close

Enter

Log in using OpenID

AE faaliyet_raporu Bolum1

embedDownload
2013 FAALİYET RAPORU
İçindekiler
I. Sunuş ve Genel Bilgiler
1. Misyon ve Vizyonumuz
5
2. Sektör ve Şirket Hakkında Bilgi
6
3. Asya Emeklilik Kilometre Taşları
10
4. Şirketin Faaliyet Konuları ve 2013 Yılı Faaliyetleri
12
5. Şirketin Ortaklık ve Sermaye Yapısı
13
6. Kısaca Bank Asya
14
7. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
16-17
8. Genel Müdür’ün Mesajı
18-19
9. 2013 Yılı İçinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları
20
10. 2013 Yılında Yapılan Ana Sözleşme Değişikliği
20
11. Şirket'in Fonlarında Meydana Gelen Değişiklikler ve Yeni Fonlar
21
12. Çalıştığımız Reasürör Şirketleri
22
13. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
22
14. Bağlılık Raporu Sonucu
22
15. Bağımsız Denetim Uygunluk Görüşü
23
II. Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
1. Yönetim Kurulu
2. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları
26-29
30
3. Şirket'in Yönetim Organları, Üst Düzey Yöneticileri ve Denetçilerinde 2013 Yılı Içinde
Meydana Gelen Değişiklikler
31
4. Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Menfaatler
32
5. Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu
32
6. Yönetici ve Denetçilerin Nitelikleri
33
7. İç Sistemler Birimleri
33
8. İnsan Kaynakları Faaliyetleri
34-37
9. Eğitim Faaliyetleri
38-39
10. Organizasyon Şeması
40
III. Finansal Yapi ve Risk Yönetimi
1. Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler
2. İç Denetim ve İç Kontrol Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
43
44-46
3. Finansal Durum
47
4. Rapor Dönemi Dahil Son 3 Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Tablolar
48
5. Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
54-121
1
Raporun Ait Olduğu Dönem: 01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013
Şirketin Ticaret Unvanı: Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Şirketin Ticaret Sicili Numarası: 783105
Genel Müdürlük Adresi: Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 34768 Ümraniye/İstanbul
Genel Müdürlük Telefonu: 0216 635 44 44
Genel Müdürlük Faks Numarası: 0216 912 12 12
Web Adresi: www.asyaemeklilik.com.tr
I. SUNUŞ ve GENEL BİLGİLER
1. Misyon ve Vizyon
Misyonumuz
Belirlenen kurumsal değerler ışığında sürdürülebilir, hızlı ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyetini
sağlamak, sektöre katılımı artırmak ve bu alanda sektöre öncülük ederek güven duyulan bir şirket olmaktır.
Vizyonumuz
Faiz hassasiyeti olan müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak müşteri odaklı hizmet ve üstün kalite
anlayışına sahip, çağın gerektirdiği değişimlere açık, saygın, güvenilir ve etkin bir marka olmak ve
Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktır.
5
2. Sektör ve Şirket Hakkında Bilgi
Global Ekonomi ve Türkiye
Global ekonomi 2013 yılının ilk yarısından itibaren olumlu bir seyir izlemiştir. Avro Bölgesi’nde uzun
süren resesyonun ardından kısmi bir toparlanma görülürken; ABD’de mevcut potansiyelin altında bir
büyüme gerçekleşmiştir. Küresel krizden sonra global anlamda büyümenin başrol aktörleri olarak
görülen gelişmekte olan ülkelerde ise yavaşlamış bir büyüme yaşanmış, sermaye işlemlerinde
volatiliteye bağlı kırılganlıklar daha da fazlalaşmıştır.
Gelişmiş ülkelerin çoğu, küresel kriz öncesi işsizlik oranlarını halen yakalayamamış ve dünya genelinde
işsizlik 2013 yılında da yüksek seyir izlemiştir.
Emtia piyasalarında da süregelen düşüş 2013 yılında da devam etmiş, madencilik başta olmak üzere
emtia piyasaları bu durumdan etkilenmiştir. Enerji fiyatları da Çin’in enerji talebinin düşmesi ve
Ortadoğu’daki sorunlar nedeniyle düşüş göstermiştir.
Mali sorunların gelişmiş ülkelerde devam etmesi, gelişmekte olan ülkelerdeki ekonominin yavaşlaması
ve gelişmiş ülkelerin genişletici para politikalarını değiştirmesi, 2013 yılı global ekonomide karşı karşıya
kalınan ana riskler olarak göze çarpmaktadır.
Türkiye’de ise global ekonomideki durgunluktan dolayı dış talep gün geçtikçe azalmış ve iç talebin
büyümeye katkısı artmıştır. Gelişmiş ülkelerin almış olduğu genişletici para politikalarına ilişkin çıkış
kararı ve jeopolitik sorunların yaşanması finansal riskin artmasına, sermaye işlemlerindeki volatilite faiz
ve kurların yükselmesine neden olmuştur.
İstihdama yönelik tedbirler ve ekonomik açıdan toparlanma çalışmaları küresel krizden sonra
Türkiye’de istihdamın dünya ortalamasına göre daha yüksek seyretmesi sonucunu doğurmuştur.
Türkiye’de iç talepteki artışla birlikte vergi gelirlerinde artış gözlenmiş, özelleştirme gelirleriyle birlikte
bu gelirler merkezi yönetim bütçesini bir önceki yıla göre arttırmıştır.
Türkiye’nin en büyük ticari ortaklarından olan AB’de borç krizinin aşılamaması ve global ekonomide
yaşanan sıkıntılardan ötürü ihracatın düşmesi, buna karşın iç taleple birlikte artan ithalat 2013 yılında
cari açığın artmasına neden olmuştur.
Maliye Bakanlığı tahminlerine göre 2014 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4 oranında artacağı
öngörülmektedir. Bankacılık sisteminin güçlü olması, istihdam oluşturma kapasitesi, düşük bütçe açığı
ve düşük kamu borç yükü gibi güçlü yönler Türkiye ekonomisine dair bu öngörüyü destekleyici
niteliktedir.
6
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Hayat Sigortacılığı
Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi 2013 yılının Ekim ayında onuncu yılını tamamlamıştır.
2013 yılında yeni kurulan şirketlerin de katılımlarıyla 18 adet bireysel emeklilik şirketi sektöre katkı
sağlamışlardır. 31 Aralık 2013 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine bakıldığında toplam bireysel
emeklilik katılımcı sayısı 4.153.055 kişi ve katılımcıların toplam fon tutarı 25.145.718.418 TL olarak
gerçekleşmiştir. Bu dönemdeki toplam katkı payı tutarı ise 21.921.860.114 TL olarak açıklanmıştır.
2013 yılında yayımlanan mevzuat değişikliğine göre, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle katkı payı ödeyen
katılımcının hesabına yıllık brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlı olacak şekilde, yatırılan katkı payının
%25’i kadar devlet katkı payı ödemesi yapılmaya başlanmıştır. Hedeflendiği üzere Devlet Katkısı,
bireysel emeklilik sistemini katılımcı gözünde daha cazip hale getirmiş ve 2013 yılında katılımcı
sayısında artış gözlenmiştir. Devlet Katkısı Fonu ise bu yıl toplam 1.151.765.932 TL büyüklüğe
ulaşmıştır.
TSB (Türkiye Sigorta Birliği) verilerine göre, 2013 yılında 28 adet hayat branşında faaliyet gösteren
sigorta şirketi bulunmaktadır. Hayat branşında bu dönemde yaklaşık 3,4 milyar TL prim üretimi
gerçekleştirilirken hayat sigortası prim üretimi, tüm sigorta sektörü prim üretiminin % 14’ü kadardır.
2013 yılında hayat sigortaları branşı prim üretimi 2012 yılına göre % 25,25 oranında artış
göstermiştir.
Banka sigortacılığı ülkemizde son 10 yılda hızlı bir büyüme gerçekleştirmiştir. TSB verilerine göre 2012
yılında hayat branşı dağıtım kanallarında bankasürans kanalının payı % 77 iken, bu oran 2013 yılında
% 81’e yükselmiştir. Artan kredi hacmi paralelinde büyümenin özellikle koruma sigortaları ile devam
etmesi ve bankasürans kanalının bu alandaki ağırlığını sürdürmesi beklenmektedir.
7
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Hayat Sigortacılığı
8
Kaynak : www.egm.org.tr
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. 8 Haziran 2011 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel
Müdürlüğü’nden gelen izin doğrultusunda 1 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuş Mayıs 2012'de
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) faaliyetine başlamıştır.
Asya Emeklilik, EGM’nin 31 Aralık 2013 tarihli verileri göz önüne alındığında 2012 yılına göre katılımcı
sayısı bazında üç kat büyüyerek 170.315 katılımcıya, fon tutarı bazında altı kat büyüyerek
185.082.385 TL fon tutarına ulaşarak Bireysel Emeklilik Sektörü’nde daha önce görülmemiş bir
başarıya imza atmış ve 2013 yılında emeklilik şirketleri arasında 16. sıradan 7. sıraya yükselmiştir.
2013 yılı sonunda Bank Asya şubeleri haricinde 13 acentesi bulunan şirketimiz, 2014 yılı sonuna kadar
130 adet acente sayısına ulaşmayı beklemektedir. Bunun yanında 2013 sonu itibariyle Asya Emeklilik,
Bank Asya'nın 280 şubesinde toplam 467 lisanslı BES aracısı ve şubeler haricinde 13 acentesi ile
hizmet vermektedir. 2013 Ocak ayı itibariyle faaliyetine başlanılan “Azalan Teminatlı Kredili Hayat
Sigortası” ürünü, yılsonu itibari ile 638 adet yürürlükte poliçe adedine ulaşmıştır.
7. SIRA
11. SIRA
6. Ay
(14.12.2012)
170.315
82.433
33.963
12. Ay
(14.06.2013)
18. Ay
(31.12.2013)
Katılımcı bazında sektördeki sıralamamız
Kaynak : www.egm.org.tr
%
2,7
+14
14. SIRA
%
6,6
+10
6. Ay
(14.12.2012)
12. Ay
(14.06.2013)
18. Ay
(31.12.2013)
Katılımcı sayısı gelişimi
9
3. Asya Emeklilik Kilometre Taşları
Asya Emeklilik, Bank Asya iştiraki olarak 2012’nin ikinci yarısında Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sektöründe
faaliyete başladı. Bank Asya’dan aldığı güç ve deneyim ile Türkiye’nin “ilk ve tek faizsiz emeklilik şirketi”
olarak sektörde yeni bir kulvar açan Asya Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) kuruluşundan
itibaren ilk sene satışlar karşılaştırılmasında birinciliği yakalayarak büyük bir başarıya imza attı.
Türkiye’de pastayı büyütmeyi hedefleyen Asya Emeklilik, özellikle BES sektörüne getirdiği yenilikçi
yaklaşımla, faiz hassasiyeti olan kitlelerin de sisteme katılmasına olanak sundu.
2013 yıl sonu itibarıyla, 18 ay gibi kısa bir sürede 170.315 katılımcı sayısıyla 18 şirketin faaliyet gösterdiği
sektörde 7. sıraya yükseldi. Bu başarı, Asya Emeklilik'in 13 acentesi ve Bank Asya'nın 280 şubesi ile
gerçekleştirildi.
10
Türkiye’nin “ilk ve tek faizsiz emeklilik şirketi” olan Asya Emeklilik, ilk yılında yakaladığı satış performansı ile
2013 yılında en çok Kurumsal satış yapan şirket oldu. Kurumsal segmentte 2013 yılı Pazar payında İGES’te
%3’ten %11,9’a, GBB’de ise %2,3’ten %8,6’ya ulaşıldı.
ı
ımc
3Y
ı
Per lı Hiss
form e Fo
ans nu
1. Ş ında
irke
t
201
3
İGE Yılınd
S Ya a En
pan Ço
Şirk k
et
İlk
Kat Yılında
Ula ılımcıy En Ç
ok
şan a
Şirk
et
18.
A
170 yında
Bin
Kat
ıl
201
Ma
yıs
201
2BE
Baş S Satı
lan ş
gıcı
Tem
Şirk muz
et K 201
uru 1 luşu
Asya Emeklilik, toplam katılımcı bazında Pazar payını 2013 sonu itibariyle %4,1’e taşıdı.
11
4. Şirketin Faaliyet Konuları ve 2013 Yılı Faaliyetleri
Asya Emeklilik, faiz hassasiyeti olan ve Katılım Bankacılığı esaslarına uygun faaliyet gösteren bir
bireysel emeklilik sistemi isteyen kesimi hedef kitle olarak seçmiştir. Bu amaçla kurulan fonların fon
portföyüne sadece Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen faiz içermeyen enstrümanlar ve
uluslararası piyasalarda ihraç edilmiş Sukuk ve benzeri faizsiz enstrümanlar, Katılım Bankacılığına
uygun hisse senetleri, katılım hesapları ve altın dahil edilmiştir.
Katılımcılarımıza sunduğumuz fonların çeşitliliğini artırmak üzere Nisan 2013’te 3 yeni fon kuruluş izni
için SPK’dan onay alınmış ve Mayıs 2013’te Asya Emeklilik Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu,
Asya Emeklilik Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ve Asya Emeklilik Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım
Fonu katılımcılarımıza sunulmaya başlanmıştır.
Emeklilik sözleşmelerimizin satışa başlaması ile Asya Emeklilik, faiz gelirine duyarlı olan katılımcılar için
bir çekim merkezi olmuştur. 2013 yılını 183 bin sözleşme adedine, fon büyüklüğünü ise 185 Milyon
TL’ye ulaşarak kapatan Asya Emeklilik, sektör ortalamasından hızlı büyümesini sürdürmüş ve katılımcı
bazında pazar payını %4,1’e, konumunu ise 7. sıraya taşımıştır.
Mevzuatta yapılan değişiklikler ile 2013 yılında Bireysel Emeklilik sektöründe devlet katkısı uygulaması
başlamıştır. Ayrıca şirketlerin gelirlerini azaltacak parametre (giriş aidatı, YGK, FİGK) değişiklikleri
2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Asya Emeklilik genç şirket olmanın avantajlarını kullanmış ve
alt yapısını hızla değiştirerek yeni uygulamalara hazır hale getirmiştir.
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. 24.01.2013 tarihinde hayat prim üretimine başlamıştır. 2013 yılı hayat
prim üretimi 480.844 TL ve ferdi kaza prim üretimi 13 TL’dir. Asya Emeklilik, hayat sigortacılığı
sektöründe de yenilikçi ürünleri ile pazarda önemli bir yer edinmeyi hedeflemektedir.
12
5. Şirketin Ortaklık ve Sermaye Yapısı
Ödenmiş Sermaye
Adı - Soyadı /
Ticaret Unvanı
Pay Oranı
30.000.000
Asya Katılım Bankası A.Ş.
97,99%
29.397.000
Mehmet Sinan BERKSAN
1,00%
300.000
İrfan HACIOSMANOĞLU
1,00%
300.000
Zafer ERTAN
0,01%
1.500
Ahmet AKAR
0,01%
1.500
13
6. Kısaca Bank Asya
Asya Katılım Bankası A.Ş., Türkiye'nin altıncı özel finans kurumu olarak 24 Ekim 1996 tarihinde,
Altunizade'deki Merkez Şubesi ile faaliyetlerine başlamış ve 20.12.2005 tarihinde "Asya Finans
Kurumu Anonim Şirket"i olan şirket unvanı "Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir.
Kuruluş sermayesi 2 milyon TL, mevcut ödenmiş sermayesi 900 milyon TL olan Bank Asya’nın,
tabana yayılmış yerli sermayeye dayanan, çok ortaklı bir yapısı vardır.
Faizsiz bankacılığın gereklerine uyarak üretime destek olmayı kuruluş prensibi olarak kabul eden
Bank Asya'nın temel amacı; müşteri odaklı hizmet anlayışından hareketle, teknolojinin getirdiği en son
imkanları kullanarak, faizsiz finans sistemini daha geniş kitlelere ulaştırabilmektir.
Bu doğrultuda şube sayımız Erbil ve gezici şubelerimizle birlikte Temmuz 2013 tarihi itibarıyla
282 şube ve yurt içinde 1, yurt dışında 1000 muhabir banka ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip ilk katılım bankası olan Bank Asya; bireysel, ticari ve
kurumsal bankacılık alanlarında müşterilerinin her türlü ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ürün
yelpazesi ve yapılanması ile faaliyet göstermektedir. Bank Asya, geleneksel dağıtım kanalları olan
şubelerinin dışında İnternet Şubesi, Alo Asya Telefon Bankacılığı, ATM ve POS terminalleri ile bankacılık
hizmetlerini kesintisiz, hızlı ve etkin bir şekilde sunmayı hedeflemektedir.
Bank Asya, şu iki temel yaklaşımı kendi gelişiminin ve hedeflediği pazar payına ulaşabilmesinin bir
gereği olarak kabul etmekte ve bunun için çaba sarf etmektedir :
• Faizsiz bankacılık ürünlerini geliştirerek, bu konuda yeni türev ürünler ortaya koymak.
• Bankacılıkta etkin bir biçimde kullanılmakta olan ürünlerin faizsiz bankacılık sistemine
adaptasyonunu sağlamak.
Bank Asya, çalışma prensiplerini, misyonunu ve vizyonunu çalışanlarının geniş katılımıyla belirleyerek,
paylaşmanın ve başarıya olan inancın bir ürünü olarak kurum kültürünün unsurları haline getirmiştir.
14
15
7. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Yeni bir yıla girerken
2013 yılı başlarında ABD ekonomisi başta olmak üzere gelişmiş ülke ekonomileri toparlanmaya
başlamış ve 2008’den bu yana süregelen küresel krizin sonlarına gelindiğinin sinyalleri verilmiştir.
Gelişmiş ülkelerde başlayan küresel kriz, aynı ülkelerin genişleyici para politikalarıyla aşılmaya çalışılmış
ve Merkez Bankaları piyasalara yüksek likidite enjekte etmişlerdir. Bu durum likiditenin, krizle boğuşan
gelişmiş ülkelerden, büyümesi güçlü, dinamik ve finansman ihtiyacı olan gelişmekte olan ülkelere
yönelmesine neden olmuştur.
İş gücü ve konut piyasalarının olumlu seyri sonrası, FED (ABD Merkez Bankası) genişleyici para
politikasını sonlandırmayı planladığını ve düzenli varlık alımlarını azaltmaya başlayacağını özellikle
2013 yılı ortalarında güçlü bir şekilde gündeme getirmiştir. Bu açıklamalar sonrası küresel para
akımlarının tersine döneceği yani başka bir ifadeyle gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere
akacağı anlaşılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerden para çıkışları yaşanmaya başlamış ve
para birimlerinde ciddi değer kayıplarına yol açılmıştır.
Türkiye ekonomisi de bu küresel ekonomik krizden etkilenmiş, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren
yaşanan TL’deki değer kaybının oluşturduğu enflasyon baskısı, para politikasının sıkılaşma eğilimine
girmesi sonucunu doğurmuştur.
Önümüzdeki dönemde, sermaye akımları gelişmiş ülkelere yöneleceğinden kronik cari açık problemi
yaşayan ve bu açığın finansmanını dış kaynaklardan sağlayan Türkiye için 2014 yılının daha zor
geçeceğini, enflasyonun yükselerek büyüme hızının yavaşlayacağını ifade edebiliriz.
Ancak zorlu bir yıl beklense de Türkiye’nin 2014 yılını güçlü, dinamik ekonomi ve dengeli bütçe
yönetimi ile sağlıklı bir şekilde geçireceği beklentisindeyiz.
16
BES’te yeni dönem ve büyük başarılarla dolu bir yılın ardından hedeflerimize ulaşacağımıza
inancımız bir kat daha arttı.
10 yıllık bir geçmişi bulunan bireysel emeklilik sektöründe 2013 başında hayata geçirilen devlet katkısı
uygulaması BES’in geniş kitleler tarafından bilinilirliğini artırmıştır. Devlet desteğinin de olumlu etkisi
2013 yılında katılımcı bazında yaşanan yüksek artış oranı sektörün ivme kazanmasını sağlamıştır.
Geçmiş yıllarda toplam 3 milyon katılımcıya ulaşan sektör, sadece 2013 yılında 1 milyon yeni
katılımcıyla buluşmuştur. 2013 yılında %33’lük katılımcı oranı ve %29’luk toplam fon büyüklüğü oranı
artışı yaşanan sektör başarılı bir yılı geride bırakmıştır.
Tasarruf oranlarının tarihi düşük seviyelerde gerilediği ve emeklilik fon büyüklüklerinin GSMH’ye oranı
dikkate alındığında, bireysel emeklilik sisteminde gidilecek uzun bir yol ve aşılacak birçok hedef olduğu
görülmektedir. Kamunun işbirliği ile 2013 yılında gösterilen performans, bu hedeflere hızlı bir şekilde
ulaşılabileceğinin sinyallerini vermiştir.
2013 yılında sektördeki bu güzel tablodan daha da önemlisi, şirketimiz Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş’nin
1,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde elde ettiği başarılar olmuştur. 2013 yılı içinde şirketimizi tercih eden
135 bin yeni katılımcı ile beraber 170 bin katılımcıya ulaşırken pazar payımızı %4,1’e çıkardık.
2013 yılında 16. sıradan girdiğimiz sektörde 18 şirket arasında 7. sıraya yükseldik ve önemli bir
başarıya imza attık.
“Faizsiz Emeklilik” sloganıyla yola çıkan şirketimiz, pastayı büyüterek sektör büyümesine ciddi katkıda
bulunmuş, aynı zamanda sektörde varolan bir ihtiyacı gidermiştir. Elde ettiğimiz başarıları gördükçe
yeni hedeflere ulaşma azmimiz ve inancımız her gün daha da artmaktadır.
Genç yaşına rağmen büyük başarıları yakalayan ve zor hedefleri gerçekleştiren şirketimizi kutlar;
katılımcılarımıza, çalışanlarımıza ve ortaklarımıza teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Erhan Birgili
Yönetim Kurulu Başkanı
17
8. Genel Müdür’ün Mesajı
Türker GÜRSOY
Genel Müdür
Birinci yaşımızı rekorlar ile kutladık.
2013 yılı, 1. yaşını kutlayan şirketimiz için rekorlar ile geçen bir yıl oldu. Kısa sürede ulaştığı katılımcı
sayısı ile sektöre yeni bir soluk getiren "Türkiye'nin İlk ve Tek Faizsiz Emeklilik Şirketi" Asya Emeklilik,
yenilikçi ürün ve hizmetlerle sektörde lider bir kuruluş olma yolunda önemli bir adım attı.
1,5 yıl gibi kısa bir sürede, 170 bini aşan katılımcı sayısı, 185 milyon TL’nin üzerinde fon büyüklüğüne
ulaşan Asya Emeklilik, katılımcı sayısında %4,1’lik pazar payı ile Türkiye'nin en büyük 7. emeklilik
şirketi konumundadır. 2013 yılında sisteme giren yeni bireysel katılımcıların %10’u,
kurumsal katılımcıların ise %27’si Asya Emeklilik’i tercih etmiştir.
