluslararasý
Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek
olan fuarda Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi olarak birlikte katýlacaðýz. Ýlimiz kültür ve
turizm deðerlerinin tanýtýmýný en iyi þekilde
yapacaðýz." dedi.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Gül,
fuar boyunca hazýrla-
dýklarý tanýtým materyallerini ve sýcak Çorum leblebisini, Çorum
standýný ziyaret eden
herkese ikram edeceklerinin altýný çizdi.
Belediye Basýn
Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi’nin birlikte
katýldýðý Emitt Fuarý, 30 Ocak Perþembe günü baþlayacak.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Emitt Fuarý hakkýnda bilgi verdi.
SALI 28 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Koçhisar Barajý
ihale aþamasýnda
Mustafa Demirer
AK
Parti Çorum
Milletvekilleri
Salim Uslu, Cahit Baðcý
ve Murat Yýldýrým, Koçhisar Barajý Sulama Projesi'nin ihale edilmesi
için EKAP'a (Elektronik
Kamu Alýmlarý Platformu) girildiðini açýkladý.
Milletvekilleri yaptýklarý ortak açýklamada,
150 milyon liraya mâl olmasý planlanan yatýrýmýn
730 günde tamamlanacaðýný, 118 bin dekar arazide kapalý sistem sulama
yapýlacaðýný, ayrýca Çorum ve Alaca'nýn içme
suyu ihtiyacýna katký
saðlanacaðýný belirterek,
Alaca'ya hayýrlý olmasý
temennisinde bulundular. Vekiller, Bayat, Ýskilip ve Uðurludað'da
86.680 dekar araziye sulama yapacak Týmarlý
2.Kýsým (Kýzýlýrmak) Sulama Projesinin ihale
edilmesi için çalýþmalara
baþladýklarýný kaydettiler.
Ýþte o açýklama;
“Çorum'un en büyük sulama projesi olan
118.220 dekar arazide
kapalý sistem sulama yapacak þekilde projelendirilen Koçhisar Barajý Sulama Projesi ihale edilmek üzere EKAP'a girildi. Ýhale tarihi ve teklif
vermede son gün olarak
25.02.2014 günü saat
10.00'da tek oturum olarak bildirildi. Yaklaþýk
olarak 150 Milyon TL'ye
mal olmasý planlanan
iþin yapým süresi ise 730
gün olarak bildirildi. Çorum Koçhisar Projesinin
kilit tesisini oluþturan
Koçhisar barajý ile Büyüköz çayý sularýnýn regüle
edilerek, Alaca ovasýnýn
sað ve sol sahilinde yer
alan yaklaþýk 12 km
uzunlukta ve 16 km geniþlikte devam eden tarým arazilerinin mümkün
olduðunca basýnçlý olarak cazibe ile sulanmasý
h e d e f l e n m e k t e d i r.
118.220 dekar (cazibe
7567 ha ve pompaj 4268
ha) araziyi borulu sistem
ile basýnçlý olarak sulu
tarýma kavuþturacak olan
proje ayný zamanda da
Çorum Merkezine 12.12
hm3, Alaca ilçesine 2.54
AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu,
Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým ortak açýklama yaptý.
Koçhisar Barajý Sulama Projesi'nin ihale edilmesi için EKAP'a girildiði belirtildi.
150 milyon liraya mâl olmasý planlanan yatýrým 730 günde tamamlanacak.
hm3 olmak üzere toplamda 14.66 hm3 içme
ve kullanma suyu da temin edilmesini saðlayacaktýr. Koçhisar barajý ile
Çorum il merkezinin
2020 yýlýndan itibaren
2042 yýlýna kadarki içme
suyu ihtiyacý ve Alaca il-
çe merkezinin 2050 yýlýna kadarki içme suyu ihtiyacýnýn karþýlanmasý
hedeflenmektedir. Ýnþaat
çalýþmalarý tamamlanan
ve su tutulan Koçhisar
Barajýnýn talvegden yüksekliði 37.40 m, temelden yüksekliði ise 57.40
m olup, gövde dolgu tipi
kil çekirdekli zonlu homojen dolgu tipindedir.
Alaca ilçesi içme suyu
isale hattý tamamlanmýþ
olup, arýtma tesisi inþaatý
da 2014 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmektedir. DSÝ Ge-
nel Müdürlüðü Proje ve
Ýnþaat Daire Baþkanlýðýnca yürütülecek olan
ihale süreci 25.02. 2014
günü tamamlanmýþ olacaktýr.
Milletvekilleri olarak Çorum'un sanayiden
sonra en önemli sektörün
tarým olduðunu her zaman ifade ettik. Çorum
tarýmýna çok ciddi bir
katký saðlayacak olan bu
projenin ihale edilmesi
ve bir an evvel Çorumlu
tarýmsal iþletmeler ve geçimini topraktan saðlayan hemþerilerimiz ile
çiftçilerimizin hizmetine
açýlmasý en büyük emelimizdir. Çorum'da sulanabilir arazilere olan ihtiyaç halkýmýza hizmet
edebilmek adýna bizi sulama projelerine ve sulanabilir arazi çabasýna
yönlendirmiþtir. Çabalarýmýzý Çorum'un en büyük sulama projesi olan
Koçhisar Barajý Sulama
Projesine yönlendirdik.
Çorum'un Milletvekilleri
olarak verdiðimiz sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Koçhisar Projesinin ihalesinin tamamlanmasý ile sulanacak
olan 118 dekar arazide
tarýmsal verimlilik artacak, hayvancýlýðýn alt yapýsý olan yem bitkileri
üretimi artacak ve böylece hayvancýlýkta maliyetler de azaltýlmýþ olacaktýr. Üreticimiz ve çiftçimizin kazançlarýnýn artmasý ile Ýlçe ekonomisine ve Çorum ekonomisine katkýsý da büyük olacak, Alaca ilçemizin hayvancýlýk ve tarýmsal geliri 3'e katlanacaktýr. Ayrýca verdiðimiz sözlerden
bir diðerini gerçekleþtirmeye yönelik olarak
önümüzdeki aylarda da
Bayat, Ýskilip ve Uðurludað'da 86.680 dekar araziye sulama yapacak Týmarlý 2.Kýsým (Kýzýlýrmak) Sulama Projesinin
ihale edilmesi için çalýþmalara
baþlayacaðýz.
Hem üreticimiz ve çiftçimizin gelirini artýracaðý
gibi Alaca ekonomisine
de büyük bir katký saðlayacak Koçhisar Projesinin Öncelikle Merkez ve
Alaca bölgelerimiz olmak üzere tüm halkýmýza
hayýrlý olmasýný dileriz.”
TSO’da bilgilendirme
toplantýsý bugün
T
Çorum Obasý Yörükleri Derneði, ‘Yörük Gecesi’
adý altýnda kaynaþma etkinliði düzenleyecek.
arým ve Kýrsal
Kalkýnmayý
Destekleme Kurumu
(TKDK), 12. Baþvuru
Çaðrý Ýlaný'na çýktý.
Hibe programýndan
yararlanmak isteyen kiþi
ve kurumlar, 10 Þubat 10 Mart 2014 tarihleri
arasýnda projelerini
TKDK'ya sunabilecek.
Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý,
üyelerinin Avrupa
Birliði hibelerinden
daha fazla pay
alabilmesi, yeni
yatýrýmlara yönelmesi,
Çorum’a Türkiye’ye
daha fazla katma deðer
üretmesini saðlamak
amacýyla TKDK Ýl
Koordinatörlüðü
iþbirliðinde bir
bilgilendirme toplantýsý
organize edecek.
Bugün TSO’da
gerçekleþtirilecek
bilgilendirme toplantýsý,
saat 14.00’te
baþlayacak. Toplantýda
TKDK Ýl Koordinatör
V. Ýsmail Daðdelen,
yeni dönem baþvuru
ilaný için desteklenen
sektörler, baþvuru
þartlarý, süresi, hibe
oranlarý ve örnek
projelerle ilgili bilgiler
verecek.
TKDK Ýl
Koordinatör Vekili
Ýsmail Daðdelen, 12.
Baþvuru Çaðrý Ýlanýnýn
yayýnlandýðýný ve 10
Þubat - 10 Mart tarihleri
arasýnda proje
kabullerinin gerçekleþtirileceðini söyledi.
12. Çaðrý ilanýnýn
bütçesinin 488 milyon
772 bin 12 Avro
olduðunu belirten
Daðdelen, “Yani
yaklaþýk 500 milyon
Avro, çiftçilerimizi
bekliyor. Ýlimizde 2013
yýlýnda ödediðimiz
destek miktarý 21
milyon lirayý aþtý, bu
sene de destekleme
rakamýnda bu düzeyi
aþmayý hedefliyoruz.”
dedi.
Çorum TSO
Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal da,
Çorum’un tarýmsal
kalkýnmasý açýsýndan
önemli gördüðü
bilgilendirme
toplantýsýna baþta
tarýmsal üretim yapan
iþletmeler olmak üzere
bütün yatýrýmcýlarýn
katýlabileceðini belirtti.
Baþaranhýncal, destek
ve katkýlarýndan dolayý
TKDK yetkililerine
teþekkür etti.
A
Dönem Sonu
Sýnavlarý yapýldý.
Sýnavlar yaklaþýk
6 bin 900 adayýn
katýlýmý ile 25-26
Ocak 2014 tarihlerinde sabah ve öðleden sonra olmak
üzere 4 oturum
halinde gerçekleþtirildi.
Yörük Gecesi
30 Ocak’ta
TSO Basýn
Ç
AÖF sýnavýna 6 bin 900 aday katýldý
orum Obasý Yörükleri Derneði, ‘Yörük Gecesi’ adý altýnda kaynaþma etkinliði düzenleyecek.
Yörük kültürünü tanýtmak, birlik ve beraberliði pekiþtirmek amacýyla gerçekleþtirilecek gece,
30 Ocak 2014 Perþembe akþamý saat 18.30’da
Gülüm Düðün Salonu’nda baþlayacak.
Geceye tüm Çorum halký davet edildi.
nadolu Üniversitesi
Açýköðretim, Ýktisat,
Ýþletme Fakülteleri
2013-2014 Öðretim
Yýlý Güz Dönemi
Karayollarý Genel Müdürlüðü, bu yýl 810 kilometre bölünmüþ yol, 850 kilometre tek
platformlu yol, 18 bin 750 kilometre de yol yapým ve onarým çalýþmasý yapacak.
Karayollarý’nýn
2014 yýlý haritasý
K
arayollarý Genel Müdürlüðü, bu yýl 810 kilometre bölünmüþ yol, 850 kilometre tek platformlu yol, 18 bin 750 kilometre de yol yapým ve
onarým çalýþmasý yapacak.
Karayollarý Genel Müdürlüðünün sorumluluðunda 2 bin 244 kilometre otoyol, 31 bin 347 kilometre devlet yolu ve 32 bin 53 kilometre il yolu olmak üzere toplam 65 bin 644 kilometre yol aðý bulunuyor.
Genel Müdürlük tarafýndan bu yýl 810 kilometre bölünmüþ yol, 850 kilometre tek platformlu yol, 2
bin 750 kilometre bitümlü sýcak karýþým kaplama ile
16 bin kilometre asfalt kaplama yapým ve onarým
gerçekleþtirilecek. Geçen yýl 12 bin 777 metre uzunluðunda 153 köprü yapýmý, 65 köprü bakým ve onarýmý ile 9 tarihi köprünün restorasyonunu yapan Genel Müdürlük, bu yýl 120 köprü yapýmý, 65 köprü
onarýmý, 500 köprü bakýmý ve 16 tarihi köprü restorasyonunu gerçekleþtirecek.
130 kaza kara noktasý iyileþtirilecek
130 kaza kara noktasý ile 100 sinyalize kavþaðýn iyileþtirilmesi, 25 bin 700 bin metrekare yatay ve 141
bin metrekare düþey iþaretleme ile 2 bin 350 kilometre otokorkuluk yapýmý hedefleniyor.
Bu arada, Karayollarý Genel Müdürlüðü Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý laboratuvarlarý, yol yapým, bakým ve iþletiminde kullanýlan tüm
malzemelerin testlerinin yapýlabildiði uluslararasý
düzeyde hizmet veren yeni ürün ve sistem geliþtiren
laboratuvarlar haline getirildi.
Yetkililer, TÜBÝTAK destekli projelerle de yol
üstyapýlarýnýn tasarým metotlarýnýn geliþtirildiðini,
kazýnan asfalt malzemelerin yeniden kullanýmýnýn
saðlandýðýný, ileri teknoloji gerektiren sessiz, güvenli ve uzun ömürlü aþýnma tabakasý geliþtirildiðini
ifade ederek, bu sayede Türkiye'deki yollarýn da daha kaliteli hale getirilmeye baþlandýðýný kaydettiler.
Yetkililer, yol boyu geliþim ve erozyon kontrolü çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlarak, mevcut ve yeni projelendirilen yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj
çalýþmalarýnýn yapýlacaðýný ifade ettiler.(Yaygýn basýn)
Çiftçi yaðmura duacý
Trafik güvenliði çalýþmalarý kapsamýnda ise
A
Enise Aðbal
laca’ya beklenen
yaðýþýn geldiðini
belirten Alaca Ziraat
Odasý Baþkaný Ýlhan
Yýlmaz, “Yaðmur çiftçiyi sevindirdi.” dedi.
Yaðýþsýz geçen
uzun dönemde, sonbaharda ekilen arpa ve
buðday gibi birçok ürünün kuraklýkla karþý
karþýya kaldýðýný ve kuraklýk nedeniyle ekilen
tohumlarýn çürümeye
baþladýðýný ve çimlenme güçlerini kaybettiðini söyleyen Yýlmaz,
son günlerde gelen yaðýþlarýn kuraklýk nedeni
ile endiþeli olan çiftçinin yüzünü güldürdüðünü belirtti.
Yýlmaz, “Türkiye'nin yaðmura çok ihtiyaç vardý. Alaca çiftçilikle geçinen bir bölge, yaðýþlar hem barajlardaki doluluk oranýný
artýrdý hem de kuruyan
topraða can oldu. Ýnþallah daha çok yaðacaðýna inanýyorum. Eðer
kuraklýk devam etsey-
di, zaten zor þartlarda
üretim yapan çiftçimiz
çok zor durumda kalacak borçlarýný dahi ödeyemeyecek hale gelecekti. Yaðýþlara raðmen
azda olsa bir verim
kaybý bekliyoruz ancak
bahar yaðýþlarýnýn da
güzel olmasý durumunda verim kaybýnýn daha
az olacaðýný öngörüyoruz" diye konuþtu.
Yýlmaz, Meteoroloji'den alýnan verilere
göre önümüzdeki hafta
yaðýþlarýn aralýklarla
devam etmesi duru-
munda çiftçinin, dolayýsýyla ülkenin de yüzünün güleceðini belirterek, “Üretim olmazsa
gýda olmaz. Bütün çiftçilerimize 2014 sezonunda bol verim bol
kazanç diliyor saygýlarýmý sunuyorum” dedi.
Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, “Yaðmur çiftçiyi sevindirdi.” dedi.
Balkanlar’dan kar geliyor
M
eteorolojiden alýnan bilgilere göre
Orta Akdeniz üzerinden
gelen yaðýþlý havanýn,
Balkanlar'dan gelen soðuk havayla birleþmesi
sonucu tüm yurt “soðuk
ve kar yaðýþlý” havanýn
etkisine girecek.
Kar yaðýþý bugünden itibaren tüm yurtta
etkili olacak.
Orta Akdeniz üzerinden gelen yaðýþlý havanýn, Balkanlar'dan
gelen soðuk havayla
birleþerek tüm yurtta
“soðuk ve kar yaðýþlý”
havaya dönüþeceði tahmin ediliyor.
Orta Akdeniz üzerinden gelen yaðýþlý havanýn, Balkanlar'dan
gelen soðuk havayla
birleþerek tüm yurtta”
soðuk ve kar yaðýþlý”
havaya dönüþeceði ve
Salý gününden itibaren
kar yaðýþýnýn tüm bölgelerde etkili olacaðý
tahmin ediliyor.
Hafta baþýndan itibaren özellikle iç ve doðu kesimlerde yaðýþla-
rýn karla karýþýk, Güneydoðu Anadolu'nun
güneyinde yoðun kar
yaðýþý þeklinde olmasý,
Kuzeybatý, Orta ve Doðu Karadeniz'in kýyý
kesimlerinde de hava
sýcaklýklarýnýn 4 ila 10
derece azalmasý bekleniyor.
Soðuk hava ve kar
yaðýþý nedeniyle ülke
genelinde etkili olacak
buzlanma ve don olayýnýn olumsuzluklarýna
karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý istendi.
Balkanlar’dan “soðuk ve kar yaðýþlý” havanýn etkisine girecek.
6
SALI 28 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Pithana’dan otomotiv
devi Hyundai ziyareti
H
Erol Taþkan
itit Üniversitesi
Mühendislik Teknolojileri ve Ýþbirliði
Kulübü-Pithana Hidromobil takýmý Hyundai’nin Kocaeli’ndeki
fabrikasýný ziyaret etti.
Güney Kore ile
Kibar Holding ortaklý
bir dünya devi olan
HYUNDAI'ýn Kocaeli
yerleþkesindeki otomotiv fabrikasýna teknik
ziyarette bulunan heyette, Hitit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliði
bölümünden Arþ. Gör.
Mehmet Eren, Makine
Yük. Müh. Mehmet Þener, Pithana Hidromobil takýmý Kaptaný Ali
Osman Demiray ve takým üyeleri Mehmet
Ceylan,Mustafa Yazýcý
,Mustafa Serdar, Fatih
Açýkgöz, Çaðatay Sönmez, Þerif Gürsoy, Anýl
Armaðan, Ayþenur Ürgen ve Furkan Þener
yer aldý.
Ziyarette, HYUNDAI-ASSAN Ýletiþim
sorumlusu Miray Dikmen, Hyundai-ASSAN
Pithana Hidromobil takýmý Hyundai’nin Kocaeli’ndeki fabrikasýný ziyaret etti.
Takým üyeleri Hyundai Proje Yönetim Sorumlusu Endüstri Mühendisi Gökhan Þahin
fabrikasýnýn tarihçesi,
HYUNDAI'nin hedefverdi. Daha sonra fabriüretilen modelleri ve
leri hakkýnda brifing
kada incelemelerde bu-
lunan takým üyeleri,
HYUNDAI'nin yeni
nesil araçlarý i10 ve i20'
nin üretim proseslerinin
iþleyiþi ve kalite standartlarý hakkýnda bilgi
aldý.
Son bölümde takým üyeleri Hyundai
Proje Yönetim Sorumlusu Endüstri Mühendisi Gökhan Þahin ile bir
araya geldi. Soru-cevap
þeklinde gerçekleþen
toplantýda takým üyeleri
fabrikanýn yeni dönem
planlarý, araþtýrma ve
geliþtirme faaliyetleri,
iþ güvenliði, sosyal ve
kültürel çalýþmalar gibi
konularda bilgi aldý.
Toplantýda Takým
Kaptaný Ali Osman Demiray, geleceðin yakýtý
olarak görülen Hidrojen
üzerine çalýþtýklarýný,
geleceðin mühendisleri
olarak katma deðer
üretecek
çalýþmalar
yapmayý hedeflediklerini söyledi. Bu gezinin
takýma vizyonel bir bakýþ açýsý katacaðýný ve
faydalý bir rol-model
olduðunu belirten Demiray, HYUNDAI-ASSAN ailesinin gösterdiði ilgiye teþekkür etti.
AFAD SDS istiyor
T
ürk Yerel HizmetSen Genel Baþkaný
Ýlhan Koyuncu, sosyal
denge tazminatý konusunda Muðla Ýl Özel
Ýdare binasý önünde
sendika üyelerinin de
katýldýðý basýn açýklamasý yaptý. Koyuncu
açýklamasýnda, 4688
Sayýlý yasa gereði Muðla Ýl Özel Ýdaresi norm
kadrosunda çalýþanlar
adýna yapýlmýþ olan sosyal denge sözleþmelerinde, Ýl Afet ve Acil
Durum Müdürlüðü çalýþanlarýnýn yok sayýldýðýný ve sosyal denge sözleþmelerinden yararlanamadýklarýný söyledi.
Koyuncu, Maliye
Bakanlýðýnýn
sosyal
denge tazminatý konulu
görüþ yazýsýnda da Ýl
Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri personellerinin illerindeki personele sosyal denge tazminatýnýn ödenmesini
ve ilgili Ýl Özel Ýdarelerinin bütçelerinden karþýlanmasý gerektiðini
belirtti.
Koyuncu,
“Muðla Ýl Afet ve Acil
Durum Müdürlüðü çalýþanlarýnýn sosyal denge
sözleþmesinden yararlanmasý isteðiyle baþvurularý Muðla Ýl Özel
Ýdaresi tarafýndan reddedilmesi üzerine yargýya
baþvurulmuþtur.
Türk Milleti adýna karar
veren Muðla 2. Ýdare
Mahkemesi’nin, olayda
uyuþmazlýðýn çözümü
için, Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðünün faaliyet ve görevleri yönünde baðlý olduðu ida-
ri birimin belirlenmesi
gerektiði 5902 sayýlý
Afet ve Acil Durum
Müdürlüðü çalýþanlarýnýn Ýl Özel Ýdarelerinin
kadro cetvellerinde ayrý
bir bölüm olarak gösterildiði il valisine baðlý
olarak faaliyet sürdürdüðü ve anýlan müdürlük personelinin Ýl Özel
Ýdaresi bünyesi dahilinde bulunduðunu belirtmiþtir. Kýrýkkale, Mersin, Antalya, Çorum, Siirt, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Niðde gibi
birçok ilde yaþanýlan
hukuksuzluða karþý sendikamýzýn verdiði hukuk mücadelesi sonucunda mahkeme kararlarý Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü çalýþanlarý lehine çýkmýþ
geriye dönük yasal faiziyle birlikte ödemeleri
gerçekleþtirilerek kurum çalýþanlarýnýn maðduriyetleri giderilmiþtir” dedi.
Muðla Ýl Özel Ýdaresi Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü çalýþanlarý tedirgin ve huzursuz olduðuna dikkati
çeken Koyuncu açýklamasýna þöyle devam etti:
“Muðla Ýl Özel
Ýdare yetkililerini yasalarýn ve adaletin gereðini yapmaya davet ediyoruz. Buradan hep birlikte Ýl Özel Ýdaresi yetkililerini yasalarý çiðnemesini ve mahkeme kararlarýný uygulamamasýndan dolayý þiddetle
kýnýyoruz. Bu baðlamda
Anayasanýn eþitlik ilkesi ve ayný iþ yerinde çalýþanlarýn arasýnda iþ barýþýnýn bozulmamasý
için yapýlan iki sosyal
denge tazminatý sözleþmesinden de sadece
mahkemeye verenlerin
deðil tüm personelin yararlanmasýný; yapýlan
hukuksuzluðun ve adaletsizliðin ortadan kaldýrýlmasýný istiyoruz.
Konu hakkýnda Sayýn
Valimize bilgi verilmiþ
olup acilen kendilerinin
bu problemi çözeceðine
dair olan inancýmýz devam etmektedir. Ýl Afet
ve Acil Durum Müdürlüðü çalýþanlarýnýn sosyal denge tazminatý söz-
Y
Resmi
Gazete'nin dünkü
sayýsýnda,
yükseköðretim
kurumlarý öðretim
elemanlarýna ait bazý
kadrolarda
düzenleme yapýlmasý
hakkýndaki kararýnýn
yürürlüðe
‘TÜRSAB ve hepimiz kazandýk’
T
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Baþkaný
Ýlhan Koyuncu, siyah çelenk koydu.
leþmesi hükümleri uyarýnca sosyal denge tazminatýndan en kýsa zamanda yararlandýrýlarak
maðduriyetimizin giderilmesini
istiyoruz”(ÝHA)
Enise Aðbal
ürkiye Seyahat
Acenteleri Birliði
(TÜRSAB) Kayseri
Erciyes Bölgesel Yürütme Kurulu seçimlerine katýlan Çavuþoðlu Turizm Müdürü Halit Ýnaltekin,
“Bölgesel Yürütme
Kurulu seçimlerinde
özlenen demokrasi
kazandý.” dedi.
TÜRSAB Erciyes Bölgesel Yürütme Kurulu’nun Hilton Otel’de gerçekleþen seçimlerinde Fatih Özköse'nin listesi
kongreye katýlan 95
üyeden 48’inin oyunu alarak 35 oy farkla kazandý. Seçimde
ilk oyu Çavuþoðlu
Turizm Müdürü Halit
Ýnaltekin kullanýrken,
Fatih Özkese ve Yusuf Postallý TÜRSAB
üyelerine, “Halkýn
listesi olan beyaz listeye oy verin” dedi-
SEçime Çavuþoðlu Turizm Müdürü Halit Ýnaltekin de katýldý.
ler.
Kayseri’de katýldýðý toplantýda seyahat acentalarýnýn sorunlarýna
deðinen
Ýnaltekin,
“TÜRSAB’ta nihayet demokrasi gerçekleþti,
TÜRSAB ve hepimiz
kazandýk. Daha önce
TÜRSAB Ýata Komitesi’nde görev yaparken elbette bu görevimde de acentalarýn
sorun ve projelerini
diðer görevlerimde
olduðu gibi en üst düzeyde görüþülmesi
için çalýþmanýn benim için çok önemli
olduðunu belirtmek
isterim. Yeni kadro,
turizmin büyümesi
ve geliþmesi için direkt adres olan seyahat acentalarýnýn sorunlarý taleplerini ve
projelerini masaya
yatýrarak
seyehat
acentalarýmýzýn önü-
nü açmak ve turizmin
geliþmesine
katký
saðlamak için vardýr.
9 kiþilik yönetim kurulu, tüm seyahat
acentelerimize hizmet vermektedir. Her
üyenin aldýðý görev
ve sorumluluklar yönetim kurulu toplantýlarýnda alýnan kararlar çerçevesinde olmaktadýr.” dedi.
Çocuklar üþümeyecek
A
Mustafa
Demirer
cil Týp Teknisyenleri Ve Teknikerleri (Paramedik) Derneði
Genel Merkezi'nin baþlattýðý 'Çocuklar Üþümesin' kampanyasýnda
30 çift ayakkabý, mont
ve kýrtasiye malzemelerinin kargo teslimi
yapýldý. Malzemelerin
Urfa'da daha önceden
belirlenmiþ ihtiyaç sahibi çocuklara gönderildiði belirtildi.
Konuya iliþkin
bilgi veren ATTDER
Baþkan Yardýmcýsý Esra Karakuþ, ''Ýkinci teslimatýmýzý gerçekleþtirdik. Oradaki çocuklarýmýzýn gülümsemesi yüzümüzü güldürüyor.
Emeði geçen herkese
teþekkür ediyorum.
Kendi ilimizde de çalýþmalarýmýz devam
ediyor. Çorum'da ihtiyacý olan çocuklarýmýza ne gerekiyorsa teminini saðlýyor, bunu
paylaþmýyoruz. Gurur
ATTDER yöneticileri projeyi anlattý.
kýrýcý olmadan sessiz
Attder sadece saðlýk
bir þekilde çalýþýyoruz..
alanýnda deðil toplu-
mun her kesiminde bulunmaya devam edecektir.'' dedi.
ATTDER Baþkan
Yardýmcýsý Fatma Alaçam ise; "Bu kampanyayý ben çok önemsiyordum daha önceki ve
bu teslimatla yaklaþýk
65 çocuðumuza ayakkabý ve mont temini
yaptýk. Onlarýn ýsýnmasý bizlerin içini ýsýtýyor.
Benim de çocuðum
var, bizler evlerde ýsý
derecelerimizi yükselttiðimiz halde çocuðumuz üþür diye korkuyoruz. Kendi çocuklarýmýzý koruyup kollar
iken diðer çocuklarý es
geçmemiz beklenemezdi. Ýnþallah saðlýk
alanýnda yaptýðýmýz,
eðitimler, sempozyumlar, kongreler dýþýnda
sosyal hayatla alakalý
toplumun her kesiminden takdir toplayan
projelerimiz devam
edecektir. Allah herkesten razý olsun. Emeði geçen herkese teþekkürler." diye konuþtu.
Araþtýrmacýlar için duyuru
H
Muðla Ýl Özel Ýdare binasý önünde sendika üyelerinin
de katýldýðý basýn açýklamasý yaptý.
Öðretim elemaný kadrolarý yürürlükte
ükseköðretim
kurumlarý
öðretim elemanlarýna
ait bazý kadrolarda
düzenleme
yapýlmasýna iliþkin
Bakanlar Kurulu
kararý, Resmi
Gazete'de
yayýmlandý.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði (TÜRSAB) Kayseri Erciyes Bölgesel Yürütme Kurulu seçimleri yapýldý.
konulmasýnýn 9
Aralýk 2013 tarihinde
karar verildiði
belirtildi.
Yükseköðretim
kurumlarý öðretim
elemanlarýna ait
tutulan kadrolardan,
kararýn ekindeki
cetvellerde yer
verilen kadrolar
serbest býrakýldý.
Ayrýca dolu
kadrolarýn dereceleri,
boþ kadrolarýn sýnýf,
unvan ve
derecelerdeki
deðiþikliði
duyuruldu.
Bu arada
yükseköðretim
kurumlarýna ait idari
kadrolarda
düzenleme
yapýlmasýna iliþkin
Bakanlar Kurulu
kararý da Resmi
Gazete'de
yayýmlandý.(AA)
itit Üniversitesi
Proje Koordinasyon Birimi, doktora
sonrasý araþtýrmacýlar
için bir duyuru yayýnladý.
Ýþte o duyuru;
“2219 Yurt Dýþý
Doktora Sonrasý Araþtýrma Burs Programý
kapsamýnda 2014 yýlý,
1. dönem baþvurularý 3
Þubat 2014 tarihinde
alýnmaya
baþlayýp,
baþvuru süreci 28 Þubat 2014 tarihinde sona
erecektir. Baþvuru koþularýndaki önemli deðiþiklikler ve güncellemeler program web
sayfasýnda yayýnlanmýþtýr.
Yeterliliðini Almýþ Doktora Öðrencileri için 2214/A Yurt
Dýþý Doktora Araþtýrma Burs Programý kapsamýnda 2014 yýlý, 1.
dönem baþvurularý 3
Þubat 2014 tarihinde
alýnmaya
baþlayýp,
baþvuru süreci 28 Þu-
bat 2014 tarihinde sona
erecektir. Baþvuru koþularýndaki önemli deðiþiklikler ve güncelle-
meler program web
sayfasýnda yayýnlanmýþtýr.”
Üniversite Basýn
Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi,
doktora sonrasý araþtýrmacýlar için bir duyuru yayýnladý.
SALI 28 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Hastanenin tabelasý asýldý
S
aðlýk Bakanlýðý tarafýndan Osmancýk'ta yapýmýna baþlanan 100 yataklý devlet
hastanesi teslim aþamasýna geldi.
2012 yýlýnýn Mayýs ayýnda temeli atýlan
hastanenin inþaatýnýn
2014 yýlý Ocak ayýnda
iç ve dýþ mekanlardaki
birkaç küçük eksikliklerin tamamlanarak
teslim edilmesi planlanýrken
"Osmancýk
Devlet Hastanesi"yazýlý tabelasý asýldý.
15 bin 816 metrekarelik alan üzerine 7
blok olarak inþa edilen
"Osmancýk Devlet Hastanesi"yazýlý tabelasý asýldý.
100 yataklý Osmancýk
Devlet Hastanesi, 5 bin
117 metrekare kullaným alanýna sahip ola-
cak. Hastane 4 ameliyathane, 11 kiþi kapasiteli diyaliz odasý, 11 kiþi kapasiteli yoðun ba-
kým ünitesi, 18 poliklinik, 286 metrekare sýðýnak ve 108 araçlýk
otopark alanýna sahip
olacak.
Osmancýk Devlet
Hastanesi’nin iç donanýmý ile birlikte yaklaþýk olarak 18 milyon
TL'ye mal olacaðý öðrenilirken teknik olarak
ileri seviyede olan yeni
hastane binasýnýn olasý
bir yangýn anýnda tahliye süresince duman
önleyici pozitif basýnç
sistemi, kalorifer sisteminden, havalandýrma
sistemine kadar tam
otomatik cihazlar ile
kumanda edilebilecek
bir otomasyon sistemi
bulunuyor.
Osmancýk Haber
Diyetisyen Týnkýlýç
göreve baþladý
O
smancýk Devlet Hastanesi'ne atanan diyetisyen
Þeymanur Týnkýlýç göreve baþladý.
Týnkýlýç, 13 Ocak Pazartesi gününden ititbaren Osman-
cýk Devlet hastanesi’nde hastalarýna hizmet veriyor.
dir?
Þeymanur Týnkýlýç kim-
1990 Samsun doðumlu
olan Þeymanur Týnkýlýç, ilk, or-
smancýk'ýn
en
önemli sivil toplum kuruluþlarýndan
biri olan Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkanlýðý seçime gidiyor.
Esnaf ve Sanatkarlar Odasý'nda genel
kurul hazýrlýklarý sürerken, mevcut baþkan
Mehmet Çatal adaylýðýný açýkladý.
Osmancýk Esnaf
ve Sanatkarlar Odasý
Baþkaný Mehmet Çatal
17 Þubat 2014 tarihinde yapýlacak olan olaðan genel kurulda yeniden aday olduðunu
açýklarken, esnaflarýn
sorunlarýný yakýndan
bildiðini ifade etti.
3 dönemdir esnaf
odasý baþkanlýðýný yürüttüðünü belirten Çatal ekip olarak esnaflara her konuda daha iyi
Ç
Dokgöz ile kitabýn yazarý Ýbrahim Özer'e ait.
