close

Enter

Log in using OpenID

001 ilk turk dev-1

embedDownload
İLK TÜRK DEVLETLERİ I
1.
Bazı Türk devletlerinin Hazar ve Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göçler yapması,
I.
TEST 1
4.
merkeziyetçi anlayışın güç kazanması,
Kavimler Göçü sonucunda; Vizigotlar İspanya'ya, Slavlar
Balkanlara, Franklar Fransa'ya, Süevler Portekiz'e, Angıl
ve Saksonlar İngiltere'ye göç etmişlerdir.
Bu durum, öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde
etkili olmuştur?
II. Avrupa'da etnik ve siyasal sorunlar yaşanması,
III. Türk kültürünün Avrupa'ya taşınması
A) Ulus bilincinin kaybolması
durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
B) Günümüz Avrupa toplumlarının temelinin atılması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
C) Kavimler arasında Hristiyanlığın yayılması
E) I, II ve III
D) Avrupa'da feodal düzenin hâkim olması
E) Bölgeler arası ticaretin gelişmesi
5.
2.
A) Kıpçaklar
Hun hükümdarı Attila'nın Doğu ve Batı Roma İmparatorlukları üzerine seferler yapması;
I.
Talas Savaşı'nda İslam ordusuyla birlikte Çin'e karşı
mücadele eden Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?
B) Peçenekler
D) Karluklar
C) Avarlar
E) Türgişler
Kavimler Göçü'nün başlaması,
II. Avrupa'da sınıflı toplum yapısının ortaya çıkması,
III. Avrupa'nın siyasi yapısının değişmesi
6.
durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Hz. Osman döneminin İslam ordularıyla savaşarak İslamiyetin Kafkaslarda yayılmasını engelleyen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
C) Yalnız III
E) II ve III
A) Hazarlar
B) Köktürkler
C) Uygurlar
D) Hunlar
E) Avarlar
7.
3.
Orta Asya Türk devletleri ve özellikleriyle ilgili;
Orta Asya'dan hızlı nüfus artışı, iklim koşulları, kendi aralarındaki mücadeleler, Çin'in baskıları gibi nedenlerle göç
eden Türkler, gittikleri bölgelerde Taş Devri'ni yaşayan
toplumlara hayvanları evcilleştirmeyi, madenleri işlemeyi
öğretmişlerdir.
Buna göre;
I.
Orta Asya göçleri başka toplumların gelişmesinde etkili olmuştur.
I.
Hazarlar :
Museviliği kabul eden tek Türk devletidir.
II.
Karluklar :
İslamiyeti toplu hâlde kabul eden ilk Türk
boyudur.
II. Orta Asya Türkleri gittikleri yerlerin toplumlarından daha yüksek bir uygarlığa sahiptir.
İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir.
III. Orta Asya'da yaşam koşullarının elverişsiz hâle gelmesi, göçlerin yapılmasında etkili olmuştur.
III. Avarlar :
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
8.
Aşağıdakilerden hangisi, İlk Türk devletlerinde görevli
devlet memurlarından biri değildir?
A) Şad
B) Tamgacı
D) Todun
13. Köktürkler, kendi devletlerini kurarken aşağıdaki Türk
devletlerinden hangisinin siyasi varlığına son vermiştir?
C) Şaman
E) Tarkan
A) Avarlar
B) Hazarlar
D) Karluklar
9.
E) Akhunlar
Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi, Orta Asya'da
kurulmamıştır?
A) Uygurlar
B) Köktürkler
D) Kutluklar
C) Macarlar
14. Aşağıdaki
toplumlardan hangisi, Avarların etkisiyle
Avrupa'ya yayılmıştır?
E) Asya Hunları
A) Slavlar
B) Vizigotlar
D) Süevler
10.
C) Uygurlar
C) Angıllar
E) Franklar
Uygurların Manihaizm ve Budizm dinlerinin etkisiyle
göçebe hayatı büyük ölçüde terk ederek yerleşik hayata geçmeleri;
15. Asya
I.
Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra bozulan
Türk siyasi birliğini tekrar sağlayan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
mimarinin gelişmesi,
II. tarımsal üretimin ön plana çıkması,
III. kültürel etkileşimden uzak durulması
A) Uygurlar
durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
11.
D) Avarlar
C) Kırgızlar
E) Kumanlar
C) I ve III
E) I, II ve III
Maveraünnehir bölgesine egemen olan Emevi ordularının ilerleyişini durduran Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutluklar
B) Köktürkler
B) Hazarlar
D) Türgişler
C) Kırgızlar
E) Sibirler
16.
Durum
444444444444
I.
Etkileşim
4444444
Hazarların Bizans'la
Ekonomik
ticaret yapmaları
II. Çinlilerin Hunlardan
Askerî
onluk sistemi almaları
III. Uygurların Çinlilerden
Dinî
Manihaizmi öğrenmeleri
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
12.
D) I ve III
İslamiyet öncesi Türk toplumunda Budizm, Nasturizm, Musevilik, Hristiyanlık gibi dinler yayılmıştır. Zamanla Müslümanlarla komşu olan Türkler, İslamiyeti kabul etmişler ve
Türklerin büyük bir kısmı Müslüman olmuştur.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Türklerde dinsel hoşgörü vardır.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
17. Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi, hem Asya’da
hem de Avrupa’da devlet kurmuştur?
B) Türkler en eski dönemlerden beri teokrasiyle yönetilmiştir.
A) Hunlar
C) Müslümanlık, Türkler arasında daha çok yayılmıştır.
C) Uygurlar
D) Türkler arasında tek tanrılı dinler de yayılmıştır.
D) Kutluklar
E) Türkler, kültürel etkileşime açık olmuşlardır.
E) Bulgarlar
B) Köktürkler
İLK TÜRK DEVLETLERİ II
1.
Türklerin Orta Asya'dan göç etmesine yol açan siyasi
TEST 2
5.
Asya Hunların;
nedenler arasında,
I.
Çin Seddi'nin yapılmasına neden olmaları,
I.
iklim değişiklikleri,
II.
İpek Yolu'nu denetim altına almaları,
II.
boylar arasındaki mücadeleler,
III. dağınık Türk boylarını bir bayrak altında toplamaları
III. Çin ve Moğol baskıları
özelliklerinden hangileri, siyasi ve askerî yönden güç-
durumlarından hangileri yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
lü olduklarının kanıtıdır?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
E) II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
6.
C) I ve II
E) I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi, İskitlerin özelliklerinden biri
değildir?
2.
İslamiyet öncesi Türklerle ilgili;
A) Karadeniz'in kuzeyinde yaşamışlardır.
I.
Uygurlar – Matbaa kullanan ilk Türk topluluğudur.
II.
Kırgızlar – Moğol hâkimiyetine giren ilk Türk toplulu-
B) Kimi İskit boylarının yöneticileri Türk'tür.
C) İskitler zamanında Türkler İslamiyetle tanışmıştır.
ğudur.
D) İskitlerin yönetiminde, İran asıllı boyları vardır.
III. Türgişler – Madenî para kullanan ilk Türk topluluğu-
E) Alper Tunga Destanı İskitlere aittir.
dur.
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
7.
Aşağıdakilerden hangisi, Köktürklerin özelliklerinden
biridir?
A) İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur.
B) İstanbul'u kuşatan ilk Türk topluluğudur.
C) Ulusal anlayışla kurulan ilk devlettir.
D) İlk defa yerleşik hayata geçmişlerdir.
3.
E) Slavların birleşmesine engel olmuşlardır.
İslamiyet öncesi Türk devletlerinin inanış sistemlerinde görülen dinî kavramlar arasında, aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Yuğ
B) Toygun
D) Kurgan
C) Balbal
E) Şaman
8.
•
Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir.
•
Türk devlet adamlarının halka hesap vermeleri anlatıl-
•
Türklerin yaşamları ve kültürleri hakkında bilgiler veril-
mıştır.
4.
Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi, Doğu Roma
miştir.
İmparatorluğu ile siyasi ilişkide bulunmamıştır?
Bu özellikler aşağıdaki eserlerin hangisiyle ilgilidir?
A) Avrupa Hun Devleti
A) Divan-ı Lügat-it Türk
B) Avarlar
B) Manas Destanı
C) Uygurlar
C) Siyasetname
D) Bulgarlar
D) Orhun Kitabeleri
E) Köktürkler
E) Ergenekon Destanı
9.
I.
Orhun Abidelerini oluşturan Türk devletidir.
14. Orta Asya'da
bütün Türkleri bir bayrak altında topla-
II. Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağlayan ilk devlettir.
yan ilk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
III. Yerleşik hayatı benimseyen ilk Türk devletidir.
A) Cengiz Han
B) Bumin Kağan
IV. Bizans'a karşı Selçuklularla iş birliği yapmıştır.
C) Kültigin
D) Bögü Kağan
E) Mete Han
Yukarıda verilen özelliklerle, aşağıdaki Türk toplumları eşleştirildiğinde, hangisi dışarıda kalır?
A) Avar
B) Kutluk
D) Peçenek
C) Asya Hunları
E) Uygur
15. İlk Türk devletlerinde ordu teşkilatı ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Ordu–millet düşüncesi yaygındır.
10.
Türk askerî teşkilatı olan onlu sistemi Avrupa’ya ilk
kez tanıtan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisi-
C) Donanma güçleri yoktur.
dir?
D) Temeli paralı askerlere dayanır.
A) Peçenekler
B) Hunlar
D) Hazarlar
11.
C) Bulgarlar
E) Atlı ve yaya askerlerden oluşur.
E) Avarlar
Türk tarihine ait bazı bilgiler şunlardır:
16. I.
Sadece askerî konular görüşülür.
I.
İkili yönetim şeklini benimsemişlerdir.
II. Komşu devletlerle ilişkiler gözden geçirilir.
II.
İpek Yolu'na egemen olmuşlardır.
III. Hakan’ın başkanlığında toplanır.
III. Avrupa'ya göç etmişlerdir.
Yukarıdakilerden hangileri kurultay toplantılarının özel-
Bu bilgilerden hangileri Köktürk Devleti'ne aittir?
liklerinden değildir?
A) Yalnız III
A) Yalnız I
D) II ve III
12.
B) Onluk sistem Mete Han tarafından oluşturulmuştur.
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Aşağıdakilerden hangisi, Köktürklerin tarihteki etkilerinden biridir?
A) Çin'e karşı bağımsızlık savaşı yapmışlardır.
B) Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletidir.
C) Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur.
D) İlk kez kâğıt ve matbaayı kullanmışlardır.
E) İslam ordularının Orta Asya'daki ilerleyişini engelle-
17. •
VI. yüzyılda Kafkaslara egemen olmuşlardır.
•
Museviliği benimseyen ilk Türk topluluğudur.
•
Hz. Osman döneminde Arapları Kafkasya bölgesinde
durdurmuşlardır.
Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
mişlerdir.
A) Avarlar
B) Hazarlar
D) Kıpçaklar
13.
C) Türgişler
E) Karluklar
Orhun Kitabelerinde; "Aç milletimi tok, fakir milletimi zengin ettim, çıplak milleti giydirdim." ifadesi yer almıştır.
Bu durum, İslamiyet öncesi Türklerde nasıl bir devlet
anlayışının olduğunu gösterir?
18. Aşağıdaki Türk boylarından hangisi, diğerlerinden daha geniş sınırlara ulaşmıştır?
A) Demokratik
B) Teokratik
C) Sosyal
D) Hukuksal
E) Laik
A) Kırgızlar
D) Hunlar
B) Hazarlar
C) Kutluklar
E) Avarlar
İLK TÜRK DEVLETLERİ III
1.
I.
TEST 3
5.
Türgişler
II. Hunlar
Aşağıdakilerden hangisi, Köktürk ve Uygurların ortak
özelliklerinden biridir?
III. Avarlar
A) İstanbul'u kuşatmaları
B) Türk adıyla kurulmaları
Yukarıdaki Türk topluluklarından hangileri Avrupa’da
C) Kendilerine özgü alfabe oluşturmaları
devlet kurmuşlardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
D) Manihaizmi kabul etmeleri
C) Yalnız III
E) Avrupa ve Asya'da devlet kurmaları
E) I, II ve III
6.
2.
I.
Hunları bir araya toplamıştır.
II. Çin Seddi yapımının başlatılmasında etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesi Türk devletlerinde sosyal devlet anlayışının bulunduğunu gösterir?
A) Yönetimde kurultay denilen bir meclisin bulunması
III. Türk tarihinin ilk taht kavgasını oğluna karşı kaybet-
B) Ülkenin doğu-batı olarak ikiye bölünerek yönetilmesi
miştir.
C) Halkın yönetime katılması
Bu bilgiler, aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangi-
D) Hakanların “idikut” unvanını taşıması
siyle ilgilidir?
A) İstemi Yabgu
B) Mete Han
C) Bilge Kağan
D) Teoman
E) Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması
E) Attila
7.
I.
Uygurlar
II. Peçenekler
III. Hazarlar
3.
Uygurlara kadar Türk tarihinde kalıcı mimari eserlere
Yukarıdaki Türk boylarından hangileri, devlet hâline
gelememiştir?
rastlanmazken, Uygurlardan itibaren bu durumun de-
A) Yalnız I
ğişmesine ortam hazırlayan gelişme aşağıdakilerden
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
hangisidir?
A) Uygurların yazıyı kullanması
8.
B) Ticari ilişkilerin artması
C) Manihaizm dininin etkisi
D) Uygurların, Moğolları Türkleştirmesi
Eski Türk devletlerinde, sözlü edebiyat olan destanlar oldukça yaygındır.
Aşağıdakilerden hangisi bu destanlardan biri değildir?
E) Çin ile diplomatik ilişkiler kurulması
A) Manas
B) Ergenekon
D) Nibelungen
4.
C) Türeyiş
E) Göç
Aşağıdakilerden hangisi, Türklere ait Orta Asya’daki
kültür merkezlerinden biri değildir?
A) Andronova
B) Afanesyova
C) Anav
D) Karasuk
E) Alişar
9.
Orta Asya'da kurulan Türk devletleri, aşağıdaki toplumlardan hangisiyle mücadele etmemiştir?
A) Sasani
B) Tunguz
D) Moğol
C) Çin
E) Yunan
10.
I.
Rusların Karadeniz'e inmesini engellediler.
II. Oğuzlarla yaptıkları savaşlar Dede Korkut Hikâyelerine konu oldu.
14. I.
Tarımsal faaliyetlerde ilerlemişlerdir.
II. 18 harfli alfabeyi kullanmışlardır.
III. Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır.
III. İlk kez kendi adlarına para bastırdılar.
Türk boylarına ait olan yukarıdaki bilgilerden hangileri Kıpçaklarla ilgilidir?
Bu özellikleri taşıyan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırgızlar
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
D) Hunlar
C) Uygurlar
E) Hazarlar
E) I, II ve III
15. •
11.
B) Kutluklar
İslam öncesi Türk devletlerinin Çin ile İpek Yolu egemenliği için savaşmaları, aşağıdakilerden hangisinin
göstergesidir?
A) İpek ticaretini Çin'den daha iyi bildiklerinin
B) Orta Asya'da madenin az olduğunun
C) Ekonomik ve siyasi güç kazanmak istediklerinin
D) İpek Yolu’nun önemini kaybetmesini önlemek istediklerinin
Hun, Köktürk ve Uygur egemenliğinde yaşamışlardır.
•
840'ta Uygur Devleti’ni yıkarak Ötüken'e yerleşmişlerdir.
•
Moğol egemenliğine giren ilk Türk boyudur.
Bu özelliklere sahip olan Türk devleti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kumanlar
B) Akhunlar
D) Karluklar
C) Türgişler
E) Kırgızlar
E) Tarımsal üretimi henüz bilmediklerinin
16. Aşağıdakilerden hangisi, atlı - göçebe kültürün Türklere sağladığı yararlarından biri değildir?
A) Teşkilatçı yapının gelişmesi
12.
İslamiyetten önceki Türk devletlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, demokrasiye yatkınlıklarının bir
göstergesidir?
B) Savaşçı özelliklerinin geliştirilmesi
C) Sınıfsız toplum yapısının oluşması
D) İkili yönetim sisteminin uygulanması
A) Ülke sorunlarını Kurultay Meclisi'nde görüşmeleri
E) Kolayca yer değiştirebilmeleri
B) Komşuları ile dostluk ilişkilerini geliştirmeleri
C) Kısa sürede devlet kurmaları
D) Boylar federasyonu yönetimini benimsemeleri
E) Egemenlikleri altında farklı kavimlerin yaşaması
17. Aşağıdakilerden
hangisi, ilk Türk devletleri hakkında
bilgi edinebileceğimiz sözlü edebiyat kaynaklarıdır?
A) Orhun Kitabeleri
B) Türk – Çin antlaşmaları
C) Türk destanları
13.
İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde ülkeyi düzen içinde
yönetmek ve sınırları genişletmek hakanın başlıca göreviydi.
D) Yenisey Yazıtları
E) Arkeolojik buluntular
Buna göre, hakanın bu görevlerini yerine getirebilmek
için aşağıdakilerden hangisine öncelik verdiği söylenebilir?
A) Askerî yapıyı güçlendirmeye
18. Orta Asya
C) Medreseler kurmaya
Türk devletlerinde "askerlik" işlerinden sorumlu komutanlara verilen unvan aşağıdakilerden
hangisidir?
D) Bilimsel çalışmalara
A) Tarkan
B) Kervansaray inşa etmeye
E) Şamanlardan görüş almaya
B) Tudun
D) Şad
C) Tamgacı
E) Aygucı
İLK TÜRK DEVLETLERİ IV
1.
Aşağıdakilerden hangisi, Türk tarihi ile ilgili ilk ciddi
TEST 4
5.
araştırmaları başlatan ve Türkoloji enstitüsü kuran dev-
kendine ait bir alfabe oluşturmuştur?
lettir?
A) Köktürkler
A) Macar
B) Avar
C) Köktürk
D) Karluk
I.
B) Uygurlar
D) Hunlar
C) Türgişler
E) Kırgızlar
E) Türgiş
6.
2.
İslamiyet öncesi Türk devletlerinden hangisi, ilk kez
Asya Hunları
Oğuzlarla olan mücadelesi Dede Korkut Destanlarına
konu olan Türk toplumu aşağıdakilerden hangisidir?
II. Bulgarlar
A) Sibirler
B) Peçenekler
D) Akhunlar
III. Köktürkler
C) Kumanlar
E) Avarlar
Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin yıkılmasında Çin'in böl, parçala, yönet politikası etkili olmamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
7.
Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Asya Hunlarının yıkılması üzerine kurulmuştur?
E) II ve III
A) Eftalit
B) Kutluk
D) Hazar
3.
C) Kırgız
E) Uygur
• Uygurlara son vererek bağımsız devlet kurmuşlardır.
• Moğolların yönetimini kabul eden ilk Türk boyu oldular.
8.
Orta Asya'dan yapılan göçlerin yönü daha çok batıya, güneye ve kuzeybatıya doğru olmuştur.
Bu bilgiler, aşağıdaki Türk boylarından hangisine ait-
Buna göre, göçlerin kuzey yönüne doğru yapılmama-
tir?
A) Kutluklar
B) Avarlar
D) Kırgızlar
sının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
C) Köktürkler
E) Türgişler
A) Siyasi yapı
B) Coğrafi şartlar
C) Sosyal yapı
D) Ekonomik şartlar
E) Dinî yapı
4.
Aşağıdaki Türk topluluğu ve destan eşleştirmelerin-
9.
Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk devletlerinde siyasi
den hangisi doğru değildir?
yetkinin paylaşıldığının bir göstergesidir?
A) Hunlar – Oğuz Kağan Destanı
A) Hakanın törelere uymak zorunda olması
B) Köktürkler – Ergenekon Destanı
B) Hatunun Hakana yardımcı olması
C) Uygurlar – Türeyiş Destanı
C) Boylar hâlinde yaşanması
D) Kırgızlar– Manas Destanı
D) Ülkenin doğu-batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmesi
E) Oğuzlar – Bozkurt Destanı
E) Uygurların Moğol bürokrasisinde görev alması
10.
Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde I.de verilen II.ye ortam hazırladığı savunulamaz?
II
I
A) Türklerin yazıyı geç
kullanmaları
14. I.
Kut anlayışı
II. Veraset belirsizliği
III. Çin ile mücadele
Türkler arasında
Yukarıdakilerden hangileri, ilk Türk devletlerinin yıkıl-
siyasal birliğin
masında etkili olan yönetsel nedenlerden biri değildir?
sağlanamaması
B) Ülkenin hanedan
üyelerinin ortak malı
Sık sık taht
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
kavgalarının çıkması
C) Yalnız III
E) II ve III
sayılması
C) İpek Yolu'na egemen
olmak istenmesi
Çinlilerle savaşların
yaşanması
D) Devletlerin doğu-batı
diye ayrılarak
Türk devletlerinin kısa
sürede yıkılması
yönetilmesi
E) İnanç özgürlüğünün
benimsenmesi
Toplumda farklı
dinlerin yayılması
15. I.
Kurultay kararları
II. Gelenek ve görenekler
III. Hakan'ın aldığı kararlar
Yukarıdakilerden hangileri ilk Türk devletlerinde yazısız hukuk olarak uygulanan törenlerin dayanakları
11.
I.
Uygurlar
arasında yer alır?
II. Köktürkler
A) Yalnız I
III. Hunlar
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Yukarıdaki Türk devletlerinin kuruluşunun kronolojik
sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) I, II, III
B) II, I, III
D) I, III, II
C) III, II, I
E) II, III, I
16. I.
İkili devlet teşkilatının benimsenmesi
II. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması
12.
Türk boylarından biri olan Oğuzları aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin kuruluşunda etkili olmamıştır?
III. Taht kavgalarının yaşanması
A) Büyük Selçuklu Devleti
Yukarıdaki özelliklerden hangileri, ilk Türk devletleri-
B) Yabgular Devleti
C) Karahanlı Devleti
nin parçalanıp yıkılma nedenleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
D) Osmanlı Devleti
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) Türkiye Selçuklu Devleti
17. İlk Türk devletleriyle ilgili bazı gelişmeler şunlardır:
13.
Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya'da devlet kuran
Türk topluluklarından biri değildir?
I.
38 harfli alfabe kullanmışlardır.
II. Türk tarihinin yazılı ilk belgelerini bırakmışlardır.
A) Köktürk
III. Atalar kültü inancını benimsemişlerdir.
B) Kutluk
C) Avar
D) Vandal
E) Uygur
Bu özelliklerden hangileri Uygurlara aittir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ I
1.
Farklı toplulukları egemenlikleri altına alarak impara-
TEST 5
5.
torluk özelliğine ulaşan Türk-İslam devletleri arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Gazneliler
B) Karahanlılar
C) Memlükler
D) Türkiye Selçukluları
Haçlı Seferleri'nin dinî, siyasi, ekonomik nedenleri vardır.