Asya Emeklilik, yeni bir müşteri kitlesini bireysel emeklilik ile buluşturmuştur. Faiz hassasiyeti olan
insanlarımızın yatırım ve tasarruflarını, en güvenli yol olan bireysel emeklilik sisteminde, sistemin tüm
avantajlarından faydalanarak değerlendirmelerine imkân sunan Şirketimiz, bu alanda önemli bir
ihtiyaca cevap vermiş oldu.
Sektör 2013’te %33 büyüdü.
Bireysel emeklilik sektörü kurulduğu 2003 yılından bugüne en büyük gelişimini 2013 yılında
gerçekleştirdi. Bu büyümede, her katkı payı için ödenen %25 devlet katkısı önemli bir etken oldu.
9 yılda 3 milyon kişinin katıldığı bireysel emeklilik sistemi, geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla yeni
katılımcı ile %33 büyüme gerçekleştirdi. Katılımcıların birikimleri de %24 oranında büyüyerek
25 milyar TL’nin üzerine çıktı. Katılımcılara ödenen devlet katkısı tutarı ise 1 milyar TL’yi aşmış
bulunmaktadır.
Fonlarımız yılı kazanç ile kapattı.
2013 yılı emeklilik yatırım fonlarımızın gösterdiği performans ile de şirketimiz için son derece başarılı
bir yıl oldu. Özellikle hisse senedi fonumuz, getiri performansı ile 2013 yılında hisse senedi fonları
arasında en çok kazandıran fon unvanını elde etti. Esnek fonlarımızın performansları da sektör
ortalamasının üzerinde bir getiri ile kendi kategorilerinde en üst sıralarda yer aldılar.
18
Acente kanalı ile büyüyeceğiz.
Şirketimiz, 2013 yılında yakaladığı büyüme hızıyla sektörün önemli oyuncularından biri olduğunu
göstermiş ve faaliyetinin ilk yıllarında en hızlı büyüyen şirket unvanını kazanmıştır. Bank Asya ile tam
bir işbirliği içinde çalışan şirketimiz, sektörde bankasürans uygulamasının en başarılı örneği olmuştur.
2014 yılında faaliyete başlayan acente kanalımız ile dağıtım kanallarımızı her geçen gün
genişletmekte, Bank Asya’nın 280 şubesinin yanında daha geniş bir alanda hizmet sunmayı
hedeflemekteyiz.
Şirketimizin başarısında büyük pay sahibi olan değerli çalışanlarımıza, bizleri tercih eden tüm
katılımcılarımıza, hissedarlarımıza ve desteğini her zaman hissettiğimiz Bank Asya Grubu'na
teşekkürlerimi sunarım.
Geleceğin hepimiz adına hayırlı olmasını dilerim.
Saygılarımla,
Türker Gürsoy
Genel Müdür
19
9. 2013 Yılı İçinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları
Şirketimizin 2013 yılı içerisindeki Yönetim Kurulu toplantıları aşağıdaki tarihlerde gerçekleşmiştir;
24.01.2013
04.06.2013
23.09.2013
22.02.2013
20.06.2013
25.09.2013
07.03.2013
03.07.2013
27.09.2013
22.03.2013
19.07.2013
07.10.2013
29.03.2013
01.08.2013
05.11.2013
11.04.2013
07.08.2013
06.12.2013
16.04.2013
09.09.2013
09.12.2013
25.04.2013
10.09.2013
10. 2013 Yılında Yapılan Ana Sözleşme Değişikliği
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. ‘nin 2011 yılında yayımlanan Ana Sözleşmesi, 30 Mart 2013 tarihinde
yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki değişiklikliklere uğramıştır;
A) Şirket Ana Sözleşmesi’nin şirket sermayesi ile ilgili 7. maddesi şirket sermayesinin 10 milyon TL
arttırılması doğrultusunda değiştirilmiştir.
B) Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37,
44, 51 ve 57. maddeleri Yeni Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda değiştirilmiştir.
C) Şirket Ana Sözleşmesi’nin 45, 46, 47 ve 48. maddeleri ise yeni Türk Ticaret Kanunu
doğrultusunda yürürlükten kaldırılmıştır.
20
11. Şirket'in Fonlarında Meydana Gelen Değişiklikler ve Yeni Fonlar
Şirket, 24 Şubat 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu ile Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı
Gelire Endeksli Emeklilik Yatırım Fonu yerine Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu ünvanlı yatırım fonu kurmaya karar vermiştir.
Şirket, 18 Ekim 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Kira ve
Sertifikaları (USD) Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Varlığa Dayalı Menkul
Kıymet ve Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu kurulmasına karar vermiştir.
Daha sonra ise 7 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Varlığa
Dayalı Menkul Kıymetler ve Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu’nun adı, Asya Emeklilik ve
Hayat A.Ş. Kira Sertifikaları Standart Katılım Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.
Şirket, 22 Şubat 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Asya Emeklilik ve
Hayat A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu kurulmasına karar vermiştir.
22 Şubat 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu ile Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı
Emeklilik Yatırım Fonu (AGT) ve Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (AGA)
yönetim kurulu kararı ile kurulmasına karar verilmiş ve kurulmuştur. 7 Mart 2013 tarihinde yapılan
Yönetim Kurulu ile Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve Kira Sertifikaları
Katılım Emeklilik Yatırım Fonu’nun adı, Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım
Fonu (AGD) olarak değiştirilmiştir.
Şirket, 07 Ekim 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 18 Ekim 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu
ile Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları (USD) Emeklilik
Yatırım Fonu kurulması için alınan kararın iptal edilmesine ve Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı
Kira Sertifikaları Katılım (USD) Emeklilik Yatırım Fonu kurulmasına karar vermiştir.
10 Şubat 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 07 Ekim 2013 tarihinde alınan kararın iptal edilmesine,
ve Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’nun kurulması için
başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
21
12. Çalıştığımız Reasürör Şirketleri
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş., 2012 yılında herhangi bir reasürör anlaşması gerçekleştirmemiştir.
Fakat 2013 için reasürör sektörünün öncü kuruluşlarından Malezya merkezli ve A+ Kredi notuna sahip
“Münich Re Retakaful” şirketi ile sözleşme imzalamıştır.
13. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
2013 yılında şirketimizin tarafından yapılan araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.
14. Bağlılık Raporu Sonucu
Bağlılık raporunda yer verilen hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte bilgimiz dâhilinde olan hâl ve
şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır.
Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede şirketin zararı bulunmamaktadır.
22
15. Bağımsız Denetim Uygunluk Görüşü
23
II. Yönetim ve Kurumsal
Yönetim Uygulamaları
1. Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Erhan Birgili
Erhan Birgili, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi
Genel İşletme yüksek lisans ve doktora programı mezunudur. Çeşitli üniversitelerde ve
enstitülerde Öğretim Üyesi, Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı,
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Fakülte Kurulu Üyesi ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
Halen Bursa Orhangazi Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi, Üniversite Senatosu Üyesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. YÖK tarafından yürütülen
İstanbul Finans Merkezi Projesi Çalışma Grubu Üyesi olan Erhan Birgili, 2012 Nisan ayında
Denetçi olarak Bank Asya'ya katıldı. 2012 yılı Kasım ayından itibaren Bank Asya ve Ocak 2013'ten
itibaren Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet Beyaz
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü lisans, Yeditepe Üniversitesi
Finansal Hukuk ve University of Illinois İşletme yüksek lisans mezunu olan Ahmet Beyaz,
meslek hayatına 2001 yılında başladı. Bankalar Yeminli Murakıplığı, Bankalar Yeminli Baş Murakıplığı
görevlerinde bulundu. Işık Sigorta, Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Asya Emeklilik’te
Yönetim Kurulu Üyesi olan Ahmet Beyaz, 2011 yılında Muhasebe, Bütçe-Finansal Raporlama ve
İştiraklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Bank Asya'ya katıldı.
Bir süre Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye olarak görev yapan Ahmet Beyaz,
2013 yılı Ocak ayından itibaren Bank Asya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlüğü görevlerinin
yanısıra Ağustos 2011 tarihinden itibaren Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.'de
Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini sürdürmektedir.
26
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Türker Gürsoy
Türker Gürsoy 2001 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma hayatına Hazine Müsteşarlığı’nda başlayan Gürsoy, 2002 ile 2011
yılları arasında Sigorta Denetleme Kurulu’nda görev yaptı. 2009 yılında New York Columbia
Üniversitesi Ekonomi Yönetimi Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesi olan Gürsoy, aynı dönemde
Birleşmiş Milletler de uluslararası ekonomi yönetimi stajını tamamladı. 2011 yılında atandığı Vakıf
Emeklilik’te Finans, Aktüerya ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini 2013 yılına
kadar sürdürdü. 2013 yılından itibaren Asya Emeklilik Genel Müdür görevini yürütmektedir.
Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin Hayat ve Emeklilik Komitesi üyesidir.
Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Faruk Berksan
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Öncelikle Ülker Gıda'da 16 yıl boyunca
yaptığı çalışmalarla idarî, malî, ticarî, teknik ve diğer konularda tecrübe sahibi oldu. Böylece başta gıda
sektörü olmak üzere, inşaat, havacılık, tarım ve hayvancılık gibi dallarda 30 yıla yakın görev yaptı.
Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası’nda bir dönem Başkan Yardımcısı oldu. Gıda sektöründeki
ilk grup toplu iş sözleşmelerini yaptı. Kısa adı İŞHAD olan İş Hayatı Dayanışma Derneğinin
Başkanlığında bulundu. Başta gıda olmak üzere muhtelif konularda makaleler yazdı, konferanslar verdi.
Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda tebliğler sundu, oturumlar yönetti. Ülkemizi yurt dışında temsil
etti. 15 yıldan bu yana Kar Şirketler Topluluğu'nun Başkan Vekilliği ve İcra Heyeti Başkanlığı
görevlerinde bulunuyor. Temmuz 2011'den itibaren Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim üyesi olarak
görevini sürdürmektedir.
27
1. Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Yalçın
1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden lisans ve 2006 yılında
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans derecesi bulunan
Mahmut Yalçın, iş hayatına 1999 yılında Türk Ticaret Bankası’nda müfettiş olarak başladı.
2004-2006 yılları arasında Family Finans’ta İç Kontrol Denetçisi olarak çalışmalarını sürdürdü.
2006-2007 yılları arasında Türkiye Finans’ta İç Kontrol Merkezi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten
Yalçın, 2007 yılında İç Kontrol Merkezi Başkan Yardımcısı olarak Bank Asya’ya katıldı. Bank Asya’da
2009 – 2012 yılları arasında bankanın İç Kontrol Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Yalçın,
2012 yılından itibaren Mali İşler ve İştiraklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’dır. Mahmut Yalçın,
Asya Emeklilik’te 2013 yılından itibaren Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Demir
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olan Murat Demir,
iş hayatına 2001 yılında İş Bankası'nda başladı. 2005 yılına kadar aynı bankada bir çok bölümde
görev alan Demir, 2005 yılında KOBİ'lerden sorumlu portföy yöneticisi olarak Garanti Bankası'na katıldı.
2008-2011 yılları arasında Garanti Bankası'nda ve 2011 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası'nda
Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. Ağustos 2011'de Bursa Şube Müdürü olarak Bank Asya'ya katılan
Murat Demir, 2012 yılından itibaren KOBİ Bankacılığı Birim Müdürlüğü görevini yürütüyordu.
Murat Demir, Ticari–KOBİ Pazarlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Asya Emeklilik’te
Yönetim Kuruluğu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
28
Yönetim Kurulu Üyesi
Abdurrahman Köse
Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans mezunu olan
Abdurrahman Köse meslek hayatına 2000 yılında başladı. Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu’nda Yeminli Banka Murakıbı, 2007-2011 yılları arasında yurt dışında bankacılık
sektöründe üst düzey yönetici olarak çalıştı. 2011 yılında Koordinatör olarak Bank Asya’ya katıldı.
Asya Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyesi olan Abdurrahman Köse, aynı zamanda Bank Asya Bireysel
Bankacılık Grubu’nda Koordinatör olarak görevini sürdürmektedir.
29
2. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Direktörler
Ad- Soyad
Öğrenim
Tecrübe
Durumu
Yılı
Yönetim Kurulu Üyesi ve GM
Yüksek Lisans
11
Tüm İş ve İşlemler
Balkan AKBAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
Yüksek Lisans
15
Teknik ve Operayon
Cüneyt Cem ÇİÇEK
Genel Müdür Yardımcısı
Yüksek Lisans
14
Finans ve İnsan Kaynakları
Hüseyin Celal COŞKUN
Direktör
Yüksek Lisans
13
Pazarlama ve Satış
Tolga İMEN
Direktör
Yüksek Lisans
13
İş Stratejileri ve Destek
Türker GÜRSOY
30
Unvan
Sorumlu Olduğu Alan
3. Şirket'in Yönetim Organları, Üst Düzey Yöneticileri ve
Denetçilerinde 2013 Yılı Içinde Meydana Gelen Değişiklikler
30 Mart 2013 Tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak
üzere Prof. Dr. Erhan Birgili, Adurrahman Köse, Murat Demir, Mahmut Yalçın, Ahmet Beyaz,
Ömer Faruk Berksan ve Ercüment Korkut Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Görev taksimi ise aşağıda gibi olmuştur;
Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Erhan Birgili, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Ahmet Beyaz,
Yönetim Kurulu Üyesi: Ömer Faruk Berksan, Yönetim Kurulu Üyesi: Mahmut Yalçın,
Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Demir, Yönetim Kurulu Üyesi: Abdurrahman Köse,
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür: Ercüment Korkut.
16 Nisan 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Türker Gürsoy’un Satış ve
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.
10 Eylül 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu
Üyesi Ercüment Korkut her iki görevinden de istifa etmiş ve yerine Türker Gürsoy’un Yönetim
Kurulu Üyesi olarak atanmasına, akabinde 23 Eylül 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında da
Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
17 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Ferhat Karaçam’ın İç Kontrol Yöneticisi olarak
atanmasına karar verilmiş olup 25 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 8 Aralık 2011
tarihinden beri İç Kontrol Yöneticisi olarak görevini sürdüren Zafer Maşalacı’nın yerine Ferhat
Karaçam atanmıştır.
5 Ekim 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Hüseyin Celal Çoşkun’un Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Direktör olarak atanmasına aynı zamanda Tolga İmen’in Müşteri Hizmetleri, Strateji ve İş Geliştirme,
Bilgi Teknolojileri, Proje Yönetim Ofisi, Destek Hizmetleri ve Satın Almadan Sorumlu Direktör olarak
atanmasına karar verilmiştir.
6 Aralık 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 11 Mayıs 2012 tarihinde Uyum Görevlisi olarak atanan
Julide Şahan’ın yerine Murat Kutlar’ın atanmasına karar verilmiştir.
9 Aralık 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 8 Aralık 2011 tarihinde Risk Yöneticisi olarak atanan
Kaan Şen’in yerine Ferhat Karaçam’ın atanmasına karar verilmiştir.
20 Ocak 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Yalçın’ın İç Sistemler
Sorumlusu olarak atanmasına karar verilmiştir.
31
4. Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Menfaatler
2013 yılı içerisinde şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve Üst Düzey Yöneticileri‘ne sağlanan
huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mâli menfaatlerin toplam tutarı 1.688.906 TL’ dir.
Bu rakam 2012 yılında ise 1.145.155 TL idi.
5. Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu
Sayın Ortaklarımız,
Şirketimizin 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ait 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile
Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu hesaplarını inceleme ve onayınıza arz ederiz.
Şirketimiz kuruluş hazırlıkları 2012 yılı ilk aylarında tamamlamasının akabinde, 16 Mayıs 2012
tarihinde şirket lansmanı ve 17 Mayıs 2012 tarihinde ilk sözleşme satışını gerçekleştirilerek
faaliyetlerine başlamıştı. 2013 Ocak döneminde ise kredili hayat satışları başlatılmıştır.
Toplantıya onur veren Sayın Kurulumuza en iyi dileklerimi sunarım.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Erhan Birgili
Yönetim Kurulu Başkanı
32
6. Yönetici ve Denetçilerin Nitelikleri
Şirket yöneticilerinin nitelikleri, 24 Ağustos 2007 tarih ve 26623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış
ve yürürlüğe girmiş olan “Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına
İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesi hükümlerine göre, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan aşağıdaki
tabloda belirtilmektedir;
Adı Soyadı
Göreve
Atanma
Tarihi
Görevi
Öğrenim
Durumu
Deneyim
Prof Dr. Erhan Birgili
01/2013
Yönetim Kurulu Başkanı
Doktora
28
Ahmet Beyaz
07/2011
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yüksek Lisans
11
Ömer Faruk Berksan
07/2011
Yönetim Kurulu Üyesi
Lisans
31
Mahmut Yalçın
03/2013
Yönetim Kurulu Üyesi
Yüksek Lisans
13
Murat Demir
03/2013
Yönetim Kurulu Üyesi
Lisans
11
Abdurrahman Köse
03/2013
Yönetim Kurulu Üyesi
Yüksek Lisans
13
Türker Gürsoy
09/2013
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür
Yüksek Lisans
11
Cüneyt Cem Çiçek
02/2012
Finans ve İnsan Kaynaklarından
Sorumlu Genel Müdür Yrd.
Yüksek Lisans
14
Balkan AKBAŞ
12/2011
Teknik ve Operasyondan Sorumlu
Genel Müdür Yrd.
Yüksek Lisans
15
Hüseyin Celal COŞKUN
09/2013
Direktör
Yüksek Lisans
13
Tolga İMEN
09/2013
Direktör
Yüksek Lisans
13
Mehmet Latif Akdağ
12/2011
İç Denetçi
Lisans
15
Ferhat Karaçam
04/2013
12/2013
İç Kontrol Sorumlusu
Risk Yöneticisi
Yüksek Lisans
7
7. İç Sistem Birimleri
Ad- Soyad
Mehmet Latif Akdağ
Ferhat Karaçam
Murat Kutlar
Görevi
Öğrenim Durumu
Tecrübe Yılı
İç Denetçi
Lisans
15
İç Kontrol Sorumlusu ve
Risk Yöneticisi
Yüksek Lisans
7
Uyum Görevlisi
Lisans
14
33
8. İnsan Kaynakları Faaliyetleri
A. İşe Alımlar
2013 yılı başında personel sayımız 77 iken yıl içinde yaklaşık 600 aday ile mülakat gerçekleştirilmiştir.
Bu mülakatlar neticesinde ise 32 kişi işe başlamıştır.
Yıl içerisinde işten ayrılan personel sayımız ise 17’dir.
Böylece 2013 yıl sonu personel sayımız, 92 kişi olarak gerçekleşmiştir.
B. Unvan Bazında Personel Sayısı
Unvan Adı
34
2013 Yıl Sonu
Genel Müdür
1
Genel Müdür Yardımcısı
2
Direktör
2
Müdür
8
Danışman
2
Grup Müdürü
2
Müdür Yardımcısı
18
Uzman
36
Uzman Yardımcısı
12
Ofis Görevlisi
2
Sorumlu
7
C. Çalışan Profili
31 Aralık 2013 itibarıyla mevcut personele ilişkin veriler aşağıdadır;
a. Cinsiyet Dağılımı:
Cinsiyet
Sayı
Oran (%)
Kadın
16
% 17
Erkek
76
% 83
Toplam
92
% 100
Sayı
Oran (%)
4
%4
Ön Lisans
11
% 12
Lisans
59
% 64
Yüksek Lisans
18
% 20
Toplam
92
% 100
Çalışanlarımızın ortalama yaşı ise 33’tür.
b. Eğitim Durumu
Öğrenim Derecesi
Ortaöğretim
35
8. İnsan Kaynakları Faaliyetleri
c. Unvan Bazında Personel Sayısı ve Ortalama İş Tecrübesi
Unvan Adı
Ortalama İş Tecrübesi (Yıl)
Genel Müdür
11
Genel Müdür Yardımcısı
15
Direktör
12
Müdür
15
Danışman
21
Grup Müdürü
12
Müdür Yardımcısı
11
Uzman
7
Uzman Yardımcısı
3
Ofis Görevlisi
2
Sorumlu
2
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimi tarafından işe alım faaliyetlerinin
yanı sıra İnsan Kaynakları faaliyetlerine ilişkin olarak birim ve personel bazlı performans
değerlendirme, bireysel ve birimsel gelişime yönelik eğitim planlamaları yapılmaktadır.
36
A. Genel Müdürlük Personeli Eğitimleri
Eğitim Programının Adı
Eğitim
Türü
Eğitim
Saati
Katılımcı
Sayısı
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile
Mücadele Kurum Politikası
Zorunlu
34
Bilgi Güvenliği
Zorunlu
98
Sigortacılık Eğitim Merkezi
Zorunlu
102
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu
8 Saat
126
Temel Yangın Eğitimi
Zorunlu
8 Saat
10
İlk Yardım Eğitimi
Zorunlu
16 Saat
5
Bireysel Emeklilik Sisteminde 2013 Sonrası Mevzuat ve
Uygulamalar
Kariyer
6 Saat
1
Bireysel Emeklilik Muhasebesi Temel Seviye
Kariyer
7 Saat
5
Hayat Grubu Sigortaları Mevzuatı
Kariyer
6 Saat
1
Bireysel Krediler ile Bağlantılı Sigortacılık Uygulamaları
Kariyer
3 Saat
1
Kurumsal Risk Yönetimi
Kariyer
7 Saat
1
Hayat Sigortalarında Ürün Bazında
Aktüeryal Hesaplamalar
Kariyer
Sigortacılıkta Teknik Karşılıklar
Kariyer
6 Saat
2
Uygulamalı Eşel Komisyon Hesaplamaları
Kariyer
6 Saat
1
BES Yeni Dönem: 2013 Sonrası Mevzuat Ve Uygulamalar
Kariyer
6 Saat
5
Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinde Süreç, Risk ve
Kontrol Uygulamaları
Kariyer
12 Saat
1
Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinde Bilgi Güvenliği
Kariyer
6 Saat
1
Sigortacılık Sektöründe İç Sistemler
Kariyer
6 Saat
1
Performans Bazlı Fon Kesintisi Eğitimi
Kariyer
6 Saat
1
Acil Durum Eğitimi
Zorunlu
4 Saat
12
2
37
9. Eğitim Faaliyetleri
B. Satış ve Pazarlama Birimleri Eğitimleri
a. Satış Destek Eğitimleri
Asya Emeklilik’te Satış Destek ve Bireysel Emeklilik Aracıları Eğitim Programı üç bölümden oluşmaktadır.
Bunlar;
i. BEAS Lisanslama Eğitimleri
• E-Öğrenme
• Yüz Yüze
• Destek Dokümanlar
ii. Ürün Eğitimleri
iii. Satış Destek Eğitimleri
Satış Eğitimi Bölümü, Bankasürans partneri Bank Asya Bireysel Pazarlama Personelleri’nin lisanslanması
eğitimlerine öncelik vermiştir. Ayrıca yılın son iki ayında acenta kanalı lisanslama eğitimleri de
başlatılmıştır.
