close

Enter

Log in using OpenID

Derse Giriş Sunusu - Geomatik Mühendisliği Bölümü

embedDownload
ARAZİ YÖNETİMİ
TANIŞMA – TANIM ve KAVRAMLAR
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
BEÜ ZONGULDAK MYO MİMARLIK VE ŞEHİR PL. BÖL.
HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI
ZHK 235 ARAZİ YÖNETİMİ DERSİ NOTLARI
2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi
http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ

Aycan Murat MARANGOZ
 Yrd. Doç. Dr.
 Mühendislik
Fakültesi Geomatik Müh.
Fotogrametri Anabilim Dalı
 0.372.2574010 – 1417
 [email protected]
 http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz

Bölümü,
Öğrenci Görüşme Saatleri: Cuma 13:00 – 15:30
Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
2
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ (OFİS)

Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ

Mühendislik Fakültesi Geomatik Müh. Bölümü Sınıflar Girişi
Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
3
DERSİ ALAN DİĞER BÖLÜMLER


MYO’lardaki ilgili programlar
Geomatik Mühendisliği Bölümü (Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği Bölümü veya Harita/Kadastro Mühendisliği Bölümü)
(~ İmar Uygulamaları, Kamu Ölçmeleri vb.)
Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
4
DERSİN BAŞARI KRİTERLERİ

Derse Devam: %70


Vize Sayısı: 1 (Yıliçi Başarı Notuna Katkısı: %50)
Konu Sunumu: 1 (Yıliçi Başarı Notuna Katkısı: %50)

Yıliçi Başarı Notu: [Vize (%50) + (Konu Sunumu (%50)]

Başarı Notu: Yıliçi Başarı Notu %40 + Final Sınavı
Notu %60
Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
5
ARAZİ YÖNETİMİ – AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: İmar planı uygulamaları yapmak.
İçeriği: İmar mevzuatı, İmarla ilgili tanımlar, İsteğe bağlı
imar uygulamaları, Zorunlu imar uygulamaları, İmar
yasası mevzuatı, arsa ve arazi düzenlemesi, Islah imar
mevzuatı uygulaması, Kıyı mevzuatı uygulamaları,
Lisanslı harita büroları ve TUS uygulamaları.
Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
6
ARAZİ YÖNETİMİ –
ÖĞRENME ÇIKTILARI
İmar yasası mevzuatını öğrenmek ve uygulamak,
 Arsa ve arazi düzenlemesi yapmak,
 Islah imar mevzuatını öğrenmek ve uygulamak,
 Arazi toplulaştırma uygulamaları yapmak,
 Kıyı mevzuatını uygulamak,
 Lisanslı ölçme bürolarındaki uygulamaları yapmak,
 TUS uygulamalarını yapabilmek.

Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
7
ARAZİ YÖNETİMİ DERSİNİN İÇERİĞİ
İmar mevzuatı
 İmarla ilgili tanımlar
 İsteğe bağlı imar uygulamaları
 Zorunlu imar uygulamaları
 İmar yasası mevzuatı, arsa ve arazi düzenlemesi
 Islah imar mevzuatı uygulaması
 Arazi toplulaştırma uygulaması
 Kıyı mevzuatı uygulamaları
 Lisanslı harita büroları ve TUS uygulamaları

Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
8
ÖNERİLER

3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri
incelemek.

İnternetten yeni gelişmeleri takip etmek.

Resmi ve özel kurumlardan ders konuları hakkında
bilgi edinmek.
Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
9
DERSİN KAYNAKLARI

BEUN EOBS, ZHK235 Arazi Yönetimi Ders Bilgileri,
http://eobs.beun.edu.tr/Ders/DersGenel/6735?progKod=54109

Arazi Yönetimi Ders Notları, Yrd. Doç. Dr. K. Sedar GÖRMÜŞ, BEÜ
Erkan, H., Seylam, S., G.,Yaşayan,A.: Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü, HKMO
Yayını, Ankara, 2013.
Yıldız, F., İmar Bilgisi Planlama-Uygulama- Mevzuat, Nobel Yayınları, 8. Baskı,
Ankara, 2012.
3194 sayılı imar kanunu
18. madde uygulama yönetmeliği,
Resmi ve özel kurum kaynakları






İnternet Kaynakları
 Sunular
 Kaynak kitaplara ek elektronik belgeler
 Ödevler
 Duyurular
Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
10
GELECEK HAFTA: Arazi Yönetimi Dersine Giriş,
Tanım ve Kavramlar (Sunu1)

Tanımlar





Arazi, Mülkiyet, Mülkiyet Çeşitleri, Arsa, Tapu, Tapu Sicili,
Kadastro, Arazi Kullanımı, Arazi Yönetimi, İmar, İmar Planları,
İmar Mevzuatları, Hukuk ve Hak, Mülkiyet Hakkı, Arazi
Kaynakları – Birimleri –Karakteristikleri – Nitelikleri vb.
kavramlar)
Anayasa maddeleri dışında, mesleki olarak uymamız gereken
kanunlar (İmar, Kadastro, Kıyı, Gecekondu, İmar affı, Kat
mülkiyeti vb. Kanunlar)
Neden Arazi Yönetimi? Arazi Yönetiminin Amacı
Arazi Yönetiminin Araçları
Dünyada ve Türkiye’de Arazi Kullanımı Yönetimi
Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
11
GELECEK HAFTA: Türkiye’de Yönetim Kavramı ve
İmarla İlişkisi (Sunu2)