Þair-Ýmam Ýbrahim
Özer ‘Masum Besteler’
adlý kitabýnda 2007 yýlý
Osmancýk Pirinç Festivali kapsamýnda düzenlenen þiir yarýþmasýnda
ikinciliðe layýk görülen
‘Osmancýk'ta Yaz Akþamlarý’ adlý þiirine de
yer vermiþ.
Çorum Gazeteciler
Cemiyeti üyesi olan ve
2007 yýlýnda Cihan Haber Ajansý Osmancýk
Temsilcisi olarak görev
yapan Ýbrahim Özer basýma hazýr dört kitabý
daha bulunduðunu belirterek, “Þiiri ve þairi çok
severim. Fakat þair olduðumu ve þiir yazdýðýmý söyleyemem. Görüyoruz ki, müzik adý altýnda, kulak zevkimiz,
sanat sevgimiz ve güzel
Türkçemiz alt üst ediliyor. Her geçen gün kültür iklimimiz çölleþtiriliyor. Ýçeriði Allah'a kade-
Þeymanur Týnkýlýç
Mehmet Çatal
hizmet verebilmek ve
onlara en iyi þekilde
hizmet edebilmek için
çalýþtýklarýný söyledi.
Oda olarak devlet
ile esnaf arasýnda bir
köprü vazifesi gördüklerini belirten Çatal
"Gece-gündüz 24 saat
esnafýmýzýn yanýndayýz
ve onlarýn yanýnda olmaya devam edeceðiz"
dedi.
Mevcut baþkan
Mehmet Çatal ve yönetim kurulu listesinin
aday olduðu kongrede
yaklaþýk 830 üyenin oy
kullanmasý bekleniyor.
Odanýn
2010,
2011, 2012, 2013 yýllarýna ait olaðan genel
kurulu, 17 Þubat Pazartesi günü saat
12.00’de Osmancýk
Belediye Kültür Sitesi
adresinde yapýlacak.
Osmancýk Haber
Ýbrahim Özer
re ve hayata isyanla dolu çalýþmalar dayatýlýyor. Bazý ünlü sanatçýlarýmýz kiralýk þak þakçýlarla þarlatan ekranlar
oluþturuluyor. Böylece
aile ve toplum ahlakýmýzýn zedelendiðine þahit
oluyoruz. Ýþte bu noktada benimkisi belki alternatif bir güvercin çýrpýnýþý. Belki varlýk ve hadiselere farklý bir pencereden bakmaya çalýþmak. Gerçek sevgiye
ulaþma yolunda sevgiye
dair minik bir adým ata-
‘Masum Besteler’ adlý ilk kitap
þiir severlerin beðenisine sunuldu.
bilmek ve sevecen bir
sýradan satýrlar karalaserçe dudaðýndan terenmaktýr.” diye konuþtu.
nüm edilmesi dileði ile
Osmancýk Haber
Yukarý Zeytinliler Medya TV’de
Enise Aðbal
M
edya TV’de Çorum
Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) tarafýndan düzenlenen ‘Ortak
Noktamýz Çorum’ programýnýn bu haftaki konuðu
Osmancýk Yukarý Zeytin
Köyü Yardýmlaþma, Güzelleþtirme, Eðitim Kültür
ve Spor Derneði oldu.
Programda canlý yayýn konuðu olan Dernek
Baþkaný Mustafa Urhan ve
Köy Muhtarý Mustafa
Uzun, köy hakkýnda detaylý bilgi verdi.
Yukarý Zeytinli sanatçý Rüþtü Þeker'in de
kendi eserleri ile katýldýðý
programda Köy Muhtarý
Enise Aðbal
Osmancýk Haber
Þair-imam Özer ilk þiir kitabýný çýkardý
ampýnar Köyü Pelit
Pýnar Mahallesi Camii’nde imamlýk vazifesini yürüten Ýbrahim
Özer, uzun ve yoðun bir
çalýþmanýn
ardýndan
‘Masum Besteler’ adlý
ilk kitabýný þiir severlerin beðenisine sundu.
Ýçerisinde 104 eserin yer aldýðý þiir kitabý 4
bölümden oluþuyor. 141
sayfadan oluþan þiir kitabýnýn ilk bölümünde
yer alan eserler bestelenmek üzere yazýlan þiirlerden oluþurken ikinci
bölümde
dörtlükler,
üçüncü bölümde serbest
þiirler, dördüncü bölümde ise ilahi tarzýnda yazýlmýþ þiirler bulunuyor.
Ýstanbul'da basýlan
kitabýn kapak tasarýmýný
Ýsmail Kabakdere, editörlüðünü Fatih Özdemir ve Murat Aksan,
dizgisini ise Emrah
Akýllý yaptý. Kitabýn içerisinde yer alan fotoðraflar ise Burçin Selçuk
Bölge üçüncüsü
Salim Akaydýn’dan
013 yýlý sonunda yapýlan TÜBÝTAK Matematik
Olimpiyatlarý sýnavlarý sonuçlandý. Bahçelievler
Ö. Salim Akaydýn öðrencisi Ozan Erkoçak, Karadeniz bölge üçüncüsü oldu.
TÜBÝTAK tarafýndan gerçekleþtirilen Ulusal
Matematik Olimpiyatlarý sýnavýna 78 ilden 939 or-
Esnaf Odasý baþkanlýðýna aday
O
2013 yýlý sonunda yapýlan TÜBÝTAK Matematik Olimpiyatlarý sýnavlarý sonuçlandý.
2
ta ve lise eðitimini Samsun'da
tamamladý. Týnkýlýç, 2013 yýlýnda Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden mezun oldu.
Mustafa Uzun, Yukarý
Zeytin’in Osmancýk'ýn en
güzel köylerinden birisi
olduðunu ve köyde hiçbir
sosyal kültürel sorunun
bulunmadýðýný söyledi.
Köyün yalnýzca yerleþim yeri ile ilgili problemlerin olduðunu, köye
geri dönüþ yapan köylülerin konut yapmak için arsa
bulamadýðýný ifade eden
Uzun, Çomaklýk mevkiinde bulunan geniþ bir alanýn parsellenmesi için giriþimde bulunduklarýný kaydetti.
Dernek
Baþkaný
Mustafa Urhan ise programda dernek çalýþmalarý
ile ilgili bilgi verdi. Ayrýca
derneðin 15. kuruluþ yýldönümü pasta kesilerek
canlý yayýnda kutlandý.
7
taokul baþvurdu. Ýlk aþamada 5 bin 120 öðrencinin
sýnava girdiði olimpiyatlarda Bahçelievler Ö. Salim
Akaydýn Ortaokulu öðrencisi Ozan Erkoçak, Karadeniz bölge üçüncülüðünü kazanarak okulun ve Çorum’un gururu oldu.
Okul Müdürü Selçuk Köse, baþarýsýndan dolayý öðrencisi Ozan Erkoçak’a teþekkür ederek, baþarýlarýnýn devamýný diledi.
Ziraatçilerden Baþak Balosu
Z
Mustafa
Demirer
iraat Mühendisleri
Odasý Ýl Temsilciliðince Baþak Balosu
düzenlendi.
Yapýlan açýklamaya göre, Anitta
Otel'de düzenlenen baloya; Vali Yardýmcýsý
Zülkarnin Öztürk, Gýda Tarým Hayvancýlýk
Müdürü E. Elfaz Ermiþ
ve Adalet ve Kalkýnma
Partisi Ýl Baþkaný ve
ayný zamanda Ziraat
Mühendisi Ahmet Sami Ceylan ile çok sayýda üye ve davetli katýldý.
Nezih bir ortamda geçen bu organizasyonda; daha önceki yönetimde il temsilcisi
olarak görev yapan
Yusuf Þahinbaþ'a Vali
Yardýmcýsý Zülkarnin
Öztürk tarafýndan plaket; Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürü
E.Elfaz Ermiþ ile AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan ise, diðer
yönetim üyeleri Ahmet
Kelem, Semai Özkan,
Murat Yemenici ve
Derya Özücan'a teþekkür belgesi verdi.
Davette Türk Sanat ve Halk Müziði eþliðinde yemek yenildi.
Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilciliðince Baþak Balosu düzenlendi.
Anitta Otel'de düzenlenen baloda eski yöneticilere teþekkür belgesi verildi.
Bade Teyze artýk
gezebilecek
E
Davette Türk Sanat ve Halk Müziði eþliðinde yemek yenildi.
Enise Aðbal
ngelliler için hizmete devam eden
Alaca Engelliler Derneði, ihtiyaç sahibi
bir yaþlýyý daha sevindirdi.
Bu zamana kadar 100’ü geçkin engelliye tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunan dernek, Alaca
Denizhan Mahallesi’nde yaþayan ve
yürüyemez hale gelen Bade Aygün adlý
Engelliler için hizmete devam eden Alaca Engelliler
Derneði, ihtiyaç sahibi bir yaþlýyý daha sevindirdi.
yaþlý teyzeye manuel
tekerlekli sandalye
hediye etti.
Alaca Engelliler
Derneði Baþkaný Av.
Ahmet Görür, “Engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði
geçen, yardýmcý olan,
derneðimizin çorbasýnda tuzu olan bütün
hayýrseverlerimize
teþekkür ediyoruz.”
dedi.
8
SALI 28 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Ýskilip’te kadýn istihdamý
Mustafa Demirer
‘Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri'
projesi
kapsamýnda
'Kadýnlar Ýçin Mesleki
Eðitim' projesi için Ýskilip'te ilgili tüm kurumlarýn katýlýmý ile
hummalý bir çalýþma
yürütülüyor.
Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy'un
baþkanlýðýnda oluþturulan çalýþma ekibi, hazýrladýðý eylem planý
çerçevesinde çalýþmalarýna baþladý.
Gönül
Elçileri
Projesinin II. Alt Bileþeni olan 'Kadýn ve
Güçlenme' baþlýðý altýnda yürütülen 'Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim
Projesi' ile herhangi bir
sebeple eðitimini tamamlayamamýþ bayanlarýn eðitim sistemine
tekrar kazandýrýlmasý,
onlara ikinci bir þans
daha verilmesini öngörüyor.
Konuya iliþkin bilgi veren Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy,
Kadýnlar Ýçin Mesleki
Eðitim Projesine sosyal
sorumluluk duyarlýlýðý
ile yaklaþtýklarýný belirterek, gerçekleþtirilen
bu çalýþma ile bir þekilde okuyamamýþ, belki
imkansýzlýklardan dolayý eðitimi yarým kalmýþ
bayanlarýn eðitimlerine
devam etmelerinin hem
bireyler hem ülke açýsýndan büyük bir kazaným olduðunu belirtti.
Gürsoy, yürütülen
çalýþma ile deðiþik sebeplerle örgün eðitim
dýþýnda kalmýþ kadýnlarýn yeniden eðitime kazandýrýlmasý ve Mesleki Açýk Öðretim Lisesine
yönlendirilmesi,
Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy
Mesleki Açýk Öðretim
Lisesinden
mezun
olanlarýn iþ yaþamýna
katýlýmlarýna
aracý
olunmasý, bu anlamda
ilgililere rehberlik yapýlmasý, iþgücü piyasasýnýn ihtiyaç duyduðu
nitelikli insan kaynaðýnýn yetiþtirilmesine katkýda bulunulmasý, im-
kansýzlýklar nedeni ile
okuyamamýþ kadýnlarýn
toplumsal yaþama daha
fazla dahil olmasý, ekonomik ve sosyal yönden güçlenmelerinin
saðlanmasý ve bu sayede iþ piyasasý içerisinde
istihdam edilmelerinin
amaçlandýðýný ifade etti.
Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy'un baþkanlýðýnda oluþturulan çalýþma ekibi,
hazýrladýðý eylem planý çerçevesinde çalýþmalarýna baþladý.
Proje çalýþmasý
kapsamýnda Ýlçede gerçekleþtirilen faaliyetler
hakkýnda bilgi veren
Kaymakam
Þuayip
Gürsoy, "Ýlgili tüm kurumlarýn katýlýmý ile
Proje çalýþma ekibi
oluþturularak, ikincisini düzenlediðimiz Proje koordinasyon toplantýsýyla ilçenin bu anlamdaki potansiyeli
masaya yatýrýldý. Bu
çerçevede, Ýskilip 'Kadýnlar Ýçin Mesleki
Eðitim' projesinin tanýtýmý, kapsama giren hedef kitlenin bilgi sahibi
olmasý için proje çalýþmasýný anlatan afiþler
hazýrlanarak tüm kurumlarýn
giriþlerine
asýlmasý saðlandý.
Projeyi anlatan,
power point sunum ve
kýsa filmin olduðu
CD'ler ilgili kurumlara
daðýtýldý, branda afiþler
ilçe merkezinde uygun
alanlara astýrýldý ve resmi kurumlarýn web
sayfalarýnda projeyi tanýtan link açtýrýldý." Dedi.
Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, ilçede faaliyet gösteren
Mesleki Açýk Lise kayýtlarý alabilecek eðitim
kurumlarýnýn gelecek
talepleri karþýlamasý
için gerekli alt yapý eksikliklerinin tamamlandýðýný, bununla birlikte
Ýlçe Halk Eðitim Merkezi uhdesinde ilçede
istihdam durumu olabilen alanlarda üniversiteden öðretim elemaný
desteði ile mesleki
kurslar açýlacaðýný, çalýþmalarýn hýz kesmeden devam edeceðini
kaydetti.
Umreciler Ekrem Turizm aracýlýðýyla kutsal topraklara gitmek üzere yola çýktýlar.
Ekrem Turizm’le kutlu yolculuk
U
Recep
Mebet
mreciler Ekrem Turizm
aracýlýðýyla kutsal
topraklara gitmek
üzere yola çýktýlar.
Cumartesi sabahý saat 03.00’de
yola çýkan adaylar,
Umre ziyareti yapacaklar.
Ekrem Turizm mihmandarlýðýnda yapýlan yolculuða çok sayýda
hacý adayý katýlýrken, umreciler kutsal topraklarda 14
Cumartesi sabahý saat 03.00’de yola çýkan adaylar, Umre ziyareti yapacaklar.
Seçim pusulasýnda hangi parti nerede?
Y
üksek Seçim Kurulu
(YSK) Baþkanlýðý
merkezinde, yerel seçimlerde partilerin pusulada nerede yer alacaðý
kura çekimiyle tespit
edildi.
30 Mart mahalli
idareler genel seçimlerinde partilerin oy pusulalarýndaki yerleri belli
oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) gerçekleþtirilen kuraya göre oy
pusulalarýnda AK Parti
10. sýrada, MHP 26. sýrada, CHP 24. sýrada, BDP
ise 20. sýrada yer alacak.
30 Mart mahalli
idareler genel seçimlerinde partilerin oy pusulalarýndaki yerleri, YSK
Baþkaný Sadi Güven
Yerel seçimlerde partilerin pusulada nerede yer alacaðý kura çekimiyle tespit edildi.
baþkanlýðýnda YSK'da
gerçekleþtirilen kurayla
belli oldu. Oy pusulalarýnda,Hür Dava Partisi
1'inci, Demokratik Sol
Parti (DSP) 2'nci, Alter-
natif Parti 3'üncü, Doðru
Yol Partisi 4'üncü, Toplumsal Uzlaþma ve Reform Partisi 5'inci, Halkýn Kurtuluþ Partisi
6'ncý, Türkiye Komünist
Partisi 7'nci, Genç Parti
8'inci, Büyük Birlik Partisi 9'uncu, Adalet ve
Kalkýnma Partisi 10'uncu, Muhafazakar Yükseliþ Partisi 11'inci, Yurt
Partisi 12'inci, Demokrat
Parti 13'üncü, Emek Partisi 14'üncü, Özgürlük ve
Dayanýþma Partisi 15'inci, Millet Partisi 16'ncý,
Saadet Partisi 17'nci,
Hak ve Özgürlük Partisi
18'inci, Liberal Parti
19'uncu, Barýþ ve Demokrasi Partisi 20'nci,
Baðýmsýz Türkiye Partisi
21'inci, Ýþçi Partisi
22'nci, Halklarýn Demokrasi Partisi (HDP)
23'üncü, Cumhuriyet
Halk Partisi 24'üncü,
Hak ve Eþitlik Partisi
25'inci, Milliyetçi Hareket Partisi 26'ncý sýrada
yer aldý. Seçmen, 400
bin sandýkta oy kullanacak. (Yaygýn basýn)
AA seçim sonuçlarýný anlýk yayýmlayacak
A
nadolu Ajansý, 30 Mart'ta gerçekleþtirilecek Mahalli Ýdareler Seçimi
sonuçlarýný, hazýrladýðý ‘'AA Yerelseçim 2014'' özel yayýnýyla anýnda
abonelerine duyuracak.
AA YerelSeçim2014 Proje Koordinatörü Hasan Öymez, AA'nýn profesyonel ekibinin, seçim özel yayýný için çalýþmalarýný hýzla sürdürdüðünü söyledi.
Seçim haberleri ve sonuçlarýný, analiz, grafik, animasyon, fotoðraf
ve videolarla çeþitlendirileceklerini belirten Öymez, tüm seçim çevrelerinden kesin sonuçlar açýklanýncaya kadar yayýnýn kesintisiz
devam edeceðini aktardý.
Hasan Öymez, seçim özel yayýnýný, 30 büyükþehirin yaný sýra il ve 923 ilçede belediye baþkanlýðý yarýþýný kamuoyuna ilk elden duyuracak þekilde planlandýklarýný ifade ederek,
‘'Hazýrlýklarýmýz çerçevesinde, tüm seçim çevrelerinden dakika dakika veri yayýný yapacaðýz'' dedi.
Hedeflerinin, Türkiye'nin her yerinden seçim sonuçlarýný hýzlý ve güvenilir þekilde kamuoyuna duyurmak olduðunu
vurgulayan Öymez, “ Seçim sonuçlarýný sandýk sandýk yayýnlamak için özel bir yazýlým altyapýsý hazýrladýk. ‘YerelSeçim2014' haber paketine üye olacak aboneler,seçim sonuçlarýný saniye saniye takip edebilecek. Özel yayýnýmýz, Türkiye genelinde tüm belde belediyelerini de kapsayacak” diye konuþtu.
30 Mart akþamý sandýklar açýldýktan sonra, Yüksek Seçim Kurulunun aldýðý karar gereði önce büyükþehir ve Ýl belediye baþkanlýðý için kullanýlan oylarýn sayýlacaðýný anlatan Hasan Öymez, þunlarý anlattý:
“Seçim sonuçlarýný 8 farklý kategori abonelerimize servis edeceðiz.
Büyükþehir ve il belediye baþkanlýðý sonuçlarýnýn ardýndan ilçe belediye
baþkanlýðý sonuçlarýný duyuracaðýz. Türkiye genelinde belediye baþkanlýklarý için tüm partilerin aldýðý oylarý, büyükþehir, il ve ilçe þeklinde ayrýntýlý olarak yayýmlayacaðýz.''
Hasan Öymez, seçim özel yayýnýnda, derlemelerin de yer alacaðýný
ifade ederek, '' Seçim sonuçlarý ayrýca 29 Mart 2009 yýlýnda yapýlan yerelseçim sonuçlarýyla mukayeseli þekilde abonelerimize servis edilecek'' dedi.
"Aday databanký hazýrlýyoruz"
Seçime girecek büyükþehir ve il belediye baþkan adaylarýnýn yaný sýra ilçe ve belde belediye baþkan adaylarýnýn fotoðraflý özgeçmiþleri için
“aday databanký” hazýrladýklarýný anlatan Öymez, “30 Mart akþamý, belediye baþkanlarý kesinleþtikçe aday databankýmýzdan kazanan
isimleri yayýna vereceðiz. Böylece abonelerimiz, Türkiye genelinde bin 500'e yakýn belediye baþkanýnýn fotoðraflý özgeçmiþlerine de sahip olacak” dedi.
ný
Gazete, tv ve internet sitelerine ayrý ayrý özel veri yayý-
Hasan Öymez, tüm ilçe ve illerde belediye baþkanlýðýný
kazananlarý, flaþ haber olarak duyuracaklarýný belirterek, televizyon kanallarý, gazeteler ve internet siteleri için farklý içerikte görsel yayýn, veri analizi, harita, grafik ve animasyonlarla “YerelSeçim2014” özel yayýnýný çeþitlendireceklerini vur-
guladý.
30 Mart akþamý yapacaklarý veri yayýnýnýn yaný sýra Anadolu'daki
yerel seçim atmosferini haber, görüntü ve fotoðraflarla abonelerine yansýtacaklarýný kaydeden Öymez, " Seçim öncesinde,seçim günü sandýklar
açýlana kadar ve sandýklar açýldýktan sonra dosya haberlerle, tüm seçim
çevrelerinde seçimin nabzýný tutacaðýz” diye konuþtu.
Seçim sonuçlarý 6 dilde dünyaya duyurulacak
Hasan Öymez, AA'nýn, 2014 Mahalli Ýdareler Seçimi sonuçlarýný,
Türkçe'nin yaný sýra Ýngilizce, Arapça, Rusça, BHS (Boþnakça-SýrpçaHýrvatça) ve Kürtçe (Kurmanci ve Sorani lehçelerinde) olmak üzere 6 dilde dünyaya duyuracaðýný kaydetti.(Yaygýn basýn)
Ekrem Turizm mihmandarlýðýnda yapýlan yolculuk 14 gün sürecek.
Hafif zihinsel engelliler akranlarýyla okuyacak
H
afif zihinsel engelliler akranlarýyla okuyacak
Hafif düzeyde zihinsel yetersizliði olan
öðrenciler için ilkokul ve
ortaokul kademelerinde
artýk özel eðitim okulu ve
özel eðitim sýnýfý açýlmayacak.
Ýhtiyaç duyulmasý
halinde öðrenciye refakat
etmesi gereken kiþiler, ücretsiz taþýnacak. Özel yetenekli öðrencilerin her
tür ve kademede birer defa olmak üzere sýnýf yükseltilebilecek.
Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), özel eðitime
ihtiyacý olan bireylere yönelik eðitim imkanlarýnýn
artýrýlmasý ve daha etkin
hale getirilmesi için özel
eðitim kurumlarý ve rehberlik hizmetlerine iliþkin
yönetmelik taslaðý hazýrladý. Bakanlýk taslaðý paydaþlarýn görüþüne açtý.
Görüþlerin alýnmasýnýn ardýndan yönetmelik yeniden gözden geçirilerek
son hali verilecek.
Taslakta, özel eðitim ihtiyacý olan bireylerin akranlarýyla birlikte
kaynaþtýrma ve bütünleþtirme uygulamalarýndan
daha etkin bir þekilde yararlanmasý amacýyla düzenlemeler yapýldý. Bu
kapsamda hafif düzeyde
zihinsel yetersizliði olan
öðrenciler için ilkokul ve
ortaokul kademelerinde
artýk özel eðitim okulu ve
özel eðitim sýnýfý açýlmamasýna karar verildi. Böylece bu öðrenciler kaynaþtýrma ve bütünleþtirme
uygulamalarýndan yararlandýrýlarak akranlarýyla
birlikte eðitim görmesinin
saðlanmasý amaçlanýyor.
Taslaða göre, hafif düzeyde zihinsel yetersizliði
olan öðrencilerin gittiði
okullara veya sýnýflara ye-
ni öðrenci kaydý yapýlmayacak. Halen kayýtlý öðrenciler ise mezun oluncaya kadar eðitimlerini bu
okullarda veya sýnýflarda
sürdürecek.
Özel eðitim ihtiyacý
olan bireylerden çeþitli
nedenlerle okula hiç kayýt
yaptýrmamýþ olanlarýn
eðitim sistemine dahil
edilmeleri ve eðitim imkanlarýndan yararlanmalarý için tamamlama programý uygulamasýna yer
verildi. 10 yaþýna girmiþ
ve 18 yaþýný tamamlamamýþ, okula hiç kayýt yaptýrmamýþ bireyler, eðitim
uygulama ilkokullarýna
yerleþtirme kararý verilenlerin, okullara devamýnýn
saðlanmasý amacýyla tamamlama programlarý düzenlenecek. Bu programýn
yürütülmesine
iliþkin
planlama okul yönetimince yapýlacak. Programda,
toplumsal uyum becerileri, hayat bilgisi, dil ve konuþma geliþimi, okuma
yazma, matematik, beslenme eðitimi, din kültürü
ve ahlak bilgisi, trafik ve
ilk yardým zorunlu dersler
arasýnda yer alacak. Bu
derslerin öðretim programlarý temel alýnarak 'Bireyselleþtirilmiþ Eðitim
Programý (BEP)' hazýrlanacak. Program günlük 6
ders saati olmak üzere 12
haftada tamamlanacak.
Programý bitiren öðrenciler ilkokulu tamamlamýþ
sayýlacak ve ortaokula
kaydedilecek. Programýn
uygulanacaðý sýnýf mevcutlarý en fazla; orta veya
aðýr düzeyde zihinsel yetersizliði olanlar için 8,
otistik öðrenciler için 6
öðrenciden oluþacak.
Refakatçi ücretsiz
taþýnacak
Özel eðitim ihtiyacý
olan öðrenciler için velinin kendisinin ya da veli
tarafýndan saðlanacak bir
kiþinin öðrenciye destek
olmasý amacýyla okulda
veya sýnýfta bulunabilmesine yönelik düzenleme
yapýldý. Okul veya kurum
müdürlüklerince refakat
edilmesine karar verilen
bireyin, velisi veya vasisi
ya da yazýlý olarak yetkilendirdiði kiþi ücretsiz taþýma hizmetinden yararlandýrýlacak.
Özel yetenekli öðrencilerin velisi veya vasisinin eylül ayýnda yazýlý
talebi ve BEP geliþtirme
biriminin kararý doðrultusunda, her tür ve kademe-
de birer defa olmak üzere
sýnýf yükseltme yapýlabilinecek. Ayrýca bu öðrenciler için BÝLSEM modelinin ortaokul ve lise düzeyinde 81 ilde yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik de düzenlemeler yapýldý.
Rehberlik ve Araþtýrma
Merkezlerinde
(RAM) sunulan hizmetlere eriþimin ve hizmetlerin
niteliðinin arttýrýlmasý, bu
hizmetlerin daha sistematik þekilde sunulmasý, insan kaynaklarýnýn daha etkin kullanýmýnýn saðlanmasý amacýyla RAM'lar
yeniden yapýlandýrýlarak
yeni birimler oluþturulmasý öngörüldü. Bu kapsamda RAM'lar, rehberlik ve
psikolojik danýþma hizmetleri birimi, özel eðitim
hizmetleri birimi, eðitim
programlarý ve materyalleri birimi, araþtýrma, izleme ve deðerlendirme biriminden oluþacak.
Sunulan hizmetlerin
ülke genelinde standardýný
oluþturmak ve daha sistematik bir þekilde yürütülmesini saðlamak amacýyla psikososyal önleme,
koruma ve müdahale hizmetlerine iliþkin hükümler de taslak metinde yer
aldý.(AA)
Hafif zihinsel engelliler akranlarýyla okuyacak
SALI 28 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
9
Uslu: ‘Çorum’u eðitim üssü haline getirmeliyiz’
Eðitime 203 milyon TL
Ç
orum’a AK Parti ikderslik baþýna 26 öðrenci
tidarý döneminde
düþerken bu sayý günümüztoplamda 203 milyon
de 22’ye düþtü. Ortaöðretim
TL’lik eðitim yatýrýmý
düzeyinde ise derslik baþýna
yapýldýðý açýklandý.
düþen öðrenci sayýsýný
31’den 24’e düþürdük. Ayný
Eðitim alanýndaki
dönemde okul öncesi eðiyatýrýmlarla hakkýnda
timde okullaþma oranýný
açýklamalarda bulunan
yüzde 5’ten yüzde 67,9’a çýAK Parti Çorum Milletkardýk. Öðretmen sayýsý ise
vekili ve TBMM Ýdare
6 bin 615’e ulaþtý.
Amiri Salim Uslu, konuyla ilgili istatistiki
2013 yýlýna kadar Çobilgiler verdi.
rum’daki öðrencilere 22.3
milyon TL tutarýnda 13,6
Samsun Milli Eðimilyon adet ders kitabý datim Müdürlüðü’ne ataðýttýk. Çorum’daki 530 okunan Aytekin Girgin’e
la 9 bin 46 adet bilgisayar
veda ziyaretinde bulualdýk. 306 biliþim sýnýfý açnan Salim Uslu, ziyaret
týk. Ýhtiyaç sahibi ailelerin
sýrasýnda yaptýðý konuþçocuklarýnýn eðitimleri için
mada, “Çorum’u eðitim
15.7 milyon TL’yi annelerin
üssü haline getirmelibanka hesaplarýna yatýrdýk.
yiz” görüþünü vurgulaBu sayede 9 bin 500 öðrendý.
cinin eðitimine destek verGayretli çalýþmalaSalim Uslu, eðitim alanýndaki yatýrýmlarý anlattý.
dik.
rýndan dolayý Girgin’i
Eðitim alanýnda tüm bu
tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar dileyen Uslu,
saydýklarýmýzý istikrarlý, devletten çalmadan çýrpmakonuþmasýnda þu ifadelere yer verdi:
dan çalýþan bir iktidar yaptý. Fatih Projesi ile ÇoÇORUM’A 116 DERSLÝK YAPILDI
rum’daki okullarýmýza 802 adet akýllý tahta, 37 yazý“Çorum’da yöneticilik birikimlerini artýran idacý ve 37 doküman tarayýcý ile 763 tablet bilgisayar
recilerin büyükþehirlere tayin olmasý gurur verici.
daðýtýldý.
Çorum’un sahip olduðu çok kültürlü heterojen yapý,
‘DERSANELERÝ DEÐÝL, EÐÝTÝMDE PERyönetim makamýndaki kimselerin idarecilik kabiliFORMANSI KONUÞMALIYIZ’
yetlerini ve iletiþim yeteneklerini geliþtiriyor.
Yeni Milli Eðitim Müdürümüz’ün katkýlarýyla
Çorum’daki mevcut yapýnýn olgunlaþtýrdýðý
Çorum’da eðitimi daha ileri bir seviyeye taþýyacaðýisimlerin gittikleri yerlerde de memleketimizle baðmýza inanýyorum. Eðitim kalitesi ile birlikte öðretlarýný sürdürmesi sevindirici. Milli Eðitim Müdürümen ve öðrenci performansýný da artýrmalýyýz.
müz Aytekin Girgin de olumlu ve uyumlu bir çalýþma
‘Dersanemiz dursun’ deðil, eðitimde perforsergileyerek görevini baþarýyla yerine getirdi. Herkes
mansý
nasýl artýrabiliriz konusunu konuþmalýyýz.
iþini yapmalý görüþünü benimsedik. Devlet iþlerine
Doðru düzgün bir iþgücü planlamasý yapmalýyýz,
karýþmayý prensip edinmedik, ihtiyaçlara cevap veresas tartýþmamýz gereken bu olmalý. Günübirlik, Türmeye çalýþtýk.
kiye’ye faydasý olmayan tartýþmalarla meþgul olmaAK Parti iktidarý döneminde Çorum’a bugüne
malýyýz.
kadar 203 milyon TL’lik eðitim yatýrýmý yapýldý. Bu
Üniversitemizin yerleþke sorununun çözümüyle
dönemde inþaa edilen 116 derslikle birlikte Çobirlikte öðrenci sayýmýzda artýþ yaþanmaya baþladý.
rum’daki toplam derslik sayýsý 4 bin 412’ye yükselAtýlacak adýmlarla birlikte Çorum’u bir eðitim üssü
di.
haline getirmeliyiz. Çorum Belediyesi, üniversitemiÖÐRENCÝLERE 13,6 MÝLYON ADET DERS ze arsalarýný tahsis ederek bu konudaki desteðini orKÝTABI
taya koydu. Üniversite-sanayi iþbirliðinden doðacak
dinamizmin de Çorum’a önemli kazanýmlar sunaca2002 yýlýnda Çorum’da ilköðretim düzeyinde
ðýna inanýyorum.”
Çorum eðitim camiasýyla vedalaþan Aytekin Girgin, Çorumlu siyasi ve idarecilerden oluþan bir heyeti de makamýnda kabul etti.
Aytekin Girgin’e veda
Girgin: ‘Çorum’un eðitim altyapýsý saðlam’
S
Recep Mebet
amsun Milli Eðitim Müdürlüðü görevine atanan
Aytekin Girgin dün Çorum’dan ayrýldý.
Yeni görevine baþlamadan önce Çorum eðitim
camiasýyla vedalaþan Aytekin Girgin, Çorumlu siyasi
ve idarecilerden oluþan bir
heyeti de makamýnda kabul
etti.
Ziyarete AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu, AK
Parti Çorum Milletvekili
Cahit Baðcý, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Zeki
Gül, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný
Mustafa Köse, YURTKUR
Müdürü Erol Kavuncu, Aile
ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer katýldý.
Girgin, yatýrýmlar neticesinde Çorum’un eðitim altyapýsýnda çok büyük bir eksiklik kalmadýðýný söyledi.
‘ÇORUM’UN EÐÝTÝM ALTYAPISI SAÐLAM’
Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, yapýlan yatýrýmlar neticesinde Çorum’un eðitim altyapýsýnda çok büyük bir eksiklik kalmadýðýný söyledi.
Veda ziyaretinde misafirlerine hitaben bir konuþma yapan Aytekin Girgin, görevi süresince Çorumlu siyasilerden ve idarecilerden büyük destek gördüðünü kaydetti.
“Çorum’u unutmam mümkün deðil” diyen Girgin, eðitim alanýnda þehrin geleceðinin aydýnlýk olduðunu vurguladý.
Devam eden bazý eðitim yatýrýmlarý ile ilgili açýklamalarda da bulunan Girgin, þöyle konuþtu:
“Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde yapýlacak Endüstri Meslek
Çorum’a AK Parti iktidarý döneminde toplamda 203 milyon TL’lik eðitim yatýrýmý yapýldýðý açýklandý.
