close

Enter

Log in using OpenID

CV - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

embedDownload
Doç.Dr. Selçuk Burak HaĢıloğlu
KĠġĠSEL BĠLGĠLER
Unvan, Adı Soyadı_ Doç.Dr. Selçuk Burak HaĢıloğlu
Cinsiyet_ Erkek
Çalışma Alanları_ Pazarlama Yönetimi
Yönetim BiliĢim Sistemleri ve Karar Bilimleri
Kantitatif ve Kalitatif AraĢtırma Yöntemleri
Proje GeliĢtirme ve Proje Döngüsü Yönetimi
E-Ticaret, E-Pazarlama ve Hizmet-Turizm Pazarlaması
Teknolojik Ürün Pazarı ve Ġnovasyon
İş Adresi_ Pamukkale Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Yönetim BiliĢim Sis. Karar Bilimleri ABD
Kınıklı Kampüsü, 20070 Denizli – TÜRKĠYE
Tel.: +0090 258 2952705 GSM:+0090 532 6846458
[email protected]
[email protected]
Doğum Tarihi_ 05.05.1971
Doğum Yeri_ Erzurum – TÜRKĠYE
Uyruğu_ TC
Askerlik_ 35/E, 2/116 J.ErEğt.Tb. 781. K.lığı Çanakkale, Ağustos 2000
Aile_ Evli, iki çocuk babası
EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ
Post-Doktora_ 2008-2009
(MIS- Yönetim Bilişim Sistemleri) University of Reading
Informatics Research Center, Business School
Semiotics
Raeding – UK
Doktora_ 2000-2006
(Elektronik Posta ile Pazarlama-) Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Genel ĠĢletme ABD
Ankara – TURKĠYE
Yüksek Lisans_ 1996-1998
(Elektronik Ticaret) Pamukkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Genel ĠĢletme ABD
Denizli – TÜRKĠYE
Lisans_ 1988-1993
(Matematik) Atatürk Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Erzurum – TÜRKĠYE
CV: S.B.Haşıloğlu 1/18
GÖREVLER
Akademik Görevler
2013- devam ediyor
Doç.Dr_
(YBS Karar Bilimleri ABD)
Pamukkale Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Yönetim BiliĢim Sistemleri Bölümü, Karar Bilimleri ABD
Denizli – TÜRKĠYE
2011- 2013
Doç.Dr_
(Ür.Yönetimi ve Pazarlama ABD)
Pamukkale Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ĠĢletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD
Denizli – TÜRKĠYE
Misafir Öğretim Üyesi_ 2008- 2009
(Semiotics Enterprise Design
Informatics Research Center, Business School
for Internet Marketing)
University of Reading,
Reading – UK
Yardımcı Doçent Dr_ 2007- 2011
(Ür.Yönetimi ve Pazarlama ABD)
Pamukkale Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ĠĢletme Bölümü, Üretim Yön. ve Pazarlama ABD
Denizli – TÜRKĠYE
Öğretim Görevlisi_
2002- 2007
(Matematik, Pazarlama Araştırma Pamukkale Üniversitesi
Yöntemleri, Elektronik Ticaret, Genel
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
İşletme, Bilgisayar Bilimleri Dersleri)
ĠĢletme Bölümü, Üretim Yön. ve Pazarlama ABD
Denizli – TÜRKĠYE
Araştırma Görevlisi_ 2000-2002
(Pazarlama ABD) Gazi Üniversitesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Ankara – TÜRKĠYE
Araştırma Görevlisi_ 1999-2000
(Pazarlama ABD) Pamukkale Üniversitesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ĠĢletme Bölümü, Üretim Yön. ve Pazarlama ABD
Denizli – TÜRKĠYE
Öğretim Görevlisi _ 1995-1999
(Tekstil ve Turizm Prog. Mat &IT.) Pamukkale Üniversitesi
Denizli Meslek Yüksekokulu
Denizli – TÜRKĠYE
CV: S.B.Haşıloğlu 2/18
Bilgisayar Uzmanı_ 1994-1995
Dumlupinar Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Merkezi
Kütahya – TÜRKĠYE
Yurt DıĢı Görevler
Akademik Ziyaretçi Ders Verme_
(Internet Marketing)
1-5 Nisan 2014
Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati,
Galati, ROMANIA
Akademik Ziyaretçi Ders Verme _
(Internet Marketing)
30 Eylül- 6 Ekim 2013
Radom Academy of Economics
Radom - POLAND
Akademik Ziyaretçi Ders Verme _
(Internet Marketing)
23-25 Mayıs 2012
Universitatea Petrol-Gaze Din Ploiest,
Bd.Bucuresti, Ploiesti, ROMANIA
Misafir Öğretim Üyesi_ 2008- 2009 (bir yıl)
(Semiotics Enterprise Design
Informatics Research Center, Business School
for Internet Marketing)
University of Reading,
Reading – UK
Akademik Ziyaretçi Ders Verme _
(Internet Marketing)
23-26 Ekim 2008
LLP/Erasmus Teachıng Staff Exchange Program
Worms University of Applied Sciences
Worms - GERMANY
Ġdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanlığı_
26.12.2013- devam ediyor
Yönetim BiliĢim Sistemleri Bölümü Karar Bilimleri ABD
Pamukkale Üniversitesi
Denizli – TÜRKĠYE
Bölüm Başkanlığı_
17.12.2013- devam ediyor
Yönetim BiliĢim Sistemleri Bölüm BaĢkanı
Pamukkale Üniversitesi
Denizli – TÜRKĠYE
Danışma Kurulu Üyeliği_
15.08.2013-devam ediyor
Üniversite Sanayi ĠĢbirliği ArĢ. Merkezi DanıĢma Kurulu Üyesi
Pamukkale Üniversitesi
Denizli – TÜRKĠYE
İletişim Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyeliği_
06.11.2013-devam ediyor
Pamukkale Üniversitesi
ĠletiĢim Fakültesi
Denizli – TÜRKĠYE
CV: S.B.Haşıloğlu 3/18
T.S.F. Yönetim Kurulu Üyeliği_
05.11.2012-devam ediyor
Türkiye Satranç Federasyonu
Ankara - TÜRKĠYE
Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yönetim Kurulu Üyeliği_
20.06.2012-devam ediyor
Pamukkale Üniversitesi
Stratejik AraĢtırma GeliĢtirme ve Entegrasyon AraĢtırma ve
Uygulama Merkezi - AraĢ.ve Uyg.Mrkz.
