close

Enter

Log in using OpenID

1- BOYNER 30092014 SPK Raporu

embedDownload
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK
ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLAR
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI ...............................................................................
1-2
ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI .. ……………
3-4
ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI ...................................... ………………...
5
ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI ............................................................................................
6
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR.................................. 7 - 40
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
ŞİRKET’IN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU .............................................................................
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR......................................................................
İŞLETME BİRLEŞMELERİ ...............................................................................................................................
FİNANSAL BİLGİLERİN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMASI ................................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ....................................................................................................................
FİNANSAL BORÇLANMALAR .......................................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ....................................................................................................................
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR .....................................................................................................................
STOKLAR...........................................................................................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR .........................................................................................................................
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ...................................................................................................
ŞEREFİYE ..........................................................................................................................................................
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ...................................................................
TAAHHÜTLER ..................................................................................................................................................
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ.........................................................................................................
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ......................................................................................................
ÖZKAYNAKLAR...............................................................................................................................................
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ..........................................................................................................
PAZARLAMA VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ .......................................................................................
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER ...............................................................................................................
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER ...................................................................
FİNANSMAN GELİRLERLERİ VE GİDERLERİ ............................................................................................
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.....................................................................................................
PAY BAŞINA (KAYIP)/KAZANÇ……………………………………………………………………………..
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI ................................................................................................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ................................
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR............................................................................................
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DIĞER HUSUSLAR .............................................................................................................
7-8
8-12
13-14
14
15
15-17
17-18
19
20
20-21
22
23
23-24
24-25
25
25
26-27
27
28
28
29
29
30-32
32
33-35
36-39
40
40
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Varlıklar
Dipnot
referansları
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
5
7, 25
7
8, 25
8
9
16
Duran varlıklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- Şerefiye
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Peşin ödenmiş giderler
8, 25
8
10
12
11
Toplam varlıklar
(Sınırlı
İncelemeden
geçmemiş)
(Bağımsız
Denetimden
geçmiş)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
776.446.054
690.370.913
164.281.873
44.360.878
14.364.116
29.996.762
82.312.039
82.073.398
238.641
413.826.737
12.955.493
28.336
58.680.698
213.093.722
18.171.908
6.155.149
12.016.759
50.295.259
49.855.322
439.937
362.464.429
7.173.822
39.171.773
339.921.417
382.567.647
1.096.043
1.096.043
123.725.510
214.823.275
106.041.968
108.781.307
276.589
26.371.681
25.263.158
1.108.523
126.506.931
222.189.791
106.041.968
116.147.823
7.147.344
351.900
1.116.367.471
1.072.938.560
Ekteki dipnotlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(Sınırlı
İncelemeden
geçmemiş)
(Bağımsız
Denetimden
geçmiş)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
823.025.679
660.575.362
83.251.995
96.122.417
585.674.420
49.438.721
536.235.699
11.000.392
23.263.225
950.596
22.312.629
17.404.463
3.437.729
3.412.269
96.645.079
502.518.785
40.174.568
462.344.217
9.444.068
19.885.180
19.885.180
18.434.439
3.027.894
3.664.925
1.492.046
1.945.683
2.871.038
1.370.563
2.294.362
3.542.723
268.501.372
354.225.320
207.023.326
43.472.334
43.472.334
6.761.597
267.177.156
60.018.270
60.018.270
5.845.788
6.761.597
11.244.115
5.845.788
21.184.106
24.840.420
58.137.878
17
17
92.070.000
227.203
92.070.000
227.203
17
17
(5.449.784)
1.740.614
(3.918.162)
232.884
3
(56.878.535)
24.896.758
(31.765.836)
(56.878.535)
15.522.311
10.882.177
1.116.367.471
1.072.938.560
Yükümlülükler
Dipnot
referansları
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
kısa vadeli karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
6
6
7, 25
7
8, 25
8
23
13
16
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
6
8
23
Özkaynaklar
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Paylara ilişkin primler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler
- Aktüeryal kayıp
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri
içeren birleşmelerin etkisi
Geçmiş yıllar karları
Net dönem (zararı) /karı
Toplam kaynaklar
Ekteki dipnotlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
Sınırlı
İncelemeden
geçmemiş
1 Ocak30 Eylül 2014
Sınırlı
İncelemeden
geçmemiş
1 Temmuz30 Eylül 2014
Sınırlı
İncelemeden
geçmemiş
1 Ocak30 Eylül 2013
Sınırlı
İncelemeden
geçmemiş
1 Temmuz30 Eylül 2013
4,18
4,18
1.175.077.687
(727.127.726)
435.476.187
(277.174.991)
1.001.407.858
(629.864.536)
351.191.802
(221.690.695)
447.949.961
158.301.196
371.543.322
129.501.107
(357.203.707)
(81.742.425)
49.661.347
(47.505.685)
(127.672.179)
(29.907.085)
13.047.542
(13.439.362)
(300.080.064)
(59.191.180)
38.553.911
(28.502.365)
(107.478.324)
(22.881.323)
13.153.103
(8.196.142)
11.159.491
330.112
22.323.624
4.098.421
394
(162.296)
-
653.125
(843.394)
536.773
(522.508)
10.997.589
330.112
22.133.355
4.112.665
2.825.503
(47.998.669)
739.950
(16.827.259)
1.817.094
(26.110.878)
1.140.557
(9.583.442)
(15.757.197)
(2.160.429)
(4.330.199)
2.409.741
1.276.432
(6.306.621)
762.873
(641.017)
(1.030.917)
Dönem (zararı) / karı
(31.765.836)
(14.480.765)
(7.704.177)
(6.002.133)
Dönem (zararının)/ karının dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
(31.765.836)
(14.480.765)
(7.326.301)
(377.876)
(978.110)
(5.024.023)
Pay başına kazanç
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına
kazanç
(0,0035)
(0,0016)
(0,0000)
(0,0005)
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Brüt kar
Pazarlama giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
19
19
21
21
Esas faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman gideri / geliri öncesi
faaliyet karı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
22
22
Sürdürülen faaliyetler
vergi öncesi (zararı) / karı
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri/geliri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri
(34.175.577)
23
23
Ekteki dipnotlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
3
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
Sınırlı
İncelemeden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül 2014
Sınırlı
İncelemeden
geçmemiş
1 Temmuz 30 Eylül 2014
Sınırlı
İncelemeden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül 2013
Sınırlı
İncelemeden
geçmemiş
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Diğer kapsamlı (gider)/gelir:
Kar veya zararda
yeniden sınıflandırılmayacaklar
Aktüeryal (kayıp) / kazanç fonu
Ertelenmiş vergi geliri
Diğer kapsamlı giderler
Toplam kapsamlı (gider) / gelir
Toplam kapsamlı (giderin) / gelirin dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
(1.531.622)
(736.625)
(2.499.476)
(1.392.306)
(1.914.528)
382.906
(920.781)
184.156
(3.124.344)
624.868
(1.740.382)
348.076
(1.531.622)
(736.625)
(2.499.476)
(1.392.306)
(33.297.458)
(15.217.390)
(10.203.653)
(7.394.439)
(33.297.458)
(15.217.390)
(7.980.874)
(2.222.779)
(1.370.192)
(6.024.247)
(0,0036)
(0,0017)
23
Pay başına kazanç
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına
kayıp/kazanç
(0,0002)
Ekteki dipnotlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4
(0,0007)
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 ve 30 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelir ve giderler
Ortak kontrole
Ödenmiş Paylara ilişkin
tabi işletmeleri
Sermaye
primler
içeren
Aktüeryal
(Not 17)
(Not 17) birleşmelerin etkisi
(kayıp)/kazanç fonu
1 Ocak 2013 itibariyle bakiyeler
(yeniden düzenlenmiş)
Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
(Not 17)
Geçmiş yıllar
kar/zararları
(Not 17)
Net dönem
karı veya
zararı
(Not 17)
Ana ortaklığa
ait
özkaynaklar
Kontrol gücü
olmayan
paylar
Toplam
Özkaynaklar
92.070.000
227.203
-
(1.642.251)
232.884
7.945.219
7.577.092
106.410.147
22.847.423
129.257.570
-
-
-
(1.844.903)
-
7.577.092
-
(7.577.092)
(377.876)
(2.222.779)
(7.980.874)
(10.203.653)
30 Eylül 2013 itibariyle bakiye
92.070.000
227.203
-
(3.487.154)
232.884
15.522.311
(377.876)
104.187.368
14.866.549
119.053.917
1 Ocak 2014 itibariyle bakiye
92.070.000
227.203
(56.878.535)
(3.918.162)
232.884
15.522.311
10.882.177
58.137.878
-
58.137.878
-
-
-
(1.531.622)
1.507.730
-
9.374.447
-
(10.882.177)
(31.765.836)
(33.297.458)
-
(33.297.458)
92.070.000
227.203
(56.878.535)
(5.449.784)
1.740.614
24.896.758
(31.765.836)
24.840.420
-
24.840.420
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
30 Eylül 2014 itibariyle bakiye
Ekteki dipnotlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
5
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
(Sınırlı
İncelemeden
geçmemiş)
Sınırlı
İncelemeden
geçmemiş
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
(13.477.427)
(37.319.248)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi (zararı)/karı
