close

Enter

Log in using OpenID

2. Çeyrek Netaş Konsolide SPK 06.AĞUSTOS.2014

embedDownload
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE
BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
VE SINIRLI DENETİM RAPORU
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN
SINIRLI DENETİM RAPORU
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
Giriş
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak
anılacaktır) 30 Haziran 2014 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte
sona eren altı aylık dönemine ait ilgili özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosunun, özet konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve özet konsolide nakit akış tablosunun
sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal
bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” Standardı’na (“TMS
34”) uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı
denetime dayanarak söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 “Ara Dönem Finansal
Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından
Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere
ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili
kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin
uygulanmasından oluşur. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı;
Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında
bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara
dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde
belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu
sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle
TMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” Standardı’na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine
varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Dikkat Çekilen Husus
Sınırlı inceleme sonucumuzu etkilememekle birlikte, aşağıdaki hususa dikkat çekilmesi gerekli
görülmüştür:
Nortel Networks International'ın (Şirket'in 22 Aralık 2010' a kadar %53,13'üne sahip ana ortağı
bakınız Not 7) ana ortağı olan Nortel Networks Corporation, kendisinin ve yine Şirket'in dolaylı bir
ortağı olan Nortel Networks Limited'in ve diğer Kanada menşeli iştiraklerinin 14 Ocak 2009 tarihli
başvuruları sonucunda, "Şirket Alacaklarının Düzenlenmesi Kanunu" uyarınca alacaklılardan
korunmaya ilişkin Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi'nden bir karar alındığını açıklamıştır. Ayrıca,
Nortel Grubu'na dahil olan Nortel Networks UK Limited ve Nortel Grubunun Avrupa, Ortadoğu ve
Afrika bölgelerinde kurulmuş bazı iştirakleri de İngiliz Yüksek Adalet Mahkemesinden İflas Kanunu
(1986) uyarınca yönetimlerine ilişkin bir karar almış bulunmaktadırlar. Not 7'de detaylı olarak
belirtildiği üzere, Şirket'in iflas koruma kapsamındaki Nortel Grubu şirketlerinden alacağı 14 Ocak
2009 tarihi itibariyle 12.525.497 ABD Doları (30 Haziran 2014 tarihi itibariyle TL cinsinden karşılığı
26.596.640 TL) (ilgili şirketlere olan borçlar düşüldükten sonraki net tutar) olup, Şirket yönetimi
alacakların tahsili için ilgili iflas masaları nezdinde girişimde bulunmuş ancak yukarıda açıklanan
husus nedeniyle, söz konusu alacakların tahsil kabiliyeti ve tahsilat süreleri konusunda belirsizlik rapor
tarihi itibariyle devam etmektedir.
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Gökhan Alpman, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 5 Ağustos 2014
İÇİNDEKİLER
Özet Konsolide Bilanço
Sayfa
1-2
Özet Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
3
Özet Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu
4
Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu
5
Not 1 Grup’un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
6
Not 2 Özet Konsolide Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar
7-13
Not 3 Diğer İşletmelerdeki Paylar
13-14
Not 4 Bölümlere Göre Raporlama
15-17
Not 5 Nakit ve Nakit Benzerleri
Not 6 Finansal Borçlar
17-18
18
Not 7 Ticari Alacaklar ve Borçlar
19-21
Not 8 Stoklar
22
Not 9 Maddi Duran Varlıklar
22
Not 10 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not 11 Devlet Teşvik ve Yardımları
22-23
23
Not 12 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
23-24
Not 13 Taahhütler
24-25
Not 14 Satışlar ve Satılan Malın Maliyeti
26
Not 15 Finansman Gideri
Not 16 Vergi Varlık ve Yükümlülükleri
26
27
Not 17 Pay Başına Kazanç
28
Not 18 İlişkili Taraf Açıklamaları
28-29
Not 19 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
30-37
Not 20 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
38
Not 21 Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların
Açık, Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından
Gerekli Olan Diğer Hususlar
38
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
Dipnot
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Devam Eden Sözleşmelere İlişkin Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
5
18
7
8
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Diğer Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
TOPLAM VARLIKLAR
9
10
3
16
Sınırlı Bağımsız
Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2014
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
602.258.182
43.285.190
406.107.697
10.045.283
396.062.414
396.844
396.844
46.902.755
69.705.434
7.160.147
28.700.115
660.040.216
40.870.012
469.049.691
10.958.855
458.090.836
466.994
466.994
59.127.258
46.046.423
14.471.440
30.008.398
123.776.675
293.010
37.173.106
116.788
68.720.442
38.917.905
29.802.537
1.761.565
3.608.974
12.102.790
726.034.857
117.272.480
234.000
39.599.590
88.365
70.988.063
39.117.681
31.870.382
1.804.909
3.628.516
929.037
777.312.696
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
Dipnot
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında
Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Alınan Avanslar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5,6
18
7
12
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7
16
ÖZKAYNAKLAR
Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler
Yabancı Para Çevrim Farkı
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Aktüeryal Kayıp
Yabancı Para Çevrim Farkı
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Net Dönem (Zararı)/Karı
Geçmiş Yıllar Karları
TOPLAM KAYNAKLAR
17
17
Sınırlı Bağımsız
Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2014
Bağımsız
Denetimden
31 Aralık 2013
416.315.007
190.045.359
150.969.796
150.969.796
8.121.472
8.121.472
463.030.694
184.323.845
192.211.621
188.897
192.022.724
9.703.686
9.703.686
2.939.164
27.642.979
13.541.604
4.503.450
22.729.416
16.196.862
12.046.196
1.495.408
23.054.633
-
14.296.141
1.900.721
31.304.673
2.057.141
27.732.793
2.147.154
17.228.958
25.218.925
1.556.526
182.096
182.096
17.040.063
17.228.958
8.356.681
17.040.063
6.440.240
281.987.057
64.864.800
41.612.160
289.063.077
64.864.800
41.612.160
3.119.940
3.119.940
4.963.386
4.963.386
53.091.767
(6.229.966)
59.321.733
32.809.042
(3.415.975)
89.905.323
726.034.857
54.423.052
(6.229.966)
60.653.018
30.924.042
2.196.864
90.078.773
777.312.696
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
Geçmiş
Dipnot
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KAR
14
14
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Üç Aylık Ara
Hesap Dönemi
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Ara
Hesap Dönemi
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Üç Aylık Ara
Hesap Dönemi
339.949.598
(310.645.372)
29.304.226
180.021.465
(162.774.792)
17.246.673
198.850.019
(181.873.916)
16.976.103
118.054.038
(106.537.197)
11.516.841
(18.619.798)
(8.910.174)
(689.331)
2.718.229
(7.925.075)
(4.121.923)
(9.431.849)
(4.502.719)
(350.475)
2.382.474
252.329
5.596.433
(16.474.182)
(9.267.665)
(371.707)
3.234.237
(6.465.159)
(12.368.373)
(7.855.656)
(3.368.505)
(150.447)
1.352.792
(4.696.375)
(3.201.350)
254.029
153.885
-
-
(3.867.894)
5.750.318
(12.368.373)
(3.201.350)
817.413
(9.762.408)
(4.597.148)
(5.109.748)
301.083
(1.645.186)
219.543
(770.276)
(12.812.889)
(3.956.578)
(13.712.476)
(3.752.082)
9.396.914
9.396.914
(3.415.975)
6.925.135
6.925.135
2.968.557
3.992.392
(212.848)
4.205.240
(9.720.084)
(1.678.192)
(212.848)
(1.465.344)
(5.430.274)
(1.331.285)
(1.331.285)
(4.897.689)
(4.897.689)
17.574.112
17.574.112
15.240.167
15.240.167
(1.843.446)
(1.843.446)
(3.174.731)
(1.416.407)
(1.416.407)
(6.314.096)
(3.650)
(3.650)
17.570.462
1.638.490
1.638.490
16.878.657
(6.590.706)
(3.345.539)
7.850.378
11.448.383
(0,0527)
0,0458
(0,1499)
(0,0837)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET (ZARARI)/KARI
15
VERGİ ÖNCESİ ZARAR
Vergi geliri/(gideri)
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
DÖNEM (ZARARI)/KARI
16
16
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda
Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Yabancı para çevrim farkları
Kar veya Zararda
Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Yabancı para çevrim farkları
DİĞER KAPSAMLI (GİDER)/GELİR
TOPLAM KAPSAMLI (GİDER)/GELİR
Pay başına (zarar)/kar
Geçmemiş
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Ara
Hesap Dönemi
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET (ZARARI)/KARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri
Sınırlı Bağımsız Denetimden
Geçmemiş
Geçmiş
17
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılacak Diğer
Kapsamlı Gelirler ve
Giderler
Sermaye
Sermaye
Düzeltme
Farkları
64.864.800
-
Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Diğer Kapsamlı Gelirler ve
Giderler
Birikmiş Karlar
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş Yıllar
Karları
Net Dönem
Karı / Zararı
TOPLAM
Yabancı Para Çevrim
Farkı
Yabancı Para
Çevrim Farkı
Aktüeryal
Kayıp
41.612.160
-
287.248
42.985.218
(38.905)
(6.089.080)
16.540.800
-
124.291.279
-
17.088.788
7.263.118
301.581.213
7.224.213
64.864.800
41.612.160
287.248
42.946.313
(6.089.080)
16.540.800
124.291.279
24.351.906
308.805.426
-
-
(3.650)
(3.650)
-
17.574.112
17.574.112
-
-
14.383.242
10.262.369
10.262.369
17.088.788
(71.027.746)
(14.383.242)
(9.720.084)
(9.720.084)
(17.088.788)
-
27.832.831
(9.720.084)
18.112.747
(71.027.746)
-
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle bakiye
64.864.800
41.612.160
283.598
60.520.425
(6.089.080)
30.924.042
66.231.448
(2.456.966)
255.890.427
1 Ocak 2014 tarihi itibariyle
bakiye
64.864.800
41.612.160
4.963.386
60.653.018
(6.229.966)
30.924.042
90.078.773
2.196.864
289.063.077
Yabancı para işlemlerden çevirim
farkları
Net dönem zararı
Toplam kapsamlı gelir
Transfer
Yasal yedeklere transferler
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle bakiye
64.864.800
41.612.160
(1.843.446)
(1.843.446)
3.119.940
(1.331.285)
(1.331.285)
59.321.733
(6.229.966)
1.885.000
32.809.042
(485.314)
(3.415.975)
(3.415.975)
(2.196.864)
(3.415.975)
(3.660.045)
(3.415.975)
(7.076.020)
281.987.057
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle
bakiye (önceden raporlanan)
Yeniden düzenleme etkisi (Not 2.5.d)
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle
bakiye (Yeniden düzenlenen)
Yabancı para işlemlerden çevirim
farkları
Net dönem zararı (Yeniden düzenlenmiş)
Toplam kapsamlı gelir
Transfer
Temettüler
Yasal yedeklere transferler
Geçmiş yıllar karları, olağanüstü yedekleri içermektedir.
