close

Enter

Log in using OpenID

müzikoloji bölümü genel müzikoloji anabilim dalı giriş koşulları

embedDownload
MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ
GENEL MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI
GİRİŞ KOŞULLARI VE
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI
EĞİTİM DİLİ
Tüm derslerde eğitim dili Türkçe’dir.
MEZUNİYET KREDİSİ
Mezuniyet kredisi, Bilim Dalı, Bilim Dersleri Ortak Zorunlu Dersler ve Seçmeli
Dersler kredi toplamı 240 olup (her yarıyıl 30 kredi), bir öğrencinin, lisans öğrenimi süresince
en az %25 kredilik seçmeli dersi programına alıp başarması gerekmektedir.
Öğrenci danışmanın yönlendirmesi ve mevcut kontenjan bulunması halinde tüm lisans
öğrenimi boyunca Bilim Dalı, Bilim Dersleri Ortak Zorunlu Derslerin toplam kredisinin en
fazla %5’ini bölüm dışından, en fazla % 10’unu anabilim dalı dışındaki seçmeli derslerden
alabilir.
DERS GEÇME ESASLARI
Toplu derslerin değerlendirmeleri, ilgili dersin hocaları tarafından yapılacaktır. Branş
dersi sınavları Anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.
Bir yarıyıl zorunlu derslerden birinden başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyıl aynı dersi
tekrar almak zorundadır.
GİRİŞ KOŞULLARI
Müzikoloji Bölümü giriş koşulları heryıl MSGSÜ Devlet Konservatuvarı tarafından
ilan edilmektedir.
Müzikoloji bölümü giriş sınavları, Bilim Sınavı (I. Eleme) ve Düzey Sınavı (II.
Eleme) olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Müzikoloji bölümü Bilim Sınavını (I. Eleme)
başarıyla tamamlayan öğrenciler Düzey Sınavına (II. Eleme) girmeye hak kazanırlar. Bilim
sınavında (I. Eleme) başarılı olan Devlet Konservatuvarları lise devresinden mezun olmuş
adaylar Düzey Sınavına girmeden, hazırlık devresini atlayarak doğrudan lisans eğitimine
başlayabilirler.
I. Eleme sınavında, Hazırlık devresine kabul edilecek adayların müzik tarihi, dünya
tarihi ve sanat tarihi konularında bilgilerini, yazma ve yorumlama becerilerini temel düzeyde
sundukları yazılı çalışmaları bilimsel inceleme ve araştırma kapasiteleri çerçevesinde
değerlendirilmektedir. II. Eleme sınavında, hazırlık devresi solfej ve müzik bilgisi derslerini
takip edebilecek düzeyde temel teori bilgisi tespit edilen adaylar hazırlık devresine girmeye
hak kazanırlar.
Bilim ve Düzey sınavları sonucunda Genel Müzikoloji Bölümünde iki yarıyıl okutulan
hazırlık sınıfı dersleri düzeyinde bilgisi tespit edilen öğrencilerin doğrudan Lisans öğrenimine
devam etmesi uygun görülmektedir.
MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün uygun gördüğü koşullar çerçevesinde Yüksek
Lisans ve Doktora düzeyinde sınava giren adayların, yapılacak olan bilim sınavında
Müzikoloji Bölümü Lisans devresindeki zorunlu derslerin içeriğinde belirtilen konular
çerçevesinde bilgisini sunması gerekmektedir. MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji
Bölümü mezunları ve diğer üniversitelerin Müzikoloji Bölümlerinden mezun olan adaylar
dışında farklı alanlardan gelen öğrencilere, sınavlarda başarılı oldukları takdirde, MSGSÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliği çerçevesinde Bilimsel Hazırlık Sınıfı açılabilmektedir.
HAZIRLIK SINIFI DERSLERİNİN YARIYIL DAĞILIMI
1. YARIYIL (Güz)
Kod
HEM 101
HPI 128
HEM 105
HEM 107
HEM 109
HEM 111
Ders Adı ve Şubeler
Teorik Pratik
Solfej - I
6
Yardımcı Piyano - I
1
İngilizce HZ- I
6
Müzik Bilgisi - I
2
Dünya Tarihi - I
2
Müzik Tarihine Giriş - I
3
Kredisi
10
2
8
2
2
6
30 Kredi
2. YARIYIL(Bahar)
Kod
HEM 102
HPI 129
HEM 106
HEM 108
HEM 110
HEM 112
Ders Adı ve Şubeler
Teorik Pratik
Solfej – II
6
Yardımcı Piyano – II
1
İngilizce HZ- II
6
Müzik Bilgisi – II
2
Dünya Tarihi - II
2
Müzik Tarihine Giriş - II
3
Kredisi
10
2
8
2
2
6
30 Kredi
HAZIRLIK SINIFI MÜFREDATI
SOLFEJ HZ.-I
Hafta Konular
1
Dizek sistemi, notaların dizekteki konumları ve adlarının öğrenimi. Konuyla ilgili
nota okuma çalışmaları.
2
Birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik ve onaltılık değerlerin ve ölçü rakamı kavramının
öğrenimi. Konuyla ilgili ritmik okuma çalışmaları.
3
Tonalite kavramının müzik örnekleriyle karşılaştırmalı genel tanıtımı. Do Majör
gam, seslerin birbiriyle ilişkisi, tam ve yarım seslerin öğrenimi. Konuyla ilgili
eşlikli/eşliksiz okuma çalışmaları.
4
2/4, 3/4, 4/4 ölçülerin, süre birimi kavramının, bu ölçü yapılarına göre el vuruş
biçimlerinin öğrenimi. Uzatma bağı, noktası ve senkop öğrenimi. Konuyla ilgili
eşlikli, eşliksiz ve ritmik okuma çalışmaları.
5
6
7
8
9
Aralık kavramı ve tüm aralıkların sayısal olarak adlandırılması. Konuyla ilgili teorik
ve duyuş çalışmaları. Büyük 2’li ve küçük 2’li aralıkların, diyez ve bemol’ün
işlevinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve duyuş çalışmaları.
La minör gamı ve minör gam türlerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve eşlikli
okuma çalışmaları. Okuma parçalarında karşılaşılannüans ve tempo terimlerinin
öğrenimi, uygulanması. İlgili tonalitelerin bulunması, Do majör, la minör ilişkisi.
Do majör ve La minör dikte çalışması.
Teorik olarak tüm anahtarların tanıtımı ve nedenselliği. Anahtara göre notaları
adlandırma yöntemleri. Sol ve Fa anahtarlarında ayrı ayrı ve birbirine geçişli nota
okuma çalışmaları.
Büyük 3’lü ve küçük 3’lü aralıkların öğrenimi. Konuyla ilgili teorik ve duyuş
çalışmaları. Sol majör ve Mi minör tonalitelerinin öğrenimi, konuyla ilgili teori,
eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. Fa majör ve Re minör tonalitelerinin öğrenimi,
konuyla ilgili teori, eşlikli okuma ve dikte çalışmaları.
Akorun kuruluşu, müzikteki işlevi, majör, minör, eksilmiş ve artmış 5’li akorların
öğrenimi. Konuyla ilgili teorik ve duyuş çalışmaları.
10
11
Diyez ve bemol sırası, tonaliteye göre dizeğin başında sıralanan diyez ve bemollerin
düzeni, Fa majör, re minör tonalitelerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori, eşlikli
okuma ve dikte çalışmaları.
12
Onaltılık ve sekizlik değerlerin bir vuruş içinde düzensiz gruplaşmalarının, triolenin
öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli, eşliksiz ve ritmik okuma çalışmaları.
13
Müzikte cümle kavramı, cümle sonu temel kalışların, eksen, altçeken ve çeken
fonksiyonlarının ve yeden sesin öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma parçaları ve
partisyon üzerinde analiz çalışmaları.
14
Tam 4’lü, Tam 5’li aralıklarının öğrenimi. Konuyla ilgili teorik ve duyuş
çalışmaları.
KAYNAKLAR
DANDELOT, G., Anahtar Okuma Kitabı; FONTAINE, F., Ölçülü Ritim Kitabı; POZZOLI,
E., IV, VII, IX; SAYGUN, A. A., Töresel Musıki; CASTEREDE , J., Intervalles; EDLUND,
L., Modus Novus. Ayrıca ilgili repertuardan eserler.
SOLFEJ HZ.-II
Hafta Konular
1
İkişerli ve üçerli ölçü kavramının, 6/8, 9/8, 12/8 ölçülerin, süre birimi kavramının,
bu ölçü yapılarına el vuruş biçimlerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori, eşlikli okuma
ve dikte çalışmaları.
2
Komşu tonalitelerin bulunması ve modülasyon kavramının öğrenimi. Konuyla ilgili
partisyon üzerinde analiz ve duyuş çalışmaları.
3
Re Majör ve Si minör tonalitelerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teori, eşlikli okuma ve
4
5
6
7
8
9
dikte çalışmaları. Artmış 4’lü ve Eksilmiş 5’i aralıklarının öğrenimi. Konuyla ilgili
teorik ve duyuş çalışmaları.
Aralıkların çevrilmesi, bir aralıkla çevrimi arasında adlandırma ve tanımlama ilişkisi,
Büyük 6’lı ve küçük 6’lı aralıklarının öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve duyuş
çalışmaları.
İkişerli ve üçerli ölçülerin alt bölünmelerinin veya süre birimlerinin eşitlik ilkesine
göre birbirine geçişli okunması. Si bemol Majör ve Sol minör tonalitelerinin
öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve eşlikli okuma ve dikte çalışmaları.
Temel biçim öğelerinin ve kalış türlerinin tekrarı, ve modülasyonlu kalışların
öğrenimi. Çalgıların ses rengi, çalma biçimi özellikleri, senfoni, oda müziği, opera
vb. türlerin tanıtımı. Müzik dönemlerine genel bir bakış. Konuyla ilgili partisyon
üzerinde analiz ve dinleyerek analiz çalışmaları. Büyük 7’li ve küçük 7’li
aralıklarının öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve duyuş çalışmaları.
İkişerli ve üçerli ölçülerde sürekli ve düzensiz senkop öğrenimi. 5’li akor çevrimleri
ve şifrelerinin öğrenimi. Konuyla ilgili teorik ve duyuş çalışmaları.
Yalın müzik biçimleri, giriş ve kodanın öğrenimi, cümle ve bölmeleri harflerle
kodlama. Çalgı aileleri, çalgıların oluşturduğu grupların tanıtımı. Konuyla ilgili
partisyon üzerinde analiz ve dinleyerek analiz çalışmaları.
La Majör ve Fa diyez minör Mi bemol Majör ve Do minör tonalitelerinin öğrenimi.
Konuyla ilgili teorik ve eşlikli okuma ve dikte çalışmaları. Donanıma bakılarak tüm
tonaliteleri bulma kuralları.
10
11
Süre birimi ikilik ve birlik olan ölçülerin öğrenimi. Alto anahtarının öğrenimi.
Konuyla ilgili eşlikli, eşliksiz okuma çalışmaları.
12
Bir tonalitedeki temel fonksiyon akor bağlantılarıyla ortaya çıkan ezgi partileri ve
kadansın öğrenimi. Konuyla ilgili teori ve piyanoda çalma çalışmaları.
13
Partisyon yazısına giriş. Sol, Fa ve alto anahtarı geçişli okuma çalışmaları.
14
Tüm ritmik, eşlikli, eşliksiz okumaların, teori bilgilerin final sınavı öncesi tekrarı.
KAYNAKLAR
İlgili repertuar ve metotlar
YARDIMCI PİYANO HZ.-I
Hafta Konular
1
Yarıyıl içinde hazırlanacak programın tanıtılması.
2
Öğrencinin gelişimine ve ihtiyacına göre ilgili parçaların seçimi.
3
Do Majör,La minör,Sol Majör,Mi minör,Fa Majör,Re minör
4
Beyer 1-20 arasından seçilen parçaların çalışılması.
5
Beyer 20-40 arasından seçilen parçaların çalışılması.
6
Czerny 1-20 arasından seçilen parçaların çalışılması.
7
Czerny 20-40 arasından seçilen parçaların çalışılması.
8
9
10
11
12
13
14
Beyer 40-60 arasından seçilen parçaların çalışılması.
Gam Do Maj,La min,Sol Maj,Mi min,Fa Maj,Re min
Sınav programının teknik ve müzikal çalışılması.
Sınav programının teknik ve müzikal çalışılması.
Sınav programının baştan sona icrası.
YARDIMCI PİYANO HZ.-II
Hafta Konular
1
Re Majör,Si minör,La Majör,Fa# minör
2
Sib Majör,Sol minör,Mib Majör,Do minör
3
Czerny 40-50 arasından seçilen parçaların çalışılması.
4
Czerny 50-60 arasından seçilen parçaların çalışılması.
5
Beyer 60-80 arasından seçilen parçaların çalışılması.
6
Beyer 80-90 arasından seçilen parçaların çalışılması.
7
Bach’dan kolay bir parçanın seçilip çalışılması.
8
Bach’dan seçilen parçanın ezber çalışılması.
9
Bartok’dan seçilen bir parçanın çalışılması.
10
11
Sınav parçalarının seçilmesi.
12
Sınav parçalarının teknik ve müzikal çalışmaları.
13
Sınav parçalarının teknik ve müzikal çalışmaları.
14
İNGİLİZCE HZ.-I
Hafta Konular
1
Simple Present Tense of Verb "Be".
Auxilary verbs, negatives, questions.
2
Social Expressions, Worksheets, Workbook Exercises, Simple Present Tense with
verbs like, love, enjoy, hate, dislike + V_ing
3
Modal "must" to express necessity.
Modal "can" to express possibility
4
Present continuous tense.
Action and State Verbs (walk, know).
Reading texts, Answering questions.
5
Present Passive.
Sports and Leisure Activities.
Numbers (Money, fractions, decimals, percentage)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Adverbs of degree.
Descriptive writing.
Talking about favourite sports.
Modal "May" to make a request.
"To be Going to" to talk abut plans for the future.
"Will" to talk about on-th-spot decisions.
The Simple Past Tense.
The Past Continuous Tense.
Giving Opinions, Exercises.
The Past Perfect Tense.
Combining the sentences with "When", "Before", "After".
Vocabulary.
Past Passive.
Giving Opinions.
Talking about your favourite poems, paintings or music.
Writing composition.
Present Perfect Tense
Exercises
Asking questions with "How long"
Present Perfect Tense with "For", "Since", "Just", "Already".
Learning about vocabulary of the related readings in Present Perfect.
Relative Clauses
Connectors
Exercises
İNGİLİZCE HZ.-II
Hafta Konular
1
"Modal Verbs" (Obligation and Permission)
Can, Must, Have to, Had to, May, Might
2
Adjectives that describe people beautiful, handsome, shy, easy going etc..
3
Requests and offers; May I ...? Can I ... ? Shall we ... ? Lets ... Whay don't we ...?
4
Talking about school rules
Discussion - the rules of etiquette in different countries
5
Future Tenses; "The Near Future Tense"
Exersises and worksheet exercises
6
"The Simple Future Tense"
Exercises and worksheet exercises
7
Revision of Future Tenses "Quiz"
8
Questions with "Like, love" Do you like ... ? What is she like?
9
Verb patterns (want to do ( enjoy meeting)
Gerund x Infınitive sentences
10
11
12
13
14
Words that go together (tall people, rich food)
Signs and soundbites
Revision of Simple past and Past Continuous Tenses
Worksheet Exercises, Quiz
Revision of Present Perfect and Past Perfect Tenses
Workshett Exercises, Quiz
Revision of The Relative Clauses (who, which, where, when, whose Exercises)
MÜZİK BİLGİSİ-I
Hafta Konular
1
Dizek sisteminin tanımlanması; birden fazla dizekten oluşan partisyon örneklerinin
genel tanıtımı. Notaların dizekteki konumları ve adları.
2
Nota değerlerinin birbirlerine göre süre ilişkileri ve nota değerlerinin adlandırılması.
3
Tonalite kavramına giriş yapılarak müzik repertuarından örneklerle genel bir
tanıtımının yapılması. Do Majör tonalitesinden yola çıkılarak seslerinin birbirleriyle
olan ilişkileri, tam ve yarım perdelerin öğrenimi.
4
Parçanın ölçü sistemini gösteren rakamların anlamı. 2/4,3/4,4/4 ölçülerin tanıtılması.
Bu ölçülere ait süre biriminin öğrenimi.
5
Uzatma bağı, noktası ve senkop kavramlarının anlatılması. Aralık kavramı; tüm
aralıkların sayısal olarak adlandırılması ve aralıkların niteliklerinin (büyük, küçük,
tam, eksilmiş, artmış) öğrenimi.
6
Diyez, bemol, naturel (bekar) ın anlamlarının ve işlevlerinin anlatılması. Büyük 2’li
ve küçük 3’lü aralıkların öğrenimi.
7
Donanım (tonal başlık) kavramı. Parçanın tonalitesine göre dizeğin başında sıralanan
diyez ve bemollerin düzeni.
8
Minör tonalitelerin La minör gamı örnek verilerek anlatımı. Minör gam türlerinin
öğrenimi. Doğal, armonik ve melodik minörlerin örneklerle anlatılması.
9
Nüans ve tempo terimlerinin anlatılması. Büyük 3’lü ve küçük 3’lü aralıkların
öğrenimi.
10
11
Anahtar kavramı. Tüm anahtarların tanıtımı ve teorik olarak öğretilmesi. Anahtara
göre notaları adlandırma yöntemleri.
12
Tam 4’lü, tam 5’li, eksilmiş 5’li, eksilmiş 4’lü, artmış 5’li ve artmış 4’lü aralıkların
öğrenimi. Akorun kurulumu ve müzikteki işlevi, Majör, minör, eksilmiş ve artmış
5’li akorlar.
13
Bir tonalitedeki temel fonksiyon akorları. Eksen, altçeken, çeken akorlarının ve
yeden sesin öğrenimi. Akor-armoni ve akor-ezgi ilişkisi.
14
Müzikte cümle kavramı; cümle sonu temel kalışların (tam ve yarım kalış; E ve Ç
fonksiyonları) öğrenimi. Bu konuların partisyon üzerinde analiz çalışmaları ile
pekiştirilmesi.
KAYNAKLAR
Müziğe Giriş Otto Karolyi, Temel Müzik Teorisi Paraşkev Hacıev, Ansiklopedik Müzik
Sözlüğü İrkin Aktüze, Writing for the Orchestra Merton Shatzkın
MÜZİK BİLGİSİ-II
Hafta Konular
1
Üçerli ölçülerin (6/8, 9/8, 12/8) anlatılması. Bu ölçülere ait süre biriminin öğrenimi.
2
Ilgili tonalitelerin bulunması, komşu tonaliteler ve modülasyon kavramının öğrenimi.
Partisyon üzerinde analiz çalışmaları ile pekiştirilmesi.
3
Büyük 6’lı, küçük 6’lı, büyük 7’li, küçük 7’li aralıkların öğrenimi. Aralıkların
çevrilmesi, bir aralıkla çevrimi arasında adlandırma ve tanımlama ilişkisi.
4
Müzikte öncül ve soncul cümleleri; yalın müzik biçimleri, giriş ve koda. Cümleleri
ve bölmeleri kodlayarak gösterebilme. Konunun partisyon üzerinde analiz ve
dinleyerek analiz çalışmaları ile pekiştirilmesi.
5
Çalgı aileleri, çalgıların oluşturduğu grupların tanıtımı. Çalma biçimi özelliklerinin
CD’den dinletmeli olarak örneklerle anlatımı.
6
Süre birimi ikilik ve birlik olan ölçülerin anlatılması.
7
Diyez ve bemol düzeninin tekrar edilmesi. Donanıma bakılarak tüm tonaliteleri
bulabilme kurallarının anlatılması.
8
Alto anahtarının öğrenimi. Müzik dönemlerine genel bir bakış.
9
Aktarımlı çalgılar ile ilgili özel bilgiler. Aktarım yapma yöntemleri ve uygulanması.
Aktarım kavramıyla anahtar okumanın ilişkisi.
10
11
5’li akorların kuruluşunun tekrarı. 5’li akor çevrimleri ve şifrelerinin öğrenimi.
Konuyla ilgili teorik çalışmalar yapılarak pekiştirilmesi.
12
Tenor anahtarının öğrenimi. Modülasyon, temel biçim öğeleri ve kalış türlerinin
tekrarı.
13
Tonalite içindeki gamlarda rastlanmayan bazı teorik aralıkların incelenmesi. Yan
derecelerin (ikincil fonksiyonların) öğrenimi ve temel fonksiyonlarla
ilişkilendirilerek anlatılması. (Ç6, E6, AÇ6)
14
Tüm teori bilgilerinin final sınavı öncesi tekrarı.
