close

Enter

Log in using OpenID

A 3721 - AOFisletme.Biz

embedDownload
A
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
3721
2014 - GÜZ DÖNEM SONU - 3. OTURUM - Cumartesi 14:00
7. YARIYIL
ÖĞRENCİNİN
SOYADI
: ......................................................................................................
ADI
: ......................................................................................................
TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ......................................................................................................
SINAV SALON NO
: .....................................................
SIRA NO: .............................................
Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız.
Cevap Kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup
olmadığını kontrol ediniz.
GENEL AÇIKLAMA
1.
Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:
Testin Adı:
İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
STRATEJİK YÖNETİM-I
TÜRK DİLİ-I
Soru Sayısı
20
20
20
Sayfa No
02
05
08
2.
3.
Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır.
Bu test kitapçığında yer alan derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Testteki soruları
ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile,
doğru olan cevabı kitaptaki bilgiye göre işaretleyiniz.
4. Cevaplamaya istediğiniz testin istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız, cevaplarınızı cevap kağıdında o test için
ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız.
Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kağıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı
işaretlemeyi unutmayınız.
7. Cevap kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiç bir işaret koymayınız.
8. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.
9. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza bir puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle
kitapçıktaki tüm sorular için size doğru görülen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir.
10. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının
veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla
çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali
külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
A
2014 GÜZ DÖNEM SONU 3721-A
1. Bireyin herhangi bir konuya ilişkin sahip
olduğu bilginin miktarı ve niteliği, kişinin
sorumluluk alması ya da almamasına yol
açabileceği
gibi,
sorumsuzca
davranmasına da neden olan unsur
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
4. İş ahlakı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Normatif ve betimleyici iş ahlakı olarak ikiye
ayrılır.
B) Betimleyici iş ahlakı etiğe uygun davranışın
ne olması gerektiğini inceler.
C) Normatif iş ahlakı ne yapmalı, ne yapmamalı
sorusuna cevap arar.
D) Betimleyici iş ahlakı tutum ve davranışları
ortaya çıkarmaya çalışır.
E) Normatif iş ahlakı ilkelerinin belirlenmesi
üzerinde çalışır.
Karakter
Beklentiye dayalı nedenler
Bilgiye dayalı nedenler
Yargılamaya dayalı nedenler
Tarihi geçmiş, alışkanlıklar
5. “Acıyı, kişinin hissettiği mutsuzluk” olarak
açıklayan
yaklaşım
aşağıdakilerden
hangisidir?
hangisi
2. Aşağıdakilerden
sorumluluklardan değildir?
birincil
A)
B)
C)
D)
E)
A) Mal ve hizmet üretme
B) Üretimde ekonomiklik
C) Çalışanların haklarının gözetilmesi
D) İş dünyasındaki iş ahlakı değerlerinin
yerleştirilmesi
E) Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun mal ve
hizmet üretme
Hazcılık
Faydacılık
Egoizm
Teolojik
Teleolojik
6. Teoriler aracılıyla ahlakın düşünme şekli
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru
verilmiştir?
3. İş ahlakının küresel boyutu
aşağıdakilerden
ifadelerden
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
ile ilgili
hangisi
A) Nükleer silah sistemlerinin işletmelerin
elinde olması, sıkı denetimi gerekli
kılmaktadır.
B) Artan nüfus, yönetimleri yeni istihdam
alanları açmaya zorlamaktadır.
C) İş yerinin insana yakışır, iş güvenliği
yasalarına uygun olmalı ve aynı zamanda
insan haklarının gözetilmesi gereklidir.
D) Çevrenin hızla kirlenmesi, temiz su, hava ve
toprak kaynakları üzerinde düşünülmesi
anlamına gelmektedir.
E) Ahilik müessesesi yaşatılmalıdır.
Tanımlayıcı, betimleyici, açıklayıcı
Tanımlayıcı, meta-etik, metafizik
Felsefe, düşünce, metafizik
Felsefe, kavrama, düşünce
Tanımlayıcı, normatif, meta-etik
7. “İşletmelerin vicdanı yoktur.” görüşü hangi
ahlak felsefesine dayanır?