Denizli – TÜRKĠYE
İİBF Yönetim Kurulu Üyeliği_ 01.11.2011-devam ediyor
(Doçent Temsilcisi)
Pamukkale Üniversitesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Denizli – TÜRKĠYE
İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği_ 01.11.2011-devam ediyor
(Doçent Temsilcisi)
Pamukkale Üniversitesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Denizli – TÜRKĠYE
Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği_
15.04.2011- devam ediyor
Pamukkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Denizli – TÜRKĠYE
İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği_ 31.07.2010-08.04.2011
(Yardımcı Doçent Temsilcisi)
Pamukkale Üniversitesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Denizli – TÜRKĠYE
Bölüm Bşk.Yrd._
25 Mayıs 2010 – devam ediyor
Pamukkale Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ĠĢletme Bölümü, Bölüm BaĢkan Yardımcısı
Denizli – TÜRKĠYE
Koordinatör_ 2001- 2008
(Projeler Koordinatörü)
Pamukkale Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Proje Merkezi Koordinatörü
Denizli – TÜRKĠYE
Müdür Yardımcısı_
1996-1999
Pamukkale Üniversitesi
Denizli Meslek Yüksekokulu
Denizli – TÜRKĠYE
CV: S.B.Haşıloğlu 4/18
Editörlükler/Komiteler
Editör_
Editör Yardımcısı_
Editorial Board_
Reviewer Committee_
Editorial Board_
Bölüm Editörü_
Genel Yayın Yönetmeni, Editör_
Yürütme Kurulu Başkanı_
2014-devam ediyor
Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies
Denizli, Türkiye
2014-devam ediyor
Pamukkale ĠĢletme ve BiliĢim Yönetimi Dergisi
Denizli, Türkiye
2008- devam ediyor
IJBM- International Journal of Business and Management
Indexed: AMICUS, APAIS, DOAJ, EBSCOhost, ProQuest
Toronto, Canada
2009-devam ediyor
The Electronic Journal of Business Research Methods
Indexed: Ulrich directory, EBSCO database, Cabell, CiteseerX
Reading, UK
2010-devam ediyor
Pamukkale Journal of Sport Sciences
Indexed: EBSCOHost - DOAJ
Denizli, Türkiye
2008-devam ediyor
PAU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Denizli, Türkiye
2010-devam ediyor
Ġnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi
Indexed: EBSCOHost – DOAJ - Cabell's Directory
Denizli, Türkiye
2011 ve 2013 yılları
E-Pazarlama ÇalıĢtayı
Pamukkale Üniversitesi ĠĠBF
Denizli, Türkiye
Verilen Dersler
Lisans_
Yüksek Lisans_
Doktora_
E-Ticaret
Ġnternet’te Pazarlama
Pazarlama AraĢtırmaları
Pazarlama Ġlkeleri ve Pazarlama Yönetimi
Hizmet Pazarlaması
Tüketici DavranıĢları
Bilgi Teknolojileri
Proje yönetimi
Ġnternet’te Pazarlama
Pazarlama AraĢtırmaları
Uluslararası Pazarlama
Karar Analizi
Kantitatif Karar Verme Teknikleri
Nitel AraĢtırma Yöntemleri
E-ĠĢletmecilik Stratejileri
CV: S.B.Haşıloğlu 5/18
SEKTÖREL
DanıĢmanlıklar
Stratejik Yönetim Danışmanlığı/ 2009-devam ediyor
Genel Müdür_ Netrevart BiliĢim Ar-Ge DanıĢmanlık Ltd.ġti.
Pamukkale Teknokenti
Kınıklı Denizli
İnternet e-Devlet Stratejileri SIBIYO
Danışmanlığı_ www.duyarlıtoplum.com
Proje Hakemlik / Değerlendiricilikler
(TÜBĠTAK, Kalkınma Ajansları, Teknokentler, Üniversiteler..)
Değerlendirme Komitesi Üyeliği_ 10-14 Haziran 2013
DĠKA-Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin
2013 Yılı Mali Destek Programı
TUBITAK Panel-Hakemlik_ 04 Haziran 2013
TÜBĠTAK 2013 Yılı I. Dönem Destekleme Programı, Ankara
SOBAG Pazarlama Paneli
Dış Panel-Hakemlik 26 Mayıs 2013
TÜBĠTAK BIDEB 2013 Yılı I. Dönem Destekleme Programı
BIDEB-2223
Değerlendirme Komitesi Üyeliği_ 15-18 Nisan 2013
OKA-Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun
2013/SOSYAL Mali Destek Programı
Değerlendirme Komitesi Üyeliği_ 17-21 Ekim 2011
DĠKA-Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin
2011 Yılı Mali Destek Programı
Proje Hakemlik_
Kasım 2011
Pamukkale Üniversitesi BAP
Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilimsel AraĢtırma Tez Proje
Değerlendirmeleri
Proje Hakemlik_
Mayıs 2011
TÜBĠTAK - SOBAG
Sosyal ve BeĢeri Bilimler AraĢtırma Destek Grubu
2010 Yılı Hızlı Destek Programı
CV: S.B.Haşıloğlu 6/18
Bağımsız Değerlendiricilik_
Nisan 2011
ĠSTKA Ġstanbul Kalkınma Ajansı
2010 Yılı Mali Destek Programı
Bağımsız Değerlendiricilik_
ġubat 2011
BEBKA Bursa EskiĢehir Bilecik Kalkınma Ajansı
2010 Yılı Mali Destek Programı
Firma Proje Değerlendiricilik_
Proje Hakemlik_
2010
Pamukkale Teknokent
Teknokent Firma BaĢvurusu Değerlendiriciliği
2009
TÜBĠTAK
ANCS ĠĢbirliği Programı
BAġARILAR
Ödül ve Burslar
E-Türkiye Ödülleri Yarışması _ TÜSĠAD ve TBV tarafından organize edilen 8. e Türkiye (eTR)
Ödülleri, 20 Aralık 2010 Pazartesi günü, Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) BaĢkanı Mehmet Ali ġahin'in himayesinde
TBMM'de gerçekleĢti.
DTM Bilim Ödülü Birinciliği_ T.C. BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, 2008 Yılı DıĢ Ticaret
Bilim Ödülü Birinciliği, “Türkiye MenĢeli Tekstil Mamulleri Ġmajının
Bulanık Mantık ile Değerlendirilmesi ve Denizli Tekstil Sanayisine
Yönelik bir Uygulama”, 13 Ekim 2008, Ankara Sheraton Otel,
7000YTL.