‘Çorum’da eðitimin
kalitesi yükseldi’
AK
Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Milli Eðitim Müdürü
Aytekin Girgin döneminde atýlan adýmlarla
Çorum’da eðitimin kalitesinin yükseldiðini söyledi.
2008 yýlýndan bu
yana Çorum’da görev
yapan Aytekin Girgin’den övgüyle söz
eden Cahit Baðcý, baþarýlý bir ekip çalýþmasý ile
eðitim-öðretimde çýtayý
yükselttiklerini kaydetti.
Samsun Milli Eðitim Müdürlüðü’ne atanan Girgin’i kutlayarak
yeni görevinde baþarýlar
dileyen Baðcý, veda ziyaretinde þöyle konuþtu:
Cahit Baðcý, eðitimdeki kalite artýþýna vurgu yaptý.
“Eðitimde baþarýlý
bir idarecilik sergileyen
Aytekin Girgin’i iþ takip
eden ve sonuç için inisiyatif alan yönüyle hatýrlayacaðýz.
Yöneticilik açýsýndan iyi bir performans
sergileyen Aytekin Girgin, Çorum’da eðitimin
kalitesinin yükselmesine katký saðladý.
Çorum’da görev
yapan müdürlerin büyükþehirlere gitmesi bize gurur veriyor. Samsun Milli Eðitim Müdürlüðü’ne atanan Aytekin Girgin’in de bu þekilde takdir görmesine
sevindik. Kendisini kutluyor, baþarýlar diliyoruz.”
Lisesi (EML)’nin ihalesi yapýldý. Sözleþme sürecinin ardýndan buradaki atölyeleri Milli Eðitim Müdürlüðü yapacak.
Fatih Projesi kapsamýnda ise liselerin akýllý tahta kurulumlarý tamamlandý. Ortaokullarýn akýllý tahtalarýnýn ihalesi yapýldý. Geriye sadece ilkokullarýn akýllý tahtalarý kaldý. Sözün özü Çorum’un eðitim altyapýsýnda çok büyük bir eksiklik kalmadý.”
Nezaket ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Milli
Eðitim Müdürü Girgin, misafirlerine teþekkür ederek görev deðiþikliðinin hayýrlar getirmesini diledi.
Ziyarette konuþan AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit
Baðcý da eðitim yatýrýmlarý hakkýnda bilgiler vererek Çorum’da 5,5 yýl
süreyle görev yapan Girgin’e teþekkür edip yeni görevinde baþarýlarýnýn devamýný dilediler.
Samsun Milli Eðitim’de devir teslim
Ç
orum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini sürdürürken Samsun Ýl
mak. Tabi bu tüm öðretmenlerimizin, ildeki bürokratlarýn, hayýrseverMilli Eðitim Müdürlüðü’ne atanan Aytekin Girgin, Samsun’a gelerin, sendikalarýn desteðiyle olacaktýr. Bu konuda destek verecek herlerek görevi eski müdür Dr. Mustafa Cora’dan teslim aldý.
kese de kapýmýz her zaman açýk olacaktýr. Amacýmýz dediðimiz gibi,
Samsun’u eðitimde önemli bir noktaya taþýmak. Bu konuda ekibimiSamsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü’ne atanan Çorum Ýl Milli
ze, arkadaþlarýmýza güveniyoruz. Ýnþallah müdürümüzün býraktýðý
Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Samsun’a gelerek yeni görevine baþyerden daha ileriye taþýyacaðýz. Bu nihayetiyle bir bayrak yarýþýdýr.
ladý. Yeni makamýna gelen ve daha önce Çorum'da 6 yýl Ýl Milli EðiKendisine teþekkür ediyorum” diye konuþtu. (ÝHA)
tim Müdürlüðü görevini yürüten Aytekin Girgin, Samsun Ýl Müdürlüðü görevini Dr. Mustafa Cora'dan
devraldý.
Bu sýrada bir konuþma yapan
eski Ýl Milli Eðitim Müdürü Dr.
Mustafa Cora, “Benim burada bugün itibariyle görevim bitmiþ oldu.
Bu arada elimizden geldikçe ilimiz
ve insanýmýz için çalýþtýk, bir þeyler
yapmaya gayret ettik. Umarým faydalý olmuþuzdur. Bu arada tüm insanlarýmýzýn, hem çalýþanýmýzý hem
Samsun halkýmýzýn hak ve hukukunu özelikle koruma üzerine titrediðimi peþinen söylemek isterim. Bu
anlamda tüm Samsunlulara hakkýmý helal ediyor, onlarýn da bana
haklarýný helal etmelerini istirham
ediyorum ve kendilerine teþekkür
ediyorum. Arkadaþýma yeni görevinde baþarýlar diliyorum” dedi.
Görevi devralan yeni Ýl Milli
Eðitim Müdürü Aytekin Girgin,
“Biz de bugün itibariyle Samsun Ýl
Milli Eðitim Müdürlüðü görevine
baþladýk. Ýnþallah hedefimiz SamAytekin Girgin, Samsun’a giderek görevi eski müdür Dr. Mustafa Cora’dan teslim aldý.
sun’da eðitimi daha yukarýya taþý-
10 SALI 28 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Çorum’a 5 altýn yýl yaþattýk’
B
elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, “Hesap
veriyoruz” baþlýðý altýnda sunduðu 5 yýllýk
hizmetlerle, Çorum’a 5 altýn yýl yaþattýklarýný
söyledi.
Anitta Otel’de düzenlenen 5 yýllýk deðerlendirme toplantýsýnda, sinevizyon sunumu ile
yapýlanlarý ve devam eden çalýþmalarýný anlatan
Muzaffer Külcü, yatýrýmlarý hakkýnda baþlýklar
halinde þu bilgileri paylaþtý;
PARK VE YEÞÝL ALAN ve KENT PEYZAJI PROJELERÝ
“Çorum, geliþen yapýsý ve artan nüfusu ile
dinamik bir þehir. Bu nedenle þehrin giderek artan yorucu temposundan uzaklaþarak hemþehrilerimize rahat bir nefes aldýrmak için park ve yeþil alan yapýmýnda yoðun bir çalýþma temposu
içerisine girdik.
Çorum'u semt parklarý ve büyük parklarla
donattýk.
Göreve geldiðimizde her mahalleye, her
semte park sözü vermiþtik. Bu hedef doðrultusunda gece gündüz demeden çalýþtýk. 103 tane
ismi park olan ancak görüntüsüyle pek de park
olmayan alanlarý son derece iç açýcý parklar haline getirdik.
Bir yandan mezbelelik görüntüleri ortadan
kaldýrarak yenileme yaparken bir yandan da yeni alanlarda çalýþmalar yaptýk.. Toplamda 5 yýlýn
emeði 110 tane semt parký ve 11 tane büyük
park ortaya çýkardý. Parklarýmýzýn peyzajýný, aydýnlatmalarýný son derece modern þekilde dizayn
ederek bir yeþillik alan yerine yaþam merkezleri
yaptýk.
Park bahçe çalýþmalarýmýz sadece kent
içinde park alanlarýyla da sýnýrlý kalmadý. Nerede boþ yer bulsak orayý aðaçlandýrmaya çabaladýk. Akkent Mahallesi giriþi inþallah birkaç yýl
sonra kocaman bir park olacak. Nerede hafriyat
yapýlsa temiz topraðý buraya taþýyoruz.
Dere kenarlarý, refüjler nerede yer bulursak
aðaç dikiyor, peyzaj çalýþmasý yapýyoruz.
mimizde yapýldý.
ALTYAPI, ÜSTYAPI, KENTSEL DÜZENLEME VE ÝMAR ÇALIÞMALARIMIZ
Þehirlerin geleceðini inþa edebilmenin
yegâne yolunun doðru imar planlamasý olduðunu çok iyi biliyoruz. Bu amaçla Belediye Meclisimizde, örnek teþkil edecek bir bütünlük içerisinde Çorum'un deðiþim ve dönüþümüne yön
verecek tarihi kararlar aldýk.
Çorum'un zaman israfýna, kaynak israfýna
ve umut kaybýna tahammülü yoktur. Bütün projelerin gerçekleþebilir olmasý, rantabl olmasý için
her adýmýn iyi planlanmasý gerektiði inancýndayýz. Olmayacak iþlerle halkýmýzý avutmadýðýmýz
gibi adým attýðýmýz iþlerde de kararlýlýðýmýzý sonuna kadar sürdürdük.
Altyapýdan üst yapýya, sosyal ve kültürel
projelerden spor yatýrýmlarýna, eðitim faaliyetlerinden þehir içi trafik uygulamalarýna kadar pek
çok alanda Çorum'u yeniden imar ettik. Þehre,
kimlik kazandýrdýk.
5 yýlda Çorum'un hemen hemen tüm bölgelerinde altyapý ve üstyapý çalýþmalarý gerçekleþtirdik. Asfalt seriminde hedeflerimizin de üzerine çýkarak tarihi rekor kýrdýk.
Sürekli geliþen ve nüfusu artan Çorum'da
hemþehrilerimize nefes aldýrmak için aðaç dikme çalýþmalarýmýz hýzla devam ediyor. Son 5
yýlda yirmi türden toplam 73.000 yetiþmiþ aðacý
ve yüz binlerce fidaný toprakla buluþturduk.
DE
OTO GALERÝCÝLER SÝTESÝ
Oto Galerilerini, esnafýmýzla iþbirliði yaparak tek merkezde topladýk. Böylece, hem kent
içinde daðýnýk görüntüye son verirken hem de
trafik ve otopark konusunda rahatlama saðladýk.
Ayný þekilde oto pazarýný da buraya taþýdýk.
14 MAHALLEMÝZE 38 YENÝ TAKSÝ
DURAÐI
Þehrin deðiþik noktalarýnda adeta baraka
görüntüsü veren taksi duraklarýný tamamen kaldýrarak 38 yeni taksi duraðý yaptýrdýk. Bu uygulama, taksici esnafýna yönelik olarak yapýlmýþ
bir hizmet iken, ayný zamanda þehrin kötü gö-
5.5 MÝLYON m2 ÝMAR DÜZENLEMESÝ
Daha önceki dönemlerde sýkça baþvurulan
bir imar düzenleme yöntemi olan 17. madde uygulamasýna hiç müsaade etmedik. Yani, herkesin
sadece kendi gayrimenkulü üzerinde kendisinin
hazýrlayarak getirdiði plan deðiþikliklerine izin
vermedik. Her bölgeyi, tüm sosyal donatýlarý ile
birlikte bütüncül bir anlayýþ içerisinde planladýk.
Böylece, sadece bir arsa düzenlemesi deðil, ayný
zamanda þehrin de geleceðini planlamýþ olduk.
Ýmar çalýþmalarýmýzda daha planlý bir þehir,
daha yeþil bir þehir, sosyal donatýlarý ihtiyaca cevap veren bir þehir hedefinden asla sapmadýk.
Yýllarýn ihmal edilen veya hukuken çözülemeyen birçok bölgesindeki imar sorunlarýný da
bir bir çözüme kavuþturduk.
BÝNALARA ESTETÝK GÖRÜNÜM
ÇORUM'A 73.000 YETÝÞMÝÞ AÐAÇ
Belediyemiz ve esnafýmýzýn iþbirliði ile
gerçekleþen bu çalýþmamýzla þehrin deðiþik yerlerine daðýlmýþ olan traktör galericilerini bir araya topladýk. Yeni Traktörcüler Sitesi, Türkiye'de
yapýlan en derli toplu çalýþmalardan birisi oldu.
Ýmar konusu ile bir bütün olarak konuþmamýz gereken bir konu da estetik ya da görsel zenginlik kaygýmýzdýr.
"Binalarýn içi sahibinin, dýþý toplumun malýdýr" prensibinden hareketle, 2010 yýlýndan itibaren ruhsatlandýrma yaparken dýþ cephe uygulamasýný da belediye onayýna tabi kýldýk. Böylece, daha estetik daha kimlikli binalar ortaya çýkmaya baþladý.
YENÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KAMPÜSÜ
Geleceðimizin teminatý olan gençlerimizin
daha modern okullarda okumasý için yeni Ýmam
Hatip Lisesi kampüsü inþa ediyoruz. 100 derslikli okul, 4 minareli ve 1.500 kiþi kapasiteli uy-
rüntüden kurtulmasýný saðlayan bir çalýþma olmuþtur. Belediyemiz tarafýndan taksi duraklarýnýn modernize edilerek yenilenmesi Türkiye'ye
örnek oldu.
Ayrýca, taksici ve servisçi esnafýmýzýn tahsis ve çalýþma standartlarý ile ilgili yönetmelik
çýkararak kýsa sürede uygulamaya geçirdik. Birçok belediyeye örnek olan bu uygulamamýzla
þehrimizde taksiciliðin ve servisçiliðin çýtasýný
yükseltirken Ulaþtýrma Bakanlýðý'ndan da takdir
ve teþekkür aldýk.
5 MAHALLEMÝZE KÜLTÜR MERKEZÝ
Beþ mahallemizde Mahalle Kültür Merkezleri ile çocuklara, gençlere ve kadýnlara yönelik faaliyetler ve onlarýn kiþisel geliþimlerine
yönelik kurslar düzenleyecek, sosyal ve sportif
aktiviteler yapýlabilecek mekânlar oluþturduk.
BUHARA KÜLTÜR MERKEZÝ
Buhara Mahallemizde çocuklarýmýz, gençlerimiz ve kadýnlarýmýz için bir prestij eser inþa
ediyoruz.
Kadýnlar için meslek kurslarý, hobi salonlarý, gençler için eðitimlerine destek üniteleri dýþýnda; bünyesinde barýndýrdýðý sinema salonu,
HAVUZ IÞILTISI ÞEHRÝN HER YERÝN-
Mahallelerimize 11 büyük park yaptýk. Eski parklarla yaptýðýmýz parklarý yan yana koyup
fotoðraflarýna bakýnca bölgede nasýl bir deðiþim
yaþandýðýný çok net þekilde görebiliyoruz. Bu
deðiþimi, mahalle sakinlerimiz de görüyorlar.
Önceden mecbur kaldýkça gittikleri parklar, þimdi adeta kadýný-erkeði, genci-ihtiyarý, çoluk-çocuðu ile herkesin yeni yaþam alaný haline geldi.
Bosna Parký, Feyzullah Kýyýklýk Parký, Rüstem
Eren Parký, Çorumpark, Yunus Emre Parký,
Aþýklar Tepesi Parký, Hünkar Hacý Bektaþ -ý Veli Parký, Mimar Sinan Parký, Ýskilipli Atýf Hoca
Parký, Pir Baba Parký, Tarihi Namazgah Parký’ný
son derece modern ve özellikli parklar haline getirdik.
Yýllarca soðuk ve beton duvarlarýyla Yazýçarþý'mýzýn sevilmeyen binasý olmuþ cezaevini
yýkarak yerinde çiçekler açtýrdýk. Þimdi orasý;
çocuklarýn güvenle oynadýklarý, ailelerinin uzun
yaz gecelerinde keyifli çay sohbetleri yaptýklarý,
hacý dedelerin ve hacý ninelerin torunlarýný gezdirdikleri modern bir park oldu. Yeni parkýmýza
merhum Ýskilipli Atýf Hoca'nýn ismini vererek de
demokrasi tarihimizdeki kara lekelerden birine
olan isyanýmýzý ifade ettik.
KSS PEYZAJ ÇALIÞMASI
Küçük Sanayi Sitesi'nde 110 dönüm alanýn
peyzaj ve yeþil alan düzenleme çalýþmalarýný tamamladýk. KSS'nin çehresini deðiþtiren bu çalýþmamýzla birlikte, sanayi esnafýmýza sitede rahat
ve huzurlu bir ortamda çalýþma olanaðý sunduk.
SENTETÝK ÇÝM SAHALARI
gulama camisi ve 300 öðrenci kapasiteli yurt ve
spor salonunun olacaðý yeni Ýmam Hatip Lisesi'nin yapýmý tamamen belediyemiz tarafýndan
gerçekleþtirilmektedir. ÝHL Kampüsü, Türkiye'ye örnek bir okul projesidir.
NÝKÂH SARAYI
Sevgili gençlerimizin en mutlu anýna güzel
bir mekanda þahitlik etme arzusuyla kentimize
modern bir nikah salonu kazandýrdýk. Yapýlan
tüm nikahlarýn bir ömür boyu sürmesi dileðiyle.
SEBZE VE MEYVE HALÝ
konferans salonu, bowling salonu, buz pateni
pisti, rehabilitasyon ünitesi, spor salonlarý ve iki
yüzme havuzu ile herkesin içerisinde huzur bulacaðý bir yaþam merkezi kuruyoruz.
DEVANE KENTSEL DÖNÜÞÜMÜ
Þehrin deðiþen silüetine uygun olarak, yýllarýn ihmal edilen Devane'sine de kayýtsýz kalamazdýk. Göreve geldiðimiz ilk günlerden itibaren Devane'de yaktýðýmýz dönüþüm meþalesinin
bugün sonuçlarýný görüyoruz. Kaderine terk
edilmiþ bölgede 440 konut inþasý tamamlandý.
240 konut için ise TOKÝ hazýrlýk çalýþmalarýný
yürütüyor. Bölgenin tümüyle planlandýðý imar
çalýþmasýnda da sona geldik.
Dönüþüm çalýþmasýna baþladýðýmýzda bizim kadar hiç kimse tamamlanacaðýna inanmamýþtý. Þimdi biten binalarý görenler, kalaný da
"TOKÝ yapmaz mý?" diye soruyor.
MAHALLE CAMÝLERÝ, KUR'AN KURSU, CEMEVÝ VE ABDESTHANELER
Kullanmakta olduðumuz mevcut sebze
meyve halimizin açýk ve kapalý alanlarýnýn 5 katý büyüklüðünde yeni bir hal yaptýrdýk. Yeni halimiz bölgemizin en modern hali olma özelliðini
taþýmaktadýr.
2012 yýlýnda Belediye Yasasý'nda yapýlan
deðiþiklikle cami ve Kur'an Kurslarý için de bütçe ayýrma imkânýmýz oluþtu. O tarihten beri þehrimizde yapýlan camilerin arsa bedeli ve isteyen
tüm cami derneklerinin beton, demir, hafriyat
tüccarlýðý yapmadan, alnýmýzýn akýyla hizmet ürettik.” dedi.
5 yýllýk dönemde, Çorum'un özlem duyduðu hizmetlere kavuþtuðunu ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün toplantýsýna AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün eþi Hatice Külcü, çok sayýda resmi daire müdürü, Belediye Meclis ve Ýl Genel
Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, ilçe belediye baþkanlarý, parti yöneticileri ve vatandaþ
katýldý.
Görsellerle süslenen salonda yapýlan hazýrlýklar ve sahnede yer alan kürsü, özverili bir hazýrlýðýn yansýmasý olarak dikkat çekerken, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sahnede yer alan konuþma kürsüsünde konuþtu.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, konuþmasýnda þunlarý söyledi;
HEM HESAP GÜNÜ HEM HASAT GÜNÜ
“2009 yýlýnda aziz hemþehrilerimizden aldýðýmýz 5 yýllýk emanetin dönem sonuna yaklaþtýðýmýz þu günlerde güzel bir "hasat günü ya da hesap günü "anlayýþýyla huzurlarýnýzda olmanýn heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz.
BÝRÝZ - BERABERÝZ VE HE
ÞEHRÝN NERESÝNE BAKSANIZ BELEDÝYE VAR
Takdir edersiniz ki toplumsal hizmetlerin en önemli araçlarýndan biri olan belediye, ayný zamanda bir þehrin kaderini belirleyen sayýlý birkaç müesseseden biridir.
Bir þehrin fotoðrafýna bakarak; o þehirdeki yaþam akýþýný, o þehrin genel standartlarýný ya da o
þehirde nasýl bir belediyecilik yapýldýðýný anlamak mümkündür. Çünkü belediye, evde akan ya da
akmayan sudan tutun kapý önündeki temizliðe; mahalledeki fakir bir aileden alýn evinin temizliðini
yapamayan yaþlý bir aileye kadar adeta doðumdan ölüme her anýmýzý ve hepimizi ilgilendiren bir
hizmet müessesesidir. Þehrin yolunda, imarýnda, estetiðinde, parkýnda nereye bakarsanýz belediye
vardýr, mutlaka orada belediyeyi görürsünüz.
BELEDÝYE SOSYAL VE KÜ
TRAKTÖRCÜLER SÝTESÝ
UFKUMUZ VE HEYECANIMIZ BÜYÜK HEDEFLERÝMÝZ TUTARLI OLDU
Görevi devraldýðýmýzda þehirlerarasý yolun
üstten geçtiði, þehir içi trafiðin dal-çýk ile planlandýðýný gördük. Ulaþtýrma Bakanlýðý ile yaptýðýmýz temaslar neticesinde bu projelerden vazgeçilerek modern köprülü kavþaklarla þehirlerarasý trafiðin alttan geçmesini temin ettik.
Þehir içinde kalan ve ihtiyaca cevap vermeyen otobüs terminalinin hizmet kalitesindeki sorunlarý gidermek için yeni bir terminal inþa ediyoruz. Böylece bölgenin önemli kavþak nokta-
ALNIMIZ AK GÖNLÜMÜZ
Burada þunun altýný özellikle çizmek istiyorum. Herhangi bir polemik için deðil; ama bunu
söylemem lazým. O günlerde bazý aday arkadaþlarýmýz, hatta son zamanlarda ki aday ya da aday
adayý arkadaþlarýmýz sanki Çorum'a belediye baþkaný deðil, Türkiye Cumhuriyetine baþbakan seçiyormuþuz gibi vaatlerde bulundular. Þehir içi raylý sistemden demiryoluna, havaalanýndan iþsizliðin
azaltýlmasýna kadar neredeyse Türkiye'nin cari açýðýný azaltmak için petrol kuyularý açacaðým diyecek noktalara geldiler. Elbette bunlar doðru þeyler deðildi. Onun için biz asla böyle þeylere tenezzül
etmedik. Ufkumuzu daraltýp heyecanýmýzý azaltacak bir tutumumuz olmadý ama ayaklarýmýz da yerden kesilmedi. Beyanlarýmýzý yapýlabileceklerle sýnýrlý tuttuk ve bunlarýn da 5 yýl boyunca takipçisi
olduk.
3 MODERN KÖPRÜLÜ KAVÞAK
ÞEHÝRLERARASI OTOBÜS TERMÝNALÝ
larýndan birisi olan þehrimiz, yeni ve modern bir
terminale kavuþmuþ olacak. Yeni terminalde þehirlerarasý peronlar, ilçe peronlarý ve köy minibüsleri için ayrýlmýþ peronlar bulunmaktadýr.
SÖZÜMÜZÜN ÖNCE BÝZ TAKÝPÇÝSÝ OLDUK
Bunlar, seçim vaadi deðil, taahhütlerimiz diyerek de iþimizin takipçisi olacaðýmýzý özellikle belirttik. Ýstedik ki seçim meydanlarýnýn alýþkýn olduðu üzere; söylediklerimiz meydanlarda kalmasýn.
Ýstedik ki seçim kazanmak için öylesine söylenmiþ sözler, göz boyamak, oy avcýlýðý yapmak için yapýlmýþ boþ vaatler gibi anlaþýlmasýn. Çünkü gerçekten böyle deðildi. Bizim hiç bir çalýþmamýzla ilgili de asla böyle bir niyetimiz olmadý.
Her biri, üzerinde çalýþýlmýþ, fizibilitesi yapýlmýþ ve gerekliliðinden emin olduðumuz projelerdi. Bugün birkaçý ile ilgili istediðimiz mesafeyi alamamýþ olmakla birlikte hala gerekliliði ile ilgili,
þehrin ihtiyacý olmasý ile ilgili en ufak bir þüphe taþýmýyoruz. Zira bu hazýrlýklarý yaparken deðerli
arkadaþlar, biz bir þeye çok dikkat etmiþtik. O da þuydu: Biz görevde bulunduðumuz hiçbir iþte ya
da hiçbir makamda aldanan da olmayacaðýz aldatan da olmayacaðýz demiþtik. Bunu kendimize þiar edindik. Çünkü biz hep milletimizin aklýna ve vicdanýna güvendik. Böyle olunca da seçim sonuçlarýna yönelik boþ vaatler, altý boþ sözler ya da umut tacirliði bizim kitabýmýzda kendisine asla yer
bulmadý, bulamadý.
rýmýz devam etmektedir.
dükkânýn arsa ve proje iþleri tamamlandý, inþaat
aþamasýna gelindi.
12 CADDE VE BULVAR ÇALIÞMASI
"Yol medeniyettir." diye inanýyoruz. Bu
inançla özellikle þehir giriþlerinde ve trafiðin yoðun yaþandýðý bölgelerde önemli çalýþmalar yaptýk. Bir yandan trafik güvenliði oluþturmayý
EÐRÝDERE ÇARÞISI'NA N
YENÝLEME
BELEDÝYE-HAYIRSEVER ÝÞBÝRLÝÐÝYLE YENÝ HUZUREVÝ
vb. önemli ödeme kalemleri belediyemizce yapýlmaktadýr.
Ayrýca, 3 tanesini bizzat yaparak, 1 tanesine de katký saðlayarak þehrimize 4 Kur'an Kursu kazandýrdýk.
Ýmam Hatip Lisesi Camii'ne yeni bir abdesthane ve Sultan Ana Cemevi'ne ilave birimler
yaptýrdýk.
Hizmeti mahallelere taþýyan belediyecilik
anlayýþýmýz gereði herkesin yaþadýðý yerde spor
yapmasýný ve daha saðlýklý yaþamasýný temin etmek için mahallelerimize sentetik çim sahalar
yaptýk. Þehrimizde belediyemiz tarafýndan yapýlan 6 sentetik çim sahanýn 5 tanesi bizim döne-
ÇORUM’U DEÐÝÞTÝRÝRKE
YOLA ÇIKARKEN DERSÝMÝZE ÇALIÞTIK
110 YENÝ SEMT PARKI
BÜYÜK MAHALLE PARKLARIMIZ
Erol Taþkan
elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 5 yýllýk görev süresi içerisinde yaptýðý hizmetleri anlattý. AnitB
ta Otel’de düzenlenen toplantýda, belediyecilik hizmetlerinde devrim niteliðinde çalýþmalara
imza attýklarýný belirterek, “Her sözümüzün arkasýnda durup, takipçisi olduk. Oy avcýlýðý ve hayal
Biz 5 yýl önce yola çýkarken, yani belediye baþkanlýðýna talip olurken belediyeciliðin ne olduðunu ve hemþehrilerimizin bizden ne beklediðini bilerek bu iþe baþladýk. Yani henüz yolun baþýndayken hazýrlandýk, hele yola çýkalým kervan yolda düzülür demedik. Ne yaptýk? Önce bir Çorum
fotoðrafý çektik. Neyimiz var, neyimiz yok! Eksiklerimiz neler? Belediyede görevi devralýnca hangilerini yapabiliriz, hangileri bizim dýþýmýzda iþler, hangileri bütçe imkânlarý dýþýnda iþler bunlarý
tespit ettik. Yani ekip olarak önce kendimiz dersimize çalýþtýk. Bu hazýrlýklar sonrasý bir yol haritasý belirledik. Yine hatýrlarsýnýz, yapacaklarýmýzý kamuoyuyla açýkça paylaþtýk. Hazýrladýðýmýz seçim
kitapçýðýný þehrin her tarafýna daðýttýk.
Belediyemiz tarafýndan þehrin dört bir yanýnda yapýlan süs havuzlarý, þehrin güzelliðine
güzellik kattý. Kavþaklara ve parklara yaptýðýmýz
32 süs havuzu ile þehir daha güzel hale geldi.
Görevi devraldýðýmýzda kýrýk dökük 103
semt parkýmýz vardý. Her yýl 20 semt parký hedefi ile yola çýktýk. 5 yýlda her biri diðerinden güzel 110 yeni semt parký yaptýk.
‘Oy avcýlýðý ve
tüccarlýðý yapm
AKÞEMSEDDÝN CAMÝÝ
2008 yýlýnda yapýmýna baþlanan ve 5 yýlda
yüzde 50'si tamamlanan þehrimizin anýt yapýlarýndan Akþemseddin Camii'nin yapýmý belediyemiz tarafýndan devralýndý. Caminin tamamlanarak 2014 yýlýnda ibadete açýlmasý için çalýþmala-
Hayýrsever iþadamý Ahmet Akdað tarafýndan yapýmý baþlatýlan huzurevi, Belediyemiz tarafýndan devralýnarak tamamlandý. Þu anda100
kiþi bu huzurevinde barýnmaktadýr.
ULUCAMÝ VE HIDIRLIK A
NELERÝ
KAMYON GARAJI
Þehir içi trafiðin en yoðun þikâyet konularýndan birisi olan kamyon parkýnýn önüne geçebilmek için 36 dönüm büyüklüðünde yeni bir
kamyon garajý inþa ettik.
SANAYÝ ESNAFIMIZA 600 YENÝ
DÜKKÂN
Hem yýllarýn sorunu Aþaðý Sanayi bölgesinin taþýnmasý hem de esnafýmýzýn iþyeri sahibi
olmasý için esnafla iþbirliði yaptýk. 162 dükkânýn
yapýmý tamamlanarak teslim edildi. 450
amaçlarken öbür yandan kent estetiðini de ihmal
etmedik.
ÝL BELEDÝYELERÝNDE ÝLK / AKILLI
KAVÞAK
Türkiye'de sadece Antalya, Ýstanbul, Konya gibi birkaç büyükþehir belediyesinde uygulanmakta olan 'Akýllý Kavþak Sistemi'ni il bele-
ÝLÇE VE BELDELERÝMÝZ
TL YATIRIM
SALI 28 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
SI
LLI
YENÝ ÝÇMESUYU KAYNAKLARI ÝÇÝN
20.000.000 TL YATIRIM
HOÞGELDÝN BEBEK / HER YIL 3.500
AÝLEMÝZÝ ZÝYARET EDÝYORUZ
olan çocuklarýmýzýn sünnet kýyafetlerini ve hediyelerini de unutmadýk.
Þehrimizin artan nüfusu ile birlikte ortaya
çýkan içme suyu sýkýntýlarýný önlemek, Çorum'a
ekonomik ve kaliteli su saðlamak amacýyla yeni
içme suyu kaynaklarý oluþturduk. Þehrin 40-50
yýl sonrasýnýn içme suyu ihtiyacýný karþýlayacak
yatýrýmlar yapýyoruz.
Hoþ Geldin Bebek Projesi ile þehrimizdeki
ailelerin doðum sevinçlerini paylaþýyoruz. Doðan her bebeðin saðlýklý büyümesi için aileleri
bilinçlendirmek amacýyla hayata geçirdiðimiz
proje kapsamýnda, hemþehrilerimizin gönül kapýlarýný çalmaya devam ediyoruz.
Biz Belediyeciliði sadece fiziki yatýrýmlarý
sahiplenen bir anlayýþ olarak hiçbir zaman görmedik. Farklý sosyal belediyecilik faaliyetlerini
de öne çýkardýk.
Hem içme suyu þebekesindeki kaybý önlemek hem de suyun kalitesini yükseltmek için çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdürdük. 5 yýlda 92 km.
yeni içme suyu hattý tesis etik. Sýk sýk arýza veren eski içme suyu þebekelerini de tamamen yeniledik.
Sosyal yardým ekiplerimiz belediyemiz
desteðine muhtaç aileleri tespit ediyor. Bu ailelere düzenli gýda yardýmýnda bulunuyoruz. Geçmiþ dönemlerde yýlda 2.000 paket gýda daðýtýmý
yapýlýrken biz bunu 26.000 pakete çýkardýk. Gýda Bankasý kurarak ihtiyaç sahibi hemþehrilerimizin market keyfini yaþamalarý için hazýrlýklarýmýzý sürdürüyoruz.
ÖNCEKÝ 10 YILDA YAPILANDAN DAHA FAZLA ALT YAPI YATIRIMI
92 KM ÝÇMESUYU ÞEBEKESÝ
78 KM YAÐMURSUYU ÞEBEKESÝ
ðý ve hayal
yapmadýk’
2009 yýlýna kadar Çorum Belediyesi'nce
sadece 24 km yaðmursuyu þebekesi yapýlmýþtý.
Biz 5 yýllýk görev süremiz içerisinde 78 km daha yaðmursuyu þebekesi yaptýk.
En baþta Bahabey, Akþemsettin, Ilýca, Osmancýk, Gazi ve Ýnönü Caddeleri olmak üzere
þehrin her tarafýnda çalýþma yaptýk.
96 KM KANALÝZASYON ÞEBEKESÝ
5 yýlda þehrimize 96 km yeni kanalizasyon
þebekesi kazandýrdýk. Bu yatýrýmlarýmýzla þehrimizin kanalizasyon sorunu olan hiçbir noktasý
BÝRÝZ - BERABERÝZ VE HEPÝMÝZ KARDEÞÝZ
Yaptýðýmýz her iþimizde 14 mahallemizin 14 ünü de bir gördük. 231.000 insanýmýzýn hepsini
ayný deðerde sevdik, ayný deðerde saydýk ve hepsine ayný muhabbeti besledik. Her fýrsatta söylediðimiz gibi biz insanýmýzý seçmen olarak deðil, insan olarak görüyoruz ve yaradýlaný yaradandan ötürü seviyoruz. Üzerimizde taþýdýðýmýz emanetin 231.000 insanýmýzýn ortak emaneti olduðunu bilerek hareket ettik ve asla oy hesabý yapmadýk. Þimdiye kadar hiçbir iþimizde; buradan az oy aldýk
buradan çok oy aldýk demedik. Burasý küçük mahalle burasý büyük mahalle demedik, demeyiz.