Karışık eğitim metodu ile tüm pazarlamacıların ilk olarak lisanslanması hedeflenmiştir. Başlangıçta
katılımcılara ilk olarak e-öğrenme eğitimleri açılmıştır. Sonrasında ise sınıf içi yüz yüze eğitimlere davet
edilerek eğitimleri tamamlanmıştır. Buna göre aşağıdaki eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir;
b. E-Öğrenme Eğitimleri:
• Sosyal Güvenlik Sistemi
• Bireysel Emeklilik Mevzuatı 1
• Bireysel Emeklilik Mevzuatı 2
• Bireysel Emeklilik Mevzuatı 3
• Bireysel Emeklilik Mevzuatı 4
• Bireysel Emeklilik Mevzuatı 5
• İlgili Vergi Mevzuatı
• Genel Sigortacılık Bilgisi ve Hayat Sigorta Hukuku
• Finans ve Yatırım Araçları
• Finansal Matematik
• Temel İşletme
• Temel İktisat
• Temel İnsan İlişkileri ve Pazarlama
38
c. Sınıf İçi Eğitimler:
Genel Müdürlük kadrolarına ve bireysel aracılara verilen sınıf içi eğitimler ise aşağıdaki gibi
gerçekleşmiştir;
Eğitim Adı
Katılan Kişi Sayısı
Bireysel Emeklilik Aracıları Lisanslama Eğitimi
318
Bireysel Emeklilik Satış Yöntemleri Eğitimi
184
Bireysel Emeklilik Satış Yöntemleri Eğitimi (İşbaşı Eğitim)
Toplam Kişi Sayısı
9
511
39
10. Organizasyon Şeması
Yönetim Kurulu
İç Denetim
Genel Müdür/CEO
Genel Müdür
Asistanı
Risk Yönetimi,
İç Kontrol ve
Uyum
Hukuk
Danışman
GMY Asistanı
40
Finans ve İnsan
Kaynakları
Teknik ve
Operasyon
İş Stratejileri
ve Destek
Pazarlama ve
Satış
İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Grup Müdürü
Grup Müdürü
Kurumsal
İletişim
Muhasebe
Operasyon
Müşteri
Hizmetleri
Satış Destek
Eğitim ve Kalite
Bütçe ve
Raporlama
Tahsilat
Strateji ve
İş Geliştirme
Banka Satış
Fon Yönetimi
Operasyonel
Gözetim ve
Raporlama
Proje Yönetim
Ofisi
Kurumsal Satış
Teknik-Aktüerya
Bilgi
Teknolojileri
Alternatif Satış
Kanalları
Destek Hizmetleri
ve Satın Alma
Acenteler
III. Finansal Yapı ve
Risk Yönetimi
1. Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına
İlişkin Bilgiler
Asya Emeklilik Risk Yönetimi Politikaları
Şirketimiz Risk Yönetimi fonksiyonu, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan
“Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” ile tanımlanan
esaslar çerçevesinde kurulmuştur.
Risk yönetimi fonksiyonumuz, Risk Yönetimi – İç Kontrol ve Uyum Müdürlüğü yapısı altında,
iç denetim ve kontrol faaliyetleri ile uyumlu bir biçimde, icra fonksiyonlarından bağımsız olarak,
Genel Müdür’e doğrudan bağlı bir yapılanma ile yürütülmektedir. Risk yönetimi politika ve
stratejilerinin geliştirilmesinden, icra faaliyetlerinin politika ve stratejilere uyumunun gözetim ve
denetiminden, risk yönetimi fonksiyonunun bağımsız ve objektif olarak yerine getirilmesinin
sağlanmasından yönetim kurulu tarafından atanan İç Sistemler Sorumlusu mesuldür.
Risk yönetimine ilişkin asli stratejimiz, konuyla ilgili mevzuat, ilke ve standartlar çerçevesinde;
• Kurumsal risk yönetimi çerçevesinde, şirket stratejileri doğrultusunda maddi ve maddi olmayan tüm
risklerin uluslararası standartlar ile uyumlu yöntemler kullanılarak ölçülmesi ve izlenmesi,
• Risk yönetiminin bir yazılım sistemi üzerinden proaktif ve sürekli izlenen bir yapıya sahip olması,
• Mevcut ve gelecek ürün portföy yapısının, nakit akımlarının ihtiva ettiği risk ve getiri yapısının, buna
bağlı olarak faaliyetlerin nitelik ve düzeyinin izlenmesi, kontrol altında tutulması, gerektiğinde
değiştirilmesi,
• Alınan riskler ile bağlı getiri ve maliyetlerin, hesaplanabilir ve dağıtılabilir risk alınması prensibi ile
dengeli bir biçimde yönetilmesi,
• Şirketin aktif ve pasif dengesinin, kabul edilebilir bir risk sermayesi çerçevesinde sağlanması,
• İlgili icra faaliyetlerine yön ve yöntem konusunda geri bildirim verilmesi,
• Stratejik, ileriye yönelik sürdürülebilir bir yapılanmanın oluşturulmasıdır.
Şirketimiz bünyesinde risk kültürünün oluşturulması ve yerleştirilmesi; kurumsal strateji doğrultusunda
risklerin yönetilmesine yardımcı olan, kurumsal organizasyonun genelinde uygulanan sistematik bir
süreç oluşturulması risk yönetimi faaliyetlerinin ortak amacıdır.
Bu amaç doğrultusunda 2014 yılında kullanılmaya başlanacak risk yönetimi yazılımı sayesinde kurum
genelinde bilgi varlıkları ve süreçler kapsamında riskler tanımlanarak proaktif ve sürekli izlenebilir bir
yapı oluşturulacaktır.
Sermaye yeterliliklerinin düzenli olarak değerlendirilmesi, sermaye yeterlilik oranının istenilen seviyede
olması için ölçüm ve kontrol mekanizmalarının kurulması amaçlanmaktadır. Tüm risk yönetimi
çalışmalarının, Solvency II uygulamalarının paralelinde ve zaman içerisinde tam uyumlu olarak
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Maruz kalınan risklerin tümünü ölçebilmek için güvenilir ve bütünlük içinde uygulanabilen, yapıları,
ürün çeşitleri ve faaliyet alanları ile uyumlu risk ölçüm sistemlerinin kurulumu hedeflenmektedir.
43
2. İç Denetim ve İç Kontrol Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
A. İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
İç Denetim Birimi, 21.06.2008 tarihli ve 6913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve
Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Denetim Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” gereğince doğrudan
Yönetim Kurulu’na bağlı olarak denetim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Şirket’in iç denetim faaliyetleri; işlemlerin, yürürlükteki kanunlara ve ilgili diğer mevzuata, Şirket içi
stratejilere, politikalara, ilkelere, hedeflere, Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık İlkeleri’ne uygunluğu,
iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususlarında Şirket Üst Yönetimi’ne
güvence vermek amacıyla tarafsız, bağımsız, Şirket’in hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak ve
katma değer yaratacak bir biçimde İç Denetim Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.
Denetim çalışmaları sonucunda oluşturulan raporlar, İç Denetim Birimi tarafından Yönetim Kurulu'na
sunulmakta ve raporlar sonucunda yapılacak işlemler yine Yönetim Kurulu onayı ile karara
bağlanmaktadır.
İç Denetim Birimi, gerçekleştirmiş olduğu denetim faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından onaylanan
2013 yılı Denetim denetim plan ve programı kapsamında, Uluslararası İç Denetim Standartları esas
alınarak ve risk odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir.
B. İç Kontrol Yapısı
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan, 21 Haziran 2008 tarihli ve 26913 sayılı “Sigorta ve
Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” gereğince 8 Aralık 2011 tarihli
alınan Yönetim Kurulu kararı ile, İç Denetçi, İç Kontrol ve Risk Yöneticisi atanmıştır.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Şirket, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde, İç Denetim
Birimi’nin çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarının detaylı olarak açıklandığı
“İç Denetim Yönetmeliği” hazırlanmıştır. Bu yönetmelikte, Şirket’in, Genel Müdürlük ve gelecekte
kurulması planlanan bağlı organizasyonlarının kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuata, şirketin
genel strateji ve politikalarına, emeklilik sözleşmesi ve şirket ana sözleşmesine, emeklilik yatırım fonları
iç tüzüğüne uygun olarak faaliyette bulunmasının sağlanmasına yönelik denetim faaliyetleri
planlandığı şekilde gerçekleştirilmiştir.
44
İç Denetim Birimi, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde doğrudan Şirket Yönetim
Kurulu’na bağlı olarak faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürülmektedir. Şirket’in iç denetim
faaliyetleri; tabi olunan yasal düzenlemelerde belirtilen asgari unsurlar başta olmak üzere, Şirket’in,
tüm faaliyetlerinin kanunlara, ilgili diğer mevzuata, Şirket’in genel strateji ve hedefleri,
iç düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesinin incelenmesi, Şirket kaynaklarının etkin ve verimli
olarak kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi kapsamında planlanmaktadır. Şirket’in risk yönetimi
ve iç kontrol faaliyetlerinin etkin ve yeterli seviyede yürütülmesi, mali tabloların doğru ve zamanında
oluşturulması, bilgi sistemlerinin doğru ve güvenli bir şekilde çalışması, kamu ve özel kuruluşlara,
Şirket’in Yönetim Kurulu’na yapılan raporlamaların doğru ve zamanında hazırlanıp ulaştırılması,
suistimale yönelik iş ve işlemler ile hatalı ve eksik yapılan iş ve işlemlerin tespiti ve önlenmesi yönünde
görüş ve öneriler hazırlanması ve değerlendirmelerde bulunulması İç Denetim Birimi’nin öncelikleri
arasındadır.
Şirket’in Fon Operasyon Birimi’nin ve Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları’nın denetimi ile ilgili olarak;
ilgili yönetmelik ve bağlı düzenlemeler esas alınarak fon denetçisi tarafından yapılmaktadır.
Denetim planlarının kapsamı, risk odaklı bir yaklaşımla Şirket üst düzey yönetiminin görüş ve
önerileri de dikkate alınarak oluşturulmuştur.
Şirket’in Risk Yönetimi ve İç Kontrol Birimleri’nin; risk yönetimi faaliyetlerini yürütmek ve gerekli iç
kontrolleri kurarak etkinliğini izlemek üzere yönetmeliklerde belirtilen düzenlemeler dikkate alınarak,
yönetmelikler ve uygulama esasları oluşturulmuştur. Risk yönetimi fonksiyonu, Şirket stratejisi ve
iş hedefleri doğrultusunda Şirket politikalarına ve yasal yükümlülüklere uygun olarak yönetimin risk
iştahı dahilinde risk profilini oluşturularak riskleri yönetmektedir.
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Birimleri, Şirket’in Genel Müdür’üne bağlı olarak faaliyet göstermektedir.
Şirket, 2011-08 no’lu genelgeye istinaden Kurumsal Yönetim İlkeleri komitesi kurulmuş,
kurul çalışmaları sonucunda oluşturulan rapor Hazine Müsteşarlığı’na bildirilmiştir.
2012 yılı faaliyetlerine ilişkin iç kontrol çalışmaları 2013 yılı içinde tamamlanmıştır.
Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı İşlemleri Süreç Denetimi 21 Mayıs 2013 – 06 Haziran 2013
tarihleri arasında yapılmış ve 7 Haziran 2013 tarihinde denetime ilişkin taslak rapor Şirket’e iletilmiştir.
Taslak rapora ait cevap yazısı Müsteşarlık’a 10 Haziran 2013 tarihinde iletilmiştir.
Konu ile ilgili denetim raporunun aslı 29 Temmuz 2013 tarihinde Şirket’e ulaşmıştır.
Şirket’in cevap yazısı 20 Ağustos 2013 tarihinde Müsteşarlık’a iletilmiştir.
Şirket, Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin bir iştiraki olarak "Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca
Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimine İlişkin Rapor Hakkında
Tebliğ”e uygun olarak Bilgi Sistemleri denetimine tabi tutulmuştur.
Şirket’in bilgi sistemleri iç kontrollerine yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları dikkate alınarak
bağımsız denetim çalışmaları tamamlanmıştır.
45
2. İç Denetim ve İç Kontrol Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
C. İç Kontrol Faaliyetleri
Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum Müdürlüğü, önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, faaliyetlerini
21.06.2008 tarihli ve 26913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde doğrudan Genel Müdür’e
bağlı olarak yürütmektedir.
Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum Müdürlüğü, birim bazında belirlenen risk noktaları üzerinde
periyodik kontroller ve yerinde kontroller gerçekleştirerek faaliyetlerini sürdürmektedir.
Tanımlanan riskler, ilgili birim ve Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum Müdürlüğü tarafından takip
edilmekte ve bu riskleri ortadan kaldırmaya veya üst yönetim tarafından belitrlenmiş kabul edilebilir
sınırlar içersine indirgemeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Şirketin tüm birimleri kapsayan iç kontrol sisteminin, yapı ve işleyiş itibarıyla yasal mevzuat ve
standartlara uygun ve etkin olmasını sağlama konusunda gerekli özen ve çaba gösterilmektedir.
İç kontrol çalışmaları sonucu düzenlenen raporlar, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum Müdürü
tarafından Genel Müdür’e sunulmakta ve raporlara ilişkin alınacak aksiyonlar yine Genel Müdür onayı
ile Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum Müdürlüğü’nün kontrolünde ilgili birim yöneticileri tarafından
alınmaktadır.
46
3. Finansal Durum
A. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi,
Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket’in
Durumu:
Şirketin 2013 yılını mali tablolarına göre 228.907.509 TL aktif büyüklüğe, toplam 3.716.880 TL sermaye
yatırımına ulaşıldı. Ayrıca, şirketin yıl sonu kalan özsermayesi ise 3.209.981 TL olarak netleşti.
B. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirket’in Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma
Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek
Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:
Şirketin bağımsız denetimden geçmiş gelir tablolarına göre, 2013 yıl sonu 14.725.221TL, 2012 yıl sonu ise
10.851.790 TL zarar ile kapatıldı.
C. Şirket’in Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit
ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:
Şirket’in finansal tabloları işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmıştır. Yasal zararların Şirket’in
sermayesinin 2/3’ünü aşması ve buna bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesine göre sermaye
yeterliliği açısından önlem alınması gerekmektedir. Bununla beraber, Şirket’in 3 Mart 2014 tarih ve
89 numaralı Yönetim Kurulu Kararı’nda, zararlardan dolayı bilançoda oluşan açığının kapatılması amacıyla
30.000.000 TL olan şirket sermayesinin 26.790.019 TL azaltılarak 3.209.981 TL’ye indirilmesine, sermaye
azaltımı ile birlikte eş zamanlı olarak Şirket sermayesinin 26.790.019 TL artırılarak 30.000.000 TL’ya
çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının nakit olarak artırılmasına karar verilmiştir.
D. Varsa, Şirket’in Finansal Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Önlemler:
Şirketin finansal yapısının güçlülüğünü sürdürülebilmesi için bir önceki maddede belirtildiği üzere Şirket’in 3
Mart 2014 tarih ve 89 numaralı Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden 26.790.019 TL sermaye artışı
yapılmasına karar verilmiştir.
E. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile
Dağıtılmayan Kâr’ın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri:
Bağımsız denetimden geçmiş 2013 yılı gelir tablosunda zarar oluştuğu için dağıtılacak kâr
gerçekleşmemiştir.
47
4. Rapor Dönemi Dahil Son 3 Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Tablolar
A. Bilanço
Kalemler
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
12.959.514
12.844.320
7.516.249
II- Cari Olmayan Varlıklar
215.947.995
25.539.284
1.486.384
Varlıklar Toplamı (I + II)
228.907.509
38.383.604
9.002.633
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.840.227
6.679.432
214.805
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
213.857.301
23.777.638
9.504
3.209.981
7.926.534
8.778.324
228.907.509
38.383.604
9.002.633
I- Cari Varlıklar
V- Özsermaye
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)
48
Bağımsız Denetimden Geçmiş
B. Gelir Tablosu
Bağımsız Denetimden Geçmiş
TEKNİK BÖLÜM
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
A- Hayat Dışı Teknik Gelir
1
-
-
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)
-
-
-
1
-
-
D- Hayat Teknik Gelir
421.918
-
-
E- Hayat Teknik Gider
(433.852)
-
-
(11.934)
-
-
8.933.741
3.478.687
-
H- Emeklilik Teknik Gideri
(21.634.105)
(13.655.547)
(1.290.506)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)
(12.700.364)
(10.176.860)
(1.290.506)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)
G- Emeklilik Teknik Gelir
Bağımsız Denetimden Geçmiş
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1
-
-
(11.934)
-
-
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
(12.700.364)
(10.176.860)
(1.290.506)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
(12.712.297)
(10.176.860)
(1.290.506)
826.016
915.928
260.264
(1.259.544)
(738.669)
(181.335)
(1.579.396)
(852.189)
(10.099)
(14.725.221)
(10.851.790)
(1.221.676)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
K- Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri (-)
31 Aralık 2011
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden
Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)
N- Dönem Net Karı veya Zararı
49
4. Rapor Dönemi Dahil Son 3 Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Tablolar
C. Nakit Akım Tablosu
Kalemler
50
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit
(A1+A2+A3-A4-A5-A6)
8. Kar payı ödemeleri (-)
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)
10. Diğer nakit girişleri
11. Diğer nakit çıkışları (-)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
1. Maddi varlıkların satışı
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)
3. Mali varlık iktisabı (-)
4. Mali varlıkların satışı
5. Alınan kar payları
6. Alınan temettüler
7. Diğer nakit girişleri
8. Diğer nakit çıkışları (-)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan
(kullanılan) net nakit
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
1. Hisse senedi ihracı
2. Kredilerle ilgili nakit çıkışları
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
4. Ödenen temettüler (-)
5. Diğer nakit girişleri
6. Diğer nakit çıkışları (-)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net
(azalış)/artış (A12+B9+C7+D)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
818.650
52.265
203.395.925
(260.171)
(58.739)
(212.175.482)
8.408.639
(51.074)
(15.371.737)
(5.167)
(1.286.967)
(8.227.552)
814.229
(2.144.676)
(9.557.999)
(7.014.172)
(77.743)
1.326.225
(930.881)
(6.696.571)
(1.292.134)
224.309
(5.091.528)
(6.159.353)
(185.533)
(1.456.476)
2.348.397
790.414
(325.345)
(782.356)
(2.329.533)
2.135.749
737.768
19.540
-
(1.661.093)
(390.000)
194.577
-
1.171.457
(218.832)
(1.856.516)
10.000.000
10.000.000
(3.237)
10.000.000
10.000.000
424
10.000.000
10.000.000
-
1.610.221
5.069.152
6.679.373
3.085.021
1.984.131
5.069.152
1.984.131
1.984.131
51
-
-
-
-
-
-
-
-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
D- Varlıklarda değer artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (veya zararı)
I -Dağıtılan temettü
J- Transfer
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
30.000.000
-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
Dönem sonu bakiyesi (31/12/2013)
10.000.000
2- İç kaynaklardan (15 no’lu dipnot)
-
10.000.000
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
20.000.000
Sermaye
I - Önceki dönem sonu bakiyesi (31/12/2012)
Kalemler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İşletmenin
ödenmemiş
sermayesi (-)
farkları
Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Denetimden geçmiş
31 Aralık 2013
D. Özsermaye Değişim Tablosu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
farkları
Varlıklarda
değer artışı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Özsermaye
enflasyon
düzeltmesi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yabancı
para
çevrim
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yasal
yedekler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Statü
yedekleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.668
-
-
-
-
-
-
-
8.668
-
-
-
-
-
Finansal
Diğer
varlıkların
yedekler ve
değerlemesi dağıtılmamış
karlar
Geçmiş
yıllar
karları /
(zararları)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(14.725.221)
-
-
-
-
8.668
-
10.000.000
-
10.000.000
7.926.534
Toplam
(14.725.221) (12.073.466) 3.209.981
10.851.790 (10.851.790)
-
(14.725.221)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(10.851.790) (1.221.676)
Net
dönem
karı
(veya zararı)
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1- Nakit
2- İç kaynaklardan (15 no’lu dipnot)
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
D- Varlıklarda değer artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (veya zararı)
I -Dağıtılan temettü
J- Transfer
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
20.000.000
-
Dönem sonu bakiyesi (31/12/2012)
İşletmenin
ödenmemiş
sermayesi (-)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.000.000
10.000.000
20.000.000 (10.000.000)
Sermaye
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
I - Önceki dönem sonu bakiyesi (31/12/2011)
Kalemler
Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Denetimden geçmiş
31 Aralık 2012
D. Özsermaye Değişim Tablosu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Varlıklarda
değer artışı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Özsermaye
enflasyon
düzeltmesi
farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yabancı
para
çevrim
farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yasal
yedekler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Statü
yedekleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Finansal
Diğer
varlıkların
yedekler ve
değerlemesi dağıtılmamış
karlar
(1.221.676)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Geçmiş
yıllar
karları /
(zararları)
(10.851.790) (1.221.676)
1.221.676
-
(10.851.790)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1.221.676)
Net
dönem
karı
(veya zararı)
7.926.534
-
-
(10.851.790)
-
-
-
-
-
-
-
10.000.000
10.000.000
8.778.324
Toplam
53
-
-
-
-
-
-
-
-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
D- Varlıklarda değer artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (veya zararı)
I -Dağıtılan temettü
J- Transfer
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.000.000 (10.000.000)
-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
Dönem sonu bakiyesi (31/12/2011)
-
2- İç kaynaklardan
20.000.000 (10.000.000)
-
1- Nakit
-
III - Yeni bakiye (I+II) (01.07.2011)
-
20.000.000 (10.000.000)
-
II - Muhasebe politikasında değişiklikler
-
İşletmenin
ödenmemiş
sermayesi (-)
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
-
Sermaye
I - Önceki dönem sonu bakiyesi
Kalemler
Bağımsız Denetimden geçmiş
31 Aralık 2011
D. Özsermaye Değişim Tablosu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Varlıklarda
değer artışı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Özsermaye
enflasyon
düzeltmesi
farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yabancı
para
çevrim
farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yasal
yedekler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Statü
yedekleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Finansal
Diğer
varlıkların
yedekler ve
değerlemesi dağıtılmamış
karlar
(1.221.676)
-
-
(1.221.676)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Net
dönem
karı
(veya zararı)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Geçmiş
yıllar
karları /
(zararları)
8.778.324
-
-
(1.221.676)
-
-
-
-
-
-
-
10.000.000
10.000.000
-
-
-
Toplam
5. Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu
Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na:
Giriş
1. Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi’nin (Şirket) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve
ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, özsermaye değişim
tablosunu ve nakit akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını
denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal tablolarla ilgili olarak şirket yönetiminin sorumluluğu
2. Şirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke
ve standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk,
finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek
biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç
sistemlerin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe
tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını
içermektedir.
Bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğu
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız
denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler,
etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir
biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.
4. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı
toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim
tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk
değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk
değerlendirmesinde, Şirket’in iç sistemleri göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç
sistemlerin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun
olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç sistemler
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından
benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal
tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
54
Görüş
5. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi’nin
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal
performansını ve nakit akışlarını, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe
ilke ve standartları (bkz. 2 no’lu dipnot) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited
Seda Hacıoğlu, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
3 Mart 2014
İstanbul, Türkiye
55
Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Cari Dönem
Geçmiş Dönem
Dipnot
31/12/2013
31/12/2012
2.12
9,875,605
9,465,988
409,617
681,760
412,572
269,188
2,335,676
30,968
2,304,708
508,164
(508,164)
16,131
65
16,066
50,342
50,077
265
-
8,527,194
5,004,149
3,523,045
2,364,165
412,572
1,951,593
1,839,832
51,074
1,788,758
76,325
(76,325)
33,230
33,230
79,899
77,743
2,156
-
12,959,514
12,844,320
VARLIKLAR
I- Cari Varlıklar
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
1- Kasa
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4- Krediler
5- Krediler Karşılığı (-)
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
7- Şirket Hissesi
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
3- Gelir Tahakkukları
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
G- Diğer Cari Varlıklar
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- İş Avansları
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
I- Cari Varlıklar Toplamı
56
2.12
2.12
11
11
11
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
47.1
35
Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))
VARLIKLAR
II- Cari Olmayan Varlıklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
D- Finansal Varlıklar
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- İştirakler
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
9- Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
E- Maddi Varlıklar
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller
4- Makine ve Teçhizatlar
5- Demirbaş ve Tesisatlar
6- Motorlu Taşıtlar
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9- Birikmiş Amortismanlar (-)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlıklar
1- Haklar
2- Şerefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı (I + II)
Dipnot
12.1
6
6
6
6
8
8
8
21
21
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Cari Dönem
31/12/2013
Geçmiş Dönem
31/12/2012
213,748,066
213,748,066
501,417
807,551
76,429
(382,563)
1,502,860
2,832,900
(1,330,040)
195,652
195,652
215,947,995
228,907,509
23,722,639
23,722,639
501,047
687,759
10,688
(197,400)
1,160,763
1,745,004
(584,241)
154,835
154,835
25,539,284
38,383,604
57
Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Cari Dönem
Geçmiş Dönem
Dipnot
31/12/2013
31/12/2012
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19, 47.1
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
C-İlişkili Taraflara Borçlar
12.2
1- Ortaklara Borçlar
12.2, 19
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
19
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
19
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Diğer Çeşitli Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2.20, 17.15
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net
2.20, 17.2
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net
2.20, 17.15
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için
Ayrılan Karşılık – Net
7- Diğer Teknik Karşılıklar – Net
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları
19
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
19, 23
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
19, 23
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19, 23
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
19, 23
9,459,814
170,349
9,216,503
72,962
611,889
454,559
157,330
542,354
542,354
219,478
199
203,196
16,083
-
5,055,904
5,055,904
145,875
124,609
21,266
427,673
427,673
-
389,507
222,429
151,695
15,383
479,004
479,004
138,181
138,181
271,416
156,313
115,103
724,097
724,097
54,467
54,467
11,840,227
6,679,432
YÜKÜMLÜLÜKLER
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
58
Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Cari Dönem
Geçmiş Dönem
Dipnot
31/12/2013
31/12/2012
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
12.1
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
12.1
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
2.20
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için
Ayrılan Karşılık – Net
7- Diğer Teknik Karşılıklar – Net
2.20
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
22
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
22
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
213,748,066
213,748,066
6,199
-
23,722,639
23,722,639
-
6,199
103,036
103,036
-
54,999
54,999
-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
213,857,301
23,777,638
YÜKÜMLÜLÜKLER
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
59
Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Cari Dönem
Geçmiş Dönem
Dipnot
31/12/2013
31/12/2012
2.13, 15
2.13, 15
30,000,000
30,000,000
8,668
8,668
(12,073,466)
(12,073,466)
(14,725,221)
(14,725,221)
20,000,000
20,000,000
(1,221,676)
(1,221,676)
(10,851,790)
(10,851,790)
3,209,981
7,926,534
228,907,509
38,383,604
ÖZSERMAYE
V- Özsermaye
A- Ödenmiş Sermaye
1- (Nominal) Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
5- Tescili Beklenen Sermaye
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri
D- Geçmiş Yıllar Karları
1- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1- Geçmiş Yıllar Zararları
F- Dönem Net Karı
1- Dönem Net Karı
2- Dönem Net Zararı (-)
Özsermaye Toplamı
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)
60
15
15
Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ayrıntılı gelir tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))
I- Teknik Bölüm
Dipnot
A- Hayat Dışı Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17.15, 47.5
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.2.3- Kazanılmamıs Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
4- Faaliyet Giderleri (-)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B)
D- Hayat Teknik Gelir
24
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)
10
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
17.15, 47.5
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17.15, 47.5
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
E- Hayat Teknik Gider
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17.15, 47.5
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17.17, 47.5
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.17, 47.5
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
17.2, 47.5
3.1- Hayat Matematik Karşılığı (-)
3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan
Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan
Karşılıklar (-)
4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan
Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım
Düşülmüş Olarak) (+/-)
17.5, 47.5
6- Faaliyet Giderleri (-)
31
7- Yatırım Giderler (-)
8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)
G- Emeklilik Teknik Gelir
25
1- Fon İşletim Gelirleri
2- Yönetim Gideri Kesintisi
3- Giriş Aidatı Gelirleri
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
7- Diğer Teknik Gelirler
H- Emeklilik Teknik Gideri
31
1- Fon İşletim Giderleri (-)
31
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
31
3- Faaliyet Giderleri (-)
31, 32
4- Diğer Teknik Giderler (-)
31
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)
Bağımsız denetimden
geçmiş
Cari Dönem
31/12/2013
1
1
13
13
-
Bağımsız denetimden
geçmiş
Geçmiş Dönem
31/12/2012
-
(12)
(12)
-
-
-
-
-
-
-
-
1
421,918
421,918
422,105
480,844
(58,739)
-
(187)
(187)
-
-
(433,852)
(18,353)
(2,270)
(2,270)
-
-
(16,083)
(16,576)
493
-
-
-
(203,196)
(203,894)
698
-
-
-
-
-
-
-
(6,199)
(206,104)
(11,934)
8,933,741
1,849,237
1,332,434
5,679,237
54,508
18,325
(21,634,105)
(261,238)
(15,625)
(21,320,492)
(36,750)
(12,700,364)
3,478,687
154,179
224,071
3,080,896
19,541
(13,655,547)
(15,418)
(960)
(13,535,940)
(103,229)
(10,176,860)
61
Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ayrıntılı gelir tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))
II- Teknik Olmayan Bölüm
Dipnot
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
K- Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Karları
5- iştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri (-)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6- Kambiyo Zararları (-)
7- Amortisman Giderleri (-)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile
Gider ve Zararlar (+/-)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)
2- Reeskont Hesabı (+/-)
3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7- Diğer Gelir ve Karlar
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)
N- Dönem Net Karı veya Zararı
1- Dönem Karı ve Zararı
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
3- Dönem Net Kar veya Zararı
62
26
26
26
26
6, 8
47.5
47.5
21, 35
47.1
Bağımsız denetimden
geçmiş
Bağımsız denetimden
geçmiş
Cari Dönem
Geçmiş Dönem
31/12/2013
31/12/2012
1
(11,934)
(12,700,364)
(12,712,297)
826,016
484,094
44,510
297,412
(1,259,544)
(200,229)
(125,116)
(3,237)
(930,962)
-
(10,176,860)
(10,176,860)
915,928
675,932
239,572
424
(738,669)
(131,738)
(606,931)
-
(1,579,396)
(1,028,234)
30,282
42,984
(624,428)
(14,725,221)
(14,725,221)
(852,189)
(877,847)
(106,411)
162,662
(30,593)
(10,851,790)
(10,851,790)
63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
D- Varlıklarda değer artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (veya zararı)
I -Dağıtılan temettü
J- Transfer
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
20,000,000
-
Dönem sonu bakiyesi (31/12/2012)
İşletmenin
ödenmemiş
sermayesi (-)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000,000
10,000,000
20,000,000 (10,000,000)
Sermaye
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
I - Önceki dönem sonu bakiyesi (31/12/2011)
Cari Dönem
Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Denetimden geçmiş
31 Aralık 2012
Özsermaye Değişim Tablosu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Varlıklarda
değer artışı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Özsermaye
enflasyon
düzeltmesi
farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yabancı
para
çevrim
farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yasal
yedekler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Statü
yedekleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Finansal
Diğer
varlıkların
yedekler ve
değerlemesi dağıtılmamış
karlar
(1,221,676)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Geçmiş
yıllar
karları /
(zararları)
(10,851,790) (1,221,676)
1,221,676
-
(10,851,790)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,221,676)
Net
dönem
karı
(veya zararı)
Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Özsermaye değişim tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))
7,926,534
-
-
(10,851,790)
-
-
-
-
-
-
-
10,000,000
10,000,000
8,778,324
Toplam
64
-
-
-
-
-
-
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (veya zararı)
I -Dağıtılan temettü
J- Transfer
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
30,000,000
-
D- Varlıklarda değer artışı
Dönem sonu bakiyesi (31/12/2013)
-
-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
10,000,000
2- İç kaynaklardan (15 no’lu dipnot)
-
10,000,000
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
20,000,000
Sermaye
I - Önceki dönem sonu bakiyesi (31/12/2012)
Cari Dönem
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İşletmenin
ödenmemiş
sermayesi (-)
Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Denetimden geçmiş
31 Aralık 2013
Özsermaye Değişim Tablosu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Varlıklarda
değer artışı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Özsermaye
enflasyon
düzeltmesi
farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yabancı
para
çevrim
farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yasal
yedekler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Statü
yedekleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,668
-
-
-
-
-
-
-
8,668
-
-
-
-
-
Finansal
Diğer
varlıkların
yedekler ve
değerlemesi dağıtılmamış
karlar
Geçmiş
yıllar
karları /
(zararları)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(14,725,221)
-
-
-
-
8,668
-
10,000,000
-
10,000,000
7,926,534
Toplam
(14,725,221) (12,073,466) 3,209,981
10,851,790 (10,851,790)
-
(14,725,221)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(10,851,790) (1,221,676)
Net
dönem
karı
(veya zararı)
Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Özsermaye değişim tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))
Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait nakit akım tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Cari Dönem
Geçmiş Dönem
31/12/2013
31/12/2012
818,650
52,265
203,395,925
(260,171)
(58,739)
(212,175,482)
(8,227,552)
814,229
(2,144,676)
(9,557,999)
8,408,639
(51,074)
(15,371,737)
(7,014,172)
(77,743)
1,326,225
(930,881)
(6,696,571)
(185,533)
(1,456,476)
2,348,397
790,414
(325,345)
1,171,457
(782,356)
(2,329,533)
2,135,749
737,768
19,540
(218,832)
26
10,000,000
10,000,000
(3,237)
10,000,000
10,000,000
424
2.12
1,610,221
5,069,152
6,679,373
3,085,021
1,984,131
5,069,152
Dipnot
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
8. Kar payı ödemeleri (-)
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)
10. Diğer nakit girişleri
11. Diğer nakit çıkışları (-)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
1. Maddi varlıkların satışı
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)
3. Mali varlık iktisabı (-)
4. Mali varlıkların satışı
5. Alınan kar payları
6. Alınan temettüler
7. Diğer nakit girişleri
8. Diğer nakit çıkışları (-)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
1. Hisse senedi ihracı
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
4. Ödenen temettüler (-)
5. Diğer nakit girişleri
6. Diğer nakit çıkışları (-)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net
(azalış)/artış (A12+B9+C7+D)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)
6, 8
25
15
65
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
1. Genel bilgiler
1.1 Ana şirketin adı ve son sahibi
Şirket, 1 Temmuz 2011 tarihinde Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi adı altında kurulmuştur.
Şirket’in ana sözleşmesi İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nca 1 Temmuz 2011 tarihinde 27229
numara ile tescil edilerek, Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nin 7 Temmuz 2011 ve 7853 sayılı nüshasında
ilan edilmiştir.
Şirket’in nihai ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır:
Ortaklar
Asya Katılım Bankası A.Ş.
İrfan Hacıosmanoğlu
Mehmet Sinan Berksan
Zafer Ertan
Ahmet Akar
Nominal sermaye
Oranı (%)
97.99%
1.00%
1.00%
0.01%
0.01%
%100.00
31 Aralık 2013
Tutar
29,397,000
300,000
300,000
1,500
1,500
30,000,000
Oranı (%)
%97.99
%1.00
%1.00
%0.01
%0.01
%100.00
31 Aralık 2012
Tutar
19,598,000
200,000
200,000
1,000
1,000
20,000,000
Şirket 3 Ocak 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket sermayesini 10,000,000 TL arttırmış,
rapor tarihi itibariyle tamamı ödenmiş, 9 Nisan 2013 tarihinde tescil edilmiş ve 15 Nisan 2013 tarih ve
8300 sayılı Resmi Gazete’de tescil yayınlanmıştır.
2013 yılı içinde Şirket’in sermayesinin %10’unu, %20’sini, %33’ünü ya da %50’sini aşması
sonucunu doğuran ve bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren hisse
devirleri bulunmamaktadır.
1.2 Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi
(veya eğer kayıtlı büronun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer)
Şirket, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 8 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde faaliyet
göstermekte olup, Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir.
Şirket, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanunu’nda belirlenen esaslara göre Türkiye’de emeklilik, emeklilik yatırım fonlarının kuruluşu ve
işleyişi ile hayat, ferdi kaza sigortacılığı faaliyetlerinde bulunmak üzere anonim şirket olarak
kurulmuştur.
Adı / Ticari Unvanı: Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
Yönetim Merkezi Adresi: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 8 34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon
: 0 216 635 44 44
Faks
: 0 212 381 79 00
İnternet Sayfası Adresi : www.asyaemeklilik.com.tr
Elektronik Posta Adresi : [email protected]
66
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
1. Genel bilgiler (devamı)
1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu
Şirket, bireysel emeklilik, sigortacılık ve sermaye piyasası ile ilgili diğer mevzuatın öngördüğü ve
öngöreceği sınırlamalar çerçevesinde her türlü bireysel emeklilik, hayat ile ferdi kaza sigortaları ve
reasürans işlemlerinin yapılması ve Şirket’in faaliyet sahasına giren her türlü hukuki muamele,
fiil ve işlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulmuştur. Şirket emeklilik faaliyetlerini, 4632 sayılı
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda belirlenen esaslara göre, hayat branşı
faaliyetlerini ise 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda belirlenen esaslara göre yürütmektedir.
Şirket Hazine Müsteşarlığı’na bireysel emeklilik sistemi faaliyetlerinde bulunabilme ruhsatı için
16 Eylül 2011 tarihinde başvuruda bulunmuş olup, başvurusu 23 Ocak 2012 tarihinde onaylanmış ve
9 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Şirket, sigortacılık faaliyetlerinde bulunabilmek için Hazine Müsteşarlığı’na 30 Aralık 2011 tarihinde
başvuruda bulunmuştur. Şirket’e, Hazine Müşteşarlığı’nın 17 Mayıs 2012 tarih ve 8368 sayılı yazısında
belirtilen gerekli koşullar sağlanmış olduğundan hayat, evlilik, doğum, yatırım fonlu, sermaye itfa ve
kaza sigortaları branşlarında faaliyet ruhsatı verilmesi uygun görülmüştür.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in sigortacılık faaliyeti bulunmaktadır. 24 Ocak 2013 tarihinde
hayat branşında kredili hayat ürünü ile sigortacılık faaliyetine başlanmıştır.
Şirket, emeklilik yatırım fonları kuruluşu için 2 Kasım 2011 tarihinde SPK’ ya başvurmuş olup kuruluş
süreçleri tamamlanmıştır. Şirket, 27 Ekim 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu kararı ile,
i) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH),
ii) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGG),
iii) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB) ve
iv) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Gelire Endeksli Senetler Emeklilik Yatırım Fonu yönetim
kurulu tarafından kurulmasına karar verilmiş ve kurulmuştur. 24 Şubat 2012 tarihinde yapılan
Yönetim Kurulu ile Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Gelire Endeksli Emeklilik Yatırım Fonu
yerine Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) ünvanlı
yatırım fonu Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilmesine karar verilmiş ve değiştirilmiştir. 22 Şubat 2013
tarihinde yapılan Yönetim Kurulu ile Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım
Fonu (AGT) ve Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (AGA) Yönetim Kurulu
kararı ile kurulmasına karar verilmiş ve kurulmuştur. 7 Mart 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu ile
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik
Yatırım Fonu’nun adı, Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (AGD)
olarak değiştirilmiştir. Şirket 18 Ekim 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu ile Asya Emeklilik ve
Hayat A.Ş. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları (USD) Emeklilik Yatırım Fonu kurulması
için alınan kararın iptal edilmesine ve Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kira Sertifikaları
Katılım (USD) Emeklilik Yatırım Fonu kurulmasına karar verilmiştir.
1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması
Faaliyet konularının esasları, bireysel emeklilik hizmetleri için 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu, ferdi kaza ve hayat sigortacılığı branşlarında yerine getirilen hizmetler için
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve yürürlükte olan tebliğlerde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde
belirlenmektedir.
67
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
1. Genel bilgiler (devamı)
1.5 Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı
Üst Düzey Yönetici
Yönetici
Uzman
Toplam
31 Aralık 2013
Adet
5
30
57
92
31 Aralık 2012
Adet
9
12
56
77
1.6 Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari
dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler aşağıdaki gibidir.
1 Ocak 1 Ocak 31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Üst yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar
Ücret ve benzeri kısa vadeli ödemeler
Toplam
1,688,906
1,688,906
1,145,155
1,145,155
1.7 Finansal tablolarda yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma
geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri)
dağıtımında kullanılan anahtarlar
Şirket, yatırım gelirleri ile teknik bölüme ilişkin personel, yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama
ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri ile diğer faaliyet giderlerini; Hazine Müsteşarlığı
tarafından yayınlanan 4 Ocak 2008 tarihli “Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde
Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge” ile
söz konusu değişiklik yapılan 9 Ağustos 2010 tarihli 2010 / 9 sayılı genelge hükümlerini dikkate alarak
dağıtılmaktadır.
1.8 Finansal tabloların tek bir şirketi mi, yoksa şirketler grubunu mu içerdiği bilgisi
Ekli finansal tablolar yalnızca Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi hakkındaki finansal bilgileri
içermektedir.
1.9 Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgiden önceki bilanço tarihinden
beri olan değişiklikler
Şirket’in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1. 1.2 ve 1.3 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
Şirket, 1 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuştur.
Şirket’in adı ve diğer kimlik bilgilerinde 31 Aralık 2013 tarihinden sonra bir değişiklik
bulunmamaktadır.
68
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
1. Genel bilgiler (devamı)
1.10 Bilanço tarihinden sonraki olaylar
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar 3 Mart 2014 tarihinde
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no’lu dipnotta
açıklanmıştır.
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti
2.1 Hazırlık esasları
2.1.1 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalarıyla ilgili bilgiler
Uygulanan muhasebe ilkeleri
Şirket finansal tablolarını, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın
(“Hazine Müsteşarlığı”) sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Müsteşarlığı) tarafından, Sigorta ve Reasürans Şirketleri
ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik, 14 Temmuz 2007 tarih ve
26582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Sözkonusu yönetmelik kapsamında, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklik şirketlerinin
faaliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından açıklanan Türkiye Muhasebe
Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde
muhasebeleştirilmesi esastır.
Hazine Müsteşarlığı’nın 18 Şubat 2008 tarih ve 9 sayılı yazısına istinaden “TMS 1-Finansal Tablolar ve
Sunum”, “TMS 27-Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”, “TFRS 1-TFRS’ye Geçiş” ve “TFRS 4-Sigorta
Sözleşmeleri” bu uygulamanın kapsamı dışında tutulmuştur. Hazine Müsteşarlığı’nın 31 Aralık 2008
tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik
Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca konsolide finansal
tablo düzenleme şartı getirilmiş olup, Hazine Müsteşarlığı’nın 18 Şubat 2008 tarih ve 9 sayılı yazısına
istinaden “TMS 1-Finansal Tablolar ve Sunum”, “TMS 27-Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”,
“TFRS 1-TFRS’ye Geçiş” ve “TFRS 4-Sigorta Sözleşmeleri” bu uygulamanın kapsamı dışında
tutulmuştur. Hazine Müsteşarlığı’nın 31 Aralık 2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının
Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca konsolide finansal tablo düzenleme şartı getirilmiştir.
Şirket’in bu kapsamda konsolide etmesi gereken bağlı ortaklığı bulunmadığından konsolide mali tablo
hazırlamamaktadır.
2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlan Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kurulan
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) diğer yetki ve görevlerinin yanı sıra,
tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait finansal tabloların; ihtiyaca
uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını
sağlamak amacıyla, uluslararası standartlarla uyumlu TMS’leri oluşturmak ve yayımlamakla ve
Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli
kararları almakla, bu konuda kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların
yapacakları düzenlemeler hakkında onay vermeye yetkilidir.
13 Ocak 2011 tarihli 6102 sayılı “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının
Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı” uyarınca; 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren
kuruluşlar, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız
denetime tabi olacaklar ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketler
münferit ve konsolide finansal tablolarını hazırlarken TMS’yi uygular.
69
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda öngörülen faaliyet konularından en az birini
yürütmek üzere kurulan kuruluşlar, kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketleri ile
6 Aralık 2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 3 Haziran 2007 tarihli ve 5684 sayılı
Sigortacılık Kanunu ve 28 Mart 2001 tarihli 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanunu ve bunların ilgili mevzuatı çerçevesinde sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar gibi finansal kuruluşlar kendi özel kanun
hükümlerine tabidir.
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen alım satım amaçlı ve satılmaya hazır finansal
varlıklar dışında, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle,
maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.
Hazine Müsteşarlığı’nın 4 Nisan 2005 tarih ve 19387 sayılı yazısıyla, sigorta şirketlerinin
31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın 15 Ocak 2003 tarih ve
25290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri XI, No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında
Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ’de yer alan, ‘Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal
Tabloların Düzeltilmesi’ ile ilgili hükümlere istinaden yeniden düzenlemeleri gerektiği açıklanmıştır.
Hazine Müsteşarlığı ayrıca, SPK’nın 17 Mart 2005 tarihinde aldığı karardan hareketle, 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını
bildirmiştir. Şirket, Hazine Müsteşarlığı’nın ilgili yazısına istinaden, 31 Aralık 2004 tarihli finansal
tablolarını “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi” ile ilgili hükümlere uygun
olarak yeniden düzenlemiş ve 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak üzere 29 no’lu “Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardını uygulamamıştır.
Şirket, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklarını ise 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde
yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlükte olan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” ve
ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplamış ve finansal tablolara yansıtmıştır. İlgili finansal tabloların
hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları, aşağıda yer alan
2.4 ile 2.25 no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.
2.1.2 Finansal tabloların anlaşılması için uygun olan diğer muhasebe politikaları
“2.1.1, Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalarıyla ilgili bilgiler” dipnotunda ve aşağıdaki diğer dipnotlarda muhasebe politikalarına yer
verilmiştir.
2.1.3 Kullanılan para birimi
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirket finansal tabloları, Şirket’in finansal tablolar için
sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
2.1.4 Finansal tabloda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi
Finansal tablolarda ve ilgili dipnotlarda aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar TL olarak ve yuvarlanmadan
gösterilmiştir.