(34.175.577)
(2.160.429)
68.534.753
53.518.354
7
22
22
29.010.386
767.249
1.517.160
142.485
38.298.808
(2.825.503)
27.382.766
381.058
2.121.063
669.355
23.238.247
(1.817.094)
9
7
13
161.902
1.265.991
10.759
185.516
190.269
321.902
642.313
388.475
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
(46.497.057)
(82.396.803)
Ticari ve diğer alacaklardaki artış/azalışlar
İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki
artış/azalışlar
Stoklardaki artışlar
Diğer dönen varlıklar
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalışlar
Ticari borçlardaki azalışlar
İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalışlar
Diğer borçlar değişim
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
Kıdem tazminatı ödemeleri
Kullanılmamış izin yükümlülüğü ödemeleri
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
İşçi dava karşılık ödemeleri
Ertelenmiş gelirdeki değişim
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Esas faaliyetlerde kullanılan nakit
(19.607.819)
39.023.486
(15.163.885)
(52.628.299)
(25.290.596)
75.312
73.891.482
9.264.153
(13.167.892)
(671.684)
(2.515.879)
(645.767)
1.556.324
(534.195)
(1.029.976)
(28.336)
(1.339.546)
(63.328.297)
(82.420.826)
(30.367.283)
364.457
59.849.153
5.201.983
(1.836.776)
(6.655.211)
(498.165)
913.143
(217.500)
(2.424.967)
(6.280.370)
(3.027.894)
1.688.348
(7.150.026)
869.656
(19.024.351)
(16.607.730)
(16.624.307)
(2.450.889)
50.845
(16.310.071)
(18.635.364)
(883.269)
2.910.903
63.398.846
(41.616.448)
2.825.503
80.338.017
(57.857.143)
(26.967.246)
1.817.094
121.836.131
(33.287.133)
(48.811.849)
9.471.868
-
-
(48.811.849)
213.093.722
164.281.873
9.471.868
141.044.983
150.516.851
Dipnot
referansları
Dönem net zararı/karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılığı
Ayrılan şüpheli alacak karşılıkları
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Kayıtlardan silinen ticari alacaklar
Ayrılan iş davası karşılıkları
20
9
7
7
16
13
Ödenen vergiler
Şüpheli alacaklardan tahsilat
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIŞLARI
7
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi varlık satışından sağlanan nakit
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Faiz ödemeleri
Alınan diğer faizler ve komisyonlar
Banka kredileri temini
Banka kredileri ve tahvil geri ödemeleri
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ/ARTIŞ
(A+B+C+D)
BLOKE MEVDUATLARDAKİ (AZALIŞ)/ARTIŞ
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
10
11
22
Ekteki dipnotlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
6
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU
Genel
Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi (“Boyner” veya “Şirket”) 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş,
İstanbul’da tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket’in genel merkezinin adresi Büyükdere Caddesi USO Center
Binası No:245 A K:B01-Z02 Maslak/İstanbul’dur. Şirket, hisselerinin %15’i 1996 yılında, %15’i 1998 yılında,
%9,9’u 2006 yılında olmak üzere toplam %39,9’u halka arz edilmiştir. 2013 yılında Boyner Perakende ve
Tekstil Yatırımları A.Ş. (Eski adıyla Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş’nin - raporda
“Boyner Perakende A.Ş.” olarak belirtilecektir), Citi Venture Capital International’ın bir kuruluşu olan Fenella
S.A.R.L’nin Boyner’deki %30,05 oranındaki hisselerini satın almıştır. Buna müteakiben Boyner Perakende,
Boyner’in %34,77 oranındaki hisselerini çağrı yoluyla satın almıştır. Bu işleme ek olarak Boyner Perakende,
Haziran ayından Kasım ayına kadar geçen süre içerisinde Boyner’in ortaklarından %1,74 oranında hisse satın
almıştır. Şirket’in 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle %3,42 oranında hissesi, Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem
görmektedir.
Boyner, 7 Eylül 2012 tarihinde perakende sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Karamürsel Giyim ve
İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“YKM A.Ş.”) hisselerinin %63’ünü ve YKM A.Ş.'nin %56,25
oranındaki iştirak ettiği Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.'nin (“YKM Pazarlama
A.Ş.”) hisselerinin %20,62'sini ayrıca doğrudan satın almıştır (Not 3).
Şirket, 22 Ekim 2013 tarihinde, YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin ana ortaklık dışı paylarından, sırasıyla
% 37 ve %23,13’lük hisselerini sırasıyla 70.324.333 TL ve 21.652.862 TL’ye satın almıştır. Ayrıca daha önce
%50’sini satın almış olduğu markaların geriye kalan %50’sini de 8.022.805 TL’ye satın almıştır. Böylece
toplamda brüt 100.000.000 TL bedel karşılığında tamamlanan bu alımlar için Ocak 2014-Nisan 2017 tarih
aralığında vadeleri olan borç senetleri verilmiştir. Bu işlemler neticesinde, hisselerin elde etme maliyeti ile
Şirket’in satın alınan payı nispetindeki varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki 56.878.535 TL tutarındaki negatif
fark, özkaynaklar içerisinde ortak kontrole tabi işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi altında
muhasebeleştirilmiştir (Not 3).
Şirket, 3 Mart 2014 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile, YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’yi
devir almak suretiyle şirketlerin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi yönünde karar almış ve 14 Nisan 2014
tarihinde sözkonusu birleşme için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurmuştur. Şirket’in başvurusu 13 Haziran
2014 tarihinde SPK tarafından onaylanmış ve birleşme işlemi 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.
Şirket’in SPK’nın Seri: XI, No: 29, “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ”
(Tebliğ)’ine göre (bundan sonra “SPK Muhasebe Standartları” olarak anılacaktır) hazırlanmış 30 Eylül 2014
tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları 30 Ekim 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluşların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları ve bu finansal
tabloları tashih etme hakkı vardır.
Faaliyet Konusu
Şirket’in ana faaliyet konusu perakende mağazacılık olup, faaliyetlerini yurt çapında yaygın toplam 142 adet
mağaza (31 Aralık 2013 - 139 adet mağaza) ile sürdürmektedir. 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri
itibariyle Şirket’in yıl içinde çalışan ortalama personel sayısı sırasıyla 5.487 ve 5.219 kişidir.
7
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Şirket’in Hissedarları
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Şirket’in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıda
özetlendiği gibidir:
Ortaklar
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Ödenmiş sermaye
% Ödenmiş sermaye
%
Boyner Perakende A.Ş.
Diğer ortaklar ve halka açık kısım
88.922.153
3.147.847
96,58
3,42
88.896.289
3.173.711
96,55
3,45
92.070.000
100,00
92.070.000
100,00
Şirket ortaklarından Boyner Perakende A.Ş.'nin 13 Mart 2013 tarihli Kamuoyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)
özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2013 tarihinde %30,05 oranındaki
(27.667.037 adet) Boyner hissesinin Citi Venture Capital International'ın bir kuruluşu olan Fennella Sarl'den
89.087.853 USD'ye satın alınması amacıyla bağlayıcı olmayan bir ön anlaşma imzalanmış ve söz konusu işlem
31 Mayıs 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Hisse devri sözleşmesinin tamamlanmasının ardından ilgili mevzuata
uygun olarak Boyner'in halka açık hisselerine çağrıda bulunulmuş; 6 Eylül 2013 tarihinde KAP'da duyurulan ve
9 Eylül 2013 tarihinde başlayan çağrı ile, hisse birim satın alma fiyatı 7,0835 TL olarak belirlenmiş ve zorunlu
çağrı işlemi sonrasında Boyner Perakende A.Ş.'nin Boyner’deki ortaklık oranı %96,43'e ulaşmıştır.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle bu oran % 96,58’e yükselmiştir (31 Aralık 2013: % 96,55).
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
İlişikteki ara dönem finansal tablolar SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine
uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas
alınmıştır. TMS’ler; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile
bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir.
Şirket, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin finansal tablolarını SPK’nın Seri: II, 14.1 No’lu
tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama”
standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması
tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak
hazırlamakta serbesttirler. Şirket, bu çerçevede, ara dönemlerde özet finansal tablo hazırlamayı tercih etmiştir.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan
etmiştir. Şirket’in finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Şirket, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından
çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından
çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen
finansal varlık ve yükümlülükleri dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS uyarınca
doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
8
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
İşlevsel ve Raporlama Para Birimi
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Şirket’in işlevsel ve raporlama para birimi ve geçmiş yıl karşılaştırmalı tutarları
TL olarak sunulmuştur.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları aşağıdaki gibidir:
ABD Doları
Euro
GBP
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
2,2789
2,8914
3,6933
2,1343
2,9365
3,511
Faaliyetlerin Dönemselliği
Şirket’in ara dönem özet finansal tabloları, faaliyetlerin dönemselliğinden kaynaklanan etkileri de içerebilir. Bu
nedenle, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren dokuz aylık faaliyet sonuçları, tüm finansal yıl sonuçları için bir
gösterge teşkil etmeyebilir.
İşletmenin Sürekliliği Varsayımı
Özet finansal tablolar, Şirket’in önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından
fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre
hazırlanmıştır.
9
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
TMS’ye Uygunluk Beyanı
Şirket, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet finansal tablolarını SPK’nın Seri: II, 14.1 No’lu
tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama”
standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması
tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
2.3
Yeni ve Düzeltilmiş Standartlar ve Yorumlar
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren yıla ait özet finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe
politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş standartlar ve UFRYK
yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların
Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
a.
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen değişiklikler ve yorumlar:
-
TMS32’deki değişiklik, '' Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’; 1 Ocak 2014
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, TMS
32 ‘Finansal Araçlar: Sunum’ uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır.
-
TFRS 10, 12 ve TMS 27’deki ‘yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili değişiklikler’; 1 Ocak 2014
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik “yatırım
işletmesi” tanımına giren şirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu
yatırımları gerçeğe uygun değer değişiklikleri kar veya zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleştirmelerine
olanak sağlamıştır. TFRS 12’ de de yatırım işletmelerine ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler
yapılmıştır.
-
TMS 36’daki değişiklik, 'Varlıklarda değer düşüklüğü' geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin’;
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden
satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin
açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir.
