close

Enter

Log in using OpenID

Cosku 11 Sinif Deneme Mufredat.indd

embedDownload
4
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul
11. Sınıf
Deneme Müfredatı
11. Sınıf Denemeleri Soru Adetleri
Dersler
Soru Sayısı
Dil ve Anlatım
24
Türk Edebiyatı
16
Matematik
25
Geometri
15
Fizik
14
Kimya
13
Biyoloji
13
İ. Tarih
17
Coğrafya
14
Felsefe
9
Toplam
160
+
4
+
4
2013-2014 COŞKU DENEME SINAVI İÇERİĞİ
YGS (YÜKSEKÖĞRETİM GEÇİŞ SINAVI) SINAV SİSTEMİ
YGS - LYS: Beş adet YGS ve iki adet LYS deneme sınavı
yapılacaktır. Denemelerdeki soru sayıları ve müfredat ÖSYM’in yeni sınav formatına uygun olacaktır. LYS
Denemeleri ders sınavı şeklinde basılacak ve kendinden kapaklı olacaktır. YGS denemeleri genel olacak,
LYS denemelerinde ise 9. 10. ve 11. sınıfların bütün
konularından soru sorulacaktır. 12. sınıfın ise sadece
anlatılan konularından soru sorulacaktır.
YÜKSEKÖĞRETİM GEÇİŞ SINAVI
Testin Adı
Soru Sayısı
Türkçe
40
Matematik (Geometri dahil)
40
Sosyal Bilimler
45
Fen Bilimleri
40
Toplam Soru Sayısı
Soru ve Ders Dağılımı
Matematik
Geometri
31
9
Süre
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Din Kültürü
15
12
13
5
Fizik
Kimya
Biyoloji
14
13
13
160
165
YGS sınavına bütün adaylar girecek ve tek oturumda yapılıcaktır.
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
Dersin / Testin Adı
LYS-1
LYS-2
LYS-3
LYS-4
LYS-5
Süre
Matematik
50
75
Geometri + Analitik Geometri
30
45
Fizik
30
30
45
Biyoloji
30
45
Türk Dili ve Edebiyatı
56
85
Coğrafya 1
24
35
Tarih
44
65
Coğrafya 2
16
25
Felsefe Grubu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
40
45
Yabancı Dil
80
80
90
120
45
Kimya
Toplam Soru Sayısı
Toplam
80
90
135
120
135
120
80
LYS sınavları ayrı kitapçıklar halinde olacak ve her sınav için birleşik optik form kullanılacaktır. Bir öğrenci
istediği takdirde birden fazla LYS sınavına girebilecektir. LYS sınavları farklı oturumlarda yapılacaktır.
2013-2014 COŞKU DENEME SINAVI İÇERİĞİ
Dil ve Anlatım
METİNLERİN SINIFLANDIRLMASI
YAZIM VE NOKTALAMA: Yazım bilgisi, Nokta, Virgül
BAĞLAŞIKLIK, BAĞDAŞIKLIK: Gereksiz sözcük , Anlamca
çelişen sözcükler
ANLAM BİLGİSİ: Gerçek ve mecaz anlam, Çok anlamlılık,
Cümlede anlatılmak istenen yargı, Yakın anlamlı
cümleler; Paragrafın ilk cümlesi, Düşüncenin akışını
bozan cümle
ÖĞRETİCİ METİNLER
MEKTUP
YAZIM VE NOKTALAMA: Yazım bilgisi, Noktalı virgül, İki
nokta
BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK: Yanlış anlamda kullanılan
sözcük, Yanlış yerde kullanılan sözcük
ANLAM BİLGİSİ: Eş ve Zıt anlam, Anlamca çelişen cümleler, Tanım cümlesi, Paragraf bölme, Paragrafa cümle
yerleştirme
GÜNLÜK (GÜNCE)
YAZIM VE NOKTALAMA: Yazım bilgisi, Üç nokta, Kesme
işareti
BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK: Düşünce ve mantık hatası,
Deyimin yanlış kullanılması