2.1.5 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan ölçüm temeli (veya temelleri)
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerden yansıtılan alım satım amaçlı finansal varlıklar haricinde
tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.
70
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.1.6 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar:
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları
aşağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve
TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve
yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki
gibidir:
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik işletmenin finansal araçlarını netleştirmeye ilişkin hakları ve ilgili düzenlemeler (örnek
teminat sözleşmeleri) konusunda bazı bilgileri açıklamasını gerektirmektedir. Getirilen açıklamalar
finansal tablo kullanıcılarına;
i) Netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin
değerlendirilmesi için ve
ii) TFRS’ye göre ve diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların
karşılaştırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır.
Yeni açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilen tüm finansal araçlar için verilmelidir.
Söz konusu açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilememiş olsa dahi uygulanabilir ana
netleştirme düzenlemesine veya benzer bir anlaşmaya tabi olan finansal araçlar için de geçerlidir.
Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Şirket’in finansal tabloları üzerinde bir etkisi
olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının
Sunumu
Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını
değiştirmektedir. Bundan sonra diğer kapsamlı gelir tablosunda ileriki bir tarihte gelir tablosuna
sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemlerin hiçbir zaman gelir tablosuna
sınıflanamayacak kalemlerden ayrı gösterilmesi gerekmektedir. Değişiklik sadece sunum esaslarını
etkilemiştir ve Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)
Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik
yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması
uygulamasının kaldırılması, tanımlanmış fayda planlarında aktüeryal kar/zararının diğer kapsamlı gelir
altında yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak
etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir.
Şirket aktüeryal kazanç/kayıplarını bu değişiklik öncesi gelir tablosunda muhasebeleştirmekteydi.
Söz konusu etkisi Not 15’te açıklanmıştır.
71
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10’nun ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 27’de de değişiklikler
yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, artık TMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol
edilen işletmeler ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını
içermektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi
olmamıştır.
TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)
TFRS 11’in ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 28’de de değişiklikler yapmış ve
standardın ismini TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir.
Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile
muhasebeleştirme getirilmiştir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumunu veya performansı
üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
TFRS 10 - TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının
yerini almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir “kontrol” tanımı
yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir
standarttır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmamıştır.
TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler
Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini
düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi
tutulmasına izin verilmemektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı
üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları
TFRS 12 iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm
dipnot açıklama gerekliklerini içermektedir. Söz konusu standard sadece sunum esasları ile ilgilidir ve
Şirket’in verdiği açıklamalar üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü
Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber,
gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir
değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir.
Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir.
Yeni açıklamaların sadece TFRS 13’ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi
gerekmektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal tablolardaki etkisi Not: 4’te açıklanmıştır.
TFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak
muhasebeleşeceği, muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine
açıklık getirmektedir. Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
72
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Uygulama Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 değişiklik)
Değişiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama
rehberinde yapılmıştır. İlk uygulama tarihi “TFRS 10’un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin
başlangıcı” olarak tanımlanmıştır. Kontrolün olup olmadığı değerlendirmesi karşılaştırmalı sunulan
dönemin başı yerine ilk uygulama tarihinde yapılacaktır. Eğer TFRS 10’a göre kontrol değerlendirmesi
TMS 27/TMSYK 12’ye göre yapılandan farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır.
Ancak, kontrol değerlendirmesi aynı ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eğer birden fazla
karşılaştırmalı dönem sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmiştir.
Aynı sebeplerle TFRS 11 ve TFRS 12 uygulama rehberlerinde de değişiklik yapılmış ve geçiş hükümleri
kolaylaştırılmıştır. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS’deki iyileştirmeler
1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olan ve aşağıda açıklanan
2009-2011 dönemi yıllık TFRS iyileştirmelerinin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde
bir etkisi olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu:
İhtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka
açıklık getirilmiştir.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar:
Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım ekipmanlarının stok olmadığı konusuna
açıklık getirilmiştir.
TMS 32 Finansal Araçlar Sunum:
Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin TMS 12 kapsamında muhasebeleştirilmesi
gerektiğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik, TMS 32’de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp
şirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her türlü gelir vergisinin UMS 12
hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.
TMS 34 Finansal Raporlama:
TMS 34’de her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen
açıklamalara açıklık getirilmiştir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler
işletmenin faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan
toplam tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli değişiklik olduysa açıklanmalıdır.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar
ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
73
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir.
TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun
değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi
riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir.
Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir.
Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
TFRYK Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin
ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
Aynı zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde
ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli
olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir
vergi ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır.
Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken
uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük olarak uygulanması zorunludur.
Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket ‘in finansal durumu veya performansı üzerinde
hiçbir etkisinin olması beklenmemektedir.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer
düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin
bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir
varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir
tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. İşletme TFRS 13’ü
uygulamışsa erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu
veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma
muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen değişiklik, finansal riskten
korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi
durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna
getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye
dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı
üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
74
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir.
Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye
uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar.
Şirket’in finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de
yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
UFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna
ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını UFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde
gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in
finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki
değişiklikler – UFRS 9 (2013)
UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki
ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. İşletmeler tüm riskten korunma
işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere
muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Bu standardın zorunlu bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat halen
uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer düşüklüğü fazını
bitirdikten sonra belirlenecektir. Şirket’in, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
UFRS’ndaki iyileştirmeler
UMSK, Aralık 2013’de ‘2010–2012 Dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi ‘UFRS’nda
Yıllık İyileştirmeler’ yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde
değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet
koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya
zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir:
i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/ toplulaştırılabilir.
ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin
karar almaya yetkili yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır.
Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
75
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir.
Değişiklikler derhal uygulanacaktır.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur:
i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya
ii) Varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek
şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi
ilişkili bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik,
i) Sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların UFRS 3’ün kapsamında olmadığı
ii) Bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye
uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
UFRS 13’deki portföy istisnasının finansal varlık, finansal yükümlülük ve diğer sözleşmelere
uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur.
Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
UFRS 14 – Regülasyona Tabi Ertelenen Hesaplara İlişkin Geçici Standart
76
UMSK bu standardı Ocak 2014’de yayınlamıştır. UFRS 14, UFRS’yi ilk kez uygulayan fiyatları regüle
edilen işletmelerin, fiyat regülasyonu ile ilgili önceki mevzuata göre kayıtlarına aldıkları tutarları
UFRS’ye göre hazırladıkları mali tablolarında taşımaya devam etmelerine izin vermektedir.
Halen UFRS’ye göre finansal tablo hazırlayan şirketlerin bu standardı uygulaması yasaklanmıştır.
Standart, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak
uygulanacak olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Standart Şirket için geçerli değildir ve
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik
aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma
tarihi itibariyle geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararlar 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanmıştır.
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi
KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini
kolaylaştırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamıştır. Bu düzenlemede
yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan
şirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayınlanmıştır.
Bu kararın Şirket’in finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.”
2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
Karara göre
i) Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) yöntemi ile
muhasebeleştirilmesi gerektiği,
ii) Dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerektiği ve
iii) Hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı
itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu
raporlama döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerektiği hükme
bağlanmıştır. Söz konusu kararın Şirket'in finansal tablolarında bir etkisi olmamıştır.
2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi
İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal
araç olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararın Şirket'in
finansal tablolarında bir etkisi olmamıştır.
2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi
Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı
iştirak ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne
ve uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke kararı
ile konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhasebeleştirme esasları
belirlenmiştir.
i) Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,
ii) İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip
olması durumu
iii) İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında
muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu.
Söz konusu kararın Şirket'in finansal tablolarında bir etkisi olmamıştır.
2.1.7 Karşılaştırmalı Bilgiler
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosu 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle
hazırlanmış bilançosu ile; 1 Ocak – 31 Aralık 2013 dönemine ait gelir tablosu, özkaynak değişim
tablosu ve nakit akış tablosu, 1 Ocak – 31 Aralık 2012 dönemine ait gelir tablosu, özkaynak değişim
tablosu ve nakit akış tablosu ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
77
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli
görüldüğünden yeniden sınıflandırılmıştır.
2.2 Konsolidasyon
Şirket’in “TFRS- Konsolide Finansal Tablolar” kapsamında konsolide etmesi gereken bağlı ortaklığı
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.3 Bölüm raporlaması
Şirket 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle yurt çapında (Türkiye) sadece bireysel emeklilik
alanında faaliyetlerini sürdürmekte olup, halka açık olmadığı için “TFRS 8 - Faaliyet Bölümleri”
standardı kapsamında bölüm raporlaması yapmamaktadır.
2.4 Yabancı para karşılıkları
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirket finansal tabloları, Şirket’in geçerli para birimi olan
TL cinsinden ifade edilmiştir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in yabancı para cinsinden
(TL dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemi bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.5 Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” ile ilgili kısmındaki hükümlere göre
düzenlenmiştir.
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile gösterilmektedir.
Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi
kullanılarak kıst yöntemle ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların, faydalı ömürleri esas alınarak tahmin
edilen amortisman dönemleri, aşağıda belirtilmiştir:
Ekonomik ömür
Demirbaşlar ve tesisatlar
Özel maliyetler
3-15 yıl
5 yıl
Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası bir
değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi varlığın kayıtlı
değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise kayıtlı değeri, karşılık ayrılmak suretiyle geri kazanılabilir
değerine indirilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet
gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler. Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle maddi duran
varlıklarında değer düşüklüğü bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.6 Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Şirket’in bilanço tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır (31 Aralık 2012:
Yoktur).
78
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.7 Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemleri, imtiyaz haklarını ve bilgisayar
yazılımlarını içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve
elde edildikleri tarihten sonra tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile
kıst amortismana tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran
varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir.
Maddi olmayan duran varlıkların bilanço tarihleri itibariyle amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
Yazılımlar ve diğer haklar
Ekonomik ömür
3-15 yıl
2.8 Finansal varlıklar
Finansal araçlar, bir işletmenin finansal varlıklarını ve bir başka işletmenin finansal yükümlülüklerini
veya sermaye araçlarını arttıran anlaşmalardır. Finansal varlıklar:
• Nakit,
• Başka bir işletmeden nakit veya bir başka finansal varlık alınmasını öngören sözleşmeye dayalı hak,
• İşletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin lehinde olacak şekilde, karşılıklı olarak
değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı hak ya da,
• Bir başka işletmenin sermaye araçlarıdır.
Bir finansal varlık veya yükümlülük, ilk olarak verilen (finansal varlık için) ve elde edilen (finansal
yükümlülük için) gerçeğe uygun değer olan işlem maliyetleri üzerinden varsa işlem masrafları da
eklenerek hesaplanır. Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış ve tasfiye gibi haller dışında, bir finansal
aracın cari bir işlemde istekli taraflar arasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş
piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın gerçeğe uygun değerini en iyi yansıtan değerdir.
Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve
uygun değerleme metodları kullanılarak belirlenmiştir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle gerçeğe uygun
değeri ile kayıtlarda taşınan belirlenen finansal varlıkların tümü 1. seviye finansal varlıklardır.
Şirket, finansal varlık veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleşmelerine taraf olduğu takdirde
bilançosuna yansıtmaktadır. Şirket finansal varlığın tamamını veya bir kısmını, sadece söz konusu
varlıkların konu olduğu sözleşmeden doğan haklar üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman kayıttan
çıkartır. Şirket finansal yükümlülükleri ancak sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar,
iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise kayıttan çıkartır.
Bütün normal finansal varlık alım ve satımları işlem tarihinde, yani Şirket’in varlığı almayı veya
satmayı taahhüt ettiği tarihte kayıtlara yansıtılır. Söz konusu alım ve satımlar genellikle piyasada
oluşan genel teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman dilimi içerisinde finansal varlığın teslimini
gerektiren alım satımlardır.
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle finansal varlıklarını “alım satım amaçlı finansal
varlıklar” ve satılmaya hazır finansal varlıklar” olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir.
79
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan, (b) alım
satım amaçlı finansal varlık olmayan veya (c) kredi ve diğer alacak olmayan finansal varlıklardan
oluşmaktadır. Hisse senetleri satılmaya hazır finansal varlıklara sınıflanmakta olup, ilk kayda alımdan
sonra satılmaya hazır kıymetlerin müteakip değerlemesi gerçeğe uygun değeri üzerinden
yapılmaktadır. Satılmaya hazır menkul değerlerin gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden
kaynaklanan gerçekleşmemiş kar ya da zararlar gelir tablosunda teknik olmayan bölümde
“Yatırımlardaki değer azalışları” hesabında muhasebeleştirilir.
Aktif piyasalarda işlem gören satılmaya hazır menkul değerlerin gerçeğe uygun değerleri bilanço tarihi
itibariyle borsada yayınlanan gün sonu piyasa kapanış fiyatı ile belirlenmektedir.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Alım satım amaçlı finansal varlıklar; piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki
dalgalanmalardan kâr sağlama amacıyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak.
kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan varlıklardır. Alım satım amaçlı finansal
varlıklar devlet tahvillerinden oluşmaktadır. Kayıtlara ilk alınış tarihinden sonra, alım satım amaçlı
finansal varlıklarda takip edilen devlet tahvilleri borsadaki güncel emirler arasındaki en iyi alış emri
dikkate alınarak gerçeğe uygun değer üzerinden takip edilir. Alım satım amaçlı finansal varlığa ilişkin
tüm gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kar ve zararlar ilgili dönemde gelir tablosuna dahil edilir.
Krediler ve alacaklar:
Krediler ve alacaklar, alım satım amaçlı, gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan veya
satılmaya hazır olarak tanımlanmayan, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeleri olan ve aktif bir
piyasada kote olmayan türev olmayan finansal varlıklardır. Söz konusu krediler ve alacaklar ilk olarak
gerçeğe uygun değerlerini yansıtan elde etme maliyet bedellerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile
kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben maliyet bedellerinden varsa değer düşüklüğü için
karşılık ayrılarak takip edilmektedir. İlgili alacakların teminatı olarak alınan varlıklara ilişkin ödenen
harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyeti olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına
yansıtılmaktadır.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Bir finansal varlığın ya da finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız
göstergeler aşağıdakileri içerir:
a) İhraç edenin ya da taahhüt edenin önemli finansal sıkıntı içinde olması,
b) Sözleşmenin ihlal edilmesi,
c) Borçlunun içinde bulunduğu finansal sıkıntıya ilişkin ekonomik veya yasal nedenlerden dolayı,
alacaklının, borçluya, başka koşullar altında tanımayacağı bir ayrıcalık tanıması,
d) Borçlunun, iflası veya başka tür bir finansal yeniden yapılanmaya gireceği ihtimalinin yüksek
olması,
e) Finansal zorluklar nedeniyle söz konusu finansal varlığa ilişkin aktif piyasanın ortadan kalkması,
Şirket bilanço tarihleri itibariyle ilgili bir gösterge olup olmadığını değerlendirir ve eğer varsa değer
düşüklüğünü kayıtlarına yansıtır.
Şirket’in alım satım amaçlı finansal varlıklar portföyünde cari dönemde meydana gelen gerçeğe
uygun değer değişikliklerindeki değer düşüklüğü, gelir tablosunda “yatırım giderleri”ne yansıtılır.
80
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.9 Varlıklarda değer düşüklüğü
Finansal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü
Varlıkların taşıdıkları değer üzerinden paraya çevrilemeyeceği durumlarda, varlıklarda değer düşüklüğü
olup olmadığına bakılır. Varlıkların taşıdıkları değer, paraya çevrilebilecek tutarı aştığında değer
düşüklüğü karşılık gideri gelir tablosunda yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlığın net satış fiyatı
ve kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, bir varlığın kullanımından ve ekonomik ömrü
sonunda satılmasından elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit akımlarının şimdiki değerini,
net satış fiyatı ise, satış hasılatından satış maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarı yansıtmaktadır.
Paraya çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet için, belirlenemiyorsa kıymetin dahil
olduğu nakit akımı sağlayan grup için tahmin edilir. Geçmiş yıllarda ayrılan değer düşüklüğü karşılığı
artık geçerli değilse ya da daha düşük değerde bir karşılık ayrılması gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri
çekilir ve bu tutar gelir tablosuna yansıtılır.
2.10 Türev finansal araçlar
Bilanço tarihi itibariyle Şirket’in türev finansal araçları bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.11 Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin netleştirilmesi (mahsup edilmesi)
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.
2.12 Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren orijinal
vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer
değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Kasa
Banka
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
Kar payı
Kredi kartları (*)
Nakit ve nakit benzerleri
Kar payı
Orijinal vadesi 3 ayı aşan vadeli mevduat
Nakit akış tablosuna baz olan nakit ve nakit benzerleri
31 Aralık 2013
9,168,576
6,219,756
2,948,820
297,412
409,617
31 Aralık 2012
4,853,761
1,546,107
3,307,654
150,388
3,523,045
9,875,605
8,527,194
(297,412)
(2,898,820)
(150,388)
(3,307,654)
6,679,373
5,069,152
(*) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kredi kartı alacaklarının vadesi 2014 yılının Ocak ayı içerisindedir.
81
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.13 Sermaye
2.13.1 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle başlıca hissedarlar ve sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir:
Ortaklar
Asya Katılım Bankası A.Ş.
İrfan Hacıosmanoğlu
Mehmet Sinan Berksan
Zafer Ertan
Ahmet Akar
Ödenmiş sermaye
Oranı (%)
31 Aralık 2013
Tutar
Oranı (%)
31 Aralık 2012
Tutar
97.99%
1.00%
1.00%
0.01%
0.01%
29,397,000
300,000
300,000
1,500
1,500
%97.99
%1.00
%1.00
%0.01
%0.01
19,598,000
200,000
200,000
1,000
1,000
%100.00
30,000,000
%100.00
20,000,000
Şirket 1 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuş olup, sermayesi 30,000,000 TL’dir.
Sermaye, her biri 1 TL kıymetinde olan 30,000,000 adet hisseye ayrılmıştır.
Şirket 3 Ocak 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket sermayesini 10,000,000 TL arttırmış,
rapor tarihi itibariyle tamamı nakden ödenmiş, 9 Nisan 2013 tarihinde tescil edilmiş ve
15 Nisan 2013 tarih ve 8300 sayılı Resmi Gazete’de tescil yayınlanmıştır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
2013 yılı içinde Şirket’in sermayesinin %10’unu, %20’sini, %33’ünü ya da %50’sini aşması
sonucunu doğuran ve bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren hisse
devirleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.13.2 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.13.3 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir
(31 Aralık 2012: Yoktur).
2.13.4 Şirket’in sermayesi ile ilgili diğer bilgiler 15 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.14 Sigorta ve yatırım sözleşmeleri – sınıflandırma
Sigorta sözleşmeleri:
Gelecekte gerçekleşmesi kesin olmayan bir olayın (sigorta konusu olay) sigortalıyı olumsuz bir şekilde
etkilemesi halinde sigortalıya tazminat ödemeyi kabul ederek bir tarafın (sigortacı) diğer taraftan
(sigortalı) önemli bir sigorta riskini kabul ettiği sözleşmeler sigorta sözleşmesidir. Şirket, bir ya da daha
fazla sözleşmeden doğabilecek hasarların sigortacı (sedan işletme) tarafından diğer bir sigortacıya
(reasürör) karşılanması amacıyla düzenlenen sigorta sözleşmeleri olan reasürans sözleşmeleri de
yapmaktadır. Sigorta sözleşme sınıflamasına, Şirket’in yaptığı sigorta sözleşmeleri ve elinde
bulundurduğu reasürans sözleşmeleri dahil olur.
Şirket sözleşmeleri, sigorta riskinin transfer edildiği tarihte kayda alınıp, sözleşmeden kaynaklanan
bütün hak ve yükümlülüklerin vade ve/veya itfasına kadar kayıtlarda sigorta sözleşmesi olarak
sınıflandırılmaktadır.
82
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Yatırım sözleşmeleri:
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sigorta ve yatırım sözleşmeleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2012:
Yoktur).
Reasürans sözleşmeleri:
Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle ilgili
oluşabilecek kayıplar için Şirket ve reasürans şirketi tarafından yürürlüğe konulan, bedeli ödenen ve
sigorta sözleşmeleri olarak sınıflandırılabilmesi için gerekli şartları karşılayan sözleşmelerdir.
Şirket’in faaliyette bulunduğu hayat ve ferdi kaza branşlarına bağlı olarak eksedan ve katastrofik
hasar fazlası reasüransı anlaşmaları yapılmıştır. Eksedan anlaşması, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle
sigortacılık faaliyetlerine başlanmak üzere süresiz olarak imzalanmıştır.
2.15 Sigorta ve yatırım sözleşmelerinde isteğe bağlı katılım özellikleri
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan tutarları tanımlayan ve gösteren bilgilerin finansal tablolarda
açıklaması 17 numaralı dipnotta sunulmuştur (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.16 İsteğe bağlı katılım özelliği olmayan yatırım sözleşmeleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.17 Borçlar
Sözleşmeye dayalı finansal yükümlülükler:
• Başka bir işletmeye nakit veya bir başka finansal varlık vermeyi öngören, veya
• İşletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin aleyhinde olacak şekilde karşılıklı
olarak değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı yükümlülüklerdir.
Şirket’in bilanço tarihleri itibariyle kredi borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.18 Vergiler
Kurumlar Vergisi
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2012 yılı için %20’dir (2011: %20). Kurumlar vergisi oranı
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi,
vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu
bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz.
Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir.
Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda
bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.
83
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların
%75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya
5 yıl süreyle özsermayede tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Türk Vergi Mevzuatı’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup
edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını
inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Ertelenmiş gelir vergisi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklar ve kullanılmamış vergi zararlarına ilişkin ertelenmiş vergi
varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle
muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali
kâr/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa
finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde
edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış veya önemli
ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları
ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter
değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi
sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, ekli finansal tablolarda netleştirilerek gösterilmiştir.
Doğrudan özsermayede alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili
kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özsermayede muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilenler
haricindeki döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir.
84
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.19 Çalışanlara sağlanan faydalar
Şirket, kıdem tazminatı ve izin hakları ve diğer çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin yükümlülüklerini
“Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre
muhasebeleştirmekte ve kıdem tazminatına ilişkin yükümlülüğünü bilançoda “Kıdem Tazminatı
Karşılığı” ve izin ve diğer kısa vadeli faydalara ilişkin yükümlülüklerini ise “Gider Tahakkukları”
hesabında sınıflandırmaktadır.
Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, İş Kanunu kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüğün,
belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmıştır (22 no’lu dipnot).
Şirket ayrıca grup emeklilik planı dahilinde personelin ödediği katkı payı kadar aylık bireysel emeklilik
katılım payı ödemesi yapılmakta ve kendi payına isabet eden tutarı personel giderleri içerisinde
giderleştirmektedir.