-
TMS 39’daki değişiklik‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev araçların
yenilenmesi ve finansal riskten korunma uygulamasının sürdürülmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı
sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı
tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine
açıklık getirmektedir.
-
TFRYK 21 -'Vergi ve benzeri yükümlülükler'; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar” üzerine bu
yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar
çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. h
-
TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar
tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet
süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi;
durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
10
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.3
Yeni ve Düzeltilmiş Standartlar ve Yorumlar (devamı)
b.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve
değişiklikler
-
Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik
getirmiştir:
-
-
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-2-13 dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik
getirmiştir:
-
-
TFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TFRS 9, Finansal Araçlar: TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
TFRS 1, TFRS’nin İlk Uygulaması
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
TFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin,
sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS 39 standartlarının yerine geçmiştir. TFRS 9; itfa edilmiş değer ve
gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe
uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından
alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür.
Yükümlülükler için standart, TMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin
ayrıştırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir.
Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda;
muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi
riskinden kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu
değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir.
-
TFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi” 1 Ocak 2018 tarihinde
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS 9 Finansal
Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler getirerek riski yönetimi
faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır.
-
TFRS 11’deki değişiklik, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet oluşturmuş bir müşterek ortaklıktan
iktisap edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda yol göstermektedir. Söz konusu standardın
Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
-
TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklikler, “Maddi duran varlıklar”, “Maddi olmayan duran varlıklar”,
1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklik ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman ve itfa paylarının hesaplanmasında
kullanılan hasılat merkezli yöntem ortadan kaldırılmıştır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal
durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
11
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.3
Yeni ve Düzeltilmiş Standartlar ve Yorumlar (devamı)
-
TFRS 14, “Düzenleyici Erteleme Hesapları”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan işletmelere ilk kez uluslarası finansal
raporlama standartlarını uygularken daha önce kullandığı muhasebe standartlarına göre uygulamış
oldukları muhasebe politikalarına devam etme hakkı vermektedir. Söz konusu standardın Şirket’in
finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
2.4
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Özet finansal tabloların SPK’nın Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan
varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, vukuu muhtemel bilanço tarihi itibari ile yükümlülük ve taahhütleri
ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen değerlendirme, tahmin ve varsayımlar
yapması gerekmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o
günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir
Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına
rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlardan farklılık gösterebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve
yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda
belirtilmiştir:
a)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların ayrılma
oranlarını içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu planların
uzun vadeli olması sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler içerir.
b)
Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle var olan ancak cari ekonomik
koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan şirket bazında alacaklara ait gelecekteki zararları
karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı
değerlendirilirken ilişkili kuruluş dışında kalan borçluların geçmiş performansları piyasadaki
kredibiliteleri,bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile
yeniden görüşülen koşullar ve alınan teminatlar ve ipotekler de dikkate alınmaktadır. İlgili bilanço tarihi
itibariyle şüpheli alacak karşılıkları Not 7’de yansıtılmıştır.
c)
Şirket yönetimi maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ekonomik ömürlerinin belirlenmesinde
teknik ekibinin tecrübeleri doğrultusunda önemli varsayımlarda bulunmuştur (Not 10-11).
d)
Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak incelenmekte, stokların ne kadar geçmişten
geldiği irdelenmekte ve kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için karşılık ayrılmaktadır.
Stokların net gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de liste satış fiyatları ve yıl içinde verilen ortalama
iskonto oranlarına ilişkin veriler kullanılmaktadır (Not 9).
e)
Şirket yönetimi tarafından yıl sonlarında maddi olmayan duran varlıklarından ve şirket satın alımından
sağlanan nakit akışlarının projeksiyonları değerlendirilerek, maddi olmayan duran varlıklara ve şerefiyeye
ilişkin herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı öngörülmemiştir.
f)
Şirket yönetimi, piyasadaki hediye çekleri ve ürün iade belgelerini, bunlar müşteriler tarafından
kullanıldıkça gelir tablosuna yansıtmaktadır. Ayrıca, geçmişe dönük 3 yıl öncesinden gelen tutarların geri
dönme olasılığının çok düşük olması sebebiyle, bu tutarlar gelir olarak muhasebeleştirilmektedir. 30 Eylül
2014 tarihi itibariyle, 2011 yılında verilmiş olup hala kullanılmamış olan hediye çekleri ve ürün iade
belgelerine ilişkin bakiyenin yarısı gelir olarak kaydedilmiştir.
g)
Ertelenmiş vergi varlıkları gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan ve birikmiş
zararlardan faydalanmanın kuvvetle muhtemel olması durumunda kaydedilmektedir. Kaydedilecek olan
ertelenmiş vergi varlıkların tutarı belirlenirken gelecekte oluşabilecek olan vergilendirilebilir karlara
ilişkin önemli tahminler ve değerlendirmeler yapmak gerekmektedir (Not 23).
12
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
7 Eylül 2012 tarihinde Boyner, perakende sektöründe faaliyet göstermekte olan YKM A.Ş. hisselerinin %63’ünü
ve YKM A.Ş.'nin %56,25 oranındaki iştiraki konumunda olan YKM Pazarlama A.Ş. hisselerinin ayrıca
doğrudan %20,62'sini satın almıştır. Şirket bu işlem için 166.652.295 TL ödemiştir. Boyner ayrıca “Şirket Satın
Alma Sözleşmesi” kapsamında başta YKM olmak üzere toplam 16 adet markanın, Lale Güven Tuğlu’ya ait olan
%50 hakkını 10.028.509 TL değerle devir almıştır (markaların %100’ünün değeri 20.057.019 TL olarak
belirlenmiştir). İlgili markalar şahıslara kayıtlı olduğu ve ilgili şahıstan satın alındığından Şirket, satın alma
işleminden bağımsız olarak düşünülüp maddi olmayan duran varlık edinimi olarak değerlendirilmiştir (Not 11).
Boyner, bu işlem kapsamında toplam 176.680.804 TL ödemiştir.
Şirket, bu işletme birleşmesi ile bir yandan pazarda organik büyümesine devam ederken, bir yandan da farklı
lokasyonlarda farklı müşteri segmentlerine hizmet etmekte olan hızlı büyüme stratejisini hayata geçirmeyi
hedeflemektedir.
Şirket, bu satın alma işlemine istinaden YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’yi, bağlı ortaklık olarak UFRS 3,
“İşletme Birleşmeleri” standardı uyarınca satın alma muhasebesi kapsamında muhasebeleştirmiştir.
Daha önce yayınlanan 30 Eylül 2013 tarihli 9 aylık ara dönem finansal tablolarında sözkonusu işletme birleşmesi
kapsamında edinilen tanımlanabilir varlıkların ve üstlenilen tanımlanabilir borçların gerçeğe uygun değerlerinin
tespiti tamamlanmış olup, bu kalemler konsolide finansal tablolarda daha önce raporlanan geçici tutarlarının
yeniden düzenlenmesi suretiyle raporlanmıştır.
Nihai rayiç
bedel
düzeltmeleri
YKM A.Ş
YKM Pazarlama A.Ş
rayiç bedel
YKM A.Ş. konsolide
YKM Pazarlama A.Ş.
Düzeltmeler (*)
1.006.866
70.456.412
365.337
65.793.761
6.474.636
28.905.952
1.079.345
6.143.579
2.711
(12.391.037)
(158.954.617)
(8.417.520)
1.134.944
(226.989)
-
1.006.866
70.456.412
365.337
66.928.705
6.474.636
28.905.952
1.079.345
5.916.590
2.711
(12.391.037)
(158.954.617)
(8.417.520)
(5.129.256)
20.469.773
85.912.954
394.833
-
1.006.866
65.327.156
365.337
66.928.705
6.474.636
49.375.725
86.992.299
6.311.423
2.711
(12.391.037)
(158.954.617)
(8.417.520)
(3.021.986)
(413.073)
-
-
(3.021.986)
(413.073)
-
(20.883.327)
(3.021.986)
(413.073)
(20.883.327)
(2.969.634)
907.955
(2.061.679)
80.764.977
78.703.298
7 Eylül 2012
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenen vergi varlıkları
Diğer duran varlıklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin karşılıklar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Yeniden
Düzenlenmiş
YKM A.Ş. YKM Pazarlama A.Ş
konsolide
Net varlıklar toplamı
Elde edilen net varlıklar ( A ) (**)
Kontrol gücü olmayan paylar net varlıklar (**)
Toplam bedelin nakit ile ödenen kısmı ( B )
Satın alma sonucu oluşan borç ( C )
Satın alınan nakit ve nakit benzerleri ( D )
55.901.250
22.802.048
(31.943.218)
(130.000.000)
1.006.866
Toplam ödenen net nakit ( B+C+D )
(160.936.352)
Şerefiye ( A+B+C)
(106.041.968)
(*)
Düzeltmeler, 7 Eylül 2012 tarihli YKM A.Ş ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin nihai rayiç bedellerin
belirlenmesine müteakip tespit edilen ve söz konusu tarih itibariyle bilançoda taşınan stok değer
düşüklüğü karşılığına yapılan düzeltmeleri temsil etmektedir.
(**)
Elde edilen net varlıklar ve kontrol gücü olmayan paylar tutarı, YKM Pazarlama A.Ş. hisselerinin ayrıca
doğrudan %20,62'sini satın alınması sebebiyle, sahiplik yüzdesiyle direkt çarpılarak ulaşılan tutardan
farklılık göstermektedir.