ANLAM BİLGİSİ: Soyut ve somut anlam, Deyim, Üslup ve
karşılaştırma cümleleri, Paragraf tamamlama, Paragrafın
konusu
ANI (HATIRA)
YAZIM VE NOKTALAMA: Yazım bilgisi, Soru işareti, Ünlem
işareti
BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK: Noktalama yanlışlığı, Özne
eksikliği
ANLAM BİLGİSİ: Terim, Atasözü, Benzetme bildiren cümleler, Yorum bildiren cümleler, Paragrafın başlığı
BİYOGRAFİ (HAYAT HİKÂYESİ), OTOBİYOGRAFİ
YAZIM VE NOKTALAMA: Kısa çizgi, Uzun çizgi
BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK: Ek yanlışlığı, Yardımcı fiil
yanlışlığı
ANLAM BİLGİSİ: Ad aktarması, Öznel ve nesnel cümleler,
Paragrafın ana düşüncesi
GEZİ YAZISI (SEYAHATNAME)
YAZIM VE NOKTALAMA: Özel isimlerin yazımı, Tırnak
işareti, Eğik çizgi
BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK: Tamlama yanlışları , Nesne
eksikliği
ANLAM BİLGİSİ: Sesteş sözcükler, İkilemeler,
Değerlendirme, Eleştiri cümleleri, Paragrafın yardımcı
düşünceleri
SOHBET (SÖYLEŞİ)
YAZIM VE NOKTALAMA: Tarihlerin yazımı, Yönlerin
yazımı, Yay ayraç, Düzeltme işareti
BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK: Tümleç eksikliği, Çatı
uyuşmazlığı
ANLAM BİLGİSİ: Söz öbeklerinin anlamı, Yansımalar,
Vardayım, öneri cümleleri, Parçada açıklama ve tartışma
tekniği
HABER YAZILARI
YAZIM VE NOKTALAMA: Sayıların yazımı, Özne-yüklem
uyuşmazlığı
ANLAM BİLGİSİ: Dolaylama, Tasarı cümlesi, Önyargı cümlesi, Parçada öyküleme ve betimleme teknikleri
FIKRA
Kısaltmaların yazımı, De’nin yazımı
Tahmin cümlesi, Yakınma cümlesi, Parçada karşılaştırma
ve tanımlama teknikleri
DENEME
YAZIM VE NOKTALAMA: Ki’nin yazımı, Mi’nin yazımı,
ANLAM BİLGİSİ: Neden-sonuç ilişkili cümle, Koşula bağlı
cümle, Parçada örneklendirme ve tanık gösterme tekniği
MAKALE
YAZIM VE NOKTALAMA: İkilemelerin yazımı, Ek fiilin
yazımı
ANLAM BİLGİSİ: Amaç-sonuç ilişkili cümleler, Beğeni ve
takdir cümleleri, Parçada sayısal verilerden yararlanma
tekniği
ELEŞTİRİ (TENKİT)
YAZIM VE NOKTALAMA: Ki’li ve şartlı cümleler, Ayrı ve
bitişik yazımlar, Yazımı karıştırılan sözcükler
ANLAM BİLGİSİ: Kaygı cümleleri, Uyarı cümleleri
1
2
SINAVLAR
3 4 5
6
Edebiyat
1
2
SINAVLAR
3 4 5
6
BATI TESİRİNDEKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ (YENİLEŞME
DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI)
Yenileşme Dönemi
TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860-1896)
Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Oluşumu
Öğretici Metinler
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler, Anlatmaya Bağlı Edebî
Metinler (Roman, Hikâye)
Göstermeye Bağlı Edebî Metinler, (Tiyatro Metinleri)
Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE) (1896-1901)
ve FECR-İ ÂTÎ TOPLULUĞU (1909-1912)
Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Oluşumu