Dinî nedenlerin en önemlisi ise Kudüs'ün Müslümanlardan geri alınmak istenmesidir.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Haçlıların bu isteğinin gerçekleşmesine engel olmuştur?
A) Musul Atabeyi'nin Urfa'yı geri alması
E) Büyük Selçuklular
B) I. Kılıç Arslan'ın İznik'te Haçlılarla savaşması
C) Selahattin Eyyubi'nin Hıttin Savaşı’nı kazanması
D) Seferlere katılanların farklı mezheplerden olması
2.
E) İstanbul'da Latin Krallığı'nın kurulması
Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılışında etkili olan;
I.
saltanat kavgaları,
II. Batınilerin yıkıcı çalışmaları,
III. atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri
nedenlerinden hangilerinin dinî nitelikli olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6.
3.
I.
İkta sistemi Türk - İslam devletlerine pek çok alanda kolaylık sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sistemin getirdiği kolaylıklardan biri değildir?
Meliklerin yetiştirilmesi
II. Yerel yönetimlerin kolaylaştırılması
A) Merkezî otoritenin korunması
III. Feodal devletler kurulması
B) Savaşa hazır bir ordunun bulunması
Yukarıdakilerden hangileri, atabey olarak bilinen dev-
C) Üretimde sürekliliğin sağlanması
let adamlarının görevleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
4.
D) Bölgede güvenliğin sağlanması
C) Yalnız III
E) Veraset anlayışıyla ilgili düzenlemelere gidilmesi
E) I, II ve III
Büyük Selçuklu Devleti pek çok alanda çalışma yapmış ve
bu çalışmalarla kendinden sonra gelen Türk devletlerine
7.
dir?
Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bizans İmparatorluğunun Avrupa'dan yardım istemesi sonucu oluşan Haçlı
ordularının Türkler üzerine seferler düzenlemesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Vakıf sisteminin kurulması
A) Dinî nitelikli savaşlar yapıldığının
B) İkta sisteminin uygulaması
B) İslamiyetin Türkler tarafından Avrupa'ya yayıldığının
C) Ortodoks Kilisesine özerklik verilmesi
C) Bizans'ta taht kavgaları yaşandığının
D) Nizamiye Medreselerinin açılması
D) Hristiyanların mezhep birliğini sağladığının
E) Loncaların kurulması
E) Kutsal yerler sorununun çözüme ulaştırıldığının
örnek olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu çalışmalardan biri değil-
8.
Türk-İslam devletlerinde yöneticiler fethedilen yerlerdeki
halkın geleneklerine ve yaşam tarzına müdahale etmemişlerdir.
12. Aşağıdakilerden
hangisi, Türklerin İslamiyete yaptığı
hizmetlerden biri değildir?
A) Abbasi Halifesini Büveyoğullarına karşı korumaları
Bu uygulama, aşağıdakilerden hangisini kolaylaştır-
B) Batınilerle mücadele etmeleri
mıştır?
C) Gaza ve cihat politikası izlemeleri
A) İsyanların çıkmasını
B) Merkezî otoritenin zayıflamasını
D) İslam bilim ve sanatının gelişmesine katkıda bulunmaları
C) Halkın devlete olan bağlılığını
E) Emevi ordularına karşı savaşmaları
D) Fetihlerin batı yönünde ilerlemesini
E) Devletin içinde tek bir kültürün hâkim olmasını
9.
Türk - İslam devletlerinde kadıleşkerin (kazaskerin) başkanı olduğu mahkemeler, aşağıdaki davalardan hangisine bakmıştır?
13. •
Abbasi Devleti’nin zayıflaması sonucunda Mısır'da kurulan Tavaif-ül Mülk devletlerinden biridir.
•
Nil Nehri'nden kanallar açarak Mısır’da tarımın gelişmesine katkı sağlamıştır.
Bu özellikleri taşıyan Türk - İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tolunoğulları
B) Hazarlar
C) Karahanlılar
D) Gazneliler
A) Ticari anlaşmazlıklara
E) Selçuklular
B) Azınlıkların davalarına
C) Aile içindeki sorunlara
D) İkta sistemiyle ilgili davalara
E) Ordu içindeki anlaşmazlıklara
14. Türk - İslam dünyasında bilimsel araştırmaların gelişmesini sağlayan önemli bilim insanları yetişmiştir.
Bunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İbn-i Sina
B) Birunî
10.
Türk - İslam devletlerinde Müslüman olmayan çiftçi-
C) İbn-î Rüşd
lerden 2/10 oranında alınan toprak vergisi aşağıdaki-
D) Tonyukuk
lerden hangisidir?
E) Kaşgarlı Mahmut
A) Öşür
B) Haraç
D) Mukataa
C) Cizye
E) Gümrük
15. Hükümdarlığın veraset yoluyla el değiştirmediği Türk
devleti aşağıdakilerden hangisidir?
11.
I.
A) Memlükler
Katvan
B) Selçuklular
D) Harzemşahlar
II. Malazgirt
C) Karahanlılar
E) Karahıtaylar
III. Dandanakan
IV. Pasinler
Yukarıdaki savaşların kronolojik sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) I - II - III - IV
B) III - II - I - IV
C) II - I - IV - III
D) IV - II - I - III
E) III - IV - II - I
16. Aşağıdakilerden
hangisi, Türk - İslam dünyasının bilim insanlarından biri değildir?
A) Farabi
B) Biruni
D) Harezmi
C) Gazali
E) Yoluğ Tigin
TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ II
1.
I.
Türklerin Abbasi Devleti’nde görevler almaya başla-
TEST 6
4.
ması
II. Çin'deki bazı buluşların Batıya götürülmesi
Hindistan’da İslamiyeti yayarak sosyal eşitsizliğe yol
açan kast sisteminin zayıflamasında etkili olan Türk
devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karahanlılar
III. Orta Asya ticaret yollarının kontrolünün Arapların eli-
B) Tolunoğulları
C) Gazneliler
ne geçmesi
D) Eyyubiler
E) İhşidiler
Yukarıdakilerden hangileri, Talas Savaşı'nın kültürel
sonuçları arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
5.
Büyük Selçuklu Devleti’nde feodal beyliklerin ortaya
çıkmasında;
I.
ikili yönetim anlayışının benimsenmesi,
II.
Arap kültürünün etkisi altında kalınması,
III. fethedilen yerin, fethedenin malı olarak kabul edilmesi
durumlarından hangileri etkili olmamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
2.
•
Nizamiye Medresesinin açılması
•
Pozitif bilimlerin ders olarak okutulması
•
Yetenekli öğrencilere burs verilmesi
6.
C) Yalnız III
E) II ve III
Hz. Ömer döneminde kullanılmaya başlanan ikta sistemi
Büyük Selçuklu Devleti’nde görülen bu gelişmeler,
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Nizamülmülk tarafından yeniden düzenlenmiş ve Türk -
A) Eğitim çalışmalarına önem verildiğinin
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabi-
B) Sınırların genişlediğinin
lir?
İslam devletlerinde uygulanmıştır.
C) Cihat politikasının
A) Türk - Arap rekabeti başlamıştır.
D) Paralı eğitimin başlatıldığının
B) İslam kültürü ile Türk kültürü ayrışmıştır.
E) Askerî eğitime verilen önemin arttığının
C) İslam Devleti'nin toprak sistemi örnek alınmıştır.
D) İslam devletleri Türkler üzerinde asimilasyon siyaseti
uygulanmıştır.
E) Türkler millî benliklerini yitirmişlerdir.
7.
3.
I.
Dandanakan Savaşı’nda Gaznelileri yenmişlerdir.
Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Harzemşahların yıkıl-
II. Halifenin siyasi yetkileri ele geçirilmiştir.
masına ve Selçukluların Moğollarla karşı karşıya kal-
III. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerine son vermişler-
masına neden olmuştur?
dir.
A) Ayncalut Savaşı
IV. Ayncalut Savaşı'nda Moğolları yenilgiye uğratmışlardır.
B) Yassıçimen Savaşı
Yukarıdaki özelliklerden hangileri, Büyük Selçuklulara
C) Pasinler Savaşı
aittir?
D) Malazgirt Savaşı
E) Miryokefalon Savaşı
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve III
C) II ve IV
E) II, III ve IV
8.
13. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde Araplarla Türkler ilk
•
Abbasilerin hoşgörülü politikası
•
İslam dini ile Gök Tanrı inancı arasında benzerlikler olması
•
Türklerdeki fetih anlayışı ile İslamiyetteki cihat anlayışının birbirine benzemesi
kez sınır komşusu olmuştur?
A) Hz. Osman
B) Hz. Ömer
D) Hz. Ebubekir
C) Hz. Ali
E) Emeviler
Bu özellikler, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
A) Türklerle Emevilerin yakın ilişkiler kurmasında
B) Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinde
14. Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra İslam öncesi Türklerin çadır kültürü İslam mimarisinde biçimsel anlamda et-
C) Talas Savaşı'nın yaşanmasında
D) Batıya yönelik fetihler yapılmasında
E) Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde
kili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinde bu durum açıkça görülür?
9.
A) Medreseler
B) Şifahaneler
C) Kümbetler
D) İmarethaneler
E) Kervansaraylar
Aşağıdakilerden hangisi, Mısır ve Suriye bölgelerinde
kurulan Türk devletlerinden biri değildir?
A) Tolunoğulları
B) Akşitler (İhşidiler)
C) Memlükler
D) Samanoğulları
15. Kâğıt, matbaa, pusula ve barutun Çin dışında da yay-
E) Eyyubiler
gınlaşmasını sağlayan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Timur Devleti döneminin bilim insanlarından olan
A) Katvan Savaşı
B) Talas Savaşı
Uluğ Bey;
C) Nihavent Savaşı
I.
astronomi,
II.
mimarlık,
D) Ridaniye Savaşı
III.
tıp
E) Mercidabık Savaşı
alanlarından hangilerinde önemli çalışmalar yapmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
16. Oğuz boyları tarafından kurulan ve yine Oğuz boylarının isyanı sonucu zayıflayıp yıkılma sürecine giren
11.
Türk - İslam devletlerinde örfi hukukun uygulayıcısı
devlet aşağıdakilerden hangisidir?
olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Babürler
B) Harzemşahlar
A) Emirülümera
C) Karahanlılar
D) Büyük Selçuklular
B) Atabey
D) Melik
12.
C) Naib
E) Memlükler
E) Emiridad
Aşağıdaki Türk - İslam devletlerinden hangilerinin yıkılmasında çok uluslu yapı doğrudan etkili olmuştur?
17. I.
Elhamra Sarayı
II. Kurtuba Camii
A) Eyyubiler - Harzemşahlar
III. Tolunoğlu Ahmet Camii
B) Memlükler - Karahanlılar
C) Akkoyunlular - Samanoğulları
Yukarıdaki mimari eserlerden hangileri, Mısır’da kurulan Türk - İslam devletleri dönemine aittir?
D) Büyük Selçuklular - Gazneliler
A) Yalnız I
E) Karahanlılar - Selçuklular
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ III
1.
Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinde;
I.
tek tanrı inancının benimsenmesi,
II.
kurban kesme geleneğine sahip olunması,
TEST 7
5.
XI. ve XIII. yüzyıllar arasında Türk - İslam devletleri, Haçlı Seferleri'ne karşı mücadele etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?
III. Şamanların, ataların ruhuyla bağlantı kurması
A) Türkiye Selçuklu Devleti
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
B) Karahanlı Devleti
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Eyyubi Devleti
C) I ve II
D) Memlük Devleti
E) I, II ve III
E) Danişmendoğulları
6.
2.
I.
Gazneliler
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Malazgirt Savaşı
arasında bir ilişki olduğu söylenemez?
II.
Tolunoğulları
A) Haçlı Seferleri'nin başlaması
III.
Karahanlılar
B) Anadolu kapılarının Türklere açılması
Yukarıdaki Türk - İslam devletlerinden hangileri, Türk
dilinin gelişmesini engelleyen politikalar izlememiştir?
C) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
A) Yalnız I
E) Türk - İslam kültürünün Anadolu'da yayılmaya başlaması
B) Yalnız III
D) I ve III
3.
I.
D) Bizans'ın papadan yardım istemesi
C) I ve II
E) II ve III
7.
Katvan Savaşı
Türkmen boylarının isyan etmesi
II. Katvan Savaşı’nın kaybedilmesi
II. Dandanakan Savaşı
III. Taht kavgalarının yaşanması
III. Malazgirt Savaşı
IV. Pasinler Savaşı
Yukarıdakilerden hangileri, Büyük Selçukluların yıkılmasında etkili olan iç nedenlerdendir?
Büyük Selçuklu Devleti zamanında gerçekleşen yukarıdaki savaşlardan hangileri Bizans'la yapılmıştır?
A) Yalnız I
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve IV
B) Yalnız II
D) II ve III
C) II ve IV
C) I ve III
E) I, II ve III
E) I, III ve IV
8.
4.
I.
Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Selçukluların, Trabzon'a kadar olan bölgeyi egemenlikleri altına almalarında etkili olmuştur?
Gazneli Mahmut'un Hindistan'a on yedi sefer düzenlemesi;
I.
kast sisteminin zayıflaması,
II.
İslamiyetin Hindistan'da yayılması,
III. Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması
A) Pasinler Savaşı
B) Malazgirt Savaşı
durumlarından hangilerine zemin hazırlamıştır?
C) Dandanakan Savaşı
D) Yassıçemen Savaşı
A) Yalnız I
E) Katvan Savaşı
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
9.
Büyük Selçuklu Devleti’nde ilk medreseyi yaptıran sultan, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selçuk Bey
B) Tuğrul Bey
C) Alparslan
D) Melikşah
14. Aşağıdakilerden
hangisi, Büyük Selçukluların İslam
dünyanın siyasi liderliğini ele geçirdiklerini gösterir?
A) Halifenin, yönetimle ilgili yetkilerini Tuğrul Bey'e devretmesi
B) Anadolu'ya akınlar düzenlenmesi
E) Sencer
C) İran kökenli Müslümanların devlet yönetiminde kullanılması
D) Nizamiye Medresesinin kurulması
E) Kut anlayışının devam ettirilmesi
10.
Abbasi Devleti'ne son veren İlhanlı (Moğol) ordularının Suriye ve Mısır'a yönelik istila hareketleri,
I.
Gazneliler,
II.
Karahanlılar,
15.
III. Memlükler
I.
Devlet, Doğu ve Batı adıyla ikiye ayrılmıştır.
II.
Burslu eğitim sistemini başlatmışlardır.
III. Abbasi halifesini Büveyhoğullarına karşı korumuşlardır.
devletlerinden hangileri tarafından durdurulmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Yukarıdaki bilgilerden hangileri, Türk - İslam devleti olan
Karahanlılara aittir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
11.
Aşağıdakilerden hangisi, Karahanlılar Döneminde yazılmış eserlerden biri değildir?
C) I ve II
E) I, II ve III
16. Aşağıdakilerden hangisi, Selçuklularda uygulanan ik-
A) Divan-ı Hikmet
B) Kutadgu Bilig
ta sisteminin sonuçları arasında yer almaz?
C) Divan-u Lugat'it - Türk
D) Atabetü'l Hakayık
A) Tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması
E) Şehname
B) Konargöçerlerin yerleşik hayata geçirilmesi
C) Hazine üzerindeki yükün azalması
D) Gulam uygulamasının başlatılması
E) Devlete atlı asker yetiştirilmesi
12.
I.
12 Hayvanlı Türk Takvimi
II. Celâli Takvim
III. Rumi Takvim
17. Aşağıdakilerden
hangisi Gaznelilerin tarihteki etkilerinden biri değildir?
Yukarıdaki takvim çeşitlerinden hangileri, Türk - İslam
devletleri tarafından kullanılmıştır?
A) Abbasi halifeliğini Şii tehdidine karşı korumaları
A) Yalnız I
B) Hükümdarlarının sultan unvanını kullanmaları
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
C) Hindistan'da İslamiyetin yayılmasını sağlamaları
D) Şeyhname adlı eseri hazırlamaları
E) Türkçeyi resmi dil ilan etmeleri
13.
Aşağıdakilerden hangisi, Mısır'da kurulan Tolunoğulları ve İhşidiler devletlerinin kısa sürede yıkılmalarında temel etken olmuştur?
A) Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi
B) Yönetimle halk arasındaki bağların kopuk olması
C) Saltanat yönetiminin uygulanması
D) Haçlı Seferleri'nin yapılması
E) Mısır'ı kalkındırma çalışmaları yapılması
18. Aşağıdakilerden hangisi, Tolunoğulları Devleti'nin özelliklerinden biri değildir?
A) Mısır'da kurulmaları
B) Bayındırlık çalışmaları yapmaları
C) Kudüs'ü Haçlılardan almaları
D) Suriye'ye egemen olmaları
E) Abbasiler tarafından yıkılmaları
TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ IV
1.
I.
TEST 8
5.
Serahs
II. Nesa
Aşağıdakilerden hangisi, Moğol İmparatorluğu’nun
parçalanmasından doğan devletlerden biri değildir?
III. Yassıçemen
A) Kubilay Hanlığı
IV. Katvan
C) Harzemşah Devleti
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
6.
2.
I.
D) İlhanlı Devleti
E) Altınorda Devleti
Yukarıdaki savaşlardan hangileri, Büyük Selçuklularla
Gazneliler arasındadır?
A) I ve II
B) Çağatay Hanlığı
İznik
II. Kudüs
Aşağıdakilerden hangisi, Moğol kökenli bir devlettir?
A) Akkoyunlular
B) Karakoyunlular
C) Karahitaylar
D) Safeviler
E) Gazneliler
III. Urfa
Haçlı Seferleri sırasında, yukarıdaki bölgelerin hangilerinde Latin devletleri kurulmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
7.
•
Çağatay Hanlığı yerine kurulmuştur.
•
Altınorda Hanlığı'na son vermiştir.
•
Osmanlı'nın Fetret Devri'ne girmesine yol açmıştır.
Bu bilgiler, aşağıdaki devletlerden hangisiyle ilgilidir?
3.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
I
444444444
A) Ayncalut Savaşı
II
444444444444
Memlüklerle Moğollar
arasında yapılmıştır.
B) Miryokefalon Savaşı
Anadolu Türk yurdu
olmuştur.
C) Kösedağ Savaşı
Türkiye Selçuklu Devleti
yıkılma sürecine girmiştir.
D) Talas Savaşı
Anadolu’da Türkiye tarihi
başlamıştır.
E) Dandanakan Savaşı
Büyük Selçuklu Devleti
resmen kurulmuştur.
A) İlhanlılar
B) Timurlular
C) Türkiye Selçukluları
D) Samanoğulları
E) Safeviler
8.
Türk devletlerinin birbirleriyle yaptığı savaşlarda Türk dünyası büyük zararlar görmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi, bu tür bir savaşa örnek olarak gösterilemez?
4.
Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi, diğerlerinden
farklı bir coğrafyada faaliyet göstermiştir?
A) Talas Savaşı
A) Karahanlılar
B) Memlükler
C) Otlukbeli Savaşı
C) Eyyubiler
D) Tolunoğulları
D) Yassıçemen Savaşı
E) İhşidiler
B) Dandanakan Savaşı
E) Ankara Savaşı
9.
I.
Pasinler
II.
Kösedağ
III.
Katvan
IV.
Dandanakan
14. Memlüklerde Divandaki her komutanın sultan olma hakkı
vardı. Bu durum, sık sık taht kavgaları yaşanmasına neden olmuştur.
Bu bilgi doğrultusunda, Memlüklerle ilgili;
Yukarıdaki savaşlardan hangilerinin Anadolu coğrafyasında yaşandığı ileri sürülemez?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
I.
Siyasi istikrar sağlanamamıştır.
II. Devlet, imparatorluk durumuna getirilmiştir.
III. Yönetim, güçlü komutanlar arasında el değiştirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
E) III ve IV
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
10.
C) I ve II
E) I, II ve III
Aşağıdaki Türk - İslam devletlerinden hangisinin yıkılmasında İran Moğolları etkilidir?
A) Memlükler
B) Eyyubiler
C) Türkiye Selçukluları
D) Babürler
15. Türk - İslam tarihinde İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti
aşağıdakilerden hangisidir?
E) Gazneliler
A) Türkiye Selçukluları
B) Avarlar
C) Çaka Beyliği
D) Osmanlılar
E) Büyük Selçuklular
11.
Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Türkistan’da,
Maveraünnehir bölgesinde kurulmuştur?
A) Tolunoğulları
B) Karahanlılar
D) İhşidiler
C) Eyyûbiler
E) Memlükler
16. Timur;
Altınorda, Çağatay, İlhanlı devletlerinden sonra
Çin’deki Kubilay Hanlığı üzerine yürümek isterken ölmüştür.
Buna göre, Timur’un;
12.
Şah Cihan'ın, eşi Mümtaz Mahal’in anısına yaptırdığı anıt
mezar Taç - Mahal’dır.
I.
Sözü edilen ünlü mimari eser, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?
III. Çin Seddi'nin yapımına engel olmak
A) Karakoyunlular
B) Babürler
C) Akkoyunlular
D) İlhanlılar
Baharat Yolu’nu ele geçirmek,
II. Cengiz Han İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak,
hedeflerinden hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
E) Gazneliler
13.
•
Kurucusu Kara Yülük Osman Bey’dir.
•
Diyarbakır ve çevresinde kurulmuştur.
•
Otlukbeli Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı mücadele etmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen Türk - İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Samanoğulları
B) Akkoyunlular
C) Karakoyunlular
D) İlhanlılar
E) Memlükler
B) Yalnız II
17. I.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kınık boyu tarafından kurulması
II. Halifeyi koruma altına almaları
III. Abbasi egemenliğinde yaşamaları
IV. Yönetici sınıfın Türk, halkın Arap olması
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Büyük Selçuklu Devleti'yle ilgilidir?
A) I ve II
B) II ve IV
D) I, II ve III
C) III ve IV
E) II, III ve IV
TÜRKİYE TARİHİ I
1.
TEST 9
1077'de İznik'i Bizans'tan alan Kutalmışoğlu Süleyman,
4.
Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu ilan ederken hem
Anadolu’daki Türk beyliklerinin farklı isimlerle bilinmeleri;
kendi adına, hem de Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah
I.
adına hutbe okutmuş ve Abbasi halifesine dinen bağlılığı-
II. etnik yapılarının benzerlik taşıması,
nı bildirmiştir.
III. gaza ve cihat politikası izlenmesi
Bu bilgilere dayanılarak;
I.
kurucuların farklı ailelerden olması,
durumlarından hangileri ile açıklanabilir?
Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu Türk siyasi birliğini
A) Yalnız I
kurmuştur.
B) Yalnız II
D) II ve III
II. Türkiye Selçukluları bağımsız bir devlet durumunda
C) I ve II
E) I, II ve III
değildir.
III. Kutalmışoğlu Süleyman, laik bir devlet örgütlenmesine
5.
gitmiştir.
B) Yalnız II
D) II ve III
Türkiye tarihinde ilk denizaşırı seferin yapılması
II. Anadolu'nun uluslararası bir ticaret merkezi hâline getirilmesi
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
I.