3194 sayılı İmar Yasası
 Merkezi idare, Mahalli idare ve bu kurumlardaki birimlertanımları
Ülkemizdeki Mahalli İdareler ve Planlar Üzerindeki Yetkileri
İl Özel İdareleri Tanım ve Görevleri
İl Genel Meclisi Tanım ve Görevleri
Belediye Tanım ve Görevleri
3194 sayılı İmar Yasasının İncelenmesi, İmar ile ilgili tanımlar
(İlgili maddeler – Örneğin Madde 13
Yerleşik ve Gelişme Alanı, Madde 14 - Kent bölgeleri tanımları ve
alan kullanış şartları
Sosyal ve kültürel altyapı alanları, Madde 15 - Parsellere ait
tanımlar, Madde 16 - Yapı düzenine ait tanımlar
Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
12
GELECEK HAFTA: İmar Planları (Parselasyon
Haritaları) Yapım, Kontrol Ve Tescil (1994/5 Nolu Genelge)
(Sunu3)
Tanım
 Yapım Yöntemi
 İstenilen Belgeler
 Kontrol
 İzlenecek Yol
 Tescil
 İmarla ilgili notlar






Büyük şehirde imar planının hazırlanması ve yetkisi
Okul, cami ve karakol tescili
Organize sanayi bölgesi ve mevzi imar planı
SİT ve imar
Plan iptali
Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
13
GELECEK HAFTA: İmar Planı Uygulama Yöntemleri –
Kamulaştırma (Sunu4)
Kamulaştırmanın Tanımı
 Kamulaştırmanın Öğeleri
 Kamulaştırmaya Yetkili Kurumlar
 Kamulaştırmada Yapılacak İşlemler
 İmar Mevzuatı Uygulanan Veya Özel Parselasyon
Yapılan Yerler
 Kamulaştırmanın Sonuçları

Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
14
GELECEK HAFTA: İmar Planı Uygulama Yöntemleri –
İsteğe bağlı imar uygulamaları (Sunu5)
Tarımsal ve Bölüşme Amaçlı Uygulamalar (Arazi Toplulaştırılması
Konusunda anlatılacak)
 İmar Parselini Oluşturma Amaçlı Uygulamalar













Parsel ve parselasyon ile ilgili tanımlar
Yola Terk
Yoldan İhdas
Ayırma (İfraz)
İfrazın Çeşitleri (Basit Ayırma, Parselasyon Niteliğindeki Ayırma)
Birleştirme (Tevhit)
Yapı adalarının biçimlendirilmesi – Giriş
Parsel büyüklüklerinin imar yönetmeliğince saptanan boyutları
Adanın tüm biçimi ve boyutu
Yapı düzeni, inşaat yaklaşma sınırı ve bahçe uzaklıkları
Yapı yüksekliği ve derinliği
Taban Alanı, Taban Alani Katsayısı (TAKS), Katlar Alanı Katsayısı (KAKS)
Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
15
GELECEK HAFTA: Arazi ve Arsa Düzenlemesinin
Genel İlkeleri (Sunu6)










Genel Tanımlar (Düzenleme sahası, sınırı Özet cetveli, Düzenleme ortaklık payı
(DOP), Düzenleme ortaklık payı oranı (DOPO), Dağıtım cetveli, Tahsis cetveli,
Umumi hizmetlere ayrılan miktar, Parsel numarası, Parselasyon planı, Krokiler
vb.)
Düzenleme sahasının tespit esasları
 Madde metnine göre düzenleme sahası
 Düzenleme sahası tespiti ile ilgili TAU genelgesi
 Düzenleme Sahası ile İlgili Ek Bilgiler
 Bedeli karşılığı uygulama
Düzenleme sınırının geçirilmesi
Düzenleme sırasında korunacak yapılar
Toplu inşaatlarda imar düzeni
İmar parsellerinin oluşturulması ve dağıtımındaki esaslar
Düzenleme ortaklık payı oranına ait esaslar
Kamu tesisleri arasında tahsis
Uygulama masraflarının tahsili
Hisseli arsa ve arazi satışlarının kısıtlanması
Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
16
GELECEK HAFTA: Arazi Toplulaştırması (Sunu7)










GENEL TANIMLAR
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA İZLENECEK YOL
Toplulaştırma Planının Hazırlanması
 Yol ve Su Ağının Planlanması
 Yeni parselasyonun yapılması
Toplulaştırma Planının Gerçekleştirilmesi
Toplulaştırma Planının Uygulanması
Kamusal Tesislerle Parsellerin Aplikasyon ve Rölevesi
Yeni Parsel Alanlarının Hesaplanması
Karşılaşılan Problemler
Arazi Parçalığının Zararları
Arazi Toplulaştırmasının Faydaları
Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
17
GELECEK HAFTA: İmar Uygulamalarında Yapı
Denetimi ve Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) (Sunu8)
Giriş, Yapı ve Yapı Denetimi Kavramı, İlgili Kanunlar
 Yapı Denetiminin Önemi ve Kapsamı
 Türkiye’de Yapı Denetimi
 Yapı Denetim Kuruluşları ve Görevleri
 Yapı Denetimi Uygulamaları ve Yönetmeliği
 Harita Uygulama Sorumluluğu (Teknik Uygulama
Sorumluluğu - TUS)

Arazi Yönetimi Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
18
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
525 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content