Şirket, çalışanları adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na (Kurum) yasa ile belirlenmiş tutarlarda katkı payı
ödemek zorundadır. Şirket’in ödemekte olduğu katkı payı dışında çalışanına veya Kurum’a yapmak
zorunda olduğu başka bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu katkı payları tahakkuk ettikleri tarihte
giderleştirilmektedir.
2.20 Karşılıklar
Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
TMS 37 uyarınca karşılıklar ancak ve ancak Şirket'in geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir
yükümlülüğü (yasal ya da yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar
sağlayan kaynakların elden çıkması olasılığı mevcutsa ve gerçekleşecek yükümlülüğün miktarı
güvenilir bir şekilde tahmin edilebiliyorsa kayıtlara alınmaktadır. Paranın zaman içindeki değer kaybı
önem kazandığında, karşılıklar paranın zaman değerini (ve uygun ise yükümlülüğe özel riskleri)
yansıtan cari piyasa tahminlerinin vergi öncesi oranı ile gelecekteki nakit akımlarının iskonto edilmesi
sonucu hesaplanmaktadır.
Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise finansal
tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise finansal tablolara
yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.
Sigortacılık teknik karşılıkları
Şirket’in TMS 37 kapsamı dışında sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan sözleşmeye bağlı
yükümlülükleri için ayırdığı karşılıklar da bulunmaktadır.
Kazanılmamış primler karşılığı
Şirket, matematik karşılık ayrılan sigorta sözleşmeleri hariç diğer sözleşmeler için kazanılmamış primler
karşılığı ayırmaktadır.
85
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Bu kapsamda yıllık yenilenen ve sigorta teminatı içeren bir yıldan uzun süreli sigorta sözleşmelerinin
yıllık sigorta teminatına karşılık gelen primleri için kazanılmamış primler karşılığı hesaplanmıştır.
Yürürlükte bulunan yıllık hayat sigortaları ile süresi bir yılı aşan birikim priminin de alındığı hayat
sigortalarında ise yazılan brüt primlerden varsa birikime ayrılan kısım ile 20 Eylül 2010 tarih ve
2010/29 sayılı “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarının ve
Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Hakkında Açıklamalara İlişkin Sektör Duyurusu” çerçevesinde bu primlere ilişkin masraf payı
düşüldükten sonra kazanılmamış prim karşılığı hesaplanmıştır. Gün esasına göre takip eden döneme
sarkan kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin öğlen saat 12:00’de başlayıp yine öğlen
saat 12:00’de sona erdiği varsayımıyla poliçe başlangıç ve bitiş günlerinde yarım gün kriteri dikkate
alınmaktadır. Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle brüt kazanılmamış primler karşılığı karşılığı
199 TL (31 Aralık 2012 – Bulunmamaktadır) olarak hesaplanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır,
reasürans payı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2012 – Bulunmamaktadır)
Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı tutarının hesabında yürürlükte bulunan reasürans
anlaşmalarının şartları ile komisyonları dikkate alınmaktadır.
Devam eden riskler karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği’nin 6’ncı madesine göre, sigorta sözleşmesinin süresi boyunca üstlenilen
risk düzeyi ile kazanılan primlerin zamana bağlı dağılımının uyumlu olmadığı kabul edilen sigorta
branşlarında, ayrıca kazanılmamış primler karşılığının Şirket’in taşıdığı risk ve beklenen masraf
düzeyine göre yetersiz kalması halinde ayrılmaktadır. Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ayırması
gereken karşılık bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
Muallak hasar ve tazminat karşılığı
Şirket, dönem sonu itibariyle ihbar edilmiş ve henüz ödenmemiş hasar dosyalarına ait tüm
mükellefiyetler için hasar ve tazminat karşılığı ayırmaktadır.
Sigorta şirketlerinin ayrıca, bilanço tarihleri itibariyle gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve
tazminat bedelleri için ilave muallak hasar karşılığı ayırması gerekmektedir. Gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş hasar ve tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında, Şirket bedellerle ilgili olarak son beş
yıllık sonuçları dikkate almalıdır. Şirket hayat branşında sigortacılık faaliyetlerine 1 Ocak 2013
tarihinde başlamış olup gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri
hesaplamasında kullanabileceği istatistiki verisi sınırlıdır. Bu nedenle Şirket, aktüerinin görüşü
doğrultusunda, hesaplama yapılırken sektör ortalamasını esas almıştır (31 Aralık 2012 – Yoktur).
Sektör verisi olarak Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin 8 Aralık 2011 ve 2011/608 sayılı
sirküleri ile yayımlanan sektör IBNR (Gerçekleşmiş ancak henüz rapor edilmemiş hasar tazminat
karşılığı) ortalamaları kullanılmıştır. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 16,576 TL (31 Aralık 2012:
Yoktur TL) gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar karşılığı ayırmıştır ve 493 TL gerçekleşmiş ancak
rapor edilmemiş hasar reasürans payı bulunmaktadır(31 Aralık 2012: Yoktur).
Şirket 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yeterli aktüeryal veri bulunmadığı için aktüeryal zincir merdiven
metodu (AZMM) ile ilgili bir hesaplama yapmamıştır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
86
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Hayat matematik karşılığı
Yürürlükte bulunan her bir poliçe için, tarifedeki teknik esaslara göre hesaplanan aktüeryal matematik
karşılığı tutarı Şirket’in sigortalılara olan toplam yükümlülüğünü ifade etmektedir.
Aktüeryal matematik karşılıklar, şirketlerin üstlendiği riziko için alınan primleri ile sigorta ettirenler ile
lehdarlara olan yükümlülüklerin peşin değerleri arasındaki farktır. Aktüeryal matematik karşılıklar,
bir yıldan uzun süreli hayat sigortaları için tarifelerin teknik esaslarında belirtilen formül ve esaslara
göre ayrılır. Aktüeryal matematik karşılıklar, sigortacının ileride yerine getireceği yükümlülüklerinin
peşin değeri ile sigorta ettiren tarafından ileride ödenecek primlerin bugünkü değeri arasındaki farkın
bulunması şeklinde (prospektif yöntem) hesaplanır. Ancak, aktüeryal matematik karşılıkların sigorta
ettirenin ödediği primlerin sonuç değeri ile sigortacının üstlendiği rizikonun sonuç değeri arasındaki
farkın hesaplanması şeklinde (retrospektif yöntem) veya Müsteşarlıkça kabul edilen genel kabul
görmüş aktüeryal yöntemlere göre hesaplanması halinde bulunan aktüeryal matematik karşılıklar
toplamı bu toplamdan az olamaz. Aktüeryal matematik karşılığın negatif olarak hesaplandığı
durumlarda bu değer sıfır olarak kabul edilir.
Aktüeryal matematik karşılıklar tarifenin teknik özelliklerine göre tahakkuk veya tahsil esasına göre
hesaplanabilir.
Dengeleme karşılığı
“Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı
Varlıklara İlişkin Yönetmelik” gereği şirketlerin takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek
tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi ve
deprem teminatları için dengeleme karşılığı ayırması gerekmektedir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından 27 Mart 2009 tarihinde yayımlanan 2009/9 sayılı “Teknik Karşılıklarla
İlgili Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu”nda sigorta şirketlerinin deprem dolayısıyla
meydana gelebilecek ölüm ve maluliyet, hayat ve kaza branşlarında deprem ek teminatı verdikleri
tarifeler için de dengeleme karşılığı ayırması gerektiği belirtilmiş olup, Müsteşarlık tarafından
28 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanan 27655 sayılı “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin
Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile dengeleme karşılığının hesaplanma yöntemi yeniden belirlenmiştir.
Sözkonusu Yönetmeliğin “Dengeleme Karşılığı” başlıklı 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında, vefat
teminatının verildiği hayat sigortalarında dengeleme karşılığının hesabı sırasında şirketlerin kendi
istatistiki verilerini kullanacakları, gerekli hesaplamayı yapabilecek veri seti bulunmayan şirketlerin ise
vefat net priminin (masraf payı dahil) %11’ini deprem primi olarak kabul edecekleri ve bu tutarın
%12’si oranında karşılık ayıracakları ifade edilmiştir. Bu kapsamda, hayat branşında masraf payı dahil
olmak üzere vefat net priminin %11’i deprem primi olarak kabul edilerek, elde edilen bu tutarın
%12’si oranında dengeleme karşılığı hesaplanmıştır.Ferdi kaza branşında deprem riskinin kapsam
altına alındığı sözleşmeler için deprem primin %12’si oranı dikkate alınarak dengeleme karşılığı
hesaplanmıştır. Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ayırdığı dengeleme karşılığı 6,347 TL ve
reasürans payı 148 TL’dir (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
87
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.21 Gelirlerin muhasebeleştirilmesi
Yazılan primler
Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçelerin yanı sıra geçmiş yıllarda tanzim edilen poliçe
primlerinden iptaller, vergiler ve reasürörlere devredilen primler düşüldükten sonra kalan tutarı temsil
etmektedir.
Alınan ve ödenen komisyonlar
Sigorta poliçelerinin üretimi ile ilgili aracılara ödenen komisyon giderleri ile devredilen primler
karşılığında reasürörlerden alınan komisyon gelirleri üretilen poliçeler için ise sırasıyla ertelenmiş
komisyon giderleri ve ertelenmiş komisyon gelirleri hesaplarında dikkate alınmak suretiyle poliçenin
ömrü boyunca faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır.
Bireysel emeklilik sözleşmelerinin üretimi ile ilgili aracılara tahakkuk ettirilen komisyon giderleri
oluştukları dönemlerde kayıtlara alınmak suretiyle giderleştirilmekte ve emeklilik branşı teknik giderleri
altında faaliyet giderleri hesabında muhasebeleştirilmektedir.
Ayrıca, hayat ve işsizlik branşlarında reasürör firmanın kazancı üzerinden, mevcut anlaşmalarda
belirlenen oranlar dahilinde ilgili döneme isabet eden kar komisyonları için gelir tahakkuku
hesaplanmakta ve kayıtlara alınmaktadır. Söz konusu kar komisyonları, Şirket’in geçmiş performansına
bağlı olarak belirlendiğinden ve poliçelerle ilişkilendirilemediğinden dönem sonları itibarıyla
hesaplanarak, ertelemeye tabi tutulmadan gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Faiz gelir ve giderleri
Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmektedir.
Etkin faiz, finansal varlık ya da yükümlülüğün ömrü süresince tahmin edilen nakit ödemeleri ve
akımlarını defter değerine iskontolayan orandır. Etkin faiz oranı bir finansal varlık ya da yükümlülüğün
ilk kayıtlara alınmasıyla hesaplanmakta ve müteakip olarak değiştirilmemektedir.
Etkin faiz oranı hesaplaması, etkin faizin ayrılmaz bir parçası olan iskonto ve primleri, ödenen ya da
alınan ücret ve komisyonları ve işlem maliyetlerini kapsamaktadır. İşlem maliyetleri, finansal bir varlık
ya da yükümlülüğün iktisap edilmesi, ihraç edilmesi ya da elden çıkarılması ile direkt ilişkili olan ek
maliyetlerdir.
Ticari gelir/gider
Ticari gelir/gider, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar ile satılmaya
hazır finansal varlıkların elden çıkarılması sonucu ortaya çıkan kazanç ve kayıpları içermektedir.
Ticari gelir ve ticari gider, ilişikteki finansal tablolarda sırasıyla “Finansal yatırımların nakde
çevrilmesinden elde edilen karlar” ve “Yatırımların nakde çevrilmesi sonucunda oluşan zararlar”
hesapları içerisinde gösterilmiştir.
Temettü
Temettü gelirleri, ilgili temettüyü elde etme hakkının ortaya çıkması ile muhasebeleştirilmektedir.
Kar payı gelirleri
Kar payı geliri etkin getiri metodu kullanılarak tahakkuk esasına göre kayıt edilmektedir.
88
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Giriş aidatı gelirleri
Giriş aidatı gelirleri hesabında, katılımcıların bireysel emeklilik sistemine ilk kez katılması sırasında veya
yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırması durumunda katılımcılardan emeklilik sözleşmesinin
imzalandığı tarihte geçerli olan asgari ücretin aylık tutarını aşmamak kaydıyla tahakkuk eden tutar
izlenmektedir
Şirket bireysel emeklilik planlarında genel olarak giriş aidatı tutarının yarısını ilk sözleşme yılı içerisinde
katkı payı ödeme vadelerinde tahsil edip, gelir olarak kaydetmekte, diğer yarısını 10 yıl süre ile
katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrıldığı veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunduğu
tarihe kadar ertelemektedir. 5 yıldan önce katılımcının sistemden ayrılması durumunda giriş aidatının
ertelenmiş olan diğer yarısı enflasyona göre endekslenmeden katılımcıdan tahsil edilerek gelir
kaydedilmektedir.
Yönetim gideri kesintisi
Katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı payları üzerinden azami %5 oranını aşmamak
üzere alınan yönetim gideri kesintilerinin izlendiği hesaptır.
Sermaye tahsis avans faizi gelirleri
Emeklilik yatırım fonlarına ilişkin fon portföyünün oluşturulduğu tarih ile fon paylarının satıldığı tarih
arasında oluşan portföy değer artışından fon kuruluşu aşamasında yapılan her türlü gider düşüldükten
sonra fon paylarının satışından oluşan hasılat ile avans tutarına karşılık gelen tutar arasındaki pozitif
farkın gelir kaydedildiği hesaptır.
Fon işletim karşılığında ödenen giderler
Emeklilik yatırım fonlarının işletim ve yönetim masrafları için ödenen paralar bu hesapta gösterilir.
Ara verme halinde yönetim gider kesintisi
Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir
ödeme yapılmaması durumunda ilgili sözleşmeye ara verildiği kabul edilerek ara verme kesintisi yapılır.
Söz konusu kesintiler “Ara verme halinde yönetim gider kesintisi” hesabında gösterilmektedir.
2.22 Finansal kiralama - kiralayan açısından
Şirket'in finansal kiralaması bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.23 Kar payı dağıtımı
Hisse başına kazanç
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihinde sone eren hesap dönemine ait dağıtılabilir karı bulunmamaktadır
(31 Aralık 2012: Yoktur).
2.24 Bireysel emeklilik işlemleri
Bireysel emeklilik sistemi içinde Şirket’in kurucusu olduğu ve katılımcıların yatırımlarının yönlendirildiği
emeklilik yatırım fonlarının toplam tutarı, finansal tablolarda cari olmayan emeklilik faaliyetlerinden
alacaklar ve cari olmayan emeklilik faaliyetlerinden borçlar hesap kalemlerinde brüt olarak
gösterilmiştir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in 7 adet kurulu emeklilik fonu bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 4).
89
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Bireysel emeklilik sistemi alacakları, emeklilik yatırım fonlarına yapılan sermaye avansları, fonlardan
fon işletim kesintisi alacakları ve giriş aidatları alacaklardan oluşmaktadır. Şirket, fonlardan fon işletim
kesintisi alacakları hesabı altında, fonların yönetiminden kaynaklanan ve aynı gün içerisinde tahsil
edilemeyen fon işletim gideri kesintisi alacaklarını takip etmektedir. Şirket tarafından kurulan emeklilik
yatırım fonlarına tahsis edilen avanslar, emeklilik yatırım fonlarına yapılan sermaye avansları
hesabında takip edilmektedir.
Bireysel emeklilik sistemi borçları, önceki paragrafta açıklanan katılımcılara borçlar hesabına ek olarak,
katılımcılar geçici hesabı, portföy yönetim şirketlerine borçlar ve bireysel emeklilik aracılarına
borçlardan oluşmaktadır. Katılımcılar geçici hesabı, katılımcılar adına henüz yatırıma yönlendirilmemiş
paralar ile katılımcıların sistemden ayılması veya birikimlerini başka bir şirkete aktarması durumunda,
katılımcıya ait fon paylarının satışı sonrası, söz konusu satış işleminden elde edilen bedelden varsa
giriş aidatı borçları ve benzeri kesintilerin yapılarak katılımcılara ödenecek veya diğer bir şirkete
aktarım yapılacak tutarın izlendiği hesap kalemidir.
Fonların yönetim ve temsili ile fonlara tahsis edilen donanım, personel ve muhasebe hizmetleri karşılığı
olan fon yönetim gideri kesintisi, Şirket hesaplarında gelir olarak kaydedilmekte ve Şirket ile Yönetici
arasında, anlaşma dahilindeki oranlar çerçevesinde paylaştırılmaktadır. Söz konusu ücretlerin tamamı
Şirket'in teknik gelirleri içerisinde fon işletim gelirleri olarak, yöneticiye ait olan kısmı ise Şirket'in
teknik giderleri içerisinde fon işletim gideri olarak fon işletim karşılığında ödenen tutar olarak
gösterilmektedir.
Bireysel emeklilik işlemlerinden kaynaklanan komisyon giderleri ise emeklilik faaliyet giderleri altında
gösterilmektedir.Katkı pay tahsilatı yapıldığında gider tahakkuku yapılıp ödemesi mutabakat
neticesinde ödenmektedir.
Katılımcıların bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı payları üzerinden azami yüzde iki oranını
aşmamak kaydıyla alınan gider kesintileri ise, yönetim gideri kesintisi hesabı altında takip
edilmektedir. Ayrıca, ödemeye ara verilmesi halinde planda tanımlı olması durumuna göre ara verme
süresi boyunca katılımcının birikiminden ara verilen her tam ay için 2 TL tutarında ek yönetim gider
kesintisi alınmaktadır. Ödemeye 1 yıl ara verenlerden Emeklilik Gözetim Merkezi’ne (EGM) kayıt
bazında aylık ödenen tutar, katılımcının 1 yıl ara vermesi durumunda planda tanımlı olması durumuna
göre katılımcının birikiminden indirilir.
Giriş aidatı gelirleri hesabında, katılımcıların bireysel emeklilik sistemine ilk kez katılması sırasında veya
farklı bir şirkette ilk defa emeklilik sözleşmesi akdetmesi halinde katılımcılardan emeklilik sözleşmesinin
imzalandığı tarihte geçerli olan asgari ücretin aylık tutarının %10’unu aşmamak kaydıyla tahakkuk
eden tutar izlenmektedir. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin
imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin;
a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde yetmiş beşini,
b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten
ayrılanlar için yüzde ellisini,
c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce
şirketten ayrılanlar için yüzde yirmi beşini aşmamaktadır.
2.25 İlişkili taraflar
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır:
Finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (bu Standartta ‘raporlayan işletme’ olarak kullanılacaktır)
ilişkili olan kişi veya işletmedir.
90
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(a)
Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle
ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i) Raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
(ii) Raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii) Raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin
bir üyesi olması durumunda.
(b)
Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile
ilişkili sayılır:
(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık,
bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).
(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki
ya da iş ortaklığı olması halinde.
(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu
üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.
(v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin
çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde.
Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de
raporlayan işletme ile ilişkilidir.
(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol
edilmesi halinde.
(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması
veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir
üyesi olması halinde.
İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin
yada yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarını, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin
bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
Asya Katılım Bankası A.Ş. ve Şirket’in iştirakleri ve üst yönetimi bu finansal tablolar açısından ilişkili
şirketler olarak tanımlanmıştır.
2.25 Diğer parasal bilanço kalemleri
Kayıtlı değerleri ile bilançoya yansıtılmıştır.
2.26 Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar
Şirket’in bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek olaylar
(düzeltme gerektiren olaylar) finansal tablolara yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli
bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.
91
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
3. Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri
Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını
etkileyecek, bilanço tarihi itibariyle vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi
itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir.
Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden
geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna
yansıtılmaktadırlar. Kullanılan tahminler, başlıca; sigorta muallak hasar ve tazminat karşılıkları,
diğer teknik karşılıklar ve varlıkların değer düşüklüğü karşılıkları ile bağlantılı olup ilgili dipnotlarda bu
tahmin ve varsayımlar detaylarıyla açıklanmıştır. Bunların dışında finansal tabloların hazırlanmasında
kullanılan önemli tahminler aşağıda yer almaktadır:
İşletmenin sürekliliği
Şirket’in finansal tabloları işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmıştır. Yasal zararların Şirket’in
sermayesinin 2/3’ünü aşması ve buna bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesine göre
teknik iflas durumunun mevcudiyeti, Şirket’in sürekliliği üzerinde önemli bir belirsizliğin varlığına işaret
etmektedir. Bununla beraber, Şirket’in 3 Mart 2014 tarih ve 89 numaralı Yönetim Kurulu Kararı’nda,
zararlardan dolayı bilançoda oluşan açığının kapatılması amacıyla 30.000.000 TL olan şirket
sermayesinin 26.790.019 TL azaltılarak 3.209.981 TL’ye indirilmesine, sermaye azaltımı ile birlikte eş
zamanlı olarak Şirket sermayesinin 26.790.019 TL artırılarak 30.000.000 TL’ya çıkarılmasına,
artırılan sermayenin tamamının nakit olarak artırılmasına karar verilmiştir.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak, aktif ve pasiflerin finansal
raporlamada yansıtılan değerleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki geçici farklardan oluşan
vergi etkileri dikkate alınarak yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi varlığı (yükümlülüğü) hesaplamasında
çeşitli tahmin ve hükümler kullanılmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 195,652 TL
tutarında net ertelenmiş vergi varlığı hesaplamış ve kayıtlarına yansıtmıştır (Şirket, 31 Aralık 2012
tarihi itibariyle 154,835 TL tutarında net ertelenmiş vergi varlığı hesaplamış ve
kayıtlarına yansıtmıştır) (Not 21).
Bilanço tarihinde Şirket’in 25,925,772 TL (31 Aralık 2012: 12,497,285 TL) tutarında geleceğe ait
vergilendirilebilir karlara karşı netleştirebileceği kullanılmamış vergi zararı vardır.
Şirket, kar projeksiyonlarını dikkate alarak ve ihtiyatlılık prensibi çerçevesinde, bu zarara ait ertelenmiş
vergi varlığını 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kayıtlarına almamıştır. (31 Aralık 2012 tarihi itibariyle
ertelenmiş vergi varlığı kayıtlara alınmamıştır.)
Kıdem tazminatı
Şirket, ilişikteki finansal tablolarda kıdem tazminatı karşılığını aktüeryal varsayımlar kullanarak
hesaplamış ve kayıtlarına yansıtmıştır. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden/varsayımlardan farklı
olabilmektedir. Şirket’in, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, kıdem tazminatı yükümlülüğü 103,036 TL’dir
(31 Aralık 2012: 54,999 TL).
İzin Karşılığı
Şirket, bilanço tarihi itibariyle çalışanlarının kullanılmamış izinlerini brüt maaşlarıyla çarparak,
izin karşılığını hesaplamış ve kayıtlarına yansıtmıştır. Şirket’in, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle,
izin tazminatı yükümlülüğü 138,181 TL’dir (31 Aralık 2012: 54,467 TL).