BELEDÝYE SOSYAL VE KÜLTÜREL YAÞAMA DAHÝL OLDU
Bu 5 yýlýn bir önemli yaný daha var: Belediyeciliðin yol, asfalt, park, hal ya da terminal binasý
yapmak gibi bir þeyden ibaret olmadýðýný da Çorum'a bu dönemde gösterdik. Elbette bunlar bizim
temel görevlerimiz. Bunlarý yaptýk, bunlarý asla ötelemedik. Ýyi asfalt dökerek, güzel park yaparak,
sokaklarý iyi temizleyerek, suyu saðlýklý akýtarak baþarýlý bir belediyecilik yapýlmýþ olunacaðýný biliyoruz. Ama bu yeterli mi diye sorarsanýz, bu bize göre yeterli deðildir.
Þehrin ve ülkenin sosyal barýþýna katký saðlamak istiyorsanýz, þehrin kültürel dokusunu zenginleþtirmek istiyorsanýz, ,millet olarak sahip olduðumuz deðerlerin yücelmesini, yüceltilmesini, gelecek nesillere saðlýklý bir þekilde aktarýlmasýný istiyorsanýz; yani milletimizin medeniyet tasavvuruna küçük de olsa bir katký saðlamak istiyorsanýz; iþte o zaman önce insan demek zorundasýnýz. Biz
de tam böyle yaptýk. Sanatý, sporu, kültürü, sosyal dayanýþmayý, altyapý ve üstyapý hizmetleriyle bir
bütün gördük. Biraz sonra kýsa kýsa deðerlendireceðimiz projelerimizle göreceksiniz; özellikle de
sosyal belediyecilik konusunda hamdolsun Çorum'da yeni bir çýðýr açtýk. Kadýnlarýmýza, çocuklarýmýza, engellilerimize, yoksullarýmýza, yaþlýlarýmýza, asker ailelerimize belediyeciliðin, þefkat ve
merhamet yanýný gösterdik. Kültüre, sanata, spora saðlýklý zeminler oluþturmak arzusuyla çalýþtýk.
Hülasa projelerimizle bir yandan þehri imar etmeye çalýþýrken; öbür yandan hemþehrilerimizle gönül köprüleri kurarak "gönülleri âbâd etmek" için koþturduk.
ALNIMIZ AK GÖNLÜMÜZ HUZURLU
Bu perspektif ile çýktýðýmýz hizmet yolculuðunda, Allah'a þükürler olsun ki 5 yýlý geride býrakýrken alnýmýzýn aký ve gönül huzuruyla karþýnýzdayýz. Bugün size sunacaðýmýz karnemiz, Çorum
için bir "altýn dönem"in deðerlendirmesidir. Bu sunumu Çorum'da bir"hizmet devrimini" gerçekleþtirmiþ olmanýn onuruyla yapýyoruz. Belediyeyi deðiþtirmiþ, belediyeciliði deðiþtirmiþ, þehrin her
noktasýna dokunabilmiþ ve bu deðiþimden her noktaya pay ulaþtýrabilmiþ olmanýn huzuruyla karþýnýzdayýz. Elbette her iþi yaptýk, bitirdik gibi bir anlayýþ içinde deðiliz. Yapýlamayanlarý da biliyoruz,
her gün yeni eksiklerimizi de görüyor, öðreniyoruz. Ama çok güzel iþler yapmanýn da huzuru içerisindeyiz. Tabii ki bütün bu iþlerimizi gönlü Çorum sevdasýyla dolu bir ekiple yaptýk, yapýyoruz.
Türkiye'nin 2023 hedeflerine yürürken, Çorum'u da önde giden illerden biri yapmak için bizimle birlikte gece gündüz çalýþan arkadaþlarýmýza huzurlarýnýzda teþekkür etmek istiyorum. En
baþta iktidar ve muhalefetiyle Çorum hassasiyetinde birleþen Meclis üyelerimize, baþkan yardýmcýsý arkadaþlarýmýza, belediyemizin teknik ve idari personelimize çok çok teþekkür ediyorum. Bununla birlikte Ankara'da projelerimizin takibi hususunda bizim elimiz, gözümüz, kulaðýmýz olan Sayýn
Milletvekillerimize, Sayýn Valimize, AK Parti Ýl Baþkanýmýza, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanýmýza,
Kadýn, Gençlik tüm kademelerdeki parti mensuplarýmýza, tüm çalýþmalarýmýzda yardýmlaþtýðýmýz Ýl
müdürlerimize, mahallelerimizde muhtarlarýmýza, Ticaret ve Sanayi Odamýza, Ticaret Borsamýza,
Esnaf kefalet kooperatifi baþkanýmýza, Esnaf odalarý baþkanlarýmýza ve üyelerine ve tüm STK'larýmýza çok çok teþekkür ediyorum. Ve tabii ki bu süre zarfýnda attýðýmýz her adýmda bizden samimi
dualarýný ve desteklerini esirgemeyen, hizmetkarý olmaktan þeref duyduðumuz kadirþinas hemþehrilerimize ben de ayný samimiyetle ve ayný içtenlikle teþekkür ediyorum. Bilesiniz ki yeni bir yolculuða hazýrlandýðýmýz bugünlerde, Allah'ýn izniyle yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn teminatý olacaktýr.
diyesi olarak ilk kez biz kullanmaya baþladýk.
Belediyemiz tarafýndan þehir içi trafiðinin rahatlatýlmasý amacýyla baþlattýðýmýz sistemle yakýt,
zaman ve hava temizliði gibi birçok konuda kazaným saðlýyoruz.
Kalkýnmýþ ve modern bir Çorum'u köyü,
beldesi, ilçesi ve merkeziyle beraber mümkün
görüyoruz. Bunun için belediyemizin sahip olduðu imkânlar ölçüsünde ilçelerimize ve beldelerimize yardýmlarda bulunduk. Yaptýðýmýz bu
destek, belediyeler arasýnda ender bir yardýmlaþma örneðidir.
Þehrimizin araç trafiðine kapalý tek bölgesi
olan Eðridere Çarþýsý'ný da yaptýðýmýz çalýþmalarla tamamen yeniledik. Nostaljik aydýnlatmalarý, süs havuzlarý ile tamamen yenilenen çarþýyý
yeni yüzü ile hemþehrilerimizin hizmetine sunduk. Bu çalýþmamýzý yaparken diðer tüm çalýþmalarýmýzda olduðu gibi altyapýnýn da tamamýný
elden geçirdik.
TER
EÐRÝDERE ÇARÞISI'NA NOSTALJÝK
YENÝLEME
GAZÝ VE ÝNÖNÜ CADDELERÝNE NEÞ-
Gazi ve Ýnönü Caddelerinin 28 yýl önce tretuarlarý yenilenmiþti. Biz, cesur belediyecilik an-
Belediyemiz, Çorum'un manevi mimarlarý
olan sahabelerin medfun olduðu Hýdýrlýk Camii
ve Çorum'un sembolü olan Muradi Rabi Ulucami'nin abdesthanelerini tamamen yeniledi.
Asansörü, yürüyen merdiveni, sýcak suyu ile eskisiyle mukayese edilemeyecek bir konfor oluþturuldu.
ÝLÇE VE BELDELERÝMÝZE 8.000.000
TL YATIRIM
HER YIL 26 BÝN PAKET GIDA DAÐITIMI
BÜYÜKLERÝMÝZ ÝÇÝN EV TEMÝZLÝÐÝ
HÝZMETÝ
Büyüklerimizin yaþlýlar deðil ulu çýnarlar
olduðuna inanýyoruz. Onlarýn yaþamlarýný kolaylaþtýrmak da bizim en temel vazifemiz. Þu
anda 250 büyüðümüzün evini ekiplerimizle temizliyor, yemek ve ütülerini yapýyoruz. Ayrýca,
onlarla sohbet edecek aileler planlayarak GÖNÜL KÖPRÜLERÝ kuruyoruz.
BELEDÝYEMÝZÝN GÜLEN YÜZÜ /
KENTLÝ SERVÝSÝ
Peygamberimizin doðum tarihi olan 571
sayýsýndan esinlenerek 1571 öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi evladýmýzýn bayram sevincine ortak
olarak onlara bayramlýk elbiseler hediye ettik.
CENAZE VE MEZARLIK HÝZMETLERÝ
Dönemimizde cenaze ve mezarlýk hizmetleri ile ilgili de önemli yenilikler yaptýk. Cenaze
hizmetlerini ücretsiz hale getirdik. Tüm taleplere olumlu cevap verebilmek yeni cenaze yýkama
Belediye hizmet binamýzýn giriþ katýný kaliteli ve hýzlý hizmet anlayýþýmýzýn eseri olarak
Beyaz Masa'dan Kentli Servisi'ne dönüþtürdük.
Þimdi burada hizmetler daha sýcak ortamda ve
daha mütebessim yüzlerle yürütülüyor.
Engelli hemþehrilerimizin de hayat kalitesini yükseltmek, yaþam sevinçlerini artýrmak
için Engelli Eðitim Merkezi'ni kurduk. Belediyemizin gücünü ve imkânlarýný her kesimden
hemþehrilerimiz için kullanmaya devam edece-
kalmadý.
Belediyemizin lastikli, eski bir finisheri
vardý. Ýki yeni finisher aldýk. Artýk yaptýðýmýz
asfaltta dalgalanma olmuyor.
Çorum'da belediyecilik tarihinde bizden
önce yalnýzca bir kez 100.000 ton asfalt serimi
gerçekleþmiþtir. Biz, göreve geldiðimiz 2009 yýlýnda 5 yýlda 500.000 ton asfalt serimi hedefledik. Bu hedef doðrultusunda yaptýðýmýz çalýþmalar neticesinde 5 yýlda 575 bin ton asfalt serimi ile tarihi rekor kýrdýk.
ARAÇ PARKIMIZI GÜÇLENDÝRDÝK
150 YENÝ ARAÇ VE EKÝPMAN
Bir yandan belediyecilik hizmetlerimizi
aksatmadan yerine getirmeye çalýþýrken diðer
yandan hizmet kalitesini artýrmaya yönelik çalýþmalar yapýyoruz. Bu amaçla özellikle Fen Ýþleri
ve Temizlik Ýþleri araç parký baþta olmak üzere
belediyemize 150 yeni araç, iþ makinesi ve ekipman kazandýrdýk.
Çok sayýda kepçe, greyder, kamyon, çekici,
finisher, silindir vb. iþ makinesi kazandýrdýk.
Gerçekleþtirdikleri akrobatik gösterilerle
ülkemizin gururu olan Türk Yýldýzlarý, Çorum
tarihinde ilk defa belediyemizin daveti ile þehrimizin semalarýnda gösteri uçuþu gerçekleþtirdi.
Bu gösteriyi þehrimizde tam 80.000 kiþi izledi.
BELEDÝYESPOR/FUTBOL
ðiz.
14 ÝLKOKUL ÝÇÝN 14 TRAFÝK EÐÝTÝM
PARKI
Her yýl ülkemizde binlerce kiþi trafik kazalarýnda can veriyor. Trafik bilincinin çocuklarýmýza küçük yaþlardan itibaren verilmesi amacýyla Okullar Hayat Olsun projesi çerçevesinde 14
Ýlkokulumuza 14 Trafik Eðitim Parký yaptýk.
MAHALLE ÝFTARLARI
Rahmet ve maðfiret ayý Ramazanda iftar
coþkusunu mahalle sakinlerimizle birlikte yaþýyoruz. Mahallelerde kurduðumuz iftar sofralarýmýzda 15.000 kiþi ile iftar sofrasýný paylaþtýk.
KADIN KÜLTÜR VE SANAT MERKE-
BÖLGENÝN EN UZUN ÝTFAÝYE ARACI
Þehrimizde giderek yaygýnlaþan çok katlý
yapýlarda meydana gelebilecek olasý yangýnlara
müdahale edebilmek amacýyla 42 metrelik tam
donanýmlý bir itfaiye aracýný Çorum'a kazandýrdýk.
TEMÝZLÝK ARAÇLARIMIZI YENÝLEDÝK VE SAYILARINI ARTIRDIK
2009'dan önce; 7 tanesi belediyemize ait
olmak üzere toplam 34 araç ile temizlik hizmeti
yürütülmekte idi. Bu araçlarýn iki tanesi hariç tamamý 10 yaþýn üstünde idi. Yani eski, kýrýk dökük araçlarla temizlik hizmeti veriyorduk. Bu
kiralýk araçlar için de aylýk KDV Dahil 140.000
TL kira ödüyorduk.
Þimdi, tamamý belediyemize ait 45 tane
2011 model aracýmýz var. Ödediðimiz kira kadar
taksit ödeyerek 2,5 yýlda araçlarýmýzý satýn almýþ
olduk.
ÇÖP VARÝLLERÝNÝ KALDIRDIK
2009 yýlýnda þehrimizde 5.000 çöp konteynýrý, 15.000 çöp varili kullanýlmakta idi.
Bugün 15.000 çöp konteynýrý kullanýyoruz.
Sanayi ve bað bölgeleri dýþýnda çöp varili kullanýmýný kaldýrdýk. Böylece, pis koku, kötü görüntü ve sinek oluþumunu da minimuma indirdik.
LÜ
2012 SOSYAL BELEDÝYECÝLÝK ÖDÜ-
2009 yýlýna kadar mahalle takýmý görünümündeki Belediyespor Futbol Takýmýný 2010 yýlýnda Bölgesel Amatör Lig'e, 2012 yýlýnda 3.
Lig'e çýkardýk. Bugün, þehrin tek profesyonel
futbol takýmý olan Çorum Belediyespor, 2. Lig
yolunda þampiyonluk kovalýyor.
GÜREÞ
Biz göreve gelmeden önce Çorum'un evlatlarý 18 yaþýna geldiðinde baþka þehirlerin kulüplerine gidiyordu. Evlatlarýmýza sahip çýkarak
Çorum'da güreþi yeniden þahlandýrdýk. Bu yiðitlerle 5 yýldýr Türkiye, Avrupa, Gençler Olimpiyat ve Dünya Þampiyonalarýnda onlarca madalya kazandýk. Yýldýz ve Büyükler Güreþ Takýmýmýz 1.Lig'e çýktý.
Ayrýca, dört yýldýr þehrimizde Kýrkpýnar'ý
aratmayan yaðlý güreþ müsabakalarý düzenliyor
ve Çorum'un adýný tüm güreþseverlere duyuruyoruz.
BELEDÝYESPOR DÝÐER BRANÞLAR
Belediyespor'da temel branþlarýmýz futbol
ve güreþ olmakla birlikte boks, taekwondo, halter, bisiklet, judo, muay thai, wushu, karate ve
satranç olmak üzere toplam 11 branþta 2.000 civarýnda gencimiz spor yapýyor.
TEMÝZLÝK HÝZMETLERÝMÝZ
ANADOLU'DA ÝLK / YER ALTI ÇÖP
KONTEYNIRI
Anadolu'da ilk kez Çorum'da uygulanan
yeraltý çöp konteynýr sistemi ile Gazi, Ýnönü ve
Bahabey Caddeleri'nde kötü görüntü ve pis kokuya son verdik. Birçok hizmetimizde olduðu
gibi yer altý çöp konteynýr sistemi de diðer iller
tarafýndan örnek alýndý.
Bizi örnek almaya gelen Samsun, Antalya,
Yozgat, Çankýrý, Bolu gibi belediyelerin dýþýnda
Avustralya'nýn Moreland Belediyesi de bu sistemimizi inceleyerek kendi þehirlerinde de uygulamaya geçirmek istediklerini belirtti.
ve nakil araçlarý aldýk. Ayrýca, mezarlýklarýmýzdaki yeni uygulama ile taþ yýðýnlarýnýn da önüne
de geçtik.
TÜRK YILDIZLARI
ASFALT SERÝMÝNDE TARÝHÝ REKOR:
575.000 TON
Sosyal Belediyecilik alanýnda yaptýðýmýz
çalýþmalarla Türkiye'nin en baþarýlý illerinden birisi olduk. Bu alanda verilen ödülü de AK Parti
Genel Baþkaný ve Baþbakanýmýz Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan'ýn elinden aldýk.
ULUCAMÝ VE HIDIRLIK ABDESTHANELERÝ
1571 YETÝMÝ SEVÝNDÝRDÝK
ENGELLÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ
ÇORUM’U DEÐÝÞTÝRÝRKEN BELEDÝYEYÝ DE DEÐÝÞTÝRDÝK
Bir yandan þehri deðiþtirirken öbür yandan bu þehrin lokomotifi olan belediyemizi de deðiþtirdik. Personel yapýmýzý deðiþtirerek teknik aðýrlýklý bir yapýya kavuþturduk. 25 milyon TL borcumuzu ödeyerek günü geçmiþ borcu olmayan 4-5 belediyeden biri olduk. Böylece parasýnýn her kuruþunu planlayabilen bir belediye haline geldik. Hepsinden önemlisi belediyemizin çalýþma prensiplerini de deðiþtirdik. 5 yýldýr kanunlara kurallara hapsolmuþ, sabah 8 akþam 5 mesaisine hapsolmuþ, bir
kamu kurumu gibi deðil her an hizmet sunan bir özel sektör kuruluþu gibi çalýþýyoruz. Tüm çalýþma
arkadaþlarýmýzla birlikte, mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet ediyoruz. 5 yýldýr daha yaþanabilir
bir kent inþa etmek için koþuyoruz, koþturuyoruz. Ve bunun heyecanýný bütün birimlerimizde yaþýyoruz.
5 yýldýr Çorum'un kronik sorunlarýna köklü çözümler buluyoruz. Tüm iþlerimizde pansuman
tedbirlerle günü kurtarma arayýþýna girmeden cesur adýmlar attýk. Hiçbir projede risk almaktan korkmadýk, korkmuyoruz. Bunu yapabilir miyiz diye bir tereddüt içine de asla düþmedik. Menzile varamazsak yolunda da ölemez miyiz diyen karýnca gibi koyulduk, yola. Gece demeden gündüz demeden samimiyetle çalýþtýk. Samimiyetle yola çýkýnca da hamdolsun hemen her iþimizde nice kolaylýklar, nice ferahlýklarla karþýlýk gördük ve halkýmýzýn hep hayýr dualarýyla desteklendik.
ZÝ
44 BRANÞTA 3.500 KÝÞÝYE KURS
Þehrimizde tüm kadýnlarýn rahat vakit geçirmeleri, yeteneklerini geliþtirmeleri, daha aktif
sosyal rol üstlenmeleri amacýyla kurduðumuz
Kadýn Kültür ve Sanat Merkezimizde þu ana kadar 3.500 kadýn hemþehrimiz çeþitli kurs, kültür
gezileri, yarýþmalar vb. etkinliklere katýldý.
YU
278 PANEL, KONFERANS, SEMPOZ-
Þehrin kültürel dokusunu zenginleþtirmek,
kültür hayatýnda kalýcý izler býrakmak, sosyal yaþamý diri tutmak amacýyla çok sayýda etkinlik
düzenledik. Bunlarýn bir kýsmýný belediyemiz
tek baþýna yaparken, bir kýsmýnda ise 50 civarýnda STK ile paydaþ olduk.
Bunlardan Bisiklet Takýmýmýz 2012 yýlýnda
Türkiye Þampiyonu oldu.”
MODERN SANAT GALERÝSÝ
Þehrimizin modern bir sergi salonu bulunmamaktadýr. Bu eksiðimizi gidermek için eski
Kültür Sitesi yerine yaptýðýmýz parkýmýzýn altýnda modern bir Sanat Galerisi yaptýk. Þehrimiz,
sanata ve sanatçýya yakýþýr bir galeriye sahip olacak.
KÝTAP KÜLTÜR GÜNLERÝ
3 yýldýr Çorum'u kitapla buluþturmak, halkýmýza kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmak
amacýyla Kitap Kültür Günleri düzenliyoruz.
Yazarlarla söyleþilerin, imza günlerinin yer aldýðý Kitap Kültür Günleri, 15 gün boyunca halkýmýza hizmet veriyor.
SÜNNET ÞÖLENÝ
Geleneksel Sünnet Þölenimizde her yýl ortalama 450 evladýmýzý sünnet ettirdik. 5 yýlda
2.250 ailemizin sevincine ortak olduk. Sünnet
Tebrik
ettiler
B
layýþýmýzýn sonucu olarak þehrin trafiði en yoðun iki caddesini 13 ayrý alt ve üst yapý çalýþmasýyla adeta yeniden inþa ettik.
11
elediye Baþkaný Muzaffer
Külcü’nün konuþmasýndan sonra
kürsüye gelen AK
Parti Milletvekilleri Salim Uslu,
Cahit Baðcý ve
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü ve ekibini
tebrik ederek, baþarýlarýnýn devamýný diledi.
12 SALI 28 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorum, Avea’nýn
bölge üssü oldu
Teknolojik Center Avea Daðýtým Merkezi yeni hizmet binasýnda
T
Murat Yakar, “Çorum’u iletiþim sektörünün bölge üssü konumuna taþýdýk” dedi.
Recep Mebet
eknolojik Center Avea Daðýtým Merkezi, Ýnönü
Caddesi Hürriyet Meydaný numara 1/B’de hizmete girdi.
Çorum’un yaný sýra Amasya ve Tokat gibi bölge
illerine de hitap eden Avea Daðýtým Merkezi, kapýlarýný Hakimiyet’e açtý.
Murat Yakar ve Mustafa Peker ortaklýðýnda faaliyet gösteren Teknolojik Center, Avea Ana Bayiliði’nin yaný sýra Daðýtým Merkezi yatýrýmýyla Çorum’u iletiþim sektörünün bölge üssü konumuna taþýdý.
Avea Daðýtým Merkezi’ni tanýtan Teknolojik
Center ortaklarýndan Murat Yakar, 5 katlý yeni hizmet
binalarýnda alanýnda uzman geniþ bir kadronun görev
yaptýðýný söyledi.
1070 metrekare alanda hizmet veren Daðýtým
Merkezi’nin bölge illerindeki Avea alt bayilerinin iþlemlerini yürüttüðünü anlatan Yakar, Teknolojik Center’ýn yeni yatýrýmlarla büyümeye devam ettiðini vurguladý.
ÝNÖNÜ MAÐAZASI YENÝ YERÝNDE
Maðaza Müdürü Emrah Kaya, yeni maðazalarý hakkýnda bilgiler verdi.
Avea Çorum Ana Bayii Teknolojik Center, Ýnönü Caddesi’ndeki maðazasýný taþýdý.
Avea Çorum Ana Bayii Teknolojik Center, Ýnönü Caddesi’ndeki maðazasýný taþýdý.
Daha önce Ýnönü Caddesi numara 3/A’da faaliyet gösteren maðaza, bir dükkan ötedeki yeni yerinde hizmete girdi.
Konuyla ilgili bilgi veren Teknolojik Center
Maðaza Müdürü Emrah Kaya, “Avea abonelerini ve
tüm Çorum halkýný Ýnönü Caddesi numara 1/B’deki
yeni yerimize bekliyoruz” dedi.
Fatura tahsilatýndan hat iþlemlerine, TL yüklemeden numara taþýmaya kadar pek çok hizmeti bir
arada verdiklerini anlatan Emrah Kaya, cep telefonu
ve aksesuarlarý satýþý da yaptýklarýný hatýrlattý.
Ýþlemler, tecrübeli bir kadro tarafýndan yürütülüyor.
Teknolojik Center Avea Daðýtým Merkezi’nde alanýnda uzman bir kadro görev yapýyor.
Yaðmur Club Saðlýklý Yaþam Koçu M. Yaðmur Yaldýran:
‘Saðlýklý yaþam
için spor þart’
Y
Recep Mebet
aðmur Club Saðlýklý Yaþam Koçu
Müþerref Yaðmur Yaldýran, spor egzersizlerinin saðlýk açýsýndan
büyük önem taþýdýðýný
söyledi.
“Saðlýklý yaþam
için spor þart” diyen
Yaðmur Yaldýran, Çorum halkýnýn bu konudaki duyarlýlýðýnýn
son yýllarda önemli
oranda arttýðýna dikkat çekti.
Antrenörlüðün
yanýnda cilt bakým uzmaný olarak hizmet
verdiðini anlatan Yaldýran, yaklaþýk 7 aydan beri hizmet veren
Yaðmur Club hakkýnda bilgiler verdi.
Çevreyolu Bulvarý Binevler Kavþaðý
civarý
numara
56/B’de hizmet veren
Yaðmur Club’ýn her
yaþa hitap eden bir
spor merkezi olduðunu belirten Yaldýran,
þöyle konuþtu:
TE ÖNEM VERÝYORUZ’
Merkezimizde
sabah 11.00’den saat
20.00’ye kadar bayanlara hizmet veriyoruz.
Grup seanslarý dýþýnda
bayanlara istedikleri
saatlerde özel programlar da uyguluyoruz. Mahremiyete büyük önem veriyoruz.
Bu nedenle Çorum’un
her yerinden bayanlar
güvenerek merkezimize geliyor.
A k þ a m
20.00’den
gece
23.00’e kadar ise erkeklere yönelik seanslar gerçekleþtiriyoruz.
Her yaþ grubuna hitap
eden seanslarýmýzda
bireysel geliþimleri
takip ediyoruz. Hazýrladýðýmýz programlar
dahilinde ve bilimsel
veriler ýþýðýnda saðlýklý zayýflama yöntemleri uyguluyoruz.
Hýzlý zayýflamak isteyenlere haftada 3 seansta 1 kilogram yaðdan kurtulma imkaný
sunuyoruz. Haftalýk
olarak düzenli vücut
analizleri yaparak kemik, yað, kas ve metabolizma ölçümleri
yapýyoruz. Böylece
her bir üyemiz için sýký bir takip uyguluyoruz. Sunduðumuz hizmetler hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Çevreyolu Bulvarý Binevler
Kavþaðý yanýnda faaliyet gösteren Yaðmur Club’a bekliyoruz.”
‘SAÐLIKLI YAÞAMIN ADRESÝ’
Çorum’un yaný sýra Amasya ve Tokat gibi bölge illerine de hitap eden Avea Daðýtým Merkezi, kapýlarýný Hakimiyet’e açtý.
Seyit Ali Büyük mesai baþý yaptý
Ç
Recep Mebet
orum Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük dün görevine
resmen baþladý.
Konya Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlýðý’ndan Çorum’a
atanan Seyit Ali Büyük, Aytekin Girgin’in ayrýlmasýyla birlikte Milli Eðitim Müdürlüðü görevini devraldý.
Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn atama kararýnýn ardýndan Çorum’a
gelen Büyük, idari kadroda görev alan müdür
yardýmcýlarý ve þube
müdürleriyle bir araya
geldi.
Eðitim yöneticileriyle tek tek tanýþan Büyük, Çorum’u eðitim
alanýnda daha ileri bir
seviyeye taþýmak için
gayretle çalýþacaðýný
söyledi.
SEYÝT ALÝ BÜYÜK KÝMDÝR?
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 1962 yýlýnda Konya’da doðdu. Ýlk, orta, lise ve üniversite öðreniminden sonra
1986 yýlýnda Trabzon’un Çaykara Köknar Köyü Ortaokulu’nda öðretmenliðe baþladý.
2001 yýlýna kadar Konya, Trabzon ve Erzincan’da öðretmenlik ve yöneticilik yaptý. 2001-2005 yýllarýnda Ýsviçre Eðitim Ateþeliði nezdinde
Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri öðretmenliði yaptý. Yüksek lisans
öðrencisi olan Büyük,
Almanca, Ýngilizce ve
Arapça biliyor. Büyük’ün Ýsviçre, Zürich
Eðitim Dairesi tarafýndan yayýmlanmýþ bir
tercüme eseri de bulunuyor.
Çorum’da görevine baþlayan Seyit Ali Büyük, eðitim yöneticileriyle bir araya geldi.
HAKÝMÝYET
Eðitim Haberleri Servisi, Çorum Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük’ü kutlar, yeni
görevinde baþarýlarýnýn
devamýný diler.
“2 katlý ve 300
metrekare alanda hizmet veren merkezimizde fitness, step,
aerobik ve plates çalýþmalarýnýn yaný sýra
zayýflama ve diyet
programlarý, yað parçalama, masaj yataðý
ve düzenli vücut analizi hizmetleri veriyoruz.
‘Saðlýklý Yaþamýn Adresi’ sloganýyla hizmet veren merkezimizde spor salonlarý, lavabo, duþ ve giyinme odalarý ile kilitli kiþisel dolaplar ve
dinlenme bölümü yer
alýyor. Yakýnda güzellik salonumuzu da
hizmete
sunmayý
planlýyoruz.
Bay ve bayanlar
için ayrý seanslar düzenleyerek ‘Spor Hayatýn Kaynaðýdýr’ mesajýný veriyoruz. Spor
ve saðlýk paketlerimizde devam eden
kampanyamýz dahilinde 3 ve 6 aylýk ile 1
yýllýk abonelik paketlerinde cazip fiyat ve
ödeme seçenekleri sunuyoruz.
6 yaþtan 13 yaþa
kadar olan çocuklarda
obezite, yetiþkinlerde
ise diyabet hastalarý
ile bel fýtýðý, boyun fýtýðý ile vücudunda
platin olanlara özel
egzersiz seanslarý düzenliyoruz.
‘MAHREMÝYE-
Yaðmur Club Saðlýklý Yaþam Koçu Müþerref Yaðmur Yaldýran bilgiler verdi.
Yaðmur Yaldýran, sporun insan hayatýndaki yeri ve önemine dikkat çekti.
Yaðmur Club, Çevreyolu Bulvarý Binevler Kavþaðý yanýnda faaliyet gösteriyor.
www.corumhakimiyet.net
SALI 28 OCAK 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:27 Rebi’ul-Evvel: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:15 Kânûn-i Sâni 1429 Kasým:82
28
2014
OCAK
Allah için tevâzû edeni,
Allahü teâlâ yükseltir.
Hadîs-i þerîf
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
05.18
06.47
12.00
14.35
17.01
18.23
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Alo Trafik
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
154
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
HAMAMLIÇAY
251-2092
SEYDÝM
298-8002
AKKENT
214-5494
CEZAEVÝ
254-9780
GÜNEÞ
777-0222
RESMÝ DAÝRELER
Valilik
Belediye
Jandarma
Emniyet Müdürlüðü
Adliye
Müftülük
Cezaevi
Milli Eðitim Müdürlüðü
SGK Ýl Müdürlüðü
225 46 60
225 08 10
223 11 11
224 10 09
227 78 80
223 07 20
254 97 80
224 02 01
225 66 05
VEFAT EDENLER
1- Arslan Köyü' nden gelme Cuma CEMREK' in kýzý, Eyüp ÇEMREK' in kýzkardeþi, Sucu Esnafýndan Selahattin TUNÇ' un eþi; Satý ÇEMREK
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
A
Hapishanedeki Nurcular 2
Allah’ýn sonsuz rahmet okyanusundan
Mevlana denizine inen hikmet damlalarý 1
nadolumuzda yetiþmiþ bir çok manevi güneþler
Belh þehrinde doðmuþ, (meþhur büyük mutasavvuf vardýr. Hacý Bayram-ý Veli, Hacý Bektaþ-ý Veli,
sofi- Ýbrahim Etem de Belh Sultanýdýr) Hicri 604 yýYunus Emre... Daha önce Edebali vs. Bunlardan bilýnda yaklaþýk 1000 sene evvel doðmuþ, 68 yaþýnda
risi de namý uluslararasý þöhrete ulaþmýþ yüksek maKonya'da vefat etmiþtir.
neviyat kaynaðý olan Anadolu'nun baðrý Konya'dan
Hz. Mevlana beþ yaþýnda iken babasýyla birlikte
Dünyayý aydýnlatan Hz. Mevlana'dýr.
Belh'ten çýkmýþ, Hacca gitmiþtir. Hac'tan sonra ErBu maneviyat önderleri insanlýða Ýslam'ýn ýþýðýzincan'a, daha sonra da Lâreh'e, yani bugünkü Karaný yaþayýþ tarzlarý ile gösteren hidayet önderleridirler.
man'a yerleþmiþlerdir. Babasý Sultanül Ülema Muhammed Bahaiddinveled ile Konya'ya yerleþmiþler,
Yetmiþ senelik ömrümüz içinde yüzlerce, belki
sonra Halep, Þam seyahati olmuþ…Meþhur alim ve
binlerce kitap okumuþuzdur. Elbette ki, bunlarýn bamutasavvuf Muhiddini Arabi ile görüþmüþ, sonra
þý ilahi kitabýmýz Hz. Kur'an'dýr. Dünyada en mazbut
Karaman'a dönmüþtür.
kitap Kur'an'dýr. Bütün manevi, ulvi, umi kitaplarýn
Fikrettin ÇIPLAK
anasý, yani "Ümmül Kitap"týr.
Þems-i Tebrizi Hz. ile görüþmüþ, Hüsamettin
Emekli
Din
Çelebi ile tanýþmýþtýr. En meþhur eseri Mesnevi'dir.
Milyonlarca hafýzýn göðsünde saklanmakta, bir
Görevlisi
Hüsamettin
Çelebi onun halifesidir. Aslýnda Hz.
noktasý bile deðiþmemiþ ve deðiþtirilmemiþ, kýyameMevlana'nýn hakkýnda geniþ bilgi ansiklopedilerdete kadar da deðiþtirilmesi mümkün olmayacaktýr.
dir.
Maksadýmýz
biyografik
bilgi vermek deðildir. Mesnevi ile
Çünkü o Allah'ýn (cc) korumasýndadýr. Zümer Suresinde bu
ilgili de bazý özellikleri söylemem lazýmdýr ki, okuyucular bu
gerçek "Ýnna nahnü nezzelnezzikra ve innalehü le hafýzün";
usulü
bilirlerse
anlatýlanlarý
daha iyi anlamalarý kolaylaþýr.