KAYNAKLAR
Müziğe Giriş Otto Karolyi, Temel Müzik Teorisi Paraşkev Hacıev, Ansiklopedik Müzik
Sözlüğü İrkin Aktüze, Writing for the Orchestra Merton Shatzkın
DÜNYA TARİHİ-I
Hafta Konular
1
Paleolitik, Mezoilitik dönem kültürleri
2
Neolitik dönem kültürü ve uygarlığa katkısı
3
Mezapotamya kültürleri
4
Sümerler, Akadlar, Babil gibi önemli kültürlerin temel özellikleri ve eserleri
5
Roma imparatorluğu kültürü ve dünya tarihine katkısı
6
Çin uygarlığı ve dünya tarihine katkısı, önemli eserler
7
Mısır uygarlığı ve dünya tarihine katkısı, önemli eserler
8
Ortaçağ dönemi kültürleri
9
Genel tekrar
10
11
Rönesans ve rönesansı hazırlayan etkenler
12
Rönesans eserleri, slaytlarla sunum
13
Kültür konusunun ayrıntılı incelenmesi ve tanımlarının yapılması
14
Genel kültürel özellikler
KAYNAKLAR
Prof. Dr. Bozkurt Güvenç İnsan ve Kültür, Türk Kimliği ve Kültürü- Malinowski-Prof. Dr.
Nurettin Şazi Kösemihal Sosyoloji Tarihi-Prof. Dr. Güven Arsebük Kalıtım ve Evrim,
Muazzez İlmiye Çığ Sümerler-Nephan Saran Kültürel Antropoloji, William Havilland
Antropoloji Tarihi, Prof. Dr. Teoman Duralı Bilim-Felsefe nedir
DÜNYA TARİHİ-II
Hafta Konular
1
Kültürün tanımı
2
Kültürün özellikleri
3
Kültürün eserlere yansıması
4
Örnekler-tartışma
5
Örnekler-ödevler üzerinde tartışma
6
Örnekler ödevler üzerine tartışma
7
Kültürel değişimler
8
Kültürel değişimler ve etkileri
9
Müzik tarihi açısından etkilerin tartışılması
10
11
Genel tekrar
12
Genel tekrar
13
Ödevler üzerine tartışma
14
Ödevler üzerine tartışma
KAYNAKLAR
Prof. Dr. Bozkurt Güvenç İnsan ve Kültür, Türk Kimliği ve Kültürü- Malinowski-Prof. Dr.
Nurettin Şazi Kösemihal Sosyoloji Tarihi-Prof. Dr. Güven Arsebük Kalıtım ve Evrim,
Muazzez İlmiye Çığ Sümerler-Nephan Saran Kültürel Antropoloji, William Havilland
Antropoloji Tarihi, Prof. Dr. Teoman Duralı Bilim-Felsefe nedir
MÜZİK TARİHİNE GİRİŞ-I
Hafta Konular
1
Müziğin temel kavramlarına bakış
2
Erken dönem müziği ve Antik Yunan’da müzik
3
Ortaçağ’da dini formlar
4
Ortaçağ’da din dışı müzik
5
Rönesans’ın müzik alanına yansıması
6
Rönesans döneminde müzikal türler
7
Operanın doğuşu
8
Barok dönemde diğer vokal türler: oratoryo, kantata, passion
9
Barok dönemde çalgısal türler: concerto grasso, konçerto, sonat
10
11
Barok dönemde çalgısal türler: füg, toccata vs.
12
J.S. Bach ve yapıtları
13
Barok dönemin genel değerlendirmesi
14
Klasik döneme genel bakış ve geçiş dönemi
KAYNAKLAR
SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician.
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
MÜZİK TARİHİNE GİRİŞ-II
Hafta Konular
1
Klasik dönem müziği ve senfoni
2
J. Haydn’ın yapıtları
3
W.A. Mozart’ın müziğine genel bakış
4
W.A. Mozart’ın operaları
5
L.W. Beethoven’in müzik dili
6
L.W. Beethoven’in senfonileri ve oda müziği yapıtları
7
Romantizmin genel hatları
8
Erken romentik besteciler ve minyatür formlar
9
Romantik dönemde senfoni ve senfonik şiir
10
11
Romantik dönem İtalyan operası
12
R. Wagner’in opera alanına katkısı
13
Ulusal okullar
14
Geç romantizme genel bakış
KAYNAKLAR
SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician.
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
LİSANS I DERSLERİNİN YARIYIL DAĞILIMI
1. YARIYIL(Güz)
Zorunlu Dersler
Kod
Ders Adı ve Şubeler
GEM 101
GEM 103
GEM 105
PİY 128
GEM 109
GEM 111
GEM 113
Müzik Bilimi – I
Batı Müziği Tarihi – I
Solfej – I
Piyano – I
Mesleki İngilizce – I
Geleneksel Türk Müziği – I
Armoni – I
TUR 131
ING 133
Türk Dili – I
İngilizce – I
GEM 115
Kültür Tarihi – I
GEM 117
GEM 151
Sosyal Bilimler – I
Seminer - I
Teorik Pratik
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Kredisi
4
3
2
1
2
2
2
1
2
-
2
2
2
25 Kredi
Seçmeli Dersler
GEM 119
GEM 121
Araştırma Metodları - I
Türk Edebiyatı Tarihi – I
2
2
GÜZ 137
Güzel Sanatlar – I
1
GEM 131
Sanat Tarihi - I
2
-
2
1
1
5
2. YARIYIL(Bahar)
Zorunlu Dersler
1
Kredi
Kod
Ders Adı ve Şubeler
GEM 102
Müzik Bilimi – II
GEM 104
Batı Müziği Tarihi – II
GEM 106
Solfej – II
PİY 129
Piyano – II
GEM 110
Mesleki İngilizce – II
GEM 112
Geleneksel Türk Müziği – II
GEM 114
Armoni – II
TUR 132
Türk Dili – II
ING 134
İngilizce – II
GEM 116
Kültür Tarihi – II
GEM 118
Sosyal Bilimler – II
GEM 152
Seminer - II
Teorik Pratik
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Kredisi
4
3
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
25 Kredi
Seçmeli Dersler
GEM 120
GEM 122
Araştırma Metodları - II
Türk Edebiyatı Tarihi – II
2
2
GÜZ 138
Güzel Sanatlar – II
1
GEM 132
Sanat Tarihi - II
2
LİSANS I MÜFREDATI
MÜZİK BİLİMİ-I
Hafta Konular
1
İlk medeniyetler ve müzik
2
İlk medeniyetler ve müzik
3
Klasik yunan medeniyeti ve müzik
4
Ortaçağ; Gregorien müzik, plain chant
5
Ortaçağ; Gregorien müzik, plain chant
6
Rönesans; Troubadour müziği (sekülarizm)
7
Rönesans; Troubadour müziği (sekülarizm)
8
Rönesans; Troubadour müziği (sekülarizm)
9
Reform, M. Luther (koraller)
10
-
2
1
1
1
5 Kredi
11
Alman Ön Barok, Protestan Müziği (Schein, Scheid, Schütz)
12
J.S. Bach
13
J.S. Bach
14
F. Haendel
KAYNAKLAR
SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician.
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940.
MÜZİK BİLİMİ-II
Hafta Konular
1
İtalya’da Barok ustaları
2
İtalya’da Barok ustaları
3
Fransa; Rameau, Couperin
4
Klasik Dönem; Haydn
5
Klasik Dönem; Haydn
6
W.A. Mozart; operada sosyal konular ve gerçekçilik
7
W.A. Mozart; operada sosyal konular ve gerçekçilik
8
W.A. Mozart; operada sosyal konular ve gerçekçilik
9
L.v. Beethoven
10
11
L.v. Beethoven
12
L.v. Beethoven
13
Romantizme geçiş; Gluck, Weber
14
Romantizme geçiş; Gluck, Weber
KAYNAKLAR
SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician.
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940.
BATI MÜZİĞİ TARİHİ-I
Hafta Konular
1
Müzikte dönemler hakkında temel bilgi I
2
Müzikte dönemler hakkında temel bilgi II
3
Antik Yunan kültürü ve müziği
4
Ortaçağ ve müzikte çokseslilik
5
Rönesans dönemini hazırlayan etkiler
6
Ortaçağ ve Rönesans müziği karşılaştırmalı inceleme
7
Rönesans müziğinin genel özellikleri
8
Rönesans çoksesliliği
9
Reform ve Karşı Reform
10
11
Sınav değerlendirmesi ve genel tekrar
12
Rönesans ve Barok dönem müziği karşılaştırması
13
Barok dönemin genel müzik özellikleri
14
Genel Tekrar
KAYNAKLAR
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W. Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940.
BATI MÜZİĞİ TARİHİ-II
Hafta Konular
1
Barok dönemde operanın doğuşu
2
Barok dönem çalgı müziği
3
Klasik dönemi hazırlayan kültürel dönüşüm - Aydınlanma
4
Klasik dönem müziği hakkında genel bilgi
5
Opera buffa – Opera Seria
6
Gluck ve opera alanında değişim
7
Bach’ın Oğulları
8
Sturm und Drang ve Mannheim Ekolü
9
Haydn
10
11
Sınav değerlendirmesi ve genel tekrar
12
Haydn - Mozart
13
Beethoven
14
Genel Tekrar
KAYNAKLAR
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W. Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940.
SOLFEJ-I
Hafta Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Partisyon yazısına giriş; çeşitli partisyon örneklerinin tanıtımı. Barok ve klasik
döneme ait örnek oda müziği notaların genel incelemesi.
Alto ve tenor anahtarlarının tanıtımı, uygun partisyon örneklerinde ve okuma
parçalarında kullanılması. Eşlikli ve eşliksiz örnekler üzerinden konuyla ilgili
alıştırmalar.
2'li, 3'lü, 6'lı, 7'li aralıklarla teori, duyuş, dikte çalışmaları.
İkişerli ve üçerli ölçülerin karması. Alt bölünmelerinin ya da süre birimlerinin eşitlik
ilkesine göre çeşitli okuma parçaları ile egzersizler.
Orkestra partisyonuna giriş. Çalgı guruplarının partisyon üzerindeki düzeni. Konuyla
ilgili Barok ve Klasik dönem orkestra partisyon örneklerinin incelenmesi.
2'şerli ve 3'erli ölçülerde sürekli ve düzenli senkop. Konuyla ilgili alıştırmalar.
1'li, 4'lü, 5'li ve 8'li aralıklarla teori, duyuş, dikte çalışmaları.
Mi Majör - do diyez minör, La bemol Majör - fa minör tonalitelerinin öğrenimi,
konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları.
Partisyon inceleme; kalış türlerinin öğrenimi, çeşitli eserler üzrinden kalış türlerinin
ve müzik cümlelerinin saptanması, partisyon üzerinde gösterilmesi.
10
11
Temel biçim öğelerinin hatırlanması; lied, trio'lu menuet vb. formların saptanması.
Konuyla ilgili dinleme ve partisyon inceleme çalışmaları.
12
Aralıkların çevrilmesi; adlandırması ve tanımlaması ile ilgili duyuş egzersizleri.
13
Tek sesli ezgi duyuşu; ölçü yapısı, tonalitesi ve notalarının saptanması ile ilgili
duyuş çalışması. Konuyu destekleyen dikte çalışmaları.
14
2'şerli ve 3'erli ölçülerle ilgili poliritim çalışması; değişik ritim kalıplarının
kombinasyonları, konu ile ilgili çalışmalar.
KAYNAKLAR
DANDELOT, G., Anahtar Okuma Kitabı;
FONTAINE, F., Ölçülü Ritim Kitabı;
POZZOLI, E., IV, VII, IX;
SAYGUN, A. A., Töresel Musıki;
CASTEREDE , J., Intervalles;
EDLUND, L., Modus Novus.
Ayrıca ilgili repertuardan eserler.
SOLFEJ-II
Hafta Konular
1
Basit ve bileşik bütün aralıklar (10'luya kadar) bu aralıkların saptanması ile ilgili
duyuş ve okuma çalışmaları.
2
5'li akorlar ve çevrimler ile ilgili duyuş çalışmaları. Konuyla ilgili repertuar
üzerinden analizler.
3
Re bemol Majör - si bemol minör, Si majör - sol diyez minör tonlarının öğrenimi.
Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları.
4
5
6
7
8
9
Müzik cümlelerinin yapısı; cümleyi oluşturan öğelerin saptanması, okuma
parçalarındaki cümlelerin incelenmesi.
Çeken 7'li akorunun ve çevrimlerinin tanımı ve yapısı; çeken 7'li akorunun
fonksiyonu, şifreleri, tonalite içindeki işlevi, saptanması. Konuyla ilgili repertuar
üzerinden analizler.
2, 3, ve 4 zamanlı aksak ölçülerle çalışma; karşıvuru kavramı. Konuyla ilgili ritim
egzersizleri ve el vuruş disiplininin oturtulması
Modlar (töreler) konusuna giriş. Saygun "Töresel Musiki" de karşılaşılan modların
tanımlanması.
Nüansların, müzik cümlelerinin yapısıyla ilişkisi; müzikte nüans kavramı, konuyla
ilgili okuma parçaları.
Sol bemol Majör - mi bemol minör, Fa diyez Majör - re diyez minör tonlarının
öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları.
10
11
Alto, tenor ve bas anahtarlarının geçişli olarak kullanılması, konuyla ilgili eşlikli ve
eşliksiz çalışmalar.
12
Sene içinde ele alınan parçalarda rastlanan tempo, gürlük terimi, artikülasyon,
notasyon işaret ve terimlerinin genel tekrarı.
13
Do bemol Majör - La bemol minör, Do diyez Majör - la diyez minör tonlarının
öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları.
14
Tüm ritmik, eşlikli, eşliksiz okumaların, teori bilgilerinin final sınavı öncesi genel
tekrarı.
KAYNAKLAR
İlgili repertuar ve metotlar
YARDIMCI PİYANO-I
Hafta Konular
1
Czerny 60-80 arasından seçilen etütlerin çalışılması.
2
Czerny etütlerin tekrarı,Bach’dan seçilen parçanın çalışılması.
3
Clementi Sonatin 1 numara birinci bölümün çalışılmaya başlanması.
4
Clementi Sonatin’nin detaylı çalışılması,Bach’ın tekrarlanması.
5
Schumann Gençlik Albümü 1 numaranın çalışılması,Czerny Etütlerin tekrarı.
6
Clementi Sonatin ikinci bölümün çalışılması,Bach’dan yeni bir parçanın çalışılmaya
başlanması.
7
Schumann 1 numaranın tekrarı,Clementi Sonatin 1. ve 2. bölümün tekrarı.
8
Bartok For Children ve A.Adnan Saygun İnci’nin Kitabı’ndan yeni parçaların seçilip
çalışılması.
9
Clementi Sonatin 3. bölümün çalışılması,1.ve2.bölümün tekrarı.
10
11
12
13
14
Final sınav parçalarının seçilmesi ve çalışılması.
Final sınavı programının baştan sona icrası.
Final sınavı programının baştan sona icrası.
YARDIMCI PİYANO-II
Hafta Konular
1
Bach’dan parça seçilmesi ve çalışılmaya başlanması.
2
Clementi 2. Sonatin birinci bölümünün çalışılmaya başlanması.
3
Bach ve Clementi’nin tekrarlanması teknik çalışılması.
4
Schumann Gençlik albümü’nden parça seçilmesi ve çalışılması.
5
Clementi Sonatin birinci bölümün tekrarı ve ikinci bölümün çalışılmaya
başlanması.Bach’dan yeni bir parçanın seçilmesi ve çalışılması.
6
Usmanbaş’dan 2 parçanın çalışılmaya başlanması.
7
Clementi Sonatin 3. bölümün çalışılması,1.ve 2. bölümün tekrarlanması, Usmanbaş 2
parçanın tekrarlanması ve teknik zorlukların çalışılması
8
Casella 11 Çocuk Parçası’ndan 2 parçanın seçilmesi ve çalışılması.
9
Clementi Sonatin 3 bölümün tekrarlanması,Bach’ın tekrarlanması,Schumann’ın
tekrarlanması.
10
11
Final parçalarının seçilmesi
12
Final sınavı için seçilen parçaların teknik çalışmaları ve baştan sona icraları.
13
Final sınavı için seçilen parçaların teknik çalışmaları ve baştan sona icraları.
14
MESLEKİ İNGİLİZCE-I
Hafta Konular
1
Notasyon
2
Anahtarlar
3
Nota isimleri
4
Donanım, arızalar
5
Gamlar, diziler, sentetik gamlar
6
Nota değerleri, suslar
7
Ölçüler, zamanlar
8
Ritmler-düzenli, düzensiz
9
Gamın derecelerinin teknik isimleri
10
11
Akorlar (5’li)
12
Akorlar (7’li)
13
Armoniye yabancı sesler
14
Süs notaları
KAYNAKLAR
MESLEKİ İNGİLİZCE-II
Hafta Konular
1
Akor yapıları ve bağlantılar
2
Kadanslar / Bitirişler
3
Armoni terimleri
4
Telli – Yaylı çalgılar
5
Nefesli çalgılar
6
Vurmalı çalgılar
7
Tuşlu telli çalgılar
8
Çalgı çalma teknikleriyle ilgili terimler
9
Vokal terimler
10
11
Form terimleri
12
Yapı özellikleri
13
Sahneye ait özel terimler
14
Batı müziği edebiyatında yer alan yazı türleri
KAYNAKLAR
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ-I
Hafta Konular
1
Makam. Makamsal müzikler dünya üzerinde görüldüğü yerler
2
Geleneksel Türk Müziğinin ses sistemi ve özellikleri.
3
Basit makamlara giriş, Çargah ve Buselik makamlarının seyir özellikleri. Bu
makamlarda parça okuma ve dinleme.
4
Geleneksel Türk Müziğinde usûl ve kategorize edilme biçimleri. Nim Sofyan ve
Semâî Usûlü özellikleri. Bu usûllerde parça okuma ve dinleme.
5
Rast makamı ve seyir özellikleri. Bu makamda parça okuma ve dinleme.
6
Sofyan ve Türk Aksağı Usûlü özellikleri. Bu usûllerde parça okuma ve dinleme.
7
Kürdî makamı ve seyir özellikleri. Bu makamda parça okuma ve dinleme.
8
Uşşak ve Beyâtî makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve
dinleme.
9
Genel Tekrar
10
11
Hüseynî ve Muhayyer makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma
ve dinleme.
12
Yürük Semâî Usûlü özellikleri. Bu usûlde parça okuma ve dinleme.
13
Öğrenilmiş tüm makam ve usûllerde eser deşifre etme, dinleyerek analiz.
14
Öğrenilmiş tüm makam ve usûllerde eser deşifre etme, dinleyerek analiz.
KAYNAKLAR
Türk Musikisi Nazariyatı ve Usûlleri –Kudüm Velveleleri, İsmail Hakkı Özkan, Ötüken
Yayınevi, 2000
Music of the Ottoman Court: Makam, Composition and the Early Ottoman Instrumental
Repertoire, Walter Feldman, Berlin, 1996
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ-II
Hafta Konular
1
Hicaz Ailesi hakkında genel bilgi
2
Hümayun ve Hicaz makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve
dinleme.
3
Uzzal ve Zirgüleli Hicaz makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça
okuma ve dinleme.
4
Devr-i Hindî ve Devr-i Tûran Usûllerinin özellikleri. Bu usûllerde parça okuma ve
dinleme.
5
Neva makamı ve Tahir makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma
ve dinleme.
6
Düyek ve Müsemmen Usûllerinin özellikleri. Bu usûllerde parça okuma ve dinleme.
7
Karcığar makamı ve seyir özellikleri. Bu makamda parça okuma ve dinleme.
8
Basit Sûznak makamı ve seyir özellikleri. Bu makamda parça okuma ve dinleme.
9
Genel Tekrar.
10
ARA SINAV
11
Aksak ve Evfer Usûllerinin özellikleri. Bu usûllerde parça okuma ve dinleme.
12
Raks Aksağı Usûlünün özellikleri. Bu usûlde parça okuma ve dinleme.
13
Oynak ve Mürekkep Semâî Usûllerinin özellikkleri. Bu usûllerde parça okuma ve
dinleme.
14
Öğrenilmiş tüm makam ve usûllerde eser deşifre etme, dinleyerek analiz.
KAYNAKLAR
Türk Musikisi Nazariyatı ve Usûlleri –Kudüm Velveleleri, İsmail Hakkı Özkan, Ötüken
Yayınevi, 2000
Music of the Ottoman Court: Makam, Composition and the Early Ottoman Instrumental
Repertoire, Walter Feldman, Berlin, 1996
ARMONİ-I
Hafta Konular
1
Tonalite ve fonksiyon kavramlarının açıklanması, temel ve yardımcı fonksiyonlar
2
Akor yapıları konusunun özetlenmesi, 5’li akorlar ve şifreler
3
Armoni-üslup ilişkisi, farklı üsluplardan seçilmiş yapıtlar üzerinden armonik analiz
çalışmaları
4
Armoni-üslup ilişkisi, farklı üsluplardan seçilmiş yapıtlar üzerinden armonik analiz
çalışmaları
5
Temel bağlantı ilkeleri, 5’li akorlar ve çevrimleri
6
Temel bağlantı ilkeleri, 5’li akorlar ve çevrimleri
7
Armoniye yabancı sesler, melodi tasarımı
8
Armoniye yabancı seslerin türleri ve kullanımı
9
Cümle yapıları ve armoni arasındaki ilişkiler, kalış türleri
10
11
Kalış organizasyonları
12
Kalış organizasyonları
13
Kalış armonileri üzerinde armoniye yabancı sesler ile melodik tasarımlar
14
Kalış armonileri üzerinde armoniye yabancı sesler ile melodik tasarımlar
KAYNAKLAR
CHALLAN, H. 380 Basses et Chants Donnés.