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
(485.314)
2.196.864
(1.885.000)
89.905.323
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren
Ara Hesap Dönemi
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona Eren
Ara Hesap Dönemi
(3.415.975)
7.635.800
(9.720.084)
4.225.712
(197.556)
1.970.717
1.331.431
9.581.153
(405.313)
(236.358)
9.003.078
(9.396.914)
19.286.038
61.969.412
12.224.503
(23.659.011)
913.572
7.311.293
1.378.433
19.542
(40.462.300)
(8.250.040)
4.913.563
(5.047)
865.163
994.357
7.003.151
660.713
625.496
841.123
(574.342)
2.120.662
(3.992.392)
12.764.595
89.616.907
(9.499.297)
(22.792.542)
(1.116.120)
(2.839.693)
(2.139.448)
(552.540)
(48.624.435)
4.858.941
2.637.048
(1.564.286)
(1.764.310)
(188.897)
12.841.474
28.711.537
(2.057.141)
(12.693.220)
(526.480)
(1.724.652)
11.710.044
2.893.783
4.259.270
457.155
17.159.029
20.203.540
(2.385.370)
(7.929.746)
(479.936)
(2.895.230)
6.513.258
236.358
574.342
(3.760.967)
14.921
929.325
(2.580.363)
(13.276.428)
(12.702.086)
3.603.152
(6.884.714)
(3.281.562)
(5.140.189)
(2.120.662)
(71.027.746)
(78.288.597)
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları
Dönem Zararı
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Kıdem ve özel emeklilik karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Prim karşılıkları ile ilgili düzeltmeler
Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler
Değer düşüklüğü/ iptali ile ilgili düzeltmeler
Defterden silinen alacaklar ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
Vergi gideri/ geliri ile ilgili düzeltmeler
Dönem Net Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler
Ticari alacaklardaki azalış
Stoklardaki azalış/artış
Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklardaki artış
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/artış
Peşin ödenen giderlerdeki azalış/artış
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/artış
Diğer duran varlıklardaki azalış/artış
Ticari borçlardaki azalış/artış
Alınan avanslardaki azalış/artış
Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalış
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki
azalış/artış
Kısa ve uzun vadeli diğer borçlar azalış/artış
İlişkili taraflara borçlardaki azalış/artış
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Ödenen vergiler
Ödenen prim karşılıkları
Ödenen izin karşılıkları
Ödenen kıdem ve özel emeklilik tazminatları
8
7
16
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Alınan faizler
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan
nakit çıkışları
Finansal yatırımlar
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit giriş/çıkışları
Ödenen faiz gideri
Ödenen temettüler
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit
ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C)
5.848.119
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit
Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C+D)
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)
5
5
(84.477.425)
(3.432.941)
13.520.934
2.415.178
(70.956.491)
40.870.012
43.285.190
103.960.281
33.003.790
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ("Şirket"), bağlı ortaklıkları ve iştiraki (“Grup”), haberleşme tesis ve
teçhizatları üretimi ve bunların satışı, proje kurulum danışmanlığı, teknik destek ve bakım onarım
hizmetleri, yönetim hizmetleri, bilgi merkezi hizmetleri, stratejik dış kaynak kullanımı, uygulama
faaliyetleri, iş devamlılığı ve entegre hizmetleri sunmak amacıyla İstanbul’da kurulmuş ve tescil
edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket hisseleri Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmektedir. Grup'un
daha önce Alemdağ Caddesi No:171 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunan Grup merkezi, 23
Temmuz 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı
No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresi olarak tescil edilmiştir.
Grup, yurtiçinde başta Aselsan, Türk Telekom, Vodafone, Avea, servis sağlayıcılar, bankalar ile kamu
ve özel kuruluşlar için ağ ve iletişim çözümleri ile modern iletişim altyapıları kurmaktadır. Şirket
ayrıca yurtiçindeki müşterilerinin yanı sıra Genband ve Kapsch firmalarına da araştırma ve geliştirme
hizmetleri ve yüksek teknoloji çözümleri sunmaktadır.
Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık San.ve Tic.A.Ş. (“Probil”), müşterilerine sektörel çözüm,
sistem entegrasyonu, dış kaynak kullanımı, servis ve bakım hizmetleri, ağ çözümleri ve danışmanlık
hizmetleri sunmaktadır. 1989 yılında kurulmuş olan Probil, Cisco ve Microsoft başta olmak üzere çeşitli
kuruluşlarla stratejik iş ortaklıkları ile Asya Pasifik(Nepal), Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan başta
olmak üzere CIS ülkelerinde de katma değerli çözüm sunmaktadır. Danışmanlık, stratejik dış kaynak
kullanımı, donanım ve destek hizmetleri vermek amacıyla Nisan 2006’da kurulan BDH ise, bilgi
teknolojileri alanında hizmet çözümleri sunmaktadır.
Şirket’in Yönetim Kurulu’nun 11 Nisan 2012 tarihli kararına istinaden Kazakistan'ın Almaty kentinde
sermayesinin tamamı Netaş'a ait olmak üzere 161.800 Tenge (yaklaşık 1.100 ABD Doları karşılığı)
kuruluş sermayesi tahsisi yoluyla bir "Sınırlı Sorumlu Ortaklık" (Netas Telecom Limited Liability
Partnership) kurulmuş olup, tescil işlemleri 25 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4
Temmuz 2012 tarihinde tamamlanmış ve operasyona başlamıştır.
Şirket ile Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin (KRONT) ortaklarından Lütfi Yenel arasında
şirket sermayesini temsil eden A Grubu hisselerin %10'unun 1.700.000 TL bedel karşılığı satın
alınması hususunda anlaşmaya varılmış olup, 28 Kasım 2013 tarihinde taraflar arasında % 10 hisse
devri gerçekleşmiştir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup’un ortalama beyaz yakalı çalışan sayısı 2.101’dir (31Aralık
2013: 1.956).
6
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
a)
TMS'ye Uygunluk Beyanı
İlişikteki özet finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve
28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup
Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal
Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Ayrıca özet finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile
açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Grup, ara dönemlerde özet finansal tablo hazırlamayı tercih etmiş olup, söz konusu özet konsolide
finansal tablolarını TMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” standardına uygun olarak ve 31
Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların muhasebe politikalarıyla tutarlı
olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu özet ara dönem konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2013
tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.
b)
Özet Finansal Tabloların Onaylanması
Grup’un 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla düzenlenmiş özet konsolide finansal tabloları, 5 Ağustos
2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
c)
Konsolidasyona İlişkin Esaslar
Şirket'in bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle detayları aşağıdaki gibidir:
Kuruluş ve
faaliyet yeri
Grup’un
sermayedeki pay
oranı ve oy kullanma
hakkı oran
Probil Bilgi İşlem Destek ve
Danışmanlık San.ve Tic.A.Ş.
Türkiye
%100
BDH Bilişim Destek Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye
%100
Kazakistan
%100
Netaş Telecom Limited Liability
Partnership
7
Ana faaliyet alanı
Proje kurulum
danışmanlığı ve ağ
çözümleri
Teknik destek, bakım
onarım hizmetleri
Proje kurulum
danışmanlığı, tasarım ve
teknik destek hizmetleri
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
c)
Konsolidasyona İlişkin Esaslar (devamı)
Özet konsolide finansal tablolar Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen
işletmelerin finansal tablolarını kapsar. Kontrol, Şirket’in aşağıdaki şartları sağlaması ile sağlanır:
yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması;



yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması;
yatırım yapılan şirket/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere
hakkı olması; ve
getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi.
Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden olabilecek bir
durumun ya da olayın ortaya çıkması halinde Şirket yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup
olmadığını yeniden değerlendirir.