III. Türklerin Anadolu'ya kesin olarak yerleşmesi
C) I ve II
Yukarıdaki durumlardan hangileri, Türkiye Selçuklu
Devleti zamanında gerçekleşmiştir?
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
2.
I.
Talas Savaşı
6.
II. Haçlı Seferleri
Türkiye Selçuklularında sultan ve beyler, köylüleri topraklarında tutabilmek için;
III. Malazgirt Savaşı
I.
Yukarıdakilerden hangileri,Türkiye tarihi araştırılırken
II. çiftçiye karşılıksız tohum dağıtmak,
incelenmesi gereken konulardır?
III. halka çift hayvanı temin etmek
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
belli zamanlarda vergi affı çıkarmak,
önlemlerinden hangilerini almışlardır?
C) I ve II
A) Yalnız I
E) I, II ve III
B) I ve II
D) II ve III
7.
3.
C) I ve II
E) I, II ve III
Aşağıdaki bilgilerden hangisi, Danişmentoğulları Beyliği için söylendiğinde doğru olmaz?
A) Orta Anadolu'yu Bizanslılardan alarak Anadolu'daki
ilk Türk beyliklerinden birini kurmuşlardır.
B) Türkiye Selçukluları'yla birlikte Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.
C) Kösedağ Savaşı'ndan sonra tekrar bağımsız olmuşlardır.
D) Anadolu'da cami, medrese ve kervansaraylar yapmışlardır.
E) Türkiye Selçukluları tarafından ortadan kaldırılmıştır.
C) I ve III
E) I, II ve III
Türkiye Selçuklularında devlet, ikta arazilerin gelirlerini hükümdar ve ailesine, yüksek rütbeli yöneticilere ve sipahilere maaş karşılığı olarak verirdi. Buna karşılık ikta sahiplerini gelirleri oranında asker beslemekle yükümlü tutulurdu.
Bu bilgiye göre;
I.
Devlet askeri masraflarını azaltmıştır.
II. Maaşların karşılanmasında ikta sisteminden yararlanılmıştır.
III. Özel mülkiyet özendirilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
8.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türkiye Selçuklu
Devleti’nde başkent değişikliğine neden olmuştur?
A) I. Kılıç Arslan'ın tahta geçmesi
12. Selçukluların
Karadeniz ticaretinde etkili olmasında,
aşağıdaki bölgelerden hangisinin ele geçirilmesinin
rolü olmamıştır?
A) Ahlat
B) Moğolların Anadolu'ya girmesi
B) Suğdak
D) Trabzon
C) Konya surlarının inşa edilmesi
C) Samsun
E) Sinop
D) İznik'in Haçlıların eline geçmesi
E) Türkiye Selçuklularının Yükselme Dönemine girmesi
13. Aşağıdakilerden
hangisi, Türkiye Selçukluları Döneminden kalan eserlerden biri değildir?
A) Gök Medrese
B) Sultan Han
9.
Türkiye Selçuklu Devleti'nde, ele geçirilen toprakların
kaydedilmesi, gruplandırılması ve dağıtılması ile
görevli olan divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nişancı
B) Müstevfi
D) Pervaneci
C) Çifte Minareli Medrese
D) Bursa Ulu Cami
E) Karatay Medresesi
C) Kadı
E) Naib
14. Kösedağ
Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki Moğol baskısı
arttı ve Türkiye Selçuklu sultanları Moğollar tarafından
atanmaya başlandı. Sınırlara yerleştirilen Türkmen beyleri üzerinde Selçukluların otoritesi zayıfladı. Anadolu ekonomisi ve ticareti zarar gördü; şehirler tahrip edildi.
10.
I. Alaeddin Keykubat döneminde;
•
Erzincan alınarak Mengücek Beyliği'ne son verilmiştir.
•
Fethiye'den Silifke'ye kadar olan kıyı bölgesi, egemenlik altına alınmıştır.
Buna göre;
I.
Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kösadağ Savaşı, Selçukluların yenilgisiyle sonuçlanmıştır.
B) Anadolu, Moğol hâkimiyeti altına girmiştir.
Selçukluların deniz ticaretindeki etkinlikleri artmıştır.
C) Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur.
II. Ülke sınırlarıyla ilgili değişiklikler yaşanmıştır.
D) Ticari etkinliklerin önemi artmıştır.
III. Gaza ve cihat politikası terk edilmiştir.
E) Sınırların güvenliği sarsılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
15. Aşağıdaki
ayaklanmalardan hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti'nin dağılma sürecine girmesinde etkili olmuştur?
A) Şeyh Bedrettin İsyanı
B) Canberdi Gazali İsyanı
11.
Türkiye Selçuklularında,
C) Babailer Ayaklanması
•
siyasi istikrarın sağlanması,
D) Şahkulu İsyanı
•
güçlü orduların kurulması
E) Cem Sultan Ayaklanması
durumları;
I.
toprak bütünlüğünün korunması,
16. Türkiye
Selçuklu Devleti'nin Baba İshak Ayaklanması'nı bastırmakta zorlanması, aşağıdaki devletlerden
hangisinin Anadolu'ya yönelmesinde etkili olmuştur?
II. feodal yönetimlerin ortaya çıkması,
III. ülke sınırlarının genişlemesi
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
A) Memlükler
B) Fatımiler
C) Eyyûbiler
D) Bizanslılar
E) İlhanlılar
TÜRKİYE TARİHİ II
1.
TEST 10
Anadolu'ya yerleşme amacı güden Türk akınlarını aşa-
5.
Turan taktiği olarak bilinen Türk savaş stratejisinde;
ğıdaki devletlerden hangisi başlatmıştır?
I.
sahte geri çekilme,
A) Osmanlılar
II.
düşmanın sağ ve sol taraflarında pusu kurma,
B) Harzemşahlar
III. düşmanı çember içine alarak yok etme
C) Büyük Selçuklular
yöntemlerinden hangileri uygulanmıştır?
D) Türkiye Selçukluları
A) Yalnız I
E) Karahanlılar
D) I ve II
6.
2.
B) Yalnız II
Malazgirt Savaşı'nın ardından Anadolu'yu kaybeden Hris-
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Bizans ordusunda ücretli asker olarak bulunan ve Malazgirt Savaşı'nda Selçukluların safına geçenler ara-
tiyan dünyasında, batıya doğru ilerleyen Türk - İslam kuv-
sında;
vetlerine karşı ortak hareket etme çalışmaları başlatıldı.
I.
Uz,
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkma-
II.
Peçenek,
sına neden olmuştur?
III. Başkırt
A) Haçlı Seferleri'ne
Türk boylarından hangileri vardır?
B) Yüz Yıl Savaşları'na
A) Yalnız I
C) Coğrafi Keşiflere
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
D) Skolastik düşünceye
E) Anadolu - Türk birliği çalışmalarına
7.
Anadolu'yu yurt edinen Selçukluların ve beyliklerin,
yeni yurtlarını savunmak için aşağıdaki güçlerden
hangisiyle savaş yaptığı söylenemez?
3.
Anadolu'nun Türkleşme sürecini ve günümüze kadar
A) Bizans
devam eden Türkiye tarihini başlatan olay aşağıdaki-
C) Moğol
B) Çin
D) Haçlı
E) Ermeni
lerden hangisidir?
A) Anadolu'ya ilk Türk akınlarının yapılması
B) Malazgirt Savaşı'nın kazanılması
C) Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması
D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
E) Halifenin siyasi yetkilerinin Tuğrul Bey'in eline geçmesi
8.
Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulmasını sağlayan gelişmeler arasında;
I.
II.
Süleyman Şah'ın Bizans'tan İznik'i alması,
Melikşah'ın Süleyman Şah'a hükümdarlık fermanı
göndermesi,
4.
Bizans, aşağıdaki savaşların hangisiyle, Anadolu'nun
Türk yurdu olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştır?
A) Pasinler
C) Kösedağ
E) Dandanakan
III. Abbasi halifesinin Süleyman Şah'a menşur göndermesi
B) Malazgirt
durumlarından hangileri yer alır?
D) Miryokefalon
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
9.
I. Kılıç Arslan'ın Türkiye Selçuklu Devleti'ne bağımsız-
13. I. Gıyaseddin Keyhüsrev Antalya'yı aldıktan sonra, Vene-
lığını kazandırmasında;
diklilerle ve Kıbrıs'taki Haçlılarla ticari antlaşmalar imzala-
I.
Çaka Bey'in Kılıç Arslan tarafından öldürtülmesi,
mıştır.
II.
Bizans ile saldırmazlık antlaşması yapılması,
III. Büyük Sultan Melikşah'ın ölmesi ve taht kavgalarının
Bu durum, aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Antalya'nın başkent yapıldığını
başlaması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
B) Akdeniz ticaretinin güvence altına alındığını
A) Yalnız I
C) Türk tarihinin ilk denizaşırı seferinin yapıldığını
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
D) Selçukluların, Haçlılara arabuluculuk yaptığını
E) Venediklilerin deniz gücünün örnek alındığını
10.
I. Haçlı Seferi'nde Anadolu'dan geçen Haçlılarla savaşan
I. Kılıç Arslan ve Danişmentliler Beyliği, Haçlılara karşı çete ve yıpratma savaşı yapmak zorunda kalmışlardır.
14. Türkiye
Selçuklu Devleti'nin Karadeniz'de egemenlik
Bu durum, aşağıdakilerden hangisini gösterir?
kurmasında;
A) Anadolu'nun Haçlıların eline geçtiğini
I.
B) Anadolu Türk birliğinin sağlandığını
C) Haçlı ordusunun, Türk ordusundan daha güçlü oldu-
Trabzon Rum İmparatorluğu'nun yenilgiye uğratılması,
II. Kırım'ın Suğdak limanının ele geçirilmesi,
III. Harzemşahlara karşı Yassıçimen Savaşı'nın kazanıl-
ğunu
ması
D) I. Kılıç Arslan'ın, Danişmentoğulları'yla iktidar kavga-
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
sı yaşadığını
E) Anadolu'da fetret devrinin başladığını
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
11.
Türkiye tarihinde "Yurt açan, yurt tutan, yurt kurtaran" bi-
E) II ve III
15. Anadolu'yu Moğol akınlarına açık hâle getiren gelişme
çiminde nitelendirilen savaşlar, aşağıdakilerden hangi-
aşağıdakilerden hangisidir?
sinde eşleştirilmiştir?
A) Harzemşahlar Devleti'nin yıkılması
A) Malazgirt – Pasinler – I. İnönü
C) Yalnız III
B) Selçuklu başkentinin değişmesi
B) Dandanakan – Katvan – Kösedağ
C) Sultan Melikşah'ın ölmesi
C) Malazgirt – Yassıçimen – Sakarya
D) Pasinler – Malazgirt – II. İnönü
D) Haçlı Seferleri'nin sona ermesi
E) Malazgirt – Miryokefalon – Büyük Taarruz
E) Anadolu Türk beyliklerinin kurulması
16. Türkiye Selçukluları'nın yardım çağrısı üzerine Anadolu'ya
gelen Memlük Sultanı Baybars, Elbistan Ovası'nda Moğol-
12.
I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in, Türkiye Selçuklu Devleti'nin
tahtına geçtiği tarihlerde Haçlılar Bizans'ın başkenti İstanbul'u işgal edip, burada Latin Devleti kurmuşlardır.
Bu durum,
I.
Selçuklu başkentinin Konya'ya taşınması,
II.
İznik ve Trabzon'da Rum devletleri kurulması,
ları (İlhanlıları) büyük bir yenilgiye uğrattı. Bir süre Anadolu'da kaldıktan sonra tekrar ülkesine döndü.
Bu durum;
I.
Moğolların Baybars yanlılarına tepkisinin artması,
II. Memlüklerin İslam dünyasındaki itibarının artması,
III. Katolik - Ortodoks ayrımının kesinleşmesi
III. Anadolu Türk birliği çalışmalarının başlatılması
sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?
sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
BEYLİKTEN DEVLETE I (OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ)
1.
Osman Bey, Bizans'tan aldığı toprakların yönetimini oğul-
4.
larına bırakmış, Orhan Bey'e Karacahisar'ı, Hasan Alp'e
Orhan Bey döneminde gerçekleştirilen;
I.
Yarhisar'ı, Turgut Alp'e de İnegöl'ü vermiştir. Ancak bu
TEST 11
vezirlik makamının oluşturulması,
II. Divanıhümayun teşkilatının kurulması,
bölgeler Osman Bey'e bağlı olarak yönetilmiştir.
III. İznik'te ilk medresenin açılması
Bu bilgiye göre;
I.
Feodal yapılanmalar ortaya çıkmıştır.
çalışmalarından hangileri, Osmanlı Devleti'nin idari alanda kurumsallaştığının bir göstergesidir?
II.
Cihat politikası izlenmiştir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
III. "Ülke hanedanının malıdır." geleneği devam ettirilmiştir.
C) I ve II
E) II ve III
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
5.
Osmanlı'nın Kuruluş Döneminde görev alan padişahlar
ve bu padişahlar döneminde gerçekleşen savaşlar aşağıda verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Padişah
2.
Savaş
Osmanlı Beyliği'nin devlete dönüşmesinde etkili olan
A) I. Murat
I. Kosova
kurumsallaşma çalışmaları arasında;
B) Orhan Bey
Maltepe
I.
vakıf sisteminin başlatılması,
C) Osman Bey
Koyunhisar
II.
beşik ulemalığının ortaya çıkması,
D) I. Bayezit
Ankara Savaşı
E) II. Murat
Sırpsındığı
III. yaya ve müsellem birliklerinin kurulması
durumlarından hangileri yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
6.
Osmanlı Devleti'nin Bizans'la yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sazlıdere
B) Koyunhisar
C) Palekanon
D) Ploşnik
E) Sırpsındığı
3.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı'nın Kuruluş Döneminde izlenen genel politikalar arasında yer almaz?
A) Genişleme siyasetini Balkan topraklarına yönelik olarak sürdürmek
B) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak
7.
Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama girişimi olmamıştır?
C) Fethedilen bölgelere yönelik iskân politikası uygulamak
D) İkili yönetim sistemini sürdürmek
E) Adaletli ve hoşgörülü olmak
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murat
D) I. Mehmet
E) I. Bayezit
8.
XIV. yüzyıl başlarında Anadolu'da aşağıdaki devletlerden hangisinin siyasi varlığından söz edilemez?
kımından diğerlerinden ayrılır?
A) Ankara
A) Bizans İmparatorluğu
B) Sırpsındığı
B) Anadolu Selçuklu Devleti
C) Niğbolu
C) Eyyubi Devleti
D) I. Kosova
D) Trabzon Rum İmparatorluğu
E) Varna
E) İlhanlı Devleti
9.
13. Aşağıdaki savaşlardan hangisi, amaç ve sonuçları ba-
Osmanlı Devleti'nin Bizans'tan imtiyazlar aldığı antlaş-
14. I.
“?” İznik'te ilk Osmanlı medresesidir.
ma, aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneII. “?” İstanbul'da açılan ilk Osmanlı medresesidir.
minde imzalanmıştır?
Buna göre, “?” ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?
A) Orhan Bey
B) I. Murat
D) I. Bayezit
I.
44444444
A) Orhaniye
E) I. Mehmet
B) Sahn'ı Süleyman
Sahn'ı Seman
C) Nizamiye
Tetimme
D) Muradiye
Caferağa
E) Orhaniye
Sahn'ı Seman
C) II. Murat
10.
Yıldırım Bayezit,
• 1391'de İstanbul'u kuşatmış, Haçlı saldırısı yüzünden
kuşatma kaldırılmıştır.
•
İkinci kuşatmaya ise Ankara Savaşı tehlikesi nedeniyle 1401 yılında son verilmiştir.
Bu iki gelişme birlikte düşünüldüğünde;
I.
15. Osmanlı Devleti'nde Rumeli ve Anadolu beylerbeyliklerini kuran padişahlar, aşağıdakilerin hangisinde eşleştirilmiştir?
Bizans'ın giderek güçlendiği,
Rumeli
II. Osmanlı merkezî otoritesinin bozulduğu,
III. fetih için uygun bir ortamın bulunamadığı
sonuçlarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
11.
C) I ve II
Anadolu
A) Osman Bey
Orhan Bey
B) I. Murat
I. Bayezit
C) Orhan Bey
I. Mehmet
D) I. Beyazit
II. Murat
E) I. Murat
I. Mehmet
E) I, II ve III
Osmanlı Kuruluş Döneminde gerçekleşen aşağıdaki
savaşlardan hangisi, sonuçları bakımından 1243 - Kösedağ Savaşı’na benzetilebilir?
A) Ankara
II.
4444444
Nizamiye
B) Niğbolu
D) I. Kosova
C) Sırpsındığı
E) II. Kosova
16. II. Murat döneminde yapılan;
•
Varna,
•
II. Kosova
savaşlarında Haçlı ordularının amacı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kudüs'ü Müslümanlardan almak
12.
Abbasi halifesi, "Sultanıiklimirum" unvanını aşağıdaki
hangi Osmanlı hükümdarına vermiştir?
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
D) II. Murat
C) I. Murat
E) Yıldırım Bayezit
B) Bizans topraklarının fethini kolaylaştırmak
C) Osmanlı'daki devşirme sistemine son vermek
D) Balkanlardaki Osmanlı ilerleyişini durdurmak
E) İpek Yolu'nu denetim altına almak
BEYLİKTEN DEVLETE II (OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ)
1.
Osmanlı Beyliği Döneminde Anadolu'ya gaza amacıy-
5.
TEST 12
Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerlemesinden rahat-
la gelen Türkmen toplulukları için;
sız olan ve Osmanlı'ya karşı birlik oluşturan devletler
I.
gaziyanırum,
arasında, aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylene-
II.
tekfur,
mez?
III. ahi
A) Bosna Krallığı
adlarından hangileri kullanılmıştır?
B) Kırım Hanlığı
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
C) Sırp Krallığı
E) I, II ve III
D) Eflak Prensliği
E) Macar Krallığı
2.
Ahlak ile zanaatı birleştirmiş bir meslek örgütü olan
6.
Ahiler,
I.
Anadolu'nun Müslümanlaşması,
II.
Osmanlı Beyliği'nin güç kazanması,
I. Kosova Savaşı'ndan sonra Tuna Irmağı'nın güneyinde Osmanlılara karşı koyacak önemli bir gücün kalmaması;
III. Batılılarla ticari antlaşmalar yapılması
I.
Sırbistan'ın Osmanlı Devleti'ne bağlanması,
durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuşlardır?
II.
Çimpe Kalesi'nin Bizans'tan alınması,
A) Yalnız I
III. Kocaeli Yarımadası'nın Osmanlı Devleti'nin eline geç-
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
mesi
durumlarından hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
C) Yalnız III
E) II ve III
Osmanlı Devleti'nin Bizans ve Bulgar birleşik ordularına karşı kazandığı Sazlıdere Savaşı'nın ardından
Edirne'yi alması;
I.
Bizans'ın Anadolu'daki topraklarının ele geçirilmesi,
II.
Osmanlı Devleti'nin yeni bir başkente sahip olması,
7.
kışkırtması ve Karamanoğulları Beyliği ile ittifak hâlinde olması, Osmanlı Devleti'ni;
III. Bizans'ın Balkanlarla karadan bağlantısının kesilmesi
sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Bizans'ın Osmanlı Devleti'ne karşı Avrupa devletlerini
C) Yalnız III
I.
devşirme sistemini kurma,
II.
İstanbul'u kuşatma,
III. Ortodoks Kilisesi'ne özerklik verme
E) II ve III
faaliyetlerinden hangilerine yöneltmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
4.
C) Yalnız III
E) II ve III
Osmanlı akıncılarının Ploşnik'te Sırp ve Boşnak kuv-
8.
vetlerine yenilmesi, Haçlıların;
Osmanlı Beyliğinin kuruluş yıllarında seferlere aşiret kuv-
I.
Sırpsındığı,
vetleri, alperenler ve akıncılar katılırdı.
II.
Çirmen,
Bu durum, aşağıdakilerden hangisini gösterir?
III. I. Kosova
A) Çok uluslu bir devlet kurulduğunu
savaşlarından hangileri için bir araya gelmelerine ne-
B) Kültür birliğinin sağlanamadığını
den olmuştur?
C) Doğu seferlerine ağırlık verildiğini
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) Rumeli'de ilerleyişin başladığını
E) Düzenli ordunun henüz kurulamadığını
9.
13. Fetret Devrinde Rumeli'de toprak kaybı yaşanmazken Ana-
• İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak
• İstanbul'da Türklerin davasına bakmak için bir kadı ta-
dolu'da toprak kayıpları yaşanmıştır.
Anadolu ile ilgili bu farklılık;
yin edilecek
• Bizans Osmanlı Devleti'ne her yıl vergi verecek
Osmanlı Devleti ile Bizans arasında bu maddeleri içeren antlaşmanın imzalanmasında;
I.
Anadolu beyliklerinin Osmanlı'dan bağımsızlık alması,
II. Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulması,
III. Haçlı birliği ile savaşlar yapılması
I.
İstanbul'un kuşatılması,
durumlarından hangileriyle ilgilidir?
II.
Timur tehlikesinin doğması,
A) Yalnız I
III. Kantakuzen'in imparatorluğuna destek verilmesi
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
durumlarından hangileri etkili olmamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
14. Osmanlı Devleti'nin ilk deniz savaşı, I. Mehmet döneminde Gelibolu açıklarında yapıldı ve kaybedildi.
Bu savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye ilk kez geçmesi
B) Karesi Beyliği'nin deniz gücünün ele geçirilmesi
10.
Yıldırım Bayezit'e Sultanıiklimirum unvanının verilme-
C) Haçlı birliğinin, Bizans'a yardım etmek istemesi
si, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
D) Osmanlıların ilk tersanesinin Gelibolu'da kurulması
A) Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulmasının
E) Venedik gemilerinin, Osmanlı ticaret gemilerine saldırması
B) İstanbul'un ilk kez kuşatılmasının
C) İlk tersanenin Gelibolu'da kurulmasının
D) Niğbolu Savaşı'nın kazanılmasının
E) Fetret Devri'nin başlamasının
15. Osmanlılara
karşı Balkan devletleriyle ittifak yapan ve
II. Murat'ı Macaristan'la Edirne - Segedin Antlaşması'nı
imzalamak zorunda bırakan beylik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Saruhanoğulları
B) Karesioğulları
C) Aydınoğulları
11.
Akkoyunlu Devleti'nin Ankara Savaşı'nda Osmanlı'ya
karşı Timur Devleti'ni desteklemesinin temelinde, aşa-
D) Karamanoğulları
E) Dulkadiroğulları
ğıdakilerden hangisi yatmaktadır?
