close

Enter

Log in using OpenID

Coşku 10. Sınıf Dil ve Anlatım

embedDownload
ÜNİTE-3
ÜNİTE-2
ÜNİTE-1
SUNUM-TARTIŞMA-PANEL
1. Sunum
2. Tartışma
3. Panel
(9. sınıf müfredatıyla ilgili olarak Parçada anlam-konu-anadüşünceyardımcı düşünceden de soru sorulacaktır.)
ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ
1. Anlatıma Hazırlık
2. Anlatımda Tema ve Konu
3. Anlatımda Sınırlandırma
4. Anlatımın ve Anlatıcının Amacı
5. Anlatımda Anlatıcının Tavrı
6. Anlatımın Temel Özellikleri
7. Anlatımın Oluşumu
8. Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması
ANLATIM TÜRLERİ
1. Öyküleyici Anlatım
2. İsim
3. Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatım
4. Sıfat
5. Coşku ve Heyecana Bağlı Lirik Anlatım
6. Zamir
7. Destansı (Epik) Anlatım
8. Emredici Anlatım
9. Fiil
10. Fiilimsi
11. Öğretici Anlatım - Açıklayıcı Anlatım
12. Tartışmacı Anlatım - Kanıtlayıcı Anlatım
13. Zarf
14. Düşsel (Fantastik Anlatım) - Gelecekten Söz Eden Anlatım
Edat, Bağlaç
15. Söyleşmeye Bağlı (Diyalog) Anlatım - Mizahi Anlatım
16. Ünlem
2
3
4
5
6
25 Kasım 2014 Salı
18 Aralık 2014 Perşembe
10 Mart 2015 Salı
10 Nisan 2015 Cuma
12 Mayıs 2015 Salı
Coşku 10. Sınıf
Dil ve Anlatım
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
ÜNİTE-3
ÜNİTE-2
ÜNİTE-1
TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI
1. Edebiyat tarihi
2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
1. Destan Dönemi
2. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler/ Şiir (Sagu, Koşuk)
3. Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan)
4. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
1. XI.-XII. Yüzyıllarda İslâmiyet ve Türk Kültürü
2. İslamî Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI.-XII. yy.) Kutadgu Bilig, Atebetü’lHakayık, Divan-ı Hikmet, Divanü Lügâti’t-Türk
3. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII-XIV. yy.)
4. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler ( Şiir; İlâhi, Nefes, Gazel...)
5. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri /Olay Çevresinde Oluşan Edebî
Metinler (Battalnâme, Dede Korkut Hikâyeleri, Dânişmentnâme, Mesneviler)
6. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri /Öğretici Metinler (Tasavvufi
Metinler, Nasreddin Hoca Fıkraları)
7. XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Divan Şiiri
8. Divan Şiiri Nazım Biçimleri (Gazel, Kaside, Rubai, Musammatlar, Şarkı, Murabba,
Terkib-i Bend...)
9. XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Halk Şiiri
10. Anonim Halk Şiiri (Mani, Türkü, Ağıt, Ninni)
11. Âşık Tarzı Halk Şiiri (Koşma, Semaî, Varsağı, Destan)
12. Dinî -Tasavvufi Türk Şiiri
13. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
14. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Halk Hikâyeleri, Mesneviler)
15. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa) Karagöz, Meddah, Orta Oyunu
16. Öğretici Metinler (Tezkire, Tarih, Seyahatname, Mektup, İlmî Eserler, Dinî
Eserler)
2
3
4
5
6
25 Kasım 2014 Salı
18 Aralık 2014 Perşembe
10 Mart 2015 Salı
10 Nisan 2015 Cuma
12 Mayıs 2015 Salı
Coşku 10. Sınıf
