close

Enter

Log in using OpenID

Code of Conduct

embedDownload
Code of Conduct
Davranış Kodu
ZEISS Grubunun Davranış Kodu
ZEISS sadeceteknolojik açıdan değil, aynı zamanda rekabet içersinde iyi ve adil
davranış “kuralları”na uyma konusunda, çalışanlarımızla ve müşterilerimizle olan
ilişkilerinde de, kendisini en iyi performansı gerçekleştirmeye ve talepleri en yüksek
düzeyde karşılamaya adamıştır.
Bundan dolayı, ZEISS 2007 yılında, bütün dünyada geçerli olan bir Davranış Kodunu
onayladı. Bu, çalışma faaliyetlerimizin çeşitli yönleri açısından genel kuralları
belirtmekte ve açıklamaktadır.
Bu Davranış Kodu’nun değerli bir araç olduğu anlaşılmıştır. Davranış koduna
uymanın ödülü şirketimize duyulan güven ve ZEISS markasının global pazarlardaki
mükemmel şöhretidir. Sürdürülebilir ekonomik başarı ile yasalara ve kendi iç
standartlarımıza uygunluğun birlikte ilerlediğinden eminiz.
Beş yıldan sonra bugün, Davranış Kodumuz’da değişiklik yapmış bulunmaktayız.
Ürün güvenliği ve veri gizliliği gibi bazı hususlar daha sıkı hale getirilmiştir. Davranış
kodu ZEISS Grubu’nun standartlarına da entegre edilmiştir.
Sizi, Davranış Kodu’nu günlük faaliyetlerinizde bir kılavuz olarak kullanmaya davet
ediyoruz. Bu sayfalarda yazılı olanların çoğunu zaten uygulamakta olduğumuzu
göreceksiniz. Ancak, gelişmeye açık bazı özel alanlar da olabilir. Haydi bu noktaları
da ele alalım.
2
İçindekiler listesi
1 İlkeler4
2 Çalışanlarla ve iş ortaklarıyla etkileşim
4
3 Adil rekabet
5
4 Menfaat sağlanması ve kabulü
5
5 Şirket malının kullanımı
6
6 Ticari sırların korunması 6
7 çeriden bilgi sızdırma yasağı
7
8 Çıkar çatışmalarından / özel faaliyetlerden kaçınma
7
9 Ayrımcılıkla mücadele
8
10 İhracat kontrollerine ve gümrük yönetmeliklerine uygunluk
8
11 Mesleki Sağlık ve Güvenlik
9
12 Ürün Güvenliği
9
13 Çevreyi koruma
10
14 Verilerin korunması / bilgilerin / dokümantasyonun kullanılması 10
15 Yetkililere karşı davranış
11
16 Davranış Kodu’na uyulması ve izleme 11
3
1
1
İlkeler
ZEISS’ın başarısı için çalışanların yetenekli olması, bağlılık
ve sorumlukla hareket etmesi önemlidir. İnsanlara ve
doğaya karşı adil, toleranslı ve sorumluluk sahibi olmak,
kurumsal vizyonumuzda şirketimizin değerleri olarak
vurgulanmaktadır. Bu, aşağıdaki ilkeleri kapsamaktadır:
Yasalara uygun ve etik olarak doğru davranış, genel,
hukuki ve kültürel şartlara uyulması.
ZEISS’e sadakat
Çalışma arkadaşlarıyla ve üçüncü şahıslarla dürüst,
nazik ve saygılı ilişkiler içiresinde olma.
Müşterilerin ve iş ortaklarının çıkarlarının uygun bir
şekilde göz önüne alınması
S osyal sorumluluk
Çevrenin korunması ve mesleki sağlık ve güvenlik
konularının savunulması
Cinsiyet, ırk, din ve diğer özellikler yönünden her türlü
ayrımcılığın reddi.
Risklerle uğraşırken sorumlu ve şeffaf davranış içersinde
olma.
Tüm iş ilişkilerinde profesyonellik, dürüstlük ve
güvenilirlik.
4
2
2
3
Çalışanlarla ve iş ortaklarıyla etkileşim
İş ortaklarımız (müşteriler, satış ortakları ve tedarikçiler)
ile çalışanlarımız, faaliyetlerimizin odak noktasındadır. İş
ortakları ve çalışanlarla olan ilişkilere, karşılıklı güvenilirlik
ve süreklilik damgasını vuracaktır. İş ilişkilerimizde bizden
beklenen dürüstlük ve nezaket, saygılı ve adil davranıştır.