13
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)
Şirket, bahsi geçen bağlı ortaklık satın alımları için 166.652.295 TL ödemesine rağmen, 7 Eylül 2012 tarihinde
imzalanan “Kapanış Protokolü” çerçevesinde alım sonrası şirket değerinin tespiti ile ilgili düzeltmeler
sonrasında, satın alma için ödenen bu tutar daha önce beklendiği üzere şirket lehine değişmiş ve bu çerçevede
4.709.077 TL satıcılar tarafından Şirket’e geri verilmiştir. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, YKM A.Ş. ve YKM
Pazarlama A.Ş.’ye ait maddi duran varlıkların nihai rayiç bedelleri üzerinde yapılan değişiklikler ve sözleşme
uyarınca satıcılara yapılan ödemeler sonucunda şerefiye, 106.041.968 TL olarak yeniden hesaplanmıştır.
Bağlı Ortaklıklarda Ek Pay Satın Alımı
Not 1’de belirtildiği üzere; Şirket, 22 Ekim 2013 tarihinde, YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin ana ortaklık
dışı paylarından, sırasıyla % 37 ve %23,13’lük hisselerini ve daha önce %50’sini satın almış olduğu markalarını,
toplamda brüt 100.000.000 TL bedelle vadeleri Ocak 2014 - Nisan 2017 tarih aralığında ve satın alma tarihi
itibariyle kontrol gücü olmayan paylara ait hisseleri, net gerçeğe uygun değeri 72.049.276 TL olan borç senetleri
vermek suretiyle satın almıştır. Bu işlemler neticesinde, hisselerin elde etme maliyeti ile Şirket’un satın alınan
payı nispetindeki varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki 56.878.535 TL tutarındaki negatif fark, özkaynaklar
içerisinde ortak kontrole tabi işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi altında muhasebeleştirilmiştir. Bu satın alma
ile Boyner, YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin paylarının doğrudan ve dolaylı olarak tamamına sahip hale
gelmiştir.
Şirket özkaynaklarındaki değişikliklerin
ortaklar üzerindeki dağılımı
31 Aralık 2013
İktisap edilmiş kontrol gücü olmayan payların taşıdığı değer
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen tutar
15.170.741
(72.049.276)
Net sermaye etkisi
(56.878.535)
Boyner ile YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin Kolaylaştırılmış Usulde Birleştirilmesi
Şirket Yönetim Kurulu, 3 Mart 2014 tarihinde, YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’yi devir almak suretiyle
şirketlerin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi yönünde karar almış ve 14 Nisan 2014 tarihinde sözkonusu
birleşme için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurmuştur. Şirket’in başvurusu 13 Haziran 2014 tarihinde SPK
tarafından onaylanmış ve birleşme işlemi 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.
4.
FİNANSAL BİLGİLERİN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMASI
Şirket’in ana faaliyet konusu perakende mağazacılık olup, Şirket’in satışları giyim ve giyim-dışı segment olarak
gruplamaya tabi tutulmuştur. Şirket satışlarının tamamına yakını yurtiçine yapılmakta olduğundan coğrafi
bölümlere göre raporlama yapılmamaktadır. Şirket, performansının takibini brüt karlılık oranlarına göre takip
etmekte ve yönetmektedir. Brüt kar tutarları, gelir tablosundaki rakamlar ile uyumludur. Şirket, bölümlere göre
varlık ve yükümlülüklerini ayrı şekilde takip etmemektedir.
Giyim
Giyim dışı
Giyim
Giyim dışı
1 Ocak – 30 Eylül 2014
Brüt kar
% Karlılık
Adet
Net satışlar
Satışların Maliyeti
19.143.986
4.421.738
997.720.823
177.356.864
611.059.223
116.068.503
386.661.600
61.288.361
38,75
34,56
23.565.724
1.175.077.687
727.127.726
447.949.961
38,12
Adet
Net satışlar
Satışların Maliyeti
17.352.537
4.195.371
849.255.124
152.152.734
528.752.701
101.111.835
320.502.423
51.040.899
37,74
33,55
21.547.908
1.001.407.858
629.864.536
371.543.322
37,10
14
1 Ocak – 30 Eylül 2013
Brüt kar
% Karlılık
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Kasa
Banka
-Vadeli mevduat
-Vadesiz mevduat
Kredi kartı alacakları
2.417.801
2.767.949
7.059.899
154.804.173
18.291.920
1.380.108
190.653.745
Toplam
164.281.873
213.093.722
Şirket’in 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle vadeli mevduatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: gecelik mevduat
etkin faiz oranı %6.90 - %7.00). Şirket’in blokeli mevduatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:
Bulunmamaktadır).
Şirket’in 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle kredi kartı alacakları üzerinde 44.962.031 TL temlik bulunmaktadır
(31 Aralık 2013: 44.608.743 TL).
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerleri üzerindeki toplam sigorta tutarı 67.000.000 TL’dir
(31 Aralık 2013: 73.457.896 TL).
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin vade kırılımı aşağıdaki gibidir;
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
30 güne kadar
30 - 90 gün arası
102.268.201
62.013.672
137.127.087
75.966.635
Toplam
164.281.873
213.093.722
6.
FİNANSAL BORÇLANMALAR
a.
Kısa vadeli finansal borçlar
Banka kredileri
Para birimi
Etkin faiz oranı
Vade
30 Eylül 2014
TL
11,50-15,50%
Rotatif
83.251.995
Teminatsız krediler (*)
83.251.995
(*)
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, teminatsız kredilerin 3.786.434 TL’si yapılacak SGK ödemeleri için alınan
%0 faizli banka kredilerinden oluşmaktadır.
Para birimi
Teminatsız krediler (*)
TL
Etkin faiz oranı
Vade
31 Aralık 2013
-
Rotatif
3.412.269
3.412.269
(*)
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, teminatsız kredilerin tamamı yapılacak SGK ödemeleri için alınan %0
faizli banka kredilerinden oluşmaktadır.
15
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6.
FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı)
b.
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Uzun vadeli tahvillerin kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
23.231.176
72.891.241
25.031.199
71.613.880
Toplam
96.122.417
96.645.079
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle kredi genel sözleşmesi kapsamında finansal borçlara ilişkin verilmiş banka
hesaplarındaki teminat, rehin ve ipotekleri toplamı 2.500.000 TL’dir (31 Aralık 2013 : 72.487.901 TL ).
c.
Uzun vadeli finansal borçlar
İhraç edilen menkul kıymetler
Çıkarılmış tahviller
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Uzun vadeli tahviller
177.186.600
174.352.310
Toplam
177.186.600
174.352.310
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, Şirket’in çıkarılmış toplam 200.000.000 TL tahvili bulunmaktadır. Söz konusu
tahvillere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;
(TRSCRSIA1516) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 6 Kasım 2012 tarihinde 100.000.000 TL
nominal değerde, 36 ay vadeli, ayda bir faiz ve vade sonunda anapara ödemeli, gösterge DİBS + %4,50 faiz
oranlı tahvilden oluşmaktadır. 30 Eylül 2014 itibariyle yıllık bileşik faiz oranı %14,62 olarak tespit edilmiştir.
(TRSCRSIA1615) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 23 Aralık 2013 tarihinde 100.000.000 TL
nominal değerde, 36 ay vadeli, üç ayda bir faiz ve vade sonunda anapara ödemeli, gösterge DİBS + %5 faiz
oranlı tahvilden oluşmaktadır. 30 Eylül 2014 itibariyle yıllık bileşik faiz oranı %14,90 olarak tespit edilmiştir.
Uzun vadeli banka kredileri
Teminatlı krediler
Para birimi
Etkin faiz oranı
Vade
30 Eylül 2014
TL
13,00-14,60%
7 Mart 2016 -7 Eylül 2016
29.836.726
29.836.726
Para birimi
Teminatlı krediler
TL
Etkin faiz oranı
Vade
31 Aralık 2013
%9,59 - %12,06 7 Mart 2015 - 7 Eylül 2016
92.824.846
92.824.846
16
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6.
FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle uzun vadeli kredilerin ödeme planı aşağıdaki gibidir:
2015
2016
Toplam
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
3.084.466
26.752.260
29.836.726
62.637.470
30.187.376
92.824.846
Şirket’in kullanmış olduğu ve 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 44.285.714 TL tutarındaki krediyle ilgili olarak
uyması gereken bazı sözleşme şartları bulunmaktadır. Boyner finansal tabloları ile ilgili olan bu şartlar şunlardır:
a)
İlki 30 Nisan 2014 tarihinde yapılmak kaydıyla, her bir hesaplama tarihinde geçmiş mali yılı kapsayan
hesaplama dönemi için Şirket’in faiz giderleri, vergi giderleri, amortisman ve itfa giderleri öncesi
gelirlerinin borç servisine oranı hesaplanacaktır. Bu oranın (i) 2013 mali yılını kapsayan hesaplama
dönemi için asgari 1,05, (ii) 2014 mali yılını kapsayan hesaplama dönemi için asgari 1,25, (iii) 2014
yılsonu ile son geri ödeme tarihi arasında geçen her bir hesaplama dönemi için asgari 1,75 olması
gerekmektedir. 2013 yılı için 1,05 oranına uyulmuştur.
b)
Şirket’in net borcunun, faiz giderleri, vergi giderleri, amortisman ve itfa giderleri öncesi gelirlerine oranı
(i) 2012 yılı için 2,5, (ii) 2013 yılı için 2 ve (iii) 2013 yılsonu ile son geri ödeme tarihi arasında geçen her
bir yıl için 1,5 oranını aşmayacaktır. 2013 yılı için 2 oranına uyulmuştur (2012 yılı için 2,5 oranına
uyulmuştur).