Türk Edebiyatı
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
TOPLAMA İLKESİ
ÇARPMA İLKESİ
FAKTÖRİYEL
PERMÜTASYON TANIMI VE PERMÜTASYON SAYISI HESABI
KOMBİNASYONUN TANIMI VE KOMBİNASYON SAYISI HESABI
KOMBİNASYON SAYISININ ÖZELLİKLERİ
PASKAL ÖZDEŞLİĞİ
BİNOM AÇILIMI YAPMA
BİNOM AÇILIMIN ÖZELLİKLERİ
BİNOM AÇILIMININ İSTENEN TERİMİNİ BULMA
KOŞULLU OLASILIK
BAĞIMLI OLAYLAR
BAĞIMSIZ OLAYLAR
BİLEŞİK OLAYLARIN OLASILIKLARI
FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİNİN SİMETRİLERİ
ÇİFT FONKSİYON, TEK FONKSİYON VE GRAFİKLERİ
FONKSİYONLARIN TOPLAMI veya FARKI
FONKSİYONLARIN ÇARPIMI
FONKSİYONLARIN BÖLÜMÜ
BİLEŞKE FONKSİYON
TERS FONKSİYON
TERS FONKSİYONUN GRAFİĞİ
İKİ NİCELİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GRAFİĞİ
GRAFİĞİN X VE Y EKSENLERİNİ KESTİĞİ NOKTALAR
FONKSİYONUN POZİTİF, NEGATİF, ARTAN VE AZALAN OLDUĞU ARALIKLAR
Fonksiyonun maksimum ve minimumları ve bunların anlamlarının
grafik üzerindeki yorumu
ORTALAMA DEĞİŞİM HIZI
KOORDİNAT SİSTEMİNDE NOKTANIN KOORDİNATLARI
İKİ NOKTA ARASINDAKİ UZAKLIK
İÇTEN VE DIŞTAN BÖLEN NOKTA
ÜÇGENİN AĞIRLIK MERKEZİNİN KOORDİNATLARI
BİR DOĞRUNUN EĞİMİ
EĞİM AÇISI
DOĞRU DENKLEMLERİ
İKİ DOĞRUNUN BİRBİRİNE GÖRE DURUMLARI
PARALEL DOĞRULAR
DİK DOĞRULAR
BİR NOKTANIN BİR DOĞRUYA OLAN UZAKLIĞI
İKİ DOĞRU ARASINDAKİ UZAKLIK
DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI
DÖRTGENDE AÇILAR
2
3
4
5
6
25 Kasım 2014 Salı
18 Aralık 2014 Perşembe
10 Mart 2015 Salı
10 Nisan 2015 Cuma
12 Mayıs 2015 Salı
Coşku 10. Sınıf
Matematik
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
DÖRTGENDE UZUNLUK BAĞINTILARI
DÖRTGENİN ÇEVRE UZUNLUĞU
DÖRTGENİN ALANI
ANALİTİK DÜZLEMDE ÜÇGENİN ALANI
ANALİTİK DÜZLEMDE DÖRTGENLER
ÖZEL DÖRTGENLER
YAMUK
YAMUĞUN ALANI
PARALELKENAR
PARALELKENARIN ALANI
EŞKENAR DÖRTGEN
EŞKENAR DÖRTGENİN ALANI
DİKDÖRTGEN
DİKDÖRTGENİN ALANI
KARE
KARENİN ALANI
DELTOİD
DELTOİDİN ALANI
ÖZEL DÖRTGENLERDE ALAN
DÖRTGENLERİ SINIFLANDIRMA
ÇOKGENLER
DIŞBÜKEY ÇOKGENİN TEMEL ELEMANLARI
ÇOKGENLERDE AÇILAR
DIŞBÜKEY ÇOKGENDE AÇILAR
DÜZGÜN ÇOKGENLER
DÜZGÜN BEŞGEN
DÜZGÜN ALTIGEN
ANALİTİK DÜZLEMDE ÇOKGENLER
x2 + bx + c nin ÇARPANLARA AYRILMASI
AX2 + BX + C BİÇİMİNDEKİ İFADELERİN ÇARPANLARA AYRILMASI
ÇARPANLARA AYIRARAK KÖK BULMA
DİSKRİMİNANT İLE KÖK BULMA
SANAL SAYI BİRİMİ VE KARMAŞIK SAYI
i NİN KUVVETLERİ
KARMAŞIK SAYININ REEL (GERÇEK) KISMI
KARMAŞIK SAYININ İMAJİNER (SANAL) KISMI
KARMAŞIK SAYILARIN EŞİTLİĞİ
KARMAŞIK SAYILARDA TOPLAMA, ÇIKARMA
KARMAŞIK SAYILARDA ÇARPMA
KARMAŞIK SAYILARDA BÖLME
BİR KARMAŞIK SAYININ EŞLENİĞİ
2. DERECEDEN DENKLEMİN KARMAŞIK KÖKLERİ
KÖKLERİN TOPLAMI
KÖKLERİN ÇARPIMI
DENKLEM YAZMA
f(x)=ax2 + bx + c şeklinde verilen fonksiyonlar
PARABOLÜN TEPE NOKTASI
PARABOLÜN EKSENLERİ KESTİĞİ NOKTALAR
PARABOLÜN SİMETRİ EKSENİ
PARABOLÜN GRAFİGİ
PARABOLÜN EN BÜYÜK VE EN KÜÇÜK DEĞERİ
PARABOLÜN DENKLEMİNİ BULMA
İKİNCİ DERECE DENKLEM VE FONKSİYONLARLA MODELLENEBİLEN PROBLEMLER
POLİNOMUN TANIMI
POLİNOMUN DERECESİ
POLİNOMUN TERİMLERİ
POLİNOMUN KATSAYILARI ve SABİT TERİMİ
SABİT POLİNOM
SIFIR POLİNOMU
POLİNOMUN EŞİTLİĞİ
POLİNOMDA DEĞER BULMA (P(1), P(x +1) gibi..)