TUBITAK Post Doktora Bursu_ TUBITAK-BIDEB_Yurt DıĢı Doktora Sonrası AraĢtırma Burs
Programı-2219, Informatics Research Center, Business School,
University of Reading, Mart 2008 – Mart 2009, 20400 USD
PAÜ. Akademik Başarı Ödülü_ Pamukkale Üniversitesi 2007-2008 Öğretim Yılı Akademik BaĢarı
Ödül Töreni, “Elektronik Posta ile Pazarlama Modellerinin
GeliĢtirilmesi”, TUBITAK-107K528’nolu proje, 29 ġubat 2008
KAM Makale Yarışması_ Ahmet Bardakcı, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2008) “Buldan
Dokumacılık ĠĢletmerlerinde Güç Birliği: Ortak Marka–
Perakendecilik” Kent AraĢtırmaları Merkezi, Kent Esnaf ve
Zanaatkârlarının Ekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri Makale
YarıĢması, 9 Ocak 2008, Ikincilik Ödülü, 1500 YTL
CV: S.B.Haşıloğlu 7/18
Davetli KonuĢmacı / Paneller
Panel Konuşmacısı_ “Denizli Tekstili Ġmajı ve Geleceği”, III. Teknoloji ve Ar-Ge Günleri
"BÖLGESEL KALKINMA, Pamukkale Üniversitesi, ĠĠBF Konferans
Salonu, 5 Mayıs 2011
Panel Konuşmacısı_ “Web ve e-posta üzerinden pazarlama”, E-pazarlama ÇalıĢtayı,
Pamukkale Üniversitesi, ĠĠBF Konferans Salonu, 10 Haziran 2011
Konuşmacı_ “Web ve e-posta üzerinden pazarlama”, E-pazarlama ÇalıĢtayı,
Pamukkale Üniversitesi, ĠĠBF Konferans Salonu, 10 Haziran 2011
Davetli Konuşmacı_ “Algılanan Ġmaj Değerlendirmelerinde Bulanık AHP-TOPSĠS
Yönteminin Kullanımı”, Pazarlama AraĢtırmalarında Alternatif Nicel
Yöntemler Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik
Fakültesi, Tınaztepe YerleĢkesi, Ġzmir, 15-16 Nisan 2011
Projeler / Destekler
Araştırmacı_ “Denizli Tekstil Sanayi Envanterinin Belirlenmesi” GEKA-2011
Doğrudan Faaliyet Desteği, 2012
Danışman_ “Güney Egeli KOBĠ’ler Ġnovasyon Yolunda”, GEKA- Ajansının
Ġktisadi Kalkınma Mali Destek Programı, 2011-2012
KOSGEB Endüstriyel Uygulama Desteği- Doç.Dr. Selçuk Burak HaĢıloğlu, “Duyarlı Toplum & Sibiyo sisteminin
geliĢtirilmesi ve pazara sunulması”, 2011-2013
Teknogirişim Sermayesi Desteği_ “Ġnternet’te pazarlama yazılım ve modellerinin oluĢturulması ve pazara
sunulması”, 0094.TGSD.2009, 2009-2010
Proje Yürütücüsü_ Doç.Dr. Selçuk Burak HaĢıloğlu, “Elektronik Posta ile Pazarlama
Modellerinin GeliĢtirilmesi”, TUBITAK, Proje No: 107K528, 20082011
Yardımcı Araştırmacı_ Prof.Dr.Ġnan Özer, “Denizli Ġl Merkezi Suç Haritası ve Suç Analizi”,
Sosyal Bilimler Koordinatörü TUBITAK, EGM, Proje No:105G090, 2006- 2009
Yardımcı Araştırmacı_ Doç.Dr.M. Ensar YeĢilyurt, “Ġmalat Sanayi, Madencilik ve
TaĢocakçılığı ve Enerji Gaz ve Su Sektörlerine Ait ISIC Revize 2Revize 3 Veri Sınıflandırma Sistemlerine ĠliĢkin DönüĢüm Oranlarının
Hesaplanması”, TUBĠTAK, Proje No: 106K052, 2006-2007
Ortak Proje Yürütücülüğü_ Prof.Dr.Ġrfan Süer, Öğr.Gör. Selçuk Burak HaĢıloğlu, “Elektronik Posta
ile Pazarlama Stratejileri”, Pamukkale Üniversitesi BAP Birimi,
NO:2006-ĠĠBF-001, 2005- 2006
Ortak Proje Yürütücülüğü_ Prof.Dr.Ġnan Özer, Öğr.Gör. Selçuk Burak HaĢıloğlu, “Denizli Sanal
Ticaret Noktası AraĢtırması”, Pamukkale Üniversitesi BAP Birimi,
2002- 2005
Yardımcı Araştırmacı_ Prof.Dr. Hasan Kazdağlı, “Denizli, Afyon, UĢak ve Muğla Ġlleri Doğal
Uşak İli Koordinasyonu Gaz Potansiyeli AraĢtırması”, Pamukkale Üniversitesi, ODTÜ ve
BOTAġ, 2002-2003
Yardımcı Araştırmacı_ Prof.Dr. Hasan Kazdağlı, “Denizli Sanayi Envanteri AraĢtırması”,
KOSGEB, DĠE ve Denizli Sanayi Odası, 2001- 2003
Yardımcı Araştırmacı_ Prof.Dr. Arif AkĢit, “Denizli Tekstil ve Turizm Sektöründe Bilgisayar
Sistemlerinin Kullanımı ve YaygınlaĢtırılması”, PAÜ BAP ve DPT,
No:1996 DMYO-02, 1996
CV: S.B.Haşıloğlu 8/18
Editörlükler/Komiteler
Editör_
Editör Yardımcısı_
Editorial Board_
Reviewer Committee_
Editorial Board_
Bölüm Editörü_
Genel Yayın Yönetmeni, Editör_
Yürütme Kurulu Başkanı_
2014-devam ediyor
Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies
Denizli, Türkiye
2014-devam ediyor
Pamukkale ĠĢletme ve BiliĢim Yönetimi Dergisi
Denizli, Türkiye
2008- devam ediyor
IJBM- International Journal of Business and Management
Indexed: AMICUS, APAIS, DOAJ, EBSCOhost, ProQuest
Toronto, Canada
2009-devam ediyor
The Electronic Journal of Business Research Methods
Indexed: Ulrich directory, EBSCO database, Cabell, CiteseerX
Reading, UK
2010-devam ediyor
Pamukkale Journal of Sport Sciences
Indexed: EBSCOHost - DOAJ
Denizli, Türkiye
2008-devam ediyor
PAU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Denizli, Türkiye
2010-devam ediyor
Ġnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi
Indexed: EBSCOHost – DOAJ - Cabell's Directory
Denizli, Türkiye
2011 ve 2013 yılları
E-Pazarlama ÇalıĢtayı
Pamukkale Üniversitesi ĠĠBF
Denizli, Türkiye
Verilen Dersler
Lisans_
Yüksek Lisans_
Doktora_
E-Ticaret