7.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Şüpheli ticari alacaklar
Eksi : Değer düşüklüğü karşılığı
Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş
finansman geliri
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar toplamı
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
30.043.805
666.630
17.446.302
(17.446.302)
12.085.082
117.370
19.002.924
(19.002.924)
(713.673)
29.996.762
(185.693)
12.016.759
İlişkili taraflardan alacaklar
Eksi : İlişkili taraflara vadeli satışlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiş finansman geliri
İlişkili taraflardan ticari alacaklar toplamı
14.480.219
7.118.682
(116.103)
14.364.116
(963.533)
6.155.149
Toplam kısa vadeli ticari alacaklar
44.360.878
18.171.908
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, Şirket’in alacakları için ortalama tahsilat süresi 45 gündür (31 Aralık 2013 - 54
gün). Ortalama tahsilat süresi hesaplamasına tüm kredi kartları alacakları dahil edilmiştir.
Şirket sorunlu hale gelen ticari alacakları için müşteri bazında şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Karşılık
tutarları, ilgili müşterilerin geri ödeme yapamayacağı veya söz konusu alacaklar için alınmış olan teminatların
değerinin gerçekleştirilemeyeceği düşünülen alacakları kapsar. Şüpheli alacak karşılıklarının dönem içindeki
hareketleri aşağıdaki gibidir:
17
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
1 Ocak30 Eylül 2014
1 Temmuz30 Eylül 2014
1 Ocak30 Eylül 2013
1 Temmuz30 Eylül 2013
Dönem başı
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
Dönem içinde yapılan tahsilatlar
Dönem içinde silinenler
19.002.924
142.485
(1.688.348)
(10.759)
17.837.631
(391.329)
-
20.343.533
669.355
(869.656)
(642.313)
19.379.430
121.489
-
Dönem sonu
17.446.302
17.446.302
19.500.919
19.500.919
Karşılık ayrılan şüpheli ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
0-6 ay arası
6 aydan daha uzun
33.810
17.412.492
265.389
18.737.535
Dönem sonu
17.446.302
19.002.924
Alacaklara karşılık olarak alınan teminatların niteliği ve tutarları aşağıdaki gibidir:
Teminat senetleri
Teminat mektupları
İpotekler
Dönem sonu
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
51.641.670
38.250.000
12.425.000
48.513.290
36.790.702
12.425.000
102.316.670
97.728.992
30 Eylül 2014
376.649.770
164.807.241
4.829.090
31 Aralık 2013
272.593.646
196.392.242
2.059.971
(10.050.402)
536.235.699
(8.701.642)
462.344.217
51.035.999
42.077.670
(1.597.278)
49.438.721
(1.903.102)
40.174.568
585.674.420
502.518.785
Kısa vadeli ticari borçlar
Satıcılar
Borç senetleri
Diğer ticari borçlar
Eksi: İlişkili olmayan taraflardan vadeli alımlardan
kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman gideri
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar toplamı
İlişkili taraflara ticari borçlar
Eksi: İlişkili taraflardan vadeli alımlardan
kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman gideri
İlişkili taraflara ticari borçlar toplamı (Not 25)
Toplam ticari borçlar
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, Şirket’in ortalama ödeme süresi 190 gündür (31 Aralık 2013: 176 gün).
18
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8.
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli diğer alacaklar
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Personelden alacaklar
Müşterilerden diğer alacaklar
İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar (*) (Not 25)
134.648
103.993
82.073.398
53.868
386.069
49.855.322
Toplam
82.312.039
50.295.259
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
İlişkili taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar (*) (Not 25)
Verilen depozito ve teminatlar
1.096.043
25.263.158
1.108.523
Toplam
1.096.043
26.371.681
Uzun vadeli diğer alacaklar
(*)
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan diğer alacaklar bakiyesinin bir kısmı, Boyner Perakende
A.Ş.’ye verilmiş olan %14,60 faizli, kısa dönem vadesi 28 Ağustos 2015 tarihli olan alacaklardan
oluşmaktadır.
Kısa vadeli diğer borçlar
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Diğer borçlar (**)
Alınan depozito ve teminatlar
22.307.017
5.612
19.880.229
4.951
Toplam
22.312.629
19.885.180
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
İlişkili taraflara diğer borçlar (plasman borçları)
950.596
-
Toplam
950.596
-
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Diğer borçlar (**)
43.472.334
60.018.270
Toplam
43.472.334
60.018.270
İlişkili taraflara diğer borçlar
Uzun vadeli diğer borçlar
(**)
YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş’nin hisselerinin 22 Ekim 2013 tarihindeki alımına ilişkin verilen ve
borç senetlerini temsil etmektedir.
19
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9.
STOKLAR
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Ticari mal
Satış yardımcı malzemeler
Yoldaki mallar
Stok sayım noksanlığı (-)
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
414.481.037
3.689.245
2.670.703
(1.982.132)
(5.032.116)
363.335.780
2.612.694
2.046.347
(1.484.991)
(4.045.401)
Toplam
413.826.737
362.464.429
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle
(31 Aralık 2013: 632.000.000 TL).
stoklar
üzerindeki
toplam
sigorta
tutarı
771.000.000
TL’dir
Stok değer düşüklüğü hesabının sene içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2014
Dönem içinde
ayrılan karşılık
Dönem içinde
kullanılan karşılık
30 Eylül 2014
Stok değer düşüklüğü
(4.045.401)
(1.265.991)
279.276
(5.032.116)
Toplam
(4.045.401)
(5.032.116)
1 Ocak 2013
Dönem içinde
ayrılan karşılık
Dönem içinde
kullanılan karşılık
30 Eylül 2013
Stok değer düşüklüğü
(5.629.087)
(321.902)
2.514.283
(3.436.706)
Toplam
(5.629.087)
10.
(3.436.706)
MADDİ DURAN VARLIKLAR
1 Ocak 2014
Girişler
Çıkışlar
Transfer
30 Eylül 2014
62.934
2.363.126
100.378.823
341.211
142.194.607
642.237
7.715.135
6.077.617
2.831.555
(226.798)
(197.954)
(106.360)
-
1.486.672
1.744.455
(3.235.847)
62.934
2.136.328
109.382.676
341.211
149.910.319
237.945
(531.112)
(4.720)
262.071.413
(226.798)
(69.598)
(23.815)
-
2.136.328
60.310.979
170.231
75.728.365
Maliyet
Arsalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
245.982.938
16.624.307
Birikmiş amortisman
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
2.363.126
50.507.270
118.386
66.487.225
119.476.007
Net defter değeri
9.873.307
51.845
9.264.955
19.190.107
126.506.931
(320.211)
138.345.903
123.725.510
20
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 292.156.330 TL’dir
(31 Aralık 2013: 261.025.000 TL).
1 Ocak 2013
Girişler
Çıkışlar
Transfer
30 Eylül 2013
62.934
2.186.346
2.363.126
87.680.728
434.211
128.659.877
181.606
8.942.790
7.669.322
2.023.252
(2.186.346)
(839.650)
(93.000)
(516.259)
-
649.713
413.140
(1.062.853)
62.934
2.363.126
96.433.580
341.211
136.226.080
1.142.005
221.568.828
18.635.364
(3.635.255)
-
236.568.936
17.775
2.363.122
38.230.159
61.531
56.835.278
17.776
9.607.446
60.317
8.287.709
(35.551)
(158.207)
(20.733)
(388.472)
-
2.363.122
47.679.398
101.115
64.734.517
97.507.865
17.973.248
(602.963)
-
114.878.152
Maliyet
Arsalar
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortisman
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Net defter değeri
124.060.963
121.690.784
Dönem amortisman giderinin dağılımı Not 20’de verilmiştir.
Şirket’in finansal kiralama yolu ile edinmiş olduğu varlıkları bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:
Bulunmamaktadır).
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, Boyner’in maddi duran varlıkları üzerinde ipotek bulunmamaktadır
(31 Aralık 2013: 58.431.770 TL).
21
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
11.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Ocak 2014
Girişler
Çıkışlar
Transfer
30 Eylül 2014
56.008.102
67.109.935
19.218.067
14.469.774
82.229
2.368.660
(2.880)
(1.935)
4.720
56.087.451
67.109.935
19.218.067
16.841.219
156.805.878
2.450.889
(4.815)
4.720
159.256.672
16.928.432
8.947.991
1.708.272
13.073.360
2.790.503
5.033.245
960.903
1.035.628
(2.214)
(755)
-
19.716.721
13.981.236
2.669.175
14.108.233
40.658.055
9.820.279
(2.969)
-
50.475.365
Maliyet
Haklar
Lehte kira sözleşmeleri
Bayi iletişim ağı
Bilgisayar programları
Birikmiş amortisman
Haklar
Lehte kira sözleşmeleri
Bayi iletişim ağı
Bilgisayar programları
Net defter değeri
116.147.823
108.781.307
1 Ocak 2013
Girişler
Çıkışlar
Transfer
30 Eylül 2013
48.085.884
67.109.935
19.218.067
13.406.554
6.970
876.299
(107.284)
-
-
47.985.570
67.109.935
19.218.067
14.282.853
147.820.440
883.269
(107.284)
-
148.596.425
13.125.635
2.236.998
427.068
12.458.326
2.894.760
5.033.245
960.901
520.612
(38.405)
-
-
15.981.990
7.270.243
1.387.969
12.978.938
28.248.027
9.409.518
(38.405)
-
37.619.140
Maliyet
Haklar
Lehte kira sözleşmeleri
Bayi iletişim ağı
Bilgisayar programları
Birikmiş amortisman
Haklar
Lehte kira sözleşmeleri
Bayi iletişim ağı
Bilgisayar programları
Net defter değeri
119.572.413
110.977.285
Dönem amortisman giderinin dağılımı Not 20’de verilmiştir.
22
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
12.
ŞEREFİYE
Not 3’te belirtildiği üzere Boyner, YKM A.Ş.’yi, bağlı ortaklık olarak, UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri” standardı
uyarınca satın alma muhasebesi kapsamında muhasebeleştirmiştir. Sözkonusu işletme birleşmesi kapsamında
edinilen tanımlanabilir varlıkların ve üstlenilen tanımlanabilir borçların gerçeğe uygun değerleri 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle sonuçlandırılmış ve bu çerçevede daha önce geçici değerleri üzerinden raporlanan değerler
yeniden düzenlenmiştir.