Öğretici Metinler (Edebî Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra, Makale,Tarih)
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler, Anlatmaya Bağlı Edebî
Metinler (Hikâye, Roman)
Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
FECR-ÂTÎ TOPLULUĞU (1909-1912)
Fecr-i Âti Şiiri
MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923)
Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu
Millî Edebiyat Dönemi Öğretici Metinler (Makale, Fıkra, Sohbet,
Deneme, Eleştiri, Tarih, Hatıra)
Millî Edebiyat Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
(Şiir)
Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir
Saf (Öz) Şiir
Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri Genel özellikleri
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler, Anlatmaya Bağlı Edebî
Metinler (Hikâye, Roman)
Millî Edebiyat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebî Eserlerin Özellikleri
Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
Millî Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri
SINAVLAR
T.C. İnkılap Tarii ve Atatürkçülük
Mustafa Kemal’in Hayatı
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı
Mustafa Kemal’in Kişisel Özellikleri
Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı
Mondros Ateşkes Anlaşması
Kuvayımilliye Hareketi
Millî Mücadele Hazırlıkları
Sevr Barış Antlaşması
Kurtuluş Savaşı’nın Başlaması ve Cepheler
Doğu Cephesi • Güney Cephesi
Batı Cephesi (Eskişehir - Kütahya Savaşlarına kadar)
Batı Cephesi (Tamamı)
Millî Mücadelenin Sanat ve Edebiyata Yansımaları
Türk İnkılabı’nın Genel Özellikleri
Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar
Medeni Kanun’un Kabulü ve Hukuk Alanında
İnkılaplar
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar
Sosyal ve Sağlık Alanlarında Yapılan İnkılaplar
Türk Kadınına Sağlanan Haklar
Atatürk Döneminde Kültür ve Sanat Alanında
Çalışmalar
Atatürk’ün Geleceğe Yönelik Hedefleri
Büyük Nutuk
Atatürkçü Düşünce Sistemi
Atatürk İlkelerinin Özellikleri ve Dayandığı Esaslar
Atatürk İlkeleri
Atatürk İlkelerine Sahip Çıkmak
Millî Güç
Türkiye’ye Yönelik Tehditler
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Esasları
Lozan Antlaşması’nın Önemi
1923 - 1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası
2
3
4
5
6
2013-2014 COŞKU DENEME SINAVI İÇERİĞİ
SINAVLAR
Coğrafya
1
2
3
4
SINAVLAR
5
6
Biyoçeşitlilik • Enerji Akışı Ve Madde Döngüsü
Su Ekosistemlerinin Doğal Sistemlerin İşleyişine Etkisi
Nüfus Politikaları • Şehirler Ve Etki Alanları
Tarihsel Süreçte Şehirler
Üretim, Dağıtım Ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler
Üretim, Dağıtım Ve Tüketimi Etkileyen Beşerî Faktörler
Üretim, Dağıtım Ve Tüketim Sektörlerinin Etkileşimi
Doğal Kaynaklar Ve Kalkınma • Medeniyetlerin Merkezi Türkiye
