close

Enter

Log in using OpenID

2014-033 İpotek Finansmanı Kuruluşları

embedDownload
REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sirküler
Sayı:2014–033
17.07.2014
Konu:İpotekFinansmanıKuruluşları
17.04.2014 tarih ve 29036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile ipotek finansman kuruluşlarına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Bilindiği üzere; İpotek Finansman Kuruluşları (İFK´lar), Konut Finansman Kuruluşlarının (KFK´ların) verdiği ya da vereceği konut kredilerinden kaynaklanan uzun vadeli alacaklar karşılığında, bu kuruluşlara yeni krediler verebilmeleri için, kısa vadede nakit temin etmeye yönelik olarak, ikincil piyasa araçları geliştiren kuruluşlardır. Söz konusu tebliğ uyarınca İFK’ların kuruluş izin esaslarının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından değerlendirilmesi için; TTK hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine tabi olması, başlangıç sermayesinin en az 10.000.000 TL olması, paylarının tamamının nama yazılı olması, paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin kuruluş sırasında tam, nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiş olması, esas sözleşmesinin Kanun, Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması, kurucu ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin ve genel müdürünün Tebliğde öngörülen şartları haiz olması ve ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması gerekmektedir. Ayrıca tebliğe göre faaliyet konusu farklı olan bir şirketin sonradan İFK’ya dönüşemeyeceği belirtilmiştir. İFK’ların kurucularının; KFK, geniş yetkili aracı kurum, varlık teminatlı menkul kıymetleri ihraççısı niteliğini haiz kuruluş, Varlık Kiralama Şirketi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 6362 sayılı SPK’nun dördüncü kısmında belirtilen kurumlar veya Kurulca uygun görülen kuruluşlardan olması gerekmektedir. Ayrıca önemli özelliğe sahip ve kurucu olan tüzel kişi ortaklarla ilgili olarak; Bankacılık Kanununda kurucu ortaklar için aranan şartları taşıması, muaccel vergi borcunun bulunmaması, kendi özel mevzuatları ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerinin sürekli veya son bir yıl içinde bir ay veya daha fazla süreyle geçici olarak sınırlandırılması veya durdurulması kararı verilmemiş olması, kurucusu veya hizmet sağlayıcısı oldukları Konut finansmanı fonu ve VFF’nin faaliyetleri süresince geri ödeme güçlüğüne düşmemiş olması, ihraççısı oldukları İTMK ve VTMK’dan kaynaklanan yükümlülüklerin kısmen ya da tamamen yerine getirilememesi sonucunda idareci atanması aşamasına gelinmemiş olması da gerekmektedir. KFK’ların İFK’da doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olması, BDDK’nın uygun görüşünün alınması ile mümkündür. İFK’ların ticaret unvanında “ipotek finansmanı” ibaresinin bulunması zorunludur. İşletme adı olarak “ipotek finansman kuruluşu”’nu kullanmak isteyen mükellefler kuruldan izin alarak bu ismi tescil ve ilan ettirmek durumundadır. İFK’ların yazılı ve görsel basın ve yayın organlarında yer alacak her türlü ilan ve reklamları ile tüm yazışmalarında işletme adı ile birlikte ticaret unvanını kullanması zorunlu olduğu tebliğde belirtilmiştir. www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık İFK’ların, kuruluşa ilişkin Kurul izninin tebellüğ edildiği tarihi takip eden en geç üç ay içerisinde faaliyet izni almak üzere Kurula başvuracakları tebliğde belirtilmiştir. Ayrıca kurulun ilgili başvuruyu değerlendirebilmesi için; kuruluş şartları kaybedilmemiş olmalı, gerekli organizasyon yapısı oluşturulmuş olmalı, ilgili tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek ipotekli sermaye piyasası aracı ihraç programının hazırlanmış olması, tebliğ şartlarında belirtilen personelin atanmış olması gerekmektedir. İFK’larda sözleşme değişikliği kurulun iznine tabidir. Kurul tarafından kabul edilmemiş olan sözleşme değişiklikleri genel kurulda karara bağlanamaz ve ticaret siciline tescil edilemez. İpotek finansman kuruluşlarının ortakları ile önemli etkiye sahip ortaklarının değişmesi sonucunda ipotek finansman kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısında meydana gelecek değişikliklerde Kurul izninin alınması zorunludur. İFK’larda etkin bir yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulması gerektiği belirtilmiş ve gereken yapı ile ilgili olarak; 
Kurul düzenlemeleriyle uyumlu muhasebe, kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonun kurulmuş, 
Mekân ve bilgi işlem altyapısını da içerecek şekilde teknik donanımın sağlanmış, 
Uygun iç kontrol, risk yönetimi ve teftiş sisteminin oluşturulmuş, 
Yeterli sayıda personelin istihdam edilmiş 
Personelin görev tanımları, çalışma usul ve esasları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş 
Risk yönetimi, iç kontrol ve teftiş politika ve prosedürleri ile 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen personelin taşıması gereken öğrenim durumu, deneyim, bilgi ve beceri seviyeleri gibi nitelikler ile diğer niteliklerin yazılıolarak belirlenerek yönetim kurulu tarafından karara bağlanmış ve ilgili personele tebliğ edilmiş, olması gerekmektedir. İFK personeli; genel müdür, genel müdür yardımcıları, iç kontrol elemanları, risk yönetim personeli, müfettişler ile hizmet personeli dışındaki diğer personelden oluşmaktadır. İlgili tebliğe göre yönetici, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ile ilgili birim yöneticisi olan kişilerdir. Tebliğde İFK’ların faaliyet amacı ile ilgili olarak, 
Varlıkları devralabileceği, varlıkları devredebileceği, devralınan varlıkları yönetebileceği ve varlıkları teminat olarak alabileceğini 
Devraldığı veya teminat olarak aldığı varlıklar karşılığında ipotekli sermaye piyasası aracı ihraç edebileceği www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 
KFF, VFF veya VKŞ kurucusu olabileceği 
Üçüncü fıkra hükümleri çerçevesinde fon kurmaksızın İDMK ve VDMK ihraç edebileceği 
Sermaye piyasası araçlarının ihracından veya varlıkların temininden kaynaklanan yükümlülükler için esasları Kurulca belirlenen şekilde garanti verebileceği 
Kurulun İTMK ve VTMK ile İDMK ve VDMK’ya ilişkin düzenlemeleri uyarınca hizmet sağlayıcılığı veya nakit yöneticiliği faaliyetinde bulunabileceği 
Kurulun izin verdiği diğer faaliyetleri yerine getirebileceği belirtilmiştir. İFK’lar yukarıda sayılan iş ve eylemler dışında bir faaliyette bulunamazlar. Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu toplayamazlar, mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamazlar, sermaye piyasası faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemezler, hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamazlar ve ödünç para verme işlemleri yapamazlar. İlgili Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız. Saygılarımızla, REFERANS Sirküler içeriğinde yer alan açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup, REFERANS YMM A.Ş. REFERANS Denetim YMM Ltd.Şti. ve REFERANS Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’ye içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
249 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content