Ġnternet’te Pazarlama
Pazarlama AraĢtırmaları
Pazarlama Ġlkeleri ve Pazarlama Yönetimi
Hizmet Pazarlaması
Tüketici DavranıĢları
Bilgi Teknolojileri
Proje yönetimi
Ġnternet’te Pazarlama
Pazarlama AraĢtırmaları
Uluslararası Pazarlama
Karar Analizi
Kantitatif Karar Verme Teknikleri
Nitel AraĢtırma Yöntemleri
E-ĠĢletmecilik Stratejileri
CV: S.B.Haşıloğlu 9/18
SeçilmiĢ Seminerler
Ar-Ge, İnovasyon ve Proje Eğitimi Aydın Ticaret Odası & GEKA, 9 Aralık 2011
Seminerleri_
Muğla Ticaret Odası & GEKA, 16 Aralık 2011
GEKOBĠ Projesi
Denizli Ticaret Odası & GEKA, 23 Aralık 2011
TTGV & EGEV E-ticaret Bilinci Balıkesir Sanayi Odası, 3-6 Ekim 2002, Balıkesir, 18 saat
Yaygınlaştırma Seminerleri_
UĢak Ticaret ve Sanayi Odası, 15-22 Haziran 2002, UĢak, 18 saat
E-business Stratejileri
Aydın Ticaret ve Sanayi Odası, 8-13 Temmuz 2002, UĢak, 18 saat
Pamukkale Üniversitesi ĠĠBF, 28 Nisan- 6 Mayıs 2002, Denizli, 22 saat
Bilişim 2000 Türkiye BilişimVakfi
Seminerleri _
Denizli Ticaret Odası
İnternet Kullanımı Semineri_
“Sanal ĠĢletmecilik Stratejileri”, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı,
Sultan I Salonu, 6-9 Eylül 2000, Harbiye-Ġstanbul
“Ġnternet Kullanımı ve Elektronik Ticaret”, Denizli Ticaret Odası, ġubat
2000, Denizli, 18 saat
DETKİB E-Ticaret Semineri_ “Elektronik Ticaret”, Denizli Organize Sanayi Böl.Müd., Ekim 1999
AKADEMĠK ÇALIġMALAR
Kitaplar_
6 TURAN, Yıldıray, Selçuk Burak HaĢıloğlu, vd. (2012) Denizli Tekstil
Sanayi Envanteri, GEKA- DSO-DTO-DENIB-DETGĠS, Bilal Ofset,
Denizli.
5 HAġILOGLU, Selçuk Burak, Mete Sezgin (2009) Japon ĠĢletmeciliği
ve Japonya Pazarına Yönelik Bir Uygulama, Çizgi Kitabevi, Konya.
4 YÜCEL, F., Bardakcı, A., HaĢıloğlu S.B., Karagöz, M. ve Çiftçi, H.
(2008) Kent Esnaf ve Zanaatkarlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri,
(KAM- ISBN-9944936243)’nın içinde: Bardakcı, A. ve HaĢıloğlu S.B.
“Buldan Dokumacılık ĠĢletmerlerinde Güç Birliği: Ortak Marka–
Perakendecilik”, Ġstanbul: Kam Yayınları.
3 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (2007) Elektronik Posta ile Pazarlama,
Beta Basım Aġ., Ġstanbul
2 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (2005) Denizli Ġmalat Sanayisinde Bilgi
Teknolojilerine Dayalı Üretim ve Pazarlama, Denizli Sanayi Odası
Denizli Ġmalat Sanayi Envanteri Serisi-12, Mart 2005, Denizli
1 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (1999) Elektronik Ticaret ve Stratejileri,
Türkmen Kitabevi, No:143, Ġstanbul
Uluslararası Makaleler
Hakemli Dergiler_
6 HASILOGLU, Selcuk Burak (2012) “Evaluation of Turkish origin
textile products image with fuzzy logic”, Tekstil ve Konfeksiyon,
Vol.22(3), 169-176
5 HASILOGLU, Selcuk Burak (2009) “Evaluation of the product with
cognitive mapping method, one of the elements of internet marketing
mix”, Journal of Applied Sciences, Vol.9(14), 2606-2612.
CV: S.B.Haşıloğlu 10/18
4 ZERENLER, Muammer, Mete Sezgin, Selcuk Burak Hasiloglu (2009)
“Strategic Utilization of IT for Corporate Crisis Management: The
Empirical Study on Textile and Automotive Suppliers Sectors",
International Journal of Business and Management, Vol.4(1), 3-8.
3 ZERENLER, Muammer, Selcuk Burak Hasiloglu, Mete Sezgin (2008)
“Intellectual Capital and Innovation Performance: Empirical Evidence
in the Turkish Automotive Supplier”, Journal of Technology
Management & Innovation, Vol.3(4), 31-40.
2 HASILOGLU, Selcuk Burak, Recai Cinar (2008) “Evaluating Direct
Marketing Practices on the Internet via the Fuzzy Cognitive Mapping
Method”, International Journal of Business and Management,
Vol.3(12), 31-38.
1 KARAMAN, Abdullah, Sabahat Bayrak Kok, Selcuk Burak
Hasiloglu, Mario Rivera (2008) “Vision, Creativity, Strategic
Innovation, and Transformational Leadership”, Problems &
Perspectives in Management, Vol.6(2), 104-109.
Ulusal Makaleler
Hakemli Dergi ve Kitap Bolumleri_
22 HAġILOGLU, Selçuk Burak (2013) “AraĢtırma ve GeliĢtirme (ARGE) Fonksiyonu”, Genel ĠĢletmecilik Bilgileri (Kitap Bölümü,
Ed.:Ġ.Süer), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
21 Mehmet Emre ÇUBUKÇUOĞLU, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2012)
“Dindarlık Olgusunun Satınalma DavranıĢı Faktörleri Üzerinde
Etkisi”, Tüketici ve Tüketim AraĢtırmaları Dergisi, 4(1), 1-18
20 KOÇOĞLU, Duygu, Ahmet Bardakçı, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2011)
“Ġletilerek Yayılan E-Postalar Üzerine Pazarlama Literatürden Bazı
Öneriler”, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 2(1), 15-26.
19 SEZGĠN, Mete, Selçuk Burak HaĢıloğlu, Emin Ġnal (2011) “Müze
Pazarlamasında MüĢteri ĠliĢkileri ve Deneyimleri Üzerine bir
AraĢtırma”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 201-220.