92
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
4. Sigorta ve finansal riskin yönetimi
Sigorta riski
Şirket’in fiyatlandırma prensip ve politikaları aşağıdaki gibidir;
i) Risk primleri belirlenirken, beklenen tazminat miktarı göz önüne alınmakta ve bunun seviyesine
göre prim limitleri belirlenmektedir.
ii) Sürekli olarak müşteri ihtiyaçları ve rekabet koşulları göz önünde bulundurmak suretiyle ürün
geliştirme sürecinin bir parçası olan fiyatlandırma çalışmalarında Şirket’in ilgili birimlerinin birlikte
ve koordinasyon içinde çalışması sağlanmaktadır.
iii) Ürün karlılığının ve devamlılığının sağlanması hedeflenmektedir.
iv) Bulunan fiyatlamalar gerek rakip gerekse yurt dışı örnekleriyle karşılaştırılmaktadır.
Şirket’in hayat sigortaları ürünlerinin fiyatlandırılmasında CSO-2001 mortalite tablosu
kullanılmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirket’in faaliyet gösterdiği hayat branşında verilen
sigorta teminatları aşağıdaki gibidir.
Teminat konusu
Hayat
Toplam
31 Aralık 2013
Adet
Teminat tutarı (TL)
(TL)
48,935,807
48,935,807
637
637
31 Aralık 2012
Teminat tutarı (TL)
Adet
-
-
Finansal risk yönetimi
Şirket, sahip olduğu finansal varlıklarından dolayı finansal risklere maruz kalmaktadır. Finansal riskin
en önemli bileşenleri piyasa riski (kur riski, piyasa değeri faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve
fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket’in genel risk yönetimi programı, finansal
piyasaların değişkenliğine ve bunun Şirket’in finansal performansı üzerindeki muhtemel olumsuz
etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine yoğunlaşmaktadır. Şirket, herhangi bir türev finansal
enstrüman kullanmamaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir.
Şirket’in sermaye yönetimindeki amacı; gelir getiren bir işletme olarak devamlılığını sağlamak,
hissedar ve kurumsal ortakların faydasını gözetmek, aynı zamanda sermayenin maliyetini azaltmak
için en verimli sermaye yapısının sürekliliğini sağlamaktır.
(a) Piyasa riski
i. Faiz riski
Şirket, değişken faiz oranlı finansal varlıkları ve yükümlülüklerinin tabi olduğu faiz oranlarının
değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu risk, faiz oranına duyarlı
olan varlık ve yükümlülükleri dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in faiz riskine maruz kalan finansal varlıkları bulunmamaktadır
(31 Aralık 2012: Yoktur).
ii) Kur riski
Kur riski Şirket'in ABD Doları ve Euro yabancı para borç ve varlıklara sahip olmasından ve bunların
TL’ye çevrilmesi sırasında yabancı para kuru değişikliklerinden doğan kur riskinden
kaynaklanmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in kur riskine maruz kalan borç ve varlıkları
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
iii) Fiyat riski
Şirket piyasa fiyatıyla değerlenen alım satım amaçlı finansal varlıklara sahip olduğundan fiyat riskine
maruz kalmaktadır. Şirket emtea fiyat riskine maruz değildir.
93
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
4. Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
Aşağıdaki tabloda, diğer bütün değişkenlerin sabit kalması koşuluyla, Şirket'in portföyündeki alım
satım amaçlı finansal varlıkları oluşturan hisse senetlerinin piyasa fiyatlarında %5 değer
artış/(azalışının) Şirket'in üzerindeki etkisi gösterilmektedir :
31 Aralık 2013
Piyasa fiyat artışı/(azalışı)
5%
(5%)
Varlıklar üzerindeki etki
13,459
(13,459)
31 Aralık 2012
Piyasa fiyat artışı/(azalışı)
5%
(5%)
Varlıklar üzerindeki etki
23,370
(23,370)
Kredi riski
Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın sözleşmenin şartlarını yerine getirmeme riskini taşır.
Şirket’in kredi riski, nakit benzerleri ile banka mevduatları, finansal varlıklar ve aracı kurumlardan olan
prim alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu riskler, yönetim tarafından karşı tarafa olan toplam kredi
riski olarak görülmektedir.
Alacak hesapları dışında Şirket’in diğer finansal araçları içinde yer alan finansal varlıkları ağırlıklı
olarak kredi riski düşük olan bankalardaki vadeli mevduatları ve alım satım amaçlı finansal varlıklardan
oluşmaktadır. Bu varlıkların tamamı vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlık
niteliğindedir.
Likidite riski
Likidite riski bir şirketin fonlanma ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Şirket likidite riskini bağlı olduğu
grubun likidite risk politikalarına uyumu çerçevesinde dönemsel olarak ölçmekte ve
değerlendirmektedir. Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle, vade tarihlerine göre,
indirgenmemiş ticari borçların ve finansal borçlarının vade dağılımları aşağıdaki gibidir:
94
Vadesi
geçmiş
Vadesiz
1 aya
kadar
1-3 ay
3 ay 1 yıl
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Finansal yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlıkları
Emekilik faaliyetlerinden alacaklar
Diğer alacaklar ve diğer varlıklar
-
6,220
269
-
Toplam varlıklar
-
Emeklilik faaliyetlerinden borçlar
İlişkili şirketlere borçlar
Personele olan borçlar
Borç karşılıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Diğer yükümlülükler
Toplam özsermaye
5 yıldan
fazla
1 – 5 yıl
410
-
-
3,246
2,392
66
196
-
413
-
6,489
410
-
5,704
-
542
13,157
-
157
1,007
-
-
Toplam yükümlülükler
-
13,699
1,164
Net likidite fazlası / (açığı)
-
(7,210)
(754)
31 Aralık 2013
Dağıtılamayan
Toplam
-
501
1,503
213,748
9,876
682
501
1,503
196
2,392
213,814
196
413
215,752
228,964
220
-
109
-
-
213,748
-
542
157
228,241
-
-
220
109
-
213,748
228,940
-
5,484
87
413
2,004
24
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
4. Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
Vadesi
geçmiş
Vadesiz
1 aya
kadar
31 Aralık 2012
5 yıldan
fazla Dağıtılamayan
Toplam
1-3 ay
3 ay 1 yıl
1 – 5 yıl
319,175
385,316
-
3,458,042
1,117,515
113,129
154,835
-
-
- 8,527,194
2,364,165
501,047
501,047
1,160,763 1,160,763
154,835
23,847,402 25,562,471
113,129
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Finansal yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlıkları
Emekilik faaliyetlerinden alacaklar
Diğer alacaklar ve diğer varlıklar
76,325
-
1,546,107
2,364,165
-
3,203,870
135,913
-
Toplam varlıklar
76,325
3,910,272
3,339,783
704,491
4,688,686
154,835
-
25,509,212 38,383,604
Emeklilik faaliyetlerinden borçlar
İlişkili şirketlere borçlar
Personele olan borçlar
Borç karşılıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Diğer yükümlülükler
Toplam özsermaye
-
4,270,140
910,373
427,674
7,926,534
21,266
1,049,979
-
-
-
54,999
-
-
23,722,639 27,992,779
910,373
21,266
- 1,532,652
- 7,926,534
Toplam yükümlülükler
- 13,534,721
1,071,245
-
-
54,999
-
23,722,639 38,383,604
76,325 (9,624,449)
2,322,538
704,491
4,688,686
99,836
-
Net likidite fazlası / (açığı)
-
1,786,573
-
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Finansal varlıklar
Bankalar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Toplam finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Esas faaliyetlerden borçlar
Diğer
Toplam finansal yükümlülükler
Finansal varlıklar
Bankalar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Toplam finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Esas faaliyetlerden borçlar
Diğer
Toplam finansal yükümlülükler
Maliyet Değeri
31 Aralık 2013
Gerçeğe uygun değeri
9,168,576
412,572
368,580
2,411,806
12,361,534
9,465,988
412,572
269,188
2,335,676
12,483,424
9,459,815
542,354
10,002,169
9,459,815
542,354
10,002,169
Maliyet Değeri
31 Aralık 2012
Gerçeğe uygun değeri
4,853,761
412,572
1,916,961
1,946,243
9,129,537
5,004,149
412,572
1,951,593
1,839,832
9,208,146
5,055,904
427,673
5,483,577
5,055,904
427,673
5,483,577
95
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
4. Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
Rayiç değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen işlemlerde,
bir varlığın el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği değerdir.
Şirket, finansal enstrümanların tahmini rayiç değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve
uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir.
Rayiç değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların rayiç değerlerinin
tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır:
Finansal varlıklar:
Nakit ve nakit benzeri değerler ve diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile
gösterilen finansal varlıkların rayiç değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz
miktarda olabileceği düşünülerek defter değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir.
Finansal yükümlülükler:
Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin rayiç değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı
varsayılmaktadır.
Bilançoda gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun
değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
• Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif
piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmektedir.
• İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede
belirtilen borsa fiyatından başka doğrudan ya da dolaylı olarak piyasada gözlenebilen fiyatının
bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmektedir.
• Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun
değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
değerlenmektedir.
Gerçeğe uygun değer ile gösterilen finansal varlıklar:
31 Aralık 2013
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Hisse Senetleri
Kira sertifikaları
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Emeklilik ve Gözetim Merkezi A.Ş (*)
96
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
269,188
-
-
-
269,188
-
412,572
412,572
(*) Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş’ deki hisselerin (kayıtlı değeri 412,572 TL) gerçeğe uygun değeri
belirlenememektedir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
4. Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
31 Aralık 2013
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Hisse Senetleri
Kira sertifikaları
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Emeklilik ve Gözetim Merkezi A.Ş
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
467,409
1,484,184
-
-
1,951,593
-
412,572
412,572
Sermaye yönetimi
Şirket’in sermayeyi yönetirken amaçları:
Hazine Müsteşarlığı’nın gerekli gördüğü sermaye yeterliliği şartlarını yerine getirmek,
Şirket’in işletmelerin devamlılığı ilkesi çerçevesinde varlığını sürdürmek ve faaliyetlerin devamını
sağlayabilmektir.
Şirketin Sermaye Yeterliliği, 19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde 6 aylık dönemlerde hesaplanmaktadır.
Şirket’in hesaplanan asgari özsermayesi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 1,469,995 TL’dir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in özsermayesi asgari olarak gerekli olan özsermayeden
1,739,986 TL daha fazladır (31 Aralık 2012- Şirketin sermaye yeterlilik ölçümü bulunmamaktadır).
5. Bölüm bilgileri
2.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
6. Maddi duran varlıklar
6.1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 930,962 TL.
6.1.1 Amortisman giderleri 185,163 TL (31 Aralık 2012: 151,249 TL).
6.1.2 İtfa ve tükenme payları 745,799 TL (31 Aralık 2012: 455,683 TL).
6.2 Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin
amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): 2.5 no’lu dipnotta amortisman
yöntemleri açıklanmıştır.
6.3 Cari dönemde maddi duran varlık hareketleri:
6.3.1 Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi varlıkların maliyeti: 185,533 TL
(31 Aralık 2012: 180,465 TL).
6.3.2 Satılan veya hurdaya ayrılan maddi varlık maliyeti: Yoktur.
6.3.3 Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları: Yoktur.
6.3.4 Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve
tamamlama derecesi: Yoktur.
97
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
6. Maddi duran varlıklar (devamı)
Demirbaş
ve tesisatlar
Özel
maliyetler
Toplam
Maliyet değeri
1 Ocak 2013 itibariyle açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
687,759
119,792
-
10,688
65,741
-
698,447
185,533
-
31 Aralık 2013 itibariyle kapanış bakiyesi
807,551
76,429
883,980
Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2013 itibariyle açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
(195,057)
(178,740)
-
(2,343)
(6,423)
-
(197,400)
(185,163)
-
31 Aralık 2013 itibariyle kapanış bakiyesi
(373,797)
(8,766)
(382,563)
31 Aralık 2013 itibariyle net defter değeri
433,754
67,663
501,417
Demirbaş
ve tesisatlar
Özel
maliyetler
Toplam
Maliyet değeri
1 Ocak 2012 itibariyle açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
508,593
179,166
-
9,389
1,299
-
517,982
180,465
-
31 Aralık 2012 itibariyle kapanış bakiyesi
687,759
10,688
698,447
Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2012 itibariyle açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
(45,838)
(149,219)
-
(313)
(2,030)
-
(46,151)
(151,249)
-
31 Aralık 2012 itibariyle kapanış bakiyesi
(195,057)
(2,343)
(197,400)
31 Aralık 2012 itibariyle net defter değeri
492,701
8,345
501,047
Dönem içinde muhasebeleştirilen maddi duran varlıklara ilişkin ilave değer düşüklüğü kaybı
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
Şirket’in maddi duran varlıkları üzerinde rehin veya ipotek bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
Dönem içinde muhasebeleştirilen maddi duran varlıklara ilişkin ilave değer düşüklüğü kaybı
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
7. Yatırım amaçlı gayrimenkuller
98
Bulunmamaktadır.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
8. Maddi olmayan duran varlıklar
Maliyet değeri
Haklar
Toplam
1 Ocak 2013 itibariyle açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Transfer
1,745,004
1,087,896
-
1,745,004
1,087,896
-
31 Aralık 2013 itibariyle kapanış bakiyesi
2,832,900
2,832,900
Birikmiş itfalar
1 Ocak 2013 itibariyle açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
(584,241)
(745,799)
-
(584,241)
(745,799)
-
31 Aralık 2013 itibariyle kapanış bakiyesi
(1,330,040)
(1,330,040)
31 Aralık 2013 itibariyle net defter değeri
1,502,860
1,502,860
Haklar
Toplam
1 Ocak 2012 itibariyle açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Transfer
1,143,111
601,893
-
1,143,111
601,893
-
31 Aralık 2012 itibariyle kapanış bakiyesi
1,745,004
1,745,004
Birikmiş itfalar
1 Ocak 2013 itibariyle açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
(128,558)
(455,683)
-
(128,558)
(455,683)
-
31 Aralık 2012 itibariyle kapanış bakiyesi
(584,241)
(584,241)
31 Aralık 2012 itibariyle net defter değeri
1,160,763
1,160,763
Maliyet değeri
Şirket’in cari dönemde maddi olmayan duran varlıklar için muhasebeleştirdiği değer düşüklüğü zararı
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
Şirket’in finansal tablolarında şerefiye tutarı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
9. İştiraklerdeki yatırımlar
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in iştiraki bulunmamaktadır.
99
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
10. Reasürans varlıkları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Muallak hasar ve tazminat karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot)
493
-
Hayat matematik karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot)
698
-
4,223
-
1 Ocak-
1 Ocak-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
58,739
-
Muallak hasar ve tazminat karşılığı değişiminde reasürör payı
493
-
Hayat matematik karşılığı değişiminde reasürör payı
698
-
Toplam reasürans varlıkları/(yükümlülükleri)
Reasürör şirketleri cari hesabı - net borçlar (*)
Reasürans Gelirleri/(Giderleri)
Reasürörlere devredilen primler (24 no'lu dipnot)
(*) Reasürans sözleşmeleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2.14 no’lu dipnotta yapılmıştır.
11. Finansal varlıklar
11.1 Finansal varlıkların alt sınıflamaları
Şirket portföyü:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Satılmaya hazır finansal varlıklar
412,572
412,572
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
269,188
1,951,593
Vadeli mevduat
3,246,232
3,458,042
Toplam
3,927,992
5,822,207
11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
100
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
11. Finansal varlıklar (devamı)
11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran
varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve
finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi
Maliyet bedeli
31 Aralık 2013
Kayıtlı değeri
(Rayiç değer)
31 Aralık 2013
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Kira sertifikaları
Hisse senetleri
368,580
269,188
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Hisse senetleri - Emeklilik ve Gözetim Merkezi (*)
412,572
412,572
Vadeli mevduat
Vadeli mevduat
2,948,820
3,246,232
Toplam
3,729,972
3,927,992
Finansal varlıklar
(*) Bu finansal varlığa ait bir borsa rayici bulunmamaktadır. Şirket Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.’ye
12 Nisan 2012 tarihinde iştirak etmiş olup 412,572 TL maliyet bedelini ifade etmektedir.
Maliyet bedeli
31 Aralık 2012
Kayıtlı değeri
(Rayiç değer)
31 Aralık 2012
1,400,000
516,960
1,484,185
467,408
412,572
412,572
Vadeli mevduat
Vadeli mevduat
3,307,654
3,458,042
Toplam
5,637,186
5,822,207
Finansal varlıklar
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Kira sertifikaları
Hisse senetleri
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Hisse senetleri - Emeklilik ve Gözetim Merkezi
11.5 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları,
iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları
çıkaran ortaklıklar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
11.6 Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
101
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
11. Finansal varlıklar (devamı)
11.7 Finansal araçlar
i) Finansal tablo kullanıcılarının işletmenin finansal durum ve performansı açısından finansal
araçların önemini değerlendirmelerine imkan veren bilgiler 4 numaralı dipnotta verilmiştir.
ii) Finansal varlıkların defter değerlerine ilişkin bilgi, yukarıda 11.4 numaralı dipnotta verilmektedir.
iii) Finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri ve anılan değerin defter değeri ile karşılaştırılması
11.4 numaralı dipnotta verilmektedir.
iv) Şirket vadesi geçmiş 508,164 TL alacağına karşılık yansıtmıştır (31 Aralık 2012: 76,325 TL).
Alım satım amaçlı finansal varlıkların 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren dönem içindeki hareket
tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1 Ocak
1,951,593
385,000
Dönem içindeki alımlar
727,316
1,916,960
Dönem içindeki satışlar
(875,695)
(528,104)
Dönem içinde itfa yoluyla elden çıkarılanlar
(1,484,185)
Gelir tablosunda muhasebeleşen tutar
(49,841)
177,737
31 Aralık
269,188
1,951,593
Bloke
Bloke olmayan
269,188
1,951,593
Toplam
269,188
1,951,593
Satılmaya hazır finansal varlıkların 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren dönem içindeki hareket tablosu
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1 Ocak
Dönem içindeki alımlar
Dönem içindeki satışlar
412,572
-
412,572
-
31 Aralık
412,572
412,572
Bloke
Bloke olmayan
412,572
412,572
Toplam
412,572
412,572
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1 Ocak
Net değişim
3,458,042
(211,810)
6,915,687
(3,457,645)
31 Aralık
3,246,232
3,458,042
Vadeli mevduat
11.8 Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
102
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
12. Borçlar ve alacaklar
12.1 Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar,
peşin ödemeler için (gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
2,304,708
-
1,788,758
51,074
30,968
-
Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar karşılığı
Esas faaliyetlerden kaynaklanan takipteki alacaklar
Esas faaliyetlerden kaynaklanan takipteki alacaklar karşılığı
508,164
(508,164)
76,325
(76,325)
Esas faaliyetlerden alacaklar
2,335,676
1,839,832
Cari olmayan varlıklar
Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar (47.1 no’lu dipnot)
213,748,066
23,722,639
Esas faaliyetlerden alacaklar
213,748,066
23,722,639
Cari varlıklar
Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar (47.1 no’lu dipnot)
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı hareket tablosu:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1 Ocak
Dönem içi gideri, net (47.5 no’lu dipnot)
(76,325)
(431,839)
(11,501)
(64,824)
Toplam
(508,164)
(76,325)
12.2 İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak – borç ilişkisi:
Ticari
borçlar
Ticari
olmayan
borçlar
Personele borçlar
Asya Katılım Bankası A.Ş
5,452,419
157,330
454,559
Toplam
5,452,419
611,889
31 Aralık 2013
ilişkili taraflar
103
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
12. Borçlar ve alacaklar (devamı)
Ticari
borçlar
Ticari
olmayan
borçlar
Personele borçlar
Asya Katılım Bankası A.Ş
785,764
21,266
124,609
Toplam
785,764
145,875
31 Aralık 2012
ilişkili taraflar
12.3 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatlar:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
12.4 Şirket’in yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçları:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
13. Türev finansal araçlar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
14. Nakit ve nakit benzerleri
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit
benzerleri 2.12 no’lu dipnotta gösterilmiştir.
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle vadeli mevduatı hakkında detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur:
31 Aralık 2013
Orijinal para birimi
TL
TL
TL
TL
TL
Vade
27 Eylül 2012 - 29 Mayıs 2014
31 Ağustos 2012 - 29 Mayıs 2014
30 Eylül 2012 - 29 Mayıs 2014
13 Mart 2013 - 27 Mart 2014
13 Mart 2013 - 28 Nisan 2014
Faiz oranı
TL tutarı
%6.64
%7.41
%6.29
%7.46
%7.44
836,814
1,011,705
1,000,000
50,000
50,301
2,948,820
Katkı payı tahakkuku
297,412
3,246,232
104
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
14. Nakit ve nakit benzerleri (devamı)
31 Aralık 2012
Orijinal para birimi
TL
TL
TL
Vade
Faiz oranı
TL tutarı
%8.13
%9.54
%9.50
1,307,654
1,000,000
1,000,000
27 Eylül 2012 - 29 Haziran 2013
29 Haziran 2012 - 29 Mayıs 2013
29 Haziran 2012- 29 Mayıs 2013
3,307,654
Katkı payı tahakkuku
150,388
3,458,042
15. Sermaye
15.1 Ortaklara yapılan dağıtımlar, kuruluşun ortaklarla, ortakların kendi iradeleri dahilinde
yaptıkları işlemlerin tutarları :
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
15.2 Yasal yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş/çıkarılmış
sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal
yedekler ise ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %50’sini geçmediği
sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması
mümkün değildir.
15.3 Özel Fonlar
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli olan “TMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardında
yapılan değişiklikler doğrultusunda kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında ortaya çıkan 10,835 TL,
vergi etkisi 2,167 TL net etkisi 8,668 TL tutarındaki aktüeryal kayıp özkaynaklar altında diğer kar
yedekleri hesabında muhasebeleştirilmiştir.
15.4 Sermaye hareketleri
Şirket ödenmiş sermayesinin cari dönem hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1 Ocak
Sermaye taahhüdü ödemesi
20,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31 Aralık
30,000,000
20,000,000
Şirket’in sermayesi ile ilgili detay bilgiler 2.13 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
105
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
16. Diğer karşılıklar ve isteğe bağlı katılımın sermaye bileşeni
16.1 Diğer standartlar veya yorumlar tarafından istenen, doğrudan özsermayede tahakkuk
ettirilen dönemin her bir gelir ve gider kalemi ve bu kalemlerin toplamı
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
16.2 Özsermayenin bir unsuru olarak ayrıca sınıflandırılan net kur farkları ile dönem başındaki ve
dönem sonundaki bu tür kur farkları tutarlarının mutabakatı
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
16.3 Tahmini işleme ilişkin finansal riskten korunma işlemleri ve net yatırım riskinden korunma
amaçlı işlemler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
16.4 Finansal riskten korunma işlemleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
16.5 İştiraklere ilişkin dönem içerisinde doğrudan özsermayede muhasebeleştirilmiş kazanç veya
kayıplar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
16.6 Maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer artışları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
16.7 Doğrudan özsermayede borç veya alacak olarak kaydedilmiş olan kalemlerle ilgili olan
dönem vergisi ve ertelenmiş vergi
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
17. Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları
17.1 Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar
itibariyle hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları:
Şirket’in, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hayat branşında faaliyetinde faaliyet göstermek için
başlangıçta tesis etmesi gereken teminat tutarı olan 2,000,000 TL’yi tesis etmektedir. Sigortacılık
Kanunu’na istinaden çıkarılan ve 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi
gereğince, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik şirketleri,
sermaye yeterliliği hesabı sırasında bulunan gerekli özsermaye miktarının üçte birine denk düşen
Minimum Garanti Fonu tutarını sermaye yeterliliği hesabı döneminde teminat olarak tesis etmekle
yükümlü kılınmıştır. Ancak ilgili maddenin 3 no’lu fıkrasında belirtildiği üzere; minimum garanti fonu
asgari kuruluş sermaye miktarları toplamının üçte birinden az olamaz. Bu sebeple Şirket’in tesis etmek
zorunda olduğu tutarın kuruluş sermayesinin üçte biri tutarında hesaplanan 3,300,000 TL olması
gerekmektedir. Bununla beraber, Şirket Hazine Müsteşarlığı’na 31 Ekim 2013 tarihinde başvuruda
bulunmuş olup Hazine Müsteşarlığı’nın 7 Kasım 2013 tarih ve 36405948 sayılı izin yazısına istinaden
2,000,000 TL’yi tesis etmiştir.