REBER, H. Traité d’Harmonie.
DUBOIS, T. Traité d’Harmonie.
ARMONİ-II
Hafta Konular
1
Akor yapıları konusunun özetlenmesi, 7’li akorlar ve şifreler
2
Temel bağlantı ilkeleri, 7’li akorlar ve çevrimleri
3
Temel bağlantı ilkeleri, 7’li akorlar ve çevrimleri
4
Kalış bölgesinde farklı Çeken fonksiyonu organizasyonları
5
Kalış bölgesinde farklı Altçeken fonksiyonu organizasyonları
6
Eksenin uzatılması, işleme, geçit ve diğer yöntemler
7
Doğal çözüm ile yapay çözüm karşılaştırılması, armonik bağlantılarda beklenti
faktörü
8
Farklı cümle tasarımlarında armonik içerik analizi
9
Farklı cümle tasarımlarında armonik içerik analizi
10
11
Modülasyon, alterasyon ve ortak akor kavramlarına genel bakış
12
Yakın tonalitelere modülasyon
13
Tonalite dışı seslerin kalış bölgesinde kullanımı
14
Tonalite dışı seslerin cümle başında kullanımı
KAYNAKLAR
CHALLAN, H. 380 Basses et Chants Donnés.
REBER, H. Traité d’Harmonie.
DUBOIS, T. Traité d’Harmonie.
KÜLTÜR TARİHİ-I
Hafta Konular
1
Mezopotamya; Gılgameş
2
Konfuçius
3
Buddha
4
İlyada, Odyssey
5
İlyada, Odyssey
6
İncil (Hristiyanlık)
7
İncil (Hristiyanlık)
8
Ortaçağ Avrupa; Niebelungenlied, Chanson de Roland
9
Ortaçağ Avrupa; Niebelungenlied, Chanson de Roland
10
11
Kuran-I Kerim (İslam)
12
Kuran-I Kerim (İslam)
13
İslam Klasikleri; 1001 Gece, Firdevsi, Omer Hayyam
14
İslam Klasikleri; 1001 Gece, Firdevsi, Omer Hayyam
KÜLTÜR TARİHİ-II
Hafta Konular
1
Türk Klasikleri: Dede Korkut, Kutatgu Bilig, Divan-ı Lugati Türk
2
Türk Klasikleri: Dede Korkut, Kutatgu Bilig, Divan-ı Lugati Türk
3
Türk Klasikleri: Dede Korkut, Kutatgu Bilig, Divan-ı Lugati Türk
4
Anadolu Tasavvuf kültürü; Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre
5
Anadolu Tasavvuf kültürü; Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre
6
Osmanlı Klasikleri; Fuzuli, Leyla ile Mecnun, Evliya Çelebi :Seyahatname
7
Osmanlı Klasikleri; Fuzuli, Leyla ile Mecnun, Evliya Çelebi: Seyahatname
8
Avrupa’da Rönesans; Dante: İlahi Komedya
9
10
11
12
13
14
Avrupa’da Rönesans; Dante: İlahi Komedya
Bocaccio: Decameron
Cervantes: Don Quixote
Shakespeare: Machbeth, Hamlet
Shakespeare: Machbeth, Hamlet
SOSYAL BİLİMLER-I
Hafta Konular
1
Bilim nedir
2
Bilimin doğuşu
3
Bilimlerin ortaya çıkmasında ve ilerlemesinde ortaya çıkan engeller
4
Homosantrizim Egosantrizim ve Geosantrizim görüşleri
5
Dünya kültür tarihinde bilimsel düşünüşün önemi
6
Dünya kültür tarihinde önemli bilimsel saptamalar
7
Dünya kültür tarihi açısından önemli bilimsel düşünce tarihi genel bilgi
8
Düşünce tarihine genel bakış
9
Genel tekrar
10
11
Sosyal bilimler nasıl doğdu
12
Sosyal bilimlerin tanımları
13
Sosyal bilimlerin alanları ve araştırma örnekleri
14
Sosyal bilimci gözüyle düşünce tarihi
KAYNAKLAR
SARAN, Nephan, Sosyal Antropoloji
KÖSEMİHAL N. Şazi, Felsefe Düşünce Tarihi
KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Bilim nedir?
KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Bilim nasıl doğdu?
GÜVENÇ, Bozkurt, İnsan ve Kültür
MERİÇ, Ümit, Sosyoloji Tarihi
SOSYAL BİLİMLER-II
Hafta Konular
1
Bilimsel düşünüş genel tekrar
2
Düşünce tarihine genel bakış
3
Sosyal bilimci nasıl olmalı
4
Sosyal bilimcinin bakış açısını zenginleştirmesi
5
Güncel sosyal olaylardan örnek yorumlama çalışması
6
Ödev sunumu değerlendirme
7
Ödev sunumu değerlendirme
8
Ödev sunumu değerlendirme
9
Genel tekrar
10
11
Sosyal bilim araştırması nasıl yapılır
12
Araştırma metodları
13
Araştırma yöntemleri
14
Örnek araştırma sunumu
KAYNAKLAR
SARAN, Nephan, Sosyal Antropoloji
KÖSEMİHAL N. Şazi, Felsefe Düşünce Tarihi
KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Bilim nedir?
KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Bilim nasıl doğdu?
GÜVENÇ, Bozkurt, İnsan ve Kültür
MERİÇ, Ümit, Sosyoloji Tarihi
SEMİNER-I
Hafta Konular
1
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları I
2
Sunum değerlendirmeleri I
3
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları II
4
Sunum değerlendirmeleri II
5
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları III
6
Sunum değerlendirmeleri III
7
Bölüm öğretim üyelerinin sunumları I
8
Bölüm öğretim üyelerinin sunumları II
9
Sunum değerlendirmeleri IV
10
ARA SINAV
11
Öğrenci sunumları I
12
Öğrenci sunumları II
13
Öğrenci sunumları III
14
Genel Değerlendirme
KAYNAKLAR
Seminer konuları kapsamında kaynaklar çeşitlilik gösterecektir.
SEMİNER-II
Hafta Konular
1
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları I
2
Sunum değerlendirmeleri I
3
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları II
4
Sunum değerlendirmeleri II
5
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları III
6
Sunum değerlendirmeleri III
7
Bölüm öğretim üyelerinin sunumları I
8
Bölüm öğretim üyelerinin sunumları II
9
Sunum değerlendirmeleri IV
10
ARA SINAV
11
Öğrenci sunumları I
12
Öğrenci sunumları II
13
Öğrenci sunumları III
14
Genel Değerlendirme
KAYNAKLAR
Seminer konuları kapsamında kaynaklar çeşitlilik gösterecektir.
ARAŞTIRMA METODLARI-I
Hafta Konular
1
Bilimsel araştırmanın temel unsurları
2
Bilimsel bir araştırmada kullanılan temel kaynaklar
3
Kaynak taraması nedir? Nasıl yapılır?
4
Kaynak olarak kitap okunur?
5
Belge nedir? Nasıl kullanılır? Doğruluğu nasıl saptanır?
6
Araştırma mekanı olarak kütüphaneler, çeşitleri ve özellikleri
7
Araştırma mekanı olarak arşivler, çeşitleri ve özellikleri
8
Arşiv çalışması nasıl yapılır?
9
Bilim etiği ve intihal
10
ARA SINAV
11
Bilimsel makale yazımının temel unsurları
12
Konu ve sorunsal nedir, nasıl seçilir?
13
Dipnot ve kaynakça nedir, nasıl gösterilir?
14
Dönemin değerlendirilmesi
KAYNAKLAR
•
•
•
•
•
E. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları,Berikan Yay., Ankara,
2010.
Maurice Duverger, Metodoloji Açısından Sosyal Bilimlere Giriş, Çev. Ünsal Oskay, Bilgi
Yay., Ankara, 1973.
Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2013.
RaymondBoudon, Sosyoloji Yöntemleri, Çev. Alev Türker, İletişim Yay., İstanbul, 1991.
Robert A. Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır,Çev. Gülay Aşkar Altay,
Tübitak Yay., Ankara, 2000.
•
•
•
•
•
•
•
W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma
Yaklaşımlar,Yayınodası Yay., İstanbul, 2011..
Yöntemleri
/
Nitel
ve
Nicel
ARAŞTIRMA METODLARI-II
Hafta Konular
1
Bilimsel araştırma türleri
2
Evren ve örneklem nedir? Nasıl saptanır?
3
Bilimsel bir araştırmada teori ve hipotez kavramları
4
Bilimsel gözlem nedir? Nasıl yapılır?
5
Bilimsel gözlem türleri
6
Kantitatif araştırma yöntemleri
7
Anket nedir? Nasıl hazırlanır? Nasıl uygulanır?
8
Anketlerin değerlendirilmesi
9
Kalitatif araştırma yöntemleri
10
ARA SINAV
11
Bilimsel mülakat nedir? Nasıl yapılır?
12
Derinlemesine mülakatın temel özellikleri nelerdir?
13
Mülakatlar nasıl değerlendirilir?
14
Dönemin değerlendirilmesi
KAYNAKLAR
E. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları,Berikan Yay., Ankara,
2010.
Maurice Duverger, Metodoloji Açısından Sosyal Bilimlere Giriş, Çev. Ünsal Oskay, Bilgi
Yay., Ankara, 1973.
Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2013.
RaymondBoudon, Sosyoloji Yöntemleri, Çev. Alev Türker, İletişim Yay., İstanbul, 1991.
Robert A. Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır,Çev. Gülay Aşkar Altay,
Tübitak Yay., Ankara, 2000.
W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri / Nitel ve Nicel
Yaklaşımlar,Yayınodası Yay., İstanbul, 2011.
SANAT TARİHİ-I
Hafta Konular
1
Tarihöncesi Çağlar ve Mağara Resmi
2
Neolitik Çağ: İlk Yerleşimler
3
İlk Uygarlıkları: Mezapotamya
4
İlk Uygarlıkları: Hititler
5
İlk Uygarlıkları: Mısır
6
Ege Uygarlıkları
7
Belgesel Gösterimi: How Art Made the World (BBC)
8
Yunan Sanatı
9
Helenistik Sanat
10
ARA SINAV
11
Roma İmparatorluğu
12
Bizans Sanatı
13
Selçuklu Sanatı
14
Dersin Genel Değerlendirmesi
KAYNAKLAR
JANSON, H.W & Anthony F. Janson, History of Art, H.W. & , Harry N. Abrams Inc.
Publishers, 1997.
GOMBRICH, E. H. Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007.
HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984
Art History The Basics, ed. Grant Pooke & Diana Newall, Routledge, 2008
SANAT TARİHİ-II
Hafta Konular
1
Gotik Çağ ve Skolastik Düşünce
2
Erken ve Yüksek Rönesans
3
Geç ve Kuzey Rönesansı
4
Manyerizm
5
Belgesel Gösterimi: David Hockney, The Secret Knowledge (BBC)
6
Barok Sanatı
7
Barok Mimari
8
Rokoko Üslubu
9
Osmanlı’da Barok ve Rokoko (Gezi- Aynalıkavak Kasrı)
10
ARA SINAV
11
Lale Devri – 18.Yüzyıl Osmanlı Sanatı
12
Oryantalizm
13
Osmanlı’da Batılılaşma
14
Dersin Genel Değerlendirmesi
KAYNAKLAR
JANSON, H.W & Anthony F. Janson, History of Art, H.W. & , Harry N. Abrams Inc.
Publishers, 1997.
GOMBRICH, E. H. Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007.
HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984
Art History The Basics, ed. Grant Pooke & Diana Newall, Routledge, 2008
TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-I
Hafta Konular
1
Türk Edebiyatı tarihinden genel bilgi.
2
Türk Edebiyatının devrelere bölünüşü ve nedeni.
3
İslamiyetten önceki Türk Tarihine genel bir bakış.
4
İslamiyetten önceki Türk Medeniyetine genel bir bakış.
5
Göktürkler ve Orhun abideleri
6
Kültegin, Bilge Kağan ve Tonyukuk kütabeleri.
7
Eski Türk Alfabeleri hakkında bilgi.
8
Uygur Devleti dönemi, Uygur eserleri.
9
Genel tekrar.
10
11
Doğu Türkistan medeniyeti
12
Milli Türk Destanı hakkında genel bilgi.
13
Alpertunga, oğuz destanı Ergenekon ve Köroğlu Destanı
14
İlk şiirler ve ilk şairlerimiz, kopuz.
KAYNAKLAR
Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları
Ahmet Tilla Şentürk, Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları
Prof. Dr. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziği Yayınları
TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-II
Hafta Konular
1
Türklerde musiki
2
İslam kültürü etkisi altındaki Türk Edebiyatına genel bir bakış
3
Karahanlılar devrinde Türk edebiyatı
4
Kaşgarlı Mahmud’un şaheseri Divan-ıLügat’it Türk
5
Yusuf Has Hacib’in I şah eseri Kutadgu Bilig
6
Edebi neviler: Mersiye, Destan, Av şarkıları, aşk ve şarap şiirleri
7
Edib Ahmed ve Atabet’ül Hakayık
8
Selçuklular devrinde Türk edebiyatı
9
Genel tekrar
10
11
Dünya tarininde önemli olan Selçuklular devrinde ilmi ve edebi gelişme
12
Mogollar devrinde Türk edebiyatı ve Türk dilinin önemi
13
Destani edebiyatın gelişmesi: Cengizname
14
Timur istilasına kadar Çagatay imparatorluğu ve Çagatay edebiyatı
KAYNAKLAR
Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları
Ahmet Tilla Şentürk, Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları
Prof. Dr. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziği Yayınları
LİSANS II DERSLERİNİN YARIYIL DAĞILIMI
3.YARIYIL(Güz)
Zorunlu Dersler
Kod
Ders Adı ve Şubeler
GEM 201
GEM 203
GEM 205
PİY 228
GEM 209
GEM 213
GEM 223
ING 233
GEM 227
GEM 215
GEM 217
GEM 251
Müzik Bilimi – III
Batı Müziği Tarihi – III
Solfej – III
Piyano – III
Mesleki İngilizce – III
Armoni – III
Opera Tarihi – I
İngilizce – III
Müzik ve Dans – I
Kültür Tarihi – III
Sosyal Bilimler – III
Seminer - III
Teorik
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Prati
k
-
Kredisi
4
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
25 Kredi
Seçmeli Dersler
GEM 225
GÜZ 237
GEM 231
GEM 253
GEM 211
Asya Dilleri – I *
Güzel Sanatlar – III*
Sanat Tarihi - III
Yazarlık Yöntemleri-I
Geleneksel Türk Müziği- III
2
1
2
2
2
-
1
1
1
1
1
5
4.YARIYIL(Bahar)
Zorunlu Dersler
Kod
Ders Adı ve Şubeler
GEM 202
GEM 204
GEM 206
PİY 229
GEM 210
GEM 214
GEM 224
Müzik Bilimi – IV
Batı Müziği Tarihi – IV
Solfej – IV
Piyano – IV
Mesleki İngilizce – IV
Armoni – IV
Opera Tarihi – II
Teorik Pratik
3
3
2
1
2
2
2
Kredi
Kredisi
4
3
2
1
2
2
2
ING 234
GEM 228
GEM 216
GEM 218
GEM 252
İngilizce – IV
Müzik ve Dans – II
Kültür Tarihi – IV
Sosyal Bilimler – IV
Seminer - IV
2
2
2
2
2
-
2
1
2
2
2
-
2
2
2
2
1
25 Kredi
Seçmeli Dersler
GEM 226
GÜZ 238
GEM 232
GEM 254
GEM 212
Asya Dilleri – II *
Güzel Sanatlar – IV*
Sanat Tarihi - IV
Yazarlık Yöntemleri-II
Geleneksel Türk Müz.-IV
1
1
1
1
1
5 Kredi
LİSANS II MÜFREDATI
MÜZİK BİLİMİ-III
Hafta Konular
1
F. Schubert
2
F. Schubert
3
Felix Mendelssohn
4
F. Schumann
5
F. Schumann
6
F. Chopin
7
F. Liszt
8
R. Wagner; operada dram ve gerçekçilik
9
R. Wagner; operada dram ve gerçekçilik
10
11
R. Wagner; operada dram ve gerçekçilik
12
J. Brahms
13
J. Brahms
14
Bruckner
KAYNAKLAR
SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician.
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940.
MÜZİK BİLİMİ-IV
Hafta Konular
1
G. Mahler
2
G. Mahler
3
R. Strauss
4
R. Strauss
5
Dvorak; 19. yy. Uluslaşma ve Rus Beşleri
6
Smetana
7
Grieg
8
Glinka, Cesar Cui, Balakirev
9
Glinka, Cesar Cui, Balakirev
10
ARA SINAV
11
M. Mussorsgi
12
A. Borodin
13
Rimsky-Korsakof
14
P.I. Çaykovski
KAYNAKLAR
SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician.
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940.
BATI MÜZİĞİ TARİHİ-III
Hafta Konular
1
Romantik dönem hakkında temel bilgi I
2
Romantik dönem hakkında temel bilgi II
3
Beethoven’ın son dönem eserleri
4
Beethoven sonrası senfoni geleneği
5
Schubert – piyano ve oda müziği yapıtları
6
Schumann – piyano ve oda müziği yapıtları
7
Lied Geleneği
8
Müzikte Faust Konusu
9
İtalya’da Opera
10
ARA SINAV
11
Sınav değerlendirmesi ve genel tekrar
12
Bellini, Rossini Operaları
13
Bruckner ve Senfoni
14
Genel Tekrar
KAYNAKLAR
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W. Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940.
BATI MÜZİĞİ TARİHİ-IV
Hafta Konular
1
Liszt ve Senfonik Şiir
2
Almanya’da Opera
3
Wagner Operaları
4
Niebelung Yüzüğü Operaları
5
Mahler ve Alman Geleneği
6
Strauss’un Senfonik Şiirleri
7
Staruss Operaları
8
Mahler ve Strauss-Karşılaştırma
9
Genel Tekrar
10
ARA SINAV
11
Sınav değerlendirmesi
12
Staruss ve Mahler’in 20. yy müziğine etkileri
13
Müzikte Ulusalcılık
14
Genel Tekrar
KAYNAKLAR
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W. Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940.
SOLFEJ-III
Hafta Konular
1
Romantik dönem partisyon örneklerine geçiş; romantik dönem orkestral eserlerin
partisyon ve çalgı grupları yapılarına, armonik ve ezgisel yapıya genel bakış.
2
Soprano anahtarının tanıtımı, uygun partisyon örneklerinde ve okuma parçalarında
kullanılması. Eşlikli ve eşliksiz örnekler üzerinden konuyla ilgili alıştırmalar.
3
Dikte ve duyuş; tüm aralıklar ile bunların artmış ve eksilmiş halleri ile ilgili teorik
hatırlatma ve duyuş çalışması.
4
İkişerli ve üçerli ölçülerin karma olarak kullanımının hatırlanması, zamanın alt
bölmesinde geçici bölünmeler.
5
Sonat allegrosu'nun formal yapısı; parçalı biçimler, gelişmeli ve çeşitlemeli biçimler.
Konuyla ilgili müzik örneklerinin dinlenmesi ve incelenmesi.
6
Alt bölünmelerin yoğunlaşması sonucu otuzikilik değerlerin killanımı ile ilgili ritim
7
8
9
okumaları ve egzersizleri. El vuruş disiplini içine oturtulması.
Suni yedili akorlarına giriş; Majör ve minör yedili aralıklarının teorik özellikleri ve
tını rengi ile ilgili duyuş egzersizleri, eşlikli okuma parçaları içinde bulma.
Suni yedili akorlarına giriş; Yeden ve eksik yedili aralıklarının teorik özellikleri ve
tını rengi ile ilgili duyuş egzersizleri, eşlikli okuma parçaları içinde bulma.
Tonal fonksiyonlar ve bunların müzik içinde kullanımları. Eşlikli okuma parçaları ve
partisyon üzerinde fonksiyon analizi.
10
11
12
Rondo biçimi; formal yapının öğrenimi. Konuyla ilgili partisyon ve eser incelemesi.
Mezzosoprano anahtarının tanıtımı, uygun partisyon örneklerinde ve okuma
parçalarında kullanılması. Eşlikli ve eşliksiz örnekler üzerinden konuyla ilgili
alıştırmalar.
13
Ölçü geçişli ritim çalışmaları; farklı vuruş sayıları ve iç bölünme yapılarına sahip
ölçüler arasında geçiş ve konu ile ilgili el vurma disiplinin oturtulması. Konuyla ilgili
ritim çalışmaları.