"Kur'an'ý biz indirdik. Onu da (kýyamete kadar) biz koruyacaðýz. Allah'tan baþka bütün insanlar bir olsa onun bir benzerini
Mesnevi'de 'Tahkiye Usulü' denen bir yol izlenmiþtir. Yagetiremezler" buyurulmaktadýr. Onun için Dünyada en çok
ni bir takým hikayeler anlatýlarak sonunda verilmek istenen
baskýsý yapýlan ve okunan kitap Hz. Kur'an'dýr. Dolayýsiyle
mesaj ve hikmet verilmiþtir. Bazen hayvanlar, bazen insanlar,
bizim de en çok okuduðumuz, özellikle din adamý olmamýzýn
bazen de çeþitli dinlerden tarihsel olaylar anlatýlarak insanlarý
da etkisiyle Kur'an ve onun yüce mealleri ve tefsirleridir.
doðruya, güzele yöneltmek istenmiþtir. Yani önemli olan kýssalar deðil, alýnacak hisselerdir. Bazen iki kiþiyi, iki grubu
Ýkinci olarak; Dinimizin ana kaynaðýndan ikinci temeli
karþýlaþtýrarak gerçeðe ýþýk tutan kararlar verir. Yani çok kesin
R.S. AV.'in mübarek sözleri ki, Hadis-i Þerif denmektedir. Hadeliller ile tezini ispata çalýþýr. Metinden çok yorumlar ve
disler de genellikle Kur'an'ýn açýklamasý, tefsiridir. Okuduk.
açýklamalarý aydýnlatýcýdýr Mesnevi'nin.
Üçüncü olarak, binlerce kitap içerisinde birden fazla 2.,
Mesnevi'nin tarzý beyittir. Ýki satýra bir beyit denir. Mes3., 4. kere okuduðum eser ise Hz. Mevlana'nýn "Mesnevi Þernevi'nin her beyiti kendi arasýnda kafiyelidir ve manzumdur.
hi" açýklamasýdýr, ki, 25 bin beyitten fazla. Tahir ül Mevlenin
25 bin beyitten çoktur. Þerhi, açýklamasý 7 bin sayfa tutmaküstadýn þerhidir ki, 14 cilt. Her cilt 400 sayfa, 6 bin-7 bin satadýr.
hifedir. Mesnevi genelde Kur'an'ýn ve Hadis-i Þeriflerin yani
Ýslam'ýn en geniþ þekilde tefsiri, yorumudur ki, dünyada en
Hülasasý þudur: Dinin esasý þeriattýr. Þeriatýn esasý da taçok tesiri olan, gayri müslimler tarafýndan da okunan ve binrikattýr. Ýlimden maksat onunla ameldir. Ýþin özü ameldir. Billerce kiþinin Müslüman olmasýna, hidayetine sebep olan mudiðini yapmaktýr. Tasavvufta buna tarikat, gidilecek yol denazzam bir eserdir.
mektedir. Tarikatýn esasý da hakikate ulaþmaktýr. Namaz hakkýnda bilgiler þeriat, namaz kýlmak ise tarikattýr. Yani amel,
Her sene Aralýk ayýnda Konya'da ifa edilen Þeb-i Aruz
yani iþtir. Bir insanýn iþini bilmesi þeriat, yapmasý da tarikatmerasimlerine gösterilen ilgi bunun kanýtýdýr.
týr. En kýsa yoldan Allah'a ulaþma sanatýna tasavvuf veya tariBu nedenle defaatle ve dikkatle okuduðum Mesnevi Þerkat denir. Ýþin hakikatýna ulaþmaktýr. Yani bir þeyin aslýný yahinden insanýmýzý yararlandýrmak, Mesnevi'de geçen kýssa hikinen bilmektir.
kaye, olaylardan ve onlardan çýkarýlan derslerden bazýlarýný
Yakînin 3 derecesi vardýr: 1-Ýlmel yakîn, 2-Aynel yakîn,
sizlere aktarmak istiyorum. Bunun için böylece zor bir iþin
3-Hakkal yakîn.
gayretine giriþtik. Allah muvaffak etsin. Amin. Çalýþma bizden, inayet Allah'tandýr.
Örneðin bir insanýn Kâbe'nin tarifini bilmesi ilmel yakîn,
Mekke'ye gidip Kâbe'yi görmesi aynel yakîn, orada tavafýn
Ana konulara geçmeden önce Mesnevi'nin yazarý büyük
hikmetini, sýrrýný görmesi ise hakkal yakîndir. Bu yolda her
alim ve yüksek maneviyat adamý Veliyyük Kiram (Büyük Veþeyin hakikisini bilip yapmak esastýr. Ýlahi sýrlarý keþif sanatýli) Hz. Mevlana ve eseri Mesnevi hakkýnda kýsa malumat verdýr. Ýlim denilince faydalý, faydasýz bütün bilgiler anlaþýlýr.
mek gerekir.
Oysa ilim faydalý bilgidir.
Okuyucularýmýzýn, bu yazý dizisinden yararlanabilmeleri
için bütün yazýlarý takip etmeleri, hatta yazýlarý bir deðil, bir
Hýrsýzlýk, yankesicilik, dolandýrýcýlýðý öðrenmek de bir
kaç kere okumalarý faydalý olacaktýr.
ilimdir, ama zararlýdýr. Hýrsýzdan korunmak için öðrenilmiþse
faydalýdýr.
R.S. AV. Efendimiz "Allaha mahfazna ilmün la
Acizane bendeniz aciz 25 bin beyiti 6 bin-7 bin sayfalýk
yenfev" yani R.S. AV. "Yarabbi, faydasýz ilimden, yaþlanmabu eseri dört kere okuduðum halde her okuyuþumda yeniden
ilk okuyuþum gibi oluyor. Ulu bir maneviyat deryasý ancak
yan gözden, hak sevgisi ile titremeyen kalpten sana sýðýnýrým"
böyle anlaþýlýr. Bir de tasavvufi terimlerin ayrýca izahý gerekibuyurmuþtur.
yor. Manevi yüksek maneviyat sahibinin aþaðý seviyelerdeki
Ýþte Mevlana'nýn Mesnevi'si faydalý bilgileri toplamýþ bir
akýl sahiplerine anlatýmýdýr ki, bunun için de dikkatli, düþüneilim hazinesidir.
rek okunmalýdýr. Bu konuda yeri ve zamaný geldikçe açýklaÞimdi Mevlana ve Mesnevi hakkýnda bu kýsa bilgileri
malar olacaktýr.
sunduktan sonra esas konulara geçebiliriz.
Hz. MEVLANA KÝMDÝR?
Cüzzamdan korkmayýn,
cüzzamý tanýyýn!
Her yýl Ocak ayýnýn son Pazarý " Dünya Lepra (Cüzzam) Günü " olarak ilan edilmiþtir. Bu günü izleyen hafta boyunca lepralý
kiþilerin sorunlarý tartýþýlarak çözümler üretilecektir. Lepra, tanýsý
olay, tedavisi kesin, erken taný konulduðunda önlenebilir bir hastalýktýr.
Dünyanýn geri kalmýþ ülkelerinde, açlýk, yoksulluk, yaþam ve
temizlik koþullarýnýn kötülüðü, saðlýk hizmetlerinden yeterince yararlanamama, iyi beslenememe, doðurganlýk hýzlarýnýn yüksek oluþu, iç savaþlar, sürekli göçler gibi nedenlerle kökü kazýnamamaktadýr.
Bu günün amacý, toplumun lepra ve lepralýya karþý oluþan
yanlýþ inançlardan, bilgisizlikten kaynaklanan korkularýný önleyerek lepra hastalýðýnýn erken teþhis edilmesinin saðlanmasý, uygun
tedavisi ve izlenmesiyle hastalarý topluma kazandýrmaktýr. Dünya
Saðlýk Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünyada her yýl yaklaþýk
200 000 yeni Lepra vakasý tedaviye alýnmaktadýr. Lepraya baðlý
olarak çeþitli sekel ve sakatlýklar býrakabilen komplikasyonlar geliþmektedir. Ancak etkin taný ve tedavi yöntemleri sayesinde, günümüzde Lepraya baðlý aðýr sekeller önlenebilmektedir.
120 talebesi ile Eskiþehir hapsinde bulunurken, baþ savcý Bediüzzamaný çarþýda görür, büyük
bir tehevvür ile hapishane müdürüne:
"Ne için Bediüzzamaný çarþýya çýkardýnýz?,þimdi çarþýda gördüm" der.
Müdür de:
"Hayýr efendim Bediüzzaman hapishane de, tecrittedir,bakýnýz" diye cevap verir.
Bakarlar ki Bediüzzaman yerindedir.
Bu hale hakimler ve savcýlar
hayret içindedirler.
"Buna akýl erdiremiyoruz"
diyerek hayret için de kalýrlar.
Raþit Yücel
Yine Eskiþehir hapsinde burasityü[email protected]
lurken, müdür bey ve katip ile otucorumhakimiyet.
net
rurken bir ses duyuyor:
"Müdür bey! müdür bey!"
Müdür bakýyor; Bediüzzaman yüksek bir sesle:
"Benim bu gün mutlaka ak camide bulunmam
lazým"
Müdür:
"peki efendi hazretleri" diye cevap veriyor.
"Hoca efendi her halde, kendisini hapiste olduðunu ve dýþarýya çýkamayacaðýný bilemiyor" diye
söylenir ve odasýna çekilir.
Öðle vakti Bediüzzanman'ýn gönlünü alayým,Ak camiye gidemeyeceðini izah edeyim düþüncesi ile, üstadýn koðuþuna gider, koðuþun penceresinden bakar ki Bediüzzaman içeri de yok, Jandarmaya sorar:
"Ýçeride idi; hem kapý kilitli" cevabýný alýr.
Derhal camiye koþar Bediüzzaman ileri de, birinci safta, sað tarafta namaz kýldýðýný görür. Namazýn sonlarýnda Bediüzzaman'ý yerinde göremeyip,
hemen hapishaneye döner Hazreti üstadýn" Allahu
Ekber"diyerek secdeye kapandýðýný hayretler içinde
görür. (Bu hadiseyi bizzat o zaman ki hapishane
müdürü anlatýr.) (tarihçe-i hayat sh 338)
Tefekkür
Dünyamýz
(Sürecek)
NÖBETÇÝ ECZANELER
GÖKGÖZ
MÝMARSÝNAN MAH.
5.CAD.NO:1/D
(METROPOL YANI)
234 66 12
Ülkemizde kayýtlý Lepralý hasta sayýsý kümülatif olarak yaklaþýk 1.139 civarýndadýr. Yýllýk olarak yeni tespit edilen hasta sayýsý
ortalama 1-5 vakadýr. 2013 yýlýnda 1 vaka tespit edilmiþtir. Lepra
hastalarýnýn ilk tedavileri Eðitim Araþtýrma Hastaneleri ve Üniversite hastanelerinin Deri ve Zührevi Hastalýlar ünitesinde yapýlmaktadýr. Ayrýca Deri ve Tenasül Hastalýklarý Dispanserleri 'de lepra
hastalarýnýn takiplerini yapmaktadýr. Lepralý hastalarla ilgili her türlü izleme ve deðerlendirmeler hastalarýn yaþadýklarý ildeki saðlýk
kuruluþlarýnca yürütülmektedir. Hastalarýn tedavi giderleri Saðlýk
Bakanaðý tarafýndan ücretsiz karþýlanmaktadýr.
DSÖ Eliminasyon stratejileri arasýnda en önemli kriter lepra
prevalansýnýn 10.000'de 1 vakanýn altýna indirilmesidir. Ülkemizde
DSÖ'nün, lepranýn bir toplumda saðlýk problemi olmaktan çýkarýlmasý için öngördüðü þekilde hastalýk prevalansý 10,000'de 1 vakanýn altýna indirilmiþtir. Böylece lepra ülkemiz için bir halk saðlýðý
problemi olmaktan çýkmýþtýr.
Kamuoyuna saygýlarýmýzla duyurulur.
Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Bulaþýcý Hastalýklar, Kontrol Programlarý Þubesi
DERMAN
FATÝH CAD. NO: 32/C (
ADLÝYE SARAYI
KARÞISI ) 227 11 31
METEOROLOJÝ
3.1475
3.1612
2.3040
(Sürecek)
Hz. Mevlana þimdi Ýran sýnýrlarý içinde olan Horasan'ýn
13
2.3140
Gram
ALIÞ
92,63
SATIÞ
93.56
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:23 Sayý: 6805
28 OCAK 2014
SALI
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 SALI 28 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Minik eller üþümeyecek
H
itit Üniversiteli bir
grup öðrencinin baþlattýðý kampanya ile toplanan yardým malzemeleri
depremde zarar gören ailelere ulaþtýrýldý. 50-60 kolilik giyim yardýmý bir çok
vatandaþýn yüzünü güldürdü.
‘Minik Eller Üþümesin’ isimli yardým kampanyasý kapsamýnda Van'a
ulaþtýrýlan yardýmlar sayesinde depremde en çok zararý gören minik bedenlerin
üþümesini engellemek için
yola çýkan yardýmlar yerine
ulaþtý. Artýk minik eller
üþümeyecek.
3 yýl önce Van merkezde meydana gelen 7.2
þiddetindeki depremde onlarca insan hayatýný kaybetmiþ ve yüzlerce insan yaralanmýþtý. Devletin aktardýðý
5 Milyar TL'lik kaynaðýn
yaný sýra onlarca duyarlý
vatandaþ Van'a yardým göndermiþti. Ancak yine de
tam anlamýyla deprem yaralarýný sarmak mümkün
olmamýþtý. Hitit Üniversitesi'nde bir grup öðrencinin
baþlattýðý ‘Minik Eller Üþümesin’ kampanyasý için
toplanan yardýmlar geçtiðimiz hafta sonu Van'a ulaþtýrýlmýþtý. Ýl Özel Ýdaresi'ne
baðlý bir araca yüklenen
yardým malzemeleri üniversite öðrencileri ile birlikte Van'da Sosyal Yardýmlaþma Derneði'ne teslim edildi. Burada özenle
ayrýlan yardým malzemelerini, köylere ve depremin
vurduðu bölgelere ulaþtýran
Hitit Üniversitesi öðrencileri kendilerine yardýmcý
olan tüm yetkililere teþekkür ettiler.
yaptýðýný ifade eden Van
Emniyet Müdürü Ümit
Yurdakul, yardým kampanyasýnýn düzenlenmesinde ve Van'a ulaþtýrýlmasý noktasýnda emeði
geçen tüm herkese teþekkür etti. Hitit Üniversitesi
öðrencileri kendilerini kabul eden Ümit Yurdakul'a
teþekkür etti.
Devlet yaralarý sarmaya çalýþtý
‘Minik Eller Üþümesin’ isimli yardým kampanyasý
kapsamýnda malzemeler Van'a ulaþtýrýdý.
Hitit öðrencilerine teþekkür
Ziyaretlerin ardýndan Hitit Üniversitesi'nden 5 kiþilik grup önce
yardýmlarý düzenli bir þekilde Sosyal Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Derneði'nde teslim edilecek þekilde hazýr hale getirdiler.
Depremde zarar gören
köylerde yaþayan aileleri
ziyaret eden öðrenciler,
sorun dinlediler ve yardým malzemelerini vatandaþlara teslim ettiler.
Deprem sonrasýnda
devletin herkese yardým
elini uzatmaya çalýþtýðýný
aktaran depremzede aileler, yaralarýný sarmaya çalýþan yetkililere teþekkür
ettiler.
Minik öðrenciler
Çorum'a teþekkür etti
Ýlk olarak Van merkeze baðlý Otluca Ýlköðretim Okulu'na giden Hitit
Üniversitesi öðrencileri
burada okuyan minik öðrencilerle bir araya geldiler. Hitit Üniversitesi öðrencileri, minik öðrencileri giydirdi.
Giyim malzemelerini Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði'nce
belirlenen köyde yaþayan
ve depremde zarar gören
ailelere ulaþtýran öðrenciler, baþlattýklarý kampanyanýn anlamýný daha iyi
anladýklarýný söylediler.
Hitit Üniversitesi'nde baþlatýlan anlamlý yardýmýn
ilgili yerlere ulaþtýrmanýn
mutluluðunu yaþadýklarýný kaydeden öðrenciler,
bu tür kampanyalarýn duyarlýlýk oluþturmak açýsýndan önemli olduðuna
vurgu yaptýlar.
Yardýmlar köyde yaþayan ve depremde zarar gören ailelere ulaþtýrýldý.
Geçtiðimiz hafta sonu
yola çýkan yardým malzemeleri ve öðrenciler Pazartesi günü Van'a ulaþtýlar.
Van'da ilk olarak Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ne yardýmlarý
teslim eden öðrenciler daha
sonra Van Ýpekyolu Kaymakamý Sabri Uzun'u ziya‘Yardýmý yerine
ret ettiler.
ulaþtýrdýk, mutluyuz’
2003-2004 yýlýnda
Otluca Ýlköðretim
Çorum Ortaköy ve LaOkulu'nda yardýmlarý öðçin'de görev yapan Sabri
retmene teslim eden ve
Uzun, 3-4 aydýr Van'da gööðrencileri giydiren Hitit
rev yaptýðýný söyledi. ÇoÜniversitesi'nden Nurharum'da uzun süre görev
yat Yýldýrým, Hüseyin ÇeÖðrenciler yeni giysilerinden dolayý teþekkür etti.
yapmamýþ olmasýna raðmen
lebi, Tansu Yýlmaz, Mustakalýcý dostluklar edindiðini ve Çorum insanýnýn duyarlý olduðunu
fa Koca ve Eray Durkaya, daha sonra depremde zarar gören iki kösözlerine ekleyen Sabri Uzun, Hitit Üniversitesi anlamlý yardým için
yü ziyaret ettiler.
teþekkür etti.
Daha önce belirlenen ailelere yardým malzemelerini daðýtan
öðrenciler, yardýmý gerekli yere ulaþtýrmanýn mutluluðunu yaþadýkKaymakam Uzun’dan destek
larýný kaydettiler. Öðrenciler yaptýklarý ortak açýklamada fikrin ortaManþet Gazetesi Ýstihbarat Þefi ve Hitit Üniversitesi öðrencisi
ya atýlmasýndan sonra Hitit Üniversitesi'nden gerekli izinlerin alýnEray Durkaya, Çorum'da bir dönem görev yapmýþ Van Ýpekyolu
dýðýný sonrasýnda ise Maliye Kulübü ve Akut Öðrenci Topluluðu ile
Kaymakamý Sabri Uzun'la böyle anlamlý bir yardýmda bir araya gelhareket ettiklerini kaydettiler.
miþ olmanýn hoþ olduðunu söyledi.
Fakültelerde açýlan stantlara çok sayýda öðrencinin yardým
Eray Durkaya, depremde zarar gören ailelere yardýmlarýn ulaþmalzemesi getirdiðini ifade eden öðrenciler, "Yardým kampanyasýna
týrýlmasý için Kaymakam Sabri Uzun'dan destek istedi. Uzun, elinüniversite yönetimi, akademik kadrolar ve öðrenciler destek verdiler.
Çok
sayýda yardým topladýk. Daha sonra bunlarýn hazýrlanmasý
den gelen yardýmý yapacaðýný ve bu konuda Sosyal Yardýmlaþma ve
ve parçalara ayrýlma sürecini gerçekleþtirdik. Çorum Valiliði yarDayanýþma Derneði'nden öðrencilere gereken kolaylýðýn saðlanacadýmlarýn Van'a ulaþtýrýlmasý için bizlerden desteklerini esirgemediðýný söyledi.
ler. 1 aylýk süreç sonunda toplanan yardýmlar Van'a ulaþtýrýldý. DepEmniyet Müdürü Yurdakul'a ziyaret
remde zarar gören ailelere yardým malzemelerini teslim ettik. Özellikle Otluca Ýlköðretim Okulu'nda okuyan minik öðrencilerin mutluHitit Üniversitesi öðrencileri daha sonra Van Emniyet Müdürü
luðu görülmeye deðerdi. Bizlere yardým kampanyasý kapsamýnda
Ümit Yurdakul'u ziyaret ettiler.
destek veren tüm yetkililere ve öðrencilere teþekkür ediyoruz.” deÇorum Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'la bir süre görev
diler.
2014 Saðlýklý Beslenme Yýlý
S
aðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, 2014'ü" saðlýklý beslenme ve hareket yýlý" ilan ettiklerini söyledi.
Seka Park'ta düzenlenen "Saðlýk Çalýþanlarý Saðlýk Ýçin Yürüyor" etkinliði ve Ýzmit Belediyesinin bisiklet daðýtým törenine
katýlan Müezzinoðlu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn "vatandaþlarýn önünde saðlýk hizmeti alma noktasýnda hiçbir engel býrakmayacaksýnýz" sözlerini anýmsatarak, her saðlýk kuruluþundan
hizmet alabilmenin yollarýný açan, ilaca, hekime, doktora, hemþireye, ebeye ulaþmaktaki bütün engelleri ortadan kaldýran anlayýþla bugünlere geldiklerini anlattý.
Hekime ulaþamayanlara evde bakým hizmeti verme noktasýna geldiklerine dikkati çeken Müezzinoðlu, "Saðlýk hizmetlerinin
sunumunda bundan 10-11 yýl önce rüyamýzda görsek inanamayacaklarýmýzý bu ülkeye, millete yaþatýr olduk. Rabbime þükrediyorum ama milletimize de teþekkür ediyoruz. Hizmetlerin en iyisine layýk millete mensubuz. Rabbim bu milletin yarýnlarýný bugünden daha güzel eylesin" diye konuþtu.
Hasta olmadan önce saðlýklý birey, nesil, aile ve toplum konusunda insanlara önemli görevler düþtüðünü vurgulayan Müezzinoðlu, þunlarý dile getirdi:
"Ýnþallah hep birlikte 2014 yýlýný saðlýklý beslenme ve hareket yýlý ilan ettik. Hemen hemen her pazar bu alanlarda, gerek bü-
rokratlarýmýz, gerek eðitim camiamýz, gerek vatandaþlarýmýz, gerek sivil toplum örgütlerimiz, gerekse yerel yönetimlerimiz, valiliklerimiz, belediye baþkanAþlarýmýzýn öncülüðünde saðlýklý beslenme ve saðlýklý yaþam için hareket ediyoruz. Þu cümleyi çok iyi
biliyoruz, 'can boðazdan gelir' ama ikinci ayaðýný da söylememiz
lazým, 'can boðazdan da çýkar'. Dolayýsýyla canýn boðazdan çýkacaðýný da hesaplayarak, boðazýmýzdan geçen her nefese yani temiz havayý ve aldýðýmýz nefesi kirletmemeye dikkat etmeliyiz."
"Saðlýklý beslenme, saðlýklý yaþamamýz için önemli"
Müezzinoðlu, sigarayla mücadeleye devam edeceklerini belirterek, çocuklara kötü örnek olunmamasý gerektiðini aktardý.
"Nesillerimizin önünde güzel örnek olmanýn dýþýnda yanlýþ
yapmaya, kötü örnek olmaya hakkýmýz yok" diyen Müezzinoðlu,
"En saðlýklý içecek su, süt ve ayrandýr. Ondan sonrasýný olabildiðince kýyýya itin. Saðlýklý beslenme saðlýklý yaþamamýz için
önemli. Ýnþallah ülkemizde bu yýl yine obeziteyle mücadeleyi
baþlatýyoruz. Bunun en önemli adýmlarýndan bir tanesi de beslenmeyle hareket" ifadesini kullandý.
Müezzinoðlu, uygun coðrafi bölgelerde bisiklet ve hareket
kampanyasý baþlatacaklarýný kaydederek, gençler ve çocuklara
saðlýklý yaþam felsefesini yerleþtirmeleri gerektiðini söyledi.(AA)
Çorum’da yaþayan Hasanoðlan mezunlarý, hoþgeldin yemeði düzenedi.
Hasanoðlan mezunlarý
hoþgeldin yemeðinde
Ç
Enise Aðbal
orum’da yaþayan Hasanoðlan
mezunlarý, Çorum
merkez okullarýna
tayin olan idareciler
için hoþgeldin yemeði düzenledi.
Ýskilip Paþaçayýrý Müdürü iken
merkez Dumlupýnar
Ýlkokulu Müdürlüðü’ne atanan Mehmet Pala’nýn aralarýnda bulunduðu çok
sayýda Hasanaoðlan
mezununun bir araya
geldiði yemeðe Çorum Eczacý Odasý
Baþkaný Ecz. Süleyman Koca da katýldý.
Yemekte kýsa
bir konuþma yapan
Çorum Eczacý Odasý
Baþkaný Süleyman
Koca, “Hasanoðlan
ruhunun her zaman
canlý tutulacaðýný,
dostluk, arkadaþlýk,
kardeþlik, saygý, sevgi ve hoþgörü duygularýnýn artarak devam edeceðini belirterek, “Bir araya gelip toplandýðýmýzda
Hasanoðlan ruhunun
ete kemiðe bürünmüþ halini görüyoruz. Çorum merkez
Dumlupýnar Ýlkokulu Müdürü olarak
göreve
baþlayan
Mehmet Pala ve
tüm Hasanoðlan mezunu arkadaþlarýmýz
çalýþtýklarý yerlerde
Hasanoðlan ruhunun her zaman canlý tutulacaðý mesajý verildi.
Hasanaoðlan mezununun bir araya geldiði yemeðe
Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca da katýldý.
baþarýlarýyla kendilerinden söz ettirmiþ,
iþini çok seven arkadaþlarýmýzdýr. Çorum merkeze atanan
arkadaþýmýza hoþ
geldin diyor, yeni
görev yerlerinde baþarýlar diliyorum. Bu
zamana kadar olduðu gibi bundan sonra
da bütün arkadaþlarýmýzýn iyi gününde,
kötü gününde, hüz-
nünde, sevincinde
birlikte ve beraber
olacaðýz.” þeklinde
konuþtu.
Koca’nýn konuþmasý üzerine teþekkür konuþmasý
yapan Mehmet Pala
da, Hasanoðlan mezunlarý ailesinin bir
ferdi olmaktan her
zaman iftihar ettiðini
söyledi. Bütün Hasa-
noðlan mezunlarý gibi kendisinin de çalýþma anlayýþýný insan sevgisi, saygý ve
hoþgörü çerçevesinde oluþturduðunu ve
yeni görev yerinde
de bu anlayýþla çalýþmaya devam edeceðini kaydeden Pala,
etkinliði düzenleyen
arkadaþlarýna teþekkür etti.
Þehit öðretmenler tespit ediliyor
M
illi Eðitim Bakanlýðý (MEB),
terör, deprem, sel,
toprak kaymasý, yangýn gibi doðal afetlerle trafik kazasý veya
saldýrý sonucu görevleri baþýnda þehit olan
öðretmenlerin tespiti
için valiliklere yazý
gönderdi.
Valilikler, illerinde 1998'den beri
hayatýný kaybeden
öðretmenlerin bilgilerini, MEB tarafýndan hazýrlanan bilgi
edinme formunu doldurularak, 7 Þubat'a
kadar Bakanlýðýn,
"[email protected]"
adresine gönderecek.
MEB 1917'den
itibaren þehit olan öðretmenlerin ismini
2008'de hazýrladýðý
internet sitesinde ya-
þatýyor. Sitede, öðretmenlerin memleketleri, anne ve baba adlarý, medeni durumlarý, çocuk sayýlarý, mezun olduklarý okul,
þehit olduklarý yere
ait bilgiler bulunuyor.
Öðretmene ait
bilgiler, Türk bayraðýnýn asýlý bulunduðu
bir okul binasýnýn altýna siyah zemin içinde veriliyor. Siteye
'www.meb.gov.tr/belirligunler/sehitogretmenler" adresinden
ulaþýlýyor.
Va l i l i k l e r d e n
toplanan bilgiler sonrasý sitenin güncellenmesi ve þehit öðretmenlerle ilgili yapýlacak diðer çalýþmalarda bu bilgilerin
kullanýlmasý amaçlanýyor.(AA)
Alkollü sürücü kaza yaptý
G
ülabibey Mahallesi Ekin
Caddesi’nde alkollü sürücü
kaza yaptý.
O.K. araçla giderken caddede kaza yaptý. Kaza sonrasý
yapýlan incelemede sürücünün
246 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye düþürmekten
iþlem yapýldý.
Kale Mahallesi Ata Caddesi’nde ise trafik kontrolünde durdurulan Y.K. isimli sürücünün
214 promil alkollü olduðu tespit
edildi. Sürücü hakkýnda iþlem
yapýldý.
Ýki araç çarpýþtý
Ç
epni Mahallesi Akþemseddin Caddesi’nde iki araç çarpýþtý.
O.S. aracýyla giderken H.Ü.’ýn kullandýðý araçla çarpýþtý. Kazada H.Ü. aðýr yara-
lanýrken ayný araçta bulunan K.U. kazayý
hafif yara ile atlattý. Sürücüler birbirlerinden davacý oldu.
SALI 28 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
15
Sizce bu gösteri
gerçekleþecek mi?
T
Enise Aðbal
rabzon Devlet Tiyatrosu oyunu ‘50
Metre Yüksekten Ýçi Su
Dolu Konserve Kutusuna Balýklama Atlamak’
Çorum’da sahnelenecek.
O. Coþkun Irmak’ýn yazdýðý, Birkan
Gürgün’ün yönettiði 1
perdelik oyun 7 Þubat
Cuma günü 20.00’de; 8
Þubat Cumartesi günü
ise 14.00 ve 20.00 saatlerinde perde açacak.
Gittiði her kentte
50 metre yüksekten içi
su dolu konserve kutusuna balýklama atlayacaðýný iddia eden ve bu
gösterisiyle dünya çapýnda bir üne kavuþan
Pierre, her seferinde bir
mazeretle gösterisini
iptal etmekte. Yine böyle bir günde Pierre’in
hayranlarýndan Isabelle, Pierre’in kapýsýný çalar. Pierre önce bu görüþmeyi yapmak istemez. Ancak Isabelle’i
kulisine alýr. Pierre ve
Isabelle yaþanmýþlýklarý
paylaþýrken, geçmiþleriyle yüzleþirler. Görünenin ardýnda yatan
tozlanmýþ bir maziyi,
geleceði kurmaya çalýþan bu iki yalnýz insaný
ne kadar temizleyecek?
Pierre bu muhteþem
gösterisini, hayraný Isabelle için gerçekleþtirebilecek mi?
Oyunun biletleri,
Çorum Devlet Tiyatrosu giþesi ve mybilet.com internet adresinden satýþa sunulacak.
Trabzon Devlet Tiyatrosu oyunu ‘50 Metre Yüksekten Ýçi Su Dolu Konserve Kutusuna Balýklama Atlamak’ Çorum’da sahnelenecek.
Grip tedavisinde antibiyotik uyarýsý
H
arran Üniversitesi
(HRÜ) Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Öðretim Üyesi
Doç. Dr. Süda Tekin Koruk, grip tedavisinde geliþi güzel antibiyotik
kullanýmýnýn vücutta
yan etki oluþturabileceðini söyledi.
Koruk, solunum
yoluyla bulaþan gribin
ilerlemesi durumunda
insanlarý ölüme kadar
götürebilecek sonucu
olan bir hastalýk olduðunu belirtti.
Son zamanlarda
grip vakalarýnýn arttýðýný
ifade eden Koruk, bu yýl
Türkiye'de görülen virüs
tipinin
influenza
A(H3N2) olduðunu hatýrlattý. Gribin nezleden
farklý olarak baþ, kas ve
eklem aðrýlarý ile yüksek
ateþ gibi belirtilerinin olduðunu anlatan Koruk,
bu hastalýðýn bazý kiþilerde risk oluþturabilece-
Solunum yoluyla bulaþan gribin ilerlemesi tehlike arz ediyor.
ceðini anlatan Koruk,
ðini dile getirdi.
mýz ve burnumuzu kagribin aðýr seyretmesi
patmalýyýz. Bunun yaný
Bu hastalýktan çedurumunda
mutlaka
sýra kýþ aylarýnda kapalý
þitli yöntemlerle korunadoktora gidilmesi gerekortamlarýn sürekli havabildiðini
vurgulayan
tiðini hatýrlattý.
landýrýlmasý gerekiyor.
Koruk, þunlarý kaydetti:
Kalabalýk yerlerde süÝnsanlarýn bu gibi
"Hastalýðýn baþkarekli oksijenin içeriye
durumlarda geliþi güzel
larýna bulaþmamasý için
alýnmasý lazým."
antibiyotik aldýðýný ve
yapmamýz gereken birAntibiyotik yerine bunun çok yanlýþ oldutakým önlemler var ve
ðunu vurgulayan Koruk,
C vitamini
bunlardan en önemlisi
þöyle konuþtu:
Hastalýðýn hafif olöksürürken veya hapþý"Gribin bir süresi
masý durumunda evde
rýrken mutlaka mendille
vardýr bu süre insaný
dinlenerek geçirilebileveya dirseðimizle aðzý-
mutlaka sýkýntýya sokacaktýr bunu kabul etmek
lazým. Ancak hastalýða
yakalandýðýmýz taktirde
mümkünse fazla evden
çýkmamak hastalýðýn
baþkalarýna bulaþmamasý açýsýndan önemlidir.
Ayrýca C vitamini alarak
vücudun direncini artýrmalý ve bol sývý tüketilmelidir. Gribe yakalanan
vatandaþlarýmýz kesinlikle evde kendi baþlarýna özellikle antibiyotik
gibi ilaçlarý almamasý
gerekiyor çünkü influenza bir virüstür ve viral
hastalýklarda antibakteriyeller hem yeri yoktur
hem de vücutta yan etkiler oluþmasýna sebep
olabilir."