A)
B)
C)
D)
E)
2
Deontoloji
Kant ahlakı
Teoloji
Faydacılık
Hazcılık
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 GÜZ DÖNEM SONU 3721-A
8.
A)
B)
C)
D)
E)
9.
12. Yöneticilerin, bazı çalışanlardan işletme
hakkındaki görüşlerini aldıkları halde
diğerlerinin görüşlerini hiç almamaları
örgütsel adaletin hangi biçimiyle ilgili bir
sorundur?
Kâr amaçlı kurumları yasal bir varlık ve
birey ve grupların işbirliği olarak gören
görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Kâr odaklılık görüşü
Görünmez el görüşü
Etkilenenler görüşü
Taylorizm
Liberal görüş
A)
B)
C)
D)
E)
Yöneticilerin hissedarlara karşı birincil
sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bağlılık
Vatandaşlık
Etkileşim
Dağılım
İşlem
13. Toplum veya aile yönetimlerinde en uygun
yönetim yapısının hiyerarşik yapı olduğunu
kabul
eden
kavram
aşağıdakilerden
hangisidir?
Adil ücret ve sorumluluk
Rasyonel ve etik sorumluluk
Kârı arttırmak ve maliyetleri azaltmak
Amaçlar doğrultusunda çaba harcamak
Norm ve değerlere sahip çıkmak
A)
B)
C)
D)
E)
Paternalizm
Presenteeism
Güç mesafesi
Whistleblowing
Bilgi asimetrisi
10. Örgütlerde etik gelişim sürecinin en alt
aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
14. İşletmelerin en üst düzeyindeki yönetim
kademesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etik kuralların incelenmesi
B) Etik amaç ve ilkelerin kabul edilirliğinin
gözlenmesi
C) Kararların verilmesi
D) Yasal olmayan davranışların örgütle ilgili
kısmının incelenmesi
E) Etik kodların oluşturulması
A)
B)
C)
D)
E)
15. Bir işletme yöneticisinin akrabalarını ve
yakın arkadaşlarını kayırması şeklinde
ortaya çıkan etik problem aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile açıklanır?
11. Aşağıdaki kavramlardan hangisi işletme ve
iktisat etiği konularıyla birlikte kullanılmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Genel kurul
Üst yönetim
Genel müdürlük
Bölüm yönetimi
Yönetim kurulu
Makro ekonomi
Sürdürülebilir kalkınma
Nitel büyüme
Yaşam kalitesi
Ekolojik sistem
A)
B)
C)
D)
E)
3
Mobbing
Nepotizm
Hedonizm
Mortgage
Oksimoron
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 GÜZ DÖNEM SONU 3721-A
16. Gıda üretimi sırasında, gıda güvenliğini
etkileyebilecek tehlikelerin analizi, kritik
kontrol
noktalarında
standartlara
uygunluğun
tanımlanması
ve
denetlenmesini öngören sistemin kısa adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Aşağıdakilerden hangisi etik kodların
ahlaki uyum politikaları içerisinde yer
almaz?
A) Organizasyondaki etiksel uyumu ifade eden
cümleler
B) Ahlaki standartlar
C) Temel değerler
D) Değişim
E) Prensipler
HACCP
TSEK
DİE
IFAC
NASDAQ
17. Ürünlerin üretilmesi ya da tüketilmesi
sonucunda ortaya çıkan, çevrede olumsuz
değişime yol açabilen sıvı, katı, gaz ya da
radyoaktif maddelere ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Mamul
Atık
Hammadde
Yarı mamul
Partikül
18. Milli yapıyı, gelenek ve göreneklerimizi
yaşatarak insanların kişiliğini geliştirerek
onların iyi insan olmalarını sağlamayı
amaçlayan faaliyetler bütününe ne ad
verilir?