18 BARUTÇU, Esin, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2010) “Organizasyonlarda
Ġnternet’in Ġnformal ve Viral ĠletiĢim Aracı Olarak Kullanımı”,
İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 1(2), 5-16.
17 KAYA, Dursun, A. Samet HaĢıloğu, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2010)
“GiriĢimci Web Sayfalarının Değerlendirilmesinde Bulanık BiliĢsel
Haritalama Yönteminin Kullanımı”, EKEV Akademi Dergisi, 14(44),
335-342.
16 HAġILOĞLU, A.Samet, Dursun Kaya, Selçuk Burak HaĢıloğlu
(2010) “E-GiriĢimcilik Araçları ve Türkiye’deki e-GiriĢimciler
Üzerine Bir AraĢtırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 2010 14 (2): 1-14.
15 BARDAKCI, Ahmet, Duygu Koçoğlu, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2010)
"Pazarlama Alanında Yapılan AraĢtırmalarda Elde Edilen Aritmetik
Ortalama Ölçek Orta Noktasına EĢit Midir?", Sosyoekonomi Dergisi,
2010-1, 97-112.
14 HAġILOGLU, Selçuk Burak (2009) “Türkiye MenĢeli Tekstil
Mamulleri Ġmajının Bulanık Mantık ile Değerlendirilmesi ve Denizli
Tekstil Sanayisine Yönelik bir Uygulama” UEDTP editörlüğünün
tayin ettiği hakemler tarafından değerlendirilen bu araştırma eseri,
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2008 Yılı Dış Ticaret Bilim
Ödülü Birinciliği’ne layık görülmüş ve 13 Ekim 2008 tarihinde
CV: S.B.Haşıloğlu 11/18
Başbakan tarafından plaket ve ödülü (7000 TL) verilmiştir.
13 BARDAKCI, Ahmet, Selçuk Burak HaĢıloğlu, Duygu Koçoğlu,
Süleyman Barutçu (2009) “ĠĢletme Alanındaki Tutum Ölçekli
ÇalıĢmalarda Cevaplama Tarzı ile Demografik DeğiĢkenler Arasındaki
ĠliĢkiyi Tespite Yönelik bir AraĢtırma”, PPAD Dergisi, Cilt: 2, S.4, 117.
12 ASLAN, ġebnem, Mete Sezgin, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2008) “Özel
sağlık kuruluĢlarında müĢteri memnuniyeti ve tercihleri üzerine bir
araĢtırma”, İLKE- Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Sayı: 20 Bahar’08, 23-40.
11 SEZGĠN, Mete, Selçuk Burak HaĢıloğlu, Muammer Zerenler (2008)
“Pazarlamada Ambalajlama ve Un Mamulü Ambalajının MüĢteri
Üzerindeki Ġmajını Belirlemeye Yönelik Bulanık Mantık YaklaĢımı”,
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
C.XXV(2), 721-742.
10 HAġILOGLU, Selçuk Burak, Mete Sezgin ve Ahmet Bardakcı (2008)
“Hizmet Sektöründeki Veritabanlı Pazarlama AraĢtırmalarının
Değerlendirilmesi”, Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Cilt:8 Sayı:14, 228-240.
9 HAġILOGLU, Selçuk Burak, Ġrfan Süer (2008) “Beyaz EĢya Sanayi
ĠĢletmelerinin Ġnternet Üzerindeki Hizmetlerinin Analitik HiyerarĢi
Süreci ile Değerlendirilmesi”, Finans Politik & Ekonomik
Yorumlar, Cilt: 45 Sayı:520, 85-94
8 HAġILOGLU, Selçuk Burak (2008) “Ġnternet’te Hizmet Pazarlaması”,
Ed. Çatı K. ve BaydaĢ A., Hizmet Pazarlaması ve Hizmet Kalitesi,
Asil Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-0074, 217-236
7 KOÇOĞLU, Duygu, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2008) “Reklam
Harcamalarının ĠĢletmelerin Etkinlik Seviyesi Üzerindeki Etkisine
Yönelik bir AraĢtırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F.
Dergisi, C. 10 (1), 39-65.
6 BARDAKCI, Ahmet, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2008) “ġehirlerarası
Otobüs Firmalarının Hizmet Kalitesini Ölçmeğe Dönük Bir
AraĢtırma”, Pazarlama Dünyası, Y.22. S.1, Ocak-ġubat’08, 46-51.
5 KARAMAN, Abdullah, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2006) “Bilgi
Kavramı ve Bilgiye Dayalı Organizasyonlarda Bilgi Sistemleri”,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, Cilt:9 Sayı 1-2,
Konya, 81-94
4 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, Abdullah Karaman (2006) “Antalya
Bölgesindeki Konaklama ĠĢletmelerinin Ġnternet’teki Faaliyetleri
Üzerine bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO
Dergisi, Cilt:9 Sayı 1-2, Konya, 133-152
3 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, M. Ensar YeĢilyurt (2002) “Yeni
Ekonomilerin Sigortacılık Sektörüne Kazandırdığı Yeni Bir Pazar:
Bilgi Teknolojileri Pazarı”, Reasürör Milli Reasürans T.A.Ş., S:44,
Nisan 2002, Ġstanbul, 41-52
2 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (2001) “Sigortacılık Sektöründe Sanal
Organizasyon Teknolojileri: Internet, Intranet, ve Extranet”, Reasürör
Milli Reasürans T.A.Ş., S:39, Ocak 2001, Ġstanbul, 23-36
1 YÜKSEL, Öznur, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2000) “Denizli’deki
Büyük Sanayi KuruluĢlarının Sanal Örgütlenme Stratejileri”, 9 Eylül
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, No:1, Bahar 2001 C:1 S:1,
Ġzmir, 69-88
CV: S.B.Haşıloğlu 12/18
Diğer Makaleler
Ulusal Yayınlar_
3 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (2011) “Ġnternet’te pazarlamanın yeni
dönemi: Spam iletiler yerine izinli iletiler”, Pi Dergisi, 2011/04, 2834
2 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (1996) “E-Ticaret Stratejileri”, Globus
Aylık Ekonomi ve Finans Dergisi, S. 200011, Kasım 2000, 156157
1 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (1996) “CAD-CAM Teknolojisinin
Konfeksiyon Sanayisine Getirdikleri”, Konfeksiyon Teknik
Dergisi, S. 30, Aralık 1996, 55-63
Uluslararası Bildiriler_
12 HASILOGLU, Selcuk Burak (2012) ”MenĢei Ülke Ġmajının Bulanık
Küme Kuramı ile Değerlendirilmesi”, Internatıonal Conference On
Eurasıan Economıes 2012, Almaata, Kazakistan, 291-297
11 GULMEZ, Mustafa, Ismail Karayun, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2012)
“Green Marketing Activities of Green Star Hotels in Concept of
Sustainable Tourism”, 3rd International Symposium on Sustainable
Development Abstract Book, Sarajevo, 392.