Şirket’in yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı durumlarda, ilgili
yatırımın faaliyetlerini tek başına yönlendirebilecek/yönetebilecek şekilde yeterli oy hakkının olması
halinde, yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde kontrol gücü vardır. Şirket, aşağıdaki unsurlar da dahil
olmak üzere, ilgili yatırımdaki oy çoğunluğunun kontrol gücü sağlamak için yeterli olup olmadığının
değerlendirmesinde konuyla ilgili tüm olayları ve şartları göz önünde bulundurur:

Şirket’in sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının
karşılaştırılması;

Şirket ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları;

Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan haklar; ve

Şirket’in karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiş
dönemlerdeki genel kurul toplantılarında yapılan oylamalar da dahil olmak üzere) mevcut gücünün
olup olmadığını gösterebilecek diğer olay ve şartlar.
Bir bağlı ortaklığın konsolidasyon kapsamına alınması Şirket’in bağlı ortaklık üzerinde kontrole sahip
olmasıyla başlar ve kontrolünü kaybetmesiyle sona erer. Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan
bağlı ortaklıkların gelir ve giderleri, satın alım tarihinden elden çıkarma tarihine kadar konsolide kar
veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir kalemi ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü
olmayan paylara aittir. Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların
toplam kapsamlı geliri ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır.
Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı
ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmaktadır.
Tüm grup içi varlıklar ve yükümlülükler, özkaynaklar, gelir ve giderler ve Grup şirketleri arasındaki
işlemlere ilişkin nakit akışları konsolidasyonda elimine edilir.
8
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
c)
Konsolidasyona İlişkin Esaslar (devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup’un iştiraklerinin detayları aşağıdaki
gibidir:
İştirakler
Kron Telekomünikasyon
Hizmetleri A.Ş.
Ana Faaliyet
Kuruluş ve
Faaliyet Yeri
Bilişim
İstanbul
Grup'un sermayedeki pay oranı ve oy
kullanma hakkı oranı (%)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
% 10
% 10
İştirak Grup’un önemli derecede etkide bulunduğu işletmedir. Önemli derecede etkinlik, bir işletmenin
finansal ve operasyonel politikalarına ilişkin kararlarına münferiden veya müştereken kontrol yetkisi
olmaksızın katılma gücünün olmasıdır.
Ekteki özet konsolide finansal tablolarda, iştirakin faaliyet sonuçları ile varlık ve yükümlülükleri,
özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak yöntemine göre konsolide bilançoda
iştirak maliyet bedelinin iştirakin net varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluşan değişimdeki
Grup’un payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan, iştirakte oluşan herhangi bir değer
düşüklüğünün düşülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. İştirakin, Grup’un
iştirakteki payını (özünde Grup’un iştirakteki net yatırımının bir parçasını oluşturan herhangi bir uzun
vadeli yatırımı da içeren) aşan zararları kayıtlara alınmaz. İlave zarar ayrılması ancak Grup’un yasal
veya zımni kabulden doğan yükümlülüğe maruz kalmış olması ya da iştirak adına ödemeler yapmış
olması halinde söz konusudur.
d)
Geçerli Para Birimi ve Raporlama Para Birimi
ABD Doları (“ABD$”), Grup operasyonlarında ağırlıklı olarak kullanılmakta ve Grup operasyonları
üzerinde önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. ABD$, Grup için önemlilik arz eden durum ve
olayların ekonomik temelini yansıtmaktadır. Grup, içinde bulunduğu ekonomik ortam ve faaliyetlerini
değerlendirerek, geçerli para birimini 21 numaralı Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) – Yabancı
Para Kurlarındaki Değişim Etkileri (“TMS 21”) uyarınca ABD$ olarak, özet konsolide finansal tablo
ve dipnotlarda sunum para birimini TL olarak belirlemiştir.
Özet konsolide finansal tablo ve dipnotların hazırlanabilmesi amacıyla, TMS 21 uyarınca, Grup’un
yasal TL özet konsolide finansal tablolarındaki parasal bilanço kalemleri raporlama dönemindeki
ABD$ kuruyla; parasal olmayan bilanço kalemleri, gelir ve giderler ile nakit akımları işlemin
gerçekleştiği tarihin kuruyla (tarihsel kur) ABD$’a çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan
işlemlerin çevriminden doğan çevrim farkları, gelir tablosunda net kur farkı karı/zararı olarak
finansal gelirler hesabına yansıtılmıştır.
9
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
d)
Geçerli Para Birimi ve Raporlama Para Birimi (devamı)
SPK’nın 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu karar ile Türkiye yüksek enflasyon döneminden
çıkmış ve dolayısıyla enflasyon muhasebesi uygulaması 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere
sona ermiştir. Bu karara bağlı olarak ekli özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında
TL
yüksek enflasyonlu olmayan ekonomiye ait bir para birimi olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede
TMS 21 esas alınarak hazırlanan ABD$ özet finansal tabloların sunum amacıyla TL’ye
çevrilmesinde, bilanço hesapları (bazı özsermaye hesapları hariç) için 30 Haziran 2014 tarihi
itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru (1 ABD$ = 2,1234 TL), kar veya zarar tablosu ve
nakit akım tablosu kalemleri için 1 Ocak – 30 Haziran 2014 dönemindeki altı aylık ortalama döviz
kuru (1 ABD$ = 2,1642 TL) kullanılmıştır (1 Ocak – 30 Haziran 2013 dönemi için ortalama 1
ABD$=1,8085 TL). Sermaye ve kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler ekli özet konsolide finansal
tablolarda yasal kayıtlardaki değerleriyle gösterilmiştir. Sermayeye ilişkin çevrim farkları yabancı
para çevrim farkları hesabında, kardan ayrılmış kısıtlanmış yedeklere ilişkin çevrim farkları ise
birikmiş kar/zararlar hesabında gösterilmiştir. Karşılaştırmalı özet konsolide finansal tablolar ise
ilgili 31 Aralık 2013 dönemindeki kurlar esas alınarak TL’ye dönüştürülmüştür.
2.2
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Dönem içinde muhasebe politikalarında
yapılan değişiklikler bulunmamaktadır. Uygulanan muhasebe politikaları önceki dönemlerle
tutarlıdır.
2.3
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem
konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler,
yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise,
hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak
uygulanmaktadır.
2.4
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Özet konsolide finansal tabloların hazırlanması, yönetimin, muhasebe politikaların uygulanmasını
ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve
varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık
gösterebilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu
güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır.
10
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(devamı)
2.4
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı)
Özet konsolide finansal tablolarda kayıtlara alınan tutarlar üzerinde önemli etkisi olan tahmin
belirsizlikleri aşağıda belirtilen notlarda açıklanmıştır:
Not 7 Ticari alacaklar ve borçlar
Not 8 Stoklar
Not 9 ve 10 Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
Not 12 Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler
Not 16 Vergi varlık ve yükümlülükleri
Not 19 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Not 14 Satışlar ve satışların maliyeti
Not 15 Finansman giderleri
2.5
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
(a)
Konsolide finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de
yapılan değişiklikler
Bulunmamaktadır.
(b)
2014 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un özet konsolide finansal tablolarını
etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
TFRS
10,
11,
TMS
(Değişiklikler)
TMS 32 (Değişiklikler)
TMS 36 (Değişiklikler)
TMS 39 (Değişiklikler)
TFRS Yorum 21
1
27 Yatırım Şirketleri1
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi1
Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir
Değer Açıklamaları1
Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma
Muhasebesinin Devamlılığı1
Harçlar ve Vergiler1
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler) Yatırım Şirketleri
Bu değişiklik ile TFRS 10’a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım işletmesi tanımını karşılayan
işletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçmesi
zorunlu olup, konsolide finansal tablo sunmalarına ilişkin istisna getirilmiştir.
TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
TMS 32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik kurallar ile
ilgili mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değişiklikler özellikle ‘cari dönemde
yasal olarak uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip’ ve ‘eş zamanlı tahakkuk ve ödeme’
ifadelerine açıklık getirir.
11
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
(devamı)
2.5
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
(b)
2014 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un özet konsolide finansal tablolarını
etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları
TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının bir sonucu olarak değer düşüklüğüne uğramış
varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne ilişkin açıklamalarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişiklik finansal olmayan varlıklarla sınırlı tutulmuş olup, TMS 36’nın 130 ve 134 üncü paragrafları
değiştirilmiştir.
TMS 39 (Değişiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin
Devamlılığı
TMS 39’da yapılan bu değişiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının vadesinin
dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına, dolayısıyla finansal riskten korunma
muhasebesinin uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık getirilmiştir.
TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta tanımlanan bir
faaliyet gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi ve vergi benzerinin ödenmesine ilişkin olarak bir borç
muhasebeleştirmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
(c)
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar
Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:
TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni
zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin
sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Kasım 2013’te TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2017 tarihinden önce olmamak kaydıyla
ertelenmiştir. Bu değişiklik KGK tarafından henüz yayınlanmamıştır.
Grup, standartların konsolide finansal durum ve konsolide performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
12
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
(d)
31 Aralık 2012 Finansal Tablolarında Yapılan Sınıflama ve Düzeltmeler
Grup yönetimi geçmiş dönem finansal tablolarında yer alan ertelenmiş vergi yükümlülüğü
hesaplamasında aritmetik hata yapıldığını tespit etmiş olup, sözkonusu düzeltmenin etkisi geçmiş
dönem finansal tablolarına yansıtılmıştır. Yapılan düzeltmenin cari dönem kar zararı üzerinde
herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Daha önce raporlanan
12.757.390
6.187.942
43.272.466
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Ertelenmiş Vergi Geliri
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.