POLİNOMLAR TOPLAMA
POLİNOMLAR ÇIKARMA
POLİNOMLARDA ÇARPMA
Bir polinomun sıfırı (kökü)
POLİNOMLARDA BÖLME
POLİNOMDA BÖLME İŞLEMİ YAPMADAN KALAN BULMA
Polinomların tam sayı sıfırları ile sabit terimi arasındaki ilişki
ORTAK ÇARPAN PARANTEZİ
TAM KARE
İKİ KARE FARKI
TAM KÜP
İKİ KÜP TOPLAM VE FARKI
TERİM EKLEME ÇIKARMA
n KUVVETLER TOPLAMI FARKI
DEĞİŞKEN DEĞİŞTİREREK ÇARPANLARA AYIRMA
RASYONEL İFADELERİN SADELEŞTİRİLMESİ
POLİNOM VE RASYONEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜM KÜMELERİ
BASİT KESİRLERE AYIRMA
SIRALAMA (PERMÜTASYON)
SEÇME (KOMBİNASYON)
BİNOM AÇILIMI
OLASILIK
FONKSİYONLARLA İŞLEMLER ve UYGULAMALARI
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM
KARMAŞIK SAYILAR
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMİN KÖKLERİ İLE
KATSAYILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
PARABOL
POLİNOMLAR
ÇARPANLARA AYIRMA
4. Ünite
3. Ünite
2. Ünite
3
4
5
6
18 Aralık 2014 Perşembe
10 Mart 2015 Salı
10 Nisan 2015 Cuma
12 Mayıs 2015 Salı
basınçla ilgili kavramlar, birimler, ölçü aletleri & katılarda basınç
durgun sıvıların basıncı
durgun gazların basıncı & açık hava basıncı
sıvıların kaldırma kuvveti & gazların kaldırma kuvveti
elektrik yükleri, yüklenme çeşitleri & coulomb kuvveti
akım, potansiyel fark, direnç kavramları
ohm kanunu ve dirençlerin bağlanması
üreteçlerin bağlanması ve pil ömrü & kirşof & elektriksel enerji ve güç
manyetik özellikler & manyetik alan çizgileri & mıknatısda itme - çekme
düz telin manyetik alanı - elektromıknatıs & dünyanın manyetik alanı
dalgalarla ilgili genel kavramlar & dalgaların sınıflandırılması
yay dalgalarında hız & yay dalgalarının sabit ve serbest uçtan yansıması
yay dalgalarında girişim, yay dalgalarında yansıma ve iletilme
su dalgalarında hız, frekans, periyot & stroboskop
Su dalgalarının yansıması & kırılma
ses dalgaları & deprem dalgaları
aydınlanma & gölge
yansıma ve düz aynalar
küresel aynalar
kırılma & renk & prizmalar
2
25 Kasım 2014 Salı
1. Ünite
Coşku 10. Sınıf
Fizik
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ÜNİTE-1
ASİTLERİ ve BAZLARI TANIYALIM
ASTLERİN-BAZLARIN TEPKİMELERİ
HAYATIMIZDA ASİTLER ve BAZLAR
ÜNİTE-2
HOMOJEN KARIŞIMLAR
ÜNİTE-3
TUZLAR
FOSİL YAKITLAR
HETEROJEN KARIŞIMLAR
KARIŞIMLARIN AYRILMASI
TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI
CANLILARDA ENERJİ
ÜNİTE-4
SU VE HAYAT
EVDE KİMYA
OKULDA KİMYA
SANAYİDE KİMYA
ÇEVRE KİMYASI
6
12 Mayıs 2015 Salı
10 Nisan 2015 Cuma
10 Mart 2015 Salı
25 Kasım 2014 Salı
18 Aralık 2014 Perşembe
21 Ekim 2014 Salı
Coşku 10. Sınıf
Kimya
1
DENEME SAYISI
2
3
4
5
Mitoz Bölünme
ÜNİTE-1
Eşeysiz Üreme
Mayoz Bölünme
Eşeyli Üreme
İnsanda Üreme
Embriyonik Gelişim
ÜNİTE-2
Kalıtsal Kavramlar ve Gamet Bulma
Mendel Kuralları ve Çaprazlamalar
Eksik baskınlık, eş baskınlık ve çok alellik
Cinsiyete bağlı kalıtım
Mutasyonlar ve Biyoteknoloji
ÜNİTE-3
Ekosistemlerin Yapısı
Ekosistemlerde Enerj Akışı
Madde Döngüleri
Biyomlar
2
3
4
5
6
25 Kasım 2014 Salı
18 Aralık 2014 Perşembe
10 Mart 2015 Salı
10 Nisan 2015 Cuma
12 Mayıs 2015 Salı
Coşku 10. Sınıf
Biyoloji
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
ÜNİTE-1
1. Konu: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
2. Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