A) Eğitim
B) Öğretim
C) Etik
D) İş ahlakı
E) Sosyal sorumluluk
19. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonda
etik kodların geliştirme aşamalarından biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yapılandırma
Bağlılık
Farkındalık yaratma
Konuların teşhisi
Alternatif tarzlar
4
İzleyen sayfaya geçiniz.
STRATEJİK YÖNETİM-I
A
2014 GÜZ DÖNEM SONU 3721-A
hangisi
stratejik
1. Aşağıdakilerden
düşünmenin özellikleri arasında yer almaz?
5. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel misyon
içerisinde yer alabilecek unsurlardan biri
değildir?
Bilimsel yaklaşıma dayanması
Sistem perspektifine sahip olması
Uzun döneme yönelmesi
Fırsatlardan yararlanma yeteneğine sahip
olması
Geçmişten
ziyade bugünü dikkate alması
E)
A)
B)
C)
D)
A) Örgütün rekabet stratejileri
B) Örgütün faaliyet alanı
C) Örgütün değer ve inançları
D) Örgütün ilişkide bulunduğu kitleler
E) Örgütün ürettiği ürünler
2. İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmeye
çalışırken etkiledikleri ve etkilendikleri
birey ve gruplara ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Rakipler
Çalışanlar
Paydaşlar
Müşteriler
Medya
6. “İşletmenin rekabetçi üstünlükleri ve temel
yeteneklerinin avantajı” misyon bildirgesini
oluşturan
bileşenlerden
hangisinin
kapsamında yer alır?
A) İşletmenin felsefesi
B) Toplumsal imaj
C) Teknolojiyi yakalayabilmek
D) Benlik kavramını yansıtması
E) Müşteriler
3. Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik olarak
bakıldığında,
stratejik
planın
en alt
basamağında yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
Eylem planları
Vizyon
Amaçlar
Hedefler
Misyon
hangisinde
işletmeyi
7. Aşağıdakilerden
etkileme
potansiyeli
olan
çevresel
eğilimler, olaylar ve faaliyetler serileri
izlenir?
hedeflerin
oluşturulması
ve
4. Yıllık
politikaların
geliştirilmesi
faaliyetlerinin
gerçekleştirildiği stratejik yönetim süreci
aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Genel çevre belirleme süreci
B) İş çevresi tarama süreci
Strateji değerleme
Strateji belirleme
Strateji uygulama
Strateji oluşturma
Strateji seçme
C) Ölçek ekonomileri süreci
D) Çevresel izleme süreci
E) Rekabetçi istihbarat süreci
5
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 GÜZ DÖNEM SONU 3721-A
durumlardan
hangisinde
8. Aşağıdaki
tedarikçilerin alıcılara karşı pazarlık gücü
yüksektir?
11. İşletmenin sahip olduğu yeteneklerin başka
alternatif
yetenekler
kullanılarak
gerçekleştirilememesi ile ilgili olan temel
yetenek kriteri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir çok tedarikçinin varlığı söz konusuysa
B) Yeterli düzeyde ikame tedarik kaynağı
mevcutsa
edilen
ürünlerin
değiştirme
C) Tedarik
maliyetleri düşükse
D) Alıcının yaptığı satın almalar, tedarikçinin
satışlarının büyük bölümünü oluşturuyorsa
Tedarikçinin
ürünlerinin alıcının pazardaki
E)
başarısı için önemliyse
A)
B)
C)
D)
E)
Nadir olması
Taklit edilemez olması
Nadir olması
Güncel olması
İkame edilemez olması
12. Hiyerarşik yapıda örgütsel basamakları,
görev ve yetki farklılaşmasını ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
9. Örgüt
üyelerinin paylaştıkları sosyal
değerler, standartlar, inançlar, hikayeler,
semboller ve anlayışlar topluluğuna ne ad
verilir?
A) Örgüt kültürü
B) Genel yönetim
C) Vizyon
D) Misyon
E) Koordinasyon
13. Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin kaç
personeli başarı ile yöneteceğini ifade
eder?
