close

Enter

Log in using OpenID

4483 Sayılı Kanun İşlem Süreçleri

embedDownload
Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
4483 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İșlemler Süreci
4483 sayılı Kanun Kapsamında
Şikayet, Đhbar, Rapor ya da Yazı
Gelmesi
Konunun 4483 Sayılı Kanun
Açısından Đncelenmesi
Đşleme Konulacak mı?
Hayır
Evet
Savcılık Talebi mi?
Ön Đnceleme Onayının
Hazırlanması
Hayır
Đşleme Konulmaksızın
Gerekçesi Belirtilerek
Dosyaya Kaldırılma
Yazısının Defterdar
Tarafından Đmzalanması
Evet
1
Ön Đnceleme
Onayı
Ön Đnceleme Onayının
Vali
Tarafından Đmzalanması
Konuya Đlişkin Đlgili
Birimden Görüş
Sorulması Yazısının
Hazırlanması
3
Görüş
ĐstemY
azısı
2
8
2
Görüş Sorulması
Yazısının Personel
Müdürü Tarafından
Đmzalanması
Görüș
Yazısı
Đşleme
Koymama
Kararının
3
Ön Đnceleme Onayını
Gönderme Yazısının
Hazırlanması
Đşleme
Koymama
Kararı
Đşleme Koymama
Kararının Vali
Tarafından Đmzalanması
Ön Đnceleme Onayını
Gönderme Yazısının Defterdar
Tarafından Đmzalanması
Yazı ve Eki
Rapor ve
Belgeler
Đşleme Koymama
Kararının Savcılığa
Gönderilmesi
Đşleme Koymama
Kararının Şikayetçiye
Gönderilmesine Đlişkin
Yazının Hazırlanması
Onayı
Gönderme
Yazısı
Yazı ve Eki Rapor ve
Belgelerin Đncelenerek
Verilen Kararın
Hazırlanması
Karar
Kararın Vali
Tarafından Đmzalanması
Đşleme
Koymama
Yazısı
Karar
Gönderme
Yazısı
Şikayetçiye Gönderilen
Yazının
Defterdar tarafından
Đmzalanması
Kararı Đlgili Kişi ve
Yerlere Gönderme
Yazısının Hazırlanması
Kararı Đlgili Kişi ve
Yerlere Gönderme
Yazısının
Defterdar Yardımcısı
Vekili Đmzalanması
4
Đtiraz
Yazısı
Đtiraz ve Takipsizlik
Yazısının Đncelenmesi
5
5
4
Karara Đtiraz Edildi
mi?
Hayır
Takipsizlik/Đtiraz mı?
Evet
9
6
Đtiraza Đlişkin Karar
Dosyayı Đdare
Mahkemesine Gönderme
Yazısının Hazırlanması
7
Red
Kabul
8
Đtiraz
Takipsizli
Dosyanın İdare
Mahkemesine
Gönderilmesine
İlișkin Yazı
Dosyayı Đdare
Mahkemesine Gönderme
Yazısının
Defterdar tarafından
Đmzalanması
İdari Mahkeme
Kararı
Mahkeme Kararının
Đncelenmesi
10
10
1
6
7
9
Kesinleşen
Kararın Sonucu
Soruşturma Đzni
Verilmemesi
Soruşturma Đzni
Verilmesi
Dosyanın Cumhuriyet
Savcılığından ve
Mahkemeden Takip
Edilmesi
Takip yazısı
11
Dosyanın Cumhuriyet
Savcılığından ve
Mahkemeden Takip
Edilmesi
Mahkeme Kararı
Üzerine Yapılan Đşlem
Süreci
Takip Yazısı
PEROP
PEROP'a Girişlerin
Yapılması
Dosyasına
Kaldırıldı
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
86 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content