Şirket, 3 Mart 2014 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile, YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’yi
devir almak suretiyle şirketlerin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi yönünde karar almış ve 14 Nisan 2014
tarihinde sözkonusu birleşme için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurmuştur. Şirket’in başvurusu
13 Haziran 2014 tarihinde SPK tarafından onaylanmış ve birleşme işlemi 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle tescil
edilmiştir.
13.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Dava karşılıkları
1.945.683
2.294.362
Toplam
1.945.683
2.294.362
1 Ocak 2014
Dava karşılıkları
Dönem içindeki Dönem içerisindeki
artışlar / (azalışlar)
ödemeler
2.294.362
185.516
30 Eylül 2014
(534.195)
1.945.683
2.294.362
1 Ocak 2013
Dava karşılıkları
Satış iade karşılıkları
1.945.683
Dönem içindeki Dönem içerisindeki
artışlar / (azalışlar)
ödemeler
1.395.440
273.239
388.475
(273.239)
30 Eylül 2013
(217.500)
-
1.566.415
-
1.668.679
1.566.415
Teminat mektupları
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen
ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer
şirketler lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
16.608.321
81.798.517
-
697.334
2.500.000
-
2.500.000
-
-
Toplam
19.108.321
84.995.851
Şirket tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler (TRİ)’ler
-
-
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla %0’dır (31
Aralık 2013 tarihi itibarıyla diğer TRİ yoktur).
23
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
13.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Hukuki konular
Şirket lehine veya aleyhine açılmış ve halihazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. Bu davaların
önemli bir kısmı iş davalarından oluşmaktadır. Şirket yönetimi, her dönem sonunda bu davaların olası
sonuçlarını ve finansal etkilerini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda olası kazanç ve
yükümlülüklere karşı gerekli görülen karşılıklar ayrılmaktadır. 30 Eylül 2014 tarihi itibari ile devam eden
davalar için ayrılan karşılık tutarı 1.945.683 TL’dir (31 Aralık 2013: 2.294.362 TL).
14.
TAAHHÜTLER
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Şirket’in özet finansal tablolarında yer almayıp, sözleşme
süresince bir yıldan daha uzun vadeli iptal edilemez operasyonel kiralamalarıyla ilgili yıllık ödeme planları ve
yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
Operasyonel mağaza kiralama taahhütleri
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
1 yıl içinde ödenecek
46.605.129
50.520.888
Toplam
46.605.129
50.520.888
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
1 yıl içinde ödenecek
1.275.000
1.169.212
Toplam
1.275.000
1.169.212
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
1 yıl içinde ödenecek
3.482.060
4.695.956
Toplam
3.482.060
4.695.956
Operasyonel ofis kiralama taahhütleri
Operasyonel araç kiralama taahhütleri
24
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
14.
TAAHHÜTLER (Devamı)
Gelecekte elde edilecek asgari operasyonel kiralama gelirleri
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in özet finansal tablolarında yer almayıp, iptal
edilemez lisans kiralamalarına ilişkin yıllık gelir planları ve tutarları aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
1 yıldan içerisinde
1 - 5 yıl
5 yıldan fazla
7.733.264
34.196.654
2.288.496
7.446.519
33.202.799
9.153.985
Toplam
44.218.414
49.803.303
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
(17.446.302)
(5.032.116)
(19.002.924)
(4.045.401)
Toplam
(22.478.418)
(23.048.325)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Devreden katma değer vergisi
Gelir tahakkukları
İş avansları
Diğer çeşitli dönen varlıklar
53.313.198
3.123.340
454.361
1.789.799
38.490.923
131.865
236.277
312.708
Toplam
58.680.698
39.171.773
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler
Diğer çeşitli borçlar
2.802.867
68.171
3.403.203
139.520
Toplam
2.871.038
3.542.723
15.
16.
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir :
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir:
25
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
17.
ÖZKAYNAKLAR
a.
Sermaye
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 Kr nominal
değerde olan, 9.207.000.000 adet hisseden meydana gelmiştir. Şirket’in ortaklık yapısının detayı 1 nolu dipnotta
belirtilmiştir.
b.
Sermaye yedekleri
Şirket’in geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği sermaye artırımları neticesinde 227.203 TL tutarında paylara ilişkin
primleri bulunmaktadır.
c.
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Şirket’in 30 Eylül 2014 tarihi
(31 Aralık 2013 - 232.884 TL).
d.
itibariyle
1.740.614
tutarında
yasal
yedek
tutarı
bulunmaktadır
Kar yedekleri - geçmiş yıl kar/zararları
Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal yedekler birinci ve ikinci yedek akçelerden oluşmaktadır. Yasal yedekler
Şirket’in tarihi ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, net dönem karının %5’i birinci yasal yedekler
olarak ayrılmaktadır. İkinci yasal yedek ise, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %5’inin üzerindeki tüm kar
dağıtımının üzerinden %10 oranında ayrılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş
sermayenin %50’sini geçmedikleri sürece dağıtılamaz, fakat kar yedeklerinin tükendiği noktada zararları
kapatmak için kullanılabilirler.
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
SPK’nın Seri: IV, No: 27 Tebliği’nin 5’inci maddesinde ve çeşitli SPK kararlarıyla belirtildiği üzere hisse
senetleri borsada işlem gören ortaklıklarda birinci temettü oranı ve temettü dağıtımı varsa geçmiş yıl zararları
düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın %20’sinden az olamaz. Hisse senetleri borsada işlem gören anonim
ortaklıklar, genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak temettüyü; tamamen nakden dağıtma, tamamen hisse
senedi olarak dağıtma, belli oranda nakit belli oranda hisse senedi olarak dağıtılarak kalanını ortaklık bünyesinde
bırakma, nakit ya da hisse senedi olarak dağıtmadan ortaklık bünyesinde bırakma konusunda serbesttir.
SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna
ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir
kardan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamının, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer
alan net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan özet finansal tablolarda
veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır.
SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak
temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiştir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırımı;
nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları,
nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.
26
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
17.
SERMAYE , YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Boyner’in Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan
kayıtlarında yer alan yedekler, geçmiş yıl zararları ve dönem karları aşağıdaki gibidir :
Ödenmiş sermaye
Paylara ilişkin primler
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Birikmiş karlar/(zararlar), net
Net dönem karı
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları
Diğer sermaye yedekleri
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
92.070.000
227.203
5.308.723
1.019.115
(17.772.459)
(52.984.181)
10.985.296
630
92.070.000
227.203
232.884
902.007
(5.780.433)
43.937.606
-
30 Eylül 2014 itibariyle sermaye hesapları arasında oluşan fark, yasalda YKM Pazarlama A.Ş. ve YKM A.Ş.’nin
Boyner ile birleşmesi sonucu sermaye hesaplarını Şirket’e aktarmasından kaynaklanmaktadır.
e.
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya Karlar
Gelir tablosu ile ilişkilendirilmeyerek doğrudan özkaynaklara aktarılan değer artış/(azalışları) toplu olarak
aşağıda belirtilen fonlarda izlenmektedir:
Yeniden Değerlendirme ve Sınıflandırma Kayıpları
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp
18.
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
(5.449.784)
(3.918.162)
(5.449.784)
(3.918.162)
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Brüt Kar
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Satışlardan iadeler (-)
Satış indirimleri (-)
Satılan malın maliyeti
Toplam
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1.281.837.202
168.958
(99.137.102)
(7.791.371)
466.141.856
33.536
(30.063.440)
(635.765)
1.099.555.141
164.538
(93.629.508)
(4.682.313)
379.486.399
36.509
(27.983.646)
(347.460)
1.175.077.687
435.476.187
1.001.407.858
351.191.802
(727.127.726)
(277.174.991)
(629.864.536)
(221.690.695)
447.949.961
158.301.196
371.543.322
129.501.107
27
1 Ocak 1 Temmuz 30 Eylül 2013 30 Eylül 2013
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19.
PAZARLAMA VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
a)
Pazarlama giderleri
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
99.391.969
86.755.600
74.364.815
23.639.518
17.636.988
14.166.987
11.045.163
9.275.850
8.364.398
12.562.419
35.434.991
29.326.778
28.521.116
8.206.445
5.969.250
5.697.793
3.800.467
3.544.082
2.875.568
4.295.689
85.401.224
71.911.384
55.373.419
22.413.618
15.331.798
14.337.097
11.027.000
8.431.138
6.133.462
9.719.924
29.153.470
25.705.327
21.527.267
6.480.598
5.433.961
5.507.764
4.524.641
3.061.364
2.459.333
3.624.599
357.203.707
127.672.179
300.080.064
107.478.324
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Memur ücret ve giderleri
Dışarıdan sağlanan danışmanlık
hizmetleri
Kira giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Araç kira giderleri
Seyahat gideri
Pazarlama satış giderleri
Bilgi işlem giderleri
Diğer giderler
42.757.765
16.023.499
30.905.850
11.975.642
12.590.534
10.625.026
5.370.868
1.380.826
1.165.389
1.113.604
926.954
5.811.459
4.457.058
3.947.488
1.774.037
461.826
292.442
404.581
272.107
2.274.047
6.418.473
7.202.049
4.969.148
1.126.712
1.385.199
825.223
982.217
5.376.309
2.874.168
2.479.896
2.257.486
382.225
435.841
260.574
324.768
1.890.723
Toplam
81.742.425
29.907.085
59.191.180
22.881.323
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Satış ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
23.639.518
5.370.868
8.206.445
1.774.037
22.413.618
4.969.148
6.480.598
2.257.486
Toplam
29.010.386
9.980.482
27.382.766
8.738.084
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
99.391.969
42.757.765
35.434.991
16.023.499
85.401.224
30.905.850
29.153.470
11.975.642
142.149.734
51.458.490
116.307.074
41.129.112
Memur ücret ve giderleri
Kira giderleri
Satış, komisyon ve prim giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Ortak yönetim giderleri
Elektrik, su ve ısıtma giderleri
Reklam tanıtım giderleri
Güvenlik ve temizlik gideri
Taşıma yükleme giderleri
Diğer giderler
Toplam
b)
20.