Buna kararların şeffaf ve izlenebilir biçimde alınması ve
iletilmesi dahildir.
İş ortaklarıyla ve çalışanlarla olan ilişkilere ait bu ilkeler,
ancak yönetim kadrosu tarafından çalışanlara karşı aynı
biçimde uygulandığı ve çalışanların kendi aralarındaki
ilişkilerde de uyulduğu takdirde hayata geçirilebilecektir.
2
3
3
Adil Rekabet
Adil rekabeti güvenceye alan yönetmelikler serbest bir
ekonominin temel unsurlarıdır. Hemen her ülke, bu
hususta kanunlara sahiptir. Bu kanunlar özellikle:
Rakipler arasında gizli anlaşmaların yapılmasını,
bölgelerin, müşteri gruplarının, ürün miktarlarının veya
rekabete ilişkin diğer parametrelerin bölüşülmesini
yasaklar
Satış partnerleri arasında fiyatlandırmada kötü niyetli
oynamaları yasaklar
Piyasa hakimiyetine sahip olma pozisyonunun kötüye
kullanılmasını yasaklar
P azara tahakküm eden bir pozisyona gelmelerini
önlemek amacıyla, şirket birleşmelerini takip eder
Özellikle, rekabeti sınırlandıran, neredeyse bütün hukuki
çevrelerde yasaklanmış bulunan, piyasa katılımcıları
arasındaki anlaşmalar bu konuyla alakalıdır. Gayri
resmi görüşmeler, centilmenlik anlaşmaları ve her
türlü koordineli davranış, bunların rekabeti sınırlayan
bir önlem üzerinde anlaşma yapılması veya bunun
uygulanması sonucunu doğurması halinde, yasaktır.
Komplo içeren bu gibi davranışların görüntüsü dahi
önlenmelidir.
Rakipler arasındaki görüşmeler sırasında fiyatlar ve
yaklaşan fiyat değişiklikleri veya müşteri ve tedarikçi
ilişkileri hakkında hiçbir gizli bilgi alışverişi olmayacaktır.
Özel bir proje kapsamında, örneğin planlı bir şirket
alımı veya ortak bir girişimin kurulması gibi bir gizlilik
anlaşmasının yapılmasının ardından yayınlanacak bilgiler
istisnadır.
Rekabet içersindeki davranışlara ilişkin
yönetmeliklerin yürürlükteki versiyonuna da uyulmalıdır.
4
Fayda sağlanması ve faydanın kabulü
Şirketimiz, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin fiyatlarıyla,
performansıyla, kalitesiyle ve uygunluğuyla etkileyicidir.
Tedarikçilerimizi de aynı temelde seçmekteyiz.
Bir sipariş işleminin başlatılmasında, siparişin alınmasında
veya siparişin işleme konmasında ayrıcalıklı muamele
görme niyetiyle hiçbir şahsi menfaat talep, kabul, teklif
edilemez, ya da verilemez. Bu bağlamda, temsilciler
ve danışmanlarla iş yaparken, bayilik ve komisyon
anlaşmalarının yapılmasına dair yönetmeliklere de
bağlı kalınmalıdır. Hiçbir surette hediye verilemeyecek
ya da kabul edilemeyecektir. Yalnızca özel bir olaydan
dolayı verilen sembolik hediyeler veya reklam maksatlı
hediyeler ile bir ülkedeki standart davranış ve nezaket
kurallarına göre verilen ve yasalara uygun olan hediyeler
için istisnalar tanınmıştır. Almanya dışındakiler de dahil,
devlet memurları konusunda özel sınırlama gereklidir.
4
Açık uçlu kredi veya ürün ya da diğer kalemlerin kabulü
dahi üstü örtülü bir hediye veya menfaat kabulü veya
verilmesi şeklinde gözükebilir. İş ortaklarından veya
bunların aracılığıyla gelen ve iş görüşmeleriyle ilgili
olmayan, olağan dışı veya orantısız davetlerin dahili
olarak onaylanması gerekir. Şahsi bir menfaat için
teklif veya taleple karşılaşan çalışanın bunu derhal
amirine rapor etmesi gerekir. Ayrıca, Hediye verme
veya davet etme ya da bunların kabulüyle ilgili
Prensiplere dair yönetmeliklerin uygulanmakta olan
versiyonlarına da uyulmalıdır. Hibe olaylarında ise, ZEISS
Grubu’nun Hibelere ilişkin, bunların tür ve kapsamını
tanımlayan geçerli ilkelerine uygun davranılmalıdır.
Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen Şirket Uyum
Bürosuyla temasa geçiniz.
5
5
Şirket malının kullanımı
Her çalışan tüm işletme ekipmanını (özellikle alet ve
makinaları) ve yanı sıra tüm bilgi ve iletişim sistemlerini
dikkatli şekilde ve amaca uygun olarak kullanmak
zorundadır. Özellikle bilgi ve iletişim sistemleri yalnızca
işletim amaçlı olarak kullanılabilir. İşyeri ve işgücüne
ya da şirkete hizmet veren tüm tesislerin her zaman
düzenli tutulması gerekir; hasar halinde amirlere rapor
verilmelidir.
5
Şirket malı kişisel amaçlarla kullanılamaz veya şirketteki
yetkili sorumlunun açık izni alınmadan şirket tesislerinin
dışına çıkarılamaz.
Masraf talepleri konusunda, ilgili ZEISS şirketinin
yürürlükteki Seyahat Politikası’na uyulmalıdır.
6
6
Ticari sırların korunması
7
6
Buluşlarımız ve teknik bilgilerimiz şirketimizin uzun
vadeli başarısı için hayati önem taşımaktadır. Bu
sebeple, çalışanlarımızın yaratıcı ve yenilikçi becerilerinin
geliştirilmesi stratejik öneme sahiptir. Bu aynı zamanda
fikri haklarımızın, üçüncü şahıslarca öğrenilmesine veya
yetkisiz erişimine karşı korunması için de geçerlidir. Bu
sebeple bütün çalışanlarımızın hem şahsi yazışmalarında
hem de üçüncü şahıslarla olan elektronik iletişimlerinde
uygun ve gerekli güvenlik standartlarına uymaları gerekir.
Bu, üçüncü şahıslarca tarafımıza verilen gizli bilgiler için
de geçerlidir.
Açık onay verilmedikçe, çalışanların ZEISS çalışanı sıfatıyla,
kamuya açık tartışmalara (ör. Konferanslar, internet
forumları, vs.) katılmalarına veya şirketle ilgili bilgileri (ör.
İnternette) yayınlamalarına izin verilmemektedir.
Buna ilaveten, ZEISS’ın İletişimle ilgili olarak yürürlükte
bulunan koşullara uymaları gerekir.
7
6
7
İçeriden bilgi sızdırma yasağı
İçeriden bilgi vermeyle ilgili yasalar, şirket bilgilerinin
değerli kağıtların alım veya satımı vasıtasıyla ve yanı
sıra bu gibi bilgilerin yetkisiz olarak yayılması suretiyle,
doğrudan veya dolaylı şahsi menfaat elde etmek
amacıyla kullanılmalarını yasaklamaktadır. Şirket
bilgileri, menkul kıymetlerin ihracıyla ilgili olarak genel
olarak bilinmeyen gerçeklere ilişkin olan ve aleni hale
getirildiği takdirde bu menkul kıymetlerin değerini ciddi
biçimde etkileyebilen, yani bir yatırımcının alım veya
satım konusundaki kararında önem taşıyan bilgilerdir.
Örneklere şunlar dahildir: Planlanan şirket alımları,
stratejik ittifaklar, mali sonuçlar, yeni ürünler, ürünlere
ilişkin sorunlar, ya da önemli anlaşmalar hakkında bilgiler.
ZEISS’taki faaliyetlerinin sonucu olarak listede sayılan
ZEISS şirketleri (ör. Carl Zeiss Meditec AG) veya listedeki
diğer şirketlerin bilgilerine erişim hakkı olan çalışanların
bu şirketlerde hisse alıp satmaları veya üçüncü şahıslara
bilgi yaymaları yasaktır. Bu bağlamda, “üçüncü şahıslar”
aile fertlerine, ortaklara ya da arkadaşlara veya şirketteki
çalışmalarının sonucu olarak şirket bilgilerinden
haberdar olmayan diğer ZEISS çalışanlarına da atıfta
bulunmaktadır. Bu yasak, bilginin artık hisse fiyatıyla
ilişkisinin kalmadığı veya kamuya mal olduğu zamana
kadar geçerlidir.