A)
B)
C)
D)
E)
10. Hammel’e göre;“İşletmenin daha hızlı,
esnek duruma gelmesini ve rakiplerine
göre daha güvenilir olmasını sağlayan
beceriler” temel yetenek kategorilerinden
hangisinin kapsamında yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yatay farklılaşma
Biçimselleşme
Merkezileşme
Dikey farklılaşma
Ayrıklık
Kontrol alanı
Ayrıklık
Yönetim birliği
Yetki ve sorumluluk denkliği
Emir-komuta birliği
14. Aşağıdakilerden hangisi örgütte işbölümü
gereğince
oluşan
fonksiyon
(bölüm,
departman)
farklılaşmasının
bir
sonucudur?
Pazara giriş yetenekleri
Bütünleşme ile ilişkili yetenekler
Fonksiyonellikle ilişkili yetenekler
Yenilik yapabilme yeteneği
Yaratıcılık yeteneği
A)
B)
C)
D)
E)
6
Dikey farklılaşma
Biçimselleşme
Merkezileşme
Ayrıklık
Yatay farklılaşma
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 GÜZ DÖNEM SONU 3721-A
15. Çalışanların yetiştirilmesi, oryantasyonu,
eğitimi;
performans
değerleme
sistemlerinin kurulması gibi faaliyetlerin
gerçekleştirildiği
insan
kaynakları
fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan kaynakları planlaması,
seçimi ve işe alma
B) İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
18. Genellikle aynı büyüklükte iki veya daha
fazla işletmenin sermaye alışverişi sonunda
tüm kaynaklarını biraraya getirerek ortaya
yeni bir işletme çıkarmasına ne ad verilir?
A) Satın alma stratejisi
B) Birleşme stratejisi
C) İşbirliği stratejisi
D) Yönetim sözleşmesi
E) Lisans anlaşması
personel
C) Çalışma ve çalışan ilişkileri
D) İnsan kaynakları araştırmaları
E) Ücret ve diğer ödemeler
19. İşletmelerin markalı ve özellikli mallarının
üretimini başka işletmelere yaptırmalarına
imkan
veren
işbirliği
anlaşması
aşağıdakilerden hangisidir?
16. Bir çalışanın işini daha iyi yapması ve
işindeki görev, faaliyet ve sorumlulukları
başarmasına yönelik performans yönetimi
faaliyetlerine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Özgüven yönetimi
B) Personel yönetimi
C) İnsan kaynakları yönetimi
D) Yetkinlik yönetimi
E) Kariyer yönetimi
17. İnsan kaynakları stratejilerinin örgüt
stratejileriyle
bütünleştirilmesi
konusu
içinde yer alan, örgütte çalışanların
sayısının azaltılmasını ve verimliliklerinin
artırılmasını
gerektiren
gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Know-how anlaşmaları
Outsourching
Sözleşmeli üretim
Bayilik
Konsorsiyum
20. Ölçek ekonomisi arayan bir işletmenin yine
ölçek ekonomisini amaçlayan bir işletme ile
işbirliği yapması ya da aynı ürünleri üreten
işletmelerin fiyat belirleme konusunda
işbirliğine
gitmeleri
aşağıdakilerden
hangisine örnektir?
Teknolojik değişim hızının artması
Rekabetin yoğunlaşması
Demografik yapının değişmesi
A)
B)
C)
D)
E)
Ürün çeşitliliğinin artması
E) Yaratıcılığın yoğunlaşması
7
Asimetrik işbirlikleri
Karma işbirlikleri
Simetrik işbirlikleri
Ortak girişimler
Hisse temelli işbirlikleri
İzleyen sayfaya geçiniz.
TÜRK DİLİ-I
A
2014 GÜZ DÖNEM SONU 3721-A
1. Resmî dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
4.
A) Her resmî dil aynı zamanda devlet dilidir.
B) Her ülkenin anayasasında resmî dili
bildirilmeyebilir.
C) Bir ülkenin tamamında veya bir bölgesinde
yönetim dili olarak kullanılan dildir.
D) Birleşmiş Milletlerin resmî dilleri ile Avrupa
Birliğinin resmî dil sayısı farklıdır.
E) Yasal statüsü bulunan dildir.