Genel yönetim giderleri
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Amortisman ve itfa giderleri
Personel giderleri
Satış ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
Toplam
28
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
21.
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
a)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Reeskont gelirleri
Vade farkı geliri
Marka lisans gelirleri
Konusu kalmayan karşılıklar
Kur farkı gelirleri
Komisyon gelirleri
Bilgi sistemleri hizmet gelirleri
Satıcı firma katılım payları
Diğer
16.151.666
16.100.404
9.116.760
1.688.348
1.252.873
838.570
552.059
395.532
3.565.135
4.092.787
3.816.313
3.050.187
391.329
626.110
289.413
133.003
648.400
11.621.693
9.463.438
7.791.331
869.655
1.201.711
1.303.724
534.631
1.958.939
3.808.789
2.708.984
4.265.256
2.548.376
732.689
352.459
237.698
(175.443)
2.483.084
Toplam
49.661.347
13.047.542
38.553.911
13.153.103
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Vade farkı giderleri
Reeskont giderleri
Stok sayım farkları
Lisans kullanım hakları
Kur farkı giderleri
Komisyon giderleri
Şüpheli alacak karşılığı
Diğer
21.813.035
14.513.531
3.969.954
1.714.386
809.347
696.286
142.485
3.846.661
8.251.434
2.084.715
949.860
628.542
111.785
221.901
1.191.125
11.839.164
9.150.227
2.282.314
1.176.280
224.171
754.326
192.522
2.883.361
4.145.141
1.495.376
917.066
465.300
177.812
293.140
121.489
580.818
Toplam
47.505.685
13.439.362
28.502.365
8.196.142
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Kredi faiz gelirleri
Mevduat faiz geliri
2.683.128
142.375
735.497
4.453
1.817.094
-
1.140.557
-
Toplam
2.825.503
739.950
1.817.094
1.140.557
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Tahvil faiz gideri
Kredi faiz gideri
Vadeli alım faiz giderleri
Kredi kartı alacakları kırdırma giderleri
Komisyonlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
faiz maliyeti
Diğer
20.794.342
14.425.495
5.880.853
3.078.971
2.073.789
6.667.839
5.690.352
2.266.378
765.151
635.147
7.046.917
14.577.105
1.614.225
2.468.294
1.982.403
5.908.290
544.373
827.669
835.060
910.159
352.885
449.507
404.337
-
320.707
-
Toplam
47.998.669
16.827.259
26.110.878
9.583.442
b)
Esas faaliyetlerden diğer giderler
22.
FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
a)
Finansman gelirleri
b)
Finansman giderleri
29
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
23.
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi yönetmelik ve kanunları
dahilinde vergilendirilmeye tabidir.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %20’dir. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden
dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte
ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden %20 oranında
geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden
mahsup edilmektedir.
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Ocak 31 Aralık 2013
Hesaplanan kurumlar vergisi
Peşin ödenen vergiler
-
7.389.716
(4.361.822)
Toplam
-
3.027.894
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren dönemlere ait kapsamlı gelir tablosunda yer alan vergi
giderleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 1 Temmuz 30 Eylül 2013 30 Eylül 2013
Cari dönem kurumlar vergisi gideri
Ertelenmiş vergi geliri
2.409.741
1.276.432
(6.306.621)
762.873
(641.017)
1.030.917
Toplam
2.409.741
1.276.432
(5.543.748)
(1.671.934)
Vergi öncesi dönem karının toplam vergi tutarı ile mutabakatı aşağıda sunulmuştur:
%20 oranında kurumlar vergisi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Üzerinden ertelenmiş vergi varlığı
hesaplanmayan dönem zararları
Üzerinden ertelenmiş vergi
hesaplanmayan diğer düzeltme kayıtları
Diğer
Toplam
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
6.835.115
(8.267.130)
3.151.439
(7.185.481)
432.086
(1.783.308)
866.040
(28.688)
(2.942.850)
(1.610.065)
(1.904.210)
(1.904.210)
6.598.419
186.187
6.732.827
187.712
(2.288.316)
(605.076)
2.409.741
1.276.432
(5.543.748)
(1.671.934)
30
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
23.
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, ertelenen vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi
oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü)’nün dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
30 Eylül 2014
Maddi / maddi olmayan duran varlıklar
Ticari borç/alacak ve senetleri reeskontu, net
Stoklar
Çalışanlara sağlanan faydalar
Finansal borçlar
Şüpheli alacak karşılığı
Dava karşılıkları
Geçmiş yıl vergi zararı
Borç karşılıkları
Diğer
Ertelenmiş vergi
varlığı / (yükümlülüğü)
31 Aralık 2013
Kümülatif
değerleme farkları
Varlık /
(yükümlülük)
Kümülatif
değerleme farkları
Varlık /
(yükümlülük)
(100.822.210)
(3.672.111)
16.752.076
8.261.687
(83.490)
(1.054.623)
1.897.085
24.447.181
(1.742.633)
(246.520)
(20.155.844)
(734.422)
3.350.415
1.652.337
(16.698)
(210.925)
379.417
4.889.436
(348.527)
(49.304)
(107.437.727)
(11.724.997)
12.824.543
7.224.395
(259.115)
3.862.484
1.220.867
24.447.181
874.708
(3.715)
(21.730.034)
(2.344.999)
2.564.909
1.444.879
(51.823)
772.497
244.173
4.889.436
174.942
(742)
(56.263.558)
(11.244.115)
(68.971.376)
(14.036.762)
Ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
(11.244.115)
(56.263.558)
(11.244.115)
7.147.344
(21.184.106)
(68.971.376)
(14.036.762)
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki ertelenmiş vergi
varlık/(yükümlülükleri) hareketleri aşağıdaki gibidir :
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
Dönem başı
Dönem vergi geliri
Özkaynaklarla ilişkilendirilen tutar
(14.036.762)
2.409.741
382.906
(15.599.933)
762.873
624.868
Toplam
(11.244.115)
(14.212.192)
31
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
23.
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri, cari vergi varlık ve yükümlülüklerinin mahsup edilmesi konusunda
yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması ve cari vergi varlıklarının gerçekleşmesi ile cari vergi
yükümlülüklerin ifa edilmesinin eşanlı olarak yapılması niyeti olması şartları geçerli olduğundan mahsup
edilmiştir.
Her bilanço tarihi itibariyle, kayıtlara yansıtılmayan ertelenen vergi varlığı yeniden gözden geçirilmektedir.
Gelecekte elde edilecek mali karın ertelenen vergi varlığının kazanılmasına imkan vermesinin muhtemel olması
durumunda, önceki dönemlerde kayıtlara yansıtılmayan ertelenen vergi varlığı kayıtlara yansıtılır.
Şirket, kullanılmayan mali zararlardan yararlanılabilecek düzeyde bir mali karın oluşma olasılığını
değerlendirirken,
Kullanılmayan mali zararlardan yararlanılabilecek kadar mali kar yaratacak düzeyde vergilendirilebilir
geçici farklara sahip olup olmadığı,
Kullanılmayan mali zararların kullanım süreleri dolmadan önce, mali kara sahip olunmasının muhtemel
olup olmadığı,
Kullanılmayan mali zararların nedenlerinin belirlenebilir olması ve bunun tekrarlanmasının beklenip
beklenmediği,
Kullanılmayan mali zararların kullanılabileceği dönemde mali kar yaratacak vergi planlama fırsatlarının
şirket açısından mümkün olup olmadığı hususlarını dikkate alarak 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle
kullanılmayan mali zararlar üzerinden hesaplanarak ertelenmiş vergi aktif finansal tablolara yansıtılmıştır.
Şirket’in mali zararları ve son indirim tarihleri aşağıdaki gibidir:
-
İndirilebilir geçmiş yıl zararları
Son indirim tarihi
22.035.533
2.352.181
59.467
31 Aralık 2018
31 Aralık 2017
31 Aralık 2016
2013
2012
2011
24.447.181
24.
PAY BAŞINA (KAYIP)/KAZANÇ
Pay başına kazanç, net dönem (zararının)/karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama hisse
adedine bölünmesiyle hesaplanır.
Dönem boyunca mevcut olan
hisselerin ortalama sayısı
(tam değeri)
Ana şirket hissedarlarına ait
net dönem zararı/karı
Pay başına (kayıp)/kazanç
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz -30
Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz -30
Eylül 2013
9.207.000.000
9.207.000.000
9.207.000.000
9.207.000.000
(31.765.836)
(14.480.765)
(377.876)
(5.024.023)
(0,0035)
(0,0016)
(0,0000)
(0,0005)
32
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
25.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Boyner’in ana ortakları Boyner Perakende A.Ş. ve Boyner Perakende A.Ş.’nin ana ortağı olan Boyner
Holding’tir. Özet finansal tablolar için Boyner Holding ve onların iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile diğer Boyner
Holding şirketlerinin bakiyeleri ayrı kalemler olarak gösterilmiş ve bu şirketler ilişkili şirketler olarak
adlandırılmıştır.
Şirket’in ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir :
30 Eylül 2014
Ticari Ticari olmayan
İlişkili taraflardan alacaklar
Beymen (2)
Fırsat Elektronik (2)
Ran Konfeksiyon (2)
Boyner Bireysel Ürünler Satış ve Paz.