Türkiye’de Arazi Kullanımı
Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
Türkiye’nin Ekonomi Politikaları
Türkiye’de Tarım Ve Hayvancılık
Tarım Ve Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri Ve Önemi
Madenler Ve Enerji Kaynaklarının Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Ve Önemi
Türkiye’de Madenler Ve Enerji Kaynakları
Türkiye’de Sanayi
Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Ve Önemi
Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri Ve Önemi
Doğal Afetler Ve Türkiye İçin Riskleri
Kültür Bölgelerinin Oluşumu Ve Türk Kültürü
Küresel Ticaretin Önemli Üç Elemanı: Ham Madde, Üretim Ve
Pazar
Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi: Turizm
Ekonomik Mucizenin Ülkesi: Modern Japonya
İngiltere’nin Sanayileşme Süreci • Tarım Ekonomi İlişkisi
Küresel Ve Bölgesel Örgütler
Doğal Kaynakların Değeri Ve Kullanımının Değişimi
Enerji Kaynakları
Doğal Kaynakların Kullanımının Farklı Olmasının Çevresel
Sonuçları
Kaynakların Kullanımı İle Ortaya Çıkan Sorunlar
Doğal Kaynakların Kullanımında Çevre Duyarlılığı
Doğal Kaynaklar Ve İnsan Faaliyetleri
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri
Çevre Sorunlarının Sınıflandırılması
Küresel Çevre Sorunlarının Yayılışı
Teknolojinin Çevresel Etkileri
Ekolojik Döngülere İnsan Müdahaleleri
Atık Türleri Ve Çevreye Olan Etkileri
Atıklardan Korunma • Geri Dönüşüm
Çevre Sorunlarının Önlenmesine Yönelik Stratejiler
SINAVLAR
Felsefe
Felsefeyle Tanışalım: Felsefe Nedir • Felsefi Düşüncenin Özellikleri • Felsefe Ve Yaşam İlişkisi • Felsefe Dil İlişkisi
Bilgi Felsefesi: Bilginin Oluşum Süreci • Bilgi Türleri
Doğruluk-Gerçeklik İlişkisi • Bilginin Doğruluk Ölçütleri • Bilgi
Felsefesinin Kelime Anlamı
Bilgi Felsefesi: Bilgi Felsefesinin Problemi • Bilginin İmkanı
Problemi • Bilginin Kaynağı Problemi • Bilgi Ve Yaşam İlişkisi
Varlık Felsefesi: Varlık Felsefesi Nedir? • Metafizik Ontoloji
• Varlığa İki Farklı Yaklaşım • Varlık Üzerine Felsefi Sorular
• Varlığın Niceliği Ve Niteliği İlgili Görüşler • Çağdaş Varlık
Felsefesi • Bir Varlık Olarak İnsan
Ahlak Felsefesi: Ahlak Felsefesi Nedir? • İyi-Kötü-Doğru-YanlışGüzel-Çirkin • Erdem Yaşam İlişkisi • Ne Kadar Özgürüz? •
Ahlaki Eylemin Amacı • Evrensel Ahlak İlkeleri Varmıdır? •
Anadolu Bilgelerinde Ahlak • Uygulamalı Etik Sorunları
Sanat Felsefesi: Sanat Felsefesi Ve Temel Kavramları • Sanatı
Açıklayan Felsefi Görüşler • Güzellik Ve Güzelliğin Kaynağı
Nedir? • Sanat Eserinin Nitelikleri • Sanata Etki Eden Unsurlar •
Ortak Estetik Yargılar Varmıdır?
Din Felsefesi: Din Felsefesi Nedir? • Din Felsefesinin Temel
Kavramları • Din Felsefesinin Temel Problemleri • Tanrının
Varlığıyla İlgili Görüşler