Ünlem kuramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Dilin doğuşu, insanların duygularını ifade
etmesiyle ilişkilidir.
B) Yeryüzündeki bütün diller, tek ana dilden
gelişmiştir.
C) Yeryüzündeki diller, farklı kaynaklardan
gelişmiştir.
D) Dil, ilkel insanların nesneleri sesle
anlatmaya çalışmasından doğmuştur.
E) İnsan dilleri, hayvan seslerinin taklidi
esasına dayanır.
2. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan
dilleri belirleyen kuruluşun kısa adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
5.
UNESCO
UNICEF
WHO
UN
EU
Aşağıdakilerden
hangisi
Eski
Uygur
Türklerinin farklı kültürlerden kendi dillerine
yaptıkları çevirilerden biri değildir?
Kalyanamkara
A) Prens
Hikâyesi
B) Maytrisimit
C) Seküz Yükmek
D) Oğuz Kağan Destanı
E) Kuanşi İm Pusar
ve
Papamkara
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi dilin “Dil
toplumsal ve ulusal bir kurumdur.” olma
özelliğiyle ilişkilidir?
A) Dile doğaya müdahale edilebildiği kadar
müdahale edilebilir.
B) Sözlü dil yazılı dilden veya yazılı dil sözlü
dilden üstün değildir.
C) Yeryüzünün tarihî veya modern bütün dilleri
gerçek anlamda çok gelişmiş sistemlerdir.
D) Dil, konuşurlar için kültürel ve kimlikle ilgili
ortak değerleri ifade eder.
E) Dil zamana, coğrafyaya ve toplumsal
katmanlara bağlı olarak sürekli değişir ve
gelişir.
Türklerinin
ulusal
birliğinin
6. Uygur
bozulması
sonucunda
güneye
doğru
hareket
etmelerini konu edinen destan
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
8
Göç Destanı
Türeyiş Destanı
Yaratılış Destanı
Manas Destanı
Şu Destanı
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 GÜZ DÖNEM SONU 3721-A
7. Yeni Lisan hareketini başlatan şahsiyetler
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru
verilmiştir?
11. “İmge”
sözcüğünün
üretilme
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
A) Şinasi-Namık Kemal
B) Ali Canip-Ömer Seyfettin
C) Sadri Maksudi Arsal-Yusuf Akçura
D) Ziya Paşa-Abdülhak Hamit
E) Ziya Gökalp-Fuat Köprülü
8.
9.
12. İkilemelerde az heceli sözcük genellikle
önce, çok heceli ise sonra gelir. Buna göre
aşağıdaki
ikilemelerden
hangisi
diğerlerinden farklıdır?
Vurgu
Tonlama
Durgu
Durak
Hız
Zamirlerle ilgili
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
aşağıdaki
Apar topar
Kıt kanaat
Tatlı sert
Zehir zemberek
Çul çaput
ifadelerden
13. “Deyimler yargı bildirmezler.” ifadesine
göre
aşağıdakilerden
hangisi
deyim
olamaz?
A) Zamir kökleri çekimde değişikliğe uğrayabilir.
B) Aitlik eki -ki bulunan yapılar, cümlede zamir
işlevi kazanabilir.
C) Bir adın ya da ad öbeğinin yerini tutar.
D) Üçüncü kişi zamiri aslında işaret sıfatıdır.
A)
B)
C)
D)
E)
E) Türkçede başka dillerden alınan zamirler
vardır.
10. “Birisi sezecek olsa kim bilir ne dedikodular
çıkarılırdı.” cümlesinde “birisi” sözcüğünün
türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Tarama
Derleme
Birleştirme
Örnekseme
E) Kısaltma
Aşağıdakilerin hangisinde yapılacak bir
değişiklik sözcükte veya söz diziminde
anlamı değiştirmez?
A)
B)
C)
D)
E)
biçimi
Yel yeperek yelken kürek
Sıcağı sıcağına
Gözü yollarda kalmak
Ayağını yorganına göre uzat
Bir ayağı çukurda olmak
14. Aşağıdakilerden hangisi “aile” konulu bir
atasözüdür?