8
Çıkar çatışmalarından /
özel faaliyetlerden kaçınma
8
Şahsi menfaatlerle şirket menfaatleri arasında herhangi
bir çatışmanın çıkmasından kaçınmak için,
başka bir firmada ek pozisyon üstlenmek,
ücret karşılığı ikinci bir işte çalışmak,
girişimcilik yapmak isteyen her çalışanın bu durumdan
amirini veya İnsan Kaynakları bölüm sorumlusunu
haberdar etmesi ve izin alması gereklidir. Eğer çıkar
çatışmasına yol açılıyor ise, aynı şey ücret karşılığı
olmadan ikincil işte çalışılması durumu için de geçerlidir.
Muhtemel çıkar çatışmaları sebebiyle belirli faaliyetlerde
bulunmalarına izin verilmeyen çalışanların ailelerini,
partnerlerini veya üçüncü şahısları bu faaliyetlerde
bulunmaya teşvik etmesi de yasaktır.
ZEISS, çalışanlarının sosyal ve politik sorumluluklarını
desteklemektedir. Görev gereği veya onursal olarak,
klüplerde, partilerde veya diğer sosyal ya da politik
kurumlarda gerçekleştirilen faaliyetlerin çalışanın iş
sözleşmesi altındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini
engellememesi gerekir. Alenen açıklanan şahsi
görüşlerde çalışanın şirket içindeki pozisyonuna atıfta
bulunulmayacaktır ve bunlara ZEISS’a duyulan sadakat
rehberlik edecektir. Bu durum, ZEISS ve çalışanları için
faydalı olan yapıcı bir tartışma kültürünü dışlamayacaktır.
Yasak olan bilginin sızdırılması hem çalışan hem de şirket
açısından ciddi hukuki ve cezai sonuçlara yol açabilir.
7
9
9
Ayrımcılıkla mücadele
Tüm çalışanlar ve iş ortaklarının üstlerinden,
meslektaşlarından ve çalışanlardan adil, nazik ve saygılı
bir muamele görmeye hakkı vardır.
Hiç kimse ırk, deri rengi, milliyet, soy, cinsiyet, cinsel
kimlik, din, dünya görüşü, politik yönelim, yaş, fizik veya
görünümden dolayı taciz edilemez ya da ayrımcılığa tabi
tutulamaz.
Her çalışan diğer çalışanların kişisel alanlarına saygı
göstermek zorundadır. Cinsel taciz ve mobbing
yasaklanmıştır.
10
10
1
İhracat kontrollerine ve gümrük
yönetmeliklerine uygunluk
ZEISS global bir şirkettir. Uluslar arası faaliyetleri
kapsamında, malların serbest hareketini sınırlandıran
yönetmeliklere riayet etmesi gerekir. Çeşitli ulusal,
Uluslar arası yasalar ya da ambargolar malların,
teknolojilerin ya da hizmetlerin ithalatını, ihracatını ya
da iç ticaretini ve yanı sıra parasal işlemleri ve sermaye
hareketini sınırlandırabilir veya yasaklayabilir. Sınırlama
ve yasaklamalar malların niteliğine, menşeine, hangi
ülkede kullanılacağına veya iş ortağının kim olduğuna
bağlı olabilir.
Ulusal ve Uluslararası ihracatı kontrol yönetmelikleri
özel önem taşırlar. Mal ve hizmetlerin satın alınması,
düzenlenmesi, imal edilmesi ya da hizmete sokulması,
veya teknolojilerin transfer veya kabul edilmesi halinde,
her bir çalışanın bu kontrol yönetmeliklerine uyması
gerekir. Ticareti yapmadan önce yasal onayın gerekip
gerekmediği araştırılmalıdır.
ZEISS kendisini aynı zamanda kaçakçılıkla mücadeleye
adamıştır. Yürüttüğü bütün ihracat ve ithalat işlemleri
kapsamında, tek tek her ZEISS şirketinin ve onun adına
hareket eden çalışanlarının ilgili gümrük yönetmeliklerine
riayet etmeleri gerekir.
Yukarıda belirtilen yönetmeliklerin ihlali, ilgili çalışma
biriminde yol açağı sonuçlardan başka, bir bütün olarak
şirketin itibarını zedeleyecek ve hesaplanamayacak
büyüklükte sonuçlara yol açacaktır. Tüm ZEISS
şirketlerinin yukarıda belirtilen yönetmeliklere uyumun
sağlanması bakımından, gerekli organizasyonel önlemleri
alması, ve sorumluluk sahibi personel görevlendirmesi
gerekir.
Ayrıca, Gümrük ve ihracatın kontrolüne ilişkin
yönetmeliklerin yürürlükteki versiyonlarına uyulmalıdır.