Siyaset Felsefesi: Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları • Siyaset Felsefesinin Temel Soruları • Devlet Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
• İdeal Düzen Arayışları • Birey Devlet İlişkisi
Bilim Felsefesi: Bilim Felsefesi Nedir? • Bilim Felsefe İlişkisi •
Bilim Anlayışının Tarihsel Gelişimi • Bilime Farklı Yaklaşımlar
Bilimsel Yöntem • Bilim Ve Hayat
1
2
3
4
5
6
Matematik
Sanal Sayı Birimi Ve Karmaşık Sayı
İ Nin Kuvvetleri
Karmaşık Sayının Reel (Gerçek) Kısmı
Karmaşık Sayının İmajiner (Sanal) Kısmı
Karmaşık Sayıların Eşitliği
Karmaşık Düzlem
Karmaşık Sayılarda Denklem Çözümü
Karmaşık Sayılarda Toplama, Çıkarma
Karmaşık Sayılarda Çarpma
Karmaşık Sayılarda Bölme
Bir Karmaşık Sayının Eşleniğini Ve Modülünü Bulma,
Düzlemde Gösterme
Karmaşık Sayılarda Modül Ve Özellikleri
Karmaşık Sayılar Arasındaki Uzaklık
Karmaşık Sayı İle Çember İlişkisi
Karmaşık Sayının Kutupsal Biçimde Yazılışı
Kutupsal Şekildeki Bir Karmaşık Sayının Standart Biçimi
Kutupsal Şekilde Verilen Karmaşık Sayılarda Toplama Ve
Çıkarma
Kutupsal Şekilde Verilen Karmaşık Sayılarda Çarpma
Kutupsal Şekilde Verilen Karmaşık Sayılarda Bölme
Karmaşık Sayının Döndürülmesi
Karmaşık Sayının Kuvveti (De Moivre Formülü)
Karmaşık Sayının Kökleri
Üstel Fonksiyonun Tanım Ve Görüntü Kümesi
Üstel Fonksiyonun Bire Bir Ve Örtenliği
Logaritma Fonksiyonu
Üstel Ve Logaritma Fonksiyonunun Tersi
Logaritma Fonksiyonunun Tanım Kümesi
Onluk Ve Doğal Logaritma Fonksiyonu
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri
Bir Gerçek Sayının Logaritması
Üstel Fonksiyonun Grafiği
Logaritma Fonksiyonunun Grafiği
Üslü Ve Logaritmalı Denklemler
Üslü Ve Logaritmalı Eşitsizlikler
Toplama İlkesi
Çarpma İlkesi
Faktöriyel
Permütasyon Tanımı Ve Permütasyon Sayısı Hesabı
Dairesel Permütasyon
Tekrarlı Permütasyon
Kombinasyonun Tanımı Ve Kombinasyon Sayısı Hesabı
Kombinasyon Sayısının Özellikleri
Binom Açılımı Yapma
Binom Açılımın Özellikleri
Binom Açılımının İstenen Terimini Bulma
Olasılık Temel Kavramlar
Olasılık Fonksiyonu
Eş Olumlu Örneklem Uzay Ve Olasılık Hesabı
Koşullu Olasılık
Çarpma Kuralı
Bağımlı Olaylar
Bağımsız Olaylar
Serpilme Grafiği Ve Yorumlanması
Kutu Grafiği Ve Yorumlanması
Z Standart Puanı Ve Yorumlanması
T Standart Puanı Ve Yorumlanması
Sütun Grafiği Ve Sütun Grafiği Üzerinde Yorumlar
Çizgi Grafiği Ve Çizgi Grafiği Üzerinde Yorumlar
Dairesel Grafik Ve Dairesel Grafik Üzerinde Yorumlar
İstatistikle İlgili Aritmetik Ortalama
Mod (Tepe Değer)
Medyan (Ortanca)
Açıklık
Alt Ve Üst Çeyrek
Çeyrekler Açıklığı
Standart Sapmanın Hesaplanması
Standart Sapmanın Yorumlanması
Tüme Varım
Toplam Sembolü
Çarpım Sembolü
Toplam Ve Çarpım Sembolü
Dizi Olup Olmama
Dizinin Terimleri
Sabit Dizi
Dizilerin Eşitliği
Dizilerde Dört İşlem
Dizilerde Monotonluk, Artan, Azalan, Azalmayan, Artmayan
Diziler
1
2
3
4
5
6
2.