10 HASILOGLU, Selcuk Burak (2011) “MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimine
Dayalı Elektronik Posta Ġle Pazarlama Modeli ÇalıĢması” 3.
Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 17-19 Mayıs 2011, BiĢkek,
Kırgızistan, 3003-307
9 HASILOGLU, Selcuk Burak, Ahmet Bardakcı (2011) “Ağızdan
Ağza ĠletiĢime Dayalı Elektronik Posta Ġle Pazarlama”,
International Congress on Knowledge, Economy and
Management Congress ICKEM2011, 23rd-25th Jun, 2011
Sarajevo, Bosnia&Herzegovina, 2552-2561.
8 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, H. Serhan Çalhan (2010) “Bir Ġnternet
Teknolojisi Ürünün DoğuĢu ve Sansürlerden Dolayı Engellenmesi”,
XV. Türkiye’de Ġnternet Konferansı, 2-4 Aralık 2010, Ġstanbul
Teknik Üniversitesi, Ayazağa, Ġstanbul.
7 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, Naci Karkın, Hüseyin Serhan Çalhan
(2010) “Sosyal Belediyeciliğe Teknolojik Bir Araç: SĠBĠYO”.
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 6. Konferansı, 14-15-16 Ekim 2010,
Denizli.
6 HASILOGLU, Selcuk Burak, Kecheng Liu (2009) “Applicability of
E-Mail Marketing on Academic Staff in the UK in Comparison with
Turkey”, European and Mediterranean Conference on
Information Systems - EMCIS 2009, July 13-14, Izmir, Turkey
5 SOYDAġ, Muhammed Emin, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2007) “Local
Festival Tourism And Interaction of Vocational Schools Students In
That Locality”, 2007 International Tourism Biennial, Çanakkale
University, The School of Tourism & Hotel Management, 30 April-5
May 2007, Çanakkale, Turkey, 542-548.
4 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, Muhammed Emin SoydaĢ (2007)
“Database
Marketing
Applications
In
Accommodation
Establishments In Pamukkale”, 2007 International Tourism
Biennial, Çanakkale University, The School of Tourism & Hotel
Management, 30 April-5 May 2007, Çanakkale, Turkey, 411-417.
CV: S.B.Haşıloğlu 13/18
3 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (2005) “Denizli Gıda Sanayi
ĠĢletmelerinin Gümrük Birliğinden Ne Derece Etkilendikleri Üzerine
Bir AraĢtırma”, SME’s Towards The Membership Of European
Union: Experiences of Turkey And Other Similar Countries, 1922 May 2005, Bandırma, Turkey, 507-518
2 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, Ġrfan Süer (2005) “The Effects Of
Electronic Mail Marketing On Direct Marketing”, First International
Conference on Business, Management and Economics, 16-19 June
2005, YaĢar University, ÇeĢme, Turkey
1 ERDOĞAN, Mete Okan, Nesrin IĢıkoğlu, Nilüfer Kahraman, Selçuk
Burak HaĢıloğlu (2004) “Üniversite Eğitimindeki Kalite
ÇalıĢmalarında Ġnteraktif ve Yarı Ġnteraktif Veri Tabanı
Modellemesi”, IV. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu
EGİTEK 2004 / IETC 2004, TOJET, Sakarya Üniversitesi, 24-26
Kasım 2004, Sakarya, Türkiye
Ulusal Bildiriler_
40 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (2011) “Algılanan Ġmaj
Değerlendirmelerinde Bulanık AHP-TOPSĠS Yönteminin Kullanımı”,
Pazarlama AraĢtırmalarında Alternatif Nicel Yöntemler Sempozyumu,
15-16 Nisan 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi,
Tınaztepe YerleĢkesi, Ġzmir
39 BARDAKCI, Ahmet, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2010) “Tutum
Ölçeklerinde Ġdeal Cevap Alternatifi Sayısı Ne Olmalıdır? Pamukkale
ĠĠBF Örneği”, 15.Ulusal Pazarlama Kongresi, 26-29 Ekim’10, 424429.
38 BARDAKCI, Ahmet, Selçuk Burak HaĢıloğlu, Süleyman Barutçu,
Duygu Koçoğlu (2009) “ĠĢletme Alanındaki Tutum Ölçekli
ÇalıĢmalarda Cevaplama Tarzı ile Demografik DeğiĢkenler
Arasındaki ĠliĢkiyi Tespite Yönelik bir AraĢtırma”, 14.Ulusal
Pazarlama Kongresi, 14-17 Ekim’09, Yozgat, 490-498.
37 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (2009) “Bir Turizm Merkezi Olan
Pamukkale ve Çevresi Ġmajının Bulanık Mantık ile
Değerlendirilmesi”, 14.Ulusal Pazarlama Kongresi, 14-17 Ekim’09,
Yozgat, 499-513.
36 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (2009) “Ġnternet’te Pazarlama Karması
Elemanlarından Mamulün BiliĢsel Haritalama Yöntemi ile
Değerlendirilmesi”, 8. Anadolu ĠĢletmecilik Kongresi, Celal Bayar
Üniversitesi, 7-9 Mayıs’09, Manisa, 92-96.
35 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, Ġrfan Süer (2007) “Akademik
Personelin Turizm Ġçerikli Reklam Ġletilerinden Etkilenme Durumları
Üzerine Boylamsal bir ÇalıĢma”, 12. Ulusal Pazarlama Kongresi,
18-20 Ekim’07, Sakarya, 267-284
34 BARDAKCI, Ahmet, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2007) “Farklı
Boyutlardaki Metrik Ölçeklerin Ortak Boyuta DönüĢtürülmesi”, 12.