14
Tüm 5'li ve 7'li akorların genel tekrarı; konuyla ilgili duyuş çalışması, okuma
parçaları ve partisyonlar üzerinde armonik analiz.
KAYNAKLAR
DANDELOT, G., Anahtar Okuma Kitabı;
FONTAINE, F., Ölçülü Ritim Kitabı;
POZZOLI, E., IV, VII, IX;
SAYGUN, A. A., Töresel Musıki;
CASTEREDE , J., Intervalles;
EDLUND, L., Modus Novus..
SOLFEJ-IV
Hafta Konular
1
Basit ve bileşik bütün aralıklar (10'luya kadar) bu aralıkların saptanması ile ilgili
duyuş ve okuma çalışmaları.
2
5'li akorlar ve çevrimler ile ilgili duyuş çalışmaları. Konuyla ilgili repertuar
üzerinden analizler.
3
Re bemol Majör - si bemol minör, Si majör - sol diyez minör tonlarının öğrenimi.
Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları.
4
Müzik cümlelerinin yapısı; cümleyi oluşturan öğelerin saptanması, okuma
parçalarındaki cümlelerin incelenmesi.
5
Çeken 7'li akorunun ve çevrimlerinin tanımı ve yapısı; çeken 7'li akorunun
fonksiyonu, şifreleri, tonalite içindeki işlevi, saptanması. Konuyla ilgili repertuar
üzerinden analizler.
6
2, 3, ve 4 zamanlı aksak ölçülerle çalışma; karşıvuru kavramı. Konuyla ilgili ritim
egzersizleri ve el vuruş disiplininin oturtulması
7
Modlar (töreler) konusuna giriş. Saygun "Töresel Musiki" de karşılaşılan modların
tanımlanması.
8
9
Nüansların, müzik cümlelerinin yapısıyla ilişkisi; müzikte nüans kavramı, konuyla
ilgili okuma parçaları.
Sol bemol Majör - mi bemol minör, Fa diyez Majör - re diyez minör tonlarının
öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları.
10
11
Alto, tenor ve bas anahtarlarının geçişli olarak kullanılması, konuyla ilgili eşlikli ve
eşliksiz çalışmalar.
12
Sene içinde ele alınan parçalarda rastlanan tempo, gürlük terimi, artikülasyon,
notasyon işaret ve terimlerinin genel tekrarı.
13
Do bemol Majör - La bemol minör, Do diyez Majör - la diyez minör tonlarının
öğrenimi. Konuyla ilgili eşlikli okuma ve dikte çalışmaları.
14
Tüm ritmik, eşlikli, eşliksiz okumaların, teori bilgilerinin final sınavı öncesi genel
tekrarı.
KAYNAKLAR
İlgili repertuvar.
PİYANO-III
Hafta Konular
1
Haydn,Mozart ya da Beethoven Sonatinlerden bir parçanın seçilmesi ve birinci
bölümün çalışılmaya başlanması.
2
Bach Envansiyonlar’dan bir parçanın seçilmesi ve çalışılması.
3
Seçilen Sonatin’in tekrarlanması,Bach’ın tekrarlanması.
4
Chopin Mazurkalar’dan bir parçanın seçilmesi ve çalışılmaya başlanması.
5
Schumann ya da Mendelssohn’dan bir parçanın seçilmesi ve çalışılmaya başlanması.
6
Seçilen Sonatin’in ikinci bölümünün çalışılmaya başlanması.
7
Bach,Chopin ve Sonatin’in teknik çalışmalarının yapılması.
8
Çağdaş bestecilerden eser seçilmesi ve çalışılması, seçilen Sonatin’in üçüncü
bölümünün çalışılmaya başlanması.
9
Seçilen tüm eserlerin baştan sona çalınması,müzikal ve teknik problemlerin
düzeltilmesi.
10
11
Bach’dan yeni bir Envansiyon’un çalışılması,seçilen sonatinin tüm bölümlerinin
çalışılması.
12
Final sınavı için seçilen tüm eserlerin baştan sona icra edilmesi ve teknik
problemlerin giderilmesi için çalışmalar yapılması.
13
Final sınavı için seçilen tüm eserlerin baştan sona icra edilmesi ve teknik
problemlerin giderilmesi için çalışmalar yapılması.
14
KAYNAKLAR
PİYANO-IV
Hafta Konular
1
Bach Envansiyon ya da Prelüd-Füglerden bir parçanın seçilip çalışılması.
2
Haydn,Mozart,Beethoven veya Scarlatti Sonatlardan birinin seçilip çalışılmaya
başlanması.
3
Brahms Valsler’den bir parçanın seçilip çalışılması.
4
Bach ve seçilen Sonatın 1.bölümünün teknik çalışmalarının yapılması.
5
Bach,seçilen Sonat ve Brahms’ın tekrarlanması.
6
Debussy ve seçilen Türk bestecilerden bir eserin çalışılması.
7
Seçilen Sonatın ikinci bölümünün çalışılmaya başlanması.
8
Bach,Debussy ve Türk eserinin tekrarlanması.
9
Brahms Vals,Sonat vr Türk eserin takrarlanması.
10
11
Sonatın 3.bölümünün çalışılması.
12
Final sınavı için tüm eserlerin baştan sona icraların yapılması,teknik ve müzikal
eksiklerin tamamlanması.
13
Final sınavı için tüm eserlerin baştan sona icraların yapılması,teknik ve müzikal
eksiklerin tamamlanması.
14
KAYNAKLAR
MESLEKİ İNGİLİZCE-III
Hafta Konular
1
Akor yapıları ve bağlantılar
2
Kadanslar / Bitirişler
3
Armoni terimleri
4
Telli – Yaylı çalgılar
5
Nefesli çalgılar
6
Vurmalı çalgılar
7
Tuşlu telli çalgılar
8
Çalgı çalma teknikleriyle ilgili terimler
9
Vokal terimler
10
11
Form terimleri
12
Yapı özellikleri
13
Sahneye ait özel terimler
14
Batı müziği edebiyatında yer alan yazı türleri
KAYNAKLAR
MESLEKİ İNGİLİZCE-IV
Hafta Konular
1
Geç Romantik Dönem form terimleri
2
Geç Romantik Dönem bestecilerine ait metnin çevirisi
3
Debussy’nin orkestral müziği üzerine yazı çevirisi
4
İngilizce müzik metni üzerine “comprehension”
5
Türkçe-İngilizce çeviri çalışması
6
İngilizce-Türkçe çeviri (metnin sözlü olarak okunmasıyla)
7
Yirminci yüzyıl yaklaşımları
8
Yirminci yüzyıl karakteristikleri
9
Yirminci yüzyıl özel dizileri
10
11
Çağdaş yaklaşımlarla ilgili metin çevirisi
12
Bartok yazı stili
13
Mahler senfonileri konulu çeviri
14
Stravinsky yazı stili konulu çeviri
KAYNAKLAR
ARMONİ-III
Hafta Konular
1
5’li akorlarda bağlantılar
2
7’li akorlarda bağlantılar
3
Özel bağlantı ilkeleri
4
Yakın tonalitelere modülasyonda alterasyo kullanımı
5
Uzak tonalitelere modülasyon
6
Repertuvardan seçilmiş yapıtlar üzerinde modülasyon örneklerinin incelenmesi
7
Sonat biçimlerinde tonal merkezlerinin organizasyonu
8
Romantik üslubun tonalite ile ilişkisi
9
Repertuvardan seçilmiş yapıtlar üzerinde modülasyon örneklerinin incelenmesi
10
11
Barok üslubun tonalite ile ilişkisi
12
Tonalite öncesi ses dünyası, kontrpuan tekniklerine kısa bir bakış
13
Kontrpuan tekniğinin temelleri
14
Kontrpuan çalışmaları
KAYNAKLAR
CHALLAN, H. 380 Basses et Chants Donnés.
REBER, H. Traité d’Harmonie.
DUBOIS, T. Traité d’Harmonie.
KOSTKA, S. Materials and Techniques of Twentieth Century, Prentice Hall, 1990.
PERSICHETTI, V. Twentieth-Century Harmony, W.W. Norton and Company, 1961.
ARMONİ-IV
Hafta Konular
1
9’lu, 11’li akor yapıları
2
Köksüz 7’li ve 9’lu akorlarla bağlantılar
3
Repertuvardan seçilmiş parçalar üzerinde armoni analizi
4
Repertuvardan seçilmiş parçalar üzerinde armoni analizi
5
20. yüzyılın armoni gereçlerinin özetlenmesi
6
20. yüzyıl yapıtları üzerinde armonik analizler
7
20. yüzyıl yapıtları üzerinde armonik analizler
8
Mikrotonalite ve benzeri tekniklerin araştırılması
9
Repertuvardan seçilmiş parçalar üzerinde armoni analizi
10
11
Repertuvardan seçilmiş parçalar üzerinde armoni analizi
12
Armoni çözümleme çalışmaları
13
Armoni çözümleme çalışmaları
14
Armoni çözümleme çalışmaları
KAYNAKLAR
CHALLAN, H. 380 Basses et Chants Donnés.
REBER, H. Traité d’Harmonie.
DUBOIS, T. Traité d’Harmonie.
KOSTKA, S. Materials and Techniques of Twentieth Century, Prentice Hall, 1990.
PERSICHETTI, V. Twentieth-Century Harmony, W.W. Norton and Company, 1961.
OPERA TARİHİ-I
Hafta Konular
1
Operanın öncülleri (1): Antik Mısır’da tiyatro ve Antik Yunan tiyatrosu
2
Operanın öncülleri (2): Ortaçağ’da ve Rönesans’ta tiyatro, madrigal
3
Operanın icadı: Florentine Camerata, saray gösterisi olarak opera, Monteverdi ve
L’Orfeo operası
4
17. yy’da opera: Roma ve Venedik
5
17. yy ve 18. yy başlarında opera: Fransa
6
17. yy’da opera: İngiltere, Cromwell dönemi ve Restorasyon dönemi
7
18. yy’da opera: İngiltere, Dilenci Operası, Handel ve İtalyan operası
8
Klasik döneme geçiş ve operada reform
9
Mozart’ın erken dönem operaları
10
11
Mozart ve Da Ponte işbirliği: Cosi fan tutte ve Don Giovanni
12
Mozart ve Da Ponte işbirliği: Le Nozze di Figaro
13
Mozart’ın Almanca operaları: Die Entführung aus dem Serail ve Die Zauberflöte
14
Beethoven, Fransız Devrimi ve Fidelio operası
KAYNAKLAR
ALTAR, Cevat Memduh (2001), Opera Tarihi (4 Cilt), Pan Yayıncılık, İstanbul.
BORAN, İlke- ŞENÜRKMEZ YILDIZ, Kıvılcım (2010), Kültürel Tarih Boyunca Çoksesli
Batı Müziği, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
BÜKE, Aydın (1998), İki Dahi Üç Opera, Pan Yayıncılık, İstanbul.
SADIE, Stanley (ed. by, 2006), The Grove Book of Operas, Oxford University Press, New
York.
OPERA TARİHİ-II
1
Grand Opera (1): Spontini’nin La Vestale, FernandCortez ve Rossini’nin
LeSiegedeCorinthe, MoiseetPharaon, GuillaumeTell operaları
2
Grand Opera (2): Meyerbeer’in Robert le diable, Halevy’nin La Juive, Gounod’nun
Faust operaları
3
Grand Opera (3): Gounod’nun La Reine de Saba, Berlioz’un Les Troyens, SaintSaens’ın Samson et Dalila operaları
4
İtalyan operasında bel canto dönemi (1): Rossini ve Donizetti
5
İtalyan operasında bel canto dönemi (2): Bellini
6
Giuseppe Verdi (1): Nabucco, Jerusalem, Aida, Attila operaları
7
Giuseppe Verdi (2): Rigoletto, IlTrovatore, LaTraviata operaları
8
Verdi ve Shakespeare: Macbeth, Otello, Falstaff operaları
9
Wagner öncesi Alman romantik operası: Carl Maria von Weber ve Oberon,
DerFreischütz operaları
10
11
Wagner (1): Rienzi ve DerfliegendeHollaender
12
Wagner (2): Tannhaeuser ve Lohengrin
13
Wagner (3): Der Ring des Nibelungen
14
Wagner (4): Parsifal
KAYNAKLAR
ALTAR, Cevat Memduh (2001), Opera Tarihi (4 Cilt), Pan Yayıncılık, İstanbul.
BORAN, İlke- ŞENÜRKMEZ YILDIZ, Kıvılcım (2010), Kültürel Tarih Boyunca Çoksesli
Batı Müziği, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
BÜKE, Aydın (1998), İki Dahi Üç Opera, Pan Yayıncılık, İstanbul.
SADIE, Stanley (ed. by, 2006), The Grove Book of Operas, Oxford University Press, New
York.
MÜZİK VE DANS-I
Hafta Konular
1
Dans ve oyun kavramlarının insan hayatındaki yeri, kültürel anlamları ve tarihi
önemi hakkındaki bilgilerin verilmesi.
2
Dans ve müzik ilişkisinin müzikolojik bakımdan önemi ve bu konuda yapılan
araştırmalar hakkında genel bilgilerin ve örneklerin verilmesi.
3
Yeryüzünün farklı kültürlerinde müzik ve dans hakkında bir rota çizilmesi ve Asya
kıtasının genel kültürel yapısının anlatılması. Hint kültürü ile ilgili temel bilgilerin
verilmesi.
4
Hindistan’da müzik ve dansın tarihi gelişimi ve kültürel öneminin anlatılması.
5
Hint müziği ve dansına görsel ve işitsel örneklerin verilmesi, bu kültür ile Batı sanatı
arasındaki etkileşimlerinin müzikolojik çalışmalar üzerinden örneklendirilmesi.
6
Çin’de müzik ve dansın tarihi gelişimi ve kültürel öneminin anlatılması.
7
Çin’de müzik ve dansa hem otantik hem de güncel kayıtlar ve görsel malzemeler
üzerinden örnekler verilmesi ve bu sanatların Batı’daki yansımalarının anlatılması.
8
Güneydoğu Asya coğrafyasındaki toplumlar ve bunların müzik ve dans kültürleri
hakkındaki bilgilerin verilmesi.
9
Endonezya ve Bali kültürlerinde müzik ve dans ilişkisine görsel ve işitsel örneklerin
gösterilmesi.
10
11
Japonya’da sahne sanatları ve müzik ilişkisinin bu kültürdeki öneminin anlatılması.
12
Kabuki, Kyogen ve No tiyatrosuna örnekler verilerek bu geleneklerin anlatılması.
13
Avustralya’da aborijin kültürü ve geleneksel sanatlarında müzik ve hareketin önemi
hakkındaki bilgilerin verilmesi.
14
Aborijin kültürünün müzik ve danslarına görsel ve işitsel örneklerin verilmesi.
KAYNAKLAR
Homo Ludens, Johan Huizinga, The Beacon Press, 1950
Dancing from Past to Present, Theresa Jill Buckland, The University of Wisconsin Press,
2006
East Meets West in Dance, Ruth&John Solomon, Harwood Academic Publishers, 1995
African American Dance, Barbara S. Glass, McFarland&Company, 2007
Ballet and Modern Dance, Susan Au, Thames&Hudson, 2002
Dance as a Theatre Art, Selam Jeanne Cohen, Princeton, 1974
Moving History/Dancing Cultures, ed. Ann Dils & Ann Cooper Albright, Wesleyan Press,
2001
MÜZİK VE DANS-II
Hafta Konular
1
Asya’da Batı kültürünün gelişim sürecinde dansın yeri ve çağdaş dans
topluluklarının koreografilerinden görsel örneklerin gösterilmesi.
2
Japonya’da geleneksel dansların icrasında ve günümüzde üretilen eserlerde DoğuBatı etkileşimi üzerine görsel örneklerin gösterilmesi
3
Amerika’da Tayvan’dan esinlenilerek yapılan dans çalışmaları hakkında örnekler
gösterilmesi.
4
Afrika’da dans geleneği ve ülkelere göre dağılımı. Dansın müzik ile olan ilişkisi.
5
Afrika’da dansın yüklendiği anlamlar ve bunun koreografilere yansıması.
6
Afrika dansının Amerika’daki 20.yy. dans akımlarına katkısının görsel örnekler
üzerinden anlatılması.
7
Güney Amerika’da dans kültürü ve Avrupa ile bağlantılarının anlatılması.
8
Avrupa, Amerika, Güney Amerika üçgeninde dans ve müzik bağlantısının görsel
örnekler üzerinden anlatılması.
9
Rituelistik danslar hakkında bir makale incelemesi
10
11
Rituelistik danslara görsel örneklerin gösterilmesi.
12
Avrupa’da doğu kültürlerinden etkilenilerek koreografiler yapan sanatçıların
eserlerinden görsel örneklerin gösterilmesi. İngiltere-Hindistan bağlantısı.
13
Avrupa’da doğu kültürlerinden etkilenilerek koreografiler yapan sanatçıların
eserlerinden görsel örneklerin gösterilmesi. Fransa-Afrika bağlantısı.
14
Amerika ve Avrupa’dan seçilmiş koreografilerin izlenmesi ve analizi.
KAYNAKLAR
Homo Ludens, Johan Huizinga, The Beacon Press, 1950
Dancing from Past to Present, Theresa Jill Buckland, The University of Wisconsin Press,
2006
East Meets West in Dance, Ruth&John Solomon, Harwood Academic Publishers, 1995
African American Dance, Barbara S. Glass, McFarland&Company, 2007
Ballet and Modern Dance, Susan Au, Thames&Hudson, 2002
Dance as a Theatre Art, Selam Jeanne Cohen, Princeton, 1974
Moving History/Dancing Cultures, ed. Ann Dils & Ann Cooper Albright, Wesleyan Press,
2001
KÜLTÜR TARİHİ-III
Hafta Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Shakespeare: Romeo Juliet
Aydınlanma; John Locke
Voltaire: Candide
Voltaire: Candide
J.J. Rousseau: Emile, Bestien Bastienne, Le devin du Village (Mozart)
19. yy’a Geçiş; Goethe: Faust
Goethe: Faust
Lord Byron: Mazeppa, Turkish Tales, Manfred, Harold’s Pillgrimage
Lord Byron: Mazeppa, Turkish Tales, Manfred, Harold’s Pillgrimage
Ulusal Edebiyatlar; Fransa; V. Hugo: Sefiller, Notre Dame’ın Kamburu
Ulusal Edebiyatlar; Fransa; V. Hugo: Sefiller, Notre Dame’ın Kamburu
Balzac: Goriot Baba
Baba- Oğul Dumas’lar: 3 Silahşörler, Kamelyalı Kadın (La Traviata)
KÜLTÜR TARİHİ-IV
Hafta Konular
1
Baba- Oğul Dumas’lar: 3 Silahşörler, Kamelyalı Kadın (La Traviata)
2
Emile Zola: Germinal
3
İngiltere; C. Dickens: Oliwer Twist
4
Bronte Kardeşler: Rüzgarlı Bayır, Jane Eyre
5
Oscar Wilde: Dorian Gray, Salome
6
Oscar Wilde: Dorian Gray, Salome
7
Almanya; Heine, Schiller (Beethoven, Wagner ve tüm Liedler)
8
Almanya; Heine, Schiller (Beethoven, Wagner ve tüm Liedler)
9
Rusya; Puşkin: Ruslan Ludmilla, Çar için Bir Yaşam
10
11
Yevgeni Onegin, Maça Kızı, Prens Igor, Boris Godunov
12
Tolstoy: Savaş ve Barış, Kreutzer Sonata, Anna Karenina
13
Tolstoy: Savaş ve Barış, Kreutzer Sonata, Anna Karenina
14
Dostoyevski: Suç ve Ceza, Budala, Ecinniler
ASYA DİLLERİ-I
Hafta Konular
1
Asya dilleri ve kültüründen genel bilgi
2
Asya dillerinin ve kültürünün önemli bir parçası olan Osmanlıca
3
Yazı ve imlası hakkında bilgi. Harfler. Harflerin önde, ortada, sonda gelişi.
4
5
6
7
Harflerin bitişmeleri. Alıştırmalar.
Kitap yazısı ve alıştırmalar. Sağdan sola.
El yazısı ve alıştırmalar.
Harflerin bitişmeleri üzerinde ve değişik yerlerde değişik okunmalar hakkında
açıklama.
Arapça, Farsça ve Türkçeye mahsus harfler.
Alıştırma
8
9
10
11
Kelimeleri okuma ve yazma alıştırmalarına başlama.
12
Sesli ve sessizleri okuma kuralları ve alıştırmalar.
13
İmla ve genel kurallara göre okuma alıştırmaları.
14
Transkripsiyon harfleri üzerinde çalışmalar.
KAYNAKLAR
İlgili tarihi metinler.
Bugünkü Türk Alfabeleri I-II, Dr.Ahmet B. Ercilasun, Kültür Bakanlığı Yay., 1977.
Osmanlı Türkçesine Giriş, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, ALFA Baısm Yayımm,2008.
ASYA DİLLERİ-II
Hafta Konular
1
Osmanlıca metin ve kelimeleri okuma ve yazma alıştırmaları.