31 Aralık 2012
Düzeltme
(7.224.213)
7.263.118
(38.905)
Yeniden Düzenlenen
5.533.177
13.451.060
43.233.561
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
İştirakler
Önemli iştiraklerin detayı:
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Grup’un önemli iştiraklerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
Ana Faaliyet
Konusu
Alım tarihi
Alınan
sermayedeki pay
Transfer
edilen bedel
Bilişim
28.11.2013
%10
1.700.000
Grup 28 Kasım 2013 tarihi itibarıyla Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. Şirketi'nin %10
payını 1.700.000 TL nakit bedelle Lütfi Yenel'den satın almıştır. Grup’un sözleşme bağlı hakları
uyarınca şirketin 6 yönetim kurulu üyesinden 3’ünü atama hakkına sahip olması nedeniyle Kron
Telekominikasyon Hizmetleri A.Ş. üzerinde önemli etkiye sahiptir.
Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş. bu özet konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemi
kullanılarak muhasebeleştirilmiştir.
Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş. alımından şerefiye doğmuştur. Ayrıca satın alım için transfer
edilen bedel yaratılacak sinerji, hasılat artışı ve ileride piyasanın büyümesi sonucu elde edilecek
faydaları ve alınan şirketlerin iş gücünü de içermektedir. Bu faydalar tanımlanabilir varlık kriterini
sağlamadığından dolayı şerefiyeden ayrı olarak kayıtlara alınmamıştır.
13
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (devamı)
İştirakler (devamı)
Satın alım sırasında ortaya çıkan şerefiye
Kron
Telekomünikasyon
Hizmetleri A.Ş.
1.700.000
(1.098.805)
601.195
Transfer edilen bedel
Alınan şirketlerin net varlıklarının gerçeğe uygun değeri
Şerefiye
Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş. ile ilgili özet finansal bilgileri aşağıda açıklanmıştır. Bu özet
finansal bilgiler iştirakin TMS’ye uygun olarak özet finansal tablolarındaki tutarları göstermektedir.
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Net varlıklar
Grup'un net varlıklardaki payı
Net kar/zarar
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelir
Grup'un toplam kapsamlı gelirdeki payı
30 Haziran 2014
9.894.654
8.170.793
5.930.792
530.955
31 Aralık 2013
8.567.574
8.655.919
5.511.923
672.604
11.603.700
11.038.966
1.160.370
1.103.897
1 Ocak 2014
-30 Haziran2014
512.756
51.978
564.734
56.473
28 Kasım 2013
-31 Aralık 2013
50.920
50.920
5.092
Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş. iştirak tutarının hareket tablosu aşağıdaki şekildedir:
2014
1.804.909
56.473
(99.817)
1.761.565
1 Ocak 2014 tarihi itibariyle bakiye
Dönem kar/zararından alınan pay
Yabancı para çevrim farkları
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle bakiye
14
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup Yönetimi’nin performansı değerlendirdiği ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı
bilgileri içeren üç faaliyet bölümü bulunmaktadır. Her bir bölüm ile ilgili bilgiler aşağıda yer
almaktadır. Bölümlerin performansının düzenli olarak değerlendirilmesinde aşağıdaki kırılımlar ile
birlikte faaliyet karları dikkate alınmaktadır:
Sistem
Entegrasyonu
Savunma
Sanayii
Teknoloji
Geliştirme ve
Çözümleri
Toplam
288.362.464
(267.570.477)
15.475.448
(11.523.351)
36.111.686
(31.551.544)
339.949.598
(310.645.372)
20.791.987
3.952.097
4.560.142
29.304.226
(17.525.480)
(8.409.954)
(1.094.318)
(500.220)
-
(18.619.798)
(8.910.174)
-
-
(689.331)
(689.331)
(5.143.447)
2.357.559
3.870.811
1.084.923
30 Haziran 2013 Tarihinde Sona Eren Ara
Hesap Dönemi
Sistem
Entegrasyonu
Savunma
Sanayii
Teknoloji
Geliştirme ve
Çözümleri
Toplam
Satış gelirleri
Satışların maliyeti
157.849.554
(143.906.838)
12.434.099
(10.469.865)
28.566.366
(27.497.213)
198.850.019
(181.873.916)
13.942.716
1.964.234
1.069.153
16.976.103
Genel yönetim giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
(15.830.928)
(9.267.665)
-
(643.254)
-
(371.707)
(16.474.182)
(9.267.665)
(371.707)
Bölüm Faaliyet (Zararı) / Karı
(11.155.877)
1.320.980
697.446
(9.137.451)
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara
Hesap Dönemi
Satış gelirleri
Satışların maliyeti
Brüt kar
Pazarlama, satış ve
dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Araştırma ve geliştirme
giderleri
Bölüm Faaliyet (Zararı) / Karı
Brüt kar
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
15
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Teknoloji
Geliştirme ve
Çözümleri Dağıtılamayan
Sistem
Entegrasyonu
Savunma
Sanayii
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan
ticari alacaklar
Stoklar
Devam eden
sözleşmelere
ilişkin varlıklar
301.007.744
55.022.953
40.031.717
-
396.062.414
36.996.053
9.874.751
10.045.283
31.951
-
10.045.283
46.902.755
61.603.580
5.209.381
2.892.473
-
69.705.434
Bölüm varlıkları
399.607.377
70.107.085
53.001.424
-
522.715.886
Ticari borçlar
Ertelenmiş gelirler
Alınan avanslar
Bölüm yükümlülükleri
127.282.177
26.489.590
5.993.788
159.765.555
1.205.588
1.102.723
17.060.845
19.369.156
7.711.277
50.666
7.761.943
16.917.908
16.917.908
153.116.950
27.642.979
23.054.633
203.814.562
Sistem
Entegrasyonu
Savunma
Sanayii
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan
ticari alacaklar
Stoklar
Devam eden
sözleşmelere
ilişkin varlıklar
367.313.976
53.944.704
36.832.156
-
458.090.836
51.886.527
6.933.385
10.958.855
307.346
-
10.958.855
59.127.258
27.292.086
17.015.464
1.738.873
-
46.046.423
Bölüm varlıkları
446.492.589
77.893.553
49.837.230
-
574.223.372
Ticari borçlar
İlişkili taraflara
ticari borçlar
Ertelenmiş gelirler
Alınan avanslar
Bölüm yükümlülükleri
177.273.170
877.047
7.483.441
7.945.592
193.579.250
188.897
20.879.608
11.890.640
210.232.315
1.485.452
19.414.033
21.776.532
364.356
7.847.797
7.945.592
188.897
22.729.416
31.304.673
247.802.236
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
16
Toplam
Teknoloji
Geliştirme ve
Çözümleri Dağıtılamayan
Toplam
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Vergi öncesi zarar, varlık ve yükümlülük ve önemli tutardaki diğer kalemlere ilişkin mutabakatlar:
Vergi Öncesi Zarar
Bölüm faaliyet karı/(zararı)
Esas faaliyet (gideri)/geliri (net)
Yatırım faaliyetlerden gelirler
Finansman (gideri)/geliri (net)
Vergi öncesi zarar
Varlıklar
Bölüm varlıkları
Diğer varlıklar
Toplam varlıklar
Yükümlülükler
Bölüm yükümlülükleri
Diğer yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
5.
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Ara Hesap
Dönemi
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Ara Hesap
Dönemi
1.084.923
(5.206.846)
254.029
(8.944.995)
(12.812.889)
(9.137.451)
(3.230.922)
(1.344.103)
(13.712.476)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
522.715.886
203.318.971
726.034.857
574.223.372
203.089.324
777.312.696
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
203.814.562
240.233.238
444.047.800
247.802.236
240.447.383
488.249.619
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Haziran 2014
7.290.131
35.878.763
116.296
43.285.190
(7.910.839)
35.374.351
Kasa
Bankalar- Vadesiz mevduatlar
Bankalar- Vadeli mevduatlar
Diğer nakit ve nakit benzerleri
Faizsiz spot krediler (Not 6)
Nakit akış tablosundaki hazır değerler
17
31 Aralık 2013
43
11.537.492
29.283.134
49.343
40.870.012
(3.082.962)
37.787.050
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (devamı)
Vadeli Mevduatlar
Para cinsi
ABD$
TL
AVRO
Orjinal Para Cinsinden
Tutar
16.397.136
20.000
360.000
Faiz oranı %
3
1,75
1,75
Vade
Tem.14
Tem.14
Tem.14
30 Haziran 2014
Para cinsi
ABD$
TL
Orjinal Para Cinsinden
Tutar
11.587.000
4.553.000
Faiz oranı %
0,35-2,00
6,50
Vade
Oca.14
Oca.14
31 Aralık 2013
24.730.134
4.553.000
29.283.134
34.817.679
20.000
1.041.084
35.878.763
Grup’un finansal varlık ve yükümlülükleri için kur, faiz oranı riskleri ve duyarlılık analizleri Not
19’da açıklanmıştır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle banka mevduatları üzerinde herhangi bir
blokaj ve kısıtlama bulunmamaktadır.
6.