106
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
17. Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
17.2 Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat
sigortalıların adet ve matematik karşılıkları:
Şirket’in, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle düzenlediği 637 adet uzun süreli hayat poliçeleri için
(dönemiçi giriş: 644, çıkış:7) finansal tablolarda 203,196 TL tutarında net hayat matematik karşılığı
ayrılmıştır (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.3 Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarı:
Şirket’in, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ferdi kaza branşı için verilen 10,000 TL teminatı
bulunmaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.4 Şirket’in kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları
Emeklilik Yatırım Fonları
31 Aralık 2013
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu-AGB
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş Muhafazakar Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu-AGM
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu-AGG
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu-AGH
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu-AGT
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu-AGA
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş Standart Emeklilik Yatırım Fonu-AGD
0.011076
0.010928
0.011089
0.012339
0.009911
0.009681
0.009857
* 1 Ocak 2014 itibariyle geçerli olan fon fiyatlarıdır.
17.5 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar:
Dolaşımdaki katılım belgeleri
AGM Muhafazakar Katılım Esnek EYF
AGH Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi EYF
AGB Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF
AGG Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek EYF
AGT Alternatif Katkı EYF
AGA Altın Katılım EYF
AGD Katılım Standart EYF
Adet
19,621,994,380
7,158,911,425
2,030,395,506
2,492,631,935
3,656,595,974
2,899,854,173
228,046,210
1,155,559,157
31 Aralık 2013
Tutar
213,748,066
78,218,266
25,055,081
27,603,406
40,540,680
28,734,655
2,207,943
11,388,035
17.6 Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik
katılımcılarının adetçe portföy tutarları:
Dönem içinde giren(*)
Dönem içinde çıkan(**)
Mevcut
1 Ocak – 31 Aralık 2013
Ferdi
Sözleşme
Portföy
sayısı
tutarı (TL)
54,576
55,006,137
6,893
1,356,664
65,348
93,900,184
1 Ocak – 31 Aralık 2013
Grup
Sözleşme
Portföy
sayısı
tutarı (TL)
100,518
57,061,120
6,094
1,564,051
117,016
91,311,625
107
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
17. Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
1 Ocak – 31 Aralık 2012
Ferdi
Sözleşme
Portföy
sayısı
tutarı (TL)
21,544
14,996,526
1,903
13,817
18,722
14,954,584
Dönem içinde giren(*)
Dönem içinde çıkan(**)
Mevcut
1Ocak – 31 Aralık 2012
Grup
Sözleşme
Portföy
sayısı
tutarı (TL)
23,914
8,699,988
1,267
21,915
8,699,988
(*) Portföy tutarı (TL) alanı dönem sonu itibariyle dolaşımdaki mevcut fon adetlerinin TL karşılığını
ifade etmektedir.
(**) Dönem içinde çıkan adetlere fesihler dahil edilmiştir.
17.7 Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme
yöntemleri:
Şirket’in, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kar paylı hayat sigortası faaliyetlerine başlamadığından
sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları:
Sözleşme
sayısı
1 Ocak – 31 Aralık 2013
Brüt katkı
Net katkı
payı
payı
56,925,940
58,670,311
Sözleşme
sayısı
1Ocak – 31 Aralık 2012
Brüt katkı
Net katkı
payı
payı
Bireysel (*)
Kurumsal (*)
54,576
100,518
56,185,012
58,627,426
21,544
23,914
17,020,156
10,348,654
16,801,627
10,343,112
Toplam
155,094 115,596,251 114,812,438
45,458
27,368,810
27,144,739
(*) Dönem içinde yeni giriş yapmış olup, dönem sonunda yürülükte olmayan sözleşmeler dahil
edilmiştir (Başka şirketten aktarımla gelen sözleşmeler yeni giriş rakamlarına dahil edilmiştir).
17.9 Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net
katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları:
Bireysel (*)
Kurumsal (*)
Toplam
Sözleşme
sayısı
727
966
1,693
1 Ocak – 31 Aralık 2013
Brüt katkı
Net katkı
payı
payı
9,053,425
9,033,073
9,606,843
9,605,827
18,660,268
18,638,900
Sözleşme
sayısı
636
266
902
1 Ocak – 31 Aralık 2012
Brüt katkı
Net katkı
payı
payı
7,611,400
7,597,996
2,516,047
2,515,164
10,127,447
10,113,160
(*) Dönem içinde başka şirketten gelmiş olup, dönem sonunda yürürlükte olmayan sözleşmeler dahil
edilmiştir. Şirket 17 Mayıs 2012 tarihi itibariyle emeklilik faaliyetlerine başladığı için 2012 yılı önceki
dönem karşılaştırmalı açıklamaları aynıdır.
17.10 Dönem içinde Şirket’in hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik
katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
108
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
17. Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
17.11 Dönem içinde Şirket’in portföyünden ayrılan, başka şirkete geçen veya başka şirkete
geçmeyen, her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının
bireysel ve kurumsal olarak dağılımları:
Sözleşme
sayısı
Bireysel (*)
Kurumsal (*)
Toplam
1 Ocak – 31 Aralık 2013
Brüt katkı
Net katkı
payı
payı
Sözleşme
sayısı
1 Ocak – 31 Aralık 2012
Brüt katkı
Net katkı
payı
payı
8,483
7,824
2,358,851
2,433,378
2,329,895
2,430,867
1,903
1,267
205,561
168,511
205,423
168,487
16,307
4,792,229
4,760,762
3,170
374,072
373,910
(*) Dönem içinde ayrılan sözleşmelere fesihler dahil edilmiştir. Şirket 17 Mayıs 2012 tarihi itibariyle
emeklilik faaliyetlerine başladığı için önceki dönem karşılaştırmalı açıklamaları aynıdır.
17.12. Dönem içinde yeni giren hayat ve ferdi kaza sigortalılarının adetleri ile brüt ve net prim
tutarları ferdi ve grup olarak dağılımları
Hayat
Adet
1 Ocak - 31 Aralık 2013
Brüt prim
Net prim
tutarı TL
tutarı TL
Adet
1 Ocak - 31 Aralık 2012
Brüt prim
Net prim
tutarı TL
tutarı TL
Ferdi
Grup
637
-
480,844
-
469,586
-
-
-
-
Toplam
637
480,844
469,586
-
-
-
Ferdi Kaza
Adet
1 Ocak - 31 Aralık 2013
Brüt prim
Net prim
tutarı TL
tutarı TL
Adet
1 Ocak - 31 Aralık 2012
Brüt prim
Net prim
tutarı TL
tutarı TL
Ferdi
Grup
1
-
13
-
13
-
-
-
-
Toplam
1
13
13
-
-
-
17.13.Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalılarının adetleri ve matematik karşılık
tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları
1 Ocak - 31 Aralık 2013
Matematik
Adet
karşılık TL
1 Ocak - 31 Aralık 2012
Matematik
Adet
karşılık TL
Ferdi
Grup
7
-
2,901
-
-
-
Toplam
7
2,901
-
-
109
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
17. Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
17.14. Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı
Şirket’in, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kar paylı hayat sigortası faaliyetlerine başlamadığından
sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.15. Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan tutarları tanımlayan ve gösteren bilgiler
Muallak hasar ve tazminat karşılığı
31 Aralık 2013
Reasürör
Brüt
payı
Net
31 Aralık 2012
Reasürör
Brüt
payı
Net
Gerçekleşmiş ve rapor edilmiş hasarlar (*)
Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar (**) 16,576
(493)
16,083
-
-
-
Toplam
(493)
16,083
-
-
-
16,576
(*) 31 Aralık 2013 tarihi itibari ile Şirket’in Gerçeklemiş ve rapor edilmiş hasarı bulunmamaktadır
(31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
(**) Söz konu karşılık 2.20 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Kazanılmamış primler karşılığının hesap dönemindeki hareket tablosu (*)
1 Ocak 2013 itibariyle
Artış/(azalış)
-Cari dönem kazanılmamış primler karşılığı
-Geçmiş yıllar kazanılmamış primler karşılığı
Brüt
Reasürör payı
31 Aralık 2013
Net
-
-
-
199
-
-
199
-
199
-
199
Brüt
6,347
Reasürör payı
(148)
31 Aralık 2013
Net
6,199
6,347
(148)
6,199
(*) 31 Aralık 2012 tarihi itibari ile kazanılmamış primler karşılığı bulunmamaktadır.
Dengeleme karşılığı(*):
1 Ocak 2013 itibariyle
Net değişim
(*) 31 Aralık 2012 tarihi itibari ile dengeleme karşılığı bulunmamaktadır.
17.16 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan muhasebeleştirilen varlık, borç, gelir ve giderleri ile
nakit akımlarını ayrıca, sigortacının bir sedan işletmesi olması durumunda;
Satın alınan reasürans nedeniyle kar veya zararda muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar 10 numaralı
dipnotta sunulmuştur.
110
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
18. Yatırım anlaşması yükümlülükleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
19. Ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler
Şirket’in kısa vadeli diğer çeşitli borçlarının 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar (47.1 no’lu dipnot)
Emeklilik faaliyetlerinden borçlar
170,349
72,962
9,216,503
5,055,904
Esas faaliyetlerden borçlar toplamı
9,459,814
5,055,904
Personele borçlar
Ortaklara borçlar
157,330
454,559
21,266
124,609
İlişkili taraflara borçlar
611,889
145,875
Ödenecek vergi, fonlar ve sosyal güvenlik kesintileri
Satıcılara borçlar
Maliyet gider karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
389,507
542,354
479,004
138,181
271,416
427,673
724,097
54,467
1,549,046
1.477,653
11,620,749
6,679,432
Diğer borçlar
Toplam
20. Krediler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012 : Yoktur).
21. Ertelenmiş gelir vergisi
Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları ve mali zararları için ertelenmiş vergi varlığı ve
yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin
vergiye esas finansal tablolar ile TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer
almasından kaynaklanmakta olup, aşağıda belirtilmektedir.
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir.
111
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
21. Ertelenmiş gelir vergisi (devamı)
Ertelenmiş vergi varlıkları/(yükümlülükleri) :
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
(73,122)
20,607
27,636
1,240
101,633
929
90,762
23,902
2,065
(38,451)
11,000
10,893
15,265
5,447
139,373
11,702
(394)
195,652
154,835
Maddi varlıkların amortisman / maddi olmayan varlıkların itfa farkları
Kıdem tazminatı karşılıkları
Kullanılmamış izin karşılığı
Dengeleme karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Gider tahakkukları
Bonus karşılığı
Kira sertifikası, hisse senedi, kar payı değerlemesi
Diğer
Bilanço tarihinde Şirket’in 25,925,772 TL (31 Aralık 2012: 12,497,285 TL) tutarında geleceğe ait
vergilendirilebilir karlara karşı netleştirebileceği kullanılmamış vergi zararı vardır. Şirket, kar
projeksiyonlarını dikkate alarak ve ihtiyatlılık prensibi çerçevesinde, bu zarara ait ertelenmiş vergi
varlığını 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kayıtlarına almamıştır.
Kullanım süre sonu
2016
2017
2018
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1,498,995
10,998,290
13,428,487
1,498,995
10,998,290
-
25,925,772
12,497,285
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle yıl içindeki ertelenmiş vergi aktifleri/(pasiflerinin) hareketi
aşağıda verilmiştir:
Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) hareketleri:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Açılış bakiyesi
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen
Özsermaye altında muhasebeleştirilen
154,835
42,984
(2,167)
(7,827)
162,662
-
Kapanış bakiyesi
195,652
154,835
22. Emeklilik sosyal yardım yükümlülükleri
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı
karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük
tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır.
TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları
kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda,
toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
112
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
22. Emeklilik sosyal yardım yükümlülükleri (devamı)
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak
olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki
beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin,
çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin
edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %6.5 enflasyon ve %10 iskonto oranı
varsayımlarına göre yaklaşık %3,29 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle
hesaplanmıştır.
Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı 31 Aralık 2013 tarihinden itibaren geçerli
olan 3,438.22TL (tam TL tutarıdır) üzerinden hesaplanmaktadır.
1 Ocak itibariyle karşılık
Ödenen kıdem tazminatları
Hizmet maliyeti
Aktüeryal kayıp/kazanç
Dönem Sonu Karşılık
1 Ocak31 Aralık 2013
54,999
(16,925)
75,797
(10,835)
1 Ocak31 Aralık 2012
1,677
53,322
-
103,036
54,999
31 Aralık 2013
10,325
138,181
14,870
453,809
31 Aralık 2012
15,635
54,467
11,599
696,863
617,185
778,564
1 Ocak31 Aralık 2013
54,467
83,714
1 Ocak31 Aralık 2012
6,533
47,934
138,181
54,467
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
15,000
15,000
15,000
15,000
23. Diğer yükümlülükler ve masraf karşılıkları
Denetim karşılğı
Kullanılmamış izin karşılığı
BSMV karşılığı
Personel ikramiye karşılığı
Toplam
Kullanılmamış izin karşılıklarının hareketi aşağıda verilmiştir:
1 Ocak itibariyle
Dönem içi hareket,net
31 Aralık itibariyle karşılık
Pasifte yer almayan taahütlerin toplamı
Verilen garanti ve kefaletler
Teminat mektupları
113
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
24. Net sigorta prim geliri
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hayat branşında 421,918 TL, hayat dışı branşta da 13 TL
tutarında net sigorta prim geliri elde etmiştir (31 Aralık 2012: Yoktur).
25. Aidat (ücret) gelirleri
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Giriş aidatı
Fon işletim gideri kesintisi
Yönetim gideri kesintisi
Ara verme halinde yönetim gideri kesintisi
Sermaye tahsis avansı değer artış gelirleri
5,679,237
1,849,237
1,332,434
54,508
18,325
3,080,896
154,179
224,071
19,541
Toplam
8,933,741
3,478,687
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
395,894
88,200
44,510
97,183
(125,116)
(3,237)
518,289
157,643
107,834
497,434
784,190
26. Yatırım gelirleri
Vadeli mevduat faiz gelirleri
Özel sektör bonoları satış karı ve temettü gelirleri
Hisse senetleri satış karı ve temettü gelirleri
Finansal yatırımların nakde çevrilmesinden elde edilen karlar
Finansal yatırımların değerlemesi
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar
Kambiyo karları / (zararları)
Toplam
424
27. Finansal varlıkların net tahakkuk gelirleri
Şirket, satılmaya hazır finansal varlıklar ve alım satım amaçlı finansal varlıklarda hisse senetlerini takip
etmekte olup ilgili finansal varlıklar hakkındaki bilgilere 11 no’lu dipnotta yer verilmektedir.
28. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan aktifler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
29. Sigorta hak ve talepleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
30. Yatırım anlaşması hakları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
114
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
31. Zaruri diğer giderler
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Emeklilik teknik bölüme ait faaliyet giderleri
Fon işletim gideri
Sermaye tahsis avansları değer azalış ve diğer teknik giderler
Hayat faaliyet giderleri
21,320,492
261,238
52,375
206,104
13,535,940
15,418
104,189
-
Toplam
21,840,209
13,655,547
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Komisyon giderleri
Personele ilişkin giderler
Genel yönetim gideri
Pazarlama ve satış giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri
7,420,533
10,547,241
1,597,373
1,848,324
2,606,394
1,217,857
4,779,547
1,559,364
5,149,771
829,401
Toplam
24,019,865
13,535,940
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
8,053,972
1,688,906
804,363
3,062,507
1,145,155
571,885
10,547,241
4,779,547
32. Faaliyet giderlerinin dökümü
33. Çalışanlara sağlanan fayda giderleri
Personele ödenen ücretler
Üst yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatler tutarı
Yasal yükümlülükler
Toplam
34. Finansal maliyetler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
115
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
35. Gelir vergileri
Kurumlar vergisi
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına
ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın
tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği
takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2013 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir.
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir.
2013 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum
kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. Zararlar, gelecek yıllarda
oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar
geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü
bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri
arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna
baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir. Şirket denetlenmemiş yıllara
ilişkin olarak herhangi bir ek yükümlülüğün oluşmasını beklememektedir.
Gelir vergisi stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı
hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında
tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren,
2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır.
Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
Ödenecek vergi karşılığı
Peşin ödenen vergi
Vergi gideri / (geliri)
Cari vergi gideri
Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri
Toplam vergi gideri / (geliri)
116
31 Aralık 2013
50,077
31 Aralık 2012
77,743
50,077
77,743
1 Ocak31 Aralık 2013
(42,984)
1 Ocak31 Aralık 2012
162,662
(42,984)
162,662
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
35. Gelir vergileri (devamı)
Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:
Vergi karşılığının mutabakatı:
Vergi öncesi kar/(zarar)
Hesaplanan vergi: %20
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi
Cari yıl vergi zararı
İndirim ve istisnalar
İlaveler
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
(14,768,205)
2,953,641
(21,404)
(2,685,698)
(203,555)
(11,014,452)
2,202,890
2,314
(2,197,658)
155,116
-
42,984
162,662
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
3,237
424
3,237
424
Ertelenmiş vergi gideri
36. Net kur değişim gelirleri
Kambiyo karlar / (zararları)
Cari işlemlerden kaynaklanan
37. Hisse başına kazanç
TMS 33 “Hisse Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler
hisse başına kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket’in hisseleri borsada işlem görmediğinden
dolayı, ekli finansal tablolarda hisse başına kazanç/zarar hesaplanmamıştır (31 Aralık 2012: Yoktur).
38. Hisse başı kar payı
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
39. Faaliyetlerden yaratılan nakit
Faaliyetlerden yaratılan net nakit, Nakit Akım Tablosunda belirtilmiştir.
40. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
41. Paraya çevrilebilir imtiyazlı hisse senetleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
117
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
42. Riskler
Şirketin koşullu varlık ve yükümlülüklerine ilişkin bilgiler 2.20 no’lu dipnotlar, sigorta riski ve
finansal riskler ise 4 no’lu dipnotta belirtilmiştir.
43. Taahhütler
Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı 23 no’lu dipnotta belirtilmiştir.
44. İşletme birleşmeleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
45. İlişkili taraf açıklamaları
İlişkili taraflarla olan alacak ve borç ilişkisi aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflardan alacaklar
Asya Katılım Bankası A.Ş. – Vadeli mevduat
Asya Katılım Bankası A.Ş. – Vadesiz mevduat
İlişkili taraflara borçlar
Asya Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
106,301
6,168,488
1,494,105
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
5,906,979
910,373
Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
İlişkili taraflara ödenen kira gideri
Asya Katılım Bankası A.Ş.
İlişkili taraflara ödenen komisyon gideri
Asya Katılım Bankası A.Ş.
İlişkili taraflardan alınan faiz geliri
Asya Katılım Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
374,568
265,814
5,279,172
785,764
148,965
757,861
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
1,688,906
1,145,155
1,688,906
1,145,155
Yıl içinde üst yönetime ödenen faydalar aşağıdaki gibidir:
Kısa dönem faydalar
118
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
45. İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
45.1 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları
ve bunların borçları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
45.2 Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü,
iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak ve oran ve tutarları,
söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer alan dönem karı veya zararı,
net dönem karı veya zararı ile bu finansal tabloların ait olduğu dönem, kurulumuz standartlarına
göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim
raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği:
Yoktur (31 Aralık 2012 :Yoktur).
45.3 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle elde
edilen bedelsiz hisse senedi tutarları:
Yoktur (31 Aralık 2012 :Yoktur).
45.4 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri:
Yoktur (31 Aralık 2012 : Yoktur).
45.5 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi
yükümlülüklerin tutarı:
Yoktur (31 Aralık 2012 :Yoktur).
46. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar
- Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları 3 Mart 2014 tarihli ve 88 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ile onaylanmıştır.
- Şirket 3 Mart 2014 tarihli ve 89 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden yapılacak ilk
Genel Kurul’da sermaye artış kararı almıştır
- Şirket’in 10 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen Yönetiim Kurulu Toplantısı’nda, 1,000,000,000 TL
başlangıç tutarlı “Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu”nun
kurulması için başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir
- 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı 3,438.22 TL’ye yükseltilmiştir.
- 3 Mart 2014 tarihi itibariyle ABD Doları/TL alış kuru 2.2119, EUR/TL alış kuru 3.0440’dir.
119
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
47. Diğer
47.1 Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun
toplam tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve tutarları
a) Diğer borçlar
Tedarikçilere borçlar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
542,354
427,673
542,354
427,673
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
16,066
33,230
16,066
33,230
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
517,407
107,021
30,593
624,428
30,593
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
72,962
-
72,962
-
b) Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
Personel sağlık sigortası giderleri
c) Diğer Gider ve Zararlar
Adat gideri
KKEG
d) Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Gider kesintisi ile ilgili borçlar
47.2 “Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve
bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının
ayrı ayrı toplamları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
47.3 Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
47.4 Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarları ve
kaynakları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
120
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
47. Diğer
47.5 Yer alması gereken diğer notlar
Dönemin reeskont ve karşılık giderleri
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
1,028,234
877,847
Kıdem tazminatı karşılığı
Personel izin karşılığı
Personel ikramiye karşılığı
Şüpheli alacaklar karşılığı
Diğer
58,872
83,714
453,809
431,839
-
56,322
47,934
696,863
76,325
403
Teknik karşılıklar
Kazanılmamış primler karşılığı
Muallak hasar karşılığı
Hayat matematik karşılığı
Dengeleme karşılığı
225,678
199
16,083
203,196
6,199
-
1,253,912
877,847
(30,282)
106,411
1,223,630
984,258
Diğer karşılıklar
Toplam
Reeskont geliri
Toplam
47.6 Kar dağıtım tablosu
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in zararda olması sebebiyle kar dağıtımı yoktur (31 Aralık 2012:
Yoktur).
121
Not:
Not:
Not:
Bank Asya Şubeleri
0850 222 55 55
Asya Emeklilik,
asyaemeklilik.com.tr
iştirakidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
33
File Size
1 928 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content