2
El yazısı hakkında açıklamalı ve uygulamalı çalışma.
3
Kelimelerde ses değişmeleri, vokal kısalmaları ve düşmesi.
4
Konsonant düşmesi ve türemesi.
5
Metin okuma ve alıştırmalar
6
Okuma çalışmaları. Hızlı okuma.
7
Yirminci yüzyıla ait eserleri okuma
8
Kemalettin Kami’nin İzmir’e Tahsir adlı eserini okuma.
9
Ahmet Haşim’in Karanfil adlı eserini okuma.
10
11
Ali Mümtaz’ın Bir Gemi Yelken Açtı adlı eserini okuma.
12
Necip Fazıl Kısakürek Kaldırımlar adlı eserini okuma.
13
Sabri Esat’ın Aya Karşı Uluyan Köpek adlı eserini okuma.
14
Ziya Osman’ın Sebil ve Güvercinler adlı eserini okuma.
KAYNAKLAR
İlgili tarihi metinler.
Bugünkü Türk Alfabeleri I-II, Dr.Ahmet B. Ercilasun, Kültür Bakanlığı Yay., 1977.
Osmanlı Türkçesine Giriş, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, ALFA Baısm Yayımm,2008.
SOSYAL BİLİMLER-III
Hafta Konular
1
Sosyoloji bilimi nedir nasıl ve ne zaman ortaya çıktı
2
Sosyoloji bilimi kavramları
3
Sosyoloji bilimi kavramları
4
Dünya tarihinde önemli sosyologlar ve eserleri
5
Dünya tarihinde önemli sosyologlar ve eserleri
6
Felsefe bilimi nedir nasıl ve ne zaman ortaya çıktı
7
Felsefe bilimi kavramları
8
Felsefe bilimi kavramları
9
Genel tekrar
10
11
Antropoloji bilimi nedir nasıl ve ne zaman ortaya çıktı
12
Antropoloji bilimi kavramları
13
Antropoloji bilimi kavramları
14
Dünya tarihinde önemli antropologlar ve eserleri
KAYNAKLAR
SARAN, Nephan, Sosyal Antropoloji
KÖSEMİHAL N. Şazi, Felsefe Düşünce Tarihi
KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Bilim nedir?
KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Bilim nasıl doğdu?
GÜVENÇ, Bozkurt, İnsan ve Kültür
MERİÇ, Ümit, Sosyoloji Tarihi
SOSYAL BİLİMLER-IV
Hafta Konular
1
Dünya tarihinde önemli antropologlar ve eserleri
2
Toplumsal yapıyı biyoloji ile açıklayan görüş ve düşünceler
3
Toplumsal yayılma kuramları difüzyonizm
4
İbn-i Haldun düşünce ve eserleri
5
Auguste Comte düşünce ve eserleri
6
Durkheim düşünce ve eserleri
7
Diyalektik görüş ve önemi eserler
8
Toplumu ekonomik görüş ile açıklayanlar ve önemli eserler
9
Genel tekrar
10
11
Toplumsal olayları tarihçi gözüyle açıklayanlar ve eserleri
12
Toplumsal olayları coğrafya ile açıklayanlar ve eserleri
13
Ödev sunum- tartışma
14
Genel tekrar
KAYNAKLAR
SARAN, Nephan, Sosyal Antropoloji
KÖSEMİHAL N. Şazi, Felsefe Düşünce Tarihi
KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Bilim nedir?
KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Bilim nasıl doğdu?
GÜVENÇ, Bozkurt, İnsan ve Kültür
MERİÇ, Ümit, Sosyoloji Tarihi
SANAT TARİHİ-III
Hafta Konular
1
Giriş: Dersin Kapsamı ve Amacı
2
19. Yüzyılın İlk Yarısı: Neoklasizm ve Romantizm
3
19.Yüzyılın İkinci Yarısı: Realizm, Oryantalizm, Sembolizm
4
Sanayi Devrimi ve etkileri : Art Nouveau
5
İzlenimcilik
6
Post-İzlenimcilik
7
Erken Türk Resmi, Primitif’ler ve Asker Ressamlar
8
Osman Hamdi ve Sanayii Nefise
9
1914 Kuşağı
10
ARA SINAV
11
Dışavucumcu Akımlar
12
Soyut Sanat
13
Kübizm
14
Dersin Genel Değerlendirmesi
KAYNAKLAR
JANSON, H.W & Anthony F. Janson, History of Art, H.W. & , Harry N. Abrams Inc.
Publishers, 1997.
GOMBRICH, E. H. Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007.
HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984
Art History The Basics, ed. Grant Pooke & Diana Newall, Routledge, 2008
SANAT TARİHİ-IV
Hafta Konular
1
Giriş: Dersin Kapsamı ve Amacı
2
Sanatta Modernizm
3
Fütürizm, Dada ve Sürrealizm (Gerçeküstücülük)
4
Belgesel: Century of the Self
5
Türk Resmin’de Soyut
6
Soyut Dışavurumculuk
7
Hipe-rgerçekçilik - Fotogerçekçilik
8
Pop Art, Op Art
9
Yerleştirme Sanatı
10
ARA SINAV
11
Kavramsal Sanat
12
Performans Sanatı
13
Video Sanatı
14
Dersin Genel Değerlendirmesi
KAYNAKLAR
JANSON, H.W & Anthony F. Janson, History of Art, H.W. & , Harry N. Abrams Inc.
Publishers, 1997.
GOMBRICH, E. H. Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007.
HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984
Art History The Basics, ed. Grant Pooke & Diana Newall, Routledge, 2008
SEMİNER-III
Hafta Konular
1
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları I
2
Sunum değerlendirmeleri I
3
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları II
4
Sunum değerlendirmeleri II
5
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları III
6
Sunum değerlendirmeleri III
7
Bölüm öğretim üyelerinin sunumları I
8
Bölüm öğretim üyelerinin sunumları II
9
Sunum değerlendirmeleri IV
10
ARA SINAV
11
Öğrenci sunumları I
12
Öğrenci sunumları II
13
Öğrenci sunumları III
14
Genel Değerlendirme
KAYNAKLAR
Seminer konuları kapsamında kaynaklar çeşitlilik gösterecektir.
SEMİNER-IV
Hafta Konular
1
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları I
2
Sunum değerlendirmeleri I
3
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları II
4
Sunum değerlendirmeleri II
5
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları III
6
Sunum değerlendirmeleri III
7
Bölüm öğretim üyelerinin sunumları I
8
Bölüm öğretim üyelerinin sunumları II
9
Sunum değerlendirmeleri IV
10
ARA SINAV
11
Öğrenci sunumları I
12
Öğrenci sunumları II
13
Öğrenci sunumları III
14
Genel Değerlendirme
KAYNAKLAR
Seminer konuları kapsamında kaynaklar çeşitlilik gösterecektir.
YAZARLIK YÖNTEMLERİ-I
Hafta Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KAYNAKLAR
YAZARLIK YÖNTEMLERİ-II
Hafta Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KAYNAKLAR
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ-III
Hafta Konular
1
Geleneksel Türk Müziği’nin ses sisteminde transpozisyon
2
Şed makam kategorisinin özellikleri ve bu konuyla ilgili Türk müziği
kaynaklarındaki tartışmalar
3
Çargah ve Bûselik makamı şedlerinin seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma
ve dinleme.
4
Aksak Semâî Usûlünün özellikleri. Bu usûlde parça okuma ve dinleme.
5
Kürdî ve Zirgüleli Hicaz makamı şedlerinin seyir özellikleri. Bu makamlarda parça
okuma ve dinleme.
6
Lenk Fahte ve ceng-I Harbî Usûllerinin özellikleri. Bu usûllerde parça okuma ve
dinleme.
7
Neveser ve Segâh makamı şedlerinin seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma
ve dinleme.
8
Tek Vuruş usûlünün özellikleri. Bu usûlde parça okuma ve dinleme.
9
Genel tekrar
10
ARA SINAV
11
Frenkçin, Nim Çenber ve İkiz Aksak Usûllerinin özellikleri. Bu usûllerde parça
okuma ve dinleme.
12
Nim Evsat, Şarkı Devr-i Revânı ve Bektâşî Devr-i Revânı Usûllerinin özellikleri. Bu
usûllerde parça okuma ve dinleme.
13
Geleneksel Türk Müziği’nde çalgısal türler ve formlar
14
Geleneksel Türk Müziği’nde sözlü türler ve formlar
KAYNAKLAR
Türk Musikisi Nazariyatı ve Usûlleri –Kudüm Velveleleri, İsmail Hakkı Özkan, Ötüken
Yayınevi, 2000
Music of the Ottoman Court: Makam, Composition and the Early Ottoman Instrumental
Repertoire, Walter Feldman, Berlin, 1996
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ-IV
Hafta Konular
1
2
3
4
5
Geleneksel Türk Müziği’nde modülasyon/geçki yapma çeşitleri ve şekilleri.
Birleşik Makam kategorisinin özellikleri. Birleşik makam çeşitleri.
Nişabûr makamı ve seyir özellikleri. Bu makamda parça okuma ve dinleme.
Segâh makamı ve seyir özellikleri. Bu makamda parça okuma ve dinleme.
Müstear ve Hüzzam makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve
dinleme.
6
Âyin Devr-i Revânı, Raksan ve Bektâşî Raksanı Usûllerinin özellikleri. Bu
makamlarda parça okuma ve dinleme.
7
Hisar ve Sabâ makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve
dinleme.
8
Nikriz ve Neveser makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma ve
dinleme.
9
Genek tekrar.
10
ARA SINAV
11
Büyük usullere genel bakış. Bu usûllerde eser dinleme.
12
Bestenigâr ve Ferahnâk makamlarının seyir özellikleri. Bu makamlarda parça okuma
ve dinleme.
13
Ferahfeza maka ve özellikleri. Bu makamda parça okuma ve dinleme.
14
Diğer birleşik makamlarda eser okuma ve dinleme.
KAYNAKLAR
Türk Musikisi Nazariyatı ve Usûlleri –Kudüm Velveleleri, İsmail Hakkı Özkan, Ötüken
Yayınevi, 2000
Music of the Ottoman Court: Makam, Composition and the Early Ottoman Instrumental
Repertoire, Walter Feldman, Berlin, 1996
LİSANS III DERSLERİNİN YARIYIL DAĞILIMI
5. YARIYIL(Güz)
Zorunlu Dersler
Kod
Ders Adı ve Şubeler
GEM 301
GEM 303
PİY 328
GEM 340
GEM 323
GEM 342
GEM 346
INK 335
Müzik Bilimi – V
Batı Müziği Tarihi – V
Piyano – V
Halk Müziği – I
Opera Tarihi – III
Müzik Formları – I
Cumhuriyet Dönemi Türk
Müzik İnkılabı – I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi – I
Teorik Pratik
3
3
1
2
2
2
2
2
Kredisi
4
3
1
2
2
2
2
1
GEM 315
Kültür Tarihi – V
2
GEM 309
Mesleki İngilizce – V
2
GEM 351
Seminer - V
Beethoven’la Klasikten
Romantik Döneme- I
2
GEM 357
-
1
-
2
2
2
2
24 Kredi
Seçmeli Dersler
GEM 344
GEM 327
Düşünce Tarihi – I*
Müzik ve Dans – III **
GEM 331
Sanat Tarihi - V
2
2
2
-
2
2
2
6
6. YARIYIL(Bahar)
Zorunlu Dersler
Kod
Ders Adı ve Şubeler
GEM 302
GEM 304
PİY 329
GEM 341
GEM 324
GEM 343
GEM 316
Müzik Bilimi – VI
Batı Müziği Tarihi – VI
Piyano – VI
Halk Müziği – II
Opera Tarihi – IV
Müzik Formları – II
Cumhuriyet Dönemi Türk
Müzik İnkılabı – II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi – II
Kültür Tarihi – VI
GEM 310
Mesleki İngilizce – VI
GEM 352
Seminer - VI
Beethoven’la Klasikten
Romantik Döneme- II
GEM 347
INK 336
GEM 358
Teorik Pratik
3
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Kredi
Kredisi
4
3
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
24 Kredi
Seçmeli Dersler
GEM 345
GEM 328
Düşünce Tarihi – II*
Müzik ve Dans – IV **
2
2
GEM 332
Sanat Tarihi – VI
2
LİSANS III MÜFREDATI
MÜZİK BİLİMİ-V
Hafta Konular
-
2
2
2
6 Kredi
1
Fransa 19. yy.; Berlioz
2
Berlioz
3
Bizet, Gounod
4
J. Offenbach, J. Meyerbeyer
5
C. Saint-Saens
6
C. Debussy
7
C. Debussy
8
M. Ravel
9
M. Ravel
10
11
G. Fauree
12
Vincent d’Indy
13
J. Françoispoulenc
14
Fransız Altıları
KAYNAKLAR
SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician.
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940.
MÜZİK BİLİMİ-VI
Hafta Konular
1
Italya’da opera; Bel Canto
2
G. Rossini, G. Verdi, G. Donizetti, F. Bellini
3
G. Rossini, G. Verdi, G. Donizetti, F. Bellini
4
19. yy. sonu Viyana operetleri; J. Straus, F. Lehar
5
19. yy. sonu Viyana operetleri; J. Straus, F. Lehar
6
20. yy. II. Viyana Okulu; A. Schoenberg
7
A. Berg
8
A. Webern
9
20. yy. Almanya; Stockhausen
10
11
H.W. Henze
12
M. Kagel
13
21. yy. örnekleri
14
21. yy. örnekleri
KAYNAKLAR
SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician.
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940.
BATI MÜZİĞİ TARİHİ-V
Hafta Konular
1
Klasik dönemden Romantik döneme geçiş
2
Romantzmin ortaya çıkışı ve dönemin kültürel temelleri
3
Romantik müziğin genel özellikleri
4
XIX.yüzyıl’ın ilk yarısında İtalyan ve Fransız Operası
5
Orkesra Müziği ve H.Berlioz
6
Virtüozite ve önemli temsilcileri
7
F.B.Mendelsohnn ve besteci kimliği
8
Romantik piyano repertuarı ve bestecileri
9
F.Chopin ve R.Schumann’ın karşılaştırılması
10
11
XIX.yüzyılın ikinci yarısında kültür ve sanat
12
R.Wagner ve Opera sanatına katkıları
13
R.Wagner ve G.Verdi’nın Opera anlayışlarının karşılaştırılması
14 Genel Tekrar
KAYNAKLAR
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W. Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940.
BATI MÜZİĞİ TARİHİ-VI
Hafta Konular
1
XIX.yüzyılın ikinci yarısındak kültürel durum
2
F.Liszt ve Eserleri
3
Alman Müziği ve J.Brahms’ın dönemin müziği üzerindeki etkileri
4
XIX.yüzyıl’ın ikinci yarısında İtalyan ve Fransız Operası
5
Avrupa’da Operet Kültürü
6
Postromantizm kavramının temelleri
7
G.Mahler ve dönemin müziğine katkıları
8
R.Strauss’un Orkestra eseleri ve operaları
9
H.Wolf’ün besteci kimliği
10
11
M.Reger ve H.Pfitzner
12
Yeni Klasikçilik akımı ve önemli temsilcileri
13
Amerika’da Romantizm
14
Genel Tekrar
KAYNAKLAR
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W. Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940.
YARDIMCI PİYANO-V
Hafta Konular
1
Haydn,Mozart ya da Beethoven Sonatinlerden bir parçanın seçilmesi ve birinci
bölümün çalışılmaya başlanması.
2
Bach Envansiyonlar’dan bir parçanın seçilmesi ve çalışılması.
3
Seçilen Sonatin’in tekrarlanması,Bach’ın tekrarlanması.
4
Chopin Mazurkalar’dan bir parçanın seçilmesi ve çalışılmaya başlanması.
5
Schumann ya da Mendelssohn’dan bir parçanın seçilmesi ve çalışılmaya başlanması.
6
Seçilen Sonatin’in ikinci bölümünün çalışılmaya başlanması.
7
Bach,Chopin ve Sonatin’in teknik çalışmalarının yapılması.
8
Çağdaş bestecilerden eser seçilmesi ve çalışılması, seçilen Sonatin’in üçüncü
bölümünün çalışılmaya başlanması.
9
Seçilen tüm eserlerin baştan sona çalınması,müzikal ve teknik problemlerin
düzeltilmesi.
10
11
Bach’dan yeni bir Envansiyon’un çalışılması,seçilen sonatinin tüm bölümlerinin
çalışılması.
12
Final sınavı için seçilen tüm eserlerin baştan sona icra edilmesi ve teknik
problemlerin giderilmesi için çalışmalar yapılması.
13
Final sınavı için seçilen tüm eserlerin baştan sona icra edilmesi ve teknik
problemlerin giderilmesi için çalışmalar yapılması.
14
YARDIMCI PİYANO-VI
Hafta Konular
1
Bach Envansiyon ya da Prelüd-Füglerden bir parçanın seçilip çalışılması.
2
Haydn,Mozart,Beethoven veya Scarlatti Sonatlardan birinin seçilip çalışılmaya
başlanması.
3
Brahms Valsler’den bir parçanın seçilip çalışılması.
4
Bach ve seçilen Sonatın 1.bölümünün teknik çalışmalarının yapılması.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bach,seçilen Sonat ve Brahms’ın tekrarlanması.
Debussy ve seçilen Türk bestecilerden bir eserin çalışılması.
Seçilen Sonatın ikinci bölümünün çalışılmaya başlanması.
Bach,Debussy ve Türk eserinin tekrarlanması.
Brahms Vals,Sonat vr Türk eserin takrarlanması.
Sonatın 3.bölümünün çalışılması.
Final sınavı için tüm eserlerin baştan sona icraların yapılması,teknik ve müzikal
eksiklerin tamamlanması.
Final sınavı için tüm eserlerin baştan sona icraların yapılması,teknik ve müzikal
eksiklerin tamamlanması.
14
MÜZİK FORMLARI-I
Hafta Konular
1
Müzikte form kavramına giriş. Temel armoni kavramları. Tonalite, fonksiyonlar,
kadanslar. Müzik yapısında işlevsellik.
2
Tema, cümle, motif ve figürün tanımlanması, farklı cümle işlevlerinin açıklanması.
3
Cümle uzamaları, düzen dışı cümle yapıları. Cümleyi oluşturan öğeler ve
işlevsellikleri
4
Tema tipleri, tümce, dönem. Koşut yapılı, zıt yapılı dönem. Dönem ve tekrarı, çift
dönem.
5
Kural dışı cümle ve dönem yapıları. Melez ve birleşik temalar.
6
Bölme ve kesitin tanımlanması, klasik ve romantik üslupta iki bölmeli biçimler.
7
Gelişmiş iki bölmeli biçimler ve coda.
8
Basit üç bölmeli biçimler.
9
Gelişmiş üç bölmeli biçimler, köprü, dönüş köprüsü.
10
ARA SINAV
11
Gelişmiş üç bölmeli biçimler.
12
Küçük üç bölmeli ve iki bölmeli tema tipi, düzensiz tema oluşumları.
13
Tonal üslupta tonalitenin yapı üzerine etkisi.
14
Beş bölmeli biçimler. Düzen dışı biçimler.
KAYNAKLAR
Müzikte Biçimler: Usmanbaş, İlhan.
Les formes de la musique: Hodeir, André.
Sonata Forms: Rosen, Charles.
Classical Form. William Caplin
Manuel D’Analyse Musicale: Stoianova, Ivanka.
Guide illustré de la musique: Michels, Ulrich.
Guide illustré de la musique symphonique de Beethoven: Lecompte, Michel .
A History of Musical Style: Crocker, Richard.
L’Analyse Musicale: Bent, Ian.
A Guide to Musical Analysis: Cook, Nicholas.
Analysis of Tonal Music ‘A Schenkerian Approach’: Cadwallader, Allen; Gagné David
Müzik edebiyatından ilgili dönemlerden yapıtlar.
MÜZİK FORMLARI-II
Hafta Konular
1
Birleşik biçimlere giriş.
2
Triolu lied biçimi.
3
Genişletilmiş triolu lied biçimi.
4
Triolu lied biçiminin senfonik repertuvardaki örnekleri.
5
İki bölmeli, üç bölmeli biçimlerin ve birleşik biçimlerin senfonik repertuvardaki
örnekleri.
6
Genel hatlarıyla sonat biçimleri, klasik üslubun genel yapı özellikleri.
7
Ezginin ön planda olduğu türler: arya, lied, canzone,romance, ballade, nocturne.
8
Armonik karakterdeki türler: toccata, capriccio, scherzo, impromptu, intermezzo.
9
Barok dans türleri: allemande, courante, sarabande, gigue, menuet, gavotte, loure.
10
ARA SINAV
11
Üslubun yapı üzerinde etkisi ve farklı üsluplarda analiz örnekleri
12
19.yüzyıl çalgısal türleri.
13
Lied biçimlerinin birleşiminden oluşan geniş yapılar.
14
Sözlü biçimler. Yapının ve armoninin şekillenmesinde metin-müzik ilişkisi.