Ulusal Pazarlama Kongresi, 18-20 Ekim’07, Sakarya, 399-410
33 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, Ġrfan Süer (2007) “Elektronik Posta ile
Pazarlamaya bir Model ÇalıĢması”, YA/EM 2007 Yöneylem
Araştırmaları ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, 9
Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, 2-4 Temmuz 2007, Ġzmir,
802-809
32 TOPUZ, Bülent, Esin Barutçu, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2007)
“Hizmet Sektöründe Bilgi Teknolojilerine Dayalı DeğiĢim Ve
DeğiĢime Direnmeye Yönelik Bir AraĢtırma”, YA/EM 2007
Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal
CV: S.B.Haşıloğlu 14/18
Kongresi, 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, 2-4 Temmuz
2007, Ġzmir, 123-130
31 SÜER, Ġrfan, Selçuk Burak HaĢıloğlu, Sabahat Bayrak Kök (2007)
“Elektronik Postanın Bir Reklam Aracı Olarak Kullanılması ve Ġzinli
Pazarlamadaki Rolü”, VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Kırıkkale
Üniversitesi İİBF., 31 Mayıs – 2 Haziran 2007, Kırıkkale, 661-670
30 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, Mehmet Gürsoy, Emine ġengün,
M.Özge ÇalıĢal, K.Ece ġimĢek (2006) “Bir Kamu Ġktisadi ĠĢletme
Uygulaması: Belsam Örneği”, Buldan Sempozyumu, PAÜ, Buldan
Kaymakamlığı ve Buldan Belediyesi, 23-24/11/2006, Buldan, Denizli
29 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, Ġrfan Süer (2005) “Elektronik Posta
Aracılığı Ġle MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi Sisteminin Uygulanabilirliği”,
YA/EM 2005 Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri Mühendisliği
25. Ulusal Kongresi, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, 4-6
Temmuz 2005, Rumelifeneri, Ġstanbul
28 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (2005) “Toplam Kalite Yönetimi
AnlayıĢı Nereye Doğru Gidiyor? Kaizen, Yenilik ve Farklılık”,
YA/EM 2005 Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri Mühendisliği
25. Ulusal Kongresi, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, 4-6
Temmuz 2005, Rumelifeneri, Ġstanbul
27 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (2004) “On-Line Pazarlama Modeli:
Denizli Sanal Ticaret Noktası”, Bilgi Teknolojileri Kongresi III,
BİLGİTEK 2004, 7-9 Ekim 2004, Denizli, 15-18
26 HAġILOĞLU, A.Samet, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2004)
“Erzurum’da
Faailyet
Gösteren
ĠĢletmelerin E-Ticaretten
Yararlanmalarına Yönelik Bir AraĢtırma”, Bilgi Teknolojileri
Kongresi III, BİLGİTEK 2004, 7-9 Ekim 2004, Denizli, 222-225
25 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (2003) “Sanal ĠĢletmecilik Stratejisi
AnlayıĢında Elektronik Ticarette YaĢanan Olumsuzluklar ve Bir
Uygulama”, Bilgi Teknolojileri Kongresi II, BİLGİTEK 2003, 1-4
Mayıs 2003, Denizli, 176-179
24 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (2003) “ġirket BirleĢimlerinde Yeni
Bir Boyut: Sanal Organizasyonlar”, Bilgi Teknolojileri Kongresi II,
BİLGİTEK 2003,, 1-4 Mayıs 2003, Denizli, 290-292
23 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (2001) “Sanal ĠĢletmeciliğin Stratejik
Açıdan Değerlendirilmesi”, YA/EM 2001 Yöneylem Araştırmaları
ve Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi, Gazi
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, 4-6 Temmuz 2001, Maltepe,
Ankara
22 HAġILOĞLU, A.Samet, Ziya Ayık, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2001)
“Elektronik Ticaret Kavramı ve Beraberinde Getirdiği Yenilikler”,
YA/EM 2001 Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri Mühendisliği
XXII. Ulusal Kongresi, Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, 46 Temmuz 2001, Maltepe, Ankara
21 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, M. Ensar YeĢilyurt (2001) “Ürün
Veritabanı Protokolünün Ġnternet2in GeliĢimine Etkisi”, YA/EM
2001 Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri Mühendisliği XXII.
Ulusal Kongresi, Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, 4-6
Temmuz 2001, Maltepe, Ankara
20 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (2000) “Bilgi Kavramı ve Bilgiye
Dayalı Organizasyon”, Bilişim 2000Kongresi, Lütfü Kırdar Kongre
ve Sergi Sarayı, 6-9 Eylül 2000, Harbiye-Ġstanbul
CV: S.B.Haşıloğlu 15/18
19 KARAMAN, Abdullah, Muhannet Emin SoydaĢ, Selçuk Burak
HaĢıloğlu, M.Ensar YeĢilyurt (2000) “Turizm ĠĢletmelerinde Güç
Faktörünün Toplam Kalite Yönetimi Üzerindeki Rolü ve Kuzey
Kıbrıs”, YA/EM 2000 Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri
Mühendisliği XXI. Ulusal Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği, 12-14 Haziran 2000, Gazimağusa, K.K.T.C.
18 BAYRAK, Sabahat, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2000) “Örgütlerin
GeliĢimi Açısından Etkili Bir Güç: Bilgi”, YA/EM 2000 Yöneylem
Araştırmaları ve Endüstri Mühendisliği XXI. Ulusal Kongresi,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, 12-14 Haziran
2000, Gazimağusa, K.K.T.C., 291-294
17 HAġILOĞLU, A.Samet, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2000) “Siberuzay
ve Sanal Organizasyonlar”, YA/EM 2000 Yöneylem Araştırmaları
ve Endüstri Mühendisliği XXI. Ulusal Kongresi, Doğu Akdeniz
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, 12-14 Haziran 2000,
Gazimağusa, K.K.T.C., 334-337
16 ĠRMĠġ, AyĢe, Selçuk Burak HaĢıloğlu (2000) “Kaizen’in Japonya ve
Batı Arasındaki Rolü”, YA/EM 2000 Yöneylem Araştırmaları ve
Endüstri Mühendisliği XXI. Ulusal Kongresi, Doğu Akdeniz
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, 12-14 Haziran 2000,
Gazimağusa, K.K.T.C., 198-201
15 HAġILOĞLU, A.Samet, Selçuk Burak HaĢıloğlu (1999) “Ġnternet
Üzerinden Akıllı Kent Haritalarının OluĢturulması”, Yerel
Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, 13-15 Ekim 1999, Trabzon
14 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (1999) “Ġnternet Kullanıcı Sayısındaki
ArtıĢ ve Elektronik Ticaretin GeliĢimi”, IV. Ulusal Ekonometri ve
İstatistik Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 14-16 Mayıs 1999,
Belek, Antalya, 449-456
13 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, Pınar Göklüberk, Nesrin Kacar (1999)
“Japon Üretim Yönetimi AnlayıĢının Hazır Giyim Endüstrisindeki
Etkileri”, YA/EM 99 Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri
Mühendisliği XX. Ulusal Kongresi, Kara Harp Okulu, 8-9 Haziran
1999, Ankara
12 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, Abdullah Karaman (1999) “Ġnternet’te
Anket ve Benzeri Uygulamaların GerçekleĢtirilmesi”, YA/EM 99
Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri Mühendisliği XX. Ulusal
Kongresi, Kara Harp Okulu, 8-9 Haziran 1999, Ankara
11 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, A. Samet HaĢıloğlu (1999)
“Enformasyon Toplumunda KuruluĢların Ġnternet Üzerindeki
Durumu”, YA/EM 99 Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri
Mühendisliği XX. Ulusal Kongresi, Kara Harp Okulu, 8-9 Haziran
1999, Ankara
10 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (1999) “Enformasyon Toplumuna
GeçiĢ Sürecinde Ġnternet’te Ticaret Yapmanın Önemi”, Denizli’de
Sanayileşme ve Kentleşme Sempozyumu, TMMOB Makine Müh.