FİNANSAL BORÇLAR
Kısa vadeli finansal borçlar
Kısa vadeli teminatsız banka kredileri
Faizsiz teminatsız spot kredileri
Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden doğan borçlar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
182.134.520
7.910.839
190.045.359
181.238.168
3.082.962
2.715
184.323.845
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup'un kullanmış olduğu TL banka kredilerinin ortalama faiz
oranı % 11,38, AVRO banka kredilerinin ortalama faiz oranı % 3,25 ve ABD Doları banka
kredilerinin ortalama faiz oranı % 3,60 'dır (2013: TL banka kredilerinin ortalama faiz oranı %8,8,
Avro ve ABD Doları kredileri için ortalama faiz %3,25'tir).
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un banka kredileri nedeniyle vermiş
olduğu herhangi bir teminat yoktur.
1 yıl içerisinde ödenecek
18
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
190.045.359
190.045.359
184.321.130
184.321.130
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7.
TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar
Devam eden iş sözleşmelerinden fatura edilmemiş
ticari alacaklar
Alacak senetleri
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hareketleri:
1 Ocak açılış bakiyesi
Dönem gideri
Yabancı para çevrim farkları
30 Haziran kapanış bakiyesi
30 Haziran 2014
265.799.136
31 Aralık 2013
337.120.942
137.830.358
129.239.973
1.540.435
(9.107.515)
396.062.414
871.210
(9.141.289)
458.090.836
2014
(9.141.289)
33.774
(9.107.515)
2013
(8.021.534)
(71.100)
327.060
(7.765.574)
Ticari alacaklar için alınan teminat bulunmamaktadır.
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Ticari borçlar
Borç senetleri (*)
Diğer ticari borçlar
30 Haziran 2014
114.444.638
33.378.298
3.146.860
150.969.796
31 Aralık 2013
Uzun Vadeli Diğer Ticari Borçlar
Diğer ticari borçlar
30 Haziran 2014
2.147.154
2.147.154
31 Aralık 2013
1.556.526
1.556.526
155.602.149
33.168.732
3.251.843
192.022.724
(*) Grup, tedarikçi finansmanı yapmaktadır. Bu kapsamda oluşan faiz giderleri tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirmekte olup, borç senetleri vadede ödenecek anapara ve faiz tutarının bilanço tarihi
itibariyle indirgenmiş değeriyle gösterilmiştir.
22 Aralık 2010 tarihine kadar Şirket sermayesinin %53,13'ünü temsil eden hisseleri elinde bulunduran
Nortel Networks International Finance and Holding B.V.'nin (“NNIFH”) ana ortağı olan Nortel
Networks Corporation, kendisinin, Nortel Networks Limited'in ve diğer Kanada menşeli iştiraklerinin
(Nortel Networks Technology Corporation, Nortel Networks International Corporation, Nortel
Networks Global Corporation) 14 Ocak 2009 tarihli başvuruları sonucunda, "Şirket Alacaklarının
Düzenlenmesi Kanunu" (Companies' Creditors Arrangement Act) uyarınca alacaklılardan korunmaya
ilişkin Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi’nden (“Kanada Mahkemesi”) bir karar alındığını
açıklamıştır. Kanada Mahkemesi’nin kararı uyarınca, Ernst & Young Inc. “Şirket Alacaklarının
Düzenlenmesi Kanunu” prosedürlerine uygun olarak Kanada Mahkemesi tarafından atanan gözlemci
(“Monitor”) sıfatıyla hareket etmekte ve Nortel Networks Corporation’ın yeniden yapılandırma
planının oluşturulmasında destek olmaktadır.
Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri İflas Yasasının 11. Bölümü (Chapter 11) uyarınca, Nortel
Networks Corporation'ın bazı iştirakleri (Alteon Websystems International Inc., XROS Inc., Sonoma
Systems, CoreTek Inc.) ile Nortel Networks Inc.’ın bazı iştirakleri (QTERA Corporation, Nortel
Networks Optical Components Inc., Nortel Networks Capital Corporation, Nortel Networks
International Inc., Northern Telecom International Inc., Nortel Networks Cable Solutions, Inc.) de
yukarıda açıklanan başvuruya paralel olarak başvurularda bulunmuşlardır.
19
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7.
TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)
Şirket, 24 Nisan 2013 tarihinde, iflas koruma kapsamındaki Nortel Grubu şirketlerine olan borçları
ile ilgili olarak 277.820 ABD Doları mahsuplaşma ve Nortel Networks Limited şirketine 5.282.370
Kanada Doları ödeme yapmıştır.
Şirket yönetimi iflas koruma kapsamındaki Nortel Grubu şirketlerinden alacakların tahsili için ilgili
iflas masaları nezdinde girişimde bulunmuş ancak iflas koruma sürecinin sonuçlanmamış olması
nedeniyle, söz konusu alacakların tahsil kabiliyeti ve tahsilat süreleri konusunda belirsizlik devam
etmektedir. Bu nedenle ilgili alacaklar için karşılık ayrılmamıştır.
20
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7.
TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle iflas koruma kapsamındaki Nortel şirketlerden olan ticari alacakların ve borçların dökümü ile iflas açıklama tarihi olan
14 Ocak 2009 tarihindeki net risk aşağıda verilmiştir.
14 Ocak 2009
Ülke
Amerika
İrlanda
Kanada
Mısır
Avrupa
Hindistan
Hollanda
İtalya
Şirket
Nortel Networks Inc.
Nortel Networks (Ireland) Limited
Nortel Networks Technology Corporation
Nortel Networks Inc. (Egypt Branch)
Nortel Networks N.V.
Nortel Networks (India) Private Limited
Nortel Networks BV.
Nortel Networks S.p.A.
Meksika
Almanya
Fransa
Kanada
İngiltere
Kanada
Nortel de México, S. de R.L. de C.V.
Nortel GmbH
Nortel Networks S.A.
Nortel Networks Limited
Nortel Networks UK Limited
Nortel Networks Limited - EMEA Sales
Ticari
Alacaklar
30.283.024
1.031.832
241.855
183.888
95.097
29.169
57.596
14.262
31.936.723
21.871
347.424
3.717.532
36.023.550
Ticari
Borçlar
(5.307.331)
(32.752)
(5.340.083)
(10.423)
(148.333)
(63.261)
(872.439)
(4.116.394)
(10.179.602)
(20.730.535)
31 Aralık 2013
30 Haziran 2014
Net
Bakiye
24.975.693
1.031.832
209.103
183.888
95.097
29.169
57.596
14.262
26.596.640
(10.423)
(148.333)
(41.390)
(525.015)
(398.862)
(10.179.602)
15.293.015
Şirket’in ticari alacaklar ve borçlarına ilişkin kur ve likidite riski Not 19’da belirtilmiştir.
21
Ticari
Alacaklar
34.772.274
1.031.832
186.351
95.097
29.169
14.262
36.128.985
130.533
36.259.518
Ticari
Borçlar
(7.099.282)
(7.099.282)
(10.423)
(67.275)
(7.176.980)
Net
Bakiye
27.672.992
1.031.832
186.351
95.097
29.169
14.262
29.029.703
(10.423)
63.258
29.082.538
Ticari
Alacaklar
34.950.770
1.037.129
187.307
95.585
29.318
14.335
36.314.444
131.203
36.445.647
Ticari
Borçlar
(7.136.213)
(7.136.213)
(10.476)
(67.621)
(7.214.310)
Net
Bakiye
27.814.557
1.037.129
187.307
95.585
29.318
14.335
29.178.231
(10.476)
63.582
29.231.337
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8.
STOKLAR
İlk madde ve malzeme
Mamuller
Ticari mallar
Diğer stoklar
Stok değer düşüş karşılığı
Stok değer düşüş karşılığı hareketleri:
1 Ocak açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim farkları
30 Haziran kapanış bakiyesi
9.
30 Haziran 2014
13.584.832
23.022.051
16.469.224
431.666
(6.605.018)
31 Aralık 2013
14.849.053
20.122.976
30.520.135
274.017
(6.638.923)
46.902.755
59.127.258
2014
(6.638.923)
33.905
(6.605.018)
2013
(6.345.036)
(92.902)
(6.437.938)
MADDİ DURAN VARLIKLAR
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemi içinde alınan maddi duran varlık tutarı 3.342.337 TL'dir.
Elden çıkarılan maddi duran varlıkların net defter değeri 1.576.383 TL olup, hurda satışlarını da içermektedir.
(30 Haziran 2013: alımlar 11.988.345 TL olup 10.316.715 TL’si Grup'un taşınma faaliyetlerinden doğan
yatırımlarını içermektedir, elden çıkarılan maddi duran varlıklar 43.984 TL'dir).
10.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Şerefiye
Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Probil") ve Probil'in bağlı ortaklığı BDH
Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("BDH") hisselerini alım işlemi 11 Ekim 2011 tarihinde
tamamlanmıştır.
Satın alım sırasında müşteri portföyünün rayiç değeri belirlenmiş olup, ayrı bir maddi olmayan duran varlık
olarak tanımlanmıştır. Buna ilave olarak, satın alma sırasında stoklara ilişkin kar marjı dikkate alınarak rayiç
değer düzeltmesi yapılmıştır. Transfer edilen bedel ile satın alınan net varlıkların toplam rayiç değeri
arasındaki fark şerefiye olarak kayıtlara alınmıştır.