A) Akkoyunluların Oğuzların Üçok kolundan olması
B) Osmanlıların, Doğu Anadolu'nun egemenliği için Akkoyunlularla mücadele içinde olması
C) Akkoyunlu hükümdarlarının bilgin ve sanatçıları ko-
16. II.
Murat'ın İstanbul'u kuşattığı sırada Bizans'ın kış-
kırtması sonucu çıkan ayaklanma aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Şehzade Mustafa İsyanı
B) Baba İshak Ayaklanması
ruması
D) Osmanlı Devleti'nin Karakoyunlu hükümdarı Kara Yu-
C) Şeyh Bedrettin İsyanı
D) Cem Sultan Ayaklanması
suf'u himaye etmesi
E) Akkoyunluların egemen oldukları topraklara Türk - İs-
E) Bozoklu Celal Ayaklanması
lam kimliği kazandırmaları
17. Osmanlı
Devleti'nin Kuruluş Döneminde oluşturulan
Rumeli ve Anadolu Beylerbeyliklerinin merkezleri,
12.
Ankara Savaşı'nın ardından Timur'un Semerkand'a
aşağıdakilerin hangisinde eşleştirilmiştir?
dönmesiyle Anadolu'nun doğusunda güçlenen devlet
A) Belgrad - Manisa
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Edirne - Ankara
A) İlhanlılar
B) Karakoyunlular
C) Manastır - Kütahya
C) Akkoyunlular
D) Harzemşahlar
D) Dimetoka - Maraş
E) Memlükler
E) Selanik - Adana
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ I (YÜKSELME DÖNEMİ)
1.
II. Mehmet'in tahta geçişi sırasında, Osmanlı Devleti'ndeki taht değişikliğinden yararlanarak saldırıya geçen Haçlılarla aşağıdaki savaşlardan hangisi yapılmıştır?
4.
TEST 13
Osmanlı Devleti'nin Yükselme Döneminde mücadele ettiği devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tolunoğulları
B) Memlükler
C) Akkoyunlular
D) Safeviler
A) Varna
E) Venedikliler
B) Niğbolu
C) Sırpsındığı
D) Çirmen
5.
E) I. Kosova
I.
Kıbrıs'ın fethedilmesi
II. Preveze Deniz Savaşı'nın kazanılması
III. Rodos'un Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi
Osmanlı Devleti'nin Yükselme Döneminde Akdeniz
egemenliği için yaptığı mücadelelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II, III
B) I, III, II
D) III, II, I
2.
C) II, III, I
E) III, I, II
II. Mehmet döneminde,
•
İstanbul'a pek çok bilgin ve zanaatkâr getirilmesi,
•
Ortodoks Patrikhanesi'ne özerklik verilmesi
6.
II. Bayezit'le kardeşi Cem Sultan arasında yaşanan taht
kavgasında Cem Sultan mücadeleyi kaybedince önce
dikkate alındığında;
Memlüklere, sonra Rodos Şövalyelerine, daha sonra da
I.
papaya sığınmıştır. Papa da eline geçen bu fırsatı Os-
devşirmeleri yönetimde etkin kılma,
manlı'ya karşı koz olarak kullanmıştır.
II. Katolik Kilisesi’ne karşı güç oluşturma,
Bu durum;
III. İstanbul'a bir kültür merkezi hâline getirme
I.
durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
iç sorunun dış sorun hâline gelmesi,
II. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya karşı pasif politika izlemesi,
C) Yalnız III
E) II ve III
III. Osmanlı Devleti'nin merkezî yönetim anlayışından
uzaklaşması
sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
3.
II. Mehmet, "Devletin düzeni için kardeş katli vaciptir." diyerek;
I.
veraset belirsizliğine son verme,
7.
C) I ve II
E) I, II ve III
Yavuz Sultan Selim döneminde;
I.
Bozoklu Celal Ayaklanması çıkmıştır.
II. Dulkadiroğulları Beyliği ele geçirilmiştir.
II. ülkede istikrarı koruma,
III. Ramazanoğulları Beyliği Osmanlı'ya bağlanmıştır.
III. merkezî otoriteyi güçlü tutma
Bu gelişmelerden hangileri, Anadolu Türk siyasi birli-
durumlarından hangilerini amaçlamıştır?
ğini sağlamaya yöneliktir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
8.
XVI. yüzyılda Baharat Yolu'nu ele geçirmek isteyen Osmanlı Devleti, bu amaca ulaşmak için aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşmıştır?
A) Bizans
B) Fransa
D) Lehistan
C) Memlük
E) Avusturya
12. Anadolu'da
yaşanan aşağıdaki isyanlardan hangisi,
Osmanlı Devleti zamanında ortaya çıkmamıştır?
A) Baba İshak
B) Şahkulu
C) Kalenderoğlu
D) Baba Zünnun
E) Şeyh Bedrettin
9.
Aşağıdakilerden hangisi, Kanuni Sultan Süleyman
Döneminde yaşanan isyanlardan biri değildir?
A) Baba Zünnun
B) Şeyh Bedrettin
13. 1535 Kapitülasyonları ile Fransa'ya verilen hakların aynı-
C) Kalenderoğlu
sı Osmanlı Devleti'ne de tanınmasına rağmen, kapitülas-
D) Ahmet Paşa
yonlar Osmanlıların aleyhine işlemiştir.
E) Canberdi Gazali
Bu durum;
I.
Osmanlı ekonomisinin zarar görmesi,
II. Osmanlı dış ticaretinde açık verilmesi,
III. Hint deniz seferlerinden başarısızlıkla dönülmesi
sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?
A) Yalnız I
10.
Yavuz Sultan Selim, İran ve Mısır seferlerine çıkmadan
önce devrin şeyhülislamından fetva almıştır.
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Bu bilgiye göre;
I.
devletin teokratik bir yapıda olduğu,
II. Müslüman devletlerle siyasi rekabet içinde bulunulduğu,
III. mezhep ayrılıklarının önüne geçildiği
genellemelerinden hangilerine ulaşılabilir?
14. Kanuni
Sultan Süleyman döneminde yaşanan aşağı-
daki olaylardan hangisi, Osmanlıların Orta Avrupa'nın
en önemli askerî ve siyasi gücü olduğunun bir göster-
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
gesidir?
A) Haçlılara karşı Cerbe Deniz Savaşı'nın kazanılması
B) Kanuni'nin Avrupa'daki Protestanları desteklemesi
C) Avusturya ile yapılan İstanbul (1533) Antlaşması
D) İran ile imzalanan Amasya (1555) Antlaşması
E) Preveze'de Haçlı donanmasının yenilgiye uğratılması
11.
Kutsal topraklar, Osmanlı İmparatorluğu'na hangi padişah döneminde ve hangi sefer sonucunda katılmıştır?
A) II. Mehmet - Doğu Anadolu Seferi
B) I. Bayezit - Bulgar Seferi
C) I. Süleyman - Irakeyn Seferi
D) II. Bayezit - Boğdan Seferi
E) I. Selim - Mısır Seferi
15. Aşağıdaki bölgelerden hangisi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır?
A) Limni
B) Midilli
D) Rodos
C) Girit
E) Sinop
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ II (YÜKSELME DÖNEMİ)
1.
5.
Kanuni döneminde görülen;
I.
TEST 14
Bizans’ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması
I.
Baba Zünnun
II. Bizans'ın Haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtması
II.
Canberdi Gazali
III. İstanbul'un ticaret merkezi olması
III. Kalenderoğlu
Yukarıdakilerden hangileri, İstanbul’un fethinin siyasi
IV. Ahmet Paşa
nedenleri arasında gösterilemez?
ayaklanmalarından hangileri, Mısır'da devlet kurma
A) Yalnız I
amacına yöneliktir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
C) II ve III
E) III ve IV
6.
Osmanlı Devleti'nin Yükselme Döneminde ekonomik ve
siyasi nedenlerden dolayı Fransa'ya kapitülasyonlar veril-
2.
Osmanlı Devleti, aşağıda eşleştirilen hangi savaşlar
miştir.
sonucunda Suriye, Filistin, Hicaz ve Mısır'ı ele geçirBuna göre;
miştir?
A) Turnadağ – Çaldıran
B) Mercidabık – Ridaniye
I.
Haçlı birliği kurulmasını önleme,
II.
Akdeniz limanlarının önemini artırma,
III. Avrupa'dan müttefik kazanma
C) Mercidabık – Çaldıran
D) Sırpsındığı – II. Kosova
hedeflerinden hangilerinin siyasi nitelikli olduğu söy-
E) Mohaç – Ridaniye
lenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
Sokullu Mehmet Paşa döneminde görülen aşağıdaki
gelişmelerden hangisi, İpek Yolu'nu canlandırmaya yö-
7.
E) I ve III
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Karadeniz bir Türk
neliktir?
gölü olma özelliği kazanmıştır?
A) Lehistan'ın Osmanlı himayesine girmesi
A) Süveyş Kanalı Projesi
B) Süveyş Kanalı’nın açılmak istenmesi
B) Kırım'ın fethedilmesi
C) Don - Volga Kanalı projesi
C) Preveze Deniz Savaşı
D) Kıbrıs Adası'nın fethedilmesi
D) Rodos'un Fethi
E) Haçlılarla İnebahtı Deniz Savaşı'nın yapılması
E) İnebahtı Deniz Savaşı
8.
4.
Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki isyanlardan
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin İran'la
imzaladığı ilk resmi antlaşmadır?
hangisi, Safevilerin kışkırtması sonucunda II. Bayezit
A) Ferhat Paşa
döneminde ortaya çıkmıştır?
A) Şahkulu
B) Şeyh Bedrettin
C) Düzmece Mustafa
D) Kalenderoğlu
C) Yalnız III
B) Amasya
C) Serav
D) Nasuh Paşa
E) Cem Sultan Olayı
E) Kasr-ı Şirin
9.
13. Fatih
I.
Karaman
II.
Kırım
ve Karamanoğlu Beyliği ile mücadele edilmesinin
III.
Amasra
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Sultan Mehmet döneminde Akkoyunlu Devleti
Yükselme Döneminde gerçekleştirilen yukarıdaki fe-
A) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak
tih hareketlerinden hangileri, Anadolu Türk birliğini
B) Şii propagandasını önlemek
sağlama amacıyla ilgilidir?
C) Doğu Anadolu'yu ele geçirmek
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
D) İç Anadolu'ya hâkim olmak
C) Yalnız III
E) İstanbul'un fethini kolaylaştırmak
E) I, II ve III
14. Osmanlı
Devleti’nin denizlerde hâkimiyet kurmasını
sağlayan aşağıdaki fetihlerden hangisi, Yükselme
Döneminde gerçekleşmemiştir?
10.
İpek ve Baharat ticaret yollarının Osmanlı denetimine
geçmesinde etkili olan gelişmeler, aşağıdakilerin hangisinde eşleştirilmiştir?
A) Kırım
B) Trabzon
D) Kıbrıs
C) Girit
E) Rodos
A) Kırım'ın fethi – Mısır Seferi
B) Ridaniye Savaşı – Trabzon'un fethi
C) Kırım'ın fethi – Çaldıran Savaşı
15. Fatih
döneminde Venedik ve Cenevizler ile yapılan
antlaşmalar, özellikle aşağıdaki alanların hangisinde
D) İstanbul'un alınması – Mercidabık Savaşı
iş birliğini öngörmüştür?
E) Preveze Deniz Savaşı – Ridaniye Savaşı
A) Siyasi
B) Dinî
D) Ticari
11.
II. Bayezit döneminin Yükselme Dönemi içinde Duraklama Dönemi olarak nitelendirilmesinin temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
C) Hukuki
E) Toplumsal
16.
Kanuni Dönemi Avrupa Seferleri
A) Yönetimde devşirmelerin öne çıkması
........?........
B) II. Bayezit'in sakin kişilikte olması
Macaristan
Almanya
C) Fetih hareketlerinin yavaşlaması
D) Avrupa ile ilişkilere ağırlık verilmesi
E) Memlüklerle savaşılması
Buna göre, yukarıdaki şemada “?” ile gösterilen alana
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Revan
B) Bağdat
D) Hint
17. I.
12.
C) Nahçıvan
E) Belgrad
I. Süleyman
İslam dünyasının liderliğini ele geçirme isteği, Osmanlı Devleti'nin daha çok aşağıdaki devletlerin hangisiyle karşı karşıya gelmesine neden olmuştur?
II.
II. Selim
III.
III. Murat
A) Karamanoğulları
gilerinin döneminde, devletin yönetiminden birinci
B) Memlükler
derecede sorumlu bir sadrazam olarak görev yapmış-
C) Safeviler
tır?
D) Karakoyunlular
A) Yalnız I
E) Akkoyunlular
Sokullu Mehmet Paşa, yukarıdaki padişahlardan han-
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ III (YENİ ÇAĞDA AVRUPA)
1.
Yeni Çağ Avrupa'sının genel özellikleri arasında,
I.
laik eğitimin başlaması,
II.
burjuva sınıfının güçlenmesi,
5.
Avrupa'da Rönesans hareketleri pozitif düşünce ve hümanizmin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
Buna göre, Rönesans'ın;
III. kapalı ekonomi anlayışının önem kazanması
I.
durumlarından hangileri vardır?
II. güzel sanatların gelişmesi,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
skolastik düşüncenin yıkılması,
III. dinsel konuların tartışmaya açılması
C) Yalnız III
E) I, II ve III
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
2.
TEST 15
C) I ve III
E) I, II ve III
Aşağıdakilerin hangisinde I.'de verilen gelişme II.'yi
olumsuz yönde etkilememiştir?
I.
II.
A) Reform
Mezhep birliğini
B) Hümanizm
Skolastik düşünceyi
C) Sanayileşme
Lonca teşkilatlarını
D) Coğrafi Keşifler
Baharat Yolu'nu
E) Yedi Yıl Savaşları
Sömürgeciliği
6.
I.
Aforoz
II. Enterdi
III. Endülüjans
Yukarıdaki kavramlardan hangileri, kilisenin ekonomik gücünün artmasında doğrudan etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
C) Yalnız III
E) II ve III
• Coğrafi Keşifler
• Rönesans
• Reform
Bu gelişmeler sonucunda, Avrupa'da;
I.
derebeyi,
II. din adamı,
III. burjuva
sınıflarından hangileri güç kaybetmemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
7.
XV. yüzyıl Avrupa'sında doğa ve din ile ilgili bilgiler ayrı ayrı incelenmeye başlandı. Bilim ve teknik alanında birçok
yeni gelişme ortaya çıktı.
Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa'daki bu değişikliklerin nedenleri arasında gösterilmez?
4.
Yeni Çağ başlarında görülen Coğrafi Keşiflere öncü-
A) Din adamlarının skolastik düşünceyi desteklemesi
lük eden devletler, aşağıdakilerin hangisinde eşleşti-
B) IX. yüzyılda Abbasiler'de başlayan İslam Rönesansının etkisi
rilmiştir?
A) İspanya - Osmanlı
B) İngiltere - Hollanda
C) İspanya - Portekiz
D) Fransa - Rusya
E) Portekiz - Hollanda
C) Kilise ile ilgili konuların tartışmaya açılması
D) Abbasilerin kurduğu Bağdat ile Endülüs Emevileri'nin kurduğu Kurtuba medreselerinin Batı'yı etkilemesi
E) Haçlı Seferleri'yle barut, pusula, kâğıt, matbaa gibi
teknik araçların Avrupa'ya getirilmesi
8.
11. Müslüman bilim insanlarının Eski Yunan ve Helen kültürü-
Yeni Çağda Avrupa'da görülen,
I.
ne ait eserlerden yaptıkları çeviriler, Avrupalıların Orta
yeni yerlerin keşfedilmesi,
Çağın karanlığından kurtulmasında etkili olmuştur.
II. kiliseye tepkilerin artması,
Buna göre;
III. gemicilik tekniğinin ilerlemesi
I.
gelişmelerinin kronolojik sırası, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
İslam uygarlığı Avrupa'yı etkilemiştir.
II. İslamiyet, bilime ve akılcı düşünceye karşı değildir.
III. İslamiyetin doğup yayılmasında Avrupa uygarlığı etki-
A) I - II - III
B) III - I - II
C) I - III - II
D) II - III - I
E) III - II - I
li olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
12. İngiltere'de parlamentonun yayınladığı 1689 İnsan Hakları Bildirgesi'nde yer alan;
9.
•
•
Barutun Avrupalılarca öğrenilmesi ve ateşli silahlarda
kullanılması
I.
Parlamentonun onayı olmadan yasalar yürürlükten
İstanbul'un fethinde Fatih'in, tahrip gücü yüksek toplar
kullanması
II. Parlamento onay vermezse vergi toplanamayacaktır.
kaldırılmayacaktır.
III. Hiç kimse mahkeme kararı olmadan tutuklanmayacaktır.
Bu gelişmelerin ortak sonucunun,
kararlarından hangileri, kralın gücünü sınırlandırmış-
I.
feodalite rejiminin yıkılması,
II.
Rönesans ve Reform hareketlerinin başlaması,
III. Türklerin batıya ilerleyişinin hız kazanması
tır?
A) Yalnız I
D) II ve III
durumlarından hangilerinin olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
13. İngiltere,
Fransa ile yaptığı Yedi Yıl Savaşları'nda
(1756 - 1763) bozulan ekonomisini düzeltmek için
aşağıdakilerden hangisine yönelmiştir?
A) Bilimsel çalışmalara
B) Osmanlı'ya savaş açmaya
C) Kıbrıs ve Mısır'ı işgal etmeye
D) Amerika'daki kolonilerine yeni vergiler koymaya
10.
XIV. ve XV. yüzyıl Avrupa'sında, eski Yunan ve Roma uygarlıklarına ait sanat, edebiyat ve bilim alanındaki eserlerinin incelenmesi ve yaygınlaştırılması Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili olmuştur.
E) Fransa ile Yüz Yıl Savaşları'nı yapmaya
Yalnızca bu bilgiye göre,
I.
antik dönem eserlerinin örnek alınması,
II. kâğıt ve matbaanın kullanılması,
gelişmelerinden hangilerinin Rönesans üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
lişme olarak adlandırılan Reform hareketlerinin sonuçlarından biri değildir?
III. Fatih'in İstanbul'u bir bilim ve kültür merkezi hâline getirmesi
A) Yalnız I
14. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa'da dinde görülen ge-
C) Yalnız III
E) I ve III
A) Katolik kilisesinin zayıflaması
B) Skolastik düşüncenin doğması
C) Yeni mezheplerin ortaya çıkması
D) Mezhep savaşlarının yaşanması
E) Laik eğitimin başlaması
ARAYIŞ YILLARI I (OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ)
1.
XVII. yüzyılda Osmanlı merkezî otoritesinin bozulmasında etkili olan aşağıdaki durumlardan hangisi, devletin idari yapısıyla ilgili değildir?
5.
A) Padişahların yönetim deneyiminden yoksun olması
B) Şehzadelerin sancağa çıkması uygulamasına son verilmesi
Duraklama Döneminde görülen;
•
beşik ulemalığı sisteminin başlaması,
•
medreselerde sadece dinî bilimlerin okutulması,
•
müderrislik payelerinin rüşvet ve iltimasla verilmesi
durumları, öncelikle aşağıdaki alanların hangisinde
bozulma olduğunun kanıtıdır?
C) Yönetimde rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması
A) Askerlik
D) Pozitif bilimlerin okutulmasının terk edilmesi
I.
B) Eğitim
D) Sanat
E) Saray ağalarının ve valide sultanların devlet yönetiminde etkili olması
2.
TEST 16
C) Mimarlık
E) Hukuk
Cülus dağıtımının artması
II. Gümrük gelirlerinin azalması
III. Doğal sınırlara ulaşılması
IV. Denk bütçe çalışması yapılması
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti'nin duraklamasının ekonomik nedenleri arasında yer alır?
A) I ve II
B) I ve III
D) I ve IV
C) II ve III
6.
E) II ve IV
II. Viyana Kuşatması'nın sonuçları arasında;
I.
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın sadrazamlıktan azledilmesi,
II. milliyetçilik isyanlarının başlaması,
III. Kutsal İttifak'ın kurulması,
3.
XVII. yüzyıldaki;
I.
IV. Osmanlı - Avusturya ilişkilerinin sona ermesi
İstanbul,
durumlarından hangileri yer almaz?
II. Celâli,
A) I ve II
III. Eyalet
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
isyanlarından hangileri, merkezi yönetimde söz sahibi
olmak isteyen kapıkulu grupları tarafından düzenlenmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
4.
C) Yalnız III
E) II ve III
Duraklama Döneminde, aşağıdaki ıslahatçılardan hangisi tarafından sarayın giderleri kısıtlanmış ve ilk denk
bütçe çalışması yapılmıştır?
7.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti Duraklama
Döneminde yoğunlaşan Kapıkulu isyanlarının nedenlerinden biri değildir?
A) II. Osman
A) Ocakta yapılan düzenlemelere karşı olmaları
B) IV. Murat
B) Maaşlarını zamanında alamamaları
C) Tarhuncu Ahmet Paşa
C) Fiyat artışından etkilenmeleri
D) Kuyucu Murat Paşa
D) İktidar çekişmelerine alet olmaları
E) Köprülü Mehmet Paşa
E) Tımarların iltizama verilmesi
8.
12. Duraklama
Duraklama Döneminde Anadolu'da;
Döneminde yapılan ıslahatların başarılı
olamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
•
İşsizlik artmıştır.
•
Vergiler ağırlaştırılmıştır.
•
Köylü toprağını terk etmeye başlamıştır.
•
Tımar sistemi bozulmuştur.
A) Devlet politikası hâline getirilememesi
B) Askerî ve mali alanlarda yapılması
C) Eğitim alanının ihmal edilmesi
Yukarıda verilen bu gelişmeler;
I.
D) Avrupa'dan kopuk olması
Osmanlı maliyesinin bozulması,
E) Savaşların uzun sürmesi
II. Celali İsyanlarının çıkması,
III. toprak kayıplarının artması,
IV. Avrupa'yla iş birliği yapılması
durumlarından hangileri üzerinde doğrudan etkili olmuştur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
13. Osmanlı Devleti'nde görülen;
I.
kapitülasyonların yaygınlaşması,
II. tımar sisteminin bozulması,
III. vergilerin ağırlaşması,
9.
Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlarına ulaştığı ve ilk kez toprak kaybettiği antlaşmalar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Belgrad – Karlofça
B) Nasuh Paşa – Serav
C) Serav – Vasvar
IV. ticaret yollarının yön değiştirmesi
durumlarından hangileri, çiftçinin ezilmesine ve tarımsal üretimin düşmesine neden olmuştur?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız IV
C) I ve II
E) I, II ve IV
D) Ferhat Paşa – Kasr-ı Şirin
E) Bucaş – Karlofça
10.
XVII. yüzyılda bazı devlet adamları Osmanlı Devleti'ndeki
kötüye gidişi durdurabilmek amacıyla birtakım ıslahatlar
yapmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemin devlet adamları
arasında yer almaz?
14. Tiryaki Hasan Paşa’nın Haçova’da Avusturya ordusuna ağır bir darbe indirmesi sonucu, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?
