close

Enter

Log in using OpenID

25 GAZETE_Layout 1

embedDownload
TS EN
60730-2-12
03004
DÖKÜM KAPI OTOMAT‹⁄‹ (MEKAN‹K BUTONLU)
KULLANIM ALANLARI
Binalarda (ev, iflyeri, ofis, apartman, fabrika, otel vs.)
MONTAJ VE KULLANIM ‹LE ‹LG‹L‹ UYARILAR
• Cihazın montajı mutlaka bir elektrik uzmanı tarafından
yapılmalıdır.
• Cihaz monte edeci¤iniz zemine sabitlemeyi düzgün yapınız.
• Amaç dıflı kullanmayınız.
• Cihazınıza 12V enerji veriniz ve enerji varken klemens uçlarına
dokunmayınız.
• Tesisatınızda kullanaca¤ınız kablo kalınlıkları çalıflma aralı¤ına
göre yandaki tabloda verilmifltir, ba¤lantıyı buna uygun yapmanız
önerilir.
• Kapı otomati¤ini kesinlikle kaynakla monte etmeyiniz.
• Üst kapa¤ı açınız, cihazı montaj deliklerinden ambalaj içindeki
vidaları kullanarak kapıya monte ediniz.
• Uzun zincirin ucunu (a) ile gösterilen yere takınız.
• Kısa zincirin ucunu (b) ile gösterilen yere takınız.
• Takozu duvara monte edin ve uzun zincirin di¤er ucunu takoza
takın.
• Zincirin ayarını yapmak için takozdaki somunları gevfleterek,
cihazın çalıflması istenen konumu belirleyip, somunları sıkınız.
• Elektrik ba¤lantınızı yapınız.
• Üst kapa¤ı tekrar yerine kapatınız.
(a) Takoza takılacak uzun zincir montaj yeri
(b) Tirajlı kapıya takılacak kısa zincir montaj yeri
(c) Montaj delikleri
mm
0.5
1
1.5
2.5
2
Ømm
0.8
1.2
1.4
1.8
mt 10
mt 10 - 40
mt 40 - 60
mt 60 - 100
Tablo-1
(c)
(c)
(a)
(b)
Trafo
12Vac
Buton
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Çal›flma s›cakl›¤›
Çalıflma gerilimi
Çalıflma akımı
Koruma sınıfı
-20°C~+40°C
~12 - 15V
Max 1A
IP 20 - S›n›f II
SORUN G‹DERME
ARIZA
Cihazın bobini çalıflıyor kapıyı açmıyorsa
Cihazın içinden u¤ultu, ses geliyorsa ve
kapı açılmıyorsa
Cihaz sürekli çalıflıyorsa
NEDEN
ÇÖZÜM
Zincir ayarı yapılmamıfl olabilir.
Cihazın zincirini ayarlayın.
Besleme trafonuz yetersizdir.
Trafonuzu de¤ifltiriniz.
Buton kısa devrede kalmıfl olabilir.
Butonu kontrol ediniz.
Daha fazla bilgi için: 0800 261 78 05 no’lu ücretsiz danıflma hattımızı arayabilirsiniz.
[email protected]
•
www.na-de.com.tr
KK-3004_140307_TR_00
TS EN
60730-2-12
03004
DIECAST DOOR OPENER (WITH BUTTON)
USAGE AREAS
At building (home, office, apartment, factory, hotel vs.)
CAUTIONS FOR INSTALLATION AND USAGE
• The mounting must be done by an electrician.
• Fix the door opener to the mount place properly.
• Do not use the product at cross purposes.
• Supply 12V and do not touch the connnector tips while there
is energy in system.
• The thickness of cable due to working distance shown on the
table-1 is advise for operation.
• Do not mount the door opener by welding.
• Open the upper cover, by using screws in the package, mount
the cover to door from mounting holes.
• Connect tip of long chain to shown by (a)
• Connect tip of short chain to shown by (b)
• Mounting the wedge on the wall and connect other tip of long
chain to the wedge.
• Slacken the bolt pin on wedge choose the favourable position
than strengthen the bolt pin.
• Do the electrical connection.
• Close the upper cover.
mm
0.5
1
1.5
2.5
2
Ømm
0.8
1.2
1.4
1.8
mt 10
mt 10 - 40
mt 40 - 60
mt 60 - 100
Table-1
(c)
(c)
(a)
(b)
(a) Long chain connecting hole
(b) Short chain connecting hole
(c) Mounting hole
Transformer
12Vac
Button
SPECIFICATIONS
Operational Temperature
Operating voltage
Operating current
Protection class
-20°C~+40°C
~12 - 15V
Max 1A
IP 20 - Class II
TROUBLESHOOTING
MALFUNCTION
CAUSE
Coil is operating but do not open the door.
There is an internal noise and the door does
not open
Product operate without stop
SOLUTION
Chain adjustment did not made
Do the adjustment of chain
Supply transformer is not enough
Change the transformer
Button stayed on short-circuit
Check the button
[email protected]
•
www.na-de.com.tr
KK-3004_140307_EN_00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content