1. Konu: İstanbul'un Fethi
2. Konu: Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim
ÜNİTE-2
3. Konu: Avrupa'daki Gelişmeler
4. Konu: I. Selim Dönemi
5. Konu: Osmanlı'da Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı
6. Konu: Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar
7. Konu: Osmanlı'da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler
ÜNİTE-3
8. Konu: Reform Hareketleri
1. Konu: XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa
2. Konu: XVII. Yüzyıl Islahatları
3. Konu: IV. Mehmet Dönemi
1. Konu: XVIII. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti'nin Genel Durumu
ÜNİTE-4
2. Konu: III. Ahmet Dönemi
3. Konu: Avrupa'da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
4. Konu: Rusya'nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri
5. Konu: ABD'nin Kurulması ve Fransız İhtilali
6. Konu: III. Selim Dönemi
ÜNİTE-5
7. Konu: XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'ndeki Değişim ve Islahatlar
1. Konu: XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa
2. Konu: II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları
3. Konu: Tanzimattan Meşrutiyete
2
3
4
5
6
25 Kasım 2014 Salı
18 Aralık 2014 Perşembe
10 Mart 2015 Salı
10 Nisan 2015 Cuma
12 Mayıs 2015 Salı
Coşku 10. Sınıf
Tarih
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
2
3
4
5
6
25 Kasım 2014 Salı
18 Aralık 2014 Perşembe
10 Mart 2015 Salı
10 Nisan 2015 Cuma
12 Mayıs 2015 Salı
Coşku 10. Sınıf
Coğrafya
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
ÜNİTE-1 TOPOĞRAFYA ve KAYAÇLAR
ÜNİTE-3
SU KAYNAKLARI
TOPRAKLAR
BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
ÜNİTE-4
BİTKİ TOPLULUKLARININ DAĞILIŞI
ÜNİTE-5
ÜNİTE-4
NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ ve ÖNEMİ
NÜFUSUN YERYÜZÜNDE DAĞILIŞI ve DAĞILIŞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
NÜFUS PİRAMİTLERİ ve ÖZELLİKLERİ
GÖÇLERİN NEDENLERİ ve GÖÇ TÜRLERİ
GÖÇLERİN MEKÂNSAL ETKİLERİ
EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
AKTİF NÜFUSUN EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
TÜRKİYE'NİN KONUMU, TÜRKİYE ARAZİSİNİN JEOLOJİK DEĞİŞİMİ ve
ETKİLERİ
TÜRKİYE'DE İÇ KUVVETLERİN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLERİN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ
ÜNİTE-7
TÜRKİYE İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
TÜRKİYE'DEKİ İKLİM ELEMANLARI
TÜRKİYE'DEKİ İKLİM TİPLERİ
TÜRKİYE'DEKİ TOPRAK TİPLERİ ve DAĞILIŞI
TÜRKİYE'DE TOPRAĞIN KULLANIMI
TÜRKİYE'NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ
ÜNİTE-9
ÜNİTE-8
TÜRKİYE'NİN SU KAYNAKLARI
Ü_10
Ü-11
TÜRKİYE'NİN SU KAYNAKLARINDAN YARARLANMA
TÜRKİYE'DE NÜFUS ve YERLEŞMENİN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
TÜRKİYE'DE YERLEŞMELERİN SINIFLANDIRILMASI
TÜRKİYE'DE KIR YERLEŞMELERİ
TÜRKİYE'DE ŞEHİR YERLEŞMELERİ
TÜRKİYE'DE NÜFUSUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL GELİŞİMİ
TÜRKİYE'DE GÖÇLER
KÜRESEL ULAŞIM AĞLARI
BAŞLICA DOĞAL AFET TÜRLERİ
İNSANLARIN DOĞAL AFETLERDEKİ ETKİSİ
NOT: 4. DENEME'DE DIŞ KUVVETLERDEN YALNIZCA AKARSULARDAN SORULACAK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 297 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content