KAYNAKLAR
Usmanbaş, İlhan, Müzikte Biçimler.
Hodeir, André, Les formes de la musique.
Rosen, Charles,Sonata Forms.
William Caplin, Classical Form.
Stoianova, Ivanka, Manuel D’Analyse Musicale.
Michels, Ulrich, Guide illustré de la musique.
Lecompte, Michel, Guide illustré de la musique symphonique de Beethoven.
Crocker, Richard, A History of Musical Style.
Bent, Ian, L’Analyse Musicale.
Cook, Nicholas, A Guide to Musical Analysis.
Cadwallader, Allen; Gagné David, Analysis of Tonal Music ‘A Schenkerian Approach’.
Müzik edebiyatından ilgili dönemlerden yapıtlar.
HALK MÜZİĞİ-I
Hafta Konular
1
Halk ve halk müziği nedir? Dünya halk müzikleri içerisinde Türk halk müziğinin
yeri.
2
Halk müziği oluşturan unsurlar. Otantik ve stilize halk müziği örneklerinin
karşılaştırmalı incelemesi
3
Halk müziğinin diğer disiplinlerle olan ilişkisi.
4
Türk Halk Müziği ve Geleneksel Türk Müziği arasındaki benzerlik ve farklılıklar
5
Türk Halk Müziği’nde üslup, tavır, ağız kavramları ve bunların yöresel
farklılıklarının gözlemlenmesi.
6
Türk Halk Müziği usûllerine giriş. Ana Usûller. Bu usûllerde parça okuma, dinleme.
7
Türk Halk Müziği’nde 5, 6 ve 7 süreli Birleşik Usûller. Bu usûllerde parça okuma,
dinleme.
8
Türk Halk Müziği’nde 9 süreli Birleşik Usûller. Bu usûllerde parça okuma, dinleme.
9
Genel Tekrar.
10
11
Türk Halk Müziği’nde Karma Usûller. Bu usûllerde parça okuma, dinleme.
12
Halk müziğinde dizi ve ayak kavramı. Türk araştırmacılar tarafından konu ile ilgili
ortaya konan öneriler ve yapılmış olan tartışmalar.
13
Halk müziğinde kullanılan ve tespit edilmiş olan diziler.
14
Halk müziğinde kullanılan ve tespit edilmiş olan diziler.
KAYNAKLAR
Türk Halk Musıkisi Usulleri, Muzaffer Sarısözen, Ankara, 1962
Execursions in World Music, Bruno Nettl, Charles Capwell, Philip V. Bohlman Isabel Wong,
Thomas Turino, Prentice Hall, 2001
Worlds of Music, Jeff Toss Titon, MacMillan Press, 1992
Melih Duygulu Ders Notları
TRT Halk Müziği Arşivi Notaları
HALK MÜZİĞİ-II
Hafta Konular
1
Türkiye’de yapılmış ilk müzik derlemeleri
2
Türkiye’de yapılmış ve yapılmakta olan kurumsal derlemeler
3
Türk Halk Müziği’nde edebiyat ve müzik ilişkisi. Edebiyat ve müzik disiplinlerinde
tür ve biçim tanımları.
4
Türk Halk Müziği’nde oyun havası türleri ve bu tülerin yörelere göre dağılımı. Bu
türlerde parça okuma, dinleme, usûl ve dizi analizi yapma.
5
Türk Halk Müziği’nde oyun havası türleri ve bu tülerin yörelere göre dağılımı. Bu
türlerde parça okuma, dinleme, usûl ve dizi analizi yapma.
6
7
8
9
Türk Halk Müziği’nde sözlü türler, uzun hava türleri. Bunların yöresel özellikleri,
farkları ve benzerlikleri. Bu türlerde parça dinleme ve dizi analizi yapma.
Türk Halk Müziği’nde sözlü türler, uzun hava türleri. Bunların yöresel özellikleri,
farkları ve benzerlikleri. Bu türlerde parça dinleme ve dizi analizi yapma.
Türk Halk Müziği’nde sözlü türler, kırık havalar, Bunların yöresel özellikleri,
farkları ve benzerlikleri. Bu türlerde parça okuma, dinleme, usûl ve dizi analizi
yapma.
Türk Halk Müziği’nde sözlü türler, kırık havalar, Bunların yöresel özellikleri,
farkları ve benzerlikleri. Bu türlerde parça okuma, dinleme, usûl ve dizi analizi
yapma.
10
11
Türk Halk Müziği’nde dinî ve din dışı türler. Bu türlerde parça okuma, dinleme, usûl
ve dizi analizi yapma.
12
Türk Halk Müziği’nde dinî ve din dışı türler. Bu türlerde parça okuma, dinleme, usûl
ve dizi analizi yapma.
13
Türk Halk Müziği’nde anlam ve müzik ilişkisi.
14
Türk Halk Müziği’nde anlam ve müzik ilişkisi.
KAYNAKLAR
Türk Halk Musıkisi Usulleri, Muzaffer Sarısözen, Ankara, 1962
Execursions in World Music, Bruno Nettl, Charles Capwell, Philip V. Bohlman Isabel Wong,
Thomas Turino, Prentice Hall, 2001
Worlds of Music, Jeff Toss Titon, MacMillan Press, 1992
Melih Duygulu Ders Notları
TRT Halk Müziği Arşivi Notaları
OPERA TARİHİ-III
Hafta Konular
1
Opera comique’ten operettaya: Offenbach, Strauss, Sullivan ve Lehar
2
Verismo (1): CavalleriaRusticana ve Pagliacci
3
Verismo (2): Puccini’nin Tosca ve LaBoheme operaları
4
Verismo (3): Puccini’nin MadamaButterfly ve Turandot operaları
5
Verismo (4): Bizet’nin Carmen operası
6
19. yy’da Rus operası (1): Glinka’nın Çar İçin Yaşam ve RuslanileLyudmilla,
Dargomyzhsky’nin TaşKonuk operaları
7
19. yy’da Rus operası (2): Mussorgsky’nin BorisGodunov, Çaykovski’nin
EvgenyOnegin operaları
8
Çek Operası: Smetana, Dvorak ve Janacek
9
20. yy. başında Fransa’da opera (1): Massenet’nin Manon ve Werther, Faure’nin
Prometheus ve Penelope operaları
10
11
12
13
14
20. yy. başında Fransa’da opera (2): Charpentier, Debussy ve Ravel
Fransız Altılıları ve operaları
Richard Strauss’un Salome ve Elektra operaları
Strauss ve Hofmanstahl işbirliği: Der Rosencavalier, AriadneaufNaxos ve DieFrau
ohne Schatten
KAYNAKLAR
ALTAR, Cevat Memduh (2001), Opera Tarihi (4 Cilt), Pan Yayıncılık, İstanbul.
BORAN, İlke- ŞENÜRKMEZ YILDIZ, Kıvılcım (2010), Kültürel Tarih Boyunca Çoksesli
Batı Müziği, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
BÜKE, Aydın (1998), İki Dahi Üç Opera, Pan Yayıncılık, İstanbul.
SADIE, Stanley (ed. by, 2006), The Grove Book of Operas, Oxford University Press, New
York.
OPERA TARİHİ-IV
Hafta Konular
1
Bela Bartok’un Mavi Sakalın Şatosu operası
2
Stravinsky ve Diaghilev işbirliği: Le Rossignol ve Mavra operaları
3
Gelenek ve geçmişin 20. yy.’daki yorumu: Prokofiev’in Üç Portakala Aşk ve
Şostakoviç’in Burun operaları
4
Opera ve politika (1): Şostakoviç’in Mtsensk’li Lady Macbeth ve Hindemith’in
Mathis der Maler operaları
5
Opera ve politika (2): Brecht ve Weill
6
Atonalite ve opera: Schönberg’in Erwartung, Berg’in Wozzeck ve Lulu operaları
7
Operanın ABD’deki sahnesi (1): Gershwin’in Porgy and Bess operası
8
Operanın ABD’deki sahnesi (2): Bernstein’in Candide opereti ve WestSideStory
müzikali
9
İngiliz besteciler: Britten ve Vaughan Williams, Paul Bunyan, PeterGrimes ve
RiderstotheSea operaları
10
11
2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da opera (1): Dallapiccola ve Il prigioniero ve
Ulisse operaları
12
2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da opera (2): Nono ve Intolleranza ve
LaFabbricailluminata operaları
13
2. Dünya Savaşı sonrası ABD’de opera: Glass’ın Einstein on the Beach, Akhnaten ve
Satyagraha, Adams’ın NixoninChina, Copland’ın Tender the Land operaları
14
Türkiye’de opera
KAYNAKLAR
ALTAR, Cevat Memduh (2001), Opera Tarihi (4 Cilt), Pan Yayıncılık, İstanbul.
BORAN, İlke- ŞENÜRKMEZ YILDIZ, Kıvılcım (2010), Kültürel Tarih Boyunca Çoksesli
Batı Müziği, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
BÜKE, Aydın (1998), İki Dahi Üç Opera, Pan Yayıncılık, İstanbul.
SADIE, Stanley (ed. by, 2006), The Grove Book of Operas, Oxford University Press, New
York.
SANAT TARİHİ-V
Hafta Konular
1
Giriş: Dersin Kapsamı ve Amacı
2
Sanatın ve Müziğin Kökeni
3
Duygu ve Düzen: Antik Çağ Düşüncesinde Sanat
4
Gotik Sanat ve Çoksesli Müzik
5
Bir Kontrpuan: Rönesans’ta Müzik, Mimari ve Görsel Sanatlar
6
Müzik Konulu Resimler
7
Sergi/Müze Gezisi
8
19. Yüzyıl Sanat Ortamı: Neoklasik Sanat/ Romantizm / Oryantalizm
9
Sembolizm ve Sinestezi
10
ARA SINAV
11
Göz için Müzik: Buluşlar/İcatlar
12
İzlenimci (Empresyonist) Resim ve Müzik
13
Post-İzlenimcilik
14
Dersin Genel Değerlendirmesi
KAYNAKLAR
SHAW-MILLER, Simon. Visible Deeds of Music, Yale University Press, 2002
VERGO, Peter. That Divine Order: Music and the Visual Art from Antiquity to the
Eighteenth Century, Phaidon, 2005
SANAT TARİHİ-VI
Hafta Konular
1
Giriş: Dersin Kapsamı ve Amacı
2
Sanayi Devrimi ve 20. Yüzyıl Sanat Ortamını Hazırlayan Koşullar
3
Dışavurumculuk (Ekspresyonizm)
4
Schönberg ve Kandinsky
5
Paul Klee ve Müzik / Müzik ve Paul Klee
6
Kübizm ve Orfizm
7
De Stijl, Bauhaus ve Konstruktivizm (Yapımcılık)
8
Sergi/Müze Gezisi
9
Fütürist Müzik ve Fütürist Resim
10
ARA SINAV
11
Dada
12
Film Gösterimi
13
Gerçeküstücülük
14
Dersin Genel Değerlendirmesi
KAYNAKLAR
SHAW-MILLER, Simon. Visible Deeds of Music, Yale University Press, 2002
VERGO, Peter. That Divine Order: Music and the Visual Art from Antiquity to the
Eighteenth Century, Phaidon, 2005
SEMİNER-V
Hafta Konular
1
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları I
2
Sunum değerlendirmeleri I
3
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları II
4
Sunum değerlendirmeleri II
5
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları III
6
Sunum değerlendirmeleri III
7
Bölüm öğretim üyelerinin sunumları I
8
Bölüm öğretim üyelerinin sunumları II
9
Sunum değerlendirmeleri IV
10
ARA SINAV
11
Öğrenci sunumları I
12
Öğrenci sunumları II
13
Öğrenci sunumları III
14
Genel Değerlendirme
KAYNAKLAR
Seminer konuları kapsamında kaynaklar çeşitlilik gösterecektir.
SEMİNER-VI
Hafta Konular
1
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları I
2
Sunum değerlendirmeleri I
3
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları II
4
Sunum değerlendirmeleri II
5
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları III
6
Sunum değerlendirmeleri III
7
Bölüm öğretim üyelerinin sunumları I
8
Bölüm öğretim üyelerinin sunumları II
9
Sunum değerlendirmeleri IV
10
ARA SINAV
11
Öğrenci sunumları I
12
Öğrenci sunumları II
13
Öğrenci sunumları III
14
Genel Değerlendirme
KAYNAKLAR
Seminer konuları kapsamında kaynaklar çeşitlilik gösterecektir.
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MÜZİK İNKILABI-I
Hafta Konular
1
Osmanlı’da Müzik
2
A. Meragi
3
Ali Ufki Bey
4
Kantemiroğlu
5
Itri
6
Dede Efendi
7
Zekai Dede
8
Tanzimat, Batılılaşma; III. Selim, II. Mahmud
9
I. Abdülmecid Dönemi, Donizetti Paşa, Yabancı Operalar
10
11
İlk Operetler, D. Çuhacıyan
12
Abdülaziz Dönemi, Yabancı Hocalar
13
II. Abdülhamid Dönemi, Besteci padişahlar, Sarayda Opera
14
Şarkı formu: Hacı Arif Bey, Şevki Bey
KAYNAKLAR
ARACI, Emre, Ahmed Adnan Saygun, Doğu-Batı Arası Müzik Köprüsü, YKY, İstanbul,
2001.
İlyasoğlu, Evin, İlhan Usmanbaş’a Armağan, Sevda Cenap And Vakfı yayınları, Ankara,
1994.
REFİĞ, Gülper, Atatürk ve Adnan Saygunn, Özsoy Operası, Boyut Yayınları, İstanbul, 1997.
REFİĞ, Gülper, A. Adnan Saygun ve Geçmişten Geleceğe Türk Musikisi, KB Yay, Ankara,
1991.
SAYGUN, A. Adnan, Atatürk ve Musiki – O’nunla Birlikte, O’ndan Sonra, Sevda/Cenap
And Müzik Vakfı Yay. Ankara, 1982.
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MÜZİK İNKILABI-II
Hafta Konular
1
Bandocular ve İsmail Zühtü Bey
2
Ermeni besteciler, Edgar Manas
3
Dar-ül Elhan
4
Cumhuriyetin Kuruluşu
5
Cumhuriyetin Kuruluşu
6
Cumhuriyetin Kuruluşu
7
Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti
8
Zeki Bey, İstiklal Marşı
9
Batı’ya yollanan öğrenciler
10
11
Türk Beşleri: Adnan Saygun ve Mustafa Kemal
12
Adnan Saygun ve Mustafa Kemal
13
Adnan Saygun ve Mustafa Kemal
14
C. Reşit Rey
KAYNAKLAR
ARACI, Emre, Ahmed Adnan Saygun, Doğu-Batı Arası Müzik Köprüsü, YKY, İstanbul,
2001.
İlyasoğlu, Evin, İlhan Usmanbaş’a Armağan, Sevda Cenap And Vakfı yayınları, Ankara,
1994.
REFİĞ, Gülper, Atatürk ve Adnan Saygunn, Özsoy Operası, Boyut Yayınları, İstanbul, 1997.
REFİĞ, Gülper, A. Adnan Saygun ve Geçmişten Geleceğe Türk Musikisi, KB Yay, Ankara,
1991.
SAYGUN, A. Adnan, Atatürk ve Musiki – O’nunla Birlikte, O’ndan Sonra, Sevda/Cenap
And Müzik Vakfı Yay. Ankara, 1982.
KÜLTÜR TARİHİ-V
Hafta Konular
1
Çehov: Vişne Bahçesi, Üç Kız Kardeş, Vanya Dayı
2
Amerika; Hwtorne, Melville, Mark Twain, E. Allan Poe
3
Amerika; Hwtorne, Melville, Mark Twain, E. Allan Poe
4
Transandantaller: H.D. Thoreau, R.W. Emersson, W. Whitman
5
H.D. Thoreau, R.W. Emersson, W. Whitman
6
Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçiş; Halid Ziya
7
Mehmet Akif
8
Yahya Kemal
9
Halide Edip
10
11
Yakup Kadri
12
Ahmet Hamdi Tanpınar
13
Nazım Hikmet
14
Kemal Tahir
KAYNAKLAR
KÜLTÜR TARİHİ-VI
Hafta Konular
1
Orhan Veli
2
Günümüz edebiyatçıları
3
Günümüz edebiyatçıları
4
Günümüz edebiyatçıları
5
Günümüz edebiyatçıları
6
20.yy’ın önemli yazarları; Amerika: Jack London
7
Ernest Hemingway
8
W. Faulkner
9
J. Steinbeck
10
11
İngiltere; J. Joyce
12
Bernard Shaw
13
Bernard Shaw
14
Fransa; Romain Rolland
KAYNAKLAR
MESLEKİ İNGİLİZCE-V
Hafta Konular
1
Temel müzik terimleri I
2
Sesle ilgili temel kavramlar I
3
Sonik olaylar ve müzik hakkında yazma ve konuşma
4
Sesle ilgili temel kavramlar II
5
Temel müzik terimleri II
6
Edebiyatta müzik anlatıları I
7
Akademik yazında müzik anlatıları I
8
Sesle ilgili temel kavramlar III
9
Temel müzik terimleri III
10
ARA SINAV
11
Edebiyatta müzik anlatıları II
12
Akademik yazında müzik anlatıları II
13
Edebiyatta müzik anlatıları III
14
Akademik yazında müzik anlatıları III
KAYNAKLAR
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, New York Times müzik yazıları,
Wikipedia, Journal of Ethnomusicology.
MESLEKİ İNGİLİZCE-VI
Hafta Konular
1
Temel müzik terimleri I
2
Sesle ilgili temel kavramlar I
3
Sonik olaylar ve müzik hakkında yazma ve konuşma
4
Sesle ilgili temel kavramlar II
5
Temel müzik terimleri II
6
Edebiyatta müzik anlatıları I
7
Akademik yazında müzik anlatıları I
8
Sesle ilgili temel kavramlar III
9
Temel müzik terimleri III
10
ARA SINAV
11
Edebiyatta müzik anlatıları II
12
Akademik yazında müzik anlatıları II
13
Edebiyatta müzik anlatıları III
14
Akademik yazında müzik anlatıları III
KAYNAKLAR
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, New York Times müzik yazıları,
Wikipedia, Journal of Ethnomusicology.
DÜŞÜNCE TARİHİ-I
Hafta Konular
1
Sümer ve mısırda görülen düşünce bicimleri
2
Hindistan,çin ve irandaki doktrinler
3
Antik yunan düşüncesinin ortaya çıkışı
4
Pre sokratik filazofların doğa felsefeleri
5
İnsan üzerine felsefede sofistler
6
İnsan ve ahlak filazofu sokrates
7
Sistematik felsefe ve platon
8
Sistematik felsefe ve Aristoteles
9
Helenistlik felsefe
10
11
Ortaçağ patrislik dönem ve bakışlar
12
Doğuda islam felsefesi
13
Batıda islam felsefesi
14
Skolastik felsefe
KAYNAKLAR
CEVİZCİ,A., Felsefe tarihi
HANÇERLİOĞLU, O., Felsefe Tarihi
GÖKBERK, M., Felsefe Tarihi
WEBER, A., Felsefe tarihi
ARSLAN, A., İlkçağ felsefe tarihi
DE BOYER, İslamda felsefe tarihi
TİMUÇİN, A., Düşünce tarihi
BREHIER, E., History de la philosophie
YILDIRIM, C., Bilim tarihi
THOMSON, D., Siyasi düşünce tarihi
HUNLER, H.,Estetiğin kısa tarihi
GUTHERIE, W.K.C., A History of greek philosophy
JONES, W.T., Batı felsefe tarihi
WOOD, L., THILLY, F., Felsefenin Öyküsü
PLATON, Devlet
ARISTOTELES, Poetika
HERAKLEITOS, Fragmanlar
AUGUSTINUS, İtiraflar
FARABI, Faziletli şehir
KRANZ, W. , Antikçağ metinleri
DÜŞÜNCE TARİHİ-II
Hafta Konular
1
Sümer ve mısırda görülen düşünce bicimleri
2
Hindistan,çin ve irandaki doktrinler
3
Antik yunan düşüncesinin ortaya çıkışı
4
Pre sokratik filazofların doğa felsefeleri
5
İnsan üzerine felsefede sofistler
6
İnsan ve ahlak filazofu sokrates
7
Sistematik felsefe ve platon
8
Sistematik felsefe ve Aristoteles
9
Helenistlik felsefe
10
11
Ortaçağ patrislik dönem ve bakışlar
12
Doğuda islam felsefesi
13
Batıda islam felsefesi
14
Skolastik felsefe
KAYNAKLAR
CEVİZCİ,A., Felsefe tarihi
HANÇERLİOĞLU, O., Felsefe Tarihi
GÖKBERK, M., Felsefe Tarihi
WEBER, A., Felsefe tarihi
ARSLAN, A., İlkçağ felsefe tarihi
DE BOYER, İslamda felsefe tarihi
TİMUÇİN, A., Düşünce tarihi
BREHIER, E., History de la philosophie
YILDIRIM, C., Bilim tarihi
THOMSON, D., Siyasi düşünce tarihi
HUNLER, H., Estetiğin kısa tarihi
GUTHERIE, W.K.C., A History of greek philosophy
JONES, W.T., Batı felsefe tarihi
WOOD, L., THILLY, F., Felsefenin Öyküsü
PLATON, Devlet
ARISTOTELES, Poetika
HERAKLEITOS, Fragmanlar
AUGUSTINUS, İtiraflar
FARABI, Faziletli şehir
KRANZ, W. , Antikçağ metinleri
BEETHOVENLA KLASİKTEN ROMANTİK DÖNEME GEÇİŞ-I
Hafta Konular
1
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da siyasi ve kültürel yaşam, önemli
besteciler.