A.Ş. (Boyner Bireysel) (2)
Boyner Perakende ve Tekstil
Yatırımları A.Ş. (1)
6.025.306
8.281.918
56.892
-
3.936.478
2.203.332
14.727
-
-
-
612
-
-
82.073.398
-
75.118.480
14.364.116
82.073.398
6.155.149
75.118.480
30 Eylül 2014
Ticari Ticari olmayan
İlişkili taraflara borçlar
Boyner Holding (2)
Boyner Perakende A.Ş. (1)
Ay Marka Mağazacılık A.Ş. (Ay
Marka) (2)
BR Mağazacılık (2)
Alsis Sigorta Acenteliği A.Ş (Alsis) (2)
Beymen Mağazacılık A.Ş. (2)
Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon
A.Ş. (Altınyıldız Tekstil)(2)
Fırsat Teknoloji A.Ş. (2)
Boğaziçi Yatçılık ve Turizm (2)
BYN Gayrımenkul (2)
(1)
(2)
31 Aralık 2013
Ticari Ticari olmayan
31 Aralık 2013
Ticari Ticari olmayan
944.040
740.154
950.596
915.713
278.205
-
40.158.942
4.974.611
1.842.627
528.552
-
31.871.416
5.339.645
850.099
684.766
-
2.424
10.492
-
234.206
518
-
-
49.438.721
950.596
40.174.568
-
236.879
Şirket ortakları (kısa ve uzun vade toplam olarak gösterilmiştir - Not 7)
Diğer ilişkili taraflar
33
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
25.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflarla olan işlemlerin detayı aşağıdaki gibidir :
1 Ocak30 Eylül 2014
1 Temmuz30 Eylül 2014
1 Ocak30 Eylül 2013
1 Temmuz30 Eylül 2013
Mal alımları
Ay Marka(2)
Beymen(2)
BR Mağazacılık(2)
Fırsat Elektronik(2)
Boyner Perakende A.Ş. (1)
Boyner Holding(2)
Sağlık Tekstil A.Ş. (2)
30.844.584
12.612.578
11.056.730
58.637
12.429
-
21.997.515
3.706.136
3.115.115
9.841
-
9.765.377
5.710.761
7.821.276
6.036
230.811
22.131
(2.530)
4.827.836
177.529
2.847.820
(8.491)
25.996
1.096
-
Hizmet alımları
Boyner Holding(2) (*)
Boyner Perakende A.Ş. (1)
Alsis Sigorta(2)
BYN Gayrimenkul(2)
Ay Marka(2)
Boğaziçi Yatçılık(2)
Boyner Bireysel(2)
Citibank N.A. (3)
Beymen(2)
Diğer (**)
4.050.262
3.179.116
3.869.776
379.040
25.721
21.700
-
1.384.690
1.068.356
1.872.567
121.580
7.471
6.400
-
4.946.186
3.064.120
312.457
21.600
1.398
85.739
22.940
280.924
1.612.456
208.698
114.491
6.800
Faiz/Diğer giderler (***)
Ay Marka(2)
Altınyıldız Tekstil(2)
Boyner Perakende A.Ş. (1)
750.320
518.758
54.486
260.312
207.193
33.876
506.953
296.951
7.745
214.375
75.049
-
Giderler
(1)
(2)
(3)
5.095
133.160
Şirket ortakları
Diğer ilişkili taraflar
1 Haziran 2013 tarihi itibariyle ilişkili taraflar listesinden çıkarılan şirketler.
Holding danışmanlık payı gideri olup, söz konusu tutar Şirket’in Boyner Holding’den aldığı hukuk ve
finansal danışmanlık, finansal araştırma, kaynak sağlama hizmeti karşılığı olarak Şirket’in payını ifade
etmektedir.
(**) Neylan Dinler, Latife Boyner, Lerzan Boyner, Z. Leman Halulu’ya ödenen kira giderleridir.
(***) Yapılan isim hakkı ve faiz ödemelerini içermektedir.
(*)
34
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
25.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
9.826.426
2.554.857
77.698
81.694
24.950
15.295
6.870.248
786.537
32.938
29.575
8.440
7.410
2.164.731
1.263.287
424.475
99.703
-
697.348
1.155.124
229.194
15.263
-
13.792
8.700
26.177
33.504
11.334
34.226
16.001
10.136.950
6.239.889
2.850.000
-
3.496.390
2.073.316
950.000
-
1.152.670
5.245.514
2.562.076
356.464
1.152.670
1.698.376
862.076
107.744
Gelirler
Mal satışları
Fırsat Elektronik(2)
Beymen(2)
Ran konfeksiyon(2)
Boyner Perakende A.Ş. (1)
Boyner Holding(2)
Boyner Bireysel(2)
Hizmet satışları
Boyner Holding(2) (*)
Ay Marka(2)
BR Mağazacılık A.Ş. (2)
Fırsat Elektronik(2)
Faiz/Diğer gelirler (*)
Boyner Perakende A.Ş. (1)
Beymen(2)
Ay Marka(2)
Boyner Holding(2) (*)
(1)
(2)
Şirket ortakları
Diğer ilişkili taraflar
(*)
İsim hakkı, stok takip sistemi ve faiz gelirlerini içermektedir
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kaynaklanan şüpheli alacaklar
bulunmamaktadır.
Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı
30 Eylül 2014 itibariyle, genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve
primler 17.869.747 TL (30 Eylül 2013: 3.869.180 TL) olup, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen primler
246.731 TL (30 Eylül 2013: 99.964 TL)’dir. Üst yönetim kadrosuna 30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 itibariyle
kıdem tazminatı ödenmemiştir.
35
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Finansal risk yönetimi amaçları ve politikaları
Şirket’in kullandığı belli başlı finansal araçlar, banka kredileri, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu
araçları kullanmaktaki asıl amaç Şirket’in operasyonları için finansman yaratmaktır. Şirket ayrıca direkt olarak
faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir.
Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riskidir. Şirket
yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Şirket ayrıca finansal araçların kullanılmasından
ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir.
Yabancı para riski
Yabancı para riski Şirket’in çoğunlukta ABD Doları ve çok az bir miktar da EURO ve Sterlin varlık ve
yükümlülüklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
Şirket’in ayrıca yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Şirket’in değerleme para birimi
dışındaki para birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapması ve yabancı para cinsinden banka kredisi
kullanmasından kaynaklanmaktadır.
36
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Şirket’in 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerindeki net yabancı para pozisyonu yaklaşık olarak sırasıyla,
7.058.617 TL ve 3.810.316 TL uzun (aktif) pozisyondur.
Toplam bazında;
30 Eylül 2014
(TL Tutarı)
31 Aralık 2013
(TL Tutarı)
A. Döviz cinsinden varlıklar
B. Döviz cinsinden yükümlülükler
8.044.609
(517.306)
3.900.727
(90.411)
Net döviz pozisyonu (A+B)
7.527.303
3.810.316
Şirket’in yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir:
Döviz pozisyonu tablosu
30 Eylül 2014
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16 a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16 b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / (yükümlülük) pozisyonu
(19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu
(UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe
uygun değeri (Not 7)
23. İhracat
24. İthalat
37
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
ABD Doları
EURO
GBP
CHF
2.703.684
4.568.921
7.272.606
772.004
772.004
8.044.609
517.306
517.306
517.306
-
650.473
1.819.759
2.470.232
2.470.232
141.998
141.998
141.998
-
418.661
145.906
564.568
267.000
267.000
831.568
24.448
24.448
24.448
-
2.925
2.925
2.925
13.899
13.899
13.899
-
30.000
30.000
30.000
-
7.527.303
2.328.234
807.120
(10.974)
(30.000)
2.958.382
508.475
661.214
(10.974)
(30.000)
170.411
14.543.033
78.627
6.712.107
-
-
-
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Döviz pozisyonu tablosu
31 Aralik 2013
1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16 a.
16 b.
17.
18.
19.
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dışı türev araçların net varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
pozisyonu (9-18+19)
21.
Parasal kalemler net yabancı para varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (UFRS 7.B23)
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22.
Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri (Not 7)
23. İhracat
24. İthalat
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
ABD Doları
EURO
GBP
397.483
2.719.199
3.116.682
784.045
784.045
3.900.727
90.411
90.411
-
133.150
1.137.570
1.270.720
1.270.720
16.214
16.214
-
37.639
99.194
136.833
267.000
267.000
403.833
16.852
16.852
-
790
790
790
1.800
1.800
-
90.411
16.214
16.852
1.800
-
-
-
-
3.810.316
1.254.506
386.981
1.010
1.091.118
116.936
287.787
1.010
205.828
22.141.009
109.206
11.219.127
-
-
38
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Aşağıdaki tabloda TL’deki %10 oranındaki bir değer kaybının. vergi öncesi kar seviyesinde etkisi
gösterilmektedir:
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
Kar/zarar
Yabancı paranın
değer kazanması
30 Eylül 2014
Kar/zarar
Yabancı paranın
değer kazanması
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)
530.581
530.581
(530.581)
(530.581)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
4- Euro net varlık/yükümlülüğü
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)
233.371
233.371
(233.371)
(233.371)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10
değerlenmesi:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
(11.222)
(11.222)
11.222
11.222
Toplam (3+6+9)
752.730
(752.730)
Kar/zarar
Yabancı paranın
değer kazanması
31 Aralık 2013
Kar/zarar
Yabancı paranın
değer kazanması
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)
267.749
267.749
(267.749)
(267.749)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
4- Euro net varlık/yükümlülüğü
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)
113.637
113.637
(113.637)
(113.637)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10
değerlenmesi:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
(355)
(355)
355
355
381.031
(381.031)
Toplam (3+6+9)
39
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.
28.
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.
……………………………
40
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
803 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content