Koruk, kronik hastalýðý ve baðýþýklýk sistemi zayýf olanlarla, 65
yaþ üstü kiþilere söz konusu hastalýktan korunmak için en geç kasýmda
grip aþýsý yaptýrmalarýný
önerdi.(AA)
Emzik kullanýmý ne zaman býrakýlmalý?
Uzmanlar, emziðin
uzun süreli kullanýmýnýn, aðýz-diþ yapýlarýnda
kalýcý zararlara ve konuþma bozukluklarýna
neden olabildiðini, emzik kullanýmýnýn 2 yaþýnda kadar býrakýlmasýnýn önemli olduðunu
açýkladý.
Emziklerin kullaným þekline baðlý olarak
aðýz ve diþler üzerinde
olumsuz etkileri olabileceðini aktaran Yrd. Doç.
Dr. Ebru Küçükyýlmaz,
bu alýþkanlýðýn üst diþlerin öne, alt diþlerin içeriye doðru konumlanmasýna, damak yapýsýnda
daralmaya, alt ve üst çeneler arasýnda kapanýþ
bozukluklarýna dolayýsýyla konuþma bozukluklarýna ve estetik
problemlere neden olduðunu söyledi.
Küçükyýlmaz,
"Emzik, bebeðin huzursuz olduðu durumlarda
ya da yalnýzca uykusunda verilmelidir. Uzun
süreli emzik kullanan
çocuklarda parmak- dil
emme ve hatalý yutkunma gibi yanlýþ alýþkanlýklar da görülebilmektedir. Diþ yapýsýndaki
bozukluklarýn tedavisinde öncelikle bu alýþkanlýðýn terk edilmesi gerekmektedir." dedi.
Bunu yapmayýn
Emziðin, anne sütünü yeterince alamayan, mamayla beslenen,
parmaklarýný ya da giysilerini sürekli emmek
isteyen, uyku sorunu yaþayan, huzursuz bebeklerde kullanýlmasý gerektiðini dile getiren
Yrd. Doç. Dr. Küçükyýlmaz, þunlarý kaydetti:
"Çocuðun anne sütünü
emmesini engellememek için emziðin 1. aydan sonra kullanýlmasý
önerilir. Emzik genelde
uykuya dalmak üzere
olan bebeðe verilmeli,
uykuya daldýktan sonra
aðzýndan çýkartýlmalýdýr.
Ayrýca, emziklerin temizlenmesine özen gösterilmelidir. Ebeveynler
ya da bebeðin bakýmýndan sorumlu kiþiler, emziði temizlemek için asla kendi aðýzlarýna alýp
daha sonra bebeðe vermemelidirler. Çünkü bu
durum bebeðe çürük yapýcý mikroorganizmalar
dahil birçok mikroorganizmanýn bulaþmasýna
neden olabilir." diye ko-
nuþtu.
Eski emzik kullanmayýn
Yrd. Doç. Dr. Küçükyýlmaz, yýpranmýþ
ve yarýklar oluþmuþ eski
emziklerin kullanýlmamasý, emziklerde "Bisphenol A" gibi zararlý
maddelerin bulunmadýðýndan emin olunmasý
ve silikon ya da kauçuktan yapýlmýþ emzik kullanýmýnýn tercih edilme-
si gerektiðinin altýný çizdi. Yrd. Doç. Dr. Küçükyýlmaz, "0-6 aylýk
bebeklere anne memesine benzer olduklarýndan
damaksýz emzikler, 6 ay
üzerindeki bebeklere ise
damak geliþimini bozmayacak anatomik baþlýklý emzikler verilebilir.
Dudak kenarlarýný, çeneyi ve aðýz içerisini
tahriþ eden emziklerin
kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr." tavsiyelerinde
bulundu.
Yrd. Doç. Dr Küçükyýlmaz, alýþkanlýðýn
devam etmesini önlemek ve oluþan bozukluklarýn düzeltebilmek
için 'alýþkanlýk kýrýcý
apareyler' ile ortodontik
tedavi uygulandýðýný,
emziðin 2 yaþ civarýnda
býrakýlmasýyla diþlerde
oluþan bozukluklarýn
büyük kýsmýnýn kendiliðinden düzelebilmekte
olduðunu sözlerine ekledi.(CÝHAN)
Karadeniz Perakendeciler Derneði yeni yönetimi belirlendi.
PERDER genel kurulu yapýldý
K
aradeniz Perakendeciler Derneði (PERDER) olaðan genel kurulunda
mevcut baþkan Osman Kalafat, güven
tazeledi.
PERDER olaðan
genel kurulu dernek
binasýnda gerçekleþtirildi. Karadeniz Bölgesi’nde Samsun baþta olmak üzere Çorum, Amasya, Tokat,
Sinop, Ordu, Giresun,
Trabzon, Rize ve Artvin illerinde faaliyet
gösteren 33 ayrý market zinciri sahiplerinin
üye olduðu PERDER,
4. olaðan genel kurulunda mevcut baþkan
Osman Kalafat, tekrar
göreve getirildi.
Açýk oylama
usulü ile yapýlan genel
kurulda tekrar baþkan
olan Karadeniz Perakendeciler Derneði
Baþkaný Osman Kalafat, ikinci kez tekrar
baþkanlýða getirildiðini dile getirerek, “Perakendeciler Derneði
bölgemizdeki yerel
marketlerin bir araya
gelerek birlikte mücadele edecekleri bir kurum. Karadeniz PERDER'in 10 ilde 33 tane market üyesi, 202
tane þubesi var. Bu an-
Osman Kalafat, Açýk oylama usulü ile yapýlan genel kurulda tekrar baþkan oldu.
PERDER olaðan genel kurulu dernek binasýnda gerçekleþtirildi.
lamda birlikte hem çagemizde bulunan þirciddi bir eðitim çalýþðý yakalama hem tekketleri geziyor, onlamasý yaptýk. Marketnolojik geliþimlere
rýn eksiklerini deðerlerin ufkunu açma
uyum saðlama gibi
lendiriyor, yeni önerinoktasýnda bir çalýþma
çalýþmalar yürütüyoler sunuyoruz. Karayürütüyoruz”
deruz. Yýlda 2-3 kez böldeniz
Bölgesi’nde
di.(ÝHA)
Baþ dönmesi hayatýnýzý
zorlaþtýrmasýn
B
aþ dönmesi rahatsýzlýðý olarak bilinen "Vertigo" önlem
alýnmadýðý takdirde ileride ciddi saðlýk problemlerine neden olabiliyor.
Acýbadem Ankara
Hastanesi Kulak Burun
Boðaz Uzmaný Prof.
Dr. Ahmet Köybaþýoðlu vertigo ile ilgili merak edilenleri açýkladý.
Prof.Dr. Köybaþýoðlu, vertigonun toplumda sýk olarak zannedilenin aksine bir hastalýk olmayýp bir hastalýðýn belirtisi olduðuna
dikkat çekerek “Vertigo
kiþinin kendisinin ya da
etrafýnýn hareket etme
ya da dönme hissidir.
Vertigo'nun þiddeti de
durumun nedenine ve
zamanýna baðlý olarak
deðiþkenlik gösterebilmektedir. Bu his çok
hafif olup zorlukla fark
edilebilir veya çok þiddetli olup ayakta durmayý bile zorlaþtýrabilir.Vertigo ataklarý birkaç saniye veya saatler
hatta günlerce sürebilir.
Bununla birlikte bulantý kusma ve dengesizlik
hissi beraberinde olabilir” dedi.
Vertigonun sýklýkla iç kulakta yerleþmiþ
denge merkezindeki bir
problemden kaynaklandýðýný vurgulayan Prof.
Dr. Köybaþýoðlu, “Orta
kulak enfeksiyonlarýnda da baþdönmesi görülebilir. Kulakla ilgili
vertigoya bulantý, kusma gibi yakýnmalar da
eþlik edebilir. Bununla
birlikte beyinle ilgili ve
gözle ilgili problemler
de denge kaybýna ne-
den olur” ifadesini kullandý.
Prof. Dr. Köybaþýoðlu, vertigonun en sýk
nedenlerini ise þunlarý
sýraladý:
“Benign pozisyonel vertigo; ani baþ hareketleri ile vertigo tetiklenir. Meniere Hastalýðý; Ýç kulaðý etkileyen
sýklýðý çok da fazla görülmeyen
hastalýk.
Migren; Ciddi baþ aðrýsý ile beraber olabilir,
Vestibuler nöronit; Ýç
kulak nezlesi denilen
durum. Üst solunum
yolu enfeksiyonu sonrasý denge sinirinde inflamasyon olmasý ile
olur. Etkene baðlý olarak; yüksek ateþ, kulakta çýnlama ve iþitme
kaybý da eklenebilir.”
Baþ dönmesinin
sýklýkla eriþkinlerde daha sýk görülmekle beraber çocukluk yaþ grubunda da görülebileceðini ifade eden Prof.
Dr. Köybaþýoðlu, taþýt
tutmasýnýn buna bir örnek olduðunu belirterek belirli bir cinsiyet
farký olmadýðýný söyledi.
Vertigo tanýsýnýn
konulmasý ile ilgili ise
Prof. Dr. Köybaþýoðlu,
þu bilgileri verdi:
“Öncelikle hastalardan iyi bir hikaye
alýnmalý, hikayede; baþ
dönmesinin baþlangýç
zamaný ve süresi, eþlik
eden diðer bulgular, ek
hastalýklar ve kullandýðý ilaçlar sorgulanmalýdýr. Takiben tam bir kulak burun boðaz muayenesi ve nörolojik
muayene içeren fizik
muayene yapýlmalýdýr.
Düþündüðümüz tanýlara göre kan testleri, iþitme ve denge testleri ve
gerekirse görüntüleme
yöntemleri yapýlabilmektedir.”
Vertigolu bir hastanýn kendisini daha rahat hissetmesi için ilaç
tedavisinin gerekli olduðunu kaydeden Prof.
Dr. Köybaþýoðlu, þunlarý kaydetti:
“Meniere hastalýðý
gibi ataklar þeklinde
seyreden durumlarda
ise sürekli ilaç kullanýmý gereklidir.Bazý vertigo türleri için özel tedavi yöntemleri uygulanmaktadýr. Benign
pozisyonel vertigo dediðimiz hastalýk basit
düzeltici manevra ve
egzersizlerle
büyük
oranda düzelmektedir.
Bazý hastalar için ise
vestibuler rehabilitasyon programlarý gerekebilir.”
Öneriler
Prof. Dr. Köybaþýoðlu , altta yatan hastalýða göre doktorunuzun
önerilerinize göre hareket edilmesi gerektiðini
vurgulayarak þunlarý sýraladý:
“Vücudu çok yoracak þekilde olmayacak þekilde düzenli egzersiz yapýn. Baþ dönmesi varken özellikle
karanlýkta veya merdiven inerken düþme ve
yaralanma olabileceði
için dikkatli olunmalýdýr. Yataktan yavaþça
kalkýn ve ayaða kalkmadan önce yatak kenarýnda 1 dakika kadar
oturup öyle kalkýn. Yerden bir þey almak için
eðilirken dikkatli olun.
Boynunuzu çok germekten kaçýnýn (örneðin yüksekten bir þey
alýrken). Günlük aktiviteler sýrasýnda boynunuzu yavaþça ve dikkatlice çevirin.”(ÝHA)
"Vertigo" önlem alýnmadýðý takdirde ileride ciddi saðlýk problemlerine neden olabiliyor.
16 SALI 28 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Bütçeler ve 2014 Yýlý Bütçesi 2
Kamu Borç Stok Durumu da þu þekildedir.
ðýný göstermektedir.
Kamu Maliyesinin performansýnýn deðerlendirilmesinde iki önemli göstergeden birisi bütçe dengesinin
GSMH. oraný, diðeri de faiz dýþý dengenin GSMH.oranýdýr .
2014 Yýlý Bütçe Açýðý 33 milyar 158 milyon TL.
Bütçe açýðýnýn GSYH’ya oranýnýn, 2002 yýlýnda yüzde
11,5 iken, 2013 yýl sonunda yüzde 1,2’den 2014 yýlýnda
yüzde 1,9’a çýkacak olmasý, bütçe giderlerinin 2013 yýlýnda öngörülenin üstünde gerçekleþmesinden kaynaklanmaktadýr.
Özel sektör borcu olarak ABD.nin 15 trilyon, AB.nin 13,7 trilyon, Ýngiltere’nin 9 trilyon, Almanya’nýn 4,7 trilyon dolar borcu bulunmaktadýr. Dünyada
Dýþ borç sýralamasýnda Türkiye 27’nci sýrada yer almaktadýr.
Bu Temel Büyüklüklerin GSMH’ya oraný ise þu þekildedir. GSMH’nýn
2014 yýlý merkez yönetim gelirlerine bakacak olur-
Ülker Mavral
[email protected]
sak,
-Bütçe Gelirlerinin
403,2 milyar TL.
- Vergi Gelirlerinin
348,4 milyar TL.
-Vergi Dýþý Gelirlerin
54,8 milyar TL.
Olarak gerçekleþmesi beklenilmektedir.
Vergi Gelirleri Tahminleri ise þöyledir.
Bütçe ile ilgili temel büyüklükler þu þekildedir.
Kamu Maliyesinin performansýnýn deðerlendirilmesinde iki önemli göstergeden birisi bütçe dengesinin GSMH. oraný, diðeri de faiz dýþý dengenin
GSMH.oranýdýr .
Maastrick Kriterleri’ne göre Bütçe Açýðýnýn/GSMH.’ya oraný yüzde 3’ü
geçmemesi gerekiyor. Türkiye’de bu oran 2002 yýlýnda yüzde 11,5 iken, 2012 te
yüzde 2,2 olarak belirlenmiþ ancak, yüzde 1,2 oranýnda gerçekleþmiþtir. 2014 yýlýnda da ihtiyatlý davranýlarak yüzde 1,9 oranýnda gerçekleþeceði öngörülmüþtür.
Maliye bakanýmýz önceki günü 2013 yýlý “ Makro Ekonomik Geliþmeler ve
2013 Yýlý Bütçe Gerçekleþmeleri” konulu basýn toplantýsýnda, 2013 yýlý gelir
performansýnýn çok daha güçlü olduðunu belirterek, giderlerin ise önemli ölçüde kontrol altýnda tutulduðunu ifade etti. Toplantýda açýklanan 2013 bütçe gerçekleþme rakamlarýný þu þekildedir.
Olarak açýklanmýþtýr. Bu sonuçlara göre 2013 yýlý bütçe açýðý 18,4 milyar
TL.olarak gerçekleþmiþtir. Oysa 2013 yýlý bütçesi hazýrlanýrken bütçe açýðý 34
milyar TL. hedeflenmiþti. Olayýsýyla 2013 yýlýnda bütçe açýðý 15,5 milyar
TL.aþaðý çekilmiþ oldu. Bu durum kamu maliyesi ve bütçe performansý açýsýndan son derece önemli bir geliþmedir. Bu durum Türkiye’nin 2013 yýlý bütçesi
açýsýndan iyi ve baþarýlý bir yý lý geride býraktýðýný göstermektedir.
Diðer taraftan, Türkiye olarak 1961 yýlýndan beri IMF ile 19 adet stand-by
anlaþmasý imzalanmýþtýr. IMF’ye alan 23,5 milyar dolarlýk borcun son taksidi
2013 yýlýnda tamamen ödenmiþ, IMF’ye olan borç tamamen kapatýlmýþtýr. Hatta, bir zamanlar kapýsýnda borç alabilmek için el oðuþturduðumuz, IMF’.ye 5
milyar dolar borç verme taahhüdünde de bulunulmuþtur.
Ayrýca, dýþ borçlarýn vadesi 2002 yýlýnda ortalama 9,4 ay iken, 2013 yýlýnda borçlarýn ortalama vadesi 74,3 aya çýkarýlmýþtýr. Türkiye’nin borçlarýnýn vadesi uzatýldýðý gibi kredibilitesi de yükseltilmiþtir.
2013 yýlý sonu itibariyle Kamu iç borç stoku, 366,9 milyar TL.ye, Kamu
dýþ borç stoka dý 147,7 milyar TL.ye yükselmiþtir.
Özel sektörun borçlarý ise 309 milyar dolardýr.
2014 yýlýnda toplanmasý öngörülen 348,4 milyar TL.vergi gelirinin; vergiler itibariyle daðýlýmý þöyledir.
-
Gelir Vergisi
-
Kurumlar Vergisi
70,8 milyar TL.
31,1 milyar TL.
-
Ö.T.V.
89,4 milyarTL.
(Dolaylý vergi)
Orta Vadeli Plana göre bütçe açýðýnýn GSMH.ya oraný 2013 yýlý bütçesinde yüzde 2,2 öngörülmüþ ancak, gerçekleþme rakamý yüzde 1,2’dir.
Öngörülen bu büyüklükler 2013 yýlý tahminlerine göre;
Bütçe Giderlerinde
yüzde 7,3
Faiz Hariç Giderlerde
yüzde 7,9
Faiz Giderlerinde
yüzde 3,0
Bütçe Gelirlerinde
yüzde 4,1
Vergi Gelirlerinde
yüzde 7,1
Artýþ beklenilmektedir.
2014 yýlýnda aþaðý yönlü riskler gözönünde bulundurularak ihtiyatlý davranýlmýþ, bütçedeki gelir artýþý yüzde 4,1 olarak artýrýlmýþtýr.
Bütçe gelir tahminimizde 6,9 milyar TL.lik özelleþtirme geliri öngörülmüþtür.
Bütçe gelirlerinin temel kaynaðý olan vergi gelirlerinde önümüzdeki yýl
yüzde 7,1’lik bir artýþ bütçe giderlerinde de yüzde 7.3’lük bir artýþ öngörülmüþtür.
Bu rakamlar 2014 yýlý bütçesinin bir seçim bütçesi olmadýðýný, aksine, giderlerin kontrol altýna alýndýðýný ve bütçenin saðlam gelir kaynaklarýna dayandý-
-
Dahilde Alýnan KDV
39,6 milyar TL.
-
Ýthalde Alýnan KDV
64,8 milyar TL.
Bu 70,8 milyar TL.civarýndaki gelir vergisini bilindiði üzere gelir vergisine
tabi gerçek kiþiler, ücretlilerin ücretinden kesilen gelir stopaj vergileri oluþturmaktadýr. Bunlarýn sayýsý mükellef olarak yaklaþýk 3 milyon 408 bin kiþidir. Ücretli sayýsý da 15 milyon 800 bin kiþidir.
31,1 milyar TL.civarýndaki kurumlar vergisinin mükellef sayýsý yaklaþýk
663 bin mükelleften oluþan, þirketler, kooperatifler, iktisadi iþletmelerden ve iþ
ortaklýklarýndan vb.kurumlar tarafýndan ödenmektedir.
2014 Yýlý Bütçesinde Ekonomik sýnýflandýrmaya göre giderlerin daðýlýmý
þöyledir.
- Personel Giderleri
110,00 milyar TL.
- SGK Devlet Primi Giderleri
18,9 milyar TL.
- Mal ve Hizmet Alým Giderleri
37,6 milyar TL.
- Cari Transferler
163,6 milyar TL.
- Sermaye Giderleri
36,7 milyar TL
- Sermaye Transferleri
6,5 milyar TL.
- Borç Verme
7,6 milyar TL.
- Yedek Ödenek
(Son)
Kerkük'ü Siz unutsanýz bile, Kerkük sizleri unutmayacaktýr? 2
Þimdi Kerkük gibi ölümle çýrpýnan, acý, çileli,
baskýlý anlarý yaþayan Türk dünyasý soydaþlarýmýz dayanmayarak çaresiz düþmelerine raðmen ara sýra soranlar olmaktadýr, oralarda bir kardeþ Kerkük var idi,
Yalnýz Türkçe konuþurdu, Türk diye kan verirdi,
Hoyrat söylerdi, çaðýrýrdý, acýlarýný gizletirdi bizler gibi, nerde kaldý, hiçbir haber var mý acaba? Unutuldu
mu? Býrakýldý mý?
Neden? Niçin?
Evet kan kardeþler, can kardeþler bir Türk þehri
Kerkük vardý, can çekmektedir, ruh vermektedir. Kargalar, çakallar aldýlar yerleþtiler, onlar safa sürmektedirler, bizler ise cefa sürmekteyiz. Kerkük'ü öldürmeye kalkan düþmanlar, yalnýz soykýrým, katliamla
öldürmediler, þehit etmediler, Kerkük'ün içinde olan,
duygusunu, tek milli, aþkýný, sevdasýný, Mücadelesini
Türkçülüðünü, Ruhunu almaya bile çalýþtýlar, projeler
sondular, annesine karþý yavruyu küstürdüler, kýrdýlar,
öksüz býrakmaya uðraþtýlar.
Ama ne yazýk ki hiç bir zaman düþmanlarýn iþbirlikçilerini n, satýlan, hanlerin planlarý baþ tutmayacak, kendileri gibi yok olacak gidecekler Kerkük
uzun uykusundan, ölüm yataðýndan kalkarak, ruhunu
teslim etmeden, can vermeden uyanacak, milli mücadelesini, içli Türkçülük duygusunu, Davasýný canýyla, kanýyla sürdürecektir.
Çünkü Kerkük'ün, Türk milletinin içinde, gönlünde Allah, Millet, Toprak, Bayrak, Vatan, Türkmeneli, Türk Dünyasý, þehitlerin mücadelecilerinin sevgisi, aþký vardýr, O Aþkla, O Duyguyla O Türklükle
Yaþamaktadýr.
Artýk Kerkük yeni günün doðuþuyla kendi yavrularýný, çocuklarý kucaklayacaktýr Kerkük'ü kendi
yananlarý, kendi temiz, kahraman, yiðit, atýlgan gençleri, yaþlýlarý, kadýnlarý, kýzlarý, çocuklarý kurtaracaktýr, koruyacaktýr, Artýk bu utku, bu bekleyiþ yarýndan,
bu günden dah yakýndýr Ýnþallah gerçekleþecektir.
Bir daha umutla, zaferle Kerkük'te Türk kültürü,
þarký, Türklüleri, makam hoyratlarý canlanacaktýr,
susmayacaktýr, Kerkük'te yeniden yüce tarihli taþ
köprü, Osmanlý hükümet sarayý, kýþlasý Kerkük kalasý yapýlarak Camilerinde daha yüksek sesle azan,
Kuran Kerim canlanarak, tekrar aileler baþ gölgesi
olan evlerine, kendi yerlerine yerleþerek, uzaklaþanlar
döneceklerdir.
Kerkük'ü unutan kan kardeþi, Kerkük kendi kardeþine karþý, kardeþliðini unutmayacak eskiden olduðu gibi Söylemiþ Hoyratýný hatýrlatacaktýr. Eskiden
Söylemiþ olduðu Hayratýný hatýrlatarak ama bir daha
farký olarak cevap bekleyecektir.
Kerkük söyledi:
yaþamalarýna raðmen, bu günde Kürtlerde
Acýmasýzca bilinçli ve planlý olarak Baasçýlar, ve öteki düþmanlarla birlikte her türlü
asimilasyon politikasýný uygulamaktadýr.
Bu gün Türkler eriyip gidiyorlar kendi
ana topraklarýnda özellikte Kerkük'te
Kürt peþmergeler Tehlikesi karþýsýnda
Kan Kardeþ Cevap vermiþ:
yok olmaktadýrlar. Öteki dýþ güçlerinin yardýmýyla Tek umudumuz Türklük aþkýyla coþan Her Kerkük'ü sevenler, gönlü toprak, vaAkþamýn arasýn gör
Sadun KÖPRÜLÜ tan sevgisiyle atanlar
Aç baðrým yarasýn gör
Bu acý duruma, Kürtleþtirme politikasýna Karþý
Men sana yar olmaram
susmayarak, Sesini yükseltecektir.
Ged baþýn çaresin gör
Bu acýlar, haksýzlýklar, Kendi Ana topraklarýnda
yasamakta olan Irak Türkleri insanlýk dýþý ve ürpertiEvet, kan kardeþler sen olmadan düþmanlar, haci eylemler baskýlar sinsi
inler, iþbirlikçiler bizlere yar, dost, kardeþ olamazlar
Uygulamalar tüm yönüyle sürmektedir. Ve anasen bizi, Kerkük'ü unutsan da, yine biz ve Kerkük seyasal haklar bakýmýndan sistematik olarak baskýlar,
ni unutamaz. Çünkü bizler birbirimizden birer parçaArka gizli planlar gündemde yerini almaktadýr. Etnik
yýz,
temizlik boyutuna varýlmakla Kerkük'ten planlarý her
yollarý deneyerek Kerkük'ten Türkleri uzaklaþtýrmaktýr.
Saddam döneminden sonra Kürtlerinin ve eski
diktatör Baas rejiminin sindirme, saldýrý, iþkence basBuda son yýllarda binlerce aileyi aþarak Türklekýlarýndan dolayý bu gün dünyanýn birçok ülkesinde
rin yerlerine Kürtler yerleþmiþtir. Göç ettirme, arýtma,
yaþayan Irak Türkleri sürgün hayatý geçirerek,
göçtürme, politikasý Saddam döneminde olduðu gibi
Kendi topraðýndan, Yurdundan uzaklaþarak yabu politika?ý Kürt yönetimleri Sistematik olarak yübancýlýk duymaktadýr,
rütülmektedir. Irak Türklerini Hedef alan Kürtler iki
Kendi yurdunda Her türlü insani haklardan yokyönlü sistemini kullanarak önce Türklere bir bölüm
sun kalarak, çok sayýda insanlarý kayýp edilip, þehit
iþbirlikçilerinin yoluyla yaklaþarak, Molla Mustafa
vererek, patlamadan, kaçýrma, güvensizlikten kurtarBarzani'nin uzun yýllar hayal etmiþ olduðu Kerkük
mak için göçe zorlanarak benliðini, kimliðini, TürklüTürk bölgesini gerçekleþtirmek için bir bölüm kendi
ðünü Kaybetme tehlikesiyle yaþayarak Can ve mal
çýkarlarýný Düþünenlerin Destek, yardýmýný beklemek
güvenliði olmayarak, yok Edinme durumdadýr.
için planlarýný çizmek üzere orta doðu projesinden
Uygarlýktan, Ýnsan haklarýndan, eþitlik, adaletten,
kurtuluþ yolunu aramaktadýr.
Demokrasiden Konuþan Amerika, birçok Dünya devÖte yandan yaklaþým ve hoþgörünüm altýnda
letleri Kuruluþlarý, BM Ýnsan Haklarý Örgütü bu acý
Kerkük'e yerleþmek ve bölgeyi tam olarak Kürtleþtirtablo önünde ne zamana kadar Seyirci kalacaktýr, Irak
me politikasý yolunda çalýþma projeleri hýzla artmakTürklerine karþý Bu acý Felaketi görmemezlikten geltadýr.
mektedir.
Ýnþallah bu çizmiþ olduklarý asimilasyon, yok etBatýlýlar tarafýndan Bu gün Irak'ýn kuzeyi Kürt
me umutlarý gerçekleþmeyecek, tüm eskiden yaþamýþ
bölgesi sayýlarak tam olarak olaysýz istikrarlý bölge
olduðu inlerinde, korkarak Barýnacak yer bulmayaolarak kalkýnmaktadýr ve baþka önem verilmektedir.
cak köþelere sýðýnacaklar.
Öteki tarafta Irak Türklerinin neler çektiðini, ne türlü
En sonunda var olacak, tüm milli, anayasal hakzulüm ve baskýlarla karþý karsýya geldiðini yalnýz
larýna, þehitlerin kanlarýyla kavuþacak olan Irak TürkKendileri bilerek hiç kimseden ses çýkmamaktadýr,
leri olacaktýr. Tüm iþbirlikçiler, hainlerin, satýlan ajanyok olup gedmektedirler.
larýn planý yok olarak dünyada ve sonsuzlukta RuhlaIrak diktatör Saddam Rejimi, Irak'ta Türk varlýðýrýna lenat okunacaktýr.
ný ortadan kaldýrmakta kararlý olmasýna raðmen 35 yýl
Bu gün Barzani, Talabani'nin Organizasyonu
Irak Türkleri dayanarak durdular katliamlar, soykýrým
yaptýðý Türkleri Kürtleþtirmeye zorlamasý asimile
Akþam Arada Kaldý
Hançer Yarada kaldý
Menim bu asýl yarým
Bilmem Harada kaldý
edilmesine karþý direnen Irak Türkleri Çeþitli iþkence
baskýlara karþý nedensiz yere Tutuklamalarla yaþadýklarý Kerkük ve öteki kendi Türk Bölgelerinden Korku, kaçýrma, öldürme, Uzaklaþtýrýlma, sürgün edilerek evlerine iþ yerlerine el koyarak her türlü baskýlarla karþý karþýya kalmaktadýrlar.
Kerkük bir Türk þehri olmasýna raðmen bugün
Kürtleþtirilmeye çalýþýlmaktadýrlar, Saddam döneminde yapýlan her türlü acý baský uygulamalar bu
günde ailelerin genç çocuklarý Kaçýrýlarak ve çok
Türkler kendi Bölgelerinden göç edilmektedir Tehdit
edilmektedir. Ve teröristler tarafýndan Öldürülerek
araçlarla Paramparça etmektedirler
Her türlü korku nedeniyle Türkler yerini, topraðýný býrakarak, çoklarda Gece karanlýðýnda evlerinden alýnarak Bilinmeyen Yerlere götürülmektedirler.
Ayrýca Türkler kendi bölgelerinde sürekli planlý
olarak bir patlamanýn sonucu yaþamýný kayýp etmektedir.
Artýk bu acý durmalýdýr dikta rejimi Saddam'ýn
kopyalarý bu acý olaylarý durdurmalýdýrlar Ve ailelere
yönelik zorunlu göç ettirme Uygulamalarýna ve Irak
Türklerine bu Basklarýna Bir an önce son verilmelidir. Göçe zorlanan Türkler bölgelerine, yerlerine dönerek Yerleþtirilen Kürtler ise kendi geldikleri yerlerine geri dönmeleriyle Bunlarýn baský acý, saldýrýlarýna dur denilmelidir.
BM, Ýnsan Haklarý, Af örgütleri, demokrasi, insanlýktan söz eden devletler ve tarafýndan Irak Türklerinin haklarý Ortaya, gündem Konmuþ olmasý gerekmektedir bugün yaþanan vahþet kaldýrýlmalýdýr.
Irak Türklerinin Asimilasyon ve ayrýmcýlýk sürecinin
sona Ermesiyle Ýnsanlýk temel hakkýna kavuþmasýyla
mutsuz, umutsuz ve çaresiz hale gelmeden Bölgede
yaþayan Türklere karþý her türlü sindirme ve terör eylemleri Kaçýrma, fidye, bomba, baðlama Yok olmalýdýr Kaldýrýlmalýdýr.
Irak'ýn kuzeyinde uluslar arasý, Amerika, Siyonist Ýsrail, Farense, Ýngiliz Destekli, Barzani liderliðindeki feodal çete yönetimi bir an önce ortadan kalkmalýdýr Kerkük konusunu unutulmalýdýr.
Barzani, IKYB, KDP gibi söylenen, ve kendisine
Güvenen, kanlý politika yürüten iþbirlikçileriyle En
son bunu bilmelidirler Kerkük bir Türk þehridir ve
her zamanda Türk þehri olarak kalacaktýr, Kürt bölgesine baðlanmayacaktýr, tüm varlýðýmýzla, canýmýzla,
kanýmýzla kahraman, yiðitlerimizle bunu ölene dek
savunacaðýz., savunacaðýz, koruyacaðýz.
(Son)
www.corumhakimiyet.net
SALI 28 OCAK 2014
17
16-17 Yaþ Güreþ il birinciliði yapýldý
16
Çankýrý’da Bölgesel Voleybol Liginde mücadele eden Sungurluspor takýmý bir antrenman sonrasýnda toplu halde
‘Bu saldýrý tüm Çorum’a yapýlmýþtýr’
Çankýrý’da katýldýklarý Bölgesel Voleybol Grup müsabakalarýnda Çorum’u temsil ettiklerini belirten
Sungurluspor Baþkaný Mustafa Özdemir pazar günü tribünde maç izlerken Karatekin Üniversitesi’ni
desteklediklerini ve bu sýrada sahadaki tüm sporcularýn saldýrýsýna maruz kaldýklarýný söyledi.
Çankýrý’da kumpasa getirildikleri daha sonra öðrendiklerini belirten Özdemir, ‘Biz orda Çorum’u
temsil ediyorduk bu saldýrýda tüm Çorum’a yapýlmýþtýr. Hakkýmýzý gerekli mercilerde sonuna kadar
arayacaðýz’ dedi.
T
ürkiye Bölgesel Ligde Çankýrý'da 3 gün süren
voleybol karþýlaþmalarýnýn son gününde Çankýrý Cezaevi Spor Kulübü oyuncularý ve seyirciler,
Sungurluspor Kulübü Baþkaný Mustafa Özdemir
ve sporculara saldýrdý. Güvenlik önleminin alýnmadýðý ve hiçbir güvenlik görevlisinin olmadýðý
spor salonunda Sungurluspor Kulübü Baþkaný Özdemir ve sporcular mahsur kaldý.
Cuma günü oynanan ilk maçta Sungurluspor
Kulübü Çankýrý Cezaevispor’a 3-2 maðlup oldu.
Cumartesi günü ise Sungurluspor ile Çankýrý Karatekin Üniversitesi karþý karþýya geldi. Sungurluspor bu maçtan 3-1 galip ayrýldý. Son gün oynanan maçta ise Sungurluspor Kýrýkkale Spor Lisesi'ni 3-0 yenmeyi baþardý.