A) Pasarofça
A) Kuyucu Murat Paşa
B) Vasvar
B) II. Osman
C) Zitvatorok
C) IV. Murat
D) Belgrad
D) Tarhuncu Ahmet Paşa
E) Ziştovi
E) Mustafa Reşit Paşa
11.
Duraklama Döneminde imzalanan hangi antlaşma ile
Osmanlı Devleti Avusturya'ya karşı siyasi üstünlüğünü kaybetmiş ve Osmanlı padişahı, protokolde Avusturya kralına eşit sayılmıştır?
A) İstanbul Antlaşması
B) Zitvatorok Antlaşması
C) Karlofça Antlaşması
D) Pasarofça Antlaşması
E) Prut Antlaşması
15. Aşağıdakilerden
hangisi, Genç Osman döneminin gelişmeleri arasında yer almaz?
A) Padişahın, saray dışından eş seçmesi
B) İlmiye sınıfının, fetva dışındaki yetkilerinin kısıtlanması
C) Ekber ve erşed kuralının getirilmesi
D) Yeniçeri İsyanı ile karşılaşılması
E) Lehistan seferine çıkılması
ARAYIŞ YILLARI II (OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ)
1.
Osmanlı Devleti'ne karşı Kutsal İttifak'ın oluşturul-
5.
ması, aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucudur?
A) Karlofça Antlaşması
TEST 17
•
Tarım ve hayvancılığın gerilemesi
•
Yerleşim yerlerinin büyük zarara uğraması
•
Köylünün çiftbozan durumuna düşmesi
B) Hotin Seferi
Bu gelişmelere, aşağıdakilerden hangisinin ortam ha-
C) İstanbul Antlaşması
zırlamış olduğu söylenebilir?
D) II. Viyana Kuşatması
A) Celali isyanlarının yaşanması
E) Zitvatorok Antlaşması
B) Yeniçeri isyanlarının çıkması
C) Ekonomik ıslahatların başlaması
2.
D) Ticaret yollarının yön değiştirmesi
Osmanlı Devleti'nde saraya koşullar öne sürerek sad-
E) Beşik ulemalığının ortaya çıkması
razamlık görevini kabul eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koçi Bey
B) Köprülü Mehmet Paşa
C) Tarhuncu Ahmet Paşa
D) Kuyucu Murat Paşa
E) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
6.
XV. ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde çıkan ayaklanmalar kolayca bastırılırken, XVII. yüzyılda çıkan ayaklanmaların bastırılmasında güçlük çekilmiştir.
3.
Aşağıda bazı Osmanlı padişahları ve bu padişahlar döne-
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
minde meydana gelen olaylar verilmiştir.
A) XVII. yüzyıl ıslahatlarının askeri alanda yoğunlaşması
Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış-
B) Fetihlerin artması ile ganimetlerin çoğalması
tır?
C) Tımar ordularının asker sayısının artması
A) III. Mehmet – Haçova Savaşı
D) XVII. yüzyılda merkezi otoritenin zayıflaması
B) I. Ahmet – Ekber ve erşed uygulaması
E) Eyalet yöneticilerinin adaletli davranması
C) II. Osman – Hotin kuşatması
D) IV. Murat – Koçibey Risalesi
E) I. İbrahim – Vakay-ı Vakvakiye
4.
Coğrafi Keşifler sonucunda ekonomik açıdan sorunları
büyüyen Osmanlı Devleti’nde fiyatlar arttı.
7.
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından
Kutsal İttifak'ın içinde Rusya'nın ilk etapta yer alma-
biri değildir?
masının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paranın değerinin düşmesi
A) Rusya'nın Osmanlı Devleti'nden çekinmesi
B) İç isyanların başlaması
B) Daha çok toprak kazanmak istemesi
C) Vergilerin artırılması
C) Rusya'nın ekonomisinin bozuk olması
D) Düyunuumumiye'nin kurulması
D) Rusya’nın Baltık Denizi'ne inme politikası izlemesi
E) Devlet gelirlerinin azalması
E) Osmanlı Devleti'nin Rusya ile ezeli düşman olması
8.
Aşağıdakilerden hangisi I. Ahmet zamanında Celali
İsyanlarını baskı ve şiddet yoluyla sonlandırmaya
çalışan Osmanlı sadrazamıdır?
12. Aşağıdakilerden
hangisi, İstanbul İsyanları olarak da
bilinen Yeniçeri isyanlarının nedenlerinden biri değildir?
A) Kuyucu Murat Paşa
A) Merkezî otoritenin bozulması
B) Tarhuncu Ahmet Paşa
B) Devletin ekonomisinin bozulması
C) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
C) Köyden kente göçün artması
D) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
D) Yöneticilerin kışkırtmaları
E) Kemankeş Kara Mustafa Paşa
E) Yönetimde yeniçerilerin etkinliğinin artması
13. Lehistan
ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan ilk
resmî antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serav
9.
ıslahatların süreklilik göstermemesi,
II.
baskı ve şiddete dayalı olması,
III. Batılılaşma amacı taşımaması
B) Yalnız II
D) I ve II
E) İstanbul
14. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin duraklamasının dış nedenlerinden biri değildir?
durumlarından hangileri yer alır?
A) Yalnız I
C) Vasvar
D) Bahçesaray
XVII. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri arasında;
I.
B) Hotin
C) Yalnız III
E) I, II ve III
A) Doğal sınırlara ulaşılması
B) Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı birlik olması
C) Eyalet yönetimlerinin bozulması
D) Avrupa'nın bilim ve teknolojide Osmanlı Devleti'ni geride bırakması
E) Coğrafi Keşiflerin etkisi
10.
Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya ilk kez toprak verdiği ve
İstanbul'da elçi bulundurma hakkı tanıdığı antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karlofça
B) Zitvatorok
D) İstanbul
C) Vasvar
E) Hotin
15. Aşağıdakilerden
hangisi, Duraklama Dönemi ile ilgili
bir gelişme değildir?
A) Kapıkulu ve Celali isyanlarının çıkması
B) Şehzadelerin sancaklara çıkmasına son verilmesi
C) Ruslarla ilk siyasi antlaşmanın yapılması
D) Osmanlı - İran savaşlarının yoğunlaşması
E) İnebahtı’da Osmanlı donanmasının batırılması
11.
Karlofça Antlaşması'yla ilgili;
I.
Osmanlı Devleti Batı'da ilk büyük toprak kaybını yaşamıştır.
II.
16. I.
Osmanlı Devleti, Orta Avrupa'daki üstünlüğünü kaybetmiştir.
III. Ordu teşkilatı
III. Osmanlı Devleti kaybettiği yerleri geri alabilme politikasına yönelmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Eğitim sistemi
II. Yönetim anlayışı
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Yukarıdaki alanların hangilerindeki bozulma, Osmanlı
Devleti’nin Duraklama Dönemine girmesinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
ARAYIŞ YILLARI III (OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ)
1.
Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda toprak kayıplarına
5.
TEST 18
Osmanlı Devleti Duraklama Döneminde pek çok Batılı
devletle savaşlar yapmıştır.
neden olan antlaşmalar imzalaması, aşağıdakilerden
hangisinin bir göstergesidir?
Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?
A) Batı'da elçilikler açıldığının
A) Rusya
B) Lehistan
C) Avusturya
B) Orduda bozulmalar yaşandığının
D) Venedik
C) Denge politikasının başarısız olduğunun
E) Fransa
D) Hristiyan nüfusun etkisinin arttığının
E) Doğal sınırlara ulaşıldığının
6.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin duraklamasında etkili olan siyasi nedenlerden biri değildir?
A) Osmanlı'nın güçlü devletlere komşu olması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı - Lehistan ilişkileri
B) Avrupa'da derebeylik sisteminin yıkılması
ile ilgili bir gelişme değildir?
C) Rönesans ve Reform hareketlerinin yaşanması
A) Hotin Seferi'ne çıkılması
D) Merkezî krallıkların güç kazanması
B) Bucaş Antlaşması’nın imzalanması
E) Osmanlı Devleti'ne karşı ittifakların kurulması
C) Podolya'nın Osmanlı himayesine girmesi
D) Haçova Savaşı'nın yapılması
E) Batı'da en geniş sınırlara ulaşılması
7.
I.
Osmanlı Devleti İran'la 1590 yılında imzaladığı bu antlaşma ile doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
3.
•
Bozulan merkezî otoriteyi yeniden sağlamıştır.
•
Gelir giderleri denk hâle getirmeye çalışmıştır.
•
Venediklilerden Bozcaada ve Limni'yi geri almıştır.
II. Osmanlı Devleti 1611 yılında imzalanan bu antlaşma
ile 1590'da aldığı yerleri İran'a geri vermiştir.
Bu özellikleri taşıyan antlaşmalar, aşağıdakilerin hangisinde eşleştirilmiştir?
Bu bilgiler, aşağıdaki devlet adamlarından hangisiyle
ilgilidir?
4.
I
444444
II
444444
A) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
A) Nasuh Paşa
Serav
B) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
B) Ferhat Paşa
Kasr-ı Şirin
C) Fazıl Mustafa Paşa
C) Ferhat Paşa
Nasuh Paşa
D) Amcazade Hüseyin Paşa
D) Serav
Kasr-ı Şirin
E) Köprülü Mehmet Paşa
E) Ferhat Paşa
Serav
I.
Duraklama Döneminin son padişahıdır.
8.
Osmanlı Devleti'nin XVII. ve XVIII. yüzyıl ıslahatlarının
II. Karlofça Antlaşması’nı imzalamıştır.
benzer özellikleri arasında, aşağıdakilerden hangisi
III. Sadrazamı Amcazade Hüseyin Paşa'dır.
yoktur?
IV. Edirne Olayı ile tahttan indirilmiştir.
A) Askerî alanda yapılmaları
Bu özellikler, aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisine aittir?
A) III. Mehmet
B) Sorunların kökenine inememeleri
C) Tutucuların tepkisiyle karşılanmaları
B) I. Ahmet
D) II. Mustafa
C) I. Mustafa
E) IV. Mehmet
D) Halk desteğine sahip olmamaları
E) Avrupa’yı örnek almaları
9.
Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda Batı’da toprak kazandığı son antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bucaş
B) Çehrin
D) Hotin
13. Osmanlı
Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet tarafından
zorunlu hâle getirilen şehzadelerin sancağa çıkması
uygulaması, aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir?
C) Serav
A) Kafes sistemi
E) Vasvar
B) Devşirme sistemi
C) İltizam sistemi
D) İkta sistemi
E) Pençik sistemi
10.
Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda yapılan ıslahatlara en
büyük tepkiyi yeniçeriler vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?
14. XVII.
B) Islahatların çoğunlukla askerî alanda yapılması
yüzyılda Osmanlı Devleti ile Venedik arasında
savaşların yeniden başlamasına neden olan gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
C) Ordu - millet anlayışının benimsenmesi
A) Kıbrıs Adası'nın fethedilmesi
D) Halkın yenilikleri desteklememesi
B) Mora Yarımadası’nın geri alınması
E) Batı tarzı yeniliklerin yapılmaması
C) Girit'in kuşatılması
A) Yeniçerilerinin sayısının artması
D) Eflak ve Boğdan’ın fethedilmesi
E) Malta Adası'na sefer yapılması
11.
•
Çehrin (1681)
•
İstanbul (1700)
15. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) I. Ahmet
Ekber ve erşed uygulaması
başlatıldı.
B) III. Mehmet
Sancağa çıkma geleneği
son kez uygulandı.
B) Osmanlı'nın Avrupa'daki saygınlığı artırmaları
C) II. Osman
C) Boğazlar'ın Türk egemenliğinden çıkmasına yol açmaları
Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk
padişah oldu.
D) IV. Mehmet
Vakay-ı Vakvakiye (Çınar Olayı)
yaşandı.
E) I. Mustafa
Tahtta en az süre kalan padişah
oldu.
Bu antlaşmaların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı'ya toprak kazanımı sağlamaları
D) Rusya ile imzalanmaları
E) Kutsal ittifakın kurulmasına neden olmaları
16.
12.
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan ........?.......... Antlaşması ile;
I.
II.
Kanije, Eğri, Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'nde
kalacak,
Avusturya hükümdarı Osmanlı padişahına eşit sayılacak,
III. Avusturya Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecek
kararları alındı.
I
B) Zitvatorok
D) Karlofça
C) Vasvar
E) İstanbul
II
III
1590 ...............
1618 ...............
1639 ...............
Antlaşması
Antlaşması
Antlaşması
Buna göre, yukarıdaki şemada boş bırakılan yerlere,
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
I
444444
I., II. ve III. öncüldeki maddelerden hareketle, “?” ile
gösterilen yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bucaş
XVII. Yüzyıl Osmanlı - İran İlişkileri
II
44444
III
4444444
A) Ferhat Paşa
Serav
Kasr-ı Şirin
B) Nasuh Paşa
Ferhat Paşa
Amasya
C) Amasya
Kasr-ı Şirin
Serav
D) Ferhat Paşa
Serav
Amasya
E) Amasya
Kasr-ı Şirin
Nasuh Paşa
DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ I (XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ GERİLEME DÖNEMİ)
1.
I.
5.
Viyana'nın ikinci kez kuşatılması
II. Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemine girmesi
Karadeniz'in bir Türk gölü olduğunu son kez vurgulayan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
III. Batı'da ilk büyük toprak kaybının yaşanması
A) Prut Antlaşması
B) Pasarofça Antlaşması
Yukarıdakilerden hangileri, 1699 Karlofça Antlaşması'
C) Belgrad Antlaşması
nın yol açtığı durumu en iyi şekilde açıklamaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
2.
TEST 19
D) Küçük Kaynarca Antlaşması
C) Yalnız III
E) Ziştovi Antlaşması
E) II ve III
Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında ilk siyasi ilişkileri başlatan savaş ve bu iki devlet arasında imzala-
6.
nan son antlaşma, aşağıdakilerin hangisinde doğru
Aşağıdaki ıslahatlardan hangisi, III. Mustafa döneminde gerçekleştirilmiştir?
verilmiştir?
A) Avrupa'da sürekli elçiliklerin açılması
A) II. Viyana Kuşatması - Karlofça Antlaşması
B) Nizamıcedit Ocağı'nın kurulması
C) Devlet matbaasının açılması
B) Mohaç Meydan Savaşı - Pasarofça Antlaşması
D) İradıcedit hazinesinin kurulması
C) I. Viyana Kuşatması - Ziştovi Antlaşması
E) İlk iç borcun alınması
D) Zigetvar Seferi - Zitvatorok Antlaşması
E) Kanuni'nin Alman Seferi - Belgrad Antlaşması
7.
3.
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan ilk itti-
A) Azak Kalesi
fak olan 1724 İstanbul Antlaşması, aşağıdaki devlet-
B) Podolya
lerden hangisinin topraklarını paylaşmaya yöneliktir?
A) İran
B) Lehistan
D) Fransa
4.
Osmanlı Devleti, aşağıdaki yerlerden hangisini 1711
Prut Antlaşması'yla Rusya'dan geri almıştır?
C) Küçük Eflak
C) Avusturya
D) Sırbistan
E) Venedik
E) Hersek
Osmanlı Devleti'nde görülen;
8.
II. Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi,
Osmanlı Devleti halifelik yetkisini, siyasi amaç taşıyarak ilk kez aşağıdaki antlaşmaların hangisinde kullanmıştır?
III. Karadeniz'de son kez egemenlik sağlanması
A) Prut
gelişmelerinin oluş sırası, aşağıdakilerin hangisinde
B) Pasarofça
doğru verilmiştir?
C) Belgrad
I.
Kırım'a bağımsızlık verilmesi,
A) I, II, III
B) I, III, II
D) III, I, II
C) II, III, I
E) III, II, I
D) Küçük Kaynarca
E) Ziştovi
9.
Osmanlı Devleti;
I.
Küçük Kaynarca,
II.
Yaş,
III.
Belgrad
13. •
Azak Kalesi, yıkılması koşuluyla, Rusya'ya bırakılacak
•
Rusya, Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulunduramayacak
•
Rus çarı, Avusturya arşidükü ve Fransa kralına eşit
sayılacak
antlaşmalarından hangileriyle halkının tamamı Müslüman olan bir toprağına önce bağımsızlık vermiş, daha
sonra bu toprağı Rusya'ya bırakmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Yukarıda bazı maddeleri verilen antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küçük Kaynarca
B) Berlin
C) Yaş
D) Belgrad
E) Ziştovi
10.
Aşağıdakilerden hangisi, Rusya’nın Osmanlı Devleti'nden XVIII. yüzyılda elde ettiği kazanımlardan biri
14. Aşağıdakilerden
değildir?
hangisi, XVIII. yüzyıl ıslahatlarının
genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Osmanlı ülkesinde konsolosluk açabilme
A) Batı'ya açılma başlamıştır.
B) Kapitülasyonlardan yararlanma
B) Islahatlar kişilere bağlı kalmıştır.
C) Ortodoksların koruyucusu olma
D) Karadeniz’de donanma bulundurma
E) Sırplara bağımsızlık verilmesini sağlama
C) Avrupa'nın askerî ve teknik üstünlüğü kabul edilmiştir.
D) Geleneksel kurumlarda ıslahat yapma gereksinimi
duyulmamıştır.
E) Batılılaşma hareketi yüzeysel kalmıştır.
11.
•
III. Selim döneminde Avrupa başkentlerinde sürekli
•
II. Mahmut döneminde Avrupa'ya ilk kez öğrenci gön-
elçiliklerin açılması
15. XVIII.
yüzyılda meydana gelen aşağıdaki gelişmeler-
den hangisi, Nizamıcedit ordusunun başarısıyla ger-
derilmesi
çekleşmiştir?
faaliyetlerinin ortak sonucu;
I.
A) Cezzar Ahmet Paşa'nın Akka'da Napolyon'u yenmesi
eğitimde birliğin sağlanması,
II. yenilik hareketlerinin yaygınlaşması,
B) Prut Savaşı'nın kazanılması
C) Belgrad Antlaşması'nın imzalanması
III. Batılılaşmanın hız kazanması
D) İstanbul Antlaşması'nın imzalanması
gelişmelerinden hangileridir?
E) Ziştovi Antlaşması'yla Osmanlı - Avusturya savaşlarıA) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
nın bitmesi
E) I, II ve III
16. Lale
12.
Devrinde matbaanın gelmesi üzerine Osmanlı
Aşağıdakilerden hangisi, Rusya’nın XVIII. ve XIX. yüz-
Devleti’nde basılan ilk Türkçe eser aşağıdakilerden
yıllardaki amaçları arasında yer almaz?
hangisidir?
A) Karadeniz'e egemen olmak
A) Mecelle
B) Sıcak denizlere inmek
B) Seyahatname
C) Sosyalizm fikrini yaymak
C) Kitab-ı Bahriye
D) Balkanları kontrol altına almak
D) Vatan Yahut Silistre
E) Kırım'ı ele geçirmek
E) Van Kulu Lügatı
DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ II (XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ GERİLEME DÖNEMİ)
1.
Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde, aşağıdaki antlaşmalardan hangileri ile kaybettiği toprakları
geri alma siyaseti izlemiştir?
5.
A) Belgrad – Bucaş
TEST 20
Avusturya, Rusya ile birlikte 1787'de Osmanlı Devleti'ne
karşı yürüttüğü savaştan, Ziştovi Anlaşması'nı imzalayarak geri çekilmek zorunda kalmıştır.
Bu duruma, aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?
B) Karlofça – İstanbul
A) Rusya'nın Osmanlı Devleti'nden daha fazla toprak alması
C) Zitvatorok – Pasarofça
D) Vasvar – Kasr-ı Şirin
B) Osmanlı Devleti'nin Bosna-Hersek'i Avusturya'ya bırakması
E) Bucaş – Hotin
C) İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne destek olması
D) Avusturya ve Rusya'nın arasının açılması
E) Fransız İhtilali ile milliyetçilik fikrinin ortaya çıkması
2.
XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı padişahlarının halife unvanını kullanma ihtiyacı duymaları,
öncelikle aşağıdakilerin hangisinde zayıflama olduğunun göstergesidir?
6.
A) Siyasi üstünlük
B) Toplumsal dayanışma
1774 yılında Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım bağımsızlığını kazanmıştır.
C) Askerî teşkilatlanma
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
D) Ekonomik yapı
A) Rusya'nın egemenlik alanının daraldığının
E) Eğitim sistemi
B) Osmanlı Devleti'nin cihat politikası izlediğinin
C) Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik akımının etkili olmaya başladığının
D) Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'deki egemenliğinin
sarsıldığının
3.
•
Mühendishane-i Bahr-i Hümayun'un açılması
•
Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması
E) Askerî alandaki ıslahatların göz ardı edildiğinin
Bu yenilikleri gerçekleştiren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) III. Mustafa
B) III. Ahmet
D) III. Selim
C) I. Abdülmecit
E) I. Mahmut
7.
1736 – 1739 yılları arasında Avusturya ve Rusya ile yapılan savaşlarda Osmanlı Devleti önemli bir başarı elde etmiştir.
Bu sonucun ortaya çıkmasında, aşağıdaki ıslahatlardan hangisi etkili olmuştur?
4.
Osmanlı Devleti, Pasarofça Antlaşması ile kaybettiği
Belgrad'ı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle geri almıştır?
A) Ziştovi
B) Belgrad
C) Bucaş
A) Kara Mühendishanesi'nin açılması
B) Topçu ocağındaki düzenlemeler
C) Nizamıcedit ıslahatları
D) Deniz Mühendishanesi'nin açılması
D) Yaş
E) Zitvatorok
E) II. Mahmut'un Eşkinci Ocağı'nı kurması
8.
III. Selim yerli malı kullanımını özendirmekle;
12. Osmanlı Devleti'nin Fransa’ya verdiği kapitülasyonlar
hangi tarihte sürekli hâle getirilmiştir?
I.
loncaların rekabet gücünü kırma,
II.
ülke parasının dışarı çıkmasını engelleme,
A) 1535
B) 1856
D) 1740
III. dışa bağımlılığı azaltma
C) 1699
E) 1774
durumlarından hangilerini amaçlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
13. Osmanlı
Devleti'nin ilk defa savaş tazminatı ödemek
zorunda kaldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
9.
A) Küçük Kaynarca
B) Pasarofça
C) Yaş
D) Karlofça
XVIII. yüzyıl Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden han-
E) Aynalıkavak
gisi söylenemez?
A) Askerî alanda ıslahatlar yapmıştır.
B) Karadeniz Türk gölü olma özelliğini yitirmiştir.
C) Kaybettiği toprakları geri alma politikası izlemiştir.
D) Batı’da en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
E) Avrupa'yı daha yakından izlemeye başlamıştır.
14. 1700
İstanbul Antlaşması ile Rusya'ya verilen Azak
Kalesi ve çevresi, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi
ile geri alınmıştır?
A) Prut
B) Yaş
D) Ziştovi
10.