2013-2014 COŞKU DENEME SINAVI İÇERİĞİ
SINAVLAR
SINAVLAR
Geometri
1
2
3
4
5
6
Dörtgen Ve Temel Elemanları
Dörtgende Açılar
Dörtgende Uzunluk Bağıntıları
Dörtgenin Çevre Uzunluğu
Dörtgenin Alanı
Yamuk
Yamuğun Alanı
Paralelkenar
Paralelkenarın Alanı
Dikdörtgen
Dikdörtgenin Alanı
Eşkenar Dörtgen
Eşkenar Dörtgenin Alanı
Kare
Karenin Alanı
Deltoid
Deltoidin Alanı
Dörtgenleri Sınıflandırma
Özel Dörtgenler
Düzgün Beşgen
Düzgün Beşgenin Alanı
Düzgün Altıgen
Düzgün Altıgenin Alanı
Düzgün Çokgenler
Çokgenlerle Desen Ve Fraktallar
Çokgensel Bölgelerle Kaplamalar
Çember
Çemberde Teğet Kiriş Özellikleri
Çemberin Standart Denklemi
Çemberin Genel Denklemi
Çemberin Vektörel Denklemi
Çemberin Parametrik Denklemi
Bir Çember İle Bir Doğrunun Birbirlerine Göre Durumu
Çemberin Teğeti
Çemberde Açılar
İki Çemberin Birbirine Göre Konumu
Çemberde Kiriş Ve Kesen Özellikleri
Çemberde Kuvvet
Teğetler Dörtgeni
Kirişler Dörtgeni
Çemberin Çevre Uzunluğu
Basınc
Kaldırma Kuvveti
Isı, Sıcaklık
Genleşme Ve Büzülme
İtme Ve Momentum
Düzgün Çembersel Hareket
Tork
Açısal Momentum
Dengenin Şartları
Kütle Merkezi - Kararlı Ve Kararsız Denge
Basit Makineler
Binicili Terazilerde Denge
Kütle Çekim Kuvveti - Kepler Yasaları
İş Güç Enerji
Kurtulma Sürati Ve Bağlanma Enerjisi
Mıknatıslar
Manyetik Alan
Manyetik Kuvvet
Yüklü Parçacıkların Manyetik Alanda Hareketi
Manyetik Geçirgenlik - Yerin Manyetik Alanı
İndüksiyon Ve Öz İndüksiyon Akımı Ve Emk Si
Maxwell Denklemlerinin Yorumu - Motor Ve Jeneratör
Kara Cismin Işıması
Foto Elektrik Olay
Compton Olayı
De Broglie Dalgaları
Elektronun Özellikleri
Atom Modelleri - Bohr Atom Modelli
Atomların Tayfları
Kuantum Sayıları
Pauli Prensibi
Haisenberg İn Belirsizlik İlkesi
Schrödinger Dalga Denklemi
Atomun Boyutu
Atomun Uyarılması
1
2
1
2
3
4
5
6
5
6
Sistemler ve Enerji Türleri
Sistemlerde Entalpi Değişimi
İstemlilik
Reaksiyon Hızı ve Ölçülmesi
Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler
Kimyasal Reaksiyonlardaki Denge
Kimyasal Dengeyi Etkileyen Değişkenler
Kimyasal Tepkimelerde Ürün Verimi
Suyun Otoiyonizasyonu
Asit ve Bazların Ayrışma Dengeleri
Nötralleşme Reaksiyonları
Çözünme Çökelme Dengeleri
Kompleks Oluşma - Ayrışma Dengeleri
Titrasyon
Madde ve Elektrik İlişkisi (Faraday Prensipleri)
Madde ve Elektrik İlişkisi
Standart Elektrot Potansiyelleri
Elektrokimyasal Hücreler
Çekirdeğin Yapısı ve Kararlılık
Yapay Çekirdek reaksiyonları, Fisyon ve Füzyon
Aktiflik, Radyoaktif Işınların Sayımı ve Sağlığa Etkisi
Radyoaktif Maddelerin Kullanım Alanları
SINAVLAR
Biyoloji
Bitkisel Dokular ve Organlar
Bitkilerde Taşıma Sistemi
Bitkilerde Beslenme - Büyüme ve Hareket
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Çimlenme ve Gelişme
Kalıtsal Kavramlar ve Çaprazlamalar
Eksik baskınlık, Eş Baskınlık ve Çok Alellik
Eşeyin Belirlenmesi ve Eşeye Bağlı Kalıtım
Mutasyonlar, DNA ve RNA
Protein Sentezi
Biyoteknoloji, Gen ve Çevre İlişkisi
Komünite Ekolojisi
SINAVLAR
Fizik
Kimya
1
2
3
4
5
6
Popülasyon Ekolojisi
Biyomlar
3
4
﹥ 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı
Sınavlar ve Sınav Sonuçları Hakkında...