Maçýn ardýndan iki Çankýrý takýmý Çankýrý
Cezaevispor ile Çankýrý Karatekin Üniversitesi
karþýlaþmasý oynanmaya baþladý. Maçýn 2. setinde
Çankýrý Cezaevispor sahada olan oyuncular ve seyirciler tribünde oturan ve Çankýrý Karatekin Üniversitesini destekleyen Sungurluspor Kulübü Baþkaný Mustafa Özdemir'e ve sporculara saldýrdý.
Baþkan Özdemir ve sporcular hiçbir emniyet tedbirinin alýnmadýðý spor salonunda mahsur kalýrken, daha sonra salona teþrif eden emniyet güçle-
ri olaylara müdahale etti. Baþkan Özdemir, Çankýrý Cezaevi Spor Kulübü oyuncularýndan ve tribündeki olaylara karýþan seyircilerden þikayetçi olurken, taraflar ifadeleri alýnmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan
Sungurluspor Kulübü Baþkaný Mustafa Özdemir,
"Maçýn oynandýðý zamanda, maçý býrakarak tribüne çýkýp fiili saldýrýda bulunan Cezaevi Kulübü
oyuncularý hakem tarafýndan atýlmasý gerekirken
hiçbir þey olmamýþ gibi oyuna devam etmiþtir. Bunun sebebini sorduðumuzda yetkililerden herhangi bir cevap alamadýk. Bu sýrada tribünde bulunan
Çankýrýlý bazý seyirciler hakem ve sporcularýn arkadaþ olduklarý ve Çankýrý Voleybol Ýl Temsilciliði'nde bu kulüpte sporcu olarak oynamasý dolayýsýyla Sungurluspor bir kumpasa getirilmiþtir" diye
konuþtu.
Sungurluspor Kulübüne yapýlmýþ olan bu çirkin saldýrý tüm Çorum'a yapýlmýþtýr diyen Özdemir, "Çünkü biz Çorum'u temsilen Çankýrý'ya gittik. Bu saldýrýyý yapan kiþileri þiddetle kýnýyor,
hakkýmýzý sonuna kadar arayacaðýmýzdan kimsenin þüphesi olmasýn" dedi.
Ayancý’nýn objektifinden
Çorum’da yaþayan kuþ türleri
Atmaca
TANIMI
Bilimsel sýnýflamalarda Accipiter nisus olarak tanýmlanan atmaca gündüz yýrtýcýlarý takýmýndan (Falconiformes),
Accipitridae ailesine adýný veren bir kuþtur.
Nispeten kýsa, ucu yuvarlak kanatlarý ve
uzun kuyruðu ile ani dönüþler yapabilecek ve sýk
aðaçlar arasýnda avýný kovalayabilecek olanaklara, güçlü yapýlara, kancalý gagalara, kavisli pençelere, kudretli kanatlara, avcý olduðu için de geliþmiþ zekaya sahiptir. Bu özellikleri ile yaþam ortamýna uyum saðlamýþtýr. Göðüs, karýn ve kanat altlarý erkeklerde kýzýl kahverengi-kýrmýzý, diþi ve
gençlerde koyu kahverengi-gri renkte enine çizgili olup bu özellik gündüz yýrtýcýlarýnda genellikle
ormanlýk-aðaçlýk alanlarda avlanan türlerde görülmektedir.
Kafanýn üstü, sýrt ve kanat üst kýsmý erkeklerde kurþuni-mavi, diþilerde gri-kahverengi ve
gençlerde kahverengi renktedir. Yuvayý yeni terketmiþ gençlerde gözler açýk sarýdýr ve yaþ ilerledikçe bu renk turuncuya doðru koyulur ve doygunlaþýr. Yaþlý erkeklerde göz rengi kýrmýzý olabilir. Diþi ve erkekler arasýnda belirgin bir büyüklük
farký vardýr; kanat açýklýðý erkeklerde ortalama 62
cm, diþilerde ise 74 cm, gaga-kuyruk ucu mesafesi erkeklerde ortalama 34, diþilerde ise 37 cm,
aðýrlýk ise erkeklerde 145-150 g, diþilerde ise
230-250 g civarýndadýr. Atmacalarýn bacaklarý
özellikle iyi geliþmiþ olup özellikle orta parmaðýn
son boðumlarý uzun ve bir pense gibi kendi üzerine kapanabilir yapýdadýr. Yumurta büyüklüðü
36.0-47.2 x 29.5-35.7 mm'dir
Gencleri 1 nci yýl sonuna kadar diþiye benzerle r.Yanlýz karýnlarýndaki lekeler daha büyük
ve düzensizdir.2 nci yýldan baþlayarak yavrular
cinslerinin rengini alýrlarFotogtaf çorumda çekildi
HABÝTATI
Atmaca özellikle küçük ve orta boy kuþlarý(sýðýrcýk ve ardýç kuþlarý büyüklüðünde) aðaçlýklý alanlarda yakalamak üzere uyum saðlamýþ
bir yýrtýcýdýr. Bu nedenle avlanma habitatý hemen
her zaman az ya da çok aðaçlarý da içerir. Bu sayede atmacalarý; geniþ çayýr ve bozkýrlar, aðaçsýz
sulak sahalar ve çýplak kayalýklar haricinde ibreli
ve yaprak döker açýk ve kapalý ormanlar, aðaçlý
bozkýrlarda, aðaçlý ve çalýlýk sýnýrlarla bölünmüþ
tarým arazisi ve park-bahçe gibi her türlü aðaçlý
alanda avlanýrken görmek mümkündür.
Ýngiltere'de yapýlan çalýþmalar atmacanýn
üreme habitatý olarak avlanma habitatýna göre daha sýk aðaçlýalanlarý seçtiðini göstermiþtir. Bu çalýþmada 20 hektardan büyük, özellikle ibreli ve
aðaç sýklýðý 2-4 m olan
alanlar en ideal üreme habitatý olarak bulunmuþtur. Genellikle yuva 10 m ve daha yüksek
aðaçlarda yapýlýr
YAYILIÞI
Ercan AYANCI
[email protected] com
Atmacanýn
ülkemiz üzerindeki
daðýlýþý(TÜRKÝYE)
Karadenizin doðusu,Batýsý,Marmaranýn Batýsý,Marmaranýn
G ü n e yi,Akdenizin
Güney Doðusu,Egenin Bazý
yerlerinde görülmüþ tür.
BESLEN-
ME
Atmaca bir günde erkekler için 40-50 g diþilerde ise 50-70 g kadar ete gereksinim duyar. Bu
sayýlar kabaca 2-3 serçeye karþýlýk gelmektedir.
Bir seferde günlük gereksiniminin tamamýný tüketebilir, dolayýsý ile ardýç büyüklüðünde bir kuþ
avlayan atmacanýn bir günlük gereksinimi bir seferde karþýlanmýþ olur. Besin gereksinimi yumurtlama ve yavrularýn bakýldýðý dönemlerde haliyle
artar. Üreyen bir çift atmaca bir yýlda yaklaþýk
2.200 serçe eþdeðeri av tüketir.
Atmaca temelinde bir kuþ avcýsýdýr ve besinin % 97'sini kuþlar, geri kalan %3'ü ise küçük
memeliler oluþturur. Genelde avlanan kuþ türleri
her hangi bir zamanda en bol ve en kolay yakalan
türlerdir. En kolay yakalan türler ya genç olduklarý için acemi ya da renkleri, davranýþlarý ya da
ötüþleriyle kolay fark edilen türlerdir. Erkek atmaca en büyük av olarak ortalama 150 g civarýnda, bir ardýç kuþu büyüklüðünde kuþlarý
avlayabilir. Daha büyük ve güçlü olan diþi
ise 550 g lýk bir tahtalýyý yakalayabilir. Ancak avlarýn büyük
çoðunluðunu daha küçük kuþlar oluþturur,
öyle ki atmacanýn tüm avlarýnýn % 70'ý 20 ile 120
g arasýndadýr.
Atmacaya av olmuþ yaklaþýk 120 kuþ türü
saptanmýþtýr, bunun tamamýna yakýnýn küçük ötücü kuþlar oluþturur. Bir kez bir Kerkenezin (Falco
tinnunculus) bir kez de baþka bir atmacanýn avlandýðý saptanmýþtýr.
Son yýllarda yapýlan atmaca gözlemlerinde,Atmacalarda yakýndan görünen sýk karþýlanan
bazý hastalýklar tespit edilmiþtir.Baþta mantar ve
çiçek hastalýklarý atmacalarýn en korkulu rüyasý
haline gelmiþtir.
Karadenizde atmacacýlar tarafýndan yapýlan
araþtýrmalarda,Atmacalarýn geçiþlerindeki yaðmurlardan
etkilendiði görülmüþtür,kendi aralarýnda bu
geçiþe(KESTANE KARASI)adýný vermiþlerdir.
Samsun üniversitesinden gelen doktorlar ve
bölgedeki bilgisi olan arkadaþlarla görüþmelerde
çýkan
netice,Atmacalarýn göç esnasýnda avlanmalarýndaki doðal olmayan bilinçsiz ziraat ilaçlarýnýn etkisini bu þekildeolan kuþlarda bariz olarak
görülmesidi
BÝYOLOJÝSÝ
Atmacalar tek eþli ürerler ancak her yýl yeniden eþleþirler. Üreme ile ilgili en önemli doðal
uyarý günlerin uzamasýdýr. Uygun üreme habitatý
varlýðýnda erkekler diþilere yakaladýklarý avlarý
sunarak öncelikle kuluçka ve yavru bakýmý süresince aileye bakabileceklerini kanýtlarlar, ayný zamanda da yumurtalarýn üretilebilmesi için diþinin
gerek duyduðu ek besini saðlarlar. Üreme zamanlamasý özellikle yavrularýn çýkmasýndan sonra büyük ölçüde artan besin gereksinimi karþýlayabil-
-17 Yaþ Güreþ Ýl
birinciliði hafta
sonunda yapýldý. Adil
Candemir Spor Salonu’nda yapýlan il birinciliðinde cumartesi
günü serbest pazar günü ise grekoromen
müsabakalarý yapýldý.
Ýl birinciliðine Çorum
Belediyespor, Gençlikspor, Buhara Gençlikspor ve Sungurluspor’dan 35 güreþçinin
mücadele ettiði il birinciliðinde serbet stilde dereceye giren
sporcular ve kulüpleri
þöyle:
34-42 Kg 1. Engin Çetin (Ðençlikspor), 2. Tunahan Kömürcü (Gençlikspor),
3. Ümit Ýpek (Sungurluspor), 4. Eray Sami
Yardýmcý (Sungurluspor). 46 Kg 1. Yahya
Akkaya (Gençlikspor), 2. Bilal Akbýyýk
(Çorum Belediyespor), 3. Ramazan Bolat (Gençlikspor), 50
Kg 1. Arif Eryücel
(Gençlikspor), 2. Musa Þahin (Gençlikspor), 3. Tarýk Bolat
(Gençlikspor), 1. Zekeriya Sinan Ýpek
(Gençlikspor). 54 Kg
1. Deniz Akkaya (Çorum Belediyespor), 2.
Bayram
Doðan
(Gençlikspor), 3. Serhat Öztemel (Gençlikspor), 2. Enes Tankýkulu (Sungurluspor), 58 Kg 1. Emrah
Sarýtaþ (Çorum Belediyespor), 63 Kg 1.
Ahmet Çýnar (Gençlikspor), 2. Mehmet
Can Demirel (Sungurluspor), 3. Ahmet Kývrak (Sungurluspor), 4.
Cumaali
Akburun
(Sungurluspor). 69 Kg
1. Murat Kalender
(Gençlikspor), 2. Selim Oslu (ferdi), 3.
Yusuf Özçetin (Buhara Gençlikspor), 76
Kg 1. Mimar Sinan Ýþler (Çorum Belediyespor), 2. Çaðrý Kýrbýyýk
(Gençlikspor), 3. Hüseyin
Kütlemez
(Gençlikspor), 4. Fatih Kurnaz (Sungurluspor). 85 Kg 1. Sina
Fevzi Göz (Buhara
Gençlikspor), 85-100
Kg 1. Bekir Eryücel
(Çorum Belediyespor), 2. Mücahit Alkaç
(Çorum Belediyes-
por), 3. Kahraman
Yüksel (Buhara Gençlikspor).
Dün yapýlan grekoromen stil müsabakalarýnda ise 21 sporcu mücadele etti.
Maçlar sonunda sýkletlerinde dereceye giren güreþciler ve kulüpleri þöyle:
39 kilo: 1.Ümit
ipek (Sungurluspor),
2. Eray Sami Yardýmcý (Sungurluspor). 46
kilo: 1. Bilal Akbýyýk
(Çorum Belediye). 50
kilo: 1.Fazlý Kartal
(Buhara Gençlikspor),
2.Ýbrahim Berkay Yaldýran (Sungurluspor).
54 kilo: 1.Enes Tanrýkulu (Sungurluspor),
2. Bünyamin Kaynarca (Sungurluspor). 58
kilo: 1.Mehmet Çeker
(Çorum Belediye), 2.
Ýsa Arslan (Gençliks-
por), 3. Sefa Oypan
(Gençlikspor). 63 kilo: 1.Ümit Kýrçiçek
(Çorum Belediye), 2.
Özgür Yiðit (Gençlikspor), 3. Serkan
Kurtaran (Çorum Belediye), 3. Mehmet
Can Demirel (Sungurluspor). 69 kilo: 1.Hüseyin Canbolat (Sun-
gurluspor), 2. Yusuf
Özçetin
(Buhara
Gençlikspor). 85 kilo:
1. Sinan Fevzi Göz
(Buhara Gençlikspor).
85-100 kilo: 1.Mücahit Alkaç (Çorum Belediye), 2. Emirhan
Güvenoðlu (Sungurluspor), 3. Kahraman
Yüksel (Buhara Genç-
Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke sýkletlerinde dereceye giren sporculara madalyalarýný verdi
Pazar günü yapýlan 16-17 Yaþ Grekoromen’da dereceye giren sporculardan bir bölümü toplu halde görülüyor
mek açýsýndan önemlidir. Bu nedenle atmaca yavrularýnýn yumurtadan çýkmalarý çevrede yeni uçmaya baþlamýþ bol ötücü kuþ olduðu zamana
denk gelir. Soðuk ve aþýrý yaðýþlý havalar yumurtlamayý geciktirebilir.
Atmacanýn bir uzak doðu ülkesinde yapýlan
uzun detaylý (BÝLÝMSEL) araþtýrmalarýnda.Erkek
kuþun yuvaya getirdiði avýnýn diþi tarafýndan yavrulara yedirilmesi bir konuda dikkatlerini çekmiþitir.Erkek kuþun iç güdüsel olarak yavrularýna
getirdiði avý,yavrularýna yedirme yeteneði yoktur,Ayný zamanda ellerinde bulunan iki farklý yuvadan edinilen bilgi yavrular yumurtadan cýktýktan sonra erkeðin sadece avý yuyanýn kenarýna býrakýp gitmesi þeklinde sonuçlanmýþtýr.Bir önemli
diðer gözlem ise yuvalardan bir tanesinden bir annenin alýnýp erkek kuþun yapaçaðý hareket tespiti
çok acý bir þekilde sonuçlanmýþtýr,Erkek kuþun
getirdiði avlarý sadece ve sadece yuvanýn kenarýna býrakýp oradan uzaklaþmasý sonuçu yuvada bulunan yavrularýn açlýktan ölmesiyle sonuçlanmýþ-
vadan uçurulur ancak 3-4 hafta daha ebeveynle
birlikte kalýr ve bakýlýrlar.
Atmacalar bir yaþýndan itibaren üreyebilirlerse de doðada bu durum nadirdir. Genelde genç
kuþlarýn üreme yüzdeleri ve baþarýlarý eriþkin kuþlara göre daha düþüktür. Atmaca popülasyonlarýnda genelde erkek sayýsý diþilerden az olduðundan
üremeyen bireylerin tamamýna yakýný diþidir
GÖÇÜ
Atmaca,avrupa,asya ve Afrikanýn ormanlýk
bölgelerinde yaþar Aðustos ayýndan baþlamak
üzere ekim/kasým hatta aralýk,ayýnýn sonuna kadar kuzeyden güneye ve kýþý güneyde geçirdikten
sonra da,nisan haziran aylarýnda da güneyden kuzeye göç etmektedir.
Edinilen bilgiye göre atmacalar sonbahar
göçünde orta avrupa,orta rusya ve güney batý asya ormanlýklarýndan güneye doðru göç ederler.Bu
göçler esnasýnda iki yoldan ülkemizin duðu ve
batý sýnýrlarýna yakýn biryol takip ederler.Birinci
göc yollarý alplerden baþlamak üzere Adriyatik
sahilleri,yunanistan,doðu trakya ve isatnbul boðazýný takiben güneye inerler.ikinçi yol ise orta rusyadan baþlamak üzere kafkas daðlarýnýn batý yamaçlarýný takiben karadeniz kýyýlarýndan,doðu karadeniz daðlarýný gecerek güneye inerler.
POPÜLASYANU
Takým: Falconiformes (Gündüz Yýrtýcýlar)
Familya:Accipitridae
Cins: Accipiter
Tür: A.Nisus
Ýngilizcede: Sparrow hawk
Almancada: Sperber finkenhaböch
Ýtalyancada: Sparviere Sparvieri
DAVRANIÞLARI
týr bu araþtýrma sonucunda.Þunu anladýkki erkeðin eko dengede yavrularýný besleme konusunda
bir bilgi ve yeteneði yoktur.
Ýlk yumurta Nisan-Haziran arasýnda ortalama olarak Mayýs ayýnda yumurtlanýr ve diþi kuþ
gün aþýrý bir yumurta býrakýr. Yumurta sayýsý 1 ile
7 arasýnda deðiþebilir. Kuzey enlemlerde yumurta
sayýsý ortalama olarak 4-6, güney enlemlerinde
ise 2-4 civarýndadýr. Yumurtalar ortalama 26 g
aðýrlýðýndadýr ve diþinin vücut aðýrlýðýnýn %
15'ine karþýlýk gelir, dolayýsý ile 7 yumurta yumurtlayan bir diþi vücut aðýrlýðý kadar yumurta
üretmiþ olur. Kuluçka süresi 31-37 gün, ortalama
33 gün olup kuluçkaya ilk birkaç yumurtadan
sonra baþlanýr, buna baðlý olarak bazý yavrular diðerlerinden önce dünyaya gelirler ve yuva içinde
beslenme sýrasýnda öncelik kazanýrlar. Yeterli besin yoksa son dünyaya gelen yavrular ölebilir.
Yavrular kendilerini ýsýtabilecekleri kadar büyünceye dek diþi yuvadan ayrýlmaz ve bütün besin
gereksinimini erkek saðlar; daha sonra diþi de avlanmaya baþlar. Yavrularý her zaman sadece diþi
besler. 28-32 günlük bakým sonrasý yavrular yu-
Atmaca avýný yakalamak için mevsime, habitata, bireysel tecrübeye, avýn bolluðuna ve hava
durumuna göre deðiþen farklý taktikler uygular.
Atmacalarýn en sýk uyguladýklarý avlanma taktikleri;
a) Tünekten tüneðe devriye
b) Yüksekte devriye ve dalýþ
c) Alçak uçuþla devriye
d) Tünekte bekleme
olarak tanýmlanabilir.
Tünekten tüneðe devriyede atmaca bir tünekte bir süre bekleyerek çevredeki olasý avlarý
deðerlendirir, tüneði verimli bulmazsa biraz ilerde bir baþka tüneðe geçer. Daha nadir uygulanan
bir yöntem olan yüksekte devriye ve dalýþta ise atmaca çok yukarda süzülerek aþaðýdaki avý deðerlendirir, uygun av olduðunda dalýþa geçerek saldýrýr. Alçak uçuþla devriyeye ayný zamanda çit devriyesi de denebilir ve atmacanýn özellikle çalýlýk
ve çitlerin bulunduðu yerlerde uyguladýðý bir yöntemdir.; Atmaca aðýr ve alçaktan uçarak çalý ya da
çit boyunca dolaþýr ve þaþýrarak kaçýþan ava baskýn vermeye yönelik bir taktik uygular.
Tünekte bekleme; avýn bol, habitatýn sýk
aðaçlý ya da hava durumunun çok elveriþli olmadýðý durumlarda yeðlenir ve uygun av bulana kadar tünekte kendini çevreye unutturma taktiðine
dayalýdýr.
Bu dört temel taktik dýþýnda atmacanýn yaralý ya da yavru kuþlarýn çýkardýðý çeþitli sesleri tanýyýp takip edebildiði, yerdeki ava yürüyerek yaklaþabildiði de bildirilmiþtir.
Atmacanýn avýný temelde serçeler ve ardýçlar gibi küçük ila orta boy ötücü kuþlar oluþturur.
Ancak atmaca kendi aðýrlýðýnda kuþlarý yakalayabilir ve çok uzaða olmamak koþulu ile taþýyabilir.
Tahtalý gibi kendinden aðýr avý avlayabilir ama
genellikle fazla taþýyamaz. Atmaca çok etkili bir
avcý olsa da tüm saldýrý giriþimlerinin ortalama sadece % 12'si baþarýya ulaþýr. Doðal olarak yaþlý
bireylerin avlanma baþarýsý gençlere göre daha
yüksektir
YEREL ATLAR
Bilimsel bir dayanaðý olmamakla birlikte.Doðu Karadeniz Bölümünde atmacalar renklerine göre adlandýrýlýrlar.
1/KARALAR
Bu tür doðada mevcut olan atmacalarýn %
45-50 sini oluþturur. Amaca uygun olaný kýymetli
ise de huysuz ve avýna gitmeyenine de sýkça rastlanýlmaktadýr.
Kara, Karanýn ufaðý, Karanýn büyüðü, Kara
kýzýl, Mçhita kara, Boz kara, Açýk kara, Kel boz
kara,Kara çam kzýlýKaranýn ispiri diye çeþitleri
vardýr.
2/BOZLAR
Doðada mevcut atmacalarýn %35-40 ýný
oluþturur. Ýyi avcý olduklarý bilinmektedir. Kýzýl,
Kýzýlýn ufaðý, Kýzýlýn büyüðü, Boz kýzýl, Çam kýzýl, Mçhita kýzýl, Kara çam kýzýl, Yanmýþ çam kýzýl, Uça çam kýzýl, Beyaz çam kýzýl, Beyaz boz kýzýl, diye çeþitleri vardýr.
3/SARILAR
Doðadaki atmacalarýn % 10-20 sini oluþtururlar.
Atmacalarýn en asil olanlarý bu türdendir.
Avcýlar arasýnda Sarý ve Ýspiri Atmacalarýn piri
olarak kabul edilmektedir. Sarý, Sarýnýn ufaðý, Sarýnýn büyüðü, Ýpek sarý, Sarý çam kýzýl, sarý boz
kýzýl, Açýk sarý, Yanmýþ sarý, Beyaz açýk sarý, Sarý
ispiri diye çeþitleri vardýr.
4/KIZILLAR
Doðadaki atmacalarýnýn % 15-25 sini oluþtururlar.
Boz kýzýl
Kara kýzýl
Kýzýlýn büyüðü
Mçita kýzýl
Beyaz bozkýzýl
Pak boz kýzýl
5/BEYAZLAR
Çok nadir bulunan bir tür olduðu için kendisine ayný zamandada(ALBÝNO BEYAZ) atmaca
deyilir Doðadaki atmacalarýn % 0,1 rini oluþturmaktadýr. Ýspir(BEYAZ ATMACA)
SES ÖTÜÞÜ
Atmaca kuþunun deðiþik iki ses versiyonu
yüklenmiþ olup(Bu seslerin ilki bir yetiþkin atmaca sesidir, Diðer ses genc olduðu tahmin edilmektedir)
KAYNAKLAR
Yrd. Doç.Dr. Oðuz KURDOÐLU
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi
-Artvin.
Doç. Dr. Sancar BARIÞ
19 Mayýs Üniversitesi Týp Fak.
Erkan özkan(atmaca54)
Milli parklar genel müdürlüðü onaylý sertivikalý usta atmacacý.
Ülkemizde þikra diye adlandýrdýðýmýz yeni
türümüz kayýt altýna alýnmýþtýr. accipiter badius
09/10/2012 yýlý ýðdýr halkalama merkezi
Kaynak
www.trakus.org
18 SALI 28 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Bireysel hatalar yýktý
HAKEMLER: Can Toprak xxx,
Yýlmaz Çalýþýr xxx, Murat Yasak xxx
KASTAMONUSPOR: Ahmet
xxxx, Metin xx, Abdullah x, Tolga xxx,
Semih xxx, Ali Oðuz xxx, Hakan Balçýk
xx (90. Dk. Gökhan Zülfikar ?), Savaþ
xx (79. Dk. Kemal x), Polat xxx, Levent
xxx (70. Dk. Gökhan Albayrak xx), Sertaç xxx
ÇORUMSPOR: Tekin x, Osman
xx, Uður x (46. Dk. Enver xx), Mouba-
rek x, Mehmet x, Batuhan xxx, Arif xx,
Abdurrahman x, Emre xx (67. Dk. Yaþar
xx), Orhan xxx (77. Dk. Mert x), Yusuf
xx
GOLLER: 43. Dk. Sertaç, 78. Dk.
Tolga (Kastamonuspor)
SARI KARTLAR: Savaþ, Kemal
(Kastamonuspor), Uður, Moubarek, Yusuf, Mehmet, Yaþar (Çorumspor).
Metehan KÖSE / KASTAMONU
Çorumspor, Kastamonuspor deplasmanýnda hem ilk yarý hemde
ikinci yarýnýn baþlarýnda girdiði net pozisyonlardan
yararlanamadý. Savunma ve kalecinin bireysel hatalarý sonucunda
kalesinde gördüðü iki gole engel olamayýnca sahadan 2-0 maðlup
ayrýlarak haftayý puansýz kapattý.
Ç
orumspor ikinci yarýnýn ilk deplasman maçýnda dün Kastamonuspor
deplasmanýnda rakibine bireysel hatalar sonucunda
yediði iki golle 2-0 maðlup
oldu ve haftayý puansýz kapattý.
Hasan Doðan Spor
Kompleksi’nde oynanan
maçý az sayýda Kastamonuspor taraftarý izledi. Sentetik zeminli sahada oynanan maçta Çorumspor rakibi önünde ilk dakikalarda yakaladýðý iki net pozisyondan yararlanamadý.
Önce Orhan ardýndan Batuhan’la iki net pozisyondan yararlanamayan kýrmýzý siyahlý takým ilk yarýnýn
son dakikasýnda savunma
hatasýndan kalesinde golü
gördü. Savunmanýn ýskaladýðý topu Sertaç aldý ve kaleciyide çalýmlayarak topu
boþ kaleye gönderdi.
Ýlk yarýyý 1-0 geride
Namaðlup kalmadý
BAL 6. grupta Sincan Belediyespor, Yeþil Kýrþehirspor deplasmanýnda 1-0 maðlup
olunca namaðlup takým kalmadý. Temsilcilerimizin ikiside haftayý puansýz kapattýlar ve
alt sýralardan kurtulma umutlarýný büyük oranda kaybettiler.
B
ölgesel Amatör Lig
6. grupta 15. hafta
maçlarý dün tamamlandý.
Etimesgut Belediyespor
gruptaki liderliðini devam ettirirken dün oynanan haftanýn en kritik
maçýnda grubun namaðlup lideri Sincan Belediyespor’u 1-0 yenen Yeþil
Kýrþehirspor hem rakibinin üzerine çýktý hemde
namaðlup ünvanýný sildi.
Gruptaki temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor evinde konuk ettiði Tosya Belediyespor’a son dakika golüyle
3-2 yenilerek çok önemli
puanlarý kaybetti. Ço-
rumspor ise dün Kastamonuspor deplasmanýnda 2-0 maðlup olarak iki
temsilcimizde haftayý
puansýz kapattýlar.
Grupta þampiyonluk yarýþý her geçen hafta
biraz daha kýzýþýyor. Lider Etimesgut Belediyespor, grupta ilk iki mücadelesi veren Nevþehir
Gençlikspor deplasmanýndan 1-1’lik beraberlik
ve bir puanla dönmesine
raðmen grupta liderliðini
devam ettirdi.
Dün oynanan maçta
ise þampiyonluðun iki
güçlü adayý Yeþil Kýrþehirspor ile Sincan Bele-
Yeniyol Mah. Hamam Sokak
No:18/C ÇORUM
Telefon: 0 364 234 86 34
BAL 6. Grup Haftanýn Görünümü
Haftanýn Toplu Sonuçlarý:
Kastamonuspor - Çorumspor
Ýskilip Belediye - Tosya Belediye
Aksaray Belediye - Bartýnspor
Baðlum Belediye - MKE Kýrýkkalespor
Gölbaþý Belediye- Safranboluspor
Nevþehir Gençlik - Etimesgut Belediye
Yeþil Kýrþehirspor - Sincan Belediyespor
: 2-0
: 2-3
: 0-2
: 1-0
: 2-1
: 1-1
: 1-0
-PUAN DURUMUTAKIMLAR
O G B M A
Y P
1. Etimesgut Bel 15 8 6 1
31 11 30
2. Yeþil Kýrþehir 15 8 5 2
28 13 29
3. Sincan Belediye 15 7 7 1
19 9 28
4. Bartýnspor
15 7 6 2
26 14 27
5. Baðlum Beledi 15 6 7 2
18 10 25
6. Gölbaþý Bele. 15 7 4 4
28 23 25
7. Nevþehir Genç, 15 6 5 4
25 14 23
8. MKE Kýrýkkale 15 6 4 5
25 23 22
9. Tosya Belediye 15 5 5 5
29 25 20
10. Kastamouspor 15 4 6 5
22 20 15
11. Aksaray Bel. 15 4 2 9
18 28 14
12. Çorumspor
15 2 4 9
17 37 10
13. Ýskilip Bele. 15 1 4 10 12 30
7
14. Safranbolu
15 0 3 12 7 48 -1
Kastamonu ve Safranbolu’nun hükmen maðlubiyeti var
Önümüzdeki hafta programý
1 Þubat Cumartesi :
Çorumspor - Keçi ören Baðlumspor.
2 Þubat Pazar
Etimesgut Belediye - Ýskilip Belediye.
MKE Kýrýkkalespor - Yeþil Kýrþehirspor.
Bartýnspor - Gölbaþý Belediyespor.
Safranboluspor - Nevþehir Gençlik.
Tosya Belediyespor - Kastamonuspor.
Sincan Belediyespor - Aksaray Belediyespor.
diyespor arasýndaki maçta ev sahibi takým grubun
namaðlup tek takýmýný
tek golle yenerek hem
yenilmezlik ünvanýný aldý hemde sýralamada
ikinci sýraya kadar yükseldi ve yarýþtaki iddiasýný ortaya koydu.
Bartýnspor evinde
kaybettiði puanlarý Aksaray Belediyespor deplasmanýndan üç puanla dönerek dördüncü sýrada
yer aldý ve yarýþta bende
varým dedi. Baðlum Belediyespor ise MKE Kýrýkkalespor önünde tek
golle üç puaný alarak ilk
iki iddiasýný devam ettiren taraf oldu. Gölbaþý
Belediyespor ise Safranbolu önünde 2-1’lik galibiyetle üst sýralarda tutunmaya devam etti.
Grupta 16. hafta
maçlarý bu hafta sonu oynanacak. Temsilcilerimizden Çorumspor 1 Þu-
bat cumartesi günü grubun þampiyon adaylarýndan Keçiören Baðlumspor ile sahasýnda karþýlaþacak. Diðer temsilcimiz
Ýskilip Belediyespor ise
grup lideri Etimesgut
Belediyespor deplasmanýnda puan mücadelesi
verecek.
tamamlayan Çorumspor
ikinci yarýyada etkili baþladý. Ýlk dakikalarda Arif
müsait pozisyonda topu dýþarý atýnca takýmýný beraberlikten etti. 68. dakikada
kaptan Orhan’la girdiði
mutlak bir pozisyon bulan
kýrmýzý siyahlý takým bundan da yararlanamadý ve
78. dakikada bu kez kaleci
Tekin’in hatasýnda kalesinde ikinci golü gören Çorumspor oyundan düþtü.
Kalan bölümde iki
takýmda girdiði pozisyonlardan yararlanamayýnca
Çorumspor ikinci yarýnýn
ilk deplasman maçýndan9
puansýz dönerek rakibi ile
arasýndaki puan farkýný açma fýrsatýndan yararlanamadý.
MAÇTAN DAKÝKALAR
20. Dakika: Ýlk 20
dakikada orta saha mücadelesiyle geçti. Çorumspor
korner atýþýný Batuhan ile
kullandý. Orhan müsait pozisyonda topa ýska geçti.
Kastamonuspor savunmasý
uzaklaþtýrdý
22. Dakika: Çorumspor yine etkili geldi. Batuhan, ortaladý. Emre kaleciyle karþý karþýya kaldýðý
anda Kastamonuspor savunmasýnda Tolga'nýn kritik müdahalesi mutlak bir
gol pozisyonunu önledi.
24. Dakika: Kastamonuspor ataðýnda Hakan
Balçýk'ýn ceza sahasýndan
çektiði þut farklý auta gitti.
28. Dakika: Kastamonuspor ilk ciddi pozisyonunu bu dakikada buldu.
Levent'in sað çaprazdan
kullandýðý serbest vuruþta
TÜFAD Baþkanlar
toplantýsý Antalya’da
T
ÜFAD Baþkanlar toplantýsý 28-31 Ocak tarihleri arasýnda Antalya’da yapýlacak. Toplantýya
Çorum TÜFAD Baþkaný Nihat Armutçu ile birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Hayrettin Karaca ve Zafer Kýroðlu katýlacak.
Bugün baþlayýp cuma günü sona erecek TÜFAD Baþkanlar Toplantýsý Antalya Spice Otel’de
yapýlacak. Toplantýlarda derneðin sorunlarý ve çözüm yollarý ile þubelerin istekleri ve son geliþmeler
deðerlendirilecek.
