close

Enter

Log in using OpenID

acil durumlar sigortası

embedDownload
AVS
ACİL VAKALAR SİGORTASI
Başa Dön
Teminat Kapsamı
Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve
dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım
gerektiren sağlık durumlarının tümü ACİL durum olarak tanımlanmış olup
bu poliçenin teminat konusunu oluşturmaktadır.
Teminat kapsamına dahil olan bu acil durumlar poliçede belirtilmiştir.
Neden AVS?
- 7 gün 24 saat Tıbbi Danışmanlık Hizmetinden faydalanma.
Sigortalılarımız her türlü sağlık sorunları hakkında Medikal İşlem Merkezi’mizdeki
doktorlarımızdan 7/24 saat tıbbi danışmanlık hizmeti alabilirler. (0212 334 62 72)
- WHO tarafından belirlenen Acil Durumların teminat altına alınması.
Acil Durum tanımındaki tüm hallerde, Cerrahi ve Dahili müdahale için teminat
avantajı.
- Ambulans Hizmeti
Acil Sağlık Hizmetleri çerçevesinde, doktorlu ve yoğun bakım donanımlı S.O.S.
ambulansları ile acil müdahale, sağlık kuruluşuna nakil hizmeti.
-Müşteri Hizmetleri Destek Hizmetleri
Mesai saatleri içinde, poliçe ve sigortalılık bilgileri hakkında
avantajı.
için destek alma
AVS Teminat Tablosu
TEMİNATLAR
LİMİT
Ödeme oranı
ACİL VAKALAR TEDAVİ TEMİNATI
8.000,00 TL
100%
ACİL CERRAHİ YATIŞ
8.000,00 TL
100%
ACİL DAHİLİ YATIŞ
1.600,00 TL
100%
ODA YEMEK
160,00 TL
100%
YOĞUN BAKIM GİDERLERİ
480,00 TL
100%
Limitsiz
100%
AMBULANS
AVS Prim Tablosu / yıl
YAŞ
8.000,00-TL
18-20
100,50.-TL
21-65
110,00.-TL
Acil Durumlar tanımı nelerdir ?
Teminat kapsamına dahil olan bu acil durumlar poliçede belirtilmiştir.
Bu durumlar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanımlanmış olan ve ACİL
DURUM olarak değerlendirilen hallerdir.
1) Suda boğulma,
2) Trafik kazası,
3) Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga v.b. (Kendisinin olayın
hazırlayıcısı yada tarafı olmadığı, kazaen maruz kaldığı durumlarda geçerli)
4) Tecavüz ,
5) Yüksekten düşme,
6) Ciddi iş kazaları, uzuv kopmaları,
7) Elektrik çarpması,
8) Donma, soğuk çarpması,
9) Isı çarpması,
10)Ciddi Yanıklar
Acil Durumlar tanımı nelerdir.?
11) Ciddi göz yaralanmaları,
12) Zehirlenmeler,
13) Anafilaktik şok (Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol
açabilecek ciddiyette allerji ya da tansiyon düşmesi durumları)
14) Omurga ve alt ekstremite kırıkları (Büyük dış veya iç kanamaya yol açan
bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları.)
15) Kalp krizi ve ritim bozuklukları, hipertansiyon krizleri, (Geçirilmekte olan kalp
krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi Bozukluğu türleri, kan basıncının beyin
kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi.)
16) Akut solunum problemleri,
17) Şuur kaybına neden olan her türlü organik kusur,
18) Ani felçler,
19) Ciddi genel durum bozukluğu, (Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım,
uzun süren ağır hastalık veya sebebi belli olmayan nedenlerle kişinin
sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması.)
Acil Durumlar
20) Yüksek ateş (39.5 °C ve üzeri), (Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak
çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim
bozukluklarına Yol açabilecek derecede yükselmesi.)
21) Diabetik ve üremik koma, (şeker hastalığına yada üre fazlalığına bağlı koma)
22) Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği dializ hastalığı,
23) Akut batın, (iç organların (mide, bağırsak vs) delinmesi, tıkanması,
düğümlenmesi, iltihaplanması gibi acil müdahale gerektiren durumlar)
24) Akut masif kanamalar, (Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit
edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar.)
25) Menenjit, (beyni saran zarların iltihabıdır), ensefalit, (beyin iltihaplanması),
beyin apsesi,
26) Renal kolik (Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya
da böbrek hasarına yol açabilecek,
Şiddetli ağrı oluşturan durum. )
Tazminat Süreci
Sigortalının teminat kapsamına dahil bir durumdan dolayı;
-
Anlaşmalı Kuruluşa gitmesi halinde Sigortacı, yapılan harcamaları doğrudan
Anlaşmalı Kuruluş’a ödeyecektir.
-
Sigortalının Anlaşmasız Kuruluşa gitmesi halinde ise tedavi harcamalarını
önce kendisi ödeyecek daha sonra tazminat talebinde bulunacaktır. Sigortalı,
tazminat talebinde bulunurken tedaviyi uygulayan Doktor tarafından
doldurulmuş Tazminat Talep Formunu ve harcama belgelerinin asıllarını
Sigortacı’ya ulaştırmalıdır.
İstisnalar
1) Madde 2 Teminatlar bölümünde belirtilen, Teminat kapsamına dahil olarak