•
C) Belgrad
E) Küçük Kaynarca
Subay yetiştirmek için Kara Mühendishanesi'nin açılması
•
Orduda Batılı anlamda ilk kez bölük, alay ve tabur sınıflandırmalarının yapılması
Bu yenilikleri gerçekleştiren Osmanlı padişahı aşağı-
15. III. Selim döneminde Avrupa'nın önemli başkentlerinde ilk
kez sürekli elçilikler kurulmuştur.
dakilerden hangisidir?
A) III. Mustafa
B) III. Selim
C) II. Mahmut
D) I. Mahmut
Buna göre, sürekli elçiliklerin kurulduğu önemli şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Viyana
E) I. Abdülhamit
B) Belgrad
D) Berlin
11.
C) Londra
E) Paris
XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde;
I.
Avrupa'dan askeri uzmanlar getirilmesi,
II.
Avrupa başkentlerinde elçilikler açması,
III. Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermesi
faaliyetlerinden hangileri Avrupa'dan geri kalmışlığı
gidermeye yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
16. •
•
Yeniçerilerin gerçek sayılarının belirlenmesi
Ulufe alım satımının yasaklanması
Bu ıslahat çalışmaları, aşağıdaki hangi padişah döneminde gerçekleştirilmiştir?
A) III. Ahmet
B) III. Selim
D) III. Mustafa
C) I. Mahmut
E) I. Abdülhamit
DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ III (XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ GERİLEME DÖNEMİ)
1.
III. Mustafa tarafından kurulan ve III. Selim tarafından
5.
den hangisidir?
XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki
gelişmelerden hangisi, Batı’dan etkilenildiğine kanıt
olarak gösterilemez?
A) Deniz Mühendishanesi
A) Avrupa'dan askerî uzmanların getirilmesi
B) Mektebi Tıbbiye
B) Matbaanın kullanılmaya başlanması
C) Sanayii Nefise Mektebi
C) Mimaride barok - rokoko stilinin benimsenmesi
D) Mektebi Harbiye
D) Kara Mühendishanesi’nin kurulması
E) Hendesehane
E) Yerli malı kullanımının teşvik edilmesi
geliştirilen subay yetiştirme amaçlı okul aşağıdakiler-
2.
TEST 21
Osmanlı Devleti, Rusya’nın Kırım’dan çekilmesi şar-
6.
tıyla Şahin Giray'ın Kırım Hanlığı’na getirilmesini, aşağıdakilerden hangisi ile kabul etmiştir?
Aşağıdaki devletlerden hangisi, XVIII. yüzyıl boyunca
Osmanlı’ya karşı Avusturya ile birlikte hareket etmiştir?
A) İran
A) Prut Antlaşması
B) Venedik
D) Lehistan
C) Rusya
E) İngiltere
B) Karlofça Antlaşması
C) Aynalıkavak Tenkihnamesi
D) Pasarofça Antlaşması
E) Belgrad Antlaşması
7.
3.
XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti, gelir gider dengesini
sağlayabilmek için;
I.
saraydaki gereksiz harcamaları önlemek,
1768'de başlayan Osmanlı – Rus Savaşı, 1774 Küçük
II.
halka yeni vergiler koymak,
Kaynarca Antlaşması’yla sona ermiştir.
Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, aşağıdaki topraklar-
III. iltizam sistemini yaygınlaştırarak hazineye nakit kaynak yaratmak
dan hangisini kaybetmiştir?
uygulamalarından hangilerine başvurmuştur?
A) Batı Trakya
B) Makedonya
C) Kırım
D) Belgrad
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) Eflak - Boğdan
4.
•
Osmanlı Devleti'nin savaş tazminatı ödemesi
•
Osmanlı yönetimindeki Ortodoksları koruma hakkını
elde etmesi
•
Rusya'ya kapitülasyon verilmesi
ile Osmanlı Devleti'ne kabul ettirmiştir?
B) Küçük Kaynarca
D) Berlin
E) Belgrad
1715 - 1718 Osmanlı - Venedik ve Avusturya Savaşları sonucunda imzalanan Pasarofça Antlaşması Osmanlı Devleti’nde, aşağıdakilerden hangisine neden
olmuştur?
A) Batılılaşma sürecinin başlamasına
Rusya bu koşulları aşağıdaki antlaşmalardan hangisi
A) Bükreş
8.
B) Dağılma Dönemine girilmesine
C) Avrupa'da ilk büyük toprak kaybına
C) Ziştovi
D) Denge politikası izlenmesine
E) Yönetim şeklinin değişmesine
9.
Rusya, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Kırım
Müslümanlarının dinî bakımdan Osmanlı halifesine
bağlılığını kabul etmiştir?
A) Yaş Antlaşması
B) Belgrad Antlaşması
C) Pasarofça Antlaşması
D) Prut Antlaşması
E) Küçük Kaynarca Antlaşması
10.
•
•
Osmanlı Devleti, Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul
etmiştir.
14. Osmanlı Devleti Gerileme Döneminde;
I.
Karlofça ve İstanbul anlaşmaları ile kaybettiği toprakları geri almak istemiş,
II. kurumları düzeltmek amacıyla ıslahatlar yapmış,
III. Rusya ile birkaç kez savaşmıştır
Yukarıdaki faaliyetlerden hangilerinin iç politika ile ilgili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
Dinyester ırmağı iki devlet arasında sınır kabul edilmiştir.
Bu özellikler, aşağıdaki antlaşmalardan hangisine aittir?
A) Ziştovi Antlaşması
B) Yaş Antlaşması
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
15. Osmanlı
Devleti, Fransa'ya aşağıdaki antlaşmaların
hangisinde arabuluculuk yaptığı için sürekli kapitülasyonlar vermiştir?
C) Aynalıkavak Tenkihnamesi
A) Belgrad Antlaşması
D) Küçük Kaynarca Antlaşması
B) Küçük Kaynarca Antlaşması
E) Belgrad Antlaşması
C) Prut Antlaşması
D) Berlin Antlaşması
E) Ziştovi Antlaşması
11.
•
Azak Kalesi Osmanlı’ya geri verilecektir.
•
İsveç kralı serbestçe ülkesine dönecektir.
maddelerini taşıyan Prut Antlaşması, aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılmıştır?
A) Avusturya
B) İngiltere
D) Rusya
C) Almanya
E) Fransa
16. Temeli
Yükselme Dönemine uzanan Osmanlı - İran savaşları, 1746 Kerden Antlaşması ile sona ermiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Rusya'nın güneye inme politikası izlemesi
B) Osmanlı Devleti'nin denge politikası izlemesi
12.
XVIII. yüzyılda Rusya’nın;
C) İran’da Türk asıllı ailelerin yönetime geçmesi
•
Dakya projesini uygulamak istemesi,
D) Mezhep farklılıklarının eski önemini kaybetmesi
•
Karadeniz’de etkin hâle gelmesi,
E) Tarafların birbirine kalıcı üstünlük sağlayamaması
•
Boğazlar ve İstanbul'u tehdit etmesi
sonucunda çıkan savaşta Osmanlı Devleti, aşağıdaki
antlaşmalardan hangisini imzalamak zorunda kalmıştır?
A) Küçük Kaynarca
B) Ziştovi
C) Yaş
D) Prut
E) İstanbul
17. Aşağıdakilerin hangisinde I. ile II. olay arasında bir ilişki yoktur?
I. Olay
A)
Kabakçı Mustafa İsyanı
B)
Nizamıcedit Ordusu'
nun kurulması
13.
III. Selim döneminde kurulan Nizamıcedit Ordusunun
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan askerî hazine aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enderun hazinesi
C)
ması
D)
D) Darülfünun
E) Beyt’ül Mal
Belgrad Antlaşması'
nın imzalanması
B) İradıcedit
C) Mühendishanei Bahri Hümayun
Lale Devri'nin başla-
E)
Küçük Kaynarca Antlaşması'nın imzalanması
II. Olay
III. Selim’in tahttan indirilmesi
Cezzar Ahmet Paşa'nın
Akka’da Fransızları yenilgiye uğratması
Avrupa tarzı yeniliklerin
başlaması
Karadeniz'in Türk gölü
olduğunun bir kez daha
kabul edilmesi
III. Selim'in tahta çıkarılması
DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ IV (YAKIN ÇAĞDA AVRUPA)
1.
Olay
I.
Viyana Kongresi
II.
Meternich Sistemi
III.
1830 İhtilalleri
Amaç
Avrupa sınırlarını yeniden
belirlemek
4.
A) Hakların ve özgürlüklerin geliştirilmesi
Demokratik hakları genişletmek
C) Demokratikleşme hareketlerinin hız kazanması
B) Sosyalist akımların yaygınlaşması
D) İtalya ve Almanya'nın, siyasi birliklerini kurma çalışmaları başlatması
E) Fransa'da anayasal hakların askıya alınması
gileri doğrudur?
B) I ve II
D) II ve III
2.
Siyasi haklardan yoksun insanların ve işçi sınıfının
başlattığı 1848 İhtilallerinin sonuçları arasında, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Milliyetçilik ayaklanmalarını
bastırmak
Yukarıda verilen olay - amaç eşleştirmelerinden han-
A) Yalnız I
TEST 22
C) I ve III
E) I, II ve III
Avrupa devletleri gelirlerini daha çok artırabilmek için
5.
...................... adı verilen bir düşünce geliştirdiler. Bu dü-
Avrupa’da Viyana Kongresi ile oluşturulan ittifaka
aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?
A) İngiltere
şünceye göre; bir ülke ne kadar çok değerli madene ve
paraya sahipse o oranda zengin sayılıyordu.
B) Osmanlı
D) Prusya
C) Rusya
E) Avusturya
Bu paragrafta boş bırakılan alana, aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) merkantilizm
B) sosyalizm
C) hümanizm
D) liberalizm
E) feodalizm
6.
Aşağıdakilerden hangisi, 1830 İhtilallerinden sonra ortaya çıkan bir gelişmedir?
A) Hristiyanlıkta yeni mezheplerin ortaya çıkması
B) Hümanizmanın skolastik düşüncenin yerini alması
3.
I.
C) Liberal anlayışın yaygınlaşması
Restorasyon döneminin başlaması
D) Ulusal monarşiler kurulması
II. İnsan Hakları Bildirgesi'nin yayımlanması
E) Sömürgecilik savaşlarının başlaması
III. Sömürgecilik yarışının hızlanması
Yakın Çağda Avrupa'da ortaya çıkan yukarıdaki gelişmeler Fransız İhtilali, Viyana Kongresi ve Sanayi İnkılabı ile ilişkisi bakımından aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
Fransız İhtilali
7.
Viyana Kongresi
Sanayi İnkılabı
Avrupa'da 1793–1814 arasında İhtilal Savaşlarının yaşanmasında;
I.
merkantilizm,
II.
milliyetçilik,
A)
I
II
III
B)
I
III
II
C)
II
III
I
etkili olmuştur?
D)
II
I
III
A) Yalnız I
E)
III
I
II
III. sömürgecilik
ilkelerinden hangilerini Avrupa'ya yayma düşüncesi
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
8.
Fransız İhtilali ile yayılan aşağıdaki fikirlerden hangisi, toplumsal yapıyla daha az ilgilidir?
12. Aşağıdakilerden
hangisi, Fransız İhtilali ile ilgili bir
gelişme değildir?
A) Merkeziyetçilik
B) Adalet
A) Etejenaro Meclisi
C) Eşitlik
D) Özgürlük
B) Bastil Hapishanesi
E) Özel mülkiyet
C) Wittenberg Kilisesi
D) Kral XVI. Lui
E) İnsan Hakları Bildirisi
9.
1783 yılında 13 Amerikan kolonisi ile İngiltere arasında
yapılan bağımsızlık savaşlarını koloniler kazanmış ve İngiltere bu kolonilerin bağımsızlığını tanımıştır.
13. I.
Viyana Kongresi
Bu durum, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile sonuca bağlanmıştır?
II. ABD'nin kurulması
A) Nant
IV. Fransız İhtilali
B) Versay
D) Vestfalya
C) Ogsburg
E) Paris
III. Sanayi İnkılabı
Yakın Çağda meydana gelen yukarıdaki olaylardan hangileri, Osmanlı Devleti'ni siyasi açıdan olumsuz yönde
etkilemiştir?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve III
10.
Batılıların, Osmanlı Devleti'yle ilgili tüm sorunları ifade etmek için kullandığı "Şark Meselesi" adlandırılması, ilk defa aşağıdakilerin hangisinde ortaya atılmıştır?
A) Paris Konferansı
B) Londra Sözleşmesi
C) 93 Harbi
D) Tersane Konferansı
E) Viyana Kongresi
C) III ve IV
E) I, III ve IV
14. XIX.
yüzyılın ikinci yarısının başlarında Macarların
Avusturya’ya karşı ayaklanmasında, aşağıdakilerden
hangisi etkili olmuştur?
A) Sanayi İnkılabı
B) Fransız İhtilali
C) 1830 İhtilalleri
D) 1848 İhtilalleri
E) Viyana Kongresi
15. Liberal
11.
Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İhtilali'nin nedenleri
arasında gösterilemez?
düşüncenin Avrupa’da güçlenmesini sağlayan
gelişme .....................'dir.
A) Fransa'da koyu bir mutlakiyet yönetiminin olması
Buna göre, yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
B) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki demokrasinin aydın-
A) Viyana Kongresi
ları etkilemesi
C) Ulusçuluk düşüncesinin yaygınlaşması
D) Bazı aydınların yazılarında halk yararına yönetim şekillerini anlatması
E) Sınıfsal ayrımın halk arasında derin uçurumlar oluşturması
B) Meternik Sistemi
C) Sanayi Devrimi
D) 1830 İhtilalleri
E) Bolşevik İhtilali
EN UZUN YÜZYIL I (OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ)
1.
4.
TEST 23
I.
Düşünce akımlarını hayata geçirmek
II.
Azınlık haklarını iyileştirmek
Avrupa devletlerinin desteğini sağlayabilmek ama-
III.
Denge politikası izlemek
cıyla aşağıdakilerden hangisini yayımlamıştır?
Osmanlı Devleti, Mısır Sorunu’nun çözümü sırasında
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti, siyasi varlığını korumak
A) Tanzimat Fermanı'nı
için yukarıdaki politikalardan hangilerini izlemiştir?
B) Islahat Fermanı'nı
A) Yalnız I
C) I. Meşrutiyet'i
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
D) II. Meşrutiyet'i
E) I, II ve III
E) Sened-i İttifak'ı
2.
•
•
Osmanlı devlet adamlarının "siyaseten katledilmele-
5.
I. Durum: İlk Çağda Roma'da ve Yunanistan'da halk
ri" yöntemine göre, yargılanmadan idam edilmeleri,
meclisleri kurulmuştur.
müsadere yöntemiyle devlet adamlarının mallarına el
II. Durum: Yakın Çağda Osmanlı Devleti'nde Meşruti-
konulması
yet'in ilanı ile erkek vatandaşlara seçme ve seçilme hakkı
tanınmıştır.
sık sık görülen uygulamalardandı.
Buna göre,
Bu uygulamalara II. Mahmut döneminde son verilmeI.
si;
İki dönemde de amaç, halkı yönetime katmak olmuştur.
I.
bireysel hak ve özgürlüklerin gelişmesi,
II. Uygarlıklar, demokrasi bilincine farklı zamanlarda
II. ulusculuk hareketlerinin azalması,
ulaşmışlardır.
III. özel mülkiyet güvencesinin getirilmesi
III. Coğrafi farklılıklar, yönetim anlayışları üzerinde doğrudan etkili olmuştur.
durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
C) I ve III
A) Yalnız I
E) I, II ve III
B) Yalnız III
D) I ve III
3.
Tanzimat Döneminde il meclislerinde Müslüman, Hristiyan ve Musevi cemaatleri birer üye ile temsil edilmiş, il
meclisine katılan her üye, kendi cemaatini oluşturan erkek
nüfusun oyu ile belirlenmiştir.
E) II ve III
1908 yılında II. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle Osmanlı
Devleti, 30 yıllık aradan sonra tekrar parlamenter sisteme
dönmüştür. Ancak II. Meşrutiyet'in ilanı sırasındaki kargaşadan yararlanan bazı devletler, Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesine yol açmışlardır.
Bu bilgilere göre, il meclisi üye seçimlerinde, seçmenlerin ayırt edici özellikleri arasında;
I.
6.
C) I ve II
Buna göre;
I.
cinsiyet,
Avusturya - Macaristan'ın Bosna - Hersek'i işgal etmesi,
II. din,
II. Girit'in Yunanistan'a katıldığını açıklaması,
III. sosyal konum
III. eski rejim taraftarlarının 31 Mart İsyanı’nı çıkartması
durumlarından hangilerinin öne çıktığı söylenebilir?
durumlarından hangileri bu yargıyı doğrulamaktadır?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
7.
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen;
I.
âyanlara yetki verilmesi,
II. muhtarlıkların oluşturulması,
11. •
1770 Çeşme Baskını
•
1827 Navarin Olayı
•
1853 Sinop Baskını
Yukarıda verilen gelişmelerin ortak özelliği aşağıdaki-
III. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
lerden hangisidir?
yeniliklerinden hangileriyle merkezî otorite güçlendirilmeye çalışılmıştır?
A) Karadeniz'in Osmanlı denetiminden çıkması
B) Rusların Osmanlı donanmasına zarar vermesi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
C) Akdeniz'de meydana gelmesi
D) I ve III
E) II ve III
D) Osmanlı fetihlerini hızlandırması
E) Boğazlar Sorunu'na neden olması
8.
Osmanlı Devleti'nde askerlik, aşağıdakilerden hangi-
12. •
Rusya, Osmanlı yönetimindeki Ortodoksları himaye
•
Avrupa devletleri tarafından Düyunuumumiye İdaresi
hakkını elde etmiştir.
siyle ilk kez vatan görevi hâline getirilmiştir?
A) Halepa Fermanı
B) Tanzimat Fermanı
C) Islahat Fermanı
D) Sened-i İttifak
E) Kanunuesasî
kurulmuştur.
Bu iki duruma bakılarak;
I.
Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığı zedelenmiştir.
II. Avrupalılar, Osmanlı Devleti'ndeki reformları desteklemişlerdir.
III. Osmanlı Devleti siyasi ve ekonomik baskı altına girmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
9.
Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki isyanlardan
B) Yalnız II
D) I ve III
hangisi, devletin yönetim biçimini değiştirmeye yöne-
C) Yalnız III
E) II ve III
liktir?
A) 31 Mart Olayı
B) Rum İsyanı
C) Mehmet Ali Paşa İsyanı
D) Sırp İsyanı
E) Celali İsyanları
13. XIX.
yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na karşı aşağı-
daki devletlerden hangisi daha saldırgan bir politika
izlemiştir?
A) Avusturya
B) Almanya
D) İran
10.
•
Mısır'ın İngilizler tarafından işgal edilmesi
•
Tunus'un Fransızlar tarafından işgal edilmesi
•
Doğu Rumeli'nin Bulgaristan'a bağlanması
•
Bosna Hersek'in Avusturya'ya bağlanması
C) İtalya
E) Rusya
14. Osmanlı Devleti'nin barış tezlerinden biri olan "Araplara idari özerklik vererek, her ne pahasına olursa olsun İs-
Bu durumların ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden
lam'ın doğduğu toprakları elde tutma" isteği, aşağıdaki-
hangisidir?
lerin hangisinden kaynaklanmış olamaz?
A) II. Mahmut Dönemi
B) Tanzimat Dönemi
C) II. Abdülhamit Dönemi
D) Nizamıcedit Dönemi
E) İttihat ve Terakki Dönemi
A) Kutsal toprak anlayışı
B) İmparatorluk anlayışı
C) Ülke bütünlüğü anlayışı
D) Ümmetçilik anlayışı
E) Irk birliği anlayışı
EN UZUN YÜZYIL II (OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ)
1.
Osmanlı Devleti’nde halka temsil hakkının verilmesi
ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
5.
A) Mecelle’nin hazırlanması
B) Edirne
C) Sened-i İttifak’ın imzalanması
C) İstanbul
D) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
D) Paris
E) Meşrutiyet’in ilan edilmesi
XIX. yüzyılda ilan edilen Tanzimat ve Islahat fermanları arasındaki en önemli fark, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Rusya, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile birçok
Balkan ulusunun bağımsız olmasını sağlayarak Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki gücünü kırmıştır?
A) Berlin
B) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
2.
TEST 24
E) Bükreş
6.
Kırım Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin siyasi gücünü kaybettiğinin en önemli göstergesidir?
A) Askerliğin belirli esaslara bağlanması
A) Tuna bölgesindeki ticaretin bir komisyona verilmesi
B) Mahkemelerin açık hâle getirilmesi
B) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
C) Azınlıkların devlet memuru olabilme hakkını kazanması
C) Eflâk ve Boğdan’a özerklik verilmesi
D) Karadeniz’in tarafsız hâle getirilmesi
D) Vergilerin herkesin gelirine göre toplanmasının kabul
edilmesi
E) Osmanlı topraklarının Avrupalı devletlerin güvencesine bırakılması
E) Can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması
3.
XIX. yüzyılın ilk çeyreğindeki savaşlar, Mısır Sorunu
ve Osmanlı Devleti’nin varlığını kendi gücüyle koruyamayacak durumda olduğunun ortaya çıkması, aşağıdakilerden hangisini gündeme getirmiştir?
7.
I.
Rusya’nın Yunan İsyanı’na destek vermesi
II. Mora'nın Yunanistan'a verilmesi
III. Etniki Eterya Cemiyeti'nin kurulması
Yukarıdakilerden hangileri, Mısır Sorunu’nun Yunan İsyanı’na dayandırılmasının nedenleri arasında yer alır?
A) Kapitülasyonları kaldırmayı
B) Denge politikası izlemeyi
A) Yalnız I
C) Sancak sistemine son vermeyi
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
D) Avrupa’da geçici elçilikler açmayı
E) Veraset sistemini değiştirmeyi
8.
4.
Boğazlar Sorununun ortaya çıkmasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa’nın Mısır’ı işgali
B) Yunan İsyanı
C) Çeşme Baskını
D) Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı
E) 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının sonuçları arasında,
I. Nizamıcedit Ordusu'nun kurulması,
II. 1828 - 1829 Osmanlı - Rus Savaşı'nda, deneyimsiz
bir ordunun savaşması,
III. merkezi otorite üzerindeki önemli bir baskı unsuruna
son verilmesi
durumlarından hangileri vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
9.
Tanzimat Fermanı, örgütlü bir mücadele sonucunda kazanılan hakları değil, padişah tarafından halka verilen hakları içerir. Bu özelliği ile diğer ülkelerdeki vatandaş hakları bildirgelerinden ayrılır.
lınanan geleneksel eğitim yönetimi ile XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa’dan esinlenerek kurulan yeni
okullardan oluşmaktaydı.
Buna göre, Tanzimat Fermanı’nın;
Buna göre, Osmanlı eğitim sistemi için aşağıdaki yar-
I.
halk hareketleri sonucu ilan edilmemesi,
gılardan hangilerine ulaşılamaz?
II.
insan haklarına yer vermesi,
A) Azınlık okulları kapatılmıştır.