Çorumspor kalecisi hatalý
çýkarak meþin yuvarlaðý
ters tokatladý. Top herkisin
bakýþlarý arasýnda direðin
dibinden kornere çýktý.
30. Dakika: Çorumspor ataðýnda sað taraftan
Yusuf ortasýna Orhan kafayý vurdu. Kastamonuspor
kalecisi Ahmet müthiþ bir
refleksle topu kornere çeldi.
38. Dakika: Çorumsporlu Osman'ýn sað kanattan yaptýðý ortaya Emre ve
KSK kalecisi Ahmet birlikte yükseldi. Ahmet'in
zamanýnda müdahalesi
Kastamonuspor'un geri
düþmesini önledi.
43. Dakika (GOOL):
Tolga'nýn uzun pasýnda savunmanýn hatasýný Sertaç
affetmedi. Savunma topu
ýskaladý. Sað kanattan ceza
sahasýna giren Sertaç önce
önündeki oyuncuyu çalýmladý ardýndan kalecinin solundan akýl dolu plasesiyle
takýmýný 1-0 öne geçirdi.
Devre 1-0 Kastamonuspor'un üstünlüðüyle sona
erdi.
ÝKÝNCÝ YARI
57. Dakika: ikinci yarýnýn da ilk ciddi ataðý Çorumspor'dan geldi. Meh-
met sað taraftan ortaladý.
Penaltý noktasý üzerinde
topla buluþan Arif müsait
pozisyonda topu dýþarý vurarak beraberlik þansýný
tepti. Kastamonuspor bu
pozisyonun ardýnda derin
bir oh çekti.
60. Dakika: Sað kanatta bu dakikalarda etkili
olan Sertaç, rakiplerini bir
bir çalýmlayarak ceza sahasýna girdi ve müsait pozisyondaki Hakan'ý gördü.
Hakan, zoru yaptý. Meþin
yuvarlaðý file yerine auta
gönderdi. Kastamonuspor
farký ikiye çýkarma þansýndan oldu.
61. Dakika: Hakan'ýn
pasýnda ceza sahasý önün-
de topla buluþan Polat, kaleyi karþýsýna alarak sert
bir þut çýkarttý ancak top
direðin dibinden autu gitti.
68. Dakika: Bu dakika maçýn kýrýlma aný oldu
oldu. Çorumspor ataðýnda
Batuhan sol kanattan ortaladý. Orhan altý pas içinde
geliþine vurdu. Kastamonuspor kalecisi Ahmet
müthiþ bir refleksle topu
çýkartarak rakibine beraberlik þansýný tanýmadý.
78. Dakika (GOOL):
Gökhan sol çaprazdan Çorumspor ceza sahasýna topu þiþirdi. Çorumspor kalecisi Tekin'in zamanlama
hatasýný
Kastamonuspor'dan Tolga iyi deðerlen-
Sakarya’da yapýlan Türkiye Wushu Þampiyonasý’nda Çorum’lu sporcular üç
madalya kazandýlar. Son madalyayý Alt Gençler kategorisinde Elif Demir Türkiye
Þampiyonluðunu kazanarak en baþarýlý sporcu oldu.
S
akarya’da yapýlan
Türkiye Wushu Þampiyonasý son gününde
Elif Demir sýkletinde
þampiyon olarak Çorum’a üçüncü madalyayý kazandýrdý.
18-24 Ocak tarihleri arasýnda Sakarya’da
yapýlan Türkiye Taolu ve
Sanda Wushu Þampiyonasý’nda Çorum’a daha
önce Taolu’da minikler
serbest kategorisinde
Aleyna Yýldýrým üçüncü
olarak bronz madalya
kazandýrýrken genç bayanlan Nanquan katego-
risinde ise Sümeyye Erdoðdu ise ikinci olarak
gümüþ madalya getirmiþti.
Son gün müsabakalarýnda ise Sanda Alt
Genç Bayanlar kategorisinde 52 Kg’da Elif Demir tüm rakiplerini yene-
Elif Demir
Sümeyye Erdoðda
Aleyna Yýldýrým
rek altýn madalya kazanarak Çorum’a üçüncü
ve en büyük baþarýyý kazandýrdý. Wushu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat, ayrýca þampiyonada 52
Kg’da Hande Nur Gürel,
56 Kg’da Seda Nur Cýlýz
ve 60 Kg’da Gamze Nur
Kýzýlyar ile genç bayanlar kategorisinde 52
Kg’a Münire Demirci
derece maçlarýnda rakiplerine yenilerek madalyayý kaçýrdýklarýný söyledi.
Þampiyona’da dereceye giren sporcular
ile teknik kurulun beðendiði sporcularýn kampa
davet edileceklerini ve
15 Mart 2014 tarihinde
Türkiye’de yapýlacak
Dünya Gençler Sanda
Þampiyonasý’nda ülkemizi temsil edeceklerini
belirten Bolat, müsabakalara katýlmalarýnda
destek veren Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürü Haþim Eðer
baþta olmak üzere tüm
kulüp temsilcilerine teþekkür etti.
stanbul’da yapýlacak
olan Uluslararasý Büyükler Serbest Güreþ A
milli takým kampýna üç
Çorumlu güreþçi katýldý.
Güreþ
Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre 26 Ocak’ta
baþlayan ve 13 Þubat’a
kadar sürecek olan Elmadað Yaþar Doðu Turnuvasýnda 55 Kg’da Ankara ASKÝspor adýna
mücadele eden Ahmet
Peker davet edildi.
60 Kg’da Çorum
Belediyespor güreþçisi
Selim Kozan ve 84
Kg’da Fatih Erdin kampa katýlacak diðer güreþçiler. Ayný kampta Sungurlu’dan
Abdullah
Çakmar da antrenör olarak görev yapacak. 13
Þubat’a kadar Elmadað’da kamp yapacak
olan A milli takým 14
Þubat’ta Ýstanbul’a geçerek ve 15-16 Þubat tarihlerinde
yapýlacak
olan Uluslararasý Yaþar
Doðu Turnuvasý’nda
milli mayoyu giyecekler.
Ahmet Peker
Fatih Erdin
Selim Kozan
Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, takým olarak
bu sezon son dakikalarda gollerle çok maç kaybettiklerini Tosya
önünde de ayný acýyý yaþadýklarýný söyledi. Yýlmayacaklarýný ve
Tosya maçýndaki mücadeleyi verdikleri sezon sonunda hedeflerine
ulaþacaklarýna inandýðýný belirten Armutçu kendilerine destek veren
taraftarlara teþekkür etti.
skilip Belediyespor Teknik Direktörü
Nihat Armutçu, þanssýzlýklarýna isyan
etti ve umutlarýnýn bitmediðini ‘Yenildiðinde deðil vazgeçtiðinde kaybedersin’
sözü doðrultusunda mücadelelerinin sezon sonuna kadar devam edeceðini söyledi.
Sahasýnda Tosya Belediyespor’a
son dakikada yediði golle 3-2 maðlup
olarak çok önemli puan kaybeden Ýskilip
Belediyespor Teknik Direktörü Nihat
Armutçu sezon baþýndan buyana büyük
þanssýzlýklar yaþadýklarýný söyledi.
Þansýn bir takýma bu kadar gülmemezlik yapamayacaðýný belirten Nihat
Armutçu, maçta rakibimiz önünde iki
kez öne geçtik ancak golden hemen sonra yediðimiz goller rakibin direncini artýrdý. Golden sonra bir süre üstünlüðü
korusak maçta farklý sonuçlar ortaya çýkardý.
Son dakikada savunmamýza çarpan
top kalemize gitti ve malesef bu þekilde
kaçýncý maçýmýzý kaybettik. Bunun bir
kader olduðuna inanýyoruz ve bunun bizide güleceðine inanýyoruz. Ben futbolcularýmý sahada verdikleri yürekli mücadelelerinden dolayý kutluyorum.
Bu mücadelemiz sürdüðü sürece
90. Dakika: Yaþar
serbest vuruþu sað çaprazdan kullandý. Kastamonuspor ceza sahasýna inen topta Ahmet boþa çýktý. Meþin
yuvarlaðý çizgiden Tolga
çýkartarak rakibin farký bire indirmesine izin vermedi.
Elif Demir Türkiye Þampiyonu
Armutçu ‘Yenildiðinde deðil
vazgeçtiðinde kaybedersin’
Ý
direrek kafayla topu aðlara
gönderdi ve takýmýný 2-0
öne geçirdi.
88. Dakika: Kastamonuspor'da Gökhan'ýn
geri pasý kýsa düþtü. Araya
giren Çorumsporlu Yusuf,
kaleciyle karþý karþýya kaldýðý an vurdu. Kastamonuspor kalecisi Ahmet topu iki hamlede kontrol etti.
þeytanýn bacaðýný bir yerde kýracaðýmýza
inanýyoruz. Yenildiðinde deðil vazgeçtiðinde kaybedersin sözü doðrultusunda
ben ve futbolcularým vazgeçmedik kaybetmeyeceðiz, taraftarlarýmýzda da vazgeçmemesini istiyoruz. Sezon sonuna
kadar
Ý
Yaþar Doðu Serbest Güreþ
Turnuvasýna üç Çorumlu
SALI 28 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
(Ç.HAK:302)
(Ç.HAK:298)
YÝTÝK
06.08.388 plakalý
2004 model Hidromek
marka iþ makinesine ait
“tescil plakasý” kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.
Uður KÖR
Mehmet oðlu 19/5/1998
Çorum Uðurludað
Doðumlu
(Ç.HAK:295)
YÝTÝK
Çorum Emniyet
Müdürlüðünden almýþ
olduðum Pasaportumu
kaybettim. Hükümsüzdür.
Erdem OLUKCU
Murat oðlu 25/6/1977
Çorum Laçin Doðumlu
(Ç.HAK:296)
(Ç.HAK:285)
YÝTÝK
Saniye ATEÞ
Hasan kýzý 11.04.1956
Çorum Doðumlu
T.C.No:32773307338
Hilal Ýþ Merkezi Kat: 4
Tel: 225 50 82
DEVREN
SATILIK
OTEL
0 554 886 89 28
Fabrika olmaya müsait veya depo olarak
kullanýlmaya uygun bina kiraya verilir.
* Ankara Yolu 7. Km’de, toplam alaný 2400
m2 olarak veya 1200’er m2 olarak 2 ayrý
þekilde kiraya verilir. Ýdari binasý mevcuttur.
* Ankara Yolu 7. Km’de sanayi tipi soðuk
hava deposu satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 507 517 86 89
Ýrtibat numarasý
0 507 446 65 96
Medet KIROÐLU
(Ç.HAK:2070)
DERHAL TAPU VERÝLÝR.
0 532 615 78 46-0 535 594 28 15
SATILIK DAÝRE
Akkent Mahallesi TOKÝ konutlarý
ilkokul karþýsýnda, kombili, çelik
kapýlý, güney-doðu cepheli, 2. kat,
106 m2, 3+1 daire satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 537 377 01 86
ELEMAN ARANIYOR Sahibinden
Satýlýk Ýþyeri
Firmamýzda görevlendirilmek üzere
20-30 yaþlarý arasýnda askerliðini
yapmýþ, en az lise mezunu, tecrübeli
satýþ elemaný depocu alýnacaktýr.
Aksoylar Gýda
Gimat Toptancýlar Sitesi 29. Cad. No: 38
Tel: 212 29 26
(Ç.HAK:290)
DEVREN
SATILIK
YAÐLAMA
Sahibinden Acil YIKAMA
0 545 443 08 75
Satýlýk Çiftlik
11 dönüm arazi, 650 m2 kapalý alan,
elektrik, su mevcut Ankara yolu üzeri
Sazdeðirmeni Köyü.
930 m2 tam tel örgü ve sürekli su.
(Ç.HAK:281)
(Ç.HAK:289)
DEVREN
SATILIK
BAKKAL
0 533 495 63 09
SATILIK
PARSELLER
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise
mezunu bilgisayar konusunda deneyimli
20-35 yaþ arasý bayan sekreter, en az
ilköðretim mezunu 20-35 yaþ arasý bayan
paketleme elemanlarý alýnacaktýr.
ALPEREN ENDÜSTRÝYEL TEMÝZLÝK
LTD. ÞTÝ.
Küçük San. Sitesi 21. Cadde No: 68
224 33 77-0 532 709 51 64
SEKRETER ARANIYOR
Ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere 20-30 yaþlarý
arasýnda diksiyonu düzgün bayan eleman
alýnacaktýr.
Müracatlarýn 08.00-18.00 arasý yapýlmasý rica olunur.
Yýlmaz Oto Emlak Ofisi
Yavruturna Mah. Cengiz Topel Cad.
100. Yýl Çarþýsý Büro Kýsmý 1. Kat
224 24 61-0 532 667 72 48
Kiralýk Araç Aranýyor
En az 2011 model dizel yakýtlý motor hacmi
1200-1600 cc arasý 90 beygirden düþük
olmayan 4 hava yastýklý, ABS’li, klimalý
tamamý orjinal, ön sis farlý, çift sürgülü kapý
ayrýca araç uzunluðu 3900 mm araç geniþliði
1750 mm yüksekliði 1800 mm beyaz kiralýk
araç aranýyor.
Mür. Tel: 0 536 454 42 28
Üç katlý toplam 210 m2 merkezde
bulunan iþyerimiz (Taç Perde’nin) yeri
sahibinden satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak
3/D ÇORUM
Tel: 0 532 635 23 13
(Ç.HAK:3506)
AL-KA ÝNÞ. ve ÝNÞ. MALZ. SAN.
TÝC. LTD. ÞTÝ.
Karakeçili Mah. 14. Sok. Kültür Apt.
2/3 ÇORUM
0 364 212 42 32-0 532 463 79 08
ELEMAN ARANIYOR KÝRALIK BÝNA
Ali AL
Abdullah oðlu 1955
Çorum Doðumlu
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
13 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Muhasebe bürosunda çalýþtýrýlmak ve
yetiþtirilmek üzere en az Ticaret Lisesi
mezunu, yüksekokul veya açýk öðretim
muhasebe elemaný ve okuyan bayan
eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
BUHARAEVLER ÝBRAHÝM
ÇAYIRI MEVKÝÝNDE
Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr
çevre yoluna 6 km. mesafede
Sarmaþa mevkiinde
Çorum manzaralý
ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamýz bünyesinde çalýþmak üzere;
Ýþ Makinesi sektöründe deneyimli ustalar;
Tamirci Ustasý ve Kalfalarý;
Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr.
Dolgun ücret + ssk + servis
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
UMUT ÝÞ MAKÝNELERÝ
HÝDROMEK YETKÝLÝ SERVÝSÝ
EYYÜP PEHLÝVAN
Küçük Sanayi Sit. 3. Cad. Cami Karþýsý
0 531 778 68 84 - 0 364 234 88 55
(Ç.HAK:3532)
Çorum Vergi Dairesinde
T.C.
28654443196 nolu vergi
mükellefiyim. 5820158250, 28401-58450,
58451-58500 arasý 3
adet faturamý kaybettim.
Hükümsüzdür.
19 KC 602 plakalý, 2004
model Volkswagen marka,
14 ADET KURS ONAYI ALINMIÞ
SERTÝFÝKA KURS PROGRAMI
22 ADET BÝLGÝSAYAR
1 ADET AKILLI TAHTA
1 ADET PROJEKSÝYON
1 ADET BÜYÜK FOTOKOPÝ MAKÝNASI
2 ADET LAZER YAZICI
1 ADET BÜYÜK LAZER YAZICI
1 ADET KATI YAKIT KAT KALORÝFERÝ
BÜRO MASA VE KOLTUKLARI
BULUNAN BÝLGÝSAYAR KURSU
DEVAM EDEN KURSÝYERLERÝ ÝLE
BÝRLÝKTE UYGUN FÝYATA
DEVREDÝLECEKTÝR.
ÝNTERNET CAFE OLMAYA
UYGUNDUR.
ÝRTÝBAT TEL: 0 532 693 62 44
Þirketimiz ve þantiyelerimizde
görevlendirilmek üzere en az 3 yýl
deneyimli Ýnþaat Mühendisi veya
Mimar aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Çiðdem
Tepe
Bahçeleri
DEVREN SATILIK
BÝLGÝSAYAR KURSU
KÝRALIK
DÜKKANLAR
Ýnönü Caddesi 67/A-B, ana caddeye ve Yunus
Emre Ýþhanýna cepheli kiralýk dükkanlar.
(Ç.HAK:243)
YÝTÝK
20 ÞUBAT
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Çomar
Mahallesi Çomar
mevkiinde bulunan tarla
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
555.520.00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 10.00-10.10
Ýnþaat Mühendisi
veya
Mimar Aranýyor
19 DK 263 plakalý, 2004
model, Ford marka,
Transit tipli, beyaz renkli
dizel kamyonetin satýþý iþi.
Muhammen bedel: 16.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum ili, Uðurludað
ilçesi, Yüzgeç Mahallesi,
Baþkýþla mevkii, 237 ada,
8 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
152.096,03
10 NÝSAN
Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Mustafa ÇINAR
0 554 502 16 89
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:248)
19 DA 515 plakalý, 2008
model, Volkswagen
marka, Passat 1.4 TSÝ tipli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 37.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
Çorum merkez Çoraklýk
Mahallesi’nde bulunan
arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
45.328.75
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
11 MART
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Kale Mahallesi Hamit
Duran Caddesi No: 6
adresinde bulunan 3 katlý
binanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
250.000.00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Saat: 14.30-14.40
***
(Ç.HAK:247)
6 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
17 ÞUBAT
Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mah. Kaçak
mevkii, 603 ada, 14 parsel
arsa vasfýnda taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
8.054.50
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
Çorum ili, merkez ilçe,
Gülabibey Mahallesi,
2945 ada, 81 parselde
368,31 m2 yüzölçümlü
arsa vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
50.090,16
Yer: Adalet Sarayý Mezat
4 NÝSAN
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:278)
Çorum il merkez ilçe, 496
ada no, 4 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkiinde
üzerindeki bina yýkýlýmýþ
boþ arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: Çorum
Adliyesi Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
6 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
21 MART
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
(Ç.HAK:286)
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Çorum Ýþletme
Müdürlüðü sýnýrlarýnda
Etüd Proje Hizmetleri,
Erozyon Kontrolü
Uygulama ve
Aðaçlandýrma Uygulama
Sahalarýnýn Kontrolü
hizmetleri için Orman
Mühendisliði Danýþmanlýk
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Ýnönü
Cad. No: 72 Çorum
Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Saat: 14.00
***
Çorum il, Mecitözü ilçe,
Sökelek mevkii,
Hisarkavak köyünde
muhtelif yer ve fiyatlarda
2 arazinin satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
Çorum il, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesinde
3231 ada, 5 parselde
714,43 m2 yüzölçümlü
arsa vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
285.772,00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
Çorum il, merkez ilçe,
Tepecik Mahallesinde 721
ada, 5 parselde 425,70 m2
yüzölçümlü arsa
üzerindeki bahçeli iki katlý
kavgir ev vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
(Ç.HAK:297)
Kal-Yak (Fuel Oil 4 kalorifer yakýtý) alýmý iþi.
Yer: Çorum Özel Ýdaresi
Yol ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü
Saat: 14.00
***
Baðlý kuruluþlarýn þoförlü
araç kiralama hizmet alýmý
iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Valilik ek binasý 8. kat
Saat: 10.30
***
28 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
20 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
27 MART
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
(Ç.HAK:282)
5 ÞUBAT
Çorum Özel Ýdaresi Yol
ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü
14 ÞUBAT
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
06 DC 4073 plakalý, 2000
model, HAT marka,
Marea 1.6 16 V tipli,
Sedan cinsinde, mavi
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 10.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
Çorum ile merkez ilçe,
Ýlice Mahallesi, Yukarý
Ýlice mevkii, 95 ada, 8
parsel nolu meyveli bað
niteliðinde 4.286,00 m2
yüzölçümlü taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
236.952,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.30-10.40
***
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
(Ç.HAK:236)
Ýmalat Tic. Ltd. Þti etiketli
1 adet silo beþiker
makinasý
Muhammen bedel: 15.000
2. Taþýnýr: Markasý ve
modeli belli olmayan 1
adet sarý renkli 1000*80
vals makinasý
Muhammen bedel: 12.000
3. Taþýnýr: 10 adet 80’lik
çamur taþýma bandý
Muhammen bedel: 10.000
Yer: Ankara Yolu 12. km
Çorum
Saat: 14.00-14.10
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
09 YG 652 plakalý 2012
model Ford marka JA8
Fiesta 1.25i tipli beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
19 FK 926 plakalý Ford
marka, 1996 model, LYC
uzun þasi tipli, beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 13.000
Yer: Ýskilip Belediye
Otoparký
Saat: 14.00-14.10
***
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
(Ç.HAK:266)
4 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnýr: Altan Makina
11 ÞUBAT
Kamu Hastaneleri Birliði
2014 yýlý 52 kalem mutfak
araç ve gereçleri alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.20
***
(Ç.HAK:283)
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Sigorta hizmeti alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 14.00
***
Genel Sekr. ve baðlý saðlýk
tesis. hizmet aracý ve
diyaliz hasta taþýma araç.
kiralama hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Cityvan tipli, siyah renkte
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 35.000
Yer: Ýskilip Yolu
Özkiremit yaný (Kültür
Yedieminli Otoparký)
Çorum
Saat: 10.00-10.05
***
(Ç.HAK:300)
Çorum ili merkez ilçe,
346 ada no, 44 parsel no,
Terlemez Ýþ Merkezi’nde
7 baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
52.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
7 ÞUBAT
Kamu Hastane Birliði
(Ç.HAK:304)
28 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19
SARAY ÝNÞAAT MAKÝNA MALZE. GID. TAR.
TÝC. LTD‘DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE;
LKS2, EXCELL VE WOLD PROÐRAMLARINI
ÝYÝ DERECE BÝLEN, ÖN MUHASEBE
YAPIBÝLECEK BÝLGÝYE SAHÝP,TECRÜBELÝ,
PREZENTABIL BAYAN ELEMAN ARANIYOR.
MÜRACAAT: SARAY ÝNÞAAT MAKÝNA
YENÝYOL MAH. SEPETÇÝ SOK. NO:13/A
CV LERÝNÝZÝ: [email protected]
adresine yollayabilirsiniz.
TEL:0 364 213 92 69
BAYAN
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Mür. Tel: 0 364 213 10 22
Turan Sofuoðlu izledi
Ç
orum Belediyespor’un pazar günü oynadýðý Sancaktepe Belediyespor maçýný milli takýmlar izleme
departmanýndan Turan Sofuoðlu da izledi.
Maç öncesinde Fenerbahçe ve milli takýmda birlikte forma giydiði ve halen Sancaktepe Belediyespor’u
çalýþtýran Semih Yu vakuran ile görüþen Turan Sofuoðlu maç boyunca iki takým oyuncularýný takip etti. Kesin
olmamakla birlikte Turan Sofuoðlu’nun Çorum Belediyespor’dan Murathan’ýn yaþý ve performansý ile not aldýðý isim olduðu öðrenildi.
SALI 28 OCAK 2014
‘Rehavet maðlubiyeti getirdi’
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü
Sedat Özbað hafta içinde futbolculardaki
konsantrasyon eksiðini görerek gerekli
uyarýlarý yaptýklarýný ancak sahaya bunun
yansýmadýðýný ve sonucunda da on bir
haftalýk yenilmeme serisini Sancaktepe’de
býraktýklarýný söyledi. Ýlk altý haftalýk
periyodun zirveye oynayan takýmlarla maç
yapmalarý nedeniyle büyük önem taþýdýðýný
belirten Özbað ‘Bu dönemde
kaybedeceðimiz puanlar bizi zirveden
uzaklaþýr. Zorlu periyot devam ediyor ve
artýk kaybetme lüksümüz kalmadý
bugünden itibaren gerekli uyarýlarý yaparak
yeni bir seri yakalamak istiyoruz’ dedi.
Teknik Direktör Sedat Özbað maç boyunca futbolcularý maça motive etmeye çalýþtý
zaman zamanda çok sinirlendi ve yaptýðý hareketlerle tepkisini dile getirdi
Hacettepe hazýrlýðý
bugün baþlýyor
Çorum Belediyespor hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Hacettepespor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlýyor. Pazar günü Sancaktepe Belediyespor deplasmanýndan 2-0’lýk maðlubiyetle dönen kýrmýzý siyahlý takým bir
günlük iznin ardýndan yeni haftanýn ilk çalýþmasýný
bugün yapacak.
Kýrmýzý Siyahlý takým bugün saat 13.30’da Nazmi
Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla Hacettepespor
maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayaca.
Ç
orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Sancaktepe
Belediyespor maçý öncesi futbolcularý Afyon’dan
getirdiði tatlý ile elleriyle besledi. Hafta içinde Belediyeler toplantýsý için Afyon’da giden Baþkan Gül, cumartesi günü Sancaktepe Belediyespor maçý için Ýstanbul’a geçti.
Ç
orum Belediyespor
Teknik Direktörü
Sedat Özbað 11 maçlýk
yenilmezlik
süresini
Sancaktepe önünde býraktýklarý için üzgün olduklarýný asýl üzen ise
hafta boyunca futbolcularýn üzerindeki rehaveti
atmalarý için yaptýklarý
çabanýn sonuçsuz kalmasýný görmek olduðunu söyledi.
Özbað, ikinci yarýya farklý galibiyetin ver-
diði moralle Sancaktepe
maçýna hazýrlandýklarýný
ancak hafta içinde futbolcularda rehaveti ve
dikkat daðýnýklýðýný görerek son günlerde bir
çok kez toplantýlar yaparak uyarýlarda bulunduklarýný belirterek ‘Toparlamaya çalýþtýk ve
bunda da baþarýlý olduðumuzu sanýyorduk.
Maç baþladýktan
sonra gördük ki konsantrasyon eksikliði en büyük sýkýntýmýzdý. Bunun
sonucunda da erken golü yedik. Golden hemen
sonra beraberlik golünü
bulduk ancak toparlanamadýðýmýzý devamýnda
gördük. Defalarca uyarmamýza raðmen kanatlardan gereksiz faul yapmayýn uyarýsýna raðmen
yaptýk ve duran toptan
savunmadaki konsantrasyon eksikliði sonucu
yeniden maðlup duruma
düþtük.
Ýlk yarýnýn son bö-
Gül, elleriyle besledi ama..
Burada takýmýn kaldýðý Otel’de futbolcularla yemekte bir araya gelen Baþkan Zeki Gül, Afyon’dan getirdiði özel tatlýyý yemek sonunda futbolculara elleriyle
ikram etti ve onlara güvendiðini bir kez daha yeniledi.
Ertesi gün Belediyespor’un sahada gösterdiði performans ve aldýðý sonuç Baþkan Gül’ün moralini bozdu.
lümünde rakibinde çekilmesiyle hücuma çýktý
ve iyi organize hazýrlanan bir golle soyunma
odasýna berabere girmek
büyük moral oldu. Devre arasýnda yine gerekli
uyarýlarý yaptýk ve toparlanmalarýný istedik.
Maçta en iyi oynadýðýmýz bölüm ikinci yarýnýn ilk dakikalarý oldu.
Bu bölümde iki tane pozisyon bulduk birini deðerlendirsek maçýn gidiþi deðiþebilirdi.
Malesef sonraki
bölümde yine kontrolü
rakibe kaptýrdýk ve önümüzdeki pozisyonda faul yapmayýn uyarýmýza
raðmen yine ayný pozisyonda penaltý ve maðlup
duruma düþtük. Sonraki
bölümde fizik olarak üstünlüðümüz ortaya çýktý.
Rakip oynamaktan çok
yere yatarak zamana oynadý. Ayný anda üç futbolcusuna birden kramp
girdi.
Son bölümdeki þuursuz baskýmýz beraberliði getirmeyince 11 hafta sonra maðlup olarak
sahadan ayrýldýk. Tabiki
üzgünüz ancak yapacak
bir þey yok hemen bu
maçý unutup hafta sonu
oynayacaðýmýz Hacettepespor maçýný düþünmek zorundayýz. Ligde
artýk telafisi olmayan
maçlar oynanýyor bu bilinç içinde hepimizin
hareket etmesi gerekir.
Bundan sonra kaybedilecek puanlar yarýþtan
uzaklaþmak demektir.
Ýlk altý haftalýk bölümde
zirveye oynayan takýmlarla karþýlaþacaðýz bu
bölümde alacaðýmýz puanlar bizi hedefe götürecektir. Bu nedenle takým
olarak hiç bir bahanenin
arkasýna sýðýnmadan toparlanýp kendimize gelmemiz gerekiyor’ dedi.
Yaþar Balaban’a teþekkür ziyareti
Ç
orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve Yönetim
Kurulu üyeleri, Sancaktepe Belediyespor maçýnýn
deplasman masraflarýný karþýlayan Çorumlu iþ adamý
Yaþar Balaban’a teþekkür ziyaretinde bulundular. Pazar
günü oynanan maç öncesinde Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül ve Mali As Baþkan Mustafa Özbayram, Ýdari
As Baþkan Mustafa Ercan ile birlikte TTNET Genel
Müdürü Abdullah Orkun Kaya, ÇESÝAD Yönetim Kurulu üyesi Dr. Serdar Gürsoy, Kadýköy Belediyesi Ýmar
Þefi Hüseyin Akmaz, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Uzmaný Hakan kaya ile birlikte Balaban Mkina’yý
ziyaret ettiler.
Ziyaret sýrasýnda konuþan Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül, Yaþar Balaban’ýn Çorum’dan yetiþip Ýstan-
bul’da büyük firmalar arasýna girmeyi baþaran bir iþadamý olduðunu ve hiç bir zaman Çorum’la baðlarýný koparmadýðýný belirterek ‘Kendisi bugüne kadar Ýstanbul’a gelen tüm Çorum takýmlarýna destek vermiþ.
Bu sezonda kulübümüze destek verdi. Bu deplasman maçýnda da masraflarýný üstlendi. Kendisine þahsým yönetim kurulum ve tüm Çorumlular adýna çok teþekkür ediyorum. Bu destekler Çorumlu olmanýn bir
gereði diye düþünüyorum ve bunun örnek olmasýný diliyorum’ dedi.
Daha sonra Belediyespor Baþkan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Yaþar Balaban da Sancaktepe
Belediyespor maçýnda memleketlerinin takýmýna destek verdiler.
Fatih Bolat býraktýðý
yerden devam ediyor
B
u sezon baþýnda Çorumspor’dan Ayvalýkgücüspor’a
transfer olan ve ilk yarýdaki performansý büyük beðeni toplayan Fatih Bolat ikinci yarýyada kaldýðý yerden
devam ediyor.
Ligin ilk yarýsýný dokuz golle kapatan Fatih Bolat,
Ayvalýkgücüspor’un ikinci yarýnýn ilk haftasýnda evinde
oynadýðý maçta Kocaelispor önünde 4-1 galip elen takýmýnýn iki golüne imza atan isim oldu. 10. dakikada ayak
ve 47. dakikada kafa ile iki gol atan Fatih Bolat takýmýnýn galibiyetinde büyük pay sahibi olmaya devam etti.
Baþarýlý performansýný ikinci yarýnýn ilk maçýnda da sürdüren Fatih Bolat grubundaki gol krallýðýnda ikinci sýraya yükseldi.
11 golle grupta 14 golü bulunan Keçiörengücü takýmýndan Yýldýray Koçal’ýn ardýndan ikinci sýrada bulunan Fatih Bolat baþarýlý performansý ile hem takýmýnda
hemde futbol piyasasýnda kendisine çok iyi bir yer edindi.
Çorum kýymetini bilmedi, okulu Ankara þampiyonu oldu
Merdan Özkeçeli’nin
gurur veren baþarýsý
Ankara’da görev yaptýðý okulun küçük kýz voleybol
takýmýný 1.5 yýl içinde Ankara Þampiyonu yapan
Merden Özkeçeli Çorum’un gururu oldu.
Ç
orum sporuna deðiþik
branþlarda beden eðitimi
öðretmeni, antrenör ve hakem
olarak hizmet eden emekli olduktan sonra Çorum’a hizmet
etmek isteyen ancak gereken
ilgiyi göremediði için Ankara’ya giden Merdan Özkeçeli
okul voleybol takýmýný Ankara þampiyonu yaptý.
Ankara’da göreve baþladýðý Eryaman Þehit A. Kadir
Yüzbaþýoðlu Ortaokulu küçük kýz takýmýnda 1.5 yýldýr
yaptýðý çalýþma sonunda Ankara þampiyonluðana taþýdý.
Özkeçeli’nin bu baþarýsý spor
kamuoyunda büyük alkýþ aldý.
Bireysel hatalar yýktý
Yalnýz býrakmadýlar
Ç
orum Belediyespor’u Sancaktepe Belediyespor
maçýnda 300 kadar Çorumlu yalnýz býrakmadý.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Ýstanbul Sancaktepe Hakan
Þükür Stadý’nda oynadýðý maç için Çorum’dan giden
az sayýda taraftar ile birlikte Ýstanbul’da oturan çok sa-
yýda Çorumlu memleketlerinin takýmýný yalnýz býrakmadý. Maç boyunca takýmlarýna büyük destek veren taraftarlar maçtan sonra alýnan maðlubiyete raðmen futbolcularý tribüne çaðýrarak moralli þekilde soyunma
odasýna gönderdiler.
Çorumspor,
Kastamonuspor
deplasmanýnda rakibi
önünde girdiði net 4-5
pozisyondan
yararlanamazken
bireysel hatalar
sonucunda kalesinde
gördüðü iki golle
sahadan 2-0 maðlup
ayrýlarak haftayý
puansýz kapattý.
Haberi ve
fotoðraflarý
18. sayfamýzda
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
44
File Size
15 057 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content