Satın alım tarihi ile bilanço tarihi arasındaki dönem içerisinde şerefiye tutarına ilişkin değişimler aşağıda
gösterilmiştir:
Şerefiye TL
33.820.858
799.105
34.619.963
(1.948.278)
32.671.685
6.445.996
39.117.681
(199.776)
38.917.905
Satın alım tarihi itibariyle hesaplanan şerefiye
Yabancı para çevrim farkı
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle şerefiye
Yabancı para çevrim farkı
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle şerefiye
Yabancı para çevrim farkı
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle şerefiye
Yabancı para çevrim farkı
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle şerefiye
22
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı)
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık hesap dönemi içinde alınan maddi olmayan duran varlık tutarı
418.630 TL olup elden çıkarılan bulunmamaktadır (30 Haziran 2013 alımlar: 1.288.083 TL olup elden çıkarılan
bulunmamaktadır ).
11.
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında
TÜBİTAK’tan nakit alınan devlet teşviği 1.795.862 TL olup 22.421 TL’si Satışların Maliyeti, 1.773.441 TL’si
Diğer Faaliyetlerden Gelirler hesap grubunda gösterilmiştir (30 Haziran 2013 tarihinde sona eren hesap
dönemi: 1.103.115 TL olup; 853.736 TL’si Satışların Maliyeti, 249.379 TL’si Diğer Faaliyetlerden Gelirler
hesap grubunda gösterilmiştir).
Grup, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde
sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya 24 Kasım 2008 tarihinden itibaren hak kazanmıştır.
Bu kapsamda Grup, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 54.207.490 TL tutarında ArGe teşvikinden doğan kurumlar
vergisi indirimine hak kazanmıştır (31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 2013 yılından doğan teşvik tutarı 31.306.688
TL olup bu tutarın 5.132.700 TL'si 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kullanılmıştır).
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde Grup’un 5746 No'lu Kanun kapsamında yararlandığı
Gelir Vergisi teşvik tutarı 1.548.310 TL (30 Haziran 2013 tarihinde sona eren hesap dönemi: 1.390.898 TL);
5746 ve 5510 No'lu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yararlandığı toplam Sigorta
İşveren Payı teşvik tutarı ise 2.324.388 TL’ dir (30 Haziran 2013 tarihinde sona eren hesap dönemi: 1.870.919
TL).
12.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Dava karşılıkları
Diğer borç ve gider karşılıkları
649.618
845.790
1.495.408
786.951
1.113.770
1.900.721
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde Grup aleyhine açılmış davalar için 1.529.209 TL nakit
çıkışı olmuştur (30 Haziran 2013: 374.012 TL).
K
u
l
1 Ocak 2014 açılış
Ayrılan karşılık
Kullanılan / geri çevrilen karşılıklar
Yabancı para çevrim farkları
30 Haziran 2014 kapanış
23
Dava Karşılıkları
Diğer
Karşılıklar
Toplam
786.951
59.412
(237.843)
41.098
649.618
1.113.770
618.485
(891.918)
5.453
845.790
1.900.721
677.897
(1.129.761)
46.551
1.495.408
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
12.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Garanti
Karşılıkları
1 Ocak 2013 açılış
Ayrılan karşılık
Kullanılan / geri çevrilen karşılıklar
Yabancı para çevrim farkları
30 Haziran 2013 kapanış
13.
Dava
Karşılıkları Diğer Karşılıklar
938.305
(686.141)
(250.770)
1.394
922.504
(135.551)
786.953
370.608
298.470
(106.403)
2.674
565.349
Toplam
2.231.417
298.470
(928.095)
(248.096)
1.353.696
TAAHHÜTLER
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Grup’un teminat / rehin / ipotek pozisyonuna ilişkin
tabloları aşağıdaki gibidir:
Şirket tarafından verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (“TRİ”)
A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin
Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
D.Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine
Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
195.531.021
151.801.377
-
-
-
-
-
-
195.531.021
151.801.377
Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarının, Grup’un toplam özkaynak tutarına oranı %0’dır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup'un bilanço dışı yükümlülükleri aşağıda
sunulmuştur;
30 Haziran 2014
195.531.021
195.531.021
Verilen teminat mektupları
24
31 Aralık 2013
151.801.377
151.801.377
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
13.
TAAHHÜTLER (devamı)
Kira Sözleşmeleri
Grup ile ESAS Gayrimenkul Grup EAG Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, İstanbul İli, Pendik
İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 240EF3B-3C pafta, 3991 Ada, 14 parsel numaralı ve 15.744 m2 brüt alanlı
gayrimenkulün ("Esas Aeropark") kiralanması hususunda 07 Haziran 2012 tarihinde bir kira sözleşmesi
imzalanmıştır. Kira süresi 1 Mayıs 2013 tarihinden başlamak üzere 5 yıllık toplam kira bedeli 6.339.816 ABD
Doları +KDV olarak başlamış, 2014 yılında bedel kalan 4 yıl için 5.563.920 ABD Doları+KDV olarak revize
edilmiştir. Kalan sözleşme süresi için kira ödemeleri 1. yıl için 1.046.756 ABD Doları+KDV, 2. yıl için
1.339.848 ABD Doları+KDV, 3. yıl için 1.507.328 ABD Doları+KDV, 4. yıl için 1.669.988 ABD Doları+KDV
tutarındadır. Kiralar her üç ayda bir peşin olarak ödenecektir. Kiralanan gayrimenkul Grup’un yeni Genel
Müdürlük ve faaliyet binası olarak kullanılacaktır.
Şirket bağlı ortaklığı Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (kiracı) ile Ahmet Bülent
Koyuncuoğlu (kiralayan) arasında, Orhanlı Mah., İrfan Cad. No. 28, Tuzla, İstanbul adresinde bulunan
gayrimenkulün fabrika binası olarak kullanılması amacıyla, 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek
üzere, 5 yıl süreli bir kira sözleşmesi imzalanmıştır. Kira ödemeleri 1. yıl için 480.000 ABD Doları+stopaj, 2. yıl
için 504.000 ABD Doları+stopaj, 3. yıl için 529.200 ABD Doları+stopaj, 4. yıl için 603.288 ABD Doları+stopaj
ve 5. yıl için 633.442 ABD Doları+stopaj tutarında olup kira bedelleri aylık ve peşin olarak ödenecektir.
Şirket (kiracı) ile Yudo Leon Mizrahi ve Salvo Özsarfati (kiralayanlar) arasında, İstanbul ili, Ümraniye İlçesi,
İnkılap (Çakmak) Mahallesi, 50 Pafta, 1840 ada, 233 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde inşa edilen "Buyaka İş
Merkezi" isimli kompleks içinde yer alan, C Blokta bulunan, her biri 845m2 ve toplam alanı 1.690 m2 olan 15 ve
16. katların, şirket ofisi olarak kullanılması amacıyla, 11 Şubat 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere,
5+5 yıl süreli bir kira sözleşmesi imzalanmıştır. Kiralanan yerin aylık kira bedeli, ilk kira döneminde (11 Şubat
2013-31 Ocak 2014), ilk ay kirası net 22.252 ABD Doları, geri kalan aylarda net 33.378 ABD Dolarıdır. Devam
eden yıllarda kira bedeline uygulanacak artış oranı yıllık %3 olacaktır.
İptal edilemeyen faaliyet kiralamalarına
ilişkin taahhütler
Bir yıl içinde
Bir ila beş yıl arasında
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
4.965.488
19.204.967
24.170.455
3.018.348
24.697.300
27.715.648
Verilen Garantiler
Şirket, konsolidasyon kapsamına giren iştiraklerinden Probil'in Cisco System International B.V. ile yapmış olduğu
ürün tedariği anlaşmasından kaynaklanan borçlar için Cisco Systems B.V.'ye garanti vermiştir.
25
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
14.
SATIŞLAR VE SATILAN MALIN MALİYETİ
Satışlar:
Network çözümleri
Servis/ Destek satışları
Yazılım ve malzeme satışları
Altyapı ve sistem çözümleri
Savunma sanayii
Teknoloji geliştirme ve çözümleri
Yurtiçi satışlar
Teknoloji geliştirme ve çözümleri
Servis/ Destek satışları
Network çözümleri
Yurtdışı satışlar
Toplam satışlar
Malzeme giderleri
Personel giderleri
Servis/Destek giderleri
Amortisman giderleri
Nakliye
Diğer
15.