tanımlanan acil durumlar dışındaki tüm durumlar ve bunların neticesi ,
devamlılık arz eden halleri,
2) Medikal İşlem Merkezi (MİM) tarafından onaylanmayan Acil Durumlar, özel
hemşirelik giderleri ve ambulans giderleri.
3) Medikal İşlem Merkezince onaylanmış Acil durumlar sonrası sigortalının
durumunun stabil hale getirilmesinden sonra süre gelen tedavi giderleri.
4) Sigortacılık mevzuatı ile sağlık sigortası genel şartlarına aykırı düşen tüm
haller
5) Sigorta başlangıç tarihinden önce varolan hastalıklarla ilgili her türlü gider,
periyodik devamlılık ve nükslere ait harcamalar, kronik hastalıklara ait giderler,
6) Poliçe başlangıç tarihinden önce var olan ve beyan edilmeyen mevcut
rahatsızlık / hastalıklar ve bu hastalıkların nüks ve komplikasyonları dahil (tanı
ve/veya tedavi yapılmış olsun olmasın) stabil hale geldikten sonraki her türlü
sağlık gideri,
İstisnalar
7) Sağlık kurumlarının veya doktorların uyguladıkları tanı, tedavi veya her türlü
cerrahi müdahalelerdeki hatalar sonucu doğacak sağlık giderleri,
8) Tıp Doktoru olmayan kişiler, diş hekimleri veya Sağlık Bakanlığı çalışma
ruhsatı bulunmayan merkezlerce yapılmış ve/veya istenmiş olan tanı amaçlı
inceleme, tedavi ve muayene giderleri, reçete edilmiş tüm ilaç ve malzemeler.
9) Tanımlamalar kısmında belirtilen Gereksiz Yatarak Tedavi işlemleri ve belirli
bir şikayet ve/veya hastalığa bağlı olmayan, şikayetle ilgisiz yapılan tanı ve
tedaviler ile ilgili harcamalar (Check up, rutin kontrol vb),
10) Refakatçi giderleri,
11) İntihar veya intihara teşebbüs (Hangi akıl ve ruh hali ile olursa olsun),
12) Psikiyatrik tedavi gerektiren ruh hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıklar,
13) Alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinojen ve diğer madde bağımlılığı ve
bu maddelerin kullanımı sonrası oluşabilecek her türlü rahatsızlık ve oluşan
kazalara ait giderler,
İstisnalar
14) Profesyonel, amatör veya hobi amaçlı olsun olmasın tüm tehlikeli spor
faaliyetleri ve/veya bunlarla sınırlı olmayan tehlikeli faaliyetlerden doğan ve
1500 USD.’ı aşan tedavi giderleri istisnadır (dağcılık, solunum cihazıyla
dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük, parapant, delta kanatla
uçma,ata binme ,kayak yapma, ulaşım amaçlı olsa dahi motosiklet kullanma,
vb.)
15) Poliçe başlangıç tarihinden sonra belirlenmiş, ileri yaşta
ortaya çıksa
dahi doğumsal rahatsızlıklar (Konjenital) anomali ve hastalıklar ,genetik
hastalıklar, her türlü genetik hastalık/durum araştırılması , taranması ile ilgili
tetkikler (kabul edilen hamilelik takibi hariç), yapı bozuklulukları, motor mental
gelişim ve büyüme bozuklukları, prematüre bebek ve kuvez masrafları)
16) Alzheimer, yaşlılıktan ileri gelen bunama ile Alzheimmer, Parkinson, Sara
(Epilepsi) ve bu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan Antipsikotik, Antisiyolitik,
Antikonvülzan ve tüm Psikotrop ilaçlar.
İstisnalar
17) İlaç olarak kabul edilmeyen malzemeler, Tarım Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılmış her türlü madde ve kimyasallar, resmi ithal edilmemiş tüm
ilaçlar ile her türlü external protezler ve destek protezleri (Yatarak Tedavi
Teminatı bünyesinde değerlendirilemeyecek olanlar), vücudun günlük
ihtiyacını karşılamak ve/veya genel sağlığı korumak amacıyla kullanılan
vitamin mineral kombinasyonları ve/veya beslenme düzenleyici preparatlara
(baston, bileklik, topuk,
askılık, evde kullanılan nemlendiriciler, vücuda
dışarıdan takılan cihazlar sargı bezleri, ilaçla alınmayan enjektörler, bantlar,
gözlük-lens, lens solüsyonu, diş macunu ağız ve diş bakım preperatları, steril
deniz suları,vb.) ait masraflar ile telefon, TV, kafeterya, idari hizmet
paramedikal hizmet ve servis ücreti gibi tedavi için gerekli olmayan sair
giderler,
İstisnalar
18) HIV virüsü - AIDS ve bunlarla ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri
19) Organ ve kan naklinde verici ile ilgili masraflar,
20) Resmen ilan edilmiş salgın hastalıklar ve kötü niyetle başlatılmış salgın
hastalıklar
21) Poliçe’nin geçerlilik süresinde adli bir kaza sonucu meydana gelmedikçe;
plastik ve rekonstüriktif cerrahi, işitme kusuru cerrahisi, diş - diş eti, kırılma
kusuru ve tüm bunlarla ile ilgili yapılan tetkik ve tedavi işlemleri (kaza sonucu
oluşsa dahi implant, değerli metal masrafları )
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
549 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content