2
Beethoven’ın yaşamının Bonn’da geçen yılları, bu dönemde bestelediği yapıtlar.
3
1792-1800 yılları arasında Viyana’daki yaşamı, bu dönemdeki yapıtları; ilk piyano
sonatları.
4
İlk dönem piyano yapıtlarında Mozart etkileri.
5
Op. 18 Yaylı Dörtlüler
6
İlk iki senfonisi, bu yapıtlardaki Haydn etkileri ve yenilikler.
7
Eroica Senfonisi.
8
Op. 26 - Op. 53 arası piyano sonatları.
9
5. Senfoni.
10
ARA SINAV
11
6. Senfoni ve senfoni formunda deformasyonun başlangıcı.
12
Op. 57 – Op. 90 arası piyano sonatları.
13
Op. 59, Op. 74, Op. 95 Yaylı Dörtlüler
14
7. Senfoni, senfoni formunun doruğu.
KAYNAKLAR
Rosen, Charles, Theclassicalstyle - Haydn, Mozart, Beethoven, New York, 1997
Rosen, Charles, Sonata Forms, New York, 1988
Lockwodd, Lewis, Beethoven, Çev:Ebru Kılıç, İş Bankası Yayınları, 2013
The New Grove Dictionary of Music andMusicians, ed. StanleySadie
Büke, Aydın, Beethoven, Can Yayınları, (2014 Sonbaharında yayınlanacak)
BEETHOVENLA KLASİKTEN ROMANTİK DÖNEME GEÇİŞ-II
Hafta Konular
1
1810-1820 yılları arasında Beethoven dışındaki besteciler, Romantik özellikler.
2
Fidelio, geçirdiği evreler, dönem operalarıyla karşılaştırılması.
3
4
Beethoven’ın liedleri ve Romantik Dönem bestecilerine etkileri.
Beethoven’ın Op. 91, Wellington Zaferi ve Viyana Kongresi sırasında bestelediği
benzer yapıtlarla dönemin popüler zevkine hitap etme düşüncesi.
5
Geç Dönem Piyano Müziği – I, Yeni Müzik dilinin başlangıcı.
6
7
8
Geç Dönem Piyano Müziği – II.
Op. 123, MissaSolemnis.
9. Senfoni – I.
9
9. Senfoni – II, XIX. yüzyıl bestecilerine etkileri.
10
ARA SINAV
11
Geç Dönem Yaylı Dörtlüler – I.
12
Geç Dönem Yaylı Dörtlüler – II.
13
Geç Dönem Yaylı Dörtlüler – III.
14
Beethoven sonrası müziğin gelişimi.
KAYNAKLAR
Rosen, Charles, Theclassicalstyle - Haydn, Mozart, Beethoven, New York, 1997
Rosen, Charles, Sonata Forms, New York, 1988
Lockwodd, Lewis, Beethoven, Çev:Ebru Kılıç, İş Bankası Yayınları, 2013
The New Grove Dictionary of Music andMusicians, ed. StanleySadie
Büke, Aydın, Beethoven, Can Yayınları, (2014 Sonbaharında yayınlanacak)
MÜZİK VE DANS-III
Hafta Konular
1
20.yy.ın başında danstaki gelişmeler ve ilham kaynaklarının değişmesi. Isadora
Duncan, sanata bakış açısı ve hayatı hakkında bilgilerin verilmesi.
2
Amerika’da Denishawn Topluluğu ve Antik Dünya’dan alınan ilham ile dansta yeni
bir çağın başlangıcı hakkındaki bilgilerin verilmesi.
3
4
5
6
7
8
9
Martha Graham’ın dansı öğretmek için oluşturduğu yeni tekniğin ve dönemin
bestecileri ile işbirliğinin anlatılması. Aaron Copland’ın Appalachian Spring adlı
eserinin Graham tarafından yapılan koreografisinin izlenmesi.
Doris Humphrey ve Mary Wigman’ın hayatı, sanata bakış açıları ve eserlerinin
görsel örnekler eşliğinde anlatılması, müzik ile bağlantılarının açıklanması.
Jerome Robbins-Leonard Bernstein işbirliği .
Robbins-Bernstein ortaklığının ürünü olan başlıca eserlerden kesitlerin izlenerek
üzerine açıklamalar yapılması: West Side Story ve On The Town
Alvin Ailey ve Amerika’da Afrika danslarının modern dans sahnesindeki yerinin
anlatılması. Alvin Ailey’in Charlie Parker’ın anısına yaptığı koreografide Afrika,
Caz ve Amerikan hareket ve müzik dünyasına ilişkin incelemelerin yapılması.
Twyla Tharp ve sanata bakış açısının anlatılması. Broadway müzikallerinde konu,
müzik ve dans bakımından etkileşimlerin görsel örnekler üzerinden incelenmesi.
George Balancine ve Amerika’da klasik balenin yeni yüzü hakkında tarihi bilgilerin
verilmesi. Balanchine’in koreografilerindeki dili ve kullandığı müziklerin görsel
örneklerle incelenmesi.
10
11
12
Merce Cunningham-John Cage işbirliği.
I. ve II. Dünya Savaşları sonrasında Avrupa’da dans ve dans tiyatrosunun gelişimi,
farklı kültürlerden ve tarihi olaylardan alınan ilham sonucu üretimin yeniden
yönlenmesi hakkında bilgilerin verilmesi: Pina Bausch örneği.
13
Pina Bausch’un koreografilerinden örnekler izlenerek müziği kullanışının ve sanata
bakışının incelenmesi.
14
Dansta postmodern akımlar ve bunların müzikle olan ilişkisi hakkında genel
bilgilerin verilmesi.
KAYNAKLAR
Homo Ludens, Johan Huizinga, The Beacon Press, 1950
Dancing from Past to Present, Theresa Jill Buckland, The University of Wisconsin Press,
2006
East Meets West in Dance, Ruth&John Solomon, Harwood Academic Publishers, 1995
African American Dance, Barbara S. Glass, McFarland&Company, 2007
Ballet and Modern Dance, Susan Au, Thames&Hudson, 2002
Dance as a Theatre Art, Selam Jeanne Cohen, Princeton, 1974
Moving History/Dancing Cultures, ed. Ann Dils & Ann Cooper Albright, Wesleyan Press,
2001
MÜZİK VE DANS-IV
Hafta Konular
1
Saray balesi geleneği öncesinde Avrupa’da halk danslarına genel bir bakış.
2
18.yy.da Avrupa’da ilk koreografi örnekleri ve dansların konuları.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ballet d’Action’a görsel örneklerin gösterilmesi, müzik ile ilişkisinin anlatılması.
19.yy.da müzik ve dans ilişkisi. Müziğe getirilen yenilikler ve bunun danstaki
yansımaları.
Beyaz Baleler’in başlıca eserlerine, bu eserlerin konu ve müziklerine genel bir bakış.
La Sylphide, La Bayadere ve Le Corsaire adlı eserlerden kesitlerin izlenmesi ve
konu, müzik ve koreografi bakımından incelenmesi.
Tchaikovsky’nin bale sanatına katkısı olan 3 önemli baleden kesitlerin izlenmesi ve
konu, müzik ve koreografi önemlerinin anlatılması: Kuğu Gölü, Fındıkkıran, Uyuyan
Güzel.
Kuzey Avrupa’da dans ve klasik balenin gelişimi: August Bournonville
İngiltere’de 19.yy.ın sonuna dek dansın kısa bir tarihçesinin anlatılması.
Edebiyat-müzik-dans ilişkisinin koreograf ve diğer sanatçıların bakış açıları
üzerinden anlatılması: 20.yy.ın başında önemli isimler.
12
Bale Rus’un kuruluş ve yükseliş öyküsü: Sergey Diaghilev, Mikhail Fokine ve
Vaslav Nijinski’nin sanata bakış açıları hakkında bilgilerin verilmesi.
13
Bale Rus Topluluğu’nun sergilediği eserlerde müzik-dans ilişkisinin görsel örnekler
üzerinden incelenmesi: Bahar Ayini
14
Bale Rus Topluluğu’nun sergilediği eserlerde müzik-dans ilişkisinin görsel örnekler
üzerinden incelenmesi: Petruşka
KAYNAKLAR
Homo Ludens, Johan Huizinga, The Beacon Press, 1950
Dancing from Past to Present, Theresa Jill Buckland, The University of Wisconsin Press,
2006
East Meets West in Dance, Ruth&John Solomon, Harwood Academic Publishers, 1995
African American Dance, Barbara S. Glass, McFarland&Company, 2007
Ballet and Modern Dance, Susan Au, Thames&Hudson, 2002
Dance as a Theatre Art, Selam Jeanne Cohen, Princeton, 1974
Moving History/Dancing Cultures, ed. Ann Dils & Ann Cooper Albright, Wesleyan Press,
2001
LİSANS IV DERSLERİNİN YARIYIL DAĞILIMI
7. YARIYIL(Güz)
Zorunlu Dersler
Kod
Ders Adı ve Şubeler
GEM 401
GEM 403
PİY 428
Müzik Bilimi – VII
Batı Müziği Tarihi – VII
Piyano – VII
Teorik Pratik
3
3
1
Kredisi
6
5
1
GEM 440
GEM 429
2
2
GEM 446
GEM 415
Halk Müziği – III
Müzik Analizi – I
Cumhuriyet Dönemi Türk
Müzik İnkılabı – III
Kültür Tarihi – VII
GEM 409
GEM 451
Mesleki İngilizce – VII
Seminer - VII
2
2
2
2
-
2
2
2
2
2
2
24 Kredi
Seçmeli Dersler
GEM 444
GEM 431
Düşünce Tarihi – III *
Sanat Tarihi - VII
2
2
GEM 449
Program Yapımcılığı - I
2
8. YARIYIL(Bahar)
Zorunlu Dersler
Kod
Ders Adı ve Şubeler
GEM 402 Müzik Bilimi – VIII
GEM 404 Batı Müziği Tarihi – VIII
PİY 429
Piyano – VIII
GEM 441 Halk Müziği – IV
GEM 430 Müzik Analizi – II
Cumhuriyet Dönemi Türk
GEM 447 Müzik İnkılabı – IV
GEM 416 Kültür Tarihi – VIII
GEM 410
GEM 452
Mesleki İngilizce – VIII
Seminer-VIII
-
Teorik Pratik
3
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
6 Kredi
Kredisi
6
5
1
2
2
2
2
2
-
2
2
24 Kredi
-
2
2
Seçmeli Dersler
GEM 445
GEM 432
Düşünce Tarihi – IV *
Sanat Tarihi - VIII
2
2
GEM 450
Program Yapımcılığı - II
2
LİSANS IV MÜFREDATI
MÜZİK BİLİMİ-VII
Hafta Konular
1
20. yy. Fransa; P. Boulez
2
O. Messiaen
3
20. yy. Rusya; J. Stravinski
4
J. Stravinski
2
6 Kredi
5
S. Prokofief
6
S. Prokofief
7
M. Shostakoviç
8
M. Shostakoviç
9
İngiltere 19. yy. sonu-20. yy. gelişen senfonik müzik ve operalar: E. Elgar
10
11
W. Walton
12
R.V. Williams
13
R.V. Williams
14
M. Tippet
KAYNAKLAR
SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician.
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940.
MÜZİK BİLİMİ-VIII
Hafta Konular
1
Amerika 20 yy.; C. Ives
2
C. Ives
3
G. Gershwin
4
A. Copland
5
L. Bernstein
6
J. Barber
7
W. Schumann
8
20. yy. Çin; Tan Dun
9
20. yy. Çin; Tan Dun
10
11
Japonya; Takemitsu
12
Japonya; Hayashi
13
Film müzikleri
14
Film müzikleri
KAYNAKLAR
SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of Music and Musician.
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W.Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940.
BATI MÜZİĞİ TARİHİ-VII
Hafta Konular
1
Ulusalcılık kavramının kültürel temelleri
2
Rus ulusalcılığı ve önemli temsilcileri
3
P.İ.Çaykovski ve Rus Beşlerinin karşılaştırlılması
4
Çek ulusal müziği ve bestecileri
5
İspanya’da ulusal müzik
6
İskandinav ülkelerinde ulusalcılık
7
İzlenimcilik ve C.Debussy
8
M.Ravel ve eserleri
9
Fransız Altılıları
10
11
Anlatımcılık ve A.Schönberg, A.Berg, A.Webern
12
Halk Müziği ve Bartok
13
Yeni Klasikçilik ve Hindemith
14
Genel Tekrar
KAYNAKLAR
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W. Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940
BATI MÜZİĞİ TARİHİ-VIII
Hafta Konular
1
Avrupa’da 1945 sonrasının kültürel temelleri
2
Bütünsel Örgütlenme
3
Rastlamsal Müzik
4
Somut Müzik
5
Elektronsal Müzik
6
Yeni Müzik akımına özgü arayışlar
7
1945 sonrası Fransa’da müzik (Pierre Boulez, Jean Barraque, J.Louis Martinet)
8
1945 sonrası Almanya’da müzik (Hans W. Henze,Giselher Klebe,B.A Zimmermann,
K.Stockhausen,
9
1945 sonrası İtalya’da müzik (L.Nono, B.Maderna, L.Berio, A.Clementi, S. Busetti)
10
11
1945 sonrası İngiltere’de müzik (W.Glock, Alexandre Goehr, P.M. Davies,
H.Berckwistle)
12
1945 sonrası Sovetler Birliği, Balkan Ülkeleri, Hollanda ve Belçika’da müzik
13
1945 sonrası Macaristan, Polonya, İsveç, İspanya, Amerika’da Müzik
14
Genel Tekrar
KAYNAKLAR
KÜTAHYALI, Önder, Çağdaş Müzik Tarihi, Ankara, 1981.
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie
HANNİNG, B. R. Concise History of Western Music, W.W. Norton & Company, Ltd.,
London 1998.
HAMILTON, E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heros. New York, Mentor, 1940
YARDIMCI PİYANO-VII
Hafta Konular
1
Bach Envansiyon ya da Prelüd-Füglerden bir parçanın seçilip çalışılması.
2
Haydn,Mozart,Beethoven veya Scarlatti Sonatlardan birinin seçilip çalışılmaya
başlanması.
3
Brahms Valsler’den bir parçanın seçilip çalışılması.
4
Bach ve seçilen Sonatın 1.bölümünün teknik çalışmalarının yapılması.
5
Bach,seçilen Sonat ve Brahms’ın tekrarlanması.
6
Debussy ve seçilen Türk bestecilerden bir eserin çalışılması.
7
Seçilen Sonatın ikinci bölümünün çalışılmaya başlanması.
8
Bach,Debussy ve Türk eserinin tekrarlanması.
9
Brahms Vals,Sonat vr Türk eserin takrarlanması.
10
11
Sonatın 3.bölümünün çalışılması.
12
Final sınavı için tüm eserlerin baştan sona icraların yapılması,teknik ve müzikal
eksiklerin tamamlanması.
13
Final sınavı için tüm eserlerin baştan sona icraların yapılması,teknik ve müzikal
eksiklerin tamamlanması.
14
YARDIMCI PİYANO-VIII
Hafta Konular
1
Bach Envansiyon ya da Prelüd-Füglerden bir parçanın seçilip çalışılması.
2
Haydn,Mozart,Beethoven veya Scarlatti Sonatlardan birinin seçilip çalışılmaya
başlanması.
3
Brahms Valsler’den bir parçanın seçilip çalışılması.
4
Bach ve seçilen Sonatın 1.bölümünün teknik çalışmalarının yapılması.
5
Bach,seçilen Sonat ve Brahms’ın tekrarlanması.
6
7
8
9
10
11
12
13
Debussy ve seçilen Türk bestecilerden bir eserin çalışılması.
Seçilen Sonatın ikinci bölümünün çalışılmaya başlanması.
Bach,Debussy ve Türk eserinin tekrarlanması.
Brahms Vals,Sonat vr Türk eserin takrarlanması.
Sonatın 3.bölümünün çalışılması.
Final sınavı için tüm eserlerin baştan sona icraların yapılması,teknik ve müzikal
eksiklerin tamamlanması.
Final sınavı için tüm eserlerin baştan sona icraların yapılması,teknik ve müzikal
eksiklerin tamamlanması.
14
MÜZİK ANALİZİ-I
Hafta Konular
1
19. yüzyılda formlar ve tonalite
2
Schumann’ın yapıtlarında armoni.
3
Brahms’ın yapıtlarında armoni ve armonik uzama (prolongation) kavramı.
4
19. yüzyılda parogramlı müzik.
5
Liszt ve senfonik şiir.
6
Wagner ve kromatik armoni.
7
Wagner ve kromatik armoni.(devam)
8
Wagner’in operaları ve leitmotiv kavramı.
9
Tchaikovsky’nin senfonileri.
10
11
Mahler ve Strauss’un senfonik yapıtları.
12
Elgar, Vaughan-Williams, Walton
13
19. yüzyıldan örenekler.
14
19. yüzyıldan örenekler.
KAYNAKLAR
Usmanbaş, İlhan, Müzikte Biçimler.
Hodeir, André, Les formes de la musique.
Rosen, Charles,Sonata Forms.
William Caplin, Classical Form.
Stoianova, Ivanka, Manuel D’Analyse Musicale.
Michels, Ulrich, Guide illustré de la musique.
Lecompte, Michel, Guide illustré de la musique symphonique de Beethoven.
Crocker, Richard, A History of Musical Style.
Bent, Ian, L’Analyse Musicale.
Cook, Nicholas, A Guide to Musical Analysis.
Cadwallader, Allen; Gagné David, Analysis of Tonal Music ‘A Schenkerian Approach’.
Müzik edebiyatından ilgili dönemlerden yapıtlar.
MÜZİK ANALİZİ-II
Hafta Konular
1
Debussy ve empresyonizm.
2
Debussy ve empresyonizm. (devam)
3
Schoenberg ve 2.Viyana Okulu
4
Schoenberg ve 2.Viyana Okulu (devam)
5
Bartok, Stravinsky
6
Schostakovich, Prokofiev.
7
1950’ler serializmi.
8
Raslamsal müzik ve açık formlar.
9
Minimalizm
10
Spektralizm
11
12
Spektralizm (devam)
13
21. yüzyıldan örnekler
14
21. yüzyıldan örnekler. (devam)
KAYNAKLAR
Usmanbaş, İlhan, Müzikte Biçimler.
Hodeir, André, Les formes de la musique.
Rosen, Charles,Sonata Forms.
William Caplin, Classical Form.
Stoianova, Ivanka, Manuel D’Analyse Musicale.
Michels, Ulrich, Guide illustré de la musique.
Lecompte, Michel, Guide illustré de la musique symphonique de Beethoven.
Crocker, Richard, A History of Musical Style.
Bent, Ian, L’Analyse Musicale.
Cook, Nicholas, A Guide to Musical Analysis.
Cadwallader, Allen; Gagné David, Analysis of Tonal Music ‘A Schenkerian Approach’.
Müzik edebiyatından ilgili dönemlerden yapıtlar.
HALK MÜZİĞİ-III
Hafta Konular
1
Türk Halk Müziği’nde “Yöre” kavramı. Türk Halk Müziği ürünlerinin bu kavram
üzerinden değerlendirilmesi gereğinin sebepleri.
2
Türk Halk Müziği’nde “tavır” ve “ağız” kavramları ve bunların yörelere has
belirleyici özellikleri.
3
Orta Anadolu’daki yöresel tavır ve ağız özellikleri. Yöresel benzerlik ve
farklılıkların dinlenen ezgiler üzerinden tahlili.
4
5
6
7
8
9
Doğu Karadeniz’deki yöresel tavır ve ağız özellikleri. Yöresel benzerlik ve
farklılıkların dinlenen ezgiler üzerinden tahlili.
Orta ve Batı Karadeniz’deki yöresel tavır ve ağız özellikleri. Yöresel benzerlik ve
farklılıkların dinlenen ezgiler üzerinden tahlili.
Güney Doğu Anadolu’deki yöresel tavır ve ağız özellikleri. Yöresel benzerlik ve
farklılıkların dinlenen ezgiler üzerinden tahlili.
Doğu Anadolu’daki yöresel tavır ve ağız özellikleri. Yöresel benzerlik ve
farklılıkların dinlenen ezgiler üzerinden tahlili.
Marmara ve çevresinin müzikal özellikleri. Yöresel benzerlik ve farklılıkların
dinlenen ezgiler üzerinden tahlili.