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Ara
Hesap Dönemi
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Üç Aylık Ara
Hesap Dönemi
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Ara
Hesap Dönemi
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Üç Aylık Ara
Hesap Dönemi
133.830.115
38.364.735
72.341.916
26.488.286
39.715.691
39.826.616
19.450.565
25.960.199
57.171.931
43.092.734
15.475.448
3.194.488
31.625.682
10.534.387
8.732.230
2.414.759
61.022.105
10.579.735
12.434.137
1.011.675
36.840.401
7.667.464
9.388.812
442.699
291.129.451
152.137.260
164.589.959
99.750.140
32.917.198
5.869.743
10.033.206
15.344.407
2.696.312
9.843.486
27.680.198
3.875.017
2.704.845
13.949.373
3.866.437
488.088
48.820.147
339.949.598
27.884.205
180.021.465
34.260.060
198.850.019
18.303.898
118.054.038
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Ara
Hesap Dönemi
190.887.137
67.995.343
39.008.319
4.647.044
1.970.205
6.137.324
310.645.372
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Üç Aylık Ara
Hesap Dönemi
99.611.475
37.377.320
19.772.163
1.886.268
856.350
3.271.216
162.774.792
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Ara
Hesap Dönemi
95.899.844
53.876.222
22.744.564
1.469.013
1.363.777
6.520.495
181.873.916
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Ara
Hesap Dönemi
9.086.124
676.284
83.050
9.762.408
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Üç Aylık Ara
Hesap Dönemi
4.693.705
416.043
5.109.748
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Ara
Hesap Dönemi
1.172.608
406.790
65.788
1.645.186
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Üç Aylık Ara
Hesap Dönemi
55.588.593
31.979.403
13.854.235
768.158
673.302
3.673.505
106.537.197
FİNANSMAN GİDERLERİ
Banka faiz giderleri
Teminat mektubu komisyonları
Diğer finansal giderler
26
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Üç Aylık Ara
Hesap Dönemi
535.236
216.569
18.471
770.276
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Ara
Hesap Dönemi
9.396.914
9.396.914
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Üç Aylık Ara
Hesap Dönemi
6.925.135
6.925.135
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Ara
Hesap Dönemi
(212.848)
4.205.240
3.992.392
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Üç Aylık Ara
Hesap Dönemi
(212.848)
(1.465.344)
(1.678.192)
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin hareketi aşağıdaki
gibidir;
Maddi ve maddi olmayan varlıklar
Ticari alacaklar
Ticari borçlar
Stoklar ve devam eden sözleşmelere
ilişkin varlıklar
Alınan avanslar
Satış primleri karşılığı
Kullanılmamış izin karşılıkları
Kıdem ve özel emeklilik karşılıkları
Çalışanlara ödenecek prim karşılıkları
Ertelenmiş gelirler
Kullanılmayan ArGe indirimi
Taşınabilir mali zararlar
Diğer
Maddi ve maddi olmayan varlıklar
Ticari alacaklar
Gelecek aylara ait giderler
Maliyet karşılıkları
Stoklar ve devam eden sözleşmelere
ilişkin varlıklar
Alınan avanslar
Satış primleri karşılığı
Kullanılmamış izin karşılıkları
Garanti karşılıkları
Kıdem ve özel emeklilik karşılıkları
Çalışanlara ödenecek prim karşılıkları
Ertelenmiş gelirler
Kullanılmayan ArGe indirimi
Taşınabilir mali zararlar
Borç karşılıkları
Diğer
1 Ocak 2014
(8.176.481)
(29.386.467)
2.344.188
Dönem
Geliri/(Gideri)
2.597.790
1.852.399
(2.925.025)
Yabancı Para
Çevrim Farkları
2.187
119.414
43.171
30 Haziran 2014
(5.576.504)
(27.414.654)
(537.666)
12.050.651
2.488.666
401.841
1.017.213
3.489.276
133.598
4.844.181
5.234.798
47.333
(5.511.203)
(1.036.618)
(2.075.677)
(173.507)
299.692
(61.993)
(39.497)
1.025.107
5.741.722
3.788.638
403.883
9.396.914
(42.001)
26.421
1.219
(10.845)
(16.651)
62
(44.065)
(134.978)
(71.424)
(12.112)
(139.602)
10.972.032
439.410
229.553
1.306.060
3.410.632
94.163
5.825.223
10.841.542
3.717.214
439.104
3.746.109
1 Ocak 2013
(3.915.527)
(7.159.622)
(25.055)
1.139.985
Dönem
Geliri/(Gideri)
32.544
371.990
25.419
(635.289)
Yabancı Para
Çevrim Farkları
(363.819)
(613.710)
(364)
50.086
30 Haziran 2013
(4.246.802)
(7.401.342)
554.782
(303.714)
3.935
281.629
725.317
187.661
3.910.391
317.661
792.088
(247.562)
(4.292.813)
(1.232.155)
154.308
(199.865)
18.027
(190.126)
(610.064)
(264.863)
1.674.421
4.032.316
1.463.894
(221.906)
(213.411)
4.205.240
(103.461)
10.237
6.387
59.019
2.744
272.707
8.308
170.863
259.230
94.134
(14.269)
33.091
(128.817)
(1.639.330)
168.480
88.151
802.363
279
3.573.034
61.106
2.637.372
4.291.546
1.558.028
(236.175)
(427.882)
(216.390)
27
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
17.
PAY BAŞINA KAZANÇ
Hisse sayısı
Net dönem zararı
Pay başına (zarar) / kar
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Ara
Hesap Dönemi
64.864.800
(3.415.975)
(0,0527)
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Üç Aylık Ara
Hesap Dönemi
64.864.800
2.968.557
0,0458
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Ara
Hesap Dönemi
64.864.800
(9.720.084)
(0,1499)
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Üç Aylık Ara
Hesap Dönemi
64.864.800
(5.430.274)
(0,0837)
Gelir tablosunda beyan edilen pay başına kazanç, net karın ilgili yıl içinde mevcut payların ağırlıklı ortalama
adedine bölünmesi ile tespit edilir. Şirket'in pay başına kazanç hesaplamasında bedelsiz sermaye arttırımı
nedeniyle geçmiş yıl pay başına kazancı yeniden hesaplanmıştır.
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş kazançlardan payları oranında pay dağıtarak (“Bedelsiz Paylar”)
sermayelerini arttırabilir. Pay başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz pay ihracı çıkarılmış paylar olarak sayılır.
Dolayısıyla pay başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı pay adedi ortalaması, payların bedelsiz olarak
çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
18.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
22 Aralık 2010 tarihi itibariyle Şirket’in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olan David Arthur Walsh ve Joseph
Patrick Huffsmith'in aynı zamanda Genband US LLC şirketinin de Yönetim Kurulunda üye olmalarından
dolayı, 22 Aralık 2010 tarihinden itibaren Genband US LLC ve bağlı şirketleri (bundan böyle “Genband” olarak
anılacaktır) şirketleri Grup’un ilişkili şirketleri kapsamında değerlendirilmektedir.
Grup’un 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ilişkili şirketlerden olan alacakları aşağıdaki
gibidir:
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Genband US LLC
Genband Ireland Ltd.
Genband Japan GK
Genband Telecommunications AUS
Genband Telecommunications (UK)
Genband Holdings B.V.
Genband Canada ULC
Genband SA. Kingdom Centre
30 Haziran 2014
9.749.283
132.957
19.288
45.122
81.255
17.378
10.045.283
31 Aralık 2013
10.217.571
364.667
225.500
35.003
81.673
29.962
4.479
10.958.855
İlişkili taraflara ticari borçlar
Genband Ireland Ltd.
30 Haziran 2014
-
31 Aralık 2013
188.897
188.897
28
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
Satışlar
Genband US LLC
Genband Ireland Ltd.
Genband Japan GK
Genband UK
Genband Telecommunications
AUS
Genband Holdings B.V.
Alımlar
Genband Ireland Ltd.
Genband US LLC
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Ara
Hesap Dönemi
26.272.899
626.817
219.594
70.986
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Üç Aylık Ara
Hesap Dönemi
9.936.611
80.951
70.986
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Ara
Hesap Dönemi
24.716.691
829.994
954.588
43.404
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Üç Aylık Ara
Hesap Dönemi
12.472.834
653.103
300.652
29.162
165.758
18.135
27.374.189
45.989
10.134.537
29.659
26.574.336
29.659
13.485.410
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Ara
Hesap Dönemi
140.734
21.642
162.376
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona
Eren Üç Aylık Ara
Hesap Dönemi
49.724
21.642
71.366
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Ara
Hesap Dönemi
417.062
32.553
449.615
30 Haziran 2013
Tarihinde Sona
Eren Üç Aylık Ara
Hesap Dönemi
314.519
314.519
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren hesap dönemi içinde Grup üst yönetimi, yönetim kuruluna ödenen ücret ve
menfaatler toplamı 4.536.569 TL’dir (30 Haziran 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim ve
denetim kuruluna ödenen ücret ve menfaatler toplamı 3.450.900 TL). 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013
tarihleri itibariyle Grup’un üst düzey yöneticilerinin Grup’tan kullanmış olduğu kredi bulunmamaktadır.
29
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Grup’un finansal risk yönetimi konusundaki politikaları aşağıda belirtilmiştir.
Kredi riski
Finansal varlıkların kayıtlı bilanço değerleri maruz kalınan maksimum kredi riskini göstermektedir. Raporlama tarihindeki azami kredi riskini gösteren tablo
aşağıda sunulmuştur.
30 Haziran 2014
Ticari Alacaklar
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
(A) Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
(B) Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri (**)
Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
(C) Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
(D) Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraf
10.045.283
-
Diğer
396.355.424
-
Diğer (*)
396.844
-
Bankalardaki
Mevduat
43.168.894
-
9.916.533
295.717.739
396.844
43.168.894
128.750
-
100.637.685
9.107.515
(9.107.515)
-
-
-
(*) İndirilecek KDV, peşin ödenen vergi ve fonlar gibi finansal olmayan araçlar, diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar içerisine dahil edilmemiştir.
(**) Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacakların 36.259.518 TL si Nortel alacaklarından oluşmaktadır. Bu alacaklar için belirsizlik olduğundan dolayı
karşılık ayrılmamıştır.