8
0
11 12
11
Mesleki Sağlık ve Güvenlik
İşyeri güvenliği ve tüm çalışanların sağlığının
korunması ZEISS’ın temel prensiplerinden olup, kuruluş
maddelerinde bu hususa yer verilmiştir.
Tüm çalışanlardan güvenlik yönetmeliklerine uygun
davranmaları, güvenlikle ilişkili faaliyetlerin farkında
olmaları beklenmektedir. Bu, çalışanlarımızın iş
istasyonlarında veya ürünlerimizin kullanımı esnasında
ortaya çıkan tüm tehlikeler için geçerlidir. Muhtemel
görülen ve tespit edilen tüm kazalar, tehlikeler ve
maruziyetlerin yanı sıra kıl payı kurtulmaların sorumlu
amire derhal rapor edilmesi gerekir.
İş üniteleri yönetiminin bir güvenlik örgütü kurması
ve bunu takip etmesi gerekir. Her bir amir, kendi
çalışanlarının korunmasından sorumludur ve bu konuda
talimat, eğitim ve denetim sağlayacaktır. Bireylerin
karşı karşıya olduğu riskleri ve üzerlerindeki gerilimi
saptayabilmek ve değerlendirebilmek için, tüm yönetim
personelinin, bireylerin iş istasyonlarında karşı karşıya
oldukları riskleri ve sağlık durumlarını saptama ve
değerlendirme amaçlı düzenli risk değerlendirmeleri
yapmaları istenmektedir. Buna mesleki sağlık
hizmetlerinin örgütlenmesi dahildir.
12
Ürün Güvenliği
Başarımız ürünlerimizin emniyet ve güvenilirliğine göre
belirlenmektedir. Yenilikçi oluşumuz ve yeniliklerimizin
hızlı adımlarla gerçekleştirilmesi ürün güvenliği ve kalite
yönetimi konularıyla ilgilenen tüm çalışanlarımız üzerine
ağır bir görev yüklemektedir. Ürün güvenliği geliştirme
aşamasında başlar, tedarik ve üretim süreçleri sırasında
devam eder ve ürünlerimizin müşterinin yerinde kurulumu
sırasında ve servis sağlamada büyük öneme sahiptir.
Ürünlerimizin geliştirilmesine, üretimine, onaylanmasına
ve satışına ilişkin sayısız yasal şart, ürünlerimizin
güvenliğini garanti etmemizde yardımcıdır. Kalite yönetimi
ve Ruhsatlandırma İşleri bölümü yasal gerekliliklere
uygunluğu garanti etmektedir.
9
1
13 14
13
Çevreyi koruma
Şirketimiz, bir kurumsal hedef olarak tüzüklerde yer alan
çevre koruma meselesine sadıktır ve kaynakların idareli
kullanımının imalat süreçlerimizde çok önemli bir üretim
faktörü olduğunu beyan etmektedir. Çevreyi koruma
konusunda aşağıdaki hususlar esas alınacaktır:
evremizi koruruz, bütün doğal kaynakları idareli
Ç
kullanırız, insanlar ve doğa üzerinde yük oluşturmaktan
kaçınırız veya bunu hafifletiriz.
ozulmamış bir çevre için gereken koşulları,
B
ürünlerimizin geliştirilmesi, tasarımı, imalat süreçleri,
ambalajlanması ve sevkiyatı, bunların yanı sıra
süreçlerin geliştirilmesi ve yeni sistem ve ürünlerin
takdimi çalışmalarına uyguluyoruz.
İş ortaklarımızdan ve özellikle tedarikçilerimizden de
insanların, çevrenin ve enerji kaynaklarının korunmasına
ilişkin tüm mevzuat ve talimatla uymalarını bekliyoruz.
Çevre koruma konusundaki eğitim çalışanların
kalifikasyonu programının sabit bir unsurudur. Atık
giderme işlemlerinde, aynı zamanda ekonomik açıdan
uygulanabilir olan en çevre dostu giderme yönteminin
seçilmesi gerekir.
Çevre kirliliğine neden olabilecek olaylar meydana
gelirse, bölge şirket sorumlusu hemen ve ayrıntılı bir
şekilde bilgilendirilmeli, bölgedeki yetkili makamlara
yollanacak raporlara başlanmalıdır.
Çevre duyarlılığının, şirket kültürümüz için önemli bir
unsur olduğunu düzenli olarak yayınladığımız çevre
raporlarıyla kamuoyunu duyurmaktayız.