III. kanunun üstünlüğü ilkesini benimsemesi
B) Zamanla değişimler yaşanmıştır.
özelliklerinden hangileri, bu ayrımın bir göstergesidir?
C) Modernleştirilmeye çalışılmıştır.
A) Yalnız I
D) Laik eğitim sistemi oluşturulamamıştır.
B) Yalnız II
D) I ve II
10.
13. Osmanlı Devleti’nin eğitim sistemi, Selçuklulardan devra-
C) Yalnız III
E) II ve III
Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Ayaklanmasına bağlı
olarak ortaya çıkan;
I.
Rusya ile Hünkâr İskelesi Antlaşması'nın imzalanma-
14. 1821
yılında isyan eden Yunanlıların kısa sürede ba-
ğımsızlıklarını kazanmalarında;
I.
Avrupalı devletlerin isyana destek vermesi,
II. Osmanlı Devleti'nin 93 Harbi'ni kaybetmesi,
sı,
II.
E) Farklı eğitim anlayışları ortaya çıkmıştır.
Balta Limanı Antlaşması ile İngilizlere geniş ekonomik ayrıcalıklar verilmesi,
III. Yunan cemiyetleri ve aydınlarının çalışmaları
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
III. Nizip Savaşı sırasında Osmanlı donanmasının Kava-
A) Yalnız I
lalı'nın eline geçmesi
durumlarından hangileri, boğazlar sorununun başlamasında etkili değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
15. II. Mahmut, Yeniçeri Ocağı’nın yanında, Eşkinci adıyla Avrupa tarzında eğitim yapan yeni ve modern bir ordu kurmuştur.
Buna göre,
11.
Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’nin getirdiği eşitlik ilkesini, aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez tanımıştır?
I.
A) Tanzimat Fermanı
III. Yeniçeri Ocağı'na alternatif arandığı
B) Sened-i İttifak
yorumlarından hangileri yapılabilir?
C) Islahat Fermanı
Yeniçeri Ocağı’na son verildiği,
II. Batı'nın askeri üstünlüğünün kabul edildiği,
A) Yalnız I
D) I. Meşrutiyet
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
E) II. Meşrutiyet
16. İngiltere'nin, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü
12.
koruma politikası izlediğine, aşağıdakilerden hangisi
Osmanlı Devleti topraklarında yüzlerce yıl özgürce
yaşamış olan milletlerin, XIX. yüzyılın başlarında Osmanlı’ya karşı ayaklanmalarında;
I.
ulusçuluk akımının yayılması,
II.
Avrupalı devletlerin kışkırtmaları,
B) Kırım savaşı öncesi Rusya’nın Osmanlı’yı paylaşma
durumlarından hangileri etkili olmamıştır?
B) Yalnız II
D) I ve II
A) Sömürgecilik politikasında Fransa ile birlikte hareket
etmesi
III. Osmanlıcılık akımının benimsenmesi
A) Yalnız I
örnek gösterilebilir?
C) Yalnız III
E) II ve III
önerisini kabul etmemesi
C) Osmanlı Devleti'yle Rusya arasındaki Hünkâr İskelesi Antlaşması'na tepki göstermesi
D) Osmanlı’daki azınlıklar için ayrıcalıklar istemesi
E) 93 Harbi’nden sonra Kıbrıs’ın yönetimine el koyması
EN UZUN YÜZYIL III (OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ)
1.
II. Mahmut’un “Denize düşen yılana sarılır.” diyerek Rusya’dan yardım istemesi, aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilgilidir?
5.
TEST 25
Sırbistan, Romanya ve Karadağ'a aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile bağımsızlık verilmiştir?
A) Edirne
A) Sinop Baskını
B) Paris
D) Bükreş
C) Berlin
E) Londra
B) Mısır'ın İşgali
C) Mehmet Ali Paşa’nın İsyanı
D) Trablusgarp'ın İşgali
6.
E) Aynalıkavak Tenkihnamesi
Aşağıdakilerden hangisi, II. Mahmut’un askerî alanda
yaptığı ıslahatlardan biri değildir?
A) Nizamıcedit Ordusu’nun kurulması
B) Sekbanıcedit Ocağı’nın açılması
C) Eşkinci Ocağı’nın kurulması
D) Redif Birlikleri’nin oluşturulması
2.
E) Asakiri Mansurei Muhammediye Ordusu’nun kurulması
1841’de Londra’da imzalanan Boğazlar Sözleşmesi
aşağıdaki devletlerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nden Boğazlar konusunda edindiği ayrıcalıkların sonu olmuştur?
A) Fransa
B) Avusturya
D) Rusya
C) İngiltere
E) Prusya
7.
Tanzimat ve Islahat fermanları hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?
A) II. Mahmut
B) Abdülaziz
C) Abdülmecit
D) II. Abdülhamit
E) I. Mahmut
3.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkmasında Avrupalı devletlerin etkisinin olduğu söylenebilir?
A) Çınar Vakası ile bazı devlet adamlarının idam edilmesi
8.
B) Kanunuesasî’nin yürürlüğe girmesi
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Kuzey
Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçasıdır?
A) Tunus
C) Âyanlarla Sened-i İttifak Sözleşmesi’nin imzalanması
B) Cezayir
D) Mısır
D) Edirne Olayı ile taht değişikliğinin yaşanması
C) Fas
E) Trablusgarp
E) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
9.
4.
Türk tarihinde çok partili hayat ilk kez hangi dönemde
görülmüştür?
A) I. Meşrutiyet Dönemi
B) Tanzimat Dönemi
C) Nizamıcedit Dönemi
D) İstibdat Dönemi
E) II. Meşrutiyet Dönemi
•
Merkezî hükûmetin yetkilerinin kısıtlanması
•
İmparatorluk içindeki çeşitli unsurların yönetime katılımının artırılması
Prens Sabahattin’in savunucusu olduğu yukarıdaki
düşünceler, aşağıdaki akımlardan hangisinin kapsamı
içinde yer alır?
A) İslamcılık
B) Batıcılık
C) Osmanlıcılık
D) Türkçülük
E) Ademimerkeziyetçilik
10.
15. Aşağıdaki askeri ocaklardan hangisi Osmanlı Devleti’
Osmanlı Devleti’nde;
I.
askerlik işlerinin vatan görevi hâline getirilmesi,
II.
Gayrimüslimlere askerlikte nakit bedel usulünün uygulanması
durumları, aşağıdakilerden hangisi ile ortaya çıkmıştır?
I
444444444
11.
II
4444444444
A) Kanunuesasi
Tanzimat Fermanı
B) Tanzimat Fermanı
Islahat Fermanı
C) Senedi İttifak
Tanzimat Fermanı
D) Islahat Fermanı
Senedi İttifak
E) Tanzimat Fermanı
Kanunuesasi
Osmanlı Devleti’nin Meşrutiyeti ilan etmesinde;
I.
imparatorluğun dağılmasını önlemek,
II.
mutlak monarşinin yetkilerini artırmak,
nde yaşanan Vakai Hayriye'nin sonucunda kurulmuştur?
A) Eşkinci Ocağı
B) Nizamıcedit Ordusu
C) Humbaracı Ocağı
D) Sekbanı Cedit Ocağı
E) Asakiri Mansurei Muhammediye
16. I. Meşrutiyetin ilan edilmesinde, aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?
A) İstanbul Konferansı
III. azınlık isyanlarına engel olmak
B) 31 Mart Olayı
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
12.
C) Yalnız III
E) II ve III
C) Berlin Antlaşması
D) Senedi İttifak
E) Paris Antlaşması
Fransa’nın Akdeniz'de, İngiltere'ye karşı üstünlük kurmak için 1798'de işgal ettiği Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cezayir
B) Tunus
D) Mısır
C) Trablusgarp
E) Bosna - Hersek
17. Ermeni sorunu ilk kez aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle uluslararası boyut kazanmıştır?
A) 1812 Bükreş Antlaşması
13.
Osmanlı Devleti’nin Mehmet Ali Paşa İsyanı sırasında
Rusya’dan yardım istemesi, aşağıdakilerden hangisinin uluslararası sorun hâline gelmesinde etkili olmuştur?
A) Azınlıklar
B) Boğazlar
C) Ege adaları
D) Kapitülasyonlar
B) 1829 Edirne Antlaşması
C) 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması
D) 1856 Paris Antlaşması
E) 1878 Berlin Antlaşması
E) Dış borçlar
18. I.
14.
Osmanlı Devleti XIX. ve XX. yüzyılda hızla dağılma sürecine girmiş ve birçok toprak kaybetmiştir.
Tanzimat Fermanı’nın yayımlanması
II. I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
III. Senedi İttifak’ın imzalanması
Bu dönemde imzalanan aşağıdaki antlaşmaların hangisinde, Osmanlı Devleti herhangi bir toprak kaybına
uğramamıştır?
Osmanlı Devleti’nde görülen yukarıdaki gelişmelerin
A) Berlin
A) Yalnız I
B) Edirne
D) Hünkâr İskelesi
C) Londra
E) Uşi
hangilerinde Batıcılık fikri etkili olmamıştır?
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
EN UZUN YÜZYIL IV (OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ)
1.
93 Harbi (1877 - 78) sonunda Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden
hangisidir?
5.
A) Berlin Antlaşması
Aşağıdaki devlet ikilisinden hangisi Kırım Savaşı’na
katılmadığı hâlde, bu savaşın sonunda toplanan Paris
Konferansı'nda yer almıştır?
A) Fransa - Piyomente
B) Edirne Antlaşması
B) Fransa - Prusya
C) Bükreş Antlaşması
C) Osmanlı - Rusya
D) Paris Antlaşması
D) İngiltere - Rusya
E) Hünkâr İskelesi Antlaşması
2.
E) Avusturya - Prusya
Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde görülen yeniliklerden biri değildir?
6.
A) Parlamenter sisteme geçilmesi
B) Sekbanıcedit ordusunun kurulması
1878 Berlin Antlaşması’nda İngiltere ve Fransa Osmanlı
Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçmişlerdir.
D) Deniz Mühendishanesi’nin kurulması
İngiltere ve Fransa’nın bu tutumunun, aşağıdaki antlaşmalardan hangisine ters düştüğü söylenebilir?
E) Kanunuesasî’nin hazırlanması
A) Bükreş
C) İlköğretimin zorunlu hâle getirilmesi
B) Edirne
D) Ayastefanos
3.
TEST 26
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, I. Meşrutiyet’in ilanına ortam hazırlayan bir durum değildir?
7.
A) Azınlıkların ayrılıkçı hareketleri
C) Paris
E) Küçük Kaynarca
Osmanlı Devleti’nde ilk ayrıcalık elde eden azınlık ile
ilk bağımsızlık kazanan azınlık, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
B) 93 Harbi’nin kaybedilmesi
C) Genç Osmanlıların çalışmaları
D) Tersane Konferansı’nın düzenlenmesi
A) Sırp - Yunan
B) Arnavut - Sırp
C) Bulgar - Sırp
D) Romen - Bulgar
E) Yunan - Bulgar
E) İmparatorluğun yıkılma sürecine girmesi
4.
I. ve II. Meşrutiyetin ilanını gerçekleştiren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Mahmut
B) Abdülmecid
D) II. Abdülhamit
8.
Aşağıdaki bölgelerin hangisinde, milliyetçilik akımının etkisiyle, Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanma çıktığı söylenemez?
C) Abdülaziz
E) III. Selim
A) Kırım
B) Yunanistan
D) Romanya
C) Bulgaristan
E) Sırbistan
9.
Aşağıdaki devletlerden hangileri, Osmanlı toprakları
üzerindeki sömürgeci emellerini gerçekleştirebilmek
için XIX. yüzyılda sık sık karşı karşıya gelmişlerdir?
13. Fransa, 1798'de işgal ettiği Mısır’dan XIX. yüzyılda imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle geri çekilmek zorunda kalmıştır?
A) İngiltere - İtalya
B) Fransa - İtalya
A) Reval
B) Erfurt
C) İngiltere - Rusya
D) Rusya - İtalya
C) Paris
D) Tilsit
E) Almanya - Fransa
E) El Ariş
14. İngiltere’nin Berlin Konferansı’nda Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin çıkarlarını savunma politikası karşılığında elde ettiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
10.
İngiltere, XIX. yüzyıl boyunca sömürgelerine giden yolun
güvenliğini sağlamak amacıyla Osmanlı Devleti’nin toprak
bütünlüğünü koruma politikasını benimsemiştir.
A) Rodos
B) Kıbrıs
C) Mısır
D) Tunus
E) Cezayir
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, İngiltere’nin bu politikasının ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
A) Fransa’nın Cezayir’i işgali
B) Fransa’nın Mısır’ı işgali
15. Aşağıdaki
C) Navarin Olayı
gelişmelerden hangisi, Sultan II. Mahmut
dönemi ile ilgilidir?
D) Mısır İsyanı
E) Balta Limanı Antlaşması
A) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
B) II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
C) Nizamıcedit Ordusu’nun kurulması
D) Senedi İttifak’ın imzalanması
E) Çınar Vakası’nın yaşanması
11.
1859 - 69 yılları arasında yapılan çalışmalar sonunda
hizmete sokulan Süveyş Kanalı, aşağıdaki Osmanlı
topraklarından hangisinin ekonomik ve stratejik önemini daha da artmıştır?
A) Tunus
B) Cezayir
D) Trablusgarp
C) Mısır
E) Kırım
16. I.
Tanzimat Fermanı’nın yayımlanması
II.
Senedi İttifak Sözleşmesi’nin imzalanması
III.
Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde padişahın mutlak otoritesine sınırlandırma getirmiştir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
12.
C) I ve II
E) I, II ve III
XIX. yüzyılın sonlarına doğru Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini kurmaları, aşağıdaki gelişmelerden
hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
A) Ham madde ve pazar rekabetinin artması
B) Sanayi Devrimi’nin başlaması
C) Devletler arası bloklaşmaların hızlanması
17. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti
ilk kez bir Avrupa devleti sayılmıştır?
A) Paris
B) Edirne
C) Berlin
D) I. Dünya Savaşı’nın çıkması
E) Avrupa’da siyasi dengelerin değişmesi
D) Kütahya
E) Bükreş
EN UZUN YÜZYIL V (XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ) TEST 27
1.
II. Abdülhamit zamanında devlet politikası hâline getirilen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
4.
II. Meşrutiyetin ilanına karşı olanlar, 1908’de İstanbul’da
31 Mart Ayaklanmasını çıkarmış, ayaklanma Selanik’ten
gelen Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır.
A) Osmanlıcılık
Buna göre;
B) İslamcılık (Ümmetçilik)
I.
ordunun rejime sahip çıktığı,
D) Ademimerkeziyetçilik
II.
görüş ayrılıklarının çatışmaya dönüştüğü,
E) Batıcılık
III. Osmanlı iç işlerine karışıldığı
C) Turancılık (Pantürkizm)
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
5.
2.
C) I ve II
E) II ve III
Aşağıdakilerden hangisi, I. Balkan Savaşı sonunda
Osmanlı Devleti’nin Avrupa sınırı olarak belirlenmiş-
Dağılma Döneminde Osmanlı sınırları daralırken, Osmanlı Devleti kaybettiği yerlerdeki Müslüman halkla en azından kültürel bağlarını koparmamaya çalışmıştır.
tir?
Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi bu durumun kanıtıdır?
A) Marn Hattı
B) Boğazlar
C) Tuna Nehri
D) Midye - Enez Hattı
E) Meriç Nehri
A) Kuzey Afrika’ya gönüllü subayların gitmesi
B) Trablusgarp Savaşı’nın Osmanlı Devleti’nin zayıflığını
ortaya koyması
C) Derne, Tobruk, Bingazi’nin İtalya’ya bırakılması
6.
1908 yılında Meşrutiyet ikinci kez ilan edilmiş, Kanunuesasi'de aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
D) Rodos ve 12 Ada’nın geçici bir süre için İtalya’ya verilmesi
E) Trablusgarp halkının, dinî bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalması
I.
Hükûmet meclise karşı sorumlu hâle getirilmiştir.
II.
Milletvekili olabilme yaşı düşürülmüştür.
III. Meclisin, kanun teklifi yapma yetkisi artırılmıştır.
Bu değişikliklerden hangileri, yürütmenin yasama tarafından denetlenmesini kolaylaştırmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
II. Meşrutiyet Döneminde, eğitim alanında;
I.
kızlar için yükseköğretim kurumlarının açılması,
II.
Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesi,
III. ilköğretimin zorunlu hâle getirilmesi
çalışmalarından hangilerinin yapıldığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
7.
C) Yalnız III
E) I ve III
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda, meclis
üstünlüğüne dayalı bir yönetim biçimine geçilmiştir?
A) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
B) Senedi İttifak'ın imzalanması
C) Divanıhümayun'un kaldırılması
D) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
E) Kanunuesasi'nin yürürlüğe girmesi
8.
12. I.
I.
31 Mart Olayı
II.
II. Meşrutiyet’in ilanı
III.
Bab-ı Âli Baskını
Bulgaristan
II. Arnavutluk
Yukarıdakilerin hangilerinde ordu, yeniliklerin yanın-
III. Makedonya
da olduğunu göstermiştir?
IV. Batı Trakya
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Osmanlı Devleti, yukarıdaki yerlerden hangilerini
Balkan Savaşları nedeniyle kaybetmiştir?
A) I ve III
B) I ve IV
D) I, III ve IV
9.
XIX. yüzyılın sonlarından itibaren, halifeliğin birleştirici gücünden yararlanarak devleti çöküşten kurtarmak
için aşağıdaki fikir akımlarından hangisi savunulmuştur?
A) Milliyetçilik
B) Türkçülük
C) Turancılık
D) İslamcılık
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
13. I.
Balkan Savaşı'nda Edirne’nin kaybedilmesi sonucunda toplanan Londra Konferansı devam ederken,
İttihat ve Terakki aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle
yönetime el koymuştur?
A) Bab-ı Âli Baskını’yla
B) 31 Mart Vakası’yla
C) II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle
E) Federalcilik
D) Halepa Fermanı'yla
E) Çınar Vakası’yla
14. I. Balkan Savaşı’na katılmadığı hâlde, II. Balkan Sava10.
İngiltere ile Rusya arasındaki Reval Görüşmelerinde,
Osmanlı yönetiminde bulunan aşağıdaki yerlerden
hangisine özerklik verilmesi kararı alınmıştır?
A) Makedonya
B) Arabistan
C) Sırbistan
D) Arnavutluk
şı’nda Bulgaristan’a karşı mücadele eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunanistan
B) Romanya
D) Karadağ
C) Sırbistan
E) Osmanlı
E) Girit
15. I.
Londra
II. Bükreş
III. Atina
IV. İstanbul
11.
II. Meşrutiyet Döneminde Kanunuesasi’de yapılan değişikliklerle, I. Meşrutiyete göre daha demokratik bir ortam yaratılmıştır.
XX. yüzyılda imzalanan yukarıdaki antlaşmaların
hangisinde, Osmanlı Devleti yer almamıştır?
A) Yalnız II
B) I ve IV
D) I, II ve III
C) II ve III
E) II, III ve IV
Bu duruma,
I.
Hükûmet meclise karşı sorumludur.
II.
Âyan meclisi üyelerini padişah seçer.
III. Meclisi açma kapama yetkisi meclisindir.
maddelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
16. Aşağıdaki
Balkan devletlerinden hangisi, bağımsızlığını diğerlerine göre daha geç elde etmiştir?
A) Bulgaristan
B) Yunanistan
C) Arnavutluk
D) Sırbistan
E) Karadağ
EN UZUN YÜZYIL VI (I. DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI)
1.
4.
I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal;
TEST 28
Aşağıdaki devletlerin hangisinde I. Dünya Savaşı so-
I.
Çanakkale,
nucunda rejim değişikliği yaşanmıştır?
II.
Kafkas,
A) Almanya
III.
Suriye
B) Japonya
D) ABD
C) Fransa
E) İngiltere
cephelerinde hangi kronolojik sıraya göre görev yapmıştır?
A) I, II, III
B) I, III, II
D) II, I, III
C) II, III, I
E) III, I, II
5.
Bulgaristan’ın I. Dünya Savaşı sonunda imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sen Jermen Antlaşması
2.
B) Nöyyi Barış Antlaşması
Mondros Ateşkesi'nden sonra kurulan;
I.
İslam Teali,
II.
İngiliz Muhipleri,
C) Versay Antlaşması
D) Trianon Antlaşması
E) Brest Litowsk Antlaşması
III. Sulh ve Selameti Osmaniye
cemiyetlerinden hangileri, Millî Mücadele’nin karşısında yer almıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6.
İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalar
yaparak, Osmanlı Devleti’ni kendi aralarında paylaşmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi imzalanan bu antlaşmalardan
biri değildir?
3.
I. Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşen aşağıdaki gelişmelerin hangisinde I.de verilen durumun II.ye ortam
A) Ordunun terhis
edilmesi
B) Wilson İlkeleri’nin
yayımlanması
C) Gizli paylaşma
planlarının uygulanması
D) I. Dünya Savaşı'nın
sona ermesi
E) Mondros Ateşkesi’nin
imzalanması
B) Petrograd
C) Sykes Picot
D) Tilsit
E) Sen Jean Maurienne
hazırladığı savunulamaz?
I
44444444444
A) Mc Mahon
II
44444444444
Kuvayımilliye’nin
kurulması
Savaşın süresinin
kısalması
İşgallerin hız
kazanması
Padişahın vatanı terk
etmesi
Osmanlı Devleti’nin fiilen
sona ermesi
7.
Wilson İlkeleri ve Sevr Antlaşması'nın boğazlarla ilgili
kararı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Komisyon yönetimine bırakılması
B) Ticaret gemilerine kapatılması
C) Türkiye’nin egemenliğinin tanınması
D) Boğazlar çevresinin silahsızlandırılması
E) Sadece savaş gemilerine açılması
8.
İtalya, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile taraf değiştirerek İtilaf Devletleri grubuna katılmıştır?
12. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
I.
A) Sykes Picot
B) Mc Mahon
Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanmasıyla
görevli olanlar dışındaki bütün Osmanlı ordusu terhis
edilecektir.
II. Hükûmet haberleşmesi dışında telsiz ve telefonlar İtilaf
Devletleri'nin denetimine bırakılacaktır.
C) Sen Jen Maurienne
D) Paris
III. Osmanlı Devleti müttefikleriyle olan bütün ilişkilerini
kesecektir.
E) Londra
Yukarıdaki maddelerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin
dış politikasına sınırlama getirildiğinin bir göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
9.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
I. Dünya Savaşı’nda İngilizlerin Arap Emiri Şerif Hüseyin ile imzalandığı gizli antlaşma, aşağıdakilerden
hangisidir?
13. Mondros Ateşkesi'nden
sonra Musul, Hatay, Dörtyol gibi
yerler işgal edilmiş olmasına rağmen en büyük tepki İzmir’in işgaline karşı gösterilmiştir.