Belirsizlik sıfatı
Son çekim edatı
Sıralama bağlacı
A)
B)
C)
D)
E)
İsim
E) Belirsizlik zamiri
9
Ağırlık altın kale, hafiflik başa bela.
At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.
Yuvayı dişi kuş yapar.
Aman diyene kılıç kalkmaz.
Gelmek misafirin, gitmek ev sahibinin elinde.
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 GÜZ DÖNEM SONU 3721-A
15. Aşağıdakilerden hangisi “yiğitlik” konulu
atasözlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yazım
yanlışı vardır?
At binenin, kılıç kuşananındır.
Aman diyene kılıç kalkmaz.
At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.
Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur.
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
hangisi
16. Aşağıdakilerden
özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Olur mu
Mademki
Elazığ’lı
Hem de
Rüzgâr
argonun
A) Eski sözlerden veya ağız unsurlarından
yararlanılması
B) Örtülü sözler kullanılması
C) Bir dil içerisinde sonradan türemiş anlatım
biçimi olması
D) Hayvanların ve eşyaların konuşturulması ve
canlandırılması
E) Toplumda sadece üst gruplar tarafından
kullanılması
17. Türkçede kullanılan ilişki sözlerinden biri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnceldiği yerden kopsun.
B) Sıhhatler olsun.
C) Çevir kazı yanmasın.
D) Ocağı sönsün.
E) Gözüne dizine dursun.
18. İlk Türk yazı dili ürünü olmasına karşın
Orhon
Yazıtları’nda
kullanılan
dilin
işlekliğinin
nedeni
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Aşağıdaki sözcüklerin
yumuşatma vardır?
Noktalama işaretlerinin kullanılmaması
Kurallı bir dilbilgisine sahip olması
Taştan yapılmış anıta yazılmış olması
Sözcüklerin mecaz anlamlarının oluşmaması
Deyimlere yer verilmemesi
A)
B)
C)
D)
E)
10
hangisinde
hatalı
Metodu
Bandı
Kasedi
Rengi
Çiçeği
TEST BİTTİ.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle
yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav
sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin
kimlikleri, Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır. Aynı
zamanda bir sonraki sınava katılamayacaklardır. Bu nedenle sorumluluk öğrencilere aittir.
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya
girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya üniversite sınav merkezince yapılan incelemeler
sonucu toplu kopya yapıldığı saptandığı takdirde, Anadolu Üniversitesi’nin yetkili organlarınca bu salonda
sınava giren öğrencilerin tümünün o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler
oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza
bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve
tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan
zaman içinde terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav
süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin
verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz.
Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının
üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav
sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek
sayfası bile eksik çıksa o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.
Size verilen cevap kağıdı üzerindeki T.C. Kimlik No, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol
ediniz. Cevap kağıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kağıdını alınız. Daha sonra cevap kağıdı
üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik numaranızı ve test grubunuzu mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı
yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Kendisine ait olmayan cevap kağıdını kullanan öğrencilerin o oturumdaki
sınavları geçersiz sayılır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem
kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı taktirde cevap
kağıdı optik okuyucuda okutulamadığından öğrencinin o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır.
Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını
kontrol ediniz.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KAĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler
kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış
sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde
olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kağıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve
bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz
sayılır.
Sınav sırasında öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. Yasağa
uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak, alfabetik tuş takımı (a, b, c,….v, y, z) olan, üzerinde
program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan
hesap makineleri ile data bank vb. özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç
alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz
sayılır.
Öğrenciler telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları sınava gelirken getirmemeleri konusunda sınava giriş
belgelerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı
olsa bile, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır.
Öğrenciler ruhsatlı veya resmi amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidir. Bu öğrenciler
kesinlikle sınava ve binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp o oturumdaki sınavları geçersiz
sayılır.
Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır. Aksine davranan öğrencilerin
o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve
size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim
etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.
SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
8 702 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content