10
14
Verilerin korunması / bilgilerin /
dokümantasyonun kullanılması
Başarılı ve etkili çalışma faaliyetleri ilgili tüm bilgilerin
hedef gruba ulaşmasını gerektirir. Ancak, bilgilerin
sistemsiz bir biçimde yayılması bir ablukaya yol açabilir.
Bu sebeple tüm çalışanlardan sağlıklı bilgi temelinde,
gerekli kararları hızlı biçimde ortaya koyabilmek için
kimlere hangi bilgilerin verilmesi gerektiğine dikkatlice
karar vermeleri istenmektedir.
Bilginin dağıtılmasında uygun güvenlik standartlarına
uyumun gözlenmesi gerekir. Her çalışanın, bilgileri
aktarırken gereken gizlilik düzeyinin bilincinde olması
lazımdır.
Şahsi verilerin korunması özel önem taşımaktadır.
Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla ilgili
şahsi veriler yalnızca ülkeye-özgü yasalar çerçevesinde
elde edilebilir, saklanabilir, işlenebilir ve aktarılabilir.
Ek olarak, Verilerin Korunması – Şahsi Verilerin
Kullanılmasına ilişkin mevzuatın ilgili versiyonuna da
uyulmalıdır.
Çalışma faaliyetlerini etkileyen ilgili tüm hususların
sistematik ve yeniden üretilebilir şekilde belgelendirilmesi
gerekir. Dokümantasyon açısından yasalarca öngörülen
saklama sürelerine dikkat edilmelidir.
15 16
4
15
Yetkilere karşı davranış
ZEISS tüm yetkili makamlarla açık ve işbirliği yapıcı bir
ilişki sürdürülmesine gayret gösterir. Yetkililerin geçerli
yasanın ihlalini takip etmesi halinde, bununla ilgili
işlemlerde özel kurallar izlenir. Bu kurallara ilgili şahıs
için hukuki danışman hakkı dahildir. Bu hakkın ve “sessiz
kalma hakkının” kullanılması hiçbir şekilde suçun kabulü
anlamına gelmeyecektir.
Yetkililerce soruşturma yürütülmesi halinde, amirlerin ve
şirket avukatlarının – vergiyle ilgili işlemlerde ise, vergi
bölümündeki görevlilerin – hemen çağrılması gerekir.
Hiçbir çalışanın, adli, resmi veya sivil bir soruşturma veya
davayla bağlantılı basılı veya elektronik ortamdaki şirket
belgelerini yok etmesine, yerinden çıkarmasına veya
değiştirmesine izin verilmez.
16
Davranış Kodu’na uyulması ve izleme
Her çalışana bu Davranış Kodu’nun bir nüshası
verilecektir. Ancak, bu Davranış Kodu’nun yalnızca
okunması yeterli olmayacaktır. Her bir çalışanın yukarıdaki
kurallar temelinde kendi davranışını gözden geçirmesi
ve hangi alanlarda gelişme kaydedilebileceğinin farkına
varması gerekmektedir.
Özellikle, yönetim personeli rol modelleri olarak hareket
etmek, günlük işlerde doğruluktan şaşmamak, çalışanlara
bu Davranış Kodu’nun dayandığı temel değerler
hakkındaki sorumluluk alanlarını bildirmek, ve Davranış
Kodu’nu personel eğitimine dahil etmek zorundadır.
Yönetim personeli aynı zamanda Kodun uygulanmasını
sağlamak zorundadır. Yasanın ve bu Davranış Kodunun
ihlallerine anlayış gösterilmeyecektir. Şirket yukarıda
bahsi geçen kurallara uyulmasını sağlayacaktır. İhlaller
cezalandırılabilir ve medeni kanun, ceza kanunu ve iş
kanunu bakımından hukuki sonuçlar doğurabilir.
Kendi davranışının yasaya uygunluğundan şüpheye
düşmesi veya kendi çalışma ortamında şüpheli
işlemlere ilişkin kanıtların varlığı halinde, her çalışanın
kendi amirine, bölüm sorumlusuna veya temsilcilerine
danışması beklenir. Açıklık ve güven, özellikle şirketin
zarar görmesinin muhtemel olduğu durumlarda, hayati
önem taşır.
Bundan başka, tam gizlilik sağlanarak, Şirketin İnsan
Kaynakları bölümünün Müdürü ile, Senyor Uyum Yetkilisi
veya Şirketin Uyum Bürosunun Müdürü ile temasa
geçilebilir.
11
TR_91_010_006II Printed in Germany CZ-V/2014
Carl Zeiss AG
Corporate Compliance Office
73446 Oberkochen
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
78 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content