A) Mc Mahon Antlaşması
B) Londra Antlaşması
C) Boğazlar Antlaşması
Asıl tepkinin İzmir’in işgaline gösterilmesinde;
D) Petrograd Protokolü
I.
E) Balfour Deklarasyonu
Yunanlıların İtilaf Devletleri’nce desteklenmesi,
II. Yunanlıların işgal değil, ilhak amacıyla İzmir’e gelmeleri,
III. İzmir’in işgalini ardından katliamların başlatılması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
10.
Paris Barış Konferansı'nda;
I.
Versay,
II.
Trianon,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
III. Mondros,
IV. Nöyyi
14. Modros Ateşkesi'nden sonra, Anadolu’da işgale uğra-
antlaşmalarından hangilerinin esasları belirlenmiştir?
yan ilk yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) I ve II
A) Musul
B) II ve IV
D) I, III ve IV
C) I, II ve IV
E) II, III ve IV
B) İzmir
D) Dörtyol
C) Adana
E) İstanbul
15. Mondros Mütarekesi’nde yer alan ve Doğu Anadolu’da
bir Ermeni devleti kurmayı amaçlayan madde aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Osmanlı Devleti son dönemlerdeki toprak kayıplarını telafi etmek için I. Dünya Savaşı’na girmiştir.
Buna göre, Osmanlı Devleti’nin yukarıda belirtilen
amaca kısmen ulaştığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Irak
B) Kanal
C) Hicaz - Yemen
D) Çanakkale
E) Kafkasya
A) İstanbul ve Çanakkale boğazları açılacak, askerî bölgeler ise İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacaktır.
B) Osmanlı ordusu terhis edilecek, silahlar İtilaf Devletleri’ne teslim edilecektir.
C) Hükûmet haberleşmesi dışındaki tüm haberleşme denetlenecektir.
D) Doğudaki altı ilde bir karışıklık çıkarsa buralar İtilaf
Devletleri’nce işgal edilecektir.
E) İç güvenliğinin denetlenmesi için az sayıda jandarma
kuvveti bulundurulacaktır.
OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI I
1.
Durum I: Askerlikle ilgisi olmayanlar Kapıkulu Ocağı'na
alınmış, maaş alan asker sayısı artmıştır.
TEST 29
4.
Durum II: Tımar sisteminin bozulmasıyla köylü toprağını
bırakıp kente göç etmiştir.
Osmanlı Devleti’nde tersane masraflarını ve kale muhafızlarının giderlerini karşılamak için ayrılan arazi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mukataa
Bu iki durum;
I.
B) Vakıf
D) Ocaklık
C) Tımar
E) Yurtluk
askerliğin vatan görevi hâline getirilmesi,
II. hazine giderlerinin artması,
III. tarımsal üretimin düşmesi
sonuçlarından hangilerini ortaya çıkarmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
5.
C) Yalnız III
E) II ve III
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde Divanı hümayunun daimi üyesi değildir?
A) Sadrazam
B) Defterdar
D) Yeniçeri ağası
6.
2.
I.
Toprağını işlemeyen köylüden çiftbozan vergisi alınması
II. Toprağını nedensiz olarak üç yıl üst üste işlemeyen
köylünün elinden toprağının alınması
C) Kazasker
E) Nişancı
Kapıkulu askerlerinin ekonomik gelirleri arasında;
I.
ağnam vergisi,
II.
cülus bahşişi,
III. ulufe
uygulamalarından hangileri yoktur?
A) Yalnız I
III. Müsadere usulünün uygulanması
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti'nde toprak gelirlerinin sürekliliğini sağlamak için alınan önlemlerden biri değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
7.
Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki devlet görevlilerinden
hangisi, Enderun kökenli değildir?
A) Vezir
B) Defterdar
D) Yeniçeri ağası
3.
Osmanlı Devleti'nde kadıların görev yerlerinin on sekiz ay ile üç yıl arasında değiştirilmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
A) Adaletin dağıtımındaki suistimalleri önlemek
B) Teokratik bir yapının oluşmasını engellemek
8.
Tımarlı sipahilerin görevleri arasında;
I.
kadıları denetlemek,
II.
vergileri düzenli olarak toplamak,
III. taşrada güvenliği sağlamak
C) Eğitim sistemini geliştirmek
durumlarından hangileri vardır?
D) Tımar alanlarını genişletmek
A) Yalnız I
E) Yönetim birimlerinin sayısını artırmak
C) Kazasker
E) Nişancı
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
9.
13. Aşağıdakilerden
Osmanlı Devleti'nde görülen,
•
•
çocukların okumaya başlamaları sırasında törenler
düzenlenmesi,
medresede okuyan öğrencilerin ihtiyaçlarının hiçbir
karşılık alınmadan karşılanması
hangisi, "Merkeze Bağlı Eyaletlerin"
özelliklerinden biri değildir?
A) Toprakları dirliklere ayrılmıştır.
B) Vergi toplama işleri kadılar tarafından yürütülmüştür.
C) Tımarlı sipahiler bu eyaletlerden sağlanmıştır.
uygulamaları ile;
D) Beylerbeyi tarafından yönetilmiştir.
I.
E) Sancak ve kazalara ayrılmıştır.
toplumun eğitim düzeyini yükseltmek,
II. okumayı özendirerek yaygınlaştırmak,
III. azınlıkları devlet yönetiminden uzaklaştırmak
durumlarından hangileri amaçlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
14. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı merkez yönetimiyle
ilgili bir yer veya kuruluş değildir?
A) Kubbealtı
E) I, II ve III
B) Külliye
C) Bab-ı Âli
10.
•
Adalet ve eğitim işlerinden sorumludur.
•
İlmiye sınıfı üyesidir.
D) Topkapı Sarayı
E) Divanıhümayun
Yukarıdaki özellikler, Osmanlı Divanıhümayun üyelerinden hangisine aittir?
A) Kazasker
B) Reisülküttap
D) Defterdar
11.
C) Sadrazam
E) Nişancı
15. Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan yerler arasında;
Osmanlı Devleti'nde görülen;
I.
İzmit,
II.
Bursa,
III. Edirne
şehirlerinden hangileri yoktur?
I.
A) Yalnız I
etnik yapının çeşitlenmesi,
II. ilk paranın bastırılması,
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
III. devlet gelir ve giderlerinin artması,
IV. Avrupa'da ilk elçiliklerin açılması,
V. beylerbeyi sayısında artış yaşanması
gelişmelerinden hangileri, sınırların genişlemesinin
bir sonucudur?
A) I ve V
B) II ve IV
D) II, III ve IV
C) I, III ve V
E) I, III, IV ve V
16. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin giderleri
arasında gösterilemez?
A) Savaş masrafları
B) Bayındırlık harcamaları
C) Cülus bahşişleri
D) Saray masrafları
12.
Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılın başlarında şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesi uygulamasına son verilmiştir.
E) Bağlı beylik vergileri
Bu durumun;
I.
şehzadelerin yönetim deneyimi kazanamamaları,
II. veraset sisteminin daha karmaşık hâle gelmesi,
III. egemenlik anlayışında değişiklik yaşanması
17. Osmanlı Devleti'nde, aşağıdaki askerî sınıflardan hangisi, devletten ulufe (maaş) almazlardı?
A) Yeniçeri Ocağı
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulamaz?
B) Humbaracı Ocağı
A) Yalnız I
D) Cebeci Ocağı
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
C) Tımarlı Sipahiler
E) Lağımcılar
OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI II
1.
I.
TEST 30
5.
Çiftbozan
II. Öşür
Osmanlı Devleti’nde ilk medrese hangi padişah zamanında kurulmuştur?
III. Cizye
A) Yıldırım Bayezit
B) Orhan Bey
IV. Avarız
C) Osman Bey
D) I. Murat
E) II. Mahmut
Yukarıdaki vergi çeşitlerinden hangileri, örfi nitelikli
değildir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
6.
E) I, III ve IV
I.
Asker yetiştirmek
II. Özel mülkiyeti geliştirmek
III. Üretimde sürekliliği sağlamak
2.
I.
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde uygulanan dirlik sisteminin amaçları arasında yer almaz?
Devşirme sistemi
II. Tımar sistemi
A) Yalnız I
III. Veraset sistemi
B) Yalnız II
D) I ve III
IV. Lonca teşkilatı
C) I ve II
E) II ve III
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde asker
yetiştirmek amacına yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
7.
E) III ve IV
I.
Pencik sistemi
II. Menzil teşkilatı
III. Mekkâri taifesi
3.
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı ticaret sistemiyle
ilgili değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'ndeki arazi
çeşitlerinden biri değildir?
A) Mülk
B) Ocaklık
D) Yurtluk
A) Yalnız I
C) Vakıf
D) I ve II
Adalet, eğitim, kültür ve din işlerine bakar, kadıları tayin eder.
B) Defterdar
Devletin gelir, gider ve bütçe
işlerinden sorumlu görevlidir.
C) Nişancı
Padişah adına yazılacak mektup, ferman, berat ve antlaşmaları kaleme alır.
D) Reisülküttap
Padişahın başdanışmanlığını
yapar.
I.
Ticaretle uğraşmaz ve evlenemezlerdi.
III. Dirlik sistemi içinde yer alırlardı.
II
A) Kazasker
Yukarıdakilerden hangileri, Kapıkulu askerlerinin özellikleri arasında yer alır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
9.
C) I ve II
E) I, II ve III
Selçuklulardaki atabeylik sisteminin Osmanlı Devleti’nde karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tımar
E) Kaptanıderya
E) II ve III
II. Üç ayda bir ulufe denilen maaş alırlardı.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
I
C) Yalnız III
E) Lonca
8.
4.
B) Yalnız II
B) Ahilik
C) İltizam
Deniz kuvvetleri komutanıdır.
D) Vakıf
E) Lalalık
10.
Orduyu komuta etmek
II.
Padişahın mührünü taşımak
kez Avrupa'yı örnek alarak ıslahatlara başlamıştır?
III. Tımarları kaydetmek
A) Sokullu Dönemi
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde sad-
B) Nizamıcedit Dönemi
razamın görevleri arasındadır?
C) Lale Devri
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
11.
15. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde, Osmanlı Devleti ilk
I.
C) I ve II
D) Tanzimat Devri
E) Meşrutiyet Dönemi
E) II ve III
Osmanlı Devleti'nin eğitim politikasıyla ilgili;
I.
Eğitim ve öğretimde birlik esas alınmıştır.
II.
Enderun olarak bilinen saray okulunda devlete yöne-
16. Osmanlı Devleti’nde ............ üye sayısındaki artış, devlet
hazinesine önemli oranda bir yük getirmiştir.
tici yetiştirilmiştir.
Boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirlmeli-
III. XIX. yüzyıla kadar azınlıklar Müslümanlarla aynı oku-
dir?
la gidememişlerdir.
A) kapıkulu askerleri
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
B) tımarlı sipahiler
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
C) eyalet askerleri
E) II ve III
D) akıncılar
E) divan üyeleri
12.
Osmanlı Devleti'nde ölen veya görevini kötüye kullanan
devlet memurlarının malları devlet hazinesine aktarılırdı.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müsadere
B) Lonca
D) İkta
C) Sancağa çıkma
17.
Osmanlı Toprak Sistemi
E) Mukataa
Miri Arazi
13.
Mülk Arazi
Vakıf Arazi
Öşri
Arazi
Genç Osman, aşağıdaki alanların hangisinde ıslahat
?
Arazi
yapmaya çalıştığı için öldürülmüştür?
A) Eğitim
B) Ordu
D) Adalet
C) Kültür
E) Maliye
Yukarıdaki şemada “?” ile gösterilen alana, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ocaklık
D) Zeamet
14.
B) Yurtluk
C) Has
E) Haraci
Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyıla kadar devlet yönetiminde görev almanın ön şartı Müslüman olmaktı.
18. Osmanlı Devleti’nde tımarlı sipahilerden doğan boşluBu şart, aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ortadan
ğu doldurabilmek için maaşlı olarak silah altına alınan
kaldırılmıştır?
askerler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanunuesasi
A) Sekbanlar
B) Mecelle
B) Cebeciler
C) Islahat Fermanı
C) Yayalar
D) Tanzimat Fermanı
D) Müsellemler
E) Muharrem Kararnamesi
E) Akıncılar
OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI III
1.
Osmanlı Devleti'nde padişahların, devletin mutlak ha-
TEST 31
5.
kimi; idari, askerî, mali ve hukuki yetkilerin kaynağı
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde Divanıhümayun’un görevlerinden biri değildir?
olması;
A) Bütçe hazırlamak
I.
feodal,
II.
federal,
B) Tımarları dağıtmak
C) Devlet adamlarının atamasını yapmak
III. merkezi
devlet anlayışlarından hangilerinin sonucudur?
D) Örfi hukuk doğrultusunda kararlar almak
A) Yalnız I
E) Veraset yasasını değiştirmek
B) Yalnız II
D) I ve II
2.
C) Yalnız III
E) II ve III
Osmanlı Devleti'nde hukuk birliği yoktu ve hukuk kuralları
genelde dinî esaslara göre belirlenmişti.
6.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde meslek
örgütleri olan loncaların görevleri arasında yer almaz?
Buna göre, Osmanlı hukuk kurallarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Mesleki eğitim vermek
A) Merkezî otorite güçlüdür.
B) Esnaf - devlet ilişkisini düzenlemek
C) Fiyat ve kaliteyi denetlemek
B) Örfi hukuk ön plandadır.
D) Haksız rekabeti önlemek
C) Teokratik devlet anlayışı vardır.
E) Halkla devlet arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemek
D) Hukuk kuralları demokratiktir.
E) Yazılı hukuk gelişmiştir.
3.
Osmanlı ekonomisinin en önemli kolu tarım sektörüdür.
Bundan dolayı devlet, üretiminin sürekliliğini sağlamak
amacıyla birtakım önlemler almıştır.
7.
Osmanlı Devleti’nde İslamiyetin etkisiyle bazı sanat dalları gelişmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sanat dallarına örnek gösterilebilir?
Aşağıdakilerden hangisi, bu önlemlerden biridir?
A) Köylüden ağnam vergisi alınması
A) Heykelcilik
B) Tımarların özellikle Müslümanlara verilmesi
B) Musiki
D) Minyatür
C) Toprağı işleme hakkının köylüye ait olması
C) Tezhip
E) Hat
D) Toprağını terk eden köylüden çift bozan vergisinin
alınması
E) Gayrimüslimlerin daha yüksek oranlı vergiler ödemesi
4.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin gayrimüslimlerden askerlik yapmamaları karşılığında aldığı bir vergidir?
A) Haraç
B) Cizye
D) Ağnam
C) Avarız
E) Öşür
8.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin hazine
gelirleri arasında gösterilemez?
A) Dirlik
B) Haraç
D) Öşür
C) Ganimetler
E) Cizye
9.
Osmanlı Devleti'nde adalet, eğitim, şeriat, maliye, top-
cami, medrese ve külliye gibi kurum-
ların giderleri daha çok aşağıdakilerden hangisiyle
hangisi dışarıda kalır?
karşılanmıştır?
A) Hazine desteğiyle
A) Kazasker
B) Vakıf gelirleriyle
B) Nişancı
C) Halktan alınan vergilerle
C) Defterdar
D) Savaşlarda elde edilen ganimetlerle
D) Şeyhülislam
E) Hizmet karşılığı alınan paralarla
E) Reisülküttap
10.
14. Osmanlılarda
rak dağıtımı görevleri aşağıdakilerle eşleştirildiğinde
II. Murat döneminde açılan enderun mektebinin kuruluş amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
15. Osmanlı Devleti'nde müftü
A) Asker sayısını artırmak
Yükselme Döneminden itiba-
ren Divanıhümayun'un sürekli üyesi olmuştur.
B) Devlete yönetici yetiştirmek
Bu durum, Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden han-
C) Bilimi geliştirmek
gisinin benimsendiğinin bir göstergesidir?
D) Müderris yetiştirmek
A) Meşrutiyet yönetiminin
E) Eğitim birliğini sağlamak
B) Teokratik sistemin
C) Merkeziyetçiliğin
D) Fetih politikasının
E) Çok uluslu yapılanmanın
11.
"Ülke hanedan ailesinin ortak malıdır." anlayışı, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle yakından ilgilidir?
A) Bağımsızlık
B) Eşitlik
D) Adalet
C) Egemenlik
E) Milliyetçilik
16. Osmanlı Devleti’nde,
I.
12.
Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin belli bir yaşa ulaş-
vakıf,
II. mülk,
tıklarında sancaklara gönderilmesinin temel nedeni
III. mukataa
aşağıdakilerden hangisidir?
topraklarından hangilerinin gelirleri iltizama verilmiştir?
A) Taht kavgalarını engellemek
B) Yöneticilerle halkı yakınlaştırmak
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
C) Yerel yönetimi güçlendirmek
D) Şehzadelere deneyim kazandırmak
E) İlmiye sınıfına eleman yetiştirmek
13.
17. I.
Memleket Sandıkları
Osmanlı Devleti'nde ülkenin idari birimlere ayrılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
II. Menafi Sandıkları
A) Adaleti sağlamak
III. Muharrem Kararnamesi
B) Azınlıkları denetlemek
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde Ziraat
C) Sınırları genişletmek
D) Yönetimi kolaylaştırmak
E) Taht kavgalarını önlemek
Bankası’nın temelini oluşturmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI IV
1.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı eyalet askerlerinin
TEST 32
5.
özelliklerinden biri değildir?
•
Gelirleri doğrudan hazineye aktarılan topraklardır.
•
Gelirleri padişah eşlerine ve kızlarına bırakılan topraklardır.
A) Tımar gelirleriyle yetiştirilen atlı askerlerdir.
•
B) Çoğunluğu Türklerden oluşmuştur.
Gelirleri cami, medrese, imarethane, kervansaray hastane gibi hayır kurumlarına verilen topraklardır.
C) Devletten ulufe adında maaş almışlardır.
•
D) Taşranın güvenliğini sağlamışlardır.
Gelirleri tersane ve kale komutanlarına, geçitleri koruyan derbent muhafızlarına verilen topraklardır.
E) Beylerbeyinin emrinde savaşlara katılmışlardır.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangisine ait değildir?
A) Mukataa
2.
B) Paşmaklık
D) Ocaklık
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde esnaf
C) Vakıf
E) Malikâne
ve zanaatkârların oluşturduğu loncaları çöküşe sürükleyen etkenlerden biridir?
A) İthal ürünlerle rekabet edememek
B) Üyelerine mesleki eğitim vermek
6.
Osmanlı Devleti’nde dirlik sisteminin uygulanmasıyla
aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?
C) Devlet tarafından denetlenmek
D) Üyelerine kredi sağlamak
A) Askerî masrafları azaltmak
E) Ürün kalitesini yükseltmek
B) Tarımsal üretimi artırmak
C) Ülkeyi bayındır hâle getirmek
D) Tımarlı sipahi yetiştirmek
E) Özel mülkiyet güvencesini sağlamak
3.
•
İllere merkezden valiler atanması
•
Anadolu beyliklerinin siyasi varlıklarına son verilerek
Osmanlı’ya bağlanması
uygulamaları birlikte düşünüldüğünde, Osmanlıların,
aşağıdakilerden hangisini benimsedikleri söylenebi-
7.
Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki kavramlardan han-
lir?
gisi, diğerlerinden farklı bir alanla ilgilidir?
A) Teokratik anlayışı
A) Yaya
B) Demokratik sistemi
B) Müsellem
D) Kazasker
C) Cebelû
E) Sipahi
C) Sınıflı toplum yapısını
D) Merkeziyetçi yapılanmayı
E) Ademimerkeziyetçi örgütlenmeyi
8.
I.
Tımar örgütü
II. Ahilik teşkilatı
4.
Osmanlı Devleti’nde alınan kararların dine uygunluğu
III. Halifelik
hakkında fetva veren Divanıhümayun üyesi aşağıdaki-
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin ken-
lerden hangisidir?
dinden önceki Türk - İslam devletlerinden etkilenerek
A) Defterdar
B) Şeyhülislam
C) Nişancı
D) Reisülküttap
E) Sadrazam
oluşturduğu bir sistem değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
9.
Osmanlı Devleti’nde çarşı pazar düzenini sağlayan,
14. •
esnaf gruplarını denetleyen görevli, aşağıdakilerden
•
III. Selim zamanında Nizamıcedit Ordusu kurulmuştur.
•
II. Mahmut zamanında Divanıhümayun kaldırılmıştır.
•
Lale Devri’nde Batı klasikleri Arapça ve Farsçaya çev-
hangisidir?
A) Muhtesip
Batı başkentlerinde elçilikler açılmıştır.
rilmiştir.
B) Kapan Emini
C) Beytülmal Emini
Yukarıda verilen ıslahatlar ile aşağıdaki alanlardan han-
D) Bac Emini
gisi arasında bir ilişki yoktur?
E) Kethüda
A) Askerî
B) Kültürel
D) İdari
10.
C) Ekonomik
E) Diplomasi
Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerin han-
15. Osmanlı
gisi yanlıştır?
İmparatorluğu’nda hazineyi oluşturan gelir
kaynakları arasında, aşağıdakilerden hangisi yer alA) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması → II. Mahmut
maz?
B) Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması → I. Abdülmecit
A) Öşür vergisi
C) I. Meşrutiyet’in ilanı → Abdülaziz
B) Haraç vergisi
D) Nizamıcedit Ordusunun kurulması → III. Selim
C) Cizye vergisi
E) II. Meşrutiyet’in ilanı → II. Abdülhamit
D) Ganimetlerin beşte biri
E) Cülus bahşişleri
11.
Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun üyeleri ve sorumlulukları dikkate alınarak yapılan aşağıdaki eşleş-
16. Osmanlı
görevlisi olan ve padişahlık mührünü elinde bulundurdu-
tirmelerden hangisi yanlıştır?
Divanıhümayun Üyeleri
4444444444
ğundan mutlak vekil kabul edilen devlet görevlisi
................ dır.
Sorumlulukları
4444444444
A) Nişancı
Toprak sistemi
B) Kazasker
Adalet ve eğitim
C) Defterdar
Maliye
D) Şeyhülislam
Dinsel denetim
E) Reisülküttap
Belediye hizmeti
Yukarıdaki anlatımda boş bırakılan alana, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerden alınan gelir vergisidir?
A) Cizye
B) Haraç
D) Öşür
C) Ağnam
A) nişancı
B) kaptanıderya
C) defterdar
D) sadrazam
E) şeyhülislam
17.
12.
Devleti’nde padişahtan sonra en yetkili devlet
Osmanlı Memleket Yönetimi
Merkez
Yönetimi
Taşra
Yönetimi
E) Avarız
Eyalet
?
Sancak
13.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde Divanı-
Yukarıdaki şemada boş bırakılan alana, aşağıdakiler-
hümayun üyelerinden biri değildir?
den hangisi getirilmelidir?
A) Kazasker
B) Kadı
D) Nişancı
C) Defterdar
E) Reisülküttap
A) Başkent
D) Mukataa
B) Dirlik
C) Kaza
E) Ocaklık
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
3 044 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content