Ara Sınıf Deneme Sınavları: Altı adet deneme sınavı yapılacaktır. Denemelerde geriye dönük konulardan da sorular sorulacaktır. İleri konulardan soru sorulmayacaktır. Denemelerdeki soru sayıları
ve müfredat MEB’in standartlarına uygun olacaktır. Ara sınıf denemelerine kurum ismi basılmayacaktır. 9, 10, 11. sınıflarda bütün öğrencilerin girebileceği tek tip deneme yapılacaktır. 9. Sınıflarda
120 soru, 10, 11. Sınıflarda ise 160 soru sorulacaktır. Denemelerdeki soru sayıları okullardaki ders
saatleri dikkate alınarak belirlenmiştir. 10 ve 11. Sınıf öğrencileri ağırlıklı olarak gördükleri derslerdeki testleri çözecektir. Vakti kalır ve Dilerlerse diğer testleri de çözebilir.
YGS - LYS: Beş adet YGS ve iki adet de LYS deneme sınavı yapılacaktır. Denemelerdeki soru sayıları
ve müfredat ÖSYM’ in yeni sınav formatına uygun olacaktır. LYS Denemeleri ders sınavı şeklinde basılacak ve kendinden kapaklı olacaktır. YGS denemeleri genel olacak, LYS denemelerinde ise 9. 10.
ve 11. sınıfların bütün konularından soru sorulacaktır. 12. sınıfın ise sadece anlatılan konularından
soru sorulacaktır.
Sınav Uygulama Tarihi: Broşürde ve sitemizde belirtilen tarihtir. Sınav yapacak kurumların, bu tarihleri dikkate alarak sınav takvimlerini oluşturmalarını öneriyoruz. Bunlara dikkat edildiği takdirde
sınav takvimimiz sağlıklı şekilde işleyecektir. Aksi hâlde bazı sıkıntıların olması muhtemeldir.
Sınavla İlgili Hususlar: Denemelerin sağlıklı değerlendirilebilmesi için öncelikle doğru optik formların kullanılması gereklidir. 9, 10 ve 11. sınıflar için Coşku Yayınları tarafından gönderilen optik
formlar kullanılacaktır. Diğer bir husus da kodlamaya ilişkin hataların olmaması gerekir. Her öğrenci
okul kodunu mutlaka ilgili yere hatasız kodlamalıdır. Bu kodlamayı yapmayan öğrencinin sınavı değerlendirmeye alınamaz. Ayrıca her öğrenci ilgili alana okul numarasını mutlaka doğru kodlamalıdır.
*** Okul numaralarını kodlamayan öğrenciler, sınav sonucunu internetten göremezler okul numaraları YGS ve LYS sınavlarının birleştirilip değerlendirilmesinde de kullanılacağı için her iki
sınavda öğrenci aynı numarayı kodlamalıdır. Aksi halde YGS ve LYS sınavlarının ortak değerlendirmesi yapılmaz. Bu durumdan firmamız sorumlu değildir.
Değerlendirme: Deneme sınavların okunması yerel, değerlendirme ise merkezî olarak yapılacaktır.
Yani her bayi sınavı kendisi okuyarak sonuçları merkezimize gönderecektir. Böylelikle bütün öğrencilerimizin başarısı aynı sınavla görülmüş olacaktır Sınav sonrasında her öğrenci için sınav sonuç
karnesi bayilerimiz tarafından kurumlara verilecektir. Sınav sonuç listelerini kurumlar kendilerine
verilecek şifreleri kullanarak sitemizden alabileceklerdir.
Kurum Şifreleri: Her kuruma özel şifre bayilerimiz tarafından verilecektir.
Kurumlarımız www.coskuyayinlari.com adresinden sınav sonuçlarına bakabilirler.
Ayrıca öğrenci ve velilerimiz de sınav sonuçlarını sitemizden takip edebileceklerdir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 354 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content