Trakya’nın müzikal özellikleri. Yöresel benzerlik ve farklılıkların dinlenen ezgiler
üzerinden tahlili.
10
11
Batı Anadolu’nun müzikal özellikleri. Yöresel benzerlik ve farklılıkların dinlenen
ezgiler üzerinden tahlili.
12
Teke Yöresi’nin müzikal özellikleri. Yöresel benzerlik ve farklılıkların dinlenen
ezgiler üzerinden tahlili.
13
Türk Halk Müziği çalgıları. Bu çalgıların Türkiye’ye sınırları içindeki ve dışındaki
benzer örnekleriyle ilişkisi.
14
Türk Halk Müziği çalgıları. Bu çalgıların Türkiye’ye sınırları içindeki ve dışındaki
benzer örnekleriyle ilişkisi.
KAYNAKLAR
Türk Halk Musıkisi Usulleri, Muzaffer Sarısözen, Ankara, 1962
Execursions in World Music, Bruno Nettl, Charles Capwell, Philip V. Bohlman Isabel Wong,
Thomas Turino, Prentice Hall, 2001
Worlds of Music, Jeff Toss Titon, MacMillan Press, 1992
Melih Duygulu Ders Notları
TRT Halk Müziği Arşivi Notaları
HALK MÜZİĞİ-IV
Hafta Konular
1
Türk Halk Müziklerinde Din ve Müzik İlişkisi. Türkiye’de icra edilen dinî müzikler
ve özellikleri.
2
Türkiye’de icra edilen dinî müzikler ve özellikleri.
3
Türk Halk Müziklerinde Dil ve Müzik İlişkisi. Türkiye’de farklı dillerde icra edilen
müzikler ve özellikleri.
4
Dünya Halk Müziklerine giriş. Türkiye’nin yakın ve uzak çevresindeki müziklerin
ses sistemleri.
5
Kafkaslar’ın müzikal özellikleri. Türkiye ve yakın çevresiyle gösterdiği benzerlik ve
farklılıkların dinlenen ezgiler üzerinden tahlili.
6
7
8
9
10
11
Yakın Doğu’nun (Irak, İran, Suriye) müzikal özellikleri. Türkiye ve yakın çevresiyle
gösterdiği benzerlik ve farklılıkların dinlenen ezgiler üzerinden tahlili.
Arap Yarımadası’nın müzikal özellikleri. Türkiye ve yakın çevresiyle gösterdiği
benzerlik ve farklılıkların dinlenen ezgiler üzerinden tahlili.
Balkanların müzikal özellikleri. Türkiye ve yakın çevresiyle gösterdiği benzerlik ve
farklılıkların dinlenen ezgiler üzerinden tahlili.
Genel Tekrar.
Orta Asya’daki Türkî toplulukların müzikal özellikleri. Türkiye ve yakın çevresiyle
gösterdiği benzerlik ve farklılıkların dinlenen ezgiler üzerinden tahlili.
12
Uzak Doğu halk müziklerinin özellikleri. Yakın çevresiyle gösterdiği benzerlik ve
farklılıkların dinlenen ezgiler üzerinden tahlili.
13
Afrika halk müziklerinin özellikleri. Yakın çevresiyle gösterdiği benzerlik ve
farklılıkların dinlenen ezgiler üzerinden tahlili.
14
Orta ve Güney Amerika müziklerinin özellikleri. Yakın çevresiyle gösterdiği
benzerlik ve farklılıkların dinlenen ezgiler üzerinden tahlili.
KAYNAKLAR
Türk Halk Musıkisi Usulleri, Muzaffer Sarısözen, Ankara, 1962
Execursions in World Music, Bruno Nettl, Charles Capwell, Philip V. Bohlman Isabel Wong,
Thomas Turino, Prentice Hall, 2001
Worlds of Music, Jeff Toss Titon, MacMillan Press, 1992
Melih Duygulu Ders Notları
TRT Halk Müziği Arşivi Notaları
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MÜZİK İNKILABI-III
Hafta Konular
1
U. Cemal Erkin
2
N.K. Akses
3
Ferit Alnar
4
E. Zeki Ün
5
Bülent Tarcan
6
Muammer Sun
7
Çağdaş Eğilimler: İ. Usmanbaş
8
Cengiz Tanç
9
Saygun’dan Sonra Türk Operası: N. Kodallı
10
11
Ferit Tüzün
12
Okan Demiriş
13
Çetin Işıközlü
14
Selman Ada
KAYNAKLAR
ARACI, Emre, Ahmed Adnan Saygun, Doğu-Batı Arası Müzik Köprüsü, YKY, İstanbul,
2001.
İlyasoğlu, Evin, İlhan Usmanbaş’a Armağan, Sevda Cenap And Vakfı yayınları, Ankara,
1994.
REFİĞ, Gülper, Atatürk ve Adnan Saygunn, Özsoy Operası, Boyut Yayınları, İstanbul, 1997.
REFİĞ, Gülper, A. Adnan Saygun ve Geçmişten Geleceğe Türk Musikisi, KB Yay, Ankara,
1991.
SAYGUN, A. Adnan, Atatürk ve Musiki – O’nunla Birlikte, O’ndan Sonra, Sevda/Cenap
And Müzik Vakfı Yay. Ankara, 1982.
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MÜZİK İNKILABI-IV
Hafta Konular
1
Film Müzikleri: Yalçın Tura
2
Yalçın Tura
3
Kemal Sünder
4
Kemal Sünder
5
Üçüncü Kuşak Besteciler: Cem İdiz
6
İlteriş Sun
7
İstemihan Taviloğlu
8
Turgay Erdener
9
Hasan Uçarsu
10
11
Özkan Manav
12
Mehmet Nemutlu
13
Yeni Eğilimler
14
Selman Ada
KAYNAKLAR
ARACI, Emre, Ahmed Adnan Saygun, Doğu-Batı Arası Müzik Köprüsü, YKY, İstanbul,
2001.
İlyasoğlu, Evin, İlhan Usmanbaş’a Armağan, Sevda Cenap And Vakfı yayınları, Ankara,
1994.
REFİĞ, Gülper, Atatürk ve Adnan Saygunn, Özsoy Operası, Boyut Yayınları, İstanbul, 1997.
REFİĞ, Gülper, A. Adnan Saygun ve Geçmişten Geleceğe Türk Musikisi, KB Yay, Ankara,
1991.
SAYGUN, A. Adnan, Atatürk ve Musiki – O’nunla Birlikte, O’ndan Sonra, Sevda/Cenap
And Müzik Vakfı Yay. Ankara, 1982.
KÜLTÜR TARİHİ-VII
Hafta Konular
1
Fransa; Romain Rolland
2
Andre Malraux
3
Jean Paul Sartre
4
Simon de Beauvoir
5
Almanya; Thomas Mann
6
Bertold Brecht (Kurt Weil)
7
Kafka
8
İtalya; Pirandello
9
Alberto Moravia
10
11
Rusya; Şolohov
12
M. Gorki
13
B. Pasternak
14
Soljenitsin
KAYNAKLAR
KÜLTÜR TARİHİ-VIII
Hafta Konular
1
Hindistan; R. Tagore
2
Japonya; O. Kakuzo: Çayname
3
Ryunosuke Akutagawa
4
Çin; Wang Meng
5
21.yüzyılın önemli düşünür-yazarları
6
Edward Said: Oryantalizm
7
Martin bernaş: Kara Atena
8
Fritijof Capra: Batı Düşüncesinin Dönüm Noktası
9
Ingmar Karlsson: İslam ve Avrupa
10
11
Bertrand Russel: Batı Felsefesi Tarihi
12
Fuad Köprülü: Türk edebiyatı Tarihi
13
Celal Esat Arseven: Türk Sanatı Tarihi
14
Kemal Karpat: Osmanlı ve Dünya
KAYNAKLAR
DÜŞÜNCE TARİHİ-III
Hafta Konular
1
Pragmatizm ve Benthamın insane anlayışı
2
Pragmatizm ve J.S.Millde toplum ve siyaset felsefesi
3
Pozitivizm ve A.Comte
4
A.Schopenhauer ve Estetik
5
S.Kıerkegaard ve Egzistans felsefe
6
F.Nıetzsche ve Perspektif bakışta varlık
7
20.yy da Analitık felsefe
8
20.yy da Kıta felsefesi
9
Bergson ve Sosyal Felsefe
10
11
Whitehead ve Felsefenin doğası-işlevi
12
Pragmatizmde Pierce ve anlam
13
Pragmatizmde James ve Doğruluk teorisi
14
J.Dewey ve Değer felsefesi
KAYNAKLAR
CEVİZCİ,A., Felsefe tarihi
HANÇERLİOĞLU, O., Felsefe Tarihi
GÖKBERK, M., Felsefe Tarihi
WEBER, A., Felsefe tarihi
ARSLAN, A., İlkçağ felsefe tarihi
DE BOYER, İslamda felsefe tarihi
TİMUÇİN, A., Düşünce tarihi
BREHIER, E., History de la philosophie
YILDIRIM, C., Bilim tarihi
THOMSON, D., Siyasi düşünce tarihi
HUNLER, H., Estetiğin kısa tarihi
GUTHERIE, W.K.C., A History of greek philosophy
JONES, W.T., Batı felsefe tarihi
WOOD, L., THILLY, F., Felsefenin Öyküsü
PLATON, Devlet
ARISTOTELES, Poetika
HERAKLEITOS, Fragmanlar
AUGUSTINUS, İtiraflar
FARABI, Faziletli şehir
KRANZ, W. , Antikçağ metinleri
ROUSSEAU, J.J., Felsefi Meseleler
KANT, I., Seçilmiş Yazılar
MARX, K., 1844 El Yazmaları
SPINOZA, Ethics
HÜNLER, S. Z., Dört Adalı
VATTIMO, G., Modernliğin Sonu
YETKİN, S.K., Estetik Doktrinler
TİMUÇİN, A., Estetik
BUMİN, T., Tartışılan Modernlik=Descartes ve Spinoza
GÜVENÇ, B., Sanat ve Estetik kuramları
SCHOPENHAUER, Aşkın Metafiziği
SARTRE, J.P., Varoluşçuluk
DÜŞÜNCE TARİHİ-IV
Hafta Konular
1
Analitik Felsefe(Russell-Wittgeinstein)
2
Husserl ve Fenomenolojik yöntem
3
Heidegger ve Varlığın Fenomenolojisi
4
K.Jaspers ve Egzistansiyalist felsefe
5
J.P.Sartre ve Yabancılaşma Fenomeni
6
A.Camus ve Saçma görüşü
7
Marksist Felsefeler
8
Marksist Felsefelerde sanat ve emek
9
Adorno ve Eleştirel Teori
10
11
Saussure ve Yapısalcı Teori
12
Habermas ve Eleştirel Teori
13
Derrida ve Foucault Postyapısalcılık
14
Lyotard ve Baudrillardda Postmodernizm
KAYNAKLAR
CEVİZCİ,A., Felsefe tarihi
HANÇERLİOĞLU, O., Felsefe Tarihi
GÖKBERK, M., Felsefe Tarihi
WEBER, A., Felsefe tarihi
ARSLAN, A., İlkçağ felsefe tarihi
DE BOYER, İslamda felsefe tarihi
TİMUÇİN, A., Düşünce tarihi
BREHIER, E., History de la philosophie
YILDIRIM, C., Bilim tarihi
THOMSON, D., Siyasi düşünce tarihi
HUNLER, H., Estetiğin kısa tarihi
GUTHERIE, W.K.C., A History of greek philosophy
JONES, W.T., Batı felsefe tarihi
WOOD, L., THILLY, F., Felsefenin Öyküsü
PLATON, Devlet
ARISTOTELES, Poetika
HERAKLEITOS, Fragmanlar
AUGUSTINUS, İtiraflar
FARABI, Faziletli şehir
KRANZ, W. , Antikçağ metinleri
ROUSSEAU, J.J., Felsefi Meseleler
KANT, I., Seçilmiş Yazılar
MARX, K., 1844 El Yazmaları
SPINOZA, Ethics
HÜNLER, S. Z., Dört Adalı
VATTIMO, G., Modernliğin Sonu
YETKİN, S.K., Estetik Doktrinler
TİMUÇİN, A., Estetik
BUMİN, T., Tartışılan Modernlik=Descartes ve Spinoza
GÜVENÇ, B., Sanat ve Estetik kuramları
SCHOPENHAUER, Aşkın Metafiziği
SARTRE, J.P., Varoluşçuluk
SEMİNER-VII
Hafta Konular
1
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları I
2
Sunum değerlendirmeleri I
3
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları II
4
Sunum değerlendirmeleri II
5
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları III
6
Sunum değerlendirmeleri III
7
Bölüm öğretim üyelerinin sunumları I
8
Bölüm öğretim üyelerinin sunumları II
9
Sunum değerlendirmeleri IV
10
ARA SINAV
11
Öğrenci sunumları I
12
Öğrenci sunumları II
13
Öğrenci sunumları III
14
Genel Değerlendirme
KAYNAKLAR
Seminer konuları kapsamında kaynaklar çeşitlilik gösterecektir.
SEMİNER-VIII
Hafta Konular
1
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları I
2
Sunum değerlendirmeleri I
3
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları II
4
Sunum değerlendirmeleri II
5
Misafir akademisyenlerin ve müzikoloji alanında uzmanların sunumları III
6
Sunum değerlendirmeleri III
7
Bölüm öğretim üyelerinin sunumları I
8
Bölüm öğretim üyelerinin sunumları II
9
Sunum değerlendirmeleri IV
10
ARA SINAV
11
Öğrenci sunumları I
12
Öğrenci sunumları II
13
Öğrenci sunumları III
14
Genel Değerlendirme
KAYNAKLAR
Seminer konuları kapsamında kaynaklar çeşitlilik gösterecektir.
PROGRAM YAPIMCILIĞI-I
Hafta Konular
1
Radyo ve kayıt teknolojilerinin gelişimi ve tarihçesi hakkında genel bilgilerin
verilmesi.
2
20. yüzyıldaözellikle radyo yayınları için yapılan klasik müzik kayıtları hakkında
bilgilerin verilmesi.
3
Avrupa ve Amerika'daki büyük yayın kuruluşları ve program politikaları hakkında
bilgilerin verilmesi.
4
TRT ve TRT Radyo 3'ün klasik müzik programcılığı politikası hakkında bilgilerin
verilmesi.
5
Radyo programı hazırlamak için yapılması gereken ön hazırlıklar.
6
Radyo programcılığında metin yazma hakkındaki bilgilerin verilmesi.
7
Örnek radyo programı metinlerinin analiz edilmesi.
8
Radyo programı sunumunda dikkat edilmesi gereken hususlar.
9
Örnek radyo programlarının dinlenerek analiz edilmesi.
10
ARA SINAV
11
Radyo programı metni yazma pratiği hakkında verilen ödevlerin değerlendirilmesi.
12
Radyo programı metni yazma pratiği hakkında verilen ödevlerin değerlendirilmesi.
13
Radyo programı metni yazma pratiği hakkında verilen ödevlerin değerlendirilmesi.
Müzik seçimi ve yayın saatine göre programın yayın akışı hakkındaki bilgilerin
verilmesi.
14
Radyo programı metni yazma pratiği hakkında verilen ödevlerin değerlendirilmesi.
KAYNAKLAR
BBC ve TRT Radyo 3'te yayınlanmış programların kayıtları.
20. Yüzyılda doldurulmuş önemli klasik müzik kayıtları.
PROGRAM YAPIMCILIĞI-II
Hafta Konular
1
Radyo programcılığında teknik altyapı hakkında bilgilerin verilmesi.
2
Radyo programı için "ses kaydetmek".
3
Öğrencilerin mikrofon ile ses kaydı yapması konusunda tecrübe kazanmaları.
4
Öğrencilerin mikrofon ile ses kaydı yapması konusunda tecrübe kazanmaları.
5
Öğrencilerin mikrofon ile ses kaydı yapması konusunda tecrübe kazanmaları.
6
Radyo programı montajı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar.
7
Örnek radyo programı montajlanması.
8
Öğrencilere verilen radyo programı montajı ödevlerinin değerlendirilmesi.
9
Öğrencilere verilen radyo programı montajı ödevlerinin değerlendirilmesi.
10
ARA SINAV
11
Radyo programcığında "Crossover" mantığı ve uygulanması.
12
Öğrencilere verilen radyo programı montajı ödevlerinin değerlendirilmesi.
13
Öğrencilere verilen radyo programı montajı ödevlerinin değerlendirilmesi.
14
Öğrencilere verilen radyo programı montajı ödevlerinin değerlendirilmesi.
KAYNAKLAR
BBC ve TRT Radyo 3'te yayınlanmış programların kayıtları.
20. Yüzyılda doldurulmuş önemli klasik müzik kayıtları.
MESLEKİ İNGİLİZCE-VII
Hafta Konular
1
İleri düzey müzik terimleri I
2
Sesle ilgili ileri düzey kavramlar I
3
Sonik olaylar ve müzik hakkında yazma ve konuşma
4
Sesle ilgili ileri düzey kavramlar II
5
İleri düzey müzik terimleri II
6
Edebiyatta müzik anlatıları I
7
Akademik yazında müzik anlatıları I
8
Sesle ilgili ileri düzey kavramlar III
9
İleri düzey müzik terimleri III
10
ARA SINAV
11
Edebiyatta müzik anlatıları II
12
Akademik yazında müzik anlatıları II
13
Edebiyatta müzik anlatıları III
14
Akademik yazında müzik anlatıları III
KAYNAKLAR
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, New York Times müzik yazıları,
Wikipedia, Journal of Ethnomusicology.
MESLEKİ İNGİLİZCE-VIII
Hafta Konular
1
İleri düzey müzik terimleri I
2
Sesle ilgili ileri düzey kavramlar I
3
Sonik olaylar ve müzik hakkında yazma ve konuşma
4
Sesle ilgili ileri düzey kavramlar II
5
İleri düzey müzik terimleri II
6
Edebiyatta müzik anlatıları I
7
Akademik yazında müzik anlatıları I
8
Sesle ilgili ileri düzey kavramlar III
9
İleri düzey müzik terimleri III
10
ARA SINAV
11
Edebiyatta müzik anlatıları II
12
Akademik yazında müzik anlatıları II
13
Edebiyatta müzik anlatıları III
14
Akademik yazında müzik anlatıları III
KAYNAKLAR
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, New York Times müzik yazıları,
Wikipedia, Journal of Ethnomusicology.
SANAT TARİHİ-VII
Hafta Konular
1
Giriş: Dersin Kapsamı ve Amacı
2
20. Yüzyıl İlk Çeğreğine Genel Bakış
3
Wagner’in Bütünsel Sanat Anlayışı “Gesamtkunstwerk”
4
Sürrealizm - Gerçeküstücülük
5
Görsel Müzik (Visual Music) ve Deneysel Film
6
II. Dünya Savaşı Sonrası Amerika: New York Sanat Okulu, Black Mountain Collage
7
Sergi/Müze Gezisi
8
Pop Art
9
Kavramsal Sanat
10
ARA SINAV
11
Fluxus ve John Cage
12
Film Gösterimi
13
Sanatta ve Müzikte Minimalizm
14
Dersin Genel Değerlendirmesi
KAYNAKLAR
SHAW-MILLER, Simon. Visible Deeds of Music, Yale University Press, 2002
SHAW-MILLER, Simon. Eye (h)Ear, Ashgate, 2013.
VERGO, Peter. The Music of Painting: Music, Modernism and the Visual Arts from
Romantics to Cage, Phaidon, 2010
İPŞİROĞLU, Nazan. Resimde Müziğin Etkisi: Yeni Bir Alımlama Boyutu, Yirmidört
Yayınevi, 2006
SANAT TARİHİ-VIII
Hafta Konular
1
Giriş: Dersin Kapsamı ve Amacı
2
20. Yüzyıl Sanatına Genel Bir Bakış
3
Hareket ve Zaman Ekseninde Sanat: Kinetik Sanat / Süreç Sanatı (Process Art) /
Performans Sanatı
4
Müzik’te ve Sanat’ta “Açık Yapıt” Kavramı
5
Yerleştirme Sanatı
6
Ses Heykelleri (Sound Scuptures) ve Gürültü Müziği (Noise Music)
7
Sergi/Müze Gezisi
8
Elektronik Müzik ve Görsel Sanatlar İlişkisi
9
Teknoloji ve Sanat
10
ARA SINAV
11
Cinema ve Müzik
12
Film Gösterimi
13
Müzik ve Sanat Etkileşimi Üzerine Türkiye’den Örnekler
14
Dersin Genel Değerlendirmesi
KAYNAKLAR
SHAW-MILLER, Simon. Visible Deeds of Music, Yale University Press, 2002
SHAW-MILLER, Simon. Eye (h)Ear, Ashgate, 2013.
VERGO, Peter. The Music of Painting: Music, Modernism and the Visual Arts from
Romantics to Cage, Phaidon, 2010
İPŞİROĞLU, Nazan. Resimde Müziğin Etkisi: Yeni Bir Alımlama Boyutu, Yirmidört
Yayınevi, 2006
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
22
File Size
816 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content