Odası, Yayın No:230, 15-17 Ekim 1999, Denizli, 315-322
9 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, Muhammet Emin SoydaĢ (1999)
“KavĢak Sinyalizasyonu ve Denizli”, Denizli’de Sanayileşme ve
Kentleşme Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası,
Yayın No:230, 15-17 Ekim 1999, Denizli, 55-60
8 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, Osman Barlas Bursalı (1998) “Hazır
Giyim Sektörünün Teknolojik GeliĢmelerden Beklentiler”, YA/EM
98 Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri Mühendisliği XIX
Ulusal Kongresi, ODTÜ Endüstri Mühendisliği, 25-26 Haziran
CV: S.B.Haşıloğlu 16/18
1998, ODTÜ Ankara
7 EROĞLU, Feyzullah, Selçuk Burak HaĢıloğlu (1998) “Intranet ve
Ekstranet Teknolojisinini Örgüt Ġçi Bilgi AkıĢı Üzerindeki Rolü”,
YA/EM 98 Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri Mühendisliği
XIX Ulusal Kongresi, ODTÜ Endüstri Mühendisliği, 25-26 Haziran
1998, ODTÜ Ankara
6 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (1997) “Bilgisayar Teknolojisinin
Toplam Kalite Yönetimine Stratejik Desteği: CAD-CAM, Ġnternet ve
Multimedya”, I. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ġstanbul
Teknik Üniversitesi, Sosyal Tesisleri, 30-31 Ekim 1997, Maçka,
Ġstanbul, 126-129
5 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, Abdullah Karaman (1997)
“Siberuzayda Turizm ĠĢletmelerinin Yeri”, VIII Ulusal Turizm
Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, 12-14 Aralık 1997,
KuĢadası Aydın
4 HAġILOĞLU, Selçuk Burak, Muhammet Ensar YeĢilyurt (1997)
“Geleceğin Pazarlama Stratejisi: Ġnternet”, 21.Yüzyıla Doğru
Denizli Sanayii Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri
Odası, Yayın No:1990, 17-19 Ekim 199, Denizli, 179-184
3 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (1997) “Denizli Hazır Giyim
Sanayiinde
CAD-CAM
Teknolojisinin
Uygulanabilirliği”,
21.Yüzyıla Doğru Denizli Sanayii Sempozyumu, TMMOB Makine
Mühendisleri Odası, Yayın No:199, 17-19 Ekim 1997, Denizli, 335339
2 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (1996) “Yükseköğretimde Bilgisayar
Destekli Öneriler”, 4. Bilgisayar ve Haberleşme Sempozyumu,
TMMOB EMO – Uludağ Üniversitesi, 11-15 Aralık 1996, Bursa,
183-186
1 HAġILOĞLU, Selçuk Burak (1996) “Hazır Giyim Sanayisinde
CAD-CAM Uygulamaları”, 4. Bilgisayar ve Haberleşme
Sempozyumu, TMMOB EMO – Uludağ Üniversitesi, 11-15 Aralık
1996, Bursa, 191-194
Yürütme/ Düzenleme Kurulu Üyelikleri
12 İnternet Haftası Etkinlikleri’07, Pamukkale Üniversitesi, PAÜ
ĠĠBF. 20 Nisan 2007, Denizli
11 Akademik Bilişim 2006 & Bilgi Teknolojileri Kongresi IV,
Pamukkale Üniversitesi, Türkiye BiliĢim Derneği, PAÜ Kongre ve
Kültür Merkezi, 9-11 ġubat 2006, Denizli
10 Pamukkale Üniversitesi Kariyer Günleri’06, Pamukkale
Üniversitesi, PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi, 4-5 Mayıs 2006,
Denizli
9 İnternet Haftası Etkinlikleri’04, Pamukkale Üniversitesi,
KOSGEB Denizli KÜGEM ve Denizli Belediyesi, PAÜ Kongre ve
Kültür Merkezi, 19-22 Nisan 2004, Denizli
8 Bilgi Teknolojileri Kongresi III BİLGİTEK 2004, Pamukkale
Üniversitesi, PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi, 7-9 Ekim 2004,
Denizli
7 Ekonomi Yaz Seminerleri II - EYS 2003, Pamukkale Üniversitesi,
Türkiye Ekonomi Kurumu, PAÜ ĠĠBF, Ağustos 2003, Denizli
6 Bilgi Teknolojileri Kongresi II BİLGİTEK 2003, Pamukkale
Üniversitesi, PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi, 1-4 Mayıs 2003,
Denizli
CV: S.B.Haşıloğlu 17/18
5 İnternet Haftası Etkinlikleri’02, Pamukkale Üniversitesi,
KOSGEB Denizli KÜGEM ve Denizli Sanayi Odası, PAÜ ĠĠBF
Konferans Salonu, 18-20 Nisan 2002, Denizli
4 Ekonomi Yaz Seminerleri I - EYS 2002, Pamukkale Üniversitesi,
Türkiye Ekonomi Kurumu, PAÜ ĠĠBF, 8 Temmuz – 3 Ağustos 2002,
Denizli
3 Bilgi Teknolojileri Kongresi I BİLGİTEK 2002, Pamukkale
Üniversitesi, PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi, 6-8 Mayıs 2002,
Denizli
2 İnternet Haftası Etkinlikleri’01, Pamukkale Üniversitesi, Elektrik
Mühendisleri Odası Denizli ġubesi, PAÜ ĠĠBF, 18-20 Nisan 2001,
Denizli
1 İnternet Haftası Etkinlikleri’2000, Pamukkale Üniversitesi, PAÜ
ĠĠBF, 20-22 Nisan 2000, Denizli
CV: S.B.Haşıloğlu 18/18
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
373 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content