30
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Kredi riski (devamı)
31 Aralık 2013
Ticari Alacaklar
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
(A) Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
(B) Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri (**)
Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
(C) Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
(D) Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraf
10.958.855
-
Diğer
458.324.836
-
Diğer (*)
466.994
-
Bankalardaki
Mevduat
40.820.626
-
10.564.308
368.980.925
466.994
40.820.626
394.547
89.343.911
-
-
-
9.141.289
(9.141.289)
-
-
-
(*) İndirilecek KDV, peşin ödenen vergi ve fonlar gibi finansal olmayan araçlar, diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar içerisine dahil edilmemiştir.
(**) Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacakların 36.445.647 TL’si Nortel alacaklarından oluşmaktadır. Bu alacaklar için belirsizlik olduğundan dolayı
karşılık ayrılmamıştır.
31
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Kredi riski (devamı)
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların yaşlandırmalarına ilişkin bilgileri gösteren
tablo aşağıda sunulmuştur.
Alacaklar
30 Haziran 2014
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Toplam
Ticari
Alacaklar
27.480.574
13.302.472
15.369.322
44.614.067
100.766.435
31 Aralık 2013
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Toplam
Ticari
Alacaklar
21.493.363
18.375.158
7.659.743
42.210.194
89.738.458
Diğer
Alacaklar
Alacaklar
Diğer
Alacaklar
-
Likidite riski
Grup, mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini zamanında yerine getirebilmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri
kaynağı bulundurarak likidite riskini yönetmektedir. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle
Grup’un likidite riskini gösteren tablo aşağıda sunulmuştur.
32
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Likidite riski (devamı)
30 Haziran 2014
Sözleşme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Kayıtlı Değer
Banka kredileri
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
343.162.309
190.045.359
153.116.950
Beklenen vadeler
Kayıtlı Değer
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar (*)
Sözleşme uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
348.569.541
195.452.591
153.116.950
Beklenen nakit çıkışlar
toplamı
12.556.044
1.495.408
2.939.164
8.121.472
12.556.044
1.495.408
2.939.164
8.121.472
3 aydan kısa
279.505.281
161.913.783
117.591.498
3-12 ay arası
69.064.260
33.538.808
35.525.452
3 aydan kısa
3-12 ay arası
11.060.636
2.939.164
8.121.472
1.495.408
1.495.408
-
3 aydan kısa
3-12 ay arası
1-5 yıl arası
1-5 yıl arası
-
31 Aralık 2013
Sözleşme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Kayıtlı Değer
Banka kredileri
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
378.091.992
184.323.845
188.897
193.579.250
Beklenen vadeler
Kayıtlı Değer
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar (*)
Sözleşme uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
379.296.887
185.528.740
188.897
193.579.250
Beklenen nakit çıkışlar
toplamı
16.289.953
1.900.721
4.503.450
9.885.782
16.289.953
1.900.721
4.503.450
9.885.782
Grup yönetimi, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.
(*) Diğer borçlar ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, gelir vergisi ve diğer vergilerden oluşmaktadır.
33
310.122.794
149.523.379
188.897
160.410.518
69.174.093
36.005.361
33.168.732
3 aydan kısa
3-12 ay arası
14.203.317
4.503.450
9.699.867
1.904.540
1.900.721
3.819
1-5 yıl arası
1-5 yıl arası
182.096
182.096
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Faiz oranı riski
Piyasa faiz oranlarının değişimi, faize duyarlı varlıkların kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirilmesi suretiyle
yönetilmektedir. Bilanço tarihleri itibariyle;
30 Haziran 2014
218.013.283
35.878.763
182.134.520
-
Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar (*)
Finansal yükümlülükler
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
31 Aralık 2013
210.524.017
29.283.134
181.240.883
-
(*) 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 itibariyle vadeli banka mevduatlarından oluşmaktadır.
Kur riski
Grup’un geçerli para birimi ABD $ olduğundan, kur riski genel olarak ABD$’nın TL ve diğer para birimleri
karşısındaki değer değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Grup, ABD$’nın diğer para birimleri karşısında değer
kazanmasından veya değer kaybetmesinden etkilenmemek için varlıklarını mümkün olduğu ölçüde
yükümlülükleri ile uyumlu olarak değerlendirmekte ve sözleşmeye bağlı giderlerini mümkün olduğu ölçüde
sözleşme para birimi cinsinden yüklenmektedir.
Grup’un 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle döviz varlık ve yükümlülüklerini gösteren döviz
pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir:
34
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Kur riski (devamı)
30 Haziran 2014
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR (A)
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflardan diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (B)
Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (A-B)
TL Karşılığı (*)
100.618.383
6.987.065
69.369.084
396.844
4.911.626
18.953.764
100.618.383
308.985.442
172.609.697
111.773.505
8.121.472
2.939.164
12.046.196
1.495.408
17.228.958
17.228.958
326.214.400
TL
88.499.873
1.981.664
63.632.848
396.844
3.803.497
18.685.020
88.499.873
285.611.602
153.447.873
109.499.132
6.183.992
2.939.001
12.046.196
1.495.408
17.228.958
17.228.958
302.840.560
Avro
3.049.872
746.184
1.873.913
383.183
46.592
3.049.872
8.069.785
6.626.033
777.484
666.268
8.069.785
(225.596.017)
(214.340.687)
(5.019.913)
Orjinal Para Birimi
CAD
GBP
4.614
3.887
602
125
4.614
3.138
2.029
3.138
2.029
3.138
2.029
(3.138)
2.585
TAKA
25.264.397
16.665.420
8.598.977
25.264.397
225.000
225.000
225.000
Diğer
224.468.370
205.705.352
7.250.000
11.513.018
224.468.370
1.486.293
1.181.207
291.034
14.052
1.486.293
25.039.397
222.982.077
(*) Grup’un geçerli para birimi ABD $ olduğu için, ABD $ haricindeki para birimleri gösterilmiştir. Yukarıdaki tabloda yabancı para birimleri orijinal
para birimi tutarlarıyla gösterilmiş, TL karşılıkları ise dönem sonu kurları kullanılarak hesaplanmıştır.
35
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Kur riski (devamı)
31 Aralık 2013
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR (A)
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflardan diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (B)
Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (A-B)
TL Karşılığı (*)
181.625.502
10.414.979
151.041.228
466.994
8.408.045
11.294.256
181.625.502
264.968.893
166.366.636
41.710.119
9.703.686
4.503.448
15.997.174
26.687.830
15.339.030
15.339.030
280.307.923
(98.682.421)
TL
169.227.833
5.593.910
147.172.897
466.994
5.138.252
10.855.780
169.227.833
239.159.402
147.435.676
36.249.223
8.287.734
4.501.765
15.997.174
26.687.830
15.339.030
15.339.030
254.498.432
(85.270.599)
Avro
2.395.989
65.109
1.093.553
1.113.500
123.827
2.395.989
8.700.751
6.446.777
1.775.168
478.806
8.700.751
(6.304.762)
Orjinal Para Birimi
CAD
GBP
21.018
20.292
601
125
21.018
3.138
1.743
3.138
1.743
3.138
1.743
(3.138)
19.275
TAKA
27.119.797
18.520.820
8.598.977
27.119.797
300.000
300.000
300.000
26.819.797
Diğer
329.681.599
293.686.032
30.611.432
5.384.135
329.681.599
17.312.703
16.914.603
276.337
121.763
17.312.703
312.368.896
(*) Grup’un geçerli para birimi ABD $ olduğu için, ABD $ haricindeki para birimleri gösterilmiştir. Yukarıdaki tabloda yabancı para birimleri orijinal
para birimi tutarlarıyla gösterilmiş, TL karşılıkları ise dönem sonu kurları kullanılarak hesaplanmıştır.
36
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Kur riski (devamı)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
30 Haziran 2014
Kar/Zarar
Değer kazanması
Değer kaybetmesi
TL’nin ABD Doları karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde:
TL net varlık / yükümlülüğü
TL riskinden korunan kısım (-)
(1) TL Net Etkisi
(21.434.069)
(21.434.069)
21.434.069
21.434.069
(3.082.558)
(3.082.558)
3.082.558
-
Avro’nun ABD Doları karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde:
Avro net varlık / yükümlülüğü
Avro riskinden korunan kısım (-)
(2) Avro Net Etkisi
3.082.558
Diğer döviz kurlarının ABD Doları karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde:
Diğer döviz net varlık / yükümlülüğü
Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)
(3) Diğer Döviz Varlıkları Net Etkisi
TOPLAM (1+2+3)
141.663
141.663
(141.663)
(141.663)
(24.374.964)
24.374.964
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2013
Kar/Zarar
Değer kazanması
Değer kaybetmesi
TL’nin ABD Doları karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde:
TL net varlık / yükümlülüğü
TL riskinden korunan kısım (-)
(1) TL Net Etkisi
(8.527.060)
(8.527.060)
8.527.060
8.527.060
(1.851.393)
(1.851.393)
1.851.393
1.851.393
Avro’nun ABD Doları karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde:
Avro net varlık / yükümlülüğü
Avro riskinden korunan kısım (-)
(2) Avro Net Etkisi
Diğer döviz kurlarının ABD Doları karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde:
Diğer döviz net varlık / yükümlülüğü
Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)
(3) Diğer Döviz Varlıkları Net Etkisi
TOPLAM (1+2+3)
37
78.477
78.477
(78.477)
(78.477)
(10.299.976)
10.299.976
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
20.
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.
21.
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN GEREKLİ OLAN
DİĞER HUSUSLAR
Bulunmamaktadır.
38
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
583 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content